INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus"

Transkriptio

1 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa.

2 1

3 1 Sisältö Esipuhe 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ: KAAVAPROSESSIN VAIHEET SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Alueen yleiskuvaus Luonto ja maisema Sijainti maisemakokonaisuudessa ja maisemakuva Kallio- ja maaperä, maastonmuodot Vesiolosuhteet Kasvillisuuden yleispiirteet Arvokkaat luontokohteet Rakennettu ympäristö Kylän historiasta ja yhdyskuntarakenteesta Liikenne Kunnallistekniikka Rakennuskanta Maiseman ja ympäristön arvokohteet Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Muut arvokohteet Muinaisjäännökset Ympäristön häiriötekijät Melu Maanomistus Suunnittelualuetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaavat ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osalliset Suunnittelu- ja päätöksentekovaiheet sekä osallistumismenettelyt Kaavoituksen aloittaminen Asemakaavaluonnos Asemakaavaehdotus Asemakaavan hyväksyminen Suunnittelun tavoitteet Vaihtoehtotarkastelut... 21

4 2 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne, aluevaraukset ja mitoitus Kaavamääräykset Kaavan vaikutukset Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön26 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN LUETTELO ASEMAKAAVAA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA, TAUSTASELVITYKSISTÄ JA LÄHDEMATERIAALISTA Liitteet 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Muistio viranomaisneuvottelusta 3. Kukkulatien ja Kukkulakujan vesihuollon ja katuinfran kaavataloudellinen selvitys Piirustukset 1. Asemakaavakartta 1:2000, merkinnät ja määräykset 2. Asemakaavan havainnekuva, sisääntuloalue, 1: Asemakaavan havainnekuva, pohjoinen alue, 1:2000

5 3 ESIPUHE Inkoon Degerbyn kylän asemakaavoitus käynnistyi, kun tuli tarpeen muuttaa osa yleistä tietä kaduksi Degerbyntiellä kirkolta koulukeskukselle. Lisäksi oli tarpeen ajanmukaistaa vuonna 2002 hyväksyttyä asemakaavaa sekä korjata kaavan virheelliset merkinnät. Kaavatyö tuli vireille Suunnitteluprosessin aikana Degerbyntien kaava ja Degerbyn kylän kaava erotettiin omiksi kokonaisuuksikseen. Degerbyntien asemakaava hyväksyttiin keväällä Työn tavoitteena on ollut tutkia voimassaolevan kaavan ratkaisuja arvokkaan maaseudun kulttuuriympäristön, liikenteen ja kuntatalouden näkökulmasta. Työtä ovat ohjanneet Inkoossa teknisen toimen johtaja Jan Gröndahl sekä kaavoitusryhmä. Konsulttityönä kaavaa ovat laatineet Pöyry Finland Oy:ssä DI Pasi Rajala, maisema-arkkitehti MARK Elina Kataja ja arkkitehti SAFA Sampo Perttula. Vaikutusten arviointityössä on ollut mukana myös FM, biologi Lauri Erävuori. Vantaalla Pöyry Finland Oy

6 4 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kylä: Kaavan nimi: Kaavan laatija: Inkoo Degerby Degerbyn keskusta-alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Pöyry Finland Oy, maisema-arkkitehti Elina Kataja (YKS/445) Asemakaava koskee osia tiloista RN:o 3:75, 2:9, 1:287, 1:11, 1:14 ja 2:1. Asemakaavan muutos koskee Degerbyn keskusta-alueen kortteleita 52 69, katu-, virkistys-, maa- ja metsätalous- ja erityisalueita sekä yleisen tien aluetta. Asemakaavalla muodostuu yleisten rakennusten korttelialuetta ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 52 70, katu-, virkistys-, maa- ja metsätalous- ja erityisalueet sekä yleisen tien alue. 1.2 Kaava-alueen sijainti Degerby sijaitsee Inkoon itäosassa, noin 50 kilometriä Helsingin keskustasta länteen. Kaava-alue sijaitsee noin 12 kilometrin päässä Inkoon keskustasta itään. Kaava-alueen ytimen muodostaa Degerbyn vanha kirkonkylä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 58 ha. (ks. Kuva 1) 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Degerbyn alueelle on laadittu asemakaava ja asemakaavamuutos, jonka Inkoon kunnanvaltuusto hyväksyi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen ( ) perusteella kunnanvaltuuston hyväksymä Degerbyn asemakaava palautui uudelleen kunnan käsiteltäväksi Degerbyntien osalta. Päätöksen mukaisesti tuli kirkolta koilliseen, koulukeskuksen kohdalle ulottuva Degerbyntien osuus paaluvälillä m ja kaava-alueeseen kuuluva tieosuus paikallistiestä (Degerby-Tyris) muuttaa asemakaavassa yleisestä tiestä kaduksi. Tälle alueelle on laadittu Degerbyntien asemakaava ja asemakaavamuutos, jonka Inkoon kunnanvaltuusto hyväksyi keväällä Kaavan tarkoituksena on korjata ja täydentää alueen rakentamista ohjaavat voimassa olevan kaavan mukaiset asemakaavamerkinnät. 2 TIIVISTELMÄ: KAAVAPROSESSIN VAIHEET Rakennuskaava 1979 Inkoon mannerosien osayleiskaavaa 2001 Degerbyn asemakaava (hyväksytty 2002). Asemakaavatyö käynnistettiin uudelleen vuoden 2006 lopulla. Asemakaavatyön aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin OAS ja kuulutus kaavoituksen vireille tulosta Degerbyntien asemakaava ja asemakaavamuutos, kunnanvaltuusto Asemakaavaluonnos, tekninen lautakunta Asemakaavaluonnos, kunnanhallitus Asemakaavaluonnos, tekninen lautakunta

7 5 Kuva 1: Suunnittelualue ja liittyminen ympäristöön (Inkoon opaskartta; Maanmittauslaitos) 3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.1 Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijaitsee noin 12 kilometriä Inkoon keskustasta itään. Suunnittelualueen ytimen muodostavat Degerbyn vanha kirkonkylä ja nykyinen kyläkeskus. Aluetta rajaavat lännessä ja idässä metsäsaarekkeiden rytmittämät peltoalueet, etelässä kantatie 51 ja pohjoisessa olemassa oleva asutus sekä metsä- ja peltoalueet. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 58 hehtaaria.

8 6 Kuva 2: Valokuvia suunnittelualueelta (2007): ylhäällä näkymä kirkonkylän keskustasta etelään kantatielle, keskellä näkymä keskustasta pohjoiseen kirkolle ja Ollaksen pihapiiriin, ja alhaalla näkymiä keskustasta länteen sekä suunnittelualueen länsirajalta itään. 3.2 Luonto ja maisema Sijainti maisemakokonaisuudessa ja maisemakuva Ympäristöministeriön laatimassa maisemamaakuntajaossa Degerbyn alue kuuluu Eteläisen rantamaan maisemamaakuntaan ja siinä Suomenlahden rannikkoseudun sekä eteläisen viljelyseudun rajalle. Yleispiirteisesti alue on kulttuurimaisemaa, jolle ovat ominaisia laajoille savikoille raivatut, kumpuilevat ja metsäsaarekkeiden rikkomat peltoalueet. Eteläisellä rantamaalla rakennukset on perinteisesti sijoitettu kylämäisiin ryhmiin ympäristöstä kohoaville kumpareille tai metsä- ja

9 7 peltomaan rajalle. Degerbyn kirkonkylä sijoittuu juuri tällä tavalla ympäristöään hieman korkeammalle alueelle laajojen peltoaukeiden keskelle. Kylän läpi kulkee vanha Kuninkaantien linjaus, joka on merkitty omalla opasteellaan. Maisemaa hallitsee kirkko, joka sijaitsee kirkonkylän tiiveimmän keskuksen itäreunalla, maaston korkeimmalla kohdalla. Degerbyn kirkonkylä kuuluu osana laajempaan Degerbyn Pikkalanjoen Palojoen kulttuurimaiseman valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Degerbyn kirkonkylä on myös valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (ks. luku 3.4). Kuva 3: Degerbyn kirkko hallitsee kyläkuvaa erityisesti idästä päin katsottuna Kallio- ja maaperä, maastonmuodot Suurin osa suunnittelualueesta on peltoa, joka on maaperältään savikkoa. Kyläkeskus ja kirkko sijaitsevat ympäristöään korkeammalla loivalla kumpareella, jolla on sekä moreenialueita että hienoa hietaa. Suunnittelualueella on myös muutama varsin jyrkkäpiirteinen metsäinen kallioselänne, jotka toimivat tärkeinä virkistysalueina kyläläisille. Muilta osin suunnittelualue on maastonmuodoiltaan pääpiirteiltään tasainen. Suunnittelualueen matalimmat maastonkohdat sijaitsevat Torbackan puron kohdalla (noin 7 mmpy), ja korkeimmat maastonkohdat sijaitsevat Magasinbergetin huipulla (noin 45 mmpy) Vesiolosuhteet Alueen itärajalla laajojen peltojen keskellä virtaa Torbackan puro, joka laskee etelän suuntaan. Suunnittelualueen ulkopuolella välittömästi kantatie 51:n eteläpuolella on vedenhankinnalle tärkeä pohjavesialue. Torbackan puro ei ole vesilain 17 :n mukainen luonnontilaiseksi luokiteltava vesistö.

10 8 Kuva 4: Maaperäkartta osalta alueesta (lähde: GTK) Kuva 5 Kalliojyrkänteen alustaa suunnittelualueen länsiosassa

11 Kasvillisuuden yleispiirteet Alueen kasvillisuutta luonnehtivat laajat viljellyt pellot, hoidetut asuinpihat, vanhat niityt ja viljelemättömälle alueelle syntynyt pioneerikasvillisuus sekä MT-tyypin kangasmetsä kallioisilla metsäselänteillä. Selänteiden lakialueilla kasvaa myös mäntyjä. Asuinpihoilla kasvaa komeaa, varttunutta lehtipuustoa, mm. koivua, vaahteraa, haapoja ja poppelilajikkeita sekä lehtikuusia. Paikoin vanhoja pihapiirejä rajaavat hyvin hoidetut, tiheät kuusiaidat, joilla on suuri merkitys kyläkuvalle. Kuva 6 Degerbyn kirkonkylän keskustan vehreitä pihapiirejä. Kuva Degerby Express 2006/7; Jens Lindblom Arvokkaat luontokohteet Suunnittelualueella ei ole Natura verkostoon kuuluvia alueita. Inkoon mannerosien yleiskaavassa 2001 ei ole osoitettu alueelle luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja kohteita. Alueella ei tarkastelun perusteella ole luonnonsuojelulain tai vesilain mukaisia luontotyyppejä. Suunnittelualueella ei ole systemaattisesti kartoitettu uhanalaisia tai suojeltuja lajeja. Asemakaavassa osoitettu uusi rakentaminen sijoittuu pääasiassa peltoalueille tien varteen tai olemassa olevien pihapiirien tuntumaan. Alueella ei esiinny liito-oravaa. Liito-oravan mahdollista esiintymistä

12 10 selvitettiin tutkimalla haapa- ja kuusiryhmien alustat maastokäynnillä huhtikuussa 2007 (Pöyry Environment Oy / FM Lauri Erävuori). Asemakaavassa osoitetut uudet tontit sijoittuvat pääosin vanhalle pellolle/niitylle kaava-alueen lounaisosassa. Yksi uusi kortteli sijoittuu kalliojyrkänteen alustaan. Kallion alusta on lehtomaista kangasta, jonka puusto koostuu vaahteroista, koivuista ja haavoista. Kasvilajistoon kuuluu tyypillisiä lehtomaisen kankaan lajeja, kuten mansikka, sinivuokko, käenkaali ja sormisara. Kallion alusta on jossain määrin muuttunut nykyisen rakennuksen ympäristössä sekä muulla osalla vanhan kulku-uran vaikutuksesta. Alueella ei ole poikkeuksellisia luonnonarvoja. 3.3 Rakennettu ympäristö Kylän historiasta ja yhdyskuntarakenteesta Degerbyn kirkonkylä oli ennen kappelikirkon rakentamista 1700-luvulla kolmen tilan maalaiskylä, jonka kautta kiemurteli vanha Kuninkaantie. Vanha tielinja on edelleen jäljellä. Kirkonkylän rakenteen sanotaan periytyvän jo sarkajaon ajoille. Kylän merkittävin rakennuskanta on pääosin 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta. Yhdyskuntarakenteellisesti Degerbyn alue ei liity kiinteästi Inkoon kirkonkylään. Degerby oli itsenäinen kunta vuoteen 1946 asti, jolloin se liitettiin Inkooseen. Porkkalan parenteesi vuosina eli Neuvostoliiton vuokra-aika on merkittävä jakso Degerbyn lähihistoriassa. Koko Degerbyn alue on varsin laaja ja sisältää kirkonkylän lisäksi useita pienempiä kyliä, maatalousalueita sekä laajoja asuin- ja vapaa-ajan alueita kantatie 51:n eteläpuolella. Varsinainen suunnittelualue on suurelta osin peltoaluetta. Alueen keskellä on kirkonkylän keskus asuin-, liike- ja julkisine rakennuksineen. Alueella on myös yksittäisiä asuin- ja maatalousrakennuksia. Kirkonkylässä on monipuoliset julkiset ja yksityiset palvelut: kirkko, koulu ja päiväkoti, kylätupa ja paikallishistoriaan keskittynyt museo Igor, pankki, polttoaineen myyntipiste, elintarvikekioski, kampaamo, leikkipuisto sekä useita muita pienyrittäjien ylläpitämiä palveluita. Keskustasta hieman syrjemmällä on nuorisoseurantalo Furuborg. Kylän eteläreunalla lähellä kantatietä on vanhasta maatalousrakennuksesta tehty liiketila, jossa toimii tällä hetkellä Ornamento-niminen yritys Liikenne Suunnittelualue rajautuu etelässä Inkoon rannikkotiehen (kantatie 51). Helsinki-Karjaan kantatien 51 liikennemäärä (KVL-1999) on noin 8000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Degerby-Sunnanvik - paikallistien liikennemäärä on noin 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenne-ennusteen mukaan liikenne kasvaa vuoteen 2020 mennessä kantatiellä noin ajoneuvoon vuorokaudessa ja paikallistiellä noin 800 ajoneuvoon vuorokaudessa. Kevyttä liikennettä paikallistiellä on havaintojen perusteella noin 80/vrk vuonna (Tiehallinto) Nykyisellään Degerbyhyn on kantatieltä kaksi tieliittymää hyvin lyhyellä matkalla. Idänpuoleinen liittymä kulkee nykyistä Strandin yksityistietä pitkin ja on voimassaolevassa (2002) asemakaavassa osoitettu yleiseksi tieksi. Lännenpuoleinen liittymä eli paikallistie on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu katkaistavaksi. Tässä asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa on noudatettu samaa ratkaisua.

13 11 Degerby-Sunnanvikin paikallistien parantaminen välillä Furuborgintie-Päivöläntie, tähän liittyvän kevyenliikenteen reitin rakentaminen ja sen aiheuttamat järjestelyt on esitetty tiesuunnitelmassa, joka hyväksyttiin Tiehallinnossa elokuussa Rakennustyöt toteutettiin vuonna Strandintien ja kantatie 51 liittymän jatkosuunnittelu ei ole vielä käynnistynyt (tiedonanto maaliskuu 2009, Hannu Palmén, Tiehallinto). Asemakaavatyössä on tilavarauksin huomioitu Strandintien, kantatie 51 liittymän sekä kylän keskeisen risteyksen järjestelyt. Kuva 7 Ote katusuunnitelmasta (Tiehallinto. SITO ) Kuva 8 Vasemmalla kuva nykyisestä yleisen tien liittymästä kantatieltä, oikealla kuva uudesta kevyen liikenteen väylästä Degerbyntiellä (kuvat 2009) Kunnallistekniikka Tällä hetkellä Degerbyn yksityisen vesiosuuskunnan alueella on järjestetty ainoastaan vedenjakelu mutta ei viemäröintiä. Yksityisen vesiosuuskunnan johtotietoja ei ole ollut saatavilla. Kunnassa on laadittu Inkoon itäosien vesihuollon yleissuunnitelma, jonka mukaan Degerbyn taajama liitetään jatkossa kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa (tilanne maaliskuu 2009), ja vesi- ja viemäriverkoston rakentamissuunnitelmaa ei ole vielä laadittu.

14 12 Muutamia uusia kunnallistekniikan johtoja on toteutettu kylän eteläosassa polttoaineen jakelupisteen ja uusien asuintonttien yhteydessä. Asemakaavoituksen yhteydessä tulee Degerbyn osalta varmistaa, että tulevan vesihuollon tarpeet on huomioitu asemakaavassa ja että asemakaavan ja vesihuollon rakentamissuunnitelman välille ei jää ristiriitaa Rakennuskanta Degerbyn kylän kohokohta on valkeaksi rapattu tiilikirkko, muodoltaan päätytornillinen pitkäkirkko, jonka rakennusvuosi on Kirkon on suunnitellut arkkitehti Bertel Liljequist. Kirkonkylässä vanhan tien varrella on useita vanhoja taitekattoisia liike- ja asuinrakennuksia. Huomattavia ovat mm. yksityinen asuinrakennus Ollas ja nykyään kyläkonttorina toimiva Rosenberg, joka on vanha kunnantupa. Rosenbergin pihapiirissä on Degerbyn kylän museo Igor. Vuonna 2002 hyväksytyn asemakaavan mukaan on muodostettu tontteja erityisesti kirkonkylän lounaisosaan, ja osa tonteista on jo rakennettu. Niin vanhat kuin uudetkin asuinrakennukset kylän alueella ovat pääosin puuverhoiltuja, mansardi- tai harjakattoisia yksittäistaloja. Furuborgin nuorisoseuran talo sijaitsee kyläkeskuksesta hieman sivummalla korkealla mäellä. Rakennusta on voimakkaasti muokattu eri aikakausina. (ks. Kuva 10) Kuva 9 Uudempaa asuinrakentamista vuonna 2002 hyväksytyn asemakaavan mukaan muodostetuilla tonteilla (kuva 2009)

15 13 Kuva 10 Vasemmalla kylän nuorisoseurantalo Furuborg, oikealla vanha kunnantupa Rosenberg (kuvat vuodelta 2007) 3.4 Maiseman ja ympäristön arvokohteet Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen vuonna 1995 valtakunnallisesti arvokkaista maisemaalueista. Degerbyn kirkonkylä kuuluu osana Degerbyn Pikkalanjoen Palojoen kulttuurimaisemaan. Degerby sijaitsee alueelle tyypillisessä laajassa, avoimessa viljelysmaisemassa, jota rytmittävät kallioiset metsäselänteet. Degerbyn arvokkaalla maisema-alueella on pronssikautisia röykkiöhautoja, jotka tyypillisesti sijoittuvat kalliosaarekkeiden rinteille näkyville paikoille Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö Degerbyn kulttuurimaisema on myös valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Museoviraston rakennushistorian osaston selvityksessä Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset ympäristöt vuodelta 1993 sekä selvityksen päivityksessä (valtioneuvoston päätös , ei lainvoimainen) kuvaillaan Degerbyn kirkonkylää ja kulttuurimaisemaa. Erityisesti mainitaan vanhan tien varrella sijaitsevat vanhat, taitekattoiset liike- ja asuinrakennukset, kunnantupa, kyläkauppa, seurantalo, säästöpankki sekä kyläkirkko. Kirkon alueella vanhin rakenne on luultavasti kiviaita, jota on rakennettu ainakin luvulta lähtien. Lisäksi kirkonkylän halki kulkee historiallisesti arvokkaan Suuren Rantatien (Kuninkaantien) eteläinen linja Muut arvokohteet Muista suojelukohteista alueella on Inkoon mannerosien yleiskaavassa osoitettu sr-kohde (94/296) eli kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, Ollaksen tila. Kylässä on myös muita arvokkaaksi luokiteltavia vanhoja asuinrakennuksia hyvin säilyneine pihapiireineen. Vaikka rakennukset ovat monin paikoin uusiutuneet Porkkalan vuokra-ajan jälkeen, on Degerbyssä silti huomionarvoisia lukujen taitekattoisen asun säilyttäneitä maatilojen päärakennuksia kuten Pråls, Eriksberg ja Hökers. Seudullisella tasolla alueen kulttuuriympäristöä on inventoitu Läntisen Uudenmaan seutukaavaliiton julkaisussa Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi, (Mikko Härö, 1993).

16 14 Kuva 11 Kylän arvokasta rakennuskantaa (kuvat vuodelta 2007) Muinaisjäännökset Suunnittelualueella on Inkoon mannerosien yleiskaavassa osoitettu sm-merkinnällä kaksi muinaismuistolain nojalla suojeltua kohdetta. Kyseessä ovat pronssikautiset kivirakenteet Magasinbergetin metsäkukkulalla. Alueeseen ei kohdistu asemakaavassa muutospaineita. Kuninkaantie tai Suuri Rantatie on Turusta Viipuriin johtanut historiallinen maantie, josta vanhimmat lähteet kertovat sen muodostuneen jo 1300-luvun puolenvälin tienoilla. Liikenteellisesti Kuninkaantien tärkein käyttöjakso ajoittuu 1700-luvulle, jolloin se oli osa Tukholman ja Pietarin välistä postitietä. Kuninkaantie kulkee Degerbyn kirkonkylän poikki ja se on merkitty erityisellä ruskealla kilvellä. Kuninkaantie on myös valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kuva 12 Vanha kivijalka asemakaava-alueen lounaisosassa

17 Ympäristön häiriötekijät Melu Pääasiallinen melunlähde alueella on kantatie 51:n liikennemelu. Tieliikennelaitos on tehnyt 1999 kantatie 51: n meluselvityksen, joka sisältää päiväajan liikennemelun ennustetilanteen vuodelle Kuva 13 Ote meluselvityksestä (yhdistelmäkuva, ennuste, päivämelu 2020) 3.6 Maanomistus Alueen maanomistajia ovat Inkoon kunta ja lukuisat yksityiset maanomistajat. Valtaosa alueesta on yksityisessä omistuksessa. 3.7 Suunnittelualuetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tarkistettuja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevan päätöksen mukaan Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen. (Valtioneuvoston päätös ) Kaavoituksessa on myös otettava huomioon valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa määriteltyjen elinympäristön toimivuuteen, taloudellisuuteen ja liikenneturvallisuuteen liittyvät tavoitteet.

18 16 Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa viranomaisten laatimia alueiden käytön suunnittelun lähtökohdiksi tarkoitettuja inventointeja ovat Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto, rakennushistorian osasto, julkaisu 16, 1993), tämän inventoinnin päivitys (valtioneuvoston päätös , ei lainvoimainen) sekä "Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet" (Ympäristöministeriö, mietintö 66/1992). Suunnittelualue on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta sekä valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö (ks. luku 3.4) Maakuntakaava Ympäristöministeriö on vahvistanut Uudenmaan maakuntakaavan, jossa Degerbyn alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi (A) ja kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi (ma). Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvattava merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Suunnittelualueen läpi kulkeva Degerbyntie on merkitty maakuntakaavassa kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeäksi tieksi. Suunnittelualueen eteläpuolella kantatien toisella puolella sijaitsee tärkeä pohjavesialue (pv). (ks. Kuva 14) Yleiskaava Inkoon kunnanvaltuusto hyväksyi Inkoon mannerosien osayleiskaavan vuonna Degerby on siinä merkitty asuntoalueeksi, jolla on suunnittelutarvetta (AC-U). Alueen käyttö on tarkoitettu pääasiassa asumiseen siihen liittyvine toimintoineen. Merkintään ei ole tässä osayleiskaavassa liitetty määräyksiä. Suunnittelualueen muu ympäristö on merkitty pääosin maisemallisesti merkittäviksi peltoalueiksi (MA) (ks. Kuva 15) Kuva 14 Ote vahvistetusta Uudenmaan maakuntakaavasta

19 17 Kuva 15 Ote Inkoon mannerosien osayleiskaavasta vuodelta Asemakaavat Alueelle on laadittu Degerbyn asemakaava ja asemakaavamuutos, jonka Inkoon kunnanvaltuusto hyväksyi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (annettu ) perusteella kunnanvaltuuston hyväksymä Degerbyn asemakaava palautettiin uudelleen kunnan käsiteltäväksi Degerbyntien osalta. Päätöksen mukaisesti tuli kirkolta koilliseen, koulukeskuksen kohdalle ulottuva Degerbyntien osuus paaluvälillä m ja kaava-alueeseen kuuluva tieosuus paikallistiestä (Degerby-Tyris) muuttaa asemakaavassa yleisestä tiestä kaduksi. Alueelle laadittiin vuonna 2008 asemakaava ja asemakaavan muutos koskien Degerbyntien yleisen tien osan muuttamista kaduksi. Kaavan perusteella toteutettiin kadun ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen kirkolta koulukeskukselle.

20 Kuva 16 Ote voimassaolevasta asemakaavasta (vahvistettu 2002). Kuvassa näkyy punaisella alue, jolle laadittiin asemakaava ja asemakaavan muutos vuonna

21 19 Kuva 17 Ote hyväksytystä Degerbyntien asemakaavasta (2008) 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve, käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Alueelle on laadittu Degerbyn asemakaava ja asemakaavamuutos, jonka Inkoon kunnanvaltuusto hyväksyi Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen (annettu ) perusteella kunnanvaltuuston hyväksymä Degerbyn asemakaava palautettiin uudelleen kunnan käsiteltäväksi Degerbyntien osalta. Päätöksen mukaisesti tuli kirkolta koilliseen, koulukeskuksen kohdalle ulottuva Degerbyntien osuus paaluvälillä m ja kaava-alueeseen kuuluva tieosuus paikallistiestä (Degerby-Tyris) muuttaa asemakaavassa yleisestä tiestä kaduksi. Lisäksi oli tarpeen korjata ja täsmentää kaavamerkintöjä ja -määräyksiä. Asemakaavoitus käynnistettiin syksyllä Asemakaavamuutoksen vireille tulosta ilmoitettiin , jolloin OAS asetettiin nähtäville. Degerbyntien asemakaava laadittiin omana kaavanaan, ja kaava hyväksyttiin keväällä Tämän jälkeen Degerbyn kirkonkylän alueen asemakaava jatkettiin uudelleen. 4.2 Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

22 20 Tämän asemakaavamuutoksen laadintaan osallisia ovat: - Suunnittelualueen maanomistajat - Naapurikiinteistöjen maanomistajat - Vesiosuuskunta - Inkoon kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta - Tiehallinto - Uudenmaan ELY-keskus Lisäksi osallisia ovat erilaiset oikeudenomistajat, asukkaat sekä kaikki, joille alueen suunnittelutyöllä voi olla merkitystä. 4.3 Suunnittelu- ja päätöksentekovaiheet sekä osallistumismenettelyt Työtä on valmistellut projektiryhmä, johon kuuluvat kunnanjohtaja Jarl Boström, teknisen toimen johtaja Jan Gröndahl, kunnan kaavoitusryhmä sekä konsultin edustajat. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimisesta vastaavat Pöyry Environment Oy:ssä DI Pasi Rajala, maisemaarkkitehti Elina Kataja ja arkkitehti Sampo Perttula. Kaavoituksen eri vaiheista ilmoitetaan paikallislehdessä, kunnan kotisivuilla (http://www.inkoo.fi) ja Inkoon kunnan ilmoitustaululla Kaavoituksen aloittaminen Suunnittelu aloitettiin syksyllä 2006 suunnittelua valmistelevan projektiryhmän kokoamisella. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin marraskuussa Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma laadittiin vuodenvaihteessa ja asetettiin tarkistuksien jälkeen nähtäville Aloitusvaiheen yhteydessä päädyttiin laatimaan Degerbyntien asemakaava omana prosessinaan, jotta tien parantamisen ja kevyen liikenteen reitin rakentamisen aikataulu ei viivästyisi. Degerbyntien asemakaava hyväksyttiin keväällä 2008, jonka jälkeen Degerbyn kirkonkylän alueen asemakaavaa jatkettiin uudelleen Asemakaavaluonnos Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen luonnosta käsiteltiin teknisessä lautakunnassa Kaava esiteltiin kunnanhallitukselle , ja kunnanhallitus päätti palauttaa kokouksessaan kaavan tekniselle lautakunnalle täydennettäväksi kortteleita 67, 68 ja 69 koskevalla kaavataloudellisella tarkastelulla. Kaava on tavoitteena esitellä kunnanhallitukselle keväällä 2010, jonka jälkeen kunnanhallitus päättää kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta. Osallisilla on oikeus esittää luonnoksesta mielipiteitä. Nähtävillä olosta tiedotetaan Inkoon kunnan ilmoitustaululla, paikallislehdessä, sekä Inkoon kotisivuilla, Asemakaavaehdotus Luonnoksesta saadun palautteen perusteella laaditaan asemakaavaehdotus. Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville MRA 27 :n mukaisesti. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä 30 päivän ajan ja siitä pyydetään lausunnot lautakunnilta sekä viranomaisilta. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava ennen nähtävillä oloajan päättymistä Inkoon kunnalle osoitteeseen Ola Westmanin puistotie 3, Inkoo.

23 21 Muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet, jotka käsitellään ehdotusvaiheen viranomaisneuvotteluissa sekä kunnanhallituksessa. Kunnanhallituksen käsittelyn perusteella tehdään tarvittavat muutokset asemakaavaan. Mikäli muutoksia ei tarvita tai ne eivät ole merkittäviä, etenee kaavaehdotus kunnanvaltuuston hyväksyttäviksi. Kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä osallisilla on oikeus tehdä valitus Helsingin hallintooikeuteen osoitteeseen PL 120, Helsinki Asemakaavan hyväksyminen Asemakaavaehdotukseen tehdään tarvittavat muutokset saadun palautteen perusteella, jonka jälkeen rakennuslautakunta, kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto päättävät asemakaavan sekä asemakaavan muutoksen hyväksymisestä. Tavoitteena on, että asemakaava hyväksytään vuoden 2009 aikana. 4.4 Suunnittelun tavoitteet Sekä maakuntakaava että osayleiskaava tähtäävät asutuksen vahvistamiseen muutamissa Inkoon kyläkeskuksissa, ja Degerby on eräs näistä. Asemakaavan keskeisenä tavoitteena on kehittää Degerbyn kylää yhtenäisenä, toimivana, esteettisenä ja turvallisena asuinympäristönä. Suunnittelutyössä luodaan mahdollisuudet uusien asuin- ja liiketonttien toteuttamiselle Degerbyn kylään nykyisen keskustan tuntumaan. Tavoitteena on paikallisia lähtökohtia hyödyntäen muodostaa Degerbystä viihtyisä, toimiva ja turvallinen asuinalue, joka liittyy luontevasti arvokkaaseen kulttuurija luonnonympäristöön. 4.5 Vaihtoehtotarkastelut Suunnittelutyön aikana tarkasteltiin muutamia erilaisia kaavavaihtoehtoja erityisesti voimassa olevan asemakaavan uusien asuinalueiden osalta. Erityisesti tarkasteltiin Degerbyntien pohjoisosan uutta asuinaluetta siten, että Degerbyntieltä ei olisi osoitettu suoria tonttiliittymiä.

24 22 Kuva 18 Tarkasteltu vaihtoehto kaava-alueen pohjoisosassa sijaitseville asuintonteille Degerbyntien itäpuolella Tekniselle lautakunnalle esiteltiin kaavaluonnos, jossa maisemallisesti arvokkaan peltoalueen keskelle osoitettu asuinalue oli poistettu. Tekninen lautakunta päätti kuitenkin yksimielisesti noudattaa tältä osin vuonna 2002 hyväksyttyä asemakaavaa ja pitää kyseiset asuintontit kaavassa mukana. Kuva 19 Toinen tarkasteltu vaihtoehto kaava-alueen pohjoisosassa sijaitseville asuintonteille Degerbyntien itäpuolella

25 23 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne, aluevaraukset ja mitoitus Asemakaava koskee osia tiloista RN:o 3:75, 2:9, 1:287, 1:11, 1:14 ja 2:1 Asemakaavan muutos koskee Degerbyn keskusta-alueen kortteleita 52 69, katu-, virkistys-, maa- ja metsätalous- ja erityisalueita sekä yleisen tien aluetta. Asemakaavalla muodostuu yleisten rakennusten korttelialuetta ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 52 70, katu-, virkistys-, maa- ja metsätalous- ja erityisalueet sekä yleisen tien alue. AO-korttelialueilla rakennusoikeus säilyy voimassaolevan asemakaavan mukaisena, e=0,2. AL-korttelialueilla on sallittua rakentaa joko asuin- tai liiketilaa tai niiden yhdistelmiä. Rakennusoikeus säilyy voimassaolevan asemakaavan mukaisena, e=0,3. KL-1 - ja K-1 -korttelialueilla rakennusoikeus säilyy voimassaolevan asemakaavan mukaisena, e=0,3. Rakennuksen sijoittelussa tulee ottaa huomioon kyläkuva ja suhde maisemaan erityisesti kantatien suunnasta. YO-korttelialueella rakennusoikeus säilyy voimassaolevan asemakaavan mukaisena, e=0,3. MA-alueella on varattava riittävä suojavyöhyke vesistön ja peltoalueen välille. Suojavyöhykkeelle voidaan ohjata ulkoilureittejä. VL-aluetta on osoitettu Magasinbergetin ympäristöön samoin kuin voimassa olevassa asemakaavassa. EV-1 merkinnällä osoitettu suojaviheraluetta on osoitettu kantatie 51:n varteen. Osaa alueesta tulee hoitaa avoimena tai puoliavoimena maisemaniittynä tai -peltona. 5.2 Kaavamääräykset Asemakaavamerkinnät on tarkistettu ympäristöministeriön antaman asetuksen mukaisiksi. Kaavamerkintöihin on liitetty määräyksiä mm. valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävän rakennuskannan suojelemiseksi sekä alueen ominaispiirteiden vaalimiseksi. Lisäksi asemakaavaan on kirjattu koko kaava-aluetta koskevia yleisiä määräyksiä. 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa suunnitteluratkaisujen merkityksestä ja siten parantaa lopullisen suunnitelman laatua. Asemakaavan toteuttamisen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä (MRL 9 ja MRA 1 ). Vaikutuksia arvioidaan mm. seuraavista näkökulmista: vaikutukset maisemaan, kasvillisuuteen, maaperään ja pohjavesiolosuhteisiin, mahdollisten päästöjen vaikutus ilmaan, ilmastoon ja pintavesiin vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön sekä sosiaaliset vaikutukset

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Södra Sådö Ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) 20.11.2013 1/8 SISÄLLYS Suunnittelun lähtökohdat 1. Suunnittelualue ja hankkeen tausta 2. Suunnittelun tavoite

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 236 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(13) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 44. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1501 SAUVON KUNTA NUMMENPAKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 116 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.1.2015 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 240 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

RÅNÄSVIKENIN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RÅNÄSVIKENIN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.3.2012 RÅNÄSVIKENIN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Alue sijaitsee Pyhtään Suur-Ahvenkosken kylässä, nykyisen valtatien 7 eteläpuolella,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

HANSAS II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty

HANSAS II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN HANSAS II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.11.2008 päivitetty 11.12.2008 SIPOON KUNTA MAANKÄYTTÖ p. 09-23 531 Iso Kylätie 18, 04130 SIPOO

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 20.11.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VALKSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(12) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 403. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA KREULANRANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.11.2015, tarkistettu 22.3.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Hinnerjoki 403 KIINTEISTÖT 1:122 (osa), 10:17, 1:135 (osa), 1:139, 1:140,

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO / SUNNANVIK ASEMAKAAVA ABC PIKKALA Päiväys 10.6.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ KALLIOMÄKI 635-432-3-108 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.10.2015 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KUHMOISTEN KUNTA AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.1.2015 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti ja rajaus. Rajausta voidaan tarkistaa hankkeen aikana. OSALLISTUMIS-JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 JA KAAVALUONNOS Asemakaavan muutos koskien Karvian keskustan kortteleita 82 ja 83 sekä M aluetta. Tilat 230-405-8-76, 8-180, 8-179, 8-220 11.11.2013 Pohjois-Satakunnan

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot