TIIVISTELMÄ x. Henni Honkalampi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ x. Henni Honkalampi"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ x Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Laskentatoimi ja rahoitus Päivämäärä Tekijä(t) Henni Honkalampi Matrikkelinumero Sivumäärä 61 s. Otsikko Osakevaihdon kirjanpitokäsittely kirjanpitolain ja IfRS:n mukaan Täyttääkö kirjanpitolain mukainen raportointi sidosryhmien informaatiotarpeen? Ohjaaja(t) Antti Fredriksson ja Johanna Rämö Tiivistelmä Tutkielma käsittelee osakevaihdon seurauksena hankitun yhtiön yhdistelemistä konsernitilinpäätökseen. Tältä osalta kirjanpitolain ja IFRS:n vaatimukset poikkeavat toisistaan huomattavastikin. IFRS ja KPL -liikearvot eroavat perusteiltaan usein paljonkin. Tutkielman tavoitteena onkin selvittää, vastaako osakevaihdon nykyinen kirjanpitolain mukainen kirjauskäytäntö sidosryhmien informaatiotarpeeseen. Ongelmaa lähestytään toisaalta vertaamalla IFRS:n ja kirjanpitolain mukaista menettelyä, toisaalta tarkastelemalla kirjauskäytäntöjä kansainvälisestä sekä historiallisesta perspektiivistä. Tutkimus on käsiteanalyyttinen painottuen kansainväliseen kirjallisuuteen. Kirjanpitolain mukainen käytäntö on ongelmallinen toisaalta liikearvon suuruuden, toisaalta todellisen hankkivan osapuolen määrittämisen kannalta. Voidaan ajatella, että koska todellista hankintahintaa ei ole määritetty, muodostuu liikearvo liian pieneksi: ainoastaan käypien arvojen ja kirja-arvojen välinen ero kirjataan, ja varsinainen esimerkiksi synergiaeduista muodostuva kohdistamaton erä jää kirjaamatta. Toisaalta käänteisen hankinnan tapauksessa voi syntyä huomattavakin negatiivinen liikearvo, joka ei johdu hankinnan edullisuudesta, vaan hankinnan kohdistamisesta järjestelyn väärälle osapuolelle. Erityisesti järjestelyissä, joissa osapuolten roolit sekä maksetut vastikkeet poikkeavat ilmeisestä, jäävät nykyisen käytännön tarjoamat tiedot vajaiksi tai jopa harhaanjohtaviksi. Vaikkei sidosryhmien ehkä tarvitsekaan tietää tarkkaa hankintahintaa, jonka määrittäminen voi listaamattomilla yhtiöillä olla hyvin vaikeaa, olisi tieto järjestelyn todellisesta luonteesta todennäköisesti perusteltu. Yksinkertainen osakevaihdon kirjauskäytäntö on yrityskaupassa, jossa osapuolia on ainoastaan kaksi, ostaja ja myyjä, ja vastike muodostuu pelkästään osakevaihdossa maksetusta vastikkeesta. Usein tilanne ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, jolloin nykyisellä kirjanpitolain mukaisella osakevaihdon kirjauskäytännöllä jäädään varsin kauaksi järjestelyn todellisen luonteen kuvaamisesta. Asiasanat Yritysjärjestelyt, konserni, ifrs, kirjanpitolaki Muita tietoja Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

2 OSAKEVAIHDON KIRJANPITOKÄSITTELY KIRJANPITOLAIN JA IFRS:N MUKAAN Täyttääkö kirjanpitolain mukainen raportointi sidosryhmien informaatiotarpeen? Liiketaloustiede, laskentatoimen ja rahoituksen pro gradu -tutkielma Laatija: Henni Honkalampi Ohjaajat: KTT Antti Fredriksson VTM Johanna Rämö Turku Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

3

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Johdatus aiheeseen Tutkimuskysymys Tutkielman rajaukset YHTIÖN SIDOSRYHMÄT Sidosryhmäteorioiden kehitys Input-output -malli Agenttiteoria Stakeholder-malli Stakeholder-agency -malli Stakeholder-shareholder -mallit Tilinpäätösinformaation käyttäjät LIIKEARVO Kirjanpidollisista periaatteista Liikearvon kirjauskäytännöt Kirjauskäytäntöjen kehitys Hankinta vs. pooling Liikearvon kirjaaminen Liikearvon koostumus Liikearvon poistot ja alaskirjaukset Negatiivinen liikearvo IFRS-HARMONISOINTI Harmonisointi Euroopan Unionissa Harmonisointi Suomessa Harmonisoinnin vaikutukset sekä onnistuminen Käypä arvo Verotuksen ja kirjanpidon sidonnaisuus OSAKEVAIHDON KIRJANPITOKÄSITTELY Konsernitilinpäätös Osakevaihto yhtiöoikeudessa sekä verotuksessa Osakevaihdon käsittely kirjanpitolain mukaan... 43

5 Hankintamenon määrittäminen IFRS-hankintamenolaskelma osakevaihdossa IFRS 3 -standardi Hankkijaosapuolen selvittäminen Hankintahetki Hankintamenon määrittäminen Osakevaihto konsernitilinpäätöksessä IFRS:N JA KIRJANPITOLAIN MUKAISEN MENETTELYN EROISTA Mikä on kirjanpitokäsittelyn eron merkitys käytännössä? Onko osakevaihdolla merkitystä sidosryhmäinformaation riittävyyteen? YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET... 58

6 KUVIOT Kuvio 1 Kuvio 2 Kuvio 3 Contrasting Models of the Corporation: Input-Output Model (Donaldson, Preston, 1995, 68) Contrasting Models of the Corporation: The Stakeholder Model (Donaldson, Preston, 1995, 69) Siirtyminen stakeholder -mallista shareholder -malliin (Ding, Richard & Stolowy, 2008, 727) Kuvio 4 Liikearvon kirjaaminen (Haaramo, 2008, 430) Kuvio 5 Osakevaihto (mukaillen Immonen 2006, 316) Kuvio 6 Konserniliikearvo ja sulautumiserotus Kuvio 7 Käänteinen hankinta Kuvio 8 Kirjanpitolain ja IFRS:n kirjauskäytäntöjen eroista... 54

7 6 1 JOHDANTO 1.1 Johdatus aiheeseen Liikearvo kirjanpitolain (KPL, /1336) ja IFRS:n mukaisissa konsernitilinpäätöksissä muodostuu eri tavoin, sillä kirjanpitolaki ei edellytä hankitun yhtiön varallisuuden arvostamista käypään arvoon kuten IFRS. Lisäksi IFRS edellyttää kirjanpitolaista poiketen hankintamenon sekä hankkivan osapuolen määrittämistä. Tästä johtuen hankittaessa yhtiö siten, että kauppahinta maksetaan omilla osakkeilla, on hankintameno, johon hankitun yhtiön nettovarallisuutta verrataan IFRS:n ja kirjanpitolain mukaan eri. IFRS edellyttää hankintamenon määrittämistä siten, että vastikkeeksi annetut omat osakkeet arvostetaan niiden käypään arvoon (pörssikurssi). Kirjanpitolain mukaisessa konsernitilinpäätöksessä voidaan hankintamenona pitää hankitun yhtiön (osakkeiden) käypää arvoa. Tutkielma käsittelee osakevaihdon seurauksena hankitun yhtiön yhdistelemistä konsernitilinpäätökseen. Tältä osalta kirjanpitolain ja IFRS:n vaatimukset poikkeavat toisistaan huomattavastikin. Laajemmin problematiikka koskee ylipäätään yhtiön taseeseen kirjattujen osakeomistusten yhdistelemistä konsernitilinpäätökseen ja siten myös mahdollisen liikearvon muodostumista. IFRS ja KPL -liikearvothan eroavat perusteiltaan usein paljonkin. Yleisellä tasolla voidaan ajatella, että nykyisin taseeseen syntyneillä liikearvoilla on yhä kasvava merkitys. Myös yhtiöiden sidosryhmien informaatiotarpeiden voi arvioida monipuolistuneen liiketoimintaympäristön muodostuessa yhä monimutkaisemmaksi. Liikearvo kirjanpitolain ja IFRS:n mukaan antaa hiukan erilaisen kuvan erityisesti hankitun yhtiön nettovarallisuuden arvostamisen vuoksi: kirjanpitolain mukainen liikearvo kuvaa lähinnä historiallisten hankintamenojen (kirjanpitoarvojen) erotusta käyvästä arvosta, kun IFRS-liikearvo puolestaan on aidosti jäännöserä, jota ei voida enää kohdistaa hankitun varallisuuden yksittäisille erille. Tutkielmassa ei kuitenkaan ole kyse hankitun omaisuuden arvostamisesta, josta syntyvän liikearvon eron on perinteisesti katsottu johtuvan. Kyseessä on hankittujen osakkeiden arvon ja niistä suoritetun vastikkeen välisen eron osuudesta. Huomiota voidaan lisäksi kiinnittää sulautumisen ja osakevaihdon rinnasteiseen käsittelyyn konsernitilinpäätöksessä. Sulautumisen ja osakevaihdon tulisi molempien johtaa samanlaiseen lopputulokseen konsernitilinpäätöksen osalta, mutta liikearvo kohdistuu näissä kuitenkin lähtökohtaisesti eri tavalla. Osakevaihdon seurauksena liikearvo kirjataan ainoastaan konsernitilinpäätökseen konsolidoinnin seurauksena, kun sulautumisessa liikearvo muodostuu sulautumisessa vastaanottavan yhtiön taseeseen. Osakevaihto ei siis johda liikearvon kirjaamiseen minkään yksittäisen yhtiön taseeseen.

8 1.2 Tutkimuskysymys Verrattaessa kirjanpitolain ja IFRS:n mukaista menettelyä osakevaihdon osalta, voidaan huomata varsin merkittävä ero hankintamenon määrittämisen osalta. Perustellusti voidaan kysyä, täyttääkö kirjanpitolain mukainen menettely enää sidosryhmien informaatiotarpeen. Erityisesti velkojien intressissä on, että taseen varat, tässä tapauksessa osakevaihdolla hankitut osakkeet, ovat arvostettu oikeaan arvoon. Toisaalta tietoja yritysjärjestelyjen todellisista sisällöistä tarvitsee yhtiön perinteisten sidosryhmien lisäksi esimerkiksi veronsaaja. Miten hankintamenon määrittäminen sitten vaikuttaa sidosryhmien tarvitsemaan informaatioon? Ensinnäkin, listaamattomien osakkeiden arvostaminen käypään arvoon on epävarmaa, tuloksia on varmasti yhtä monta kuin on arvostajaakin. Tämän vuoksi vertailukohtana olisi syytä arvostaa myös vastikeosakkeet. On lisäksi jopa todennäköistä, että hankkivan (usein suuremman) yhtiön osakkeiden arvostaminen on varmempaa. Toisaalta, tilinpäätösinformaation käyttäjän tulisi pystyä arvioimaan osakevaihdon todellista luonnetta ja sisältöä. Tämä vaikeutuu huomattavasti, jos tilinpäätös ei sisällä tietoja järjestelyssä maksetuista vastikkeista. Hankintamenon määrittämisen osalta on myös kiinnitettävä huomiota toisaalta taseeseen kirjattavien nettovarojen, tai osakevaihdon osalta osakkeiden, arvostamiseen ja toisaalta hankintamenoon. Nykyisessä kirjanpitolain mukaisessa kirjauskäytännössä nämä ovat rinnasteisia, kun taas IFRS edellyttää ensinnä taseeseen kirjattavien varojen arvostamista ja lisäksi maksetusta vastikkeesta muodostuvan hankintamenon määrittämistä. Tämä kirjanpitolain mukainen hankittujen osakkeiden tai nettovarallisuuden arvon rinnastaminen hankintamenoon aiheuttaa todellisen hankintamenon suuruuden häviämisen tilinpäätösinformaatiosta. Kun kyseessä on yrityskaupan luonteinen yritysjärjestely, kuten osakevaihto konsernin ulkopuolisen tahon kanssa, sidosryhmien informaatiotarpeen vuoksi maksetun vastikkeen suuruuden ilmeneminen olisi kuitenkin todennäköisesti perusteltua. Lopulta voidaan todeta, että kirjauskäytännön perustana oleva kirjanpitolautakunnan lausunto (Kirjapitolautakunnan lausunto 1591, ) on todennäköisesti vanhentunut osakevaihdon hankintamenon määrittämistä koskevilta osiltaan. Erityisesti muuttunut yhtiöoikeudellinen säädösympäristö asettaa uusia vaatimuksia järjestelyille, joissa vastikkeena käytetään oman pääoman ehtoisia instrumentteja. On myös mahdollista, että nykyisin taseeseen syntyneillä liikearvoilla on enemmän merkitystä kuin kymmenen vuotta sitten. Lisäksi yhtiöiden sidosryhmien informaatiotarpeiden voi arvioida monipuolistuneen. Tutkielman tavoitteena onkin tutkia, miten osakevaihdon nykyinen kirjanpitolain mukainen kirjauskäytäntö vastaa sidosryhmien informaatiotarpeeseen. Mihin IFRS:n mukainen hankintamenon määrittäminen perustuu? Jääkö kirjanpitolain mukaisessa

9 8 konsernitilinpäätöksessä osa liikearvosta näkymättömäksi? Ongelmaa lähestytään toisaalta vertaamalla IFRS:n ja kirjanpitolain mukaista menettelyä, toisaalta tarkastelemalla kirjauskäytäntöjä kansainvälisestä sekä historiallisesta perspektiivistä. 1.3 Tutkielman rajaukset Merkittävin työn rajauksista on keskittyminen liikearvon muodostumiseen konsernitilinpäätöksessä nimenomaan osakevaihdon seurauksena. Rajauksen apuna käytetään vielä elinkeinoverolain (Laki elinkeinotulon verottamisesta /360) mukaisen osakevaihdon määritelmää. Tällöin kyseeseen tulevat ainoastaan tapaukset, joissa kohdeyhtiön määräysvalta siirtyy ja vastikkeena käytetään vastaanottavan yhtiön omia osakkeita. Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaus mahdollistaisi toki huomattavasti moninaisemmat vaihtotilanteet, mutta ne on rajattu tämän tutkielman ulkopuolelle. Pidän rajausta perusteltuna, jotta aiheen käsittely on mahdollista pitää pro gradu - tutkielman laajuuden rajoissa. Jos tarkasteluun otetaan liikearvon muodostuminen laajemmin, on todennäköistä, että tosielämän tilanteiden kirjo kasvaa liian laajaksi. Tutkielman kannalta elinkeinoverolain mukaisen osakevaihdon edellytyksistä merkittävät ovat toisaalta määräysvallan siirtymisen edellytys, mutta ennen kaikkea annettavan vastikkeen rajaaminen vastaanottavan yhtiön omiin osakkeisiin. Ilman tätä edellytystä tutkielman piiriin lukeutuisivat myös esimerkiksi järjestelyt, joissa vastiketta annetaan useammasta konserniyhtiöstä tai tapaukset, joissa vastikkeena käytetään muutakin kuin osakeannilla merkittäväksi annettavia yhtiön omia osakkeita. Vaikka tutkielma käsitteleekin elinkeinoverolain mukaista osakevaihtoa, on verotukseen liittyvät kysymykset pääosin rajattu tutkielman ulkopuolelle. Samoin osakevaihdon toteuttamisen edellyttämät yhtiöoikeudelliset menettelyt, niiden oikeellisuus ja edellytykset, on jätetty pois tarkastelusta. Tarkoituksena on keskittyä ainoastaan osakevaihdon käsittelyyn konsernitilinpäätöksessä sekä kirjanpitolain että IFRS:n edellytysten mukaisesti. Tutkielma rakentuu siten, että ensin tarkastellaan yhtiön sidosryhmiä, kiinnittäen huomiota sidosryhmiin osakkeenomistajakeskeistä näkemystä laajemmin. Kolmannessa luvussa käsitellään liikearvoa, sen merkitystä, kirjauskäytäntöjä sekä liikearvon kirjauskäytäntöjen kehitystä. Lyhyesti tarkastellaan myös IFRS:n standardien harmonisointia sekä Euroopan Unionissa että Suomessa. Neljännessä luvussa käydään läpi osakevaihdon kirjanpitokäsittely sekä kirjanpitolain että IFRS:n mukaan. Lopuksi arvioidaan osakevaihdon nykyistä kirjanpitolain mukaista kirjauskäytäntöä suhteessa sidosryhmäinformaatioon sekä liikearvon kirjauskäytäntöihin yleisesti.

10 2 YHTIÖN SIDOSRYHMÄT 2.1 Sidosryhmäteorioiden kehitys Input-output -malli Yhtiön sidosryhminä on perinteisesti pidetty lähinnä osakkeenomistajia ja velkojia. Voidaan kuitenkin perustellusti ajatella, että sidosryhmien tarkastelua tulisi laajentaa koskemaan yhtiön toimintaan liittyviä tahoja laajemminkin. Erityisesti hajautunut omistus tuo yhtiön sidosryhmien tarkasteluun uusia näkökulmia, minkä lisäksi tämän tutkielman kannalta on perusteltua pyrkiä laajentamaan sidosryhmiä puhtaasti osakkeenomistajakeskeisestä katsannosta. Osakkeenomistajakeskeinen lähestymistapa jättää helposti huomiotta esimerkiksi yhtiön velkojat silloin, kun heillä ei ole suoraan mahdollisuutta osallistua yhtiön toimintaan. Tämän vuoksi liiaksi ainoastaan osakkeenomistajia painottavaa näkökulmaa ei voida perustella, vaikka yhtiön omistus ei olisikaan hajautunut. Yhtiön sidosryhmiä käsittelevässä kirjallisuudessa termejä on käytetty vaihtelevasti, minkä lisäksi termien määrittelyt vaihtelevat. Myös perustelut ja todistelut ovat usein ristiriidassa muun kirjallisuuden kanssa. On siis perusteltua määritellä, mitä yhtiön sidosryhmillä tarkoitetaan. (Donaldson, Preston, 1995, 66).

11 10 Investors Suppliers Fi rm Customers Employees Kuvio 1 Contrasting Models of the Corporation: Input-Output Model (Donaldson, Preston, 1995, 68) Mallia voidaan tulkita siten (kuvio edellä), että kaikki yrityksen toimintaan osallistuvat tahot saavat panokselleen markkinoiden keskimääräistä tuottoa vastaavan koron, ja ainoastaan yrityksen toimintaan erityisen aktiivisesti osallistuvat voivat saada suurempia tuottoja. Järjestelmään liittyvän kilpailun vuoksi kaikki ylituotot valuvat yrityksen tuotteen loppukäyttäjille (kuluttajille). Tämä on niin sanottu input-output -malli, joka eroaa myöhemmin käsiteltävästä stakeholder -mallista. (Donaldson, Preston, 1995, 68). Input-output -mallin voidaan kuitenkin katsoa vaikuttavan vahvasti muiden yhtiön sidosrymiä kuvaavien mallien taustalla Agenttiteoria Perinteinen agenttiteoria on pääosin rajautunut johdon ja osakkeenomistajien väliseen suhteeseen. Yhtiön sidosryhminä voidaan kuitenkin pitää osakkeenomistajien lisäksi työntekijöitä, asiakkaita, toimittajia, velkojia, yhteisöjä sekä suurta yleisöä (ie. kansalaisia yleensä). Näin agenttiteoriaa voidaan kehitellä suuntaan, jos yritystä pidetään yrityksen ja sen sidosryhmien muodostamana sopimusverkkona. (Hill, Jones, 1992, 131).

12 Johdon ja sidosryhmien välillä vallitsee epäsymmetrinen informaatio. Sisäpiiriläisinä yhtiön johto voi suodattaa tai vääristellä tietoja, joita annetaan sidosryhmille. Johdon mahdollisuus kontrolloida kriittistä informaatiota monimutkaistaa agenttiongelmaa, koska sidosryhmien voi olla vaikea tietää, toimiiko johto heidän intressissään. Itsestään selvä ratkaisu on, että sidosryhmät keräävät lisää informaatiota johdon toimista. Informaation hankkimisen kustannukset voivat kuitenkin estää tämän. (Hill, Jones, 1992, 140). Tiedon hankkiminen johdon toimista on erityisen hankalaa silloin, kun yrityksen omistus on hajautunut. Tällöin on mahdollista, että yhdelläkään yksittäisellä sidosryhmällä ei ole mahdollisuutta kerätä ja analysoida tarvittavia tietoja epäsymmetrisen informaation vähentämiseksi. Tämä lisää johdon mahdollisuuksia päättää yrityksen resurssien hallinnasta ja lisää puolestaan sidosryhmien kannettavaksi tulevaa residuaalista riskiä. (Hill, Jones, 1992, 140). Vastauksena tähän valvontaongelmaan on kehittynyt laajasti erilaisia rakenteita, joiden tarkoitus on tehdä informaation keräämisestä ja analysoimisesta taloudellisempaa. Osa rakenteista on lainsäädännöllisiä (esimerkiksi velvollisuus julkaista konsolidoitu tilinpäätösinformaatio vuosittain), osa pohjautuu yritykseen liiketoiminnallistaa sidosryhmien informaatio tarve (esimerkiksi osakeanalyytikoiden palvelut) ja lisäksi on vielä voittotavoittelemattomia tahoja, jotka pyrkivät valvomaan tiettyjen sidosryhmien etuja (esimerkiksi kuluttajien intressissä toimivat ryhmät). Näiden kaikkien taustalla on mahdollisuus saavuttaa kustannussäästöjä mittakaavaedun avulla tiedon keräämisessä ja analysoinnissa. (Hill, Jones, 1992, 140). Kannustimien, valvonnan sekä toimeenpanorakenteiden tarkoitus on minimoida resurssihukka korjaamalla johdon ja sidosryhmien välistä intressiristiriitaa. Mikäli kannustimet (incentives), valvonta sekä toimeenpanorakenteet (enforcement structures) puuttuvat johdon ja sidosryhmien intressien yhtenäistämiseksi, voi resurssihukka (utility loss) olla mittava. (Hill, Jones, 1992, 138) Stakeholder-malli Viitattaessa yhtiön sidosryhmiin stakeholder-mallin mukaisessa merkityksessä, kaikki yrityksen toimintaan osallistuvat tahot osallistuvat yrityksen toimintaan ansaitakseen tuottoja, ja mikään ryhmä ei ole merkittävämpi kuin toinen. Kuviossa on tämän vuoksi nuolet yrityksen ja kunkin sidosryhmän välillä molempiin suuntiin, minkä lisäksi kaikki sidosryhmät on kuvattu samankokoisiksi ja samalle etäisyydelle yrityksestä. (Donaldson, Preston, 1995, 68). Mallissa ei kuitenkaan ole piirretty nuolia yrityksen eri sidosryhmien välille, ainoastaan suhteessa yritykseen.

13 12 Investors Political groups Suppliers Fi rm Customers Trade A ssociations Employees Governments Communities Kuvio 2 Contrasting Models of the Corporation: The Stakeholder Model (Donaldson, Preston, 1995, 69) Yhteenvetona voidaan korostaa kahta näkökohtaa: johdon sekä sidosryhmien tulee huomioida yhtiön kaikki sidosryhmät, sekä toisensa (stakeholders), sekä johdon ja sidosryhmien toiminnon eroaminen yksittäisistä tehtävää hoitavista henkilöistä. Nämä kaksi näkökulmaa ovat läheisesti sidoksissa toisiinsa. (Donaldson, Preston, 1995, 85). Johdolla voidaan siis katsoa olevan velvollisuus huomioida ja pyrkiä edistämään kaikkien sidosryhmien etua. Tämä poikkeaa perinteisestä mallista (agenttiteoria), jossa johdon katsottu palvelevan lähinnä osakkeenomistajia. (Donaldson, Preston, 1995, 87). Sidosryhmäteorioiden osalta onkin esitetty, että sen vuoksi olisi vaikeampi huomata ja puuttua johdon epäasialliseen menettelyyn, sillä johto voisi aina vedota väljästi ajavansa jonkun sidosryhmän etua. On huomattava, että myös perinteinen, osakkeenomistajalähtöinen malli on epäonnistunut hallitsemaan johdon omavaltaista käyttäytymistä. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä siihen, että sidosryhmämalli edellyttää kaikkien sidosryhmien huomioimista tasapuolisesti, mikä puolestaan estää yksittäisten tahojen yksipuolisten etujen ajamisen. (Donaldson, Preston, 1995, 87).

14 2.1.4 Stakeholder-agency -malli Stakeholder-agency -malli on kehittynyt agenttiteorian sekä perinteisen stakeholder - mallin pohjalta. Se kiinnittää erityistä huomiota yrityksen hajautuneeseen omistukseen, joka monimutkaistaa perinteistä päämies-agentti -ongelmaa. Stakeholder-agency -malli lähestyy sopimusverkkoajattelua, jossa yritystoiminnan katsotaan pohjautuvan yrityksen ja sen sidosryhmien välille muodostuvaan sopimusten verkkoon. Omistuksen hajautuminen vaikeuttaa yrityksen valvontaa, koska yksittäiset sidosryhmiä edustavat tahot ovat voimattomampia vaatimaan johtoa vastuuseen. Heillä on vähemmän mahdollisuuksia jättää yritys tai käyttää äänioikeuttaan saadakseen haluamansa tiedot tai vaatiessaan johtoa luovuttamaan heidän haluamansa tiedot. (Hill, Jones, 1992, 149). Uudet kannustinjärjestelmät sekä institutionaaliset mekanismit, joilla pyritään valvomaan sekä toimeenpanemaan johdon ja sidosryhmien väliset sopimukset, voidaan nähdä markkinoiden luomana vastauksena pitkään jatkuneeseen epätasapainoon sekä epätasaiseen resurssien jakautumiseen. (Hill, Jones, 1992, 152). Kaikkien sidosryhmien intressi yrityksessä ei myöskään ole yhtä suuri: suuremman panoksen yrityksen käyttöön antaneet vaativat myös kattavampia kannustimia sekä hallintorakenteita, jotta he voivat suojata asettamansa panoksen. (Hill, Jones, 1992, 133). Huolimatta asettamansa panoksen suuruudesta, kukin sidosryhmä on osa sopimusverkkoa. Tässä suhteessa yrityksen johto on kuitenkin erityisasemassa, koska he ovat sopimusverkon keskiössä. Johto on ainut sidosryhmä, joka on sopimussuhteessa kaikkien muiden sidosryhmien kanssa. Heillä on myös ainoana sidosryhmänä suora mahdollisuus vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon. Tästä roolista johtuen johtoa voidaan pitää muiden sidosryhmien edustajana (agenttina), mistä tuleekin teorian nimi: stakeholder-agency - teoria. (Hill, Jones, 1992, 134). Yritys voidaan siis nähdä myös sopimusverkkona yrityksen ja sen resursseita tarjoavien tahojen kanssa. Toisin kuin agenttiteoria, tässä huomioidaan yrityksen kaikki sidosryhmät, ei pelkästään osakkeenomistajia ja johtoa. Agenttiteorian taustalla vaikuttava markkinoiden tehokkuuden hypoteesi hylätään myös, minkä seurauksena yrityksen eri sidosryhmät saavat eriasteiset valta-asemat. (Hill, Jones, 1992, 132) Stakeholder-shareholder -mallit Shareholder -malli käsittelee yrityksen ja sen sidosryhmien välisiä suhteita erityisesti hajautuneen omistuksen näkökulmasta. Voitaisiinkin ajatella, että stakeholdershareholder -ajattelu vastaisi perinteisessä suomalaisessa ajattelussa osakkeenomistajasijoittaja tai osakkeenomistaja-osakemarkkinat -vastakkainasettelua. Hajautuneen omistuksen tapauksessa, erityisesti listayhtiöiden kohdalla, sidosryhmien informaatiotarpeet

15 14 sekä intressit poikkeavat perinteisestä mallista, jossa osakkeenomistajilla ajatellaan olevan mahdollisuus osallistua yrityksen toimintaan. Yleensä Code Law -maissa tyypillisenä pidettyä stakeholder-mallia käytetään kuvaamaan yhtiön omistusrakennetta, joka on hyvin keskittynyt. Yhtiön osakkeenomistajat ovat tyypillisesti yhtiön perustajia, pankkeja tai jopa työntekijöitä, ja he ovat aktiivisesti mukana yhtiön johdossa. Shareholder-malli puolestaan kuvaa omistusrakennetta, jossa yhtiön omistus on hajautunutta ja johto eriytynyt yhtiön omistajista. Shareholder mallia pidetään tyypillisenä common law -maille. (Ding, Richard & Stolowy, 2008, 719). Ding, Richard ja Stolowy ottavat näkökulman, jonka mukaan liikearvon kirjaamiseen liittyvän sääntelyn kehitys voidaan selittää shareholder -mallin yleistymisellä. Eroa shareholder ja stakeholder -mallien välillä on siis pidetty angloamerikkalaisen ja kontinentaalisen Euroopan liiketoimintaympäristöjen välisenä erona, minkä lisäksi on haluttu korostaa yhdysvaltalaisen kirjanpitomallin paremmuutta. (Ding, Richard & Stolowy, 2008, 722). He eivät kuitenkaan pidä edellä mainittua kahtiajakoa näin selvänä, minkä lisäksi shareholder -mallin kehitys on selvästi sidoksissa pääomamarkkinoiden kasvaneeseen rooliin. Lisäksi kirjoittajat haluavat kiinnittää huomiota stakeholder ja shareholder - mallien selvästi eroavaan suhtautumiseen lyhyen ja pitkän tähtäimen voittoihin: stakeholder -mallissa on selvä suuntautuminen pitkän tähtäimen tulokseen, kun taas shareholder -malli keskittyy tuloksen kehittämiseen lyhyellä tähtäimellä. (Ding, Richard & Stolowy, 2008, 723). Lisäksi shareholder -mallissa osakkeenomistajien ja sijoittajien käytettävissä on lähinnä julkinen kirjanpitoaineisto (ts. tilinpäätös), joten he vaativat ajantasaista ( timely, actuarial disclosure ) raportointia. (Ding, Richard & Stolowy, 2008, 744). Tämä siis poikkeaa perinteisestä osakkeenomistaja keskeisestä ajattelusta: jos osakkeenomistajilla on mahdollisuus osallistua yrityksen toimintaan, voivat he myös saada käyttöönsä yrityksen sisäiseen käyttöön tarkoitettuja tietoja. Hajautuneen omistuksen tapauksessa myös osakkeenomistajat jäävät yleisesti saatavilla olevan informaation varaan, jolloin heidän käytössään ei ole lainkaan parempaa informaatiota kuin tahoilla, jotka eivät ole sijoittaneet yritykseen. Osakkeenomistajien käyttöön jää ainoastaan mahdollisuus irtautua yrityksen omistuksesta, jolloin voidaan ajatella syntyvän preferenssi niitä yrityksiä kohtaan, joiden raportointi täyttää sijoittajien vaatimukset. 2.2 Tilinpäätösinformaation käyttäjät Alun epäröinnistä huolimatta, nykyään tilinpäätösinformaation käyttäjien merkitys tilinpäätösstandardien laadinnassa on kiistämätön. Usein tilinpäätösinformaatioon liitty-

16 viä vaatimuksia on perusteltu informaation käyttäjien tarpeilla. (Young, 2006, 580). Tilinpäätösinformaation käyttäjät huomioon ottavan näkökulman voi ajatella kehittävän sidosryhmäajattelua siten, että sidosryhmät tulee todella huomioida tilinpäätösinformaation tuottamisessa. Ongelmallinen kysymys on toki, että käyttäjiä ei yleensä voida pitää homogeenisena ryhmänä, jonka tiedon tarpeet olisivat helposti täytettävissä yhdenmukaisella raportoinnilla. Toisaalta tilinpäätösinformaation käyttäjät huomioiden voidaan kritisoida esimerkiksi historiallisten hankintamenojen käyttämistä sekä liian konservatiivista raportointia. Tilinpäätösinformaation käyttäjä voidaan määritellä liiketoiminnallisten päätösten tekijäksi. Taustalla voidaan katsoa olevan tarpeen tilinpäätösinformaation yhtenäisyydelle. Osittain vertailukelpoisuuden puute johtui tilintarkastajien kyvyttömyydestä määritellä yhtä kirjauskäytäntöä perustavaa laatua oleville tapahtumille kuten varastojen arvostamiselle ja poistoille. Lisäksi muuttuva liiketoimintaympäristö loi lisää alueita, joilla oli käytössä useita eri kirjauskäytäntöjä, muun muassa yrityskaupat ja konsolidointi, liikearvo, tutkimus ja kehitys sekä lease-sopimukset. (Young, 2006, 583). Kun kirjauskäytäntöjä ei kyetty yhdenmukaistamaan ja käytäntöjen joustavuutta vähentämään, muodostui mahdolliseksi, että valtiovalta puuttuu standardin asettamiseen. (Young, 2006, 584). Kun kirjauskäytäntöjen laatimisessa alettiin kiinnittää huomiota selkeisiin tavoitteisiin, muodostui tilinpäätösinformaation käyttäjästä yksi standardien asettamisessa huomioon otettava osapuoli. (Young, 2006, 586). Myös käytännöt ja niiden valinta olivat yhä enemmän kytköksissä tilinpäätösinformaation käyttäjiin ja liiketoiminnalliseen päätöksentekoon. Tilinpäätösinformaation käyttäjän henkilöä ei kuitenkaan ollut tarkemmin selvitetty tai tuotu esiin, vaikka tilinpäätösinformaation käyttäjän tiedot ja taidot informaation lukemiseen olikin välillä kyseenalaistettu. (Young, 2006, 589). Lisäksi tilinpäätösinformaation käyttäjät arvioitiin homogeeniseksi ryhmäksi, mikä jätti huomiotta, että eri ryhmillä on eri informaatiotarpeita. (Young, 2006, 592). Tilinpäätösstandardien suhteen informaation käyttäjien huomioon ottaminen palvelee tarkoitusta, jonka mukaan informaatio tulee olemaan liiketaloudellisen päätöksenteon pohjana. Lisäinformaatiota vaaditaan, jotta voitaisiin tehdä paremmin perusteltuja päätöksiä. Tämä rajaa näkökulmaa: sen lisäksi, että tilinpäätösinformaation käyttäjät ovat homogeeninen ryhmä, tulee informaation palvella ainoastaan liiketaloudellista päätöksentekoa. (Young, 2006, 594). Voidaan sanoa, että tilinpäätösinformaation käyttäjän näkökulman huomioiminen korostaa tilinpäätösinformaatiossa liiketoiminnallisen tehokkuuden ja kasvun merkitystä yrityksille. (Young, 2006, 596). Tilinpäätöskäytäntöjen oikeellisuus oli usein määritelty tiedon hyödyllisyyden sijaan vakiintuneisiin konventioihin tukeutuen: hyvät käytännöt olivat konservatiivisia, johdonmukaisia ja perustuivat usein historialliseen hankintamenoon. Tällöin huomiota tilinpäätösinformaatioon liittyvässä kirjallisuudessa kiinnitettiin lähinnä tuloksen mittaa-

17 16 miseen, liiketapahtumien kirjaamiseen ja yksittäisten raporttien oikeanlaiseen valmisteluun. Tilinpäätös oli määritelty sen mukaan, mitä tilintarkastajat käytännössä tekevät, ja käytännöt perusteltiin laatimiseen liittyvien toimenpiteiden avulla. Merkitystä ei annettu sille, tuottavatko toimenpiteet ja käytännöt todella hyödyllistä informaatiota. Tämä siitä huolimatta, että tilinpäätösinformaation kuvattiin tuottavan tietoa liiketoiminnasta kiinnostuneille osapuolille. Kiinnostuneita osapuolia ei kuitenkaan ollut määritelty tarkemmin. (Young, 2006, 582). Tilinpäätösinformaation hyödyllisyys johtui määritellyistä kirjanpitokäytännöistä, sen sijaan, että hyödyllisyys olisi toiminut tietojen valinnan perusteena. (Young, 2006, 583).

18 3 LIIKEARVO 3.1 Kirjanpidollisista periaatteista Tilintarkastajan kannalta yritysjärjestelyjen raportoinnissa on kyse sen arvioimisesta, antaako hankintamenon allokointi ja suoritettu arvonalennustestaus oikean ja riittävän kuvan järjestelystä ja eri omaisuuserien tulonmuodostuskyvystä suhteessa niiden kirjanpitoarvoon. (KHT-yhdistys 2006, 13.) Hyvän kirjanpitotavan lähtökohta on, että kirjanpito on kirjanpitolain, kirjanpitoasetuksen ja erityislakien, kuten esimerkiksi osakeyhtiölain, mukainen. Hyvä kirjanpitotapa täydentää säädösten soveltamista ja tulkintaa. (Fredriksson, Havukainen, Ilkka, Laitinen, Luoma, Luoma, Nevalainen, Ojala, Perälä, Pärssinen, Saari, Smeds, Termäs, Tikka, Virtanen, Vuorio, 2006, 25.) Kirjanpitovelvollisen on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa (KPL 1:3 ), jonka muodostavat käytännössä noudatetut periaatteet, määräykset ja ohjeistus. Kirjanpitolautakunta kehittää hyvää kirjanpitotapaa antamalla yleisohjeita lain tulkinnasta, sekä pyynnöstä erityisiä lausuntoja lain soveltamisesta. (Fredriksson, Havukainen, Ilkka, Laitinen, Luoma, Luoma, Nevalainen, Ojala, Perälä, Pärssinen, Saari, Smeds, Termäs, Tikka, Virtanen, Vuorio, 2006, 25.) Myös konsernitilinpäätöksessä ovat voimassa samat yleiset periaatteet: oikeat ja riittävät tiedot, yleiset tilinpäätösperiaatteet, tilinpäätöseriin liittyvät määritelmät ja arvostus- ja jaksotussäännökset. (Fredriksson ym. 2006, 346.) Kirjanpitolain 3 luvun 3 :ssä säädetään sisältöpainotteisuuden periaatteesta. Tämä tarkoittaa, että liiketoimen tai sopimuksen todellinen luonne otetaan huomioon esitettäessä siihen perustuvia lukuja tilinpäätösaineistossa. Erityisesti on syytä huomata, että IFRS-standardit edellyttävät tiettyjen liiketoimien ja sopimusten esittämistä siten, että ne kuvaavat liiketoimen tai sopimuksen sisältöä sen oikeudellisen muodon sijaan. Sisältöpainotteisuuden nojalla on siis valittava esittämismuoto, joka antaa tilinpäätöksen lukijalle oikean ja riittävän kuvan. Sisältöpainotteisuus on aina arvioitava tapauskohtaisesti, mikä tekee tilinpäätöksen laatimisen ja tarkastamisen haasteelliseksi. Näyttöongelmien vuoksi liiketapahtumien todellisen sisällön selvittäminen voi olla hankalaa ja tulkinnanvaraista. (Fredriksson ym. 2006, 205.) Varovaisuuden periaatteen noudattaminen tilinpäätöksessä tarkoittaa, että tilinpäätöksessä huomioidaan ainoastaan tilikaudella toteutuneet voitot, kaikki poistot ja arvonalennukset sekä velkojen arvon lisäykset, samoin kuin kaikki päättyneeseen tai aikaisempiin tilikausiin liittyvät ennakoitavissa olevat vastuut ja mahdolliset menetykset. Varovaisuuden periaatetta on noudatettava tilikauden tuloksesta riippumatta: tilikauden tappiollisuus ei ole peruste jättää tekemättä esimerkiksi suunnitelman mukaista poistoa tai arvonalentumisen kirjaamista. Varovaisuuden periaatteesta ei kuitenkaan saa muodostua liian merkittävää tekijää. Varovaisuuden periaatteeseen nojautuen ei esimerkiksi

19 18 ole tarkoitus tietoisesti luoda yhtiölle tarpeettomia piilovarauksia. (Fredriksson ym. 2006, 206.) 3.2 Liikearvon kirjauskäytännöt Kirjauskäytäntöjen kehitys Liikearvon kirjauskäytäntöjen kehittymistä on tutkittu kansainvälisesti varsin paljon, mitä voitaneen pitää perusteltuna jo pelkästään liikearvon aiheuttamien kirjausten rahamääräisellä arvolla. Tarkasteltaessa kansainvälisiä tutkimuksia, voidaan todeta kirjanpitolain mukaisen menettelyn ja IFRS:n kuuluvan kirjauskäytäntöjen kehityksessä eri vaiheeseen. Jaettaessa kehitysvaiheet neljään vaiheeseen, voidaan ajatella kirjanpitolain edustavan vaihetta kolme, kun IFRS on vaiheessa neljä. Kolmannen ja neljännen vaiheen merkittävin ero on liikearvon poistaminen: vaiheessa kolme se poistetaan, kun neljännessä vaiheessa käytetään arvonalentumistestausta. Yhdysvalloissa leikattiin vuonna miljardia dollaria ($500 billion) listayhtiöiden osakepääomasta. Kyseessä ei kuitenkaan ollut kirjanpidollinen virhe, vaan muutos liikearvon kirjanpitokäsittelyssä. Aikaisemmin liikearvo poistettiin korkeintaan 40 vuoden ajalla vähentämällä poistoa vastaava määrä nettotuloksesta, kun nyt siirryttiin poistoista arvonalentumistestaukseen. (Tergesen, 2002, 83). Liikearvon kirjauskäytännöillä on siis suurikin merkitys, minkä lisäksi liikearvon kirjaamisen liittyviä käytäntöjä on muokattu suhteellisen aktiivisesti: Muuttuva liiketoimintaympäristö on luonut alueita, joilla oli käytössä useita eri kirjauskäytäntöjä, muun muassa yrityskaupat ja konsolidointi, liikearvo, tutkimus ja kehitys sekä lease-sopimukset. (Young, 2006, 583.) Ding, Richard and Stolowy tutkivat shareholder ja stakeholder mallien yhteyttä liikearvon kirjauskäytäntöihin tutkimalla neljän maan (Iso-Britannia, Yhdysvallat, Saksa ja Ranska) historiallista aineistoa. Heidän tutkimuksensa ei tukenut shareholder ja stakeholder mallien kahtiajakoa code law ja common law -maihin. Sen sijaan tutkimuksen avulla voidaan näyttää, että kaikissa neljässä maassa liikearvon kirjauskäytännöt ovat kehittyneet vaiheittain samasta lähtöpisteestä (stakeholder -malli) kohti shareholder - mallin mukaista kirjauskäytäntöä. (Ding, Richard & Stolowy, 2008, 719). Tutkimus keskittyi hankitun liikearvon kirjaamiseen, siten että kyseessä oli joko ns. non-consolidation goodwill (hankittu muuta varallisuutta kuin osakkeita) tai consolidation goodwill (ostettu yhtiön osakkeita). Tutkimus ei kata yhtiön toiminnan kautta syntynyttä liikearvoa. (Ding, Richard & Stolowy, 2008, 719). Tutkimuksen tekijät ulottavat stakeholder/shareholder mallien kahtiajaon myös taseteoriaan tarkoituksena verrata ns. dynaamista ja staattista tasekäsitystä. Näiden konsep-

20 tien avulla kirjoittajat löysivät liikearvon kirjauskäytäntöjen kehityksestä neljä vaihetta, jotka kaikki tutkitut neljä maata olivat käyneet läpi. Ensimmäinen vaihe on ns. staattinen vaihe (static), jossa taseen arvojen tulisi heijastaa yhtiön likvidaatioarvoa, ja liikearvoa ei mielellään pidetty todellisena varallisuuseränä. Liikearvo tyypillisesti poistettiin välittömästi, tai ainakin nopeasti. Toisessa vaiheessa, ns. heikentynyt staattinen vaihe (weakened static) liikearvo hävitettiin nopeasti, mutta kirjaamalla se pääomaa vastaan. Kolmas vaihe, ns. dynaaminen vaihe (dynamic) viittaa dynaamiseen tasekäsitykseen ja siihen liittyy liikearvon poistaminen suhteellisen pitkällä aikavälillä. Neljäs, ns. actuarial vaihe käsittää liikearvon pitämisen varallisuuseränä siten, että sitä ei systemaattisesti poisteta (tai tehdä arvon alennuksia). (Ding, Richard & Stolowy, 2008, 719). Liikearvon kehittymisen neljä vaihetta: 1. Täysin staattinen vaihe (pure static phase) perustuu tilinpäätösteoriaan, jonka mukaan tase, yhtiön velkojien suojaamiseksi, näyttää likvidaatioarvot. Teorian mukaan liikearvo on fiktiivinen varallisuuserä, johon sovelletaan välitöntä tulouttamista tai nopeaa poistamista. 2. Heikentynyt staattinen vaihe (weakened static phase) on sovellettu versio mallista, joka ei tunnusta liikearvoa varallisuuseräksi, jolloin liikearvo poistetaan pääomaa vastaan. 3. Dynaamisessa vaiheessa (dynamic phase) tasearvostuksessa on siirrytty likvidaatioarvoista ns. dynaamiseen (going concern) lähestymistapaan, vaikka liikearvon käyttöikää pidetäänkin rajallisena. Liikearvo on tunnustettu varallisuuseränä ja se poistetaan pitkän ajanjakson aikana. 4. Actuarial phase vastaa going concern -ajatusta, mutta liikearvon käyttöikää ei pidetä rajallisena. Liikearvoa pidetään varallisuuseränä ja poistojen sijaan siihen kohdistetaan arvonalentumistestaus, joka perustuu diskontattuihin (actuarial) kassavirtoihin. (Ding, Richard & Stolowy, 2008, 725).

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Johdatus

Lisätiedot

Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa

Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaisa Ylipekkala 2011 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia. Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi

IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia. Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi Sisältö Yhteenveto 4 Kysymyksiä ja vastauksia 6 IFRS:n ja US GAAPin erot 16 Vaikutukset liiketoimintaan

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Miten tilinpäätös muuttuu? Opas IFRSstandardien vaikutuksista

www.porssisaatio.fi Miten tilinpäätös muuttuu? Opas IFRSstandardien vaikutuksista www.porssisaatio.fi Miten tilinpäätös muuttuu? Opas IFRSstandardien vaikutuksista MITEN TILINPÄÄTÖS MUUTTUU? OPAS IFRS-STANDARDIEN VAIKUTUKSISTA LUKIJALLE 3 JOHDATUS IFRS- TILINPÄÄTÖKSEEN 4 Huomio taseeseen

Lisätiedot

ELOKUVIEN ESITYSOIKEUDET ELOKUVATUOTANTOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESSÄ CAPITALIZATION OF FILM COSTS IN THE ACCOUNTING BY PRODUCERS OF FILMS 15.1.

ELOKUVIEN ESITYSOIKEUDET ELOKUVATUOTANTOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESSÄ CAPITALIZATION OF FILM COSTS IN THE ACCOUNTING BY PRODUCERS OF FILMS 15.1. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta, Laskentatoimi Kandidaatintutkielma ELOKUVIEN ESITYSOIKEUDET ELOKUVATUOTANTOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSESSÄ CAPITALIZATION OF FILM COSTS IN THE ACCOUNTING

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Ulla Savola TULOKSEN LAADUN VAIKUTUS TILINTARKASTUSPALKKIOIHIN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Ulla Savola TULOKSEN LAADUN VAIKUTUS TILINTARKASTUSPALKKIOIHIN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Ulla Savola TULOKSEN LAADUN VAIKUTUS TILINTARKASTUSPALKKIOIHIN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2014 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Markus Åkerberg 2013 Laskentatoimen

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Rahoitusinstrumenttien tilinpäätösstandardiuudistuksen vaikutukset

Rahoitusinstrumenttien tilinpäätösstandardiuudistuksen vaikutukset Kauppatieteellinen tiedekunta Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen Timo Leivo Rahoitusinstrumenttien tilinpäätösstandardiuudistuksen vaikutukset Case: Aktia Pankki Oyj The Impacts of the Financial Instruments

Lisätiedot

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Omistusrakenteen yhteys investointien

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN

MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN TIEDONANTOJA 198 1994 MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN TIINA VIHTONEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001

TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta TILINPÄÄTÖSINFORMAATIOSTA TUNNUSLUKUANALYYSIIN Balance Consulting Oy:n ja Talouselämän tilinpäätösanalyysien vertailu 1999 2001 Laskentatoimi

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon

Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Anu Häkkinen Muuttuvan vuokrasopimusstandardin IAS 17 vaikutus Andritz Oy:n kirjanpitoon Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.5.2011 Tekijä(t)

Lisätiedot

Konsernin kassavirtalaskelma

Konsernin kassavirtalaskelma Konsernin kassavirtalaskelma Liitetieto 2012 2011 Nettotulos K1 21 169 21 119 Oikaisut: Poistot ja arvonalennukset K1 20 556 13 207 Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten myyntivoitot, tappiot

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa Laskentatoimen Pro gradu- tutkielma Syyskuu 2008 Laatija: Samuli Laakso Ohjaaja: Professori Aila Virtanen

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JOENSUUN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Laskentatoimi Pro Gradu -tutkielma 27.5.2008

Lisätiedot

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Petri Heikkilä 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Lauri Melartin Tilintarkastajan toiminnan jatkuvuutta koskeva lausunto tilintarkastajien kokemuksia Auditor`s statement in

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä 24.10.2006 1 Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O KIRJANPIDON JA VEROTUKSEN SUHDE 1950-LUVULTA 2000-LUVULLE

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O KIRJANPIDON JA VEROTUKSEN SUHDE 1950-LUVULTA 2000-LUVULLE J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KIRJANPIDON JA VEROTUKSEN SUHDE 1950-LUVULTA 2000-LUVULLE Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2004 Laatija: Tarja Välimäki Ohjaaja:

Lisätiedot

KAUPPAKORKEAKOULU. Antti Korhonen JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSET HELSINGIN PÖRSSIN LARGE CAP JA MID CAP -YHTIÖISSÄ

KAUPPAKORKEAKOULU. Antti Korhonen JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSET HELSINGIN PÖRSSIN LARGE CAP JA MID CAP -YHTIÖISSÄ KAUPPAKORKEAKOULU Antti Korhonen JOHDON PALKITSEMISJÄRJESTELMIEN PALKKA- JA PALKKIOSELVITYKSET HELSINGIN PÖRSSIN LARGE CAP JA MID CAP -YHTIÖISSÄ Pro gradu -tutkielma Johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta

Lisätiedot