Lausunto 1 (11) YM/600/ Ympäristöministeriö PL VALTIONEUVOSTO. Viite: Lausuntopyyntönne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto 1 (11) YM/600/2012 31.5.2012. Ympäristöministeriö PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO. Viite: Lausuntopyyntönne 19.04."

Transkriptio

1 Lausunto 1 (11) Ympäristöministeriö PL VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntönne , LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAEIKSI RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUKSESTA JA RAKENNUKSEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN KYLMÄLAITTEIDEN ENERGIATEHOKKUUDEN TARKASTAMISESTA ANNETUN LAIN KUMOAMISESTA SEKÄ LUONNOKSIKSI ESITYKSEEN LIITTYVIKSI ASETUKSIKSI ja Suomen Vuokranantajat ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto lausuntopyyntönne mukaisista laki- ja asetusesityksistä. Pidämme tärkeänä asiana rakennusten energiatehokkuuden parantamista. Rakennusten omistajia ja käyttäjiä tulee kannustaa toteuttamaan energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, jotka ovat kustannustehokkaita. Energiatodistuslainsäädännön uudistamisella ei tule kuitenkaan lisätä merkittävästi kiinteistönomistajien kustannuksia. Tämän vuoksi katsomme, että energiatodistuksen laadinta tulee nivoutua kiinteistön suunnitelmalliseen ylläpitoon liittyviin selvityksiin. Energiatodistusjärjestelmä ei saa aiheuttaa sitä, että niiden laadintaan sidotaan suuressa määrin rakennusten energiatehokkuuden asiantuntijat. Tulee muistaa, että heidän työpanostaan tarvitaan myös muissa tehtävissä kuin pelkkien energiatodistusten laadinnassa. Energiatodistuslainsäädännön uudistaminen tulee vaikuttamaan suureen osaan suomalaisista ja heidän asumiskustannuksiinsa. Tämän vuoksi olisimme toivoneet perusteellisempaa taloudellisten vaikutusten arviointia energiatodistusuudistusta käsittelevän lakiehdotuksen perusteluissa - erityisesti asunto-osakeyhtiöiden ja niiden osakkaiden kannalta.olisi ollut tärkeää yrittää arvioida, minkälaisia kustannusvaikutuksia todistusten laatimisella on taloyhtiöille. Lisäksi lausuntomateriaaliin liitetyt esimerkkilaskelmat olemassa olevien rakennusten energialuokista olisivat helpottaneet laki- ja asetusehdotusten läpikäyntiä. Seuraavassa on esitetty tarkemmat kommentit liittyen laki- ja asetusehdotusten kohtiin. Todennäköisesti tulemme täydentämään lausuntoamme ympäristöministeriön asetusluonnoksen, erityisesti siihen liittyvien liitteiden, osalta.

2 Lausunto 2 (11) Rakennusten energiatodistusta koskeva lakiluonnos 4 Pykälässä määritellään, että energiatodistus annetaan rakennukselle tai rakennuksen osalle. Esityksen mukaan yhdeksi rakennukseksi rinnastetaan rakennusryhmä, jotka ovat kiinni toisissaan rakennusosalla. Rakennusosalla voidaan tarkoittaa teknistä järjestelmää tai rakennuksen vaipan osaa. Pyydämme, että edellä esitettyä kohtaa täsmennetään. Katsomme, että energiatodistus tulisi edelleen voida antaa yhtenä energiatodistuksena koko asunto-osakeyhtiölle poislukien merkittävät rakennuksen osat, joiden käyttötarkoitus eroaa asuinkäytöstä. Energiatodistuksessa voitaisiin eritellä taloyhtiön asuinrakennukset ja rakennuksen osat ja niihin liittyvät tiedot, mm. toimenpidesuositukset, mutta itse energialuokka annettaisiin yhteenlaskettuna koko asunto-osakeyhtiölle. Tämä selkeyttäisi viestintää, estäisi tehokkaammin taloyhtiöiden energiatodistusten hankinnasta aiheutuvien kustannusten riistäytymistä ja vähentäisi energiatodistuksiin liittyvää byrokratiaa. Useasta rakennuksesta koostuva asunto-osakeyhtiö joutuisi maksamaan ehdotuksen mukaan enemmän mm. energiatodistusten tallentamisesta energiatodistustietojärjestelmään, koska todistuksia olisi enemmän kuin yksi. On suuri riski, että esimerkiksi kahdesta rakennuksesta koostuva rivitaloyhtiö joutuu maksamaan kaksi kertaa enemmän energiatodistuksen laatimisesta kuin samankokoinen, mutta vain yhdestä rakennuksesta koostuva rivitaloyhtiö. Tämä lisäisi erityisesti pienten taloyhtiöiden, jotka koostuvat erillis-, pari- ja rivitaloista, energiatodistusten laadinnasta aiheutuvia kustannuksia ilman lisähyötyä. 6 Pidämme hyvänä, että myytäessä tai vuokratessa voidaan antaa energiatodistus jäjennöksenä ostajalle tai uudelle vuokralaiselle. Pyytäisimme, että tätä kohtaa tarkennettaisiin siten, että todistuksen nähtävillä olo voidaan toteuttaa joko sähköisesti tai alkuperäisen asiakirjan tai jäljennöksen esille laittamisella, kuten perusteluissa on mainittu. Lisäksi tulisi selkeyttää viittausta alivuokrasuhteeseen, jotta käy selkeästi ilmi velvollisuuden ulottuvan vain päävuokrasuhteisiin. 9 Energiatodistusten luokitteluasteikko määräytyisi esityksessä rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Pidämme tätä hyväksyttävänä ratkaisuna, mutta asuinrakennusten kohdalla tulisi olla käytössä vain yksi luokitteluasteikko. Kaikilla asuinrakennuksilla on kuitenkin sama käyttötarkoitus, vaikka itse

3 Lausunto 3 (11) rakennustyyppi voi vaihdella. Energiatodistusten tarkoituksena on mahdollistaa myynti- ja vuokraustilanteessa rakennusten energiatehokkuuden vertailu. Näin ollen pitää olla mahdollista vertailla esimerkiksi rivi- ja omakotitaloja keskenään, jotta rakennusten energialuokilla olisi todellisia vaikutuksia osto- ja vuokrauspäätöksiin. Yksi yhteinen asuinrakennusten luokitus mahdollistaisi myös energiatodistuksen antamisen koko taloyhtiölle yhtenä todistuksena. Tiedostamme hyvin, että eri asuinrakennustyypeillä on ominaisuuksia, jotka asettavat ne suhteessa toisiinsa erilaiseen asemaan energialuokkaa määritettäessä. Siitäkin huolimatta luokitteluasteikko tulisi olla sama kaikille asuinrakennuksille, eikä todellisia ominaisuuksia tulisi tasoittaa erilaisilla asuinrakennusten luokitteluasteikoilla. Yksi ja ainoa luokitteluasteikko asuinrakennuksille myös omalta osaltaan parantaisi energiatodistuksen kannustavuutta ja motivoisi suuntaamaan energiatehokkuustoimenpiteitä oikeisiin kohteisiin asuinrakennuskannassa. Energiatodistusten laatijoiden käytännön työn helpottamiseksi ympäristöministeriön tulisi organisoida tietoportaali, jota voitaisiin käyttää parannustoimenpiteiden valinnassa. Portaalin tulisi sisältää mm. esimerkkiratkaisuja tyypillisille rakennustyypeille ja arvioita näiden toimenpiteiden teknis-taloudellisista vaikutuksista. Tietoportaali edesauttaisi energiatodistusten kustannustehokasta laatimista. Nämä asiat tulee ottaa huomioon myös ympäristöministeriön asetuksen kohdissa 3 ja 4. Kyseistä portaalia voitaisiin hyödyntää myös asetusehdotuksessa (4 ) mainitun lisätiedon lähteenä omistajalle tai vuokralaiselle. Ehdotamme vielä harkittavaksi, voitaisiinko rakennuksen energiatehokkuus laskea hyödyntämällä sekä laskennallista että toteutunutta kokonaisenergiankulutusta. Energiatehokkuusluku olisi esimerkiksi näiden kahden, laskennallisen ja toteutuneen kokonaisenergiankulutuksen, keskiarvo. Toteutuneina kulutuksina käytettäisiin kolmen viimeisen kalenterivuoden kulutuksia. Lämmitysenergiankulutuksessa huomioitaisiin vuotuinen lämmitystarpeen vaihtelu. Mikäli käytettävissä ei olisi aiempia ja riittävän tarkasti eroteltuja kulutustietoja, laadittaisiin todistus lakiehdotuksen mukaisesti laskennallisesti. Ympäristöministeriön asetuksessa voitaisiin määritellä, mitä energiankulutuksen osatekijöitä on mitattava, jotta voitaisiin hyödyntää kulutustietoja osana energiatehokkuusluvun määrittämistä. Energiatodistuksen voimassaoloaika olisi lakiehdotuksen 8 mukainen eli 10 vuotta. Tällä muutoksella voitaisiin ottaa huomioon edes hieman mm. rakenteiden ominaisuuksiin ja laitteiden hyötysuhteisiin liittyviä epävarmuustekijöitä, jotka voivat olla seurausta laitteiden ja materiaalien ikääntymisestä sekä käytännön rakennus- tai korjaustöiden tekemisen laadusta. Tämä ei kuitenkaan antaisi täysimääräisesti mahdollisuutta mm. parantaa energialuokkaa sisäilmaston

4 Lausunto 4 (11) laatutason kustannuksella. Yhdistelmämalli motivoisi rakennustenomistajia parantamaan energiankulutuksen mittausjärjestelyjä, joka tulee nähdä tärkeänä asiana energiatehokkuuden parantamisen kannalta. On myös huomattava, että yhdistelmämalli voisi saada paremman hyväksynnän tavallisten kuluttajien keskuudessa kuin täysin laskennallinen lähestymistapa. 11 Kiinteistöliiton ja Vuokranantajien mielestä pykälä 11 on ylimitoitettu siltä osin, että aina ja kaikissa tapauksissa edellytetään havainnointia paikan päällä. Tämä pykälä tulisi tältä osin muuttaa seuraavaan muotoon: Rakennuksen tyypilliseen käyttöön tarvittavan energiamäärän selvittämiseksi sekä suositusten laatimiseksi tulee olemassa olevan rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavat ominaisuudet selvittää asiakirjoista, tarvittaessa havainnoimalla paikan päällä todistuksen kohdetta sekä tarvittaessa haastattelemalla rakennuksen käyttäjiä tai ylläpitohenkilökuntaa. Tämä muutos antaa paremman mahdollisuuden tehdä tapauskohtaisia ratkaisuja ja hyödyntää taloyhtiössä suunnitelmallisen ylläpidon välineitä, kuten kuntoarviota ja energiakatselmusta, energiatodistuksen laadintaprosessissa. On resurssien tuhlausta, jos taloyhtiö ei voi esimerkiksi hyödyntää teettämäänsä kuntoarviota energiatodistuksen laadintaprosessissa. Pakollisella kohdekäynnillä rangaistaisiin niitä, jotka jo harjoittavat suunnitelmallista kiinteistönpitoa ja ovat teettäneet esimerkiksi kuntoarvion tai energiakatselmuksen. Tämän lisäksi alle 10 vuotta sitten valmistuneista rakennuksista on olemassa aina riittävät asiakirjat, joiden perusteella energiatodistus voidaan laatia ilman kohdekäyntiä. Pakollinen kohdekäynti tarkoittaa käytännössä sitä, että energiatodistukset tulisi laatia lämmityskaudella, jotta voidaan havainnoida ja arvioida lämmitysjärjestelmän toimintaa. Asuinrakennuksissa lämmitysenergiankulutus on hallitsevassa asemassa, joten kohdekäynnillä tulisi pystyä havainnoimaan lämmitysjärjestelmän toimintaa. Muussa tapauksessa kohdekäynti jää hyvin pintapuoliseksi rakennuksen olemassa olon tarkistamiseksi, joka ei tuo kiinteistön omistajalle riittävästi lisäarvoa lisäkustannuksiin nähden. Lakisääteistä todistusta ja sen laadintaa ei voida sitoa tiettyyn vuotuiseen ajanjaksoon, koska myös lämmityskauden ulkopuolella on pystyttävä antamaan todistuksia mahdollisten myynti- ja vuokraustilanteiden vuoksi. Kiinteistöliitto ja Vuokranantajat katsovat, ettei paikanpäällä havannointi ole myöskään aina välttämätöntä energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden antamiseksi. Energiatodistuksen yhteydessä tehtävä kohdekäynti jäänee niin suppeaksi, että käytännössä suurin osa toimenpidesuosituksista tullee perustumaan rakennusosien ja teknisten järjestelmien käyttöikäarvioihin,

5 Lausunto 5 (11) esimerkiksi KH-kortin KH Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojakso tietoihin. Tämä ajatus pintapuolisesta havainnonnista on tuotu erittäin selkeästi esille myös ympäristöministeriön laatimassa lakiesityksen perusteluissa sivulla 22: havainnoimalla rakennusta paikan päällä silmämääräisesti. On myös huomioitava, että todistuksen antajan osaaminen ei riitä arvioimaan koko rakennuksen tilaa rakenteista aina taloteknisiin järjestelmiin asti. Tämän vuoksi esimerkiksi kuntoarvion kunnolliseen suorittamiseen tarvitaan useamman eri alan asiantuntemusta: rakennus- LVIJja sähkö-ja automaatiotekniikka. Haluamme myös muistuttaa, että paikanpäällä tapahtuva havainnointi edellyttää myös kiinteistönomistajan tai tämän edustajan läsnäoloa (isännöitsijä, kiinteistöpäällikkö, talonmies tms.), mikä tulee ottaa huomioon esityksen taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa ja todistuksen laatimiskustannuksissa. Emme sinällään vastusta paikanpäällä tapahtuvaa havainnointia, mutta koemme ettei ole olemassa riittäviä perusteita sen määräämisestä laissa pakolliseksi. On huomioitava, että iso osa energiatodistuksen suorista sekä välillisistä laadintakustannuksesta tulee olemaan seurausta kohdekäynnistä, joten sen pitää myös tuottaa selkeää lisäarvoa kiinteisönomistajalle. Katsomme, että pätevän energiatodistuksen laatijan tulee pystyä arvioimaan, onko hänellä käytössä riittävät tiedot energiatodistuksen laadintaa varten vai tuleeko hänen tehdä kohdekäynti. Näin ollen kohdekäynnin pakollisuudesta ei ole tarvetta säätää lailla. Emme myöskään näe mitään syytä, miksi normaalia todistustenantajien liiketoimintaan liittyvää riskiä, eli kohdekäynnin tarpeen arviointia, tulee siirtää kiinteistönomistajalle energiatodistuslainsäädännöllä. 9 on mainittu, että todistuksen laatija on oikeutettu saamaan tarvitsemansa tiedot rakennuksen omistajalta tai haltijalta. Näitä tarvittavia tietoja tulisi tarkentaa ympäristöministeriön asetuksessa, jotta esimerkiksi energiatodistuksen hankintavaiheessa sekä tilaajalla että energiatodistuksen laatijalla olisi selkeämpi kuva mahdollisesti tarvittavista tiedoista. 12, 13 ja 14 Kiinteistöliitto ja Vuokranantajat pitävät hyvänä, että energiatodistuksen antajalta edellytetään osoitettua ja todettua pätevyyttä. Tämä edesauttaa luotettavan ja toimivan energiatodistusjärjestelmän rakentamista. Laissa tulisi edellyttää, että laatijarekisteriin merkitään, laatiiko pätevyyden omaava henkilö energiatodistuksia rakennuksille, joissa ei ole jäähdytystä vai jäähdytysjärjestelmällä varustettuihin rakennuksiin vai sekä että. Energiatodistuksen laatijan tulisi myös noudattaa tätä rekisterin merkintää laatiessaaan energiatodistuksia.

6 Lausunto 6 (11) Tällöin olisi yksiselitteistä, ettei energiatodistuksen laatijalta voida missään tilanteessa edellyttää sellaisten laitteiden, välineiden ja järjestelmien hankkimista, joita hän ei työssään tarvitse. Esimerkiksi dynaamista simulointityökalua ei tarvita, jos ei tehdä energiatodistuksia rakennuksiin, joissa on jäähdytysjärjestelmä. Rekisterimerkintä helpottaisi tulevaisuudessa myös pätevyyden uusintaan liittyvien asioiden selvittämistä. Esitämme harkittavaksi, että energiantodistuksen laatijan pätevyys jaettaisiin kaksiportaiseksi. Jäähdyttämättömien rakennusten pätevyysvaatimukset olisivat nykyisen esityksen kaltaiset, mutta se ei oikeuttaisi jäähdytettyjen rakennusten energiatodistusten laadintaan. Jäähdytettyjen rakennusten osalta tutkintovaatimuksia tulisi kiristää vastaamaan vähintään insinööritason tutkintoa ja vaativampaa pätevyystenttiä. Henkilö, joka omaa pätevyyden laatia todistuksia jäähdytetylle rakennukselle, olisi pätevä tekemään myös jäähdyttämättömien rakennusten energiatodistuksia. Tämä olisi täysin perusteltu muutos, koska jäähdytettyihin rakennuksiin liittyvä dynaaminen simulointi vaatii korkeaa tieto-taitoa rakennusten energiatehokkuudesta ja energiasimuloinneista. 15 ja 16 Pidämme pätevyyksien laadunvalvonnan takia hyvänä ehdotuksena sitä, että olisi olemassa yksi pätevyyslautakunta, joka hyväksyisi tai hylkäisi pätevyyden toteajan esitykset. Edelleen pätevyyden toteajana tulisi voidatoimia useampia tahoja. Useamman tahon toimiessa pätevyyden toteajana, jotka järjestävät ja vastaanottavat pätevyyskokeen, tulisi varmistua pätevyyskokeiden yhdenmukaisesta vaatimustasosta. 20 ja 21 Perustelumuistiossa on todettu pykälän 21 kohdalla, että energiatodistustietojärjestelmän sisältämien tietojen luovuttamisesta tullaan perimään maksu. Kiinteistöliiton ja Vuokranantajien mielestä rekisteristä löytyvien energiatodistusten tulee olla julkisia, ja että ne ovat maksutta katseltavissa sähköisessä muodossa. Tulosteiden yms. saaminen voi olla maksullista. Lisäksi toteamme, että rakennusten omistajilla tulee olla maksuton mahdollisuus selvittää rekisteristä, kuka on pätevöitynyt energiatodistuksen laatijaksi ja onko hänet rekisteröity laatijarekisteriin. Energiatodistustietojärjestelmää tulisi jatkossa kehittää siten, että sieltä löytyisi laskentatyökalu jäähdyttämättömien rakennusten energiatodistuksen laadintaa varten. Vastaavan tyyppisellä idealla on toteutettu Taloyhtiöiden kuntotodistusten laadinta. Tällöin energiatodistuksen tietojen syöttämistä

7 Lausunto 7 (11) rekisteriin ei tarvitsisi tehdä erikseen, vaan tiedot siirtyisivät rekisterin puolelle samalla kertaa, kuin todistus laaditaan. Tämä lisäisi tehokkuutta energiatodistusten laadintaan. Tietojärjestelmässä olevan laskentatyökalun käyttäminen tulisi olla vapaaehtoista ja edelleen energiatodistuksen laatija voisi itse valita käyttämänsä työkalut. 22 Mielestämme todistuksen laatijan arkistointiin liittyvät velvoitteet ovat liian raskaat ja lisäävät turhaa byrokratiaa. Loppujen lopuksi arkistointiin liittyvien järjestelmien ja byrokratian ylläpito lankeaa rakennusten omistajien maksettavaksi. Nämä välilliset kustannukset eivät lisää rakennusten energiatehokkuutta, mutta syövät niin henkilö- kuin taloudellisia resursseja. Energiatodistuslomake tulee muokata sellaiseksi, että se sisältää myös valvonnan kannalta riittävän informaation käytetyistä lähtötiedoista, mistä ja kuinka ne on kerätty, laskentatuloksista ja toimenpide-ehdotuksiin liittyvistä asioista. Tällöin ei tarvitse luoda kaksinkertaisia tietojärjestelmiä, vaan tiedot voidaan tallentaa suoraan energiatodistustietojärjestelmään. Lakiesityksessä myös edellytetään, että energiatodistuksen laatijan on säilytettävä ja arkistoitava kyseiset tiedot. Suurin osa energiatodistusten laatijoista tulee työskentelmään yrityksissä työntekijöinä. On selvää, että mahdollinen arkistointivastuu on oltava kaikissa tilanteissa yrityksellä tai ammatinharjoittajalla, joka energiatodistuksia laatii. Lisäksi 15 vuoden säilyttämisvelvoite on liian pitkä energiatodistusten voimassaoloaikaan suhteutettuna ja siihen nähden, että energiatodistuksen antajan tiedot poistetaan rekisteristä 10 vuoden kuluttua hänen lopetettuaan todistusten antaminen (22 ). 28 ja 29 Vuoden 2007 energiatodistuslainsäädännön mukaan isännöitsijä on voinut laatia energiatodistuksen. Isännöitsijätodistuksen osana olevan energiatodistuksen voimassaoloaikaa ei ole nykyisessä laissa erikseen säädetty, koska todistuksen tulee perustua uusimpiin kulutustietoihin. Energiatodistuksenmallissa ei ilmene energiatodistuksen laatimispäivää, mutta todistuksesta selvästi ilmenee, minkä vuoden kulutustietoihin perustuen todistus on laadittu. Käytännössä isännöitsijä laatii laskelman kerran vuodessa edellisen vuoden kulutustietoihin perustuen. Yksittäinen annettu isännöitsijäntodistus on voimassa vain 3 kuukautta hyvästä välitystavasta johtuen, mutta se ei mielestämme johda siihen, että kerran vuodessa laadittu energiatodistus vanhentuisi yksittäisen isännöitsijätodistuksen vanhentumisen myötä.

8 Lausunto 8 (11) Mielestämme todistuksen vanhentuminen ei voi perustua yksittäisen isännöitsijäntodistuksen päivämäärään. On myös huomioita, että uuden lain voimaantullessa voi syntyä ongelmia siitä, onko uuden energiatodistuslain voimaantullessa samana vuonna, mutta aiemman lain aikana laadittu todistus voimassa. Esimerkiksi vuoden 2013 alussa laaditaan todistukset, jotka perustuvat vuoden 2012 kulutustietoihin. Pidämme erityisen tärkeänä, että laissa esitetyt siirtymäajat on esitetty selkeästi. Esityksen perusteella velvoite laatia energiatodistus laajenee, koska esityksen mukaan todistus tulee laatia asunto-osakeyhtiössä myös yksittäisille rakennuksille. Tämä velvoite syntyy myös, kun todistus tulee laatia rakennuksen eri rakennuksenosalle, jos käyttötarkoitukset eroavat olennaisesti toisistaan. Tämä johtaa siihen, että esitettyjen siirtymäsäännösten perusteella yksittäisessä taloyhtiössä ennen lain voimaantuloa laadittu todistus vanhenee eri aikana rakennetuille rakennuksille tai rakennuksenosille eri aikaan. Mikäli aiemman lain aikana on esimerkiksi laadittu neljä rakennusta käsittävälle asunto-osakeyhtiölle yksi todistus, ehdotamme että ko. todistusta voidaan siirtymäaikana pitää kaikkia rakennuksia koskien yhtenä todistuksena ja siirtymäajan tulisi olla riittävän pitkä. Yksittäisessä asunto-osakeyhtiössä voi esimerkiksi olla rakennus, joka on rakennettu ennen vuotta 1960 ja loput rakennukset on rakennettu 1960 jälkeen ja sen lisäksi osa rakennuksista on eri käyttötarkoituksissa. Selvyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vuoksi laissa tai ainakin sen perusteluissa voitaisiin joka tapauksessa täsmentää, että todistuksen vanhentuessa jonkun rakennuksen osalta tulee uuden lain mukainen todistus laatia samanaikaisesti kaikkiin rakennuksiin uuden lain edellyttämällä tavalla. Siirtymäaika säännöksissä tulee myös ottaa paremmin huomioon todistusten laatijoiden riittävyys heti lain voimaantulosta lähtien. Perustelumuistiossa todetaan, että pätevöityneitä erillisen energiatodistuksen antajia oli huhtikuussa 2012 yhteensä 580. Lisäksi Motivan energiakatselmuskoulutuksen saaneita on noin On kuitenkin huomioitava, etteivät läheskään kaikki pätevöityneistä toimi sellaisissa tehtävissä, että he nyt tai tulevaisuudessa laatisivat energiatodistuksia. On arvioitu, että erillisen energiatodistuksen antajan pätevyyden omaavista henkilöistä alle puolet olisivat tehtävissä, joissa energiatodistusten laadinta tulisi kysymykseen. Lisäksi pätevöityneistä henkilöistä noin 50 % on FISEn ja Kiinkon tietojen mukaan keskittynyt Helsingin, Tampereen ja Turun työssäkäyntialueille. Toisin sanoen Suomen suurimpien kaupungien ulkopuolella pätevöityneitä energiatodistuksen antajia on vähäinen määrä. Vuonna 2010 tehtiin yhteensä noin kerros- ja rivitalohuoneiston kauppaa ja solmittiin noin uutta vuokrasopimusta

9 Lausunto 9 (11) vapaarahoitteisissa kohteissa. Lisäksi kyseisenä vuonna toteutettiin omakotitalokauppaa. Alkuvaiheessa tarvittaisiin varovaisen arvion mukaan uuden lain mukaista energiatodistusta vuodessa olemassa oleville asuinrakennuksille, jotta myynti- ja vuokraustoiminta pysyisi normaalisti käynnissä. Tämä tarkoittaisi keskimäärin henkilötyöpäivän eli henkilön täysipäiväistä panosta energiatodistusten laadintaan vuositasolla. On siis selvää, ettei olemassa olevien todistustenlaatijoiden määrä ja niiden maantieteellinen jakaantuminen riitä tyydyttämään alkuvaiheen kysyntää, jos siirtymäajat ovat lakiesityksen kaltaiset. Käytännössä tämä tarkoittaisi alkuun tulevaa kysyntäpiikkiä ja viivästyksiä myynti- ja vuokraustoimintaan sekä energiatodistusten hintojen kohoamista. Siirtymäsäännöksillä tulee varmistaa, ettei suurta kysyntypiikkiä pääse syntymään ja vuotuiset todistusten laadintamäärät saataisiin pidettyä mahdollisimman tasaisina. Tämä olisi myös etu energiatodituksia laativille yrityksille ja ammattinharjoittajille. On myös muistettava, että voimassa olevan lain mukaisen erillisen energiatodistuksen antajan pätevyyden omaava henkilö tarvitsee aina täydennyskoulutusta, jotta hän pystyy laatimaan uuden lainsäädännön mukaisia energiatodistuksia. Tämä tulee ottaa huomioon arvioitaessa resurssien riittävyyttä ja tarvittavia siirtymäsäännöksiä. Edellä olevien tietojen perusteella ehdotamme, että siirtymäsäännöksiin otetaan maininta siitä, että isännöitsijän ennen lain voimaantuloa viimeksi laatima energiatodistus on voimassa 5 vuotta siitä vuodesta, johon todistuksen kulutustiedot perustuvat. Esitämme seuraavaa lisäystä siirtymäaikasäännökseen: heinäkuun 1 päivästä 2017 lukien, kun kyseessä on vuoden 2007 rakennusten energiatodistuslain mukainen suuri asuinarakennus, jolla on lain voimaan tulon hetkellä voimassa oleva isännöitsijäntodistuksen yhteydessä annettu energiatodistus. Lisäksi koemme, että suurten rakennusten, joiden energiatodistus on laadittu rakennuslupavaiheessa, voimassaoloaikaa alkuperäisestä neljästä vuodesta tulisi pidentää. Uuden laskennallisen energiatodistuksen laatimista neljän vuoden jälkeen ei voida pitää kustannustehokkaana toimintana, vaan uuden energiatodistuksen laadinta tulee pystyä rytmittämään normaaliin suunnitelmalliseen toimintaan eli ensimmäisen kuntoarvion laadinnan yhteyteen. Ehdotammekin seuraavaa lisäystä pykälään 28: heinäkuun 1 päivästä 2019 lukien, kun kyseessä on vuoden 2007 rakennusten energiatodistuslain mukainen suuri asuinarakennus tai muu rakennus, jolla on lain voimaan tulon hetkellä voimassa oleva rakennuslupamenettelyn yhteydessä annettu energiatodistus.

10 Lausunto 10 (11) Pidämme siirtymäsäännöksen 28 :n 2 momentin a) kappaleen kirjoitusasua epäselvänä. Lisäksi otettaessa huomioon edellä esitetyt muutokset siirtymäaikasäännöksiin tulee 2 momentin a) kappale muuttaa koskemaan asuinrakennusta tai asuinrakennusryhmää, jossa on kolme, mutta korkeintaan kuusi asuinhuoneistoa. Ympäristöministeriön asetusluonnos rakennusten energiatodistuksesta 1 Kuten totesimme lakiesityksen 9 kohdalla, niin asuirakennuksille tulee käyttää vain yhtä luokitteluasteikkoa. Näin mm. asunnon ostajan olisi mahdollista vertailla eri asuinrakennustyyppien energiatodistusluokkia keskenään. Eri käyttötarkoitusta varten rakennetut rakennukset tarvitsevat kuitenkin edelleen omat luokitteluasteikot. 3 Esitämme, että rakennuksen ominaisuuksien selvittämistä käsittelevää kohtaa muutettaisiin seuraavanlaiseen muotoon: Energiansäästösuosituksia varten tulee arvioida rakennusosien kunto asiakirjoista, tarvittaessa paikanpäällä tehtävien silmämääräisten havaintojen tai tarvittaessa rakennuksen käyttäjiä tai ylläpitohenkilökuntaa haastattelemalla ja selvittää Kiinteistöliiton näkemyksen mukaan edellytettäessä arvioita energiansäästön määrästä ja vaikutuksesta E-lukuun sekä arvioita toimenpiteiden takaisinmaksuajoista on yksilöitävä tarkemmin, kuinka nämä tarkastelut tehdään. Tämä on edellytyksenä sille, että asioita käsitellään yhtenäisellä tavalla energiatodistuksia laadittaessa. 6 Kiinteistöliiton mielestä käyttötarkoitukseltaan toisistaan eroavien rakennuksen osien merkittävyyteen liittyvä kohta tulisi muokata muotoon: katsotaan rakennuksen osa merkittäväksi vain, jos sen lämmitetty netto-ala ylittää 50 m2 ja sen lämmitetty nettoala on 30 prosenttia tai enemmän koko rakennuksen lämmitetystä nettoalasta. Nyt asetusehdotuksen kohta aiheuttaisi sen, että erittäin monessa kerrostalossa jouduttaisiin tekemään useita energiatodistuksia ns. kivijalkakauppojen vuoksi.

11 Lausunto 11 (11) Tämä nostaisi yksittäisten asunto-osakeyhtiöiden kustannuksia tuomatta kuitenkaan isossa mittakaavassa merkittäviä hyötyjä energiatehokkuuden parantamiseen. Esimerkiksi kolmesta kerrostalosta, joissa jokaisessa olisi liiketilaa, koostuva taloyhtiö joutuisi teettämään lakiehdotuksen mukaan kuusi erillistä energiatodistusta. Tämä lisäisi turhaan hallinnollista työtä ja byrokratiaa. Pahimmassa tapauksessa kyseisenlainen taloyhtiö joutuisi maksamaan kuusi kertaa enemmän lain vaatimusten täyttämisestä kuin asuntoosakeyhtiö, joka koostuisi vain yhdestä kerrostalosta ilman liiketiloja. Kunnioittavasti, SUOMEN KIINTEISTÖLIITO RY Harri Hiltunen toimitusjohtaja Anu Kärkkäinen päälakimies Jukka Kero pääekonomisti Petri Pylsy energia-asiantuntija SUOMEN VUOKRANANTAJAT RY Mia Koro-Kanerva toiminnanjohtaja

ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Petri Pylsy Kiinteistöliitto

ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Petri Pylsy Kiinteistöliitto ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Petri Pylsy Kiinteistöliitto 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Käytössä kaikissa EU maissa, toteutustapa kansallinen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN?

ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Useita eri todistuslomakkeita, laatimistapoja, laatijoiden pätevyysvaatimuksia ja

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan

Lisätiedot

Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta?

Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta? Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta? Koulutusilta, HyRiMä:n kiinteistöyhdistys 20.11.2013, HAMK, Riihimäki DI Petri Pylsy EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/31/EU, annettu 19 päivänä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Ilkka Salo LVI-talotekniikkateollisuus

ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Ilkka Salo LVI-talotekniikkateollisuus ENERGIATODISTUS UUDISTUU MITEN? Ilkka Salo LVI-talotekniikkateollisuus 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Käytössä kaikissa EU maissa, toteutustapa

Lisätiedot

Nykyinen energiatodistuskäytäntö

Nykyinen energiatodistuskäytäntö ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Energiatodistus on ollut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ?

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan 2008 Nykyisin useita eri todistuslomakkeita,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus uudistuu. Hallituksen esitys laiksi rakennuksen energiatodistuksesta Ympäristöministeriö 8.11.2012

Rakennuksen energiatodistus uudistuu. Hallituksen esitys laiksi rakennuksen energiatodistuksesta Ympäristöministeriö 8.11.2012 Rakennuksen energiatodistus uudistuu Hallituksen esitys laiksi rakennuksen energiatodistuksesta Ympäristöministeriö 8.11.2012 Mikä on energiatodistus? Energiatodistus on työkalu jolla voi helposti vertailla

Lisätiedot

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia K: Mikä on rakennuksen energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja

Lisätiedot

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu Pientalojen energiatehokkuusluokittelu IEE/PEP seminaari 23.11.2006 erikoistutkija Copyright VTT VTT, Lähde: Hallituksen esitys 170 & YM SISÄLLYS 1. Energiatehokkuuden edistämisen yleisaikataulu Suomessa

Lisätiedot

KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA

KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA Paremman asumisen puolesta KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA ENERGIATODISTUSLAIN MUUTTAMINEN MIKÄ ENERGIATODISTUSLAKI JA ENERGIATODISTUS? Laki rakennuksen energiatodistuksesta

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? Matti Hellgrén. Suomen Talokeskus Oy

ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? Matti Hellgrén. Suomen Talokeskus Oy ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? LAKI RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laki rakennuksen energiatodistuksesta 13.4.2007. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 19.6.2007. Koskee vuoden

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaushankkeet hallintaan. Lähde: IKE-raportti 2005. Ins.tsto Mikko Vahanen Oy

Taloyhtiön korjaushankkeet hallintaan. Lähde: IKE-raportti 2005. Ins.tsto Mikko Vahanen Oy Taloyhtiön korjaushankkeet hallintaan Lähde: IKE-raportti 2005. Ins.tsto Mikko Vahanen Oy KUNTOTODISTUKSEN TARKOITUS Asuntokaupan kuluttajansuoja paranee Taloyhtiö alkaa suunnitella kunnossapitoaan Taloyhtiön

Lisätiedot

KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA

KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA Paremman asumisen puolesta KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUSLAISTA ENERGIATODISTUSLAIN MUUTTAMINEN MIKÄ ENERGIATODISTUSLAKI JA ENERGIATODISTUS? Laki rakennuksen energiatodistuksesta

Lisätiedot

Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä. Energiatodistukset käyttöön

Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä. Energiatodistukset käyttöön Energiatehokas rakennus - puhdasta säästöä Energiatodistukset käyttöön Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennukset kuluttavat Suomessa liki 40 prosenttia energiasta. Rakennusten energiankulutus vastaa 30

Lisätiedot

Uusi energiatodistus

Uusi energiatodistus Uudistunut energiatodistus mikä muuttuu? Uudet energiamääräykset korjausrakentamisessa Taloyhtiön energiailta 12.3.2013, Porvoo DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Uusi energiatodistus 1 Nykyinen

Lisätiedot

Rakennusten energiatodistustietojärjestelmä

Rakennusten energiatodistustietojärjestelmä Rakennusten energiatodistustietojärjestelmä -säännökset ja voimaantulo Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 8.4.2014 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari Lain tarkoitus ja

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus uudistuu - miten? 17.01.2013 Ympäristöministeriö Maarit Haakana

Rakennuksen energiatodistus uudistuu - miten? 17.01.2013 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Rakennuksen energiatodistus uudistuu - miten? 17.01.2013 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Uusi energiatodistusta koskeva lainsäädäntö Laki rakennuksen energiatodistuksesta hyväksytty eduskunnassa 18.12.2012

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp. Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp. Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Energiatodistuksen eri antotavat ja todistusten voimassaolo

Energiatodistuksen eri antotavat ja todistusten voimassaolo Energiatodistukset käyttöön kiinteistö- ja asuntomarkkinoilla Maarit Haakana Yli-insinööri, Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto maarit.haakana@ymparisto.fi Energiatodistuksien toivotaan tulevina

Lisätiedot

Energiatodistus. Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013. Maarit Haakana Ympäristöministeriö

Energiatodistus. Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013. Maarit Haakana Ympäristöministeriö Energiatodistus Oma Koti -messuseminaari 12.4.2013 Maarit Haakana Ympäristöministeriö Ilta- Sanomat 28.3.2013: Onko pakollinen energiatodistus reilua vai ei? Kaisan vastaus: Ostajan kannalta pientalojen

Lisätiedot

HE 335/2014 vp. Asiantuntijakuuleminen Ympäristövaliokunta ke 10.12.2014 klo 9.30. (Ympäristövaliokunnan kokoushuone E 318, Eduskuntatalon 3. krs.

HE 335/2014 vp. Asiantuntijakuuleminen Ympäristövaliokunta ke 10.12.2014 klo 9.30. (Ympäristövaliokunnan kokoushuone E 318, Eduskuntatalon 3. krs. HE 335/2014 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä sekä rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta. Asiantuntijakuuleminen Ympäristövaliokunta

Lisätiedot

Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä

Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä Laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä Energiatodistusten laatijoiden keskustelu ja verkostoitumistilaisuus 10.3.2015 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö Tietojärjestelmä

Lisätiedot

12.5.2006. Lausunto energiatehokkuusdirektiivin edellyttämän rakennuksen energiatodistuksen käyttöönotto

12.5.2006. Lausunto energiatehokkuusdirektiivin edellyttämän rakennuksen energiatodistuksen käyttöönotto LAUSUNTO 1 Ympäristöministeriö Kirjaamo PL 35 Kasarminkatu 25 00023 VALTIONEUVOSTO Lausunto energiatehokkuusdirektiivin edellyttämän rakennuksen energiatodistuksen käyttöönotto Euroopan unionin energiapolitiikan

Lisätiedot

Energiatodistuslainsäädännön uudistaminen. 19.3.2013 Riitta Kimari

Energiatodistuslainsäädännön uudistaminen. 19.3.2013 Riitta Kimari Energiatodistuslainsäädännön uudistaminen 19.3.2013 Riitta Kimari Energiatodistuslainsäädäntö uudistuu Energiatodistus on työkalu jolla voi helposti vertailla rakennusten energiatehokkuutta Energiatodistus

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijat, ryhmäkeskustelujen kooste 18.11.2015

Energiatodistusten laatijat, ryhmäkeskustelujen kooste 18.11.2015 Energiatodistusten laatijat, ryhmäkeskustelujen kooste 18.11.2015 (Suluissa olevat tekstit ovat joko alkuperäisessä kommentissa olleet epäselvää tekstiä tai kommentin ymmärtämiseksi asiayhteyden mukaan

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijoiden Keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus

Energiatodistusten laatijoiden Keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus Energiatodistusten laatijoiden Keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 11.5.2017 Scandic Park, Helsinki Ulla Laapotti, energia-asiantuntija Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa keskeisesti

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa. Pekka Kalliomäki, yli insinööri

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa. Pekka Kalliomäki, yli insinööri Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa Pekka Kalliomäki, yli insinööri 1 Esityksen sisältö Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi Uudistuvat rakennusten energiamääräykset C3, D2,

Lisätiedot

LAUSUNTO HE 161/2012vp 19.11.2012

LAUSUNTO HE 161/2012vp 19.11.2012 LAUSUNTO HE 161/2012vp Eduskunnan ympäristövaliokunta HE 161/2012 vp Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Erkki Aalto 20.11.2012 Asia Hallituksen esitys (HE 161/2012 vp) eduskunnalle laeiksi

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus 18.11.2015 Energiatodistusten voimassaoleva säädöstausta - ajankohtaisia tapahtumia

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Suomessa Pekka Kalliomäki, yli-insinööri 1 Esityksen sisältö Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi Uudistuvat rakennusten energiamääräykset C3, D2,

Lisätiedot

Asia. Lausunnon antajasta

Asia. Lausunnon antajasta Sivu 1 (5) Asia Hallituksen esitys HE 161/2012 vp eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Energiatodistukset käytännössä

Energiatodistukset käytännössä Energiatodistukset käytännössä Petri Pylsy, DI Energia-asiantuntija, Suomen Kiinteistöliitto ry petri.pylsy@kiinteistöliitto.fi Mauri Marttila, YTM Tutkimusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry mauri.marttila@kiinteistöliitto.fi

Lisätiedot

Huom. laadintaan tarvitaan huomattava määrä muiden kuin varsinaisen laatijan aikaa ja työtä.

Huom. laadintaan tarvitaan huomattava määrä muiden kuin varsinaisen laatijan aikaa ja työtä. Viite: HE Energiatodistuslaki (HE 161/ 2012 vp) 7.12.2012 Energiatodistusten edellyttämät toimenpiteet, kustannukset ja vaikutukset todistusten tarvitsijoiden näkökulmasta Energiatodistukset: tarvittavat

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015. Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015. Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Energiatodistusneuvonta Usein kysyttyä Ennakkokyselyn satoa. Motiva Oy, Energiatodistusten laatijoiden verkottumis- ja keskustelutilaisuus

Energiatodistusneuvonta Usein kysyttyä Ennakkokyselyn satoa. Motiva Oy, Energiatodistusten laatijoiden verkottumis- ja keskustelutilaisuus Energiatodistusneuvonta Usein kysyttyä Ennakkokyselyn satoa Motiva Oy, 1 Usein kysyttyä Motivan Energiatodistusneuvonnassa Ennakkokyselyn satoa Motiva Oy 2 Energiatodistusneuvonnan tilastoa Neuvontaan

Lisätiedot

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin lausunto luonnoksesta rakennusten energiatodistusten uudistamiseksi

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin lausunto luonnoksesta rakennusten energiatodistusten uudistamiseksi 31.5.2012 Sivu 1 (5) Vastaanottaja: kirjaamo.ym@ymparisto.fi riitta.kimari@ymparisto.fi maarit.haakana@ymparisto.fi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin lausunto luonnoksesta rakennusten energiatodistusten

Lisätiedot

Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat. Jan Mattsson 18.03.2010

Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat. Jan Mattsson 18.03.2010 Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat Jan Mattsson 18.03.2010 on nyt Samat ihmiset, samat palvelut, samat arvot Maailmanlaajuinen energianhallinnan asiantuntija 120 000 työntekijää sekä toimipaikkoja

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka - 100

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka - 100 ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Kimpikuja 3 80220 Joensuu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 204 Energiatodistus on annettu x rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2013. 50/2013 Laki. rakennuksen energiatodistuksesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2013

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2013. 50/2013 Laki. rakennuksen energiatodistuksesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2013 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2013 50/2013 Laki rakennuksen energiatodistuksesta Annettu Helsingissä 18 päivänä tammikuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

Laki rakennuksen energiatodistuksesta

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 1 Laki rakennuksen energiatodistuksesta VOIMASSA OLEVA LAKI 50/2013 Muutosehdotukset 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. energiatodistus uusiutuvat

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. energiatodistus uusiutuvat Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja energiatodistus uusiutuvat - Mihin meidän tulee valmistautua? Maarit Haakana / Ympäristöministeriö 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uusimisen tausta ja

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän

Lisätiedot

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1

AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1 Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.2016 Energiatodistuslakiin muutoksia Lain muutos vahvistettu

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (15) 31.05.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ. kirjaamo.ym@ymparisto.fi maarit.haakana@ymparisto.fi riitta.kimari@ymparisto.fi

LAUSUNTO 1 (15) 31.05.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ. kirjaamo.ym@ymparisto.fi maarit.haakana@ymparisto.fi riitta.kimari@ymparisto.fi LAUSUNTO 1 (15) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ kirjaamo.ym@ymparisto.fi maarit.haakana@ymparisto.fi riitta.kimari@ymparisto.fi Lausuntopyyntö 19.4.2012 YM2/600/2012 LAUSUNTO LUONNOKSISTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAEIKSI

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Ympäristövaliokunta to 25.2.2016 klo 10.00 HE 150/2015 vp (energiatodistus) SISÄLTÖ Kansalaisaloite Eduskunnan lausumat HE 150/2015 VP Energiatodistuksen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS JOENSUU. Suuret asuinrakennukset Rakennus

ENERGIATODISTUS JOENSUU. Suuret asuinrakennukset Rakennus ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Rivi- ja ketjutalot Osoite: TAPIONKATU 2 JOENSUU Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 1996 167-005-0597-0012-M Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn yhteydessä

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

MX6 Energia - Energiatehokkuus

MX6 Energia - Energiatehokkuus - Energiatehokkuus Rakennusten energiatehokkuuden kehitys, suunnittelu ja analysointi MX6 Energia on energiatehokkuuden suunnitteluohjelma, joka tuottaa virallisen energiatodistuksen sekä muita analysointiraportteja.

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Energiatodistuskysely ja siitä saatu palaute. Tapio Jalo, Motiva Oy

Energiatodistuskysely ja siitä saatu palaute. Tapio Jalo, Motiva Oy Energiatodistuskysely ja siitä saatu palaute Tapio Jalo, Motiva Oy Kyselyn taustatiedot 862 vastaajaa 65 % isännöitsijöitä 29 % erillisen energiatodistuksen tekijöitä Yli 60 % vastaajista tehnyt yli 10

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTO JA KUNNON KIINTEISTÖ - TAVOITTEET JA TYÖKALUT

KIINTEISTÖN KUNTO JA KUNNON KIINTEISTÖ - TAVOITTEET JA TYÖKALUT KIINTEISTÖN KUNTO JA KUNNON KIINTEISTÖ - TAVOITTEET JA TYÖKALUT Hallitusforum 24.9.2011 Helsinki Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi

Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal Palvelut Oy Timbal palvelu rakennusten

Lisätiedot

Painetta energiatehokkuuteen rakennus- ja kiinteistöalalla. Työkaluja ja tietolähteitä Tapio Jalo, Motiva Oy 8.10.2010

Painetta energiatehokkuuteen rakennus- ja kiinteistöalalla. Työkaluja ja tietolähteitä Tapio Jalo, Motiva Oy 8.10.2010 Painetta energiatehokkuuteen rakennus- ja kiinteistöalalla Työkaluja ja tietolähteitä Tapio Jalo, Motiva Oy 8.10.2010 Esityksen sisältö Energiatehokkuuteen panostaminen kannattaa nyt ja jatkossa Energiatehokkuuden

Lisätiedot

OMAKOTILIITON KANSALAISALOITE RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUKSEN MUUTTAMISEKSI

OMAKOTILIITON KANSALAISALOITE RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUKSEN MUUTTAMISEKSI OMAKOTILIITON KANSALAISALOITE RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUKSEN MUUTTAMISEKSI Tiedotustilaisuus ti 25.3.2014 Eduskunta, Pikkuparlamentti SISÄLTÖ Ongelmaesimerkit: kuluttajat ja kunnat Kuluttajilta/kansalaisilta

Lisätiedot

ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ Marita Mäkinen

ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ Marita Mäkinen ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ 9.11.2016 Marita Mäkinen MIKÄ ON FISE OY? FISE on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla toimiva henkilöpätevyyksiä toteava ja niiden kehittämiseen keskittyvä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: 1961-1965 Osoite: Rakennustunnus: EPÄVIRALLINEN. Asuntojen lukumäärä:

ENERGIATODISTUS. Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: 1961-1965 Osoite: Rakennustunnus: EPÄVIRALLINEN. Asuntojen lukumäärä: ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: 1961-1965 Osoite: Rakennustunnus: EPÄVIRALLINEN Lohja Asuntojen lukumäärä: Energiatodistus perustuu laskennalliseen kulutukseen

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 14.3.2017 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Aurinkomäki Espoo_Luhtikerrostalo Mäkkylänpolku 4 0650, ESPOO Rakennustunnus: Rak _Luhtikerrostalo Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

Suomen Omakotiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan seuraavaa:

Suomen Omakotiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan seuraavaa: LAUSUNTO 13.11.2015 Ympäristöministeriö PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO 1 (3) Asia: Viite: Luonnos Hallituksen esitykseksi laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 3 ja 9 :n muuttamisesta ja rakennusten

Lisätiedot

Tulevat rakentamisen energiamääräykset ja energiatodistukset 2012 Seurantajärjestelmä nyt ja tulevaisuudessa

Tulevat rakentamisen energiamääräykset ja energiatodistukset 2012 Seurantajärjestelmä nyt ja tulevaisuudessa Tulevat rakentamisen energiamääräykset ja energiatodistukset 2012 Seurantajärjestelmä nyt ja tulevaisuudessa 1 Esitys Miten energiamääräykset ovat muuttumassa v.2012? Muutospaineet energiatodistuksille?

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014

Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Kiinteistön elinkaari ja suunnitelmallinen kiinteistönpito Energiaekspertin jatkokurssi 14.4.2014 Jaakko Vihola Tampereen teknillinen yliopisto Esityksen sisältö 1. Kiinteistön elinkaari 2. Suunnitelmallinen

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Helsinki 18.11.2015 Janne Rasi, energia-asiantuntija 12.10.2007 Tekijän nimi Yleistä energiatodistuslaista Energiatodistuksen tarkoitus Ajankohtaista

Lisätiedot

Kiinteistöjen ylläpito ja

Kiinteistöjen ylläpito ja Kiinteistöjen ylläpito ja muuttuvat energiamääräykset Matti Hellgrén Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija Talokeskus Yhtiöt Oy Talokeskus Yhtiöt Oy on konserni, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja 6 0380 Vantaa 996 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku LUONNOS 6.9.07 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Energiatehokkuusluokka A B C D E F G Rakennuksen

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakennuksen energiatodistuksesta, ilmastointijärjestelmästä ja kylmälaitteista

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakennuksen energiatodistuksesta, ilmastointijärjestelmästä ja kylmälaitteista SUOMEN OMAKOTILIITTO ry LAUSUNTO 30.5.2012 Ympäristöministeriö PL 35 00023 Valtioneuvosto Dnro: YM2/600/2012 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakennuksen energiatodistuksesta, ilmastointijärjestelmästä

Lisätiedot

Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKM)

Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKM) Pätevöitynyt kuntoarvioija (PKM) Ympäristöministeriön toimeksiannosta perustettu vapaaehtoinen pätevyys. Päteviä suorittamaan kuntoarvion yleisesti käytössä olevan asuinkerrostalon kuntoarvion perusmallin

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pentintie 600 Kauhava Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: T 987 Kahden asunnon talot Rakennuksen laskennallinen

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO

KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO Korjausrakentamiselle määräykset Energiatehokas korjaaminen on osa kiinteistön normaalia

Lisätiedot

29.6.2012. Lausuntopyyntönne luonnoksesta laiksi Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi,

29.6.2012. Lausuntopyyntönne luonnoksesta laiksi Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi, LAUSUNTO 1 (5) Ympäristöministeriö Kirjaamo.ym@ymparisto.fi kirsi.martinkauppi@ymparisto.fi Lausuntopyyntönne luonnoksesta laiksi Maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi, YM6/600/2012 Lausunnon antajasta

Lisätiedot

Energiatodistusten hinta Toimenpide-ehdotukset Pientalot, rivitalot ja asuinkerrostalot Motiva Oy. 06/2017 Energiatodistuskysely

Energiatodistusten hinta Toimenpide-ehdotukset Pientalot, rivitalot ja asuinkerrostalot Motiva Oy. 06/2017 Energiatodistuskysely Energiatodistusten hinta 2015-2016 Toimenpide-ehdotukset Pientalot, rivitalot ja asuinkerrostalot Motiva Oy 06/2017 Energiatodistuskysely 2017 1 Energiatodistusten hinta Pientalot, rivitalot ja kerrostalot

Lisätiedot

Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä

Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Vantaa, Fur Center, 28.11.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.1.2013 Olennaiset tekniset vaatimukset

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Isonjärvenkuja Espoo

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Isonjärvenkuja Espoo ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Isonjärvenkuja 9 02940 Espoo 998 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Ympäristövaliokunta Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja Ympäristöministeriö

Ympäristövaliokunta Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja Ympäristöministeriö HE eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain ja rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 :n muuttamisesta (HE 86/2017 vp) Ympäristövaliokunta 28.9.2017

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.2016 Viimeisimmät muutokset energiatodistuksiin Uimahallit,

Lisätiedot

HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset. Liikenne- ja viestintävaliokunta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset. Liikenne- ja viestintävaliokunta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset Liikenne- ja viestintävaliokunta 27.10.2016 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos MRL 115 a Lähes nollaenergiarakennuksen määritelmä Lähes

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n

Lisätiedot

KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUS

KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUS KANSALAISALOITE ENERGIATODISTUS Raportin luovutus: pientalojen energiatodistuksen kehittäminen Eduskunta, hallituksen iso huone OMAKOTILIITON ERIÄVÄ MIELIPIDE PIENTALOJEN ENERGIATODISTUSTYÖRYHMÄN KOKOONPANOSTA,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kampusareena, toimistorakennusosa Korkeakoulunkatu 0 70, TAMPERE Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. VAETS-yhdyshenkilöpäivä Ympäristöministeriö Maarit Haakana

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. VAETS-yhdyshenkilöpäivä Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaista ympäristöministeriöstä VAETS-yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Lähes nollaenergiarakentaminen Erittäin korkea energiatehokkuus Energiantarve katetaan hyvin laajalti

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus

Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Energiatodistusrekisteri ja laatijan rooli

Energiatodistusrekisteri ja laatijan rooli Energiatodistusrekisteri ja laatijan rooli (Ohjelmassa: Energiatodistusten tietojärjestelmän esittely ja käyttö) 12.10.2007 Tekijän nimi 10.3.2015 Energiatodistusten laatijoiden verkottumistilaisuus Harri

Lisätiedot