Motion Sensor Wall Light

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Motion Sensor Wall Light"

Transkriptio

1 Motion Sensor Wall Light rt.no Model L-303S-2 Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our ustomer Services. Safety Never mix old and new batteries. Never mix rechargeable and non-rechargeable batteries. o not locate the light close to heat sources, other lights or reflective surfaces. void positioning the light close to obstructing tree branches. The motion sensor will not work if the light is installed behind glass (e.g. indoors behind a window) or other translucent material. 3. Hold the wall bracket against the surface it is to be mounted onto and screw it in place using two mounting screws. Note: If the mounting surface requires the use of wall plugs (e.g. brick or concrete) or pre-drilling (e.g. hard wood), first mark and drill pilot holes in the wall using the wall bracket as a template. atteries 1. Make sure that the wall bracket is detached from the light fitting. 2. Remove the cover of the battery compartment by squeezing in the two release catches. 3. Turn the time setting control to adjust how long the light stays on for. Turn the control clockwise to increase the duration toward a maximum operation time of approximately 7 minutes. Turn the control anti-clockwise to decrease the duration toward the minimum operation time of approximately 3 seconds. are and maintenance lean the product using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals. Troubleshooting guide The light doesn t come on. orrection 1. heck the batteries. hange if necessary. 2. Make sure that the battery cover is properly fastened. 3. Make sure that the batteries are inserted correctly. nglish Product description. Light fitting. Lamp housing. Motion sensor. Wall bracket. Time setting control. Light sensitivity setting control Mounting Note: or best effect, the wall light should be installed at a height of m above ground level. 1. Loosen the screw at the bottom of the light fitting () and remove the wall bracket (). 3. Insert 4 /LR14 batteries (sold separately). ollow the markings on the cover of the battery compartment to ensure correct polarity. 4. Re-attach the battery compartment cover by pressing it down until it clicks into place. 5. ngle the light fitting as shown in the figure and insert the two tabs at the upper rear of the light fitting into the two holes at the top of the wall bracket. 6. Hold the light fitting flat against the wall bracket. 7. Tighten the screw. Instructions for use 1. irect the lamp housings () by turning them from side to side and tilting them up and down. 2. Turn the light sensitivity control () to set the level of light at which the wall light will be activated. The light shines all night. The light comes on for no reason. The light never activates. The light activates during daylight. Remove any sources of heat of reflective surfaces within the detection zone or re-locate the wall light. 1. Take the batteries out to reset the motion sensor, then put them back in again. 2. Point the light away from any sources of heat or reflective surfaces. 1. heck the batteries and replace if necessary. 2. djust the light sensitivity setting. djust the light sensitivity setting. Responsible disposal This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire U. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner. Specifications atteries 4 /LR14 (sold separately) 2. rill two mounting holes in the wall bracket using an appropriately sized drill bit for the mounting screws. Turn the control clockwise towards the sun symbol for the light to activate even if it is still light. Turn the control anti-clockwise towards the moon symbol for the light to activate only when it is dark. ine-tune the sensitivity to suit your needs. GRT RITIN customer service tel: internet postal Market Place, Kingston Upon Thames, Surrey, KT1 1JZ

2 Väggbelysning med rörelsevakt rt.nr Modell L-303S-2 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst. Säkerhet landa inte gamla och nya batterier. landa inte heller laddbara med ej laddbara batterier. Placera inte belysningen i närheten av värmekällor, annan belysning eller reflekterande ytor. Undvik att montera belysningen nära skymmande trädgrenar. Rörelsesensorn fungerar inte om belysningen monteras bakom glas (t.ex. inomhus bakom ett fönster) eller annat genomskinligt material. 3. Håll väggfästet mot ytan den ska monteras på och skruva fast det med två skruvar genom upphängningshålen. Obs! Om underlaget kräver att plugg ska användas (t.ex. tegel, betong) eller att förborrning krävs (t.ex. hårda träslag), märk upp var skruvarna ska sitta med en penna och borra hål i underlaget. atterier 1. Se till att väggfästet är avlägsnat. 2. Tryck in batterilockets två spärrar och lyft av locket. 3. Vrid på reglaget för tidsreläet för att ställa in hur länge lampan ska lysa. Vrid medurs för att öka tiden, max ca 7 min. Vrid moturs för att minska tiden, min. ca 3 sek. Skötsel och underhåll Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. nvänd ett milt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier. elsökningsschema Lampan lyser inte. Åtgärd 1. Kontrollera om batterierna är slut eller defekta. yt om nödvändigt. 2. Kontrollera att batteriluckan är ordentligt fastsatt. 3. Kontrollera att batterierna är vända åt rätt håll. Svenska Produktbeskrivning. rmatur. Lamphus. Rörelsesensor. Väggfäste. Inställning tidsrelä. Inställning skymningsrelä Montering Obs! ör bästa effekt ska väggbelysningen monteras på en vägg/vertikal yta ca 1,8 2,1 m över marken. 1. Lossa skruven på armaturens () undersida och lyft av väggfästet (). 3. Sätt i batterier, 4 /LR14 (säljs separat), i batterihållaren. Se märkningen på lockets insida så att polariteten blir rätt. 4. Tryck tillbaka locket tills spärrarna klickar på plats. 5. Vinkla armaturen enligt bilden och kroka fast hakarna i de två rektangulära hålen i väggfästets övre kant. 6. äll ned armaturen så att den sluter tätt mot väggfästet. 7. ra fast skruven. nvändning 1. Positionera lamphusen () genom att vrida dem från sida till sida och upp och ner. 2. Vrid på reglaget för skymningsreläet () för att ställa in vid vilket ljus belysningen ska aktiveras. Lampan lyser hela natten. utan orsak. aldrig. i dagsljus. vlägsna ev. värmekällor eller reflekterande ytor i rörelsesensorns avkänningsområde eller flytta lampan. 1. Ta ur batterierna för att nollställa rörelsesensorn, sätt i batterierna. 2. Vänd bort lampan från tillfälliga värmekällor eller reflekterande ytor. 1. Kontrollera batterierna och byt dem om nödvändigt. 2. Justera skymningsreläets inställning. Justera skymningsreläets inställning. vfallshantering enna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. etta gäller inom hela U. ör att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. e kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt. Specifikationer atterier 4 /LR14 (säljs separat) 2. orra upp väggfästets två upphängningshål med en borrdiameter som motsvarar fästskruvarnas diameter. Vrid medurs mot solsymbolen för att belysningen ska tändas även om det fortfarande är ljust. Vrid moturs mot månsymbolen för att belysningen ska tändas endast när det är mörkt. injustera för att anpassa efter behov. SVRIG kundtjänst tel. 0247/ fax 0247/ e-post internet brev las Ohlson, INSJÖN

3 Veggbelysning med bevegelsessensor rt.nr Modell L-303S-2 Les i gjennom hele bruksanvisningen før bruk og ta vare på den for senere bruk. Vi reserverer oss for ev. tekst- og bildefeil samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problem eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter. 3. Hold veggfestet mot underlaget den skal monteres på, og skru den fast med to skruer gjennom opphengshullene. Obs! ersom underlaget krever at plugg må brukes (f.eks. tegl, betong) eller at forboring kreves (f.eks. harde treslag), marker hvor skruene skal sitte og bore hull i underlaget. 3. Vri på tidsreléets justering for å stille inn hvor lenge lampen skal lyse. Vri medurs for å øke tiden, maks ca 7 min. Vri moturs for å redusere tiden, min. ca 3 sek. Vedlikehold Produktet rengjøres med en lett fuktet klut. ruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier. Norsk Sikkerhet land ikke gamle og nye batterier. land heller ikke oppladbare batterier med ikke oppladbare batterier. Plasser ikke belysningen i nærheten av varmekilder, annen belysning eller på reflekterende underlag. Unngå å montere belysningen for nær tregrener som kan påvirke sensoren. evegelsessensoren fungerer ikke om belysningen monteres bak glass (f.eks. innendørs bak et vindu) eller annet gjennomsiktig materiale. Produktbeskrivelse. rmatur. Lampehus. evegelsessensor. Veggfeste. Innstilling tidsrelé. Innstilling skumringsrelé Installasjon Montering Obs! or best effekt skal veggbelysningen monteres på en vegg/vertikalt flate ca 1,8 2,1 m over bakkenivå. 1. Løsne skruen på armaturens () underside og løft av veggfestet (). 2. ore opp veggfestets to opphengshull med en bordiameter som tilsvarer festeskruenes diameter. atterier 1. Veggfestet må tas av. 2. Trykk inn batterilokkets to haker og løft av lokket. 3. Sett batteriene, 4 /LR14 (selges separat), i batteriholderen. Se merking på lokkets innside for riktig polaritet. 4. Trykk tilbake lokket til hakene klikker på plass. 5. Vinkle armaturen som på bildet og hekt fast i de to rektangulære hullene i veggfestets øvre kant. 6. ell ned armaturen så den slutter tett mot veggfestet. 7. Skru fast skruene. ruk 1. Posisjoner lampehusene () ved å vri dem fra side til side og opp og ned. 2. Vri på skumringsreléets justering () for å stille inn ved hvilket lys belysningen skal aktiveres. Vri medurs mot solsymbolet for at belysningen skal tennes også når det er lyst. Vri moturs mot månesymbolent for at belysningen skal tennes kun når det er mørkt. injuster for å tilpasses etter behov. eilsøkingsskjema Lampen lyser ikke. Lampen lyser hele natten. uten årsak. aldri. i dagslys. Tiltak 1. Kontroller om batteriene er utbrukt eller defekt. ytt om nødvendig. 2. Kontroller at batteriluken er ordentlig fastsatt. 3. Kontroller at batteriene vender riktig vei. jern ev. varmekilder eller reflekterende gjenstander i bevegelsessensorens avfølingsområde eller flytt lampen. 1. Ta ut batteriene for å nullstille sensoren, sett i batteriene. 2. Vend lampen bort fra mulige varmekilder eller reflekterende gjenstander. 1. Kontroller batteriene og bytt dem om nødvendig. 2. Juster skumringsreleets innstilling. Juster skumringsreleets innstilling. vfallshåndtering enne symbol innebærer at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. ette gjelder innenfor ØSområdet. or å forebygge eventuell skade på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarlig måte. Når du leverer produktet til gjenvinning, benytt deg av miljøstasjonene som finns der du befinner deg eller kontakt forhandler. e sørger for at produktet tas hånd om på en miljømessig forsvarlig måte. Spesifikasjoner atterier 4 /LR14 (selges separat) NORG kundesenter tel fax e-post internett post las Ohlson S, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

4 Seinävalaisin jossa liiketunnistin Tuotenro Malli L-303S-2 Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. mme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun. Turvallisuus Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä. Älä käytä akkuja ja tavallisia paristoja yhdessä. Älä sijoita valaisinta lämmönlähteiden, muiden valaisimien tai heijastavien pintojen läheisyyteen. Älä asenna valaisinta siten, että se jää oksien peittoon. Liiketunnistin ei toimi, jos valaisin asennetaan lasin tai muun läpinäkyvän materiaalin taakse (esim. sisätiloihin ikkunan taakse). Tuotekuvaus. Valaisin. Lamput. Liiketunnistin. Seinäkiinnike. ikakytkimen säädin. Hämäräkytkimen säädin sentaminen sennus Huom.! Seinävalaisin toimii parhaiten, jos se asennetaan seinään tai muuhun pystysuoraan pintaan n. 1,8 2,1 m:n korkeuteen. 1. vaa valaisimen () pohjan ruuvi ja irrota seinäkiinnike (). 3. Pitele seinäkiinnikettä sitä pintaa vasten, jolle se asennetaan, ja ruuvaa se paikoilleen kahdella ruuvilla ripustusreikien kautta. Huom.! Jos seinämateriaali vaatii tulpan käyttöä (esim. tiili, betoni) tai esiporausta (esim. kovat puulaadut), merkitse ruuvien paikat kynällä ja poraa reiät seinään. Paristot 1. Varmista, että seinäkiinnike on irti. 2. Paina paristolokeron kannen lukitsimia ja nosta kansi. 3. seta paristot (4 kpl /LR14, myydään erikseen) paristolokeroon. Noudata paristolokeron napaisuusmerkintöjä. 4. Paina kansi takaisin niin, että lukitsimet napsahtavat paikoilleen. 5. Käännä valaisinta kuvan mukaisesti ja ripusta koukut seinäkiinnikkeen yläreunan kahteen suorakaiteen muotoiseen reikään. 6. Käännä valaisin tiiviisti seinäkiinnikettä vasten. 7. Kiristä ruuvi. Käyttö 1. seta lamput () haluamaasi asentoon kääntelemällä niitä puolelta toiselle sekä ylös ja alas. 2. Valitse hämäräkytkimen säätimellä (), millaisessa valossa tahdot valaisimen syttyvän. 3. Valitse aikakytkimen säätimellä, kuinka pitkään tahdot valaisimen palavan. Pidennä aikaa kääntämällä myötäpäivään, enintään n. 7 min. Lyhennä aikaa kääntämällä vastapäivään, vähintään n. 3 s. Huolto ja puhdistaminen Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta, älä käytä liuotusainetta tai syövyttäviä kemikaaleja. Vianhakutaulukko Ongelma Valaisin ei valaise. Valaisin valaisee koko yön. Valaisin syttyy ilman syytä. Valaisin ei syty. Valaisin syttyy päivänvalossa. Kierrättäminen Toimenpide 1. Tarkista, ovatko paristot lopussa tai viallisia. Vaihda tarvittaessa. 2. Varmista, että paristolokero on kunnolla kiinni. 3. Varmista, että paristot ovat oikein päin. Poista mahdolliset lämmönlähteet tai heijastavat pinnat liiketunnistimen kantaman sisältä tai siirrä valaisinta. 1. Nollaa liiketunnistin ottamalla paristot paristolokerosta ja laittamalla ne takaisin. 2. Käännä valaisin poispäin mahdollisista lämmönlähteistä tai heijastavilta pinnoilta. 1. Tarkista paristot ja vaihda tarvittaessa. 2. Säädä hämäräkytkintä. Säädä hämäräkytkintä. Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko U-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla. Tekniset tiedot Paristot 4 kpl /LR14 (myydään erikseen) Suomi 2. Poraa seinäkiinnikkeelle kaksi ripustusreikää poranhalkaisijalla, joka vastaa kiinnitysruuvien halkaisijaa. Käännä myötäpäivään aurinkokuvaketta kohti, jos haluat valaisimen syttyvän valoisampaan aikaan. Käännä vastapäivään kuukuvaketta kohti, jos haluat valaisimen syttyvän vain pimeässä. Hienosäädä tarpeen mukaan. SUOMI asiakaspalvelu puh sähköposti kotisivu osoite las Ohlson Oy, Kaivokatu 10, HLSINKI

5 Wandbeleuchtung mit ewegungssensor rt.nr Modell L-303S-2 Vor Inbetriebnahme die edienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, bweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. ei technischen en oder anderen ragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme. Sicherheitshinweise Niemals benutzte mit unbenutzten atterien kombinieren. Niemals wiederaufladbare mit nicht wiederaufladbaren atterien kombinieren. as Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, anderer eleuchtung oder reflektierenden Oberflächen anbringen. as Produkt nicht so anbringen, dass Zweige usw. die Sicht beeinträchtigen. er ewegungssensor funktioniert nicht, wenn die Leuchte hinter Glas oder anderem transparenten Material montiert wird (z.. im Innenbereich hinter einer ensterscheibe). Produktbeschreibung. Leuchte. Lampengehäuse. ewegungssensor. Wandhalterung. instellung des Zeitrelais. instellung des ämmerungsschalters Montage Hinweis: ür eine optimale Leistung sollte das Produkt an einer Wand/vertikalen läche ca. 1,8-2,1 m über dem oden angebracht werden. 1. ie Schraube an der Unterseite des Gerätes () lösen und die Wandhalterung () abnehmen. 2. ie zwei ufhänglöcher der Wandhalterung mit einem ohrer mit dem urchmesser, der den Schrauben entspricht, aufbohren. 3. ie Wandhalterung an die efestigungsfläche legen und mit den zwei Schrauben an den ufhänglöchern befestigen. Hinweis: alls die efestigungsfläche übel erfordert (z.. Ziegel, eton) oder falls es nötig ist, Löcher vorzubohren (z.. harte Holzarten), können die Schraublöcher mithilfe der Wandhalterung markiert werden. atterien 1. Sicherstellen, dass die Wandhalterung abgenommen wurde. 2. ie zwei Sperren an der atterieabdeckung eindrücken und die bdeckung abnehmen. 3. atterien in die Halterung setzen, 4 /LR14 (separat erhältlich). ie Markierung an der Innenseite der bdeckung zur richtigen Polarität beachten. 4. ie bdeckung wieder aufsetzen und drücken, bis die Sperren einrasten. 5. ie Leuchte wie auf dem ild kippen und die Haken in die zwei rechteckigen Löcher an der Oberkante der Wandhalterung einhängen. 6. ie Leuchte herunterklappen, sodass sie dicht an der Wandhalterung anliegt. 7. ie Schraube anziehen. enutzung 1. as Lampengehäuse () nach Wunsch ausrichten (es kann seitlich und nach unten und oben geschenkt werden). 2. en Regler für den ämmerungsschalter () drehen, um einzustellen, bei welcher Lichtstärke die eleuchtung aktiviert werden soll. Mit dem Uhrzeigersinn zum Sonnensymbol drehen, damit die eleuchtung auch einschaltet, während es noch hell ist. Mit dem Uhrzeigersinn zum Mondsymbol drehen, damit die eleuchtung erst einschaltet, wenn es dunkel ist. ie instellung kann nach edarf angepasst werden. 3. en Regler für das Zeitrelais drehen, um einzustellen, wie lange die eleuchtung leuchten soll. Im Uhrzeigersinn drehen, um die Zeitdauer zu erhöhen, max. ca. 7 min. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Zeitdauer zu senken, min. ca. 3 Sek. Pflege und Wartung as Produkt mit einem leicht befeuchteten Tuch reinigen. in sanftes Reinigungsmittel verwenden, niemals Lösungsmittel oder ätzende hemikalien. ehlersuche e ie Lampe leuchtet nicht. as Produkt leuchtet die ganze Nacht. ie Leuchte wird ohne Grund aktiviert. ie Leuchte wird gar nicht aktiviert. ie Leuchte wird bei Tageslicht aktiviert. Lösung 1. Überprüfen, ob die atterien verbraucht oder defekt sind. ei edarf austauschen. 2. Sicherstellen, dass die atterieabdeckung festsitzt. 3. Sicherstellen, dass die atterien richtig herum eingelegt sind. vtl. Hitzequellen oder reflektierende Oberflächen aus dem rfassungsbereich entfernen oder einen neuen Standort wählen. 1. ie atterien herausnehmen, um das Produkt zurückzusetzen, dann die atterien wieder einlegen. 2. ie Leuchte von zeitweiligen Hitzequellen oder reflektierenden lächen abwenden. 1. ie atterien überprüfen und bei edarf austauschen. 2. ie instellung des ämmerungsschalters anpassen. ie instellung des ämmerungsschalters anpassen. Hinweise zur ntsorgung ieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden darf. ies gilt in der gesamten U. Um möglichen Schäden für die Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch fehlerhafte bfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. ei der bgabe des Produktes bitte die vorhandenen Recycling- und Sammelstationen benutzen oder den Händler kontaktieren. ieser kann das Produkt auf eine umweltfreundliche Weise recyceln. Technische aten atterien 4 /LR14 (separat erhältlich) eutsch UTSHLN Kundenservice Hotline Mail Homepage Postanschrift las Ohlson GmbH, Jungfernstieg 38, Hamburg