Lausunto 1 (11) YM/600/ Ympäristöministeriö PL VALTIONEUVOSTO. Viite: Lausuntopyyntönne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto 1 (11) YM/600/2012 31.5.2012. Ympäristöministeriö PL 35 00023 VALTIONEUVOSTO. Viite: Lausuntopyyntönne 19.04."

Transkriptio

1 Lausunto 1 (11) Ympäristöministeriö PL VALTIONEUVOSTO Viite: Lausuntopyyntönne , LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAEIKSI RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUKSESTA JA RAKENNUKSEN ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄN KYLMÄLAITTEIDEN ENERGIATEHOKKUUDEN TARKASTAMISESTA ANNETUN LAIN KUMOAMISESTA SEKÄ LUONNOKSIKSI ESITYKSEEN LIITTYVIKSI ASETUKSIKSI ja Suomen Vuokranantajat ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto lausuntopyyntönne mukaisista laki- ja asetusesityksistä. Pidämme tärkeänä asiana rakennusten energiatehokkuuden parantamista. Rakennusten omistajia ja käyttäjiä tulee kannustaa toteuttamaan energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, jotka ovat kustannustehokkaita. Energiatodistuslainsäädännön uudistamisella ei tule kuitenkaan lisätä merkittävästi kiinteistönomistajien kustannuksia. Tämän vuoksi katsomme, että energiatodistuksen laadinta tulee nivoutua kiinteistön suunnitelmalliseen ylläpitoon liittyviin selvityksiin. Energiatodistusjärjestelmä ei saa aiheuttaa sitä, että niiden laadintaan sidotaan suuressa määrin rakennusten energiatehokkuuden asiantuntijat. Tulee muistaa, että heidän työpanostaan tarvitaan myös muissa tehtävissä kuin pelkkien energiatodistusten laadinnassa. Energiatodistuslainsäädännön uudistaminen tulee vaikuttamaan suureen osaan suomalaisista ja heidän asumiskustannuksiinsa. Tämän vuoksi olisimme toivoneet perusteellisempaa taloudellisten vaikutusten arviointia energiatodistusuudistusta käsittelevän lakiehdotuksen perusteluissa - erityisesti asunto-osakeyhtiöiden ja niiden osakkaiden kannalta.olisi ollut tärkeää yrittää arvioida, minkälaisia kustannusvaikutuksia todistusten laatimisella on taloyhtiöille. Lisäksi lausuntomateriaaliin liitetyt esimerkkilaskelmat olemassa olevien rakennusten energialuokista olisivat helpottaneet laki- ja asetusehdotusten läpikäyntiä. Seuraavassa on esitetty tarkemmat kommentit liittyen laki- ja asetusehdotusten kohtiin. Todennäköisesti tulemme täydentämään lausuntoamme ympäristöministeriön asetusluonnoksen, erityisesti siihen liittyvien liitteiden, osalta.

2 Lausunto 2 (11) Rakennusten energiatodistusta koskeva lakiluonnos 4 Pykälässä määritellään, että energiatodistus annetaan rakennukselle tai rakennuksen osalle. Esityksen mukaan yhdeksi rakennukseksi rinnastetaan rakennusryhmä, jotka ovat kiinni toisissaan rakennusosalla. Rakennusosalla voidaan tarkoittaa teknistä järjestelmää tai rakennuksen vaipan osaa. Pyydämme, että edellä esitettyä kohtaa täsmennetään. Katsomme, että energiatodistus tulisi edelleen voida antaa yhtenä energiatodistuksena koko asunto-osakeyhtiölle poislukien merkittävät rakennuksen osat, joiden käyttötarkoitus eroaa asuinkäytöstä. Energiatodistuksessa voitaisiin eritellä taloyhtiön asuinrakennukset ja rakennuksen osat ja niihin liittyvät tiedot, mm. toimenpidesuositukset, mutta itse energialuokka annettaisiin yhteenlaskettuna koko asunto-osakeyhtiölle. Tämä selkeyttäisi viestintää, estäisi tehokkaammin taloyhtiöiden energiatodistusten hankinnasta aiheutuvien kustannusten riistäytymistä ja vähentäisi energiatodistuksiin liittyvää byrokratiaa. Useasta rakennuksesta koostuva asunto-osakeyhtiö joutuisi maksamaan ehdotuksen mukaan enemmän mm. energiatodistusten tallentamisesta energiatodistustietojärjestelmään, koska todistuksia olisi enemmän kuin yksi. On suuri riski, että esimerkiksi kahdesta rakennuksesta koostuva rivitaloyhtiö joutuu maksamaan kaksi kertaa enemmän energiatodistuksen laatimisesta kuin samankokoinen, mutta vain yhdestä rakennuksesta koostuva rivitaloyhtiö. Tämä lisäisi erityisesti pienten taloyhtiöiden, jotka koostuvat erillis-, pari- ja rivitaloista, energiatodistusten laadinnasta aiheutuvia kustannuksia ilman lisähyötyä. 6 Pidämme hyvänä, että myytäessä tai vuokratessa voidaan antaa energiatodistus jäjennöksenä ostajalle tai uudelle vuokralaiselle. Pyytäisimme, että tätä kohtaa tarkennettaisiin siten, että todistuksen nähtävillä olo voidaan toteuttaa joko sähköisesti tai alkuperäisen asiakirjan tai jäljennöksen esille laittamisella, kuten perusteluissa on mainittu. Lisäksi tulisi selkeyttää viittausta alivuokrasuhteeseen, jotta käy selkeästi ilmi velvollisuuden ulottuvan vain päävuokrasuhteisiin. 9 Energiatodistusten luokitteluasteikko määräytyisi esityksessä rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Pidämme tätä hyväksyttävänä ratkaisuna, mutta asuinrakennusten kohdalla tulisi olla käytössä vain yksi luokitteluasteikko. Kaikilla asuinrakennuksilla on kuitenkin sama käyttötarkoitus, vaikka itse

3 Lausunto 3 (11) rakennustyyppi voi vaihdella. Energiatodistusten tarkoituksena on mahdollistaa myynti- ja vuokraustilanteessa rakennusten energiatehokkuuden vertailu. Näin ollen pitää olla mahdollista vertailla esimerkiksi rivi- ja omakotitaloja keskenään, jotta rakennusten energialuokilla olisi todellisia vaikutuksia osto- ja vuokrauspäätöksiin. Yksi yhteinen asuinrakennusten luokitus mahdollistaisi myös energiatodistuksen antamisen koko taloyhtiölle yhtenä todistuksena. Tiedostamme hyvin, että eri asuinrakennustyypeillä on ominaisuuksia, jotka asettavat ne suhteessa toisiinsa erilaiseen asemaan energialuokkaa määritettäessä. Siitäkin huolimatta luokitteluasteikko tulisi olla sama kaikille asuinrakennuksille, eikä todellisia ominaisuuksia tulisi tasoittaa erilaisilla asuinrakennusten luokitteluasteikoilla. Yksi ja ainoa luokitteluasteikko asuinrakennuksille myös omalta osaltaan parantaisi energiatodistuksen kannustavuutta ja motivoisi suuntaamaan energiatehokkuustoimenpiteitä oikeisiin kohteisiin asuinrakennuskannassa. Energiatodistusten laatijoiden käytännön työn helpottamiseksi ympäristöministeriön tulisi organisoida tietoportaali, jota voitaisiin käyttää parannustoimenpiteiden valinnassa. Portaalin tulisi sisältää mm. esimerkkiratkaisuja tyypillisille rakennustyypeille ja arvioita näiden toimenpiteiden teknis-taloudellisista vaikutuksista. Tietoportaali edesauttaisi energiatodistusten kustannustehokasta laatimista. Nämä asiat tulee ottaa huomioon myös ympäristöministeriön asetuksen kohdissa 3 ja 4. Kyseistä portaalia voitaisiin hyödyntää myös asetusehdotuksessa (4 ) mainitun lisätiedon lähteenä omistajalle tai vuokralaiselle. Ehdotamme vielä harkittavaksi, voitaisiinko rakennuksen energiatehokkuus laskea hyödyntämällä sekä laskennallista että toteutunutta kokonaisenergiankulutusta. Energiatehokkuusluku olisi esimerkiksi näiden kahden, laskennallisen ja toteutuneen kokonaisenergiankulutuksen, keskiarvo. Toteutuneina kulutuksina käytettäisiin kolmen viimeisen kalenterivuoden kulutuksia. Lämmitysenergiankulutuksessa huomioitaisiin vuotuinen lämmitystarpeen vaihtelu. Mikäli käytettävissä ei olisi aiempia ja riittävän tarkasti eroteltuja kulutustietoja, laadittaisiin todistus lakiehdotuksen mukaisesti laskennallisesti. Ympäristöministeriön asetuksessa voitaisiin määritellä, mitä energiankulutuksen osatekijöitä on mitattava, jotta voitaisiin hyödyntää kulutustietoja osana energiatehokkuusluvun määrittämistä. Energiatodistuksen voimassaoloaika olisi lakiehdotuksen 8 mukainen eli 10 vuotta. Tällä muutoksella voitaisiin ottaa huomioon edes hieman mm. rakenteiden ominaisuuksiin ja laitteiden hyötysuhteisiin liittyviä epävarmuustekijöitä, jotka voivat olla seurausta laitteiden ja materiaalien ikääntymisestä sekä käytännön rakennus- tai korjaustöiden tekemisen laadusta. Tämä ei kuitenkaan antaisi täysimääräisesti mahdollisuutta mm. parantaa energialuokkaa sisäilmaston

4 Lausunto 4 (11) laatutason kustannuksella. Yhdistelmämalli motivoisi rakennustenomistajia parantamaan energiankulutuksen mittausjärjestelyjä, joka tulee nähdä tärkeänä asiana energiatehokkuuden parantamisen kannalta. On myös huomattava, että yhdistelmämalli voisi saada paremman hyväksynnän tavallisten kuluttajien keskuudessa kuin täysin laskennallinen lähestymistapa. 11 Kiinteistöliiton ja Vuokranantajien mielestä pykälä 11 on ylimitoitettu siltä osin, että aina ja kaikissa tapauksissa edellytetään havainnointia paikan päällä. Tämä pykälä tulisi tältä osin muuttaa seuraavaan muotoon: Rakennuksen tyypilliseen käyttöön tarvittavan energiamäärän selvittämiseksi sekä suositusten laatimiseksi tulee olemassa olevan rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavat ominaisuudet selvittää asiakirjoista, tarvittaessa havainnoimalla paikan päällä todistuksen kohdetta sekä tarvittaessa haastattelemalla rakennuksen käyttäjiä tai ylläpitohenkilökuntaa. Tämä muutos antaa paremman mahdollisuuden tehdä tapauskohtaisia ratkaisuja ja hyödyntää taloyhtiössä suunnitelmallisen ylläpidon välineitä, kuten kuntoarviota ja energiakatselmusta, energiatodistuksen laadintaprosessissa. On resurssien tuhlausta, jos taloyhtiö ei voi esimerkiksi hyödyntää teettämäänsä kuntoarviota energiatodistuksen laadintaprosessissa. Pakollisella kohdekäynnillä rangaistaisiin niitä, jotka jo harjoittavat suunnitelmallista kiinteistönpitoa ja ovat teettäneet esimerkiksi kuntoarvion tai energiakatselmuksen. Tämän lisäksi alle 10 vuotta sitten valmistuneista rakennuksista on olemassa aina riittävät asiakirjat, joiden perusteella energiatodistus voidaan laatia ilman kohdekäyntiä. Pakollinen kohdekäynti tarkoittaa käytännössä sitä, että energiatodistukset tulisi laatia lämmityskaudella, jotta voidaan havainnoida ja arvioida lämmitysjärjestelmän toimintaa. Asuinrakennuksissa lämmitysenergiankulutus on hallitsevassa asemassa, joten kohdekäynnillä tulisi pystyä havainnoimaan lämmitysjärjestelmän toimintaa. Muussa tapauksessa kohdekäynti jää hyvin pintapuoliseksi rakennuksen olemassa olon tarkistamiseksi, joka ei tuo kiinteistön omistajalle riittävästi lisäarvoa lisäkustannuksiin nähden. Lakisääteistä todistusta ja sen laadintaa ei voida sitoa tiettyyn vuotuiseen ajanjaksoon, koska myös lämmityskauden ulkopuolella on pystyttävä antamaan todistuksia mahdollisten myynti- ja vuokraustilanteiden vuoksi. Kiinteistöliitto ja Vuokranantajat katsovat, ettei paikanpäällä havannointi ole myöskään aina välttämätöntä energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden antamiseksi. Energiatodistuksen yhteydessä tehtävä kohdekäynti jäänee niin suppeaksi, että käytännössä suurin osa toimenpidesuosituksista tullee perustumaan rakennusosien ja teknisten järjestelmien käyttöikäarvioihin,

5 Lausunto 5 (11) esimerkiksi KH-kortin KH Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojakso tietoihin. Tämä ajatus pintapuolisesta havainnonnista on tuotu erittäin selkeästi esille myös ympäristöministeriön laatimassa lakiesityksen perusteluissa sivulla 22: havainnoimalla rakennusta paikan päällä silmämääräisesti. On myös huomioitava, että todistuksen antajan osaaminen ei riitä arvioimaan koko rakennuksen tilaa rakenteista aina taloteknisiin järjestelmiin asti. Tämän vuoksi esimerkiksi kuntoarvion kunnolliseen suorittamiseen tarvitaan useamman eri alan asiantuntemusta: rakennus- LVIJja sähkö-ja automaatiotekniikka. Haluamme myös muistuttaa, että paikanpäällä tapahtuva havainnointi edellyttää myös kiinteistönomistajan tai tämän edustajan läsnäoloa (isännöitsijä, kiinteistöpäällikkö, talonmies tms.), mikä tulee ottaa huomioon esityksen taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa ja todistuksen laatimiskustannuksissa. Emme sinällään vastusta paikanpäällä tapahtuvaa havainnointia, mutta koemme ettei ole olemassa riittäviä perusteita sen määräämisestä laissa pakolliseksi. On huomioitava, että iso osa energiatodistuksen suorista sekä välillisistä laadintakustannuksesta tulee olemaan seurausta kohdekäynnistä, joten sen pitää myös tuottaa selkeää lisäarvoa kiinteisönomistajalle. Katsomme, että pätevän energiatodistuksen laatijan tulee pystyä arvioimaan, onko hänellä käytössä riittävät tiedot energiatodistuksen laadintaa varten vai tuleeko hänen tehdä kohdekäynti. Näin ollen kohdekäynnin pakollisuudesta ei ole tarvetta säätää lailla. Emme myöskään näe mitään syytä, miksi normaalia todistustenantajien liiketoimintaan liittyvää riskiä, eli kohdekäynnin tarpeen arviointia, tulee siirtää kiinteistönomistajalle energiatodistuslainsäädännöllä. 9 on mainittu, että todistuksen laatija on oikeutettu saamaan tarvitsemansa tiedot rakennuksen omistajalta tai haltijalta. Näitä tarvittavia tietoja tulisi tarkentaa ympäristöministeriön asetuksessa, jotta esimerkiksi energiatodistuksen hankintavaiheessa sekä tilaajalla että energiatodistuksen laatijalla olisi selkeämpi kuva mahdollisesti tarvittavista tiedoista. 12, 13 ja 14 Kiinteistöliitto ja Vuokranantajat pitävät hyvänä, että energiatodistuksen antajalta edellytetään osoitettua ja todettua pätevyyttä. Tämä edesauttaa luotettavan ja toimivan energiatodistusjärjestelmän rakentamista. Laissa tulisi edellyttää, että laatijarekisteriin merkitään, laatiiko pätevyyden omaava henkilö energiatodistuksia rakennuksille, joissa ei ole jäähdytystä vai jäähdytysjärjestelmällä varustettuihin rakennuksiin vai sekä että. Energiatodistuksen laatijan tulisi myös noudattaa tätä rekisterin merkintää laatiessaaan energiatodistuksia.

6 Lausunto 6 (11) Tällöin olisi yksiselitteistä, ettei energiatodistuksen laatijalta voida missään tilanteessa edellyttää sellaisten laitteiden, välineiden ja järjestelmien hankkimista, joita hän ei työssään tarvitse. Esimerkiksi dynaamista simulointityökalua ei tarvita, jos ei tehdä energiatodistuksia rakennuksiin, joissa on jäähdytysjärjestelmä. Rekisterimerkintä helpottaisi tulevaisuudessa myös pätevyyden uusintaan liittyvien asioiden selvittämistä. Esitämme harkittavaksi, että energiantodistuksen laatijan pätevyys jaettaisiin kaksiportaiseksi. Jäähdyttämättömien rakennusten pätevyysvaatimukset olisivat nykyisen esityksen kaltaiset, mutta se ei oikeuttaisi jäähdytettyjen rakennusten energiatodistusten laadintaan. Jäähdytettyjen rakennusten osalta tutkintovaatimuksia tulisi kiristää vastaamaan vähintään insinööritason tutkintoa ja vaativampaa pätevyystenttiä. Henkilö, joka omaa pätevyyden laatia todistuksia jäähdytetylle rakennukselle, olisi pätevä tekemään myös jäähdyttämättömien rakennusten energiatodistuksia. Tämä olisi täysin perusteltu muutos, koska jäähdytettyihin rakennuksiin liittyvä dynaaminen simulointi vaatii korkeaa tieto-taitoa rakennusten energiatehokkuudesta ja energiasimuloinneista. 15 ja 16 Pidämme pätevyyksien laadunvalvonnan takia hyvänä ehdotuksena sitä, että olisi olemassa yksi pätevyyslautakunta, joka hyväksyisi tai hylkäisi pätevyyden toteajan esitykset. Edelleen pätevyyden toteajana tulisi voidatoimia useampia tahoja. Useamman tahon toimiessa pätevyyden toteajana, jotka järjestävät ja vastaanottavat pätevyyskokeen, tulisi varmistua pätevyyskokeiden yhdenmukaisesta vaatimustasosta. 20 ja 21 Perustelumuistiossa on todettu pykälän 21 kohdalla, että energiatodistustietojärjestelmän sisältämien tietojen luovuttamisesta tullaan perimään maksu. Kiinteistöliiton ja Vuokranantajien mielestä rekisteristä löytyvien energiatodistusten tulee olla julkisia, ja että ne ovat maksutta katseltavissa sähköisessä muodossa. Tulosteiden yms. saaminen voi olla maksullista. Lisäksi toteamme, että rakennusten omistajilla tulee olla maksuton mahdollisuus selvittää rekisteristä, kuka on pätevöitynyt energiatodistuksen laatijaksi ja onko hänet rekisteröity laatijarekisteriin. Energiatodistustietojärjestelmää tulisi jatkossa kehittää siten, että sieltä löytyisi laskentatyökalu jäähdyttämättömien rakennusten energiatodistuksen laadintaa varten. Vastaavan tyyppisellä idealla on toteutettu Taloyhtiöiden kuntotodistusten laadinta. Tällöin energiatodistuksen tietojen syöttämistä

7 Lausunto 7 (11) rekisteriin ei tarvitsisi tehdä erikseen, vaan tiedot siirtyisivät rekisterin puolelle samalla kertaa, kuin todistus laaditaan. Tämä lisäisi tehokkuutta energiatodistusten laadintaan. Tietojärjestelmässä olevan laskentatyökalun käyttäminen tulisi olla vapaaehtoista ja edelleen energiatodistuksen laatija voisi itse valita käyttämänsä työkalut. 22 Mielestämme todistuksen laatijan arkistointiin liittyvät velvoitteet ovat liian raskaat ja lisäävät turhaa byrokratiaa. Loppujen lopuksi arkistointiin liittyvien järjestelmien ja byrokratian ylläpito lankeaa rakennusten omistajien maksettavaksi. Nämä välilliset kustannukset eivät lisää rakennusten energiatehokkuutta, mutta syövät niin henkilö- kuin taloudellisia resursseja. Energiatodistuslomake tulee muokata sellaiseksi, että se sisältää myös valvonnan kannalta riittävän informaation käytetyistä lähtötiedoista, mistä ja kuinka ne on kerätty, laskentatuloksista ja toimenpide-ehdotuksiin liittyvistä asioista. Tällöin ei tarvitse luoda kaksinkertaisia tietojärjestelmiä, vaan tiedot voidaan tallentaa suoraan energiatodistustietojärjestelmään. Lakiesityksessä myös edellytetään, että energiatodistuksen laatijan on säilytettävä ja arkistoitava kyseiset tiedot. Suurin osa energiatodistusten laatijoista tulee työskentelmään yrityksissä työntekijöinä. On selvää, että mahdollinen arkistointivastuu on oltava kaikissa tilanteissa yrityksellä tai ammatinharjoittajalla, joka energiatodistuksia laatii. Lisäksi 15 vuoden säilyttämisvelvoite on liian pitkä energiatodistusten voimassaoloaikaan suhteutettuna ja siihen nähden, että energiatodistuksen antajan tiedot poistetaan rekisteristä 10 vuoden kuluttua hänen lopetettuaan todistusten antaminen (22 ). 28 ja 29 Vuoden 2007 energiatodistuslainsäädännön mukaan isännöitsijä on voinut laatia energiatodistuksen. Isännöitsijätodistuksen osana olevan energiatodistuksen voimassaoloaikaa ei ole nykyisessä laissa erikseen säädetty, koska todistuksen tulee perustua uusimpiin kulutustietoihin. Energiatodistuksenmallissa ei ilmene energiatodistuksen laatimispäivää, mutta todistuksesta selvästi ilmenee, minkä vuoden kulutustietoihin perustuen todistus on laadittu. Käytännössä isännöitsijä laatii laskelman kerran vuodessa edellisen vuoden kulutustietoihin perustuen. Yksittäinen annettu isännöitsijäntodistus on voimassa vain 3 kuukautta hyvästä välitystavasta johtuen, mutta se ei mielestämme johda siihen, että kerran vuodessa laadittu energiatodistus vanhentuisi yksittäisen isännöitsijätodistuksen vanhentumisen myötä.

8 Lausunto 8 (11) Mielestämme todistuksen vanhentuminen ei voi perustua yksittäisen isännöitsijäntodistuksen päivämäärään. On myös huomioita, että uuden lain voimaantullessa voi syntyä ongelmia siitä, onko uuden energiatodistuslain voimaantullessa samana vuonna, mutta aiemman lain aikana laadittu todistus voimassa. Esimerkiksi vuoden 2013 alussa laaditaan todistukset, jotka perustuvat vuoden 2012 kulutustietoihin. Pidämme erityisen tärkeänä, että laissa esitetyt siirtymäajat on esitetty selkeästi. Esityksen perusteella velvoite laatia energiatodistus laajenee, koska esityksen mukaan todistus tulee laatia asunto-osakeyhtiössä myös yksittäisille rakennuksille. Tämä velvoite syntyy myös, kun todistus tulee laatia rakennuksen eri rakennuksenosalle, jos käyttötarkoitukset eroavat olennaisesti toisistaan. Tämä johtaa siihen, että esitettyjen siirtymäsäännösten perusteella yksittäisessä taloyhtiössä ennen lain voimaantuloa laadittu todistus vanhenee eri aikana rakennetuille rakennuksille tai rakennuksenosille eri aikaan. Mikäli aiemman lain aikana on esimerkiksi laadittu neljä rakennusta käsittävälle asunto-osakeyhtiölle yksi todistus, ehdotamme että ko. todistusta voidaan siirtymäaikana pitää kaikkia rakennuksia koskien yhtenä todistuksena ja siirtymäajan tulisi olla riittävän pitkä. Yksittäisessä asunto-osakeyhtiössä voi esimerkiksi olla rakennus, joka on rakennettu ennen vuotta 1960 ja loput rakennukset on rakennettu 1960 jälkeen ja sen lisäksi osa rakennuksista on eri käyttötarkoituksissa. Selvyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vuoksi laissa tai ainakin sen perusteluissa voitaisiin joka tapauksessa täsmentää, että todistuksen vanhentuessa jonkun rakennuksen osalta tulee uuden lain mukainen todistus laatia samanaikaisesti kaikkiin rakennuksiin uuden lain edellyttämällä tavalla. Siirtymäaika säännöksissä tulee myös ottaa paremmin huomioon todistusten laatijoiden riittävyys heti lain voimaantulosta lähtien. Perustelumuistiossa todetaan, että pätevöityneitä erillisen energiatodistuksen antajia oli huhtikuussa 2012 yhteensä 580. Lisäksi Motivan energiakatselmuskoulutuksen saaneita on noin On kuitenkin huomioitava, etteivät läheskään kaikki pätevöityneistä toimi sellaisissa tehtävissä, että he nyt tai tulevaisuudessa laatisivat energiatodistuksia. On arvioitu, että erillisen energiatodistuksen antajan pätevyyden omaavista henkilöistä alle puolet olisivat tehtävissä, joissa energiatodistusten laadinta tulisi kysymykseen. Lisäksi pätevöityneistä henkilöistä noin 50 % on FISEn ja Kiinkon tietojen mukaan keskittynyt Helsingin, Tampereen ja Turun työssäkäyntialueille. Toisin sanoen Suomen suurimpien kaupungien ulkopuolella pätevöityneitä energiatodistuksen antajia on vähäinen määrä. Vuonna 2010 tehtiin yhteensä noin kerros- ja rivitalohuoneiston kauppaa ja solmittiin noin uutta vuokrasopimusta

9 Lausunto 9 (11) vapaarahoitteisissa kohteissa. Lisäksi kyseisenä vuonna toteutettiin omakotitalokauppaa. Alkuvaiheessa tarvittaisiin varovaisen arvion mukaan uuden lain mukaista energiatodistusta vuodessa olemassa oleville asuinrakennuksille, jotta myynti- ja vuokraustoiminta pysyisi normaalisti käynnissä. Tämä tarkoittaisi keskimäärin henkilötyöpäivän eli henkilön täysipäiväistä panosta energiatodistusten laadintaan vuositasolla. On siis selvää, ettei olemassa olevien todistustenlaatijoiden määrä ja niiden maantieteellinen jakaantuminen riitä tyydyttämään alkuvaiheen kysyntää, jos siirtymäajat ovat lakiesityksen kaltaiset. Käytännössä tämä tarkoittaisi alkuun tulevaa kysyntäpiikkiä ja viivästyksiä myynti- ja vuokraustoimintaan sekä energiatodistusten hintojen kohoamista. Siirtymäsäännöksillä tulee varmistaa, ettei suurta kysyntypiikkiä pääse syntymään ja vuotuiset todistusten laadintamäärät saataisiin pidettyä mahdollisimman tasaisina. Tämä olisi myös etu energiatodituksia laativille yrityksille ja ammattinharjoittajille. On myös muistettava, että voimassa olevan lain mukaisen erillisen energiatodistuksen antajan pätevyyden omaava henkilö tarvitsee aina täydennyskoulutusta, jotta hän pystyy laatimaan uuden lainsäädännön mukaisia energiatodistuksia. Tämä tulee ottaa huomioon arvioitaessa resurssien riittävyyttä ja tarvittavia siirtymäsäännöksiä. Edellä olevien tietojen perusteella ehdotamme, että siirtymäsäännöksiin otetaan maininta siitä, että isännöitsijän ennen lain voimaantuloa viimeksi laatima energiatodistus on voimassa 5 vuotta siitä vuodesta, johon todistuksen kulutustiedot perustuvat. Esitämme seuraavaa lisäystä siirtymäaikasäännökseen: heinäkuun 1 päivästä 2017 lukien, kun kyseessä on vuoden 2007 rakennusten energiatodistuslain mukainen suuri asuinarakennus, jolla on lain voimaan tulon hetkellä voimassa oleva isännöitsijäntodistuksen yhteydessä annettu energiatodistus. Lisäksi koemme, että suurten rakennusten, joiden energiatodistus on laadittu rakennuslupavaiheessa, voimassaoloaikaa alkuperäisestä neljästä vuodesta tulisi pidentää. Uuden laskennallisen energiatodistuksen laatimista neljän vuoden jälkeen ei voida pitää kustannustehokkaana toimintana, vaan uuden energiatodistuksen laadinta tulee pystyä rytmittämään normaaliin suunnitelmalliseen toimintaan eli ensimmäisen kuntoarvion laadinnan yhteyteen. Ehdotammekin seuraavaa lisäystä pykälään 28: heinäkuun 1 päivästä 2019 lukien, kun kyseessä on vuoden 2007 rakennusten energiatodistuslain mukainen suuri asuinarakennus tai muu rakennus, jolla on lain voimaan tulon hetkellä voimassa oleva rakennuslupamenettelyn yhteydessä annettu energiatodistus.

10 Lausunto 10 (11) Pidämme siirtymäsäännöksen 28 :n 2 momentin a) kappaleen kirjoitusasua epäselvänä. Lisäksi otettaessa huomioon edellä esitetyt muutokset siirtymäaikasäännöksiin tulee 2 momentin a) kappale muuttaa koskemaan asuinrakennusta tai asuinrakennusryhmää, jossa on kolme, mutta korkeintaan kuusi asuinhuoneistoa. Ympäristöministeriön asetusluonnos rakennusten energiatodistuksesta 1 Kuten totesimme lakiesityksen 9 kohdalla, niin asuirakennuksille tulee käyttää vain yhtä luokitteluasteikkoa. Näin mm. asunnon ostajan olisi mahdollista vertailla eri asuinrakennustyyppien energiatodistusluokkia keskenään. Eri käyttötarkoitusta varten rakennetut rakennukset tarvitsevat kuitenkin edelleen omat luokitteluasteikot. 3 Esitämme, että rakennuksen ominaisuuksien selvittämistä käsittelevää kohtaa muutettaisiin seuraavanlaiseen muotoon: Energiansäästösuosituksia varten tulee arvioida rakennusosien kunto asiakirjoista, tarvittaessa paikanpäällä tehtävien silmämääräisten havaintojen tai tarvittaessa rakennuksen käyttäjiä tai ylläpitohenkilökuntaa haastattelemalla ja selvittää Kiinteistöliiton näkemyksen mukaan edellytettäessä arvioita energiansäästön määrästä ja vaikutuksesta E-lukuun sekä arvioita toimenpiteiden takaisinmaksuajoista on yksilöitävä tarkemmin, kuinka nämä tarkastelut tehdään. Tämä on edellytyksenä sille, että asioita käsitellään yhtenäisellä tavalla energiatodistuksia laadittaessa. 6 Kiinteistöliiton mielestä käyttötarkoitukseltaan toisistaan eroavien rakennuksen osien merkittävyyteen liittyvä kohta tulisi muokata muotoon: katsotaan rakennuksen osa merkittäväksi vain, jos sen lämmitetty netto-ala ylittää 50 m2 ja sen lämmitetty nettoala on 30 prosenttia tai enemmän koko rakennuksen lämmitetystä nettoalasta. Nyt asetusehdotuksen kohta aiheuttaisi sen, että erittäin monessa kerrostalossa jouduttaisiin tekemään useita energiatodistuksia ns. kivijalkakauppojen vuoksi.

11 Lausunto 11 (11) Tämä nostaisi yksittäisten asunto-osakeyhtiöiden kustannuksia tuomatta kuitenkaan isossa mittakaavassa merkittäviä hyötyjä energiatehokkuuden parantamiseen. Esimerkiksi kolmesta kerrostalosta, joissa jokaisessa olisi liiketilaa, koostuva taloyhtiö joutuisi teettämään lakiehdotuksen mukaan kuusi erillistä energiatodistusta. Tämä lisäisi turhaan hallinnollista työtä ja byrokratiaa. Pahimmassa tapauksessa kyseisenlainen taloyhtiö joutuisi maksamaan kuusi kertaa enemmän lain vaatimusten täyttämisestä kuin asuntoosakeyhtiö, joka koostuisi vain yhdestä kerrostalosta ilman liiketiloja. Kunnioittavasti, SUOMEN KIINTEISTÖLIITO RY Harri Hiltunen toimitusjohtaja Anu Kärkkäinen päälakimies Jukka Kero pääekonomisti Petri Pylsy energia-asiantuntija SUOMEN VUOKRANANTAJAT RY Mia Koro-Kanerva toiminnanjohtaja

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden

Lisätiedot

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia K: Mikä on rakennuksen energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp. Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp. Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus 18.11.2015 Energiatodistusten voimassaoleva säädöstausta - ajankohtaisia tapahtumia

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

Digital Lasso Solutions

Digital Lasso Solutions Digital Lasso Solutions Ohjelmistojen esittely: MX6 Energia 22.10.2015 Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Oy www.digitallasso.fi Digital Lasso Solutions Rakennusten

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. energiatodistus uusiutuvat

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. energiatodistus uusiutuvat Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja energiatodistus uusiutuvat - Mihin meidän tulee valmistautua? Maarit Haakana / Ympäristöministeriö 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uusimisen tausta ja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Ympäristövaliokunta to 25.2.2016 klo 10.00 HE 150/2015 vp (energiatodistus) SISÄLTÖ Kansalaisaloite Eduskunnan lausumat HE 150/2015 VP Energiatodistuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.2016 Energiatodistuslakiin muutoksia Lain muutos vahvistettu

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ Marita Mäkinen

ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ Marita Mäkinen ENERGIATODISTUSTEN LAATIJOIDEN PÄTEVYYKSISTÄ 9.11.2016 Marita Mäkinen MIKÄ ON FISE OY? FISE on rakennus-, LVI- ja kiinteistöalalla toimiva henkilöpätevyyksiä toteava ja niiden kehittämiseen keskittyvä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Energiatodistuskysely ja siitä saatu palaute. Tapio Jalo, Motiva Oy

Energiatodistuskysely ja siitä saatu palaute. Tapio Jalo, Motiva Oy Energiatodistuskysely ja siitä saatu palaute Tapio Jalo, Motiva Oy Kyselyn taustatiedot 862 vastaajaa 65 % isännöitsijöitä 29 % erillisen energiatodistuksen tekijöitä Yli 60 % vastaajista tehnyt yli 10

Lisätiedot

Tulevat rakentamisen energiamääräykset ja energiatodistukset 2012 Seurantajärjestelmä nyt ja tulevaisuudessa

Tulevat rakentamisen energiamääräykset ja energiatodistukset 2012 Seurantajärjestelmä nyt ja tulevaisuudessa Tulevat rakentamisen energiamääräykset ja energiatodistukset 2012 Seurantajärjestelmä nyt ja tulevaisuudessa 1 Esitys Miten energiamääräykset ovat muuttumassa v.2012? Muutospaineet energiatodistuksille?

Lisätiedot

Asuinrakennusten korjaustarve

Asuinrakennusten korjaustarve Asuinrakennusten korjaustarve Asuntoreformiyhdistys (ARY) 28.4.2015 Harri Hiltunen Roolitus Toteuttajat: PTT, VTT, KTI Tilaajat: Suomen Kiinteistöliitto, Kiinteistöalan koulutussäätiö, Rakennusteollisuus

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. VAETS-yhdyshenkilöpäivä Ympäristöministeriö Maarit Haakana

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. VAETS-yhdyshenkilöpäivä Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaista ympäristöministeriöstä VAETS-yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Lähes nollaenergiarakentaminen Erittäin korkea energiatehokkuus Energiantarve katetaan hyvin laajalti

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakennuksen energiatodistuksesta, ilmastointijärjestelmästä ja kylmälaitteista

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakennuksen energiatodistuksesta, ilmastointijärjestelmästä ja kylmälaitteista SUOMEN OMAKOTILIITTO ry LAUSUNTO 30.5.2012 Ympäristöministeriö PL 35 00023 Valtioneuvosto Dnro: YM2/600/2012 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakennuksen energiatodistuksesta, ilmastointijärjestelmästä

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Helsinki 18.11.2015 Janne Rasi, energia-asiantuntija 12.10.2007 Tekijän nimi Yleistä energiatodistuslaista Energiatodistuksen tarkoitus Ajankohtaista

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.2016 Viimeisimmät muutokset energiatodistuksiin Uimahallit,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudispientalon energiatodistusesimerkki 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudispientalon energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry - Suomen Kiinteistöliitto Paikallinen vaikuttaja - Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

Lakiesitys rakennuksen energiatodistukseksi. vt.toiminnanjohtaja Juha Saarimäki

Lakiesitys rakennuksen energiatodistukseksi. vt.toiminnanjohtaja Juha Saarimäki energiatodistukseksi vt.toiminnanjohtaja Juha Saarimäki Energian käytöstä ja säästämisestä pientaloasumisessa Mitä energia maksaa? Miten energian käyttöä voisi vähentää? Miten säästää energiakuluissa?

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2013

Energiatodistusopas 2013 Energiatodistusopas 2013 Rakennuksen energiatodistus ja kokonaisenergiankulutuksen määrittäminen Versio 27.09.2013 YM PÄRISTÖM INISTERIÖ 2 Esipuhe Tämä opas käsittelee rakennuksen energiatodistuksen laadintaa

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Ajankohtaista kiinteistöalalla. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana

Ajankohtaista kiinteistöalalla. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaista kiinteistöalalla VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaiskatsauksen sisältö Lähes nollaenergiarakennukset Tulevia/valmistelussa olevia säädösmuutoksia

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus:

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2 Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset

Lisätiedot

Kuntoarviot ja muut selvitykset

Kuntoarviot ja muut selvitykset Kuntoarviot ja muut selvitykset Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Tero Pyykkönen RKM, RI Kuntotarkastaja AKK Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA Kunnossapitotarveselvitys Oulu Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä

Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen koulutusiltapäivä 19.02.2015, Oulun diakonissalaitos DI Petri Pylsy Lämmitysjärjestelmä Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden

Lisätiedot

Kiinteistön kuntotodistus

Kiinteistön kuntotodistus Kiinteistön kuntotodistus Remontti-ilta Pekka Luoto 2.11.2006 Idean liikkeelleläht htö Oulun läänin kiinteistöyhdistyksen hallitus teki 20.12.2004 Suomen Kiinteistöliitolle aloitteen tutkimushankkeen käynnistämiseksi

Lisätiedot

Uudistuva energiatodistus Jyväskylä, Minnansali

Uudistuva energiatodistus Jyväskylä, Minnansali Uudistuva energiatodistus Jyväskylä, Minnansali 17.6.2013 Lauri Penttinen, Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta www.facebook.com/energiatoimisto 1 Energianeuvontaa Keski-Suomessa Energianeuvontaa

Lisätiedot

Energiatodistuksen laadinta ja työkalut

Energiatodistuksen laadinta ja työkalut Energiatodistuksen laadinta ja työkalut Maanantai 17.6.2013 klo 13.00-16.00 Jyväskylän kaupunginkirjaston Minnansali Ari Järvinen lamit.fi 1 LAMIT.FI 2 lamit.fi Osakeyhtiö lamit.fi on energiatekninen suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen

Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudistoimistorakennuksen energiatodistusesimerkki 1.4.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudistoimiston energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä

Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Väestöarvion laadinta ja väestötietojen hyödyntäminen Jyväskylässä Kymppi Moni työpaja 22.3.2012 Leena Rossi ja Anna Isopoussu Jyväskylän väestöarvio Koko kaupungin väestöarvio Käsitteistö: väestöennuste,

Lisätiedot

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)

RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa

Lisätiedot

Asbestilakiuudistus 2016

Asbestilakiuudistus 2016 1 Asbestilakiuudistus 2016 Vaikutukset taloyhtiön toimintaan ja ohje taloyhtiölle Yleistä asbestilainmuutoksesta Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö

Lisätiedot

HE 253/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rakennuksen

HE 253/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rakennuksen HE 253/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta

Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta 17.2.2015 Sisältö 1. Ketä velvoite koskee? 2. Määräaika 3. Yrityksen energiakatselmuksen sisältö 4. Kohdekatselmukset 5. Kohdekatselmuksien sisältö 6.

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja ilmastointijärjestelmät

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja ilmastointijärjestelmät Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja ilmastointijärjestelmät Yli-insinööri Maarit Haakana Ilmastointijärjestelmät kuntoon! seminaari 5.3.3013 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uusittu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

HE 147/2013 VP, HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN JA ASUNTOKAUPPALAIN 7 LUVUN 7 :N MUUTTAMISESTA

HE 147/2013 VP, HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN JA ASUNTOKAUPPALAIN 7 LUVUN 7 :N MUUTTAMISESTA Muistio 1 (6) Ympäristövaliokunta ymv@eduskunta.fi Kuultava:, päälakimies Jenni Hupli Kuulemispäivä: 23.10.2013 HE 147/2013 VP, HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN JA ASUNTOKAUPPALAIN

Lisätiedot

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT

JUHTA asetus ja asettaminen. JUHTA Sami Kivivasara, VM JulkICT JUHTA asetus ja asettaminen JUHTA 28.2.2013 Sami Kivivasara, VM JulkICT Asetuksen uudistamisen taustaa Edellinen asetus oli annettu 2006 ja sitä on osittain uudistettu useaan kertaan. Tietohallintolaki

Lisätiedot

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet 1 Maankäyttösopimuksen tarpeellisuus Mikäli ensimmäinen asemakaava tai kaavamuutos laaditaan alueelle, jolla sijaitsee yksityisen omistamaa maata, tulee aina selvittää

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi-

Lisätiedot

HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset. Ympäristövaliokunta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos

HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset. Ympäristövaliokunta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos HE 220/2016 vp MRL:n muuttamisesta Lähes nollaenergiarakennukset Ympäristövaliokunta 8.11.2016 Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 42/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 42/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi riistanhoitomaksusta

Lisätiedot

Rakennuspaikkojen luovutusmuotona on sekä myynti että vuokraus.

Rakennuspaikkojen luovutusmuotona on sekä myynti että vuokraus. RAKENNUSMAAN LUOVUTUSMENETTELY 2016 A. Yleiset luovutusehdot 1. Asuntorakentamisen rakennuspaikat Asuntorakentamiseen rakennuspaikat luovutetaan sekä myymällä että vuokraamalla. Vuokrauksessa käytetään

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2012 vp

YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2012 vp YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

LAUSUNTOYHTEENVETO HE LAIKSI RAKENNUSTEN ENERGIATODISTUS- TIETOJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI

LAUSUNTOYHTEENVETO HE LAIKSI RAKENNUSTEN ENERGIATODISTUS- TIETOJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI YMPÄRISTÖMINISTERIÖ RYMO 19.2.2014 Meri Pensamo LAUSUNTOYHTEENVETO HE LAIKSI RAKENNUSTEN ENERGIATODISTUS- TIETOJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI 1. Lausuntopyyntö ja lausunnonantajat Hallituksen

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuuden seurantajärjestelmä ja palvelut. - Keski-Suomen energiapäivä

Rakennusten energiatehokkuuden seurantajärjestelmä ja palvelut. - Keski-Suomen energiapäivä Rakennusten energiatehokkuuden seurantajärjestelmä ja palvelut - Keski-Suomen energiapäivä - 28.1.2010 lamit.fi lamit.fi on suunnittelutoimisto Äänekoskella joka on erikoistunut rakennusten energiatehokkuuden

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

PM. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUKSESTA AN- TAMAN ASETUKSEN (176/2013) LIITTEEN 1 JA 2 MUUTTAMINEN

PM. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUKSESTA AN- TAMAN ASETUKSEN (176/2013) LIITTEEN 1 JA 2 MUUTTAMINEN YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Ympäristöneuvos Maarit Haakana Muistioluonnos 14.12.2015 PM. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAKENNUKSEN ENERGIATODISTUKSESTA AN- TAMAN ASETUKSEN (176/2013) LIITTEEN 1 JA 2 MUUTTAMINEN Yleistä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI MAANKÄYTTÖ JA -RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI MAANKÄYTTÖ JA -RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA Lausunto 1 (5) Eduskunta Ympäristövaliokunta ymv@eduskunta.fi Asiantuntijakuuleminen HE 220/2016 vp LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI MAANKÄYTTÖ JA -RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (YM5/600/2016)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (YM5/600/2016) kirjaamo.ym@ymparisto.fi Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (YM5/600/2016) Kiitämme saamastamme mahdollisuudesta toimittaa käyttöönne näkemyksiämme

Lisätiedot

Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi ja tilanne

Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi ja tilanne Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi ja tilanne Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings (COMBI), Tampere 28.1.2016 Jyrki Kauppinen EPBD direktiivin toimeenpano

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö FinVac 20.9.

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö FinVac 20.9. Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö FinVac 20.9.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennus. Muut rakennukset. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Mikkeli

ENERGIATODISTUS. Rakennus. Muut rakennukset. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Mikkeli ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Muut rakennukset Osoite: Poronkatu 50190 Mikkeli Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 26421 Energiatodistus on annettu x rakennuslupamenettelyn yhteydessä ja perustuu

Lisätiedot

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta

Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Rakennustuotteita koskevien EU säännösten ja merkintöjen toimeenpano Suomessa ajankohtaista/uutta Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos Finvac seminaari 25.1.2017 Lainsäädäntöpohja MRL Olennaiset tekniset

Lisätiedot

UUSITTU RAKENNUSSÄHKÖSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ. Risto Hiltunen

UUSITTU RAKENNUSSÄHKÖSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ. Risto Hiltunen UUSITTU RAKENNUSSÄHKÖSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ Risto Hiltunen 12.11.2015 PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄ o Pätevyys on osoitus siitä, että päteväksi todetun henkilön perus- ja lisäkoulutus sekä työkokemus

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 135 Seljapolku 7 A Seljapolku , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Seljapolku 7 A Seljapolku 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 985 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017

Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017 Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton kuntavaalikysely 2017 Keskeiset tulokset Vastaajien perustiedot Vastaajan rooli (voi valita useita) Rooli Määrä Asukasomistaja (asunto-osakeyhtiö) 1422 Asukasomistaja

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Eduskunta Ympäristövaliokunta Lausuntopyyntö HE 132/2015 VP (Laki metsähallituksesta)

Eduskunta Ympäristövaliokunta Lausuntopyyntö HE 132/2015 VP (Laki metsähallituksesta) Eduskunta Ympäristövaliokunta 11.2.3016 Lausuntopyyntö HE 132/2015 VP (Laki metsähallituksesta) 1 Yleistä Lakiesityksessä ei ole esitetty toiminnallisia perusteita uudistamiselle, siltä osin tarpeeton

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä Pätevyyden osoittaminen Marita Mäkinen MIKÄ ON AHOT? AHOT = aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimista tapahtuu monissa ympäristöissä

Lisätiedot