JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa Muutettiin hallituksen kokouksessa :n 2 mom., 22 :n 2 mom., 24 :n 2 ja 3 mom. ja 37 :n 2 ja 3 mom. Muutettiin hallituksen kokouksessa 2 :n 1 mom., 2 :n 3 mom., 29 :n 3 mom., 45 ja 48. Muutokset tulevat voimaan alkaen, mitä ennen voidaan ryhtyä täytäntöönpanon edellyttäviin toimenpiteisiin. Muutettiin hallituksen kokouksessa 2 :n 1 mom. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Jyväskylän yliopiston hallituksen, tiedekuntaneuvostojen ja laitosneuvostojen vaaleista sekä rehtorin ja vararehtorien vaalin toimittamisesta vaalikollegiossa ovat, sen lisäksi mitä yliopistolaissa (645/1997) ja yliopistoasetuksessa (115/1998) säädetään tai niiden nojalla on määrätty, voimassa tämän johtosäännön määräykset. Asian käsittelystä vaalikollegiossa on voimassa mitä Jyväskylän yliopiston kokous- ja esittelymenettelyohjeissa on määrätty läsnäolovelvollisuudesta hallintoelimen kokouksessa ja vaaliasioiden käsittelemisestä monijäsenisessä hallintoelimessä lukuun ottamatta ehdokasasettelua koskevia määräyksiä. 2 Hallituksen, tiedekuntaneuvostojen ja laitosneuvostojen vaaleilla valittavat jäsenet ja varajäsenet valitaan välittömillä vaaleilla kolmen vuoden toimikaudeksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kun yliopiston toiminta virastomuotoisena lakkaa. Hallituksen kaksi jäsentä ja molemmille yhden henkilökohtaisen varajäsenen vastaavaksi toimikaudeksi valitsee yliopiston hallitus rehtorin esittämistä henkilöistä, jotka eivät ole yliopiston henkilöstöä eivätkä opiskelijoita sen estämättä, mitä tässä vaalijohtosäännössä on muualla määrätty. Rehtorin ja ensimmäisen ja toisen vararehtorin valitsee vaalikollegio kokouksessaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Vaalitoimitus on salainen. Valittaessa hallituksen jäseniä ja varajäseniä osallistuvat vaaliasian käsittelyyn hallituksessa henkilöt, jotka ovat yliopiston henkilökuntaa tai opiskelijoita. Tässä vaalissa noudatetaan mitä kokouksen osanottajan esityksestä valittavaksi ehdokkaaksi ja kollegiaalisen menettelytavan osalta pöydällepanosta on päätetty. 3 Tämän johtosäännön määräyksillä erillislaitosten johtajista tarkoitetaan Jyväskylän yliopiston hallintojohtosäännön 27 :ssä lueteltujen erillislaitosten johtajia sekä harjoittelukoulun johtavaa rehtoria. ÄÄNIOIKEUS JA VAALIKELPOISUUS 4 Vaaleissa äänioikeus on yliopiston virkaan tai virkasuhteeseen päätoimiseksi nimitetyllä tai yliopistoon päätoimisessa työsopimussuhteessa olevalla yliopiston henkilökuntaan kuuluvalla henkilöllä. Päätoimiseksi katsotaan henkilö, joka hoitaa vähintään puolet kokoaikaiseen opetusvirkaan taikka - virkasuhteeseen kuuluvista tehtävistä tai jonka työaika (muiden palvelussuhteiden kohdalla) on

2 vähintään 20 tuntia viikossa. Normaalikoulun opettajien osalta päätoimisuus määräytyy kuitenkin voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaisesti. 5 Hallituksen vaalissa ovat äänioikeutettuja edellä 4 :ssä tarkoitetuista omassa ryhmässään muu henkilökunta kuin professorin virkaan tai virkasuhteeseen nimitetyt sekä omassa ryhmässään erillislaitosten johtajat. 6 Tiedekuntaneuvostojen ja laitosneuvostojen vaaleissa ovat äänioikeutettuja omassa ryhmässään edellä 4 :ssä tarkoitetuista tiedekunnan tai laitoksen professorin virkaan tai virkasuhteeseen nimitetyt sekä omassa ryhmässään tiedekunnan tai laitoksen muu henkilökunta. 7 Kukin on äänioikeutettu siinä ryhmässä, johon hän lopullisen vaaliluettelon vahvistamispäivänä voimassa olevan nimityksen puolesta kuuluu. 8 Vaalikelpoisia edellä 5 ja 6 :issä mainituissa ryhmissä ovat henkilöt, jotka ovat äänioikeutettuja tässä ryhmässä. Henkilökuntaan kuuluva ei ole vaalikelpoinen, mikäli vaaliluettelon vahvistamispäivänä tiedetään, että hän ei ole äänioikeutettu hallintoelimen toimikauden aikana vähintään yhden vuoden toimikauden alusta lukien. 9 Vaalitoimikunta päättää äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta vahvistaessaan lopullisen vaaliluettelon. 10 Asetettujen ehdokkaiden joukosta rehtorin ja ensimmäisen ja toisen vararehtorin valitsee vaalikollegio, johon kuuluvat hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen varsinaiset jäsenet sekä hallintojohtaja ja erillislaitoksen johtajan virkaan nimitetyt. Ensimmäinen ja toinen vararehtori kuuluvat vaalikollegioon. VAALIVIRANOMAISET 11 Ylimpänä vaaliviranomaisena hallituksen, tiedekuntaneuvostojen ja laitosneuvostojen vaaleissa toimii hallituksen asettama vaalilautakunta, jonka tehtävänä on 1) johtaa ja valvoa vaalien toimeenpanoon liittyvien tehtävien toteutumista; 2) julkaista yleinen vaaleja koskeva vaalitiedote hyvissä ajoin ennen alustavan vaaliluettelon julkistamista; 3) julkistaa alustavat vaaliluettelot ja asettaa lopulliset vaaliluettelot yliopiston viralliselle ilmoitustaululle; 4) julistaa vaalien tulos hallituksen vaalin osalta; sekä 5) käsitellä ja ratkaista hallituksen vaalin toimittamiseen liittyvät kysymykset elleivät nämä kuulu vaalitoimikuntien tehtäviin. Hallintojohtaja tekee yliopiston hallitukselle esityksen vaalipäivän määräämiseksi.

3 12 Vaalien toimittamista varten jokaisessa tiedekunnassa on dekaanin asettama vaalitoimikunta. Hallintojohtaja asettaa lisäksi hallintoviraston ja erillislaitosten vaalitoimikunnan. Vaalitoimikunnan tehtävänä on 1) hoitaa tässä johtosäännössä vaalitoimikunnan tehtäväksi määrätyt hallituksen vaalin toimittamiseen liittyvät tehtävät sekä tiedekuntaneuvoston ja laitosneuvoston vaalien toimittamiseksi välttämättömät tehtävät; 2) käsitellä alustavaa vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset ennen lopullisen vaaliluettelon julkistamista; 3) vahvistaa lopullinen vaaliluettelo ja julkistaa se tiedekunnan ilmoitustaululla; 4) julistaa vaalien tulos tiedekunnan tiedekuntaneuvoston sekä tiedekunnan laitosten laitosneuvostojen osalta; sekä 5) hoitaa muut vaalilautakunnan määräämät tehtävät. 13 Vaalilautakunnan puheenjohtajana on hallintojohtaja sekä muina jäseninä kaksi hallituksen 6 :ssä mainituista henkilöstöryhmistä määräämää henkilöä. Vaalilautakunnan jäsenille hallitus määrää henkilökohtaiset varajäsenet. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sihteerinä toimii hallintoviraston määräämä yliopiston virkamies, joka toimii myös hallintoviraston ja erillislaitosten vaalitoimikunnan sihteerinä. 14 Vaalitoimikuntaan dekaani määrää vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallintoviraston ja erillislaitosten vaalitoimikuntaan hallintojohtaja määrää vähintään neljä jäsentä. Jäsenistä yksi määrätään puheenjohtajaksi. Vaalitoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Dekaanin asettaman vaalitoimikunnan sihteerinä toimii dekaanin määräämä tiedekunnan virkamies. Vaalia toimitettaessa hallintoviraston ja erillisten laitosten vaalitoimikunta voi jakaantua jaostoihin, joiden osalta noudatetaan mitä vaalitoimikunnasta on määrätty. 15 Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään yksi vaalilautakunnan tai kaksi vaalitoimikunnan jäsenistä on läsnä. Hallintoviraston ja erillislaitosten vaalitoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi sen jäsentä on läsnä. 16 Hallituksen vaalissa hallintoviraston ja erillislaitosten vaalitoimikunta hoitaa hallintoviraston ja erillislaitosten osalta vaalin toimittamiseen liittyvät tehtävät. 17 Rehtorin ja ensimmäisen ja toisen vararehtorin vaalissa vaaliviranomaisena toimii vaalikollegio. Vaalikollegion puheenjohtajana toimii virkaiältään vanhin professori ja sihteerinä hallintoviraston määräämä yliopiston virkamies. Hallintojohtaja tekee yliopiston hallitukselle esityksen vaalipäivän määräämiseksi. TOIMENPITEET VAALIEN JÄRJESTÄMISEKSI 18

4 Vaalilautakunta julkistaa hyvissä ajoin ennen hallituksen, tiedekuntaneuvoston ja laitosneuvostojen vaalia vaalitiedotteen, joka lähetetään tiedoksi hallintovirastolle, yliopiston henkilöstöjärjestöille, tiedekunnille, laitoksille ja erillislaitoksille. Vaalilautakunta asettaa vaalitiedotteen nähtäväksi yliopiston viralliselle ilmoitustaululle (hallintovirasto, rakennus T), tiedekuntien ilmoitustauluille sekä julkaisee sen yliopiston sisäisen tiedotuksen keinoin. 19 Vaalitiedotteesta tulee käydä ilmi 1) valittavien lukumäärä yksiköittäin; 2) vaaliluettelojen julkistamista ja niitä koskevia oikaisuvaatimuksia koskevat tiedot; 3) ehdokasasettelua koskevat tiedot; 4) vaalitoimitusta koskevat tiedot; 5) ennakkoäänestystä koskevat tiedot; 6) äänestyspaikat; 7) vaalien tuloksen julkistamista koskevat tiedot; sekä 8) muut vaalin toimittamiseen liittyvät olennaiset tiedot. 20 Vaaliluetteloon merkitään kunkin henkilön oikeus osallistua hallituksen, tiedekuntaneuvoston ja laitosneuvoston vaaliin sekä henkilön äänioikeus ja vaalikelpoisuus ryhmässään. 21 Vaalilautakunta julkistaa alustavat vaaliluettelot ja asettaa ne nähtäväksi seitsemän päivän ajaksi yliopiston viralliselle ilmoitustaululle ja erillislaitoksiin sekä toimittaa ne kullekin vaalitoimikunnalle asetettavaksi tiedekunnan ilmoitustaululle. 22 Henkilö, joka katsoo, että alustavassa vaaliluettelossa on virhe, voi jättää vaalitoimikunnalle kirjallisen oikaisuvaatimuksen seitsemän päivän kuluessa alustavan vaaliluettelon julkistamisesta. Oikaisuvaatimus jätetään yliopiston kirjaamoon asianomaisen vaalitoimikunnan sihteerille tai asianomaisen hallintoviraston ja erillislaitoksen vaalitoimikunnan jaoston sihteerille osoitettuna. Julkistaessaan alustavan vaaliluettelon vaalilautakunta ilmoittaa samalla nähtävillä oloajan jälkeen tulevan päivän, jolloin oikaisuvaatimus on viimeistään esitettävä. 23 Vaalitoimikunnan tulee antaa oikaisuvaatimuksen johdosta päätös neljän päivän kuluessa edellä 22 :n 1 momentissa tarkoitetun määräajan päättymisestä ja vahvistaa lopullinen vaaliluettelo. Oikaisuvaatimuksen käsittelylle varatun ajan jälkeisenä seuraavana arkipäivänä vaalitoimikunnan tulee julkistaa lopullinen vaaliluettelo tiedekunnan ilmoitustaululla ja toimittaa se vaalilautakunnalle osoitettuna yliopiston kirjaamoon. Hallintoviraston ja erillislaitosten vaalitoimikunta julkistaa lopullisen vaaliluettelon yliopiston virallisella ilmoitustaululla ja toimittaa sen erillislaitoksiin. Vaalilautakunta asettaa lopulliset vaaliluettelot nähtäväksi yliopiston viralliselle ilmoitustaululle. 24 Äänioikeutetulla on seitsemän päivän kuluessa lopullisen vaaliluettelon julkistamisesta oikeus asettaa omassa ryhmässään ehdokkaita hallituksen, tiedekuntaneuvoston ja laitosneuvoston vaalia varten. Hallituksen vaalia lukuun ottamatta ehdokkaita voidaan asettaa erikseen jäseniksi ja

5 henkilökohtaisiksi varajäseniksi. Ehdokkaita voidaan asettaa myös toisiksi ja kolmansiksi henkilökohtaisiksi varajäseniksi. Ehdokas asetetaan jättämällä asianomaisen vaalitoimikunnan sihteerille tai asianomaisen hallintoviraston ja erillislaitoksen vaalitoimikunnan jaoston sihteerille vaalikelpoisen henkilön vaalilautakunnan vahvistamalla lomakkeella antama kirjallinen suostumus varmennettuna ehdokkaan asettajan tai asettajien nimellä. Hallituksen vaalissa erillislaitoksen johtajien ryhmän ehdokkaat asetetaan jättämällä lomake yliopiston kirjaamoon osoitettuna vaalilautakunnan sihteerille. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan sihteerin sekä asianomaisen hallintoviraston ja erillislaitoksen vaalitoimikunnan jaoston sihteerin tulee varmistaa, että lomake on asianmukaisesti täytetty sekä varmistua ehdokkaan vaalikelpoisuudesta. Hallituksen vaalissa ehdokkaalla tulee erillislaitoksen johtajien ryhmää lukuun ottamatta olla vähintään viisi asettajaa. Ehdokasasettelu tapahtuu kunkin ehdokkaita asettamaan oikeutetun ryhmän sisällä. 25 Tiedekuntaneuvoston ja laitosneuvostojen vaalissa vaalitoimikunta ja hallituksen vaalissa vaalilautakunta laativat ehdokaslistat ryhmittäin. Vaalitoimikunnan tulee antaa kullekin ehdokkaaksi asetetulle aakkosjärjestyksessä numero alkaen numerosta 2 siten, että äänestäjät voivat numeron perusteella äänestää ehdokkaita vaaleissa. Hallituksen vaalissa vaalilautakunta antaa kullekin ehdokkaaksi asetetulle aakkosjärjestyksessä numeron alkaen numerosta 2. Vaalitoimikunnan tulee toimittaa hallituksen vaaleihin ehdokkaiksi asetettujen henkilöiden suostumukset sekä tiedekuntaneuvoston ja laitosneuvostojen vaalin ehdokaslistat vaalilautakunnalle osoitettuna yliopiston kirjaamoon viimeistään ehdokkaiden asettamisajan päättymistä seuraavana arkipäivänä kello Vaalilautakunta julkaisee ehdokaslistojen yhdistelmän yliopiston virallisella ilmoitustaululla ja tiedekuntien ilmoitustaululla. Ehdokaslistat ovat yhden ehdokkaan listoja. 26 Milloin ehdokkaita varsinaisiksi jäseniksi on enemmän kuin vaalissa valittavia ja ehdokkaita on asetettu jäseniksi sekä varajäseniksi, toteutetaan vaalitoimitus siten kuin tässä vaalijohtosäännössä määrätään. Varajäseniksi asetetut ehdokkaat katsotaan tällöin ehdokkaiksi, mikäli he ovat antaneet tähän suostumuksensa edellä 24 :n 2 momentissa tarkoitetulla lomakkeella. 27 Mikäli ehdokkaita on asetettu sama määrä tai vähemmän kuin vaalissa on valittavia hallintoelimen jäseniksi, katsotaan heidät valituiksi. Tuloksen toteaa hallituksen vaalin osalta vaalilautakunta ja muiden vaalien osalta vaalitoimikunta. Mikäli ehdokkaita on asetettu sama määrä kuin vaalissa on valittavia hallintoelimen jäseniksi ja ehdokkaita on asetettu 24 :n 2 momentissa tarkoitetulla lomakkeella tietyn jäsenehdokkaan varajäseniksi, katsotaan nämä ehdokkaat valituiksi jäsenen henkilökohtaisiksi varajäseniksi 24 :n 2 momentissa tarkoitetulla lomakkeella ilmoitetussa järjestyksessä. Mikäli ehdokkaita on asetettu vähemmän kuin vaalissa on valittavia noudatetaan mitä 46 :ssä määrätään.

6 28 Hallituksen vaalissa erillislaitosten johtajien ryhmässä äänioikeutetut voivat päättää lopullisen vaaliluettelon julkistamisen jälkeen hallitukseen valittavien vaalioikeutettujen ryhmän jäsenten ja varajäsenten valinnasta ilman ehdokasasettelua. Ryhmän päätöksestä laaditaan pöytäkirja, jonka ryhmässä äänioikeutetut allekirjoittavat ja joka tulee toimittaa vaalilautakunnan sihteerille ehdokasasettelun päättymiseen mennessä. Mikäli varajäseniä on enemmän kuin yksi, tulee ryhmän päätöksestä käydä ilmi varajäsenten keskinäinen järjestys. 29 Rehtorin ja ensimmäisen ja toisen vararehtorin vaalissa ehdokkaan asettaa vähintään 25 hallintojohtosäännön 6 :ssä tarkoitettua henkilöä. Ehdokasasettelu alkaa hallituksen määrättyä vaalipäivän. Ehdokas on asetettava hyvissä ajoin ja viimeistään 10. päivänä ennen vaalipäivää kello Ehdokas asetetaan jättämällä yliopiston kirjaamoon vaalikollegion sihteerille osoitettuna vaalikelpoisen henkilön hallituksen vahvistamalla lomakkeella antama kirjallinen suostumus varmennettuna ehdokkaan asettajien nimillä. Samalla on esitettävä ehdokkaasta sellainen selvitys, josta ilmenee käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito. VAALITOIMITUS 30 Vaalioikeutettu saa vaalissa äänestää yhtä oman ryhmänsä ehdokasta. 31 Hallituksen, tiedekuntaneuvostojen ja laitosneuvostojen vaali järjestetään samanaikaisesti yhtenä arkipäivänä. Vaalit toimitetaan vaalitiedotteessa mainituissa paikoissa. 32 Vaalitoimitus alkaa vaalipäivänä kello 9.00 ja päättyy kello Vaalitoimituksen alkaessa vaalitoimikunnan jäsen näyttää läsnä oleville äänestäjille, että vaaliuurna on tyhjä, minkä jälkeen hän lukitsee uurnan. Vaaliuurnaa ei saa avata ennen kuin vaalitoimikunnan jäsen on julistanut äänestyksen päättyneeksi. 34 Äänestäjä ilmoittautuu vaalitoimikunnalle saadakseen äänestyslipun. Vaalitoimikunta tarkistaa, että äänestäjä on merkitty äänioikeutetuksi vaaliluetteloon. 35 Hallituksen vaalissa käytetään vaalilautakunnan toimittamia äänestyslippuja. Äänestäjä merkitsee äänestyslippuun ehdokkaan numeron niin selvästi, ettei epätietoisuutta synny. Muita merkintöjä äänestyslippuun ei saa tehdä. 36 Äänestäjä antaa äänestyslipun kokoon taitettuna vaalitoimikunnalle leimattavaksi ja panee yliopiston leimalla varustetun äänestyslipun vaaliuurnaan.

7 37 Äänestäjät, joilla on este vaalipäivänä, voivat äänestää ennakkoon. Näiden henkilöiden tulee pyytää äänestysliput, ehdokaslistojen yhdistelmä sekä ennakkoäänestyskuoret vaalitoimikunnan sihteeriltä tai asianomaisen hallintoviraston ja erillislaitoksen vaalitoimikunnan jaoston sihteeriltä vaalitiedotteessa mainittuna aikana. Pyynnön yhteydessä äänestäjän tulee osoittaa vaalioikeutensa ja ilmoittaa peruste ennakkoäänestykseen. Äänestysliput tulee palauttaa suljetussa ennakkoäänestyskuoressa asianomaiselle vaalitoimikunnalle tai asianomaiselle hallintoviraston ja erillislaitoksen vaalitoimikunnan jaostolle siten, että ne ovat perillä vaalitoimituksen loppuun mennessä. Ennakkoäänestyskuoret saa avata vasta äänten laskun alkaessa. 38 Vaalitoimikunta tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat. Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, mikäli 1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole merkitty vaaliluetteloon; 2) ennakkoäänestyskuoressa oleva nimi on niin epäselvä, ettei voida päätellä kuka henkilö on äänestänyt; taikka 3) ennakkoäänestyskuori on avonainen tai siihen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva asiaton merkintä. 39 Vaalitoimituksen päätyttyä kukin vaalitoimikunta laskee osaltaan tiedekuntaneuvoston ja laitosneuvostojen vaalin tuloksen ja julistaa tiedekuntaneuvoston ja laitosneuvostojen vaalin tulokset. Hallituksen vaalin osalta vaalitoimikunta laskee annettujen äänestyslippujen lukumäärän ja ryhmittelee äänestysliput ryhmittäin ehdokkaiden mukaan ja toimittaa äänestysliput vaalilautakunnalle viimeistään vaalipäivää seuraavana arkipäivänä kello Vaalilautakunta laatii hallituksen vaalin tuloksesta pöytäkirjan, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri. Vaalitoimikunta laatii vaalitoimituksesta pöytäkirjan, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri. Kaikki pöytäkirjat on toimitettava vaalilautakunnalle viimeistään vaalipäivää seuraavana arkipäivänä kello Vaalitoimikunnan pöytäkirjasta tulee käydä ilmi ainakin 1) vaalipäivä sekä vaalitoimituksen aloittamis- ja päättymisaika; 2) vaalitoimituksessa ja tulosta laskettaessa läsnä olleet vaalitoimikunnan jäsenet; 3) äänioikeutta käyttäneiden lukumäärä; 4) annettujen äänestyslippujen lukumäärä ja niiden lukumäärä kussakin ryhmässä; 5) hallituksen vaalissa ehdokkaana olevien henkilöiden äänimäärä; 6) mahdolliset arvonnat; 7) vaalitoimituksen alkaessa ja päättyessä 33 :ssä mainitut toimenpiteet suorittaneen vaalitoimikunnan jäsenen nimi; sekä 8) vaalin tulos 39 :n mukaisesti. 42 Vaalikollegion kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.

8 43 Äänestyslippu on mitätön 1) jos äänestyslippu on tyhjä tai äänestyslippuna on käytetty muuta kuin vaalilautakunnan tai vaalitoimikunnan antamaa äänestyslippua; 2) jos äänestyslippu on leimaamaton; 3) jos ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa; sekä 4) jos äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän nimi tai erityinen tuntomerkki tai siihen on tehty muunlainen asiaton merkintä. VAALIN TULOS 44 Äänestyksen tuloksen määräämiseksi asetetaan ehdokkaat ryhmässään heidän äänimääränsä mukaiseen järjestykseen. Jos äänimäärät ovat yhtä suuret, ratkaistaan ehdokkaiden keskinäinen järjestys arpomalla. Valituksi julistetaan nimisarjan alusta lukien niin monta ehdokasta kuin ryhmästä on valittavia. 45 Hallituksen, tiedekuntaneuvoston ja laitosneuvoston vaaleilla valittavien jäsenten varajäseniksi julistetaan äänimäärän mukaisessa järjestyksessä vaalissa ääniä saaneiden keskuudesta kaksi kertaa se määrä, kun kuhunkin ryhmään on valittu varsinaisia jäseniä. Varajäsenten keskinäinen järjestys määräytyy äänimäärän perusteella ottaen kuitenkin huomioon mitä 27 :n 2 momentissa määrätään. 46 Mikäli hallitukseen, tiedekuntaneuvostoon tai laitosneuvostoon vaaleissa ei muutoin saada riittävää määrää jäseniä tai varajäseniä, määrää yliopiston hallitus huomioon ottaen tasa-arvolain (609/1986) vaatimukset asianomaisen hallintoelimen lopullisen vaaliluettelon osoittamista kyseisen ryhmän jäsenistä tarvittavan määrän jäseniä tai varajäseniä asianomaisen suostumuksella. Mitä edellä tässä pykälässä on määrätty ei sovelleta toisen ja kolmannen varajäsenen osalta. 47 Hallituksen, tiedekuntaneuvoston tai laitosneuvoston jäsenen tai varajäsenen siirtyminen hallintoelimen toimikauden aikana määräaikaiseen virkasuhteeseen annetun nimityksen vuoksi yliopiston henkilöstöryhmästä toiseen ei aiheuta jäsenyyden menetystä. Henkilön siirtyessä virkanimityksen tai määräaikaiseen virkasuhteeseen annetun nimityksen päättymisen johdosta yliopiston henkilöstöryhmästä toiseen noudatetaan mitä jäljempänä määrätään varajäsenen kutsumisesta hallintoelimen jäsenen menettäessä äänioikeuden tai vaalikelpoisuuden. Virkavapaana oleva jäsen ei, ottaen kuitenkin huomioon mitä tässä pykälässä on määräaikaisesta virkasuhteesta määrätty, osallistu virkavapauden aikana hallintoelimen työskentelyyn, vaan hänen tilalleen tulee varajäsen. Hallintovirasto voi virkavapaana olevan jäsenen suostumuksen perusteella erityisestä syystä määrätä hänet hoitamaan hallintoelimen jäsenyydestä aiheutuvat tehtävät. 48 Mikäli hallituksen, tiedekuntaneuvoston tai laitosneuvoston toimikauden aikana jäsenelle on kutsuttava varajäsen sen vuoksi että jäsen on menettänyt äänioikeuden tai vaalikelpoisuuden, mutta varajäseniksi määrättyjä ei enää ole eikä ensi sijassa toisen ja tämän jälkeen kolmannen varajäsenen

9 kutsuminen ole mahdollista, kyseisen ryhmän jäsenten ja varajäsenten määräämiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi tulee kyseisen hallintoelimen puheenjohtajan tehdä esitys hallitukselle, joka määrää tarvittavan määrän jäseniä ja varajäseniä. Mikäli hallituksen toimikauden aikana jäsenelle on kutsuttava varajäsen sen vuoksi että jäsen on menettänyt äänioikeuden tai vaalikelpoisuuden, mutta varajäseniksi määrättyjä ei enää ole, kyseisen ryhmän jäsenen ja varajäsenten määräämiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi suoritetaan vaali noudattaen muualla tässä johtosäännössä annettuja määräyksiä. Vastaavaa menettelyä noudatetaan niiden jäsenten osalta, jotka eivät ole yliopiston henkilöstöä eivätkä opiskelijoita. MUUT MÄÄRÄYKSET 49 Yliopistolain 35 :n perusteella yliopiston päätökseen, joka koskee rehtorin, vararehtorin ja monijäsenisen hallintoelimen jäsenen valintaa ei saa hakea muutosta valittamalla. 50 Vaalilautakunta ratkaisee tämän vaalijohtosäännön soveltamisen tulkintaongelmat ja voi antaa tarvittaessa soveltamisohjeita. 51 Tämä johtosääntö tulee voimaan ja sillä kumotaan annettu vaalijohtosääntö.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, muutettu hallituksen päätöksillä 14.6.2013 ja 20.6.2017. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tämän vaalijohtosäännön määräykset

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 VAALITIEDOTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 Vaalijohtosäännössä määrätyn lisäksi vaalilautakunta tiedottaa, että yliopiston hallituksen, neuvostojen ja laitosneuvostojen vaalit 1.8.2008

Lisätiedot

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET 1 HELSINGIN YLIOPISTO Keskusvaalilautakunta 29.8.2006/kr-k KAMPUSTEN VAALILAUTAKUNTIEN TEHTÄVÄT Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama 14.2.2003, 4, 33 ja 42 muutettu 16.2.2005) 2

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön:

Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön: VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön: 1 Yliopistoon kuuluminen Yliopistoon kuuluvaksi katsotaan jäseniä ja varajäseniä

Lisätiedot

Yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet valitsee Tampereen yliopiston

Yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet valitsee Tampereen yliopiston 1 (6) TAMPEREEN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 4.11.2016 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tätä vaalijohtosääntöä sovelletaan yliopistokollegion, yliopiston hallituksen sekä yliopistolain

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(10) 8.10.2012 HELSINGIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Johtosääntöön on tehty seuraavat muutokset ja lisäykset: 1 :n 1. ja 4.

Lisätiedot

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö,

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö, LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleistä 1 Lapin yliopiston yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen yliopiston henkilökuntaa edustavat jäsenet valitaan vaaleilla sen mukaan kuin

Lisätiedot

Tampereen yliopiston vaalijohtosääntö

Tampereen yliopiston vaalijohtosääntö 6.9.2010 1/8 Tampereen yliopiston vaalijohtosääntö Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 6.9.2010 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tätä vaalijohtosääntöä sovelletaan yliopistokollegion ja yliopistolain (558/2009)

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON HALLITUS Pöytäkirja 11/2015 OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Torstai kello

OULUN YLIOPISTON HALLITUS Pöytäkirja 11/2015 OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Torstai kello OULUN YLIOPISTON HALLITUS 17.12.2015 Pöytäkirja 11/2015 1 OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS Aika Torstai 17.12.2015 kello 9.30 14.30 Paikka Oulun yliopiston päärakennus, HR 144 Pentti Kaiteran katu 1,

Lisätiedot

Lapin yliopiston VAALIJOHTO- SÄÄNTÖ. Lapin yliopiston hallitus on vahvistanut tämän vaalijohtosäännön.

Lapin yliopiston VAALIJOHTO- SÄÄNTÖ. Lapin yliopiston hallitus on vahvistanut tämän vaalijohtosäännön. Lapin yliopiston VAALIJOHTO- SÄÄNTÖ Lapin yliopiston hallitus on vahvistanut 14.2.2006 tämän vaalijohtosäännön. LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Yliopiston hallitus on yliopistolain (645/97), yliopistoasetuksen

Lisätiedot

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopiston vaaliohjesääntö Hallitus 11.3.2013 1 Sisältö: Soveltaminen 1 Soveltaminen Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus Vaalitoimikunta 4 Vaalitoimikunta

Lisätiedot

Mallivaalijärjestys A (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa)

Mallivaalijärjestys A (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa) 1 VAALITAPA Tehyn Järvenpään ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 :ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä sekä ammattiosaston edustajat paikallisosaston kokouksiin valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

Lapin yliopiston varallisuusoikeuden instituutin johtosääntö Lapin yliopiston hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 22.8.2017 seuraavan johtosäännön: 1 Instituutin nimi on Lapin yliopiston varallisuusoikeuden

Lisätiedot

Vaali toimitetaan hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti.

Vaali toimitetaan hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Vaalijärjestys Valtuusto 2.9.2014 VALTUUSTON VAALI 1 VAALITAPA Tässä vaalijärjestyksessä Kelan toimihenkilöt ry:tä kutsutaan yhdistykseksi, jonka valtuuston varsinaiset ja varajäsenet valitaan yhdistyksen

Lisätiedot

Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä)

Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä) Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä) 1 VAALITAPA Tehyn NordLabin ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 :ssä mainitut

Lisätiedot

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7)

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) 1 ' VAALITAPA Tehyn... ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 ':ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

I luku Yleisiä määräyksiä. Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla.

I luku Yleisiä määräyksiä. Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla. 1/12 I luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla. Tämän ohjesäännön määräyksien lisäksi hallinnon

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJATUTKIJAT

HELSINGIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJATUTKIJAT Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijoiden hallituksen hyväksymä 2.10.2017 HELSINGIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJATUTKIJAT OHJESÄÄNTÖ TOHTORIKOULUTETTAVIEN EDUSTAJIEN VALINTATAVASTA I luku Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE PIELISEN OSUUSPANKKI EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE 17.3.2011 1 Vaalien aika ja äänestystapa Pielisen Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten

Lisätiedot

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 (5) Vaalijärjestys on OP Osuuskunnan hallintoneuvoston 9.6.2016 vahvistaman mallivaalijärjestyksen mukainen POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta

Lisätiedot

Asiakirjassa valtuutetaan yksi sen allekirjoittajista toimimaan vaaliliiton asiamiehenä ja yksi asiamiehen varamiehenä.

Asiakirjassa valtuutetaan yksi sen allekirjoittajista toimimaan vaaliliiton asiamiehenä ja yksi asiamiehen varamiehenä. Vaalijärjestys 1 Vaalijärjestyksen tarkoitus Tällä vaalijärjestyksellä määritellään menettelytavat valittaessa edustajiston jäseniä, vaaleissa, jotka koskevat puheenjohtajien, muiden hallituksen jäsenten

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille neuvoston jäsenille Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin ja varadekaanin keskiviikkona 18.6.2008 klo 13.15. Kokouspaikkana on hallituksen kokoushuone, Yliopistonkatu

Lisätiedot

VAALIAIKATAULU. Seurakuntavaalit Valmistavat toimenpiteet

VAALIAIKATAULU. Seurakuntavaalit Valmistavat toimenpiteet VAALIAIKATAULU Seurakuntavaalit 2018 1 viimeistään 31.5. (suositus; hyvissä ajoin ennen kesälomakautta huhti - toukokuussa) Valmistavat toimenpiteet 1. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee vaalilautakunnan

Lisätiedot

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS 24.11.2016 Äänestys- ja vaalijärjestyksen tarkoitus 1.1 Suomen Farmasialiiton edustajiston vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, liiton sääntöjä ja tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Lisätiedot

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. VAALIOHJESÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tarkoitus Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Lisätiedot

KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 2 Jäsenalueittain valittavien edustajien lukumäärä

KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 2 Jäsenalueittain valittavien edustajien lukumäärä 1 (5) KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Kainuun Osuuspankin sääntöjen 14 :ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuspankin jäsenten äänestyksellä

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS MUUTOSESITYS EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS VOIMASSA OLEVA. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 1 Vaalien aika, äänestystapa

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS MUUTOSESITYS EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS VOIMASSA OLEVA. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 1 Vaalien aika, äänestystapa EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS VOIMASSA OLEVA EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS MUUTOSESITYS 1 Vaalien aika, äänestystapa Pohjolan Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan

Lisätiedot

1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta. 2 Äänestystapa KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta. 2 Äänestystapa KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 (5) KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta 2 Äänestystapa Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainitut edustajiston vaalit toimitetaan osuuspankin omistaja-asiakkaiden

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) MUUTOKSET.

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) MUUTOKSET. EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) Voimassa oleva 1 Vaalien aika ja äänestystapa Ikaalisten Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuspankin

Lisätiedot

TAMPEREEN LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTISEURA TLK RY. VAALIJÄRJESTYS

TAMPEREEN LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTISEURA TLK RY. VAALIJÄRJESTYS TAMPEREEN LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTISEURA TLK RY. VAALIJÄRJESTYS SISÄLLYS I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 3 1. Vaalijärjestyksen tarkoitus 3 2. Äänioikeutetu ja vaalikelpoiset 3 3. Ääänioikeutetullaan käytössään

Lisätiedot

Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Keskusyhteisön nimittämät edustajat:

Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Keskusyhteisön nimittämät edustajat: 1 (5) HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Helsingin Seudun Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainittu Vaaleilla valittavien

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa

PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa Edustajiston vaalijärjestys, yksi jäsenalue 1 (5) PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Pihtiputaan Osuuspankin sääntöjen 14 :ssä mainittu edustajiston jäsenten

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous

LAPIN YLIOPISTO Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Tiedekuntaneuvosto Dekaanin vaalikokous 11.6.2008 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Matkailun ja liiketoiminnan tiedekunnan dekaanin ja varadekaanin

Lisätiedot

UPSEERILIITON VAALIJÄRJESTYS

UPSEERILIITON VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUS 1(5) UPSEERILIITON VAALIJÄRJESTYS 2015-2017 Hyväksytty liittokokouksessa 25.11.2014 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Sen lisäksi mitä Upseeriliiton sääntöjen 10 ja 18 pykälissä puheenjohtajan ja liittovaltuuston

Lisätiedot

Vuoden 2017 kuntavaalien tuloslaskennan loppuunsaattaminen, vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen

Vuoden 2017 kuntavaalien tuloslaskennan loppuunsaattaminen, vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen Keskusvaalilautakunta 64 12.04.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien tuloslaskennan loppuunsaattaminen, vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen 796/00.00.00.00/2015 Keskusvaalilautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Helsingin Seudun Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainittu Vaaleilla valittavien

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Luottamusmiesvaali 1 (5) Viestintäalan toimihenkilöiden luottamusmiesvaalien

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan VAALIJÄRJESTYS. I luku: Yleisiä määräyksiä

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan VAALIJÄRJESTYS. I luku: Yleisiä määräyksiä Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan VAALIJÄRJESTYS I luku: Yleisiä määräyksiä 1 Vaalijärjestyksen voimassaolo Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalissa sekä suoritettaessa jäsenäänestyksiä

Lisätiedot

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous /08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous 28.5.2008 6/08 Asialista: Lista nro 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Oikeustieteiden tiedekunnan dekaanin

Lisätiedot

Valmistelija/lisätietojen antaja: Hallintopäällikkö Matleena Mikkonen puh tai sähköposti

Valmistelija/lisätietojen antaja: Hallintopäällikkö Matleena Mikkonen puh tai sähköposti Keskusvaalilautakunta 44 12.04.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien tuloksen vahvistaminen Karkkilan kaupungissa Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 44 Esittelijä: hallintopäällikkö Matleena Mikkonen Valmistelija/lisätietojen

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6)

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 (6) 1 Ohjesääntö 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus 4 Vaalilautakunta Tämä

Lisätiedot

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalin aika ja edustajiston jäsenten lukumäärä Osuuskunnan sääntöjen 11 :ssä mainitun edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuskaupan jäsenten

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Soveltamisala 2 Vaalimenetelmä 3 Ylioppilaskunnan vaaliorganisaatio 4 Määräpäivien muuttaminen 2. luku Vaalikuulutus, vaaliasiakirjat ja vaaliluettelo 5 Vaalikuulutus 6 Äänestyksen

Lisätiedot

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5)

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (Hyväksytty edustajiston kokouksessa) HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 Ohjesääntö

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Hänninen ja Hilkka Juntunen.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Hänninen ja Hilkka Juntunen. SUOMUSSALMENSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 VAALILAUTAKUNTA Aika 1.10.2014 kello 16.00 Paikka Läsnä Risto Kormilainen pj Teuvo Saharinen jäsen Hilkka Juntunen jäsen Eeva Hänninen jäsen Paavo Kovalainen jäsen

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry. Vaalijärjestys

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry. Vaalijärjestys Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Vaalijärjestys Hyväksytty 13.5.2014 1 Tämä vaalijärjestys on voimassa liiton sääntöjen 5 :n mukaisissa liittokokousvaaleissa vuonna 2015 sekä liittokokouskaudella 2015-2019

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSVAALIT 2016 VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN

LIITTOKOKOUSVAALIT 2016 VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN 1(8) VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN 1. Yleistä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalit toimitetaan

Lisätiedot

Jäsenet: Vahtera, Helle, puheenjohtaja on Kallio, Sinikka. Kinnala, Aaro Laiho-Virtanen, Lilja Laivo, Olli Laivoranta, Jorma

Jäsenet: Vahtera, Helle, puheenjohtaja on Kallio, Sinikka. Kinnala, Aaro Laiho-Virtanen, Lilja Laivo, Olli Laivoranta, Jorma Vaalilautakunta 7.11.2014 sivu ( 1 / 7) VAALILAUTAKUNNAN KOKOUS ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4/2014 Aika: Perjantai 7.11.2014 klo 16.00-21.30 Paikka: Uudenkaupungin srk-keskus, Koulukatu 6. Jäsenet: Vahtera,

Lisätiedot

Daniel Valtakari. TEK vaalit 2014

Daniel Valtakari. TEK vaalit 2014 TEK vaalit 2014 TEK = Tekniikan Akateemiset ja TFiF Tekniikan Akateemisten Liitto TEK on etu- ja palvelujärjestö, johon kuuluu kaksi jäsenjärjestöä: Tekniikan Akateemiset ry edustaa pääasiassa suomenkielisiä

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään neljä jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään neljä jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Vaaliohjesääntö 1 (8) VAALIOHJESÄÄNTÖ Luku 1 YLEISTÄ 1 SOVELTAMINEN Tämän vaaliohjesäännön määräyksiä noudatetaan järjestettäessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalit. Vaaliohjesääntöä

Lisätiedot

Tämän ohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalien järjestämisessä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä opiskelijakunnan sääntöjä.

Tämän ohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalien järjestämisessä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä opiskelijakunnan sääntöjä. 1 Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAALIOHJESÄÄNTÖ I luku Yleisiä määräyksiä 1 Voimassaolo Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä Seinäjoen ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys 1 (5)

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys 1 (5) Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys 1 (5) 1 Vaalijärjestys Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaleissa noudatetaan opiskelijakunnan sääntöjen lisäksi tämän

Lisätiedot

PAPERILIITON TYÖSUOJELUVAALIOHJE

PAPERILIITON TYÖSUOJELUVAALIOHJE 1 (4) 23.9.2013 PAPERILIITON TYÖSUOJELUVAALIOHJE Paperiliitto suosittelee, että riittävän ajoissa ennen marras-joulukuussa suoritettavia työsuojeluvalintoja, Paperiliiton alainen ammattiosasto esittää

Lisätiedot

KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VALINTA

KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VALINTA 1 Kuntaliiton valtuuston vaalilautakunta 7.6.2017 KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VALINTA Ehdokasasettelua ja valtuustossa toimitettavaa vaalia koskevat ohjeet kunnille ja rekisteröidyille puolueille Kuntaliiton

Lisätiedot

VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN TULOKSEN MÄÄRÄÄMINEN ASKOLAN KUNNASSA. Vaalilain 93 (varavaltuutetut) kuuluu seuraavasti:

VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN TULOKSEN MÄÄRÄÄMINEN ASKOLAN KUNNASSA. Vaalilain 93 (varavaltuutetut) kuuluu seuraavasti: Keskusvaalilautakunta 21 12.04.2017 Kunnanhallitus 101 19.04.2017 Kunnanvaltuusto 26 22.05.2017 VUODEN 2017 KUNTAVAALIEN TULOKSEN MÄÄRÄÄMINEN ASKOLAN KUNNASSA VAALILTK 21 Valmistelija: hallintojohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KONSISTORIN, TIEDEKUNTANEUVOSTOJEN JA LAITOSTEN JOHTORYHMIEN VAALIT , ja

HELSINGIN YLIOPISTON KONSISTORIN, TIEDEKUNTANEUVOSTOJEN JA LAITOSTEN JOHTORYHMIEN VAALIT , ja KUULUTUS HELSINGIN YLIOPISTON KONSISTORIN, TIEDEKUNTANEUVOSTOJEN JA LAITOSTEN JOHTORYHMIEN VAALIT 22.11., 23.11. ja 27.11.2006 I Yleisiä määräyksiä Vaalin ajankohta ja valittavien hallintoelinten toimikausi

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille

Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin keskiviikkona 14.12.2011 klo 9.00 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri Iitin kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta 23.05.2014 Aika Perjantai 23.05.2014 klo 19:05-19:18 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kakko

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestys

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestys Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestys I LUKU: YLEISTÄ 1 Säännöstön soveltaminen Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa noudatetaan 1 ylioppilaskunta-asetusta; 2 ylioppilaskunnan

Lisätiedot

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous

KUTSU Tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet. Tiedekuntaneuvoston kokous KUTSU n jäsenet ja varajäsenet n kokous Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan tiedekunnalle dekaanin keskiviikkona 10. tammikuuta 2018 klo 9.00 tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Student Union of South-Eastern Finland University of Applied Sciences

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Student Union of South-Eastern Finland University of Applied Sciences Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan Vaaliohjesääntö 1 Yleistä Tätä vaalijärjestystä noudatetaan valittaessa jäsenet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöh. opiskelijakunta)

Lisätiedot

Sanna Pitkänen jäsen, poissa Heikki Rantasalo jäsen, saapui käsiteltäessä :ä 7 Arja Suominen jäsen Aarno Toivonen jäsen

Sanna Pitkänen jäsen, poissa Heikki Rantasalo jäsen, saapui käsiteltäessä :ä 7 Arja Suominen jäsen Aarno Toivonen jäsen PÖYTYÄN SEURAKUNTA VAALILAUTAKUNTA KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA/ PÖYTÄKIRJA 3/2016 Aika 30.9.2016 klo 18.00 Paikka Pöytyän kirkkoherranvirasto Läsnä Matti Kaipainen puheenjohtaja Ilkka Ali-Rontti jäsen Hilkka

Lisätiedot

VAALILAUTAKUNNAN KOKOUS ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5/2014. Aika: Perjantai klo Paikka: Uudenkaupungin srk-keskus, Koulukatu 6.

VAALILAUTAKUNNAN KOKOUS ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5/2014. Aika: Perjantai klo Paikka: Uudenkaupungin srk-keskus, Koulukatu 6. Vaalilautakunta 9.11.2014 sivu ( 1 / 8) VAALILAUTAKUNNAN KOKOUS ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 5/2014 Aika: Perjantai 9.11.2014 klo 11-23.30 Paikka: Uudenkaupungin srk-keskus, Koulukatu 6. Jäsenet: Vahtera,

Lisätiedot

Kokouksen 12 / 2009 asialista

Kokouksen 12 / 2009 asialista Kokouksen 12 / 2009 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan esitys yliopiston rehtorille dekaanin nimeämisestä 4. Esitys lisäjäsenten määräämiseksi

Lisätiedot

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. VAALIOHJESÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tarkoitus Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. II LUKU:

Lisätiedot

LIITE hallituksen esityslistaan 6.6.2017 LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleistä 1 Lapin yliopiston yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen yliopiston henkilökuntaa edustavat

Lisätiedot

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö

tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet rehtori vararehtorit yhteisöjohtaja henkilöstöpäällikkö Kokouksen sihteeri Helena Juntunen KOKOUSKUTSU gsm 040 4844 111 Privatel 83 2409 (email: Helena.Juntunen(at)ulapland.fi) 9.12.2009 Kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet

Lisätiedot

Asukkaiden kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Asukkaiden kokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. MUUTOKSET VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖÖN 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian tarkoituksena on yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain mukaisesti antaa asukkaille

Lisätiedot

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Sisältö 1... 1 2 Luottamusmiehen valinta ja toimiaika... 1 3 Luottamusmiehen tehtävät... 3 4 Vaalien ajankohta ja tiedottaminen... 4 5 Ehdokkaiden asettaminen...

Lisätiedot

Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi.

Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi. Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi. luottamusta.fi TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA TYÖPAIKALLA Palvelualojen työpaikoilla järjestetään työsuojeluvaalit marras-joulukuun aikana. Työsuojelun yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi.

Työsuojeluvaalit Tee porukastasi vahvempi. Työsuojeluvaalit 2017 2019 Tee porukastasi vahvempi. luottamusta.fi SISÄLTÖ Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla...3 Valmistautuminen vaaliin...3 Vaalitoimikunta... 4 Ehdokasasettelu... 4 Valintatavat...

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 I LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä vaalijärjestystä

Lisätiedot

Vaali- ja äänestysjärjestys

Vaali- ja äänestysjärjestys OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ RY Undervisningssektorns Fackorganisation rf Vaali- ja äänestysjärjestys I VALTUUSTON JÄSENTEN VAALIA VARTEN II ÄÄNESTYSJÄRJESTYS Hyväksytty OAJ:n valtuuston syyskokouksessa

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys

Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys Hyväksytty Suomen Kuntaliitto ry:n valtuusto 27.5.2016 Suomen Kuntaliitto ry Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys Valtuuskunnan vaalijärjestys I Luku Yleistä 1 Soveltaminen Tämän vaalijärjestyksen määräyksiä

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016

Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Pöytäkirja 9 A/2016 1 (7) Oikeustieteellisen tiedekunnan johtokunnan kokous 9 A/2016 Aika tiistaina klo 10 10.50 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja DataCityn neuvotteluhuone 2, Lemminkäisenkatu 14 18 A,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

ARINAN EDUSTAJISTON VAALIT 2018: OHJE EHDOKASILMOITUKSEN LAATIMISEEN

ARINAN EDUSTAJISTON VAALIT 2018: OHJE EHDOKASILMOITUKSEN LAATIMISEEN ARINAN EDUSTAJISTON VAALIT 2018: OHJE EHDOKASILMOITUKSEN LAATIMISEEN Tehtävätaulukko Äänioikeutettu jäsen Ehdokasilmoituksen laatija Ehdokasilmoituksen asiamies Ehdokas Jäsenyys Ikä Asuinpaikka 31.12.2017

Lisätiedot

Oikeusministeriön vaaliohjeet 1 käsittelee kohdassa 8.4. tarkastuslaskentaa ja vaalien tuloksen vahvistamista.

Oikeusministeriön vaaliohjeet 1 käsittelee kohdassa 8.4. tarkastuslaskentaa ja vaalien tuloksen vahvistamista. Keskusvaalilautakunta 60 10.04.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta 796/00.00.00.00/2015 Keskusvaalilautakunta 10.04.2017 60 Valtuutettujen ja varavaltuutettujen lukumääristä

Lisätiedot

Liite 1 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 28. päivänä elokuuta 2013 hyväksynyt Oulun

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa

VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1 (5) 9.12.2011 VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9-10.12.2011) 1 Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.1.2017 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään Tampereen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu: 1 Kirkkovaltuusto /2012. KOKOUSAIKA Maanantaina klo 18.00

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu: 1 Kirkkovaltuusto /2012. KOKOUSAIKA Maanantaina klo 18.00 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu: 1 KOKOUSAIKA Maanantaina 13.02.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE N:O 1 - Kokouksen avaus,

Lisätiedot

Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä noudatetaan vaalisalaisuutta.

Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä noudatetaan vaalisalaisuutta. Vaalijärjestys I LUKU - Yleisiä määräyksiä 1 Vaalijärjestyksen voimassaolo Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin opiskelijakunta) edustajistovaalissa sekä ja suoritettaessa jäsenäänestyksiä

Lisätiedot

1 Yleistä 4 2 Luottamusmiehen valinta 4 3 Luottamusmiehen toimiaika 5 4 Luottamusmiehen valinta toimikauden aikana 5 5 Luottamusmiehen tehtävät 6 6

1 Yleistä 4 2 Luottamusmiehen valinta 4 3 Luottamusmiehen toimiaika 5 4 Luottamusmiehen valinta toimikauden aikana 5 5 Luottamusmiehen tehtävät 6 6 Hallitus hyväksynyt 1. 2.10.2009 2 1 Yleistä 4 2 Luottamusmiehen valinta 4 3 Luottamusmiehen toimiaika 5 4 Luottamusmiehen valinta toimikauden aikana 5 5 Luottamusmiehen tehtävät 6 6 Ehdokkaiden asettaminen

Lisätiedot

Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Soveltamisala 2 Esittelymenettelyn käyttö 3 Hakukelpoisuus 4 Valintamenettely

Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Soveltamisala 2 Esittelymenettelyn käyttö 3 Hakukelpoisuus 4 Valintamenettely Edustajiston hyväksymä 21.9.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Soveltamisala 2 Esittelymenettelyn käyttö 3 Hakukelpoisuus 4 Valintamenettely 2. luku Valintamenettely

Lisätiedot

Päätös: Puheenjohtaja Mika Tapiolinna avasi kokouksen. Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1).

Päätös: Puheenjohtaja Mika Tapiolinna avasi kokouksen. Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1). ORIVEDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 VAALILAUTAKUNTA Aika 1.10.2014 kello 16 17.30 Paikka Oriveden seurakuntakeskus Läsnä Mika Tapiolinna puheenjohtaja Arto Hakkio jäsen Elina Koppanen jäsen Mirja Hirvonen

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 6/ (7) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 12:00-13:55. Käsitellyt asiat

Hämeenkyrö Pöytäkirja 6/ (7) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 12:00-13:55. Käsitellyt asiat Hämeenkyrö Pöytäkirja 6/2017 1 (7) Aika 10.04.2017, klo 12:00-13:55 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastus 30 Vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta

Lisätiedot

PORIN TELJÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 (7) Seurakuntaneuvosto /2017

PORIN TELJÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 (7) Seurakuntaneuvosto /2017 PORIN TELJÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 (7) Aika ja paikka: Maanantai 12.9.2017 klo 18.00 Teljän kirkko KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 111 KOKOUKSEN AVAUS... 3 112 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 113

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 1 Äänestys- ja vaalijärjestys 1 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 2 Hallitus määrää joka kolmas

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

VEHMAAN KUNTA. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö VEHMAAN KUNTA Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö Valtuuston 11.11.2013,.. hyväksymä. 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 7/ (10) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 16:00-16:45. Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen

Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 7/ (10) Keskusvaalilautakunta Aika , klo 16:00-16:45. Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 (10) Aika 12.04.2017, klo 16:00-16:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

Poissaolevat jäsenet Jakka Juha äänestänyt ennakkoon Kuusisto Annikki äänestänyt ennakkoon. ei äänestänyt ennakkoon

Poissaolevat jäsenet Jakka Juha äänestänyt ennakkoon Kuusisto Annikki äänestänyt ennakkoon. ei äänestänyt ennakkoon Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, tiistai 9.2.2016 klo 17.30 18.40 Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Aspila Pentti Brännare Anna-Leena Hacklin Seija Hautio Kaisa Huitu Outi Hynnälä Kirsi Jokela

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto )

TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto ) Nuorisovaltuusto 23.2.2015 11/Liite nro 1 TYÖJÄRJESTYS (Nuorisovaltuusto 20.3.2001 18) Nuorisovaltuuston työjärjestys on päivitetty 1.3.2012 12, voimaantulo 1.3.2012 HUITTISTEN NUORISOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Lisätiedot