TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 102"

Transkriptio

1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ AIKA klo 17:00-18:05 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta n alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen 54 Poikkeamishakemus Kiselev Vladimir ja Kiseleva Elena / lausunto Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle 55 Poikkeamishakemus / Särmä Esa Poikkeamishakemus / Virtanen Antti ja Ritva Poikkeamishakemus / Kääpä Jukka Poikkeamishakemus / Pitkänen Taisto Puolivuotisraportti n ilmoitusasiat

2 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pöysti Olli 17:00-18:05 puheenjohtaja Marttinen Milko 17:00-18:05 varapuheenjohtaja pöytäkirjantarkast aja Muhli Marleena 17:00-18:05 jäsen pöytäkirjantarkast aja POISSA Mikkola Veijo jäsen Reiman Mervi jäsen Tielinen Juha maaseutusihteeri MUU Kankaala Laila 17:00-18:05 rakennustarkastaj a ALLEKIRJOITUKSET Olli Pöysti Puheenjohtaja Laila Kankaala Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Milko Marttinen Pöytäkirjantarkastaja Marleena Muhli Pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on ollut ennalta ilmoitettuna aikana klo 8-16 yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla. Merja Tikander palvelusihteeri

3 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja Valtuuston hyväksymän Taipalsaaren kunnan hallin to sään nön 14 mukaan toimielin pitää kokouksensa päät tä mänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 14 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, jolla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. on vuonna 2014 päättänyt, että esityslista lähetetään toistaiseksi sähköisesti. n esityslistat liitteineen on lähetetty sähköisesti jäsenille. Esityslista julkaistaan lisäksi kunnan verkkosivuilla. Rakennustarkastajan päätösehdotus: n kokous todetaan lain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Teknisen lautakunnan tie-ja hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

4 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 26 :n mukaisesti pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjanpitäjänä toimii toimielimen tähän tehtävään määräämä viranhaltija. n pöytäkirjanpitäjänä toimii rakennustarkastaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa, siten kuin siitä erikseen vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Kunnanhallitus on päättänyt, että toimikaudella "valtuuston, kunnanhallituksen, teknisen ja sivistyslautakunnan sekä kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan alaisten jaostojen pöytäkirjat siirretään kunnan kotisivulle heti kun ne on asetettu yleisesti nähtäväksi ja ne pidetään kotisivuilla noin puoli vuotta." Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan viimeistään Pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouksessa. Päätös: hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Milko Marttinen ja Marleena Muhli.

5 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ n alaisten viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja Kuntalain 51 :n 1 momentti kuuluu seuraavasti: "Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen." Kuntalain 51 :n 3 momentti kuuluu seuraavasti: "Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: 1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita." Kunnanhallitus voi ottaa käsiteltäväkseen myös lautakunnan alaisen viranomaisen päättämän asian. Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 28 :n mukaan kunnan vi ran omai sen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta il moi tet ta va kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Viranhaltijapäätökset ovat yleisesti nähtävänä kunnantalolla perjantaisin. Rakennustarkastajan päätösluettelo on esityslistan liitteenä ajalta Liitteet liite 1:Rakennustarkastajan päätösluettelo Rakennustarkastajan päätösehdotus: toteaa, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. merkitsee rakennustarkastajan päätökset tietoonsa. Päätös: hyväksyi

6 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

7 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Poikkeamishakemus Kiselev Vladimir ja Kiseleva Elena / lausunto Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle 167/10.03/2015 Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja Lausunto Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle (MRL 171 MRA 85). Vladimir Kiselev ja Elena Kiseleva hakevat poikkeamislupaa omakotitalon ja autotalli/varastorakennuksen rakentamiselle (300m2), Taipalsaaren kunnan, Rehulan kylässä olevalle, Alisa-nimiselle tilalle. Tilan kiinteistötunnus on ja pinta-ala 1,5034 ha. Kiinteistön alueella on 5 m leveä rasite tieoikeutta (K32932/1) varten. Kiinteistö ei rajoitu vesistöön. Rakennuspaikka sijaitsee Saimaan vesistön ranta-alueella kuuluvalla rantavyöhykkeellä. Alueella ei ole voimassa tai vireillä asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kunta on kuullut rajanaapurit (3) (MRL 173 ja MRA 86). Poikkeamishakemuksesta on jätetty yksi muistutus. Kiinteistön omistajat ovat esittäneet vastustavansa rakentamista, koska rakennettava talo tulee muuttamaan miljöötä. Vastineena muistutukseen todetaan, että rakennettavaksi aiotun rakennuspaikan pinta-ala on 1,5 ha. Rakennusten sijoittelulla ja maiseman huomioimisella sekä mahdollisilla istutuksilla voidaan vaikuttaa siihen ettei kyseisestä rakennushankkeesta aiheudu kohtuutonta haittaa rajanaapurille. Edellä mainitut asiat voidaan huomioida rakennuslupavaiheessa. Kiinteistön lähialueella on pysyvään asumiseen rakennettuja asuinrakennuksia kiinteistöillä , , ja Kiinteistöillä , ja on tieoikeus hakemuksen alaisen kiinteistön kautta. Liitteet liite 1: Kartta pysyvään asumiseen rakennettuista rakennuksista. liite 2: Asemapiirros Rakennustarkastajan päätösehdotus: Kunta puoltaa hakemusta, sillä suunniteltu rakentaminen kytkeytyy rakennettuun vakituiseen asumiseen. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden toteutumista, eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien

8 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ tavoitteiden saavuttamista. Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen (MRL 172). Päätös: hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

9 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Poikkeamishakemus / Särmä Esa 168/10.03/2015 Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja Poikkeamishakemus teknisen lautakunnan tie- ja lle (MRL 171, 172) Esa Särmä hakee poikkeamislupaa, Suur-Saimaan osayleiskaavan mukaisella RA-alueella sijaitsevalle, olemassa olevalle vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiselle vakituiseksi asunnoksi. Käyttötarkoituksen muutosta haetaan Mäntylä-nimiselle tilalle Taipalsaaren kunnan Ahokkalan kylässä Suuressa-Jänkäsalossa. Tilan kiinteistötunnus on ja pinta-ala 12,27 ha. Vapaa-ajan asuinrakennukselle on myönnetty rakennuslupanumero , rakennuksen laajentamista (90 m2) varten. Rakennus on loppukatselmoitu Rakennuksen kerrosala on 140 m2. Hakijan selvityksen mukaan rakennusta ja käyttövesi lämmitetään maalämmöllä, lisäksi rakennuksessa on kaksi varaavaa takkaa. Kiinteistöllä on oma porakaivo ja rakennettu jätevesijärjestelmä. Saarelle liikennöi lossi, jonka päivystysjärjestelmä mahdollistaa hälytysajoneuvojen pääsyn saareen koko vuorokauden ajan, muutoin kiinteistölle on olemassa oleva tieyhteys. Hakija on liittänyt hakemukseen selvityksen rakennuksesta ja hankkeen perustelut sekä keskeiset vaikutukset. Hakija on kuullut rajanaapurit (5kpl) (MRL 173 MRA 86). Naapureilla ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Suur-Saimaan osayleiskaavan määräyksen mukaan alue on loma-asuntojen alue: Alue varataan omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Yhden rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 m2. Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 5000 m2. Kattelussaari-Jänkäsalo osayleiskaavan ajantasaistamista koskevaa osayleiskaavaa ei ole vielä hyväksytty. Kyseisessä kaavassa rakennus sijoittuu alueelle, jonka merkintä on (RA) loma-asuntoalue. Alue on tarkoitettu loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 m2 ja saaressa 5000 m2. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden, enintään yksiasuntoisen lomarakennuksen. Lomarakennuksen lisäksi saa rakentaa saunan, aitta- ja talousrakennuksia. Rakennuspaikalle sallittu kokonaiskerrosala saa olla enintään 250 m2. Hakemuksen mukainen rakennuspaikka täyttää Suur-Saimaan

10 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ osayleiskaavassa ja Taipalsaaren rakennusjärjestyksessä edellytetyt, rakennuspaikan pinta-ala (5000 m2) ja rantaviivan pituus (75 m), ehdot. Suuressa-Jänkäsalossa on Taipalsaaren kunnan sähköisen järjestelmän mukaan 4 kpl vakituiseen asumiseen käytettävää asuinrakennusta, jotka ovat saaressa Jänkäsalontien varressa ja Työmäenniementien varressa. Lisäksi Lahdenpohjantien varressa on yksi autio asuinrakennus ja yksi asuinrakennus vakituiseen asumiseen, jota käytetään loma-asumiseen. Suunniteltu rakennuksen käyttötarkoituksen muutos sijoittuu Hiekkaniemen alueelle, jonne kuljetaan Lahdenpohjantietä, josta haarautuu Työmäenniementie, jonka varrella on yksi pysyvään asumiseen rakennettu asuinrakennus. Pysyvä asuminen ei heikennä muiden loma-asukkaiden asemaa ja mahdollisuutta häiriöttömään vapaa-ajan viettoon alueella. Suuri - Jänkäsalo-saareen on tehty tutustumiskäynti ELY-keskuksen edustajien kanssa. Alueella on ollut kunnanhallituksen kehittämisjaoston, määrämä MRL 38 :n mukainen rakentamiskielto ja 128 :ssä tarkoitettu toimenpiderajoitus, jota koskeva päätös on määrätty MRL 201 :n mukaisesti tulemaan voimaan välittömästi. Kehittämisjaosto on päättänyt purkaa osayleiskaavan rakentamiskiellon ja toimenpiderajoituksen muilta osin, lukuun ottamatta valituksenalaisia kiinteistöjä. Liitteet liite 1: Kartta liite 2: Asemapiirros Rakennustarkastajan päätösehdotus: myöntää hakemuksen mukaisen poikkeuksen. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Ei vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on haettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta kahden vuoden kuluessa, päätöksen lainvoimaisuuspäivästä (MRL 174). Päätös: Teknisen lautakunnan tie-ja hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

11 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Poikkeamishakemus / Virtanen Antti ja Ritva 169/10.03/2015 Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja Poikkeamishakemus teknisen lautakunnan tie- ja lle (MRL 171, 172) Ritva ja Antti Virtanen hakevat poikkeamislupaa, Suur-Saimaan osayleiskaavan mukaisella RA-alueella sijaitsevalle, olemassa olevalle vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiselle vakituiseksi asunnoksi. Käyttötarkoituksen muutosta haetaan Niemi-nimiselle tilalle Taipalsaaren kunnan Laukniemen kylässä Suuressa-Jänkäsalossa. Tilan pinta-ala on 5030 m2 ja kiinteistötunnus Vapaa-ajan asuinrakennukselle on myönnetty rakennuslupanumero Rakennuksen kerrosala on 100 m2. Hakijan selvityksen mukaan rakennusta lämmitetään lämpöpumpulla. Kiinteistöllä on oma kaivo ja rakennettu jätevesijärjestelmä. Saarelle liikennöi lossi, jonka päivystysjärjestelmä mahdollistaa hälytysajoneuvojen pääsyn saareen koko vuorokauden ajan, muutoin kiinteistölle on olemassa oleva tieyhteys. Hakija on liittänyt hakemukseen hankkeen perustelut. Hakija on kuullut rajanaapurit (2 kpl) (MRL 173 MRA 86). Naapureilla ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Suur-Saimaan osayleiskaavan määräyksen mukaan alue on loma-asuntojen alue: Alue varataan omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Yhden rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 m2. Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 5000 m2. Kattelussaari-Jänkäsalo osayleiskaavan ajantasaistamista koskevaa osayleiskaavaa ei ole vielä hyväksytty. Kyseisessä kaavassa rakennus sijoittuu alueelle, jonka merkintä on (RA) loma-asuntoalue. Alue on tarkoitettu loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 m2 ja saaressa 5000 m2. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden, enintään yksiasuntoisen lomarakennuksen. Lomarakennuksen lisäksi saa rakentaa saunan, aitta- ja talousrakennuksia. Rakennuspaikalle sallittu kokonaiskerrosala saa olla enintään 250 m2. Hakemuksen mukainen rakennuspaikka täyttää Suur-Saimaan osayleiskaavassa ja Taipalsaaren rakennusjärjestyksessä edellytetyt, rakennuspaikan pinta-ala (5000 m2) ja rantaviivan pituus

12 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (75 m), ehdot. Suuressa-Jänkäsalossa on Taipalsaaren kunnan sähköisen järjestelmän mukaan 4 kpl vakituiseen asumiseen käytettävää asuinrakennusta, jotka ovat saaressa Jänkäsalontien varressa ja Työmäenniementien varressa. Lisäksi Lahdenpohjantien varressa on yksi autio asuinrakennus ja yksi asuinrakennus vakituiseen asumiseen, jota käytetään loma-asumiseen. Suunniteltu rakennuksen käyttötarkoituksen muutos sijoittuu Kerniemen alueelle, jonne haetaan myös kahdelle rakennetulle vapaa-ajan asunnolle käyttötarkoituksen muutosta. Pysyvä asuminen ei heikennä muiden loma-asukkaiden asemaa ja mahdollisuutta häiriöttömään vapaa-ajan viettoon alueella. Suuri - Jänkäsalo-saareen on tehty tutustumiskäynti ELY-keskuksen edustajien kanssa. Alueella on ollut kunnanhallituksen kehittämisjaoston, määrämä MRL 38 :n mukainen rakentamiskielto ja 128 :ssä tarkoitettu toimenpiderajoitus, jota koskeva päätös on määrätty MRL 201 :n mukaisesti tulemaan voimaan välittömästi. Kehittämisjaosto on päättänyt purkaa osayleiskaavan rakentamiskiellon ja toimenpiderajoituksen muilta osin, lukuun ottamatta valituksenalaisia kiinteistöjä. Liitteet liite 1: Kartta liite 2: Asemapiirros Rakennustarkastajan päätösehdotus: myöntää hakemuksen mukaisen poikkeuksen. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Ei vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on haettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta kahden vuoden kuluessa, päätöksen lainvoimaisuuspäivästä (MRL 174). Päätös: hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

13 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Poikkeamishakemus / Kääpä Jukka 170/10.03/2015 Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja Poikkeamishakemus teknisen lautakunnan tie- ja lle (MRL 171, 172) Jukka Kääpä hakee poikkeamislupaa, Suur-Saimaan osayleiskaavan mukaisella RA-alueella sijaitsevalle, olemassa olevalle vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiselle vakituiseksi asunnoksi. Käyttötarkoituksen muutosta haetaan Koivikko-nimiselle tilalle, Taipalsaaren kunnan Laukniemen kylässä Suuressa-Jänkäsalossa. Tilan pinta-ala on 5080 m2 ja kiinteistötunnus Vapaa-ajan asuinrakennukselle on myönnetty rakennuslupanumero Rakennuksen kerrosala on 133 m2. Hakijan selvityksen mukaan kiinteistöllä on asetukset täyttävä puhtaan veden saanti ja rakennettu jätevesijärjestelmä. Saarelle liikennöi lossi, jonka päivystysjärjestelmä mahdollistaa hälytysajoneuvojen pääsyn saareen koko vuorokauden ajan, muutoin kiinteistölle on olemassa oleva tieyhteys. Hakija on liittänyt hakemukseen hankkeen perustelut. Hakija on kuullut rajanaapurit (2 kpl) (MRL 173 MRA 86). Naapureilla ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Suur-Saimaan osayleiskaavan määräyksen mukaan alue on loma-asuntojen alue: Alue varataan omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Yhden rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 m2. Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 5000 m2. Kattelussaari-Jänkäsalo osayleiskaavan ajantasaistamista koskevaa osayleiskaavaa ei ole vielä hyväksytty. Kyseisessä kaavassa rakennus sijoittuu alueelle, jonka merkintä on (RA) loma-asuntoalue. Alue on tarkoitettu loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 m2 ja saaressa 5000 m2. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden, enintään yksiasuntoisen lomarakennuksen. Lomarakennuksen lisäksi saa rakentaa saunan, aitta- ja talousrakennuksia. Rakennuspaikalle sallittu kokonaiskerrosala saa olla enintään 250 m2. Hakemuksen mukainen rakennuspaikka täyttää Suur-Saimaan osayleiskaavassa ja Taipalsaaren rakennusjärjestyksessä edellytetyt, rakennuspaikan pinta-ala (5000 m2) ja rantaviivan pituus (75 m), ehdot.

14 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Suuressa-Jänkäsalossa on Taipalsaaren kunnan sähköisen järjestelmän mukaan 4 kpl vakituiseen asumiseen käytettävää asuinrakennusta, jotka ovat saaressa Jänkäsalontien varressa ja Työmäenniementien varressa. Lisäksi Lahdenpohjantien varressa on yksi autio asuinrakennus ja yksi asuinrakennus vakituiseen asumiseen, jota käytetään loma-asumiseen. Suunniteltu rakennuksen käyttötarkoituksen muutos sijoittuu Kerniemen alueelle, jonne haetaan myös kahdelle rakennetulle vapaa-ajan asunnolle käyttötarkoituksen muutosta. Pysyvä asuminen ei heikennä muiden loma-asukkaiden asemaa ja mahdollisuutta häiriöttömään vapaa-ajan viettoon alueella. Suuri - Jänkäsalo-saareen on tehty tutustumiskäynti ELY-keskuksen edustajien kanssa. Alueella on ollut kunnanhallituksen kehittämisjaoston, määrämä MRL 38 :n mukainen rakentamiskielto ja 128 :ssä tarkoitettu toimenpiderajoitus, jota koskeva päätös on määrätty MRL 201 :n mukaisesti tulemaan voimaan välittömästi. Kehittämisjaosto on päättänyt purkaa osayleiskaavan rakentamiskiellon ja toimenpiderajoituksen muilta osin, lukuun ottamatta valituksenalaisia kiinteistöjä. Liitteet liite 1: Kartta liite 2: Asemapiirros Rakennustarkastajan päätösehdotus: myöntää hakemuksen mukaisen poikkeuksen. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Ei vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on haettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta kahden vuoden kuluessa, päätöksen lainvoimaisuuspäivästä (MRL 174). Päätös: hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

15 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Poikkeamishakemus / Pitkänen Taisto 171/10.03/2015 Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja Poikkeamishakemus teknisen lautakunnan tie- ja lle (MRL 171, 172) Taisto Pitkänen hakee poikkeamislupaa, Suur-Saimaan osayleiskaavan mukaisella RA-alueella sijaitsevalle, olemassa olevalle vapaa-ajan asuinrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiselle vakituiseksi asunnoksi. Käyttötarkoituksen muutosta haetaan Pitkälä-nimiselle tilalle Taipalsaaren kunnan Laukniemen kylässä Suuressa-Jänkäsalossa. Tilan kiinteistötunnus on ja pinta-ala 5540 m2. Vapaa-ajan asuinrakennukselle on myönnetty rakennuslupanumero Rakennuksen kerrosala on 108 m2. Hakijan selvityksen mukaan kiinteistöllä on asetukset täyttävä puhtaan veden saanti ja rakennettu jätevesijärjestelmä. Saarelle liikennöi lossi, jonka päivystysjärjestelmä mahdollistaa hälytysajoneuvojen pääsyn saareen koko vuorokauden ajan, muutoin kiinteistölle on olemassa oleva tieyhteys. Hakija on liittänyt hakemukseen hankkeen perustelut. Hakija on kuullut rajanaapurit (3 kpl) (MRL 173 MRA 86). Naapureilla ei ole huomautettavaa hakemuksesta. Suur-Saimaan osayleiskaavan määräyksen mukaan alue on loma-asuntojen alue: Alue varataan omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Yhden rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 m2. Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 5000 m2. Kattelussaari-Jänkäsalo osayleiskaavan ajantasaistamista koskevaa osayleiskaavaa ei ole vielä hyväksytty. Kyseisessä kaavassa rakennus sijoittuu alueelle, jonka merkintä on (RA) loma-asuntoalue. Alue on tarkoitettu loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3000 m2 ja saaressa 5000 m2. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden, enintään yksiasuntoisen lomarakennuksen. Lomarakennuksen lisäksi saa rakentaa saunan, aitta- ja talousrakennuksia. Rakennuspaikalle sallittu kokonaiskerrosala saa olla enintään 250 m2. Hakemuksen mukainen rakennuspaikka täyttää Suur-Saimaan osayleiskaavassa ja Taipalsaaren rakennusjärjestyksessä edellytetyt, rakennuspaikan pinta-ala (5000 m2) ja rantaviivan pituus (75 m), ehdot.

16 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Suuressa-Jänkäsalossa on Taipalsaaren kunnan sähköisen järjestelmän mukaan 4 kpl vakituiseen asumiseen käytettävää asuinrakennusta, jotka ovat saaressa Jänkäsalontien varressa ja Työmäenniementien varressa. Lisäksi Lahdenpohjantien varressa on yksi autio asuinrakennus ja yksi asuinrakennus vakituiseen asumiseen, jota käytetään loma-asumiseen. Suunniteltu rakennuksen käyttötarkoituksen muutos sijoittuu Kerniemen alueelle, jonne haetaan myös kahdelle rakennetulle vapaa-ajan asunnolle käyttötarkoituksen muutosta. Pysyvä asuminen ei heikennä muiden loma-asukkaiden asemaa ja mahdollisuutta häiriöttömään vapaa-ajan viettoon alueella. Suuri - Jänkäsalo-saareen on tehty tutustumiskäynti ELY-keskuksen edustajien kanssa. Alueella on ollut kunnanhallituksen kehittämisjaoston, määrämä MRL 38 :n mukainen rakentamiskielto ja 128 :ssä tarkoitettu toimenpiderajoitus, jota koskeva päätös on määrätty MRL 201 :n mukaisesti tulemaan voimaan välittömästi. Kehittämisjaosto on päättänyt purkaa osayleiskaavan rakentamiskiellon ja toimenpiderajoituksen muilta osin, lukuun ottamatta valituksenalaisia kiinteistöjä. Liitteet liite 1: Kartta liite 2: Asemapiirros Rakennustarkastajan päätösehdotus: myöntää hakemuksen mukaisen poikkeuksen. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Eikä vaikeuta luonnonsuojelun eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on haettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta kahden vuoden kuluessa, päätöksen lainvoimaisuuspäivästä (MRL 174). Päätös: hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

17 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Puolivuotisraportti /02.02/2015 Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja Teknisen lautakunnan tie-ja n osa-alueet ovat rakennusvalvonta- ja lupapalvelut sekä liikenneväylät. Liitteet liite 1: n puolivuotisraportti Rakennustarkastajan päätösehdotus: Teknisen lautakunnan tie-ja hyväksyy puolivuotisraportin liitteen mukaisena ja saattaa sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi. Päätös: hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

18 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ n ilmoitusasiat Tielj Valmistelija: Laila Kankaala, rakennustarkastaja 1. lle on saapuneet seuraavat ilmoitusasiat: -Kaakkois-Suomen Ely-keskus: Päätös KASELY /470/2015. Rakentamista koskeva poikkeamispäätös, hakijoina Rossi Lasse ja Seija. Rakentamisrajoitus josta poiketaan : Uuden omakotitalon rakentaminen(250m2) Saimaan vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle, jolla ei ole voimassa tai vireillä asemakaavaa Taipalsaaren kunnan Kirkonkylän kylässä. Ratkaisu: Kaakkois-Suomen Ely-keskus hyväksyy poikkeamishakemuksen, rakennuspaikalle saa rakentaa enintään 250m2 asuinrakennuksen. -Kaakkois-Suomen Ely-keskus: Asian taustaa: Kaakkois-Suomen Ely-keskus on päätöksellään KASELY/499/07.01/2011, myöntänyt hakijoille Minna Kallio, Veera Kallio, Henri Kallio ja Emma Kallio sekä Erkki Kallion kuolinpesä poikkeamisen lomarakennuksen ja saunarakennuksen rakentamiselle Totinmäen tilalle RN:o 1:116. Käsiteltyään em. poikkeamislupaa koskevat valitukset Itä-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Ely-keskuksen päätöksen ja palauttanut asian sille uudelleen käsiteltäväksi. Käsiteltyään em. päätökseen liittyvän valituksen Korkein hallinto-oikeus on muun ohella päättänyt: Valitus hylätään ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta. Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen tulee siten käsitellä ja päättää asia uudestaan. Päätös KASELY/499/07.01/2011. Rakentamista koskeva poikkeamispäätös, hakijoina Minna Kallio, Veera Kallio, Henri Kallio ja Emma Kallio sekä Erkki Kallion kuolinpesä. Rakentamisrajoitus josta poiketaan: Lomarakennuksen (120 m2) ja saunarakennuksen (30m2) rakentaminen ranta-alueelle ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Ratkaisu: Kaakkois-Suomen Ely-keskus hyväksyy poikkeamisen lomarakennuksen (120 m2) ja saunarakennuksen (30 m2) rakentamiselle tietyin ehdoin. 2. n seuraava kokous. Rakennustarkastajan päätösehdotus: merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

19 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ päättää seuraavan kokouksen ajankohdan. Päätös: hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen. Seuraava kokous pidetään klo 17:00.

20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet: a) Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 51,52,53,59,60 b) Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: c) HvaIL 3 :n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: MRA Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Taipalsaaren tekninen lautakunnan tie-ja Kellomäentie Taipalsaari Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta anne tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Itä-Suomen hallinto-oikeus

21 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Puijonkatu 29 A, 2. krs / PL Kuopio p fax s-posti: ita-suomi.hao@oikeus.fi Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät 55,56,57,58 Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus Radanrakentajantie Helsinki Pykälät Valitusaika 14 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähet tää pos titse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksen voi tehdä myös sähköisesti. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa.

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 123

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 123 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 123 AIKA 24.09.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 61 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 125 62 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 8.12.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 67 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 19.05.2017 09:00-09:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 3-kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus Liite MUUTOKSENH Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.2.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti.

Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/ mukaisesti. Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen pöytäkirja on nähtävänä kuntayhtymän toimistossa hallituksen päätöksen hall 13/2017 125 mukaisesti. Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 5.5.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90. PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 90 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2014 AIKA 18:00-18:55 PAIKKA Myrskylä, Myrskylän säästöpankin mökki, Syväjärventie 221 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 37 PORNAINEN, POIKKEAMISLUPA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 20.5.2010 klo 18.30 19.40 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Merja Mälkiä. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 111 Koululautakunta Aika 09.12.2015 klo 18:05-19:20 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 71 Sivistyslautakunta Aika 30.10.2015 klo 15:00-15:30 Paikka Kaupungintalo 3 krs. kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aksels Tuulikki Jäsen

Aksels Tuulikki Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 11 Tarkastuslautakunta 2009-2012 AIKA 29.04.2013 klo 14:00-15:00 PAIKKA Pyhtään kirjasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Saarinen Sami Varapuheenjohtaja Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sisällys. LEMIN KUNTA Tekninen lautakunta Poikkeamislupahakemus Teknisen toimen talousraportti

Sisällys. LEMIN KUNTA Tekninen lautakunta Poikkeamislupahakemus Teknisen toimen talousraportti LEMIN KUNTA Tekninen lautakunta 30.5.2018 Sisällys Poikkeamislupahakemus... 21 Teknisen toimen talousraportti 18.5.2018... 23 Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ja viranhaltijapäätösten nähtävillä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Tekninen lautakunta Sisällys

LEMIN KUNTA Tekninen lautakunta Sisällys LEMIN KUNTA Tekninen lautakunta 4.1.2018 Sisällys Oikaisuvaatimus Juurela...2 Rakennustarkastajan virka / haastatteluryhmän valinta...3 LEMIN KUNTA Esityslista Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2018 KOKOUSAIKA

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 24.09.2012 klo 16:00-17:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.09.2019 klo 14:00-16:35 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 22 Kaupungin talouskatsaus 3 23

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Vammaisneuvosto 10.11.2014 AIKA 17:00-19:00 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16 11 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 52 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 13.9.2012 klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 17.04.2015 klo 17:00-20:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1

KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1 KOKKOLAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2019 1 Tarkastuslautakunta 2017-2020 AIKA 11.04.2019 klo 16:00-18:19 PAIKKA D 1.7 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 40 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden SAVUKOSKEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2018 1 Keskusvaalilautakunta 05.09.2018 AIKA 05.09.2018 klo 16:00-16:15 PAIKKA Savukosken kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen avaus sekä laillisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 23.04.2012 klo 18.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 26 49 27 49 28 49

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 05.07.2010 klo 17.00 19.00 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 59 88 60 88 61 89

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Teknisen lautakunnan tie- ja lupajaosto AIKA 19.01.2017 klo 17:00-17:30 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2018 Ympäristölautakunta Sivu 116

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2018 Ympäristölautakunta Sivu 116 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 8/2018 Ympäristölautakunta Sivu 116 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tiistai 18.9.2018 klo 18.30 19.48 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 10/2016 124 13.10.2016 Aika 13.10.2016 klo 11:30-12:20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 126 85

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 01.11.2013 klo 11:00-14:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 78 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUK

Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUK Kuntayhtymä Oikaisuvaatimusohje Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 4.9.2018 klo 17:00-17:39 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 123 Teknisen lautakunnan tie- ja lupajaosto AIKA 27.10.2016 klo 17:00-17:35 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamistoimivalta on MRL 171 :n mukaan kunnalla.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamistoimivalta on MRL 171 :n mukaan kunnalla. Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 32, 20.05.2015 Kunnanhallitus, 82, 08.06.2015 82 Poikkeamishakemus / Kuusela Janne ja Laurema Anniina KNGDno-2015-366 Tekninen lautakunta,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot