Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues"

Transkriptio

1 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 21 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i Finland - Bond issues in Finland Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kanta Utestående masskuldebrevslån emitterade i Finland Outstanding amount of bonds issued in Finland ISSN verkkojulkaisu / webbversion / online Tiedustelut: Tilastoyksikkö Ekonomisti Aki Ojala, puh Postiosoite: PL 16, 11 Helsinki Sähköposti: Puhelin: Upplysningar: Statistikenheten Ekonom Aki Ojala, telefon Postadress: PB 16, 11 Helsingfors E-post: Telefon: Enquiries: Statistics Economist Aki Ojala, tel Postal Address: P.O. Box 16, FIN 11 Helsinki, Finland Phone:

2 2 Sisältö Innehåll Contents Sivu Sida Page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset 4 Teckenförklaringar och förkortningar 4 Explanations of symbols and abbreviations 4 Suomen joukkovelkakirjalainat 21 6 Finländska masskuldebrevslån 21 6 Finnish bond issues 21 6 Luettelo joukkovelkakirjalainoista 7 MSB-register 7 Bond list 7 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån Summary of bond issues,

3 Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sisältää tiedot suomalaisten liikkeeseenlaskijoiden Suomessa yleisölle tarjoamista pitkäaikaisista (vähintään yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi. Julkaisun tiedot ovat peräisin arvopaperikeskuksen ylläpitämästä rekisteristä. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eikä niissä ole kattavasti otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Julkaisussa on niin ikään annettu tiedot arvoosuusjärjestelmään vuoden 21 aikana liitetyistä erillislainoista. Lisäksi julkaisussa ovat Valtiokonttorin toimittamat tiedot valtion joukkovelkakirjalainoista. Julkaisu ei kata arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolisia erillislainoja eikä yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskettuja joukkovelkakirjalainoja. Publikationen Finländska masskuldebrevslån innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån (med en löptid på minst ett ) emitterade av finländska emittenter och riktade till allmänheten över vilka prospekt i enlighet med värdepappersmarknadslagen har lämnats till Finansinspektionen för godkännande. Uppgifterna baserar sig på värdepapperscentralens register. Uppgifterna om de nominella utestående beloppen är baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmässiga; förtida återbetalningar beaktas inte uttömmande. Publikationen innehåller också uppgifter om privata emissioner registrerade i värdeandelssystemet under 21. I statistikmeddelandet ing vidare uppgifter från Statskontoret om statens masskuldebrevslån. Publikationen täcker inte andra privata emissioner än sådana som registrerats i värdeandelssystemet och inte heller masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna. This publication - Finnish Bond s - covers public issues of long-term (minimum 1-year) bonds by Finnish issuers on which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FIN-FSA) in accord with the Securities Markets Act. The data were obtained from the register maintained by central securities depository. Data on the nominal stock of bonds, based on bond redemption schedules, are imputed and do not completely take into account early redemptions. The publication also includes data on private placements registered in the book-entry system in 21. Furthermore, the publication includes data provided by the State Treasury on government bonds. Private placements outside the book-entry system and issues of bonds in international markets are not included.

4 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations 4 Laina Debentuurilaina = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeeseenlaskijan muissa sitoumuksissa. Laina-aika/vapaavuodet Laina-aika ja vapaavuodet ilmaistaan vuosina, kuukausina ja päivinä. Bullet = kertakuoletus laina-ajan päättyessä. Lånets namn Debentuurilaina = debentur Erillisjoukkovelkakirjalaina = privat emission JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligation med säkerhet i fastighet Korkostruktuurilaina = strukturräntelån Kuntaobligaatiolaina = kommunobligation Käänteisvelkakirjalaina = omvänt skuldebrevslån Luottokoriobligaatio = kreditkorgsobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksikorivelkakirja = aktieindexkorgsskuldebrev OsakeIndeksilaina = aktieindexlån Osakeindeksisertifikaatti = aktieindexcertifikat Osakekorilaina = aktiekorgslån Pääomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihdettava pääomalaina = konvertibelt kapitallån Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Valuuttakorilaina = valutakorglån VarainhoitoDebentuuri = förvaltningsdebentur VastuuDebentuurilaina = riskdebentur Löptid/amorteringsfria Löptiden och de amorteringsfria en anges i, månader och dagar. Bullet = återbetalning på en gång vid löptidens slut Eräpäivätön = evigt tasa = lig rak amortering Name of loan Debentuurilaina = debenture Erillisjoukkovelkakirjalaina = private bond JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Korkostruktuurilaina = structured interest rate loan Kuntaobligaatiolaina = municipal bond Käänteisvelkakirjalaina = reverse bond Luottokoriobligaatio = credit basket bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksikorivelkakirja = stock indices-linked bond OsakeIndeksilaina = stock index-linked bond Osakeindeksisertifikaatti = index certificate Osakekorilaina = equity basket bond Pääomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihdettava pääomalaina = convertible capital loan Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Valuuttakorilaina = foreign currency basket loan VarainhoitoDebentuuri = asset management debenture VastuuDebentuurilaina = risk debenture Loan/ The loan period and are shown in years, months and days. Bullet = lump sum principal repayment at maturity Eräpäivätön = perpetual tasa = annually in equal instalments Korko Ränta Interest rate Erityisehto = koron määrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitäjältä). Erityisehto = definitionen av räntan är förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinteä = fast Indeksihyvitys = indexgottgörelse (avkastning) Valuuttakurssihyvitys = valutakursgottgörelse (avkastning) Erityisehto = definition of the interest rate is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinteä = fixed Indeksihyvitys = index-linked yield Valuuttakurssihyvitys = exchange-rate-linked yield

5 Emissiokurssi Emissionskurs price = varierande = variable 5 Vakuus Säkerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 19 :n mukainen vakuus. 4 = Muu. 1 = säkerhet i fastighet 2 = bankgaranti 3 = säkerhet i enlighet med 19 i kreditinstitutslagen 4 = övrig 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 19 of the Credit Institutions Act 4 = other

6 Suomen joukkovelkakirjalainat 21 Finländska masskuldebrevslån 21 Finnish bond issues 21 6 Suomalaiset liikkeeseenlaskijat laskivat Suomessa vuonna 21 liikkeeseen uusia euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja noin 16,3 miljardin euron arvosta. Liikkeeseen laskettiin yhteensä 157 euromääräistä yleisölainaa ja 84 erillislainaa. Yritysten, rahoituslaitosten, paikallishallinnon ja valtion joukkovelkakirjamuotoinen lainanotto kasvoi edellisvuotisesta yhteensä noin 18 %. Valtion euromääräinen joukkovelkakirjalainanotto nousi selvästi edellisvuotiseen verrattuna. Valtio oli euroissa mitattuna edelleen selvästi suurin liikkeeseenlaskija: se laski liikkeeseen kaksi tuotto-obligaatiolainaa sekä vuosina 216 ja 22 erääntyvät sarjaobligaatiolainat, ja myi lisäksi vuonna 29 liikkeeseen laskettuja vuosina 214 ja 225 erääntyviä sarjaobligaatiolainoja, yhteensä noin 13,5 miljardin euron arvosta. Tämä vastaa 83 % kaikista uusista euromääräisistä liikkeeseenlaskuista. Rahoituslaitosten vuonna 21 kotimaassa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen määrä laski noin 38 % edellisvuotiseen nähden eli 1,4 miljardiin euroon. Vaikka uusi kotimainen lainanotto on vähentynyt, rahoituslaitosten liikkeessä olevien lainojen kanta on pysynyt lähes ennallaan. Rahoituslaitosten liikkeeseen laskemien erillislainojen lukumäärä ja arvo säilyivät samalla tasolla kuin edellisvuonna. Vuonna 21 kuntien rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos laski liikkeeseen 11 joukkovelkakirjalainaa. Rahoituslaitosten osuus kaikista emissioista oli 8,5 %. Yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 21 noin 1,3 miljardin euron kotimaisella joukkovelkakirjalainanotolla, joka oli n. 3 % enemmän kuin edellisvuonna. I Finland emitterades 21 nya masskuldebrevslån i euro av finländska emittenter för ca 16,3 miljarder euro. Under 21 emitterades totalt 157 nya lån i euro riktade till allmänheten och 84 riktade till privata placerare. Icke-finansiella företag, finansiella företag, lokalförvaltning och staten ökade sammantaget sin upplåning genom masskuldebrev med ca 18 % från 29. Statens upplåning i euro på obligationsmarknaden ökade tydligt från et innan. Staten var fortfarande den klart största emittenten: staten emitterade två avkastningsobligationslån och två serieobligationslån med förfall 216 respektive 22 och sålde två 29 emitterat serieobligationslån med förfall 214 respektive 225 till ett sammanlagt värde av ca 13,5 miljarder euro. Detta motsvarar 83 % av alla nya emissioner i euro. Beloppet av inhemska lån emitterade av finansiella företag minskade med ca 38 % från 29 till 1,4 miljarder euro 21. Även om nya lån emitterades för mindre belopp har utestående beloppet blivit nästan oförändrat. Finansiella företag hade dock ungefär lika många privata emissioner och även det emitterade beloppet var relativt oförändrat jämfört med et innan. Kommunfinans gav 21 ut 11 masskuldebrevslån. De finansiella företagen stod för 8,5 % av emissionerna totalt. Icke-finansiella företag finansierade 21 sin verksamhet genom upplåning av ca 1,3 miljard euro på den inhemska obligationsmarknaden, vilket var ca 3 % mer än et innan. Approximately EUR 16.3 billion euro-denominated bonds were issued in Finland by Finnish issuers in eurodenominated bonds were issued publicly and 84 private placements were issued. Total bond issuance by nonfinancial corporations, financial institutions, local government and central government increased by about 18% on the previous year. Central government s issuance of bonds increased significantly from the previous year. Central government again by far the dominant issuer sector in 21 issued two yield bonds and two serial bonds maturing in 216 and 22, and sold serial bonds issued in 29 and maturing in 214 and 225, to a total value of about EUR 13.5 billion. This is 83% of total bond issuance. Domestic bond issuance by financial institutions decreased by 38 % on the previous year to EUR 1.4 billion. However the stocks of bonds issued by financial institutions remained quite stable compared to year 29. The number and amount of private placements issued by financial institutions remained at the same level compared to previous year. The institution specialised in financing local government issued 11 bonds in 21. Financial institutions accounted for 8.5% of total bond issuance. Non-financial corporations obtained some EUR 1.3 billion of financing from domestic bond issues in 21, which is about 3% more than on the previous year.

7 Luettelo joukkovelkakirjalainoista MSB-register Bond list Tammikuu joulukuu 21 Januari december 21 January December 21 Laina ISIN Nimellisarvo, YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON-FINANCIAL CORPORATIONS YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC price 7 Trainers House Oyj Hybridilaina Outokumpu Oyj Joukkovelkakirjalaina Lemminkainen Oyj Joukkovelkakirjalaina Componenta Oyj Pääomalaina 21 Componenta Oyj Joukkovelkakirjalaina 21 FI , v kk p / eräpäivätön FI , v kk p / FI , v kk 22p/ 1 % 1 % asti ja sen jälkeen vaihtuva 99,74 % 5,125 % 99,65 % 4,5 % FI , v kk p 1 % 1, % FI , v kk p/ 1 % 8, %

8 price 8 ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS Glaston Oyj Abp Vaihtovelkakirjalaina 21 YIT Oyj Joukkovelkakirjalaina Sponda Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/21 Amer Sports Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/21 Rettig Group Oy Ab Joukkovelkakirjalaina 1/21 Neste Oil Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/21 Biohit Oyj Vaihtovelkakirjalaina I/21 Ahlstrom Oyj Joukkovelkakirjalaina Kemijoki Oy Joukkovelkakirjalaina Huhtamäki Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/21, liikkeeseenlaskuvaluutta SEK FI4936 6, v 3kk 26p / 99 % 7 % FI , v kk p 4,823 % FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / 1 % 4,375 % 1 % 5,375 % 1 % 5 % FI , v kk p 1 % 4,875 % FI , v kk p 1 % 6,5 % FI , v kk p/ FI , v kk p/ FI Huom! SEK 45, 1 % 4,5 % 99 % 3,25 % v kk p 99,21 % 3,25 %

9 TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS price YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC 9 Aktia Pankki Oyj Pankki Oyj Debentuurilaina 1/21 Laina Nro4336 Metsälaina Stora Enso Laina Nro4335 Metsälaina UPM Laina Nro434 Indeksilaina EuriborPlus V Laina nro4339a Indeksilaina Tähtiluokka Suomi Perus Laina Nro4339B Indeksilaina Tähtiluokka Suomi Ekstra Kurikan Osuuspankki Paikallisosuuspankkien yhteinen Debentuurilaina 1/21 Laina Nro4343A Indeksilaina Tähtiluokka kuponki Perus Laina Nro4343B Indeksilaina Tähtiluokka kuponki Ekstra Pankki Oyj Joukkovelkakirjalaina 21 I FI4823 7, v kk p / FI , v 2kk 12p / FI , v 2kk 9p / FI , v 1kk 4p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI4743 6, v kk p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI4871 1, v kk p / 1 % 3,3 % n. 11 % 4,7 % 3kk euribor + 2,7 % 3kk euribor +,25 % 3,3 % n. 15 % 2, %

10 price 1 Abp Debenturlån 1/21 Pankki Oyj Kehittyvät Markkinat I/21 Neutraali Pankki Oyj Kehittyvät Markkinat I/21 Plus Laina nro4344 Kiinteäkorkoinen laina Laina nro4349a Indeksilaina Kiinan nousu Perus Laina nro4349b Indeksilaina Kiinan nousu Ekstra Nordea Pankki Suomi Oy Laina nro4347 Eurooppa Booster Laina nro4348 Eurooppa Booster Ekstra Aktia Pankki Oyj Debentuurilaina 2/21 FI , v kk p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v kk p / FI , v 1kk 11p / FI4989 6, v 1kk 11p / FI4948, v kk 21p / FI4955, v kk 21p / FI4915 4, v kk p / 3,3 % 1 % 11 % n. 11 % 1,8 % 12kk euribor + 1 % Laina Nro4357 Indeksilaina Tuottoputki I FI , v 1kk p / Neljännesvuosittain 3kk euribor, vuotuisesti vähintään 2 % ja enintään 4% Laina Nro 4358A Indeksilaina Voittajamarkkina FI , v 1kk 9p / n. 11 % Indeksikori Laina Nro 4358B Indeksilaina Voittajamarkkina FI , v 1kk 9p / n. 11 % Indeksikori

11 price 11 Aktia Pankki Oyj Debenturlån 3/21 FI4159 8, v kk p / 3,3 % Tutkimuksen tähdet II/21, neutraali Ttutkimuksen tähdet II/21, plus Aktia Pankki Oyj Indexlån Avkastning Europa, neutral Aktia Pankki Oy Indexlån Avkastning Europa, extra Laina nro4366 Indeksilaina Tuottoputki II Laina nro4364a Indeksilaina Lääketeollisuus Laina nro4364b Indeksilaina Lääketeollisuus Laina nro4359 Kuponkiobligaatio Nokia ja Stora Enso FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / 1 % 11 % FI , v kk 17p 1 % FI , v kk 17p 11 % FI , v 1kk p / FI , v 1kk 8p / FI4183 3, v 1kk 8p / FI4168 6, v kk 2p / n. 11 % 3kk euribor Viiteindeksi Viiteindeksi 1 % Laina nro4372 Euro Stoxx 5 Index Tracker Aktieindexobligation Nordiska Tigrar Försiktig Aktieindexobligation Nordiska Tigrar Offensive Laina nro4371a Indeksilaina Öljy-yhtiöt, perus Laina nro4371b Indeksilaina Öljy-yhtiöt, ekstra FI , v kk 2p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / 1 % 11 % n. 11 %

12 price 12 Laina nro4376 Lääketeollisuus Booster Ekstra Eurajoen Säästöpankki Debentuurilaina I/21 Tulevaisuus III/21, neutraali Tulevaisuus III/21, plus Laina nro4378 Indeksilaina Tuottoputki III Lammin Osuuspankki Debentuurilaina 1/21 Suupohjan Osuuspankki Joukkovelkakirjalaina 1/21 Laina nro4383a Indeksilaina Aasia, perus Laina nro4383b Indeksilaina Aasia, ekstra Aktia Pankki Oyj Debenturlån 4/21 Laina nro4387 Indeksilaina Tuottoputki IV Evli Pankki Oyj Maataloushyödyke + aggressiivinen Evli Pankki Oyj Maataloushyödyke + neutraali FI412315, v 2kk 3p / FI , v kk p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v 1kk 3p / FI , v kk p / FI4178 4, v kk p / FI , v 1kk 9p / FI , v 1kk 9p / FI , v kk p / FI , v 1kk 5p / FI , v kk 1p / FI412224, v kk 1p / 12kk euribor +,8 % 1 % 11 % 3kk euribor 3,2 % 2,7 % n. 11 % Indeksikori Indeksikori 3,3 % 3kk euribor 11 % 1 %

13 price 13 Liedon Säästöpankki Debentuurilaina/21 Laina nro4389a Indeksilaina BRIC Osake, perus Laina nro4389b Indeksilaina BRIC Osake, ekstra Laina nro439a Indeksilaina BRIC Raaka-aine, perus Laina nro439b Indeksilaina BRIC Raaka-aine, ekstra Laina nro4391a Indeksilaina BRIC Valuutta perus Laina nro4391b Indeksilaina BRIC Valuutta ekstra Parkanon Säästöpankki Säästöpankkien yhteinen Debentuuri-laina I/21 Menestyjät IV/21, neutraali Menestyjät IV/21, plus Aito Säästöpankki Debentuurilaina I/21 FI , v kk p / FI , v 1kk 7p / FI , v 1kk 7p / FI , v 1kk 7p / FI413693, v 1kk 7p / FI41371, v 1kk 7p / FI413719, v 1kk 7p / FI , v kk p / FI , v kk 17p / FI , v kk 17p / FI , v kk p / 3, % n. 11 % n. 11 % n. 11 % Indeksikori Indeksikori Valuuttakori Valuuttakori 2,5 % 1 % 11 % 3,3 %

14 price 14 Huittisten Säästöpankki Debentuurilaina I/21 FI41326, v kk p / 3,3 % Debenturlån 2/21 FI , v kk p / vuosittain 3,3 % Laina nro4392a Kiinteäkorkoinen joukkovelkakirjalaina Laina nro4393a itraxx CLN Laina nro4394 Indeksilaina Tuottoputki V Laina nro4396a Indeksilaina BRIC Osake, perus Laina nro4396b Indeksilaina BRIC Osake, ekstra Laina nro4397a Indeksilaina BRIC Raaka-aine, perus Laina nro4397b Indeksilaina BRIC Raaka-aine, ekstra Laina nro4398a Indeksilaina BRIC Valuutta, perus Laina nro4398b Indeksilaina BRIC Valuutta, ekstra Laina nro4399a Indeksilaina Rahti, perus Laina nro4399b Indeksilaina Rahti, ekstra Aktieindexobligation Shipping, ränta FI413735, v kk p / FI , v kk 13p / FI , v 1kk 8p / FI , v kk 17p / FI , v kk 17p / FI , v kk 17p / FI41497, v kk 17p / FI , v kk 17p / FI414113, v kk 17p / FI4143 2, v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI , v 11kk 21p / n. 11 % n. 11 % n. 11 % n. 11 % 1,6 % 3kk euribor + 1 % 3kk euribor Indeksikori Indeksikori Valuuttakori Valuuttakori Viiteindeksi Viiteindeksi 1 % 2 % + osakekori

15 price 15 Aktieindexobligation Shipping, tillväxt Aktia Pankki Oyj Indexlån Tillväxt Kina, neutral Aktia Pankki Oyj Indexlån Tillväxt Kina, extra Laina nro44 Kuponkiobligaatio Apple, Outokumpu ja Sampo Tutkimuksen tähdet V/21, neutraali Tutkimuksen tähdet V/21, plus Laina nro445a Indeksilaina Tähtiluokka Pohjoismaat, perus Laina nro445b Indeksilaina Tähtiluokka Pohjoismaat, ekstra Laina nro448 Indeksilaina Tuottoputki VI Laina nro4412 Indeksilaina Tuottoputki VII FI , v 11kk 22p / FI , v 6kk 25p / FI , v 6kk 25p / FI , v kk 3p / FI , v kk 17p / FI , v kk 17p / FI414337, v 1kk 16p/ FI414345, v 1kk 16p/ FI , v 1kk 3p/ FI , v kk 3p/ 11 % Osakekori 1 % 11 % Osakekori 1 % 11 % n. 11 % Osakekori Osakekori 3kk euribor, vähintään 1,7 %, enintään 4 % 3kk euribor, vähintään 1,7 %, enintään 4 % Laina nro4413a Indeksilaina Itäinen Pallonpuolisko, perus FI , v 1kk 8p/ n.1 % Indeksikori Laina nro4413b Indeksilaina Itäinen Pallonpuolisko, ekstra FI , v 1kk 8p/ n.11 % Indeksikori Vakaa kasvu VI/21, neutraali Vakaa kasvu VI/21, plus FI , v kk 17p/ FI , v kk 17p/ 1 % Osakekori-indeksi 11 % Osakekori-indeksi

16 price 16 Aktia Pankki Oyj Debenturlån 5/21 Laina nro4416a Indeksilaina Euroopan vienti, perus Laina nro4416b Indeksilaina Euroopan vienti, ekstra Laina nro4415 Kiina Index Tracker Laina nro442 Indeksilaina Tuottoputki VIII Amerikan Tähdet VII/21, neutraali Amerikan Tähdet VII/21, plus Laina nro4421 Brasilia Venäjä Kiina Kuponki Laina nro4425a Indeksilaina Suomi, perus Laina nro4425b Indeksilaina Suomi, ekstra Suupohjan Osuuspankki Debentuurilaina 1/21 Kalannin Säästöpankki Debentuurilaina 21 Eurajoen Säästöpankki Debentuurilaina II/21 FI , v kk p/ FI , v 1kk 9p/ FI , v 1kk 9p/ FI416985, v 1kk 2p/ FI , v kk 25p/ FI , v kk 16p/ FI , v kk 16p/ FI418338, v kk 23p/ FI , v 1kk 9p/ FI418452, v 1kk 9p/ FI , v kk p / FI , v kk p / FI416977, v kk p / 325, % n. 11 % n.1 % n.1 % Viiteindeksi 3kk euribor, vähintään 1,7 %, enintään 4% 1 % Viiteindeksi 11 % Viiteindeksi n.1 % Indeksikori n.1 % Viiteindeksi n.11 % Viiteindeksi 1. vuosi 3,25 %, vuodet 2-5: 12 kk euribor+,3 % 1. vuosi 2,5 %, vuodet 2-5: 12 kk euribor +,5 % 12kk euribor +,75 %

17 price 17 Laina nro4423 Kiinteäkorkoinen joukkolaina Laina nro4431 Indeksilaina Tuottoputki IX Laina nro4429a Indeksilaina Kaakkoisaasia Laina nro4429b Indeksilaina Kaakkoisaasia Aktia Pankki Oyj Aktieindexobligation Asiens Köpstarka Konsument, neutral Aktia Pankki Oyj Aktieindexobligation Asiens Köpstarka Konsument, extra Aktieindexobligation Emerging Markets, tillväxt försiktig Aktieindexobligation Emerging Markets, tillväxt offensiv Aktieindexobligation Emerging Markets, valuta försiktig Aktieindexobligation Emerging Markets, valuta offensiv Aktia Pankki Oyj Debenturlån 6/21 Tutkimuksen tähdet VIII/21, neutraali Tutkimuksen tähdet VIII/21, plus Laina nro4428 Kuponkiobligaatio Eurooppa 1% Laina nro4435 Indeksilaina Latinalainen Amerikka FI418346, v kk p/ FI , v kk 28p/ FI , v kk 29p/ FI418742, v kk 29p/ FI41813, v kk 14p/ FI , v kk 14p/ FI , v 6kk 1p/ FI , v 6kk 1p/ FI , v 6kk 16p/ FI , v 6kk 16p/ FI , v kk p / FI , v kk 16p/ FI , v kk 16p/ FI , v kk 19p/ 3, %, n.1 % 3kk euribor, vähintään 1,7 %, enintään 4 % n.1 % Indeksikori n.11 % Indeksikori 1 % Osakekori 11 % Osakekori 1 % Viiteindeksi 11 % Viiteindeksi 1 % Viitevaluuttakurssien muutos 12 % Viitevaluuttakurssien muutos 3,3 % 1 % Osakekori-indeksi 11 % Osakekori-indeksi, n.1 % FI , v kk 25p, n.1 % Viiteindeksi Viiteindeksi

18 price 18 Laina nro 4437A Indeksilaina Suomi, perus Laina nro 4437B Indeksilaina Suomi, ekstra Laina nro4439 Indeksilaina Tuottoputki X Liedon Säästöpankki Debentuurilaina II/21 Huittisten Säästöpankki Debentuurilaina II/21 Laina nro4434 Kehittyvät korkomarkkinat Laina nro4445a Indeksilaina Talouden kasvukeskukset, perus Laina nro4445b Indeksilaina Talouden Kasvukeskukset, ekstra Menestyjät IX/21, neutraali Menestyjät IX/21, plus Nooa Säästöpankki Indeksiobligaatio Pohjoismaat Laina nro4449 Indeksilaina Tuottoputki XI Laina nro445 Brasilia Venäjä Kiina kuponki FI , v 1kk 9p/ FI419146, v 1kk 9p/ FI , v 1kk p/ FI , v kk p / FI , v kk p / FI41898, v 11kk 28p/ FI , v 1kk 9p/ FI , v 1kk 9p/ FI , v kk 2p/ FI , v kk 2p/ FI , v kk 7p/ FI , v 1kk 2p/ FI , v kk 7p/, n.1 %, n.11 %, n.1 % 3kk euribor, vähintään 1,7 %, enintään 4% 1. vuosi 3,3 %, vuodet 2-5: 12 kk euribor+,25 % 1. vuosi 2,85 %, vuodet 2-5: 12 kk euribor+,5 %, n.1 %, n.1 %, n.11 % Viiteindeksirahasto Viiteindeksikori Viiteindeksikori 1 % Viiteindeksi 11 % Viiteindeksi 1 % Viiteindeksi n.1 % 3kk euribor, vähintään 2 %, enintään 4% n.1 % Viiteindeksikori

19 price 19 Laina nro4442 Suomi 5 vuotta luottoriskilaina Ränteobligation Miljö, försiktig Ränteobligation Miljö, offensiv Indexobligation Miljö, försiktig FI , v 1kk p/ FI419211, v 11kk 25p/ FI419229, v 11kk 25p/ FI , v 11kk 2p/ 1 % Viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumat, jos ei ole 3kk euribor + tuottomarginaali 1 % Viiteosakekori 12 % Viiteosakekori 1 % Viiteindeksi Indexobligation Miljö, offensiv Laina nro4453a Indeksilaina Maatalous, perus Laina nro4453b Indeksilaina Maatalous, ekstra Laina nro4451 Kuponkiobligaatio Fortum, UPM ja Sampo Aktia Pankki Oyj Indexlån Brasilien - Indien, premium Aktia Pankki Oyj Indexlån Brasilien - Indien, ekstra FI , v 11kk 2p/ FI41988, v 1kk p/ FI419898, v 1kk p/ FI , v 11kk 29p/ FI , v 11kk 13p/ FI , v 11kk 13p/ 11 % Viiteindeksi n.1 % Hyödykefutuurikori n.15 % Hyödykefutuurikori n.1 % Viiteosakekori 15 % Viiterahastoindeksi 11 % Viiterahastoindeksi

20 price 2 ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS Laina nro4341 Korkoputkiobligaatio 12 kk Laina nro4338 Euro STOXX 5 Index Tracker Laina nro4342 Erillislaina Pohjoismaat Kuponki Masskuldebrevslån Laina nro4345 Metsälaina M-Real, vaihtuvatuottoinen Laina nro4346 Metsälaina M-Real, kiinteätuottoinen Laina nro4353 Erillislaina Laina nro435 Erillislaina Nokia ja Fortum Autocallable Evli Pankki Oyj Kiina+ Private Placement, neutraali Evli Pankki Oyj Kiina+ Private Placement, aggressiivinen Evli Pankki Oyj Indeksilaina Energia 1/21 Private Placement Laina nro 436 Erillislaina UPM-Kymmene Booster UPM-korko 1/21 Laina nro4365 Taaleritehdas Suomi 3v Luottoriskilaina III/21 Kiinteätuottoinen FI , v kk 3p / FI4844 1, v kk p / FI , v kk 2p / FI , v 6kk p / FI48784, v 1kk 21p / FI48776, v 1kk 21p / FI , v kk p / FI , v kk 9p / FI4875 3, v kk 15p / FI , v kk 15p / FI48693, v kk 7p / FI , v kk 13p / FI , v kk 27p / FI , v 3kk 5p /, Viitekoron kehitys (12kk euribor) 1 % 3kk euribor +,7 % 3kk euribor + 4,8% 6,25 % 1 % 3kk euribor +,25% 1 % 12 % 11 % 1 %, 1. vuonna 1,25 % + 2,5%

21 price 21 Laina nro4367 Erillislaina Eurooppa 213 Laina nro4369 Taaleritehdas Suomi 3v Luottoriskilaina IV/21 Kiinteätuottoinen Laina nro4368 Erillislaina Fortum Booster Laina nro4375 Kuponkiobligaatio Fortum, Outokumpu ja Sampo Nooa Säästöpankki Erillislaina 1/21 Laina nro4351 Taaleritehdas Suomi 3 vuotta FTD Luottoriskilaina I/21 Laina nro4352 Taaleritehdas Suomi 3 vuotta FTD Luottoriskilaina II/21 Laina nro4379 Credit Accumulator Aktia Pankki Oyj Private Placement 1/21 BRIC4 2/21 Laina nro4384 Outokumpu CLN, kiinteätuottoinen Laina nro4385 Outokumpu CLN, vaihtuvatuottoinen Laina nro4386 Erillislaina Kuponki Nokia ja UPM FI , v kk 17p / FI , v 3kk 1p / FI , v kk 1p / FI , v kk 24p / FI , v kk p / n. 15 % FI , v 2kk 11p FI4917, v 2kk 11p / FI , v 2kk 4p / FI , v kk p / FI , v kk 18p /, jos ei luottovastuutapahtumia niin 5,5% 1 % 3,2 % FI , v 4kk 23p FI , v 4kk 23p / FI , v 1kk 17p / Viiteyhtiöiden luottoriskit, odotettu tuotto 5 % Viiteyhtiöiden luottoriskit, odotetun tuoton perusteena 3kk euribor + 3 % 1 % 3kk euribor +,25 %, vähintään 2 % 11 % Viiteyhtiön luottoriski, odotettu tuotto 2,85 % Viiteyhtiön luottoriski, odotetun tuoton perustana 3kk euribor + 1,4 %

Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2006 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2006 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 26 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2015 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2015 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 215 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2008 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2008 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 28 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

VIIKKORAPORTTI 23.11.2015

VIIKKORAPORTTI 23.11.2015 Jälkimarkkinaraportti 23/11/215 VIIKKORAPORTTI 23.11.215 Pääomasuojatut sijoitustuotteet Lisätietoa sivulla ISIN Liikkeeseenlaskupv. Eräpäivä Liikkeeseenlaskija Indikatiivinen ostokurssi 1 viikon muutos

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina VI/2010

Kuntaobligaatiolaina VI/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina VI/2010 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 11.8.2010 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2010 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä?

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? 1 Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? Esa Kallio 07.05.2014 7.5.2014 Kuntarahoitus, Luottamuksellinen 2 Potentiaaliset sijoittajat Kuntarahoitukselle

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT % tuotolla. LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT 13.9.

LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT % tuotolla. LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT 13.9. Päivämäärä: 13.8.2015 Ei-erääntyneiden lainojen keskiarvostuspisteet on nähtävillä tuotekohtaisissa katsauksissa sijainnissa: www.seb.fi - Sijoituslainat Erääntyneet lainat: SEB Eurooppa Osake Indeksi

Lisätiedot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot Lainan liikkeeseenlaskija on. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 14.4.2004 päivätyn listalleottoesitteen perusosaan sisältyvien :n joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(1) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI POHJOISMAAT OPTIMIAJOITUS 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2 PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3 InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys Erän nimi ja numero Viiteominaisuuslaji

Lisätiedot

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli Jäsenosuus (osuus) 1 Liikkeeseenlaskija Jäsenosuuspankit 2 Yksilöllinen tunniste (esim. CUSIP,

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Markkinatakaus warrantille 0ODAXEW61T on päättynyt Market making for warrant 0ODAXEW61T has been stopped

Markkinatakaus warrantille 0ODAXEW61T on päättynyt Market making for warrant 0ODAXEW61T has been stopped 1 (7) Nordea Pankki Suomi Oyj/Nordea Bank Finland Plc Vuosikooste tilikauden 2009 aikana julkistetuista tiedotteista/ Annual summary on published information 2009 Date 30 December 2009 30 December 2009

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa)

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa) AKTIA VALUUTTAOBLIGAATIO TAALANKÄÄNTÄJÄ - LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot Aktia valuutaobligaatio Taalankääntäjälle (Neutraali FI4000006606 ja Extra FI4000006614) on 2. joulukuuta 2009 vahvistettu seuraavasti:

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

NOKOC19E9.00NDS 12.1.2010 15000 18.1.2010 10000 25.1.2010 9000 27.1.2010 20000 28.1.2010-45000 1.2.2010-9000

NOKOC19E9.00NDS 12.1.2010 15000 18.1.2010 10000 25.1.2010 9000 27.1.2010 20000 28.1.2010-45000 1.2.2010-9000 Ote Aventum Rahastoyhtiön sisäpiirirekisteristä 12.8.211 (allekirjoitetut lomakkeet sisäpiirimapissa) Aventum Rahastoyhtiö Oy - hallituksen jäsen peruste 13 kauppapvm alkamispvm Jyrki Tuomas Harpf 29.5.29

Lisätiedot

Yhtiökokoukset ja osingot

Yhtiökokoukset ja osingot kokoukst ja osingot Julkissti notrattujn ja Nordassa lunastttavin yhtiöidn yhtiökokoukst vuonna 2015 ja osingot vuodlta 2014. sstämmor år 2015 och dividndr för år 2014 för bolag som notras officillt och

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Maaliskuu Mars 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796 0479

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina I/2012

Kuntaobligaatiolaina I/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina I/2012 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 13.1.2012 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite ja 24.8.2011 laadittu

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU PL 1, 00061 ELISA OY YRITYS AB PL 1 00000 POSTITOIMIPAIKKA Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU 1 (5) Laskun numero 90100000000 Eräpäivä 10.09.2012 Päiväys 26.08.2012 Viitenumero 90 10000 00000

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto Sosiaaliturva 2008 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 1/2008 Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto 7.1.2008 Aborter i januari-juni

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE +

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE + 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE + Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 7.10.2009 päivätyn

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. ICECAPITAL VARAINHOITO OY Ilmoitusvelvollisten omistukset, julkinen rekisteri. Tilausaika 11.08.

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. ICECAPITAL VARAINHOITO OY Ilmoitusvelvollisten omistukset, julkinen rekisteri. Tilausaika 11.08. Sisäpiirirekisteri Tilauksen tiedot Tilaaja Raportti Sire-organisaatio ICECAPITAL VARAINHOITO OY ICECAPITAL VARAINHOITO OY Tilausaika 11:35 Tilauksen viite VH SIRE002 Tilauksen tyyppi Kertatilaus Ajopäivä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2016 21.10.2016 AJANKOHTAISTA ILMARISESSA Asiakashankinta sujunut alkuvuonna suunnitellusti, toimintakulut pysyneet kurissa Eläkepäätöksiä 13% enemmän kuin vuosi sitten Uusi eläkekäsittelyjärjestelmä

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

-8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2 5.6.2015 5.6.2020 90,37 % -83,47 % Kiina vs. USA -tuottoero 2017 4 DE000CZ371A3 19.9.2014 3.10.

-8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2 5.6.2015 5.6.2020 90,37 % -83,47 % Kiina vs. USA -tuottoero 2017 4 DE000CZ371A3 19.9.2014 3.10. VIIKKORAPORTTI SIJOITUSOBLIGAATIOT Sivulla Liikkeeseenlasku Eräpäivä Ostokurssi Muutos merkintähinnasta Finvex Eurooppa 2019 6 FI4000111828 6.11.2014 20.11.2019 91,47 % -8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2

Lisätiedot

Lausuntopyyntö: vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetuksesta

Lausuntopyyntö: vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetuksesta tfll I* Liikenne-ja viestintäministeriö Lausuntopyyntö 1 (5) Viestmtapolitukka / Internetpalvelut Tomi Undholm 7.10.2014 LVM/1518/03/2014 Lausuntopyyntö: vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkostosta

Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkostosta Lausuntopyyntö 30.10.2015 HARE LVM035:00/2015 LVM/992/03/2015 Jakelun mukaan Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkostosta Vuoden

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private)

Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private) LAINAKOHTAISET EHDOT Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2008 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2008 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2015 Sida 1(349) KEVAS INKÖP 2015 Materialet omfattar Kevas inköp 2015. Det har uppdaterats 4.4.2016. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Heinä-syyskuu Juli-september

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2015 Loka-joulukuu Oktober-december

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002

Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Tulostiedotus 3/2002 Vantaa, 22.10.2002 Jyri Luomakoski, talousjohtaja Osavuosikatsaus tammi syyskuu 2002 Liikevaihto toimialoittain 1-9 Change 1-9 1-12 MEUR 2002 Y/Y

Lisätiedot

Pääministeri Paavo Lipponen

Pääministeri Paavo Lipponen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista Eduskunnan työjärjestyksen 29 :n mukaisesti lähetetään eduskunnalle 1 päivänä helmikuuta 2002 valtioneuvoston jäseneksi

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain. Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Kauppa 2016 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain Utrikeshandel med varor enligt företagens storleksklasser Foreign trade of goods by enterprise size 2016 Huhti-kesäkuu April-juni

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2014. Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja. Helsinki 24.10.2014 Ahlstrom Tammi-syyskuu 214 Marco Levi Toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Helsinki 24.1.214 Sisältö Heinä-syyskuu 214 Kulujen sopeuttamisohjelma Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 14/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI TUOTTOERO BRIC PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % ennen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1340/2010 vp Satakunnan rakennemuutoksen aiheuttamien haittojen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Digia Oyj ilmoitti eilen suunnittelevansa Porin toimipisteensä lakkauttamista. Vaikeuksien

Lisätiedot

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. Ilmoitusvelvollisten omistusmuutokset, julkinen rekisteri. Tilausaika 17.08.2011 14:42 Tilauksen viite

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. Ilmoitusvelvollisten omistusmuutokset, julkinen rekisteri. Tilausaika 17.08.2011 14:42 Tilauksen viite Sisäpiirirekisteri Tilauksen tiedot Tilaaja Raportti Sire-organisaatio TAALERITEHDAS OY TAALERITEHDAS OY Tilausaika 14:42 Tilauksen viite Tilauksen tyyppi Kertatilaus Ajopäivä Tiedoston nimi Poimintavälin

Lisätiedot

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia lyhyesti Vakavarainen kotimainen pankki Banking, Vakuutus ja varainhoito palveluja 900 työntekijää, 50 konttoria 42 000 osakkeenomistajaa 300 000 asiakasta

Lisätiedot

PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 2 DATED 4 NOVEMBER 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME

PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 2 DATED 4 NOVEMBER 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 2 DATED 4 NOVEMBER 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME This Prospectus Supplement dated 4 November 2014 (the Prospectus Supplement

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Lähi-itä ja Afrikka Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2, % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu keskimäärin:

Lisätiedot