Tasekirja PSVKOTOGIEN SOSIAALINEN VASTUU RY ! TSmA tasekirja on sdilytett5re 3t-12.20?l asti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tasekirja PSVKOTOGIEN SOSIAALINEN VASTUU RY 1.1.2011-31.12.201! TSmA tasekirja on sdilytett5re 3t-12.20?l asti"

Transkriptio

1 PSVKOTOGIEN SOSIAALINEN VASTUU RY Tasekirja ! TSmA tasekirja on sdilytett5re 3t-12.20?l asti Osoite Soittajantie 3 R HEtslNKl Y-tunnus t8223o7-7 Kotipail*a Helsinki

2 PSYKOTOGIEN SOSTAATINEN VASTUU RY Y-tunnus ? Tilinpiidtds 3t.tz.Z0tl Sivu 1 (13) Tilinpiiiit6s tilikaudelta Sriseilys Liitteet Sisdllysluettelo Toimintakertomus Tase Tuloslaskelma Luettelo kaytetyistd kirjanpitokirjoista, tositelajeista ja sdilfidmistavoista Allekirjoitukset Tilintarkastusmerkintd Tase-erittelyt Tilintarkastuskertomus Kustannuspaikkakohtaiset tuloslaskelmat t z-to 1L tz L3 73 t3 Tasekirja on seilytettevii vdhintddn 10 vuotta tilikauden pddttynnisestii eli asti (Kpt 3:8-1 g). Titikauden tositeaineiston siiilytettdvd viihintdiin 6 vuotta sen vuoden lopusta jona tilikausi on pddttynyt, eli asti (KpL 2:10.2 $). Tilinpiidtdksen on laatinut Tilipalvelu Hdkkinen Oy Unikkotie 13 Ol30oVANTM

3 PSV ry psykorogien Sosiaarinern Vastuu ry _ Toimintakertomus 2011 Toiminta-ajatus Kertomusvuosi oli Psykologien sosiaalinen Vastuu ry:n 29. toimintavuosi. Jd rjestiillinen ra kenne Yhdistyksellii on kolme jiirjestcijtisenta, sy91en Psykologirittto, suomen psykologinen suomen Psykologian opiskelijain seura ja Liitto sekd kannatlsjaslnia. professori ja tohtori Raijer-Leena punamdki Antti Karira ovat yhdistyksen kunniajdsenial--' '' ' paikallistyhmiit Jf,eenet ":.tru,:,j ; ',.'; rtt.:, Yhdistyksen toiminta rakentuu toiminnallisten alaryhmien paikalliset varaan. Nditii toimintaryhmtit ja alaryhmid ovat kehitysyhteistyorranki;i;"; ympdrilte Jdsenjdrjestdille ja kootut toirnintaryhmdt. toimintaryhmille on annettu mahdollisuus hallituksessa. tulla edustetuiksi yhdistyksen Yhdistys toimii kansainvdlisessd International Network of psychologists (INPsysR) -verkostossa, for jonka sor:ial Responsibility tarkoituksena on toota yhteen sosiaalisen psykologien vastuun jairjestojii rauhan ja ympdri maailmaa. Kannatusjdsenille ldhetettiin kolme uutiskirjettd. Hallituksen kokouksia on pidetty kahdeksan t8,5., 14.8., 2.!0. ja 20.11, 2/13

4 PSVry Kotimaan toiminta PSV-Stadi PSV-stadi jatkoi edellisind vuosina aikaansaatua jdrjestdytynyttii toimintaansa' ja vuoden vakiintunutta aikana PSV-stadi on kokoonir.rt toimintaansa noin'kerrln r<uuisa, psv-stadijatkoi edellisind vuosina vakiintunei.den jarjeiteiytyneiden Kokouksia on kiiyttintojen ollut noin kerran mukaan, kuussa ja aktiiviseiti liseiksi toiriuiu jdsenid sdihktipostilistalla kymmenkunta. on mukana Tdmdn zo-so iaient", j;;k" ovat osallistuneet toimintaan oman Sillil:;il[:ii::t ja resurssiensa mukaan. rbiminta on onnistuttu mitoittamaan sopivaksi PSV-Stadin vuoden 2011 toiminnan tuloksista konkreettisimpia ovat seuraavat: 1. Eettiset keskusteluillat ssd HEpSy:n kanssa eettisten aiheicren keskusterusarjan, jonka kannarta. rerevantteja, esim. terapeutin moraariin tai liittyen, Keskusteluiltojen tarkoitus ei ole ollut tuottaa :aa keskusteluun tiedottaa psv:n merkittdvid teemoja, attvoioa toiminnasta, psyt_togeja 5a 2. Maailma kyliissd -festivaali PSV-stadi organisoi PSV:n pyynnostti.lty:" esittelypciyddn 29'5'20t1' Maaitma kyldssd -festivaaliin PSV:n pciydtillii oii'paivystdjiii 28.- festivaalin'tumpanakin toimintaa ja pdivdnd, sii'd esiteltiin psv:n myyti,in mm' kdsitoitti, kangaskasseja psv:n stadin rintanappeja. kokoama Lisiiksi tehtiin psv- aktivoiva kysely, jolla tiedotettiin psv:n toiminnasta, 3, PSV:n esittely psykologian fukseille PSV-stadi esiitteli PSV:n il esv-stadin toimintaa Helsingin yliopiston uusille psykologian saunaiilassa, jonka jdrjestivdt spor-iu ::[ rxi; Kompreksi, ill; t1 a;;l; opiskerijoita Ja.lS_V: n rintanappien suunnittelu ja teett6minen PSV-stadi on keveidlld 2011 suunnltellut PSV:lle kantaa-ottavat ja teetettiin yhtt-'ensd tiedottavat 680 rintanapit, joita kpl yhdelldtoista eri kuvalla. Nriitd aikaisempina rintanappeja vuosina kuten my6s teettdmiijdn tuotteita psv-stadi on 2011 myynyt mittaan' eri tapahtunrissa Tuotteista saatava vuoden voitto lahjoitetaanlolr"tin psv:n hankkeista, 5. PSV-Stadin toiminnasta tiedottaminen PSV-stadi on tiedottanut toiminnastaan PSV stadin kotisivulla ja aktiiveja rekrytoinut toimintaansa' tiitd Nettisivulla kautta uusia tiedotettiin kokoutsista ja muista ajankohtilisistasioista, 6, KesdpEiivdt ja pikkujoulut PSV-stadin akltiivijdsenten luovuuden turvaamiseksijdirjestettii -' Hangossa ja J-'J- n L7.9.2or1 2:"L.IZ.2OLI pikkujoulut keseipdiivdt Helsingissii. 3/13

5 PSV ry PSV-Jyvdskytti Vuosi 2011 oli PSV-Jyviiskyl in osalta muutoskeskeinen, osallistuneert kun kaikki vaihtuivat aiemmin uusiin kasvoihin. toimintaan rrlrnlenu'io-irintruronnu zoii malliinoin tarpaamisia jatkettiin kerran 5[:n i::dellisvuoden tai k;hjesri'kuukauderru-i"r-auikaa tukuun Kevddlld 2011 Psv-JyvEiskylain ryhmd tutustui mindfullness-menetelmddn opastuksella' sl^r pirkko Illan aikana tehtiin erilaisia Mannisen rrar:oitulsiu keskustertiin ajatuksista ja iu.toirinnallisen osuuclen jtilkeen tuntemu[sista, joita harjoitukset herdttivdt, PSV-Tampere a toimintaa, 4/13

6 PSVry PSV-Turkur PSV-Turku perustettiin erokuussa perustamiskokous kokousta. Kokouksissa kaan tutustuttiin psv:n lukien pidettiin parestiina-hankk kuusi toimintaa, t-'rityisesti Turkki-hankkeen aroittamisti ju Ja suunniteltiin omaa josta jo riir..,"n vuo,den r tyvdii ha viimeisessd n krevalm istelu tapaamisessa matkaa, kuultiin kuulumiset. lisdei yhmddn toimijoita pyrittiin rekrytoimaan PSV-Turku teki syksyn aikana hankevalmistelumatkan :"^:: lj:lii':j:_1: ly_tlrt: n ka rto i tta m i se ks i j Turkkiin uuden hankkeen a ha n kkeen kj y opiskelijateatteriporukan n n i sr si. Fobia voimin jdrjestettiin ry:n innokkaan suuren suosion :1,:t,lilj.:ll:,t^tj: i,ty'r- P9 anut j:'ti - teattr:rintiytelmd, jonka inl i roi e kt i n' pj ta ir i JJn psv opiskelijay_hrjistysten r< jiiseni en amntattiyhdistyksen lre jdrjestetti ja in vierai lu pansron valmisteltiin jo nottokes;kukseen, arustavasti ytrteisiycita Kevddlle ruentotiraisuuaen vastuun ja ia, misessd Neparin kidutuskeskukien Ltidkairin Sosiaalisen kanssa luentotilaisuutta iu r,"ijan veto! ullaan, Ld ikdrin Turussa sosiaarisen Vasturn ju tapahtuvaa Nepaiin r<iou lyfrvl aikiana jdrjestettiin hrikeskuksen vetovastuulla, kokous- ja jairjestciinfoilta, avoimien ovien tir iossa esiteltiin psv:n den lir;dksi ja psv-turun opiskelijoille toimintaa mygs netti- ja facebook-sivut, paikailisryhmdn Itiin, P!SV-Turulle avattiin toiminnista tied kirjoitettiin t:.yl:i??,,,i"^ artikkeli :?l:!: r,lll psv:std 1",:.- t:q::lts". iin lisdksi psykologeille pa ja i ka I i se n psyko I os i e I ammattiyhdistyksen ia e'sv_turusta, lehteen 5/13

7 PSV ry Kansainvdlinen yhteistyii ja toiminta Vuonna 2011 Psykologien sosiaalinen vastuu ry osallistui Medi I Peace Work -verkkokurssin viimeistelemiseen ja edisti sen sisdllyttdmistii yliopistolli -rn opetukseen Suomessa, Verkkokurssin pdivittdminen sujui aikataulussa ja se julkaistiin Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n puheenjohtaja Ferdina Garoff selkd jdisenet Virpi Ldhteenmdki ja Jenni Haikio osallistuivat Suomen psykologilii (PSYLI) m'yonteimdn matkaavustuksen turvin Turkin Istanbulissa Euroopan psykolog kong ressiin, joka jiirjestettii n 12. kerran, PSV:llti oli kaksi esitystd osana kongressin eettistei mia, Lisiiksi Garoff ja Haikio tutustuivat Ankarassa toimiviin kansalaisjdirjestoih mukaan lukien Turkin IhmisoikeusjEirjestd THRF, joka on PSV:n aiempi yhteistyoku ni. Ankaran-vierailun ajan emiinteinti toimi amerikkalainen psykologian tohtori, kriisitera ti Leyla Welkin. THRF:n lisdksi he tutustuivat Kadrn Dayanrgma Vakfr (Foundatio for Wornen's Solidarity) kansalaisjeirjestoon, jonka toiminta keskittyy erityisesti eensisdisern vdkivallan ja naiskaupan torjuntaan, sekd naisten turvataloon, Cankaya M nicipality D)omestic Violence Shelter House: iin, Kirsti Palonen osallistui PSV:n edustajana Istanbulissa 29,5, Euro Mediterranean Network of Solidarityn kokoukseen General Assembly -kokouksee, Hdin toimi my6s EU:n Daphne III -ohjelman osarahoittaman Values versus violence - kkeen ohjausryhmdssd, jonka osaprojektitoteutetaan Saksassa, Iso-Britanniassa, pohj Irlannissa ja Unkarissa. Hankkeen yleistavoite on vahvistaa nuorten tietoisuutta arvoista hanomaisen sosiaalisen i I mapi ri n saavutta m iseksi. Arvokeskustelu n yl lii pitii m iseksi ha n k on alkanut kouluttaa a rvotiedottaj ia. 6l13

8 PSV ry Keh itysyhteistyiih a n kkeet Libanon - Psyykkinen toipuminen sodan j6lkeen PSV:n aiemman kumppanin The National Institution of social are (NIScw) -kansalaisjdrjeston and V,ocational Training kanssa aloitettiin uusi kolmevuotinn hanke, Jdrjesto tunnetaan myos arabiankieliselld nimellii Beit Atfal Assumoud (BAS). "Mielenterveystyo turvattomassa ympdristcjssd - Saidan omalla kerdystoiminnalla ja ulkoministerion kehitysy ), PSV kiiftae kaikkia 46 lahjoittajaa, iotka tukivat eurolla. Lahjoitussummat vaihtelivat vaililiii 3o vapaaehtoisen asiantuntijatyon (30 /t) arvo oli euroa arvo oli euroa. Listiksi psv kutsui palestiinasta kolme asi mielenterveyskonferenssiin 10-11,5,2011 UM:n myonnettyei NIScw -jdrjestdn kanssa toteutettiin taloushallinnon muuto 2010 suoritetussa hanketarkastuksessa. Hanketydryhmd piti kaksi kokousta, Hankematkoista on toimintaympdristdd ja vaativissa oloissa tehtyd mielen suomalaiselle yleisolle pitdmdlld kahdeksan luentoa tai alustus niiyttely, annettu haastatteluja, kirjoitettu kaksi artikkelia ja 1 vastuu,fillibanon -nettisivu lle. BAS:n perheneuvolat etsiviit kuntoutuskummeja asiakaslapsil avustusta lapsen erityiskoulun tai -kuntoutuksen maksuihin vuonna neljdillii lapsella oli kuntoutuskummi Suom ku ntoutuskummi han kkeen vastuuhenkilonti. la" -hanke rahoitetaan n avustuksella (projekti nketta yhteensd ,54 roa, Hankkeeseen tehdyn hallinnollisen ty6n (10 /t) tuntijaluennoitsijaa Beirutin lle konferenssimatkatukea, joita UM edellytti vuonna u viisi raporttia. Hankkeen on esitelty aktiivisesti Lisdksi on jdrjestetty yksi kuvitettua blogikirjoitusta joiden perrheet tarvitsevat 840 /vuosi). Kuluneena Leena Hytonen toimi Extreme survival reamin suomen ryhmd tuki palestiinalaisl osallistumista Beirutin maratontapahtumaan. Vuonna 2011 osall lasta. EST-toiminnan vastuuhenkilclnii toimi Nina Lyytinen, omakustanteisen antoisan opintomatkan Libanoniin Beirutin m liikuntaharrastusta ja a oli eri leireistd n, 200 n jdrjesti 13 suomalaiselle nin aikaan. Uutena toimintana kdynnistyi solidaarisuussilmukat, kdsityoke, villavaatteita pakolaisleirien jossa kudottiin ldmpimiei lapsille, BAS:n sosiaalityontekijdit oivat tuotteet tarvitseville, Kirsti Palonen toimi solidaarisuussilmukoiden vastuuhenki e. Maratonmatkan aikana jdirjestettiin BAS:n Baalbekin keskuksessa kaksi neuletyopajaa w lin pakolaisleirin naisille, BAS-jairyestollEi on useamman vuoden sadutusaineistoa arki na. Monil<a RiihelEi, Kirsti Palonen ja SirkkuKivistd tyostivdt aineistosta yhteistyossd BAS:n kanssa elektronisen kirjan koeversion. Vaikuttamistyossii on pidetty esilld kahta asiaa: palestiinaisia syrjivien mddreiysten poistamista Libanonin tyolainseitiddnnostdi ja muutosta suomen kantaan olla hyvtiksymiittd Li ba non i n pa lesti nala isi I le myontei mdti matkustusasia ki rjaa vi isu in oikeuttav'aksi, Libanonissa ja Ltihi-iddssii ilmestyvistd englanninkielisistd lehdi el-helweh -pakolaisleirissii tai ltihialueilla 2011 sattuneista vdl avulla saadaan kuvaa hankkeen toimintaympeiristcistei, kerdttiin 1.24 artikkelia Ein tauksista, Artikkeliaineiston Avustettiin tuotantoprosessin kaikissa vaiheissa "Mitd jos satu olisi lunta" -dokumenttielokuvan Tehtiin yhteistyotei useiden kansalaisjdrjestojen, erityisestiarabikansojen Yr;tdvyysseuran ja Globaali Sosiaalityd ry:n kanssa. 7lr3

9 PSV ry Palestiina - Sotatraumojen kuntoutus ldhestymistapa PSV: n yhteistyojeirjesto Palestinian Medic terveyspatvetuja yti 400 yhteisolle LEinsi-Rannal 15 erityiskeskusta, PMRS on viime vuosina pyrk tekemiilld pioneeritydtd vammaisten kuntoutukr PMRS on onnistunut integroimaan psykososiaali osaksi jokapdivdistd terveyspalvelutyotddn, ehkdisevdd tyottieln jei koulutustaan. palestiinaprojektilla vuosi 2011 oli kolmevuotisen Sotatraumojen kuntoutus ja ennaltaehkiiisy: perhekeskeinen ldhestymistapa -hankkeen viimeinen vuosi, Projektin aikana on jtirjeste{ty koulutuksia mm. kriisityostd, lasten kiiytdsongelmista, naiiten miflenterveydestei sekd vammaisten mielen-terveyden tukemisesta. Projekti tavoittaa kai(kein eniten avun tarpeessa olevia ryhmid, kuten lapsia, nuoria, naisia ja vammautuneita, jotka eliivdt iidrimmiiisissei olosuhteissa. Tuloksena on avunsaaneiden parempi sopeutumiskyky vaikeassa m ieh itystila nteessa. Palestiina-ryhmiin uusi jdsen Esa palosaari ktivi ensimmdisellii v ailulla Ramiallahissa keveieilld 2011 ja kertoi, ettti keskustelussa pmrs:n psykologin Ismael Ziadehin kanssa tuli esille mm., ettd Palestiinassa on haasteellista saada miehidi tulemaan kologille, lloska siihen liittyy sosiaalisen leimaamisen pelko ja psykologikeiynnit katsotaa yhd edellec.n enemmiin naisten ja lasten jutuksi. Palestiinalaiskollegamme pyrkivtit muu an tdtei mm, tiedottamalla psykologien tydstti kampanjoissa ja radiossa ja yri llti pittiri matalan kynnyksen profiilia, Euroopan XII Psykologikongressissa Istanbulissa pidettiineettise symposiumin yhteydessd esitys tydskentelystd toisenlaisessa kulttuurissa ktiyttdenpsv:n P lestiina-projektin kautta saatuja kokemuksia. Projekti on vuoden 2011 aikana saanut myos uusia aktiivisia iti. Yhteisesti on suunniteltu POISTETTU tulevaa kolmen vuoden uutta projektia. Erityisen kiito toi m i nta kertom u ksessa ansaitsevat Turun psykologian opiskelijat, jotka jeirjestivdt var ruutapahtuman upealla Teatteri-esityksellEidn : "Ettei naapuri kuule". KerEiys tuotti kaikkia Frrojekti on saanut tukea myos Tampereen psykologian opiskelijoilta ja Jyvdskyldn p: kologian opiskelijoilta, sekd Arabikansojen ystdvyysseuralta ja yksityisiltei lahjoittajilta. 8l13

10 PSV ry Namibia - Kompleksisen trauman psykososiaaliset vuosi 2011 oli kolmas hankevuosi yhteistyossdi Namibian pddkaudungissa windhoekissa to_imivan yhteistyokumppanimme P.E,A.c,E. centre:n leracr) tifisi,-:a hankkeeseen oti kdytetteivissd Ulkoministeridn kehitysyhteistycitukea (pioj, 2git4ror j.-hankkeen :?i::i*i'^:x..: jr::ly[:l ttlglll tycitai traumatietoyogn revitfaimiserri koko Namibian alueelle sekd tukea PEACE:n henkil6kunnan ja heiddn yhteistyov"rf.orio:"nsa henkilcikuntaa koulutuksen avulla. Hanketta suunniteltiin v, ZOOO ja se ldhti'f<avrlrtiin Ui4,t kehitysyhteistyova roi I la 2009, Hankkeen budjettijouduttiin rakentamaan uudestaan vuoden 2011 alussa, koska edellisen vuoden mddrdrahoja jdi jonkin verran kiiyttiim loppuunsaattaminen vaati joitakin muutoksia kou I utuspai kka ku ntien va I i ntaa n tehtyjen etu kl lijhetettiin kolmena yhtd suurena osana aina er Edel lisvuo na tehdyn keh itysyhteistycitoi m i nna kuluneen vuoden aikana. Vuoden 2011 aikana peace:n henkilokunta kot sosiaalitydntekijoitd, poliiseja, psykologeja ja v maal I ikkosaarnaajia traumoi hin liittyvistd aihea Gobabissa sekij oli mukana tydnohjaajana tukir uudistettiin ja PEACE:lle tyostettiin uusi esite h mycitd alkanut windhoekilaisten psykologien ve jatkoi ndin kouluttautumistaan. projektin koord lis ikseen PEACE:n johtaja Hetty Rose-Junius o Kirsti Palonen teki hankematkan Namibiaan 14, Wi nd hoeksissa jd rjestd meid n m i n i konferenssi i n violence, torture and trauma in Southern Africa simple method of multiple possibilities,, ja veti : Gobabisssa pitden siellei kaksiptiivdisen workshr kanssa, Ann-Christin Qvarnstrom-Obrey ja Riitt Windhoekissa ja Otjiwarongossa. Vierailun aika vuonna 207L, mutta myos koko kolmivuotiskau olemalla mukana koulutuksissa sekd haastattel Qvarnstrom-Obrey piti 31.10,-2.11,2011 koulul Koulutukseen osallistui paikallisia psykologeja j henkilokuntaa. Tdmdn jdlkeen matkustettiin Ot. ja koulun edustajille kolnren pdivtin koulutus ail Qvarnstrdm-Obrey antoi tyonohjausta peace: n henkilokunnan vtilills on pidetty yhteyttd matkc Hankkeen tukiryhmdssd ovat tyoskennelleet Rii Dahlstrom, Erika Heiskanen, Nina Lyytinen, Lea Erityisasiantuntijoina ovat olleet Kirsti palonen j aikana seitsemdn kertaa, Psykologiliiton tiloissa pidettiin yleisot namibialaista ruokaa. Lisiiksi hankkeesta on voi sivulta. Hankkeen omavastuuosuus on saatu lahjoituksina yksityishenkil6il d, Juuriharja Oy: ltd, sekd yleisotilaisuuden tuottona. Kaikkiaan hankkeen puitteissa on saatuv aikana kerdttyti 387s. 9113

11 PSVry Taloushallinto, hallinnon kehittdminen ja Tilipalvelu Hdkkinen oy toimi yhdistyksen kirjanpitiijdinii talour llinnon neuvonantajana, Tilintarkastajaksi valittiin vuosikokouksessa HtM Rntti vdtiano ia Marja-Leena Laurio toiminnantarkastajaksi, Lisiiksi Kehitysyhteistyon palvelukesk neuvontapalveluja on keiytetty akti ivisesti. Ulkoasiainministerion toimeksiannosta KPMG oy Ab:n vuonna 2 keh itysyhte istyotoi m i n na n ta rkastu ksen keh ittd-m issuositu kset r seuranta on saatettu pddtdkseen, PSV on Kehitysyhteistyon palvelukeskus Kepan jdsen. Vuod viestintti- ja kehitysyhteistydn ajankohtaisten kysymysten koulu PSV jatkoi a m mattia la kohta isten ra u ha njd rjestcijen verkoston 0 suorittanran toteutettu ja uudistusten aikanaosallistuttiin Kepan In. Yhdistyksen tiedotl Kotisivu : www,vastuu,fi Stihkiiposti : "fi Pankkiyhteys: Jiirjesto/Psykologien Sosiaalinen Vastuu Sampo L2034r2 Rekisteriiity nro t74667 Y-tunnus Ra h a n ke rdysl u pa Po I i isi ha I I it us (27.L2.20 to) 2ozo / 2oto / Lupa voimassa I- 37.L tot13

12 Psykologien Sosiaalinen vastuu TASE VASTAAVAA \ftaihtuvat \rastaarrat Muut saamiset lyhy,taik. Rahat ja pankkisaamiset \hihturrat vasft aavat yhteensii VASTATTAVAA Oma petuma Ed. tilikausien yliaema-(alij. Tilikauden yftjaame (a[ieama) Oma peeoma yhteens i Lyhytaikainen Muut lyhytaikaiset wlat Lyhytaikainen yhteensd ,68 41ffi1,U u 419,02 il , , , , ,23 il Y.tJnrus 18223,'il' m , , , , , s 32477,22 324n,n 46374,21-11-

13 Psykologien Sosiaalinen vastuu TULOSI.ASKELMA \iarsinainen toiminta Tuotot Tuotot Tuotot yhteensd Kulut Henkil6kulut Koulutus ja ualisftus Mataiaalit ja hankinnat Seuranta, arviointi ja tiedotus l-lallintokulut Avusfukset Muut kulut Kulut yhteensd Tuofto/Kulujddimd Varainhankinta Tuotot Kulut Vhrainhankinta yhteensd Tuofto-/Kulujddmd Siioitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensd Tuotto-/Kuluj6dmd Yleisavustukset Tilikauden tulos r 206 ggg,5g ,58-17 gg7,u , , *3, ,3ii ,79 443,50-791,38 - u7, ,66 153,46 153, , , ,20 Y-lurmus 182?3{J7:f ,frO1c ,01 t13046,2,01 r , , , ,74 - I910,22 - it08 668,10 0,00-145?22, ,45 i 6 892, , ,N i ,05 128,11 128, , , ,94 Tilikauden yfijeame (anjeema) -9218, ,94, -12-

14 PSYKOLOGIEN SOSIAATINEN VASTUU RY Y-tunnus 18223A7-7 Tif inpditiis 3t,.1,2.20tt Sivu 13 (13) lueftelo ksvtetyistf, kirianoitokirioista Pdivdkirja Piiiikirja Tasekirja Atk-tulosteena Atk-tulosteena Sidottu Lueftelo kdvtetu'sti tositelaieista Sampopankin -L tiliotteiden kirjaukset Sampopankin tiliotteiden kirjaukset Sampopankin -7 t2034t2 tiliotteiden kirjaukset Sampopa n kin tiliotteiden kirjaukset Sampopa nkin -7 tott 97 O tiliotteiden kirja u kset Sampopankin tiliotteiden kirjaukset Sampopankin tiliotteiden kirjaukset Tilinpeatdstositteiden kirjaukset M u istiotositteiden kirjau kset Tilinpf, it6ksen allekirioitukset IN tl VA PA NA ST VS TP MU Ferdinand Garoff Puheenjohtaja Riitta Piifitalo Sirkku Kivistri Teemu Pauha Samuli Kangaslampi J\".1 Mari Stenstrand Sanna Liesto Tilintarkastusmerkintf, Suoritetusta tarkastuksesta on tinddn annettu tilintarkastuskertomus.

15 TILINTARKASTUSKERTOM Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n jdsenille Olen tarkastanut Psykologien Sosiaalinen Vastuu ry:n kirjanpidon, tilinpaatoksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpaatos sisaltaa taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpaiaitoksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitri, ettti ne antavat oikeat ja riittaivat tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpeiaitoksen ja toimintal<ertomuksen laatimista koskevien saannosten mukaisesti Hallitus on huolehdittava siita, etta yhdistyksen kirjanpit on asianmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla jarjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpaaitdksesta ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttairi, etta noudatan arnmattieettisia periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvdn tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvii tilintarkastustapa edellytteiai, ettd suunnittelen jia suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitai, onko tilinpddtoksressd tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttai ja siita, ovatko hallituksen jas;enet syyllistyneet tekoon tai laiminlyontiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhdistysta kohtaan taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen srieintojd. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitd tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinoadtokseen ja toimintakertomukseen sisaltyvist i luvuista ja niissai esitettdvistai muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu vijarinkayt0ksestai tai virheestd johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Nditd riskeja arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisdisen valvonnan, joka on yhdistyksessd merkityksellistai oikeat ja riittavat tiedot antavan tilinpaiitoksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastajarvioi sisdistd valvontaa pystydkseen suunnittelemaan olosuhteisiin ndhden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siina tarkoituksessa, ettai hdn antaisi lausunnon yhdistyksen sisdisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myos sovellettujen tilinpaatoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohturullisuuden sekti tilinpiiditoksen ja toimintakertomuksen yleisen esittdmistavan arvioiminen. K:isitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen maaran tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssidi. Lausunto Lausuntonani esitdn, ettti tilinpaatos ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpzieitoksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien sddnnosten mukaisesti oikeat ja riitteivat tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisestasemasta Toi m intakertom u ksen ja tilin piiiitoksen tiedot ovat risti ri idattom ia Kauniainen. 24. o?tivdnd maaliskuuta 20'12.r,4 /,id7,/*, L-4 AnttiVailiaho, HTM Pohjoinensuotie5Bl9 O27OO KAUNIAINEN

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2013

PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2013 PIRAATTIPUOLUE RP TASEKIRJA 31.12.2013 PIRAATTIPUOLUE RP Kotipaikka Sysmd Y-tunnus 2230792,7 Tilinpddtds ja toimintakertomus titikaudetta 01.01.2019-31.12.2a19 Sivu No Toimintakertomus Tase virallinen

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka. LUMITUULI OY Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Y-tunnus 1454032-3 Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisflllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY

KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY KATINKULLAN OSAKASKLUBI RY Varsinainen kokous Aika: 3.4.2013 klo 18.00 Paikka: Hotelli Arthur, Helsinki 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Seppo Sirviö avasi kokouksen klo 18.08. Seppo Sirviö

Lisätiedot

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21

VARAINHANKINTA Liittymismaksut 106 200,00 107 196,21 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Teoston keräämät korvaukset 51 886 935,86 50 344 920,26 Korvaukset muilta järjestöiltä 7 872 116,79 8 808 549,92 Lainauskorvaus

Lisätiedot

Kaupungintalo, Torni-kabinetti Maanantaina 13.4.2015 klo 13.00 alkaen Lounas Teatteriravintolassa klo 12.00 alkaen

Kaupungintalo, Torni-kabinetti Maanantaina 13.4.2015 klo 13.00 alkaen Lounas Teatteriravintolassa klo 12.00 alkaen POHJOIS-KARJALAN TEATTERIYHDISTYS RY Rantakatu 20 80100 JOENSUU KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Sääntömääräinen kevätkokous PAIKKA: AIKA: KUTSUTAAN: Kaupungintalo, Torni-kabinetti Maanantaina 13.4.2015 klo 13.00

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

PORVOON ELÄVÄ KESKUSTA RY BORGÅ LEVANDE CENTRUM RF 4.5.2015

PORVOON ELÄVÄ KESKUSTA RY BORGÅ LEVANDE CENTRUM RF 4.5.2015 PORVOON ELÄVÄ KESKUSTA RY KOKOUSKUTSU BORGÅ LEVANDE CENTRUM RF 4.5.2015 PORVOON ELÄVÄ KESKUSTA RY:N KEVÄTKOKOUS Aika: Keskiviikko 20.5.2015 klo 17.30 Paikka: Grand, Arlander, Piispankatu 28, 2. krs Käsiteltävät

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Harri. Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan

Harri. Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan VUOSIKERTOMUS 2012 Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan VUOSI 2012 OLI RESTELILLE KOHTUULLINEN HUOLIMATTA LOPPU VUODEN VAIKEASTA YLEISESTÄ TALOUS- JA MARKKINA- TILANTEESTA. RESTELIN TOIMINNASSA

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5

KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 Vuosikertomus 2011 KUUSIKYMPPINEN PIRKANMAAN SYÖPÄYHDISTYS RY... 4 1. PIRKANMAAN PARHAAKSI 60 VUOTTA... 5 2. HALLINTO... 6 2.1. Yhdistyksen kokoukset 2.2. Hallitus 2.3. Rahastojen hoitokunnat 2.4. Palkkavaliokunta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 2. HENKILÖKUNTA... 5 3. LAATUTYÖSKENTELY... 5 4. OSTOPALVELUT... 6 5. TOIMITILAT... 6 6. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET...

SISÄLLYSLUETTELO 2. HENKILÖKUNTA... 5 3. LAATUTYÖSKENTELY... 5 4. OSTOPALVELUT... 6 5. TOIMITILAT... 6 6. JÄSENISTÖ JA JÄSENETUUDET... Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTO... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset 1.2. Hallitus 1.3. Rahastojen hoitokunnat 1.4. Palkkavaliokunta 1.5. Yhteistyö Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa 1.6. Tilintarkastajat

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös

Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Espoon Partiotuki ry toimintakertomus ja tilinpäätös Antti Vuorela 2010 Hyväksytty 23.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Visi10 2 Toiminnan tarkoitus 2 Hallinto Työntekijät Ryhmät Yhteistyö ja edunvalvonta 4 Aluetyö

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 KOKOUSKUTSU Y-tunnus 0480996-6 8.4.2015 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Maanantaina 27.4.2015 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS

EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS EUFEX-KONSERNI EUFEX PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 01.01-31.12.2011 AVASIMME PANKIN, JOHON SIJOITTAJAT OVAT LUOTTANEET JO VUOSIA. Eufex Pankki on puolueeton rahastoasiantuntija ja nyt myös Suomen ensimmäinen

Lisätiedot

ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 00180 Helsinki TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Helsinki 2005438-0 Kotipaikka: Y-tunnus:

ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 00180 Helsinki TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Helsinki 2005438-0 Kotipaikka: Y-tunnus: ltr Cleantech lnvest OYi Malminrinne I B 18 Helsinki Kotipaikka: Y-tunnus: Helsinki 25438- TASEKIRJA 1.1.214-31.12.214 Tämä tasekirja on säilytett iv l 31-12'224 asti Tilinpäätöksen toteutti: Online Accounting

Lisätiedot

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013. RAY:n TILINPÄÄTÖS

RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013. RAY:n TILINPÄÄTÖS RAY:n TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ 3 Hallituksen toimintakertomus 12 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Rahoituslaskelma 15 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 18 Tuloslaskelman liitetiedot 19 Taseen liitetiedot 22 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Vuosikertomus 2010 Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Pohjoismainen siirtoverkko Energia Myynti Suomi Oy Vuosikertomus 2010 Sivu 2 Sisältö Yritystiedot...4 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot