2015 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Pelit puheeksi -projekti Kaisa Luhtala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2015 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Pelit puheeksi -projekti Kaisa Luhtala"

Transkriptio

1 Aihe näkyy ja kuuluu työssä, mutta itseltä puuttuu tieto Selvitys lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten tiedoista ja tarpeista pelikasvatukseen liittyen 2015 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Pelit puheeksi -projekti Kaisa Luhtala

2 Taustaa ja kyselyn toteutus Lasten digitaalinen pelaaminen on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti ja yhä nuoremmat lapset pelaavat erilaisia digitaalisia pelejä (Suoninen ). Kosketusnäytölliset matkapuhelimet sekä tablettitietokoneet tekevät laitteiden käytöstä ja pelaamisesta helpompaa myös nuoremmille lapsille, joten harrastus on mahdollista aloittaa nuorempana. Lasten mediabarometrin (Suoninen 2014) mukaan lähes kaikki yli 5-vuotiaat pelasivat digitaalisia pelejä ja 3 4-vuotiaista pelien parissa viihtyi liki kaksi kolmasosaa. Pelaamisen yleisyys ja määrät kasvavat iän karttuessa. Lasten tekniset kyvyt kehittyvät nopeasti ja kouluiässä pelaamisen merkitys muun tietokoneen ja netinkäytön ohella kasvaa entisestään (Noppari ). Lasten yhä yleistyvä pelaaminen asettaa uudenlaisia haasteita kasvattajille sekä kotona että erilaisissa ammatillisissa ympäristöissä. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Pelit puheeksi -projekti tarttuu tähän haasteeseen tarjoamalla työkaluja pelaamisen käsittelyyn erityisesti varhaiskasvatusikäisten lasten ja heidän perheidensä kanssa työskenteleville ammattilaisille. Projekti toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Pelit puheeksi -projektin tavoitteena on lisätä lasten parissa toimivien varhaiskasvatuksen ammattilaisten tietoa ja ymmärrystä pelikasvatuksesta sekä tuottaa materiaaleja ja koulutusta aiheesta. Erityisesti kohderyhmänä ovat lastenneuvoloissa, perhe- ja kasvatusneuvoloissa sekä alkuopetuksen oppilashuollossa työskentelevät ammattilaiset. Heidän osaamisensa kehittäminen liittyen lasten pelaamiseen, pelihaittoihin sekä pelihaittojen ehkäisyyn ja pelikasvatukseen on projektin keskeinen tehtävä. Kehittämällä varhaiskasvatuksen ammattilaisten tarpeita vastaavia toimintamalleja ja työkaluja, luomme heille paremmat mahdollisuudet toimia perheiden kasvatuksen tukena näissä pelaamista koskevissa haasteissa. Osana projektikokonaisuutta selvitimme kohderyhmän tarpeita liittyen lasten pelaamiseen, pelihaittoihin ja pelikasvatukseen. Varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnattu pelikasvatuskysely toteutettiin anonyymina verkkokyselynä Kyselyn avulla haluttiin selvittää kohderyhmän kokemuksia siitä, miten lasten pelaaminen tulee esille heidän työssään, miten he kokevat oman tietämyksensä aiheesta. Lisäksi ammattilaisten tarpeita kartoitettiin kysymällä mistä pelaamisen teemoista ja minkälaisiin tilanteisiin he toivoisivat tietoa sekä miten ja missä muodossa he toivoisivat saavansa tiedon. Kysely oli kohdennettu varhaiskasvatuksen ammattilaisille lastenneuvolassa, perhe- ja kasvatusneuvolassa, alkuopetuksen oppilashuollossa sekä lasten päivähoidossa. Anonyymina toteutettu kysely oli avoin kaikille halukkaille vastaajille ja vastauksia saatiin yhteensä 148. Vastaajat kuuluivat useaan eri ammattiryhmään ja työskentelivät lähinnä lasten sekä lapsiperheiden terveys- ja sosiaalipalveluiden parissa tai päiväkodissa ja koulussa. Kyselyn tulokset huomioidaan ja niitä hyödynnetään Pelit puheeksi -projektissa suunniteltaessa koulutusta, toimintamalleja, työkaluja ja materiaaleja varhaiskasvatuksen ammattilaisille lasten pelaamiseen liittyen. 1 Suoninen, A (2014) Lasten mediabarometri vuotiaiden mediankäyttö ja sen muutokset vuodesta Noppari, E (2014) Mobiilimuksut. Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 3. 1

3 Pelaaminen vahvasti läsnä varhaiskasvatuksen ammattilaisten työssä Lasten pelaaminen tulee esille varhaiskasvatuksen ammattilaisten työssä eri sektoreilla. Kyselyyn vastanneista lähes kaikille lasten pelit ja pelaaminen olivat tulleet esille heidän työssään ja 62 prosenttia kertoi teeman nousevan esiin usein. Kuvatessa tilanteita, joissa lasten pelaaminen näkyy vastaajien työssä, esille nousevat monenlaiset teemaan liittyvät asiat alkaen pelien hyödyntämisestä työssä päättyen huoleen lasten pelaamisesta. Suuressa osassa vastauksista näkyy pelien vaikutus lasten puheisiin ja leikkeihin. Sen lisäksi, että lapset kertovat peleistä ja pelaamisestaan, pelit ovat myös materiaalia lasten leikeille ja muulle toiminnalle kuten esimerkiksi piirustuksille. Vastausten mukaan lasten digitaalisten pelien pelaaminen kuuluu pääosin vapaaaikaan, mutta joissakin tapauksissa pelejä käytettiin myös päiväkodissa tai koulussa. Pelit ja pelaaminen ovat kyselyn mukaan aihe, jonka lapset itse nostavat esille ja josta he puhuvat sekä toisten lasten että aikuisten kanssa. Pelaaminen on myös teema, josta kysytään yleisesti esimerkiksi terveystarkastusten yhteydessä. Kommenttien mukaan pelaaminen nähdään usein osana lasten maailmaa ja sitä ja siihen liittyviä tapahtumia kuvataan neutraalisti. Lasten pelaaminen aiheuttaa myös huolta vastaajissa. Peleistä ja pelaamisesta lasten arjessa oli jossakin määrin huolissaan 68 prosenttia vastaajista ja hyvin huolestuneita 19 prosenttia. Vastaajien taustalla ei ollut merkittävää eroa siinä, kokivatko he asian huolestuttavana vai eivät. Peleihin ja pelaamiseen liittyvä huoli koski osin lasten käyttäytymistä ja pelaamisen vaikutuksia arjen sujumiseen. Esille nousivat muun muassa unenpuute ja uniongelmat, keskittymis- ja motivaatiovaikeudet sekä muiden aktiviteettien vähyys suhteessa pelaamiseen. Vastauksissa käsiteltiin myös vanhempien roolia pelikasvattajina ja pelaamisen aiheuttamia ristiriitoja kodeissa. Osa ammattilaisista oli huolissaan perheiden tilanteesta omien arvioidensa perusteella, kun he työssään pohtivat perheen tilannetta ja arjen sujuvuutta. Toisaalta myös perheet itse ovat kääntyneet ammattilaisten puoleen pelaamiseen liittyvissä kysymyksissä ja pyytäneet apua ja neuvoja lasten pelaamisen aiheuttamien ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten työssään kohtaamat tilanteet olivat ongelmatilanteiden lisäksi myös tilanteita, joissa toivottiin neuvoja yleisesti pelaamiseen liittyviin tilanteisiin, ilman että niistä olisi esiintynyt haittoja tai ongelmia. Muutamissa tapauksissa vastaajat olivat huolissaan myös perheen aikuisten liiallisesta pelaamisesta. Esille nousseet lasten pelaamiseen liittyvät kysymykset koskivat hyvin usein peliaikaa. Joissakin tapauksissa vastaajat olivat huolissaan pelaamiseen käytettävästä liiasta ajasta ja yleisemmin pohdittiin sitä, mikä on sopiva päivittäinen peliaika tai ruutuaika kokonaisuudessaan. Vanhemmat kaipasivat ammattilaisilta neuvoja myös siihen, miten rajoittaa pelaamista ja miten lapset saisi kiinnostumaan jostakin muusta kuin pelaamisesta. Peliajan lisäksi myös pelien ikärajat ja se, ettei niitä noudateta, nousivat esille kyselyn vastauksissa. Vastaajat toivat esille huolensa siitä, että lapset pelasivat omalle ikäryhmälleen sopimattomia pelejä. Ikärajaltaan sopimattomat pelit muun muassa pelottivat lapsia ja aiheuttivat painajaisia. Pelitiedolle tarvetta ammattilaisten joukossa Kyselyssä kartoitimme varhaiskasvatuksen ammattilaisten tämänhetkistä tietämystä digitaalisen pelaamisen teemasta sekä selvitimme sitä, mistä he kokevat tarvitsevansa lisää tietoa pelaamiseen liittyen. 2

4 Vastaajista lähes puolet koki tietävänsä jonkin verran pelaamisesta ja 32 prosenttia arvioi, että heidän tietonsa aiheesta ovat hyvät. Erittäin hyviksi tietonsa koki 8 prosenttia vastaajista ja vain hyvin vähän pelaamisesta ajatteli tietävänsä 12 prosenttia. Ainoastaan 1 prosentti vastanneista totesi, ettei tunne aihetta lainkaan. Eniten lisää tietoa vastaajat kaipasivat pelaamisen vaikutuksista (73 % vastaajista). Muutenkin pelaamisesta toivottiin tietoa laajasti niin peleistä ja pelikulttuurista (43 %), pelaamisesta lasten harrastuksena (36 %) kuin pelaamisen puheeksi ottamisesta (36%) ja pelaamiseen motivoivista syistä (34 %). Avoimissa vastauksissa pelaamisesta tiedon tarvetta konkretisoitiin tarkemmin ja sitä toivottiin muun muassa sopivasta ruutuajasta, eri-ikäisille soveltuvista peleistä, rakentavasta tavasta ottaa digitaalisia pelejä mukaan varhaiskasvatukseen ja niiden hyödyntämisestä sosiaalisten taitojen harjaannuttamisessa. Vastaajat toivoivat tietoa pelien haitoista ja peliriippuvuuden tunnistamisesta, mutta yhtä lailla he peräänkuuluttivat tietoa myös pelien hyödyistä ja hyödyntämisestä. 100% Mistä koet tarvitsevasi lisätietoa pelaamiseen liittyen? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% En tarvitse tietoa Pelaamisesta lasten harrastuksena yleisesti Peleistä ja pelikulttuurista Pelaamiseen motivoivista syistä Pelaamisen vaikutuksista Pelaamisen puheeksiottamisesta Jostakin muusta, mistä 3

5 Yli 70 prosenttia kyselyyn vastanneista koki tarvitsevansa tietoa pelaamisesta erityisesti perheiden kanssa asiasta keskustelemiseen. Lisäksi pelitietoa toivottiin pelihaittojen tunnistamiseen (65 %), keskusteluihin lasten kanssa (59 %) ja taustatiedoksi omaan työhön (52 %). Vastaajista kolmasosa koki tarvitsevansa tietoa pelien hyödyntämiseen omassa työssään. 100% Mihin koet tarvitsevasi tietoa pelaamisesta? 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% En tarvitse tietoa Taustatiedoksi omaan työhöni Perheiden kanssa aiheesta keskustelemiseen Lasten kanssa aiheesta Pelien hyödyntämiseen keskustelemiseen työssäni Pelihaittojen tunnistamiseen Johonkin muuhun, mihin Koulutusta ja materiaalia perheiden pelikasvatuksen tukemiseen Kyselyyn vastanneista varhaiskasvatuksen ammattilaisista 67 prosenttia halusi lasten pelaamiseen liittyvää tietoa osallistumalla koulutukseen. Kyselyssä perinteiset koulutukset olivat huomattavasti suositumpia kuin esimerkiksi videoluennot tai videot aiheesta, joita toivoi 23 prosenttia vastaajista. Sen sijaan materiaalipaketin lasten pelaamisesta toivottiin löytyvän ensisijaisesti verkosta, mitä toivoi 58 prosenttia vastanneista. Painettuna materiaalia halusi 42 prosenttia vastaajista. Annettujen vastausvaihtoehtojen lisäksi pelitietoa toivottiin esimerkiksi sosiaalisen median kautta, verkkokokonaisuutena, johon kuuluu sekä materiaalia, videoluento että kysy pelaamisesta -sähköposti. Kysyimme myös minkälaista lasten pelaamista koskevaa materiaalia ammattilaiset toivovat työnsä tueksi. Vastauksissa nousi esiin vastaajien tehtävä lapsiperheiden tukemisessa ja 84 prosenttia heistä koki tarvitsevansa materiaalia peleistä jaettavaksi lapsiperheille. Vastaajien työtä ja lasten pelaamista koskevissa avovastauksissa nousivat esiin huoli vanhempien piittaamattomuudesta sekä neuvottomuudesta lasten pelaamiseen liittyen. Toisaalta pelaaminen nähtiin lasten maailmaan kuuluvaksi asiaksi, joten vastaajat toivovat saavansa vinkkejä lapsille sopivista peleistä sekä tietoa pelien sisällöistä. Vastaajista 58 prosenttia toivoi tietopakettia digitaalisesta pelaamisesta. Tietoa toivottiin monipuolisesti pelaamisen eri osa-alueista kuten haitoista ja hyödyistä, pelaamisen hyödyntämisestä esimerkiksi oppimisessa sekä pelihaittojen ehkäisystä. Vastaajat peräänkuuluttivat tutkimustietoa peliaiheen eri puolista sekä ihan konkreettisia neuvoja perheiden peliarjen sujuvuuden parantamiseksi. 4

6 Kyselyn avovastauksissa tuli esille myös toive eri tahojen yhteistyöstä kuntien sisällä. Vastauksissa toivottiin vuoropuhelua ja yhteisen linjan etsimistä esimerkiksi kodin, päiväkodin ja koulun välillä, mutta myös aiheetta käsittelevää paneelia kunnassa. Jatkotoimenpiteet Pelit puheeksi projektissa toteutettu kysely toimii pohjana varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnattujen koulutusten, toimintamallien ja materiaalien suunnittelussa. Keskeistä suunnittelutyössä on pohtia sitä, miten ammattikasvattajat voivat parhaiten toimia perheiden tukena pelaamiseen liittyvissä asioissa. Tämä koskee sekä tilanteita, joissa pelaaminen on tasapainoinen osa lasten arkea että tilanteita, joissa pelaamisesta koetaan olevan haittaa tai se aiheuttaa ongelmia lapselle ja perheen tilanteeseen. Ammattilaisille suunnattuja koulutuksia pidetään tilausten mukaan ympäri Suomea. Pelit puheeksi - toimintamalli sekä materiaalit ovat kaikkien saatavilla muun muassa verkkosivuilla ja pelitaito.fi. 5

Joka kodin konstit projekti

Joka kodin konstit projekti Joka kodin konstit projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE Kehittämistyön lähtökohtana perheiden todellinen arki Joka kodin konstit -projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE

Lisätiedot

LASTEN MEDIABAROMETRI 2011 7 11-vuotiaiden lasten mediankäyttö ja kokemukset mediakasvatuksesta. Saara Pääjärvi (toim.)

LASTEN MEDIABAROMETRI 2011 7 11-vuotiaiden lasten mediankäyttö ja kokemukset mediakasvatuksesta. Saara Pääjärvi (toim.) LASTEN MEDIABAROMETRI 2011 7 11-vuotiaiden lasten mediankäyttö ja kokemukset mediakasvatuksesta Saara Pääjärvi (toim.) Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2012 LASTEN MEDIABAROMETRI 2011 7 11-vuotiaiden

Lisätiedot

Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa. ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta

Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa. ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta Pro gradu -tutkielma Pekka Kivelä Merja Mehtälä Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 VARUSTAMO-HANKE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Hyvä lisä - Sosiaalinen media nuorten ohjauspalveluissa Kyselyn tulokset Pirkanmaalta Ulla-Maija Koivula Varustamo -hanke Tampereen ammattikorkeakoulu 1 Sisällys

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

PELIKASVATTAJAN KÄSIKIRJA WWW.PELIKASVATUS.FI

PELIKASVATTAJAN KÄSIKIRJA WWW.PELIKASVATUS.FI PELIKASVATTAJAN KÄSIKIRJA WWW.PELIKASVATUS.FI SISÄLLYS- LUETTELO TASO I Selvitä mistä tässä kirjassa on kyse 6 1. JOHDANTO 7 2. MITÄ ON PELIKASVATUS JA MIKSI SITÄ TARVITAAN? 10 TASO II Omaksu pelaamisen

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Loppuraportti. Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014. Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Loppuraportti Äiti ei pysy kärryillä RAY 2010 2014 Taina Koivunen-Kutila Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisällysluettelo Johdanto 3 Äiti ei pysy kärryillä -projektin taustatietoa 5 Projektin tavoiteltavat

Lisätiedot

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN TUKEVA 2 hanke /Lappi/ Rovaseudun osahanke NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN perhekeskeinen, moniammatillinen työ yläkouluun Raportti Tekijä: Mari Salomaa Ohjaaja: Marja Leena Nurmela Kevät 2011 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2003:1

DEHKO-raportti 2003:1 DEHKO-raportti 2003:1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin? Outi Himanen Pirjo Ilanne-Parikka 1 Täydennyskoulutuksen lisääminen ja kehittäminen vastaus Dehkon haasteisiin?

Lisätiedot

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä 1/2014 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Kansallinen audiovisuaalinen

Lisätiedot

Lapsen ääni 2011. Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni

Lapsen ääni 2011. Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni Lapsen ääni 2011 Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni 1 Pelastakaa Lapset on toteuttanut Lapsen ääni kyselyitä vuodesta 2001 alkaen. Vuonna 2011 kysely toteutettiin nettikyselynä lokakuun

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

UUSPERHE JA KEHITYSVAMMAINEN LAPSI

UUSPERHE JA KEHITYSVAMMAINEN LAPSI UUSPERHE JA KEHITYSVAMMAINEN LAPSI Johanna Käpynen Opinnäytetyö Paasikiviopisto Uusperheneuvojakoulutus 2008-2009 Ohjaajat: Pekka Larkela, Heikki Toimi ja Elisa Jyllikoski kevät 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Lasten mediabarometri 2012

Lasten mediabarometri 2012 Lasten mediabarometri 2012 10 12-vuotiaiden tyttöjen ja poikien mediankäyttö Annikka Suoninen nuorisotutkimusverkosto Lasten mediabarometri 2012 10 12-vuotiaiden tyttöjen ja poikien mediankäyttö Annikka

Lisätiedot

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI PÄIVI BERG Nuoria liikkeellä! Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI & Päivi Berg Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 Sami Myllyniemi & Päivi Berg Nuoria liikkeellä!

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot