Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues"

Transkriptio

1 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 21 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i Finland - Bond issues in Finland Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kanta Utestående masskuldebrevslån emitterade i Finland Outstanding amount of bonds issued in Finland ISSN verkkojulkaisu / webbversion / online Tiedustelut: Tilastoyksikkö Ekonomisti Aki Ojala, puh Postiosoite: PL 16, 11 Helsinki Sähköposti: Puhelin: Upplysningar: Statistikenheten Ekonom Aki Ojala, telefon Postadress: PB 16, 11 Helsingfors E-post: Telefon: Enquiries: Statistics Economist Aki Ojala, tel Postal Address: P.O. Box 16, FIN 11 Helsinki, Finland Phone:

2 2 Sisältö Innehåll Contents Sivu Sida Page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset 4 Teckenförklaringar och förkortningar 4 Explanations of symbols and abbreviations 4 Suomen joukkovelkakirjalainat 21 6 Finländska masskuldebrevslån 21 6 Finnish bond issues 21 6 Luettelo joukkovelkakirjalainoista 7 MSB-register 7 Bond list 7 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån Summary of bond issues,

3 Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sisältää tiedot suomalaisten liikkeeseenlaskijoiden Suomessa yleisölle tarjoamista pitkäaikaisista (vähintään yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi. Julkaisun tiedot ovat peräisin arvopaperikeskuksen ylläpitämästä rekisteristä. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eikä niissä ole kattavasti otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Julkaisussa on niin ikään annettu tiedot arvoosuusjärjestelmään vuoden 21 aikana liitetyistä erillislainoista. Lisäksi julkaisussa ovat Valtiokonttorin toimittamat tiedot valtion joukkovelkakirjalainoista. Julkaisu ei kata arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolisia erillislainoja eikä yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskettuja joukkovelkakirjalainoja. Publikationen Finländska masskuldebrevslån innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån (med en löptid på minst ett ) emitterade av finländska emittenter och riktade till allmänheten över vilka prospekt i enlighet med värdepappersmarknadslagen har lämnats till Finansinspektionen för godkännande. Uppgifterna baserar sig på värdepapperscentralens register. Uppgifterna om de nominella utestående beloppen är baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmässiga; förtida återbetalningar beaktas inte uttömmande. Publikationen innehåller också uppgifter om privata emissioner registrerade i värdeandelssystemet under 21. I statistikmeddelandet ing vidare uppgifter från Statskontoret om statens masskuldebrevslån. Publikationen täcker inte andra privata emissioner än sådana som registrerats i värdeandelssystemet och inte heller masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna. This publication - Finnish Bond s - covers public issues of long-term (minimum 1-year) bonds by Finnish issuers on which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FIN-FSA) in accord with the Securities Markets Act. The data were obtained from the register maintained by central securities depository. Data on the nominal stock of bonds, based on bond redemption schedules, are imputed and do not completely take into account early redemptions. The publication also includes data on private placements registered in the book-entry system in 21. Furthermore, the publication includes data provided by the State Treasury on government bonds. Private placements outside the book-entry system and issues of bonds in international markets are not included.

4 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations 4 Laina Debentuurilaina = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeeseenlaskijan muissa sitoumuksissa. Laina-aika/vapaavuodet Laina-aika ja vapaavuodet ilmaistaan vuosina, kuukausina ja päivinä. Bullet = kertakuoletus laina-ajan päättyessä. Lånets namn Debentuurilaina = debentur Erillisjoukkovelkakirjalaina = privat emission JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligation med säkerhet i fastighet Korkostruktuurilaina = strukturräntelån Kuntaobligaatiolaina = kommunobligation Käänteisvelkakirjalaina = omvänt skuldebrevslån Luottokoriobligaatio = kreditkorgsobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksikorivelkakirja = aktieindexkorgsskuldebrev OsakeIndeksilaina = aktieindexlån Osakeindeksisertifikaatti = aktieindexcertifikat Osakekorilaina = aktiekorgslån Pääomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihdettava pääomalaina = konvertibelt kapitallån Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Valuuttakorilaina = valutakorglån VarainhoitoDebentuuri = förvaltningsdebentur VastuuDebentuurilaina = riskdebentur Löptid/amorteringsfria Löptiden och de amorteringsfria en anges i, månader och dagar. Bullet = återbetalning på en gång vid löptidens slut Eräpäivätön = evigt tasa = lig rak amortering Name of loan Debentuurilaina = debenture Erillisjoukkovelkakirjalaina = private bond JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Korkostruktuurilaina = structured interest rate loan Kuntaobligaatiolaina = municipal bond Käänteisvelkakirjalaina = reverse bond Luottokoriobligaatio = credit basket bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksikorivelkakirja = stock indices-linked bond OsakeIndeksilaina = stock index-linked bond Osakeindeksisertifikaatti = index certificate Osakekorilaina = equity basket bond Pääomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihdettava pääomalaina = convertible capital loan Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Valuuttakorilaina = foreign currency basket loan VarainhoitoDebentuuri = asset management debenture VastuuDebentuurilaina = risk debenture Loan/ The loan period and are shown in years, months and days. Bullet = lump sum principal repayment at maturity Eräpäivätön = perpetual tasa = annually in equal instalments Korko Ränta Interest rate Erityisehto = koron määrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitäjältä). Erityisehto = definitionen av räntan är förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinteä = fast Indeksihyvitys = indexgottgörelse (avkastning) Valuuttakurssihyvitys = valutakursgottgörelse (avkastning) Erityisehto = definition of the interest rate is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinteä = fixed Indeksihyvitys = index-linked yield Valuuttakurssihyvitys = exchange-rate-linked yield

5 Emissiokurssi Emissionskurs price = varierande = variable 5 Vakuus Säkerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 19 :n mukainen vakuus. 4 = Muu. 1 = säkerhet i fastighet 2 = bankgaranti 3 = säkerhet i enlighet med 19 i kreditinstitutslagen 4 = övrig 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 19 of the Credit Institutions Act 4 = other

6 Suomen joukkovelkakirjalainat 21 Finländska masskuldebrevslån 21 Finnish bond issues 21 6 Suomalaiset liikkeeseenlaskijat laskivat Suomessa vuonna 21 liikkeeseen uusia euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja noin 16,3 miljardin euron arvosta. Liikkeeseen laskettiin yhteensä 157 euromääräistä yleisölainaa ja 84 erillislainaa. Yritysten, rahoituslaitosten, paikallishallinnon ja valtion joukkovelkakirjamuotoinen lainanotto kasvoi edellisvuotisesta yhteensä noin 18 %. Valtion euromääräinen joukkovelkakirjalainanotto nousi selvästi edellisvuotiseen verrattuna. Valtio oli euroissa mitattuna edelleen selvästi suurin liikkeeseenlaskija: se laski liikkeeseen kaksi tuotto-obligaatiolainaa sekä vuosina 216 ja 22 erääntyvät sarjaobligaatiolainat, ja myi lisäksi vuonna 29 liikkeeseen laskettuja vuosina 214 ja 225 erääntyviä sarjaobligaatiolainoja, yhteensä noin 13,5 miljardin euron arvosta. Tämä vastaa 83 % kaikista uusista euromääräisistä liikkeeseenlaskuista. Rahoituslaitosten vuonna 21 kotimaassa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen määrä laski noin 38 % edellisvuotiseen nähden eli 1,4 miljardiin euroon. Vaikka uusi kotimainen lainanotto on vähentynyt, rahoituslaitosten liikkeessä olevien lainojen kanta on pysynyt lähes ennallaan. Rahoituslaitosten liikkeeseen laskemien erillislainojen lukumäärä ja arvo säilyivät samalla tasolla kuin edellisvuonna. Vuonna 21 kuntien rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos laski liikkeeseen 11 joukkovelkakirjalainaa. Rahoituslaitosten osuus kaikista emissioista oli 8,5 %. Yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 21 noin 1,3 miljardin euron kotimaisella joukkovelkakirjalainanotolla, joka oli n. 3 % enemmän kuin edellisvuonna. I Finland emitterades 21 nya masskuldebrevslån i euro av finländska emittenter för ca 16,3 miljarder euro. Under 21 emitterades totalt 157 nya lån i euro riktade till allmänheten och 84 riktade till privata placerare. Icke-finansiella företag, finansiella företag, lokalförvaltning och staten ökade sammantaget sin upplåning genom masskuldebrev med ca 18 % från 29. Statens upplåning i euro på obligationsmarknaden ökade tydligt från et innan. Staten var fortfarande den klart största emittenten: staten emitterade två avkastningsobligationslån och två serieobligationslån med förfall 216 respektive 22 och sålde två 29 emitterat serieobligationslån med förfall 214 respektive 225 till ett sammanlagt värde av ca 13,5 miljarder euro. Detta motsvarar 83 % av alla nya emissioner i euro. Beloppet av inhemska lån emitterade av finansiella företag minskade med ca 38 % från 29 till 1,4 miljarder euro 21. Även om nya lån emitterades för mindre belopp har utestående beloppet blivit nästan oförändrat. Finansiella företag hade dock ungefär lika många privata emissioner och även det emitterade beloppet var relativt oförändrat jämfört med et innan. Kommunfinans gav 21 ut 11 masskuldebrevslån. De finansiella företagen stod för 8,5 % av emissionerna totalt. Icke-finansiella företag finansierade 21 sin verksamhet genom upplåning av ca 1,3 miljard euro på den inhemska obligationsmarknaden, vilket var ca 3 % mer än et innan. Approximately EUR 16.3 billion euro-denominated bonds were issued in Finland by Finnish issuers in eurodenominated bonds were issued publicly and 84 private placements were issued. Total bond issuance by nonfinancial corporations, financial institutions, local government and central government increased by about 18% on the previous year. Central government s issuance of bonds increased significantly from the previous year. Central government again by far the dominant issuer sector in 21 issued two yield bonds and two serial bonds maturing in 216 and 22, and sold serial bonds issued in 29 and maturing in 214 and 225, to a total value of about EUR 13.5 billion. This is 83% of total bond issuance. Domestic bond issuance by financial institutions decreased by 38 % on the previous year to EUR 1.4 billion. However the stocks of bonds issued by financial institutions remained quite stable compared to year 29. The number and amount of private placements issued by financial institutions remained at the same level compared to previous year. The institution specialised in financing local government issued 11 bonds in 21. Financial institutions accounted for 8.5% of total bond issuance. Non-financial corporations obtained some EUR 1.3 billion of financing from domestic bond issues in 21, which is about 3% more than on the previous year.

7 Luettelo joukkovelkakirjalainoista MSB-register Bond list Tammikuu joulukuu 21 Januari december 21 January December 21 Laina ISIN Nimellisarvo, YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON-FINANCIAL CORPORATIONS YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC price 7 Trainers House Oyj Hybridilaina Outokumpu Oyj Joukkovelkakirjalaina Lemminkainen Oyj Joukkovelkakirjalaina Componenta Oyj Pääomalaina 21 Componenta Oyj Joukkovelkakirjalaina 21 FI , v kk p / eräpäivätön FI , v kk p / FI , v kk 22p/ 1 % 1 % asti ja sen jälkeen vaihtuva 99,74 % 5,125 % 99,65 % 4,5 % FI , v kk p 1 % 1, % FI , v kk p/ 1 % 8, %

8 price 8 ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS Glaston Oyj Abp Vaihtovelkakirjalaina 21 YIT Oyj Joukkovelkakirjalaina Sponda Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/21 Amer Sports Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/21 Rettig Group Oy Ab Joukkovelkakirjalaina 1/21 Neste Oil Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/21 Biohit Oyj Vaihtovelkakirjalaina I/21 Ahlstrom Oyj Joukkovelkakirjalaina Kemijoki Oy Joukkovelkakirjalaina Huhtamäki Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/21, liikkeeseenlaskuvaluutta SEK FI4936 6, v 3kk 26p / 99 % 7 % FI , v kk p 4,823 % FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / 1 % 4,375 % 1 % 5,375 % 1 % 5 % FI , v kk p 1 % 4,875 % FI , v kk p 1 % 6,5 % FI , v kk p/ FI , v kk p/ FI Huom! SEK 45, 1 % 4,5 % 99 % 3,25 % v kk p 99,21 % 3,25 %

9 TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS price YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC 9 Aktia Pankki Oyj Pankki Oyj Debentuurilaina 1/21 Laina Nro4336 Metsälaina Stora Enso Laina Nro4335 Metsälaina UPM Laina Nro434 Indeksilaina EuriborPlus V Laina nro4339a Indeksilaina Tähtiluokka Suomi Perus Laina Nro4339B Indeksilaina Tähtiluokka Suomi Ekstra Kurikan Osuuspankki Paikallisosuuspankkien yhteinen Debentuurilaina 1/21 Laina Nro4343A Indeksilaina Tähtiluokka kuponki Perus Laina Nro4343B Indeksilaina Tähtiluokka kuponki Ekstra Pankki Oyj Joukkovelkakirjalaina 21 I FI4823 7, v kk p / FI , v 2kk 12p / FI , v 2kk 9p / FI , v 1kk 4p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI4743 6, v kk p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI4871 1, v kk p / 1 % 3,3 % n. 11 % 4,7 % 3kk euribor + 2,7 % 3kk euribor +,25 % 3,3 % n. 15 % 2, %

10 price 1 Abp Debenturlån 1/21 Pankki Oyj Kehittyvät Markkinat I/21 Neutraali Pankki Oyj Kehittyvät Markkinat I/21 Plus Laina nro4344 Kiinteäkorkoinen laina Laina nro4349a Indeksilaina Kiinan nousu Perus Laina nro4349b Indeksilaina Kiinan nousu Ekstra Nordea Pankki Suomi Oy Laina nro4347 Eurooppa Booster Laina nro4348 Eurooppa Booster Ekstra Aktia Pankki Oyj Debentuurilaina 2/21 FI , v kk p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v kk p / FI , v 1kk 11p / FI4989 6, v 1kk 11p / FI4948, v kk 21p / FI4955, v kk 21p / FI4915 4, v kk p / 3,3 % 1 % 11 % n. 11 % 1,8 % 12kk euribor + 1 % Laina Nro4357 Indeksilaina Tuottoputki I FI , v 1kk p / Neljännesvuosittain 3kk euribor, vuotuisesti vähintään 2 % ja enintään 4% Laina Nro 4358A Indeksilaina Voittajamarkkina FI , v 1kk 9p / n. 11 % Indeksikori Laina Nro 4358B Indeksilaina Voittajamarkkina FI , v 1kk 9p / n. 11 % Indeksikori

11 price 11 Aktia Pankki Oyj Debenturlån 3/21 FI4159 8, v kk p / 3,3 % Tutkimuksen tähdet II/21, neutraali Ttutkimuksen tähdet II/21, plus Aktia Pankki Oyj Indexlån Avkastning Europa, neutral Aktia Pankki Oy Indexlån Avkastning Europa, extra Laina nro4366 Indeksilaina Tuottoputki II Laina nro4364a Indeksilaina Lääketeollisuus Laina nro4364b Indeksilaina Lääketeollisuus Laina nro4359 Kuponkiobligaatio Nokia ja Stora Enso FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / 1 % 11 % FI , v kk 17p 1 % FI , v kk 17p 11 % FI , v 1kk p / FI , v 1kk 8p / FI4183 3, v 1kk 8p / FI4168 6, v kk 2p / n. 11 % 3kk euribor Viiteindeksi Viiteindeksi 1 % Laina nro4372 Euro Stoxx 5 Index Tracker Aktieindexobligation Nordiska Tigrar Försiktig Aktieindexobligation Nordiska Tigrar Offensive Laina nro4371a Indeksilaina Öljy-yhtiöt, perus Laina nro4371b Indeksilaina Öljy-yhtiöt, ekstra FI , v kk 2p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / 1 % 11 % n. 11 %

12 price 12 Laina nro4376 Lääketeollisuus Booster Ekstra Eurajoen Säästöpankki Debentuurilaina I/21 Tulevaisuus III/21, neutraali Tulevaisuus III/21, plus Laina nro4378 Indeksilaina Tuottoputki III Lammin Osuuspankki Debentuurilaina 1/21 Suupohjan Osuuspankki Joukkovelkakirjalaina 1/21 Laina nro4383a Indeksilaina Aasia, perus Laina nro4383b Indeksilaina Aasia, ekstra Aktia Pankki Oyj Debenturlån 4/21 Laina nro4387 Indeksilaina Tuottoputki IV Evli Pankki Oyj Maataloushyödyke + aggressiivinen Evli Pankki Oyj Maataloushyödyke + neutraali FI412315, v 2kk 3p / FI , v kk p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v 1kk 3p / FI , v kk p / FI4178 4, v kk p / FI , v 1kk 9p / FI , v 1kk 9p / FI , v kk p / FI , v 1kk 5p / FI , v kk 1p / FI412224, v kk 1p / 12kk euribor +,8 % 1 % 11 % 3kk euribor 3,2 % 2,7 % n. 11 % Indeksikori Indeksikori 3,3 % 3kk euribor 11 % 1 %

13 price 13 Liedon Säästöpankki Debentuurilaina/21 Laina nro4389a Indeksilaina BRIC Osake, perus Laina nro4389b Indeksilaina BRIC Osake, ekstra Laina nro439a Indeksilaina BRIC Raaka-aine, perus Laina nro439b Indeksilaina BRIC Raaka-aine, ekstra Laina nro4391a Indeksilaina BRIC Valuutta perus Laina nro4391b Indeksilaina BRIC Valuutta ekstra Parkanon Säästöpankki Säästöpankkien yhteinen Debentuuri-laina I/21 Menestyjät IV/21, neutraali Menestyjät IV/21, plus Aito Säästöpankki Debentuurilaina I/21 FI , v kk p / FI , v 1kk 7p / FI , v 1kk 7p / FI , v 1kk 7p / FI413693, v 1kk 7p / FI41371, v 1kk 7p / FI413719, v 1kk 7p / FI , v kk p / FI , v kk 17p / FI , v kk 17p / FI , v kk p / 3, % n. 11 % n. 11 % n. 11 % Indeksikori Indeksikori Valuuttakori Valuuttakori 2,5 % 1 % 11 % 3,3 %

14 price 14 Huittisten Säästöpankki Debentuurilaina I/21 FI41326, v kk p / 3,3 % Debenturlån 2/21 FI , v kk p / vuosittain 3,3 % Laina nro4392a Kiinteäkorkoinen joukkovelkakirjalaina Laina nro4393a itraxx CLN Laina nro4394 Indeksilaina Tuottoputki V Laina nro4396a Indeksilaina BRIC Osake, perus Laina nro4396b Indeksilaina BRIC Osake, ekstra Laina nro4397a Indeksilaina BRIC Raaka-aine, perus Laina nro4397b Indeksilaina BRIC Raaka-aine, ekstra Laina nro4398a Indeksilaina BRIC Valuutta, perus Laina nro4398b Indeksilaina BRIC Valuutta, ekstra Laina nro4399a Indeksilaina Rahti, perus Laina nro4399b Indeksilaina Rahti, ekstra Aktieindexobligation Shipping, ränta FI413735, v kk p / FI , v kk 13p / FI , v 1kk 8p / FI , v kk 17p / FI , v kk 17p / FI , v kk 17p / FI41497, v kk 17p / FI , v kk 17p / FI414113, v kk 17p / FI4143 2, v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI , v 11kk 21p / n. 11 % n. 11 % n. 11 % n. 11 % 1,6 % 3kk euribor + 1 % 3kk euribor Indeksikori Indeksikori Valuuttakori Valuuttakori Viiteindeksi Viiteindeksi 1 % 2 % + osakekori

15 price 15 Aktieindexobligation Shipping, tillväxt Aktia Pankki Oyj Indexlån Tillväxt Kina, neutral Aktia Pankki Oyj Indexlån Tillväxt Kina, extra Laina nro44 Kuponkiobligaatio Apple, Outokumpu ja Sampo Tutkimuksen tähdet V/21, neutraali Tutkimuksen tähdet V/21, plus Laina nro445a Indeksilaina Tähtiluokka Pohjoismaat, perus Laina nro445b Indeksilaina Tähtiluokka Pohjoismaat, ekstra Laina nro448 Indeksilaina Tuottoputki VI Laina nro4412 Indeksilaina Tuottoputki VII FI , v 11kk 22p / FI , v 6kk 25p / FI , v 6kk 25p / FI , v kk 3p / FI , v kk 17p / FI , v kk 17p / FI414337, v 1kk 16p/ FI414345, v 1kk 16p/ FI , v 1kk 3p/ FI , v kk 3p/ 11 % Osakekori 1 % 11 % Osakekori 1 % 11 % n. 11 % Osakekori Osakekori 3kk euribor, vähintään 1,7 %, enintään 4 % 3kk euribor, vähintään 1,7 %, enintään 4 % Laina nro4413a Indeksilaina Itäinen Pallonpuolisko, perus FI , v 1kk 8p/ n.1 % Indeksikori Laina nro4413b Indeksilaina Itäinen Pallonpuolisko, ekstra FI , v 1kk 8p/ n.11 % Indeksikori Vakaa kasvu VI/21, neutraali Vakaa kasvu VI/21, plus FI , v kk 17p/ FI , v kk 17p/ 1 % Osakekori-indeksi 11 % Osakekori-indeksi

16 price 16 Aktia Pankki Oyj Debenturlån 5/21 Laina nro4416a Indeksilaina Euroopan vienti, perus Laina nro4416b Indeksilaina Euroopan vienti, ekstra Laina nro4415 Kiina Index Tracker Laina nro442 Indeksilaina Tuottoputki VIII Amerikan Tähdet VII/21, neutraali Amerikan Tähdet VII/21, plus Laina nro4421 Brasilia Venäjä Kiina Kuponki Laina nro4425a Indeksilaina Suomi, perus Laina nro4425b Indeksilaina Suomi, ekstra Suupohjan Osuuspankki Debentuurilaina 1/21 Kalannin Säästöpankki Debentuurilaina 21 Eurajoen Säästöpankki Debentuurilaina II/21 FI , v kk p/ FI , v 1kk 9p/ FI , v 1kk 9p/ FI416985, v 1kk 2p/ FI , v kk 25p/ FI , v kk 16p/ FI , v kk 16p/ FI418338, v kk 23p/ FI , v 1kk 9p/ FI418452, v 1kk 9p/ FI , v kk p / FI , v kk p / FI416977, v kk p / 325, % n. 11 % n.1 % n.1 % Viiteindeksi 3kk euribor, vähintään 1,7 %, enintään 4% 1 % Viiteindeksi 11 % Viiteindeksi n.1 % Indeksikori n.1 % Viiteindeksi n.11 % Viiteindeksi 1. vuosi 3,25 %, vuodet 2-5: 12 kk euribor+,3 % 1. vuosi 2,5 %, vuodet 2-5: 12 kk euribor +,5 % 12kk euribor +,75 %

17 price 17 Laina nro4423 Kiinteäkorkoinen joukkolaina Laina nro4431 Indeksilaina Tuottoputki IX Laina nro4429a Indeksilaina Kaakkoisaasia Laina nro4429b Indeksilaina Kaakkoisaasia Aktia Pankki Oyj Aktieindexobligation Asiens Köpstarka Konsument, neutral Aktia Pankki Oyj Aktieindexobligation Asiens Köpstarka Konsument, extra Aktieindexobligation Emerging Markets, tillväxt försiktig Aktieindexobligation Emerging Markets, tillväxt offensiv Aktieindexobligation Emerging Markets, valuta försiktig Aktieindexobligation Emerging Markets, valuta offensiv Aktia Pankki Oyj Debenturlån 6/21 Tutkimuksen tähdet VIII/21, neutraali Tutkimuksen tähdet VIII/21, plus Laina nro4428 Kuponkiobligaatio Eurooppa 1% Laina nro4435 Indeksilaina Latinalainen Amerikka FI418346, v kk p/ FI , v kk 28p/ FI , v kk 29p/ FI418742, v kk 29p/ FI41813, v kk 14p/ FI , v kk 14p/ FI , v 6kk 1p/ FI , v 6kk 1p/ FI , v 6kk 16p/ FI , v 6kk 16p/ FI , v kk p / FI , v kk 16p/ FI , v kk 16p/ FI , v kk 19p/ 3, %, n.1 % 3kk euribor, vähintään 1,7 %, enintään 4 % n.1 % Indeksikori n.11 % Indeksikori 1 % Osakekori 11 % Osakekori 1 % Viiteindeksi 11 % Viiteindeksi 1 % Viitevaluuttakurssien muutos 12 % Viitevaluuttakurssien muutos 3,3 % 1 % Osakekori-indeksi 11 % Osakekori-indeksi, n.1 % FI , v kk 25p, n.1 % Viiteindeksi Viiteindeksi

18 price 18 Laina nro 4437A Indeksilaina Suomi, perus Laina nro 4437B Indeksilaina Suomi, ekstra Laina nro4439 Indeksilaina Tuottoputki X Liedon Säästöpankki Debentuurilaina II/21 Huittisten Säästöpankki Debentuurilaina II/21 Laina nro4434 Kehittyvät korkomarkkinat Laina nro4445a Indeksilaina Talouden kasvukeskukset, perus Laina nro4445b Indeksilaina Talouden Kasvukeskukset, ekstra Menestyjät IX/21, neutraali Menestyjät IX/21, plus Nooa Säästöpankki Indeksiobligaatio Pohjoismaat Laina nro4449 Indeksilaina Tuottoputki XI Laina nro445 Brasilia Venäjä Kiina kuponki FI , v 1kk 9p/ FI419146, v 1kk 9p/ FI , v 1kk p/ FI , v kk p / FI , v kk p / FI41898, v 11kk 28p/ FI , v 1kk 9p/ FI , v 1kk 9p/ FI , v kk 2p/ FI , v kk 2p/ FI , v kk 7p/ FI , v 1kk 2p/ FI , v kk 7p/, n.1 %, n.11 %, n.1 % 3kk euribor, vähintään 1,7 %, enintään 4% 1. vuosi 3,3 %, vuodet 2-5: 12 kk euribor+,25 % 1. vuosi 2,85 %, vuodet 2-5: 12 kk euribor+,5 %, n.1 %, n.1 %, n.11 % Viiteindeksirahasto Viiteindeksikori Viiteindeksikori 1 % Viiteindeksi 11 % Viiteindeksi 1 % Viiteindeksi n.1 % 3kk euribor, vähintään 2 %, enintään 4% n.1 % Viiteindeksikori

19 price 19 Laina nro4442 Suomi 5 vuotta luottoriskilaina Ränteobligation Miljö, försiktig Ränteobligation Miljö, offensiv Indexobligation Miljö, försiktig FI , v 1kk p/ FI419211, v 11kk 25p/ FI419229, v 11kk 25p/ FI , v 11kk 2p/ 1 % Viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumat, jos ei ole 3kk euribor + tuottomarginaali 1 % Viiteosakekori 12 % Viiteosakekori 1 % Viiteindeksi Indexobligation Miljö, offensiv Laina nro4453a Indeksilaina Maatalous, perus Laina nro4453b Indeksilaina Maatalous, ekstra Laina nro4451 Kuponkiobligaatio Fortum, UPM ja Sampo Aktia Pankki Oyj Indexlån Brasilien - Indien, premium Aktia Pankki Oyj Indexlån Brasilien - Indien, ekstra FI , v 11kk 2p/ FI41988, v 1kk p/ FI419898, v 1kk p/ FI , v 11kk 29p/ FI , v 11kk 13p/ FI , v 11kk 13p/ 11 % Viiteindeksi n.1 % Hyödykefutuurikori n.15 % Hyödykefutuurikori n.1 % Viiteosakekori 15 % Viiterahastoindeksi 11 % Viiterahastoindeksi

20 price 2 ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS Laina nro4341 Korkoputkiobligaatio 12 kk Laina nro4338 Euro STOXX 5 Index Tracker Laina nro4342 Erillislaina Pohjoismaat Kuponki Masskuldebrevslån Laina nro4345 Metsälaina M-Real, vaihtuvatuottoinen Laina nro4346 Metsälaina M-Real, kiinteätuottoinen Laina nro4353 Erillislaina Laina nro435 Erillislaina Nokia ja Fortum Autocallable Evli Pankki Oyj Kiina+ Private Placement, neutraali Evli Pankki Oyj Kiina+ Private Placement, aggressiivinen Evli Pankki Oyj Indeksilaina Energia 1/21 Private Placement Laina nro 436 Erillislaina UPM-Kymmene Booster UPM-korko 1/21 Laina nro4365 Taaleritehdas Suomi 3v Luottoriskilaina III/21 Kiinteätuottoinen FI , v kk 3p / FI4844 1, v kk p / FI , v kk 2p / FI , v 6kk p / FI48784, v 1kk 21p / FI48776, v 1kk 21p / FI , v kk p / FI , v kk 9p / FI4875 3, v kk 15p / FI , v kk 15p / FI48693, v kk 7p / FI , v kk 13p / FI , v kk 27p / FI , v 3kk 5p /, Viitekoron kehitys (12kk euribor) 1 % 3kk euribor +,7 % 3kk euribor + 4,8% 6,25 % 1 % 3kk euribor +,25% 1 % 12 % 11 % 1 %, 1. vuonna 1,25 % + 2,5%

21 price 21 Laina nro4367 Erillislaina Eurooppa 213 Laina nro4369 Taaleritehdas Suomi 3v Luottoriskilaina IV/21 Kiinteätuottoinen Laina nro4368 Erillislaina Fortum Booster Laina nro4375 Kuponkiobligaatio Fortum, Outokumpu ja Sampo Nooa Säästöpankki Erillislaina 1/21 Laina nro4351 Taaleritehdas Suomi 3 vuotta FTD Luottoriskilaina I/21 Laina nro4352 Taaleritehdas Suomi 3 vuotta FTD Luottoriskilaina II/21 Laina nro4379 Credit Accumulator Aktia Pankki Oyj Private Placement 1/21 BRIC4 2/21 Laina nro4384 Outokumpu CLN, kiinteätuottoinen Laina nro4385 Outokumpu CLN, vaihtuvatuottoinen Laina nro4386 Erillislaina Kuponki Nokia ja UPM FI , v kk 17p / FI , v 3kk 1p / FI , v kk 1p / FI , v kk 24p / FI , v kk p / n. 15 % FI , v 2kk 11p FI4917, v 2kk 11p / FI , v 2kk 4p / FI , v kk p / FI , v kk 18p /, jos ei luottovastuutapahtumia niin 5,5% 1 % 3,2 % FI , v 4kk 23p FI , v 4kk 23p / FI , v 1kk 17p / Viiteyhtiöiden luottoriskit, odotettu tuotto 5 % Viiteyhtiöiden luottoriskit, odotetun tuoton perusteena 3kk euribor + 3 % 1 % 3kk euribor +,25 %, vähintään 2 % 11 % Viiteyhtiön luottoriski, odotettu tuotto 2,85 % Viiteyhtiön luottoriski, odotetun tuoton perustana 3kk euribor + 1,4 %

Suomen joukkovelkakirjalainat 2003 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2003 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2003 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2011 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2011 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 211 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 29 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2012 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2012 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 212 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2007 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2007 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 27 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2000 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2006 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2006 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 26 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 25 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2004 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2014 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2014 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 214 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2008 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2008 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 28 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2015 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2015 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 215 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2013 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2013 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 213 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 1999 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 1999 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 1999 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2016 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2016 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 216 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Markkamääräisten joukkovelkakirjalainojen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR Exchange Notice April 25, 2007 Series 18/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TeliaSonera AB has approved a dividend of EUR 0.6849 per share which will be effective

Lisätiedot

LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT % tuotolla. LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT 13.9.

LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT % tuotolla. LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT 13.9. Päivämäärä: 29.9.2016 Ei-erääntyneiden lainojen keskiarvostuspisteet on nähtävillä tuotekohtaisissa katsauksissa sijainnissa: www.seb.fi - Sijoituslainat Erääntyneet lainat: SEB Eurooppa Osake Indeksi

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 20, 2007 Series 14/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: RAUTARUUKKI OYJ The AGM of Rautaruukki Oyj has approved a dividend of EUR 2.00 per share which will be effective

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Keitä olemme Miten pörssi toimii Miten voit hyötyä pörssinoteeratuista sijoitustuotteista Keitä

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

VIIKKORAPORTTI 23.11.2015

VIIKKORAPORTTI 23.11.2015 Jälkimarkkinaraportti 23/11/215 VIIKKORAPORTTI 23.11.215 Pääomasuojatut sijoitustuotteet Lisätietoa sivulla ISIN Liikkeeseenlaskupv. Eräpäivä Liikkeeseenlaskija Indikatiivinen ostokurssi 1 viikon muutos

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2009 Disclosure Dates 2009 5.10.2009. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 12.2. 12 14 3.4.

Lisätiedot

http://investorsonclimatechange.org/200- global-investors-managing-15-trillionassets-urge-g7-stand-paris-agreementdrive-swift-implementation/ http://unfccc.int/paris_agreement/items/ 9485.php http://www4.unfccc.int/ndcregistry/page

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance**

NASDAQ OMX Helsinki. Julkistamisajankohdat 2010 Disclosure Dates 2010 11.3.2010. Yhtiökokous Interim Reports/Summaries of Performance** Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet** Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual General Interim Reports/Summaries of Performance** Affecto Oyj Small cap 7 17.2. 10 12 25.3.

Lisätiedot

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki. OMX Nordic Exchange Helsinki. Julkistamisajankohdat 2008 Disclosure Dates 2008 29.10.2008 Affecto Oyj Small cap 7 14.2. 11 14 31.3. 3 19 6.5. 32 7.8. 45 3.11. Ahlstrom Corporation Oyj Mid cap 5 1.2. 12 14 2.4. 3 17 25.4. 30 25.7. 44 28.10. x Aldata Solution Oyj Small cap 8 21.2. 13 3 19 8.5.

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,2 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 ALLOKAATIOPALVELU TASAPAINOINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 54,5 % 50 %

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA Salkkukatsaus 9/2008 3/2009 9/2009 3/2010 9/2010 3/2011 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU SUOMI-PAINOTUKSELLA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino

Lisätiedot

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 12/2014 3/2015 6/2015 9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 RAHASTO KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 79,6 % 75 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2 PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3 InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys Erän nimi ja numero Viiteominaisuuslaji

Lisätiedot

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus

RAHASTO MALTILLINEN Salkkukatsaus 7/2010 1/2011 7/2011 1/2012 7/2012 1/2013 7/2013 1/2014 7/2014 1/2015 7/2015 1/2016 7/2016 1/2017 7/2017 RAHASTO MALTILLINEN OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 29,2 % 25 % Korkosijoitukset

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU MALTILLINEN ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 30,5

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus

ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA Salkkukatsaus 10/2014 1/2015 4/2015 7/2015 10/2015 1/2016 4/2016 7/2016 10/2016 1/2017 4/2017 7/2017 10/2017 ALLOKAATIOPALVELU KASVU ILMAN SUOMI-PAINOTUSTA OMAISUUSLAJIJAKAUMA Peruspaino Osakesijoitukset 75,4 % 75 %

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

Kaikki avoinna olevat ideat

Kaikki avoinna olevat ideat Kaikki avoinna olevat ideat 4.12.2017 KATEGORIA AVOIN IDEA AVAUSPVM TUOTTO VRT-INDEKSI TUOTTOERO SIJOITUSAIKA Osakkeet Suomi Citycon 4.12.2017 0 Orion 2.11.2017-13,7-3,6-10,1 32 Nokian Renkaat 6.3.2017

Lisätiedot

LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT % tuotolla. LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT 13.9.

LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT % tuotolla. LÄHTÖARVO ON YLITTYNYT JA LAINA ERÄÄNTYNYT 13.9. Päivämäärä: 13.8.2015 Ei-erääntyneiden lainojen keskiarvostuspisteet on nähtävillä tuotekohtaisissa katsauksissa sijainnissa: www.seb.fi - Sijoituslainat Erääntyneet lainat: SEB Eurooppa Osake Indeksi

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina VI/2010

Kuntaobligaatiolaina VI/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina VI/2010 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 11.8.2010 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2010 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA

KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Helsinki 9.8.2010 KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMA HEINÄKUUN LOPUSSA 57,42 MILJARDIA EUROA Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi heinäkuussa 56 miljardista eurosta

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous, asialistalla osakeanti ja optio-oikeudet (klo 09.00)

Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous, asialistalla osakeanti ja optio-oikeudet (klo 09.00) Yhtiökokoukset 2015 Viikko 6/2015 To 05.02. Takoma: varsinainen yhtiökokous (klo 10.00) To 05.02. Panostaja: varsinainen yhtiökokous (klo 13.00) Viikko 7/2015 Ti 10.02. Ixonos: ylimääräinen yhtiökokous,

Lisätiedot

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä?

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? 1 Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? Esa Kallio 07.05.2014 7.5.2014 Kuntarahoitus, Luottamuksellinen 2 Potentiaaliset sijoittajat Kuntarahoitukselle

Lisätiedot

STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET RAPORTTI -RAPORTTI MAALISKUU 2008 STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET -RAPORTTI MAALISKUU 2008

STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET RAPORTTI -RAPORTTI MAALISKUU 2008 STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET -RAPORTTI MAALISKUU 2008 STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET -RAPORTTI MAALISKUU 2008 STRUKTUROIDUT SIJOITUSTUOTTEET STRUKTUROIDUT - SIJOITUSTUOTTEET RAPORTTI -RAPORTTI MAALISKUU 2008 Maaliskuu 2008 2 Strukturoitujen tuotteiden liieellelaskijoiden

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013

Markkinakatsaus. Muuttuva maailma. Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Markkinakatsaus Muuttuva maailma Toni Teppala Nordea Varallisuudenhoito Marraskuu 2013 Lehmanin romahduksesta viisi vuotta Lähde: ThomsonReuters Taloudet piristymässä, mutta tuskaisen hitaasti 65 Teollisuuden

Lisätiedot

TOIMINNAN ALUSTA ( ) SIS. KAUPANKÄYNTIPALKKIO 0,4 % Ylituotto vs. MSCI World AC +20,1 %

TOIMINNAN ALUSTA ( ) SIS. KAUPANKÄYNTIPALKKIO 0,4 % Ylituotto vs. MSCI World AC +20,1 % TOIMINNAN ALUSTA (2.2.2015) SIS. KAUPANKÄYNTIPALKKIO 0,4 % Ylituotto vs. MSCI World AC +20,1 % 1 MENESTYKSESTÄ YKSITTÄISTEN SUOSITUSTEN TASOLLA 64 suositusta nyt maalissa: vertailuindeksiin nähden 51 x

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(1) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI POHJOISMAAT OPTIMIAJOITUS 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset

Lisätiedot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot Lainan liikkeeseenlaskija on. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 14.4.2004 päivätyn listalleottoesitteen perusosaan sisältyvien :n joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 16.6.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 16.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 12.6.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,02 Suomi 6,08 SEB Finlandia SEB 4,62 SEB Finland Small Cap SEB 1,46 Eurooppa

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina X/2005

Kuntaobligaatiolaina X/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina X/2005 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 24.10.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000 ohjelmaesite on saatavissa

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi (klo 15.30)

Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi (klo 15.30) Tulostiedot 2015 Viikko 4/2015 Pe 23.01. Basware: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 13.00) Viikko 5/2015 Ke 28.01. Nordea Bank: tilinpäätöstiedote 2014 (n. klo 8.00), tiedotustilaisuus (klo 10.30), puhelinkonferenssi

Lisätiedot

Lähetysnumero Sändningsnummer. Muut lavat Övriga lastpallar. Rullakot Postbehållare. Postipussit Postsäckar. Lava Pall

Lähetysnumero Sändningsnummer. Muut lavat Övriga lastpallar. Rullakot Postbehållare. Postipussit Postsäckar. Lava Pall 8800 Jakauma vast.ottajille Fördelning, lukumäärä, antal Y-tunnus 53864-4 FO-nummer Keskipaino/ Genomsnittsvikt/ Mat.nro 504 50-5 000x5 04.6- E 83799 Jakauma vast.ottajille Fördelning, lukumäärä, antal

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj

OSA A SOPIMUSEHDOT. 1. Liikkeeseenlaskija: Nordea Pankki Suomi Oyj NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 14/2006 Indeksilaina Kehittyvät Valuutat Perus Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa

Lisätiedot

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar

Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Sijoitusrahasto-osuudet Placeringsfond andelar Arvo osuutta Verotusarvo Verotusarvo kohden Beskattnings- Beskattnings- Värdet per värde värde andel Euro Mk 3C Alpha 72.83 433.03 Aktia Capital A /100 os.

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 29.9.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 29.9.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 26.9.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,83 SEB Finlandia SEB 4,00 SEB Finland Small Cap SEB 0,83 Eurooppa

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

VIIKKORAPORTTI 2.11.2015

VIIKKORAPORTTI 2.11.2015 Jälkimarkkinaraportti 2.11.215 VIIKKORAPORTTI 2.11.215 Pääomasuojatut sijoitustuotteet Lisätietoa sivulla ISIN Liikkeeseenlaskupv. Eräpäivä Liikkeeseenlaskija Indikatiivinen ostokurssi 1 viikon muutos

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

TALLETUSPLUS -TILIEN PERUSTIEDOT JA KURSSIKEHITYS... 2 PLUSKONTO -GRUNDUPPGIFTER OCH KURSUTVECKLING FÖR KONTONA... 3

TALLETUSPLUS -TILIEN PERUSTIEDOT JA KURSSIKEHITYS... 2 PLUSKONTO -GRUNDUPPGIFTER OCH KURSUTVECKLING FÖR KONTONA... 3 TALLETUSPLUS -TILIEN PERUSTIEDOT JA KURSSIKEHITYS... 2 PLUSKONTO -GRUNDUPPGIFTER OCH KURSUTVECKLING FÖR KONTONA... 3 DEPOSITPLUS ACCOUNTS - BASIC INFORMATION AND PRICE DEVELOPMENT... 5 HOIUS PLUSS KONTODE

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI TUOTTOHAKUINEN

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI TUOTTOHAKUINEN DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1001B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli Jäsenosuus (osuus) 1 Liikkeeseenlaskija Jäsenosuuspankit 2 Yksilöllinen tunniste (esim. CUSIP,

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2 PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3 InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys Erän nimi ja numero Viiteominaisuuslaji

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 22.10.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 22.10.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 20.10.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 4,90 SEB Finlandia SEB 4,90 Eurooppa 5,48 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1603: KORKOKAULURI IX Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012 täydennettyyn

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 3.2.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 3.2.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 31.1.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,60 Finlandia 4,01 Finland Small Cap 1,59 Eurooppa 7,49 BGF European

Lisätiedot

Markkinatakaus warrantille 0ODAXEW61T on päättynyt Market making for warrant 0ODAXEW61T has been stopped

Markkinatakaus warrantille 0ODAXEW61T on päättynyt Market making for warrant 0ODAXEW61T has been stopped 1 (7) Nordea Pankki Suomi Oyj/Nordea Bank Finland Plc Vuosikooste tilikauden 2009 aikana julkistetuista tiedotteista/ Annual summary on published information 2009 Date 30 December 2009 30 December 2009

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com Korkosijoitusten analysointi Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset, yrityslainat ja valtioiden

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 10.3.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 10.3.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Osakemarkkinat ylipainossa Alexandria Cautious 10.3.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,11 Suomi 7,01 Finlandia 5,40 Finland Small Cap

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1000: OSAKEOBLIGAATIO SKANDINAVIA Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 20.11.2008 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Danske

Lisätiedot

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa)

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa) AKTIA VALUUTTAOBLIGAATIO TAALANKÄÄNTÄJÄ - LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot Aktia valuutaobligaatio Taalankääntäjälle (Neutraali FI4000006606 ja Extra FI4000006614) on 2. joulukuuta 2009 vahvistettu seuraavasti:

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Säilytyspalkkio Päivän kurssia sovelletaan säästötili POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,00 % ennen klo

Lisätiedot

Kasvu keskimäärin / Average growth: +2,9 % Japani Japan

Kasvu keskimäärin / Average growth: +2,9 % Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 21e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 21e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BKT:n kasvu 21

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot