Tasekirja PSVKOTOGIEN SOSIAALINEN VASTUU RY ! TSmA tasekirja on sdilytett5re 3t-12.20?l asti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasekirja PSVKOTOGIEN SOSIAALINEN VASTUU RY 1.1.2011-31.12.201! TSmA tasekirja on sdilytett5re 3t-12.20?l asti"

Transkriptio

1 PSVKOTOGIEN SOSIAALINEN VASTUU RY Tasekirja ! TSmA tasekirja on sdilytett5re 3t-12.20?l asti Osoite Soittajantie 3 R HEtslNKl Y-tunnus t8223o7-7 Kotipail*a Helsinki

2 PSYKOTOGIEN SOSTAATINEN VASTUU RY Y-tunnus ? Tilinpiidtds 3t.tz.Z0tl Sivu 1 (13) Tilinpiiiit6s tilikaudelta Sriseilys Liitteet Sisdllysluettelo Toimintakertomus Tase Tuloslaskelma Luettelo kaytetyistd kirjanpitokirjoista, tositelajeista ja sdilfidmistavoista Allekirjoitukset Tilintarkastusmerkintd Tase-erittelyt Tilintarkastuskertomus Kustannuspaikkakohtaiset tuloslaskelmat t z-to 1L tz L3 73 t3 Tasekirja on seilytettevii vdhintddn 10 vuotta tilikauden pddttynnisestii eli asti (Kpt 3:8-1 g). Titikauden tositeaineiston siiilytettdvd viihintdiin 6 vuotta sen vuoden lopusta jona tilikausi on pddttynyt, eli asti (KpL 2:10.2 $). Tilinpiidtdksen on laatinut Tilipalvelu Hdkkinen Oy Unikkotie 13 Ol30oVANTM

3 PSV ry psykorogien Sosiaarinern Vastuu ry _ Toimintakertomus 2011 Toiminta-ajatus Kertomusvuosi oli Psykologien sosiaalinen Vastuu ry:n 29. toimintavuosi. Jd rjestiillinen ra kenne Yhdistyksellii on kolme jiirjestcijtisenta, sy91en Psykologirittto, suomen psykologinen suomen Psykologian opiskelijain seura ja Liitto sekd kannatlsjaslnia. professori ja tohtori Raijer-Leena punamdki Antti Karira ovat yhdistyksen kunniajdsenial--' '' ' paikallistyhmiit Jf,eenet ":.tru,:,j ; ',.'; rtt.:, Yhdistyksen toiminta rakentuu toiminnallisten alaryhmien paikalliset varaan. Nditii toimintaryhmtit ja alaryhmid ovat kehitysyhteistyorranki;i;"; ympdrilte Jdsenjdrjestdille ja kootut toirnintaryhmdt. toimintaryhmille on annettu mahdollisuus hallituksessa. tulla edustetuiksi yhdistyksen Yhdistys toimii kansainvdlisessd International Network of psychologists (INPsysR) -verkostossa, for jonka sor:ial Responsibility tarkoituksena on toota yhteen sosiaalisen psykologien vastuun jairjestojii rauhan ja ympdri maailmaa. Kannatusjdsenille ldhetettiin kolme uutiskirjettd. Hallituksen kokouksia on pidetty kahdeksan t8,5., 14.8., 2.!0. ja 20.11, 2/13

4 PSVry Kotimaan toiminta PSV-Stadi PSV-stadi jatkoi edellisind vuosina aikaansaatua jdrjestdytynyttii toimintaansa' ja vuoden vakiintunutta aikana PSV-stadi on kokoonir.rt toimintaansa noin'kerrln r<uuisa, psv-stadijatkoi edellisind vuosina vakiintunei.den jarjeiteiytyneiden Kokouksia on kiiyttintojen ollut noin kerran mukaan, kuussa ja aktiiviseiti liseiksi toiriuiu jdsenid sdihktipostilistalla kymmenkunta. on mukana Tdmdn zo-so iaient", j;;k" ovat osallistuneet toimintaan oman Sillil:;il[:ii::t ja resurssiensa mukaan. rbiminta on onnistuttu mitoittamaan sopivaksi PSV-Stadin vuoden 2011 toiminnan tuloksista konkreettisimpia ovat seuraavat: 1. Eettiset keskusteluillat ssd HEpSy:n kanssa eettisten aiheicren keskusterusarjan, jonka kannarta. rerevantteja, esim. terapeutin moraariin tai liittyen, Keskusteluiltojen tarkoitus ei ole ollut tuottaa :aa keskusteluun tiedottaa psv:n merkittdvid teemoja, attvoioa toiminnasta, psyt_togeja 5a 2. Maailma kyliissd -festivaali PSV-stadi organisoi PSV:n pyynnostti.lty:" esittelypciyddn 29'5'20t1' Maaitma kyldssd -festivaaliin PSV:n pciydtillii oii'paivystdjiii 28.- festivaalin'tumpanakin toimintaa ja pdivdnd, sii'd esiteltiin psv:n myyti,in mm' kdsitoitti, kangaskasseja psv:n stadin rintanappeja. kokoama Lisiiksi tehtiin psv- aktivoiva kysely, jolla tiedotettiin psv:n toiminnasta, 3, PSV:n esittely psykologian fukseille PSV-stadi esiitteli PSV:n il esv-stadin toimintaa Helsingin yliopiston uusille psykologian saunaiilassa, jonka jdrjestivdt spor-iu ::[ rxi; Kompreksi, ill; t1 a;;l; opiskerijoita Ja.lS_V: n rintanappien suunnittelu ja teett6minen PSV-stadi on keveidlld 2011 suunnltellut PSV:lle kantaa-ottavat ja teetettiin yhtt-'ensd tiedottavat 680 rintanapit, joita kpl yhdelldtoista eri kuvalla. Nriitd aikaisempina rintanappeja vuosina kuten my6s teettdmiijdn tuotteita psv-stadi on 2011 myynyt mittaan' eri tapahtunrissa Tuotteista saatava vuoden voitto lahjoitetaanlolr"tin psv:n hankkeista, 5. PSV-Stadin toiminnasta tiedottaminen PSV-stadi on tiedottanut toiminnastaan PSV stadin kotisivulla ja aktiiveja rekrytoinut toimintaansa' tiitd Nettisivulla kautta uusia tiedotettiin kokoutsista ja muista ajankohtilisistasioista, 6, KesdpEiivdt ja pikkujoulut PSV-stadin akltiivijdsenten luovuuden turvaamiseksijdirjestettii -' Hangossa ja J-'J- n L7.9.2or1 2:"L.IZ.2OLI pikkujoulut keseipdiivdt Helsingissii. 3/13

5 PSV ry PSV-Jyvdskytti Vuosi 2011 oli PSV-Jyviiskyl in osalta muutoskeskeinen, osallistuneert kun kaikki vaihtuivat aiemmin uusiin kasvoihin. toimintaan rrlrnlenu'io-irintruronnu zoii malliinoin tarpaamisia jatkettiin kerran 5[:n i::dellisvuoden tai k;hjesri'kuukauderru-i"r-auikaa tukuun Kevddlld 2011 Psv-JyvEiskylain ryhmd tutustui mindfullness-menetelmddn opastuksella' sl^r pirkko Illan aikana tehtiin erilaisia Mannisen rrar:oitulsiu keskustertiin ajatuksista ja iu.toirinnallisen osuuclen jtilkeen tuntemu[sista, joita harjoitukset herdttivdt, PSV-Tampere a toimintaa, 4/13

6 PSVry PSV-Turkur PSV-Turku perustettiin erokuussa perustamiskokous kokousta. Kokouksissa kaan tutustuttiin psv:n lukien pidettiin parestiina-hankk kuusi toimintaa, t-'rityisesti Turkki-hankkeen aroittamisti ju Ja suunniteltiin omaa josta jo riir..,"n vuo,den r tyvdii ha viimeisessd n krevalm istelu tapaamisessa matkaa, kuultiin kuulumiset. lisdei yhmddn toimijoita pyrittiin rekrytoimaan PSV-Turku teki syksyn aikana hankevalmistelumatkan :"^:: lj:lii':j:_1: ly_tlrt: n ka rto i tta m i se ks i j Turkkiin uuden hankkeen a ha n kkeen kj y opiskelijateatteriporukan n n i sr si. Fobia voimin jdrjestettiin ry:n innokkaan suuren suosion :1,:t,lilj.:ll:,t^tj: i,ty'r- P9 anut j:'ti - teattr:rintiytelmd, jonka inl i roi e kt i n' pj ta ir i JJn psv opiskelijay_hrjistysten r< jiiseni en amntattiyhdistyksen lre jdrjestetti ja in vierai lu pansron valmisteltiin jo nottokes;kukseen, arustavasti ytrteisiycita Kevddlle ruentotiraisuuaen vastuun ja ia, misessd Neparin kidutuskeskukien Ltidkairin Sosiaalisen kanssa luentotilaisuutta iu r,"ijan veto! ullaan, Ld ikdrin Turussa sosiaarisen Vasturn ju tapahtuvaa Nepaiin r<iou lyfrvl aikiana jdrjestettiin hrikeskuksen vetovastuulla, kokous- ja jairjestciinfoilta, avoimien ovien tir iossa esiteltiin psv:n den lir;dksi ja psv-turun opiskelijoille toimintaa mygs netti- ja facebook-sivut, paikailisryhmdn Itiin, P!SV-Turulle avattiin toiminnista tied kirjoitettiin t:.yl:i??,,,i"^ artikkeli :?l:!: r,lll psv:std 1",:.- t:q::lts". iin lisdksi psykologeille pa ja i ka I i se n psyko I os i e I ammattiyhdistyksen ia e'sv_turusta, lehteen 5/13

7 PSV ry Kansainvdlinen yhteistyii ja toiminta Vuonna 2011 Psykologien sosiaalinen vastuu ry osallistui Medi I Peace Work -verkkokurssin viimeistelemiseen ja edisti sen sisdllyttdmistii yliopistolli -rn opetukseen Suomessa, Verkkokurssin pdivittdminen sujui aikataulussa ja se julkaistiin Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n puheenjohtaja Ferdina Garoff selkd jdisenet Virpi Ldhteenmdki ja Jenni Haikio osallistuivat Suomen psykologilii (PSYLI) m'yonteimdn matkaavustuksen turvin Turkin Istanbulissa Euroopan psykolog kong ressiin, joka jiirjestettii n 12. kerran, PSV:llti oli kaksi esitystd osana kongressin eettistei mia, Lisiiksi Garoff ja Haikio tutustuivat Ankarassa toimiviin kansalaisjdirjestoih mukaan lukien Turkin IhmisoikeusjEirjestd THRF, joka on PSV:n aiempi yhteistyoku ni. Ankaran-vierailun ajan emiinteinti toimi amerikkalainen psykologian tohtori, kriisitera ti Leyla Welkin. THRF:n lisdksi he tutustuivat Kadrn Dayanrgma Vakfr (Foundatio for Wornen's Solidarity) kansalaisjeirjestoon, jonka toiminta keskittyy erityisesti eensisdisern vdkivallan ja naiskaupan torjuntaan, sekd naisten turvataloon, Cankaya M nicipality D)omestic Violence Shelter House: iin, Kirsti Palonen osallistui PSV:n edustajana Istanbulissa 29,5, Euro Mediterranean Network of Solidarityn kokoukseen General Assembly -kokouksee, Hdin toimi my6s EU:n Daphne III -ohjelman osarahoittaman Values versus violence - kkeen ohjausryhmdssd, jonka osaprojektitoteutetaan Saksassa, Iso-Britanniassa, pohj Irlannissa ja Unkarissa. Hankkeen yleistavoite on vahvistaa nuorten tietoisuutta arvoista hanomaisen sosiaalisen i I mapi ri n saavutta m iseksi. Arvokeskustelu n yl lii pitii m iseksi ha n k on alkanut kouluttaa a rvotiedottaj ia. 6l13

8 PSV ry Keh itysyhteistyiih a n kkeet Libanon - Psyykkinen toipuminen sodan j6lkeen PSV:n aiemman kumppanin The National Institution of social are (NIScw) -kansalaisjdrjeston and V,ocational Training kanssa aloitettiin uusi kolmevuotinn hanke, Jdrjesto tunnetaan myos arabiankieliselld nimellii Beit Atfal Assumoud (BAS). "Mielenterveystyo turvattomassa ympdristcjssd - Saidan omalla kerdystoiminnalla ja ulkoministerion kehitysy ), PSV kiiftae kaikkia 46 lahjoittajaa, iotka tukivat eurolla. Lahjoitussummat vaihtelivat vaililiii 3o vapaaehtoisen asiantuntijatyon (30 /t) arvo oli euroa arvo oli euroa. Listiksi psv kutsui palestiinasta kolme asi mielenterveyskonferenssiin 10-11,5,2011 UM:n myonnettyei NIScw -jdrjestdn kanssa toteutettiin taloushallinnon muuto 2010 suoritetussa hanketarkastuksessa. Hanketydryhmd piti kaksi kokousta, Hankematkoista on toimintaympdristdd ja vaativissa oloissa tehtyd mielen suomalaiselle yleisolle pitdmdlld kahdeksan luentoa tai alustus niiyttely, annettu haastatteluja, kirjoitettu kaksi artikkelia ja 1 vastuu,fillibanon -nettisivu lle. BAS:n perheneuvolat etsiviit kuntoutuskummeja asiakaslapsil avustusta lapsen erityiskoulun tai -kuntoutuksen maksuihin vuonna neljdillii lapsella oli kuntoutuskummi Suom ku ntoutuskummi han kkeen vastuuhenkilonti. la" -hanke rahoitetaan n avustuksella (projekti nketta yhteensd ,54 roa, Hankkeeseen tehdyn hallinnollisen ty6n (10 /t) tuntijaluennoitsijaa Beirutin lle konferenssimatkatukea, joita UM edellytti vuonna u viisi raporttia. Hankkeen on esitelty aktiivisesti Lisdksi on jdrjestetty yksi kuvitettua blogikirjoitusta joiden perrheet tarvitsevat 840 /vuosi). Kuluneena Leena Hytonen toimi Extreme survival reamin suomen ryhmd tuki palestiinalaisl osallistumista Beirutin maratontapahtumaan. Vuonna 2011 osall lasta. EST-toiminnan vastuuhenkilclnii toimi Nina Lyytinen, omakustanteisen antoisan opintomatkan Libanoniin Beirutin m liikuntaharrastusta ja a oli eri leireistd n, 200 n jdrjesti 13 suomalaiselle nin aikaan. Uutena toimintana kdynnistyi solidaarisuussilmukat, kdsityoke, villavaatteita pakolaisleirien jossa kudottiin ldmpimiei lapsille, BAS:n sosiaalityontekijdit oivat tuotteet tarvitseville, Kirsti Palonen toimi solidaarisuussilmukoiden vastuuhenki e. Maratonmatkan aikana jdirjestettiin BAS:n Baalbekin keskuksessa kaksi neuletyopajaa w lin pakolaisleirin naisille, BAS-jairyestollEi on useamman vuoden sadutusaineistoa arki na. Monil<a RiihelEi, Kirsti Palonen ja SirkkuKivistd tyostivdt aineistosta yhteistyossd BAS:n kanssa elektronisen kirjan koeversion. Vaikuttamistyossii on pidetty esilld kahta asiaa: palestiinaisia syrjivien mddreiysten poistamista Libanonin tyolainseitiddnnostdi ja muutosta suomen kantaan olla hyvtiksymiittd Li ba non i n pa lesti nala isi I le myontei mdti matkustusasia ki rjaa vi isu in oikeuttav'aksi, Libanonissa ja Ltihi-iddssii ilmestyvistd englanninkielisistd lehdi el-helweh -pakolaisleirissii tai ltihialueilla 2011 sattuneista vdl avulla saadaan kuvaa hankkeen toimintaympeiristcistei, kerdttiin 1.24 artikkelia Ein tauksista, Artikkeliaineiston Avustettiin tuotantoprosessin kaikissa vaiheissa "Mitd jos satu olisi lunta" -dokumenttielokuvan Tehtiin yhteistyotei useiden kansalaisjdrjestojen, erityisestiarabikansojen Yr;tdvyysseuran ja Globaali Sosiaalityd ry:n kanssa. 7lr3

9 PSV ry Palestiina - Sotatraumojen kuntoutus ldhestymistapa PSV: n yhteistyojeirjesto Palestinian Medic terveyspatvetuja yti 400 yhteisolle LEinsi-Rannal 15 erityiskeskusta, PMRS on viime vuosina pyrk tekemiilld pioneeritydtd vammaisten kuntoutukr PMRS on onnistunut integroimaan psykososiaali osaksi jokapdivdistd terveyspalvelutyotddn, ehkdisevdd tyottieln jei koulutustaan. palestiinaprojektilla vuosi 2011 oli kolmevuotisen Sotatraumojen kuntoutus ja ennaltaehkiiisy: perhekeskeinen ldhestymistapa -hankkeen viimeinen vuosi, Projektin aikana on jtirjeste{ty koulutuksia mm. kriisityostd, lasten kiiytdsongelmista, naiiten miflenterveydestei sekd vammaisten mielen-terveyden tukemisesta. Projekti tavoittaa kai(kein eniten avun tarpeessa olevia ryhmid, kuten lapsia, nuoria, naisia ja vammautuneita, jotka eliivdt iidrimmiiisissei olosuhteissa. Tuloksena on avunsaaneiden parempi sopeutumiskyky vaikeassa m ieh itystila nteessa. Palestiina-ryhmiin uusi jdsen Esa palosaari ktivi ensimmdisellii v ailulla Ramiallahissa keveieilld 2011 ja kertoi, ettti keskustelussa pmrs:n psykologin Ismael Ziadehin kanssa tuli esille mm., ettd Palestiinassa on haasteellista saada miehidi tulemaan kologille, lloska siihen liittyy sosiaalisen leimaamisen pelko ja psykologikeiynnit katsotaa yhd edellec.n enemmiin naisten ja lasten jutuksi. Palestiinalaiskollegamme pyrkivtit muu an tdtei mm, tiedottamalla psykologien tydstti kampanjoissa ja radiossa ja yri llti pittiri matalan kynnyksen profiilia, Euroopan XII Psykologikongressissa Istanbulissa pidettiineettise symposiumin yhteydessd esitys tydskentelystd toisenlaisessa kulttuurissa ktiyttdenpsv:n P lestiina-projektin kautta saatuja kokemuksia. Projekti on vuoden 2011 aikana saanut myos uusia aktiivisia iti. Yhteisesti on suunniteltu POISTETTU tulevaa kolmen vuoden uutta projektia. Erityisen kiito toi m i nta kertom u ksessa ansaitsevat Turun psykologian opiskelijat, jotka jeirjestivdt var ruutapahtuman upealla Teatteri-esityksellEidn : "Ettei naapuri kuule". KerEiys tuotti kaikkia Frrojekti on saanut tukea myos Tampereen psykologian opiskelijoilta ja Jyvdskyldn p: kologian opiskelijoilta, sekd Arabikansojen ystdvyysseuralta ja yksityisiltei lahjoittajilta. 8l13

10 PSV ry Namibia - Kompleksisen trauman psykososiaaliset vuosi 2011 oli kolmas hankevuosi yhteistyossdi Namibian pddkaudungissa windhoekissa to_imivan yhteistyokumppanimme P.E,A.c,E. centre:n leracr) tifisi,-:a hankkeeseen oti kdytetteivissd Ulkoministeridn kehitysyhteistycitukea (pioj, 2git4ror j.-hankkeen :?i::i*i'^:x..: jr::ly[:l ttlglll tycitai traumatietoyogn revitfaimiserri koko Namibian alueelle sekd tukea PEACE:n henkil6kunnan ja heiddn yhteistyov"rf.orio:"nsa henkilcikuntaa koulutuksen avulla. Hanketta suunniteltiin v, ZOOO ja se ldhti'f<avrlrtiin Ui4,t kehitysyhteistyova roi I la 2009, Hankkeen budjettijouduttiin rakentamaan uudestaan vuoden 2011 alussa, koska edellisen vuoden mddrdrahoja jdi jonkin verran kiiyttiim loppuunsaattaminen vaati joitakin muutoksia kou I utuspai kka ku ntien va I i ntaa n tehtyjen etu kl lijhetettiin kolmena yhtd suurena osana aina er Edel lisvuo na tehdyn keh itysyhteistycitoi m i nna kuluneen vuoden aikana. Vuoden 2011 aikana peace:n henkilokunta kot sosiaalitydntekijoitd, poliiseja, psykologeja ja v maal I ikkosaarnaajia traumoi hin liittyvistd aihea Gobabissa sekij oli mukana tydnohjaajana tukir uudistettiin ja PEACE:lle tyostettiin uusi esite h mycitd alkanut windhoekilaisten psykologien ve jatkoi ndin kouluttautumistaan. projektin koord lis ikseen PEACE:n johtaja Hetty Rose-Junius o Kirsti Palonen teki hankematkan Namibiaan 14, Wi nd hoeksissa jd rjestd meid n m i n i konferenssi i n violence, torture and trauma in Southern Africa simple method of multiple possibilities,, ja veti : Gobabisssa pitden siellei kaksiptiivdisen workshr kanssa, Ann-Christin Qvarnstrom-Obrey ja Riitt Windhoekissa ja Otjiwarongossa. Vierailun aika vuonna 207L, mutta myos koko kolmivuotiskau olemalla mukana koulutuksissa sekd haastattel Qvarnstrom-Obrey piti 31.10,-2.11,2011 koulul Koulutukseen osallistui paikallisia psykologeja j henkilokuntaa. Tdmdn jdlkeen matkustettiin Ot. ja koulun edustajille kolnren pdivtin koulutus ail Qvarnstrdm-Obrey antoi tyonohjausta peace: n henkilokunnan vtilills on pidetty yhteyttd matkc Hankkeen tukiryhmdssd ovat tyoskennelleet Rii Dahlstrom, Erika Heiskanen, Nina Lyytinen, Lea Erityisasiantuntijoina ovat olleet Kirsti palonen j aikana seitsemdn kertaa, Psykologiliiton tiloissa pidettiin yleisot namibialaista ruokaa. Lisiiksi hankkeesta on voi sivulta. Hankkeen omavastuuosuus on saatu lahjoituksina yksityishenkil6il d, Juuriharja Oy: ltd, sekd yleisotilaisuuden tuottona. Kaikkiaan hankkeen puitteissa on saatuv aikana kerdttyti 387s. 9113

11 PSVry Taloushallinto, hallinnon kehittdminen ja Tilipalvelu Hdkkinen oy toimi yhdistyksen kirjanpitiijdinii talour llinnon neuvonantajana, Tilintarkastajaksi valittiin vuosikokouksessa HtM Rntti vdtiano ia Marja-Leena Laurio toiminnantarkastajaksi, Lisiiksi Kehitysyhteistyon palvelukesk neuvontapalveluja on keiytetty akti ivisesti. Ulkoasiainministerion toimeksiannosta KPMG oy Ab:n vuonna 2 keh itysyhte istyotoi m i n na n ta rkastu ksen keh ittd-m issuositu kset r seuranta on saatettu pddtdkseen, PSV on Kehitysyhteistyon palvelukeskus Kepan jdsen. Vuod viestintti- ja kehitysyhteistydn ajankohtaisten kysymysten koulu PSV jatkoi a m mattia la kohta isten ra u ha njd rjestcijen verkoston 0 suorittanran toteutettu ja uudistusten aikanaosallistuttiin Kepan In. Yhdistyksen tiedotl Kotisivu : www,vastuu,fi Stihkiiposti : "fi Pankkiyhteys: Jiirjesto/Psykologien Sosiaalinen Vastuu Sampo L2034r2 Rekisteriiity nro t74667 Y-tunnus Ra h a n ke rdysl u pa Po I i isi ha I I it us (27.L2.20 to) 2ozo / 2oto / Lupa voimassa I- 37.L tot13

12 Psykologien Sosiaalinen vastuu TASE VASTAAVAA \ftaihtuvat \rastaarrat Muut saamiset lyhy,taik. Rahat ja pankkisaamiset \hihturrat vasft aavat yhteensii VASTATTAVAA Oma petuma Ed. tilikausien yliaema-(alij. Tilikauden yftjaame (a[ieama) Oma peeoma yhteens i Lyhytaikainen Muut lyhytaikaiset wlat Lyhytaikainen yhteensd ,68 41ffi1,U u 419,02 il , , , , ,23 il Y.tJnrus 18223,'il' m , , , , , s 32477,22 324n,n 46374,21-11-

13 Psykologien Sosiaalinen vastuu TULOSI.ASKELMA \iarsinainen toiminta Tuotot Tuotot Tuotot yhteensd Kulut Henkil6kulut Koulutus ja ualisftus Mataiaalit ja hankinnat Seuranta, arviointi ja tiedotus l-lallintokulut Avusfukset Muut kulut Kulut yhteensd Tuofto/Kulujddimd Varainhankinta Tuotot Kulut Vhrainhankinta yhteensd Tuofto-/Kulujddmd Siioitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensd Tuotto-/Kuluj6dmd Yleisavustukset Tilikauden tulos r 206 ggg,5g ,58-17 gg7,u , , *3, ,3ii ,79 443,50-791,38 - u7, ,66 153,46 153, , , ,20 Y-lurmus 182?3{J7:f ,frO1c ,01 t13046,2,01 r , , , ,74 - I910,22 - it08 668,10 0,00-145?22, ,45 i 6 892, , ,N i ,05 128,11 128, , , ,94 Tilikauden yfijeame (anjeema) -9218, ,94, -12-

14 PSYKOLOGIEN SOSIAATINEN VASTUU RY Y-tunnus 18223A7-7 Tif inpditiis 3t,.1,2.20tt Sivu 13 (13) lueftelo ksvtetyistf, kirianoitokirioista Pdivdkirja Piiiikirja Tasekirja Atk-tulosteena Atk-tulosteena Sidottu Lueftelo kdvtetu'sti tositelaieista Sampopankin -L tiliotteiden kirjaukset Sampopankin tiliotteiden kirjaukset Sampopankin -7 t2034t2 tiliotteiden kirjaukset Sampopa n kin tiliotteiden kirjaukset Sampopa nkin -7 tott 97 O tiliotteiden kirja u kset Sampopankin tiliotteiden kirjaukset Sampopankin tiliotteiden kirjaukset Tilinpeatdstositteiden kirjaukset M u istiotositteiden kirjau kset Tilinpf, it6ksen allekirioitukset IN tl VA PA NA ST VS TP MU Ferdinand Garoff Puheenjohtaja Riitta Piifitalo Sirkku Kivistri Teemu Pauha Samuli Kangaslampi J\".1 Mari Stenstrand Sanna Liesto Tilintarkastusmerkintf, Suoritetusta tarkastuksesta on tinddn annettu tilintarkastuskertomus.

15 TILINTARKASTUSKERTOM Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n jdsenille Olen tarkastanut Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n kirjanpidon, tilinpaatoksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpaatos sisaltaa taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpaiaitoksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitri, ettti ne antavat oikeat ja riittaivat tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpeiaitoksen ja toimintal<ertomuksen laatimista koskevien saannosten mukaisesti Hallitus on huolehdittava siita, etta yhdistyksen kirjanpit on asianmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla jarjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpaaitdksesta ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttairi, etta noudatan arnmattieettisia periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvdn tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvii tilintarkastustapa edellytteiai, ettd suunnittelen jia suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitai, onko tilinpddtoksressd tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttai ja siita, ovatko hallituksen jas;enet syyllistyneet tekoon tai laiminlyontiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistysta kohtaan taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen srieintojd. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitd tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinoadtokseen ja toimintakertomukseen sisaltyvist i luvuista ja niissai esitettdvistai muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu vijarinkayt0ksestai tai virheestd johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Nditd riskeja arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisdisen valvonnan, joka on yhdistyksessd merkityksellistai oikeat ja riittavat tiedot antavan tilinpaiitoksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastajarvioi sisdistd valvontaa pystydkseen suunnittelemaan olosuhteisiin ndhden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siina tarkoituksessa, ettai hdn antaisi lausunnon yhdistyksen sisdisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myos sovellettujen tilinpaatoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohturullisuuden sekti tilinpiiditoksen ja toimintakertomuksen yleisen esittdmistavan arvioiminen. K:isitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssidi. Lausunto Lausuntonani esitdn, ettti tilinpaatos ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpzieitoksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien sddnnosten mukaisesti oikeat ja riitteivat tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisestasemasta Toi m intakertom u ksen ja tilin piiiitoksen tiedot ovat risti ri idattom ia Kauniainen. 24. o?tivdnd maaliskuuta 20'12.r,4 /,id7,/*, L-4 AnttiVailiaho, HTM Pohjoinensuotie5Bl9 O27OO KAUNIAINEN

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii.

Kiisityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen mddrdn tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiii. pwc Tilint arks.sfuskertomus Keski-Suomen KyUt ry:n jisenille Hallituksen vastuu Tilintarkastajan velvollisuudet [,ausunto Olemme tilintarkastaneet Keski-Suomen Kyliit ry:n kirjanpidon, tilinpiidtiiksen

Lisätiedot

LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015

LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015 LIEDON SÄÄSTÖPANKIN TOIMINTAKERTOMUS 2015 KPMG Oy Ab Lrnrlankatu 26 C 20lOO TUEKU Puhelrn 02O 760 3000 Faksr 020 760 3061 TILINTARKASTUSKERTOMUS Liedon

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

LIONS PIIRI MD A

LIONS PIIRI MD A Liite 1: LIONS PIIRI MD 107 - A T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L I K A U D E L T A 01.07.2014-30.06.2015 T U L O L A S K E L M A 01.07.2014-30.06.2015 01.07.2013-30.06.2014 VARSINAINEN TOIMINTA PIIRIHALLITUS

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Maaseudu n Kehifta misyhd istys. Viisa ri ry TASEKIRJA. L.0L,-3 L.r2.20!3

Maaseudu n Kehifta misyhd istys. Viisa ri ry TASEKIRJA. L.0L,-3 L.r2.20!3 Maaseudu n Kehifta misyhd istys Viisa ri ry TASEKIRJA L.0L,-3 L.r2.20!3 Maaseudun Kehittiimisyhdistys Viisari ry Y: 1707385-5 Tilika usi 1.01.-31. 12.2013 SISALLYSLUETTELO Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010

TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2010-3 I.12.2010 SISAI,I,YSI,I ]ETTELO: TULOSLASKELMA TASE LIITETIEDOT LUETTELO TILIKIRJOISTA AI,I,EK]R.]OITIIKSET 1 2.- 3 4 5 6 TASE-ERITTEI,YT 1-

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki TILINTARKASTUS VAI TOIMINNANTARKASTUS Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Yhdistyslain muutos 1.9.2010 Yhdistyslain (678/2010) muutos tullut voimaan 1.9.2010 Keskeisimmät muutokset Toiminnantarkastus Tämän lain

Lisätiedot

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5

TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 POHJOIS-ESPOON PONSI RY SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 POHJOIS-ESPOON PONSI RY TILINPAATOS TILIKAIJDELTA 1. 1.2008 _ 31.12.2QQ8 SISALLYSLUETTELO: TULOSLASKELMA I TASE 2-3 LIITETIEDOT 4 AILEKIRIOITUKSET 5 LUETTELO TILIKIRJOISTA 6 TASE.ERITTELYT 7 / POHJOIS-ESPOON

Lisätiedot

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013

HeSeta ry TASEKIRJA. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 HeSeta ry TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 on säilytettävä vähintään 31.12.2023 asti. (KPL 2:10.1 ) Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2019 asti. (KPL 2:10.2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA PRAATTPUOLUE RP TASEKRJA 31.12.2013 PRAATTPUOLUE RP Kotipaikka Sysmd Y-tunnus 2230792-7 Tilinpddtos ja toimintakertomus titikaudetta 01.01.2019-91.12.2a1g Sivu No Toimintakertomus Tase virallinen Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017

Suomen Tilintarkastajat ry LISTAYHTIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS (KONSERNI IFRS JA EMO FAS) HUOM! TILIKAUSI 2017 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja tilintarkastuslain muutoksen 622/2016 pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus ei ole tilintarkastuksen

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

SÄÄTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT 1.1. 31.12.2015. Sisälähetystyö

SÄÄTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT 1.1. 31.12.2015. Sisälähetystyö Kuva ja Sana Kirjallisuustyö. Mediaevankelioiminen Radio Patmoksen taajuuksilla syyskaudella Lähetystyö ulkokentillä Sisälähetystyö kertoinusvuonna varoja 1 036 922 euroa. Raamattu median myllyssä, Radiokirkko

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

HYY Tilinpäätöskoulutus

HYY Tilinpäätöskoulutus HYY Tilinpäätöskoulutus KHT Johanna Hilden Tilinpäätös Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätöksen vaiheet - Tilinpäätös tasekirjan perusvaatimukset - Tuloslaskelma - minne kirjaan mitäkin?! - Tase mikä se

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2009

Automaatiotekniikan kilta. Tilinpäätös 2009 Automaatiotekniikan kilta Tilinpäätös 2009 Arttu Takala 3/3/2010 2 Sisällysluettelo Tuloslaskelma... 3 Tase... 6 LIITE 1:... 7 Kassan oikaisu... 7 LIITE 2:... 8 Vakuudet ja takaukset... 8 Ulkomaan valuutta...

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

1. NIMI JA KOTIPAIKKA 1.1. Yhdistyksen nimi on Erasmus Student Network Finland ry (myöhemmin ESN Finland)

1. NIMI JA KOTIPAIKKA 1.1. Yhdistyksen nimi on Erasmus Student Network Finland ry (myöhemmin ESN Finland) ry:n säännöt Kuten hyväksytty NP Skype V:ssa 20.8.2015 1. NIMI JA KOTIPAIKKA 1.1. Yhdistyksen nimi on ry (myöhemmin ESN Finland) 1.2. ESN Finland on voittoa tavoittelematon, poliittisesti, tunnuksellisesti

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki

SuLVI:n puheenjohtajapäivät 5.2.2016 Rav. Arthur, Helsinki Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia ja mielipiteiden vaihtoa, toivoo Yrjö Määttänen 1 Yhdistyksen hallintoon vaikuttavia lakeja, sääntöjä ja näkökohtia. Kokemuksia

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista 1-2016. Aika Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00. Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista 1-2016. Aika Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00. Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA Aika: 10.12.2016 klo 15:00 Paikka: Allianssi talo, Asemapa a lliko nkatu 1, 00520 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS Esitys: Eurooppanuorten puheenjohtaja Jesse Ja a

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI Y 1637708-0 TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS KAUDELTA 1.1-31.12.2014 Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot ja lisätiedot tilinpäätökseen 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell.

Toimintakaudelle tilintarkastajaksi valittiin Seija Lindell. Porin Taitoluistelu ry VUOSIKERTOMUS sivu 1 VUOSIKERTOMUS 1.1.2011 31.12.2011 Porin Taitoluistelu ry:n virallinen rekisteröintipäivä on 1.4.2000. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja lisätä taitoluistelun

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kokonjärven suojeluyhdistys ry

Kokonjärven suojeluyhdistys ry T I L I N P Ä Ä T Ö S Tilikaudelta 1.1.2014 - Rekisterinumero: 212.425 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2014 -... 3 YHDISTYKSEN TOIMINNAN ARVOSTELEMISTA VARTEN KOSKEVAT TÄRKEÄT SEIKAT...

Lisätiedot

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus

KERTOMUS. kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus 1.12.2016 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 449/41 KERTOMUS kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2015 sekä viraston vastaus (2016/C

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet

Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet Toiminnantarkastuksen perusteiden alkeet HYYN PUHEENJOHTAJASEMINAARI JARI RINTA-AHO, SUOMEN FYSIIKANOPISKELIJAT RY MATIAS NURMI, HYYN JÄRJESTÖVALIOKUNTA Sisältö 1. Toiminnantarkastaja: tehtävät ja vaatimukset

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET HALLITUKSEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET Martti Olli HTM- tilintarkastaja Martti Olli YLEISHYÖDYLLINEN YHTEISÖ Ei tavoittele taloudellista voittoa kuten liikeyritykset Liikeyrityksessä omistajat odottavat

Lisätiedot

Rahastonhoitajana yhdistyksessä

Rahastonhoitajana yhdistyksessä Rahastonhoitajana yhdistyksessä Sisältö Rahastonhoitaja Yhdistyksen toiminta: lait ja säännöt Rahastonhoitaja on yksi keskeisistä toimijoista Rahastonhoitajan tehtävät ja vastuut Talousarvio Kirjanpito

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot