Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen joukkovelkakirjalainat 2010 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues"

Transkriptio

1 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 21 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i Finland - Bond issues in Finland Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kanta Utestående masskuldebrevslån emitterade i Finland Outstanding amount of bonds issued in Finland ISSN verkkojulkaisu / webbversion / online Tiedustelut: Tilastoyksikkö Ekonomisti Aki Ojala, puh Postiosoite: PL 16, 11 Helsinki Sähköposti: Puhelin: Upplysningar: Statistikenheten Ekonom Aki Ojala, telefon Postadress: PB 16, 11 Helsingfors E-post: Telefon: Enquiries: Statistics Economist Aki Ojala, tel Postal Address: P.O. Box 16, FIN 11 Helsinki, Finland Phone:

2 2 Sisältö Innehåll Contents Sivu Sida Page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset 4 Teckenförklaringar och förkortningar 4 Explanations of symbols and abbreviations 4 Suomen joukkovelkakirjalainat 21 6 Finländska masskuldebrevslån 21 6 Finnish bond issues 21 6 Luettelo joukkovelkakirjalainoista 7 MSB-register 7 Bond list 7 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån Summary of bond issues,

3 Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sisältää tiedot suomalaisten liikkeeseenlaskijoiden Suomessa yleisölle tarjoamista pitkäaikaisista (vähintään yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi. Julkaisun tiedot ovat peräisin arvopaperikeskuksen ylläpitämästä rekisteristä. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eikä niissä ole kattavasti otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Julkaisussa on niin ikään annettu tiedot arvoosuusjärjestelmään vuoden 21 aikana liitetyistä erillislainoista. Lisäksi julkaisussa ovat Valtiokonttorin toimittamat tiedot valtion joukkovelkakirjalainoista. Julkaisu ei kata arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolisia erillislainoja eikä yksinomaan kansainvälisille pääomamarkkinoille liikkeeseen laskettuja joukkovelkakirjalainoja. Publikationen Finländska masskuldebrevslån innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån (med en löptid på minst ett ) emitterade av finländska emittenter och riktade till allmänheten över vilka prospekt i enlighet med värdepappersmarknadslagen har lämnats till Finansinspektionen för godkännande. Uppgifterna baserar sig på värdepapperscentralens register. Uppgifterna om de nominella utestående beloppen är baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmässiga; förtida återbetalningar beaktas inte uttömmande. Publikationen innehåller också uppgifter om privata emissioner registrerade i värdeandelssystemet under 21. I statistikmeddelandet ing vidare uppgifter från Statskontoret om statens masskuldebrevslån. Publikationen täcker inte andra privata emissioner än sådana som registrerats i värdeandelssystemet och inte heller masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna. This publication - Finnish Bond s - covers public issues of long-term (minimum 1-year) bonds by Finnish issuers on which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FIN-FSA) in accord with the Securities Markets Act. The data were obtained from the register maintained by central securities depository. Data on the nominal stock of bonds, based on bond redemption schedules, are imputed and do not completely take into account early redemptions. The publication also includes data on private placements registered in the book-entry system in 21. Furthermore, the publication includes data provided by the State Treasury on government bonds. Private placements outside the book-entry system and issues of bonds in international markets are not included.

4 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations 4 Laina Debentuurilaina = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeeseenlaskijan muissa sitoumuksissa. Laina-aika/vapaavuodet Laina-aika ja vapaavuodet ilmaistaan vuosina, kuukausina ja päivinä. Bullet = kertakuoletus laina-ajan päättyessä. Lånets namn Debentuurilaina = debentur Erillisjoukkovelkakirjalaina = privat emission JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligation med säkerhet i fastighet Korkostruktuurilaina = strukturräntelån Kuntaobligaatiolaina = kommunobligation Käänteisvelkakirjalaina = omvänt skuldebrevslån Luottokoriobligaatio = kreditkorgsobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksikorivelkakirja = aktieindexkorgsskuldebrev OsakeIndeksilaina = aktieindexlån Osakeindeksisertifikaatti = aktieindexcertifikat Osakekorilaina = aktiekorgslån Pääomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihdettava pääomalaina = konvertibelt kapitallån Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Valuuttakorilaina = valutakorglån VarainhoitoDebentuuri = förvaltningsdebentur VastuuDebentuurilaina = riskdebentur Löptid/amorteringsfria Löptiden och de amorteringsfria en anges i, månader och dagar. Bullet = återbetalning på en gång vid löptidens slut Eräpäivätön = evigt tasa = lig rak amortering Name of loan Debentuurilaina = debenture Erillisjoukkovelkakirjalaina = private bond JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Korkostruktuurilaina = structured interest rate loan Kuntaobligaatiolaina = municipal bond Käänteisvelkakirjalaina = reverse bond Luottokoriobligaatio = credit basket bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksikorivelkakirja = stock indices-linked bond OsakeIndeksilaina = stock index-linked bond Osakeindeksisertifikaatti = index certificate Osakekorilaina = equity basket bond Pääomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihdettava pääomalaina = convertible capital loan Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Valuuttakorilaina = foreign currency basket loan VarainhoitoDebentuuri = asset management debenture VastuuDebentuurilaina = risk debenture Loan/ The loan period and are shown in years, months and days. Bullet = lump sum principal repayment at maturity Eräpäivätön = perpetual tasa = annually in equal instalments Korko Ränta Interest rate Erityisehto = koron määrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitäjältä). Erityisehto = definitionen av räntan är förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinteä = fast Indeksihyvitys = indexgottgörelse (avkastning) Valuuttakurssihyvitys = valutakursgottgörelse (avkastning) Erityisehto = definition of the interest rate is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinteä = fixed Indeksihyvitys = index-linked yield Valuuttakurssihyvitys = exchange-rate-linked yield

5 Emissiokurssi Emissionskurs price = varierande = variable 5 Vakuus Säkerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 19 :n mukainen vakuus. 4 = Muu. 1 = säkerhet i fastighet 2 = bankgaranti 3 = säkerhet i enlighet med 19 i kreditinstitutslagen 4 = övrig 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 19 of the Credit Institutions Act 4 = other

6 Suomen joukkovelkakirjalainat 21 Finländska masskuldebrevslån 21 Finnish bond issues 21 6 Suomalaiset liikkeeseenlaskijat laskivat Suomessa vuonna 21 liikkeeseen uusia euromääräisiä joukkovelkakirjalainoja noin 16,3 miljardin euron arvosta. Liikkeeseen laskettiin yhteensä 157 euromääräistä yleisölainaa ja 84 erillislainaa. Yritysten, rahoituslaitosten, paikallishallinnon ja valtion joukkovelkakirjamuotoinen lainanotto kasvoi edellisvuotisesta yhteensä noin 18 %. Valtion euromääräinen joukkovelkakirjalainanotto nousi selvästi edellisvuotiseen verrattuna. Valtio oli euroissa mitattuna edelleen selvästi suurin liikkeeseenlaskija: se laski liikkeeseen kaksi tuotto-obligaatiolainaa sekä vuosina 216 ja 22 erääntyvät sarjaobligaatiolainat, ja myi lisäksi vuonna 29 liikkeeseen laskettuja vuosina 214 ja 225 erääntyviä sarjaobligaatiolainoja, yhteensä noin 13,5 miljardin euron arvosta. Tämä vastaa 83 % kaikista uusista euromääräisistä liikkeeseenlaskuista. Rahoituslaitosten vuonna 21 kotimaassa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen määrä laski noin 38 % edellisvuotiseen nähden eli 1,4 miljardiin euroon. Vaikka uusi kotimainen lainanotto on vähentynyt, rahoituslaitosten liikkeessä olevien lainojen kanta on pysynyt lähes ennallaan. Rahoituslaitosten liikkeeseen laskemien erillislainojen lukumäärä ja arvo säilyivät samalla tasolla kuin edellisvuonna. Vuonna 21 kuntien rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos laski liikkeeseen 11 joukkovelkakirjalainaa. Rahoituslaitosten osuus kaikista emissioista oli 8,5 %. Yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 21 noin 1,3 miljardin euron kotimaisella joukkovelkakirjalainanotolla, joka oli n. 3 % enemmän kuin edellisvuonna. I Finland emitterades 21 nya masskuldebrevslån i euro av finländska emittenter för ca 16,3 miljarder euro. Under 21 emitterades totalt 157 nya lån i euro riktade till allmänheten och 84 riktade till privata placerare. Icke-finansiella företag, finansiella företag, lokalförvaltning och staten ökade sammantaget sin upplåning genom masskuldebrev med ca 18 % från 29. Statens upplåning i euro på obligationsmarknaden ökade tydligt från et innan. Staten var fortfarande den klart största emittenten: staten emitterade två avkastningsobligationslån och två serieobligationslån med förfall 216 respektive 22 och sålde två 29 emitterat serieobligationslån med förfall 214 respektive 225 till ett sammanlagt värde av ca 13,5 miljarder euro. Detta motsvarar 83 % av alla nya emissioner i euro. Beloppet av inhemska lån emitterade av finansiella företag minskade med ca 38 % från 29 till 1,4 miljarder euro 21. Även om nya lån emitterades för mindre belopp har utestående beloppet blivit nästan oförändrat. Finansiella företag hade dock ungefär lika många privata emissioner och även det emitterade beloppet var relativt oförändrat jämfört med et innan. Kommunfinans gav 21 ut 11 masskuldebrevslån. De finansiella företagen stod för 8,5 % av emissionerna totalt. Icke-finansiella företag finansierade 21 sin verksamhet genom upplåning av ca 1,3 miljard euro på den inhemska obligationsmarknaden, vilket var ca 3 % mer än et innan. Approximately EUR 16.3 billion euro-denominated bonds were issued in Finland by Finnish issuers in eurodenominated bonds were issued publicly and 84 private placements were issued. Total bond issuance by nonfinancial corporations, financial institutions, local government and central government increased by about 18% on the previous year. Central government s issuance of bonds increased significantly from the previous year. Central government again by far the dominant issuer sector in 21 issued two yield bonds and two serial bonds maturing in 216 and 22, and sold serial bonds issued in 29 and maturing in 214 and 225, to a total value of about EUR 13.5 billion. This is 83% of total bond issuance. Domestic bond issuance by financial institutions decreased by 38 % on the previous year to EUR 1.4 billion. However the stocks of bonds issued by financial institutions remained quite stable compared to year 29. The number and amount of private placements issued by financial institutions remained at the same level compared to previous year. The institution specialised in financing local government issued 11 bonds in 21. Financial institutions accounted for 8.5% of total bond issuance. Non-financial corporations obtained some EUR 1.3 billion of financing from domestic bond issues in 21, which is about 3% more than on the previous year.

7 Luettelo joukkovelkakirjalainoista MSB-register Bond list Tammikuu joulukuu 21 Januari december 21 January December 21 Laina ISIN Nimellisarvo, YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON-FINANCIAL CORPORATIONS YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC price 7 Trainers House Oyj Hybridilaina Outokumpu Oyj Joukkovelkakirjalaina Lemminkainen Oyj Joukkovelkakirjalaina Componenta Oyj Pääomalaina 21 Componenta Oyj Joukkovelkakirjalaina 21 FI , v kk p / eräpäivätön FI , v kk p / FI , v kk 22p/ 1 % 1 % asti ja sen jälkeen vaihtuva 99,74 % 5,125 % 99,65 % 4,5 % FI , v kk p 1 % 1, % FI , v kk p/ 1 % 8, %

8 price 8 ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS Glaston Oyj Abp Vaihtovelkakirjalaina 21 YIT Oyj Joukkovelkakirjalaina Sponda Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/21 Amer Sports Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/21 Rettig Group Oy Ab Joukkovelkakirjalaina 1/21 Neste Oil Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/21 Biohit Oyj Vaihtovelkakirjalaina I/21 Ahlstrom Oyj Joukkovelkakirjalaina Kemijoki Oy Joukkovelkakirjalaina Huhtamäki Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/21, liikkeeseenlaskuvaluutta SEK FI4936 6, v 3kk 26p / 99 % 7 % FI , v kk p 4,823 % FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v kk p / 1 % 4,375 % 1 % 5,375 % 1 % 5 % FI , v kk p 1 % 4,875 % FI , v kk p 1 % 6,5 % FI , v kk p/ FI , v kk p/ FI Huom! SEK 45, 1 % 4,5 % 99 % 3,25 % v kk p 99,21 % 3,25 %

9 TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS price YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC 9 Aktia Pankki Oyj Pankki Oyj Debentuurilaina 1/21 Laina Nro4336 Metsälaina Stora Enso Laina Nro4335 Metsälaina UPM Laina Nro434 Indeksilaina EuriborPlus V Laina nro4339a Indeksilaina Tähtiluokka Suomi Perus Laina Nro4339B Indeksilaina Tähtiluokka Suomi Ekstra Kurikan Osuuspankki Paikallisosuuspankkien yhteinen Debentuurilaina 1/21 Laina Nro4343A Indeksilaina Tähtiluokka kuponki Perus Laina Nro4343B Indeksilaina Tähtiluokka kuponki Ekstra Pankki Oyj Joukkovelkakirjalaina 21 I FI4823 7, v kk p / FI , v 2kk 12p / FI , v 2kk 9p / FI , v 1kk 4p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI4743 6, v kk p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI4871 1, v kk p / 1 % 3,3 % n. 11 % 4,7 % 3kk euribor + 2,7 % 3kk euribor +,25 % 3,3 % n. 15 % 2, %

10 price 1 Abp Debenturlån 1/21 Pankki Oyj Kehittyvät Markkinat I/21 Neutraali Pankki Oyj Kehittyvät Markkinat I/21 Plus Laina nro4344 Kiinteäkorkoinen laina Laina nro4349a Indeksilaina Kiinan nousu Perus Laina nro4349b Indeksilaina Kiinan nousu Ekstra Nordea Pankki Suomi Oy Laina nro4347 Eurooppa Booster Laina nro4348 Eurooppa Booster Ekstra Aktia Pankki Oyj Debentuurilaina 2/21 FI , v kk p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v kk p / FI , v 1kk 11p / FI4989 6, v 1kk 11p / FI4948, v kk 21p / FI4955, v kk 21p / FI4915 4, v kk p / 3,3 % 1 % 11 % n. 11 % 1,8 % 12kk euribor + 1 % Laina Nro4357 Indeksilaina Tuottoputki I FI , v 1kk p / Neljännesvuosittain 3kk euribor, vuotuisesti vähintään 2 % ja enintään 4% Laina Nro 4358A Indeksilaina Voittajamarkkina FI , v 1kk 9p / n. 11 % Indeksikori Laina Nro 4358B Indeksilaina Voittajamarkkina FI , v 1kk 9p / n. 11 % Indeksikori

11 price 11 Aktia Pankki Oyj Debenturlån 3/21 FI4159 8, v kk p / 3,3 % Tutkimuksen tähdet II/21, neutraali Ttutkimuksen tähdet II/21, plus Aktia Pankki Oyj Indexlån Avkastning Europa, neutral Aktia Pankki Oy Indexlån Avkastning Europa, extra Laina nro4366 Indeksilaina Tuottoputki II Laina nro4364a Indeksilaina Lääketeollisuus Laina nro4364b Indeksilaina Lääketeollisuus Laina nro4359 Kuponkiobligaatio Nokia ja Stora Enso FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / 1 % 11 % FI , v kk 17p 1 % FI , v kk 17p 11 % FI , v 1kk p / FI , v 1kk 8p / FI4183 3, v 1kk 8p / FI4168 6, v kk 2p / n. 11 % 3kk euribor Viiteindeksi Viiteindeksi 1 % Laina nro4372 Euro Stoxx 5 Index Tracker Aktieindexobligation Nordiska Tigrar Försiktig Aktieindexobligation Nordiska Tigrar Offensive Laina nro4371a Indeksilaina Öljy-yhtiöt, perus Laina nro4371b Indeksilaina Öljy-yhtiöt, ekstra FI , v kk 2p / FI , v kk p / FI , v kk p / FI , v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / 1 % 11 % n. 11 %

12 price 12 Laina nro4376 Lääketeollisuus Booster Ekstra Eurajoen Säästöpankki Debentuurilaina I/21 Tulevaisuus III/21, neutraali Tulevaisuus III/21, plus Laina nro4378 Indeksilaina Tuottoputki III Lammin Osuuspankki Debentuurilaina 1/21 Suupohjan Osuuspankki Joukkovelkakirjalaina 1/21 Laina nro4383a Indeksilaina Aasia, perus Laina nro4383b Indeksilaina Aasia, ekstra Aktia Pankki Oyj Debenturlån 4/21 Laina nro4387 Indeksilaina Tuottoputki IV Evli Pankki Oyj Maataloushyödyke + aggressiivinen Evli Pankki Oyj Maataloushyödyke + neutraali FI412315, v 2kk 3p / FI , v kk p / FI , v kk 16p / FI , v kk 16p / FI , v 1kk 3p / FI , v kk p / FI4178 4, v kk p / FI , v 1kk 9p / FI , v 1kk 9p / FI , v kk p / FI , v 1kk 5p / FI , v kk 1p / FI412224, v kk 1p / 12kk euribor +,8 % 1 % 11 % 3kk euribor 3,2 % 2,7 % n. 11 % Indeksikori Indeksikori 3,3 % 3kk euribor 11 % 1 %

13 price 13 Liedon Säästöpankki Debentuurilaina/21 Laina nro4389a Indeksilaina BRIC Osake, perus Laina nro4389b Indeksilaina BRIC Osake, ekstra Laina nro439a Indeksilaina BRIC Raaka-aine, perus Laina nro439b Indeksilaina BRIC Raaka-aine, ekstra Laina nro4391a Indeksilaina BRIC Valuutta perus Laina nro4391b Indeksilaina BRIC Valuutta ekstra Parkanon Säästöpankki Säästöpankkien yhteinen Debentuuri-laina I/21 Menestyjät IV/21, neutraali Menestyjät IV/21, plus Aito Säästöpankki Debentuurilaina I/21 FI , v kk p / FI , v 1kk 7p / FI , v 1kk 7p / FI , v 1kk 7p / FI413693, v 1kk 7p / FI41371, v 1kk 7p / FI413719, v 1kk 7p / FI , v kk p / FI , v kk 17p / FI , v kk 17p / FI , v kk p / 3, % n. 11 % n. 11 % n. 11 % Indeksikori Indeksikori Valuuttakori Valuuttakori 2,5 % 1 % 11 % 3,3 %

14 price 14 Huittisten Säästöpankki Debentuurilaina I/21 FI41326, v kk p / 3,3 % Debenturlån 2/21 FI , v kk p / vuosittain 3,3 % Laina nro4392a Kiinteäkorkoinen joukkovelkakirjalaina Laina nro4393a itraxx CLN Laina nro4394 Indeksilaina Tuottoputki V Laina nro4396a Indeksilaina BRIC Osake, perus Laina nro4396b Indeksilaina BRIC Osake, ekstra Laina nro4397a Indeksilaina BRIC Raaka-aine, perus Laina nro4397b Indeksilaina BRIC Raaka-aine, ekstra Laina nro4398a Indeksilaina BRIC Valuutta, perus Laina nro4398b Indeksilaina BRIC Valuutta, ekstra Laina nro4399a Indeksilaina Rahti, perus Laina nro4399b Indeksilaina Rahti, ekstra Aktieindexobligation Shipping, ränta FI413735, v kk p / FI , v kk 13p / FI , v 1kk 8p / FI , v kk 17p / FI , v kk 17p / FI , v kk 17p / FI41497, v kk 17p / FI , v kk 17p / FI414113, v kk 17p / FI4143 2, v 1kk 8p / FI , v 1kk 8p / FI , v 11kk 21p / n. 11 % n. 11 % n. 11 % n. 11 % 1,6 % 3kk euribor + 1 % 3kk euribor Indeksikori Indeksikori Valuuttakori Valuuttakori Viiteindeksi Viiteindeksi 1 % 2 % + osakekori

15 price 15 Aktieindexobligation Shipping, tillväxt Aktia Pankki Oyj Indexlån Tillväxt Kina, neutral Aktia Pankki Oyj Indexlån Tillväxt Kina, extra Laina nro44 Kuponkiobligaatio Apple, Outokumpu ja Sampo Tutkimuksen tähdet V/21, neutraali Tutkimuksen tähdet V/21, plus Laina nro445a Indeksilaina Tähtiluokka Pohjoismaat, perus Laina nro445b Indeksilaina Tähtiluokka Pohjoismaat, ekstra Laina nro448 Indeksilaina Tuottoputki VI Laina nro4412 Indeksilaina Tuottoputki VII FI , v 11kk 22p / FI , v 6kk 25p / FI , v 6kk 25p / FI , v kk 3p / FI , v kk 17p / FI , v kk 17p / FI414337, v 1kk 16p/ FI414345, v 1kk 16p/ FI , v 1kk 3p/ FI , v kk 3p/ 11 % Osakekori 1 % 11 % Osakekori 1 % 11 % n. 11 % Osakekori Osakekori 3kk euribor, vähintään 1,7 %, enintään 4 % 3kk euribor, vähintään 1,7 %, enintään 4 % Laina nro4413a Indeksilaina Itäinen Pallonpuolisko, perus FI , v 1kk 8p/ n.1 % Indeksikori Laina nro4413b Indeksilaina Itäinen Pallonpuolisko, ekstra FI , v 1kk 8p/ n.11 % Indeksikori Vakaa kasvu VI/21, neutraali Vakaa kasvu VI/21, plus FI , v kk 17p/ FI , v kk 17p/ 1 % Osakekori-indeksi 11 % Osakekori-indeksi

16 price 16 Aktia Pankki Oyj Debenturlån 5/21 Laina nro4416a Indeksilaina Euroopan vienti, perus Laina nro4416b Indeksilaina Euroopan vienti, ekstra Laina nro4415 Kiina Index Tracker Laina nro442 Indeksilaina Tuottoputki VIII Amerikan Tähdet VII/21, neutraali Amerikan Tähdet VII/21, plus Laina nro4421 Brasilia Venäjä Kiina Kuponki Laina nro4425a Indeksilaina Suomi, perus Laina nro4425b Indeksilaina Suomi, ekstra Suupohjan Osuuspankki Debentuurilaina 1/21 Kalannin Säästöpankki Debentuurilaina 21 Eurajoen Säästöpankki Debentuurilaina II/21 FI , v kk p/ FI , v 1kk 9p/ FI , v 1kk 9p/ FI416985, v 1kk 2p/ FI , v kk 25p/ FI , v kk 16p/ FI , v kk 16p/ FI418338, v kk 23p/ FI , v 1kk 9p/ FI418452, v 1kk 9p/ FI , v kk p / FI , v kk p / FI416977, v kk p / 325, % n. 11 % n.1 % n.1 % Viiteindeksi 3kk euribor, vähintään 1,7 %, enintään 4% 1 % Viiteindeksi 11 % Viiteindeksi n.1 % Indeksikori n.1 % Viiteindeksi n.11 % Viiteindeksi 1. vuosi 3,25 %, vuodet 2-5: 12 kk euribor+,3 % 1. vuosi 2,5 %, vuodet 2-5: 12 kk euribor +,5 % 12kk euribor +,75 %

17 price 17 Laina nro4423 Kiinteäkorkoinen joukkolaina Laina nro4431 Indeksilaina Tuottoputki IX Laina nro4429a Indeksilaina Kaakkoisaasia Laina nro4429b Indeksilaina Kaakkoisaasia Aktia Pankki Oyj Aktieindexobligation Asiens Köpstarka Konsument, neutral Aktia Pankki Oyj Aktieindexobligation Asiens Köpstarka Konsument, extra Aktieindexobligation Emerging Markets, tillväxt försiktig Aktieindexobligation Emerging Markets, tillväxt offensiv Aktieindexobligation Emerging Markets, valuta försiktig Aktieindexobligation Emerging Markets, valuta offensiv Aktia Pankki Oyj Debenturlån 6/21 Tutkimuksen tähdet VIII/21, neutraali Tutkimuksen tähdet VIII/21, plus Laina nro4428 Kuponkiobligaatio Eurooppa 1% Laina nro4435 Indeksilaina Latinalainen Amerikka FI418346, v kk p/ FI , v kk 28p/ FI , v kk 29p/ FI418742, v kk 29p/ FI41813, v kk 14p/ FI , v kk 14p/ FI , v 6kk 1p/ FI , v 6kk 1p/ FI , v 6kk 16p/ FI , v 6kk 16p/ FI , v kk p / FI , v kk 16p/ FI , v kk 16p/ FI , v kk 19p/ 3, %, n.1 % 3kk euribor, vähintään 1,7 %, enintään 4 % n.1 % Indeksikori n.11 % Indeksikori 1 % Osakekori 11 % Osakekori 1 % Viiteindeksi 11 % Viiteindeksi 1 % Viitevaluuttakurssien muutos 12 % Viitevaluuttakurssien muutos 3,3 % 1 % Osakekori-indeksi 11 % Osakekori-indeksi, n.1 % FI , v kk 25p, n.1 % Viiteindeksi Viiteindeksi

18 price 18 Laina nro 4437A Indeksilaina Suomi, perus Laina nro 4437B Indeksilaina Suomi, ekstra Laina nro4439 Indeksilaina Tuottoputki X Liedon Säästöpankki Debentuurilaina II/21 Huittisten Säästöpankki Debentuurilaina II/21 Laina nro4434 Kehittyvät korkomarkkinat Laina nro4445a Indeksilaina Talouden kasvukeskukset, perus Laina nro4445b Indeksilaina Talouden Kasvukeskukset, ekstra Menestyjät IX/21, neutraali Menestyjät IX/21, plus Nooa Säästöpankki Indeksiobligaatio Pohjoismaat Laina nro4449 Indeksilaina Tuottoputki XI Laina nro445 Brasilia Venäjä Kiina kuponki FI , v 1kk 9p/ FI419146, v 1kk 9p/ FI , v 1kk p/ FI , v kk p / FI , v kk p / FI41898, v 11kk 28p/ FI , v 1kk 9p/ FI , v 1kk 9p/ FI , v kk 2p/ FI , v kk 2p/ FI , v kk 7p/ FI , v 1kk 2p/ FI , v kk 7p/, n.1 %, n.11 %, n.1 % 3kk euribor, vähintään 1,7 %, enintään 4% 1. vuosi 3,3 %, vuodet 2-5: 12 kk euribor+,25 % 1. vuosi 2,85 %, vuodet 2-5: 12 kk euribor+,5 %, n.1 %, n.1 %, n.11 % Viiteindeksirahasto Viiteindeksikori Viiteindeksikori 1 % Viiteindeksi 11 % Viiteindeksi 1 % Viiteindeksi n.1 % 3kk euribor, vähintään 2 %, enintään 4% n.1 % Viiteindeksikori

19 price 19 Laina nro4442 Suomi 5 vuotta luottoriskilaina Ränteobligation Miljö, försiktig Ränteobligation Miljö, offensiv Indexobligation Miljö, försiktig FI , v 1kk p/ FI419211, v 11kk 25p/ FI419229, v 11kk 25p/ FI , v 11kk 2p/ 1 % Viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumat, jos ei ole 3kk euribor + tuottomarginaali 1 % Viiteosakekori 12 % Viiteosakekori 1 % Viiteindeksi Indexobligation Miljö, offensiv Laina nro4453a Indeksilaina Maatalous, perus Laina nro4453b Indeksilaina Maatalous, ekstra Laina nro4451 Kuponkiobligaatio Fortum, UPM ja Sampo Aktia Pankki Oyj Indexlån Brasilien - Indien, premium Aktia Pankki Oyj Indexlån Brasilien - Indien, ekstra FI , v 11kk 2p/ FI41988, v 1kk p/ FI419898, v 1kk p/ FI , v 11kk 29p/ FI , v 11kk 13p/ FI , v 11kk 13p/ 11 % Viiteindeksi n.1 % Hyödykefutuurikori n.15 % Hyödykefutuurikori n.1 % Viiteosakekori 15 % Viiterahastoindeksi 11 % Viiterahastoindeksi

20 price 2 ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS Laina nro4341 Korkoputkiobligaatio 12 kk Laina nro4338 Euro STOXX 5 Index Tracker Laina nro4342 Erillislaina Pohjoismaat Kuponki Masskuldebrevslån Laina nro4345 Metsälaina M-Real, vaihtuvatuottoinen Laina nro4346 Metsälaina M-Real, kiinteätuottoinen Laina nro4353 Erillislaina Laina nro435 Erillislaina Nokia ja Fortum Autocallable Evli Pankki Oyj Kiina+ Private Placement, neutraali Evli Pankki Oyj Kiina+ Private Placement, aggressiivinen Evli Pankki Oyj Indeksilaina Energia 1/21 Private Placement Laina nro 436 Erillislaina UPM-Kymmene Booster UPM-korko 1/21 Laina nro4365 Taaleritehdas Suomi 3v Luottoriskilaina III/21 Kiinteätuottoinen FI , v kk 3p / FI4844 1, v kk p / FI , v kk 2p / FI , v 6kk p / FI48784, v 1kk 21p / FI48776, v 1kk 21p / FI , v kk p / FI , v kk 9p / FI4875 3, v kk 15p / FI , v kk 15p / FI48693, v kk 7p / FI , v kk 13p / FI , v kk 27p / FI , v 3kk 5p /, Viitekoron kehitys (12kk euribor) 1 % 3kk euribor +,7 % 3kk euribor + 4,8% 6,25 % 1 % 3kk euribor +,25% 1 % 12 % 11 % 1 %, 1. vuonna 1,25 % + 2,5%

21 price 21 Laina nro4367 Erillislaina Eurooppa 213 Laina nro4369 Taaleritehdas Suomi 3v Luottoriskilaina IV/21 Kiinteätuottoinen Laina nro4368 Erillislaina Fortum Booster Laina nro4375 Kuponkiobligaatio Fortum, Outokumpu ja Sampo Nooa Säästöpankki Erillislaina 1/21 Laina nro4351 Taaleritehdas Suomi 3 vuotta FTD Luottoriskilaina I/21 Laina nro4352 Taaleritehdas Suomi 3 vuotta FTD Luottoriskilaina II/21 Laina nro4379 Credit Accumulator Aktia Pankki Oyj Private Placement 1/21 BRIC4 2/21 Laina nro4384 Outokumpu CLN, kiinteätuottoinen Laina nro4385 Outokumpu CLN, vaihtuvatuottoinen Laina nro4386 Erillislaina Kuponki Nokia ja UPM FI , v kk 17p / FI , v 3kk 1p / FI , v kk 1p / FI , v kk 24p / FI , v kk p / n. 15 % FI , v 2kk 11p FI4917, v 2kk 11p / FI , v 2kk 4p / FI , v kk p / FI , v kk 18p /, jos ei luottovastuutapahtumia niin 5,5% 1 % 3,2 % FI , v 4kk 23p FI , v 4kk 23p / FI , v 1kk 17p / Viiteyhtiöiden luottoriskit, odotettu tuotto 5 % Viiteyhtiöiden luottoriskit, odotetun tuoton perusteena 3kk euribor + 3 % 1 % 3kk euribor +,25 %, vähintään 2 % 11 % Viiteyhtiön luottoriski, odotettu tuotto 2,85 % Viiteyhtiön luottoriski, odotetun tuoton perustana 3kk euribor + 1,4 %

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 29 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2005 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 25 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 1998 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond s Markkamääräisten joukkovelkakirjalainojen

Lisätiedot

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register 2009 Maa-, metsä- ja kalatalous 2010 Jord- och skogsbruk samt fi ske Agriculture, forestry and fi shery Maatilarekisteri 2009 Lantbruksregister 2009 Farm

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2009

Tieliikenneonnettomuudet 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2009 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet 2010

Tieliikenneonnettomuudet 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2010 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maatalouslaskenta 2010 Lantbruksräkningen Agricultural Census Maatalous- ja puutarhayritykset, työvoima

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offical

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS

SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS SÄÄSTÖPANKKI -SIJOITUSRAHASTOT PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO Osakerahastot Säästöpankki Kotimaa sijoitusrahasto 3 Säästöpankki Eurooppa sijoitusrahasto 6 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto

Lisätiedot

Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. Lainan pääoman nimellisarvo maksetaan takaisin lainan eräpäivänä.

Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. Lainan pääoman nimellisarvo maksetaan takaisin lainan eräpäivänä. Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 20/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004

Lisätiedot

Kesämökkibarometri 2009

Kesämökkibarometri 2009 Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010 markku nieminen Kesämökkibarometri 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 12/2010

Lisätiedot

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478 MERKITTÄVISSÄ 10. huhtikuuta 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN RISKI Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1478 OMINAISUUDET VUOTUINEN KUPONKI 2% (indikatiivinen) TUOTTOMAHDOLLISUUS NELJÄSTÄ

Lisätiedot

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449

Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449 MERKITTÄVISSÄ 4. MAALISKUUTA 2013 SAAKKA LUOTTOVASTUUTAPAHTUMASIDONNAINEN RISKI Luottosidonnainen Indeksitodistus Aasia nro 1449 OMINAISUUDET VUOTUINEN KUPONKI 2% (INDIKATIIVINEN) TUOTTOMAHDOLLISUUS NELJÄSTÄ

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2009 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

PÄÄOMARAHOITUKSEN TARJONNAN LISÄÄMINEN SUOMESSA 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ

PÄÄOMARAHOITUKSEN TARJONNAN LISÄÄMINEN SUOMESSA 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ PÄÄOMARAHOITUKSEN TARJONNAN LISÄÄMINEN SUOMESSA 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ RAHOITUSMARKKINAOSASTO TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II

KUPONKI AUTOCALL SUOMI II KUPONKI AUTOCALL SUOMI II Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina Tarjousaika päättyy 2.7.2012 Suomen osakemarkkinaan sidottu pääomasuojaamaton sijoitus Tavoitteena vuosittainen 8,0 % korkotuotto

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Sampo Pankki Oyj. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla DANSKE BANK INDEKSIBOOSTER 1802: RDX Booster Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn ja 8.8.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien

Lisätiedot

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland

List of Publications. 19 May 2003. Bank of Finland List of Publications 19 May 2003 Bank of Finland CONTENTS 1. General information on Bank of Finland publications... 3 2. Periodicals... 4 3. Statistical Publications... 5 4. Annual Report and other official

Lisätiedot

KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA

KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA KIINA+ BONUS INDEKSISIDONNAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA Vähimmäissijoitus 20 000 euroa Merkintähinta 100 % Pääomaturva Ei pääomaturvaa Alustava bonustuotto 25 % Sijoitusaika Noin 5 vuotta MERKINTÄAIKA: 26.11.

Lisätiedot

Oppilaitostilastot 2012. Koulutus 2013 Utbildning Education

Oppilaitostilastot 2012. Koulutus 2013 Utbildning Education Oppilaitostilastot 2012 Koulutus 2013 Utbildning Education Koulutus 2013 Utbildning Education Oppilaitostilastot 2012 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Oppilaitostilastot

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2010 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

Teematutkinta tasoristeysonnettomuuksista

Teematutkinta tasoristeysonnettomuuksista Tutkintaselostus S1/2011R Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 27/2005 Eurooppa Tuotto

Nordea Pankki Suomi Oyj 27/2005 Eurooppa Tuotto Nordea Pankki Suomi Oyj 27/2005 Eurooppa Tuotto Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004

Lisätiedot

Yritysrekisterin palveluopas.ind1 1

Yritysrekisterin palveluopas.ind1 1 Yritysrekisterin toimipaikkalaskuri internet-palveluna Haluatko tietää hotellien lukumäärän Suomen kunnissa? Entä tuoreet tiedot teollisuuden ja kaupan alan toimipaikkojen lukumääristä suuruusluokka tietoineen?

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2014

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2014 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2014 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA II/2014 Yrityslainakori Eurooppa II/2014 on hieman yli seitsemän vuoden mittainen sijoitus, joka tarjoaa sijoittajalle laina-ajan

Lisätiedot

Suomikori Teho Yhdistelmälaina

Suomikori Teho Yhdistelmälaina Merkintäaika päättyy 31.3.2015 Suomikori Teho Yhdistelmälaina Kohde-etuutena osakekori: Nokian Renkaat, Outotec ja YIT Sijoittaja hyötyy osakekorin mahdollisesta kurssinoususta alustavasti 150 %:n tuottokertoimella

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 Yrityslainakori Eurooppa I/2015 on noin seitsemän vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka korkotuotto ja takaisinmaksu

Lisätiedot