Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti"

Transkriptio

1 Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004

2 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Talousarvioesitysten aluepoliittisia vaikutuksia arvioiva työryhmä Puheenjohtaja Tiina Tikka Sihteerit Kari Kainulainen ja Anu Nousiainen Julkaisun nimi (myös ruotsinkielisenä) Talousarvioesityksen aluepoliittiset vaikutukset Julkaisun osat Julkaisun laji Työryhmän raportti Toimeksiantaja Sisäasiainministeriö Toimielimen asettamispäivä Tiivistelmä Työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotus siitä, miten talousarvioesityksen alueellisia vaikutuksia tulisi esityksen valmisteluvaiheessa arvioida; mitä mittareita käytetään, mitkä talousarvioesityksen määrärahat tulisi ottaa huomioon vaikuttavuusarviointia tehtäessä ja miten vaikuttavuusarviointi tulisi organisoida. Lisäksi työryhmän tuli tehdä ehdotus siitä, miten toteutuneen talousarvion aluepoliittisia vaikutuksia seurataan. Alueiden kehittämislain yhtenä tavoitteena on ohjata alueiden kehittämistä maakunta- ja valtakunnan tasolla siten, että alue- ja keskushallinnon kehittämistoimista muodostuu vuorovaikutteinen kokonaisuus. Hallitusohjelman mukaisesti talousarvioesitysten aluepoliittisia vaikutuksia tulisi vuosittain arvioida TAEvalmistelun yhteydessä. Raportissa todetaan lyhyesti suuren ja pienen aluepolitiikan määrittelyyn liittyvä ongelmatiikka ja kuvataan toimenpiteitä, joilla valtioneuvosto ja ministeriöt ohjaavat toimintansa alueelliseen kehittämiseen liittyvää suunnittelua, tavoitteenasetantaa ja vaikutusten seurantaa. Näitä ovat mm. valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista sekä maakuntaohjelmien ja niiden toteuttamissuunnitelmien valmistelu. Esimerkkeinä hallinnonaloittaisesta suunnittelusta, tavoitteenasettelusta ja arviointimahdollisuuksista ovat OPM:n, LVM:n, MMM:n ja TE-keskusten menettelyt. Raportissa kuvataan myös lyhyesti TM:n toteuttamaa työllisyysvaikutusten arviointia sekä hallituksen politiikkaohjelmien valmistelu seurannan osalta. Tilastokeskus tuottaa valtion menoja ja tuloja koskeva maakunnittaisen tilaston joka toinen vuosi ja sen kuvaus sisältyy raporttiin. Raportissa kuvataan myös Valtion Taloudellisessa Tutkimuskeskuksessa valmisteilla olevaa alueellista yleisen tasapainon mallia, jolla aluepolitiikan vaikutuksia eri alueiden kehitykseen pystytään jatkossa analysoimaan. Työryhmän ehdotus liittyy tämän mallin jatkokehittämiseen. Työryhmä esittää kolmivaiheista lähestymistapaa, jossa ensimmäisenä vuonna eli vuoden 2005 talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä arviointi tehtäisiin hallinnonaloittain ja pääluokittain. Vuoden 2006 talousarvioesityksen arvioinnissa em. hallinnonaloittaista tarkastelua syvennettäisiin pilottitutkimuksella kehittämällä alueellista tasapainomallia. Vuoden 2007 talousarvioesityksen aluepoliittisten vaikutusten arviointia varten aluetalouden pilottimalli laajennettaisiin aidoksi alueelliseksi yleisen tasapainon malliksi, joka koskisi kaikkia maakuntia. Lisäksi hyödynnettäisiin aikaisempien vuosien tarkastelua päivittämällä hallinnonaloittaiset arvioinnit. Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arvioinnissa työryhmä ehdottaa käytettäväksi soveltuvin osin jo olemassa olevia tunnuslukuja. Näitä ovat mm. valtioneuvoston päätöksen valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista seurannassa, maakuntaohjelmien seurannassa ja TE -keskusten tulosneuvotteluiden yhteydessä käytettävät tunnusluvut. Avainsanat (asiasanat) Aluekehitys, aluepolitiikka, arviointi, valtion talousarviot Muut tiedot Painetun julkaisun ISBN numero on ISBN Sarjan nimi ja numero Sisäasiainministeriön julkaisusarja 6/2004 Kokonaissivumäärä 50 Jakaja Sisäasiainministeriö Kieli suomi ISSN Hinta - Kustantaja Sisäasiainministeriö ISBN X Luottamuksellisuus Julkinen

3 Talousarvioesityksen aluepoliittisten vaikutusten arviointi SISÄLLYSLUETTELO SISÄASIAINMINISTERIÖLLE TAUSTA ALUEPOLITIIKAN KÄSITTEESTÄ ALUEELLISEN KEHITYKSEN ARVIOINTI HALLINNOSSA Valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet Hallinnonaloittainen alueiden kehittämisen suunnittelu Maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN ALUEELLISESTA JAKAMISESTA Aluepoliittisten vaikutusten arvioinnin mahdollisuuksista eri hallinnonaloilla EU:n alueellisten rakennerahasto-ohjelmien vaikutusten arviointi Politiikkaohjelmien vaikutusten alueellisesta arvioinnista Yrittäjyyden politiikkaohjelma Työllisyyden politiikkaohjelma Tietoyhteiskunnan politiikkaohjelma Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma VALTION MENOT JA TULOT TILASTOISSA ALUEELLISEN YLEISEN TASAPAINON MALLI (YTP-MALLI) TYÖRYHMÄN EHDOTUS Vuoden 2005 TAE-valmistelu Vuoden 2006 TAE-valmistelu Vuoden 2007 TAE-valmistelu Seuranta Ehdotuksen vaatimat resurssit...38 LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Valtionneuvoston päätös alueiden kehittämislain mukaisista valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista, seurannassa käytettävät tunnusluvut Maakuntaohjelmien seurannassa käytettävät tunnusluvut Työllisyysohjelman vaikuttavuustavoitteet ja seurannassa käytettävät tunnusluvut Liite 4 Valtion menot maakunnittain menolajeittain ilman investointeja 2000 ja 2002 Liite 5 Julkisen sektorin tulot ja menot VATT-mallissa 4

4 SISÄASIAINMINISTERIÖLLE Pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelman mukaan valtion talousarvion valmistelun yhteydessä arvioidaan vuosittain erikseen talousarvioesityksen aluepoliittiset vaikutukset. Sisäasiainministeriö asetti työryhmän valmistelemaan hallitusohjelman mukaista toimenpidettä valtion talousarvioesitysten aluepoliittisten vaikutusten arvioimiseksi. Työryhmän toimikaudeksi määrättiin Tavoitteena on parantaa valtion talousarvioesitysten ja talousarvion toteutumisen aluepoliittisten vaikutusten seurantaa ja vaikuttavuutta. Työryhmän tehtävänä oli tehdä ehdotus siitä, miten talousarvioesityksen alueellisia vaikutuksia tulisi esityksen valmisteluvaiheessa arvioida; mitä mittareita käytetään, mitkä talousarvioesityksen määrärahat tulisi ottaa huomioon vaikuttavuusarviointia tehtäessä ja miten vaikuttavuusarviointi tulisi organisoida. Lisäksi työryhmän tuli tehdä ehdotus siitä, miten toteutuneen talousarvion aluepoliittisia vaikutuksia seurataan. Työryhmän ehdotuksia käytetään valtion vuoden 2005 talousarvioesityksen valmisteluohjeita laadittaessa. Työn eteneminen Työryhmä kokoontui kuusi kertaa. Työryhmän ulkopuolisena asiantuntijoina kuultiin tutkimusjohtaja Juha Honkatukiaa Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta alueellisesta yleisen tasapainon mallista ja neuvotteleva virkamies Ilkka Mellaa sisäasiainministeriöstä. Työryhmän ehdotus Työryhmä esittää kolmivaiheista lähestymistapaa, jossa ensimmäisenä vuonna eli vuoden 2005 talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä arviointi tehtäisiin hallinnonaloittain ja pääluokittain. Vuoden 2006 talousarvioesityksen arvioinnissa em. hallinnonaloittaista tarkastelua syvennettäisiin pilottitutkimuksella kehittämällä alueellista tasapainomallia. Vuoden 2007 talousarvioesityksen aluepoliittisten vaikutusten arviointia varten aluetalouden pilottimalli laajennettaisiin aidoksi alueelliseksi yleisen tasapainon malliksi, joka koskisi kaikkia maakuntia. Lisäksi hyödynnettäisiin aikaisempien vuosien tarkastelua päivittämällä hallinnonaloittaiset arvioinnit. Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arvioinnissa työryhmä ehdottaa käytettäväksi soveltuvin osin jo olemassa olevia tunnuslukuja. Näitä ovat mm. valtioneuvoston päätöksen valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista seurannassa, maakuntaohjelmien seurannassa ja TE -keskusten tulosneuvotteluiden yhteydessä käytettävät tunnusluvut. 5

5 Työryhmän kokoonpano Työryhmän puheenjohtajana toimi aluekehitysjohtaja Tiina Tikka (sisäasiainministeriö). Työryhmän jäseniä olivat yliaktuaari Aku Alanen (Tilastokeskus), neuvotteleva virkamies Tarja Arajärvi (sisäasianministeriö), maakuntajohtaja Esa Halme (Päijät-Hämeen liitto), ylitarkastaja Sirpa Karjalainen (maa- ja metsätalousministeriö), vs. tutkimusjohtaja Antti Moisio (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus), suunnittelupäällikkö Jukka Mäkitalo (kauppa- ja teollisuusministeriö), taloussihteeri Pasi Rentola (opetusministeriö), finanssineuvos Helena Tarkka (valtiovarainministeriö), neuvotteleva virkamies Pekka Tiainen (työministeriö) ja neuvotteleva virkamies Riitta Viren (liikenne- ja viestintäministeriö). Työryhmän sihteereinä toimivat ylitarkastaja Kari Kainulainen (sisäasiainministeriö) ja ylitarkastaja Anu Nousiainen (sisäasiainministeriö). Helsingissä 30. tammikuuta

6 1. Tausta Alueiden kehittämisen yleiset tavoitteet perustuvat alueiden kehittämislakiin (602/2002) ja hallitusohjelmaan. Alueiden kehittämisestä annetun lain tavoitteena on luoda edellytyksiä alueiden kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin takaavalle osaamiseen ja kestävään kehitykseen perustuvalle taloudelliselle kasvulle, elinkeinotoiminnan kehitykselle ja työllisyyden parantamiselle. Lisäksi tavoitteena on vähentää alueiden kehittyneisyyseroja ja parantaa väestön elinoloja sekä edistää alueiden tasapainoista kehittämistä. Hallituksen ohjelman aluepoliittisena tavoitteena on sosiaalinen ja alueellinen tasapaino. Eroja alueiden kehittämisedellytyksissä kavennetaan. Tavoitteena on muuttoliikkeen ja väestörakenteen tasapainottaminen sekä palvelurakenteen turvaaminen koko maassa. Hallitusohjelmassa todetaan, että alueiden menestys tukee koko kansantalouden kasvua ja heijastuu koko maahan. Alueiden osaamista, yrittäjyyttä ja työllisyyttä vahvistetaan. Näin tuetaan kasvua ja luodaan edellytykset hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteiden ylläpitämiselle. Panostetaan alueiden kilpailukyvyn parantamiseen voimistamalla niiden osaamista, omia vahvuuksia sekä lisäämällä alueiden kehittämisen omaehtoisuutta. Aluehallintoa ja seudullista yhteistyötä kehitetään näitä tavoitteita tukien. Hallitusohjelmassa on sovittu, että valtion talousarvion valmistelun yhteydessä arvioidaan vuosittain erikseen talousarvioesityksen aluepoliittiset vaikutukset. Ensimmäisen kerran aluepoliittisten vaikutuksien tarkastelu valmisteltiin vuoden 2004 talousarvioesitystä varten, jossa se on liitteenä no Liitteessä selvitetään pikemminkin uuden hallitusohjelman aluepoliittisten tavoitteiden huomioon ottamista vuoden 2004 talousarvioesityksessä kuin varsinaisesti TAE:n aluepoliittisia vaikutuksia. 7

7 2. Aluepolitiikan käsitteestä Aluepolitiikan toimenpiteissä ja niihin liittyvässä rahoituksessa erotetaan yleensä ns. suuri ja pieni aluepolitiikka. Suurella aluepolitiikalla tarkoitetaan käytännössä kaikkia eri alueille kohdistuvia julkisen talouden rahavirtoja ja pienellä aluepolitiikalla vastaavasti vain sitä julkista rahoitusta, jonka ensisijaisen tavoite on aluepoliittinen. Suomen alueelliseen kehitykseen ja väestön alueellisten hyvinvointierojen tasoittumiseen on vaikutettu huomattavasti enemmän julkisten palvelujen, tulonsiirtojen, infrastruktuuri-investointien ja verotuksen kautta kuin varsinaisilla aluepoliittisilla toimenpiteillä. Kaikkien väestöryhmien elinolosuhteiden turvaamiseen ja toimeentuloerojen kaventamiseen tähtäävä hyvinvointipolitiikka kaventaa samalla myös alueellisia eroja. Tämän vuoksi tässä ns. suuressa aluepolitiikassa tehtävät linjaukset ovat tärkeitä tulevan aluekehityksen kannalta. (VNK:n julkaisu 2000/6). Miltei kaikilla valtion talousarvioon sisältyvillä erillä on suoria tai epäsuoria alueellisia vaikutuksia. Kokonaiskuvan saamiseksi olisi arvioitava kaikkien valtion menojen kuten koulutuksen terveydenhoidon, sosiaalitoimen, tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä investointien kohdentuminen alueittain. Myös maatalouspolitiikan menot kuuluvat tähän ryhmään. Vaikka niiden pääasiallinen tavoite ei olekaan alueellisten erojen tasoittaminen, valtion menoilla ja tuloilla on vaikutuksia alueellisiin hyvinvointieroihin ja alueelliseen kehitykseen. (VNK:n julkaisu 2000/6). Peruspalvelubudjettitarkastelun piiriin kuuluvat määrärahat ovat esimerkki ns. suuren aluepolitiikan menoista. Valtio rahoittaa kuntia valtionapujen kautta 6,4 miljardilla eurolla vuonna Hallitusohjelmassa on sovittu, että kuntien tehtävien ja velvoitteiden rahoituksen tasapainoa ja ennakoitavuutta parannetaan valtion ja kuntien välisellä peruspalveluohjelmalla ja siihen liittyvällä vuosittaisella peruspalvelubudjetilla. Peruspalvelubudjettitarkastelu on osa valtion kehys- ja talousarviomenettelyä. Ensimmäisen kerran peruspalvelubudjettitarkastelu valmisteltiin vuoden 2004 talousarvioesitystä varten ja se sisältyy esityksen yleisperusteluihin. Suureen aluepolitiikkaan voidaan sisällyttää myös yrittäjyyden edistäminen ja työmarkkinoiden toimivuuden parantaminen. Esimerkiksi ammatillisen liikkuvuuden edistäminen vähentää pullonkauloja ja muuttopaineita. Samanlaisia vaikutuksia on palkkojen alueellisella sopeutumisella, mikä voi voimistua jos tuloksesta riippuvien erien osuus palkanmuodostuksessa lisääntyy. Myös työvoimapolitiikalla on alueellisia vaikutuksia, koska työllisyysongelmat ja niiden ratkaisumahdollisuudet vaihtelevat eri alueilla. (VNK:n julkaisu 2000/6). Pienen aluepolitiikan määrittely on osoittautunut melko ongelmalliseksi varsinkin silloin, kun määrittely tehdään määrärahojen avulla, koska valtion talousarviossa olevat 8

8 alueiden kehittämiseen luettavat momentit ja määrärahat vaihtelevat vuosittain. Valtiovarainministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta antaman määräyksen ( N:o 0301) mukaan silloin, kun kysymyksessä on alueiden kehittämislain (602/2002) mukaisesta alueiden kehittämiseen tarkoitetusta valtion tuesta, tulee siitä olla maininta asianomaisen momentin selvitysosassa seuraavasti: 1) Määräraha on alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta; tai 2) Määräraha on osittain alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta. Vuoden 2004 talousarviossa on 30 määrärahamomentilla merkintä, että määräraha on joko kokonaan tai osittain alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta. Näiden määrärahojen yhteissumma on runsaat 1,5 miljardia euroa. Käytännössä maininta alueiden kehittämisen rahoituksesta on useilla momenteilla, joiden ensisijainen tavoite ei ole aluepoliittinen, vaikkakin rahoilla vaikutetaan alueelliseen kehitykseen. Lisäksi alueelliseen kehitykseen vaikuttavia talousarvion määrärahoja on haarukoitu maakuntien toteuttamissuunnitelmien valmistelussa, EUohjelmien lisäysperiaatteen todentamisessa ja sisäasiainministeriön asettamassa aluehallinnon vahvistamishankkeessa. Viimemainittujen osalta työryhmän ja selvitysmiehen esitykset ovat vielä kesken. 9

9 3. Alueellisen kehityksen arviointi hallinnossa Alueiden kehittämislain yhtenä tavoitteena on ohjata alueiden kehittämistä maakunta- ja valtakunnan tasolla siten, että alue- ja keskushallinnon kehittämistoimista muodostuu vuorovaikutteinen kokonaisuus. Keskushallintotasolla järjestelmään kuuluvat valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset tavoitteet ja ministeriöiden alueiden kehittämistä koskeva tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely. 3.1 Valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet Valtioneuvosto päätti alueiden kehittämislain mukaisista valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista. Päätöksellä tarkennetaan lain tavoitteita ja osoitetaan alueiden kehittämistoimenpiteiden painopisteet valtakunnan tasolla hallituskaudella Päätöksellä täsmennetään ja täydennetään hallitusohjelman ja hallituksen syyskuussa 2003 hyväksymän strategia-asiakirjan tavoitteita ja toimenpiteitä. Päätöksessä alueiden kehittämisen yleiset tavoitteet ovat: 1. Alueiden kilpailukyvyn vahvistaminen 2. Palvelurakenteen turvaaminen koko maassa 3. Tasapainoisen aluerakenteen kehittäminen Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista tähtää alueiden kilpailukyvyn ja taloudellisen kasvun vahvistamiseen, mikä turvaa niiden menestyksen avoimessa taloudessa. Tähän päästään parantamalla alueiden osaamista sekä voimistamalla alueiden omia vahvuuksia ja omaehtoista erikoistumiseen perustuvaa kehittämistä. Tavoite sisältää myös alueiden perusinfrastruktuurin ja palveluiden tason turvaamisen. Samalla tavoitteena on kehittää tasapainoista aluerakennetta, joka pitää kaikki maakunnat elinvoimaisina ja mahdollistaa nykyistä tasaisemman taloudellisen kasvun ja työllisyyden kehityksen koko maassa. Tavoitepäätöksen toteutumisen kokonaisseurannasta vastaa sisäasiainministeriö ja alueilla valtion aluehallintoviranomaiset sekä maakunnan liitot. Tarkoituksena on arvioida tavoitteiden toteutumista säännöllisesti hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä. Seurannassa käytetään pääosin samoja tunnuslukuja, joita sisäasiainministeriö on antanut ohjeeksi maakunnan liitoille maakuntaohjelmien seurannasta. 10

10 Tavoitteiden toteutumista seurataan erityisesti seuraavilla tunnusluvuilla, joita tarkastellaan maakuntatason lisäksi maakunnan sisällä eri tyyppisillä alueilla: 2 1) Koulutustaso 2) Työmarkkinatilanne 3) Muuttoliike ja väestö 4) Alueellinen bruttokansantuote, tuotanto 5) Kuntatalous erityyppisissä kunnissa 6) Hyvinvointi Alueiden kehittämislain 8-9 :n mukaan valtion viranomaisten on toiminnassaan otettava huomioon valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset tavoitteet ja maakuntaohjelmat sekä muut asiaan vaikuttavat ohjelmat, edistettävä niiden toteuttamista ja arvioitava toimenpiteidensä vaikutuksia alueiden kehittämisen kannalta. Aluekehitysvaikutuksia tulee valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti tarkastella myös säädösehdotusten valmistelun yhteydessä. Periaatepäätökseen liittyy arviointilista, jota apuna käyttäen selvitetään, millaisia vaikutuksia valmisteltavalla säädösehdotuksella on alueiden kehittämisen kohteisiin, tavoitteisiin ja kehittämistoimiin. Yhtenä arviointikohteena ovat valtion talousarvion tulot ja menot: Lisääkö vai vähentääkö säädösehdotus alueiden (alueen) rahoittamia valtiontalouden tuloja / saamaa valtionrahoitusta, tuloja? Kaventaako vai lisääkö säädösehdotus alueellisia eroja? Valtioneuvoston periaatepäätöksen vaikutuksista ei ole vielä käytettävissä seurantatietoja. 3.2 Hallinnonaloittainen alueiden kehittämisen suunnittelu Valtioneuvoston alueiden kehittämisestä antaman asetuksen (1224/2002) 4 :ään on otettu säännös hallinnonaloittaisen suunnittelun toteutuksesta ja ajoituksesta. Pykälän mukaan valtioneuvoston päätöksellä määrätyt ministeriöt hyväksyvät alueiden kehittämislain 8 :ssä tarkoitettua alueiden kehittämistä koskevan suunnitelman sen toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä, joka lähinnä valmistuu sen jälkeen, kun valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueiden kehittämisen tavoitteista. Valtioneuvoston päätös ao. ministeriöistä tehtiin Sen mukaan kauppa- ja teollisuusministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, oikeusministeriön, opetusministeriön, puolustusministeriön, sisäasiainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, työministeriön ja ympäristöministeriön tulee suunnitella hallinnonalansa toimintaa alueellisesti. 2 Liitteessä 1 ovat valtioneuvoston päätöksen mukaiset tarkemmat tunnusluvut. 11

11 Ministeriöiden tulee ensimmäisen kerran valmistella alueiden kehittämistä koskeva suunnitelmansa vuoden 2004 syyskuun loppuun mennessä vuosien toimintaja taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä, mutta osa nimetyistä ministeriöistä on valmistellut sitä jo vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyen. Alueiden kehittämisestä annetun asetuksen 3 :ssä määritellään tarkemmat säännökset hallinnonaloittaisesta alueiden kehittämisen suunnittelusta, joka tulee toteuttaa osana hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelua. Sen tulee sisältää ainakin: 1) kuvaus alueiden kehittämisen nykytilanteesta hallinnonalalla 2) hallinnonalan alueiden kehittämisen tavoitteet 3) toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 4) selvitys toimenpiteiden rahoituksesta ja sen alueellisen kohdentumisen periaatteista 5) selvitys vuosittaisesta rahoituksesta siltä osin kuin se on mahdollista Alueiden kehittämisestä säädetyn lain ja asetuksen uudistamiseksi asetetun työryhmän (ALUS lakityöryhmän) mietinnön (Sisäasiainministeriön julkaisu 2/2002) mukaan alueiden kehittämistoimenpiteiden kohdentamisperiaatteet ovat niitä periaatteita, joiden nojalla kehittämistoimenpiteet ja niiden rahoitus voidaan jakaa alueittain. Hallinnonaloilla ei ole välttämättä mahdollista kohdistaa etukäteen kaikkia toimenpiteiden rahoitusta alueittain. Alueittaisella kohdentamisella pyritään siihen, että maakuntien suunnittelua varten olisi käytössä tietoa siitä, kuinka valtion eri hallinnonalojen toimenpiteiden voidaan arvioida jakautuvan maakuntiin ohjelmakaudella. Tiedot ovat tarpeen erityisesti laadittaessa maakuntaohjelmaa. 3.3 Maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma Alueiden kehittämislain 10 :n mukaan maakunnan liiton johdolla laadittava maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet ja muut olennaiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi. Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Valtion viranomaiset ottavat toiminnassaan huomioon maakuntaohjelmat, edistävät niiden toteuttamista ja arvioivat toimenpiteidensä vaikutuksia aluekehitykseen. Maakuntaohjelma laaditaan kunnanvaltuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi. Niiden rahoitussuunnitelmilla pyritään vaikuttamaan keskipitkällä aikavälillä hallinnonalojen menokehyksiin. Alueiden kehittämisestä annetun asetuksen 13 :n mukaan maakuntaohjelmassa määritellään tunnusluvut, joilla ohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan seurata. Maakuntaohjelmien valtakunnallisessa seurannassa ja arvioinnissa 12

12 käytetään ainakin sellaisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat koulutustasoa, työmarkkinatilannetta, muuttoliikettä sekä alueellista bruttokansantuotetta. Maakuntaohjelmien seurannassa on päädytty tunnuslukujen käyttämiseen 3, jotka vastaavat osittain em. valtakunnallisia alueiden kehittämisen tavoitteita koskevan päätöksen tunnuslukuja. Maakuntaohjelman rahoitussuunnitelma tarkentuu maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa. Maakunnan liiton johdolla vuosittain laadittava maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma sisältää ehdotuksen maakuntaohjelman ja erityisohjelmien toteuttamisen kannalta keskeisiksi hankkeiksi ja muiksi toimenpiteiksi sekä arvion niiden rahoittamisesta. Toteuttamissuunnitelma on luonteeltaan ohjeellinen, eikä sillä ole oikeudellisesti sitovaa vaikutusta. Ohjausvaikutus syntyy suunnitelman laatimisen kautta. Alueiden kehittämislain perusteluissa todetaan, että toteuttamissuunnitelmalla on siten kolme tehtävää:! sovitaan maakunnassa alueellisen kehittämisen kannalta keskeisistä hankkeista ja muista toimenpiteistä ja niiden rahoittamisesta;! vaikutetaan seuraavan vuoden (n+1) alussa talousarvion nojalla tehtävään määrärahojen ja myöntämisvaltuuksien alueelliseen jakoon sekä! vaikutetaan tätä seuraavan vuoden (n+2) talousarvioehdotuksen valmisteluun. Toteuttamissuunnitelmassa tulee olla ainakin seuraavat asiat:! maakuntaohjelman toteuttamisen painotukset ja toimintalinjat;! arvio maakuntaohjelman rahoituksesta (valtio, kunnat ja yksityinen);! erityisohjelmien rahoituksen suhde kokonaisrahoitukseen;! maakuntaohjelman ja erityisohjelmien toteuttamisen kannalta keskeiset hankkeet ja muut toimenpiteet;! kuvaus toteuttamissuunnitelman valmisteluvaiheista ja valmisteluun osallistuneista tahoista. Arvio valtion rahoitusosuudesta esitetään hallinnonaloittaisen jaon mukaisesti. Ensimmäiset maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmat laadittiin kaikissa maakunnissa lokakuun 2003 loppuun mennessä. Toteuttamissuunnitelmat koskevat valtion vuoden 2004 talousarvion nojalla tehtävää valtion rahoituksen alueellista jakoa ja vuoden 2005 määrärahakehyksiä. Kaikkien maakuntien tuli toteuttamissuunnitelmissaan tehdä esitykset keskeisimpien alueiden kehittämiseen liittyvien momenttien määrärahoista vuosille 2004 ja Näitä momentteja on valtion vuoden 2004 talousarviossa 25 kpl, joiden yhteenlasketut määrärahat ovat noin 1,3 miljardia euroa. 3 Maakuntaohjelmien seurannassa käytettävät tunnusluvut liitteessä 2 13

13 Kaikille maakunnille yhteisten momenttien lisäksi maakunnilla oli toteuttamissuunnitelmissaan mahdollisuus esittää oman tarpeensa mukaan kannanottoja muuhun maakunnassa tehtävään kehittämistyöhön vuosina 2004 ja 2005 tarvittavasta rahoituksesta. Näiden arvioiden sisältö, esitetyt momentit ja määrärahat, vaihtelevat maakunnittain. 14

14 4. Talousarvion määrärahojen alueellisesta jakamisesta Talousarvion määrärahojen alueellinen jakautuminen perustuu erilaisiin menettelyihin sen perusteella, minkälaisesta määrärahasta on kysymys. Jakoperusteet voivat olla johdettavissa lainsäädännöstä, laskennallisia tai harkinnanvaraisia. Tiettyjen määrärahojen osalta eduskunta voi päättää myös niiden hankekohtaisesta kohdentumisesta. Osa harkinnanvaraisista määrärahoista kohdennetaan toimenpiteisiin, joihin ei liity lainkaan alueellisen kohdentamisen harkintaa, vaan kohdentaminen määräytyy kiireellisyyden tai esim. sijainnin perusteella. Tilivirastoittain jakamattomien määrärahojen jaosta päättää ministeriö tai valtioneuvoston yleisistunto. Tällöin ao. ministeriö valmistelee alueellisen tai virastoittaisen jaon perustaen sen mm. erilaisiin tunnuslukuihin, alueiden virastojen omiin esityksiin, alueelta tulleiden avustushakemusten määrään, eduskunnan tai ministeriön asettamiin toimintalinjoihin tai tujo-neuvotteluissa asetettuihin tavoitteisiin. Yksittäisestä määrärahan käytöstä päättää ko. alueellinen virasto tai ministeriö. Määrärahojen alueellisen jaon voi suorittaa myös toiminnaltaan koko maan kattavan tiliviraston keskushallinto virastolle asetettujen tulostavoitteiden ja toimintalinjojen perusteella. Laskennallisuus tarkoittaa sitä, että jaon perusteet tulevat suoraan lain perusteella määräytyvistä kriteereistä (esimerkiksi väestön ikärakenne, ikäluokan määrä kunnassa, koulun oppilasmäärä, kunnan asukastiheys) eikä niihin liity viranomaisen harkintavaltaa. Esimerkiksi kuntien ja kuntayhtymien valtionavut ovat vuoden 2004 talousarvion mukaan yhteensä noin 6,4 miljardia euroa. Tästä laskennallisen valtionosuusjärjestelmän perusteella määräytyvät tehtäväkohtaiset valtionosuudet sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä opetus ja kulttuuritoimeen ovat noin 5,7 miljardia euroa eli noin 89 %. Loppuosa kuntien ja kuntayhtymien valtionavuista, yhteensä 696 miljoonaa euroa määräytyy osin laskennallisesti, osin harkinnanvaraisesti. Harkinnanvarainen osuus valtionavuista myönnetään pääasiassa hakemuksesta, jonka perusteella valtionapuviranomainen ratkaisee tapauskohtaisesti sekä valtionavun määrän että saajat. Tähän valtionapujen ryhmään kuuluu myös täysin laskennallisia eriä kuten kuntien yhdistymisavustus, joka kunnalle on maksettava asukasta kohti määräytyvänä euromääränä, jos kuntien yhdistyminen toteutetaan. Tyypillinen harkinnanvarainen valtionapu on kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus, jonka tarpeen arvioinnissa käytetään kunnan rahoituksen riittävyyttä ja vakavaraisuutta kuvaavia tilinpäätöstietoja. Seuraavassa on esimerkkejä muutamien hallinnonalojen menettelyistä määrärahojen jakamisessa ja vaikutusten arvioinnissa. 15

15 4.1 Aluepoliittisten vaikutusten arvioinnin mahdollisuuksista eri hallinnonaloilla Esimerkki arvioinnin mahdollisuuksista: Opetusministeriön hallinnonala Valtion talousarvion opetusministeriön pääluokan määrärahat Opetusministeriön pääluokan määrärahojen merkittävimpiä menokohteita ovat lakisääteiset valtionosuudet ja -avustukset kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille yhteisöille. Määrärahoista noin 3 miljardia euroa muodostuu koulutuksen sekä kulttuuri, liikunta- ja nuorisotoimen ylläpitäjien valtionosuuksista ja -avustuksista. Kuntien ja kuntayhtymien osuus valtionosuuksista on noin 2,3 miljardia euroa ja yksityisten ylläpitäjien osuus noin 0,7 miljardia euroa. Valtionosuuksien lisäksi merkittäviä menokohteita ovat yliopisto-opetus ja tutkimus, opintotuki sekä tiede ja avustukset kulttuurilaitosten toimintaan. Noin 0,4 miljardia euroa pääluokan määrärahoista muodostuu veikkausvoittovaroista, jotka kohdistuvat tieteen, taiteen, liikunnan ja nuorisotyön määrärahoihin. Opetusministeriön toiminnan alueellisista tavoitteista Opetusministeriön toiminnan alueelliset tavoitteet liittyvät ensisijaisesti koulutuspalveluiden tasavertaisen saatavuuden sekä toisaalta koulutuksen, osaamisen ja innovaatiotoiminnan vaikutusten leviämiseen tasapainoista alueellista kehitystä edistävällä tavalla. Ensin mainittu tavoite liittyy erityisesti perusasteen koulutukseen ja jälkimmäinen enemmän keski- ja korkea-asteen koulutukseen. Alueellisen kehityksen eriytyessä on ryhdytty kiinnittämään yhä enemmän huomiota koulutuksellisen perusturvan toteutumiseen. Opetusministeriön Koulutus ja tutkimus vuosina kehittämissuunnitelman mukaan esi- ja perusopetuspalveluiden saavutettavuus turvataan koko maassa ja julkisen vallan tehtävänä on taata koulutusmahdollisuudet jokaiselle kansalaiselle sukupuolesta, asuinpaikasta, iästä, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumatta. Alueellisesti kattavan koulutuksen ja tutkimustoiminnan tavoitteena on edistää hyvinvointia ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ne edellyttävät koulutuksen perusvoimavarojen turvaamista maan eri osissa, kansallisen koulutus- ja tutkimuspolitiikan ja aluepolitiikan kehittämistavoitteiden yhteensovittamista sekä alueellisen elinkeino- ja työelämän ja muiden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön vahvistamista. Sitä edistetään mm. kytkemällä koulutus- ja tutkimustoiminta osaksi alueiden elinkeinostrategioita. 16

16 Alueellisen kehityksen eriytyessä sekä taloudellisen että demografisten tekijöiden osalta asettaa se koulutuspalveluiden tarjonnalle uusia haasteita. Koulutustarjonnan ja työvoimatarpeiden kohtaantomattomuus on kasvava ongelma sekä syrjäseuduilla että kasvukeskuksissa. Alueelliset erot peruskoulun jälkeisessä lukioon ja ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa ovat suuria ja opetusministeriön tavoitteena on pienentää alueellisia eroja peruskoulun jälkeisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen tarjonnassa. Alueellisen kehityksen edistämiseksi kehitetään vuoropuhelua alueellisten toimijoiden mm. maakuntien liittojen kanssa siten, että niiden asettamat maakunnittaiset koulutustarjonnan tavoitteet voidaan ottaa riittävässä määrin huomioon opetusministeriön kehittämissuunnitelman toimeenpanossa sekä ammatillisen koulutuksen järjestämislupia koskevassa päätöksenteossa sekä ministeriön ja korkeakoulujen tavoite- ja tulossopimuksissa. Tavoitteena on vahvistaa myös oppilaitosten keskinäistä alueellista yhteistoimintaa. Korkeakoulu- ja tutkimuspolitiikka aluepolitiikan välineinä Aikanaan toteutetulla yliopistojen ja korkeakoulujen alueellistamisella on ollut merkittävä vaikutus tasapainoisessa alueellisessa kehittämisessä. Hallitusohjelman mukaan tätä yliopistojen ja korkeakoulujen sekä ammattikorkeakoulujen toiminnan alueellista vaikuttavuutta edelleen lisätään. Korkeakouluissa harjoitettavaa tutkimus- ja teknologiapolitiikkaa ei pääasiallisesti ohjata aluepoliittisin perustein, vaan korkeakoulupolitiikka perustuu ensisijaisesti valtakunnallisiin tavoitteisiin. Näiden tavoitteiden perusteella eri puolilla maata sijaitsevat yliopistot ja korkeakoulut ovat profiloituneet siten, että ne edustaisivat valtakunnallisesti mahdollisimman kattavasti tieteen ja teknologian kehitystä. Niiden sijaintialueiden elinkeinorakenne tai osaamistarpeet eivät kuitenkaan ole olleet ensisijaisesti profiloitumisalojen ja korkeakoulukohtaisten erityispiirteiden lähtökohtana. Yliopistot ja korkeakoulut ovat lähtökohtaisesti opetusministeriön suoran ohjauksen piirissä tulossopimusmenettelyn yhteydessä. Tulossopimusneuvotteluissa ei kuitenkaan erikseen sovita yksityiskohtaisista aluepoliittisista tavoitteista. Valtion talousarviosta tutkimus- ja teknologiapolitiikkaa rahoitetaan pääasiassa kauppa- ja teollisuusministeriön pääluokkaan sisältyvällä sekä eri tutkimuslaitosten rahoituksella. Vuoden 2004 talousarvion aluepoliittisia tavoitteita Kuluvan vuoden talousarviossa alueelliseen kehittämiseen liittyviä tavoitteita on määritelty jokaisen koulutusmuodon lukuperusteluissa: 17

17 Yliopistojen tavoitteena on vahvistaa alueiden elinvoimaisuutta verkostoitumalla alueiden keskeisten toimijoiden kanssa. Alueelliset yliopistokeskukset ja muut yliopistojen aluetoiminnot kootaan riittävän laajoiksi kokonaisuuksiksi siten, että niillä on edellytykset saavuttaa toiminnassaan korkea laatu ja vaikuttavuus. Ammattikorkeakoulut vahvistavat yhteyksiään elinkeino- ja muuhun työelämään ja sekä korkeakouluihin ja muihin oppilaitoksiin. Ammattikorkeakoulujen roolia innovaatiojärjestelmässä vahvistetaan tehostamalla niiden opetusta palvelevaa ja työelämää sekä aluekehitystä tukevaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Yleissivistävän koulutuksen (esiopetus, perusopetus, lukiokoulutus ja taiteen perusopetus) kehittämisen lähtökohtana on koulutuksen perusturvan takaaminen kaikille asuinpaikasta, kielestä ja taloudellisesta asemasta riippumatta. Niitä koskevaa lainsäädäntöä ja rahoitusta kehitetään siten, että ne tukevat alueellista koulutustarjontaa ja opetuksen järjestäjien yhteistyötä. Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoa pyritään kehittämään siten, että ammatillisen koulutuksen järjestäjistä muodostuu riittävän suuria ja monipuolisia tai muutoin vahvoja toimijoita työelämän koulutustarpeiden ja alueellisen kehittämistyön näkökulmasta. Esimerkki arvioinnin mahdollisuuksista: Liikenne- ja viestintäministeriö Yleistä Hallitusohjelman mukaan liikennepolitiikan tavoitteena on edistää Suomen ja sen eri alueiden kilpailukykyä kehittämällä liikenteen infrastruktuuria ja palveluja. Lisäksi hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus valmistelee erikseen monivuotisen, kaikki liikennemuodot kattavan liikenneinvestointiohjelman. Investointiohjelman tulee vahvistaa Suomen aluerakennetta, elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kansainvälisiä yhteyksiä. Hallituksen harjoittaman tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteena on lisätä tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä sosiaalista ja alueellista tasa-arvoa hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Aluepoliittisten tavoitteiden erityispiirteet LVM:n hallinnonalalla Korkeatasoinen liikenne- ja viestintäinfrastruktuuri sekä liikenteen ja viestinnän palvelujen saatavuus, kattavuus ja kohtuuhintaisuus ovat tärkeitä kilpailukykytekijöitä ja tasapainoisen aluekehityksen perusedellytyksiä. Saavutettavuus on osoittautunut useissa alueiden kilpailukykyä tarkastelevissa tutkimuksissa tärkeäksi tekijäksi. Hallinnonalan määrärahoilla huolehditaan kansainvälisten, valtakunnallisten ja seudullisista yhteyksien 18

18 ylläpidosta ja kehittämisestä siten, että tietty palvelutaso voidaan taatat koko maassa. Määrärahojen yhteyttä palvelutasoon yllä kuvatulla jaotuksella ei aina pystytä tekemään, vaan kuvaus joudutaan tekemään toimenpiteiden avulla. Liikenne- ja viestintäyhteydet ovat siis välttämättömiä, mutta eivät yksistään riittäviä edellytyksiä alueiden elinvoiman kehittymiselle. On myös korostettava, että määrärahojen käytön ensisijainen tavoite ei ole aluepoliittinen, vaan juuri tasapuolinen palvelujen saatavuus eri puolilla maata. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan määrärahat Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan määrärahat ovat vuonna 2005 noin 1,6 miljardia euroa, josta liikenneväylien ylläpitoon ja kehittämiseen käytetään noin 80 % eli noin 1,1 miljardia euroa. Ylläpidon ja hoidon osuus eli ns. perusväylänpidon osuus on yli 810 miljoonaa euroa. Määrärahat kohdistuvat lähinnä tie- ja rataverkkoon, meriväylät ja lentoasemat katetaan käyttäjämaksuin. Väylänpidon lisäksi määrärahoja käytetään tienpidon valtionapuihin (noin 11 miljoonaa euroa), joukkoliikenteen palvelujen ostoon (noin 88 miljoonaa euroa), merenkulun edistämiseen (69 miljoonaa euroa), viestinnän korvauksiin ja avustuksiin (13,6 miljoonaa euroa) sekä Ilmatieteen laitoksen ja Merentutkimuslaitoksen toimintaan. Ilmailulaitos huolehtii lentoasemien ylläpidosta käyttäjärahoitteisesti ottaen huomioon asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeet. Lentoyhtiöt maksavat lentoasemille mm. matkustaja-, laskeutumis- ja navigaatiomaksuja. Merenkulkulaitoksen toiminnasta yli 80 % katetaan asiakkailta perittävillä tuloilla, joista aluksilta perittävät väylämaksut kattavat suurimman osan. Viestintä- ja tietoyhteiskuntapolitiikan toteuttamisessa ei pääsääntöisesti käytetä valtion tukirahoitusta, vaan verkkoja ja palveluja tarjotaan kilpailluilla markkinoilla. Esimerkkejä alueiden kehittämisedellytysten kannalta tärkeistä määrärahoista Väyläverkon kehittämishankkeista eduskunta päättää hankekohtaisesti. Näillä investoinneilla on usein huomattava merkitys eri alueiden saavutettavuuden ja eri seutujen liikenteellisen toimivuuden kannalta. Aloitettavien hankkeiden määrä vaihtelee vuosittain. Vuoden 2003 talousarviossa eduskunta myönsi rahoituksen kahdeksaan uuteen hankkeeseen, mutta vuoden 2004 talousarviossa ei yhteenkään. Talousarviovalmistelun yhteydessä keskeneräisistä ja uusista hankkeista esitetään, mitä vaikutuksia niillä on arvioitu olevan mm. eri alueiden yhteyksien kehittämiseen. Hankkeiden välittömät työllisyysvaikutukset voidaan myös laskennallisesti arvioida henkilötyövuosina, mutta työllisyysvaikutusta eri alueille on ennalta vaikea arvioida, sillä hankkeet ovat kilpailutettuja ja työllisyysvaikutukset voivat levitä varsin laajalle. Hankkeiden välilliset vaikutukset eli saavutettavuuden paranemisesta aiheutuvat 19

19 vaikutukset eri alueilla ilmenevät vasta pitkällä aikavälillä. Jos päätöksenteko muuttuu siten, että hallitus tekee ehdotuksen esim. neljän vuoden aikana aloitettavista hankkeista, tämän ohjelman aluepoliittiset vaikutukset voitaisiin arvioida tarkemmin. Perustienpidon rahoitus on Tiehallinnon käytössä olevaa toimintamenomäärärahaa, jonka käyttöä nykyisin ohjataan eduskunnan ja ministeriön asettamin tulostavoittein. Valtaosa perustienpidon määrärahojen käytöstä määräytyy valtakunnallisten toimintalinjojen mukaisesti, esim. tieverkon hoito, ylläpito ja liikenteen hallinta sekä hallinto. Perustienpidon määräraha jaetaan tiepiirien käyttöön näiden toimintalinjojen mukaisesti. Jaon toimittaa Tiehallinnon keskushallinto. Toimintalinjojen tavoitteena on taata sama palvelutaso eri puolilla maata samantyyppisellä tiestöllä. Talousarviovalmistelun yhteydessä esitetään yleisesti tieverkon kunnon ja hoitotason kehittyminen. Tieverkon ylläpidon ja hoidon tasolla on selvä vaikutusta alueiden kehittymisedellytyksille. Määrärahan alueellisen kohdentamisen tasapainoa tai oikeudenmukaisuutta ei voida arvioida yksinomaan määrärahan suuruudella, sillä eri alueet poikkeavat ratkaisevasti toisistaan mm. laajuuden, asukasmäärän ja toiminnan perusteella. Myöskään määrärahan suhteuttaminen esim. tiepituuteen tai liikennesuoritteeseenkaan ei anna välttämättä oikeaa kuvaa. Esimerkiksi Uudenmaan tiepiirin osuus määrärahoista on noin 12 %, liikennesuoritteesta 21 % ja tiepituudesta 6 %. Jos määrärahataso ei olennaisesti muutu tai jos määrärahoja ei merkittävästi kohdenneta uudelleen, aluepoliittisia vaikutuksia on vaikea osoittaa. Perustienpidolla rahoitetaan vähäisessä määrin laajennus- ja uusinvestointeja. Osa tästäkin perustienpidon investointirahoituksesta on valtakunnallisesti sovittuja teemaohjelmia. Muu osa laajennus- ja uusinvestointeihin käytettävästä rahasta on alueitten päätettävissä. Vuonna 2005 perustienpidonlaajennus- ja uusinvestointeihin alustavan arvion mukaan käytettävissä yhteensä noin 50 miljoonaa euroa, josta yhteisesti rahoitettavien ohjelmien jälkeen jää tiepiirien käyttöön noin 40 miljoonaa euroa. Määräraha jaetaan tiepiireille liikennesuoritteen mukaisesti. Tämän osuuden alueellinen jakautuminen voidaan esittää ja sen vaikutuksia arvioida. Valtionapu yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen on 11,1 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytetään tasa-arvoisen liikkumisen turvaamiseen ja pysyvän asutuksen sekä perustuotantotoiminnan tarvitsemien teiden avustamiseen. Radanpitoon on budjettirahoituksen lisäksi käytettävissä ratamaksu sekä hallitusohjelman mukaan VR-Yhtymän voitontuloutusta vastaava määrä. Ratahallintokeskuksen vastuulla on 5850 km:n rataverkko, jota ylläpidetään ja kehitetään yhtenä kokonaisuutena. Perusradanpidon korvausinvestointeja kohdistetaan rataverkolle tarpeiden mukaisesti. Kunnon kehittymisestä esitetään arviot. 20

20 EU:n tavoiteohjelmien mukaisiin hankkeisiin tarvittava rahoitus budjetoidaan LVM:n koontimomentille ( ). Kansallista rahoitusta on saatu myös työministeriön hallinnonalalta ( ). EU:n rahoitusosuus on budjetoitu SM:n momentille EU:n tavoiteohjelmien rahoitus voidaan esittää alueittain ja arvioida sen vaikutusta. Joukkoliikennepalvelujen kattavuus on tärkeä alueellinen tasa-arvokysymys. Joukkoliikennemäärärahan käytön ensisijainen tavoite ei ole aluepoliittinen vaan tasapuolinen palvelujen saatavuus eri puolilla maata. Liikenne- ja viestintäministeriö ostaa kaukoliikennettä ja junien lähiliikennettä ja lääninhallitukset ostavat linja-autoilla ja takseilla harjoitettavaa alueellista runkoliikennettä sekä rahoittavat avustuksin paikallisliikennettä ja lippualennuksia. Joukkoliikenteen tarjonnassa on yritysaloitteinen järjestelmä, jossa vain asiakastuloperusteista liikennettä täydentävät ja tarpeelliseksi arvioidut palvelut ostetaan. Asiakastuloperusteinen liikenne ja ostoliikenne muodostavat yhdessä kokonaisjärjestelmän. Joukkoliikenteen toimintaedellytykset vaihtelevat merkittävästi maan eri puolilla. Alueellisen ja paikallisen liikenteen määräraha kiintiöidään lääninhallituksille todellisten tarpeiden perusteella. Läänikohtainen määrärahatarve voi esimerkiksi markkinaolosuhteiden ja matkustuksen kehittymisen tai kuntien tekemien uusien linjanvetojen perusteella vaihdella vuosittain merkittävästi. Pelkästään läänin asukasmäärän tai laajuuden perusteella suhteutettu määräraha ei anna oikeaa kuvaa läänin liikenteellisistä olosuhteista ja määrärahatarpeesta. Alueellista ja paikallisen liikenteen määrärahaa ei voida vielä talousarviovalmistelun yhteydessä kohdistaa lääneittäin. Edellä mainitun perusteella määrärahan aluepoliittisia vaikutuksia voidaan pyrkiä arvioimaan lähinnä yleisellä tasolla kokonaisuutena ja mahdollisia muutoksia yleisesti arvioiden. Sama koskee pitkälti myös kaukoliikennemäärärahan vaikutusten arviointia. Ministeriö on asettanut työryhmän määrittämään valtakunnallisesti yhtenäisen julkisen liikenteen tavoitteellisen peruspalvelutason ottaen huomioon kansalaisten liikkumistarpeet ja toisaalta kysyntä sekä mahdollisuudet järjestää palvelut eri liikenteen hoitotavoilla. Peruspalvelutason määrittäminen helpottaa ja tehostaa joukkoliikenteen rahoituksen suuntaamista. Samalla se tulee todennäköisesti luomaan parempia edellytyksiä arvioida myös joukkoliikennerahoituksen aluepoliittisia vaikutuksia. Yhteenvetona voidaan todeta, että alueellisesti (tiepiireittäin) voidaan esittää alueellisesti päätettäviä perustienpidon laajennus- ja uusinvestointeja ja EU-rahoitusta. Joukkoliikenteen rahoituksen aluepoliittisia vaikutuksia voidaan pyrkiä arvioimaan yleisellä tasolla kokonaisuutena. Perusväylänpidon määrärahojen tasomuutosten merkitystä aluekehitykseen voidaan myös arvioida kokonaisuudessaan. 21

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 LIITE 4 SK 12.6.2013 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1.

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 Helsinki 2007 Ulkoasu ja taitto: Innocorp

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu taustaraportti. Tiehallinnon selvityksiä 52/2005

Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu taustaraportti. Tiehallinnon selvityksiä 52/2005 Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu Tiehallinnon selvityksiä 52/2005 Yleisten ja yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 52/2005 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 17/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 19.3.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

OHJELMAJOHTAMINEN VALTIONEUVOSTOSSA

OHJELMAJOHTAMINEN VALTIONEUVOSTOSSA VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN OHJELMAJOHTAMINEN VALTIONEUVOSTOSSA Uusi menettely ja uudet asiakirjat Valtioneuvoston ohjelmajohtamisen simulointihankkeen raportti Helsinki 15.10.2002 Julkaisija:

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA

ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Kauppatieteellinen tiedekunta Pro Gradu tutkielma Hankintojen Johtaminen ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Heli Lattu Kangaskatu 20 53100 Lappeenranta ALKUSANAT Tämä työ on tehty Liikennevirastolle

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SISÄLLYS 1. MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN TARKOITUS...2 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja...2 1.2. Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu...2

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Arja Poranen Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kajaani 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä

Lisätiedot

TEM raportteja 20/2011

TEM raportteja 20/2011 TEM raportteja 20/2011 Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina 2007-2010 Sini Pietiläinen Innovaatio-osasto 16.6.2011 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot