Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vireille tulo Luonnos nähtäville. Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS 0634-P21253"

Transkriptio

1 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Kaavaselostus Vireille tulo Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville KH KV LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0634-P21253

2 Kaavaselostus 1 (45) Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot TIIVISTELMÄ LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Taajamakuva Kulttuuriympäristöt Palvelut Liikenne Tekninen huolto Maanomistus Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta Kaava-aluetta koskevat muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Kirkonkylän osayleiskaavan kaupan selvitys Vt 4 ja VT 5 yleissuunnitelman päivitys Liikenneselvitys ASEMAKAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne... 29

3 Kaavaselostus 2 (45) 5.2 Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Luonto ja maisema Yhdyskuntarakenne Tekniset verkostot Rakennettu ympäristö ja taajamakuva Kulttuuriympäristöt Liikenne Sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Vaikutukset kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin Vähittäiskaupan suuryksikön vaikutukset, MRL Luku 9 a, 71 a-e Suhde yleiskaavaan Suhde maakuntakaavaan Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT) Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö Asemakaavan toteutus Liitteet - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Liikenneselvitys / Asemakaavaa koskevat taustaselvitykset ja suunnitelmat - Kirkonkylän osayleiskaavan rakennusinventointi ( Marjut Kauppinen, Sito Oy). - Kirkonkylän osayleiskaavan kaupan selvitys ( Sito/Santasalo Ky). - Sodankylän kirkonkylän Vt 4 ja Vt 5 koskevan yleissuunnitelman päivitys 2009 (Tiehallinto, Destia).

4 Kaavaselostus 1 (43) Kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 1 Perus- ja tunnistetiedot Selostus koskee päivättyä asemakaavaa. Kunta: Alueen nimi: Sodankylän kunta Sodankylän kirkonkylän keskusta Kaavan nimi: Sodankylän kirkonkylän asemakaavan muutos, kortteli 26 Asemakaavan muutos koskee hallinto- ja virastorakennusten korttelialuetta (YH), yleisten rakennusten korttelialuetta (Y), liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K) ja siihen liittyvää yleisten tien aluetta (LT ja LYT), jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katua sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varattua alueen osaa, jolla tontille ajo on sallittu (pp ja pp/t). Asemakaavan muutoksella poistuu hallinto- ja virastorakennusten korttelialue (YH) ja yleisten rakennusten korttelialue (Y). Asemakaavan muutoksella muodostuu liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K ja K-1). Kasarmintie muuttuu yleisten tien alueesta (LYT) kaduksi. Uusi ajoneuvoliittymä Sodankyläntieltä kortteliin 26 merkitään asemakaavaan. Suunnitteluorganisaatio: Suunnittelutyötä ohjaavat Sodankylän kunnan viranhaltijat. Yhteyshenkilönä toimii maankäyttöpäällikkö Ari Pesonen. Kaavan on laatinut, projektipäällikkönä ja yhteyshenkilönä toimii Eva Persson Puurula, arkkit. SAFA. Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutoksen kohteena on 4,22 ha suuruinen alue Sodankylän kirkonkylän ydinkeskustassa. Suunnittelualue käsittää korttelin 26 ja siihen liittyvän yleisen tien alueen sekä katualueen. Suunnittelualue sijaitsee valtateiden solmukohdassa (Sodankyläntie-Rovaniementie, Vt 4/E75 ja Kemijärventie Vt 5/E63). Kaavan nimi ja tarkoitus Kaavoituksen tavoite on kunnanhallituksen päätöksen mukaan (KH ) koko korttelin toimivuuden tarkistus. Tavoitteena on kehittää Sodankylän keskustan liikepalveluita. Osuuskauppa Arina/Arina kiinteistöt Oy ovat pyytäneet, että kunta käynnistäisi kaavamuutostyön Arina kiinteistöt Oy:n omistamilla tonteilla korttelissa 26 ja sen myötä tarkistetaan mm. uuden yksisuuntaisen katuliittymän rakentamisen mahdollisuutta Sodankyläntieltä (Vt 4 / E75) kortteliin 26. Suunnittelualueen kiinteistöt ovat lähes kokonaan yksityisomistuksessa. Sodankylän kunta omistaa kolme pientä palstaa. Vt 4:n yleisen tien alue on valtion omistuksessa.

5 Kaavaselostu s 2 (43) Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti opaskartalla

6 Kaavaselostus 3 (43) 2 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Kunnanhallitus päätti kaavoituksen vireilletulosta, KH Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville alkaen. Yleisötilaisuus on pidetty kunnanviraston valtuustosalissa. Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Luonnos nähtäville Ehdotus nähtäville Kunnanhallituksen käsittely Kunnanvaltuuston hyväksyminen Asemakaava Sodankylän kirkonkylän asemakaava päivitetään vastaamaan tämän päivän tarpeita. Asemakaavamuutoksella koko kortteli 26 muuttuu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K-1 ja K) ja korttelin rakennusoikeus jakautuu tasaisemmin korttelissa. Yleisten rakennusten korttelialue (Y) ja hallinto- ja virastorakennusten korttelialue (YH) poistuvat tarpeettomina. Asemakaavamuutos mahdollistaa uuden liittymän rakentamisen Sodankyläntieltä (Vt 4 / E75) kortteliin 26. Kasarmintien alue muuttuu yleisen tien alueesta (LYT) katualueeksi nykyisen tilanteen mukaisesti. Asemakaavamuutos mahdollistaa uusien liike- ja toimistotilojen rakentamista korttelissa 26 laaditun kauppaselvityksen ja uuden hyväksytyn ja voimaan tulleen kirkonkylän osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Vähittäiskaupan suuryksikkö ja hotelli on mahdollistaa sijoittaa kortteliin. Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteutuminen alkaa heti voimaantullessaan rakentamista ohjaavana tekijänä. Toteutusta ohjaa kunnan rakennusvalvonta. Kunta solmii maankäyttösopimuksia maanomistajien kanssa.

7 Kaavaselostu s 4 (43) 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloistaa Alueen yleiskuvaus Asemakaavamuutosalue kortteli 26 on rakennettua taajama-aluetta Sodankylän kirkonkylän ydinkeskustassa. Pohjoisessa alue liittyy ydinkeskustaan ja Jäämerentien kaupparaittiin. Asemakaavamuutosalue sijaitsee valtateiden solmukohdassa (Vtt 4/E75 ja Vt 5/E63). Kunnan väkiluku oli 8876 asukasta ja noin 5500 as. asuu kirkonkylässä. Kuva 2. Suunnittelualue ilmakuvassa MML 2014

8 Kaavaselostus 5 (43) Luonnonympäristö Kortteli 26 on rakennettua taajama-aluetta. Korttelin keskiosa on enimmäkseen asfaltoitua pysäköintialuetta. Alueen kasvillisuus koostuu yksittäispuista sekä puuryhmistä ja sijaitsee korttelin reunoissa. Varsinkin korttelin eteläosassa kasvaa korkea puusto. Näkymä korttelin eteläosaan on pääosin estetty runsaan reunakasvillisuuden vuoksi (Kuvat 3 ja 4). Sodankyläntien (vt 4) tiealueella, tien ja kevyen liikenteen väylän välillä on hoidettua nurmikkoa ja puuryhmiä (Kuva 4). Alueella ei ole luonnonsuojelukohteita. Maastokäynnillä ei ole havaittu suojelemista vaativia luontokohteita tai alueita. Kuva 3. Korttelin 26 eteläosan reunapuusto Jäämerentien/Vt 5 puolella

9 Kaavaselostu s 6 (43) Kuva 4. Korttelin 26 eteläosan reunapuusto Sodankyläntien/Vt4 puolella Sodankylän alueen kasvillisuus on pohjoisboreaalisen metsän havumetsävaltaista ja karuaa aluetta. Mäntyvaltaiset kankaat ovat yleisiä y ja kuusi ja koivuvaltaisia metsiä on alle puolet metsistä. Jeesiöjoen ja Kitisen jokikäytävässä on runsaasti hienojakoisia tulvaniittyjä. sora- ja hiekka-alueita ja siten rehevämpiä lehtimetsiä ja Pinta- ja pohjavedet Kitinen kuuluu Maanselän, Suomen toisen suuren vedenjakajan, eteläpuolisi in jokiin, jotka laskevat Pohjanlahteen. Kitinen kuuluu Kemijoenn päävesistöalueeseen. Sodankylän kirkonkylän kohdalla Kitiseen liittyy pienempi Jeesiöjoki ja Pelkosenniemen kohdalla Luiro yhtyy Kitiseen juuri ennen laskua Kemijokeen. Kirkonkylästä kaakkoon on yksi pohjavesialue, Kehtomaan pohjavesialue lentokentän kohdalla. Se kuuluu luokkaan muu pohjavesialue, eikä se ole vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue.

10 Kaavaselostus 7 (43) Kuva 5. Pintavedet ja pohjavesialueet, Lähde: Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava Maisemarakenne Sodankylä kuuluu Peräpohjola-Lapin maisemamaakuntaan ja siinä Aapa-Lapin seutuun. Seutu on nimensä mukaisesti soiden maata. Maasto on hyvin tasaista ja avoimien aapasoiden keskellä vaarat ovat harvassa. Kitisen laakso on loivapiirteinen ja leveä. Kirkonkylä on rakentunut maisemalliseen solmukohtaan, missä Kitinen ja Jeesiöjoki yhtyvät Rakennettu ympäristö Suunnittelualue on rakennettua taajama-aluetta. Kaksi omakotitaloa ja iso halli on purettu korttelin keskeltä. Korttelin keskellä on jäljellä pieni asuinrivitalo. Alueella sijaitsee S-market sekä liike- ja toimistorakennuksia. Nykyinen rakennuskanta korttelissa 26 Kuva 6. Arinan S-market ja ABC polttoainejakelupiste, Jäämerentie 8 (rak. 1996). Kuva 7. Vanha postitalo, nk. Teletalo, Jäämerentie 6 (rak.1998) (Talossa: IKH Hela- Hoito työkalut ja varaosat, Metsähallitus, LähiTapiola, Sodankylän sekä maanalaisia tiloja).

11 Kaavaselostus 8 (43) Kuva 8. Liike- ja toimistotalo Jäämerentie 4 (rak.1993) (Talossa: Relacom Finland Oy, Ruska-tuote Oy, Painopiste, Sodankylän Kehitys Oy sekä muutama asunto.) Kuva 9. Vanha virastotalo, Jäämerentie 2 (Talossa toimii: Lapin Työ- ja elinkeinotoimisto, Lapin verotoimiston Sodankylän toimipiste, Isännöinti- ja lomapalvelut SK Oy, Laskenta Oy). Kuva 10. Asuinrivitalo korttelin 26 keskellä (4 vuokrahuoneistoa)

12 Kaavaselostu s 9 (43) Kuva 11. Kasarmintien liikerakennus Kukkarinne, Kasarmintie 10 (Talossa toimii: Lapin toimistotieto Oy, Dentist hammaslääkäri Tapio Hietala, Mediapex, Rakennus- Sompio Oy, Asianajotoimisto Autonen & Vihervalli Ky, Sodankylän Vesi Oy sekä Lämpö Oy Juurakkotuli.) Kuva 12. Nykyinen rakennuskanta, toteutettu rakennusoikeus Taajamakuva Suunnittelualue on rakennettua taajama-alu uetta Sodankylän kirkonkylän ydinkeskustassa kahden valtateiden solmukohdassa. Keskeisen sijaintinsa vuoksi kortteli 26 on tärkeä keskustan yleisimagon kannalta sekä porttina Jäämerentielle.

13 Kaavaselostu s 10 (43) Tärkeät liikenteelliset solmukohdat ovat: Sodankyläntien Vt 4/ E75 ja Kemijärventien Vt 5/ E63 risteyksen kiertoliittymä Jäämerentien ja Kemijärventienn risteys Jäämerentien ja Kasarmintien-Sompiontien risteys, pieni kiertoliittymä Sodankyläntieltä ( Vt 4) ja Jäämerentieltä (Vt 5:nn osuus) näköala kortteliin 26 on pääosin estetty runsaan reunakasvillisuuden vuoksi. Myös näköyhteytt tä Kemijärventieltä (Vt 5) Jäämerentien kaupparaitillee on rajoitettu. Pohjoisessa alue liittyy ydinkeskustaan ja Jäämerentien kaupparaittiin. Kaupparaitti on viihtyisä I-III kerroksisten kivijalkakauppojen reunustama katu, jonka yleisilmettä on parannettu istutusten ja jäsennellynn pysäköinnin avulla. Korttelissa 26 on hyvin erilaisia rakennuksia a sekä iältään, kooltaan että käyttötarkoitukseltaan. Kerrosluku vaihtelee yhdestä kolmeen. Kaupallinen keskipiste on S-market korttelin pohjoisosassa Kasarmintien varrella. Korttelista 26 länteen vt 4: :n toisella puolella sijaitsevat K-Supermarket ja Lidl pysäköintialueineen. Korttelista 26 itään Jäämerentien toisella puolella sijaitsee entinen Valintatalo, johon Urheilu Simonen Oy on siirtynyt. s Kuva 13. Taajamakuvalliset lähtökohdat Korttelista 26 itään Jäämerentien toisella puolellaa ja Kemijärventien eteläpuolel la sijaitsevat vuonna 1950 rakennettu entinen kunnantalo, nykyisin Sodankylätalo, sisältäen mm. Alariesto Gallerian sekä sen takana sijaitsevan vuonna 1972 rakennetun entinen paloaseman, jossa toimii keramiikkataiteilija Maarin keramiikkapaja ja myymälä. kirjasto. Vieressä on vuonna 1982 rakennettu kunnantalo ja

14 Kaavaselostu s 11 (43) Kulttuuriympäristöt Suunnittelualueellaa ei tunneta kiinteitä kulttuuriympäristön inventointikohteita. muinaisjäännöksiä eikä siinä ole Suunnittelualueen läheisyydessä on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009): Sodankylän kirkot sisältäen Sodankylän uuden kirkon (rakennettu 1858) ja vanhan kirkkon (1689) sekä hautausmaan. (kuva 14, kohde 8) Suunnittelualueen läheisyydessä on paikallisesti arvokkaat LKYT-hankkeen inventointikohteet: : Alariestonn galleria (195) ja Kirkkolaakso 24 Alantalo (032) sekä osayleiskaavan selvityskohde: Metsähoitoyhdistyksen rakennus (10, vihreä). Suunnittelualueen läheisyydessä on kiinteä muinaisjäännöskohde: Markkinapaikka (3) historiallinen ajan tapahtumapaikka. Suunnittelualue Kuva 14. Ote rakennusinventoinnin teemakartasta ja suunnittelualueen sijainti (Osayleiskaavan tueksi laadittu rakennusinventointi ,Marjut Kauppinen, Sito Oy) Palvelut Suunnittelualue, kortteli 26, on osa Sodankylän keskustaa. k ydinkeskustaan ja Jäämerentien kaupparaittiin. Pohjoisessa alue liittyy Alla olevasta kartasta käy ilmi korttelin 26 sijainti suhteessa s keskustan kaupalliseen rakenteeseen. Lähde: Osayleiskaavan kaupallinen selvitys (Santasalo Ky /Sito Oy)

15 Kaavaselostu s 12 (43) Vt4/E755 K-Market Teboil Neste Hotellii Sodankylä Linja-auto-- asema Tori Postipalvelut siirtyivät S- markettiin Simonen urheiluliike on ent. Valintatalo Hotelli Karhu Lidl K-Super S-market Vt4/E75 Vt5/E63 nyk. Simonen, urheiluliike Suunnittelualue Kuva 15. Keskustan kaupallinen rakenne 2011 (Santasalo Ky ), johon on lisätty ajantasatiedott ja liikkeiden nimet sekä asemakaavamuutoksen suunnittelualue.

16 Kaavaselostu s 13 (43) Liikenne Suunnittelualue sijaitsee Sodankyläntienn (Vt4/E75) ja Jäämerentien/Kemijärventien (Vt5/E63) solmukohdassa. Valtatie 5 päättyy Sodankylässä kiertoliittymään. Kiertoliittymä sijaitsee välittömästi korttelin 26 eteläpuolellae a. Osa Jäämerentiestä on muuttunut yleiseksi tieksi Vt 5 uusien tiejärjestelyjen myötä. Seudulliset pääkadut ovat valtatie 4 ja 5. Alueellinen pääkatu on Jäämerentien jatko pohjoiseen. Sodankylän keskustassa on nopeusrajoituksena 400 km/h ja Vt 4 osalta 50 km/h. Kevyen liikenteenn väylä onn rakennettu molemmin puolin Sodankyläntietä ja Jäämerentietä sekä Kasarmintien varrelle. Kevyenliikenteenväylä ympäröi korttelia 26. Linja-autot liikennöivät Jäämerentiellä ja kaksi linja-autopysäkkiä sijaitsee korttelin 26 kohdalla. Kuva 16. Suunnittelualueen nykyiset liikennejärjestelyt opaskartallaa Sodankyläntien keskimääräinen vuorokausiliikenne on ELY:nn 2010 liikennetilaston mukaan 2329 ajoa/vrk, josta raskasta liikennettä onn 300 rask.ajoa/vrk Sodankyläntiellä on erikoiskuljetuksia mm. Soklin kaivokselle. Erikoiskuljetukse aiheuttavat viivytyksiä muulle liikenteelle, mutta luvanvaraisina turva-autoilla varustettuna niillä ei ole liikenneturvallisuutta vaarantavia vaikutuksia. Jäämerentien (yleisen tien osuuden) liikenne on o lähes kaksinkertainen (4402 ajon/vrk) tarkastelualueen kohdalla, mutta raskaan liikenteen osuus on hieman pienemp kuin Sodankyläntiellä. Sekä Sodankyläntienn että Jäämerentien

17 Kaavaselostu s 14 (43) poikkileikkaus ja liittymäjärjestelyt toimivat hyvinn nykyisillä huipputuntien aikaan. liikennemäärillä myös Kuva 17. Sodankylän keskustan yleisten teiden keskimääräisk set liikennemäärät v Liikennettä koskevat selvitykset ja suunnitelmat: Lapin ELY-keskus on vuonna 2011 julkaissut Sodankylän liikenneturvallisuussuunni- kunnan kanssa yhteistyönä. Selvitys on huomioitu lähtötietona. telman, liikenneympäristö ja liikenneturvallisuustyön organisoinnin, joka on laadittu Sodankylän kirkonkylän valtateitä 4 ja 5 koskeva yleissuunnitelman päivitys on laadittu 2009 (Tiehallinto,, Destia). Yleissuunnitelmassaa on mm. esitetty Jäämerentien ja Kemijärventien liittymän pääsuunnan muutosta ja kanavointia niin, että pääsuunnaksi muutetaann Kemijärventie/Vt 5. (ks. selostuksen kohta 3.3.2) Asemakaavamuutoksen tueksi on laadittu erillinenn liikenneselvitys /FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Selvitys on selostuksen liite.

18 Kaavaselostu s 15 (43) Tekninen huolto Sähkönjakelu Sähkön jakelusta alueella huolehtii Rovakaira Oy. Kuva kv suurjännitekaapeli ja 0,4 kv (punainen) ja pienjännitekaapeli (vihreä)( suunnittelualueella, Lähde: Rovakaira Oy. Teleoperaattorien johdot j Suunnittelualueellaa on DNA:nn ja Soneran johdot kulkee Elisan johto. maakaapelina ja korttelin ympäri Jätehuolto Sodankylän jätehuollosta vastaa Lapin Jätehuolto kuntayhtymk mä LAPECO. Vesihuolto Kirkonkylän vesihuollosta vastaa Sodankylän Vesi Oy. Vesilaitoksella on 5 vedenottamoa; Pittiövaara 1 ja j 2, Kyläjärvi, Pitkäkoskenvaara ja Aska. Keskitetty vesijohtoverkko kattaa kirkonkylän asemakaava-alueen Kitisen molemmin puolin ja j ulottuu pohjoispuolella Petkulaan ja Sattasen Rajalan väliselle alueelle sekä eteläpuolella Askaan. Liittyjiä on noin 1630 kiinteistöä, joka on n. 90 % kirkonkylän asukkaista. Sodankylän vesihuollon kehittämissuunnitelma onn laadittu /FCG/ Finnish Consulting Group Oy.

19 Kaavaselostu s 16 (43) Kuva 19. Vesihuollon verkostot suunnittelualueella.

20 Kaavaselostu s 17 (43) Kaukolämpö Kaukolämpöasioista vastaa Lämpö Oy Juurakkotuli. Kuva 20. Kaukolämpöverkosto suunnittelualueella.

21 Kaavaselostu s 18 (43) Maanomistus Korttelin kiinteistöt ovat lähes kokonaan yksityisomistuksessa. Sodankylän kunta omistaa kolme pientä palstaa. Yleisten teiden alueet ovat valtion omistuksessa. Kuva 21. Maanomistusolot suunnittelualueella. 3.2 Suunnittelutilanne Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvoston päätöksellä voimaan tulleet tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettava huomioonn ja niiden toteuttamista on edistettävä kuntien kaavoituksessa. Yleistavoitteet ovat periaatteellisia linjauksia. Erityistavoitteet ovat suunnittelua koskevia velvoitteita. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet toteutuvat lähinnä maakunta- jaa yleiskaavoituksessa. Suunnittelualuetta koskevat alueidenkäyttötavoitekokonaisuudet ovat: - Toimiva aluerakenne - Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristönn laatu - Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat - Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto.

22 Kaavaselostu s 19 (43) Maakuntakaava Sodankylä kuuluu Pohjois-Lapin maakuntakaava-alueeseen. maakuntakaavastaa on tullut lainvoimainen Pohjois-Lap in Maakuntakaava ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella voimassa muutoin kuin yleiskaavojen muuttamista koskevan vaikutuksen osaltaa (MRL ). Suunnittelualue on maakuntakaavassa merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A 34) ja keskustatoimintojen alueeksi (C 104). Sodankylä on osa laajasta matkailun vetovoima-alueesta/matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueesta (vihreä rajaus, mv 8401). Valtatie 4 on merkitty valtatieksi (vt) ja Jäämeren käytäväksi/valtakunnallisesti tärkeäksi kansainväliseksii liikennekäytäväksi. Sodankylän kirkot ympäristöineen on merkitty suojelukohteeksi (SR 3069). Koko maakuntakaava-aluetta koskevat määräykset tuleee huomioida. Kuva 22. Ote Pohjois-Lapin maakuntakaavasta. Maakuntakaavassaa esiintyvätt merkinnät:

23 Kaavaselostus 20 (43)

24 Kaavaselostu s 21 (43) Yleiskaava Sodankylän kunta on käynnistänyt kirkonkylän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen vuonna Kunnanvaltuusto on hyväksynyt yleiskaavan päätöksellään Hyväksytty yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42.1 ). Suunnittelualue on osayleiskaavassa merkitty uudeksi ja olennaisesti muutettavaksi alueeksi, keskustatoimintojenn alueeksi (C). Suunnittelutyössä hyödynnetään osayleiskaavan selvityksiä. s on laadittu: - Kaupallinen selvitys - Lentokentän meluselvitys - Rakennusinventointi - Muinaisjäännöskohteiden tarkastus Osayleiskaavan tueksi Kuva 23. Ote kunnanvaltuuston hyväksymästä osayleiskaavakartasta, keskustan alue.

25 Kaavaselostus 22 (43)

26 Kaavaselostu s 23 (43) Kuva 24. Osayleiskaavan havainnekuviaa keskustann viitesuunnitelmasta, kuvaavat otteet. korttelia 26 Yleiskaavan rakennettavat alueet toteutetaan asemakaavoituksen avulla. Yllä olevat havainnekuvat ovat kuvia keskusta-alueen maankäytön viitesuunnitelmasta. Viitesuunnitelma kuvaa sellaista maankäyttöä, jota yleiskaavan kaavan laatija on ajatellutt keskustan alueella toteutettavan. Suunnitelman lähtökohtana on ollut se, että pysäköinti toteutetaan pääosin maantasopysäköintinä. Keskustan rakennusmassat on viitesuunnitelmassa osoitettu katujen varsille. Tämän tarkoituksena on muodostaa mielenkiintoista, miellyttävää ja elävää katutilaa Asemakaava Suunnittelualueellaa on voimassa Lapin lääninhallituksen kirkonkylän asemakaava (Vt 4 liikennealueen osalta ). vahvistama Korttelialueet: 2 K m Y 7703 m 2 YH 9593 m 2 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue Yleisten rakennusten korttelialue Hallinto- ja virastorakennusten korttelialue Korttelin 26 pinta-ala on vanhentunut. Rakennukset eivät ole enää e hallinto- tai virastokäytössä. on m 2. Yleisten rakennusten alueiden osalta (Y, YH) merkintä Rakennusoikeudet: 2 K m Y 7703 m 2 YH 9593 m 2 e=1,00, rak.oik k-m 2 e=0,500 rak.oik. 3851,5 k-m 2 e=0,400 rak. oik. 3837,20 k-m 2 Yhteenlaskettu rakennusoikeus on ,70 k-m ja keskimääräinenn tehokkuus suhteutettuna koko korttelin pinta-alaan on e= =0,65. Asemakaavan sallimasta rakennusoikeudesta on toteutettu noin 8000 k-m2 eli noin 400 %. m 2 Muut aluevaraukset: 2 LT m LYT 3779 m 2 pp 397 m 2 yleinenn tie (Sodankyläntie) yleinenn tie (Kasarmintie) jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu Kasarmintien alueen osalta tulee merkitä katualueeksi. yleisen tien merkintää (LYT) onn vanhentunut ja alue Asemakaavamuutoksen pinta-ala on yhteensä 4,222 ha.

27 Kaavaselostu s 24 (43) Kuva 25. Ote Kirkonkylän asemakaavasta, muutettavan n asemakaava-alueen rajaus

28 Kaavaselostu s 25 (43) Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty Sodankylän valtuustossaa ja tullut lainvoimaiseksi Pohjakartta Asemakaavamuutoksen pohjakartta on hyväksyttyy ja vastaaa olosuhteita , jolloin ilmakuvaus on suoritettu. Maanmittausteknikko Seppo Jokiniemi on Maanmittauslaitoksen hyväksymää kaavoitusmittausten valvoja, MML/3/622//2002 ja toimii pohjakartan hyväksyjä. 3.3 Kaava-aluetta koskevat muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Kirkonkylän osayleiskaavan kaupann selvitys Sodankylän uuden osayleiskaavan tueksi on laadittu kaupann selvitys (Sodankylän kirkonkylän osayleiskaava, kaupan selvitys, Sito/Santasalo Ky). Yleiskaavan kaupallisen selvityksen mukaan SodankyläsS ssä on tällä hetkellä vähittäiskaupan liiketilaa yhteensä noinn k-mk 2, jostaa ydinkeskustassa noin k-m 2 ja muilla alueilla noinn k-m 2. Vähittäiskaupan liiketilan vähimmäislisätarve vuoteenn 2030 mennessä on noin k-m 2, josta päivittäistavarakauppaa noin k-m 2, erikoiskauppaa noin k-m 2 ja tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa noin k-m 2. Laskennallisen vähittäiskaupan liiketilan lisätarpeesta noin k-m 2 kohdistuuu ydinkeskustan alueelle ja noin k-m 2 muille alueille. Asemakaavamuutoksen suunnittelualue on kaupan k selvityksessä osoitettu Market/suuryksikkö-kehittämisalueeksi. Jäämerentien alue on osoitettu ydinkeskustan kehittämisalueeksi ja Sodankyläntie (Valtatie 4 / E75) on osoitettu keskustan reuna-alueen kehittämisalueeksi. Tilaaa vaativann kaupan alueet tulee selvityksen mukaan sijoittaa keskustan ulkopuolelle Vt 4 tien varrelle keskustasta etelään ja pohjoiseen. suunnittelualue Kuva 26. Kaupan kehittämisalueet, ote kauppaselvityksen teemakartasta

29 Kaavaselostu s 26 (43) Vt 4 ja VT 5 yleissuunnitelman päivitys 2009 Sodankylän kirkonkylän Vt 4 ja Vt 5 koskevan yleissuunnitelman päivitys on laadittu 2009 (Tiehallinto, Destia). Suunnitelmassa on esitetty Jäämerentien ja Kemijärventien liittymän uudelleenjärjestäminen niin, että pääsuunnaksi muutetaan valtatien 5 linjaus. Kuva 27. Kuva Sodankylän kirkonkylän Vt 4 ja Vt 5 yleissuunnitelmasta (Tiehallinto, Destia 2009) Liikenneselvitys Asemakaavamuutoksen tueksi on laadittu erillinenn liikenneselvitys /FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Liikenneselvitys on kaavaselostuksen liitteenä. Selvityksen tarkoitus on ensisijaisesti tarkistaa esitetyn e Vt t 4:n (Sodankyläntien) uuden yksisuuntaisen liittymän vaikutuksia. Vaikutuksia arvioidaan toteutettavuuden, saavutettavuuteen, sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden kannaltaa eri liikennemuodoille. Selvitys sisältää myös arvion liikennemuutoksen kaupallisista vaikutuksista keskustan kauppojen toiminta- ja kehitysedellytyksiin verrattuna nykytilanteeseen. Selvitys on käytetty k asemakaavamuutoksen vaikutusten arvioinnin pohjaksi. 4 ASEMAKAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve - Kaavoituksen tavoite t on kunnanhallituksen päätöksen mukaan (KH 350) koko korttelin toimivuuden tarkistus Asemakaava tulee päivittää vastaamaan tämänn päivän tarpeita. - Tavoitteena on kehittää Sodankylän keskustan liikepalveluita.

30 Kaavaselostus 27 (43) 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kunnanhallitus päätti kaavoituksen vireilletulosta, KH Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa kaavan nähtävilläolon aikana kaavaluonnos- ja kaavaehdotusvaiheessa. Kaavoituksen eri vaiheissa pyydetään lausuntoja eri viranomaisilta ja yhteisöiltä sekä käydään tarvittaessa työneuvotteluja. Osallisille järjestetään tarvittaessa tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia. Yksityiset ja yhteisöt: kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja haltijat kaavan vaikutusalueen asukkaat kaavan vaikutusalueen yritykset ja elinkeinonharjoittajat Sodankylän Yrittäjät ry Rovakaira Oy Sodankylän vesi Oy Lämpö Oy Juurakkotuli Viranomaiset: Sodankylän kunta Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lapin liitto Lapin pelastuslaitos, Sodankylä Museovirasto, Lapin maakuntamuseo Puolustusvoimat Vireilletulo Asemakaavan muutoksen vireille tulosta on kuulutettu Vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja suunnittelun eri vaiheiden etenemisestä ilmoitetaan kuulutuksella paikallislehdessä (Sompio), Sodankylän kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla sekä maanomistajille kirjeitse. Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaehdotus liitteineen asetetaan julkisesti nähtäville Sodankylän kunnan teknisellä osastolla ja kunnan kotisivuilla Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on asetettu nähtäville alkaen. Yleinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus on pidetty Korttelin maanomistajille on järjestetty info- ja keskustelutilaisuus Maanomistajat ovat esittäneet alustavia suunnitelmia:

31 Kaavaselostus 28 (43) Asemakaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) asetetaan nähtäville. Osallisilla on nähtävillä olon aikana mahdollisuus toimittaa mielipiteitä kaavaehdotuksesta. Asemakaava tarkistetaan ehdotukseksi saadun palautteen pohjalta. Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville. Osallisilla on nähtävillä olon aikana mahdollisuus tehdä muistutuksia kaavaehdotuksesta. Asemakaava tarkistetaan tarvittaessa saadun palautteen pohjalta Viranomaisyhteistyö Valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Pyydetään viranomaisten lausuntoja asemakaavaluonnoksesta. Pidetään kaavaneuvottelut ja toiset viranomaisneuvottelut tarvittaessa. 4.4 Asemakaavan tavoitteet - Sodankylän kunnan tavoitteena on kehittää asemakaavan muutoksen myötä keskustaa vetovoimaisemmaksi ja viihtyisämmäksi. Liikerakentamisella ja kaupallisilla palveluilla on keskeinen rooli keskustan kehittämisessä. - Kaavoituksen tavoitteena on kunnanhallituksen päätöksen mukaan (KH ) koko korttelin toimivuuden tarkistus. - Asemakaava tulee päivittää vastaamaan tämän päivän tarpeita. - Osuuskauppa Arina/Arina kiinteistöt Oy ovat pyytäneet, että kunta käynnistäisi kaavamuutostyön Arina kiinteistöt Oy:n omistamilla tonteilla korttelissa 26 ja sen myötä tarkistaa uuden yksisuuntaisen katuliittymän rakentamisen mahdollisuutta Sodankyläntieltä (Vt 4 / E75) kortteliin Osayleiskaavan päätavoite on korttelin 26 olennainen muuttaminen keskustatoimintojen alueeksi. - Osayleiskaavan kaupan selvityksen mukaan kortteli 26 tulee kehittää osaksi Market/suuryksikkö-kehittämisalueeksi. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavamuutoksen laadinnan yhteydessä on keskusteltu maanomistajien kanssa sekä pidetty infotilaisuus, johon osallistui myös keskustan kauppiaita. On pohdittu erilaisia tonttijakoratkaisuja, rakennusalojen rajauksia ja kerroslukujen määrä. Arinan toimesta laadittuja alustavia suunnitelmia S-marketin ja korttelin kehittämiseksi on toimitettu kunnalle ja konsultille. Sen mukaan nykyinen S- market laajenee jonkun verran, uusi liikerakennus voidaan sijoittaa Sodankyläntien varrelle ja polttoainejakelupiste siirtyy Sodankyläntien varrelle. On esitetty uusi yksisuuntainen liittymä Sodankyläntieltä kortteliin 26. Myös Sodankylän kehitys Oy on esittänyt alustavia suunnitelmia ja toivomuksia. On mm. esitetty asuinrakentamisen ja viiden kerroksen sallimista korttelille. Vaihtoehto: Liike- ja toimistotilojen rakentaminen ja enintään kolme kerrosta Liike- ja toimistotilojen rakentaminen on kaupan selvityksen strateginen tavoite. Vaihtoehto: Asuintilojen rakentaminen ja enintään viisi kerrosta Asuinrakentaminen estäisi market/ suuryksikön rakentamisen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54

NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 KAAVASELOSTUS Kaavaehdotus Versio 1.0 14.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (16) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011.

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011. ASKOLA MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos Helsinki 13.10.2011. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 7.12.2016 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 512-P22022

Kunnanhallitus 512-P22022 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA MUONION KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, M-ALUE JA KORTTELI 37 SELOSTUS Vireille tulo 17.7.2013 Luonnos nähtävillä 23.100 22.11.2013 Ehdotus nähtävillä 25.2.-26.3.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee x.x.2006 päivättyä asemakaavakarttaa.

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee x.x.2006 päivättyä asemakaavakarttaa. 1 (8) Tekniset palvelut ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee x.x.2006 päivättyä asemakaavakarttaa. ASEMAKAAVAMUUTOS PALTAMON KIRKONKYLÄSSÄ LIITTYEN KORTTELIIN 42, LUONNOS Vireilletuloilmoitus..2006 Nähtävilläolo:

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELI 0102, HÄMEENMAAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELI 0102, HÄMEENMAAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.1.2013 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELI 0102, HÄMEENMAAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2013 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Y-tunnus: FI20462958 TENGBOM OY Säkylän kunta RISTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa 17.12.2007 vahvistetun Ristolan asemakaavan liikenneja suojaviheralueista sekä osaa teollisuus-

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta Vaalan kunta Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus Vireilletulo: 16.9.2016 Nähtävilläolo: Kaavaluonnos 16.9. 30.9.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Selostus koskee 16.1.2017

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS TURVAPALVELUN ASEMAKAAVA

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS TURVAPALVELUN ASEMAKAAVA KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS TURVAPALVELUN ASEMAKAAVA EHDOTUS 13.06.2016 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

AMIZZA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 304 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

AMIZZA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 304 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) AMIZZA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 304 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.09.2011 Asemakaavamuuosalue Lähivaikutusalue PROJ.NRO 225 Asemakaavan muutos korttelit 304 osa, sekä siihen liittyvät

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUE

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUE KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 23.12.2015 Yleistä

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot