Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2023 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2023 1"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ Keskusvaalilautakunta Aika klo 17:30-18:15 Paikka Kaupungintalo, kaupungihallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 3 Kuulutuksen julkaiseminen 5 4 Sihteerien palkkiot eduskuntavaaleissa Keskusvaalilautakunnan kokoukset

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Hartikainen Anna puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 4 Lammentausta Veli-Matti varapuheenjohtaja (teams) Ahonen Päivi jäsen pöytäkirjantarkastaja Moilanen Assi jäsen pöytäkirjantarkastaja Miettinen Hannu jäsen Mika Mäkäräinen muu osallistuja II sihteeri, poissa 4 Vesa Toivanen esittelijä I sihteeri, pöytäkirjanpitäjä, poissa 4 Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. Käsitellyt asiat 1-5 Pöytäkirjan nähtävänäolo Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkko-sivuilla

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ Keskusvaalilautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Keskusvaalilautakunta Esittelijä Päätösehdotus Päätös Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ Keskusvaalilautakunta Pöytäkirjantarkastajat Keskusvaalilautakunta Esittelijä Päätösehdotus Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen, mikäli se on teknisesti mahdollista, kuitenkin viimeistään kokousta seuraavan viikon maanantaina (pyhäpäivän sattuessa seuraavana arkipäivänä). Pöytäkirja lähetetään puheenjohtajalle, pöytäkirjanpitäjälle ja pöytäkirjantarkastajille sähköisesti allekirjoitettavaksi. Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa ( kuntalain 140 :n mukaisesti. Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Päätös Keskusvaalilautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Ahonen ja Assi Moilanen.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ Keskusvaalilautakunta Kuulutuksen julkaiseminen Keskusvaalilautakunta / /2023 Valmistelijat / lisätiedot: Vesa Toivanen puh etunimi.sukunimi@kuopio.fi Päätösehdotus Keskusvaalilautakunta päättää julkaista liitteenä olevan kuulutuksen säädetyllä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja lisäksi seuraavissa Kuopion kaupungin alueella ilmestyvissä lehdissä: Viikkosavo, Uutis-Jousi, Pitäjäläinen, Koillis-Savo ja Soisalon Seutu. Päätös Selostus Keskusvaalilautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Vaalilain (49 ja 67 ) mukaan keskusvaalilautakunnan on saatettava eduskuntavaalien vaalipäivä, äänestyspaikat sekä ennakkoäänestysaika ja paikat tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Kuntalain 108 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Tietoverkon lisäksi kuulutus esitetään julkaistavaksi myös seuraavissa Kuopion alueella ilmestyvissä lehdissä: Viikkosavo, Maaningan alueella ilmestyvä Uutis- Jousi, Nilsiän alueella ilmestyvä Pitäjäläinen, Juankosken alueella ilmestyvä Koillis-Savo sekä Vehmersalmen alueella ilmestyvä Soisalon Seutu. Esityslistan liitteenä jaetaan ehdotus kuulutuksesta. Liitteet Eduskuntavaalit 2023 kuulutus

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ Keskusvaalilautakunta Sihteerien palkkiot eduskuntavaaleissa 2023 Keskusvaalilautakunta / /2023 Valmistelijat / lisätiedot: Vesa Toivanen puh etunimi.sukunimi@kuopio.fi Päätösehdotus Puheenjohtaja Päätösehdotus tehdään kokouksessa. Päätös Merkitään, että Mika Mäkäräinen ja Vesa Toivanen poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi ja puheenjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla. Puheenjohtaja ehdotti keskusvaalilautakunnalle, että I sihteerin ja II sihteerin palkkiot ovat vuoden 2023 eduskuntavaalien osalta euroa/sihteeri. Keskusvaalilautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Selostus Hallintosäännön 18 :n mukaan keskusvaalilautakunta päättää sihteerien vaalikohtaisesta palkkauksesta. Sihteerien palkkiot vaalien edellyttämien tehtävien hoitamisesta olivat vuoden 2018 presidentinvaalissa ja vuoden eduskuntavaaleissa euroa/sihteeri. Palkkioiden määriin esitetään korotusta ottaen huomioon, että palkkioiden tarkistamista ei ole tehty vuoden 2018 jälkeen. Esitys Esitän keskusvaalilautakunnalle, että I sihteerin ja II sihteerin palkkiot ovat vuoden 2023 eduskuntavaalien osalta euroa. Liitteet

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunnan kokoukset 2023 Keskusvaalilautakunta / /2023 Valmistelijat / lisätiedot: Vesa Toivanen puh etunimi.sukunimi@kuopio.fi Päätösehdotus Päätetään keskusvaalilautakunnan kokouspäivistä. Päätös Keskusvaalilautakunta päätti vahvistaa kokousajat eduskuntavaalien osalta seuraavasti: - tiistai klo perjantai klo Selostus Keskusvaalilautakunnan lakimääräinen kokous tulee pitää perjantaina klo 19 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistamista varten. Lisäksi keskusvaalilautakunnan tulee kokoontua ainakin yhden kerran myös ennen annakkoäänestyksen alkamista (22.3) päättämään ennakkoäänestys- ja kotiäänestysvirkailijoiden nimeämisestä. Liitteet

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 1, 2, 3, 5 Muutoksenhakukielto Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 :n mukaan hakea muutosta.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: 4 Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusoikeus Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla Oikaisuvaatimusviranomainen Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Kuopion kaupunki Keskusvaalilautakunta Kirjaamo Tulliportinkatu 31 PL KUOPIO kirjaamo(at)kuopio.fi Puhelin

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.