MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA"

Transkriptio

1 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun tavoite LÄHTÖTIEDOT Nykytilanne Hakija: MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan muuttamiseksi Suunnittelualueen koko on n. 20 ha. Alue on Mäntsälän taajaman pohjoisliittymän pohjoispuolella sekä radan ja Pohjoisen Pikatien Mt 140 länsipuolella. Alue on erillään asutuksesta ja osana osayleiskaavassa moottoriurheiluun ja yritystoimintaan varattua aluetta soveltuen myös melua aiheuttavaan harrastustoimintaa. Tavoitteena on suunnitella alue motocross sisähallille, sekä teollisuus ja varastotoiminnalle tontit. Alue on rakentamaton ja sen vieritse johtavat Oikorata, Pohjoinen Pikatie (Mt 140), Vt4 ja Vt5. Suoniityntie on yksi harvoja Oikoradan alituksia ja rakennettu yritystoimintaa varten pohjoisliittymästä radan länsipuolelle. Alueen kautta kulkee maakaasulinja. Kunnalla on Suoniityntien alueella runsaasti maaomaisuutta ja toimintoja mm. maakaatopaikka ja varastointialuetta. Radan ja Suoniityntien risteyksessä on pelto, samoin kaavaalueen länsipuolella. Alueella ei ole rakennuksia. Kasvillisuus on vanhoja kuusia ja mäntyjä. Maasto kohoaa radan varressa Riihimäen kohdalla jyrkästi, pohjoinen osa on tasaista. Korkeus vaihtelee +71m (radan alikulku) ja sen lähellä +75m => Riihimäen huipun +95 etelässä ja Suoniityntien korkeimman kohdan +88m pohjoisessa välillä. Suunnittelualue rajautuu idässä rataan, etelässä Koiviston tilan metsään ja lännessä peltoon. Melu

2 2(5) Alueelle suuntautuu melua liikenneväyliltä, lähimmät asuinrakennukset ovat tilakeskukset ympärillä n. 500 m:n etäisyydellä. Maaperä Maaperä soveltuu rakentamiseen (kalliota, soraa ja moreenia). Luonnonolot Kirkonkylän osayleiskaava 2020 tehdyssä luontoselvityksessä alueella ei ole erityiskohteita. Maanomistus Kaavoitettava alue on Mäntsälän kunnan omistuksessa. Seutukaava, maakuntakaava Alue on Uudenmaan maakuntakaavassa määritelty MAANKÄYTÖN KEHITTÄMISALUE, LIIKENTEELLISESSÄ SOLMUKOHDASSA. Yleiskaava

3 3(5) Asemakaavat Muut suunnitelmat ja päätökset Kunnanvaltuuston hyväksymässä Marjalan osayleiskaavassa alue on merkitty: MOOTTORIURHEILUALUE/TEOLLISUUS-JA VARASTOTOIMINTOJEN RESERVIALUE (EM/TRES). ALUEEN NYKYINEN TARKOITUS ON MOOTTORIURHEILU. ALUEELLE SAA SIJOITTAA MOOTTORIURHEILUA PALVELEVIA RAKENNUKSIA JA RAKENTEITA. ALUEEN SUUNNITTELUSSA JA TOIMINNASSA ON OTETTAVA HUOMIOON TOI- MINNASTA AIHEUTUVAT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN VÄHENTÄMIS- MAHDOLLISUUDET. MIKÄLI KUNNAN KEHITYS JA KIRKONKYLÄN TYÖPAIKKA- TONTTIEN SAATAVUUS SITÄ EDELLYTTÄVÄT, ALUE VOIDAAN ASEMAKAAVASSA VARATA PÄÄASIASSA TEOLLISUUS- JA VARASTOTOIMINTAAN. ALUEEN ASEMAKAAVOITUKSESSA JA ALUEEN UUDISRAKENTAMISESSA ON OTETTA- VA HUOMIOON MELUNTORJUNTA SITEN, ETTÄ VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSEN (VNP 993/1992) MUKAISET MELUTASON OHJEARVOT EIVÄT YLITY. Aluetta koskevat seuraavat selvitykset : - Mäntsälän Kirkonkylän osayleiskaava-alueen luontoselvitys v.2002 (Enviro Oy) ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan laatimisen yhteydessä arvioidaan kaavan vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, virkistyskäyttöön, maisemaan, luonnonolosuhteisiin, yhdyskuntatekniseen huoltoon, yhdyskuntatalouteen ja liikenteen toimivuuteen sekä ilmeneviin tarpeellisiin muihin tekijöihin.

4 4(5) OSALLISET Osallisia ovat kuntalaiset, alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisia ovat mm.: Kuntalaiset ja alueen maanomistajat Mäntsälän Vesi Mäntsälän Sähkö Kunnan asiantuntijaviranomaiset: Tekninen palvelukeskus Valtion viranomaiset: Uudenmaan liitto Uudenmaan ELY-keskus Liikennevirasto OSALLISTUMISEN JA VUORO- VAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Asemakaavan luonnos Asemakaavaehdotus Asemakaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet ovat tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä maankäyttöpalveluiden ilmoitustaululla (kunnantalo, Heikinkuja 4, 2 krs), sekä maankäyttöpalveluiden verkkosivuille. ( OAS:sta voi antaa palautetta asemakaavan valmistelijalle. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville Kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteitä. Mielipiteet otetaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Mielipiteisiin annetaan vastineet. Kyseinen pöytäkirjanote lähetetään niille mielipiteen esittäneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet sekä ilmoittaneet osoitteensa. Asemakaavaehdotus hyväksytään maankäyttölautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Kaavaehdotus asetetaan MRA 27 mukaisesti virallisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista jättää muistutuksia. Vastineet jätettyihin muistutuksiin postitetaan niille muistutuksen jättäneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet sekä jättäneet osoitteensa. Luonnoksen ja ehdotuksen nähtäville asettamisesta ilmoitetaan kuten kunnalliset ilmoitukset julkaistaan. Vastineet jätettyihin muistutuksiin postitetaan niille muistutuksen jättäneille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet sekä jättäneet osoitteensa. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. KÄSITTELYAIKATAULU (tavoiteaikataulu) Asemakaavaluonnos esitellään maankäyttölautakunnalle sekä kunnanhallitukselle Asemakaavaehdotus tulee kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi ASEMAKAAVAN VALMISTELIJA Tapio Sillfors, asemakaava-insinööri tapio.sillfors@mantsala.fi PÄIVÄYS Lauri Pouru kaavoitusjohtaja Liitteet: 1. Ilmakuva kaava-alueesta.

5 5(5) Liite 1. Ilmakuva Motocross asemakaava-alueesta