Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä , koskee koko suunnittelualuetta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta."

Transkriptio

1 SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille. Rantakaavaalueeseen kuuluu Saimaan ranta-alueiden lisäksi Partalan saaren järvien ja lampien ranta-alueet. Suunnittelualueen rajaus näkyy oheisesta kuvasta. Rantaviivaa alueella on n. 220 km, josta Saimaan rantaa 95 km. Hanketta ohjaavat suunnitelmat Maakuntakaava (seutukaava) Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä , koskee koko suunnittelualuetta. Muut kaavat Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Maanomistajan laadituttamia ranta-asemakaavoja on voimassa yhteensä 10 kpl. Rantakaavat ovat Hämeenniemen, Oulunpäänniemen, Porttirinteen, Pelkolan, Leppäniemen, Varmavirran, Haknimen, Sarkalahden, Hämälän ja Mäki-Partalan ranta-asemakaavat. Rakennusjärjestys Kaikkea rakentamista ohjaa kuntakohtainen rakennusjärjestys. Sulkavan kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa x.x Rakennusjärjestyksessä on mm. seuraavia osayleiskaava-alueen rakentamista koskevia määräyksiä: Loma-asunnon rakennuspaikka vähintään 3000 m2. Pysyvän asunnon rakennuspaikka vähintään 3000 m2. Asuin/lomarakennus etäisyys rantaviivasta m rakennuksen koosta riippuen ja saunarakennus (kerrosala enintään 25 m2) vähintään 10 m etäisyydelle rantaviivasta. Suunnittelun lähtökohdat ja alustavat tavoitteet Yleiskaavan tavoitteena on ohjata ja tukea rakennus- ja poikkeuslupia, elinkeinojen kehittämistä sekä ympäristön- ja maisemanhoitoa. Kaava on tarkoitus laatia oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Osayleiskaavan tavoitteena on suunnitella kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti rantojen käyttö siten, että turvataan maanomistajien mahdollisimman tasapuolinen kohtelu rakentamisalueiden mitoituksessa sekä maiseman ja luonnon puolesta arvokkaat rannat voidaan säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina sijoittamalla rakennuspaikat siten, että kulttuuri- ja luonnonympäristölle aiheutunut haitta on mahdollisimman vähäinen. Kaavalla pyritään ohjaamaan ja tukeman alueen virkistyskäyttötarpeita osoittamalla tarvittavat uimarannat, venevalkamat ja reitistöt (ohjeelliset polku-, latu- ja moottorikelkkaurat) sekä muut virkistysalueet.

2 Arvioitavat vaikutukset Odotettavissa olevien vaikutusten esiintyminen ja arviointi tapahtuu asiantuntijoiden, viranomaisten, maanomistajien, asukkaiden ja suunnittelijoiden kanssa yhteystyössä ja vuorovaikutuksessa. Lähtökohtana ovat aiemmat suunnitelmat ja selvitykset, kartat, ilmakuvat, paikan päällä tehdyt luontoselvitykset ja inventoinnit. Arvioitavat tekijät Yhdyskuntarakenne Sisältö Alueen tuleva käyttö ja seudulliset yhteydet Olevien rakenteiden hyväksikäyttö Elinkeinot Ympäristövaikutukset Kasvillisuus Linnusto Maisema Rakennettu ympäristö Luonnonympäristö Sosiaaliset vaikutukset Maanomistajat Kesäasukkaat Ulkoilijat, matkailijat Kaavatyön yhteydessä arvioidaan vaikutukset Natura-alueisiin

3 Yleiskaavatyössä arvioidaan koko prosessinajan kaavaratkaisun vaikutuksia: Osalliset, sidosryhmät Osallisia ovat alueen maanomistajat ja asukkaat sekä muut, joiden oloihin kaava vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaavoitus käsittelee. Maanomistajat, asukkaat: Kaava-alueen maanomistajat, Alueen ja ympäristön asukkaat ja yrittäjät Kunnan hallintokunnat. Tekninen toimi Rakennusvalvonta Palo- ja pelastustoimi Sosiaalitoimi Elinkeinotoimi Ympäristötoimi Vapaa-aikatoimi Maaseutulautakunta Viranomaiset: Etelä-Savon ympäristökeskus Etelä-Savon maakuntaliitto TE-keskus Kaakkois-Suomen tiepiiri Merenkulkulaitos Museovirasto / Maakuntamuseot Muut yhteisöt: Suur-Savon Sähkö Luonnonsuojelujärjestöt Maataloustuottajat Metsänhoitoyhdistys Kalastusalue/osakaskunnat Uittoyhdistys Sulkava seura ry Metsähallitus Kylätoimikunta

4 Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Kaavatyön vaiheittainen suoritus- ja päätöksentekovastuu sekä osallistuminen järjestetään seuraavasti: TYÖVAIHE SUORITUS, PÄÄTÖS, OSALLISTUMINEN Kaavoituspäätös Suunnittelijan valinta Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen Osayleiskaavatyön aloittaminen Viranomaisyhteistyö Kunnanhallitus Kunnanhallitus Viranomaisneuvottelu Kuulutus/artikkeli paikallislehdessä Ilmoitus tarpeellisessa määrin kirjeellä osallisille Aineisto nähtävillä kunnanvirastossa Yleisötilaisuus kunnantalolla Kotisivu Erikseen sovittavat neuvottelut Maanomistajakysely Kysely ranta-alueen maanomistajille Tavoitteet ja lähtökohtatiedot Luonnoksen laadinta Luonnoksen hyväksyminen Osallistuminen luonnosvaiheessa Kaavaehdotuksen laatiminen Kaavaehdotuksen hyväksyminen Yleisötilaisuudet Tekninen lautakunta, khall, kvalt Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta, Khall Kuulutus paikallislehdessä, Lausunnot Yleisötilaisuus, Neuvottelut, Kotisivu Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta, Khall Julkinen nähtävillä olo ja lausuntojen pyytäminen Kaavan hyväksyminen Kaavan voimaan tulo Kuulutus paikallislehdessä Lausuntopyyntö, Kotisivu Viranomaisneuvottelu khall, kvalt tiedoksi lausuntoviranomaisille ja sitä pyytäneille Kuulutus

5 Kaavatyön arvioitu aikataulu Kaavatyön tavoitteellinen päävaiheiden valmistuminen ja hyväksymisen ajankohdat on esitetty oheisessa taulukossa. Taulukkoa täydennetään työn etenemisen mukaan. TYÖVAIHE Kaavoituspäätös Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lähtötiedot Mitoituslaskelmat Tavoitteet ja mitoitusperusteet Valmisteluaineisto nähtävillä (Luonnos) Kaavaehdotus nähtävillä Käsittely kunnanvaltuustossa AJANKOHTA (Valmis) / /2002 2/2003 3/ / /2004 loppuvuosi / 2004 Yhteystiedot: Sulkavan kunnassa kaavoitustyöhön liittyvistä käytännön asioista vastaa tekninen johtaja Jukka Partanen. Sulkavan kunnan yhteystiedot ovat: Sulkavan kunta Kunnanvirasto PL SULKAVA Jukka Partanen Puh: Fax: sähköposti: Jukka.partanen@sulkava.fi Käytännön suunnittelutyöstä vastaa Kuopion toimisto, jossa pääsuunnittelijana on DI Timo Leskinen. Muut työryhmään kuuluvat henkilöt ovat biologi Minna Eskelinen ja ins. Janne Nulpponen. Kaavanlaatijan yhteystiedot ovat: Kuopion toimisto Kuopionlahdenkatu 2 A KUOPIO Puh: Fax: Timo Leskinen Puh Minna Eskelinen Puh Janne Nulpponen Puh Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täsmennetään ja täydennetään suunnittelun kuluessa.