Aihe varattu. Päivystyspalveluihin on tulossa tästä opinnäytetyö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aihe varattu. Päivystyspalveluihin on tulossa tästä opinnäytetyö"

Transkriptio

1 1 Kainuun sosiaali- ja tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt Päivitetty terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön aihepankki Vapaat ja varatut aiheet löytyvät nyt omilta välilehdeltään. Vapaat aiheet Asiakas ja asukas Potilasohjeistus Vanhusten ruokavalio-opas, jossa myös ruoka-ohjeita Ravitsemusalan opiskelijat Esa-Petri Nurmela, Ehdotus tullut ryhmätilaisuudessa. Asiakaspalvelu Miten asiakaspalveluosaaminen näkyy päivittäisessä työssä, kohderyhmiä voisi olla esim. sihteerityö/ vuodeosastotyö, Päivystyspalveluihin on tulossa tästä opinnäytetyö Vammaisten päivä- ja työtoiminta Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen; Taide- ja kulttuuriharrastaminen Kainuussa - selvitys Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminnan painopisteen siirtäminen työkeskuksen ulkopuolelle - kartoituksia, kokeilua. Asiakkaiden osallistumista yhteiskunnan toimintoihin Selvitys/tutkimus siitä, kuinka kainuulaiset käyttävät ja toisaalta harrastavat taide- ja kulttuuripalveluja ja miten he kokevat hyötyvänsä toiminnasta Hyvinvointi vammaispalvelut Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, soten suunnittelu ja Anna-Liisa Kainulainen, sähköinen kysely, haastattelu, kulttuuritapahtumassa tapahtuva kysely Tehty:Kulttuuriharrasteiden saavutettavuus laulamista harrastavan eläkeläisryhmän kokemana. Kaiku-kortin käyttö. Toimintakyvyn tuki /kuntoutuminen Asiakkaan toimintakyvyn tukeminen hoitoprosessin /kuntoutumisen eri vaiheissa / sosiaaliala /kuntoutus /liikunta Vanhuspalvelut, kuntoutuspalvelut lisätietoja antaa Merja Moisanen palvelupäällikkö p voidaan tehdä useita erilaisia. Palvelutarpeen määrittely Asiakkaan verkostot ssä Moniammatillinen, geriatrinen asiakkaan arviointi hoitosuunnitelman pohjana, sosiaaliala Ikäihmisten palvelut Asiakkaan verkostojen hyödyntäminen hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa, sosiaaliala Ikäihmisten palvelut lisätietoja antaa Merja Moisanen palvelupäällikkö p lisätietoja antaa Merja Moisanen palvelupäällikkö p mielenterveystyö, psykiatrinen, Päihdetyössä tehtävä sosiaalityö sosiaaliala mielenterveyspalvelut ja Kehitysvammaisten laitoshoidon purkamisen vaikutukset, näkökulma voisi olla asiakkaat ja/tai Kainuussa aikuisten laitoshoito on henkilökunta ja/tai purettu ja lasten laitoshoito talous puretaan vuoden 2019 aikana. Hyvinvointi vammaispalvelut Anna-Liisa Kainulainen,

2 2 mielenterveysja päihdetyö, asiakkaan hoito ja kuntoutus Psykoedukaatio (ryhmämuotoinen) mielenterveyspalvelut ja mielenterveysja päihdetyö, asiakkaan hoito ja kuntoutus, psykiatrinen Näkökulmia henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman tekemiseen RAI-asteikkoa hyödyntäen PD:n aloitus ja potilaan hoito- ohje /video Asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutuminen ssä Selkäleikkauspotilaan opas (välilevytyrä, selän kompressio, jäykistysleikkaus), psykiatrinen mielenterveyspalvelut ja somaattinen esh somaattinen esh lisätietoja: aoh Mervi Lesonen os A lisätietoja aoh Saila Tiirola Henkilöstö ja uudistuminen Kirjaaminen Työkulttuurin muutos RAI toimintakykyarvion hyödyntäminen hoito/kuntoutussuunnitelman laadinnassa Miten näyttöön perustuva toteutuu Kainuun sotessa? n koulutusohjelma/ Sairaanhoitaja mielenterveyspalvelut ja Kainuun sote Toiminnan muutoksen vaikutukset työssä / sosiaalala Ikäihmisten palvelut Miten markkinointi- ja markkinointiosaaminen näkyy soten toimintojen johtamisessa Aiheesta on tulossa 1 opinnäytetyö, mutta aiheesta on mahdollista tehdä useita töitä. lisätietoja antaa palvelupäällikkö Merja Moisanen puh Toimintatapa Sosiaalityön verkostoituminen sosiaaliala mielenterveyspalvelut ja Kehitysvammalain muutoksen vaikutus yksikön toimintakulttuuriin ja henkilöstön osaamiseen (itsemäärääminen ja rajoittaminen) Hyvinvointi vammaispalvelut Anna-Liisa Kainulainen,

3 3 Kirjaaminen n arvioivan kirjaamisen toteutuminen somaattinen esh, operatiivinen hoito Savuton sote - millaiset tupakka- ja muihin nikotiinituotteisiin liittyvät tieto/osaaminen/asenne opiskelijoilla on opintojen alkuvaiheessa (amk:n opiskelijat aloittaessaan opinnot) ja b) millaiset asiantuntijuuden ja ohjaamisen valmiudet he ovat saaneet ed. Terveyden edistämisen mainittuihin teemoihin liittyvinä osaamisen kehittyminen opintojen aikana? Terveyden edistäminen Lisätietoja antaa terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Saara Pikkarainen TARKISTA Tarpeenmukainen hoito ja tapauskohtainen työryhmätyöskentely; työntekijöiden osaaminen/työntekijöiden määrittelemänä mielenterveyspalvelut ja Perehdytys Perehdytys/osaaminen Kirjaaminen Perehdytyskansion luominen tai entisen henkilöstölle, mielenterveys-päihde osasto E7 Osaamisen kehittämisen työkalun päivittäminen teho- ja valvontaosastolle (osaamisen kartta) Päivystyspalveluiden alueella suro tsekkilistan päivittäminen ja uudistaminen tarpeen mukaan n koulutusohjelma n koulutusohjelma perhehoito/perhehuone n koulutusohjelma mielenterveyspalvelut ja Akuuttihoidon vastuualue Akuuttihoidon vastuualue Lasten ja perheiden terveyspalvelut Lisätiedot aoh Sallamaari Karjalainen, u.fi Tiina Kähkönen Sairaanhoitaja yamk Tiina Kähkönen Sairaanhoitaja (yamk?) marja- Marja-Liisa Haataja voidaan tehdä useita opinnäytetöitä (lasten ja nuorten osasto, vastasyntyneiden teho-osasto, synnyttäneiden perheosasto) Johtaminen ja palvelujen järjestäminen Toimintamallien juurtuminen Tutkimus, miten eri hankkeissa kehitetyt toimenpiteet ovat juurtuneet tai säilyneet käytäntönä. Tutkimuskohteena jokin tietty kehitetty toimintamalli Voidaan tehdä useita selvityksiä Tehty Polku työparimallista Toimintojen Teknologian lisääntymisen (esim. sähköinen asiointi, digitalisaatio) aiheuttamat muutokset / tarpeet terveydenhuollon toimintamalleihin Kainuun sote,

4 4 Toimintojen Miten Kainuun keskussairaalan suuronnettomuusharjoitus 2015 vaikutti toimintojen kehittämiseen työyksiköissä / organisaatiossa? Miten suosituksia hyödynnetään esim. potilasturvallisuuden edistämisessä? Aiheesta varattu yksi opinnäytetyö, mahdollisesti aiheesta voidaan tehdä useampi työ Työ- ja toimintamallien Miten Omasote on vaikuttanut henkilökunnan työ- ja toimintatapoihin? Työ- ja toimintamallit Sosiaalityön rooli päihdekuntoutuksessa Kainuun tulevaisuuden päihdetyössä Sosiaalityö Johtaminen Miten tiedolla johtaminen toteutuu Kainuun soten esimiestyössä (lähiesimiehet, vastuualuetaso) Yksi ylempi amk-työ on valmistunut aiheeseen, mutta aiheesta voi tehdä lisää töitä Potilasturvallisuuskulttuuri Miten potilasturvallisuuskulttuuria voitaisiin edistää Kainuun sotessa? Asiakasturvallisuus Palvelujen vaikuttavuus Palvelujen toimintamallit Asiakasturvallisuus on uusi sosiaalipalvelujen käsite, verrattavissa potilasturvallisuuteen. Miten asiakasturvallisuus eroaa potilasturvallisuudesta ja mitä yhtäläistä niissä on? Miten asiakasturvallisuutta voitaisiin kehittää sosiaalipalveluissa? sosiaaliala Kotihoidon arviointijakson /kuntoutumisjakson vaikuttavuus, sosiaaliala Ikäihmisten palvelut Havainnointitutkimus työyksikön (kotihoidon) arjesta, sosiaaliala Ikäihmisten palvelut, Pro gradu tm. lisätietoja antaa palvelupäällikkö Merja Moisanen p lisätietoja antaa palvelupäällikkö Merja Moisanen p Johtaminen Digitalisaatio Digitalisaatio Digitalisaatio Digitalisaatio Dokumentaatio Valmentavan johtamisen mahdollisuudet kotihoidossa Miten n esimies voi omalla työllään edesauttaa digitalisaatiota omalla työalueellaan? Miten digitalisaatio näkyy hoito- ja palveluprosessien kehittämisessä, sosiaaliala, hallinto, jet johtaminen Ikäihmisten palvelut Digitalisaation hyödyntäminen hoitokodeissa /hoivayksiköissä, sosiaaliala, ict Ikäihmisten palvelut Sähköinen palvelu vuorovaikutuksen välineenä - Sosiaalialan työntekijöiden näkemyksiä Omasoten viestipalvelusta. Sosiaaliala Kehittäminen ja suunnittelu Kotihoidon hoitosuunnitelmien sisällön analyysi - mitä ja miten kirjataan, kirjausten yhdenmukaisuus ym. sosiaaliala, Ikäihmisten palvelut lisätietoja antaa palvelupäällikkö Merja Moisanen p lisätietoja antaa Arja Manninen Tehty progradu tutkielma esta voi tehdä lisää tutkimuksia. Aiheesta tulossa yksi yamk-työ ja yksi pro gradutyö, mutta aiheesta voi vielä tehdä opinnäytetöitä kunhan rajauksesta / fokuksesta sovitaan. TARKISTA lisätietoja antaa Eija Rämä tulossa sivuava opinnäytetyö

5 5 Hankearviointi Toimintamalli Hyvinvointijohtaminen, palvelujohtaminen Hyvinvointijohtaminen, palvelujohtaminen Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveyshuoltoon (VESOTE) hankkeen seuranta ja arviointi (Hankekuvaus, lähtökohdat, tavoitteet, toteutus, tulokset), sosiaaliala Kehittäminen ja suunnittelu Etsivä vanhustyö; mitä se on, onko Kainuussa tarvetta? sosiaali- ja hoitoala Ikäihmisten palvelut Miten lapsivaikutusten arvionti on huomioitu kunnallisessa / maakunnallisessa / Kainuun soten päätöksenteossa? Sosiaalinen/yhteiskunnallinen markkinointi hyvinvointityön keinona. Toiminnallinen työ tai teoreettinen kartoitus, miten käytetty. sosiaali- ja hoitoala, johtaminen, yhteiskuntatieteet ym. Hallinto sosiaali- ja hoitoala, johtaminen, yhteiskuntatieteet ym. Hallinto Terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Saara Pikkarainen tulossa sivuava opinnäytetyö Yhteensovittan ja vuorovaikutteisen johtamisen toteutuminen rajattava koko sote tai tulosalue johtaminen/hallinto? olisiko arviointitutkimus? Asiakasturvallisuus, osaamisen vahvistaminen Asiakas/potilasturvallisu us, toimintakäytännöt Terveyden edistäminen Terveyden edistäminen Palvelujen järjestäminen Omavalvonta perehdytyssuunnitelman osana, verkkokoulutus, materiaalin (videon) tuottaminen Suojakäsineiden käyttö kotihoidon toimintaympäristössä Sosiaali- ja terveysala / johtaminen Sosiaali- ja terveysala / johtaminen Ikäihmisten palvelut, Hyvinvointipalvelut /Vammaispalvelut Ikäihmisten palvelut Päihdesuunnitelmat Kainuun kunnissa. Millaiset suunnitelmat kunnissa on ja onko niissä huomioitu väestön/väestöryhmien tarpeita ja mittaisia vaikuttavia toimenpiteitä/menetelmiä on käytössä., sosiaaliala Terveyden edistäminen Kuntien HyTeTU-työn (hyvinvointi, terveys ja turvallisuus) valtuustokauden suunnitelmien ja toimenpiteiden vaikutuksia indikaattoritiedon perusteella arvioituna., sosiaaliala Terveyden edistäminen Ryhmätalon; millaisena soten työntekijät ja/tai asiakkaat kokevat ryhmätalon toiminnan ja mahdollisesti mitä toivotaan tulevaisuudessa mielenterveyspalvelut ja omavalvontasuunnitelma, työntekijän velvollisuus omavalvontaan lisätietoja antavat palvelualuepäälliköt/senja Torvinen Lisätietoja antaa terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Saara Pikkarainen, Lisätietoja antaa terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Saara Pikkarainen, TARKISTA Uuden Ryhmätalon ja Palvelujen järjestäminen suunnitteleminen ryhmien osalta Akuuttihoidon vastuualueen (ensihoito, päivystys, teho- ja valvonta) esittelyvideo Palvelujen järjestäminen laatukäsikirjaan n Sairaanhoitaja n kehittäjänä (valitaan aihe ja kohde) sairaanhoito mielenterveyspalvelut ja Akuuttihoidon vastuualue somaattinen esh Tiina Kähkönen Voidaan toteuttaa myös monialaisena/ammatillisena lisätietoja aoh

6 6 Talous Miten kustannustietoisuus näkyy hoitajan työssä? Varatussa aiheessa johtamisen näkökulma Yksi työ tekeillä, lisää voi tulla Lasten ja perheiden palvelujärjestelmän toimivuus Lapsibudjetointi kunnassa / maakunnassa. sosiaali- ja terveysala Hallinto Taloudellisuus Kustannuslaskenta ja sisäinen hinnoittelu (Kainuun sote kuntayhtymässä) Vaikuttavuuden arviointi polikliinisessä ssä sairaanhoito somaattinen esh Keskitetyt tukipalvelut Anu Huttunen lisätietoja lisätietoja Eija Immonen

7 7 Kainuun sosiaali- ja tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt Päivitetty terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön aihepankki Vapaat ja varatut aiheet löytyvät nyt omilta välilehdiltään. Varatut aiheet Asiakas ja asukas Potilasohjeistus "Terveeksi kotikonstein" (Esimerkki: q=terveeksi+kotikonstein) Käypä hoito ohjeet ovat pitkiä, joten selkeää ja lyhyttä ohjeistusta tarvitaan. Nettiohje ja paperinen kirjanen. Arja Horto, Samanlaisia ohjeita voi tehdä useammallekin tulos- ja vastuualueelle. Asiakaspalvelu Asiakaskysely Virikkeiden tarjoaminen Asiakkaiden turvajärjestelmät Kuljetuspalveluopas: henkilökohtainen apu/vpl kuljetuspalvelu Kyselylomake muistineuvolan omaisille ja läheisille Virike-/ kuntouttava tapahtuma/mia ikääntyneille (Selvitys asiakkaiden turvajärjestelmistä) Kartoitus ikäihmisten asenteista geroteknologiaa kohtaan. Vanhuspalvelut Vanhuspalvelut Anna-Liisa Kainulainen, Virkistystoiminta Kirurginen Vapaa-ajan virkistystoiminnan toimintamallin vanhusten hoitokotiin Haavan mekaaninen puhdistaminen n koulutusohjelma Vanhuspalvelut sairaudenhoito Operatiivinen vastuualue Alustava opetusvideot Kirurginen Haavanhoito n koulutusohjelma kehitysvammaisten palvelut Opasmateriaali kehitysvammaisen henkilön työnhakuun Sosiaaliala amk sairaudenhoito Operatiivinen vastuualue Perhe Vammaispalvelut osaamiskartoitus Anna-Liisa Kainulainen, haastattelu Radiologia Kuvantamispalvelut Kainuun sotessa-verkkosivujen uudistaminen Röntgenhoitaja amk Sairaanhoidon palvelut verkkosivujen materiaali

8 8 Potilaat ja henkilökunta Asiakaslähtöisyys Kyselytutkimus syöpäpotilaiden ja heitä hoitavan henkilökunnan käsityksistä levinneen suolistosyövän hoitomahdollisuuksista sekä kustannuksista Omahoitajuus asiakaslähtöisyyden vahvistajana. Esa Ahonen, , sosiaaliala Vanhuspalvelut Kyselytutkimus yhteistyössä Fimean kanssa Tekeillä Asiakaslähtöisyyden toteutuminen omahoitajien näkökulmasta Suomussalmen kotihoidossa. kyllä Varotoimet -ohjeet sairaalapotilaalle Toiminnallinen opinnäytetyö, jossa tehdään ppkl:n henkilökunnallen check-lista potilaan välittömässä hoidossa huomioitavista asioista /sairaanhoito/ terveydenhoito Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Tiina Kähkönen, Elvytetyn potilaan jatkohoito päivystyspoliklinikalla Toiminnallinen opinnäytetyö, jossa tehdään ppkl:n henkilökunnallen check-lista potilaan välittömässä hoidossa huomioitavista asioista /sairaanhoito/ terveydenhoito sairaudenhoito Päivystyspalvelut Tiina Kähkönen, Asiakasohje/ohje jatkohoitopaikkaan Lääkinnällisen tukisidoksen laitto + käyttö (ihotautien pkl) /sairaanhoito/ terveydenhoito Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Hoitoprosessi/-ketjun kuvaus Uniapneapotilaan hoitoprosessi /sairaanhoito/ terveydenhoito Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Kolonoskopia potilaan ohjaus Potilaiden kokemuksia annetusta ohjauksesta vatsatautien pkl Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Esite Esite päiväkirurgisten lasten / kehitysvammaisten hammas- ja suusairauksien hoitoa varten Marja-Liisa Haataja, Asiasta antaa lisätietoa Leena Meriläinen, hammas- ja suusairauksien pkl Kirjaaminen Haavahoidon yhtenäinen kirjaaminen sairaudenhoitopalvelut Ohje haavahoidon kirjaukseen mitä, miten, minne, yhtenäinen malli. (lisätietoja työn ohjaaja, Tarja Myöhänen kirj. Osalta.) Sosiaalinen luototus Selvitys sosiaalisen luoton käytöstä Kainuussa, asiakkaiden kokemuksia, mitä vaikutuksia luotolla on, mitä jos luottoa ei saa sosiaaliala Perhe Aikuissosiaalipalvelut Itsehoito Laboratorion asiakaspalvelu Itsehoito-opas Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle terveydenhoito, Asiakaskysely laboratoriopalveluista työyksiköille (Nordlab) Heikki Aaltonen, Nordlab

9 9 mielenterveystyö, psykiatrinen, Monikulttuuriset perheet Vanhemmuus Ryhmämuotoinen hoito mielenterveys- ja päihdetyössä sairaudenhoito Opas työntekijöille maahanmuuttajista/monikulttuurisis ta perheistä ja heidän kohtaamisestaan sosiaaliala, hoitoala Näkökulmasta riippuen so-te Ero lapsiperheessä; millainen on hyvä ero, miten ero vaikuttaa lapsiin? sosiaali- ja hoitoala Perhepalvelut kyllä Tekeillä opas neuvolaan Anneli Vatula, Mukava hanke Marika Uhlbäck, Mukava hanke Tekeillä opas neuvolaan Potilas Pohjoissuomalaisten BRCA1/2- geenivirheen kantajanaisten taudinkuva. sairaudenhoitopalvelut Potilas Asiakas/potilas Potilas Kuntouttava Asiakas; lapsi Asiakkaan itsemääräämisoikeus Gastrointestinaaliset syövät Suomessa: hoitotulosten kehittyminen ja uudet biomarkkerit - Karolinska tutkimukseen sisältyvä The Finnish Universitetssjukhuset, National Esophago-Gastric Cancer Karolinska Institutet, Cohort, kansallinen väestötutkimus Tukholma Sekava potilas: n keinot erottaa somaattiset ja psyykkiset syyt FinFMT The Finnish Fecal Microbiata Transplantation Study, kansallinen monikeskustutkimus ulosteensiirron vasteesta ja pitkäaikaistuloksista Toiminnallisen kuntoutuksen tai toiminnallinen opinnäytetyö mielenterveys- tai päihdeasiakkaan kuntouttavassa hoidossa Unikoulun jälkeen kotona; ohjelehti 6-9 kk ikäisten vauvojen vanhemmille Päivystyspotilas ja ja Aliisa - palvelut sairaudenhoitopalvelut, Sairaanhoidon palvelut sairaudenhoito mt-palvelut ja Päijät-Hämeen sairaudenhoito keskussairaala, HUS gastro Konservatiivinen hoito sos- ja terveys sairaudenhoito mt-palvelut ja Esa Ahonen, Osasto 12, Jarmo Rautiainen Kansallinen monikeskustutkimus Marja-Liisa Haataja, Perhepalvelut lapsiperheiden terveyspalvelut kyllä sairaudenhoito Akuuttihoidon palvelut ja kuntoutuspalvelut Kokemuksia asiakkaan itsemääräämisoikeudesta ja osallisuudesta kotihoidossa, työntekijän näkökulma Sos- ja terveys Vanhuspalvelut Tiina Kähkönen, , Yhdyshenkilöt Lahja Leinonen ja Heli Elfving Yhdyshenkilöt Ritva Heinistö ja Sanna Pyykkö

10 10 Asiakasohjaus Kehonhuollon/liikunnan merkityksestä mielenterveyteen liikunnan ohjaaja sairaudenhoito mt-palvelut ja VALMIS Asiakaspalvelu Miten asiakaspalveluosaaminen näkyy sairaanhoitajan päivittäisessä työssä (poliklinikat ja vastaanotot) n koulutusohjelma sairaudenhoito Asiakaslähtöisyys Psykiatrinen hoitotahto mielenterveyspalvelut, VALMIS kyllä Asiakkaat Asiakkaat Omahoitopisteet: käyttö ja hyöty asiakkaille Terveydenhoito Opas palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta potilaille ja omaisille Kainuun sotessa sairaudenhoito Vastaanotto- ja tksairaalatoiminta sairaudenhoitopalvelut Arja Horto, kyllä, kyllä Palliatiivinen, asiakaslähtöisen n Työmenetelmien Potilas Eri potilasryhmien palliatiivisen n ; sairaanhoitajien kokemuksia ja haasteita palliatiivisessa ssä (kirjallisuuskatsauksen pohjalta), sairaanhoitajan kokemuksia palliatiivisessa ssä jaksamisessa. Sos.- ja terveysala Akuuttigeriatrisen potilaan lääkkeettömien n auttamismenetelmien Psykofyysinen fysioterapia osana depressiivisen potilaan hoitoa Fysioterapeutti koulutus Asiakas Aktiivirentoutusopas raskausaikana Fysioterapeutti koulutus sairaudenhoito Konservatiivinen hoito sairaudenhoito vastaanotto- ja tksairaalatoiminta sairaudenhoito mt-palvelut ja Perhepalvelut, lapsiperheiden terveyspalvelut kyllä Arja Horto, kyllä kyllä Marja-Liisa Haataja, kyllä

11 11 mielenterveystyö, psykiatrinen, mielenterveysja päihdetyö, asiakkaan hoito ja kuntoutus mielenterveysja päihdetyö, asiakkaan hoito ja kuntoutus Potilas mielenterveystyö, psykiatrinen, Kokemusasiantuntijuus/ kehittäjäasiakkaat mielenterveysja päihdetyö, asiakkaan hoito ja kuntoutus mielenterveysja päihdetyö, asiakkaan hoito ja kuntoutus Päihdetyön näkökulma miepä osastolla E7 Psykoedukaatio psykoosin/skitsofrenian hoidossa Psykoedukaatio depressioiden hoidossa Atooppinen ekseema-diagnoosin validaatiotutkimus Sairaalassa / psykiatrian osastolla tehtävä sosiaalityö Kokemusasiantuntijat /kehittäjäasiakkaat Asiakaslähtöinen näkökulma; millaiset ryhmät tukevat kotona pärjäämistä ja arjen hallintaa (kirjallisuuskatsaus?) Osastokansion (perehdytyksen omainen) luominen potilaille, mielenterveys-päihde osasto E7 sosiaaliala Oulun yliopisto ja OYS sosiaaliala / Sosiaaliala /kuntoutus /liikunta sairaudenhoito sairaudenhoito sairaudenhoito sairaudenhoito Konservatiivinen hoito sairaudenhoito sairaudenhoito kyllä Lisätiedot aoh Sallamaari Karjalainen, u.fi kyllä Lisätiedot Teela Moilanen, aoh Sallamaari Karjalainen, u.fi kyllä kyllä, tai, Selvitysta vaikuttavuudesta ja merkityksestä kehittämiselle, asiakkaan tukena, henkilöstön tukena ym. kyllä sh Piia Jauhonen/kotikuntoutus kyllä Lisätiedot aoh Sallamaari Karjalainen, u.fi kyllä Pleuradreeni toimintaperiaate, potilaan tarkkailu ja seuranta ohje/ video somaattinen esh lisätietoja: aoh Mervi Lesonen os A kyllä Asiakas Kokemusasiantuntijat /kehittäjäasiakkaat neuvolatyössä Lasten ja perheiden terveyspalvelut Marja-Liisa Haataja, kyllä Potilasohjaus Opaskirjanen palliatiivisen hoidon asiakkaalle, omaisille somaattinen esh lisätietoja: aoh Mervi Lesonen os A kyllä Kokemusten kartoitus palliatiivisten yksiköiden omaisten illoista palvelut lisätietoja oh Pertti Kyllönen kyllä

12 12 Henkilöstö ja uudistuminen Työtehtävät Lanu työhön (nuorisopsykiatrian pkl) strukturoitu lomake alkuselvittelyä varten sairaanhoitaja Perhe Lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut Marja-Liisa Haataja, Työtehtävät Työkalupakki muistihoitajille Lähiohjaaja: Merja Leskinen, SenioriKaste hanke Työhyvinvointi Kokemuksia työyhteisövalmennuksesta Kainuun Sotessa Vanhuspalvelut, Sairaanhoidon, palvelut, tehohoito Työhyvinvointi Työtehtävät Työajan pidentämisen vaikutus työn tehokkuuteen ja työtyytyväisyyteen Kainuun Sotessa Kainuun keskussairaalan os.12 hoitajien kokemuksia hoitokokouksista Työterveyshuolto sairaudenhoito mielenterveyspalvelut, Asiasta lisätietoja työterveyshoitaja Irene Rautiainen Työtehtävät Jalkaterapeutin toimenkuva diabetesjalkahaavojen hoidon moniammatillisessa työryhmässä sairaudenhoitopalvelut Työtehtävät Terveydenhuollon henkilökunnan transnationaalinen osaaminen maahanmuuttajanaisten seksuaalija lisääntymisterveyspalveluissa Itä-Suomen yliopisto, pro Kainuussa gradutyö Triagehoitajan toiminta ylähengitystieinfektiopotilaiden hoidon tarpeen arvioinnissa Kajaani amk Kainuun sote sairaudenhoitopalvelut / Päivystyspalvelut, ppkl Tiina Kähkönen, Työpaikkakulttuuri n esimiesten työpaikkakulttuuri Suomen keskussairaaloissa Terveystieteiden maisterikoulutus, Tampereen yliopisto Kainuun keskussairaala Työelämälähtöinen oppiminen kumppanuusverkostossa Metropolia amk, koulutuksen tutkimus Rtg-hoitaja ja bioanalyytikkokoulutus Toimenpiteeseen valmistaminen Leikki-ikäisen lapsen emotionaalinen toimenpiteeseen valmistaminen, e-kirja /terveydenhuolto Marja-Liisa Haataja, Laiteturvallisuus Leikkausosastolle laitteiden laiteajokortti perioperatiivinen osaamiskartta leikkausosastolle /terveydenhuolto /terveydenhuolto Sairaanhoidon leikkausosasto Sairaanhoidon Leikkausosasto Infektioiden torjunta Ensihoidon puhtaanapito-ja infektioiden torjunta ohjeistus /terveydenhuolto Sairaanhoidon Ensihoito Perehdyttäminen Perehdyttäminen kotihoidossa / sosiaaliala Vanhuspalvelut lisätietoja antaa palvelupäällikkö Merja Moisanen puh

13 13 Rekrytoijan osaamisen työnhakijan osaamisperusteisessa arvioinnissa Kainuun soten rekry-yksikössä Anu Huttunen, Työturvallisuus Moniammatillinen yhteistyö Työtehtävät Väkivallan uhan hallinnan taso Suomessa terveydenhuoltoalan työpaikoilla Ensihoitajien osaaminen vastasyntyneen hoidossa, virvoittelussa ja elvytyksessä Moniammatillinen yhteistyö perioperatiivisessa ssä Saattohoito hoitajien kuvaamana. Hoitajien kokemuksia saattohoidosta. Turun kliininen tohtoriohjelma, lääketieteellinen tiedekunta Kainuun sote Sairaanhoidon Ensihoito Sairaanhoidon Leikkaus-anestesiaosasto Esa Ahonen, sairaudenhoito Operatiivinen, Konservatiivinen, Vastaanottoja tk-sairaalatoiminta. Vanhus Kotona asuminen, ympärivrk.hoito Moniammatillinen yhteistyö Perehdyttäminen Työrooli Toimintamalli, toimintamalli Työtehtävät Osaamisen Lasten huomioiminen mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoidon, lastensuojelun sekä perhetyön moniammatillisessa yhteistyössä Vastavalmistuneen sairaanhoitajaopiskelijan siirtymäshokin ennaltaehkäisyssä (siirtymä työelämään) Kohti turvallisempaa hälytysajoa. Ambulanssin hälytysajokulttuurin nykytilan tutkiminen ja hälytysajon turvallisuuden lisääminen koulutuksella Toimintaterapeutin työnkuva osana moniammatillista työryhmää fysiatrian erikoisalalla. Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysala Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, terveys- ja hoitoalan yksikkö Metropolia amk, toimintaterapia sairaudenhoito, Perhe Lapsiperheiden sosiaalipalvelut sairaudenhoitopalvelut Sairaanhoidon ensihoito sairaudenhoito konservatiivinen hoito Moniammatillinen tiimityöskentely Kainuun soten Sotkamon kotihoidossa. Henkilöstön kokemukset. Sosiaali- ja terveysala Vanhuspalvelut Tunneäly terveysalan projekteissa projektipäällikön näkökulmasta. Heräämöstä kotiin -toiminta sairaanhoitajien kokemana. Osaamisen kehittämisen prosessi Kainuun keskussairaalan teho- ja valvontaosastolla. Osaamisen kehittämisen prosessin kuvaus. Terveystieteiden maisterikoulutus, Oulun yliopisto Kajaanin amk,, sairaanhoitaja Kajaanin amk, sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja Hallinto Sairaanhoidon Leikkaus-anestesia Sairaanhoidon Tehohoito Marjo Huovinen-Tervo Kohti turvallisempaa hälytysajoa - hanke

14 14 Osaamisen Osaamisen Yhteistyö ja toimintamallin Kirjaaminen Ohjaus Osaamisen Työhyvinvointi Asiakas; lapsi Perehdyttäminen Perehdytys Työ- ja toimintamallit Hoitajan eettinen ajattelu ja toiminta päihdepotilaan kohtaamisessa päivystyksessä n koulutusohjelma Osaamisen vahvistaminen kroonisen jalkahaavan tunnistamisessa, kohdennettuna diabeetikon jalkahaavan tunnistaminen ennaltaehkäisy ja hoito Henkilöstön liikkuvuus akuuttihoidon alueella Fyysinen rajoittaminen somatiikan osastolla n koulutusohjelma, sairaanhoitaja sairaudenhoito Akuuttihoidon vastuualue sairaudenhoito operatiivinen vastuualue Akuuttihoidon palvelut Teho- ja valvonta ja päivystys sairaudenhoito Operatiivinen hoito Asiakkaan luona tapahtuva kirjaaminen kotihoidossa Vanhuspalvelut Leikkaukseen valmistuvan potilaan ohjaus Keskuslaskimoporttien käyttö kotisairaalaolosuhteissa Työhyvinvointia edistävät menetelmät kotisairaalassa lasten liikkumattomuus/ liikkumisen lisääminen Perehdytysopas, sähköinenmateriaali/kansio, sosiaaliohjaajan perehdytys aikuisten va:lla Perehdytysopas Samoojan kuntoutuskoti / terveysala sosiaalityö Mielenterveys- ja päihdepäivystyksen perehdytysopas (sähköinen) Mielenterveystaitojen vahvistaminen mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistävässä ja ongelmia ehkäisevässä työssä, sosiaalityö sairaudenhoito operatiivinen hoito sairaudenhoito konservatiivinen hoito sairaudenhoito konservatiivinen hoito Perhepalvelut, lapsiperheiden terveyspalvelut sairaudenhoito sairaudenhoito sairaudenhoito Tiina Kähkönen, Yhdyshenkilö oh Heli Elfving, Tiina Kähkönen, Yhdyshenkilöt Tiina Saarenpää ja Heli Elfving esim.käyttövideo Uusi toimintatapa; selvitys merkityksestä ja vaikutuksista työlle, asiakkaalle, työntekijälle Ohjaajana Lahja Leinonen Ohjaajana Lahja Leinonen Marja-Liisa Haataja,

15 15 Kuntoutus, digipalvelu Hoitoprosessin Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen johtajan näyttöön perustuvan toiminnan osaaminen soten organisaatioissa Hoitotieteen tutkintoohjelma, hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, OYS Hallinto Hyvinvointipalvelut Ikäihmisten palvelut palvelut Kuvapuhelinpalvelu asiakkaan kuntouttaminen, RAI-hoitajan näkökulma sosiaaliala, Ikäihmisten palvelut Kotihoidon työntekijöiden ravitsemushoidon osaaminen sosiaaliala, Ikäihmisten palvelut Palliatiivista hoitoa tarvitsevan potilaan hoitoprosessi Kainuun soten päivystyspoliklinikalla sairaanhoitaja,, ylempi AMK Akuuttihoidon palvelut kyllä kyllä Johtaminen ja palvelujen järjestäminen Osaamisen johtaminen Osaamisen johtaminen Osaamisen johtaminen Lääkehoito Lääkehoito Palvelujen käyttö Palvelujärjestelmän ymmärtäminen Asiakaslähtöinen osaamisen johtaminen vanhuspalveluissa, valm Sosiaalihallintotiede Vanhuspalvelut Kuntouttava vuodeosastolla Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen vuodeosastolla NEWS-pisteytyksen avulla n koulutusohjelma sairaudenhoito operatiivinen vastuualue sairaudenhoito Operatiivinen ja Konservatiivinen vastuualue Lääkehoidon ohjaus kotihoidossa - asiakkaan näkökulma Vanhuspalvelut Miten lääkehoidon hallinnollinen ohje näkyy potilaan osastolääkityksen kirjaamisessa Effican O:lle Palvelusetelin käyttö ja sen laajentaminen vammaispalveluissa sosiaalityö Kainuussa ei ymmärretä lasten ja nuorten palvelujärjestelmää, hyvinvointisuunnitelmaa. Miten kerrotaan soten palveluista ymmärrettävästi, miten palvelujärjestelmä visualisoidaan? Sairaanhoitaja ylempi amk sairaudenhoitopalvelut ja Perhepalvelut Perhe Vammaispalvelut Perhepalvelut Väitöskirja Anna-Liisa Kainulainen, Toimintojen Potilaiden hoitoonpääsyn seuranta Kainuun keskussairaalan suuronnettomuusharjoituksessa syksyllä 2015 Kajaani amk sairaudenhoito Päivystyspalvelut, ppkl Tiina Kähkönen, Toiminta poikkeustilanteessa Henkilökunnan perehdyttäminen poikkeustilanteita varten Kajaani amk

16 16 Yhteistyöverkostot Kriisikeskuksen yhteistyöverkoston käsityksiä kriisikeskuksen toiminnan tunnettuudesta ja merkityksestä osana mielenterveyttä edistävää ja ennaltaehkäisevää toimintaa Kajaanin amk, terveydenn koulutusohjelma Suurkuluttajat ja palvelujen Suurkuluttaja-analyysi ja merkittävimpien potilasryhmien hoitotoiminnan analysointi sekä Jyväskylän yliopisto Esa Ahonen, Digitalisaatio Omasoten käyttöönotto (silmätautien pkl sekä muut vastaavat yksiköt) sosiaali- ja terveysalan ja johtaminen sairaudenhoitopalvelut / Operatiivinen vastuualue Digitalisaatio Millaiset valmiudet sairaanhoitajalla on käyttää digitalisaation mukanaan tuomia uudistuksia? Tiedonkulku Sosiaalinen luototus Tiedonkulun päivystyspoliklinikan, kotihoidon ja hoitokotien välillä Selvitys sosiaalisen luoton käytöstä Kainuussa, asiakkaiden kokemuksia, mitä vaikutuksia luotolla on, mitä jos luottoa ei saa sosiaaliala Perhe Aikuissosiaalipalvelut Johtaminen Toimintaperiaatteet, toimintamallit Palvelujohtajan yrittäjämäisen riskinoton mahdollisuudet julkisten palvelujen järjestämisessä - tarkastelussa kotihoidon johtaminen hallintotiede Vanhuspalvelut Mitä tarkoittaa vauvamyönteisyyssertifikaatti? Miten toteutuu muualla? Mitä vaatisi tehtäväksi Kainuussa? sosiaali- ja hoitoala Perhepalvelut väitöskirja Mukava hanke Quality of oral health care before Laadun toteutuminen and after the social welfare and suun terveydenhuollossa healthcare reform Itä-Suomen yliopisto, hammaslääketieteen yksikkö sairaudenhoito Suun terveydenhuolto Susanna Mikkonen, Väitöskirja Johtamisen yhteys ja vaikutukset uudistassa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelm Vaikuttava sosiaali- ja ässä terveysjohtaminen (JoVa)-tutkimus Itä-Suomen yliopisto, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Sosiaalihuollon Asiakkaan asema, oikeudet, muutoksenhakumenettelyn tehokkuus ja asiakkaan muutoksenhakuprosessi tosiasialliset n vaikuttavuus oikeudensaantimahdollisuudet oikeustieteet, jatkotutkimus Hallinto Hallinto, Keskitetyt palvelut, Perhepalvelut, Sairaanhoidon palvelut, sairaudenhoitopalvelut, Vanhuspalvelut, Ympäristöterveydenhuolto, Kainuun Työterveys Esa Ahonen, Väitöskirja Esa Ahonen, Lapin yliopiston jatkotutkimus, OTT

17 17 Toimintamalli Green Care -toiminta osaksi ikäihmisten kuntouttavaa päivätoimintaa sosiaali- ja hoitoalan Vanhuspalvelut Toimintamalli, palvelujen tuottaminen Luonto Voimaksi Kainuussa Sosionomi, sh Hallinto Prosessit, palvelutarpeenarvio Interventiopolut lastensuojelun ja perhesosiaalityön kentällä Itä-Suomen yliopisto, sosiaalityön väitöstutkimus Lasten sosiaalipalvelut Green Care palvelut yleensä Turvallisuus Kaatumisten ehkäisy hoitokodeissa /hoivayksiköissä, sosiaaliala, Vanhuspalvelut lisätietoja antaa palvelupäällikkö Merja Moisanen p Toimintamalli, vaikuttavuus Ammatillisesti ohjattu lapsiperheiden kohtaamispaikkatoiminta; perheiden kokemuksia toiminnasta, toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen sosiaali- ja hoitoala Perhepalvelut, perhetyö Mukava hanke Toimintamalli, palvelujen tuottaminen Mielenterveys- ja päihdepäivystyksen toiminnan arviointi sairaudenhoito Johtaminen Lähjohtajan tiedolla johtaminen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä Palliatiivisen hoidon Palliatiivisen hoidon pkl on aloittanut toiminnan 2019 ja osasto perustetaan uuteen sairaalaan. Opinnäytetyön näkökulma Sosiaali- ja terveysala / suunnitellaan toimijoiden kanssa. johtaminen sairaudenhoito Konservatiivinen hoito Lisätietoja kons.va pkl-alueen oh ja/tai aoh Potilas Nuoriso-osasto 5, kouluakäymättömättömien nuorten päivä- /viikko-ohjelma Perhepalvelut, Nuorisopsykiatria Marja-Liisa Haataja, Digitalisaatio Digitalisaatio Miten n esimies voi omalla työllään edesauttaa digitalisaatiota omalla työalueellaan? Muutosjohtamisen tukeminen palvelumuotoilun keinoin terveysasemien uudistamisessa, case-digitalisaatio Kainuun soten lähiesimiehet kohderyhmänä. Tesa / tk-vastaanottotoiminta Kysely tiedonkeruumenenetelmänä Arja Horto, Pro gradutyö aiheesta tulossa Aiheesta tulossa yksi yamk-työ. Palvelujen järjestäminen Monialainen yhteistyö Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluiden toimintaympärist ön haasteet (joku mt-päihde kuntoutuskodeista) sairaudenhoito Perhekeskuspalvelujen ja päiväkotien välinen monialainen yhteistyö Kajaanissa Sosionomi, Hyvinvointipalvelut Paltamo kyllä Helena Saari ohjaaja kyllä

18 18 Talous Miten kustannustietoisuus näkyy hoitajan työssä? Koronaariangiografiapotilaan hoitopolun Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksessa käyneiden asiakkaiden profiilit, hoitopolut sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ja palvelujen käytön kustannukset Ylempi amk, Oulun amk, vuonna 2016 Kainuun sosiaali- ja terveysalan keskussairaalassa ja johtaminen sairaudenhoito Konservatiivinen hoito Varatussa aiheessa johtamisen näkökulma Yksi työ tekeillä, lisää voi tulla Kuntien henkilökohtaisen avun kustannuserot Henkilökohtaisen avun kustannuserot; mitkä tekijät selittävät henkilökohtaisen avun kustannueroja eri kunnissa. Toisena tavoitteena selvitetään viranhaltijoiden päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä. Jyväskylän yliopisto; sosiaalityön koulutusohjelma Perhe vammaispalvelut Anna-Liisa Kainulainen, kyllä

Tulosalue/vastuualue Opinnäytetyökoordinaattori Erityistoiveita, muuta huomioitavaa. Esa-Petri Nurmela,

Tulosalue/vastuualue Opinnäytetyökoordinaattori Erityistoiveita, muuta huomioitavaa. Esa-Petri Nurmela, 1 Kainuun sosiaali- ja tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt Päivitetty 20.9.2019 terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön

Lisätiedot

Asiakas ja asukas. Kyllä. jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön aihepankki

Asiakas ja asukas. Kyllä. jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön aihepankki 1 Kainuun sosiaali- ja tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt Päivitetty 13.7.2016 terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön

Lisätiedot

Tulosalue/vastuualue Opinnäytetyökoordinaattori Erityistoiveita, muuta huomioitavaa. Arja Horto,

Tulosalue/vastuualue Opinnäytetyökoordinaattori Erityistoiveita, muuta huomioitavaa. Arja Horto, 1 Kainuun sosiaali- ja tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt Päivitetty 5.12.2018 terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön

Lisätiedot

Asiakas ja asukas. Kyllä. jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön aihepankki

Asiakas ja asukas. Kyllä. jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön aihepankki 1 Kainuun sosiaali- ja tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt Päivitetty 12.4.2018 terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön

Lisätiedot

Asiakas ja asukas. Kyllä. jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön aihepankki

Asiakas ja asukas. Kyllä. jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön aihepankki 1 Kainuun sosiaali- ja tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt Päivitetty 17.8.2017 terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön

Lisätiedot

Asiakas ja asukas. Kyllä. jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön aihepankki

Asiakas ja asukas. Kyllä. jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön aihepankki 1 Kainuun sosiaali- ja tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt Päivitetty 11.6.2018 terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 1 Kainuun sosiaali- ja tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt Päivitetty 3.1.2018 terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön

Lisätiedot

Perhepalvelut/ Lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut. Vanhuspalvelut/ Kotona asumista tukevat palvelut

Perhepalvelut/ Lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut. Vanhuspalvelut/ Kotona asumista tukevat palvelut 1 Kainuun sosiaali- ja tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt Päivitetty 8.11.2018 terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön

Lisätiedot

Tulosalue/vastuualue Opinnäytetyökoordinaattori Erityistoiveita, muuta huomioitavaa. Arja Horto,

Tulosalue/vastuualue Opinnäytetyökoordinaattori Erityistoiveita, muuta huomioitavaa. Arja Horto, 1 Kainuun sosiaali- ja tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt Päivitetty 22.2.2019 terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön

Lisätiedot

Perhepalvelut/ Lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut. Vanhuspalvelut/ Kotona asumista tukevat palvelut

Perhepalvelut/ Lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut. Vanhuspalvelut/ Kotona asumista tukevat palvelut 1 Kainuun sosiaali- ja tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt Päivitetty 1.11.2018 terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön

Lisätiedot

Vapaat aiheet Opinnäytetyön aihe ja arvioitu valmistumisaika. Asiakas ja asukas

Vapaat aiheet Opinnäytetyön aihe ja arvioitu valmistumisaika. Asiakas ja asukas 1 Kainuun sosiaali- ja tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt Päivitetty 12.4.2019 terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 1 Kainuun sosiaali- ja tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt Päivitetty 9.7.2018 terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön

Lisätiedot

Asiakas ja asukas. Kyllä. jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön aihepankki

Asiakas ja asukas. Kyllä. jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön aihepankki 1 Kainuun sosiaali- ja tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt Päivitetty 22.7.2016 terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön

Lisätiedot

Asiakas ja asukas. Kyllä. jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön aihepankki

Asiakas ja asukas. Kyllä. jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön aihepankki 1 Kainuun sosiaali- ja tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt Päivitetty 16.11.2016 terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa

Lisätiedot

Asiakas ja asukas. Kyllä. jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön aihepankki

Asiakas ja asukas. Kyllä. jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön aihepankki 1 Kainuun sosiaali- ja tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt Päivitetty 2.10.2017 terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön

Lisätiedot

Perhepalvelut/ Lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut. Vanhuspalvelut/ Kotona asumista tukevat palvelut

Perhepalvelut/ Lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut. Vanhuspalvelut/ Kotona asumista tukevat palvelut 1 Kainuun sosiaali- ja tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt Päivitetty 4.9.2018 terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön

Lisätiedot

Asiakas ja asukas. Kyllä. jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön aihepankki

Asiakas ja asukas. Kyllä. jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön aihepankki 1 Kainuun sosiaali- ja tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt Päivitetty 18.5.2017 terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön

Lisätiedot

Asiakas ja asukas. marja Kyllä

Asiakas ja asukas. marja Kyllä 1 Kainuun sosiaali- ja tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt Päivitetty 23.10.2017 terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa

Lisätiedot

Asiakas ja asukas kyllä. Kyllä

Asiakas ja asukas kyllä. Kyllä 1 Kainuun sosiaali- ja tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt Päivitetty 20.3.2018 terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön

Lisätiedot

Asiakas ja asukas. Kyllä. jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön aihepankki

Asiakas ja asukas. Kyllä. jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön aihepankki 1 Kainuun sosiaali- ja tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt Päivitetty 17.3.2017 terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön

Lisätiedot

Asiakas ja asukas Kyllä

Asiakas ja asukas Kyllä 1 Kainuun sosiaali- ja tällä värillä merkitään varatut aiheet ja tekeillä olevat työt Päivitetty 18.1.2018 terveydenhuollon kuntayhtymä jos värimerkintää ei ole, niin aihe on opiskelijan valittavissa Opinnäytetyön

Lisätiedot

SOTE-uudistus, ammattikorkeakoulutus ja opiskelijat innovatiivinen yhteistyö

SOTE-uudistus, ammattikorkeakoulutus ja opiskelijat innovatiivinen yhteistyö SOTE-uudistus, ammattikorkeakoulutus ja opiskelijat innovatiivinen yhteistyö 18.5.2017 Marjo Huovinen-Tervo, hallintoylihoitaja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 17.5.2017 Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

Kuntayhtymän valtuusto. Kuntayhtymän hallitus. Oy Hallitus Tulosalueet. Kuntayhtymän johtaja. Sairaanhoidon. Diagnostiikkapalvelut.

Kuntayhtymän valtuusto. Kuntayhtymän hallitus. Oy Hallitus Tulosalueet. Kuntayhtymän johtaja. Sairaanhoidon. Diagnostiikkapalvelut. Kainuun sote 2019 Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän johtaja Tilintarkastaja Sisäinen tarkastus Johtoryhmä Kainuunmeren Työterveys

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymän valtuusto. Kuntayhtymän hallitus. Kuntayhtymän johtaja. Sairaanhoidon. Diagnostiikkapalvelut. Hoidolliset.

Kuntayhtymän valtuusto. Kuntayhtymän hallitus. Kuntayhtymän johtaja. Sairaanhoidon. Diagnostiikkapalvelut. Hoidolliset. Kainuun sote 2019 Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Hallitus et NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Sisäinen tarkastus Johtoryhmä Kainuunmeren

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Kuntayhtymän valtuusto. Kuntayhtymän hallitus. Kuntayhtymän johtaja. Sairaanhoidon. Diagnostiikkapalvelut. Hoidolliset.

Kuntayhtymän valtuusto. Kuntayhtymän hallitus. Kuntayhtymän johtaja. Sairaanhoidon. Diagnostiikkapalvelut. Hoidolliset. Kainuun sote 2019 Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta et NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Sisäinen tarkastus Johtoryhmä Kainuun

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1 Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen Eija Tolonen 7.12.2010 1 Ivalo 625 km Kainuun väkiluku v. 2009 Kainuu 83160 henkilöä Oulu 181 km SUOMUSSALMI PUOLANKA 9435 3183 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut?

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Antti Turunen toimialuejohtaja 16.11.2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Vastaanottopalvelut (kiireellinen

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 Hallitus 91 06.05.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä kesällä 2015 H 91 1. Terveyden ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoito:

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiamiespalvelut 26.1.2011

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite 1 Sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiamiespalvelut 26.1.2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite Potilasasiamiespalvelut 26..2 (8) POTILASASIAMIESTOIMINTA 2 Kuvio : Yhteydenottojen lukumäärä (yhteydenottoja yhteensä 76, v. 29 yhteydenottoja 5) 255 29 2 5 77 2 Terveyden-

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne 25.04.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITEET Tavoitteena on nykyisen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat 2.5.2017 Kainuun potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen, vanhusneuvostojen ja soten edustajien yhteiskokous Järjestöt yhteistyötoimijana Vahva arvopohja,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman arviointi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman arviointi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman arviointi 2017-2018 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman arviointi Lapin sairaanhoitopiirissä Arviointiin ovat osallistuneet sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus Sosiaali- ja terveyspalveluiden perustehtävä, asiakaslähtöisyys ja tarpeenmukaisuus Palvelujärjestelmä -seminaari 27.5.09 TP 270509 1 Soten toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi edistää yhdessä kainuulaisten

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa

Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa Työturvallisuus pelastustoimen ja ensihoitopalvelun uusissa työmuodoissa Hanna Honkavuo, hankesuunnittelija, Pohjois-Savon pelastuslaitos Pelastustoimen tutkimuspäivät 6.6.2019 Hankkeen ajankohta 1.8.2018-31.1.2020

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Tampereen seudun ammattiopisto sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Liite Naytto 24.11.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Kaikille pakolliset tutkinnon osat Osaamisala Valinnainen tutkinnon osa Tutkintonimike Hyvinvointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET

KAINUUN PERHEKESKUKSET KAINUUN PERHEKESKUKSET 8.3.2018 Helena Saari Perhekeskusvastaava Kainuun sote pähkinänkuoressa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tuottaa seitsemälle kunnalle kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö ja muut aikuisten palvelut -Mitä ne ovat?

Aikuissosiaalityö ja muut aikuisten palvelut -Mitä ne ovat? Aikuissosiaalityö ja muut aikuisten palvelut -Mitä ne ovat? Perhekeskustoimintamallin ja aikuisten palvelujen yhdyspinnat työpaja Sirpa Karjalainen Hankekoordinaattori PRO SOS aikuissosiaalityön kehittämishanke

Lisätiedot

Hyvinvointityö kuntien vahvuudeksi -seminaari Vuokatti

Hyvinvointityö kuntien vahvuudeksi -seminaari Vuokatti Hyvinvointityö kuntien vahvuudeksi -seminaari 28.9.2017 Vuokatti Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnan ja kunnan yhteisenä tehtävänä Saara Pikkarainen, erikoissuunnittelija, TtM Kainuun sote

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET Merja Karinen lakimies 02112017 OIKEUS SOSIAALITURVAAN JA TERVEYSPALVELUIHIN Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus

Lisätiedot

TAKUULLA RAKENTEISIIN!

TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAKUULLA RAKENTEISIIN! TAVOITE 1. VOIMALA-yhteistyömalli, toiminta rakenteisiin 2. Vanhusten fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen kehittämällä luovuutta ja kulttuurisia

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa

Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa Hallitus 213 02.12.2015 Muutokset ja toiminnan rajaukset Kainuun soten palvelupisteissä vuodenvaihteessa 2015-2016 H 213 (Valmistelijat: tk-sairaaloiden ja vastaanottojen vastuualuepäällikkö Arja Horto,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa

Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa Hyvinvointi hakusessa riippuvuus riskinä Lappi/ Kainuu (Kaste-ohjelma) 2013-2015 14.2.2014 / Saara Pikkarainen, terveyden edistämisen suunnittelija

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

Parempaa palvelua ja tuottavuutta asiakasohjauksella

Parempaa palvelua ja tuottavuutta asiakasohjauksella Parempaa palvelua ja tuottavuutta asiakasohjauksella Ismo Rautiainen, toimialajohtaja Kuntamarkkinat, Mikä ihmeen sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio 12.9.2019 Asiakasohjauksen kehittämisen peruskuva!

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Muutosjohtaja Jouko Isolauri Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä FellmanniCampus 7.12.2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Päätetty perustaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

SISÄLLY SISÄLL SL Y UETTEL

SISÄLLY SISÄLL SL Y UETTEL SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1 AMMATTILAISENA KASVATUS-, SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA 1.1 Lähihoitaja 1.2 Lähihoitajan toimintaympäristöt 1.2.1 Lähihoitajan toimintaympäristö muuttuu 1.3 Kasvun ja osallisuuden

Lisätiedot

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään?

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 8.2.2017 Tampere SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali-

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Alueellinen osaamisen kehittämisen suunnitelma (Päivitys )

Alueellinen osaamisen kehittämisen suunnitelma (Päivitys ) 1 Alueellinen osaamisen kehittämisen suunnitelma 2017-2020 (Päivitys 2019-2020) Lapin sairaanhoitopiiri ja alueen jäsenkunnat 13.5.2019 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Alueellinen osaamisen kehittäminen

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Muutosjohdon verkostotapaaminen

Muutosjohdon verkostotapaaminen Muutosjohdon verkostotapaaminen 31.10.2017 Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihanke Kainuussa Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL I&O kärkihanke, Kainuun

Lisätiedot

Väliraportti PALLIATIIVISEN HOIDON JA SAATTOHOIDON TILA SUOMESSA. Alueellinen kartoitus ja ehdotuksia laadun ja saatavuuden parantamiseksi

Väliraportti PALLIATIIVISEN HOIDON JA SAATTOHOIDON TILA SUOMESSA. Alueellinen kartoitus ja ehdotuksia laadun ja saatavuuden parantamiseksi Väliraportti PALLIATIIVISEN HOIDON JA SAATTOHOIDON TILA SUOMESSA Alueellinen kartoitus ja ehdotuksia laadun ja saatavuuden parantamiseksi Tiina Saarto, yl., professori, HUS Minna-Liisa Luoma, dosentti,

Lisätiedot

PALVELUKOKONAISUUKSIEN JA -KETJUJEN VALMISTELUTILANNE MAAKUNNISSA

PALVELUKOKONAISUUKSIEN JA -KETJUJEN VALMISTELUTILANNE MAAKUNNISSA PALVELUKOKONAISUUKSIEN JA -KETJUJEN VALMISTELUTILANNE MAAKUNNISSA Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa Työpaja 1 17.4.2018 13.4.2018 Etelä-Pohjanmaa/Penninkangas/Saukko 1 ETELÄ-POHJANMAA 13.4.2018 Esityksen

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

Matkalla tavoitteelliseen, asiakaslähtöiseen. johtamiskulttuuriin. Arja Heikkinen

Matkalla tavoitteelliseen, asiakaslähtöiseen. johtamiskulttuuriin. Arja Heikkinen Matkalla tavoitteelliseen, asiakaslähtöiseen ja vuorovaikutteiseen johtamiskulttuuriin Arja Heikkinen 29.09.2014 Hankkeen tavoitteet: Koko hankkeen tavoitteet: Asiakaslähtöisten toimintamallien ja prosessien

Lisätiedot

TASAPAINO- POLIKLINIKKA

TASAPAINO- POLIKLINIKKA TASAPAINO- POLIKLINIKKA Maiju Torkkeli Sairaanhoitaja AMK, tasapainohoitaja Porin kaupunki/ terveys- ja sairaalapalvelut/geriatrian PKL Satasairaala 29.5.2019 TASAPAINOPOLIKLINIKKA Toiminta Porin kaupunginsairaalassa

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Uusi Päijät-Häme / maakuntavalmistelu Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Uusi Päijät-Häme / maakuntavalmistelu Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Uusi Päijät-Häme / maakuntavalmistelu Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Turvallisuusverkosto 19.4.2018 Susanna Leimio Sosiaalialan osaamiskeskus Verso Taustaa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämis (hyte)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Kehittävä vuoropuhelu Palvelussuhdepäällikkö Merja Ylipaavalniemi

Kehittävä vuoropuhelu Palvelussuhdepäällikkö Merja Ylipaavalniemi Kehittävä vuoropuhelu Palvelussuhdepäällikkö Merja Ylipaavalniemi KEHITTÄVÄ VUOROPUHELU STRATEGIA TULOSKORTIT / TA -kirja NELIKENTTÄ PP pohja (työyhteisötaso) KEHITTYMISSUUNNITELMA KEHITYSKESKUSTELU OSAAMISKARTTA

Lisätiedot

Kokemuksia tiedolla johtamisesta Oulun kaupungissa

Kokemuksia tiedolla johtamisesta Oulun kaupungissa Kokemuksia tiedolla johtamisesta Oulun kaupungissa Sosiaalihuollon digiseminaari 8.2.2019 Suvi Nuutinen, vs. kehittämis- ja laatupäällikkö Hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki Toiminnan ja talouden tarkastelu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Perustuu lausunnolla oleviin lakiluonnoksiin

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Perustuu lausunnolla oleviin lakiluonnoksiin SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Perustuu lausunnolla oleviin lakiluonnoksiin Paavo Kaitokari, Pirjo Tiikkainen, Asta Suomi, Johanna Heikkilä, Kari Jaatinen 13.10.2016 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, kuntakokeilu , Oulu

Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, kuntakokeilu , Oulu Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli, kuntakokeilu 2015-2016, Oulu Kehittämis- ja laatupäällikkö Elina Välikangas Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut Kuntakokeilujen päätösseminaari 22.3.2017 Kuntalaisten

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki Hyvinvointipalvelut Kouvolan kaupunki 1 Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Elämän alkupolku

Lisätiedot

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko

Rai- vertailukehittämisen seminaari. 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Rai- vertailukehittämisen seminaari 27.9.2012 Helsinki Messukeskus Tarja Viitikko Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle 35 km Terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

Palliatiivisen ja saattohoidon laatukriteerit. Leena Surakka, Siun sote

Palliatiivisen ja saattohoidon laatukriteerit. Leena Surakka, Siun sote Palliatiivisen ja saattohoidon laatukriteerit Leena Surakka, Siun sote Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kolmiportainen malli Palliatiivisen hoidon palveluketjut Perustaso Tunnistetaan lähestyvä kuolema

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMAN KEHITTÄMISKOHTEET

HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMAN KEHITTÄMISKOHTEET KEHITTÄMISKOHTEET NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Näyttöön perustuva hoitotyö -koulutus yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa. Keinoja näyttöön perustuvan hoitotyön käyttöönottoon -toimintamallin

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 7.4.2017 1 Työpajan antia 28.3.2017 7.4.2017 riitta.nahkiaisoja@poskelappi.fi 2 Työpajan antia 28.3.2017 / 1 Palveluneuvonta ja ohjaus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Reformi työelämän näkökulmasta Työpaikalla tapahtuva koulutus Sosiaali- ja terveysalan uusi tutkinnon peruste 1.8.2018 alkaen Uusi ammatillinen koulutus Henkilökohtainen

Lisätiedot

Työsuunnitelma. Lapin sotetuotantoalue. Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Tapio Kekki

Työsuunnitelma. Lapin sotetuotantoalue. Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Tapio Kekki Työsuunnitelma Lapin sotetuotantoalue Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti Tapio Kekki Työsuunnitelma Lapin sote-tuotantoalue Keskeiset periaatteet - Sosiaali- terveydenhuollon

Lisätiedot

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO

TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO TYÖIKÄISEN KESKISUOMALAISEN TYÖKYKY JA TERVEYDENHOITO Irja Korhonen Työterveys Aalto Anne Onkila Valmet työterveys Esa Leppänen JYTE Jari Ylinen KSSHP Visa Kervinen Terveystalo työterveys Laajavuori 16.6.2017

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Koheneeko asiakaslähtöinen kuntoutus kuntoutusjärjestelmän ja SOTEn uudistuksissa

Koheneeko asiakaslähtöinen kuntoutus kuntoutusjärjestelmän ja SOTEn uudistuksissa Koheneeko asiakaslähtöinen kuntoutus kuntoutusjärjestelmän ja SOTEn uudistuksissa Kuormitus hallintaan-seminaari 5.6.2017 Kristiina Niemelä Kaunialan sairaala, kuntoutuksen johtaja FT, TtM, ft 5.6.2017

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus liikkeessä Jyväskylä

Sosiaalinen kuntoutus liikkeessä Jyväskylä #SOKRA Sosiaalinen kuntoutus liikkeessä Jyväskylä Sakari Kainulainen, asiantuntija, dosentti Sosiaalinen kuntoutus Osana julkisia palveluita Ihmisen hyvänä Maakunnan hyvinvoinnin tuotanto Ristiriita yksilön

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

TYÖKE - Verkostoilla tehoa SOTEen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen (ESR )

TYÖKE - Verkostoilla tehoa SOTEen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen (ESR ) TYÖKE - Verkostoilla tehoa SOTEen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen (ESR 2017-2020) Helsingin yliopisto, Laurea ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Työterveyslaitos

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille maakunnassa?

Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille maakunnassa? Mitä uusi sote tarjoaa palveluntuottajille maakunnassa? Päivi Leikkola, vastuuvalmistelija, TtT sote-liikelaitos, asiakasseteli palvelut, alihankinnat 22.10.2018 Päivi Leikkola, vastuuvalmistelija Meillä

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla

Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla Mielenterveys-, päihde- ja aikuisten sosiaalipalvelujen yhteiset asiakkaat - Palvelujen porrastus kärkihankkeena Keski-Uudellamaalla SOTE ja HUS Psykiatria 8.9.2016 Tiina Salminen palvelualuejohtaja Järvenpään

Lisätiedot