INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus"

Transkriptio

1 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa.

2 1

3 1 Sisältö Esipuhe 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ: KAAVAPROSESSIN VAIHEET SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Alueen yleiskuvaus Luonto ja maisema Sijainti maisemakokonaisuudessa ja maisemakuva Kallio- ja maaperä, maastonmuodot Vesiolosuhteet Kasvillisuuden yleispiirteet Arvokkaat luontokohteet Rakennettu ympäristö Kylän historiasta ja yhdyskuntarakenteesta Liikenne Kunnallistekniikka Rakennuskanta Maiseman ja ympäristön arvokohteet Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Muut arvokohteet Muinaisjäännökset Ympäristön häiriötekijät Melu Maanomistus Suunnittelualuetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaavat ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osalliset Suunnittelu- ja päätöksentekovaiheet sekä osallistumismenettelyt Kaavoituksen aloittaminen Asemakaavaluonnos Asemakaavaehdotus Asemakaavan hyväksyminen Suunnittelun tavoitteet Vaihtoehtotarkastelut... 21

4 2 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne, aluevaraukset ja mitoitus Kaavamääräykset Kaavan vaikutukset Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön26 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LUETTELO ASEMAKAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA Liitteet 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Muistio viranomaisneuvottelusta 3. Kukkulatien ja Kukkulakujan vesihuollon ja katuinfran kaavataloudellinen selvitys Piirustukset 1. Asemakaavakartta 1:2000, merkinnät ja määräykset 2. Asemakaavan havainnekuva, sisääntuloalue, 1: Asemakaavan havainnekuva, pohjoinen alue, 1:2000

5 3 ESIPUHE Inkoon Degerbyn kylän asemakaavoitus käynnistyi, kun tuli tarpeen muuttaa osa yleistä tietä kaduksi Degerbyntiellä kirkolta koulukeskukselle. Lisäksi oli tarpeen ajanmukaistaa vuonna 2002 hyväksyttyä asemakaavaa sekä korjata kaavan virheelliset merkinnät. Kaavatyö tuli vireille Suunnitteluprosessin aikana Degerbyntien kaava ja Degerbyn kylän kaava erotettiin omiksi kokonaisuuksikseen. Degerbyntien asemakaava hyväksyttiin keväällä Työn tavoitteena on ollut tutkia voimassaolevan kaavan ratkaisuja arvokkaan maaseudun kulttuuriympäristön, liikenteen ja kuntatalouden näkökulmasta. Työtä ovat ohjanneet Inkoossa teknisen toimen johtaja Jan Gröndahl sekä kaavoitusryhmä. Konsulttityönä kaavaa ovat laatineet Pöyry Finland Oy:ssä DI Pasi Rajala, maisema-arkkitehti MARK Elina Kataja ja arkkitehti SAFA Sampo Perttula. Vaikutusten arviointityössä on ollut mukana myös FM, biologi Lauri Erävuori. Vantaalla Pöyry Finland Oy

6 4 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kylä: Kaavan nimi: Kaavan laatija: Inkoo Degerby Degerbyn keskusta-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Pöyry Finland Oy, maisema-arkkitehti Elina Kataja (YKS/445) Asemakaava koskee osia tiloista RN:o 3:75, 2:9, 1:287, 1:11, 1:14 ja 2:1. Asemakaavan muutos koskee Degerbyn keskusta-alueen kortteleita 52 69, katu-, virkistys-, maa- ja metsätalous- ja erityisalueita sekä yleisen tien aluetta. Asemakaavalla muodostuu yleisten rakennusten korttelialuetta ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 52 70, katu-, virkistys-, maa- ja metsätalous- ja erityisalueet sekä yleisen tien alue. 1.2 Kaava-alueen sijainti Degerby sijaitsee Inkoon itäosassa, noin 50 kilometriä Helsingin keskustasta länteen. Kaava-alue sijaitsee noin 12 kilometrin päässä Inkoon keskustasta itään. Kaava-alueen ytimen muodostaa Degerbyn vanha kirkonkylä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 58 ha. (ks. Kuva 1) 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Degerbyn alueelle on laadittu asemakaava ja asemakaavamuutos, jonka Inkoon kunnanvaltuusto hyväksyi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen ( ) perusteella kunnanvaltuuston hyväksymä Degerbyn asemakaava palautui uudelleen kunnan käsiteltäväksi Degerbyntien osalta. Päätöksen mukaisesti tuli kirkolta koilliseen, koulukeskuksen kohdalle ulottuva Degerbyntien osuus paaluvälillä m ja kaava-alueeseen kuuluva tieosuus paikallistiestä (Degerby-Tyris) muuttaa asemakaavassa yleisestä tiestä kaduksi. Tälle alueelle on laadittu Degerbyntien asemakaava ja asemakaavamuutos, jonka Inkoon kunnanvaltuusto hyväksyi keväällä Kaavan tarkoituksena on korjata ja täydentää alueen rakentamista ohjaavat voimassa olevan kaavan mukaiset asemakaavamerkinnät. 2 TIIVISTELMÄ: KAAVAPROSESSIN VAIHEET Rakennuskaava 1979 Inkoon mannerosien osayleiskaavaa 2001 Degerbyn asemakaava (hyväksytty 2002). Asemakaavatyö käynnistettiin uudelleen vuoden 2006 lopulla. Asemakaavatyön aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin OAS ja kuulutus kaavoituksen vireille tulosta Degerbyntien asemakaava ja asemakaavamuutos, kunnanvaltuusto Asemakaavaluonnos, tekninen lautakunta Asemakaavaluonnos, kunnanhallitus Asemakaavaluonnos, tekninen lautakunta

7 5 Kuva 1: Suunnittelualue ja liittyminen ympäristöön (Inkoon opaskartta; Maanmittauslaitos) 3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.1 Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee noin 12 kilometriä Inkoon keskustasta itään. Suunnittelualueen ytimen muodostavat Degerbyn vanha kirkonkylä ja nykyinen kyläkeskus. Aluetta rajaavat lännessä ja idässä metsäsaarekkeiden rytmittämät peltoalueet, etelässä kantatie 51 ja pohjoisessa olemassa oleva asutus sekä metsä- ja peltoalueet. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 58 hehtaaria.

8 6 Kuva 2: Valokuvia suunnittelualueelta (2007): ylhäällä näkymä kirkonkylän keskustasta etelään kantatielle, keskellä näkymä keskustasta pohjoiseen kirkolle ja Ollaksen pihapiiriin, ja alhaalla näkymiä keskustasta länteen sekä suunnittelualueen länsirajalta itään. 3.2 Luonto ja maisema Sijainti maisemakokonaisuudessa ja maisemakuva Ympäristöministeriön laatimassa maisemamaakuntajaossa Degerbyn alue kuuluu Eteläisen rantamaan maisemamaakuntaan ja siinä Suomenlahden rannikkoseudun sekä eteläisen viljelyseudun rajalle. Yleispiirteisesti alue on kulttuurimaisemaa, jolle ovat ominaisia laajoille savikoille raivatut, kumpuilevat ja metsäsaarekkeiden rikkomat peltoalueet. Eteläisellä rantamaalla rakennukset on perinteisesti sijoitettu kylämäisiin ryhmiin ympäristöstä kohoaville kumpareille tai metsä- ja

9 7 peltomaan rajalle. Degerbyn kirkonkylä sijoittuu juuri tällä tavalla ympäristöään hieman korkeammalle alueelle laajojen peltoaukeiden keskelle. Kylän läpi kulkee vanha Kuninkaantien linjaus, joka on merkitty omalla opasteellaan. Maisemaa hallitsee kirkko, joka sijaitsee kirkonkylän tiiveimmän keskuksen itäreunalla, maaston korkeimmalla kohdalla. Degerbyn kirkonkylä kuuluu osana laajempaan Degerbyn Pikkalanjoen Palojoen kulttuurimaiseman valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Degerbyn kirkonkylä on myös valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (ks. luku 3.4). Kuva 3: Degerbyn kirkko hallitsee kyläkuvaa erityisesti idästä päin katsottuna Kallio- ja maaperä, maastonmuodot Suurin osa suunnittelualueesta on peltoa, joka on maaperältään savikkoa. Kyläkeskus ja kirkko sijaitsevat ympäristöään korkeammalla loivalla kumpareella, jolla on sekä moreenialueita että hienoa hietaa. Suunnittelualueella on myös muutama varsin jyrkkäpiirteinen metsäinen kallioselänne, jotka toimivat tärkeinä virkistysalueina kyläläisille. Muilta osin suunnittelualue on maastonmuodoiltaan pääpiirteiltään tasainen. Suunnittelualueen matalimmat maastonkohdat sijaitsevat Torbackan puron kohdalla (noin 7 mmpy), ja korkeimmat maastonkohdat sijaitsevat Magasinbergetin huipulla (noin 45 mmpy) Vesiolosuhteet Alueen itärajalla laajojen peltojen keskellä virtaa Torbackan puro, joka laskee etelän suuntaan. Suunnittelualueen ulkopuolella välittömästi kantatie 51:n eteläpuolella on vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue. Torbackan puro ei ole vesilain 17 :n mukainen luonnontilaiseksi luokiteltava vesistö.

10 8 Kuva 4: Maaperäkartta osalta alueesta (lähde: GTK) Kuva 5 Kalliojyrkänteen alustaa suunnittelualueen länsiosassa

11 Kasvillisuuden yleispiirteet Alueen kasvillisuutta luonnehtivat laajat viljellyt pellot, hoidetut asuinpihat, vanhat niityt ja viljelemättömälle alueelle syntynyt pioneerikasvillisuus sekä MT-tyypin kangasmetsä kallioisilla metsäselänteillä. Selänteiden lakialueilla kasvaa myös mäntyjä. Asuinpihoilla kasvaa komeaa, varttunutta lehtipuustoa, mm. koivua, vaahteraa, haapoja ja poppelilajikkeita sekä lehtikuusia. Paikoin vanhoja pihapiirejä rajaavat hyvin hoidetut, tiheät kuusiaidat, joilla on suuri merkitys kyläkuvalle. Kuva 6 Degerbyn kirkonkylän keskustan vehreitä pihapiirejä. Kuva Degerby Express 2006/7; Jens Lindblom Arvokkaat luontokohteet Suunnittelualueella ei ole Natura verkostoon kuuluvia alueita. Inkoon mannerosien yleiskaavassa 2001 ei ole osoitettu alueelle luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja kohteita. Alueella ei tarkastelun perusteella ole luonnonsuojelulain tai vesilain mukaisia luontotyyppejä. Suunnittelualueella ei ole systemaattisesti kartoitettu uhanalaisia tai suojeltuja lajeja. Asemakaavassa osoitettu uusi rakentaminen sijoittuu pääasiassa peltoalueille tien varteen tai olemassa olevien pihapiirien tuntumaan. Alueella ei esiinny liito-oravaa. Liito-oravan mahdollista esiintymistä

12 10 selvitettiin tutkimalla haapa- ja kuusiryhmien alustat maastokäynnillä huhtikuussa 2007 (Pöyry Environment Oy / FM Lauri Erävuori). Asemakaavassa osoitetut uudet tontit sijoittuvat pääosin vanhalle pellolle/niitylle kaava-alueen lounaisosassa. Yksi uusi kortteli sijoittuu kalliojyrkänteen alustaan. Kallion alusta on lehtomaista kangasta, jonka puusto koostuu vaahteroista, koivuista ja haavoista. Kasvilajistoon kuuluu tyypillisiä lehtomaisen kankaan lajeja, kuten mansikka, sinivuokko, käenkaali ja sormisara. Kallion alusta on jossain määrin muuttunut nykyisen rakennuksen ympäristössä sekä muulla osalla vanhan kulku-uran vaikutuksesta. Alueella ei ole poikkeuksellisia luonnonarvoja. 3.3 Rakennettu ympäristö Kylän historiasta ja yhdyskuntarakenteesta Degerbyn kirkonkylä oli ennen kappelikirkon rakentamista 1700-luvulla kolmen tilan maalaiskylä, jonka kautta kiemurteli vanha Kuninkaantie. Vanha tielinja on edelleen jäljellä. Kirkonkylän rakenteen sanotaan periytyvän jo sarkajaon ajoille. Kylän merkittävin rakennuskanta on pääosin 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta. Yhdyskuntarakenteellisesti Degerbyn alue ei liity kiinteästi Inkoon kirkonkylään. Degerby oli itsenäinen kunta vuoteen 1946 asti, jolloin se liitettiin Inkooseen. Porkkalan parenteesi vuosina eli Neuvostoliiton vuokra-aika on merkittävä jakso Degerbyn lähihistoriassa. Koko Degerbyn alue on varsin laaja ja sisältää kirkonkylän lisäksi useita pienempiä kyliä, maatalousalueita sekä laajoja asuin- ja vapaa-ajan alueita kantatie 51:n eteläpuolella. Varsinainen suunnittelualue on suurelta osin peltoaluetta. Alueen keskellä on kirkonkylän keskus asuin-, liike- ja julkisine rakennuksineen. Alueella on myös yksittäisiä asuin- ja maatalousrakennuksia. Kirkonkylässä on monipuoliset julkiset ja yksityiset palvelut: kirkko, koulu ja päiväkoti, kylätupa ja paikallishistoriaan keskittynyt museo Igor, pankki, polttoaineen myyntipiste, elintarvikekioski, kampaamo, leikkipuisto sekä useita muita pienyrittäjien ylläpitämiä palveluita. Keskustasta hieman syrjemmällä on nuorisoseurantalo Furuborg. Kylän eteläreunalla lähellä kantatietä on vanhasta maatalousrakennuksesta tehty liiketila, jossa toimii tällä hetkellä Ornamento-niminen yritys Liikenne Suunnittelualue rajautuu etelässä Inkoon rannikkotiehen (kantatie 51). Helsinki-Karjaan kantatien 51 liikennemäärä (KVL-1999) on noin 8000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Degerby-Sunnanvik - paikallistien liikennemäärä on noin 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenne-ennusteen mukaan liikenne kasvaa vuoteen 2020 mennessä kantatiellä noin ajoneuvoon vuorokaudessa ja paikallistiellä noin 800 ajoneuvoon vuorokaudessa. Kevyttä liikennettä paikallistiellä on havaintojen perusteella noin 80/vrk vuonna (Tiehallinto) Nykyisellään Degerbyhyn on kantatieltä kaksi tieliittymää hyvin lyhyellä matkalla. Idänpuoleinen liittymä kulkee nykyistä Strandin yksityistietä pitkin ja on voimassaolevassa (2002) asemakaavassa osoitettu yleiseksi tieksi. Lännenpuoleinen liittymä eli paikallistie on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu katkaistavaksi. Tässä asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa on noudatettu samaa ratkaisua.

13 11 Degerby-Sunnanvikin paikallistien parantaminen välillä Furuborgintie-Päivöläntie, tähän liittyvän kevyenliikenteen reitin rakentaminen ja sen aiheuttamat järjestelyt on esitetty tiesuunnitelmassa, joka hyväksyttiin Tiehallinnossa elokuussa Rakennustyöt toteutettiin vuonna Strandintien ja kantatie 51 liittymän jatkosuunnittelu ei ole vielä käynnistynyt (tiedonanto maaliskuu 2009, Hannu Palmén, Tiehallinto). Asemakaavatyössä on tilavarauksin huomioitu Strandintien, kantatie 51 liittymän sekä kylän keskeisen risteyksen järjestelyt. Kuva 7 Ote katusuunnitelmasta (Tiehallinto. SITO ) Kuva 8 Vasemmalla kuva nykyisestä yleisen tien liittymästä kantatieltä, oikealla kuva uudesta kevyen liikenteen väylästä Degerbyntiellä (kuvat 2009) Kunnallistekniikka Tällä hetkellä Degerbyn yksityisen vesiosuuskunnan alueella on järjestetty ainoastaan vedenjakelu mutta ei viemäröintiä. Yksityisen vesiosuuskunnan johtotietoja ei ole ollut saatavilla. Kunnassa on laadittu Inkoon itäosien vesihuollon yleissuunnitelma, jonka mukaan Degerbyn taajama liitetään jatkossa kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa (tilanne maaliskuu 2009), ja vesi- ja viemäriverkoston rakentamissuunnitelmaa ei ole vielä laadittu.

14 12 Muutamia uusia kunnallistekniikan johtoja on toteutettu kylän eteläosassa polttoaineen jakelupisteen ja uusien asuintonttien yhteydessä. Asemakaavoituksen yhteydessä tulee Degerbyn osalta varmistaa, että tulevan vesihuollon tarpeet on huomioitu asemakaavassa ja että asemakaavan ja vesihuollon rakentamissuunnitelman välille ei jää ristiriitaa Rakennuskanta Degerbyn kylän kohokohta on valkeaksi rapattu tiilikirkko, muodoltaan päätytornillinen pitkäkirkko, jonka rakennusvuosi on Kirkon on suunnitellut arkkitehti Bertel Liljequist. Kirkonkylässä vanhan tien varrella on useita vanhoja taitekattoisia liike- ja asuinrakennuksia. Huomattavia ovat mm. yksityinen asuinrakennus Ollas ja nykyään kyläkonttorina toimiva Rosenberg, joka on vanha kunnantupa. Rosenbergin pihapiirissä on Degerbyn kylän museo Igor. Vuonna 2002 hyväksytyn asemakaavan mukaan on muodostettu tontteja erityisesti kirkonkylän lounaisosaan, ja osa tonteista on jo rakennettu. Niin vanhat kuin uudetkin asuinrakennukset kylän alueella ovat pääosin puuverhoiltuja, mansardi- tai harjakattoisia yksittäistaloja. Furuborgin nuorisoseuran talo sijaitsee kyläkeskuksesta hieman sivummalla korkealla mäellä. Rakennusta on voimakkaasti muokattu eri aikakausina. (ks. Kuva 10) Kuva 9 Uudempaa asuinrakentamista vuonna 2002 hyväksytyn asemakaavan mukaan muodostetuilla tonteilla (kuva 2009)

15 13 Kuva 10 Vasemmalla kylän nuorisoseurantalo Furuborg, oikealla vanha kunnantupa Rosenberg (kuvat vuodelta 2007) 3.4 Maiseman ja ympäristön arvokohteet Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen vuonna 1995 valtakunnallisesti arvokkaista maisemaalueista. Degerbyn kirkonkylä kuuluu osana Degerbyn Pikkalanjoen Palojoen kulttuurimaisemaan. Degerby sijaitsee alueelle tyypillisessä laajassa, avoimessa viljelysmaisemassa, jota rytmittävät kallioiset metsäselänteet. Degerbyn arvokkaalla maisema-alueella on pronssikautisia röykkiöhautoja, jotka tyypillisesti sijoittuvat kalliosaarekkeiden rinteille näkyville paikoille Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Degerbyn kulttuurimaisema on myös valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Museoviraston rakennushistorian osaston selvityksessä Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset ympäristöt vuodelta 1993 sekä selvityksen päivityksessä (valtioneuvoston päätös , ei lainvoimainen) kuvaillaan Degerbyn kirkonkylää ja kulttuurimaisemaa. Erityisesti mainitaan vanhan tien varrella sijaitsevat vanhat, taitekattoiset liike- ja asuinrakennukset, kunnantupa, kyläkauppa, seurantalo, säästöpankki sekä kyläkirkko. Kirkon alueella vanhin rakenne on luultavasti kiviaita, jota on rakennettu ainakin luvulta lähtien. Lisäksi kirkonkylän halki kulkee historiallisesti arvokkaan Suuren Rantatien (Kuninkaantien) eteläinen linja Muut arvokohteet Muista suojelukohteista alueella on Inkoon mannerosien yleiskaavassa osoitettu sr-kohde (94/296) eli kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, Ollaksen tila. Kylässä on myös muita arvokkaaksi luokiteltavia vanhoja asuinrakennuksia hyvin säilyneine pihapiireineen. Vaikka rakennukset ovat monin paikoin uusiutuneet Porkkalan vuokra-ajan jälkeen, on Degerbyssä silti huomionarvoisia lukujen taitekattoisen asun säilyttäneitä maatilojen päärakennuksia kuten Pråls, Eriksberg ja Hökers. Seudullisella tasolla alueen kulttuuriympäristöä on inventoitu Läntisen Uudenmaan seutukaavaliiton julkaisussa Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi, (Mikko Härö, 1993).

16 14 Kuva 11 Kylän arvokasta rakennuskantaa (kuvat vuodelta 2007) Muinaisjäännökset Suunnittelualueella on Inkoon mannerosien yleiskaavassa osoitettu sm-merkinnällä kaksi muinaismuistolain nojalla suojeltua kohdetta. Kyseessä ovat pronssikautiset kivirakenteet Magasinbergetin metsäkukkulalla. Alueeseen ei kohdistu asemakaavassa muutospaineita. Kuninkaantie tai Suuri Rantatie on Turusta Viipuriin johtanut historiallinen maantie, josta vanhimmat lähteet kertovat sen muodostuneen jo 1300-luvun puolenvälin tienoilla. Liikenteellisesti Kuninkaantien tärkein käyttöjakso ajoittuu 1700-luvulle, jolloin se oli osa Tukholman ja Pietarin välistä postitietä. Kuninkaantie kulkee Degerbyn kirkonkylän poikki ja se on merkitty erityisellä ruskealla kilvellä. Kuninkaantie on myös valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kuva 12 Vanha kivijalka asemakaava-alueen lounaisosassa

17 Ympäristön häiriötekijät Melu Pääasiallinen melunlähde alueella on kantatie 51:n liikennemelu. Tieliikennelaitos on tehnyt 1999 kantatie 51: n meluselvityksen, joka sisältää päiväajan liikennemelun ennustetilanteen vuodelle Kuva 13 Ote meluselvityksestä (yhdistelmäkuva, ennuste, päivämelu 2020) 3.6 Maanomistus Alueen maanomistajia ovat Inkoon kunta ja lukuisat yksityiset maanomistajat. Valtaosa alueesta on yksityisessä omistuksessa. 3.7 Suunnittelualuetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tarkistettuja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevan päätöksen mukaan Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen. (Valtioneuvoston päätös ) Kaavoituksessa on myös otettava huomioon valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa määriteltyjen elinympäristön toimivuuteen, taloudellisuuteen ja liikenneturvallisuuteen liittyvät tavoitteet.

18 16 Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa viranomaisten laatimia alueiden käytön suunnittelun lähtökohdiksi tarkoitettuja inventointeja ovat Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto, rakennushistorian osasto, julkaisu 16, 1993), tämän inventoinnin päivitys (valtioneuvoston päätös , ei lainvoimainen) sekä "Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet" (Ympäristöministeriö, mietintö 66/1992). Suunnittelualue on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta sekä valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö (ks. luku 3.4) Maakuntakaava Ympäristöministeriö on vahvistanut Uudenmaan maakuntakaavan, jossa Degerbyn alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A) ja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi (ma). Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Suunnittelualueen läpi kulkeva Degerbyntie on merkitty maakuntakaavassa kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeäksi tieksi. Suunnittelualueen eteläpuolella kantatien toisella puolella sijaitsee tärkeä pohjavesialue (pv). (ks. Kuva 14) Yleiskaava Inkoon kunnanvaltuusto hyväksyi Inkoon mannerosien osayleiskaavan vuonna Degerby on siinä merkitty asuntoalueeksi, jolla on suunnittelutarvetta (AC-U). Alueen käyttö on tarkoitettu pääasiassa asumiseen siihen liittyvine toimintoineen. Merkintään ei ole tässä osayleiskaavassa liitetty määräyksiä. Suunnittelualueen muu ympäristö on merkitty pääosin maisemallisesti merkittäviksi peltoalueiksi (MA) (ks. Kuva 15) Kuva 14 Ote vahvistetusta Uudenmaan maakuntakaavasta

19 17 Kuva 15 Ote Inkoon mannerosien osayleiskaavasta vuodelta Asemakaavat Alueelle on laadittu Degerbyn asemakaava ja asemakaavamuutos, jonka Inkoon kunnanvaltuusto hyväksyi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (annettu ) perusteella kunnanvaltuuston hyväksymä Degerbyn asemakaava palautettiin uudelleen kunnan käsiteltäväksi Degerbyntien osalta. Päätöksen mukaisesti tuli kirkolta koilliseen, koulukeskuksen kohdalle ulottuva Degerbyntien osuus paaluvälillä m ja kaava-alueeseen kuuluva tieosuus paikallistiestä (Degerby-Tyris) muuttaa asemakaavassa yleisestä tiestä kaduksi. Alueelle laadittiin vuonna 2008 asemakaava ja asemakaavan muutos koskien Degerbyntien yleisen tien osan muuttamista kaduksi. Kaavan perusteella toteutettiin kadun ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen kirkolta koulukeskukselle.

20 Kuva 16 Ote voimassaolevasta asemakaavasta (vahvistettu 2002). Kuvassa näkyy punaisella alue, jolle laadittiin asemakaava ja asemakaavan muutos vuonna

21 19 Kuva 17 Ote hyväksytystä Degerbyntien asemakaavasta (2008) 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Alueelle on laadittu Degerbyn asemakaava ja asemakaavamuutos, jonka Inkoon kunnanvaltuusto hyväksyi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (annettu ) perusteella kunnanvaltuuston hyväksymä Degerbyn asemakaava palautettiin uudelleen kunnan käsiteltäväksi Degerbyntien osalta. Päätöksen mukaisesti tuli kirkolta koilliseen, koulukeskuksen kohdalle ulottuva Degerbyntien osuus paaluvälillä m ja kaava-alueeseen kuuluva tieosuus paikallistiestä (Degerby-Tyris) muuttaa asemakaavassa yleisestä tiestä kaduksi. Lisäksi oli tarpeen korjata ja täsmentää kaavamerkintöjä ja -määräyksiä. Asemakaavoitus käynnistettiin syksyllä Asemakaavamuutoksen vireille tulosta ilmoitettiin , jolloin OAS asetettiin nähtäville. Degerbyntien asemakaava laadittiin omana kaavanaan, ja kaava hyväksyttiin keväällä Tämän jälkeen Degerbyn kirkonkylän alueen asemakaava jatkettiin uudelleen. 4.2 Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

22 20 Tämän asemakaavamuutoksen laadintaan osallisia ovat: - Suunnittelualueen maanomistajat - Naapurikiinteistöjen maanomistajat - Vesiosuuskunta - Inkoon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta - Tiehallinto - Uudenmaan ELY-keskus Lisäksi osallisia ovat erilaiset oikeudenomistajat, asukkaat sekä kaikki, joille alueen suunnittelutyöllä voi olla merkitystä. 4.3 Suunnittelu- ja päätöksentekovaiheet sekä osallistumismenettelyt Työtä on valmistellut projektiryhmä, johon kuuluvat kunnanjohtaja Jarl Boström, teknisen toimen johtaja Jan Gröndahl, kunnan kaavoitusryhmä sekä konsultin edustajat. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimisesta vastaavat Pöyry Environment Oy:ssä DI Pasi Rajala, maisemaarkkitehti Elina Kataja ja arkkitehti Sampo Perttula. Kaavoituksen eri vaiheista ilmoitetaan paikallislehdessä, kunnan kotisivuilla (http://www.inkoo.fi) ja Inkoon kunnan ilmoitustaululla Kaavoituksen aloittaminen Suunnittelu aloitettiin syksyllä 2006 suunnittelua valmistelevan projektiryhmän kokoamisella. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin marraskuussa Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin vuodenvaihteessa ja asetettiin tarkistuksien jälkeen nähtäville Aloitusvaiheen yhteydessä päädyttiin laatimaan Degerbyntien asemakaava omana prosessinaan, jotta tien parantamisen ja kevyen liikenteen reitin rakentamisen aikataulu ei viivästyisi. Degerbyntien asemakaava hyväksyttiin keväällä 2008, jonka jälkeen Degerbyn kirkonkylän alueen asemakaavaa jatkettiin uudelleen Asemakaavaluonnos Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnosta käsiteltiin teknisessä lautakunnassa Kaava esiteltiin kunnanhallitukselle , ja kunnanhallitus päätti palauttaa kokouksessaan kaavan tekniselle lautakunnalle täydennettäväksi kortteleita 67, 68 ja 69 koskevalla kaavataloudellisella tarkastelulla. Kaava on tavoitteena esitellä kunnanhallitukselle keväällä 2010, jonka jälkeen kunnanhallitus päättää kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Osallisilla on oikeus esittää luonnoksesta mielipiteitä. Nähtävillä olosta tiedotetaan Inkoon kunnan ilmoitustaululla, paikallislehdessä, sekä Inkoon kotisivuilla, Asemakaavaehdotus Luonnoksesta saadun palautteen perusteella laaditaan asemakaavaehdotus. Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville MRA 27 :n mukaisesti. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 30 päivän ajan ja siitä pyydetään lausunnot lautakunnilta sekä viranomaisilta. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava ennen nähtävillä oloajan päättymistä Inkoon kunnalle osoitteeseen Ola Westmanin puistotie 3, Inkoo.

23 21 Muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet, jotka käsitellään ehdotusvaiheen viranomaisneuvotteluissa sekä kunnanhallituksessa. Kunnanhallituksen käsittelyn perusteella tehdään tarvittavat muutokset asemakaavaan. Mikäli muutoksia ei tarvita tai ne eivät ole merkittäviä, etenee kaavaehdotus kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi. Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä osallisilla on oikeus tehdä valitus Helsingin hallintooikeuteen osoitteeseen PL 120, Helsinki Asemakaavan hyväksyminen Asemakaavaehdotukseen tehdään tarvittavat muutokset saadun palautteen perusteella, jonka jälkeen rakennuslautakunta, kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto päättävät asemakaavan sekä asemakaavan muutoksen hyväksymisestä. Tavoitteena on, että asemakaava hyväksytään vuoden 2009 aikana. 4.4 Suunnittelun tavoitteet Sekä maakuntakaava että osayleiskaava tähtäävät asutuksen vahvistamiseen muutamissa Inkoon kyläkeskuksissa, ja Degerby on eräs näistä. Asemakaavan keskeisenä tavoitteena on kehittää Degerbyn kylää yhtenäisenä, toimivana, esteettisenä ja turvallisena asuinympäristönä. Suunnittelutyössä luodaan mahdollisuudet uusien asuin- ja liiketonttien toteuttamiselle Degerbyn kylään nykyisen keskustan tuntumaan. Tavoitteena on paikallisia lähtökohtia hyödyntäen muodostaa Degerbystä viihtyisä, toimiva ja turvallinen asuinalue, joka liittyy luontevasti arvokkaaseen kulttuurija luonnonympäristöön. 4.5 Vaihtoehtotarkastelut Suunnittelutyön aikana tarkasteltiin muutamia erilaisia kaavavaihtoehtoja erityisesti voimassa olevan asemakaavan uusien asuinalueiden osalta. Erityisesti tarkasteltiin Degerbyntien pohjoisosan uutta asuinaluetta siten, että Degerbyntieltä ei olisi osoitettu suoria tonttiliittymiä.

24 22 Kuva 18 Tarkasteltu vaihtoehto kaava-alueen pohjoisosassa sijaitseville asuintonteille Degerbyntien itäpuolella Tekniselle lautakunnalle esiteltiin kaavaluonnos, jossa maisemallisesti arvokkaan peltoalueen keskelle osoitettu asuinalue oli poistettu. Tekninen lautakunta päätti kuitenkin yksimielisesti noudattaa tältä osin vuonna 2002 hyväksyttyä asemakaavaa ja pitää kyseiset asuintontit kaavassa mukana. Kuva 19 Toinen tarkasteltu vaihtoehto kaava-alueen pohjoisosassa sijaitseville asuintonteille Degerbyntien itäpuolella

25 23 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne, aluevaraukset ja mitoitus Asemakaava koskee osia tiloista RN:o 3:75, 2:9, 1:287, 1:11, 1:14 ja 2:1 Asemakaavan muutos koskee Degerbyn keskusta-alueen kortteleita 52 69, katu-, virkistys-, maa- ja metsätalous- ja erityisalueita sekä yleisen tien aluetta. Asemakaavalla muodostuu yleisten rakennusten korttelialuetta ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 52 70, katu-, virkistys-, maa- ja metsätalous- ja erityisalueet sekä yleisen tien alue. AO-korttelialueilla rakennusoikeus säilyy voimassaolevan asemakaavan mukaisena, e=0,2. AL-korttelialueilla on sallittua rakentaa joko asuin- tai liiketilaa tai niiden yhdistelmiä. Rakennusoikeus säilyy voimassaolevan asemakaavan mukaisena, e=0,3. KL-1 - ja K-1 -korttelialueilla rakennusoikeus säilyy voimassaolevan asemakaavan mukaisena, e=0,3. Rakennuksen sijoittelussa tulee ottaa huomioon kyläkuva ja suhde maisemaan erityisesti kantatien suunnasta. YO-korttelialueella rakennusoikeus säilyy voimassaolevan asemakaavan mukaisena, e=0,3. MA-alueella on varattava riittävä suojavyöhyke vesistön ja peltoalueen välille. Suojavyöhykkeelle voidaan ohjata ulkoilureittejä. VL-aluetta on osoitettu Magasinbergetin ympäristöön samoin kuin voimassa olevassa asemakaavassa. EV-1 merkinnällä osoitettu suojaviheraluetta on osoitettu kantatie 51:n varteen. Osaa alueesta tulee hoitaa avoimena tai puoliavoimena maisemaniittynä tai -peltona. 5.2 Kaavamääräykset Asemakaavamerkinnät on tarkistettu ympäristöministeriön antaman asetuksen mukaisiksi. Kaavamerkintöihin on liitetty määräyksiä mm. valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuskannan suojelemiseksi sekä alueen ominaispiirteiden vaalimiseksi. Lisäksi asemakaavaan on kirjattu koko kaava-aluetta koskevia yleisiä määräyksiä. 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunnitelman laatua. Asemakaavan toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä (MRL 9 ja MRA 1 ). Vaikutuksia arvioidaan mm. seuraavista näkökulmista: vaikutukset maisemaan, kasvillisuuteen, maaperään ja pohjavesiolosuhteisiin, mahdollisten päästöjen vaikutus ilmaan, ilmastoon ja pintavesiin vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön sekä sosiaaliset vaikutukset

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAUPPATIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 24.10.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1. 1/7 LIITE A Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 29.4.2014, 5.1.2015, 9.1.2016 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 17.3.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ORAVIN-JOUTENVEDEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 29.10.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PÄLKÄNEEN KUNTA, RAUTAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 C Maanmittauslaitos SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 1 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot