Ympäristönsuojelulaki 28. Ympäristönsuojeluasetus 1 5 a) kohta ja 43 14) kohta. Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönsuojelulaki 28. Ympäristönsuojeluasetus 1 5 a) kohta ja 43 14) kohta. Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta 6."

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 69/2011/1 Dnro ESAVI/210/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Oy Teboil Ab:n öljyvaraston ympäristölupahakemus, Rauma. HAKIJA Oy Teboil Ab PL HELSINKI LAITOS Oy Teboil Ab:n kalliovarasto Ruokluodonkatu RAUMA LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 28. Ympäristönsuojeluasetus 1 5 a) kohta ja 43 14) kohta. Laki ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta 6. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen öljyvarastoa koskevassa asiassa aluehallintovirastoista annetun lain 4 :n, ympäristönsuojelulain 31 :n ja ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 5 a) nojalla. HAKEMUKSEN VIREILLETULO Asia on tullut vireille Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa Lounais-Suomen ympäristökeskus on lakkautettu Ympäristölupatehtävät ovat siirtyneet Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI), jonne asia on siirretty TOIMINTAA KOSKEVAT HYVÄKSYMISET Tarkkailuohjelman hyväksymiskirje, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Dnro 0299Y , ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 Raskasöljyvarastoille annettujen tarkastuslausuntojen tarkistamiskirje, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Dnro 0299Y , Raskaan polttoöljyn kalliovarastojen vuotovesien kuormitustarkkailuohjelman hyväksymiskirje, Turun vesi- ja ympäristöpiiri, Nro 0294A003/191, Raskaan polttoöljyn kalliovarastojen vuotovesien mereen johtamisesta tehdyn ilmoituksen hyväksymiskirje, Nro 0294A002/191, Palavan nesteen varastointi kalliosäiliöissä, hyväksymiskirje, Vesihallitus, 4793/500 VH 1975, Kalliosäiliöiden käyttöönottolupa, Kauppa- ja teollisuusministeriö, LAITOKSEN SIJAINTI JA KAAVATILANNE Oy Teboil Ab:n Rauman varasto sijaitsee kiinteistöllä, jonka kiinteistörekisteritunnus on ja postiosoite Ruokluodonkatu 2, RAUMA. Varsinaisia rajanaapureita kallioon louhitulla varastoalueella ei ole. Varastoalueen itä- ja eteläpuolella on metsää ja kallioita. Lastausalueen ja meren välissä on kemikaalien ja öljytuotteiden säiliövarastointia harjoittavan Baltic Tank Oy:n varastoalue ja Forlogistics Oy. Läheisyydessä on myös STX:n telakka. Hakijan autolastauspaikka (joka on vuokrattu Forlogistics Oy:lle) on Rauman satamassa ja kalliovarasto siitä itään noin 300 m. Toimistorakennus ja lämpökeskus sijaitsevat Ruokluodonkadun ja Suojantien risteyksessä. Lähin asutus on noin 50 m:n etäisyydellä varastosta Varustajanvaheen toisella puolella. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty polttoaineen varastointitoiminnan korttelialueeksi (ELH1). TOIMINNAN KUVAUS Kyseessä on olemassa olevaa toimintaa koskeva hakemus. Toiminta on alkanut vuonna Varasto muodostuu kolmesta kallioon louhitusta kalliosäiliöstä, joiden yhteenlaskettu tilavuus on m 3. Öljyvarasto on tarkoitettu raskaan polttoöljyn varastointiin kiinteällä vesipatjalla. Varasto on toiminut Oy Teboil Ab:n raskaan polttoöljyn jakeluvarastona. Varaston toiminta on keskeytetty vuonna 2001, eikä siellä ole tällä hetkellä toimintaa, mutta se voidaan tarvittaessa ottaa uudelleen käyttöön. Keskimääräinen varastointimäärä on tonnia raskasöljyä vuodessa varaston ollessa käytössä. Varastoluolista, jotka sijaitsevat merenpinnan alapuolella, pumpataan jatkuvasti vuotovesiä mereen (vuonna 2009 noin m 3 ). Raskas polttoöljy; YK-numero 1202, T (myrkyllinen), R45,66,52/53. Musta, paksu, voimakashajuinen neste, joka jäähtyessään jähmettyy. Öljysumu ärsyt-

3 tää silmiä ja hengitysteitä. Pitkäaikaisessa varastoinnissa öljyyn voi kertyä veden ja anaerobisen bakteeritoiminnan vaikutuksesta metaania, jota vapautuu esim. purkausten yhteydessä (räjähdysvaara). Pitkäaikainen tai toistuva kosketus kuivattaa ja ärsyttää ihoa ja voi johtaa ihosyövän vaaraa aiheuttaviin muutoksiin (polyaromaattiset hiilivedyt). Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Maaperän ja pohjaveden saastumisvaara. Varastoalue jakaantuu kahteen osaan: luolastoon ja autolastausalueeseen, joka on vuokrattu Forlogistics Oy:lle. Luolasto koostuu kolmesta kallioon louhitusta verhoamattomasta kalliosäiliöstä: Säiliön numero pituus, m leveys, m korkeus, m Putkitunnelissa (huoltotunnelissa) kulkee koko matkalla yksi öljyputki, yksi vuotovesiputki, ilmastointiputki sekä lämmönvaihtimen meno- ja paluuvesiputket. Lämpökeskuksella lämmitetään ainoastaan kalliovaraston öljyä ja patjavettä; toimistorakennuksessa on sähkölämmitys. Vuotovesipumppuja on yksi (uppopumppu LVP1) säiliön nro 2 alkupään pohjalla vesipumppukuopassa. Vesipumppukuopasta pumpataan vesipumpulla LVP1 vuotovettä laitetilassa olevalle erotusaltaalle ja siitä edelleen pumpuilla LVP2 ja LVP3 meren rannassa oleville öljynerotusaltaille. Pumppaus toimii automaattisesti ympäri vuorokauden. Tuotepumput (JVP1 ja JVP2) sijaitsevat laitetilassa. Tuotepumpuista toista (toinen on varalla) käytetään varastossa olevan öljyn kierrättämiseen lämmönvaihtimille öljyn lämmittämistarkoituksessa. Pintavesien pumppukuopassa putkitunnelissa sijaitsevat vesipumppu VP1 ja öljyputken tyhjennyspumppu TP1. Rauman kalliovaraston työskentelytiloihin kuljetaan putkitunnelia pitkin. Työskentelytilat käsittävät kaksi eri osastoa: pumppuhuoneen ja laitetilan. Pumppuhuoneessa on putkistojen paineensäädin, venttiileitä, öljy-, vesi-, ilmastointiyms. putkistoja, raittiin ilman tuloputki, 12 kg:n jauhesammutin sekä kaasuntunnistamisantureita. Laitetilassa on kaksi vedellä lämmitettävää öljynlämmitintä, patjaveden lämmitin, tuotepumppujen jäähdytysveden paineentasaussäiliö, varastologiikan ohjelmointikaappi, vuotoveden öljynerotusallas (API-allas), kaasuntunnistamisantureita, 12 kg:n jauhesammutin, raittiin ilman tuloputki sekä sähköpääkeskus. Putkitunnelin alkupäässä sijaitsee kevyen polttoöljyn omakäyttösäiliö (10 m 3 ). Varastolla on kaksi öljynerotusjärjestelmää. Luolassa sijaitseva API-allas on katettu tiiviiksi ja siinä on kolme öljynhälytysanturia, kaasujen poistoputkisto, öljynkuorintakouru, vesipumput (LVP2 ja LVP3) sekä pumppausosaston veden ylä- ja alapinnan rajoittimet. Rannassa sijaitsee toinen öljynerotusjärjestelmä. Kyseiset katetut API-altaat on peruskorjattu 1993 ja niissä on kaksi altaan pinnalle erottuvaan öljykalvoon perustuvaa hälytintä. Lisäksi niiden yhteyteen on rakennettu 20 m 3 :n jälkiallas. 3

4 YMPÄRISTÖKUORMITUS Päästöt veteen ja viemäriin Lastausalue on putkiyhteydessä luolastoon. Lastausalueelta putkisto jatkuu Rauman kaupungin satamalaitoksen omistamalle siirtoputkistolle, joka johtaa öljylaiturille. Siirtoputkisto on yhteiskäytössä. Talousvesi otetaan Rauman kaupungin vesijohtoverkosta. Saniteettijätevedet johdetaan umpisäiliöön, joka tyhjennetään kaksi kertaa vuodessa varaston ollessa käytössä. Luolaston vuotovettä pumpataan varastossa ja rannassa sijaitsevien öljynerotusjärjestelmien kautta jatkuvasti mereen, mutta varastolta ei hakemuksen mukaan tule merkittäviä määriä öljyä veteen. Hakijan toimesta otetaan pumpatusta vedestä näytteitä kerran kuukaudessa. Näytteistä analysoidaan ph, sähkönjohtavuus, sameus, COD Cr, BOD 7, kiintoaine, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. Näytteiden perusteella veden ph on vaihdellut välillä 7,1 7,2, sähkönjohtavuus ms/m, sameus NTU, COD Cr mg/l, BOD 7 < 5 mg/l, kiintoaine 3,5 22 mg/l, kokonaistyppi 1,1 1,7 mg/l ja kokonaisfosfori 0,22 0,27 mg/l. Varasto ei sijaitse tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella. Pohjaveden pinta vaihtelee tasolla 0,0 m +1,0 m. Pohjavesi virtaa pohjoiseen, merta kohti. Geobotnia Oy:n vuonna 1995 tekemissä pohjavesitutkimuksissa lastausalueella sijaitsevassa pohjavesiputkessa P2 kokonaishiilivetypitoisuus oli 30 mg/l, jossa rasvojen osuus oli 24 mg/l. Varasto ei sijaitse tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella, joten nykyisen toiminnan jatkuessa pohjaveden kohonnut öljypitoisuus ei hakemuksen mukaan aiheuta vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 4 Päästöt ilmaan Päästöt maaperään Varaston ilmapäästöjä ei ole mitattu. Toiminnasta aiheutuu hakemuksen mukaan vähäisiä metaanipäästöjä, jotka voivat aiheuttaa hajuhaittaa. Muita merkittäviä vaikutuksia ilmaan ei toiminnasta aiheudu. Alueen maaperä on kauttaaltaan täytettyä hiekkaa. Täytemaan alla on silttistä hiekkaa. Kerros on paksuimmillaan alueen eteläosassa noin 2 m ja ohenee pohjoista kohti. Silttisen hiekan alla oleva tiivis pohjamuodostuma on hiekkamoreenia, joka on noin 3 4 m:n syvyydellä maanpinnasta. Kallion laki, johon säiliöt on louhittu, on tasolla +17,00 m. Lastausalueella vuonna 1995 tehdyssä ympäristöteknisessä maaperäselvityksessä (Geobotnia Oy) todettiin yhdessä pisteessä (P4) öljypitoisuus 470 mg/kg. Samassa näytteessä rasvojen pitoisuus oli 560 mg/kg. Pitoisuudet alittavat silloiset pilaantuneen maaperän raja-arvot, mutta öljypitoisuus ylittää ohjearvon. Muita pilaantuneita alueita ei ole tiedossa. Nykyisen toiminnan

5 jatkuessa pitoisuudet eivät hakijan mukaan aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. 5 Melu ja tärinä Jätteet Varaston toimiessa vähäistä melua aiheutuu luolaston poistoilmapuhaltimista. Tärinää ei aiheudu. Yhdyskuntajätteet kerätään jäteastioihin ja toimitetaan Porin varastolle, josta ne noutaa jätehuoltoyritys. Kaikki ongelmajätteet (öljyiset rätit, öljyiset eristeet, imeytysturve) kerätään erillisiin astioihin ja toimitetaan Porin varaston kautta luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin. Öljynerottimien öljyiset lietteet poistetaan tarvittaessa ja toimitetaan ongelmajätteen käsittelypaikkaan. Vuoden 2010 jätemäärät Jätelaji Numerotunnus t/a Vastaanottaja Öljynerotuskaivojen tyhjennykset Sadevesikaivojen hiekka Kiinteä öljyinen jäte Loisteputket kpl Ongelmajätteen käsittelylaitos Kiinteistöjäte, hiekkaa, ,1 Kaatopaikka risuja Kiinteistöjäte, pahvia, muovia Liikenne Raskas polttoöljy tuodaan varastolle laivoilla ja toimitetaan eteenpäin säiliöautokuljetuksina. Varasto on toiminnassa ollessaan säiliöauton lastauksille avoin ympäri vuorokauden. Energian käyttö Lämpökeskuksessa on kaksi 1,4 MW:n raskasöljykattilaa, joilla lämmitetään varastossa oleva raskas polttoöljy sekä yksi kevytöljykattila. Raskasöljykattiloiden yhteisen piipun korkeus on 25 m. Tällä hetkellä on käytössä yksi 50 kw kevytöljykattila, jolla lämmitetään putkitunnelia, pumppuhuonetta ja laitetilaa. Lämmitykseen kuluu kevyttä polttoöljyä noin litraa vuodessa Varaston toimintaan kuluu 120 MWh sähköä vuodessa.

6 6 Paras käyttökelpoinen tekniikka Käytettävät tekniikat sekä kattavat hälytysjärjestelmät edustavat parasta käyttökelpoista tekniikkaa. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN RAJOITTAMINEN Riskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet Päästöjä veteen ehkäistään käsittelemällä vuotovedet öljynerotuslaitteistoilla ennen niiden johtamista mereen. Öljynerotuslaitteistojen toimintaa seurataan jatkuvasti ja tyhjennyksistä huolehditaan säännöllisesti. Mahdollisissa onnettomuustilanteissa päästölähteet poistetaan, öljyn leviäminen estetään ja otetaan välittömästi yhteyttä Varsinais-Suomen ELYkeskukseen, jonka ohjeita noudattamalla pyritään minimoimaan mahdolliset vaikutukset maaperään. Varastointitoiminnasta aiheutuvien päästöjen lisäksi päästöjä aiheutuu kevytöljykattilasta sekä liikenteestä. Liikenteen päästöt ovat vähäisiä alueen koko liikennemäärään suhteutettuna. Kattilan päästöjä ei ole mitattu. Varaston toiminnasta aiheutuvat melu- ja tärinävaikutukset ovat vähäisiä. Varaston toiminnalla ei ole todettu vaikutuksia ihmisten terveyteen. Toiminnasta saattaa joskus aiheutua lievää hajuhaittaa, joka saattaa tuulen suunnasta riippuen ulottua lähimmälle asuinalueelle. Lähin Natura alue (Rauman saaristo FI200073) sijaitsee noin 6 km:n päässä varastoalueesta. Välissä on merialue. Varaston sijainti huomioon ottaen sen toiminnalla ei ole hakijan mukaan vaikutuksia Natura alueeseen. Öljyn varastointi tapahtuu kallioon louhituissa luolissa. Maanpäälliset rakenteet (lastausalueen rakenteet, lämpökeskus ja toimistorakennus) eivät poikkea muusta rakennetusta ympäristöstä. Öljyvarastolle ei ole tarvinnut laatia turvallisuusselvitystä eikä suuronnettomuuden torjuntaohjelma-asiakirjaa. Varastolle on laadittu suojelusuunnitelma, joka on hakemuksen liitteenä. Varastoalueen ollessa käytössä toimintaa tarkkaillaan päivittäin. Tarkkailu on ohjeistettu. Varaston valvontaa suorittaa yhtiön Porin varaston henkilökunta sekä vartiointiliike, joka käy varastolla sovitusti. Varastolla on alkusammutuskalustoa (15 kpl 12 kg:n jauhesammuttimia ja 4 kpl 6 kg:n sammuttimia) eri puolilla varastoaluetta. Varaston toimiessa paloviranomainen on suorittanut tarkastuksen kerran vuodessa, varaston ollessa tyhjänä harvemmin. Satama-alueella pelastuslaitos huolehtii myös öljyntorjunnasta.

7 Kallioluolassa on automaattinen ilmanvaihto. Luolassa on myös 8 kpl kaasuantureita, jotka mittaavat metaania, häkää ja hiilivetyjä. Jos pitoisuudet nousevat, tehostuu ilmanvaihto automaattisesti. Kaasupitoisuuden kasvaessa 80 %:n tasolle tapahtuu hälytys vartiointiliikkeen hälytyskeskukselle. Kalliovaraston ulkooven yläpuolella on hälytin, joka ilmoittaa korkeasta kaasupitoisuudesta. Luolastossa on myös putkivuotojen varalta valvonta- ja hälytysjärjestelmät sekä kolme videokameraa, joiden näyttö on toimistorakennuksessa. Autojen lastauspaikalla on lisäksi yksi videokamera. Öljynerottimien hälyttäessä vuotoveden ja API-altaiden pumput pysähtyvät. Vartiointiliikkeen hälytyskeskukseen menee hälytys laiterikoista, vuodoista, murtohälytyksistä, öljynerottimilta ja kaasuhälyttimiltä. Varastolla on noin 70 kohdetta, joista tulee hälytys vikatilanteessa. Hätä-seis painikkeita on yksi tunnelin ulko-oven sisäpuolella, yksi pumppuhuoneessa, yksi lastausalueella sekä yksi toimiston ohjaustaulussa. Niitä painettaessa kaikki pumput pysähtyvät. Valaistus jää päälle. Päästöistä ilmoitetaan välittömästi Rauman kaupungin pelastuslaitokselle (vesistöpäästöt), Rauman kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Toiminnanharjoittajan ehdotus tarkkailusuunnitelmaksi Hakija toimittaa vuosittain Varsinais-Suomen ELY-keskukselle vuositarkkailuraportin, josta käy ilmi seuraavat asiat: kalliovarastoista pumpattujen vuotovesien määrä pumpattujen vuotovesien aiheuttama COD Cr -, BOD 7 -, kiintoaine-, kokonaistyppi- ja kokonaisfosforikuormitus. 7 HAKEMUKSESTA TIEDOTTAMINEN Ympäristölupahakemuksesta on tiedotettu kuuluttamalla Lounais-Suomen ympäristökeskuksen ilmoitustaululla ja Rauman kaupungissa välisenä aikana. Kuulutus on julkaistu Länsi-Suomi - nimisessä sanomalehdessä Hakemuksesta on lisäksi ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti annettu erikseen tieto tiedossa oleville asianosaisille. LAUSUNNOT Lounais-Suomen ympäristökeskus on varannut tilaisuuden lausunnon antamiseen lupahakemuksesta Rauman kaupungille ja Rauman kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Rauman kaupungin ympäristölautakunta on lausuntonaan todennut, että kalliovarastosta on sen toiminnan aikana aiheutunut haitallisia päästöjä ilmaan ja mereen. Varaston hönkäputkista tulleista haisevista päästöistä (metaani) on ajoittain tullut valituksia läheiseltä asuinalueelta. Hajuhaittojen torjumismahdol-

8 lisuudet tulee selvittää, jos varasto otetaan taas uudelleen käyttöön. Kalliovaraston vesipatjasta mereen pumpattavien vesien (vuotovesien) purkujärjestelmän öljynerotin ei ole toiminut kaikkina aikoina tyydyttävästi, sillä se ei erota rajapinnassa tiettävästi bakteeritoiminnan vaikutuksesta osin hajonnutta öljyä. Silmämääräisesti arvioiden poistovesien käsittely vaatii toimenpiteitä. Mereen johdettavia vesiä tulee tarkkailla ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla siten, että myös muu kuin öljykuormitus on seurannassa. Raportti tulee toimittaa myös kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lupamääräykset on annettava myös toiminnan pysyvän lopettamisen varalta. Rauman kaupunginhallitus on lausunut kuten ympäristölautakunta ja terveysviranomainen. Kaupunginhallitus on liittänyt lausuntoonsa Rauman kansanterveystyön kuntayhtymän valvontajaoston lausunnon, jonka mukaan terveysviranomaiselle ei ole tullut toiminnasta valituksia. Terveysviranomainen on edellyttänyt, että mikäli varastointi aloitetaan uudelleen, tulee ympäristölupaa tarkentaa ympäristövaikutusten tarkkailun osalta ja Tukesin on tarkastettava toiminta ennen sen aloittamista. 8 HAKIJAN KUULEMINEN Aluehallintovirasto on varannut hakijalle tilaisuuden vastineen antamiseen annetuista lausunnoista. Vastineessaan hakija on todennut seuraavaa: Pumpatun veden vaikutuksia ympäristöön tarkkaillaan jatkuvasti. Vedestä otetaan näytteitä kuukausittain ja näytteistä analysoidaan lupahakemuksessa esitetyt parametrit ph, sähkönjohtavuus, sameus, COD cr, BOD 7, kiintoaine, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. Tulokset raportoidaan säännöllisesti Varsinais- Suomen ELY-keskukselle. Tulosten perusteella merkittäviä päästöjä ei ole esiintynyt. Öljynerottimien/API-altaiden toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti ja ne puhdistetaan säännöllisesti. Metaanin hajua saattaa esiintyä varastosäiliöiden täytön yhteydessä. Hajuhaitta on kuitenkin vähäinen ja lyhytaikainen. Edellä esitetyn perusteella hakija katsoo, että ympäristövaikutusten tarkkailun laajentaminen lupahakemuksessa esitetystä ei ole tarpeen eikä lisätoimenpiteitä poistovesien käsittelyn tehostamiseksi tarvita. Hajuhaittojen vähäisyyden vuoksi erityiset toimenpiteet niiden vähentämiseksi eivät ole tarpeen. NEUVOTTELU Kalliovarastoalueella on käyty neuvottelu Neuvottelumuistio on liitetty asiakirjoihin.

9 9 ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Aluehallintovirasto myöntää Oy Teboil Ab:lle öljyvarastoa koskevan ympäristöluvan hakemuksen mukaisesti. Kalliovaraston kolmen varastoluolan yhteistilavuus on m 3. Keskimääräinen varastointimäärä varaston toimiessa on tonnia raskasöljyä vuodessa. Säiliövarastoalue sijaitsee kiinteistöllä, jonka kiinteistörekisteritunnus on ja postiosoite Ruokluodonkatu 2, RAUMA. Lupamääräykset Toiminnassa on noudatettava hakemuksessa esitetyn lisäksi seuraavia lupamääräyksiä: Käyttö ja seuranta 1. Luvan saaja saa varastoida raskasöljyä tonnia vuodessa. Varastosäiliöiden apulaitteineen on oltava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tarkoitukseensa hyväksymiä. Varastointitoiminnan uudelleen aloittamisesta tulee tehdä ilmoitus ja selvitys siihen liittyvistä toimenpiteistä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja Rauman kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 3 kk ennen varastoinnin aloittamista. 2. Varastointialueen asianmukaista hoitoa, käyttöä ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on toiminnanharjoittajan määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva henkilö. Henkilöllä on oltava riittävä koulutus ja ammattitaito raskasöljyn varastointitoiminnan asianmukaiseen hoitamiseen. Vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ja Rauman kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 3. Raskasöljyn varastointiin ja siirtoihin käytettävien laitteistojen kuntoa ja toimintaa tulee seurata säännöllisin tarkastuksin. Vahinkoja tulee ehkäistä ennakolta ja vuotojen torjuntaan liittyvää kalustoa on sijoitettava riittävästi saataville ja mahdollisten vahinkojen yhteydessä toteutettavat toimenpiteet tulee kirjata yksityiskohtaisesti laitoksen suojelusuunnitelmaan. 4. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan taloudellisesti käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja sitä on hyödynnettävä kaikissa laitoksen toiminnoissa niin, että päästöt ja laitoksen ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä sekä energian käyttö mahdollisimman tehokasta. Jätehuolto 5. Varastointitoimintaa on niin hoidettava, että jätettä muodostuu mahdollisimman vähän. Hyödyntämiskelpoinen paperi- ja pahvijäte tulee kerätä erilliseen astiaan ja toimittaa hyötykäyttöön ensisijaisesti materiaalina.

10 Toiminnassa muodostuvat hyötykäyttöön soveltuvat paperi- ja pahvijäte sekä metalli-, muovi- ja puujätteet tulee varastoida kiinteistöllä niille erikseen varatulla alueella ja toimittaa hyödynnettäväksi ensisijaisesti materiaalina sellaiselle vastaanottajalle, jolla on lupa vastaanottaa ja hyödyntää jätettä tai muuten riittävät edellytykset mainittujen jätejakeiden jätehuollon asianmukaiseen järjestämiseen. 6. Ongelmajätteet, kuten kemikaali- ja liuotinjätteet sekä jäteöljy, käytetyt öljynsuodattimet, akut ja loisteputket tulee toimittaa laitokseen, jonka ympäristöluvassa kyseisen ongelmajätteen vastaanotto ja käsittely on hyväksytty. Laitoksen toiminnassa syntyneet ongelmajätteet on pakattava ja varastoitava asianmukaisilla sisällön laatua ja vaarallisuutta osoittavilla merkinnöillä varustettuihin, tiiviisiin astioihin tai säiliöihin. Ongelmajätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin. Varastointipaikat tulee järjestää niin, että ongelmajätteet eivät pakkausten ja säiliöiden mahdollisesti rikkoutuessakaan pääse leviämään ympäristöön. Ongelmajätteiden kuljetuksista on laadittava erillinen siirtoasiakirja, joka on mukana jätteiden siirron aikana ja luovutetaan jätteiden vastaanottajalle. Päästöt vesiin 7. Kalliovarastosta pois pumpattavia vuotovesiä on tarkkailtava seuraavasti: Pois pumpattujen vuotovesien määrä on mitattava. Mereen johdettavaa vettä on tarkkailtava varaston toimiessa kuukausittain ja varaston ollessa tyhjänä vähintään neljännesvuosittain. Näytteistä on analysoitava ph, sähkönjohtavuus, sameus, COD cr, BOD 7, kiintoaine, kokonaistyppi, kokonaisfosfori ja öljypitoisuus. Öljynerotusjärjestelmän toimivuutta on seurattava. Mereen johdettavien vesien öljypitoisuus ei saa olla suurempi kuin 5 mg/l. Päästöt ilmaan 8. Lämpökeskuksessa polttoaineena käytettävän raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 1,0 painoprosenttia. 9. Tammikuun 1. päivästä 2018 lähtien raskasöljykäyttöisten kattilalaitosten yhteisen piipun kautta ulkoilmaan johdettavien savukaasujen hiukkaspitoisuus saa olla enintään 50 mg/m 3 (n), rikkidioksidipitoisuus enintään 850 mg SO 2 /m 3 (n) ja typpidioksidipitoisuus enintään 900 NO 2 /m 3 (n). Pitoisuuksilla tarkoitetaan pitoisuuksia kuivissa savukaasuissa muunnettuna 3 %:n happipitoisuuteen. Päästöt on mitattava mennessä. Päästöraja-arvoja katsotaan noudatetun, jos hiukkasten kertamittauksessa (standardi EN ) minkään kolmesta yksittäismittauksesta koostuvan mittaussarjan tulos ei ylitä edellä asetettuja raja-arvoja mittauksen kokonaisepävarmuus huomioon ottaen. Rikkidioksidin päästö voidaan määrittää laskennallisesti käytetyn polttoöljyn rikkipitoisuuden ja päästökertoimen avulla. 10

11 Toiminnanharjoittajan on mennessä esitettävä kattilalaitosten tarkkailusuunnitelma Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. Suunnitelmassa on esitettävä energiantuotannon käyttötarkkailu sekä päästöjen ja ympäristövaikutusten tarkkailu. Tarkkailusuunnitelmassa on lisäksi esitettävä, miten tarkkailutiedot toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja ELY-keskukselle. Kattilalaitosten toimintaa sekä päästöjä ja vaikutuksia ympäristössä on tarkkailtava asetuksen (445/2010) liitteen 2 mukaisesti. Tarkkailu ja raportointi 10. Luvan saajan on kalenterivuosittain, viimeistään tarkkailuvuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä toimitettava Varsinais-Suomen ELYkeskukselle ja Rauman kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosiyhteenveto, joka sisältää ainakin: varastotoiminnan tarkkailutulosten yhteenvedon virhearviotarkasteluineen, varastotoiminnasta aiheutuvat päästöt mereen ja ilmaan (joko mitatut tai laskemalla arvioidut), kattilalaitosten päästöt ilmaan alkaen, varastoitavat ainemäärät ja -laadut ja vuotuinen varastoitavien aineiden läpivirtausmäärä, lastausten ja purkausten lukumäärä, yhteenvedon kaikista toiminnassa syntyneistä jätteistä, niiden laadusta ja määristä sekä kuljetus- ja käsittelytavoista, tiedot onnettomuus- ja häiriötilanteista sekä niiden aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja päästöistä, vuoden aikana toteutetut ja suunnitteilla olevat muutokset toiminnassa. Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään on toimitettava sähköisesti siihen kuuluvat tiedot Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. Poikkeustilanteet 11. Päästöistä ja muista ympäristöön vaikuttavista vahinko- ja häiriötilanteista on ilmoitettava välittömästi palo- ja pelastusviranomaisille sekä Rauman kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Varsinais-Suomen ELY-keskukselle asiasta on raportoitava kirjallisesti kuukauden kuluessa. Jokaisesta poikkeavasta tilanteesta on tutkittava tilanteeseen johtaneet tekijät, jotta vastaavien tilanteiden varalle voidaan varautua ennakolta. Ympäristö- ja turvallisuusohjetta on pidettävä ajan tasalla. Toiminnan lopettaminen 12. Luvan saajan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista esitettävä Varsinais-Suomen ELY-keskukselle yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, maaperän suojelua ja jätehuoltoa koskevista, toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. 11

12 Mikäli toteutettavista toimista ei valvontaviranomaisen ja toiminnanharjoittajan kesken päästä yksimielisyyteen, on toiminnan lopettamista koskeva ympäristölupahakemus jätettävä Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsiteltäväksi. 12 RATKAISUN PERUSTELUT Lupamääräysten perustelut Toiminnasta ei aiheudu tämän päätöksen mukaisesti toimittaessa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Päästöjen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi annettavat lupamääräykset perustuvat parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Aluehallintovirasto on, annetut lupamääräykset huomioon ottaen, arvioinut, että kalliovarasto on laitteiltaan ja teknisiltä ratkaisuiltaan sopiva hakemuksen mukaiseen raskaan polttoöljyn varastointiin ja käsittelyyn. Varaston oltua pitkään tyhjänä edellyttää sen uudelleen käyttöön ottaminen valvontaviranomaisten tarkastelua ja mahdollisesti luvan tarkistamista. (Määräys 1) Riittävällä ammattitaitoisella henkilökunnalla varmistetaan, että varastointialueen käyttöä ja seurantaa koskevia lupaehtoja kyetään noudattamaan. (Määräys 2) Laitteistojen kunnon ja toiminnan säännöllisellä huoltamisella ja tarkkailulla on mahdollista ehkäistä ympäristövahinkoja. Varautumalla riittävällä torjuntavälineistöllä varmistetaan torjuntatoimien aloittaminen mahdollisimman nopeasti. Laitoksen suojelusuunnitelman laatimisella pystytään varautumaan etukäteen kemikaalivuotoihin ja samalla voidaan varmistua oikeista menettelytavoista vahingon torjunnassa. (Määräys 3) Parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi voi tulla mahdollisuuksia vähentää päästöjä olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia. Luvan haltijalla on velvollisuus olla selvillä muun muassa toimintansa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. (Määräys 4) Jätelain yleisten huolehtimisvelvollisuuksien mukaan kaikessa toiminnassa on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu merkityksellistä haittaa tai vaikeutta jätehuollon järjestämiselle eikä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteet tulee ensisijaisesti ohjata hyötykäyttöön materiaalina ja toissijaisesti hyödyntää energiana. Jätteet tulisi myöhemmän hyötykäytön mahdollistamiseksi ja jätteiden sekoittumisen estämiseksi lajitella jo syntypaikalla siten, että eri jätejakeille olisi erilliset varastointialueet tai -kontit ja että jätteistä ei aiheu-

13 tuisi ympäristön roskaantumista. Hyötykäyttöön ohjattavien jätteiden vastaanottajalla tulee olla lupa jätteiden vastaanottamiseen ja hyödyntämiseen tai muuten riittävät edellytykset jätejakeen jätehuollon asianmukaiseen järjestämiseen. (Määräys 5) Muun muassa jäteöljy, säiliöiden pohjasakat, liuotinjätteet, loisteputket, raskasmetalleja sisältävät paristot ja akut ovat jäteasetuksen tarkoittamia ongelmajätteitä, joiden asianmukainen hävittäminen edellyttää käsittelyä luvan omaavassa laitoksessa. Jätelain nojalla ongelmajätteen tuottaja ja kuljettaja ovat vastuussa siitä, että ongelmajätteet kuljetetaan lain mukaiseen paikkaan. Ongelmajätteitä koskevat määräykset on annettu sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa eikä palovaaraa. Ongelmajätteiden asianmukainen merkintä, kirjanpito, varastointi ja käsittely pienentävät terveydelle ja ympäristölle aiheutuvaa riskiä (Määräys 6) Luvan saajan tulee tarkkailla toimintansa vaikutuksia ympäristöön. Tarkkailun avulla toiminnanharjoittaja täyttää ympäristönsuojelulain 5 :n vaatimuksen selvilläolovelvollisuudesta toimintansa ympäristövaikutuksista. Tarkkailua koskevat määräykset ovat tarpeen lupamääräysten noudattamisen varmistamiseksi ja toiminnan valvomiseksi sekä toiminnan ympäristövaikutusten selvittämiseksi. (Määräys 7) Valtioneuvosto on antanut asetuksen raskaan ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta (766/2000). Määräys on annettu valtioneuvoston asetuksen noudattamiseksi. (Määräys 8) Valtioneuvoston asetusta polttoaineteholtaan alle 50 MW energiatuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (445/2010) sovelletaan asetuksen 1 :n 2) kohdan mukaan vähimmäisvaatimuksena kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta käyttäviin energiantuotantoyksiköihin, joiden polttoaineteho on vähintään 1 megawatti, mutta alle 5 megawattia, jos energiantuotantoyksikkö on osa muutoin ympäristöluvanvaraista toimintaa. Asetuksen voimaantulosäännöksen mukaan päästöraja-arvoja sovelletaan olemassa oleviin energiatuotantoyksiköihin viimeistään vuoden 2018 alusta alkaen. Asetetut päästöraja-arvot ovat asetuksen liitteen 1 taulukon 2 mukaiset. Kattilalaitoksen piipun korkeus (25 m) on riittävä. (Määräys 9) Vuosiraportointi ja kirjanpito toiminnasta on tarpeen päästöjen tarkkailua ja ympäristönsuojelulain nojalla toteutettavan valvonnan kannalta. Tiedot tallennetaan myöhemmin tarvittavilta osin ympäristöministeriön ylläpitämään valtakunnalliseen tietorekisteriin. (Määräys 10) Lupamääräykset poikkeustilanteista ovat tarpeen, koska mahdollisesti tapahtuviin onnettomuuksiin liittyy ympäristön pilaantumisen vaaraa. Poikkeustilanteita koskeva ilmoitusvelvollisuus perustuu ympäristönsuojelulain 62 ja 64 :iin. Ilmoittamalla toimintaan liittyvistä poikkeus- ja onnettomuustilanteista kunnan palo-, pelastus- tai ympäristöviranomaisille, saadaan tilanteen edellyttämät toimenpiteet aloitettua mahdollisimman nopeasti ja näin ollen myös vahingosta mahdollisesti aiheutunut haitta minimoitua. Raportoimalla onnettomuustilanteista ELY-keskukselle, saatetaan asia myös alueellisen viranomaisen tietoon, joka voi vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi antaa tarvittaessa asiaa koske- 13

14 via ohjeita tai määräyksiä. Häiriötilanteita ja muita poikkeuksellisia tilanteita koskevissa määräyksissä on velvoite poikkeaviin tilanteisiin varautumisesta ja niissä toimimisesta siten, että niistä aiheutuva ympäristökuormitus on minimoitavissa. Jokaisesta poikkeavasta tilanteesta on tutkittava tilanteeseen johtaneet tekijät, jotta vastaavien tilanteiden varalle voidaan varautua ennakolta. (Määräys 11) Hyvissä ajoin ennen toiminnan lopettamista on esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista, kuten säiliöiden ja putkistojen tyhjentämisestä, säiliöiden ja muiden rakennelmien purkamisesta, jätteiden poiskuljettamisesta, maaperän puhdistamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä. (Määräys 12) 14 VASTAUS LAUSUNTOIHIN Rauman kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ja Rauman kaupungin lausunnot on otettu huomioon luparatkaisusta ja ratkaisun perusteluista ilmenevästi. LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Luvan voimassaolo Päätös on voimassa toistaiseksi. Lupamääräysten tarkistaminen Luvan saajan on toimitettava ympäristölupahakemus toimivaltaiselle lupaviranomaiselle lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemukseen on liitettävä ympäristönsuojeluasetuksen 8 12 :ssä säädetyt tiedot soveltuvin osin. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän lupapäätöksen määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, mikäli päätökseen ei haeta muutosta. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki 4 7, 28, 31, 35 38, 41 43, 45, 46, 52 56, 101 :t. Ympäristönsuojeluasetus 1, 5, 16, 18, 19, 37 :t.

15 Jätelaki 3, 4, 6, 7, 15, 19, 51, 52 :t. Laki eräistä naapuruussuhteista 17. Laki aluehallintovirastoista (896/2009). Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 MW energiatuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (445/2010). 15 KÄSITTELYMAKSU Päätöksestä peritään käsittelymaksu euroa. Lasku lähetetään erikseen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta. Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain nojalla annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen mukaisesti. Asetuksen 7 :n 2 momentin mukaan suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen , peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. Tämän hakemuksen vireille tullessa ( ) voimassa olleen alueellisen ympäristökeskuksen maksullisia suoritteita koskevan ympäristöministeriön asetuksen (1237/2003) liitteen mukaan polttonesteiden tai vaarallisen nestemäisen kemikaalin varaston lupamaksu on Ympäristönsuojelulaki 105 Valtion maksuperustelaki (150/1992) Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista (1145/2009) PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Oy Teboil Ab Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Rauman kaupunginhallitus Rauman kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Asianosaisille listan dpoesavi/210/04.08/2010 mukaan. Ilmoittaminen ilmoitustauluilla ja lehdessä Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla sekä kuulutetaan Rauman kaupungissa virallisella ilmoitustaululla. Kuulutuksesta ilmoitetaan Länsi-Suomi -nimisessä sanomalehdessä.

16 16 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Liite Valitusosoitus Mikko Anttalainen Ilpo Hiltunen Asian ovat ratkaisseet ympäristöylitarkastaja Mikko Anttalainen ja ympäristöneuvos Ilpo Hiltunen (asian esittelijä). IH/sl

17 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Valitusaika Valitusoikeus Valituksen sisältö Valituksen liitteet LIITE Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Etelä-Suomen aluehallintoviraston yhteystiedot Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virkaajan päättymistä. käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki postiosoite: PL 110, Helsinki puhelin: (vaihde) fax: sähköposti: aukioloaika: klo Oikeudenkäyntimaksu Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2013/1 Dnro ESAVI/97/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA. HAKIJA Tendac Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Orimattilan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f).

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f). Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2014/1 Dnro ESAVI/149/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2014 ASIA Rosk'n Roll Oy Ab:n Hangon kompostointilaitoksen toiminnan lopettamista, toimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä Etelä-Suomi Päätös Nro 136/2014/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä No YS

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 118/2013/1 Dnro ISAVI/82/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2013 ASIA Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/3 Dnro ESAVI/392/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2010 ASIA HAKIJA Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA Inkoossa sijaitsevan hevostallin ja siihen liittyvän hevosenlantaa polttoaineenaan käyttävän lämpökeskuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 3.9.2013 ASIA Roitonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja vesilain mukainen lupa, Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 208/2017/2 Dnro ESAVI/9032/2017 Annettu julkipanon jälkeen 29.9.2017 ASIA Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja HAKIJA Kaj Packalén AIKAISEMPI LUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro ISAVI/24/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2014 ASIA L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentti kohta 4 f.

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentti kohta 4 f. Etelä-Suomi Päätös Nro 32/2014/1 Dnro ESAVI/196/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin tehtaiden ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA

ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 88/12/1 Dnro PSAVI/46/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2012 ASIA Koneellinen kullankaivu Sotajoen varrella valtauksella Majani nro 8119/1, Inari LUVAN HAKIJA Veijo Heiskari

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2013/1 Dnro ESAVI/235/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2013 ASIA Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen muutos, Turku

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 15/2012/2 Dnro ESAVI/224/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot