58 rantalaiturin myyminen 25 Jäsenen nimeäminen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n hallitukseen 60

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "58 rantalaiturin myyminen 25 Jäsenen nimeäminen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n hallitukseen 60"

Transkriptio

1 1/ Kaupunginhallitus Tid / Aika kl. / klo 15:00-21:10 Plats / Paikka Sähköinen etäkokous 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 3 Esityslistan hyväksyminen 6 4 Ajankohtaiset asiat 7 5 Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksesta (talouden tasapainottamisohjelma ) 6 Selvitys Paraisten kaupungin varhaiskasvatuksesta 12 7 Ylioppilaskirjoitustilat / Paraisten lukio ja Pargas svenska gymnasium 15 8 Sivistysosaston talous vuonna 2021, informaatio 17 9 Hakemus lisäalueen ostamisesta Svinöstä Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelman hyväksyminen Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan viran perustaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut alkaen Paraisten kotouttamissuunnitelma pakolaistoimintaa varten vuosiksi Hyvinvointikeskuksen tilojen suunnittelu Paraisten kaupungin lausunto koskien valtioneuvoston vuokrien määrityksen 37 asetusluonnosta (sote) 16 Uuden monitoimihallin lainantakauspäätös PUNT Oy:lle Hallintosääntö- ja organisaatiotyöryhmän nimeäminen Paraisten kaupungin strategian uudistaminen ja valmisteluaikataulu Aloitteiden käsittelyohje Delegointipäätös koskien tartuntatautiviranomaisena toimimista Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston vuoden 2022 kokousaikataulu Eri lautakuntien, jaostojen ym. viranomaisten pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen Ilmoitusasiat Korppoossa Rumar folkskolan kiinteistön yhteydessä sijaitsevan Rumarin 58 rantalaiturin myyminen 25 Jäsenen nimeäminen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n hallitukseen 60 Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu Ordförande / Puheenjohtaja Gunilla Granberg

2 Kaupunginhallitus kl./klo 15:00-21:10 1/ Närvarande / Läsnä Granberg Gunilla Puheenjohtaja Friis Christer Varajäsen Staffan Åbergin varajäsen Orell Markku II varapuheenjohtaja Axén Tina Jäsen Karlsson Kaj-Johan Jäsen kl. 16:12-21:10 Lundqvist Kurt Jäsen Laaksonen Jeanette Varajäsen Regina Koskisen varajäsen Sainio Maria Jäsen Luoma Mikaela Jäsen Nordström Egon Jäsen Ojala Nico Jäsen Ruuska Erika Tulkki klo 15:00-19:25 Lassiniemi Kerstin vt. varhaiskasvatuspäällikkö klo 15:00-17:04 Frånvarande / Poissa Åberg Staffan I varapuheenjohtaja varajäsen Christer Friis osallistui Koskinen Regina Jäsen varajäsen Jeanette Laaksonen osallistui Bergqvist Sandra Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Järvinen Hanna Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Övriga / Muut Björkroth Tomas Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Söderlund Nina Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja klo 15:00-18:34 Nygrén Patrik Esittelijä Grandell Hanna-Maria Pöytäkirjanpitäjä Svahnström Jörgen IT-tuki Lindström Miia Sosiaali- ja terveysjohtaja klo 15:00-18:54 Lundberg Ulrika Opetuspäällikkö klo 15:00-17:04 Nylund Jonas Tekninen päällikkö klo 18:42-21:00 Palmroos Petra Talouspäällikkö klo 15:00-20:42 Pihl Seppo Kiinteistöpäällikkö klo 15:00-20:42 Underskrifter Allekirjoitukset Gunilla Granberg Hanna-Maria Grandell ordförande / puheenjohtaja protokollförare / pöytäkirjanpitäjä Behandlade ärenden Käsitellyt asiat 1-25 Protokolljustering Pöytäkirjan tarkastus Pargas stad Paraisten kaupunki Maria Sainio on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti Nico Ojala on tarkastanut pöytäkirjan sähköisesti

3 1/ Protokollet har varit Pargas stad framlagt Paraisten kaupunki Pöytäkirja on ollut nähtävänä Intygar / Todistaa Pia Nedermo hallintoassistentti

4 1/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kaupunginhallitus Valmistelija Hallintopäällikkö Hanna-Maria Grandell, puh Hallintosäännön :n 118 mukaan kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka, käsiteltävät asiat (asialista) sekä missä ja milloin tarkistettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeustai velvollisuus kokouksessa, toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön :n 124 mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat ja poissa olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 1/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Kaupunginhallitus Valmistelija Hallintopäällikkö Hanna-Maria Grandell, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh ehdotus Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan Regina Koskista ja Nico Ojalaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nico Ojala ja Regina Koskisen poissa ollessa Maria Sainio.

6 1/ Kaupunginhallitus Esityslistan hyväksyminen Kaupunginhallitus Valmistelija Hallintopäällikkö Hanna-Maria Grandell, puh Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh ehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esityslistan. Kaupunginjohtaja esitti, että asia "Korppoossa Rumar folkskolan kiinteistön yhteydessä sijaitsevan Rumarin rantalaiturin myyminen" poistetaan käsittelystä. Esityslista hyväksyttiin muilta osin.

7 1/ Kaupunginhallitus Ajankohtaiset asiat Kaupunginhallitus Valmistelija Hallintopäällikkö Hanna-Maria Grandell, puh Korona-tilanne Organisaatiomuutos Strategiatyö Hyvinvointialueen valmistelun tilanne Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ajankohtaisasiat kaupunginjohtajan alustuksen perusteella. Kaupunginhallitus merkitsi ajankohtaisasiat tiedoksi. Kaupunginjohtajan alustuksen jälkeen selosti kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl Luovuuskeskuksen rakentamisen tilannetta ja aikataulutusta.

8 1/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksesta (talouden tasapainottamisohjelma ) Sivistyslautakunta /02.00/2020 Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Selvitystyö on jatkunut kevään aikana. Kyseessä on kouluverkkoselvitys, joka keskittyy tulevaisuuteen ja jossa tarkastellaan sekä resurssijakoa että kouluverkkorakennetta. Selvitys on osa kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa Sivistyslautakunta järjesti työn tiimoilta iltakoulun, jossa muun muassa selvityksen rakenne esiteltiin ja siitä keskusteltiin. A-osa koostuu Vertikal Oy:n syksyllä 2020 koostamasta pohja-aineistosta, joka esiteltiin sivistyslautakunnalle marraskuussa. Aineisto sisältää tilastotietoja syntyvyydestä, oppilasennusteista, Paraisten koulujen ja muiden vertailukelpoisten Suomen paikkakuntien ja koulujen välisistä kustannusvertailuista. Vertikalin aineisto perustuu syksyllä 2020 tehtyyn oppilasennusteeseen, Tilastokeskuksen väestöennusteisiin ja vuoden 2019 tilinpäätöksen lukuihin. Kaupungin sivistysosasto on laatinut B-osan, joka sisältää konkreettisempia toimenpide-ehdotuksia. Selvitys sisältää kuvauksen kaikista kouluista, oppilasmääristä, henkilöstöstä, ryhmäjaoista ja kiinteistöistä. Lisäksi selvitys sisältää lyhyen koulun tulevaisuusanalyysin 2 5 vuoden aikajänteellä sekä 10 vuoden aikajänteellä. Vaikutusten arviointi tehdään kolmesta näkökulmasta: toiminnallinen, yhteiskunnallinen ja taloudellinen. Joissakin tapauksissa annetaan vaihtoehtoisia toimenpide-ehdotuksia. Ruotsinkielisiä kouluja käsittelevät luvut on koostanut opetuspäällikkö Ulrika Lundberg ja suomenkielisiä kouluja käsittelevän luvun opetuspäällikkö Katriina Sulonen. Rehtorit ovat osallistuneet prosessiin. Aktiivista yhteistyötä on tehty myös varhaiskasvatusyksikön kanssa, joka samanaikaisesti tekee omaa selvitystä varhaiskasvatuksen palvelurakenteesta. Taloutta käsittelevän luvun on koostanut talousyksikkö ja Paraisten kunta-alueen kaavoitustilannetta käsittelevän luvun kaavoitusyksikkö. Kevään aikana on järjestetty kokouksia useimpien koulujen koti- ja kouluyhdistysten kanssa, jotka myös ovat jättäneet kirjallisia näkemyksiä selvitystyötä varten. Koulun henkilöstöryhmille on annettu mahdollisuus keskustella selvitystyöstä. Muutamia sellaisia kokouksia on järjestetty. Talouden osalta on vielä tehtävä tarkat laskelmat. Selvitykseen sisältyy ainoastaan yksi arvio talouden toteumasta niissä tapauksissa, joissa ehdotetaan vaihtoehtoisia toimenpiteitä. Uusia

9 1/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus laskelmia on tehtävä sitä mukaa kuin oppilasennusteita päivitetään. Koulukiinteistöjen osalta todetaan, että käynnissä on samanaikaisesti ollut selvitystyö kaupungin kiinteistömassasta, ja työryhmä on laatinut selvityksen, jota käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa ja joka jatkaa kaupunginvaltuustoon toukokuussa. Selvityksestä käy ilmi yksityiskohtia kaupungin kiinteistöomistuksista ja kiinteistöihin liittyvistä talousasioista. Näitä tietoja ei toisteta kouluselvityksessä. Työtä koskevien lisänäkemysten saamiseksi selvitys on lähetettävä lausuntokierrokselle muun muassa sivistyslautakunnan jaostojen käsiteltäväksi. Oheismateriaali Ehdotus Tiedoksianto A-osa: Kouluverkkoselvitys, Vertikal Oy B-osa: Kouluverkkoselvitys tulevaisuudennäkymät, resurssijako ja kouluverkon rakenne, Paraisten kaupungin sivistysosasto Oppilasennuste vuosista vuosiin , huhtikuu 2021 Oppilaaksiottoalueet, ruotsinkielinen koulutus, sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Koulujen vuoden 2019 tilinpäätöksen luvut Sivistyslautakunta merkitsee Paraisten kouluverkkoselvityksen tiedoksi ja päättää pyytää lausuntoja sivistyslautakunnan ruotsinkieliseltä jaostolta, sivistyslautakunnan suomenkieliseltä jaostolta, aluelautakunnilta, koti- ja kouluyhdistyksiltä ja nuorisovaltuustolta viimeistään Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten muutettuna, että lausunnot pyydetään mennessä. Koulut, sivistyslautakunnan ruotsin- ja suomenkieliset jaostot, koulujen koti- ja kouluyhdistykset, aluelautakunnat, nuorisovaltuusto Sivistyslautakunta Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Sivistyslautakunta käsitteli perusopetuksesta laadittua selvitystä kokouksessaan :ssä 48. Selvitys on osa talouden tasapainottamisohjelmaa, josta kaupunki on päättänyt aikaisemmin. Sivistyslautakunta päätti pyytää lausuntoja sivistyslautakunnan ruotsinkieliseltä jaostolta, sivistyslautakunnan suomenkieliseltä jaostolta, aluelautakunnilta, koti- ja kouluyhdistyksiltä ja nuorisovaltuustolta viimeistään Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto antoi lausuntonsa :ssä 64 ja sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto :ssä 59. Lisäksi koti- ja kouluyhdistykset Sunnanberg Hem och skola ja Hem och skola i Korpo ovat

10 1/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus antaneet lausunnot. Myös Korppoon lautakunta, Houtskarin lautakunta ja Nauvon lautakunta ovat antaneet lausunnot. Lausunnot ovat pykälän liitteenä. Kaupunginhallitus päätti :ssä 144 tilata Kuntamaisemalta ulkopuolisen selvityksen osana työtä, jolla pyritään edelleen tasapainottamaan kaupungin taloutta ja löytämään mahdollisia lisäkustannussäästöjä tuleville vuosille. Työ toteutetaan samanaikaisesti talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden kanssa. Kuntamaisema esitteli kaupunginhallituksen kokouksessa :ssä 255 selvityksen kohdan 1, eli miten kaupungin vuoden 2020 tilinpäätösluvut suhteutuvat muihin Kuntamaiseman vertailuaineiston kuntiin. Tarvittiin lisäaikaa selvittämään tehtävän muita kohtia, jotka koskevat ostopalvelujen osuutta ja henkilöstörakennetta sekä sitä, miten hyvinvointia työpaikoilla ja tuottavuutta voidaan lisätä. Tämä selvitystyön osa esitellään kaupunginhallituksen kokouksessa Koska Kuntamaiseman tekemä työ on osittain päällekkäistä sivistysosaston perusopetuksesta ja koulurakenteesta omana työnä laatiman selvityksen kanssa, on perusteltua, että myös kaupungin oma selvitys esitellään kaupunginhallitukselle joulukuun kokouksessa. Oheismateriaali Sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston lausunto Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston lausunto Nauvon lautakunnan lausunto Korppoon lautakunnan lausunto Houtskarin lautakunnan lausunto Sunnanberg Hem och Skola rf:n lausunto Hem och skola i Korpo rf:n lausunto Sivistyslautakunnan aikaisemmat käsittelyt sis. oheismateriaalin Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh ehdotus Jakelu Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi perusopetuksesta laaditun selvityksen ja annetut lausunnot. Sivistyslautakunta päättää viedä selvityksen ja lausunnot eteenpäin kaupunginhallituksen kokoukseen Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus /02.00/2021 Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh

11 1/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Oheismateriaali Sivistyslautakunnan ruotsinkielisen jaoston lausunto Sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston lausunto Nauvon lautakunnan lausunto Korppoon lautakunnan lausunto Houtskarin lautakunnan lausunto Sunnanberg Hem och Skola rf:n lausunto Hem och skola i Korpo rf:n lausunto Sivistyslautakunnan aikaisemmat käsittelyt sis. oheismateriaalin Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh ehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi perusopetuksesta laaditun selvityksen ja annetut lausunnot osana talouden tasapainottamisohjelmaa Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg toimi asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Ehdotus hyväksyttiin.

12 1/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Selvitys Paraisten kaupungin varhaiskasvatuksesta Sivistyslautakunta /02.00/2020 Valmistelija Varhaiskasvatuspäällikkö Pia Hotanen, puh Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Selvitysprosessi on jatkunut kevään aikana. Selvityksen tavoitteena on ollut esittää eri vaihtoehtoja tulevaisuuden varhaiskasvatuksen kestävästä, joustavasta ja taloudellisesta järjestämisestä laadusta tinkimättä. Ajatuksena on luoda selkeitä, turvallisia ja kestäviä oppimispolkuja lapselle aina varhaiskasvatuksesta kouluun saakka sekä keskittää toimintaa ja luoda toimivia kokonaisuuksia "luovuuskeskuksia lapsille" yksivuotiaista esiopetusikäisiin. Selvitys on osa kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa Sivistyslautakunta järjesti työn tiimoilta iltakoulun. Paraisten kunta-alueella on tarkasteltu kolmea laajempaa kokonaisuusvaihtoehtoa, koska muut kunta-alueet tarvitsevat maantieteellisten seikkojen vuoksi yhden päiväkodin kunta-aluetta kohden. Vaikutusten arviointi tehdään kolmesta näkökulmasta: toiminnallinen, yhteiskunnallinen ja taloudellinen. Pohja-aineistona on käytetty Vertikal Oy:ltä ostettua selvitystä ( ) ja kyselyä huoltajille ja henkilöstölle. Päiväkodin johtajista ja perhepäivähoidon ohjaajista sekä sivistysosaston suunnittelijasta koostuva työryhmä on työstänyt aineistoa, jonka varhaiskasvatuspäällikkö Pia Hotanen sen jälkeen on koostanut. Myös muut päiväkodin johtajat sekä erityisopettajat ovat osallistuneet prosessiin. Varhaiskasvatus on tehnyt yhteistyötä koulusektorin kanssa, joka samanaikaisesti tekee omaa selvitystä. Taloutta käsittelevän luvun on koostanut talousyksikkö ja kaavoitusasioita käsittelevän luvun kaavoitusyksikkö. Talouden osalta on vielä tehtävä tarkemmat laskelmat. Selvitys perustuu vuoden 2020 tilinpäätöksen lukuihin ja voimassa oleviin ostopalvelusopimuksiin. Selvityksen sisällöstä keskustellaan kokouksessa ja asia palautetaan jatkokäsittelyä varten. Oheismateriaali Ehdotus Tiedoksianto Selvitys Paraisten kaupungin varhaiskasvatuksesta Tulevaisuudennäkymät ja palvelurakenne Sivistyslautakunta päättää palauttaa asian jatkokäsittelyä varten. Ehdotus hyväksyttiin. Sivistyslautakunnan ruotsin- ja suomenkieliset jaostot

13 1/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan :ssä 47 varhaiskasvatuksen palveluverkosta laadittua selvitystä. Selvitys on osa talouden tasapainottamisohjelmaa, josta kaupunki on päättänyt aikaisemmin. Sivistyslautakunta päätti palauttaa asian jatkokäsittelyä varten. Kaupunginhallitus päätti :ssä 144 tilata Kuntamaisemalta ulkopuolisen selvityksen osana työtä, jolla pyritään edelleen tasapainottamaan kaupungin taloutta ja löytämään mahdollisia lisäkustannussäästöjä tuleville vuosille. Työ toteutetaan samanaikaisesti talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteiden kanssa. Kuntamaisema esitteli kaupunginhallituksen kokouksessa :ssä 255 selvityksen kohdan 1, eli miten kaupungin vuoden 2020 tilinpäätösluvut suhteutuvat muihin Kuntamaiseman vertailuaineiston kuntiin. Tarvittiin lisäaikaa selvittämään tehtävän muita kohtia, jotka koskevat ostopalvelujen osuutta ja henkilöstörakennetta sekä sitä, miten hyvinvointia työpaikoilla ja tuottavuutta voidaan lisätä. Tämä selvitystyön osa esitellään kaupunginhallituksen kokouksessa Koska Kuntamaiseman tekemä työ on osittain päällekkäistä sivistysosaston varhaiskasvatuksen palvelurakenteesta omana työnä laatiman selvityksen kanssa, on perusteltua, että myös kaupungin oma selvitys esitellään kaupunginhallitukselle joulukuun kokouksessa. Oheismateriaali Sivistyslautakunnan aikaisemmat käsittelyt sis. oheismateriaalin Esittelijä Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh ehdotus Jakelu Sivistyslautakunta merkitsee varhaiskasvatuksen palveluverkosta laaditun selvityksen tiedoksi. Sivistyslautakunta päättää viedä selvityksen eteenpäin kaupunginhallituksen kokoukseen Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus /02.00/2021

14 1/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Oheismateriaali Sivistyslautakunnan aikaisemmat käsittelyt sis. oheismateriaalin Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh ehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi varhaiskasvatuksen palveluverkosta laaditun selvityksen osana talouden tasapainottamisohjelmaa Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg ja vt. varhaiskasvatuspäällikkö Kerstin Lassinniemi toimivat asiantuntijoina kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Ehdotus hyväksyttiin.

15 1/ Kaupunginhallitus Ylioppilaskirjoitustilat / Paraisten lukio ja Pargas svenska gymnasium Kaupunginhallitus / /2022 Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Uuden luovuuskeskuksen rakentamisen aikaista ylioppilaskirjoitusten järjestämispaikkaa selvitettiin keväällä Ylioppilaskirjoitukset on aikaisemmin järjestetty Sarlinska skolanin liikuntasalissa, joka purettiin kesällä Kaupunginhallitus päätti :ssä 165 ehdottaa PUNT Oy:lle, että Paraisten lukion ja Pargas svenska gymnasiumin ylioppilaskirjoitustilaksi varataan lukuvuosien ja ajaksi Paraisten urheilu- ja nuorisotalo PUNT. Ylioppilaskirjoitukset pidettiin syksyllä 2021 päätöksen mukaisesti PUNT:ssa. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sandra Bergqvist ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Gunilla Granberg kutsuivat koolle pyöreän pöydän kokouksen, jossa ylioppilaskirjoitustiloista keskusteltiin vielä kerran. Kokous pidettiin ja siihen osallistui mainittujen poliitikkojen sekä viranhaltijoiden lisäksi muun muassa lukiokoulutuksen ja urheiluseurojen edustajia. Kokouksessa vapaa-aikasihteeri Mikael Enberg ja opetuspäällikkö Ulrika Lundberg saivat tehtäväksi selvittää vaihtoehtoisia tiloja. Ylioppilastutkintolautakunta on antanut yksityiskohtaiset ohjeet siitä, mitä ylioppilaskirjoitustiloilta vaaditaan. Ohjeet ovat luettavissa ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilta. Muut seikat, jotka vaikuttavat siihen, mitkä tilat ovat mahdollisia kirjoitusten järjestämispaikoiksi, käyvät ilmi aikaisemmista valmisteluista. Kolme mahdollista tilaa tarkastettiin ja niistä laadittiin muistio Tarkastetut tilat olivat Hotel Kalkstrandin neuvottelutila, seurakuntakoti ja palokunnantalo. Käyntien aikana todettiin, että Hotel Kalkstrandin tilat eivät täytä asetettuja vaatimuksia. Seurakuntakodin ja palokunnantalon salit ovat liian pieniä kirjoittajien suuren määrän vuoksi keväällä Pargas svenska gymnasiumissa on silloin 70 kokelasta ja Paraisten lukiossa runsaat 30, eli kokelaita on yhteensä yli 100. Lisäksi on varattava tietty määrä paikkoja ulkopuolisille, jotka haluavat mahdollisesti korottaa tutkintoarvosanojaan. Vaikka lukiot kirjoittaisivat eri paikoissa, Pargas svenska gymnasiumin kokelaille ei ole riittävän suurta tilaa. Tämän vuoksi PUNT nähdään ainoana vaihtoehtona keväällä Selvityksessä todetaan, että seuraavana lukuvuonna kirjoittajia on huomattavasti vähemmän, joten syksyn 2022 ja kevään 2023 kirjoitukset voidaan järjestää muissa tiloissa. Rehtoreiden mielipide on, että ylioppilaskirjoitukset olisi tällöin paras järjestää palokunnantalolla. Lopullinen kanta syksyn 2022

16 1/ Kaupunginhallitus ylioppilaskirjoitusten järjestämispaikkaan otetaan kevään aikana. Muutamia avoimia kysymyksiä on vielä tarpeen selvittää tarkemmin. Uuden luovuuskeskuksen arvioidaan valmistuvan syksyllä Uudessa kiinteistössä kolmannen kerroksen lukio-osan tilat on suunniteltu niin, että neljä suurta luokkahuonetta voidaan yhdistää yhdeksi isoksi tilaksi nimenomaan ylioppilaskirjoituksia varten. Tila on noin 300 m 2. Nyt saatavilla olevien luonnospiirustusten perusteella saliin mahtuu noin 70 kokelasta. Lisäksi ylioppilaskirjoituksia varten voidaan ottaa käyttöön suurehko, noin m 2 :n kokoinen tila luovuuskeskuksen ensimmäisestä tai toisesta kerroksesta. Se, miten kirjoitukset voidaan järjestää, riippuu kokelaiden lopullisesta määrästä, joka ei tällä hetkellä ole tiedossa. Haasteena on löytää sopivat tilat kirjoitusten rinnalla normaalisti toimivalle lukio-opetukselle. Tämä voitaneen ratkaista joustavin järjestelyin ja hyvässä yhteistyössä viereisessä rakennusrungossa toimivien perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen kanssa. Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh ehdotus Kaupunginhallitus päättää ehdottaa PUNT Oy:lle, että Paraisten lukion ja Pargas svenska gymnasiumin ylioppilaskirjoitustilaksi varataan kevääksi 2022 Paraisten urheilu- ja nuorisotalo PUNT kaupunginhallituksen aikaisemman päätöksen mukaisesti. Syksyllä 2022 ja keväällä 2023 ylioppilaskirjoitukset pidetään muissa tiloissa edellyttäen, että kokelaiden määrä ei ylitä nykyisiä arvioita merkittävästi. Vuodesta 2024 alkaen ylioppilaskirjoitukset järjestetään luovuuskeskuksessa. Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg toimi asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu PUNT Oy, Pargas svenska gymnasium, Paraisten lukio

17 1/ Kaupunginhallitus Sivistysosaston talous vuonna 2021, informaatio Kaupunginhallitus / /2022 Valmistelija Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg, puh Vaikka kaikkia vuoden 2021 menoja ja tuloja ei ole vielä kirjattu kirjanpitoon, joulukuun lopussa voidaan jo päätellä, että sivistysosaston talousarvio tulee ylittymään jonkin verran. Ylityksen arvioidaan olevan noin euroa eli 0,8 % yli muutetun euron talousarvion. Varhaiskasvatuksen ennustetaan ylittävän talousarvionsa noin eurolla, ruotsinkielisen koulutuksen noin eurolla, suomenkielisen koulutuksen noin eurolla ja joukkoliikenteen noin eurolla. Muut yksiköt alittavat talousarvionsa: kansalaisopisto Kombi noin eurolla, kulttuuri noin eurolla ja kirjasto noin eurolla. Kaupunginvaltuusto myönsi varhaiskasvatukselle euroa lisämäärärahaa, mikä vastaa maksutulojen vähenemistä. Maksutulot toteutuivat voimaan tulleen lakimuutoksen vuoksi budjetoitua pienempinä. Lisämäärärahasta huolimatta talousarvio todennäköisesti ylittyy hieman. Koronapandemia on aiheuttanut yli euron lisäkustannukset, joista suurin osa johtuu siivouksen tehostamisesta. Näitä kustannuksia ei ollut huomioitu talousarviossa. Vaikuttaa myös siltä, että henkilösivukulut on budjetoitu liian pieniksi. Ruotsinkielisessä koulutuksessa sairauspoissaolokustannukset ovat olleet korkeat. Talousarvioon ei ollut varattu määrärahaa oppivelvollisuuden laajentamiseen. Syksyllä 2021 lukiokoulutuksessa aloittaneiden opiskelijoiden oppikirjojen ja muun oppimateriaalin kustannukset olivat noin euroa. Koronapandemiaan liittyvät kustannukset ovat euroa. Koulukeskushankkeesta on aiheuttanut vajaan euron kustannukset, joita ei ollut otettu huomioon vuoden 2021 talousarviossa. Lisäksi on tullut myös muita kustannuksia, joita ei voitu ottaa huomioon budjetointivaiheessa. Koska osa kustannusten kasvusta tapahtui vasta vuoden lopussa ja kokonaiskuva selvisi vasta joulukuussa, lisämäärärahaa ei ole voitu anoa ajoissa. Suomenkielisen koulutuksen ylitys selittyy pitkälti samoilla syillä kuin ruotsinkielisen koulutuksen. Henkilöstökulut pysyvät miltei talousarviossa, vaikka sijaiskustannukset ja henkilösivukulut ylittävät talousarvion määrärahan. Lukion aloittaneiden opiskelijoiden oppikirjojen ja oppimateriaalien kustannukset ovat noin euroa, eikä niitä ollut budjetoitu. Koronapandemian aiheuttama ylimääräinen siivous on lisännyt kustannuksia noin eurolla ja koulukeskushankkeen kustannukset ovat olleet euroa. Koulukuljetusten määräraha ylittyy noin eurolla. Koska osa kustannusten kasvusta tapahtui vasta vuoden lopussa ja kokonaiskuva selvisi vasta joulukuussa, myöskään suomenkieliselle koulutukselle ei ole voitu anoa lisämäärärahaa ajoissa.

18 1/ Kaupunginhallitus Julkisen liikenteen määrärahojen budjetointi oli erittäin vaikeaa, kun ei tiedetty, miten koronatilanne kehittyy. Talousarvio oli aivan liian pieni, ja yksikölle myönnettiin lisämäärärahaa. Linja-autoliikenteen joulukuun lasku ei ole tässä vaiheessa vielä tullut, mutta talousarvion arvioidaan todennäköisesti ylittyvän. Kansalaisopisto ja kulttuuri eivät koronatilanteen vuoksi ole pystyneet järjestämään toimintaa samassa laajuudessa kuin normaalina vuonna. Tämä näkyy myös niiden taloudessa; rahaa jää yli. Kulttuuri on saanut avustusta toimintaan, jota koronan vuoksi ei ole voitu toteuttaa, ja avustus siirretään vuodelle Kirjaston alitus aiheutuu lähinnä budjetoitua pienemmistä henkilöstökustannuksista. Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh ehdotus Kaupunginhallitus merkitsee sivistysosaston taloutta 2021 koskevan informaation tiedoksi. Opetuspäällikkö Ulrika Lundberg toimi asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Sivistysosasto, talouspalvelut

19 1/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Hakemus lisäalueen ostamisesta Svinöstä Rakennus- ja ympäristölautakunta Valmistelija Kaupungingeodeetti Daniel Backman, puh hakee noin 1500 m²:n kokoisen osan ostamista kaupungin kiinteistöstä Vestergård lisäalueeksi kiinteistöönsä Svinön pohjoisosassa. Lisäalue koostuu 5 metriä leveästä käytävästä hakijan kiinteistön ja naapurin kiinteistön välissä. Käytävä johtaa Lessorin salmeen ja se on yksi kahdesta käytävästä kaupungin kiinteistöltä rantaan. Loput lisäalueesta sijaitsee korkeammalla, on suhteellisen tasaista ja ulottuisi naapurin (1-73) rajapyykistä nro 47 toisen naapurin ( ) rajapyykkiin nro 26. Hakija ilmoittaa, että rantaan johtavaa käytävää tarvitaan rantasaunan rakentamista varten. Tämänhetkisellä tontilla on ahdasta, koska rakennuksia ei voi sijoittaa alle 5 metrin etäisyydelle oman kiinteistönsa rajasta. Korkeammalla sijaitseva alue tarvittaisiin, jotta saataisiin hiukan enemmän tilaa melkein rajalla olevan vierasmajan ympärille ja jotta oman vierasmajan taakse saataisiin omaa metsää. Svinö on maakuntakaavassa osoitettu MRV-alueeksi, eli maa- ja metsätalousalueeksi, joka soveltuu vapaa-ajanasumiseen ja ulkoiluun. Saarella ei ole yleis- eikä asemakaavaa, vaikka Svinön koko länsiosaan on rakennettu vapaaajanasuntoja. Kaupungin kiinteistö on rakentamaton ja sijaitsee saaren keskellä, mutta kiinteistöstä kulkee kaksi 5 metriä leveää käytävää, jotka johtavat rantaan, yksi saaren eteläpuolelle ja toinen pohjoispuolelle. Pohjoinen käytävä on hiukan tasaisempi ja eteläinen on melko jyrkkä. Molempia tarvitaan rantautumiseen ja kaupungin kiinteistölle pääsemiseen. Kaupunki omistaa myös Svinön itäosassa sijaitsevan kiinteistön , mutta kiinteistö on hyvin korkea eikä sen kautta ole hyvä kulkea saaren toiselle puolelle. Kaupunki on vuonna 2019 myynyt lisäalueen saaren eteläosasta 4 euron neliöhinnalla. Hakemuksen hyväksyminen täysin ei ole oikein tarkoituksenmukaista. Korkeammalla sijaitseva alue on melko tavallista sekametsää, mutta lisäalue on suurempi kuin naapurin (1-73) koko kiinteistö ja rajoittaa kiinteistönomistajan mahdollisuutta lisämaan ostamiseen. Käytävää tarvitaan kaupungin kiinteistön käyttöä varten, ja jos joku haluaa rakentaa lähemmäksi kiinteistönsä rajaa, naapurilla on oikeus hyväksyä se. Tällaisessa tapauksessa kaupungilla on maanomistajana mahdollisuus antaa oikeus rakentaa molemmille puolille, jos käytävä säilytetään, edellyttäen että rakennusten etäisyys toisiinsa ei ole liian pieni. Mikäli käytävä myydään, tätä mahdollisuutta ei ole. Keskustelun jälkeen on päädytty siihen, että käytävän myyminen ei ole kaupungille vaihtoehto, mutta hakija tarvitsisi kolmion muotoisen, noin 500 m²:n

20 1/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus kokoisen alueen vierasmajan yhteyteen, millä kuitenkin olisi kielteinen vaikutus muille nykytilanteeseen verrattuna. Alue käy ilmi liitteenä olevasta kartasta ja se ulottuisi hakijan rajapyykistä nro 53 rajapyykkiin nro 83, siitä 22,5 metriä rajaa pitkin rajapyykkiin nro 26 ja siitä takaisin rajapyykkiin nro 53. Hakija saisi enemmän tilaa vierasmajan ja rajan väliin, kaupunki saisi pitää käytävänsä ja naapurin mahdollisuutta lisäalueen ostamiseen ei rajoitettaisi. Kaupunki ei ole vahvistanut yleiskaavan ulkopuolella sijaitsevien alueiden hintahaarukkaa. Siksi kaupunginvaltuusto on toimivaltainen taho käsittelemään asiaa. Kaupunginvaltuusto on vuonna 2011 vahvistanut yleiskaavoitettujen lisäalueiden hintahaarukaksi 2 6 euroa neliöltä. Alueella kasvavat puut sisältyvät hintaan. Hakija on hakenut lisäalueen ostamista 4 euron neliöhintaan, mikä on kaupunginvaltuusto :ssä 34 vahvistama hinta m²:n kokoiselle lisäalueelle, joka myytiin kiinteistölle saaren toiselta puolelta. Vuoden 2019 jälkeen kysyntä on kasvanut ja hinnat ovat nousseet kysynnän mukana. Pelkästään korjaamalla huhtikuun 2019 elinkustannusindeksi (1972) nykyiseen, lokakuun 2021 indeksiin (2041) neliöhinta olisi tällä hetkellä noin 3,5 % korkeampi eli 4,14 euroa neliöltä. Kun tarkastellaan varsinaisia kauppoja, Maanmittauslaitoksen tilastot osoittavat, että Paraisten kaupungin rakentamattomien, rannallisten vapaa-ajankiinteistöjen mediaanineliöhinta oli 9,46 euroa neliöltä vuonna 2018 ja 11,15 euroa neliöltä vuonna 2022, mikä on noin 18 prosentin lisäys, jota soveltamalla luovutushinta olisi 4,72 euroa neliöltä. Saatavilla olevat tilastot tältä vuodelta osoittavat mediaanihinnan nousseen edelleen, 15,48 euroon neliöltä, mutta vuosi ei ole vielä päättynyt, kauppoja on puolet vähemmän kuin viime vuonna ja kauppahintojen vaihtelut ovat melko suuria. Voisi olla kohtuullista huomioida hinnannousu vuodesta 2018 vuoteen 2020, koska vuodelle 2019 vahvistettu hintataso perustui vuoden 2018 mediaanihintaan. Mediaanihinnan nousu vuoteen 2020 saakka on siis 18 prosenttia tai 4,72 euroa neliöltä, mikä merkitsisi euron luovutushintaa. Liite 4. Kartta Esittelijä Kaupungingeodeetti Daniel Backman, puh ehdotus Rakennus- ja ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää myydä noin 500 m²:n kokoisen osan kaupungin oheisen kartan mukaisesta kiinteistöstä Vestergård Kauppahinta on euroa ja kauppa tulee panna täytäntöön mennessä. Kauppakirjan laatii myyjä. Maanmittauskustannuksista, veroista ja muista kauppaan liittyvistä kustannuksista ja maksuista vastaa ostaja. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Lopullisen päätöksen jälkeen: Hakija, kaupungingeodeetti, maanmittaussihteeri

21 1/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus / /2021 Valmistelija Kaupungingeodeetti Daniel Backman, puh Liite Kartta lisäalue / tilläggsområde Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh ehdotus Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää myydä noin 500 m²:n kokoisen osan kaupungin oheisen kartan mukaisesta kiinteistöstä Vestergård Kauppahinta on euroa ja kauppa tulee panna täytäntöön mennessä. Kauppakirjan laatii myyjä. Maanmittauskustannuksista, veroista ja muista kauppaan liittyvistä kustannuksista ja maksuista vastaa ostaja. Jakelu Ehdotus hyväksyttiin. Lopullisen päätöksen jälkeen: Hakija, kaupungingeodeetti, maanmittaussihteeri

22 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelman hyväksyminen Kaupunginhallitus Valmistelija Kaupungingeodeetti Daniel Backman, puh Turun kaupungin ympäristötoimiala pyytää lausuntoa Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittiseen ohjelmaan Ohjelma on päivitetty versio samaisesta asunto- ja maapoliittisesta ohjelmasta , jonka Paraisten kaupunginhallitus hyväksyi ohjeellisena :ssä 177. Ohjelman on laatinut Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän jäsenet ovat Auran, Kaarinan, Liedon, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Raision, Ruskon, Sauvon ja Turun kunnista. Asunto- ja maapoliittinen ohjelma on osa uutta valtion ja Turun kaupunkiseudun kuntien välistä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusta , jonka kaupunginhallitus hyväksyi :ssä 99. Siinä osapuolet ovat sopineet, että kunnat päivittävät ja hyväksyvät seudullisen asunto- ja maapoliittisen ohjelman. Asunto- ja maapoliittinen ohjelma ei ole sitova, vaan ainoastaan ohjeellinen ja sen strategiat ja suunnittelutoimet noudattavat Paraisilla ja muualla maassa käytettävää yleistä maapolitiikkaa. Ohjelman tarkoituksena on laatia yhteiset linjaukset ja toimintaperiaatteet, joilla pyritään kustannustehokkaaseen ja eheään yhdyskuntasuunnitteluun. Yhteisellä suunnitelmalla pyritään parantamaan seudun kilpailukykyä, lisäämään sen muuttovetovoimaa ja edistämään koko seudun kasvua. Suunnittelemalla kokonaisuus seudullisella tasolla voidaan vastata eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa olevien ihmisten tuleviin asumistarpeisiin. Ohjelmaan on kartoitettu asunto- ja maapolitiikan edellytyksiä, ilmastovaikutuksia, väestönkehitystä ja asumispreferenssejä. Kokonaisuudessaan ohjelmaan tehdään vain vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia vuosiksi verrattuna aikaisempaan kauteen. Seudun väkiluvun ennakoidaan vuoteen 2025 mennessä kasvavan henkilöllä ja asuntotarpeen kaavaillaan samana aikana olevan uutta asuntoa. Pääosan kasvusta odotetaan tapahtuvan aluekeskuksissa, mutta Paraisten osuus kasvusta vuosina syntyisi 390 asunnon tuottamisesta ja väestönkasvu olisi noin 330 henkilöä. Uusina kohtina nostetaan esiin pyrkimys sellaiseen yhdyskuntakehitykseen, joka ottaa paremmin huomioon ilmastotavoitteet. Sen peruspilarina on hyödyntää olemassa olevaa infraa, mutta samalla pitää maavaranto monimuotoisena. Yksilöllisten ratkaisujen ja myös palvelujen tarvetta kaupunkikehittämisessä korostetaan, samoin kuin sitä, että rakentaminen haja-asutusalueilla ja vapaaajanasuntojen muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön on toteutettava yhdyskunnan resurssien sallimissa puitteissa. Kaupunkikehityksen tulee yleisesti

23 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ottaen olla yhdenvertaista ja johtaa demografisesti ja sosiaalis-taloudellisesti kestävää asukasrakennetta edistävään rakentamiseen. Toisin sanoen on oltava mahdollista tuottaa erityyppisiä kohtuuhintaisia tontteja ja asuntoja, jotka soveltuvat eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa oleville ostajille. Jotta tätä toimii, kuntien on hankittava raakamaata pitkäjänteisesti ja kunnilla on oltava valmiit yleiskaavat, jotka tukevat raakamaan suunnittelua. Sosioekonominen puoli näkyy myös siinä, että seutu pyrkii lisäämään valtion tukeman ARA-tuotannon osuutta, joka on myös hallitusohjelman tavoitteena. Ohjelma ja selvitykset voivat toimia pohjana kaupungin oman maapoliittisen ohjelman laatimisessa. Liite 5 Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh ehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisen ohjelman ohjeellisena. Kaupungingeodeetti Daniel Backman toimi asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Turun kaupungin ympäristötoimiala, kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti Kaupunginhallitus / /2021 Valmistelija Kaupungingeodeetti Daniel Backman, puh Turun kaupungin ympäristötoimiala pyytää Paraisten kaupunkia hyväksymään Turun kaupunkiseudun valmiin asunto- ja maapoliittisen ohjelman ohjeellisena. Paraisten kaupunki hyväksyi ohjelman sen ollessa lausuntokierroksella kaupunginhallituksen kokouksessa :ssä 342. Näin tekivät viime vuonna myös muut jäsenkunnat, joten nyt liitteenä oleva ohjelma on joitakin stilisointeja lukuun ottamatta sama kuin lausuntokierroksella ollut ohjelma. Liite Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh

24 1/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ehdotus Jakelu Kaupunginhallitus hyväksyy Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisen ohjelman ohjeellisena. Ehdotus hyväksyttiin. Turun kaupungin ympäristötoimiala, kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti

25 1/ Kaupunginhallitus Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan viran perustaminen Kaupunginhallitus / /2022 Valmistelija Sosiaalipalvelupäällikkö Heidi Ulriksson, puh Aikuissosiaalityön erikoisalan sosiaalityöntekijöillä on asiakkaita paljon valtakunnallisia suosituksia enemmän. Uuden sosiaaliohjaajan viran perustaminen mahdollistaa paremmin työskentelyn pareittain perheyksikön tavoin. Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien suhde olisi uuden viran myötä 4,5:4. Sosiaalipalveluyksikön ja perheyksikön yhdistämistä perhe- ja sosiaalipalveluyksiköksi on perusteltu tarpeella muodostaa yksiköihin yhtenäiset asiakasprosessit asiakastyön optimoimiseksi. Sosiaaliohjaajan tehtävänä on toteuttaa sosiaalityöntekijän laatimaa asiakassuunnitelmaa, päättää harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta sekä neuvoa ja ohjata asiakkaita elämänhallinnassa. Hyvinvointialueeseen liityttäessä on tärkeää, että aikuisten sosiaalipalveluissa on vahva kaksikielinen paikallinen palvelutuotanto. Sosiaaliohjaajan kelpoisuusvaatimukset ovat sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosionomin ammattikorkeakoulututkinto sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Sosiaaliohjaajan virkaa varten on varattu varat vuoden 2022 talousarvioon ja virka perustetaan alkaen. Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh ehdotus Kaupunginhallitus päättää 1) perustaa aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan viran alkaen 2) vahvistaa kelpoisuusvaatimukset seuraavasti: sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 2 :n ja 8 :n mukainen Valviran myöntämä oikeus harjoittaa sosionomin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (sosionomi AMK) sekä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito 3) antaa valtuudet avata aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan viran julkiseen hakuun 4) tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

26 1/ Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström toimi asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Ehdotus hyväksyttiin. tarkastettiin välittömästi. Jakelu Sosiaali- ja terveysjohtaja ja sosiaalipalvelupäällikkö

27 1/ Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut alkaen Kaupunginhallitus / /2022 Valmistelija Hallintopäällikkö Hanna-Maria Grandell, puh Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksujen määrittämisessä noudatetaan lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992; jäljempänä asiakasmaksulaki) ja asetusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992; jäljempänä asiakasmaksuasetus). Palveluista, joiden maksuista ei ole säädetty erikseen laissa tai asetuksessa, voidaan periä kunnan/kaupungin päättämä maksu, joka saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Paraisten kaupungin hallintosäännön :n 111 perusteella sosiaali- ja terveyslautakunta päättää toimialansa maksuista toimivaltansa puitteissa. Paraisten kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnassa päätöksiä tehtiin kuitenkin asiakasmaksulain osittaisuudistuksen vuoksi: Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikäihmisten palveluiden kotiin annettavien palveluiden, pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja tukipalveluiden maksut alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta Muutetun asiakasmaksulain seuraukset Koivukodon asunnoille Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveydenhuollon potilasmaksuja koskeva lakimuutos Sosiaali- ja terveyslautakunta Terveydenhuollon asiakasmaksut alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin (734/1992) on tehty osittaisuudistus (1201/2020), jonka määräykset tulivat voimaan pääosin Maksukattoa koskevat muutokset tulivat kuitenkin voimaan , sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen. Lain muutoksen myötä uusia maksukattoa kerryttäviä maksuja ovat: suun terveydenhuollossa perittävät maksut tutkimuksesta ja hoidosta hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta perusterveydenhuollossa suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteistä perittävät maksut tilapäisen kotisairaanhoidon maksut (huom. kotipalvelun ja kotihoidon maksut jäävät jatkossakin maksukaton ulkopuolelle) myös yksittäisistä terapioista (ml. neuropsykologinen kuntoutus) perittävät maksut sekä

28 1/ Kaupunginhallitus toimeentulotuesta maksetut maksut. Maksukattoa kerryttävät myös etäyhteyksien avulla toteutetuista palveluista perittävät maksut. Asiakkaan tulee jatkossakin seurata maksukaton täyttymistä itse. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun (seurantajakso kalenterivuosi) saakka. Ainoastaan lyhytaikaisesta laitoshoidosta tai -palvelusta saa periä ns. ylläpitomaksun myös maksukaton täytyttyä. Lain mukaan asiakasta on tiedotettava ja ohjattava maksukatosta ja sen seurannasta. Laskussa on oltava tieto siitä, kerryttääkö maksu maksukattoa, ja jos kerryttää, laskulla on lisäksi oltava tieto siitä, että asiakkaan on seurattava itse maksukattonsa ylittymistä. Nämä vaatimukset on nykyisellään huomioitu Paraisten kaupungin toiminnassa. Asiakasmaksulain osittaisuudistuksen myötä alkaen on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen perhehoidon maksua määrättäessä huomioitu, että asiakkaalle on jäänyt kuukausittainen käyttövara, joka on vähintään 164 /kk. Eri asiakasryhmien osalta on käyttövaran suuruus vaihdellut jonkin verran. Vuoden 2022 alusta lukien esitetään, että kaikkien asiakasryhmien käyttövara tehostetussa palveluasumisessa on lakisääteinen 164 /kk ja vastaava käyttövara koskee myös jatkossa kaikkien asiakasryhmien pitkäaikaisen asumispalvelun (ns. tavallinen palveluasuminen) käyttövaraa. Vammaispalveluissa perittävistä maksuista ja taksoista on aiemmin ollut käytäntönä, että osa palveluntuottajista on perinyt suoraan asiakkailta aterioista ja ylläpidosta aiheutuvia maksuja. Asiakasmaksulain uudistuksen myötä Paraisten kaupunki perii jatkossa palvelun järjestäjätahona asiakkaiden ateria- ja ylläpitomaksut vuoden 2022 alusta lukien. Esitettävät hinnat on muodostettu nykyisten maksujen keskiarvohintoina siten, että niissä on huomioitu asiakasmaksulain 2, jonka mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Paraisten kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut ja palkkiot on hyväksytty lautakunnassa ja päivitetty vastaamaan lakimuutoksia. Oheismateriaaliin on kerätty asiaan liittyen tehdyt lautakunnan päätökset koskien sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja alkaen. Oheismateriaali Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh

29 1/ Kaupunginhallitus ehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemät päätökset koskien asiakasmaksulain mukanaan tuomia muutoksia maksuihin, taksoihin ja käyttökorvauksiin vuodelle 2022 oheismateriaalin mukaisesti. Hallintopäällikkö Hanna-Maria Grandell toimi asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Ehdotus hyväksyttiin. Jakelu Sosiaali- ja terveysosasto, Miia Lindström sekä vanhustyön päällikkö ja maksuja hoitava yksikkö

30 1/ Kaupunginhallitus Paraisten kotouttamissuunnitelma pakolaistoimintaa varten vuosiksi Kaupunginhallitus / /2022 Valmistelija Sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh Paraisten kaupunginvaltuusto on :ssä 15 päättänyt, että kaupungilla on mahdollisuus ottaa vastaan 1 4 kiintiöpakolaisperhettä tai myöntää kuntapaikkoja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille. Paraisten kaupungin ja ELY-keskuksen välinen sopimus pakolaisten vastaanottamisesta edellyttää, että kaupungilla on kotouttamissuunnitelma pakolaistoimintaa varten. Edellinen suunnitelma laadittiin yhteistyössä muiden kuntien kanssa seudullisena kotouttamissuunnitelmana vuosille Nyt ehdotettava kotouttamissuunnitelma on laadittu erikseen Paraisten kaupungille vuosiksi Suunnitelma on laadittu pakolaisasioista vastaavien kaupungin pakolaistyöntekijän, sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän johdolla. Keskustelua on käyty muiden pakolaistoimintaan osallistuvien kaupungin yksiköiden kanssa. Kotouttamissuunnitelma perustuu maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettuun lakiin ja keskittyy oleskeluluvan saaneiden kiintiöpakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen. Tiettyjä ohjelman osia voidaan soveltaa myös muiden maahanmuuttajien kotouttamiseen. Tavoitteena on kotouttamispalveluiden kokonaisvaltainen kehittäminen pakolaisten kotoutumisen tueksi tarkoituksena mahdollistaa pakolaisten aktiivinen osallistuminen yhteiskunnan toimintoihin yhtäläisin perustein. Toinen tavoite on pakolaisia vastaanottavien toimialojen työn selkeyttäminen ja toimialojen välisen yhteistyön kehittäminen kotouttamissuunnitelman laatimisen myötä. Kunnan kuluja pakolaisten vastaanottamisesta korvataan valtionosuuksilla voimassa olevan kotouttamissuunnitelman perusteella. Liite Kotouttamissuunnitelma pakolaistoimintaa varten vuosiksi Esittelijä Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh ehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kotouttamissuunnitelman pakolaistoimintaa varten vuosiksi Sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström toimi asiantuntijana kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Ehdotus hyväksyttiin sillä muutoksella, että kaupunginhallitus saattaa suunnitelman kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

31 1/ Kaupunginhallitus Jakelu Sosiaalipalvelupäällikkö, pakolaiskoordinattori, sosiaali- ja terveysjohtaja

32 1/ Kaupunginhallitus Hyvinvointikeskuksen tilojen suunnittelu Kaupunginhallitus / /2022 Valmistelija Sosiaali- ja terveysjohtaja Miia Lindström, puh Paraisten kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2022 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman :ssä 172. Asiassa käsiteltiin investointibudjettia ja päätöksessä hyväksyttiin ponsiehdotus koskien geriatrista osastoa. Päätöksen mukaan kaupunginhallituksen on esitettävä kokonaissuunnitelma kaupungin tilojen käytöstä ja lisättävä tiloja potilas- ja asiakastoiminnalle, jota ei voida hoitaa nykyisissä tiloissa. Kaupunginhallituksen tulee lisäksi harkita investoinnin ajankohtaa ajatellen toimintojen siirtämistä hyvinvointialueelle ja mahdollisia vaikutuksia tuleviin vuokrasopimuksiin. Sote-uudistus on tullut voimaan , minkä seurauksena sosiaali- ja terveydenhuolto sekä sairaanhoito ja pelastuspalvelut integroidaan yhteen organisaatioon hyvinvointialueille. Paraisten sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle Uudistuksen tavoitteena on muun muassa parantaa palvelujen saavutettavuutta, palvelujen asiakas- /potilaslähtöisyyttä, moniammatillista työtä hyvinvointialueella sekä kustannustehokkuutta ja kaksikielisyyttä. Paraisilla on viime vuodet työskennelty sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan virtaviivaistamiseksi lain vaatimusten ja valtakunnallisen kehityksen mukaiseksi. Toiminta on keskitetty hyvinvointikeskukseen ja esimerkiksi Paraisten keskustassa sijaitseva Ankkuritalo on vapautunut muuhun toimintaan. Perhekeskus on muuttanut hyvinvointikeskukseen, kuten myös perheyksikkö ja sosiaalipalveluyksikkö. Synergiaetuja saadaan sote-uudistuksen linjausten mukaisesti, kun toiminnot, joilla on yhteisiä asiakkaita/potilaita, integroidaan keskenään. Hyvinvointikeskuksessa tarjotaan laadukkaita lähipalveluja kahdella kielellä. Useimmat toiminnot tarjoavat myös liikkuvia palveluja eli esimerkiksi lääkäripalveluja ja hammashoitoa saariston kunta-alueille, mutta myös digitaalinen etävastaanotto toimii ja kehittyy. Hyvinvointikeskuksen kehittämistyössä ei ole vielä laajennettu terveydenhuollon tiloja. Esitys hoitotakuulain muuttamisesta on lausuntokierroksella. Lakiesityksen myötä hoitotakuu muuttuisi siten, että terveydenhuollon palveluja on tarjottava seitsemän päivän kuluessa ja hammashoidon palveluja kolmen kuukauden kuluessa. Tämä muutos tarkoittaa sitä, että potilastyötä varten on vapautettava lisää tiloja terveydenhuollossa, lääkärinvastaanotolla ja suun terveydenhuollossa. Terveydenhuollossa ei myöskään ole tilanpuutteen vuoksi voitu täyttää tarvittavia ja jo budjetoituja työsuhteita. Vuoden 2022 investointibudjetin tarkoituksena on korjata hyvinvointikeskuksen tyhjillään olevien tilojen tekniset ratkaisut, jotta tiloja voidaan hyödyntää