Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0634-P21253

2 Kaavaselostus 1 (45) Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Taajamakuva Kulttuuriympäristöt Palvelut Liikenne Tekninen huolto Maanomistus Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Kaava-aluetta koskevat muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Kirkonkylän osayleiskaavan kaupan selvitys Vt 4 ja VT 5 yleissuunnitelman päivitys Liikenneselvitys ASEMAKAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne... 29

3 Kaavaselostus 2 (45) 5.2 Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Luonto ja maisema Yhdyskuntarakenne Tekniset verkostot Rakennettu ympäristö ja taajamakuva Kulttuuriympäristöt Liikenne Sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Vaikutukset kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin Vähittäiskaupan suuryksikön vaikutukset, MRL Luku 9 a, 71 a-e Suhde yleiskaavaan Suhde maakuntakaavaan Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT) Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö Asemakaavan toteutus Liitteet - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Liikenneselvitys / Asemakaavaa koskevat taustaselvitykset ja suunnitelmat - Kirkonkylän osayleiskaavan rakennusinventointi ( Marjut Kauppinen, Sito Oy). - Kirkonkylän osayleiskaavan kaupan selvitys ( Sito/Santasalo Ky). - Sodankylän kirkonkylän Vt 4 ja Vt 5 koskevan yleissuunnitelman päivitys 2009 (Tiehallinto, Destia).

4 Kaavaselostus 1 (43) Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 1 Perus- ja tunnistetiedot Selostus koskee päivättyä asemakaavaa. Kunta: Alueen nimi: Sodankylän kunta Sodankylän kirkonkylän keskusta Kaavan nimi: Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Asemakaavan muutos koskee hallinto- ja virastorakennusten korttelialuetta (YH), yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K) ja siihen liittyvää yleisten tien aluetta (LT ja LYT), jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katua sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattua alueen osaa, jolla tontille ajo on sallittu (pp ja pp/t). Asemakaavan muutoksella poistuu hallinto- ja virastorakennusten korttelialue (YH) ja yleisten rakennusten korttelialue (Y). Asemakaavan muutoksella muodostuu liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K ja K-1). Kasarmintie muuttuu yleisten tien alueesta (LYT) kaduksi. Uusi ajoneuvoliittymä Sodankyläntieltä kortteliin 26 merkitään asemakaavaan. Suunnitteluorganisaatio: Suunnittelutyötä ohjaavat Sodankylän kunnan viranhaltijat. Yhteyshenkilönä toimii maankäyttöpäällikkö Ari Pesonen. Kaavan on laatinut, projektipäällikkönä ja yhteyshenkilönä toimii Eva Persson Puurula, arkkit. SAFA. Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutoksen kohteena on 4,22 ha suuruinen alue Sodankylän kirkonkylän ydinkeskustassa. Suunnittelualue käsittää korttelin 26 ja siihen liittyvän yleisen tien alueen sekä katualueen. Suunnittelualue sijaitsee valtateiden solmukohdassa (Sodankyläntie-Rovaniementie, Vt 4/E75 ja Kemijärventie Vt 5/E63). Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavoituksen tavoite on kunnanhallituksen päätöksen mukaan (KH ) koko korttelin toimivuuden tarkistus. Tavoitteena on kehittää Sodankylän keskustan liikepalveluita. Osuuskauppa Arina/Arina kiinteistöt Oy ovat pyytäneet, että kunta käynnistäisi kaavamuutostyön Arina kiinteistöt Oy:n omistamilla tonteilla korttelissa 26 ja sen myötä tarkistetaan mm. uuden yksisuuntaisen katuliittymän rakentamisen mahdollisuutta Sodankyläntieltä (Vt 4 / E75) kortteliin 26. Suunnittelualueen kiinteistöt ovat lähes kokonaan yksityisomistuksessa. Sodankylän kunta omistaa kolme pientä palstaa. Vt 4:n yleisen tien alue on valtion omistuksessa.

5 Kaavaselostu s 2 (43) Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti opaskartalla

6 Kaavaselostus 3 (43) 2 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Kunnanhallitus päätti kaavoituksen vireilletulosta, KH Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville alkaen. Yleisötilaisuus on pidetty kunnanviraston valtuustosalissa. Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville Kunnanhallituksen käsittely Kunnanvaltuuston hyväksyminen Asemakaava Sodankylän kirkonkylän asemakaava päivitetään vastaamaan tämän päivän tarpeita. Asemakaavamuutoksella koko kortteli 26 muuttuu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K-1 ja K) ja korttelin rakennusoikeus jakautuu tasaisemmin korttelissa. Yleisten rakennusten korttelialue (Y) ja hallinto- ja virastorakennusten korttelialue (YH) poistuvat tarpeettomina. Asemakaavamuutos mahdollistaa uuden liittymän rakentamisen Sodankyläntieltä (Vt 4 / E75) kortteliin 26. Kasarmintien alue muuttuu yleisen tien alueesta (LYT) katualueeksi nykyisen tilanteen mukaisesti. Asemakaavamuutos mahdollistaa uusien liike- ja toimistotilojen rakentamista korttelissa 26 laaditun kauppaselvityksen ja uuden hyväksytyn ja voimaan tulleen kirkonkylän osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Vähittäiskaupan suuryksikkö ja hotelli on mahdollistaa sijoittaa kortteliin. Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteutuminen alkaa heti voimaantullessaan rakentamista ohjaavana tekijänä. Toteutusta ohjaa kunnan rakennusvalvonta. Kunta solmii maankäyttösopimuksia maanomistajien kanssa.

7 Kaavaselostu s 4 (43) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloistaa Alueen yleiskuvaus Asemakaavamuutosalue kortteli 26 on rakennettua taajama-aluetta Sodankylän kirkonkylän ydinkeskustassa. Pohjoisessa alue liittyy ydinkeskustaan ja Jäämerentien kaupparaittiin. Asemakaavamuutosalue sijaitsee valtateiden solmukohdassa (Vtt 4/E75 ja Vt 5/E63). Kunnan väkiluku oli 8876 asukasta ja noin 5500 as. asuu kirkonkylässä. Kuva 2. Suunnittelualue ilmakuvassa MML 2014

8 Kaavaselostus 5 (43) Luonnonympäristö Kortteli 26 on rakennettua taajama-aluetta. Korttelin keskiosa on enimmäkseen asfaltoitua pysäköintialuetta. Alueen kasvillisuus koostuu yksittäispuista sekä puuryhmistä ja sijaitsee korttelin reunoissa. Varsinkin korttelin eteläosassa kasvaa korkea puusto. Näkymä korttelin eteläosaan on pääosin estetty runsaan reunakasvillisuuden vuoksi (Kuvat 3 ja 4). Sodankyläntien (vt 4) tiealueella, tien ja kevyen liikenteen väylän välillä on hoidettua nurmikkoa ja puuryhmiä (Kuva 4). Alueella ei ole luonnonsuojelukohteita. Maastokäynnillä ei ole havaittu suojelemista vaativia luontokohteita tai alueita. Kuva 3. Korttelin 26 eteläosan reunapuusto Jäämerentien/Vt 5 puolella

9 Kaavaselostu s 6 (43) Kuva 4. Korttelin 26 eteläosan reunapuusto Sodankyläntien/Vt4 puolella Sodankylän alueen kasvillisuus on pohjoisboreaalisen metsän havumetsävaltaista ja karuaa aluetta. Mäntyvaltaiset kankaat ovat yleisiä y ja kuusi ja koivuvaltaisia metsiä on alle puolet metsistä. Jeesiöjoen ja Kitisen jokikäytävässä on runsaasti hienojakoisia tulvaniittyjä. sora- ja hiekka-alueita ja siten rehevämpiä lehtimetsiä ja Pinta- ja pohjavedet Kitinen kuuluu Maanselän, Suomen toisen suuren vedenjakajan, eteläpuolisi in jokiin, jotka laskevat Pohjanlahteen. Kitinen kuuluu Kemijoenn päävesistöalueeseen. Sodankylän kirkonkylän kohdalla Kitiseen liittyy pienempi Jeesiöjoki ja Pelkosenniemen kohdalla Luiro yhtyy Kitiseen juuri ennen laskua Kemijokeen. Kirkonkylästä kaakkoon on yksi pohjavesialue, Kehtomaan pohjavesialue lentokentän kohdalla. Se kuuluu luokkaan muu pohjavesialue, eikä se ole vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue.

10 Kaavaselostus 7 (43) Kuva 5. Pintavedet ja pohjavesialueet, Lähde: Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Maisemarakenne Sodankylä kuuluu Peräpohjola-Lapin maisemamaakuntaan ja siinä Aapa-Lapin seutuun. Seutu on nimensä mukaisesti soiden maata. Maasto on hyvin tasaista ja avoimien aapasoiden keskellä vaarat ovat harvassa. Kitisen laakso on loivapiirteinen ja leveä. Kirkonkylä on rakentunut maisemalliseen solmukohtaan, missä Kitinen ja Jeesiöjoki yhtyvät Rakennettu ympäristö Suunnittelualue on rakennettua taajama-aluetta. Kaksi omakotitaloa ja iso halli on purettu korttelin keskeltä. Korttelin keskellä on jäljellä pieni asuinrivitalo. Alueella sijaitsee S-market sekä liike- ja toimistorakennuksia. Nykyinen rakennuskanta korttelissa 26 Kuva 6. Arinan S-market ja ABC polttoainejakelupiste, Jäämerentie 8 (rak. 1996). Kuva 7. Vanha postitalo, nk. Teletalo, Jäämerentie 6 (rak.1998) (Talossa: IKH Hela- Hoito työkalut ja varaosat, Metsähallitus, LähiTapiola, Sodankylän sekä maanalaisia tiloja).

11 Kaavaselostus 8 (43) Kuva 8. Liike- ja toimistotalo Jäämerentie 4 (rak.1993) (Talossa: Relacom Finland Oy, Ruska-tuote Oy, Painopiste, Sodankylän Kehitys Oy sekä muutama asunto.) Kuva 9. Vanha virastotalo, Jäämerentie 2 (Talossa toimii: Lapin Työ- ja elinkeinotoimisto, Lapin verotoimiston Sodankylän toimipiste, Isännöinti- ja lomapalvelut SK Oy, Laskenta Oy). Kuva 10. Asuinrivitalo korttelin 26 keskellä (4 vuokrahuoneistoa)

12 Kaavaselostu s 9 (43) Kuva 11. Kasarmintien liikerakennus Kukkarinne, Kasarmintie 10 (Talossa toimii: Lapin toimistotieto Oy, Dentist hammaslääkäri Tapio Hietala, Mediapex, Rakennus- Sompio Oy, Asianajotoimisto Autonen & Vihervalli Ky, Sodankylän Vesi Oy sekä Lämpö Oy Juurakkotuli.) Kuva 12. Nykyinen rakennuskanta, toteutettu rakennusoikeus Taajamakuva Suunnittelualue on rakennettua taajama-alu uetta Sodankylän kirkonkylän ydinkeskustassa kahden valtateiden solmukohdassa. Keskeisen sijaintinsa vuoksi kortteli 26 on tärkeä keskustan yleisimagon kannalta sekä porttina Jäämerentielle.

13 Kaavaselostu s 10 (43) Tärkeät liikenteelliset solmukohdat ovat: Sodankyläntien Vt 4/ E75 ja Kemijärventien Vt 5/ E63 risteyksen kiertoliittymä Jäämerentien ja Kemijärventienn risteys Jäämerentien ja Kasarmintien-Sompiontien risteys, pieni kiertoliittymä Sodankyläntieltä ( Vt 4) ja Jäämerentieltä (Vt 5:nn osuus) näköala kortteliin 26 on pääosin estetty runsaan reunakasvillisuuden vuoksi. Myös näköyhteytt tä Kemijärventieltä (Vt 5) Jäämerentien kaupparaitillee on rajoitettu. Pohjoisessa alue liittyy ydinkeskustaan ja Jäämerentien kaupparaittiin. Kaupparaitti on viihtyisä I-III kerroksisten kivijalkakauppojen reunustama katu, jonka yleisilmettä on parannettu istutusten ja jäsennellynn pysäköinnin avulla. Korttelissa 26 on hyvin erilaisia rakennuksia a sekä iältään, kooltaan että käyttötarkoitukseltaan. Kerrosluku vaihtelee yhdestä kolmeen. Kaupallinen keskipiste on S-market korttelin pohjoisosassa Kasarmintien varrella. Korttelista 26 länteen vt 4: :n toisella puolella sijaitsevat K-Supermarket ja Lidl pysäköintialueineen. Korttelista 26 itään Jäämerentien toisella puolella sijaitsee entinen Valintatalo, johon Urheilu Simonen Oy on siirtynyt. s Kuva 13. Taajamakuvalliset lähtökohdat Korttelista 26 itään Jäämerentien toisella puolellaa ja Kemijärventien eteläpuolel la sijaitsevat vuonna 1950 rakennettu entinen kunnantalo, nykyisin Sodankylätalo, sisältäen mm. Alariesto Gallerian sekä sen takana sijaitsevan vuonna 1972 rakennetun entinen paloaseman, jossa toimii keramiikkataiteilija Maarin keramiikkapaja ja myymälä. kirjasto. Vieressä on vuonna 1982 rakennettu kunnantalo ja

14 Kaavaselostu s 11 (43) Kulttuuriympäristöt Suunnittelualueellaa ei tunneta kiinteitä kulttuuriympäristön inventointikohteita. muinaisjäännöksiä eikä siinä ole Suunnittelualueen läheisyydessä on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009): Sodankylän kirkot sisältäen Sodankylän uuden kirkon (rakennettu 1858) ja vanhan kirkkon (1689) sekä hautausmaan. (kuva 14, kohde 8) Suunnittelualueen läheisyydessä on paikallisesti arvokkaat LKYT-hankkeen inventointikohteet: : Alariestonn galleria (195) ja Kirkkolaakso 24 Alantalo (032) sekä osayleiskaavan selvityskohde: Metsähoitoyhdistyksen rakennus (10, vihreä). Suunnittelualueen läheisyydessä on kiinteä muinaisjäännöskohde: Markkinapaikka (3) historiallinen ajan tapahtumapaikka. Suunnittelualue Kuva 14. Ote rakennusinventoinnin teemakartasta ja suunnittelualueen sijainti (Osayleiskaavan tueksi laadittu rakennusinventointi ,Marjut Kauppinen, Sito Oy) Palvelut Suunnittelualue, kortteli 26, on osa Sodankylän keskustaa. k ydinkeskustaan ja Jäämerentien kaupparaittiin. Pohjoisessa alue liittyy Alla olevasta kartasta käy ilmi korttelin 26 sijainti suhteessa s keskustan kaupalliseen rakenteeseen. Lähde: Osayleiskaavan kaupallinen selvitys (Santasalo Ky /Sito Oy)

15 Kaavaselostu s 12 (43) Vt4/E755 K-Market Teboil Neste Hotellii Sodankylä Linja-auto-- asema Tori Postipalvelut siirtyivät S- markettiin Simonen urheiluliike on ent. Valintatalo Hotelli Karhu Lidl K-Super S-market Vt4/E75 Vt5/E63 nyk. Simonen, urheiluliike Suunnittelualue Kuva 15. Keskustan kaupallinen rakenne 2011 (Santasalo Ky ), johon on lisätty ajantasatiedott ja liikkeiden nimet sekä asemakaavamuutoksen suunnittelualue.

16 Kaavaselostu s 13 (43) Liikenne Suunnittelualue sijaitsee Sodankyläntienn (Vt4/E75) ja Jäämerentien/Kemijärventien (Vt5/E63) solmukohdassa. Valtatie 5 päättyy Sodankylässä kiertoliittymään. Kiertoliittymä sijaitsee välittömästi korttelin 26 eteläpuolellae a. Osa Jäämerentiestä on muuttunut yleiseksi tieksi Vt 5 uusien tiejärjestelyjen myötä. Seudulliset pääkadut ovat valtatie 4 ja 5. Alueellinen pääkatu on Jäämerentien jatko pohjoiseen. Sodankylän keskustassa on nopeusrajoituksena 400 km/h ja Vt 4 osalta 50 km/h. Kevyen liikenteenn väylä onn rakennettu molemmin puolin Sodankyläntietä ja Jäämerentietä sekä Kasarmintien varrelle. Kevyenliikenteenväylä ympäröi korttelia 26. Linja-autot liikennöivät Jäämerentiellä ja kaksi linja-autopysäkkiä sijaitsee korttelin 26 kohdalla. Kuva 16. Suunnittelualueen nykyiset liikennejärjestelyt opaskartallaa Sodankyläntien keskimääräinen vuorokausiliikenne on ELY:nn 2010 liikennetilaston mukaan 2329 ajoa/vrk, josta raskasta liikennettä onn 300 rask.ajoa/vrk Sodankyläntiellä on erikoiskuljetuksia mm. Soklin kaivokselle. Erikoiskuljetukse aiheuttavat viivytyksiä muulle liikenteelle, mutta luvanvaraisina turva-autoilla varustettuna niillä ei ole liikenneturvallisuutta vaarantavia vaikutuksia. Jäämerentien (yleisen tien osuuden) liikenne on o lähes kaksinkertainen (4402 ajon/vrk) tarkastelualueen kohdalla, mutta raskaan liikenteen osuus on hieman pienemp kuin Sodankyläntiellä. Sekä Sodankyläntienn että Jäämerentien

17 Kaavaselostu s 14 (43) poikkileikkaus ja liittymäjärjestelyt toimivat hyvinn nykyisillä huipputuntien aikaan. liikennemäärillä myös Kuva 17. Sodankylän keskustan yleisten teiden keskimääräisk set liikennemäärät v Liikennettä koskevat selvitykset ja suunnitelmat: Lapin ELY-keskus on vuonna 2011 julkaissut Sodankylän liikenneturvallisuussuunni- kunnan kanssa yhteistyönä. Selvitys on huomioitu lähtötietona. telman, liikenneympäristö ja liikenneturvallisuustyön organisoinnin, joka on laadittu Sodankylän kirkonkylän valtateitä 4 ja 5 koskeva yleissuunnitelman päivitys on laadittu 2009 (Tiehallinto,, Destia). Yleissuunnitelmassaa on mm. esitetty Jäämerentien ja Kemijärventien liittymän pääsuunnan muutosta ja kanavointia niin, että pääsuunnaksi muutetaann Kemijärventie/Vt 5. (ks. selostuksen kohta 3.3.2) Asemakaavamuutoksen tueksi on laadittu erillinenn liikenneselvitys /FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Selvitys on selostuksen liite.

18 Kaavaselostu s 15 (43) Tekninen huolto Sähkönjakelu Sähkön jakelusta alueella huolehtii Rovakaira Oy. Kuva kv suurjännitekaapeli ja 0,4 kv (punainen) ja pienjännitekaapeli (vihreä)( suunnittelualueella, Lähde: Rovakaira Oy. Teleoperaattorien johdot j Suunnittelualueellaa on DNA:nn ja Soneran johdot kulkee Elisan johto. maakaapelina ja korttelin ympäri Jätehuolto Sodankylän jätehuollosta vastaa Lapin Jätehuolto kuntayhtymk mä LAPECO. Vesihuolto Kirkonkylän vesihuollosta vastaa Sodankylän Vesi Oy. Vesilaitoksella on 5 vedenottamoa; Pittiövaara 1 ja j 2, Kyläjärvi, Pitkäkoskenvaara ja Aska. Keskitetty vesijohtoverkko kattaa kirkonkylän asemakaava-alueen Kitisen molemmin puolin ja j ulottuu pohjoispuolella Petkulaan ja Sattasen Rajalan väliselle alueelle sekä eteläpuolella Askaan. Liittyjiä on noin 1630 kiinteistöä, joka on n. 90 % kirkonkylän asukkaista. Sodankylän vesihuollon kehittämissuunnitelma onn laadittu /FCG/ Finnish Consulting Group Oy.

19 Kaavaselostu s 16 (43) Kuva 19. Vesihuollon verkostot suunnittelualueella.

20 Kaavaselostu s 17 (43) Kaukolämpö Kaukolämpöasioista vastaa Lämpö Oy Juurakkotuli. Kuva 20. Kaukolämpöverkosto suunnittelualueella.

21 Kaavaselostu s 18 (43) Maanomistus Korttelin kiinteistöt ovat lähes kokonaan yksityisomistuksessa. Sodankylän kunta omistaa kolme pientä palstaa. Yleisten teiden alueet ovat valtion omistuksessa. Kuva 21. Maanomistusolot suunnittelualueella. 3.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston päätöksellä voimaan tulleet tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioonn ja niiden toteuttamista on edistettävä kuntien kaavoituksessa. Yleistavoitteet ovat periaatteellisia linjauksia. Erityistavoitteet ovat suunnittelua koskevia velvoitteita. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet toteutuvat lähinnä maakunta- jaa yleiskaavoituksessa. Suunnittelualuetta koskevat alueidenkäyttötavoitekokonaisuudet ovat: - Toimiva aluerakenne - Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristönn laatu - Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat - Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto.

22 Kaavaselostu s 19 (43) Maakuntakaava Sodankylä kuuluu Pohjois-Lapin maakuntakaava-alueeseen. maakuntakaavastaa on tullut lainvoimainen Pohjois-Lap in Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella voimassa muutoin kuin yleiskaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osaltaa (MRL ). Suunnittelualue on maakuntakaavassa merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A 34) ja keskustatoimintojen alueeksi (C 104). Sodankylä on osa laajasta matkailun vetovoima-alueesta/matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueesta (vihreä rajaus, mv 8401). Valtatie 4 on merkitty valtatieksi (vt) ja Jäämeren käytäväksi/valtakunnallisesti tärkeäksi kansainväliseksii liikennekäytäväksi. Sodankylän kirkot ympäristöineen on merkitty suojelukohteeksi (SR 3069). Koko maakuntakaava-aluetta koskevat määräykset tuleee huomioida. Kuva 22. Ote Pohjois-Lapin maakuntakaavasta. Maakuntakaavassaa esiintyvätt merkinnät:

23 Kaavaselostus 20 (43)

24 Kaavaselostu s 21 (43) Yleiskaava Sodankylän kunta on käynnistänyt kirkonkylän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen vuonna Kunnanvaltuusto on hyväksynyt yleiskaavan päätöksellään Hyväksytty yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42.1 ). Suunnittelualue on osayleiskaavassa merkitty uudeksi ja olennaisesti muutettavaksi alueeksi, keskustatoimintojenn alueeksi (C). Suunnittelutyössä hyödynnetään osayleiskaavan selvityksiä. s on laadittu: - Kaupallinen selvitys - Lentokentän meluselvitys - Rakennusinventointi - Muinaisjäännöskohteiden tarkastus Osayleiskaavan tueksi Kuva 23. Ote kunnanvaltuuston hyväksymästä osayleiskaavakartasta, keskustan alue.

25 Kaavaselostus 22 (43)

26 Kaavaselostu s 23 (43) Kuva 24. Osayleiskaavan havainnekuviaa keskustann viitesuunnitelmasta, kuvaavat otteet. korttelia 26 Yleiskaavan rakennettavat alueet toteutetaan asemakaavoituksen avulla. Yllä olevat havainnekuvat ovat kuvia keskusta-alueen maankäytön viitesuunnitelmasta. Viitesuunnitelma kuvaa sellaista maankäyttöä, jota yleiskaavan kaavan laatija on ajatellutt keskustan alueella toteutettavan. Suunnitelman lähtökohtana on ollut se, että pysäköinti toteutetaan pääosin maantasopysäköintinä. Keskustan rakennusmassat on viitesuunnitelmassa osoitettu katujen varsille. Tämän tarkoituksena on muodostaa mielenkiintoista, miellyttävää ja elävää katutilaa Asemakaava Suunnittelualueellaa on voimassa Lapin lääninhallituksen kirkonkylän asemakaava (Vt 4 liikennealueen osalta ). vahvistama Korttelialueet: 2 K m Y 7703 m 2 YH 9593 m 2 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue Korttelin 26 pinta-ala on vanhentunut. Rakennukset eivät ole enää e hallinto- tai virastokäytössä. on m 2. Yleisten rakennusten alueiden osalta (Y, YH) merkintä Rakennusoikeudet: 2 K m Y 7703 m 2 YH 9593 m 2 e=1,00, rak.oik k-m 2 e=0,500 rak.oik. 3851,5 k-m 2 e=0,400 rak. oik. 3837,20 k-m 2 Yhteenlaskettu rakennusoikeus on ,70 k-m ja keskimääräinenn tehokkuus suhteutettuna koko korttelin pinta-alaan on e= =0,65. Asemakaavan sallimasta rakennusoikeudesta on toteutettu noin 8000 k-m2 eli noin 400 %. m 2 Muut aluevaraukset: 2 LT m LYT 3779 m 2 pp 397 m 2 yleinenn tie (Sodankyläntie) yleinenn tie (Kasarmintie) jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu Kasarmintien alueen osalta tulee merkitä katualueeksi. yleisen tien merkintää (LYT) onn vanhentunut ja alue Asemakaavamuutoksen pinta-ala on yhteensä 4,222 ha.

27 Kaavaselostu s 24 (43) Kuva 25. Ote Kirkonkylän asemakaavasta, muutettavan n asemakaava-alueen rajaus

28 Kaavaselostu s 25 (43) Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty Sodankylän valtuustossaa ja tullut lainvoimaiseksi Pohjakartta Asemakaavamuutoksen pohjakartta on hyväksyttyy ja vastaaa olosuhteita , jolloin ilmakuvaus on suoritettu. Maanmittausteknikko Seppo Jokiniemi on Maanmittauslaitoksen hyväksymää kaavoitusmittausten valvoja, MML/3/622//2002 ja toimii pohjakartan hyväksyjä. 3.3 Kaava-aluetta koskevat muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Kirkonkylän osayleiskaavan kaupann selvitys Sodankylän uuden osayleiskaavan tueksi on laadittu kaupann selvitys (Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava, kaupan selvitys, Sito/Santasalo Ky). Yleiskaavan kaupallisen selvityksen mukaan SodankyläsS ssä on tällä hetkellä vähittäiskaupan liiketilaa yhteensä noinn k-mk 2, jostaa ydinkeskustassa noin k-m 2 ja muilla alueilla noinn k-m 2. Vähittäiskaupan liiketilan vähimmäislisätarve vuoteenn 2030 mennessä on noin k-m 2, josta päivittäistavarakauppaa noin k-m 2, erikoiskauppaa noin k-m 2 ja tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa noin k-m 2. Laskennallisen vähittäiskaupan liiketilan lisätarpeesta noin k-m 2 kohdistuuu ydinkeskustan alueelle ja noin k-m 2 muille alueille. Asemakaavamuutoksen suunnittelualue on kaupan k selvityksessä osoitettu Market/suuryksikkö-kehittämisalueeksi. Jäämerentien alue on osoitettu ydinkeskustan kehittämisalueeksi ja Sodankyläntie (Valtatie 4 / E75) on osoitettu keskustan reuna-alueen kehittämisalueeksi. Tilaaa vaativann kaupan alueet tulee selvityksen mukaan sijoittaa keskustan ulkopuolelle Vt 4 tien varrelle keskustasta etelään ja pohjoiseen. suunnittelualue Kuva 26. Kaupan kehittämisalueet, ote kauppaselvityksen teemakartasta

29 Kaavaselostu s 26 (43) Vt 4 ja VT 5 yleissuunnitelman päivitys 2009 Sodankylän kirkonkylän Vt 4 ja Vt 5 koskevan yleissuunnitelman päivitys on laadittu 2009 (Tiehallinto, Destia). Suunnitelmassa on esitetty Jäämerentien ja Kemijärventien liittymän uudelleenjärjestäminen niin, että pääsuunnaksi muutetaan valtatien 5 linjaus. Kuva 27. Kuva Sodankylän kirkonkylän Vt 4 ja Vt 5 yleissuunnitelmasta (Tiehallinto, Destia 2009) Liikenneselvitys Asemakaavamuutoksen tueksi on laadittu erillinenn liikenneselvitys /FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Liikenneselvitys on kaavaselostuksen liitteenä. Selvityksen tarkoitus on ensisijaisesti tarkistaa esitetyn e Vt t 4:n (Sodankyläntien) uuden yksisuuntaisen liittymän vaikutuksia. Vaikutuksia arvioidaan toteutettavuuden, saavutettavuuteen, sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden kannaltaa eri liikennemuodoille. Selvitys sisältää myös arvion liikennemuutoksen kaupallisista vaikutuksista keskustan kauppojen toiminta- ja kehitysedellytyksiin verrattuna nykytilanteeseen. Selvitys on käytetty k asemakaavamuutoksen vaikutusten arvioinnin pohjaksi. 4 ASEMAKAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve - Kaavoituksen tavoite t on kunnanhallituksen päätöksen mukaan (KH 350) koko korttelin toimivuuden tarkistus Asemakaava tulee päivittää vastaamaan tämänn päivän tarpeita. - Tavoitteena on kehittää Sodankylän keskustan liikepalveluita.

30 Kaavaselostus 27 (43) 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kunnanhallitus päätti kaavoituksen vireilletulosta, KH Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan nähtävilläolon aikana kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheessa. Kaavoituksen eri vaiheissa pyydetään lausuntoja eri viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä käydään tarvittaessa työneuvotteluja. Osallisille järjestetään tarvittaessa tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Yksityiset ja yhteisöt: kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat kaavan vaikutusalueen asukkaat kaavan vaikutusalueen yritykset ja elinkeinonharjoittajat Sodankylän Yrittäjät ry Rovakaira Oy Sodankylän vesi Oy Lämpö Oy Juurakkotuli Viranomaiset: Sodankylän kunta Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lapin liitto Lapin pelastuslaitos, Sodankylä Museovirasto, Lapin maakuntamuseo Puolustusvoimat Vireilletulo Asemakaavan muutoksen vireille tulosta on kuulutettu Vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja suunnittelun eri vaiheiden etenemisestä ilmoitetaan kuulutuksella paikallislehdessä (Sompio), Sodankylän kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla sekä maanomistajille kirjeitse. Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaehdotus liitteineen asetetaan julkisesti nähtäville Sodankylän kunnan teknisellä osastolla ja kunnan kotisivuilla Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville alkaen. Yleinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus on pidetty Korttelin maanomistajille on järjestetty info- ja keskustelutilaisuus Maanomistajat ovat esittäneet alustavia suunnitelmia:

31 Kaavaselostus 28 (43) Asemakaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) asetetaan nähtäville. Osallisilla on nähtävillä olon aikana mahdollisuus toimittaa mielipiteitä kaavaehdotuksesta. Asemakaava tarkistetaan ehdotukseksi saadun palautteen pohjalta. Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville. Osallisilla on nähtävillä olon aikana mahdollisuus tehdä muistutuksia kaavaehdotuksesta. Asemakaava tarkistetaan tarvittaessa saadun palautteen pohjalta Viranomaisyhteistyö Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Pyydetään viranomaisten lausuntoja asemakaavaluonnoksesta. Pidetään kaavaneuvottelut ja toiset viranomaisneuvottelut tarvittaessa. 4.4 Asemakaavan tavoitteet - Sodankylän kunnan tavoitteena on kehittää asemakaavan muutoksen myötä keskustaa vetovoimaisemmaksi ja viihtyisämmäksi. Liikerakentamisella ja kaupallisilla palveluilla on keskeinen rooli keskustan kehittämisessä. - Kaavoituksen tavoitteena on kunnanhallituksen päätöksen mukaan (KH ) koko korttelin toimivuuden tarkistus. - Asemakaava tulee päivittää vastaamaan tämän päivän tarpeita. - Osuuskauppa Arina/Arina kiinteistöt Oy ovat pyytäneet, että kunta käynnistäisi kaavamuutostyön Arina kiinteistöt Oy:n omistamilla tonteilla korttelissa 26 ja sen myötä tarkistaa uuden yksisuuntaisen katuliittymän rakentamisen mahdollisuutta Sodankyläntieltä (Vt 4 / E75) kortteliin Osayleiskaavan päätavoite on korttelin 26 olennainen muuttaminen keskustatoimintojen alueeksi. - Osayleiskaavan kaupan selvityksen mukaan kortteli 26 tulee kehittää osaksi Market/suuryksikkö-kehittämisalueeksi. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavamuutoksen laadinnan yhteydessä on keskusteltu maanomistajien kanssa sekä pidetty infotilaisuus, johon osallistui myös keskustan kauppiaita. On pohdittu erilaisia tonttijakoratkaisuja, rakennusalojen rajauksia ja kerroslukujen määrä. Arinan toimesta laadittuja alustavia suunnitelmia S-marketin ja korttelin kehittämiseksi on toimitettu kunnalle ja konsultille. Sen mukaan nykyinen S- market laajenee jonkun verran, uusi liikerakennus voidaan sijoittaa Sodankyläntien varrelle ja polttoainejakelupiste siirtyy Sodankyläntien varrelle. On esitetty uusi yksisuuntainen liittymä Sodankyläntieltä kortteliin 26. Myös Sodankylän kehitys Oy on esittänyt alustavia suunnitelmia ja toivomuksia. On mm. esitetty asuinrakentamisen ja viiden kerroksen sallimista korttelille. Vaihtoehto: Liike- ja toimistotilojen rakentaminen ja enintään kolme kerrosta Liike- ja toimistotilojen rakentaminen on kaupan selvityksen strateginen tavoite. Vaihtoehto: Asuintilojen rakentaminen ja enintään viisi kerrosta Asuinrakentaminen estäisi market/ suuryksikön rakentamisen

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus RAUTIO TORPPI Tornion kaupungin 15. Torpin kaupunginosan korttelin 19 asemakaavan muutoksen selostus 18.5.2016, ehdotus 2 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 18.5.2016 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA.

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä

SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Asemakaavan selostus 0615-P14120 Luonnos FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299)

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299) 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.9.2009 Ilmakuva Leviltä

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot