OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )"

Transkriptio

1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI / ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. kaupunginosan (Keskus) urheilualue (liikuntakeskus ja golfkenttä) 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI JA REKISTERI Alue sijaitsee Kankaanpään keskustassa käsittäen liikuntakeskuksen lähialueineen. Vrt. LIITE 1, missä on yleiskaavakartalla esitetty alustava aluerajaus. Alla kentän alustava sijoittuminen liikuntakeskuksen maastoon. ALUEEN KOKO Asemakaavan muutosalue n. 44 ha, asemakaavan laajennusalue noin 42 ha, yhteensä noin 86 ha.

2 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Kankaanpään Golfseura on vuonna 2001 esittänyt golfkentän suunnittelun käynnistämistä liikuntakeskuksen maastoon käyttäen mahdollisesti vanhaa vesitornia klubirakennuksena. Kaavoituskatsauksessa 2003 on todettu hankkeesta seuraavasti: Golfkentän sijoittaminen liikuntakeskukseen toteuttaisi hyvin Kankaanpäässä omaksuttua toimintojen keskittämisen ja sitä kautta vetovoiman kasvattamisen periaatetta. Kansanpuistoalueen käyttö yleiseen virkistystoimintaan tulee turvata alueen suunnittelussa. Asemakaavallisesti on tarkoitus tarkastella koko liikuntakeskuksen aluetta ja päivittää kaava nykytilannetta (puistot, korttelialueet, reitistöt, liikuntapaikat) sekä golfkentän sijoitusta vastaavaksi. Tällöin osia julkisen rakentamisen ja teollisuuden korttelialueista tullaan liittämään lähivirkistysalueeseen. 3. KAAVOITUSTILANNE SEUTUKAAVA on x ei pvm Nimi Satakunnan seutukaava 5 LIITE 1 YLEISKAAVA Osayleisk. on x ei pvm KV ASEMAKAAVA Asemakaava on x ei vahv. pvm Nimi Kankaanpää Taajamien osayleiskaava (oikeusvaikutukseton) LIITE Nimi 1. kaupunginosan (Keskus), korttelit 37, 38, 40 sekä urheilualue. (Urheilu- ja koulukeskuksen asemakaava) LIITTEET 2 JA 3 Aluetta ympäröivät asemakaavat ovat vuosilta 1971, 1982, 1983, 1985, 1986, 1992, 1995, 2000, MUUT SUUNNITTELUUN VAIKUTTAVAT SELVITYKSET JA PÄÄTÖKSET Kaupunginhallitus antoi maankäyttöosaston tehtäväksi selvittää alueen maanomistusolot. Selvittelytyön tuloksena hanketta esiteltiin kaupunginhallitukselle ja asian valmistelua päätettiin tuolloin jatkaa. Vuoden 2004 talousarvion käsittelyn yhteydessä kaupunginvaltuusto varasi määrärahat tarvittavien maa-alueiden ostamiseen. Maakaupat ovat toteutuneet vuonna 2004, joten siltä osin edellytykset prosessin käynnistämiseen ovat olemassa. Hankkeen vireillä olosta on kerrottu kaavoituskatsausten yhteydessä vuodesta 2001 lähtien. Hankkeen eteenpäin viemisen on todettu edellyttävän kaavallisia toimenpiteitä tai joka tapauksessa vastaavalla tavalla tutkittua poikkeamispäätöstä ja toimenpidelupaa.

3 5. OSALLISET Osallisia ovat: Hanke koskee kaikkia kaupunkilaisia yleisten virkistys- ja urheilualueiden sekä ympäröivien julkisten palvelujen käyttäjinä. Välittömimmin kaavahanke koskee suunnittelualueen ja naapuruston maanomistajia. Suunnittelun tärkeitä yhteistyötahoja ovat toiminnallisessa mielessä kaupungin vapaa-aikatoimi ja koulutoimi sekä Kankaanpään Golfseura ry:n lisäksi aluetta käyttävät muut seurat ja yhdistykset. Suunnittelun asiantuntijana kuullaan mm Suomen Golfliitto ry:tä. Suunnittelun teknisiä yhteistyötahoja ovat tekninen keskus, mittaus- ja kiinteistötoimi, rakennusvalvonta sekä energia- ja puhelinyhtiöt. Viranomaistahoja ovat Lounais-Suomen ympäristökeskus, Satakuntaliitto, Satakunnan Museo sekä Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä terveys- ja ympäristönsuojeluviranomaisena. 6. VUOROVAIKUTUSMENETTELY Aloitusvaihe Hankkeen valmistelusta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä pidosta ja aloituskokouksesta tiedotetaan kuulutuksella Kankaanpään Seudussa. Kuulutuksessa mainitaan yhteyshenkilöt. Aloituskokous on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille ja toteutetaan sarjassa Kansalaiset ja kaupunki Luonnosvaihe Ympäristölautakunta päättää vuorovaikutuksen järjestämisestä kaavaluonnoksen valmistuttua (MRL 62 ). Valmisteluvaiheessa/luonnosvaiheessa järjestetään osallisille ja viranomaisille kaavakokous ja kaavaluonnos sekä muu valmistelumateriaali asetetaan nähtäville MRL 62 :n mukaisessa tarkoituksessa. Tästä vaiheesta kuulutetaan virallisesti Kankaanpään Seudussa ja lisäksi osallisia informoidaan kirjeitse. Tällöin on edelleen mahdollisuus tuoda esiin kaavan valmisteluun liittyviä mielipiteitä. Eri osapuolten kanssa käydään tarvittavat neuvottelut. Viranomaistahoille tarjotaan mahdollisuus lausunnon antamiseen. Viranomaisten kesken järjestetään tarpeelliset neuvottelut. Golfseuran kanssa yhteistyössä suunnitellaan alueen reitistöjärjestelyt ja maisemanhoito. Kaavaprosessin rinnalla valmistellaan alueen käytöstä sopimus kaupungin ja golfseuran kesken. Päätösprosessi Ympäristölautakunta, kaupunginhallitus (samassa yhteydessä käsitellään vuokrasopimus) Asemakaavaehdotus nähtävillä MRL 65 :n mukaisesti mahdollisten muistutusten tekoa varten vähintään 30 päivän ajan. Nähtävillä olosta julkaistaan kuulutus Kankaanpään Seudussa. Hyväksymiskäsittely Tarvittaessa ympäristölautakunnan uusi käsittely Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hyväksymispäätöksestä tiedottaminen Kunnan jäsenillä ja rekisteröidyillä yhdistyksillä on toimialaansa koskien valitusoikeus kaavan hyväksymispäätöksestä Turun hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen.

4 7. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutusten vähäisyydestä johtuen arviointia ei tarvita Vaikutusten arviointi toteutetaan seuraavasti: Vaikutusten arviointi tehdään kaavoitusprosessin yhteydessä Arvioitavia vaikutuksia ovat mm: Ympäristölliset sekä maisema- ja kaupunkikuvalliset Vaikutukset yleiseen virkistyskäyttöön ja vapaaseen liikkumiseen alueella. Taloudelliset vaikutukset Sosiaaliset vaikutukset Aluekehitysvaikutukset 8. YHTEYSTIEDOT Kaupunginarkkitehti Maija Anttila PL KANKAANPÄÄ puh tai sähköposti Kaavoitusteknikko Mikko Hietapakka PL KANKAANPÄÄ puh tai sähköposti

5 LIITE 1 SATAKUNNAN SEUTUKAAVASSA ALUE ON LÄHIVIRKISTYSALUEELLA VL JA TAAJAMATOIMINTOJEN YDINALUEEKSI OSOITETULLA ALUEELLA A10 YLEISKAAVASSA ALUEEN KESKUSTAN PUOLEINEN OSA ON OSOITETTU VU ALUEEKSI (URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE) JA LOPPUOSA VR ALUEEKSI (RETKEILY- JA ULKOILUALUE)

6 LIITE 2 LIIKUNTAKESKUKSEN NYKYINEN ASEMAKAAVA ON VUODELTA 1974 AJANTASA-ASEMAKAAVA

7 NYKYISEN ASEMAKAAVAN MAANKÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET LIITE 3