Tasekirja PSVKOTOGIEN SOSIAALINEN VASTUU RY ! TSmA tasekirja on sdilytett5re 3t-12.20?l asti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasekirja PSVKOTOGIEN SOSIAALINEN VASTUU RY 1.1.2011-31.12.201! TSmA tasekirja on sdilytett5re 3t-12.20?l asti"

Transkriptio

1 PSVKOTOGIEN SOSIAALINEN VASTUU RY Tasekirja ! TSmA tasekirja on sdilytett5re 3t-12.20?l asti Osoite Soittajantie 3 R HEtslNKl Y-tunnus t8223o7-7 Kotipail*a Helsinki

2 PSYKOTOGIEN SOSTAATINEN VASTUU RY Y-tunnus ? Tilinpiidtds 3t.tz.Z0tl Sivu 1 (13) Tilinpiiiit6s tilikaudelta Sriseilys Liitteet Sisdllysluettelo Toimintakertomus Tase Tuloslaskelma Luettelo kaytetyistd kirjanpitokirjoista, tositelajeista ja sdilfidmistavoista Allekirjoitukset Tilintarkastusmerkintd Tase-erittelyt Tilintarkastuskertomus Kustannuspaikkakohtaiset tuloslaskelmat t z-to 1L tz L3 73 t3 Tasekirja on seilytettevii vdhintddn 10 vuotta tilikauden pddttynnisestii eli asti (Kpt 3:8-1 g). Titikauden tositeaineiston siiilytettdvd viihintdiin 6 vuotta sen vuoden lopusta jona tilikausi on pddttynyt, eli asti (KpL 2:10.2 $). Tilinpiidtdksen on laatinut Tilipalvelu Hdkkinen Oy Unikkotie 13 Ol30oVANTM

3 PSV ry psykorogien Sosiaarinern Vastuu ry _ Toimintakertomus 2011 Toiminta-ajatus Kertomusvuosi oli Psykologien sosiaalinen Vastuu ry:n 29. toimintavuosi. Jd rjestiillinen ra kenne Yhdistyksellii on kolme jiirjestcijtisenta, sy91en Psykologirittto, suomen psykologinen suomen Psykologian opiskelijain seura ja Liitto sekd kannatlsjaslnia. professori ja tohtori Raijer-Leena punamdki Antti Karira ovat yhdistyksen kunniajdsenial--' '' ' paikallistyhmiit Jf,eenet ":.tru,:,j ; ',.'; rtt.:, Yhdistyksen toiminta rakentuu toiminnallisten alaryhmien paikalliset varaan. Nditii toimintaryhmtit ja alaryhmid ovat kehitysyhteistyorranki;i;"; ympdrilte Jdsenjdrjestdille ja kootut toirnintaryhmdt. toimintaryhmille on annettu mahdollisuus hallituksessa. tulla edustetuiksi yhdistyksen Yhdistys toimii kansainvdlisessd International Network of psychologists (INPsysR) -verkostossa, for jonka sor:ial Responsibility tarkoituksena on toota yhteen sosiaalisen psykologien vastuun jairjestojii rauhan ja ympdri maailmaa. Kannatusjdsenille ldhetettiin kolme uutiskirjettd. Hallituksen kokouksia on pidetty kahdeksan t8,5., 14.8., 2.!0. ja 20.11, 2/13

4 PSVry Kotimaan toiminta PSV-Stadi PSV-stadi jatkoi edellisind vuosina aikaansaatua jdrjestdytynyttii toimintaansa' ja vuoden vakiintunutta aikana PSV-stadi on kokoonir.rt toimintaansa noin'kerrln r<uuisa, psv-stadijatkoi edellisind vuosina vakiintunei.den jarjeiteiytyneiden Kokouksia on kiiyttintojen ollut noin kerran mukaan, kuussa ja aktiiviseiti liseiksi toiriuiu jdsenid sdihktipostilistalla kymmenkunta. on mukana Tdmdn zo-so iaient", j;;k" ovat osallistuneet toimintaan oman Sillil:;il[:ii::t ja resurssiensa mukaan. rbiminta on onnistuttu mitoittamaan sopivaksi PSV-Stadin vuoden 2011 toiminnan tuloksista konkreettisimpia ovat seuraavat: 1. Eettiset keskusteluillat ssd HEpSy:n kanssa eettisten aiheicren keskusterusarjan, jonka kannarta. rerevantteja, esim. terapeutin moraariin tai liittyen, Keskusteluiltojen tarkoitus ei ole ollut tuottaa :aa keskusteluun tiedottaa psv:n merkittdvid teemoja, attvoioa toiminnasta, psyt_togeja 5a 2. Maailma kyliissd -festivaali PSV-stadi organisoi PSV:n pyynnostti.lty:" esittelypciyddn 29'5'20t1' Maaitma kyldssd -festivaaliin PSV:n pciydtillii oii'paivystdjiii 28.- festivaalin'tumpanakin toimintaa ja pdivdnd, sii'd esiteltiin psv:n myyti,in mm' kdsitoitti, kangaskasseja psv:n stadin rintanappeja. kokoama Lisiiksi tehtiin psv- aktivoiva kysely, jolla tiedotettiin psv:n toiminnasta, 3, PSV:n esittely psykologian fukseille PSV-stadi esiitteli PSV:n il esv-stadin toimintaa Helsingin yliopiston uusille psykologian saunaiilassa, jonka jdrjestivdt spor-iu ::[ rxi; Kompreksi, ill; t1 a;;l; opiskerijoita Ja.lS_V: n rintanappien suunnittelu ja teett6minen PSV-stadi on keveidlld 2011 suunnltellut PSV:lle kantaa-ottavat ja teetettiin yhtt-'ensd tiedottavat 680 rintanapit, joita kpl yhdelldtoista eri kuvalla. Nriitd aikaisempina rintanappeja vuosina kuten my6s teettdmiijdn tuotteita psv-stadi on 2011 myynyt mittaan' eri tapahtunrissa Tuotteista saatava vuoden voitto lahjoitetaanlolr"tin psv:n hankkeista, 5. PSV-Stadin toiminnasta tiedottaminen PSV-stadi on tiedottanut toiminnastaan PSV stadin kotisivulla ja aktiiveja rekrytoinut toimintaansa' tiitd Nettisivulla kautta uusia tiedotettiin kokoutsista ja muista ajankohtilisistasioista, 6, KesdpEiivdt ja pikkujoulut PSV-stadin akltiivijdsenten luovuuden turvaamiseksijdirjestettii -' Hangossa ja J-'J- n L7.9.2or1 2:"L.IZ.2OLI pikkujoulut keseipdiivdt Helsingissii. 3/13

5 PSV ry PSV-Jyvdskytti Vuosi 2011 oli PSV-Jyviiskyl in osalta muutoskeskeinen, osallistuneert kun kaikki vaihtuivat aiemmin uusiin kasvoihin. toimintaan rrlrnlenu'io-irintruronnu zoii malliinoin tarpaamisia jatkettiin kerran 5[:n i::dellisvuoden tai k;hjesri'kuukauderru-i"r-auikaa tukuun Kevddlld 2011 Psv-JyvEiskylain ryhmd tutustui mindfullness-menetelmddn opastuksella' sl^r pirkko Illan aikana tehtiin erilaisia Mannisen rrar:oitulsiu keskustertiin ajatuksista ja iu.toirinnallisen osuuclen jtilkeen tuntemu[sista, joita harjoitukset herdttivdt, PSV-Tampere a toimintaa, 4/13

6 PSVry PSV-Turkur PSV-Turku perustettiin erokuussa perustamiskokous kokousta. Kokouksissa kaan tutustuttiin psv:n lukien pidettiin parestiina-hankk kuusi toimintaa, t-'rityisesti Turkki-hankkeen aroittamisti ju Ja suunniteltiin omaa josta jo riir..,"n vuo,den r tyvdii ha viimeisessd n krevalm istelu tapaamisessa matkaa, kuultiin kuulumiset. lisdei yhmddn toimijoita pyrittiin rekrytoimaan PSV-Turku teki syksyn aikana hankevalmistelumatkan :"^:: lj:lii':j:_1: ly_tlrt: n ka rto i tta m i se ks i j Turkkiin uuden hankkeen a ha n kkeen kj y opiskelijateatteriporukan n n i sr si. Fobia voimin jdrjestettiin ry:n innokkaan suuren suosion :1,:t,lilj.:ll:,t^tj: i,ty'r- P9 anut j:'ti - teattr:rintiytelmd, jonka inl i roi e kt i n' pj ta ir i JJn psv opiskelijay_hrjistysten r< jiiseni en amntattiyhdistyksen lre jdrjestetti ja in vierai lu pansron valmisteltiin jo nottokes;kukseen, arustavasti ytrteisiycita Kevddlle ruentotiraisuuaen vastuun ja ia, misessd Neparin kidutuskeskukien Ltidkairin Sosiaalisen kanssa luentotilaisuutta iu r,"ijan veto! ullaan, Ld ikdrin Turussa sosiaarisen Vasturn ju tapahtuvaa Nepaiin r<iou lyfrvl aikiana jdrjestettiin hrikeskuksen vetovastuulla, kokous- ja jairjestciinfoilta, avoimien ovien tir iossa esiteltiin psv:n den lir;dksi ja psv-turun opiskelijoille toimintaa mygs netti- ja facebook-sivut, paikailisryhmdn Itiin, P!SV-Turulle avattiin toiminnista tied kirjoitettiin t:.yl:i??,,,i"^ artikkeli :?l:!: r,lll psv:std 1",:.- t:q::lts". iin lisdksi psykologeille pa ja i ka I i se n psyko I os i e I ammattiyhdistyksen ia e'sv_turusta, lehteen 5/13

7 PSV ry Kansainvdlinen yhteistyii ja toiminta Vuonna 2011 Psykologien sosiaalinen vastuu ry osallistui Medi I Peace Work -verkkokurssin viimeistelemiseen ja edisti sen sisdllyttdmistii yliopistolli -rn opetukseen Suomessa, Verkkokurssin pdivittdminen sujui aikataulussa ja se julkaistiin Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n puheenjohtaja Ferdina Garoff selkd jdisenet Virpi Ldhteenmdki ja Jenni Haikio osallistuivat Suomen psykologilii (PSYLI) m'yonteimdn matkaavustuksen turvin Turkin Istanbulissa Euroopan psykolog kong ressiin, joka jiirjestettii n 12. kerran, PSV:llti oli kaksi esitystd osana kongressin eettistei mia, Lisiiksi Garoff ja Haikio tutustuivat Ankarassa toimiviin kansalaisjdirjestoih mukaan lukien Turkin IhmisoikeusjEirjestd THRF, joka on PSV:n aiempi yhteistyoku ni. Ankaran-vierailun ajan emiinteinti toimi amerikkalainen psykologian tohtori, kriisitera ti Leyla Welkin. THRF:n lisdksi he tutustuivat Kadrn Dayanrgma Vakfr (Foundatio for Wornen's Solidarity) kansalaisjeirjestoon, jonka toiminta keskittyy erityisesti eensisdisern vdkivallan ja naiskaupan torjuntaan, sekd naisten turvataloon, Cankaya M nicipality D)omestic Violence Shelter House: iin, Kirsti Palonen osallistui PSV:n edustajana Istanbulissa 29,5, Euro Mediterranean Network of Solidarityn kokoukseen General Assembly -kokouksee, Hdin toimi my6s EU:n Daphne III -ohjelman osarahoittaman Values versus violence - kkeen ohjausryhmdssd, jonka osaprojektitoteutetaan Saksassa, Iso-Britanniassa, pohj Irlannissa ja Unkarissa. Hankkeen yleistavoite on vahvistaa nuorten tietoisuutta arvoista hanomaisen sosiaalisen i I mapi ri n saavutta m iseksi. Arvokeskustelu n yl lii pitii m iseksi ha n k on alkanut kouluttaa a rvotiedottaj ia. 6l13

8 PSV ry Keh itysyhteistyiih a n kkeet Libanon - Psyykkinen toipuminen sodan j6lkeen PSV:n aiemman kumppanin The National Institution of social are (NIScw) -kansalaisjdrjeston and V,ocational Training kanssa aloitettiin uusi kolmevuotinn hanke, Jdrjesto tunnetaan myos arabiankieliselld nimellii Beit Atfal Assumoud (BAS). "Mielenterveystyo turvattomassa ympdristcjssd - Saidan omalla kerdystoiminnalla ja ulkoministerion kehitysy ), PSV kiiftae kaikkia 46 lahjoittajaa, iotka tukivat eurolla. Lahjoitussummat vaihtelivat vaililiii 3o vapaaehtoisen asiantuntijatyon (30 /t) arvo oli euroa arvo oli euroa. Listiksi psv kutsui palestiinasta kolme asi mielenterveyskonferenssiin 10-11,5,2011 UM:n myonnettyei NIScw -jdrjestdn kanssa toteutettiin taloushallinnon muuto 2010 suoritetussa hanketarkastuksessa. Hanketydryhmd piti kaksi kokousta, Hankematkoista on toimintaympdristdd ja vaativissa oloissa tehtyd mielen suomalaiselle yleisolle pitdmdlld kahdeksan luentoa tai alustus niiyttely, annettu haastatteluja, kirjoitettu kaksi artikkelia ja 1 vastuu,fillibanon -nettisivu lle. BAS:n perheneuvolat etsiviit kuntoutuskummeja asiakaslapsil avustusta lapsen erityiskoulun tai -kuntoutuksen maksuihin vuonna neljdillii lapsella oli kuntoutuskummi Suom ku ntoutuskummi han kkeen vastuuhenkilonti. la" -hanke rahoitetaan n avustuksella (projekti nketta yhteensd ,54 roa, Hankkeeseen tehdyn hallinnollisen ty6n (10 /t) tuntijaluennoitsijaa Beirutin lle konferenssimatkatukea, joita UM edellytti vuonna u viisi raporttia. Hankkeen on esitelty aktiivisesti Lisdksi on jdrjestetty yksi kuvitettua blogikirjoitusta joiden perrheet tarvitsevat 840 /vuosi). Kuluneena Leena Hytonen toimi Extreme survival reamin suomen ryhmd tuki palestiinalaisl osallistumista Beirutin maratontapahtumaan. Vuonna 2011 osall lasta. EST-toiminnan vastuuhenkilclnii toimi Nina Lyytinen, omakustanteisen antoisan opintomatkan Libanoniin Beirutin m liikuntaharrastusta ja a oli eri leireistd n, 200 n jdrjesti 13 suomalaiselle nin aikaan. Uutena toimintana kdynnistyi solidaarisuussilmukat, kdsityoke, villavaatteita pakolaisleirien jossa kudottiin ldmpimiei lapsille, BAS:n sosiaalityontekijdit oivat tuotteet tarvitseville, Kirsti Palonen toimi solidaarisuussilmukoiden vastuuhenki e. Maratonmatkan aikana jdirjestettiin BAS:n Baalbekin keskuksessa kaksi neuletyopajaa w lin pakolaisleirin naisille, BAS-jairyestollEi on useamman vuoden sadutusaineistoa arki na. Monil<a RiihelEi, Kirsti Palonen ja SirkkuKivistd tyostivdt aineistosta yhteistyossd BAS:n kanssa elektronisen kirjan koeversion. Vaikuttamistyossii on pidetty esilld kahta asiaa: palestiinaisia syrjivien mddreiysten poistamista Libanonin tyolainseitiddnnostdi ja muutosta suomen kantaan olla hyvtiksymiittd Li ba non i n pa lesti nala isi I le myontei mdti matkustusasia ki rjaa vi isu in oikeuttav'aksi, Libanonissa ja Ltihi-iddssii ilmestyvistd englanninkielisistd lehdi el-helweh -pakolaisleirissii tai ltihialueilla 2011 sattuneista vdl avulla saadaan kuvaa hankkeen toimintaympeiristcistei, kerdttiin 1.24 artikkelia Ein tauksista, Artikkeliaineiston Avustettiin tuotantoprosessin kaikissa vaiheissa "Mitd jos satu olisi lunta" -dokumenttielokuvan Tehtiin yhteistyotei useiden kansalaisjdrjestojen, erityisestiarabikansojen Yr;tdvyysseuran ja Globaali Sosiaalityd ry:n kanssa. 7lr3

9 PSV ry Palestiina - Sotatraumojen kuntoutus ldhestymistapa PSV: n yhteistyojeirjesto Palestinian Medic terveyspatvetuja yti 400 yhteisolle LEinsi-Rannal 15 erityiskeskusta, PMRS on viime vuosina pyrk tekemiilld pioneeritydtd vammaisten kuntoutukr PMRS on onnistunut integroimaan psykososiaali osaksi jokapdivdistd terveyspalvelutyotddn, ehkdisevdd tyottieln jei koulutustaan. palestiinaprojektilla vuosi 2011 oli kolmevuotisen Sotatraumojen kuntoutus ja ennaltaehkiiisy: perhekeskeinen ldhestymistapa -hankkeen viimeinen vuosi, Projektin aikana on jtirjeste{ty koulutuksia mm. kriisityostd, lasten kiiytdsongelmista, naiiten miflenterveydestei sekd vammaisten mielen-terveyden tukemisesta. Projekti tavoittaa kai(kein eniten avun tarpeessa olevia ryhmid, kuten lapsia, nuoria, naisia ja vammautuneita, jotka eliivdt iidrimmiiisissei olosuhteissa. Tuloksena on avunsaaneiden parempi sopeutumiskyky vaikeassa m ieh itystila nteessa. Palestiina-ryhmiin uusi jdsen Esa palosaari ktivi ensimmdisellii v ailulla Ramiallahissa keveieilld 2011 ja kertoi, ettti keskustelussa pmrs:n psykologin Ismael Ziadehin kanssa tuli esille mm., ettd Palestiinassa on haasteellista saada miehidi tulemaan kologille, lloska siihen liittyy sosiaalisen leimaamisen pelko ja psykologikeiynnit katsotaa yhd edellec.n enemmiin naisten ja lasten jutuksi. Palestiinalaiskollegamme pyrkivtit muu an tdtei mm, tiedottamalla psykologien tydstti kampanjoissa ja radiossa ja yri llti pittiri matalan kynnyksen profiilia, Euroopan XII Psykologikongressissa Istanbulissa pidettiineettise symposiumin yhteydessd esitys tydskentelystd toisenlaisessa kulttuurissa ktiyttdenpsv:n P lestiina-projektin kautta saatuja kokemuksia. Projekti on vuoden 2011 aikana saanut myos uusia aktiivisia iti. Yhteisesti on suunniteltu POISTETTU tulevaa kolmen vuoden uutta projektia. Erityisen kiito toi m i nta kertom u ksessa ansaitsevat Turun psykologian opiskelijat, jotka jeirjestivdt var ruutapahtuman upealla Teatteri-esityksellEidn : "Ettei naapuri kuule". KerEiys tuotti kaikkia Frrojekti on saanut tukea myos Tampereen psykologian opiskelijoilta ja Jyvdskyldn p: kologian opiskelijoilta, sekd Arabikansojen ystdvyysseuralta ja yksityisiltei lahjoittajilta. 8l13

10 PSV ry Namibia - Kompleksisen trauman psykososiaaliset vuosi 2011 oli kolmas hankevuosi yhteistyossdi Namibian pddkaudungissa windhoekissa to_imivan yhteistyokumppanimme P.E,A.c,E. centre:n leracr) tifisi,-:a hankkeeseen oti kdytetteivissd Ulkoministeridn kehitysyhteistycitukea (pioj, 2git4ror j.-hankkeen :?i::i*i'^:x..: jr::ly[:l ttlglll tycitai traumatietoyogn revitfaimiserri koko Namibian alueelle sekd tukea PEACE:n henkil6kunnan ja heiddn yhteistyov"rf.orio:"nsa henkilcikuntaa koulutuksen avulla. Hanketta suunniteltiin v, ZOOO ja se ldhti'f<avrlrtiin Ui4,t kehitysyhteistyova roi I la 2009, Hankkeen budjettijouduttiin rakentamaan uudestaan vuoden 2011 alussa, koska edellisen vuoden mddrdrahoja jdi jonkin verran kiiyttiim loppuunsaattaminen vaati joitakin muutoksia kou I utuspai kka ku ntien va I i ntaa n tehtyjen etu kl lijhetettiin kolmena yhtd suurena osana aina er Edel lisvuo na tehdyn keh itysyhteistycitoi m i nna kuluneen vuoden aikana. Vuoden 2011 aikana peace:n henkilokunta kot sosiaalitydntekijoitd, poliiseja, psykologeja ja v maal I ikkosaarnaajia traumoi hin liittyvistd aihea Gobabissa sekij oli mukana tydnohjaajana tukir uudistettiin ja PEACE:lle tyostettiin uusi esite h mycitd alkanut windhoekilaisten psykologien ve jatkoi ndin kouluttautumistaan. projektin koord lis ikseen PEACE:n johtaja Hetty Rose-Junius o Kirsti Palonen teki hankematkan Namibiaan 14, Wi nd hoeksissa jd rjestd meid n m i n i konferenssi i n violence, torture and trauma in Southern Africa simple method of multiple possibilities,, ja veti : Gobabisssa pitden siellei kaksiptiivdisen workshr kanssa, Ann-Christin Qvarnstrom-Obrey ja Riitt Windhoekissa ja Otjiwarongossa. Vierailun aika vuonna 207L, mutta myos koko kolmivuotiskau olemalla mukana koulutuksissa sekd haastattel Qvarnstrom-Obrey piti 31.10,-2.11,2011 koulul Koulutukseen osallistui paikallisia psykologeja j henkilokuntaa. Tdmdn jdlkeen matkustettiin Ot. ja koulun edustajille kolnren pdivtin koulutus ail Qvarnstrdm-Obrey antoi tyonohjausta peace: n henkilokunnan vtilills on pidetty yhteyttd matkc Hankkeen tukiryhmdssd ovat tyoskennelleet Rii Dahlstrom, Erika Heiskanen, Nina Lyytinen, Lea Erityisasiantuntijoina ovat olleet Kirsti palonen j aikana seitsemdn kertaa, Psykologiliiton tiloissa pidettiin yleisot namibialaista ruokaa. Lisiiksi hankkeesta on voi sivulta. Hankkeen omavastuuosuus on saatu lahjoituksina yksityishenkil6il d, Juuriharja Oy: ltd, sekd yleisotilaisuuden tuottona. Kaikkiaan hankkeen puitteissa on saatuv aikana kerdttyti 387s. 9113

11 PSVry Taloushallinto, hallinnon kehittdminen ja Tilipalvelu Hdkkinen oy toimi yhdistyksen kirjanpitiijdinii talour llinnon neuvonantajana, Tilintarkastajaksi valittiin vuosikokouksessa HtM Rntti vdtiano ia Marja-Leena Laurio toiminnantarkastajaksi, Lisiiksi Kehitysyhteistyon palvelukesk neuvontapalveluja on keiytetty akti ivisesti. Ulkoasiainministerion toimeksiannosta KPMG oy Ab:n vuonna 2 keh itysyhte istyotoi m i n na n ta rkastu ksen keh ittd-m issuositu kset r seuranta on saatettu pddtdkseen, PSV on Kehitysyhteistyon palvelukeskus Kepan jdsen. Vuod viestintti- ja kehitysyhteistydn ajankohtaisten kysymysten koulu PSV jatkoi a m mattia la kohta isten ra u ha njd rjestcijen verkoston 0 suorittanran toteutettu ja uudistusten aikanaosallistuttiin Kepan In. Yhdistyksen tiedotl Kotisivu : www,vastuu,fi Stihkiiposti : "fi Pankkiyhteys: Jiirjesto/Psykologien Sosiaalinen Vastuu Sampo L2034r2 Rekisteriiity nro t74667 Y-tunnus Ra h a n ke rdysl u pa Po I i isi ha I I it us (27.L2.20 to) 2ozo / 2oto / Lupa voimassa I- 37.L tot13

12 Psykologien Sosiaalinen vastuu TASE VASTAAVAA \ftaihtuvat \rastaarrat Muut saamiset lyhy,taik. Rahat ja pankkisaamiset \hihturrat vasft aavat yhteensii VASTATTAVAA Oma petuma Ed. tilikausien yliaema-(alij. Tilikauden yftjaame (a[ieama) Oma peeoma yhteens i Lyhytaikainen Muut lyhytaikaiset wlat Lyhytaikainen yhteensd ,68 41ffi1,U u 419,02 il , , , , ,23 il Y.tJnrus 18223,'il' m , , , , , s 32477,22 324n,n 46374,21-11-

13 Psykologien Sosiaalinen vastuu TULOSI.ASKELMA \iarsinainen toiminta Tuotot Tuotot Tuotot yhteensd Kulut Henkil6kulut Koulutus ja ualisftus Mataiaalit ja hankinnat Seuranta, arviointi ja tiedotus l-lallintokulut Avusfukset Muut kulut Kulut yhteensd Tuofto/Kulujddimd Varainhankinta Tuotot Kulut Vhrainhankinta yhteensd Tuofto-/Kulujddmd Siioitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensd Tuotto-/Kuluj6dmd Yleisavustukset Tilikauden tulos r 206 ggg,5g ,58-17 gg7,u , , *3, ,3ii ,79 443,50-791,38 - u7, ,66 153,46 153, , , ,20 Y-lurmus 182?3{J7:f ,frO1c ,01 t13046,2,01 r , , , ,74 - I910,22 - it08 668,10 0,00-145?22, ,45 i 6 892, , ,N i ,05 128,11 128, , , ,94 Tilikauden yfijeame (anjeema) -9218, ,94, -12-

14 PSYKOLOGIEN SOSIAATINEN VASTUU RY Y-tunnus 18223A7-7 Tif inpditiis 3t,.1,2.20tt Sivu 13 (13) lueftelo ksvtetyistf, kirianoitokirioista Pdivdkirja Piiiikirja Tasekirja Atk-tulosteena Atk-tulosteena Sidottu Lueftelo kdvtetu'sti tositelaieista Sampopankin -L tiliotteiden kirjaukset Sampopankin tiliotteiden kirjaukset Sampopankin -7 t2034t2 tiliotteiden kirjaukset Sampopa n kin tiliotteiden kirjaukset Sampopa nkin -7 tott 97 O tiliotteiden kirja u kset Sampopankin tiliotteiden kirjaukset Sampopankin tiliotteiden kirjaukset Tilinpeatdstositteiden kirjaukset M u istiotositteiden kirjau kset Tilinpf, it6ksen allekirioitukset IN tl VA PA NA ST VS TP MU Ferdinand Garoff Puheenjohtaja Riitta Piifitalo Sirkku Kivistri Teemu Pauha Samuli Kangaslampi J\".1 Mari Stenstrand Sanna Liesto Tilintarkastusmerkintf, Suoritetusta tarkastuksesta on tinddn annettu tilintarkastuskertomus.

15 TILINTARKASTUSKERTOM Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n jdsenille Olen tarkastanut Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n kirjanpidon, tilinpaatoksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpaatos sisaltaa taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpaiaitoksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitri, ettti ne antavat oikeat ja riittaivat tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpeiaitoksen ja toimintal<ertomuksen laatimista koskevien saannosten mukaisesti Hallitus on huolehdittava siita, etta yhdistyksen kirjanpit on asianmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla jarjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpaaitdksesta ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttairi, etta noudatan arnmattieettisia periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvdn tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvii tilintarkastustapa edellytteiai, ettd suunnittelen jia suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitai, onko tilinpddtoksressd tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttai ja siita, ovatko hallituksen jas;enet syyllistyneet tekoon tai laiminlyontiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistysta kohtaan taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen srieintojd. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitd tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinoadtokseen ja toimintakertomukseen sisaltyvist i luvuista ja niissai esitettdvistai muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu vijarinkayt0ksestai tai virheestd johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Nditd riskeja arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisdisen valvonnan, joka on yhdistyksessd merkityksellistai oikeat ja riittavat tiedot antavan tilinpaiitoksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastajarvioi sisdistd valvontaa pystydkseen suunnittelemaan olosuhteisiin ndhden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siina tarkoituksessa, ettai hdn antaisi lausunnon yhdistyksen sisdisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myos sovellettujen tilinpaatoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohturullisuuden sekti tilinpiiditoksen ja toimintakertomuksen yleisen esittdmistavan arvioiminen. K:isitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssidi. Lausunto Lausuntonani esitdn, ettti tilinpaatos ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpzieitoksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien sddnnosten mukaisesti oikeat ja riitteivat tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisestasemasta Toi m intakertom u ksen ja tilin piiiitoksen tiedot ovat risti ri idattom ia Kauniainen. 24. o?tivdnd maaliskuuta 20'12.r,4 /,id7,/*, L-4 AnttiVailiaho, HTM Pohjoinensuotie5Bl9 O27OO KAUNIAINEN

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2014

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2014 TASEKIRJA 31.12.2014 Kotipaikka Sysmd Y-tunnus 2230792-7 Tif inpddtos ja toimintakertomus tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Toimintakertomus Tuloslaskelma virallinen Tase Tase-erittelyt Tuloslaskelma

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon,

l* f^å*' olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, TARKASTUSKERTOMUS olen tarkastanut Lions club Kajaani Linnan kirjanpidon, tifinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.0r.2012 so.oo.zot g. Halliituksen allekirjoittama tilinpäätös sisältää tuloslaskelman,

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

1k* ltcr./&zo/"*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry

1k* ltcr./&zo/*l- Kertom us toimintavuodesta 2010. Eteldpohjalaiset Kyldt ry Eteldpohjalaiset Kyldt ry Kertom us toimintavuodesta 2010 Yhdistyksen hallituksen kokoukset Hallitus on kokoontunut peatosvaltaisena 10 kertaa vuonna 2010. Hallrtuksen nimeamdt tydryhmet ja toimikunnat:

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka. LUMITUULI OY Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Y-tunnus 1454032-3 Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisflllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2011-31.12.2011 1454032-3. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Helsinki. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2011-1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sis6llysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpddt6smerkintd

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii.

Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii. pwc Tilint arks.sfuskertomus Keski-Suomen KyUt ry:n jisenille Hallituksen vastuu Tilintarkastajan velvollisuudet [,ausunto Olemme tilintarkastaneet Keski-Suomen Kyliit ry:n kirjanpidon, tilinpiidtiiksen

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Garjen Luonrukyl?i ry TASEKIRJA 2012

Garjen Luonrukyl?i ry TASEKIRJA 2012 Garjen Luonrukyl?i ry TASEKIRJA 2012 Sivu 2 (6) GAIJAN LUOMUKYLA RY TI LI NPAATOS VUOOr LT A 2012 SISALLYSLUETTELO. Toimintakertomus * Tuloslaskelma * Tase * Liitetiedot ja muut lisdtiedot * Luettelo kdytetyistd

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015

LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015 KPMG Oy Ab Lrnrlankatu 26 C 20lOO TUEKU Puhelrn 02O 760 3000 Faksr 020 760 3061 TILINTARKASTUSKERTOMUS Liedon

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2008 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2008 Velu Varjoranta 3/22/2009 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 7 LIITE 1:... 8 Kassavaje... 8 LIITE 2:... 9 Vakuudet ja takaukset... 9 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

LIONS PIIRI MD A

LIONS PIIRI MD A Liite 1: LIONS PIIRI MD 107 - A T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L I K A U D E L T A 01.07.2014-30.06.2015 T U L O L A S K E L M A 01.07.2014-30.06.2015 01.07.2013-30.06.2014 VARSINAINEN TOIMINTA PIIRIHALLITUS

Lisätiedot

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki

TASEKIRJA. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin 6 vuotta sen vuoden. Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki Suomen Saunaseura ry Vaskiniementie 10 fi)200 Helsinki TASEKIRJA 31,12.2012 Tasekirja on siiilytettava vahintiiiin 10 vuotta tilikauden pa?ifi)rynises6. Tilikauden tositeaineisto on siiilytettiivii viihintiiiin

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Maaseudu n Kehifta misyhd istys. Viisa ri ry TASEKIRJA. L.0L,-3 L.r2.20!3

Maaseudu n Kehifta misyhd istys. Viisa ri ry TASEKIRJA. L.0L,-3 L.r2.20!3 Maaseudu n Kehifta misyhd istys Viisa ri ry TASEKIRJA L.0L,-3 L.r2.20!3 Maaseudun Kehittiimisyhdistys Viisari ry Y: 1707385-5 Tilika usi 1.01.-31. 12.2013 SISALLYSLUETTELO Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2014-31.12.2014 Tuloslaskelma 1-2

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

Laurinlahden Koti ja Koulu ry. Tilinpäätös

Laurinlahden Koti ja Koulu ry. Tilinpäätös Laurinlahden Koti ja Koulu ry Tilinpäätös 1.8.2009 31.7.2010 1 Tilinpäätös tilikaudelta 1.8.2009-31.7.2010 sivu Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 6 2015 KPMG Oy Ab, 8 Finnish Iimited Iiability company and 8 member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

Lisätiedot

Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI

Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus 1454032-3 1.'1.2012-31.12.2012 Osoite Kotipaikka Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy S 3allysluettelo Slvu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoltukset

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Porslahden venekerho ry

Porslahden venekerho ry 1 Porslahden venekerho ry Y: 2043375-1 TASEKIRJA 01.01.2012-31.12.2012 2 Tasekirjan julkinen osio TASE VASTAAVAA... 3 TASE VASTATTAVAA... 4 TULOSLASKELMA... 5 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT... 7 TOSITELAJIT...

Lisätiedot

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry

Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry Salon Seudun Suomi-Viro Seura ry TOIMINTAKERTOMUS 01.01-31.12.2005 JÄSENET Yhdistyksellä oli vuonna 2005 jäsenmaksun maksaneita jäseniä 121. HALLITUS Alho Maritta Lehtonen Erkki Malin Arvo Mäntylä Taimi

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA PRAATTPUOLUE RP TASEKRJA 31.12.2013 PRAATTPUOLUE RP Kotipaikka Sysmd Y-tunnus 2230792-7 Tilinpddtos ja toimintakertomus titikaudetta 01.01.2019-91.12.2a1g Sivu No Toimintakertomus Tase virallinen Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA

ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA ETELA-SAVON VASEMMISTO RY. TASEKIRJA TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJAN SISALLYSLUETTELO Vertaava tuloslaskelma Vertaava tase Tase-erittely Paivays ja allekirjoitus, tilintarkastusmerkinta Luettelo

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry LYHENNETTY TASEKIRJA 1.1. 31.12.2013 1 Toimintakertomus 1.1. 31.12.2013 Toiminnan tarkoitus Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry:n (HYSK) sääntöjen mukaan yhdistyksen

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 107 196,21 87 081,30 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 1.1. - 31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 50 344 920,26 46 250 071,73 Korvaukset muilta järjestöiltä 8 808 549,92 9 052 999,43 Lainauskorvaus

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA I TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 LUETTELO TILIKIRJOISTA 6 TASE.ERITTELYT 7 / POHJOIS-ESPOON

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 HeSeta ry TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 on säilytettävä vähintään 31.12.2023 asti. (KPL 2:10.1 ) Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2019 asti. (KPL 2:10.2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

SÄÄTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT 1.1. 31.12.2015. Sisälähetystyö

SÄÄTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT 1.1. 31.12.2015. Sisälähetystyö Kuva ja Sana Kirjallisuustyö. Mediaevankelioiminen Radio Patmoksen taajuuksilla syyskaudella Lähetystyö ulkokentillä Sisälähetystyö kertoinusvuonna varoja 1 036 922 euroa. Raamattu median myllyssä, Radiokirkko

Lisätiedot

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab

EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008. Visma Services Aleatus Oy Ab EMMAUS HELSINKI R.Y. EMMAUS HELSINGFORS R.F. T A S E K I R J A 31.12.2008 Emmaus Helsinki r.y. - Emmaus Helsingfors r.f. Y-tunnus 0315404-8 TASEKIRJA 31.12.2008 Sivu V U O S I T I L I N P Ä Ä T Ö S Tuloslaskelma

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

/r'24 r4z4aa-r TOIM INTAKERTOM US

/r'24 r4z4aa-r TOIM INTAKERTOM US PI EKSAN KOSKEN VESIOSU USKUNTA TOIM INTAKERTOM US VUODELTA 2013 sivu 2. Pieksdnkosken vesiosuuskunta on perustettu vuonna 1992. osuuskunnan jdsenmddrd toimintavuoden lopussa oli 477. Vesijohtoverkostoon

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot