KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN N:o 107. M: o 107. Kiertokir j e ylimääräisistä eläkkeistä.

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN. 1951 N:o 107. M: o 107. Kiertokir j e ylimääräisistä eläkkeistä."

Transkriptio

1 POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 N:o 107 M: o 107. Kiertokir j e ylimääräisistä eläkkeistä. Kesäkuun 21 päivänä 1951 on annettu seuraava VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS ylimääräisistä eläkkeistä. Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä antanut seuraavat määräykset: Eläkkeen saajat. 1. Ylimääräinen eläke voidaan antaa valtion varoista tulo- ja menoarvioon otetun määrärahan puitteissa sen mukaan, kuin tässä päätöksessä määrätään: valtion palveluksessa tai työssä olleelle henkilölle hänen siitä erottuaan, milloin hän muodollisista tai muista syistä ei ole voinut saada palvelus- tai työvuosiaan vastaavaa vakinaista eläkettä ; kunnan, kuntien keskusjärjestön, kuntien yhtymän, uskonnollisen yhdyskunnan tai yksityisen palveluksessa tai työssä olleelle henkilölle hänen siitä erottuaan, jos hänen palkkansa kokonaisuudessaan on maksettu sanotun palkkauksen maksamiseen osoitetuista valtion varoista; valtion apua nauttivan järjestön tai laitoksen palveluksessa tai työssä olleelle henkilölle hänen siitä erottuaan, jos järjestön tai laitoksen saama valtionapu on vähintään kolmekymmentä sadalta järjestön tai laitoksen kokonaismenoista; sellaiselle terveydenhoidon tai sosiaalihuollon alalla toimineelle, perättään useamman kunnan palveluksessa olleelle henkilölle, joka palvelusajan jakaantumisen vuoksi eri kuntien kesken ei voi saada eläkettä miltään kunnalta; sekä edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun henkilön leskelle ja lapselle. 2 Ylimääräistä eläkettä ei kuitenkaan anneta: henkilölle, jonka toimeentulo ei ole eläkkeestä riippuvainen; leskelle, jos avioliitto on solmittu aviopuolison ollessa eläkeiässä tai eläkkeellä; ottolapselle, jos lapseksi ottaminen on tapahtunut lapseksiottajan ollessa eläkeiässä tai eläkkeellä; sekä leskelle ja lapselle, jos 1 :n 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu henkilö ei ole liittynyt leski- ja orpokassaan, vaikka hänellä olisi siihen ollut tilaisuus, elleivät olosuhteet ole erittäin säälittävät. Eläkkeen saamisen yleiset edellytykset. 3 Oman palveluksen tai työn perusteella annettavan eläkkeen saamisen yleisenä edellytyksenä on, että asianomainen on täyttänyt kuusikymmentäkolme vuotta tai saavuttanut sen aikaisemman ikärajan, jolloin hän on velvollinen eroamaan, taikka sitä ennen käynyt ruumiinvian talli vähentyneiden ruumiin- tai sielunvoimien vuoksi pysyväisesti kykenemättömäksi hoitamaan virkaansa tai tointansa taikka suorittamaan työtänsä; sekä että hänellä sen ohessa on, milloin hän on eronnut valtion palveluksesta tai työstä, vähintään kymmenen eläke vuotta ja, milloin hän on eronnut muusta palveluksesta tai työstä, joka ei ole valtion palvelusta tai työtä, vähintään viisitoista eläkevuotta. 1. Leskelle annettavan ylimääräisen eläkkeen edellytyksenä on,

2 2 että aviopuoliso on ollut valtion palveluksessa tai työssä vähintään viisitoista vuotta tai muussa sellaisessa 1 :ssä tarkoitetussa palveluksessa tai työssä, joka ei ole valtion palvelusta tai työtä, kaksikymmentä vuotta; ja että leski on täyttänyt viisikymmentä vuotta tai että hän sairauden vuoksi on ansiotyöhön kykenemätön. 5 Lapselle annettavan ylimääräisen eläkkeen edellytyksenä on, että isä- tai äitivainaja on eläessään ollut valtion palveluksessa tai työssä kymmenen vuotta taikka muussa sellaisessa 1 :ssä tarkoitetussa palveluksessa tai työssä, joka ei ole valtion palvelusta tai työtä, viisitoista vuotta; ja ettei lapsi ole täyttänyt kahdeksaatoista ikävuotta. Eläkevuodet. 6 Eläkevuodet, jotka valtion palveluksessa tai työssä ollut henkilö saa lukea hyväkseen, lasketaan noudattamalla soveltuvin kohdin niitä säännöksiä, joiden mukaan valtion peruspalkkaisen viran tai toimen haltijan, valtion ylimääräisen toimenhaltijan ja valtion työntekijän eläkevuodet lasketaan. 7 Muussa kuin valtion palveluksessa tai työssä olleen henkilön eläke vuosina otetaan huomioon se aika, minkä hän, kaksikymmentäyksi vuotta täytettyään, on ollut valtion palveluksessa tai työssä, ja se aika, minkä hän, sen mukaan kun siitä on erikseen säädetty, saa eläkevuosina laskea hyväkseen kunnan, kuntien keskusjärjestön, kuntien yhtymän, uskonnollisen yhdyskunnan tai yksityisen palveluksesta tai työstä. 8. Leskelle ja lapselle annettavan eläkkeen edellytyksenä oleva palvelusaika lasketaan vastaavasti sen mukaan, mitä 6 ja 7 :ssä on määrätty. Eläkkeen suuruus. 9. Eläkkeen suuruus voi yleensä enintään olla: 1) valtion palveluksessa tai työssä olleelle henkilölle yhtä suuri kuin vastaava vakinainen eläke; 2) muussa kuin valtion palveluksessa tai työssä olleelle henkilölle kaksi kolmasosaa siihen verrattavan valtion palveluksen tai työn perusteella myönnettävästä vakinaisesta eläkkeestä; 3) valtion palveluksessa olleen henkilön, ei kuitenkaan valtion työntekijän, leskelle ja lapselle kaksi kolmasosaa valtion vastaavanlaisen peruspalkkaisen viran tai toimen haltijan leskelle ja lapselle maksettavasta eläkkeestä; 4) valtion työntekijän leskelle kaksikymmentä sadalta täydestä eläkkeestä, jonka hänen miesvainajansa olisi saanut, jos olisi ollut eläkkeellä, ja ensimmäisestä lapsesta neljäkymmentä sadalta, toisesta lapsesta kaksikymmentä sadalta sekä kustakin seuraavasta lapsesta kymmenen sadalta lesken eläkkeestä; sekä 5) muussa kuin valtion palveluksessa tai työssä olleen henkilön leskelle ja lapselle kaksi kolmasosaa siilien verrattavassa valtion palveluksessa tai työssä olleen henkilön lesken ja lapsen eläkkeestä. Eläkkeen suuruutta määrättäessä on harkinnan mukaan otettava huomioon, mitä elinkorkoja tai muita eläkkeitä eläkkeensaajalla mahdollisesti on tai on oikeus saada, kuten työtapaturman johdosta saatava elinkorko tai huoltoeläke, sotilasvammalain mukainen eläke, ylimääräinen sotaeläke ja ulkomailla internoiduille Suomen kansalaisille -tai heidän omaisilleen myönnettävä ylimääräinen eläke, ei kuitenkaan kansaneläkettä. Eläkkeensaajan mahdollisesti saamaa sokeainavustusta, lapsilisää tai suuriperheisten avustusta ei oteta huomioon eläkkeen suuruutta määrättäessä. Milloin erityiset syyt sitä vaativat, voidaan edellä b, e, d ja e kohdassa mainittuja eläkkeen enimmäismääriä korottaa enintään kahdellakymmenellä sadalta. Eläkeasiain käsittely. 10. Ylimääräinen eläke annetaan hakemuksesta tai esityksestä. Hakemus tai esitys on tehtävä kaavakkeelle, jonka valtiovarainministeriö vahvistaa. 11 Ylimääräisen eläkkeen saamista tarkoittavaa hakemusta tai esitystä tulee seurata:

3 3 1) papin tai rekisteriviranomaisen todistus eläkkeensaajasta sekä kaikista hänen lapsistaan ja näiden perhesuhteista; 2) selvitys sen henkilön palvelusajan pituudesta tai työvuosien lukumäärästä sekä eläkevuosien lukumäärästä, jonka palveluksen tai työn perusteella eläkettä haetaan tai esitetään; 3) selvitys sen henkilön palkasta tai, milloin on kysymys valtion työntekijän leskelle ja lapselle tulevasta eläkkeestä, täydestä eläkkeestä, jonka palveluksen tai työn perusteella eläkettä haetaan tai esitetään; 4) selvitys eläkkeensaajan mahdollisista muista eläkkeistä ja elinkoroista; 5) viranomaisen antama selvitys eläkkeensaajan varallisuudesta ja toimeentulomahdollisuuksista; 6) lääkärintodistus eläkkeensaajan sairaalloisuudesta, milloin hakemus tai esitys perustuu siihen; 7) viranomaisen antama selvitys eläkkeensaajan kahdeksantoista vuotta täyttäneiden lasten varallisuudesta ja toimeentulomahdollisuuksista ; 8) milloin eläkettä haetaan tai esitetään sellaiselle kunnan, kuntien keskusjärjestön, kuntien yhtymän, uskonnollisen yhdyskunnan tai yksityisen palveluksessa tai työssä olleelle henkilölle, jonka palkka kokonaisuudessaan maksetaan valtion varoista, tai hänen leskelleen tai lapselleen, selvitys siitä, onko ja kuinka kauan valtion varoista maksettu asianomaisen palkka; sekä 9) milloin eläkettä haetaan tai esitetään valtion apua nauttivan järjestön tai laitoksen palveluksessa tai työssä olleelle henkilölle tai hänen leskelleen ja lapselleen, selvitys järjestön tai laitoksen valtionavun suuruudesta ja sen suhteesta järjestön tai laitoksen koko menoihin. 12. Kun oman palveluksen tai työn perusteella annettavaa eläkettä haetaan tai esitetään sen johdosta, että eläkkeensaaja ennen eläkeikään tuloaan on käynyt ruumiinvian tai vähentyneiden ruumiin- tai sielunvoimien vuoksi pysyväisesti kykenemättömäksi hoitamaan virkaansa tai tointansa taikka suorittamaan työtänsä, on viranomaisen, jonka on annettava eläkepäätös, sitä ennen hankittava asiasta lääkintöhallituksen tai valtiovarainministeriön määräämän muun lääkintöviranomaisen lausunto. 13. Ylimääräiset eläkkeet jaetaan alkupuolella vuotta ja, mikäli määrärahaa riittää, vielä vuoden lopulla. 14. Vuoden alkupuolella myönnetyt ylimääräiset eläkkeet voidaan määrätä maksettaviksi aikaisintaan myöntämisvuoden alusta lukien kuitenkin siten, että, jos eläkehakemus on jätetty viranomaiselle tai esitys eläkkeestä tehty samana vuonna, aikaisintaan jättämistä tai esitystä seuranneen kalenterikuukauden alusta lukien. Vuoden loppupuolella myönnetyt ylimääräiset eläkkeet voidaan määrätä maksettaviksi aikaisintaan myöntämisvuoden heinäkuun alusta lukien ja, jos eläkehakemus on jätetty viranomaiselle tai esitys eläkkeestä tehty saman vuoden loppupuoliskolla, aikaisintaan jättämistä tai esitystä seuranneen kalenterikuukauden alusta lukien. Valtiovarainministeriöllä on oikeus erityisistä syistä myöntää ylimääräinen eläke maksettavaksi aikaisemmasta ajankohdasta lukien, kuin mitä 1 momentissa on sanottu. 15. Ylimääräisiä eläkkeitä koskevat asiat käsittelee valmistavasti eläkevaliokunta, jo hon valtioneuvosto määrää puheenjohtajan ja kaksi jäsentä. 16. Eläkevaliokunta antaa valtioneuvoston kansliasta ja eri ministeriöistä tehtävistä eläke-ehdotuksista lausuntonsa, vahvistaa eläkkeiden suuruuden ja tekee valtiovarainministeriölle ehdotuksen valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden kesken ylimääräisiä eläkkeitä varten kunkin vuoden tuloja menoarvioon otetun määrärahan jakamisesta.. Eläkevaliokunnan annettua 1 momentissa tarkoitetun ehdotuksensa valtioneuvosto valtiovarainministeriön esityksestä päättää määrärahan jakamisesta. Sen jälkeen valtioneuvoston kanslia ja ministeriöt antavat eläkepäätöksen eläkkeensaajalle. Eläkepäätöksistä on lähetettävä jäljennös kansaneläkelaitokselle sekä, jos eläkkeensaajalla on tapa turru aelinkorko tai huoltoeläke, valtion tapaturmatoimistolle, niin myös sosiaaliministeriölle, jos hän saa sokeainavustusta.

4 4 Yleisiä säännöksiä. 17. Lapsena pidetään myös ottolasta ja sellaista toisen aviopuolison lasta, jota henkilö, jonka palveluksen perusteella eläkettä haetaan tai esitetään, on huoltanut, samoin kuin avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta, milloin henkilö, jonka palveluksen perusteella eläkettä haetaan tai esitetään, on laillisesti tunnustanut lapsen omakseen tai lapseen nähden on elatusvelvollisuus oikeuden päätöksellä tahi sopimuksella vahvistettu. 18. Virkaa tai muuta valtion tehtävää suorittaessaan tapaturmaisesti 'tai väkivallan uhrina kuolleen tahi kadoksiin joutuneen leskelle ja lapselle voidaan myöntää eläke 2, 4 ja 5 :ssä määrätyistä ehdoista, riippumatta. 1 9 Oikeus ylimääräisen eläkkeen saamiseen lakkaa: 1) samoissa tapauksissa, jolloin oikeus vakinaisen eläkkeen saamiseen lakkaa; 2) kun leski menee uuteen avioliittoon; tai 3) kun lapsi täyttää kahdeksantoista ikävuotta. Kahdeksantoista ikävuotta täyttäneelle lapselle, joka sairauden tai ruumiinvian vuoksi tai muusta erityisestä syystä ei kykene itseään elättämään ja jolla ei ole hänen toimeentulostaan huolta pitämään kykenevää huoltovelvollista, voidaan kuitenkin olosuhteiden mukaan antaa tai aikaisemmin annettua eläkettä jatkaa kahdenteenkymmenenteenensimmäiseen ikävuoteen saakka. 20. Ylimääräisen eläkkeen saajasta, joka nimitetään valtion virkaan tai toimeen tahi otetaan ylimääräiseksi toimenhaltijaksi, samoin kuin eläkkeensaajasta, joka määrätään viransijaisena tai toistaiseksi hoitamaan valtion virkaa tai tointa tahi ylimääräistä tointa taikka otetaan valtion tilapäiseksi toimihenkilöksi tai valtion työhön, on vastaavasti voimassa, mitä peruspalkkaisen viran tai toimen perusteella eläkettä saavista on säädetty. Jos eläke on annettu puolison palveluksen tai työn perusteella ja olosuhteet ovat säälittävät, voi asianomainen ministeriö hankittuaan asiasta eläkevaliokunnan lausunnon määrätä, että ylimääräinen eläke on 1 momentissa tarkoitetun valtion viran tai toimen tahi ylimääräisen tai tilapäisen toimen estämättä eläkkeensaajalle kokonaan tai osittain maksettava taikka että eläkkeensaajan palkka, milloin eläke on siitä vähennetty, saadaan valtion työn estämättä hänelle lyhentämättömänä suorittaa. Mitä 1 ja 2 momentissa on sanottu, sovellettakoon vastaavasti, milloin ylimääräinen eläke on annettu muun kuin valtion palveluksen tai työn perusteella. 21. Vuotuisen ylimääräisen eläkkeen määrä tasoitetaan lähimpään sellaiseen lukuun, jonka kahdestoistaosa on kahdellakymmenelläviidellä jaollinen. 22. Taiteilijaeläkkeitä ynnä muita erikoistapauksissa annettavia eläkkeitä varten, joihin edellä olevia määräyksiä ei voida soveltaa, jätetään valtiovarainministeriön esityksestä. jakamatta tarpeellinen osa kunkin vuoden tulo- ja menoarviossa ylimääräisiä eläkkeitä varten varatusta määrärahasta valtioneuvoston käytettäväksi. 23. Eläkkeen suorittaa valtiokonttori määräajoin, niinkuin vakinaisesta eläkkeestä on vastaavasti säädetty. Eläke suoritetaan koko siltä kuukaudelta, minkä aikana eläkkeensaaja on kuollut. Jos eläke-erää ei ole kolmen vuoden kuluessa erääntymispäivästä lukien nostettu, säästyy se valtiolle. 24. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1951, ja sovelletaan sitä mainitun päivän jälkeen annettaviin ylimääräisiin eläkkeisiin. Tällä päätöksellä kumotaan valtioneuvoston 18 päivänä huhtikuuta 1934 antama päätös ylimääräisistä eläkkeistä annetuista määräyksistä niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen ja valtioneuvoston 28 päivänä tammikuuta 1943 antama päätös ylimääräisten eläkkeiden myöntämisestä vapaussodan rintamamiehille sekä valtioneuvoston ylimääräisistä eläkkeistä antamat muut määräykset, mikäli ne ovat ristiriidassa tämän päätöksen määräysten kanssa,

5 5 kuitenkin siten, että edelleen jäävät voimaan Suomen senaatin 5 päivänä marraskuuta 1918 antama päätös ylimääräisten eläkkeiden myöntämisestä eräille väliaikaisen lennätinlaitoksen virkailijoille sekä heidän leskilleen ja lapsilleen, valtioneuvoston 29 päivänä tammikuuta 1937 antama päätös jääkäreille myönnettävistä ylimääräisistä eläkkeistä, valtioneuvoston 11 päivänä huhtikuuta 1946 ja 3 päivänä maaliskuuta 1949 antamat päätökset ylimääräisten eläkkeiden myöntämisestä ulkomailla internoiduille Suomen kansalaisille ja heidän omaisilleen sekä valtioneuvoston 3 päivänä maaliskuuta 1949 antama päätös ylimääräisten eläkkeiden myöntämisestä sodan tai sotapalveluksen aikana saadusta ruumiinvammasta tai sairaudesta. Saattaen edelläolevan valtioneuvoston päätöksen alaisilleen viranomaisille tiedoksi ja asianomaisen henkilökunnan tietoon saatettavaksi posti- ja lennätinhallitus ilmoittaa, että ylimääräisiä eläkkeitä koskevien asiain käsittelyn yhdenmukaistamiseksi ja jouduttamiseksi on toimipaikkojen ja piirikonttoreiden noudatettava seuraavia ohjeita: Konttorit ja toimistot. 1. Kun konttorin tai toimiston palveluksessa ollut, valtioneuvoston päätöksen 1 :ssä mainitunlainen henkilö, tai sellaisen henkilön leski tai lapsi ilmoittaa haluavansa anoa ylimääräistä eläkettä, on toimipaikan hoitajan kehoitettava häntä hankkimaan jäljempänä 3. kohdassa mainitut selvitykset. Samalla on toimipaikan hoitajan pyydettävä asianomaista posti- ja lennätinpiirin piirikonttoria lähettämään toimipaikalle valtioneuvoston päätöksen 10 :ssä mainitun kaavakkeen. Ylimääräisen eläkkeen saamista tarkoittavat anomukset on nimittäin nyttemmin tehtävä tarkoitusta varten vahvistetulla kaavakkeella. 2. Toimipaikan hoitajan on annettava piirikonttorin lähettämä kaavake eläkkeen anojalle, jonka tulee henkilökohtaisesti päivätä ja allekirjoittaa kaavakkeen etusivun yläosassa oleva, kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle osoitettu eläkeanomus. Eläkkeen anojan on niinikään, mikäli mahdollista henkilökohtaisesti, täytettävä kaavakkeen ensimmäisellä ja toisella sivulla olevat kohdat 1 12 ja 19, tai, milloin ylimääräistä eläkettä anotaan leskelle tai lapselle, kaavakkeen kohdat 1 8 ja 13 19, ja on tällöin tarkoin noudatettava kunkin kohdan painettua tekstiä. Sanotut kohdat on, mikäli mahdollista, täytettävä kirjoituskoneella; käsin kirjoitettaessa on käsialan ehdottomasti oltava selvää. Toimipaikan hoitajan on avustettava eläkkeen anojaa kaavakkeen täyttämisessä, sekä mahdollisuuksien mukaan valvottava, että kaavakkeeseen merkittävät tiedot ovat riittävän yksityiskohtaisia ja myöskin totuudenmukaisia. 3. Eläkkeen anojan on hankittava valtioneuvoston päätöksen 11 :ssä tarkoitetuista, eläkeanomuskaavakkeen kolmannella sivulla mainituista selvityksistä seuraavat: papin tai rekisteriviranomaisen todistus eläkkeen anojasta sekä kaikista hänen lapsistaan ja lasten perhesuhteista; huoltolautakunnan todistus eläkkeen anojan sekä hänen kahdeksantoista vuotta täyttäneiden lastensa varallisuudesta ja toimeentulomahdollisuuksista, samoinkuin selvitys eläkkeen anojalla mahdollisesti olevista muista eläkkeistä, elinkoroista ja niihin verrattavista eduista, ei kuitenkaan kansaneläkkeestä, sokeainavustuksesta, lapsilisästä tai suuriperheisten avustuksesta. Mikäli eläkkeen anojalla on sellaisia kahdeksantoista vuotta täyttäneitä lapsia, jotka asuvat toisen kunnan alueella kuin eläkkeen anoja, on heidän varallisuuttaan ja toimeentulomahdollisuuksiaan koskevat todistukset hankittava heidän kotipaikkansa huoltolautakunnalta; lääkärintodistus eläkkeen anojan sairaalloisuudesta, milloin anomus perustuu siihen; sekä mahdolliset muut asiaan vaikuttavat asiakirjat ja todistukset, kuten esim. työtodistukset aikaisemmista valtion, kunnan, uskonnollisen yhdyskunnan t. m. s. toimista. 4. Kun eläkkeen anoja on jättänyt toimipaikan hoitajalle edellä 2. kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti täytetyn kaavakkeen sekä 3. kohdassa mainitut asiakirjat, tulee toimipaikan hoitajan viipymättä lähettää näin kertyneet asiakirjat asianomaiselle posti- ja lennätinpiirin postitarkastajalle eri kirjelmän ohella, jossa toimipaikan hoitajan on annettava toimipaikassa oleviin asiakirjoihin perustuva lausunto eläkeanomuksen perusteena olevista palvelusajoista, työn tai palveluksen laadusta, työpäivän pituudesta sekä sen

6 6 henkilön ennen eroaan viimeisen vuoden aikana nostaman palkan, mahdollisia ylityökorvauksia kuitenkaan lukuunottamatta, määrästä, jonka palveluksen perusteella eläkettä anotaan, kuukausittain eriteltynä. Samalla tulee toimipaikan hoitajan, milloin eläkettä anotaan oman palveluksen perusteella, antaa lausunto eläkkeen anojan ansioituneisuudesta toimessaan, ollen tällöin myöskin huomioitava eläkkeen anojaa vastaan mahdollisesti tehdyt valitukset, kantelut j. m. s. Mikäli toimipaikan hoitaja katsoo olevan syytä tehdä huomautuksia kaavakkeelle merkittyjen tietojen johdosta, on huomautukset tehtävä siinä kirjelmässä, jonka ohella asiakirjat lähetetään postitarkastajalle; kaavakkeelle ei toimipaikan hoitaja saa tehdä mitään huomautuksia tai lisäyksiä siihen, mitä eläkkeen anoja itse on kaavakkeelle merkinnyt tai pyytänyt merkittäväksi. Eläkkeen anoja ei saa lähettää eläkeanomuskaavaketta liitteineen suoraan valtioneuvostolle, ministeriölle tai posti- ja lennätinhallitukselle, vaan on sanotut asiakirjat aina jätettävä toimipaikan hoitajalle edelleen asianomaiselle postitarkastajalle lähetettäviksi. Kaavaketta ei saa nitomakoneella t. m. s. tavalla kiinnittää muihin asiakirjoihin. 5. Postitar kasta jän toimipaikkaan oikaisemista tai täydentämistä varten palauttamien eläkeanomusasiakirjain käsittelyssä on soveltuvin osin noudatettava edellä annettuja ohjeita sekä postitarkastajan kussakin tapauksessa mahdollisesti antamia erikoismääräyksiä. Tällöinkin on toimipaikan hoitajan tehtävä lisäykset ja korjaukset eri kirjelmällä. Milloin oikaiseminen tai täydentäminen vaatii eläkkeen anojan omaa toimenpidettä, on hänellä oikeus merkitä tai merkityttää lisäykset ja korjaukset kaavakkeen asianomaisiin kohtiin, mikäli asian laatu ei edellytä eri liitteen käyttämistä; eläkkeen anojan on nimikirjoituksellaan vahvistettava kaavakkeelle jälkeenpäin tekemänsä tai teettämänsä lisämerkinnät. Asiakirjat on täydentämisen tai korjaamisen jälkeen viipymättä palautettava postitarkastajalle. Posti- ja lennätinpiirien piirikonttorit. 6. Kun toimipaikasta saapuu edelläolevan mukaisesti laaditut eläkeanomusasiakirjat, on postitarkastajan tarkastettava, että kaavake on asianmukaisesti päivätty ja allekirjoitettu sekä että kaavakkeen kohdat 1 19 on täytetty painetun tekstin edellyttämällä tavalla ja että kirjoitus on siistiä ja selvästi luettavaa; että kaavakkeen ohella ovat sen kolmannen sivun yläosassa mainitut liitteet; sekä että kaavakkeelle merkityt sekä toimipaikan lähetekirjelmään sisältyvät asiatiedot, varsinkin eläkeanomuksen perusteena olevia palvelusaikoja ja palkkaa koskevat tiedot, ovat yhtäpitävät kaavakkeen liitteissä olevien tietojen sekä piirikonttorissa olevien merkintöjen kanssa; tällöin on myöskin kiinnitettävä huomiota siihen, että kaavakkeelle merkityt tiedot ovat riittävän yksityiskohtaisia. Jos tarkastus antaa aihetta muistutuksiin, ja virheellisyys tai puutteellisuus on sellainen, että eläkkeen anoja, toimipaikan hoitaja tai mahdollisesti joku muu posti- ja lennätinlaitoksen linjahallinnon viranomainen voi sen oikaista tai täydentää, on asiakirjat palautettava tai lähetettävä oikaisun tai lisäselvityksen hankkimista varten asianomaiseen toimipaikkaan, jonka tulee ryhtyä postitarkastajan määräämiin toimenpiteisiin, ottaen huomioon edellä 5. kohdassa annetut ohjeet. 7. Mikäli eläkkeen anoja on lennätin- ja puhelinpiirin alaisuudessa toiminut henkilö tai sellaisen henkilön leski tai lapsi, on postitarkastajan hankittava kaavakkeen' oheen liitettävät asiakirjat samoinkuin muu asian käsittelyssä tarpeellinen aineisto asianomaisen lennätin- ja puhelinpiirin piirikonttorin välityksellä. 8. Postitarkastajan on lähetettävä eläkeanomuskaavake liitteineen sekä kaikki asiassa kertynyt kirjeenvaihto samoinkuin sellainen muu piirikonttorista ehkä löytyvä aineisto, jolla saattaa olla merkitystä asian käsittelylle, posti- ja lennätinhallituksen kansi iaosastolle eri kirjelmän ohella, jossa postitarkastajan on annettava lausunto asiasta kokonaisuudessaan. Lausuntoonsa postitarkastajan tulee sisällyttää sellaiset huomautukset, lisäykset, oikaisut ja ilmoitukset, joihin eläkeanomusasiakirjoihin sisältyvät asiatiedot antavat aihetta; kaavakkeelle ei postitarkastaja saa tehdä mitään merkintöjä, ei kirjaamismerkintöjäkään. 9. Vaikkakin ylimääräisiä eläkkeitä koskevia asioita edelläolevan valtioneuvoston päätöksen 13 : n mukaan käsitellään valtio-

7 ? neuvostossa vain kahdesti vuodessa, tulee piirikonttoreiden ruuhkaantumisen estämiseksi käsitellä ylimääräisiä eläkkeitä koskevat asiat joutuisasti sitä mukaa, kuin niitä esiintyy, sekä viivytyksittä lähettää asianmukaiseen kuntoon saatetut asiakirjat ajankohdasta riippumatta posti- ja lennätinhallituksen kansliaosastolle. Helsingissä, 14 päivänä elokuuta Valtioneuvoston päätöksen 10 :ssä tarkoitettuja kaavakkeita lähetetään ensi kerran tilauksetta kaikille posti- ja lennätinpiirien piirikonttoreille; sittemmin on piirikonttoreiden tarpeen mukaan tilattava kaavakkeita, jotka ovat maksuttomia, pienehköissä erissä suoraan Valtioneuvoston julkaisuvarastosta Helsingistä Kaavakkeiden tuhlausta on vältettävä. Pääjohtajan estyneenä ollessa: Johtaja E inar R isberg Johtaja Matti Aspio. H elsinki V altioneuvoston kirjapaino

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1960 N:o 33-34 N:o 33. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen muutoksen

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta.

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 3. Kiertokir j e puhelinaseman aukioloajasta. POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1952 N:o 3-8 N :o 3. puhelinaseman aukioloajasta. Kuluvan tammikuun 16 päivästä lukien on Liperin puhelin asema avoinpa joka päivä klo 7 22. Helsingissä,

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1956 N:o 51 N:o 51. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset: I. Laki Annettu Helsingissä

Lisätiedot

POSTI- JA LEN NÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 9. Kiertokirje

POSTI- JA LEN NÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N :o 9. Kiertokirje POSTI- JA LEN NÄTIN HALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1952 N:o 9 N :o 9. Kiertokirje lisäyksistä valtion, viran toimen haltijain perhe-eläkevakuutuksesta annettuihin määräyksiin. Vuoden 1951 kiertokirjeessä

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 188. Kiertokirj e POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 188 N: o 188. Kiertokirj e posti- ja lennätinlaitoksen palkannauttijoilta toimitettavista ennakkopidätyksistä sekä posti- ja lennätinlaitoksen

Lisätiedot

POSTI- JA LEN N ÄTIN H ALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 173. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain perhe-eläkevakuutuksesta.

POSTI- JA LEN N ÄTIN H ALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N: o 173. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain perhe-eläkevakuutuksesta. POSTI- JA LEN N ÄTIN H ALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 No 173 N: o 173. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain perhe-eläkevakuutuksesta. Valtion viran tai toimen haltijain iperhe-eläkevakuutuksesta

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N:o 81 N :o 81. Kiertokirje eräiden posti- ja lennätinlaitoksen vakinaisten virkojen ja tointen sekä ylimääräisten tointen perustamisesta, muuttamisesta,

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1948 N:o 2 N:o 2. Kiertokirje valtion viran tai toimen ja ylimääräisen toimen haltijain sekä valtion erinäisten muiden toimihenkilöiden palkkausten yleisestä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 19S5 N:o 59 N:o 59. Kiertokirje työaikalain muuttamisesta ja sen soveltamisesta työnjohtaja-asemassa oleviin virkamiehiin. Työaikalain muuttamisesta ja

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1950 N:o 1 7-1 9 N:o 17. Kiertokirje valtion viran tai toimen haltijain palkkausten yleisestä tarkistuksesta annetun valtioneuvoston päätöksen lähettämisestä

Lisätiedot

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille

Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu. Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtiokonttorin korvaama ryhmähenkivakuutusta vastaava etu valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa

Lisätiedot

POSTU JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N:o. Kiertokirje puhelinaseman perustamisesta.

POSTU JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. N:o. Kiertokirje puhelinaseman perustamisesta. POSTU JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1947 N:o 116-119 N:o puhelinaseman perustamisesta. Ensiksi tulevan kesäkuun 1 päivästä lu- asema; avoinna joka päivä klo 7 21; taksakien perustetaan Pudasjärven

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KO KO E LM A

KIERTO KIRJE KO KO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KO KO E LM A 1958 N o 162-163 N :o 162. Kiertokir j e muutoksesta posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskeviin ohjeisiin.

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu

Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille. Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu Valtion palveluksessa olleen henkilön omaisille Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVA ETU Sopimus Valtion palveluksessa olleen henkilön (edunjättäjän) kuoltua hänen omaisilleen

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA,

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA, VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA, 19.3.2018 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

KIERTO KIRJEKOKOELMA

KIERTO KIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJEKOKOELMA 1952 No 152-157 N:o 152. puhelinval vo jakurssin pitämisestä posti- ja lennätinlaitoksessa vuonna 1953. Posti- ja lennätinhallitus on tänään tapahtuneessa.

Lisätiedot

POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNATINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1949 N:o 28 Nro 28. Kiertokirj e valtion vakinaisen viran tai toimen tai ylimääräisen toimen haltijain sekä erinäisten muiden toimihenkilöiden kalliinpaikanlisien

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 296/2015 Laki. merimieseläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 296/2015 Laki merimieseläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1951 N:o 8 3-8 5 N :o 83. Kiertokirje muutoksista posti-, lennätin- ja puhelintoimipaikkojen virantoimitusohjesääntöön. Posti- ja lennätinhallitus on tänään

Lisätiedot

Rintamalisät 22.04.2016

Rintamalisät 22.04.2016 Rintamalisät 22.04.2016 Sisällysluettelo 1 Etuusohje... 1 1.1 Myöntämisedellytykset... 1 1.1.1 Määrä ja maksaminen... 1 1.1.2 Hakeminen ja alkamisajankohta... 1 1.2 Ylimääräinen rintamalisä... 2 1.2.1

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984 Laki kansalaisuuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, muutetaan 28 päivänä

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

HE 176/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 176/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 176/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasvammalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että korvauksen saajilla

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKOELMA

KIERTO KIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKOELMA 1956 N:o 18-19 N:o 18. Kiertokirje kotimaisten sanomalehtien tilaamisesta ja kuljettamisesta posti- ja lennätinlaitoksen välityksellä kotimaisessa postiliikenteessä

Lisätiedot

Testamentin teko-ohjeet

Testamentin teko-ohjeet Suomen Luther-säätiö Testamentin teko-ohjeet Seurakunta seuraaville sukupolville YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin,

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Kansanhuoltolautakunnille

Kansanhuoltolautakunnille KANS ANHUOLTOMINISTERIÖ. Helsingissä 10 p:nä heinäkuuta 1942. Kiertokirje N:o 202. Kansanhuoltolautakunnille kananmunien hankintaliikkeille. ja Kananmunien säännöstely: Valtioneuvosto on 9/7-42 antanut

Lisätiedot

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.

3 Keskusjärjestön kielinä ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n säännöt Hyväksytty STTK:n liittokokouksessa 5.-6.11.2009 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 1 Yhdistyksen nimi on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ruotsiksi Tjänstemannacentralorganisationen

Lisätiedot

Huoltaja on Avioliitossa Avoliitossa Yksinhuoltaja. Muita tietoja perheestä ( sairaudet, työkyvyttömyydet, työttömyydet) Muu selvitys, mikä

Huoltaja on Avioliitossa Avoliitossa Yksinhuoltaja. Muita tietoja perheestä ( sairaudet, työkyvyttömyydet, työttömyydet) Muu selvitys, mikä HAKEMUS JA PÄÄTÖS OPPILAALLE MYÖNNETTÄVÄT SILMÄLASIT TIEDOT OPPILAASTA Oppilaan nimi Henkilötunnus Koulu LUOKKA HAKEMUS Silmälasit joihin avustusta haetaan Koulutyön aikana särkyneet Hakemuksen suuruus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki

1 luku Viranhaltijan tai työntekijän kuoltua suoritettava taloudellinen tuki KEVAN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta 2004, 16. päivänä helmikuuta

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

OP-ELÄKESÄÄTIÖ 1 (31)

OP-ELÄKESÄÄTIÖ 1 (31) OP-ELÄKESÄÄTIÖ 1 (31) OP- ELÄKESÄÄTIÖN SÄÄNNÖT ELÄKESÄÄTIÖN NIMI JA KOTIPAIKKA Finanssivalvonta on 25.5.2010 vahvistanut säännöt sovellettaviksi 1.1.2011 alkaen. Finanssivalvonta on 20.1.2012 vahvistanut

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 10-14 N:o 10. posti- ja lennätinlaitoksen palvelukseen otettavien henkilöiden terveydentilasta vaadittavasta erinäisestä selvityksestä. Posti-

Lisätiedot

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ

KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 KESKISUOMALAISEN OSAKUNNAN ASUNTO-OHJESÄÄNTÖ 1 Asumisoikeuden myöntämisestä Keskisuomalaisen Osakunnan hallitsemiin asuntoihin sekä tämän asumisoikeuden käyttämisestä on voimassa olevien huoneenvuokralainsäädännön

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala 1 mom. Tässä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KO KO ELMA

KIERTOKIRJE KO KO ELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KO KO ELMA 1963 N:o 147 N :o 147. Kiertokirje virkojen ja toimien sekä eräiden tehtävien haettavaksi julistamisesta ja niihin hakemisesta sekä eron ja eläkkeiden

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1955 28-31 N :o 28. ennakon pidättämisestä ennakkoperintälain 4 :n 4 momentin tarkoittamasta edustusja matkakustannuksesta tai muusta sellaisesta hyvityksestä.

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan,

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 93 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A

KIE RTOKIRJEKOKOE LM A POSTL JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIE RTOKIRJEKOKOE LM A J_936 N:o 1 Sisällys: N:o 1. Posti- ja lermätiiilaitoksen ylimääräisille sekä erinäisille muille virkailijoille suoritetta vista palkkauksista, niin

Lisätiedot

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta

HE 95/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion taiteilija-apurahoista annettua

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE M/2/2007 10.10.2007 1(5) TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN VUOSILLE 2007 2010 Maaseudun Työnantajaliiton ja Puu- ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 16/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion korvauksesta

Lisätiedot

Vakuuttava työttömyyskassa YLEINEN TYÖTTÖMYYSKASSA YTK:N SÄÄNNÖT. Finanssivalvonnan 4.2.2013 vahvistamat

Vakuuttava työttömyyskassa YLEINEN TYÖTTÖMYYSKASSA YTK:N SÄÄNNÖT. Finanssivalvonnan 4.2.2013 vahvistamat Vakuuttava työttömyyskassa YLEINEN TYÖTTÖMYYSKASSA YTK:N SÄÄNNÖT Finanssivalvonnan 4.2.2013 vahvistamat I TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMIALA 1 Työttömyyskassan nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus Työttömyyskassan

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta.

1. Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Käsämän vesiosuuskunta ja kotipaikka Liperin kunta. Y-tunnus 0580 061-3 1 Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 24.6.2015 ja esitetään hyväksyttäväksi osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 3.11.2015. KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1. Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1960 N:o 74 N:o 74. Kiertokirje eräiden posti- ja lennätinlaitoksen vakinaisten virkojen ja tointen sekä ylimääräisten tointen perustamisesta, muuttamisesta

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA (832/69) Valtioneuvoston päätös

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA (832/69) Valtioneuvoston päätös POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1970 No 13 N:o 13 Kiertokirje tammikuun 1 päivästä 1970 suoritettavista virkamiespalkkauksista Tammikuun 1 päivästä 1970 alkaen suoritettavista virkamiespalkkauksista

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 29.01.2007. Sivu 1. Kaupunginhallitus KIRJAAMO: 2070 /2006

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 29.01.2007. Sivu 1. Kaupunginhallitus KIRJAAMO: 2070 /2006 KIRJAAMO: 2070 /2006 1 40 Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Julkisuuslain uudistus on tullut voimaan 1.10.2006. Julkisuuslain 34 :n muutoksissa säädetään, milloin

Lisätiedot

Laki. alusrekisterilain muuttamisesta

Laki. alusrekisterilain muuttamisesta Laki alusrekisterilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan alusrekisterilain (512/1993) 4, 11 ja 35, 45 :n 2 momentti ja 46, sellaisena kuin niistä on 4 osaksi laeissa 486/2004 ja 1292/2009,

Lisätiedot

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ.

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. 1980 vp. n:o 125 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 7 ja 17 :n muuttamisesta. ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. Esityksessä ehdotetaan taksiauton ja invalidien

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH 4.9.2017 345 1 OHJEIDEN SOVELTAMISALA Myönnettäessä avustuksia Kemin kaupungin varoista on noudatettava näitä ja asianomaisia avustuksia myöntävien palvelualueiden antamia

Lisätiedot

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön.

Sopimusta ei sovelleta työnantajavirkamiehiin eikä harjoittelutehtävissä oleviin tai tukityöllistetyksi palkattavaan henkilöstöön. VES 280351 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry. ovat tehneet 15. helmikuuta tarkentavan virkaehtosopimuksen valtion palkkausjärjestelmän käytöstä

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95

Kaupungin toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1. Valtuusto ja sen valiokunnat sekä kaupunginhallitus ja sen jaostot 95 Forssan kaupunki PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantuloajankohta 1.1.2013 Kv. 28.1.2013, muutos 4 :ään Voimaantuloajankohta 1.2.2013 Kv. 3.3.2014, lisäys 2 :ään Voimaantuloajankohta

Lisätiedot

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Skatteverket SKV 442, 5.painos Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Finska Ulkomailla asuvia

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Laki. kansaneläkelain muuttamisesta Laki kansaneläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kansaneläkelain (568/2007) 105, ja muutetaan 6, 10 ja 11, 12 :n 1 momentti, 15 :n 4 momentti, 22 :n 3 ja 4 momentti, 23, 33 :n

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

1/5. TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry: n SÄÄNNÖT

1/5. TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry: n SÄÄNNÖT 1/5 TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry: n SÄÄNNÖT l Yhdistyksen nimi on TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry ja se kuuluu alueyhdistyksenä SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO ry:een, josta näissä säännöissä käytetään

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 88. Laki. eräiden Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännöksien hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 88. Laki. eräiden Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännöksien hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2004 N:o 88 98 SISÄLLYS N:o Sivu 88 eräiden Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännöksien hyväksymisestä

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 98 N :o 98. Kiertokirje virka- tai työpalkan maksamisesta reservin kertausharjoituksissa oleville valtion virkamiehille tai työntekijöille. Virka-

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS DIGITAALISTA MAANPÄÄLLISTÄ JOUKKOVIESTIN- TÄVERKKOA KOSKEVIEN VERKKOTOIMILUPIEN MUUTTAMISESTA AHVENAN- MAAN MAAKUNNASSA Päivämäärä 19.5.2016 Diaarinumero LVM/292/07/2016 VERKKOTOIMILUPIEN

Lisätiedot