Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0634-P21253

2 Kaavaselostus 1 (45) Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Taajamakuva Kulttuuriympäristöt Palvelut Liikenne Tekninen huolto Maanomistus Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Kaava-aluetta koskevat muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Kirkonkylän osayleiskaavan kaupan selvitys Vt 4 ja VT 5 yleissuunnitelman päivitys Liikenneselvitys ASEMAKAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne... 29

3 Kaavaselostus 2 (45) 5.2 Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Luonto ja maisema Yhdyskuntarakenne Tekniset verkostot Rakennettu ympäristö ja taajamakuva Kulttuuriympäristöt Liikenne Sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Vaikutukset kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin Vähittäiskaupan suuryksikön vaikutukset, MRL Luku 9 a, 71 a-e Suhde yleiskaavaan Suhde maakuntakaavaan Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT) Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö Asemakaavan toteutus Liitteet - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Liikenneselvitys / Asemakaavaa koskevat taustaselvitykset ja suunnitelmat - Kirkonkylän osayleiskaavan rakennusinventointi ( Marjut Kauppinen, Sito Oy). - Kirkonkylän osayleiskaavan kaupan selvitys ( Sito/Santasalo Ky). - Sodankylän kirkonkylän Vt 4 ja Vt 5 koskevan yleissuunnitelman päivitys 2009 (Tiehallinto, Destia).

4 Kaavaselostus 1 (43) Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 1 Perus- ja tunnistetiedot Selostus koskee päivättyä asemakaavaa. Kunta: Alueen nimi: Sodankylän kunta Sodankylän kirkonkylän keskusta Kaavan nimi: Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Asemakaavan muutos koskee hallinto- ja virastorakennusten korttelialuetta (YH), yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K) ja siihen liittyvää yleisten tien aluetta (LT ja LYT), jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katua sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattua alueen osaa, jolla tontille ajo on sallittu (pp ja pp/t). Asemakaavan muutoksella poistuu hallinto- ja virastorakennusten korttelialue (YH) ja yleisten rakennusten korttelialue (Y). Asemakaavan muutoksella muodostuu liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K ja K-1). Kasarmintie muuttuu yleisten tien alueesta (LYT) kaduksi. Uusi ajoneuvoliittymä Sodankyläntieltä kortteliin 26 merkitään asemakaavaan. Suunnitteluorganisaatio: Suunnittelutyötä ohjaavat Sodankylän kunnan viranhaltijat. Yhteyshenkilönä toimii maankäyttöpäällikkö Ari Pesonen. Kaavan on laatinut, projektipäällikkönä ja yhteyshenkilönä toimii Eva Persson Puurula, arkkit. SAFA. Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutoksen kohteena on 4,22 ha suuruinen alue Sodankylän kirkonkylän ydinkeskustassa. Suunnittelualue käsittää korttelin 26 ja siihen liittyvän yleisen tien alueen sekä katualueen. Suunnittelualue sijaitsee valtateiden solmukohdassa (Sodankyläntie-Rovaniementie, Vt 4/E75 ja Kemijärventie Vt 5/E63). Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavoituksen tavoite on kunnanhallituksen päätöksen mukaan (KH ) koko korttelin toimivuuden tarkistus. Tavoitteena on kehittää Sodankylän keskustan liikepalveluita. Osuuskauppa Arina/Arina kiinteistöt Oy ovat pyytäneet, että kunta käynnistäisi kaavamuutostyön Arina kiinteistöt Oy:n omistamilla tonteilla korttelissa 26 ja sen myötä tarkistetaan mm. uuden yksisuuntaisen katuliittymän rakentamisen mahdollisuutta Sodankyläntieltä (Vt 4 / E75) kortteliin 26. Suunnittelualueen kiinteistöt ovat lähes kokonaan yksityisomistuksessa. Sodankylän kunta omistaa kolme pientä palstaa. Vt 4:n yleisen tien alue on valtion omistuksessa.

5 Kaavaselostu s 2 (43) Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti opaskartalla

6 Kaavaselostus 3 (43) 2 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Kunnanhallitus päätti kaavoituksen vireilletulosta, KH Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville alkaen. Yleisötilaisuus on pidetty kunnanviraston valtuustosalissa. Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville Kunnanhallituksen käsittely Kunnanvaltuuston hyväksyminen Asemakaava Sodankylän kirkonkylän asemakaava päivitetään vastaamaan tämän päivän tarpeita. Asemakaavamuutoksella koko kortteli 26 muuttuu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K-1 ja K) ja korttelin rakennusoikeus jakautuu tasaisemmin korttelissa. Yleisten rakennusten korttelialue (Y) ja hallinto- ja virastorakennusten korttelialue (YH) poistuvat tarpeettomina. Asemakaavamuutos mahdollistaa uuden liittymän rakentamisen Sodankyläntieltä (Vt 4 / E75) kortteliin 26. Kasarmintien alue muuttuu yleisen tien alueesta (LYT) katualueeksi nykyisen tilanteen mukaisesti. Asemakaavamuutos mahdollistaa uusien liike- ja toimistotilojen rakentamista korttelissa 26 laaditun kauppaselvityksen ja uuden hyväksytyn ja voimaan tulleen kirkonkylän osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Vähittäiskaupan suuryksikkö ja hotelli on mahdollistaa sijoittaa kortteliin. Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteutuminen alkaa heti voimaantullessaan rakentamista ohjaavana tekijänä. Toteutusta ohjaa kunnan rakennusvalvonta. Kunta solmii maankäyttösopimuksia maanomistajien kanssa.

7 Kaavaselostu s 4 (43) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloistaa Alueen yleiskuvaus Asemakaavamuutosalue kortteli 26 on rakennettua taajama-aluetta Sodankylän kirkonkylän ydinkeskustassa. Pohjoisessa alue liittyy ydinkeskustaan ja Jäämerentien kaupparaittiin. Asemakaavamuutosalue sijaitsee valtateiden solmukohdassa (Vtt 4/E75 ja Vt 5/E63). Kunnan väkiluku oli 8876 asukasta ja noin 5500 as. asuu kirkonkylässä. Kuva 2. Suunnittelualue ilmakuvassa MML 2014

8 Kaavaselostus 5 (43) Luonnonympäristö Kortteli 26 on rakennettua taajama-aluetta. Korttelin keskiosa on enimmäkseen asfaltoitua pysäköintialuetta. Alueen kasvillisuus koostuu yksittäispuista sekä puuryhmistä ja sijaitsee korttelin reunoissa. Varsinkin korttelin eteläosassa kasvaa korkea puusto. Näkymä korttelin eteläosaan on pääosin estetty runsaan reunakasvillisuuden vuoksi (Kuvat 3 ja 4). Sodankyläntien (vt 4) tiealueella, tien ja kevyen liikenteen väylän välillä on hoidettua nurmikkoa ja puuryhmiä (Kuva 4). Alueella ei ole luonnonsuojelukohteita. Maastokäynnillä ei ole havaittu suojelemista vaativia luontokohteita tai alueita. Kuva 3. Korttelin 26 eteläosan reunapuusto Jäämerentien/Vt 5 puolella

9 Kaavaselostu s 6 (43) Kuva 4. Korttelin 26 eteläosan reunapuusto Sodankyläntien/Vt4 puolella Sodankylän alueen kasvillisuus on pohjoisboreaalisen metsän havumetsävaltaista ja karuaa aluetta. Mäntyvaltaiset kankaat ovat yleisiä y ja kuusi ja koivuvaltaisia metsiä on alle puolet metsistä. Jeesiöjoen ja Kitisen jokikäytävässä on runsaasti hienojakoisia tulvaniittyjä. sora- ja hiekka-alueita ja siten rehevämpiä lehtimetsiä ja Pinta- ja pohjavedet Kitinen kuuluu Maanselän, Suomen toisen suuren vedenjakajan, eteläpuolisi in jokiin, jotka laskevat Pohjanlahteen. Kitinen kuuluu Kemijoenn päävesistöalueeseen. Sodankylän kirkonkylän kohdalla Kitiseen liittyy pienempi Jeesiöjoki ja Pelkosenniemen kohdalla Luiro yhtyy Kitiseen juuri ennen laskua Kemijokeen. Kirkonkylästä kaakkoon on yksi pohjavesialue, Kehtomaan pohjavesialue lentokentän kohdalla. Se kuuluu luokkaan muu pohjavesialue, eikä se ole vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue.

10 Kaavaselostus 7 (43) Kuva 5. Pintavedet ja pohjavesialueet, Lähde: Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Maisemarakenne Sodankylä kuuluu Peräpohjola-Lapin maisemamaakuntaan ja siinä Aapa-Lapin seutuun. Seutu on nimensä mukaisesti soiden maata. Maasto on hyvin tasaista ja avoimien aapasoiden keskellä vaarat ovat harvassa. Kitisen laakso on loivapiirteinen ja leveä. Kirkonkylä on rakentunut maisemalliseen solmukohtaan, missä Kitinen ja Jeesiöjoki yhtyvät Rakennettu ympäristö Suunnittelualue on rakennettua taajama-aluetta. Kaksi omakotitaloa ja iso halli on purettu korttelin keskeltä. Korttelin keskellä on jäljellä pieni asuinrivitalo. Alueella sijaitsee S-market sekä liike- ja toimistorakennuksia. Nykyinen rakennuskanta korttelissa 26 Kuva 6. Arinan S-market ja ABC polttoainejakelupiste, Jäämerentie 8 (rak. 1996). Kuva 7. Vanha postitalo, nk. Teletalo, Jäämerentie 6 (rak.1998) (Talossa: IKH Hela- Hoito työkalut ja varaosat, Metsähallitus, LähiTapiola, Sodankylän sekä maanalaisia tiloja).

11 Kaavaselostus 8 (43) Kuva 8. Liike- ja toimistotalo Jäämerentie 4 (rak.1993) (Talossa: Relacom Finland Oy, Ruska-tuote Oy, Painopiste, Sodankylän Kehitys Oy sekä muutama asunto.) Kuva 9. Vanha virastotalo, Jäämerentie 2 (Talossa toimii: Lapin Työ- ja elinkeinotoimisto, Lapin verotoimiston Sodankylän toimipiste, Isännöinti- ja lomapalvelut SK Oy, Laskenta Oy). Kuva 10. Asuinrivitalo korttelin 26 keskellä (4 vuokrahuoneistoa)

12 Kaavaselostu s 9 (43) Kuva 11. Kasarmintien liikerakennus Kukkarinne, Kasarmintie 10 (Talossa toimii: Lapin toimistotieto Oy, Dentist hammaslääkäri Tapio Hietala, Mediapex, Rakennus- Sompio Oy, Asianajotoimisto Autonen & Vihervalli Ky, Sodankylän Vesi Oy sekä Lämpö Oy Juurakkotuli.) Kuva 12. Nykyinen rakennuskanta, toteutettu rakennusoikeus Taajamakuva Suunnittelualue on rakennettua taajama-alu uetta Sodankylän kirkonkylän ydinkeskustassa kahden valtateiden solmukohdassa. Keskeisen sijaintinsa vuoksi kortteli 26 on tärkeä keskustan yleisimagon kannalta sekä porttina Jäämerentielle.

13 Kaavaselostu s 10 (43) Tärkeät liikenteelliset solmukohdat ovat: Sodankyläntien Vt 4/ E75 ja Kemijärventien Vt 5/ E63 risteyksen kiertoliittymä Jäämerentien ja Kemijärventienn risteys Jäämerentien ja Kasarmintien-Sompiontien risteys, pieni kiertoliittymä Sodankyläntieltä ( Vt 4) ja Jäämerentieltä (Vt 5:nn osuus) näköala kortteliin 26 on pääosin estetty runsaan reunakasvillisuuden vuoksi. Myös näköyhteytt tä Kemijärventieltä (Vt 5) Jäämerentien kaupparaitillee on rajoitettu. Pohjoisessa alue liittyy ydinkeskustaan ja Jäämerentien kaupparaittiin. Kaupparaitti on viihtyisä I-III kerroksisten kivijalkakauppojen reunustama katu, jonka yleisilmettä on parannettu istutusten ja jäsennellynn pysäköinnin avulla. Korttelissa 26 on hyvin erilaisia rakennuksia a sekä iältään, kooltaan että käyttötarkoitukseltaan. Kerrosluku vaihtelee yhdestä kolmeen. Kaupallinen keskipiste on S-market korttelin pohjoisosassa Kasarmintien varrella. Korttelista 26 länteen vt 4: :n toisella puolella sijaitsevat K-Supermarket ja Lidl pysäköintialueineen. Korttelista 26 itään Jäämerentien toisella puolella sijaitsee entinen Valintatalo, johon Urheilu Simonen Oy on siirtynyt. s Kuva 13. Taajamakuvalliset lähtökohdat Korttelista 26 itään Jäämerentien toisella puolellaa ja Kemijärventien eteläpuolel la sijaitsevat vuonna 1950 rakennettu entinen kunnantalo, nykyisin Sodankylätalo, sisältäen mm. Alariesto Gallerian sekä sen takana sijaitsevan vuonna 1972 rakennetun entinen paloaseman, jossa toimii keramiikkataiteilija Maarin keramiikkapaja ja myymälä. kirjasto. Vieressä on vuonna 1982 rakennettu kunnantalo ja

14 Kaavaselostu s 11 (43) Kulttuuriympäristöt Suunnittelualueellaa ei tunneta kiinteitä kulttuuriympäristön inventointikohteita. muinaisjäännöksiä eikä siinä ole Suunnittelualueen läheisyydessä on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009): Sodankylän kirkot sisältäen Sodankylän uuden kirkon (rakennettu 1858) ja vanhan kirkkon (1689) sekä hautausmaan. (kuva 14, kohde 8) Suunnittelualueen läheisyydessä on paikallisesti arvokkaat LKYT-hankkeen inventointikohteet: : Alariestonn galleria (195) ja Kirkkolaakso 24 Alantalo (032) sekä osayleiskaavan selvityskohde: Metsähoitoyhdistyksen rakennus (10, vihreä). Suunnittelualueen läheisyydessä on kiinteä muinaisjäännöskohde: Markkinapaikka (3) historiallinen ajan tapahtumapaikka. Suunnittelualue Kuva 14. Ote rakennusinventoinnin teemakartasta ja suunnittelualueen sijainti (Osayleiskaavan tueksi laadittu rakennusinventointi ,Marjut Kauppinen, Sito Oy) Palvelut Suunnittelualue, kortteli 26, on osa Sodankylän keskustaa. k ydinkeskustaan ja Jäämerentien kaupparaittiin. Pohjoisessa alue liittyy Alla olevasta kartasta käy ilmi korttelin 26 sijainti suhteessa s keskustan kaupalliseen rakenteeseen. Lähde: Osayleiskaavan kaupallinen selvitys (Santasalo Ky /Sito Oy)

15 Kaavaselostu s 12 (43) Vt4/E755 K-Market Teboil Neste Hotellii Sodankylä Linja-auto-- asema Tori Postipalvelut siirtyivät S- markettiin Simonen urheiluliike on ent. Valintatalo Hotelli Karhu Lidl K-Super S-market Vt4/E75 Vt5/E63 nyk. Simonen, urheiluliike Suunnittelualue Kuva 15. Keskustan kaupallinen rakenne 2011 (Santasalo Ky ), johon on lisätty ajantasatiedott ja liikkeiden nimet sekä asemakaavamuutoksen suunnittelualue.

16 Kaavaselostu s 13 (43) Liikenne Suunnittelualue sijaitsee Sodankyläntienn (Vt4/E75) ja Jäämerentien/Kemijärventien (Vt5/E63) solmukohdassa. Valtatie 5 päättyy Sodankylässä kiertoliittymään. Kiertoliittymä sijaitsee välittömästi korttelin 26 eteläpuolellae a. Osa Jäämerentiestä on muuttunut yleiseksi tieksi Vt 5 uusien tiejärjestelyjen myötä. Seudulliset pääkadut ovat valtatie 4 ja 5. Alueellinen pääkatu on Jäämerentien jatko pohjoiseen. Sodankylän keskustassa on nopeusrajoituksena 400 km/h ja Vt 4 osalta 50 km/h. Kevyen liikenteenn väylä onn rakennettu molemmin puolin Sodankyläntietä ja Jäämerentietä sekä Kasarmintien varrelle. Kevyenliikenteenväylä ympäröi korttelia 26. Linja-autot liikennöivät Jäämerentiellä ja kaksi linja-autopysäkkiä sijaitsee korttelin 26 kohdalla. Kuva 16. Suunnittelualueen nykyiset liikennejärjestelyt opaskartallaa Sodankyläntien keskimääräinen vuorokausiliikenne on ELY:nn 2010 liikennetilaston mukaan 2329 ajoa/vrk, josta raskasta liikennettä onn 300 rask.ajoa/vrk Sodankyläntiellä on erikoiskuljetuksia mm. Soklin kaivokselle. Erikoiskuljetukse aiheuttavat viivytyksiä muulle liikenteelle, mutta luvanvaraisina turva-autoilla varustettuna niillä ei ole liikenneturvallisuutta vaarantavia vaikutuksia. Jäämerentien (yleisen tien osuuden) liikenne on o lähes kaksinkertainen (4402 ajon/vrk) tarkastelualueen kohdalla, mutta raskaan liikenteen osuus on hieman pienemp kuin Sodankyläntiellä. Sekä Sodankyläntienn että Jäämerentien

17 Kaavaselostu s 14 (43) poikkileikkaus ja liittymäjärjestelyt toimivat hyvinn nykyisillä huipputuntien aikaan. liikennemäärillä myös Kuva 17. Sodankylän keskustan yleisten teiden keskimääräisk set liikennemäärät v Liikennettä koskevat selvitykset ja suunnitelmat: Lapin ELY-keskus on vuonna 2011 julkaissut Sodankylän liikenneturvallisuussuunni- kunnan kanssa yhteistyönä. Selvitys on huomioitu lähtötietona. telman, liikenneympäristö ja liikenneturvallisuustyön organisoinnin, joka on laadittu Sodankylän kirkonkylän valtateitä 4 ja 5 koskeva yleissuunnitelman päivitys on laadittu 2009 (Tiehallinto,, Destia). Yleissuunnitelmassaa on mm. esitetty Jäämerentien ja Kemijärventien liittymän pääsuunnan muutosta ja kanavointia niin, että pääsuunnaksi muutetaann Kemijärventie/Vt 5. (ks. selostuksen kohta 3.3.2) Asemakaavamuutoksen tueksi on laadittu erillinenn liikenneselvitys /FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Selvitys on selostuksen liite.

18 Kaavaselostu s 15 (43) Tekninen huolto Sähkönjakelu Sähkön jakelusta alueella huolehtii Rovakaira Oy. Kuva kv suurjännitekaapeli ja 0,4 kv (punainen) ja pienjännitekaapeli (vihreä)( suunnittelualueella, Lähde: Rovakaira Oy. Teleoperaattorien johdot j Suunnittelualueellaa on DNA:nn ja Soneran johdot kulkee Elisan johto. maakaapelina ja korttelin ympäri Jätehuolto Sodankylän jätehuollosta vastaa Lapin Jätehuolto kuntayhtymk mä LAPECO. Vesihuolto Kirkonkylän vesihuollosta vastaa Sodankylän Vesi Oy. Vesilaitoksella on 5 vedenottamoa; Pittiövaara 1 ja j 2, Kyläjärvi, Pitkäkoskenvaara ja Aska. Keskitetty vesijohtoverkko kattaa kirkonkylän asemakaava-alueen Kitisen molemmin puolin ja j ulottuu pohjoispuolella Petkulaan ja Sattasen Rajalan väliselle alueelle sekä eteläpuolella Askaan. Liittyjiä on noin 1630 kiinteistöä, joka on n. 90 % kirkonkylän asukkaista. Sodankylän vesihuollon kehittämissuunnitelma onn laadittu /FCG/ Finnish Consulting Group Oy.

19 Kaavaselostu s 16 (43) Kuva 19. Vesihuollon verkostot suunnittelualueella.

20 Kaavaselostu s 17 (43) Kaukolämpö Kaukolämpöasioista vastaa Lämpö Oy Juurakkotuli. Kuva 20. Kaukolämpöverkosto suunnittelualueella.

21 Kaavaselostu s 18 (43) Maanomistus Korttelin kiinteistöt ovat lähes kokonaan yksityisomistuksessa. Sodankylän kunta omistaa kolme pientä palstaa. Yleisten teiden alueet ovat valtion omistuksessa. Kuva 21. Maanomistusolot suunnittelualueella. 3.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston päätöksellä voimaan tulleet tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioonn ja niiden toteuttamista on edistettävä kuntien kaavoituksessa. Yleistavoitteet ovat periaatteellisia linjauksia. Erityistavoitteet ovat suunnittelua koskevia velvoitteita. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet toteutuvat lähinnä maakunta- jaa yleiskaavoituksessa. Suunnittelualuetta koskevat alueidenkäyttötavoitekokonaisuudet ovat: - Toimiva aluerakenne - Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristönn laatu - Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat - Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto.

22 Kaavaselostu s 19 (43) Maakuntakaava Sodankylä kuuluu Pohjois-Lapin maakuntakaava-alueeseen. maakuntakaavastaa on tullut lainvoimainen Pohjois-Lap in Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella voimassa muutoin kuin yleiskaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osaltaa (MRL ). Suunnittelualue on maakuntakaavassa merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A 34) ja keskustatoimintojen alueeksi (C 104). Sodankylä on osa laajasta matkailun vetovoima-alueesta/matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueesta (vihreä rajaus, mv 8401). Valtatie 4 on merkitty valtatieksi (vt) ja Jäämeren käytäväksi/valtakunnallisesti tärkeäksi kansainväliseksii liikennekäytäväksi. Sodankylän kirkot ympäristöineen on merkitty suojelukohteeksi (SR 3069). Koko maakuntakaava-aluetta koskevat määräykset tuleee huomioida. Kuva 22. Ote Pohjois-Lapin maakuntakaavasta. Maakuntakaavassaa esiintyvätt merkinnät:

23 Kaavaselostus 20 (43)

24 Kaavaselostu s 21 (43) Yleiskaava Sodankylän kunta on käynnistänyt kirkonkylän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen vuonna Kunnanvaltuusto on hyväksynyt yleiskaavan päätöksellään Hyväksytty yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42.1 ). Suunnittelualue on osayleiskaavassa merkitty uudeksi ja olennaisesti muutettavaksi alueeksi, keskustatoimintojenn alueeksi (C). Suunnittelutyössä hyödynnetään osayleiskaavan selvityksiä. s on laadittu: - Kaupallinen selvitys - Lentokentän meluselvitys - Rakennusinventointi - Muinaisjäännöskohteiden tarkastus Osayleiskaavan tueksi Kuva 23. Ote kunnanvaltuuston hyväksymästä osayleiskaavakartasta, keskustan alue.

25 Kaavaselostus 22 (43)

26 Kaavaselostu s 23 (43) Kuva 24. Osayleiskaavan havainnekuviaa keskustann viitesuunnitelmasta, kuvaavat otteet. korttelia 26 Yleiskaavan rakennettavat alueet toteutetaan asemakaavoituksen avulla. Yllä olevat havainnekuvat ovat kuvia keskusta-alueen maankäytön viitesuunnitelmasta. Viitesuunnitelma kuvaa sellaista maankäyttöä, jota yleiskaavan kaavan laatija on ajatellutt keskustan alueella toteutettavan. Suunnitelman lähtökohtana on ollut se, että pysäköinti toteutetaan pääosin maantasopysäköintinä. Keskustan rakennusmassat on viitesuunnitelmassa osoitettu katujen varsille. Tämän tarkoituksena on muodostaa mielenkiintoista, miellyttävää ja elävää katutilaa Asemakaava Suunnittelualueellaa on voimassa Lapin lääninhallituksen kirkonkylän asemakaava (Vt 4 liikennealueen osalta ). vahvistama Korttelialueet: 2 K m Y 7703 m 2 YH 9593 m 2 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue Korttelin 26 pinta-ala on vanhentunut. Rakennukset eivät ole enää e hallinto- tai virastokäytössä. on m 2. Yleisten rakennusten alueiden osalta (Y, YH) merkintä Rakennusoikeudet: 2 K m Y 7703 m 2 YH 9593 m 2 e=1,00, rak.oik k-m 2 e=0,500 rak.oik. 3851,5 k-m 2 e=0,400 rak. oik. 3837,20 k-m 2 Yhteenlaskettu rakennusoikeus on ,70 k-m ja keskimääräinenn tehokkuus suhteutettuna koko korttelin pinta-alaan on e= =0,65. Asemakaavan sallimasta rakennusoikeudesta on toteutettu noin 8000 k-m2 eli noin 400 %. m 2 Muut aluevaraukset: 2 LT m LYT 3779 m 2 pp 397 m 2 yleinenn tie (Sodankyläntie) yleinenn tie (Kasarmintie) jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu Kasarmintien alueen osalta tulee merkitä katualueeksi. yleisen tien merkintää (LYT) onn vanhentunut ja alue Asemakaavamuutoksen pinta-ala on yhteensä 4,222 ha.

27 Kaavaselostu s 24 (43) Kuva 25. Ote Kirkonkylän asemakaavasta, muutettavan n asemakaava-alueen rajaus

28 Kaavaselostu s 25 (43) Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty Sodankylän valtuustossaa ja tullut lainvoimaiseksi Pohjakartta Asemakaavamuutoksen pohjakartta on hyväksyttyy ja vastaaa olosuhteita , jolloin ilmakuvaus on suoritettu. Maanmittausteknikko Seppo Jokiniemi on Maanmittauslaitoksen hyväksymää kaavoitusmittausten valvoja, MML/3/622//2002 ja toimii pohjakartan hyväksyjä. 3.3 Kaava-aluetta koskevat muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Kirkonkylän osayleiskaavan kaupann selvitys Sodankylän uuden osayleiskaavan tueksi on laadittu kaupann selvitys (Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava, kaupan selvitys, Sito/Santasalo Ky). Yleiskaavan kaupallisen selvityksen mukaan SodankyläsS ssä on tällä hetkellä vähittäiskaupan liiketilaa yhteensä noinn k-mk 2, jostaa ydinkeskustassa noin k-m 2 ja muilla alueilla noinn k-m 2. Vähittäiskaupan liiketilan vähimmäislisätarve vuoteenn 2030 mennessä on noin k-m 2, josta päivittäistavarakauppaa noin k-m 2, erikoiskauppaa noin k-m 2 ja tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa noin k-m 2. Laskennallisen vähittäiskaupan liiketilan lisätarpeesta noin k-m 2 kohdistuuu ydinkeskustan alueelle ja noin k-m 2 muille alueille. Asemakaavamuutoksen suunnittelualue on kaupan k selvityksessä osoitettu Market/suuryksikkö-kehittämisalueeksi. Jäämerentien alue on osoitettu ydinkeskustan kehittämisalueeksi ja Sodankyläntie (Valtatie 4 / E75) on osoitettu keskustan reuna-alueen kehittämisalueeksi. Tilaaa vaativann kaupan alueet tulee selvityksen mukaan sijoittaa keskustan ulkopuolelle Vt 4 tien varrelle keskustasta etelään ja pohjoiseen. suunnittelualue Kuva 26. Kaupan kehittämisalueet, ote kauppaselvityksen teemakartasta

29 Kaavaselostu s 26 (43) Vt 4 ja VT 5 yleissuunnitelman päivitys 2009 Sodankylän kirkonkylän Vt 4 ja Vt 5 koskevan yleissuunnitelman päivitys on laadittu 2009 (Tiehallinto, Destia). Suunnitelmassa on esitetty Jäämerentien ja Kemijärventien liittymän uudelleenjärjestäminen niin, että pääsuunnaksi muutetaan valtatien 5 linjaus. Kuva 27. Kuva Sodankylän kirkonkylän Vt 4 ja Vt 5 yleissuunnitelmasta (Tiehallinto, Destia 2009) Liikenneselvitys Asemakaavamuutoksen tueksi on laadittu erillinenn liikenneselvitys /FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Liikenneselvitys on kaavaselostuksen liitteenä. Selvityksen tarkoitus on ensisijaisesti tarkistaa esitetyn e Vt t 4:n (Sodankyläntien) uuden yksisuuntaisen liittymän vaikutuksia. Vaikutuksia arvioidaan toteutettavuuden, saavutettavuuteen, sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden kannaltaa eri liikennemuodoille. Selvitys sisältää myös arvion liikennemuutoksen kaupallisista vaikutuksista keskustan kauppojen toiminta- ja kehitysedellytyksiin verrattuna nykytilanteeseen. Selvitys on käytetty k asemakaavamuutoksen vaikutusten arvioinnin pohjaksi. 4 ASEMAKAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve - Kaavoituksen tavoite t on kunnanhallituksen päätöksen mukaan (KH 350) koko korttelin toimivuuden tarkistus Asemakaava tulee päivittää vastaamaan tämänn päivän tarpeita. - Tavoitteena on kehittää Sodankylän keskustan liikepalveluita.

30 Kaavaselostus 27 (43) 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kunnanhallitus päätti kaavoituksen vireilletulosta, KH Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan nähtävilläolon aikana kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheessa. Kaavoituksen eri vaiheissa pyydetään lausuntoja eri viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä käydään tarvittaessa työneuvotteluja. Osallisille järjestetään tarvittaessa tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Yksityiset ja yhteisöt: kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat kaavan vaikutusalueen asukkaat kaavan vaikutusalueen yritykset ja elinkeinonharjoittajat Sodankylän Yrittäjät ry Rovakaira Oy Sodankylän vesi Oy Lämpö Oy Juurakkotuli Viranomaiset: Sodankylän kunta Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lapin liitto Lapin pelastuslaitos, Sodankylä Museovirasto, Lapin maakuntamuseo Puolustusvoimat Vireilletulo Asemakaavan muutoksen vireille tulosta on kuulutettu Vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja suunnittelun eri vaiheiden etenemisestä ilmoitetaan kuulutuksella paikallislehdessä (Sompio), Sodankylän kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla sekä maanomistajille kirjeitse. Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaehdotus liitteineen asetetaan julkisesti nähtäville Sodankylän kunnan teknisellä osastolla ja kunnan kotisivuilla Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville alkaen. Yleinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus on pidetty Korttelin maanomistajille on järjestetty info- ja keskustelutilaisuus Maanomistajat ovat esittäneet alustavia suunnitelmia:

31 Kaavaselostus 28 (43) Asemakaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) asetetaan nähtäville. Osallisilla on nähtävillä olon aikana mahdollisuus toimittaa mielipiteitä kaavaehdotuksesta. Asemakaava tarkistetaan ehdotukseksi saadun palautteen pohjalta. Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville. Osallisilla on nähtävillä olon aikana mahdollisuus tehdä muistutuksia kaavaehdotuksesta. Asemakaava tarkistetaan tarvittaessa saadun palautteen pohjalta Viranomaisyhteistyö Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Pyydetään viranomaisten lausuntoja asemakaavaluonnoksesta. Pidetään kaavaneuvottelut ja toiset viranomaisneuvottelut tarvittaessa. 4.4 Asemakaavan tavoitteet - Sodankylän kunnan tavoitteena on kehittää asemakaavan muutoksen myötä keskustaa vetovoimaisemmaksi ja viihtyisämmäksi. Liikerakentamisella ja kaupallisilla palveluilla on keskeinen rooli keskustan kehittämisessä. - Kaavoituksen tavoitteena on kunnanhallituksen päätöksen mukaan (KH ) koko korttelin toimivuuden tarkistus. - Asemakaava tulee päivittää vastaamaan tämän päivän tarpeita. - Osuuskauppa Arina/Arina kiinteistöt Oy ovat pyytäneet, että kunta käynnistäisi kaavamuutostyön Arina kiinteistöt Oy:n omistamilla tonteilla korttelissa 26 ja sen myötä tarkistaa uuden yksisuuntaisen katuliittymän rakentamisen mahdollisuutta Sodankyläntieltä (Vt 4 / E75) kortteliin Osayleiskaavan päätavoite on korttelin 26 olennainen muuttaminen keskustatoimintojen alueeksi. - Osayleiskaavan kaupan selvityksen mukaan kortteli 26 tulee kehittää osaksi Market/suuryksikkö-kehittämisalueeksi. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavamuutoksen laadinnan yhteydessä on keskusteltu maanomistajien kanssa sekä pidetty infotilaisuus, johon osallistui myös keskustan kauppiaita. On pohdittu erilaisia tonttijakoratkaisuja, rakennusalojen rajauksia ja kerroslukujen määrä. Arinan toimesta laadittuja alustavia suunnitelmia S-marketin ja korttelin kehittämiseksi on toimitettu kunnalle ja konsultille. Sen mukaan nykyinen S- market laajenee jonkun verran, uusi liikerakennus voidaan sijoittaa Sodankyläntien varrelle ja polttoainejakelupiste siirtyy Sodankyläntien varrelle. On esitetty uusi yksisuuntainen liittymä Sodankyläntieltä kortteliin 26. Myös Sodankylän kehitys Oy on esittänyt alustavia suunnitelmia ja toivomuksia. On mm. esitetty asuinrakentamisen ja viiden kerroksen sallimista korttelille. Vaihtoehto: Liike- ja toimistotilojen rakentaminen ja enintään kolme kerrosta Liike- ja toimistotilojen rakentaminen on kaupan selvityksen strateginen tavoite. Vaihtoehto: Asuintilojen rakentaminen ja enintään viisi kerrosta Asuinrakentaminen estäisi market/ suuryksikön rakentamisen

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos I nähtävillää 31.10 2.12.2013 Luonnos II nähtävillä Ehdotus nähtävillä

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253

li 26 OY 27.9.2013 0634-P21253 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutos, korttel li 26 LIIKENNESELVITYS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 0634-P21253 LIIKENNESELVITYS Sisällysluettelo 1 Selvityksen

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

SALLAN KUNTA. Luonnos nähtävillä. Ehdotus nähtävillä

SALLAN KUNTA. Luonnos nähtävillä. Ehdotus nähtävillä SALLAN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue jaa kevyen liikenteen väylä Kaavaselostus Vireilletulo _._.2015 Luonnos nähtävillä Ehdotus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKO ONKYLÄN ASEMA AKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 100, 1011 JA 103 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 18.9.2013 tark. 25.6.

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 TONTTIEN 22 JA 23 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPPAKESKUS SEPPÄ JA SEPPÄLÄN PRISMA KAAVATUNNUS 15:090 KAAVAN PÄIVÄYS 12.6.2015 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013

RISÖN SALUE ASEMAKAAVA. 2:10 ja 2:4 (osa) Kaavoitus 2013 ASEMAKAAVAN SELOSTU US RISÖN LIIKE- JA YRITYS SALUE ASEMAKAAVA NRO 993 ASEMAKAAVA Kylän 426 (Runsor) kiinteistöt 5:13, 5:6, 5:3, 5:14, 5:4, 2:18, 1:46, 2:26 (osa), 1:35, 2:9, 2:10 ja 2:4 (osa) ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606

SALLAN KUNTA 4.5.20155 615-P26606 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja Sallatunturin asemakaavan muutos ja laajennus, tieliikennealue jaa kevyen liikenteen väylä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk.

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA Uutelan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.2.2014 P188-P18868 Kaavaselostus, ehdotus

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S

N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S Työ nro 1669 18.2.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS N E P E N M Ä E N K O U L U A S E M A K A A V A N M U U T O S K A A V A S E L O S T U S Ilmakuva Nepenmäen koulun kaavamuutosalueen

Lisätiedot