TIIVISTELMÄ x. Henni Honkalampi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ x. Henni Honkalampi"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ x Pro gradu -tutkielma Lisensiaatintutkielma Väitöskirja Oppiaine Laskentatoimi ja rahoitus Päivämäärä Tekijä(t) Henni Honkalampi Matrikkelinumero Sivumäärä 61 s. Otsikko Osakevaihdon kirjanpitokäsittely kirjanpitolain ja IfRS:n mukaan Täyttääkö kirjanpitolain mukainen raportointi sidosryhmien informaatiotarpeen? Ohjaaja(t) Antti Fredriksson ja Johanna Rämö Tiivistelmä Tutkielma käsittelee osakevaihdon seurauksena hankitun yhtiön yhdistelemistä konsernitilinpäätökseen. Tältä osalta kirjanpitolain ja IFRS:n vaatimukset poikkeavat toisistaan huomattavastikin. IFRS ja KPL -liikearvot eroavat perusteiltaan usein paljonkin. Tutkielman tavoitteena onkin selvittää, vastaako osakevaihdon nykyinen kirjanpitolain mukainen kirjauskäytäntö sidosryhmien informaatiotarpeeseen. Ongelmaa lähestytään toisaalta vertaamalla IFRS:n ja kirjanpitolain mukaista menettelyä, toisaalta tarkastelemalla kirjauskäytäntöjä kansainvälisestä sekä historiallisesta perspektiivistä. Tutkimus on käsiteanalyyttinen painottuen kansainväliseen kirjallisuuteen. Kirjanpitolain mukainen käytäntö on ongelmallinen toisaalta liikearvon suuruuden, toisaalta todellisen hankkivan osapuolen määrittämisen kannalta. Voidaan ajatella, että koska todellista hankintahintaa ei ole määritetty, muodostuu liikearvo liian pieneksi: ainoastaan käypien arvojen ja kirja-arvojen välinen ero kirjataan, ja varsinainen esimerkiksi synergiaeduista muodostuva kohdistamaton erä jää kirjaamatta. Toisaalta käänteisen hankinnan tapauksessa voi syntyä huomattavakin negatiivinen liikearvo, joka ei johdu hankinnan edullisuudesta, vaan hankinnan kohdistamisesta järjestelyn väärälle osapuolelle. Erityisesti järjestelyissä, joissa osapuolten roolit sekä maksetut vastikkeet poikkeavat ilmeisestä, jäävät nykyisen käytännön tarjoamat tiedot vajaiksi tai jopa harhaanjohtaviksi. Vaikkei sidosryhmien ehkä tarvitsekaan tietää tarkkaa hankintahintaa, jonka määrittäminen voi listaamattomilla yhtiöillä olla hyvin vaikeaa, olisi tieto järjestelyn todellisesta luonteesta todennäköisesti perusteltu. Yksinkertainen osakevaihdon kirjauskäytäntö on yrityskaupassa, jossa osapuolia on ainoastaan kaksi, ostaja ja myyjä, ja vastike muodostuu pelkästään osakevaihdossa maksetusta vastikkeesta. Usein tilanne ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, jolloin nykyisellä kirjanpitolain mukaisella osakevaihdon kirjauskäytännöllä jäädään varsin kauaksi järjestelyn todellisen luonteen kuvaamisesta. Asiasanat Yritysjärjestelyt, konserni, ifrs, kirjanpitolaki Muita tietoja Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

2 OSAKEVAIHDON KIRJANPITOKÄSITTELY KIRJANPITOLAIN JA IFRS:N MUKAAN Täyttääkö kirjanpitolain mukainen raportointi sidosryhmien informaatiotarpeen? Liiketaloustiede, laskentatoimen ja rahoituksen pro gradu -tutkielma Laatija: Henni Honkalampi Ohjaajat: KTT Antti Fredriksson VTM Johanna Rämö Turku Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

3

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Johdatus aiheeseen Tutkimuskysymys Tutkielman rajaukset YHTIÖN SIDOSRYHMÄT Sidosryhmäteorioiden kehitys Input-output -malli Agenttiteoria Stakeholder-malli Stakeholder-agency -malli Stakeholder-shareholder -mallit Tilinpäätösinformaation käyttäjät LIIKEARVO Kirjanpidollisista periaatteista Liikearvon kirjauskäytännöt Kirjauskäytäntöjen kehitys Hankinta vs. pooling Liikearvon kirjaaminen Liikearvon koostumus Liikearvon poistot ja alaskirjaukset Negatiivinen liikearvo IFRS-HARMONISOINTI Harmonisointi Euroopan Unionissa Harmonisointi Suomessa Harmonisoinnin vaikutukset sekä onnistuminen Käypä arvo Verotuksen ja kirjanpidon sidonnaisuus OSAKEVAIHDON KIRJANPITOKÄSITTELY Konsernitilinpäätös Osakevaihto yhtiöoikeudessa sekä verotuksessa Osakevaihdon käsittely kirjanpitolain mukaan... 43

5 Hankintamenon määrittäminen IFRS-hankintamenolaskelma osakevaihdossa IFRS 3 -standardi Hankkijaosapuolen selvittäminen Hankintahetki Hankintamenon määrittäminen Osakevaihto konsernitilinpäätöksessä IFRS:N JA KIRJANPITOLAIN MUKAISEN MENETTELYN EROISTA Mikä on kirjanpitokäsittelyn eron merkitys käytännössä? Onko osakevaihdolla merkitystä sidosryhmäinformaation riittävyyteen? YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET... 58

6 KUVIOT Kuvio 1 Kuvio 2 Kuvio 3 Contrasting Models of the Corporation: Input-Output Model (Donaldson, Preston, 1995, 68) Contrasting Models of the Corporation: The Stakeholder Model (Donaldson, Preston, 1995, 69) Siirtyminen stakeholder -mallista shareholder -malliin (Ding, Richard & Stolowy, 2008, 727) Kuvio 4 Liikearvon kirjaaminen (Haaramo, 2008, 430) Kuvio 5 Osakevaihto (mukaillen Immonen 2006, 316) Kuvio 6 Konserniliikearvo ja sulautumiserotus Kuvio 7 Käänteinen hankinta Kuvio 8 Kirjanpitolain ja IFRS:n kirjauskäytäntöjen eroista... 54

7 6 1 JOHDANTO 1.1 Johdatus aiheeseen Liikearvo kirjanpitolain (KPL, /1336) ja IFRS:n mukaisissa konsernitilinpäätöksissä muodostuu eri tavoin, sillä kirjanpitolaki ei edellytä hankitun yhtiön varallisuuden arvostamista käypään arvoon kuten IFRS. Lisäksi IFRS edellyttää kirjanpitolaista poiketen hankintamenon sekä hankkivan osapuolen määrittämistä. Tästä johtuen hankittaessa yhtiö siten, että kauppahinta maksetaan omilla osakkeilla, on hankintameno, johon hankitun yhtiön nettovarallisuutta verrataan IFRS:n ja kirjanpitolain mukaan eri. IFRS edellyttää hankintamenon määrittämistä siten, että vastikkeeksi annetut omat osakkeet arvostetaan niiden käypään arvoon (pörssikurssi). Kirjanpitolain mukaisessa konsernitilinpäätöksessä voidaan hankintamenona pitää hankitun yhtiön (osakkeiden) käypää arvoa. Tutkielma käsittelee osakevaihdon seurauksena hankitun yhtiön yhdistelemistä konsernitilinpäätökseen. Tältä osalta kirjanpitolain ja IFRS:n vaatimukset poikkeavat toisistaan huomattavastikin. Laajemmin problematiikka koskee ylipäätään yhtiön taseeseen kirjattujen osakeomistusten yhdistelemistä konsernitilinpäätökseen ja siten myös mahdollisen liikearvon muodostumista. IFRS ja KPL -liikearvothan eroavat perusteiltaan usein paljonkin. Yleisellä tasolla voidaan ajatella, että nykyisin taseeseen syntyneillä liikearvoilla on yhä kasvava merkitys. Myös yhtiöiden sidosryhmien informaatiotarpeiden voi arvioida monipuolistuneen liiketoimintaympäristön muodostuessa yhä monimutkaisemmaksi. Liikearvo kirjanpitolain ja IFRS:n mukaan antaa hiukan erilaisen kuvan erityisesti hankitun yhtiön nettovarallisuuden arvostamisen vuoksi: kirjanpitolain mukainen liikearvo kuvaa lähinnä historiallisten hankintamenojen (kirjanpitoarvojen) erotusta käyvästä arvosta, kun IFRS-liikearvo puolestaan on aidosti jäännöserä, jota ei voida enää kohdistaa hankitun varallisuuden yksittäisille erille. Tutkielmassa ei kuitenkaan ole kyse hankitun omaisuuden arvostamisesta, josta syntyvän liikearvon eron on perinteisesti katsottu johtuvan. Kyseessä on hankittujen osakkeiden arvon ja niistä suoritetun vastikkeen välisen eron osuudesta. Huomiota voidaan lisäksi kiinnittää sulautumisen ja osakevaihdon rinnasteiseen käsittelyyn konsernitilinpäätöksessä. Sulautumisen ja osakevaihdon tulisi molempien johtaa samanlaiseen lopputulokseen konsernitilinpäätöksen osalta, mutta liikearvo kohdistuu näissä kuitenkin lähtökohtaisesti eri tavalla. Osakevaihdon seurauksena liikearvo kirjataan ainoastaan konsernitilinpäätökseen konsolidoinnin seurauksena, kun sulautumisessa liikearvo muodostuu sulautumisessa vastaanottavan yhtiön taseeseen. Osakevaihto ei siis johda liikearvon kirjaamiseen minkään yksittäisen yhtiön taseeseen.

8 1.2 Tutkimuskysymys Verrattaessa kirjanpitolain ja IFRS:n mukaista menettelyä osakevaihdon osalta, voidaan huomata varsin merkittävä ero hankintamenon määrittämisen osalta. Perustellusti voidaan kysyä, täyttääkö kirjanpitolain mukainen menettely enää sidosryhmien informaatiotarpeen. Erityisesti velkojien intressissä on, että taseen varat, tässä tapauksessa osakevaihdolla hankitut osakkeet, ovat arvostettu oikeaan arvoon. Toisaalta tietoja yritysjärjestelyjen todellisista sisällöistä tarvitsee yhtiön perinteisten sidosryhmien lisäksi esimerkiksi veronsaaja. Miten hankintamenon määrittäminen sitten vaikuttaa sidosryhmien tarvitsemaan informaatioon? Ensinnäkin, listaamattomien osakkeiden arvostaminen käypään arvoon on epävarmaa, tuloksia on varmasti yhtä monta kuin on arvostajaakin. Tämän vuoksi vertailukohtana olisi syytä arvostaa myös vastikeosakkeet. On lisäksi jopa todennäköistä, että hankkivan (usein suuremman) yhtiön osakkeiden arvostaminen on varmempaa. Toisaalta, tilinpäätösinformaation käyttäjän tulisi pystyä arvioimaan osakevaihdon todellista luonnetta ja sisältöä. Tämä vaikeutuu huomattavasti, jos tilinpäätös ei sisällä tietoja järjestelyssä maksetuista vastikkeista. Hankintamenon määrittämisen osalta on myös kiinnitettävä huomiota toisaalta taseeseen kirjattavien nettovarojen, tai osakevaihdon osalta osakkeiden, arvostamiseen ja toisaalta hankintamenoon. Nykyisessä kirjanpitolain mukaisessa kirjauskäytännössä nämä ovat rinnasteisia, kun taas IFRS edellyttää ensinnä taseeseen kirjattavien varojen arvostamista ja lisäksi maksetusta vastikkeesta muodostuvan hankintamenon määrittämistä. Tämä kirjanpitolain mukainen hankittujen osakkeiden tai nettovarallisuuden arvon rinnastaminen hankintamenoon aiheuttaa todellisen hankintamenon suuruuden häviämisen tilinpäätösinformaatiosta. Kun kyseessä on yrityskaupan luonteinen yritysjärjestely, kuten osakevaihto konsernin ulkopuolisen tahon kanssa, sidosryhmien informaatiotarpeen vuoksi maksetun vastikkeen suuruuden ilmeneminen olisi kuitenkin todennäköisesti perusteltua. Lopulta voidaan todeta, että kirjauskäytännön perustana oleva kirjanpitolautakunnan lausunto (Kirjapitolautakunnan lausunto 1591, ) on todennäköisesti vanhentunut osakevaihdon hankintamenon määrittämistä koskevilta osiltaan. Erityisesti muuttunut yhtiöoikeudellinen säädösympäristö asettaa uusia vaatimuksia järjestelyille, joissa vastikkeena käytetään oman pääoman ehtoisia instrumentteja. On myös mahdollista, että nykyisin taseeseen syntyneillä liikearvoilla on enemmän merkitystä kuin kymmenen vuotta sitten. Lisäksi yhtiöiden sidosryhmien informaatiotarpeiden voi arvioida monipuolistuneen. Tutkielman tavoitteena onkin tutkia, miten osakevaihdon nykyinen kirjanpitolain mukainen kirjauskäytäntö vastaa sidosryhmien informaatiotarpeeseen. Mihin IFRS:n mukainen hankintamenon määrittäminen perustuu? Jääkö kirjanpitolain mukaisessa

9 8 konsernitilinpäätöksessä osa liikearvosta näkymättömäksi? Ongelmaa lähestytään toisaalta vertaamalla IFRS:n ja kirjanpitolain mukaista menettelyä, toisaalta tarkastelemalla kirjauskäytäntöjä kansainvälisestä sekä historiallisesta perspektiivistä. 1.3 Tutkielman rajaukset Merkittävin työn rajauksista on keskittyminen liikearvon muodostumiseen konsernitilinpäätöksessä nimenomaan osakevaihdon seurauksena. Rajauksen apuna käytetään vielä elinkeinoverolain (Laki elinkeinotulon verottamisesta /360) mukaisen osakevaihdon määritelmää. Tällöin kyseeseen tulevat ainoastaan tapaukset, joissa kohdeyhtiön määräysvalta siirtyy ja vastikkeena käytetään vastaanottavan yhtiön omia osakkeita. Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaus mahdollistaisi toki huomattavasti moninaisemmat vaihtotilanteet, mutta ne on rajattu tämän tutkielman ulkopuolelle. Pidän rajausta perusteltuna, jotta aiheen käsittely on mahdollista pitää pro gradu - tutkielman laajuuden rajoissa. Jos tarkasteluun otetaan liikearvon muodostuminen laajemmin, on todennäköistä, että tosielämän tilanteiden kirjo kasvaa liian laajaksi. Tutkielman kannalta elinkeinoverolain mukaisen osakevaihdon edellytyksistä merkittävät ovat toisaalta määräysvallan siirtymisen edellytys, mutta ennen kaikkea annettavan vastikkeen rajaaminen vastaanottavan yhtiön omiin osakkeisiin. Ilman tätä edellytystä tutkielman piiriin lukeutuisivat myös esimerkiksi järjestelyt, joissa vastiketta annetaan useammasta konserniyhtiöstä tai tapaukset, joissa vastikkeena käytetään muutakin kuin osakeannilla merkittäväksi annettavia yhtiön omia osakkeita. Vaikka tutkielma käsitteleekin elinkeinoverolain mukaista osakevaihtoa, on verotukseen liittyvät kysymykset pääosin rajattu tutkielman ulkopuolelle. Samoin osakevaihdon toteuttamisen edellyttämät yhtiöoikeudelliset menettelyt, niiden oikeellisuus ja edellytykset, on jätetty pois tarkastelusta. Tarkoituksena on keskittyä ainoastaan osakevaihdon käsittelyyn konsernitilinpäätöksessä sekä kirjanpitolain että IFRS:n edellytysten mukaisesti. Tutkielma rakentuu siten, että ensin tarkastellaan yhtiön sidosryhmiä, kiinnittäen huomiota sidosryhmiin osakkeenomistajakeskeistä näkemystä laajemmin. Kolmannessa luvussa käsitellään liikearvoa, sen merkitystä, kirjauskäytäntöjä sekä liikearvon kirjauskäytäntöjen kehitystä. Lyhyesti tarkastellaan myös IFRS:n standardien harmonisointia sekä Euroopan Unionissa että Suomessa. Neljännessä luvussa käydään läpi osakevaihdon kirjanpitokäsittely sekä kirjanpitolain että IFRS:n mukaan. Lopuksi arvioidaan osakevaihdon nykyistä kirjanpitolain mukaista kirjauskäytäntöä suhteessa sidosryhmäinformaatioon sekä liikearvon kirjauskäytäntöihin yleisesti.

10 2 YHTIÖN SIDOSRYHMÄT 2.1 Sidosryhmäteorioiden kehitys Input-output -malli Yhtiön sidosryhminä on perinteisesti pidetty lähinnä osakkeenomistajia ja velkojia. Voidaan kuitenkin perustellusti ajatella, että sidosryhmien tarkastelua tulisi laajentaa koskemaan yhtiön toimintaan liittyviä tahoja laajemminkin. Erityisesti hajautunut omistus tuo yhtiön sidosryhmien tarkasteluun uusia näkökulmia, minkä lisäksi tämän tutkielman kannalta on perusteltua pyrkiä laajentamaan sidosryhmiä puhtaasti osakkeenomistajakeskeisestä katsannosta. Osakkeenomistajakeskeinen lähestymistapa jättää helposti huomiotta esimerkiksi yhtiön velkojat silloin, kun heillä ei ole suoraan mahdollisuutta osallistua yhtiön toimintaan. Tämän vuoksi liiaksi ainoastaan osakkeenomistajia painottavaa näkökulmaa ei voida perustella, vaikka yhtiön omistus ei olisikaan hajautunut. Yhtiön sidosryhmiä käsittelevässä kirjallisuudessa termejä on käytetty vaihtelevasti, minkä lisäksi termien määrittelyt vaihtelevat. Myös perustelut ja todistelut ovat usein ristiriidassa muun kirjallisuuden kanssa. On siis perusteltua määritellä, mitä yhtiön sidosryhmillä tarkoitetaan. (Donaldson, Preston, 1995, 66).

11 10 Investors Suppliers Fi rm Customers Employees Kuvio 1 Contrasting Models of the Corporation: Input-Output Model (Donaldson, Preston, 1995, 68) Mallia voidaan tulkita siten (kuvio edellä), että kaikki yrityksen toimintaan osallistuvat tahot saavat panokselleen markkinoiden keskimääräistä tuottoa vastaavan koron, ja ainoastaan yrityksen toimintaan erityisen aktiivisesti osallistuvat voivat saada suurempia tuottoja. Järjestelmään liittyvän kilpailun vuoksi kaikki ylituotot valuvat yrityksen tuotteen loppukäyttäjille (kuluttajille). Tämä on niin sanottu input-output -malli, joka eroaa myöhemmin käsiteltävästä stakeholder -mallista. (Donaldson, Preston, 1995, 68). Input-output -mallin voidaan kuitenkin katsoa vaikuttavan vahvasti muiden yhtiön sidosrymiä kuvaavien mallien taustalla Agenttiteoria Perinteinen agenttiteoria on pääosin rajautunut johdon ja osakkeenomistajien väliseen suhteeseen. Yhtiön sidosryhminä voidaan kuitenkin pitää osakkeenomistajien lisäksi työntekijöitä, asiakkaita, toimittajia, velkojia, yhteisöjä sekä suurta yleisöä (ie. kansalaisia yleensä). Näin agenttiteoriaa voidaan kehitellä suuntaan, jos yritystä pidetään yrityksen ja sen sidosryhmien muodostamana sopimusverkkona. (Hill, Jones, 1992, 131).

12 Johdon ja sidosryhmien välillä vallitsee epäsymmetrinen informaatio. Sisäpiiriläisinä yhtiön johto voi suodattaa tai vääristellä tietoja, joita annetaan sidosryhmille. Johdon mahdollisuus kontrolloida kriittistä informaatiota monimutkaistaa agenttiongelmaa, koska sidosryhmien voi olla vaikea tietää, toimiiko johto heidän intressissään. Itsestään selvä ratkaisu on, että sidosryhmät keräävät lisää informaatiota johdon toimista. Informaation hankkimisen kustannukset voivat kuitenkin estää tämän. (Hill, Jones, 1992, 140). Tiedon hankkiminen johdon toimista on erityisen hankalaa silloin, kun yrityksen omistus on hajautunut. Tällöin on mahdollista, että yhdelläkään yksittäisellä sidosryhmällä ei ole mahdollisuutta kerätä ja analysoida tarvittavia tietoja epäsymmetrisen informaation vähentämiseksi. Tämä lisää johdon mahdollisuuksia päättää yrityksen resurssien hallinnasta ja lisää puolestaan sidosryhmien kannettavaksi tulevaa residuaalista riskiä. (Hill, Jones, 1992, 140). Vastauksena tähän valvontaongelmaan on kehittynyt laajasti erilaisia rakenteita, joiden tarkoitus on tehdä informaation keräämisestä ja analysoimisesta taloudellisempaa. Osa rakenteista on lainsäädännöllisiä (esimerkiksi velvollisuus julkaista konsolidoitu tilinpäätösinformaatio vuosittain), osa pohjautuu yritykseen liiketoiminnallistaa sidosryhmien informaatio tarve (esimerkiksi osakeanalyytikoiden palvelut) ja lisäksi on vielä voittotavoittelemattomia tahoja, jotka pyrkivät valvomaan tiettyjen sidosryhmien etuja (esimerkiksi kuluttajien intressissä toimivat ryhmät). Näiden kaikkien taustalla on mahdollisuus saavuttaa kustannussäästöjä mittakaavaedun avulla tiedon keräämisessä ja analysoinnissa. (Hill, Jones, 1992, 140). Kannustimien, valvonnan sekä toimeenpanorakenteiden tarkoitus on minimoida resurssihukka korjaamalla johdon ja sidosryhmien välistä intressiristiriitaa. Mikäli kannustimet (incentives), valvonta sekä toimeenpanorakenteet (enforcement structures) puuttuvat johdon ja sidosryhmien intressien yhtenäistämiseksi, voi resurssihukka (utility loss) olla mittava. (Hill, Jones, 1992, 138) Stakeholder-malli Viitattaessa yhtiön sidosryhmiin stakeholder-mallin mukaisessa merkityksessä, kaikki yrityksen toimintaan osallistuvat tahot osallistuvat yrityksen toimintaan ansaitakseen tuottoja, ja mikään ryhmä ei ole merkittävämpi kuin toinen. Kuviossa on tämän vuoksi nuolet yrityksen ja kunkin sidosryhmän välillä molempiin suuntiin, minkä lisäksi kaikki sidosryhmät on kuvattu samankokoisiksi ja samalle etäisyydelle yrityksestä. (Donaldson, Preston, 1995, 68). Mallissa ei kuitenkaan ole piirretty nuolia yrityksen eri sidosryhmien välille, ainoastaan suhteessa yritykseen.

13 12 Investors Political groups Suppliers Fi rm Customers Trade A ssociations Employees Governments Communities Kuvio 2 Contrasting Models of the Corporation: The Stakeholder Model (Donaldson, Preston, 1995, 69) Yhteenvetona voidaan korostaa kahta näkökohtaa: johdon sekä sidosryhmien tulee huomioida yhtiön kaikki sidosryhmät, sekä toisensa (stakeholders), sekä johdon ja sidosryhmien toiminnon eroaminen yksittäisistä tehtävää hoitavista henkilöistä. Nämä kaksi näkökulmaa ovat läheisesti sidoksissa toisiinsa. (Donaldson, Preston, 1995, 85). Johdolla voidaan siis katsoa olevan velvollisuus huomioida ja pyrkiä edistämään kaikkien sidosryhmien etua. Tämä poikkeaa perinteisestä mallista (agenttiteoria), jossa johdon katsottu palvelevan lähinnä osakkeenomistajia. (Donaldson, Preston, 1995, 87). Sidosryhmäteorioiden osalta onkin esitetty, että sen vuoksi olisi vaikeampi huomata ja puuttua johdon epäasialliseen menettelyyn, sillä johto voisi aina vedota väljästi ajavansa jonkun sidosryhmän etua. On huomattava, että myös perinteinen, osakkeenomistajalähtöinen malli on epäonnistunut hallitsemaan johdon omavaltaista käyttäytymistä. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä siihen, että sidosryhmämalli edellyttää kaikkien sidosryhmien huomioimista tasapuolisesti, mikä puolestaan estää yksittäisten tahojen yksipuolisten etujen ajamisen. (Donaldson, Preston, 1995, 87).

14 2.1.4 Stakeholder-agency -malli Stakeholder-agency -malli on kehittynyt agenttiteorian sekä perinteisen stakeholder - mallin pohjalta. Se kiinnittää erityistä huomiota yrityksen hajautuneeseen omistukseen, joka monimutkaistaa perinteistä päämies-agentti -ongelmaa. Stakeholder-agency -malli lähestyy sopimusverkkoajattelua, jossa yritystoiminnan katsotaan pohjautuvan yrityksen ja sen sidosryhmien välille muodostuvaan sopimusten verkkoon. Omistuksen hajautuminen vaikeuttaa yrityksen valvontaa, koska yksittäiset sidosryhmiä edustavat tahot ovat voimattomampia vaatimaan johtoa vastuuseen. Heillä on vähemmän mahdollisuuksia jättää yritys tai käyttää äänioikeuttaan saadakseen haluamansa tiedot tai vaatiessaan johtoa luovuttamaan heidän haluamansa tiedot. (Hill, Jones, 1992, 149). Uudet kannustinjärjestelmät sekä institutionaaliset mekanismit, joilla pyritään valvomaan sekä toimeenpanemaan johdon ja sidosryhmien väliset sopimukset, voidaan nähdä markkinoiden luomana vastauksena pitkään jatkuneeseen epätasapainoon sekä epätasaiseen resurssien jakautumiseen. (Hill, Jones, 1992, 152). Kaikkien sidosryhmien intressi yrityksessä ei myöskään ole yhtä suuri: suuremman panoksen yrityksen käyttöön antaneet vaativat myös kattavampia kannustimia sekä hallintorakenteita, jotta he voivat suojata asettamansa panoksen. (Hill, Jones, 1992, 133). Huolimatta asettamansa panoksen suuruudesta, kukin sidosryhmä on osa sopimusverkkoa. Tässä suhteessa yrityksen johto on kuitenkin erityisasemassa, koska he ovat sopimusverkon keskiössä. Johto on ainut sidosryhmä, joka on sopimussuhteessa kaikkien muiden sidosryhmien kanssa. Heillä on myös ainoana sidosryhmänä suora mahdollisuus vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon. Tästä roolista johtuen johtoa voidaan pitää muiden sidosryhmien edustajana (agenttina), mistä tuleekin teorian nimi: stakeholder-agency - teoria. (Hill, Jones, 1992, 134). Yritys voidaan siis nähdä myös sopimusverkkona yrityksen ja sen resursseita tarjoavien tahojen kanssa. Toisin kuin agenttiteoria, tässä huomioidaan yrityksen kaikki sidosryhmät, ei pelkästään osakkeenomistajia ja johtoa. Agenttiteorian taustalla vaikuttava markkinoiden tehokkuuden hypoteesi hylätään myös, minkä seurauksena yrityksen eri sidosryhmät saavat eriasteiset valta-asemat. (Hill, Jones, 1992, 132) Stakeholder-shareholder -mallit Shareholder -malli käsittelee yrityksen ja sen sidosryhmien välisiä suhteita erityisesti hajautuneen omistuksen näkökulmasta. Voitaisiinkin ajatella, että stakeholdershareholder -ajattelu vastaisi perinteisessä suomalaisessa ajattelussa osakkeenomistajasijoittaja tai osakkeenomistaja-osakemarkkinat -vastakkainasettelua. Hajautuneen omistuksen tapauksessa, erityisesti listayhtiöiden kohdalla, sidosryhmien informaatiotarpeet

15 14 sekä intressit poikkeavat perinteisestä mallista, jossa osakkeenomistajilla ajatellaan olevan mahdollisuus osallistua yrityksen toimintaan. Yleensä Code Law -maissa tyypillisenä pidettyä stakeholder-mallia käytetään kuvaamaan yhtiön omistusrakennetta, joka on hyvin keskittynyt. Yhtiön osakkeenomistajat ovat tyypillisesti yhtiön perustajia, pankkeja tai jopa työntekijöitä, ja he ovat aktiivisesti mukana yhtiön johdossa. Shareholder-malli puolestaan kuvaa omistusrakennetta, jossa yhtiön omistus on hajautunutta ja johto eriytynyt yhtiön omistajista. Shareholder mallia pidetään tyypillisenä common law -maille. (Ding, Richard & Stolowy, 2008, 719). Ding, Richard ja Stolowy ottavat näkökulman, jonka mukaan liikearvon kirjaamiseen liittyvän sääntelyn kehitys voidaan selittää shareholder -mallin yleistymisellä. Eroa shareholder ja stakeholder -mallien välillä on siis pidetty angloamerikkalaisen ja kontinentaalisen Euroopan liiketoimintaympäristöjen välisenä erona, minkä lisäksi on haluttu korostaa yhdysvaltalaisen kirjanpitomallin paremmuutta. (Ding, Richard & Stolowy, 2008, 722). He eivät kuitenkaan pidä edellä mainittua kahtiajakoa näin selvänä, minkä lisäksi shareholder -mallin kehitys on selvästi sidoksissa pääomamarkkinoiden kasvaneeseen rooliin. Lisäksi kirjoittajat haluavat kiinnittää huomiota stakeholder ja shareholder - mallien selvästi eroavaan suhtautumiseen lyhyen ja pitkän tähtäimen voittoihin: stakeholder -mallissa on selvä suuntautuminen pitkän tähtäimen tulokseen, kun taas shareholder -malli keskittyy tuloksen kehittämiseen lyhyellä tähtäimellä. (Ding, Richard & Stolowy, 2008, 723). Lisäksi shareholder -mallissa osakkeenomistajien ja sijoittajien käytettävissä on lähinnä julkinen kirjanpitoaineisto (ts. tilinpäätös), joten he vaativat ajantasaista ( timely, actuarial disclosure ) raportointia. (Ding, Richard & Stolowy, 2008, 744). Tämä siis poikkeaa perinteisestä osakkeenomistaja keskeisestä ajattelusta: jos osakkeenomistajilla on mahdollisuus osallistua yrityksen toimintaan, voivat he myös saada käyttöönsä yrityksen sisäiseen käyttöön tarkoitettuja tietoja. Hajautuneen omistuksen tapauksessa myös osakkeenomistajat jäävät yleisesti saatavilla olevan informaation varaan, jolloin heidän käytössään ei ole lainkaan parempaa informaatiota kuin tahoilla, jotka eivät ole sijoittaneet yritykseen. Osakkeenomistajien käyttöön jää ainoastaan mahdollisuus irtautua yrityksen omistuksesta, jolloin voidaan ajatella syntyvän preferenssi niitä yrityksiä kohtaan, joiden raportointi täyttää sijoittajien vaatimukset. 2.2 Tilinpäätösinformaation käyttäjät Alun epäröinnistä huolimatta, nykyään tilinpäätösinformaation käyttäjien merkitys tilinpäätösstandardien laadinnassa on kiistämätön. Usein tilinpäätösinformaatioon liitty-

16 viä vaatimuksia on perusteltu informaation käyttäjien tarpeilla. (Young, 2006, 580). Tilinpäätösinformaation käyttäjät huomioon ottavan näkökulman voi ajatella kehittävän sidosryhmäajattelua siten, että sidosryhmät tulee todella huomioida tilinpäätösinformaation tuottamisessa. Ongelmallinen kysymys on toki, että käyttäjiä ei yleensä voida pitää homogeenisena ryhmänä, jonka tiedon tarpeet olisivat helposti täytettävissä yhdenmukaisella raportoinnilla. Toisaalta tilinpäätösinformaation käyttäjät huomioiden voidaan kritisoida esimerkiksi historiallisten hankintamenojen käyttämistä sekä liian konservatiivista raportointia. Tilinpäätösinformaation käyttäjä voidaan määritellä liiketoiminnallisten päätösten tekijäksi. Taustalla voidaan katsoa olevan tarpeen tilinpäätösinformaation yhtenäisyydelle. Osittain vertailukelpoisuuden puute johtui tilintarkastajien kyvyttömyydestä määritellä yhtä kirjauskäytäntöä perustavaa laatua oleville tapahtumille kuten varastojen arvostamiselle ja poistoille. Lisäksi muuttuva liiketoimintaympäristö loi lisää alueita, joilla oli käytössä useita eri kirjauskäytäntöjä, muun muassa yrityskaupat ja konsolidointi, liikearvo, tutkimus ja kehitys sekä lease-sopimukset. (Young, 2006, 583). Kun kirjauskäytäntöjä ei kyetty yhdenmukaistamaan ja käytäntöjen joustavuutta vähentämään, muodostui mahdolliseksi, että valtiovalta puuttuu standardin asettamiseen. (Young, 2006, 584). Kun kirjauskäytäntöjen laatimisessa alettiin kiinnittää huomiota selkeisiin tavoitteisiin, muodostui tilinpäätösinformaation käyttäjästä yksi standardien asettamisessa huomioon otettava osapuoli. (Young, 2006, 586). Myös käytännöt ja niiden valinta olivat yhä enemmän kytköksissä tilinpäätösinformaation käyttäjiin ja liiketoiminnalliseen päätöksentekoon. Tilinpäätösinformaation käyttäjän henkilöä ei kuitenkaan ollut tarkemmin selvitetty tai tuotu esiin, vaikka tilinpäätösinformaation käyttäjän tiedot ja taidot informaation lukemiseen olikin välillä kyseenalaistettu. (Young, 2006, 589). Lisäksi tilinpäätösinformaation käyttäjät arvioitiin homogeeniseksi ryhmäksi, mikä jätti huomiotta, että eri ryhmillä on eri informaatiotarpeita. (Young, 2006, 592). Tilinpäätösstandardien suhteen informaation käyttäjien huomioon ottaminen palvelee tarkoitusta, jonka mukaan informaatio tulee olemaan liiketaloudellisen päätöksenteon pohjana. Lisäinformaatiota vaaditaan, jotta voitaisiin tehdä paremmin perusteltuja päätöksiä. Tämä rajaa näkökulmaa: sen lisäksi, että tilinpäätösinformaation käyttäjät ovat homogeeninen ryhmä, tulee informaation palvella ainoastaan liiketaloudellista päätöksentekoa. (Young, 2006, 594). Voidaan sanoa, että tilinpäätösinformaation käyttäjän näkökulman huomioiminen korostaa tilinpäätösinformaatiossa liiketoiminnallisen tehokkuuden ja kasvun merkitystä yrityksille. (Young, 2006, 596). Tilinpäätöskäytäntöjen oikeellisuus oli usein määritelty tiedon hyödyllisyyden sijaan vakiintuneisiin konventioihin tukeutuen: hyvät käytännöt olivat konservatiivisia, johdonmukaisia ja perustuivat usein historialliseen hankintamenoon. Tällöin huomiota tilinpäätösinformaatioon liittyvässä kirjallisuudessa kiinnitettiin lähinnä tuloksen mittaa-

17 16 miseen, liiketapahtumien kirjaamiseen ja yksittäisten raporttien oikeanlaiseen valmisteluun. Tilinpäätös oli määritelty sen mukaan, mitä tilintarkastajat käytännössä tekevät, ja käytännöt perusteltiin laatimiseen liittyvien toimenpiteiden avulla. Merkitystä ei annettu sille, tuottavatko toimenpiteet ja käytännöt todella hyödyllistä informaatiota. Tämä siitä huolimatta, että tilinpäätösinformaation kuvattiin tuottavan tietoa liiketoiminnasta kiinnostuneille osapuolille. Kiinnostuneita osapuolia ei kuitenkaan ollut määritelty tarkemmin. (Young, 2006, 582). Tilinpäätösinformaation hyödyllisyys johtui määritellyistä kirjanpitokäytännöistä, sen sijaan, että hyödyllisyys olisi toiminut tietojen valinnan perusteena. (Young, 2006, 583).

18 3 LIIKEARVO 3.1 Kirjanpidollisista periaatteista Tilintarkastajan kannalta yritysjärjestelyjen raportoinnissa on kyse sen arvioimisesta, antaako hankintamenon allokointi ja suoritettu arvonalennustestaus oikean ja riittävän kuvan järjestelystä ja eri omaisuuserien tulonmuodostuskyvystä suhteessa niiden kirjanpitoarvoon. (KHT-yhdistys 2006, 13.) Hyvän kirjanpitotavan lähtökohta on, että kirjanpito on kirjanpitolain, kirjanpitoasetuksen ja erityislakien, kuten esimerkiksi osakeyhtiölain, mukainen. Hyvä kirjanpitotapa täydentää säädösten soveltamista ja tulkintaa. (Fredriksson, Havukainen, Ilkka, Laitinen, Luoma, Luoma, Nevalainen, Ojala, Perälä, Pärssinen, Saari, Smeds, Termäs, Tikka, Virtanen, Vuorio, 2006, 25.) Kirjanpitovelvollisen on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa (KPL 1:3 ), jonka muodostavat käytännössä noudatetut periaatteet, määräykset ja ohjeistus. Kirjanpitolautakunta kehittää hyvää kirjanpitotapaa antamalla yleisohjeita lain tulkinnasta, sekä pyynnöstä erityisiä lausuntoja lain soveltamisesta. (Fredriksson, Havukainen, Ilkka, Laitinen, Luoma, Luoma, Nevalainen, Ojala, Perälä, Pärssinen, Saari, Smeds, Termäs, Tikka, Virtanen, Vuorio, 2006, 25.) Myös konsernitilinpäätöksessä ovat voimassa samat yleiset periaatteet: oikeat ja riittävät tiedot, yleiset tilinpäätösperiaatteet, tilinpäätöseriin liittyvät määritelmät ja arvostus- ja jaksotussäännökset. (Fredriksson ym. 2006, 346.) Kirjanpitolain 3 luvun 3 :ssä säädetään sisältöpainotteisuuden periaatteesta. Tämä tarkoittaa, että liiketoimen tai sopimuksen todellinen luonne otetaan huomioon esitettäessä siihen perustuvia lukuja tilinpäätösaineistossa. Erityisesti on syytä huomata, että IFRS-standardit edellyttävät tiettyjen liiketoimien ja sopimusten esittämistä siten, että ne kuvaavat liiketoimen tai sopimuksen sisältöä sen oikeudellisen muodon sijaan. Sisältöpainotteisuuden nojalla on siis valittava esittämismuoto, joka antaa tilinpäätöksen lukijalle oikean ja riittävän kuvan. Sisältöpainotteisuus on aina arvioitava tapauskohtaisesti, mikä tekee tilinpäätöksen laatimisen ja tarkastamisen haasteelliseksi. Näyttöongelmien vuoksi liiketapahtumien todellisen sisällön selvittäminen voi olla hankalaa ja tulkinnanvaraista. (Fredriksson ym. 2006, 205.) Varovaisuuden periaatteen noudattaminen tilinpäätöksessä tarkoittaa, että tilinpäätöksessä huomioidaan ainoastaan tilikaudella toteutuneet voitot, kaikki poistot ja arvonalennukset sekä velkojen arvon lisäykset, samoin kuin kaikki päättyneeseen tai aikaisempiin tilikausiin liittyvät ennakoitavissa olevat vastuut ja mahdolliset menetykset. Varovaisuuden periaatetta on noudatettava tilikauden tuloksesta riippumatta: tilikauden tappiollisuus ei ole peruste jättää tekemättä esimerkiksi suunnitelman mukaista poistoa tai arvonalentumisen kirjaamista. Varovaisuuden periaatteesta ei kuitenkaan saa muodostua liian merkittävää tekijää. Varovaisuuden periaatteeseen nojautuen ei esimerkiksi

19 18 ole tarkoitus tietoisesti luoda yhtiölle tarpeettomia piilovarauksia. (Fredriksson ym. 2006, 206.) 3.2 Liikearvon kirjauskäytännöt Kirjauskäytäntöjen kehitys Liikearvon kirjauskäytäntöjen kehittymistä on tutkittu kansainvälisesti varsin paljon, mitä voitaneen pitää perusteltuna jo pelkästään liikearvon aiheuttamien kirjausten rahamääräisellä arvolla. Tarkasteltaessa kansainvälisiä tutkimuksia, voidaan todeta kirjanpitolain mukaisen menettelyn ja IFRS:n kuuluvan kirjauskäytäntöjen kehityksessä eri vaiheeseen. Jaettaessa kehitysvaiheet neljään vaiheeseen, voidaan ajatella kirjanpitolain edustavan vaihetta kolme, kun IFRS on vaiheessa neljä. Kolmannen ja neljännen vaiheen merkittävin ero on liikearvon poistaminen: vaiheessa kolme se poistetaan, kun neljännessä vaiheessa käytetään arvonalentumistestausta. Yhdysvalloissa leikattiin vuonna miljardia dollaria ($500 billion) listayhtiöiden osakepääomasta. Kyseessä ei kuitenkaan ollut kirjanpidollinen virhe, vaan muutos liikearvon kirjanpitokäsittelyssä. Aikaisemmin liikearvo poistettiin korkeintaan 40 vuoden ajalla vähentämällä poistoa vastaava määrä nettotuloksesta, kun nyt siirryttiin poistoista arvonalentumistestaukseen. (Tergesen, 2002, 83). Liikearvon kirjauskäytännöillä on siis suurikin merkitys, minkä lisäksi liikearvon kirjaamisen liittyviä käytäntöjä on muokattu suhteellisen aktiivisesti: Muuttuva liiketoimintaympäristö on luonut alueita, joilla oli käytössä useita eri kirjauskäytäntöjä, muun muassa yrityskaupat ja konsolidointi, liikearvo, tutkimus ja kehitys sekä lease-sopimukset. (Young, 2006, 583.) Ding, Richard and Stolowy tutkivat shareholder ja stakeholder mallien yhteyttä liikearvon kirjauskäytäntöihin tutkimalla neljän maan (Iso-Britannia, Yhdysvallat, Saksa ja Ranska) historiallista aineistoa. Heidän tutkimuksensa ei tukenut shareholder ja stakeholder mallien kahtiajakoa code law ja common law -maihin. Sen sijaan tutkimuksen avulla voidaan näyttää, että kaikissa neljässä maassa liikearvon kirjauskäytännöt ovat kehittyneet vaiheittain samasta lähtöpisteestä (stakeholder -malli) kohti shareholder - mallin mukaista kirjauskäytäntöä. (Ding, Richard & Stolowy, 2008, 719). Tutkimus keskittyi hankitun liikearvon kirjaamiseen, siten että kyseessä oli joko ns. non-consolidation goodwill (hankittu muuta varallisuutta kuin osakkeita) tai consolidation goodwill (ostettu yhtiön osakkeita). Tutkimus ei kata yhtiön toiminnan kautta syntynyttä liikearvoa. (Ding, Richard & Stolowy, 2008, 719). Tutkimuksen tekijät ulottavat stakeholder/shareholder mallien kahtiajaon myös taseteoriaan tarkoituksena verrata ns. dynaamista ja staattista tasekäsitystä. Näiden konsep-

20 tien avulla kirjoittajat löysivät liikearvon kirjauskäytäntöjen kehityksestä neljä vaihetta, jotka kaikki tutkitut neljä maata olivat käyneet läpi. Ensimmäinen vaihe on ns. staattinen vaihe (static), jossa taseen arvojen tulisi heijastaa yhtiön likvidaatioarvoa, ja liikearvoa ei mielellään pidetty todellisena varallisuuseränä. Liikearvo tyypillisesti poistettiin välittömästi, tai ainakin nopeasti. Toisessa vaiheessa, ns. heikentynyt staattinen vaihe (weakened static) liikearvo hävitettiin nopeasti, mutta kirjaamalla se pääomaa vastaan. Kolmas vaihe, ns. dynaaminen vaihe (dynamic) viittaa dynaamiseen tasekäsitykseen ja siihen liittyy liikearvon poistaminen suhteellisen pitkällä aikavälillä. Neljäs, ns. actuarial vaihe käsittää liikearvon pitämisen varallisuuseränä siten, että sitä ei systemaattisesti poisteta (tai tehdä arvon alennuksia). (Ding, Richard & Stolowy, 2008, 719). Liikearvon kehittymisen neljä vaihetta: 1. Täysin staattinen vaihe (pure static phase) perustuu tilinpäätösteoriaan, jonka mukaan tase, yhtiön velkojien suojaamiseksi, näyttää likvidaatioarvot. Teorian mukaan liikearvo on fiktiivinen varallisuuserä, johon sovelletaan välitöntä tulouttamista tai nopeaa poistamista. 2. Heikentynyt staattinen vaihe (weakened static phase) on sovellettu versio mallista, joka ei tunnusta liikearvoa varallisuuseräksi, jolloin liikearvo poistetaan pääomaa vastaan. 3. Dynaamisessa vaiheessa (dynamic phase) tasearvostuksessa on siirrytty likvidaatioarvoista ns. dynaamiseen (going concern) lähestymistapaan, vaikka liikearvon käyttöikää pidetäänkin rajallisena. Liikearvo on tunnustettu varallisuuseränä ja se poistetaan pitkän ajanjakson aikana. 4. Actuarial phase vastaa going concern -ajatusta, mutta liikearvon käyttöikää ei pidetä rajallisena. Liikearvoa pidetään varallisuuseränä ja poistojen sijaan siihen kohdistetaan arvonalentumistestaus, joka perustuu diskontattuihin (actuarial) kassavirtoihin. (Ding, Richard & Stolowy, 2008, 725).

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

Tilinpäätösinformaatioon vaikuttavia tapahtumia ja tulevia IFRS-muutoksia. Listayhtiötilaisuudet 2008 Virpi Haaramo, Riitta Pelkonen, Tiina Visakorpi

Tilinpäätösinformaatioon vaikuttavia tapahtumia ja tulevia IFRS-muutoksia. Listayhtiötilaisuudet 2008 Virpi Haaramo, Riitta Pelkonen, Tiina Visakorpi Tilinpäätösinformaatioon vaikuttavia tapahtumia ja tulevia IFRS-muutoksia Listayhtiötilaisuudet 2008 Virpi Haaramo, Riitta Pelkonen, Tiina Visakorpi RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2010 2012 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy

Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa. Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Osmo Leppiniemi Visma Services Teemuaho Oy Asiantuntija ostajan/jatkajan apuna yrityskaupan valmistelussa Yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 LUONNOS 4.6.2012 SULAUTUMISSUUNNITELMA 1 Sulautumisen osapuolet 1.1 Vastaanottava yhtiö 1.2 Sulautuva yhtiö Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3

Oikaisut IFRS:n mukaisiin. Datacenter Solutions - laatimisperiaatteisiin. muut järjestelyt. tilintarkastamaton. muut tuotot - 0, ,3 Alustava Pro Forma konsernin tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 EURm IFRS Descom Group Oy Kauppahinnan kohdistamiseen liittyvät oikaisut Solteq Oyj tilintar kastett u Datacenter Solutions - liiketoiminnan divestointi

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset

LIITE. IFRS-standardien vuosittaiset parannukset FI LIITE IFRS-standardien vuosittaiset parannukset 2011 2013 1 1 Kopiointi sallittu Euroopan talousalueella. Kaikki oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin

Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin 11/2005 31.10.2005 Julius Tallberg Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS tilinpäätösperiaatteisiin JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN KANSAINVÄLISIIN

Lisätiedot

Mitä paineita markkinakriisi on aiheuttanut tilinpäätösraportoinnille ja mitä pörssiyhtiöiden tulisi kertoa tulevaisuudesta?

Mitä paineita markkinakriisi on aiheuttanut tilinpäätösraportoinnille ja mitä pörssiyhtiöiden tulisi kertoa tulevaisuudesta? Mitä paineita markkinakriisi on aiheuttanut tilinpäätösraportoinnille ja mitä pörssiyhtiöiden tulisi kertoa tulevaisuudesta? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Tiina Visakorpi ja Minna Toiviainen Markkinakriisin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1

Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila. E Laitila 1 Tilinpäätöksen rakenne ja tulkinta Erkki Laitila E Laitila 1 YRITYSTOIMINNAN TAVOITTEENA ON TAVALLISESTI VOITON MAKSIMOINTI TULOT MENOT = MAHDOLLISIMMAN SUURI LUKU VOITTOA VOIDAAN MAKSIMOIDA JOKO LYHYELLÄ

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tuomas Honkamäki, Marko Reponen, Lotta Mäkelä, Sari Pohjonen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA

Tuomas Honkamäki, Marko Reponen, Lotta Mäkelä, Sari Pohjonen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA Tuomas Honkamäki, Marko Reponen, Lotta Mäkelä, Sari Pohjonen KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTA Talentum Pro Helsinki 2016 4., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Taitto: Sirpa Puntti

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen

KIRJANPITO 22C Valmistusasteen mukainen tulouttaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 8b: Valmistusasteen mukainen tulouttaminen TULOJEN KIRJAAMINEN Tulojen ja menojen kirjaamisperusteena sekä tilikauden tilinpäätöksen laatimisperiaatteena on lähtökohtaisesti

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

Eriävä mielipide. Perustelut. IFRS:n yleisistä perusteista

Eriävä mielipide. Perustelut. IFRS:n yleisistä perusteista Eriävä mielipide Me allekirjoittaneet Terhi Järvikare, Päivi Räty ja Tomi Seppälä olemme eri mieltä kirjanpitolautakunnan IFRS-jaoston Alma Median rakennejärjestelystä 20.12.2005 antaman lausunnon lopputuloksesta.

Lisätiedot

Taloudellisten ja yritysjohtoon liittyvien tekijöiden vaikutus liikearvon arvonalentumiskirjauksiin pohjoismaisissa pörssiyhtiöissä

Taloudellisten ja yritysjohtoon liittyvien tekijöiden vaikutus liikearvon arvonalentumiskirjauksiin pohjoismaisissa pörssiyhtiöissä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Taloudellisten ja yritysjohtoon liittyvien tekijöiden vaikutus liikearvon arvonalentumiskirjauksiin pohjoismaisissa pörssiyhtiöissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö 7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Lausuntopyyntö Kunta A, lausunnon hakijana, on pyytänyt lausuntoa testamentin perusteella lahjoituksena saadun tilan ja lahjoitukseen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

24.6.2008. Samanlajisten osakkeiden vaihto kuntien kesken osakkeiden arvonkorottamisen ja myyntivoiton tuloutuksen tarkoituksessa

24.6.2008. Samanlajisten osakkeiden vaihto kuntien kesken osakkeiden arvonkorottamisen ja myyntivoiton tuloutuksen tarkoituksessa Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 84 24.6.2008 Samanlajisten osakkeiden vaihto kuntien kesken osakkeiden arvonkorottamisen ja myyntivoiton tuloutuksen tarkoituksessa 1 Lausuntopyyntö Hakija on

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen.

muutoksen perusteena voi myös olla tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen. Työ- ja elinkeinoministeriö LAUSUNTO 95 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.5.2010 1(6) Lausunto poistosuunnitelman tarkistamisesta 1 Lausuntopyyntö X:n hallinto-oikeus pyytää kuntajaoston lausuntoa A:n

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet

PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT. Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet PRO FORMA -MUOTOISET TALOUDELLISET TIEDOT Tilintarkastamattomien pro forma -tietojen kokoamisessa noudatetut periaatteet Seuraavat tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot ( pro forma -tiedot,

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen, biologisten hyödykkeiden ja eräiden muiden sijoitusten merkitsemisestä vakuutusyrityksen

Lisätiedot

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA

LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 65 31.3.2004 LAUSUNTO LIITTYMISMAKSUJEN KIRJAAMISESTA KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KIRJANPIDOSSA Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on päättänyt antaa oma-aloitteisen

Lisätiedot

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 4/1996 KUNTAJAOSTO 15.11.96

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 4/1996 KUNTAJAOSTO 15.11.96 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN LAUSUNTO 4/1996 KUNTAJAOSTO 15.11.96 LAUSUNTO KUNTAKOHTAISTEN SAIRAANSIJOJEN POISTAMISESTA JOHTUVIEN LAINAERIEN KÄSITTELYSTÄ KUNNISSA JA KUNTAYHTYMISSÄ 1.1.1997 ALKAEN Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007. KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2007 KTM Tapio Tikkanen Kirjurituote Oy Toimintakertomuksen rooli Toimintakertomus eriytetty tilinpäätöksestä kirjanpitolaissa Kirjanpitolaki ei edellytä pieniltä kirjanpitovelvollisilta

Lisätiedot

LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004

LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004 LAUSUNTO 64 1(5) Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 17.2.2004 1111(5 1(5) LAUSUNTO SUORITEPERUSTEEN TUNNUSMERKEISTÄ JA INVESTOINTIMENON KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUSSA 1. Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen YRITYS- JÄRJESTELYT Raimo Immonen TALENTUM Helsinki 2011 Esipuhe... V Lyhenteet... XIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yritysjärjestelytilanteiden jäsentäminen mitä ovat yritysjärjestelyt?... 1 1.2 Teoksen rakenne

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006 Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö Henrik Sormunen, Partner Tomi Seppälä, Partner PwC Sisällysluettelo Tilinpäätöstä koskevat UOYL:n säännökset pähkinänkuoressa Ongelma-alueita Sijoitetun vapaan

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT JA OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1 (6) Liitetietona on esitettävä sijoituspalveluyrityksen taloudellista kehitystä kuvaavat ja osakekohtaiset tunnusluvut viideltä viimeiseltä

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4.

Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari. OTK, KTM KPMG Oy Ab. Tampere 1.4. Kaupan toteuttamistavan puntarointi: liiketoiminta- vai osakekauppa? Jouni Sivunen varatuomari OTK, KTM KPMG Oy Ab Tampere 1.4.2014 Mitä myydään? Osakekaupan ja liiketoimintakaupan eroavaisuuksia Osakekauppa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma 8 Taloyhtiön tuloslaskelma, tase ja liitetiedot 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma Taloyhtiön tuloslaskelman rakenne poikkeaa huomattavasti liiketoimintaa harjoittavien yritysten tuloslaskelmasta. Kiinteistön

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 LAUSUNTO POTILASVAKUUTUSVASTUUN KIRJAAMISOHJEIDEN MUUTTAMISESTA 1 Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiiri A ja sairaanhoitopiiri B (myöhemmin hakijat)

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA. 1 Sulautuminen. 2 Tiedot sulautumiseen osallistuvista osuuspankeista. 3 Selvitys sulautumisen syistä

SULAUTUMISSUUNNITELMA. 1 Sulautuminen. 2 Tiedot sulautumiseen osallistuvista osuuspankeista. 3 Selvitys sulautumisen syistä 1 (5) SULAUTUMISSUUNNITELMA Pyhälaakson Osuuspankin ja Suomenselän Osuuspankin välillä 1 Sulautuminen Pyhälaakson Osuuspankki (jäljempänä Sulautuva Osuuspankki) sulautuu Suomenselän Osuuspankkiin (jäljempänä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto II (KPT II) 11.3.-2.10.2015 Kiinteistöalan Koulutussäätiö

Kiinteistöalan kirjanpidon koulutus ja tutkinto II (KPT II) 11.3.-2.10.2015 Kiinteistöalan Koulutussäätiö Koulutuksen sisältö: I Lähiopetusjakso 11.-12.3.2015 Ilmoittautuminen ja aineiston jako Avaus, esittäytyminen, kurssin tavoitteet ja virtuaalisen opiskeluympäristö Optiman käytön esittely Tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Negatiivisen liikearvon syntyminen ja käsittely IFRS-tilinpäätöksessä - Case Rapala VMC Oyj

Negatiivisen liikearvon syntyminen ja käsittely IFRS-tilinpäätöksessä - Case Rapala VMC Oyj Negatiivisen liikearvon syntyminen ja käsittely IFRS-tilinpäätöksessä - Case Rapala VMC Oyj Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Jaana Saarenheimo 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN

Lisätiedot

IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia. Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi

IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia. Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi IFRS 3 (uudistettu): Merkittäviä tulosvaikutuksia Kysymyksiä ja vastauksia päätöksentekijöiden tueksi Sisältö Yhteenveto 4 Kysymyksiä ja vastauksia 6 IFRS:n ja US GAAPin erot 16 Vaikutukset liiketoimintaan

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA

OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA OMISTAJANVAIHDOS TEEMAILTA PIRKANMAAN YRITYSVÄLITYS OY Yli sata toteutettua yrityskauppaa Useita yritysoston konsultointeja Lukuisia sukupolvenvaihdoskonsultointeja Rauno Toikka, yritysvälittäjä, tilitoimistoyrittäjä

Lisätiedot

Yritystoiminnan myynti ja verotus

Yritystoiminnan myynti ja verotus Yritystoiminnan myynti ja verotus Henri Pelkonen 9.6.2014 KPMG Suomessa KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. Toimimme 155

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä

Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Jukka Mähönen Special Counsel, OTT Kauttu & Co Asianajotoimisto Oy 8.4.2015 Omat ja tytäryhtiön osakkeet yritysjärjestelyssä Johdanto Konsernimuotoisissa yrityksissä on tyypillistä, että liiketoimintoja

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40

INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40 INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40 PROPOSTA OY SULAUTUU INTERAVANTI OYJ:ÖÖN Sulautumisjärjestelyn kuvaus Proposta Oy:n (Y-tunnus 0683848-8)ja Interavanti Oyj:n hallitukset ovat allekirjoittaneet

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

Urheilujuridiikan päivä 2015. Seuran varat vai joukkueen varat taloushallinnon näkökulma KKO:n tuoreesta päätöksestä. Samuli Perälä, KHT

Urheilujuridiikan päivä 2015. Seuran varat vai joukkueen varat taloushallinnon näkökulma KKO:n tuoreesta päätöksestä. Samuli Perälä, KHT Urheilujuridiikan päivä 2015 Seuran varat vai joukkueen varat taloushallinnon näkökulma KKO:n tuoreesta päätöksestä Samuli Perälä, KHT Tausta ja päätös Tausta: Rekisteröidyn urheiluseurayhdistys A:n jalkapallojaoston

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) HELEN OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN (HELSINGIN ENERGIA) JA HELEN OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] SISÄLLYS OSAPUOLET... 4 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 1 KAUPAN KOHDE... 4 1.1 Liiketoiminta...

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Näytesivut. Perustajaurakoinnin liiketapahtumat 195. perustajaurakoitsijan. 10.1 Rakennusalan kirjanpidon erityispiirteet

Näytesivut. Perustajaurakoinnin liiketapahtumat 195. perustajaurakoitsijan. 10.1 Rakennusalan kirjanpidon erityispiirteet 10 Perustajaurakoinnin liiketapahtumat perustajaurakoitsijan kirjanpidossa Valtaosan asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöistä perustaa ja rakentaa yhtiömuotoinen rakennus- tai rakennuttajaliike. Tässä luvussa

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan:

Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: KAUPPAKIRJA Me allekirjoittaneet sopijapuolet olemme tänään tällä asiakirjalla tehneet seuraavan osakekaupan: OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Ylöjärven kaupunki Y-tunnus: 0158221-7 Kutuntie 14 33470 Ylöjärvi (jäljempänä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 23.2.1998 LAUSUNTO 28 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN LIITTYVISTÄ YHDISTÄMISKIRJAUKSISTA KUNNAN KIRJANPITOON

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 23.2.1998 LAUSUNTO 28 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN LIITTYVISTÄ YHDISTÄMISKIRJAUKSISTA KUNNAN KIRJANPITOON Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 23.2.1998 LAUSUNTO 28 LAUSUNTO KUNTAYHTYMÄN PURKAMISEEN LIITTYVISTÄ YHDISTÄMISKIRJAUKSISTA KUNNAN KIRJANPITOON Lausuntopyyntö Kunta A on pyytänyt kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA RY Analyysityöryhmä 17.12.2007

YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA RY Analyysityöryhmä 17.12.2007 RAHOITUSLASKELMAN LAATIMINEN Kirjanpitolautakunta (KILA) antoi 30.1.2007 yleisohjeen rahoituslaskelman laatimisesta. Yleisohje ohjaa kirjanpitolain (1336/1997), viimeksi muutettuna L:lla 1312/2004 ja kirjanpitoasetuksen

Lisätiedot

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta

Laki. kirjanpitolain muuttamisesta Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kirjanpitolain (1336/1997) 3 luvun 2, 2 a, 3, 4, 12 ja 13, sellaisina kuin ne ovat, 2, 2 a, 3 ja 4 laissa 1620/2015, 12 laeissa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO YHTEENVETO PPO:n osuustodistuksen laskennallinen arvo eli tasesubstanssi (englanniksi net asset value, NAV) tämän arvoanalyysin perusteella on n. 1 240 euroa. Julkisesti noteerattujen sijoitusyhtiöiden

Lisätiedot

Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Sieltä voi tulla sit taas ihan jopa strategisii asioita, - - - kun katsoo yritystä ulkopuolelta ja markkinoita vähän

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1/2005 07.02.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n pörssitiedote JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Yhtiön hallitus

Lisätiedot