momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, :12 PM 7/2009 Sisältö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, 2009 12:12 PM 7/2009 Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat 15 momentti 7_09.fm Page 1 Friday, October 9, :12 PM 7/2009 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Valtioneuvoston asetukset 8 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus 12 KKO:N VALITUSLUVAT 15

2 momentti 7_09.fm Page 2 Friday, October 9, :12 PM Momentti 7/2009 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki rikoslain 24 luvun 1 :n muuttamisesta (685/2009) ja laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 36 :n muuttamisesta (686/2009) HE 232/2008 vp LaVM 10/2009 vp Lait tulevat voimaan Lakeja muutetaan siten, että kotirauhan rikkomiseen voidaan syyllistyä myös tekstiviestejä lähettämällä. Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta (687/2009), laki rajavartiolain muuttamisesta (688/2009), laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 19 :n muuttamisesta (689/2009), laki tullilain muuttamisesta (690/ 2009) ja laki poliisilain 54 :n muuttamisesta (691/2009) HE 26/2008 vp HaVM 6/2009 vp Lait tulevat voimaan Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain tavoitteena on edistää ja syventää poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen (PTR) yhteistoimintaa ja yhteisten toimintalinjojen toteutumista siten, että PTR-viranomaisille säädetyt tehtävät ja yksittäiset toimenpiteet tulevat hoidetuksi tarkoituksenmukaisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Lailla ei muuteta PTR-viranomaisten päävastuualueita eikä PTR-viranomaisten toimivaltuuksia muutoin kuin yhteistoimintaan sisältyvään tiedonhankinta- ja tutkintayhteistyöhön liittyen. Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä (695/2009), laki tieliikennelain muuttamisesta (696/2009), laki ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 :n muuttamisesta (697/2009), laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta (698/2009) ja laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta (699/2009) HE 33/2009 vp LiVM 10/2009 vp Lait tulevat voimaan Lailla annetaan taksinkuljettajien ammattitaitoa ja sopivuutta koskevat säännökset. Taksinkuljettajilta vaaditaan peruskoulutus ja päivän jatkokoulutus viiden vuoden välein sekä paikallistuntemus. Sopivuutta arvioidaan muun muassa rikoksiin syyllistymisen perusteella. Ajolupa on määräaikainen. Raskaan kaluston kuljettamisesta ilman ammattipätevyyttä samoin kuin taksin kuljettamisesta ilman ajolupaa voidaan rangaista vankeudella. HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 150/2009 vp) laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 :n muuttamisesta Apteekkimaksusta annettua lakia muutetaan siten, että apteekin liikevaihdon mukaan määräytyvän apteekkimaksun perusteita tarkistetaan ottamalla huomioon apteekkien liikevaihdon muutos vuodesta 2007 vuoteen Muutoksen perusteella apteekkimaksun osuus apteekkien liikevaihdosta on edelleenkin noin 6,3 prosenttia. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 151/2009 vp) laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain, mielenterveyslain, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta Lääninhallituksilla ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolla aiemmin olleet oikeuslääkintään ja oikeuspsykiatriaan liittyvät tehtävät siirretään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Tavoitteena on parantaa oikeuslääketieteellisen kuolemansyynselvittämistoiminnan koordinointia nykyisestä. Lisäksi tavoitteena on järjestää oikeuspsykiatristen tutkimusten ja hoidon viranomaistehtävät tarkoituksenmukaisessa viranomaisessa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 152/2009 vp) laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Aikuiskoulutustuen myöntämisen edellytyksiä yksinkertaistetaan ja selkeytetään. Etuuden määräytymistä muutetaan siten, ettei etuuden kesto määräydy nykyisen ansaintaperiaatteen mukaisesti. Tuen saamisehto ja tukikauden kesto muutetaan kiinteäksi. Kahdeksan vuoden työhistorialla henkilöllä on oikeus 18 kuukautta kestävään aikuiskoulutustukeen. Tuen voi käyttää kerran työuran aikana. Aikuiskoulutustuen tasoa korotetaan siten, että se vastaa työttömyyspäivärahan määrää ilman lapsikorotuksia, ylläpitokorvausta ja työttömille koulutusajalta maksettavaa korotusosaa. Aikuiskoulutustuen taso määräytyy työttömyyspäivärahaa vastaavalla tavalla. Aikuiskoulutustukea on mahdollista saada soviteltuna silloin, kun kyseessä on osa-aikainen opiskelu ja työstä poissaolosta sovitaan työnantajan kanssa. Sovittelussa otetaan käyttöön suojaosa, jonka alle jäävät tulot eivät vähennä tuen määrää. 2

3 momentti 7_09.fm Page 3 Friday, October 9, :12 PM Osa-aikainen opiskelu kuluttaa tukiaikaa samalla tavoin kuin kokoaikainen opiskelu. Tuen enimmäisaikaan luetaan myös voimassa olevan lain mukaisesti käytetty aikuiskoulutustukiaika. Voimassa olevan lainsäädännön mukaisesta aikuiskoulutustuen etukäteiskäytöstä luovutaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 153/2009 vp) laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Toimeentulotukilakia muutetaan siten, että vuoden 2009 loppuun määräaikaisena voimassa olevan 11 :n 3 momentin voimassaoloa jatketaan edelleen vuoden 2010 loppuun saakka. Säännöksen mukaan toimeentulotukea myönnettäessä ei oteta huomioon vähintään 20 prosenttia ansiotuloista, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 154/2009 vp) laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjän eläkelain 114 ja 115 :n sekä maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 1 :n muuttamisesta Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 :ssä säädettyjä prosenttiosuuksia, joilla eri rahoittajaosapuolet osallistuvat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusjärjestelmän kokonaiskustannusten kattamiseen, muutetaan. Lisäksi jatketaan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaissa Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle vuosiksi säädettyä tehtävää huolehtia maatalousyrittäjien työterveyshuollon työpaikkakäyntien toteutumisesta työterveyshuollon antaman toimeksiannon perusteella. Maatalousyrittäjien eläkelaitos voi olla yhteydessä työterveyshuollon palvelujen tuottajaan ja huolehtia työpaikkakäynnin toteuttamisesta työterveyshuollon palvelujen tuottajan toimeksiannon perusteella, jos työterveyshuollon edellisestä työpaikkakäynnistä on kulunut yli neljä vuotta. Maatalousyrittäjän eläkelakiin otetaan viittaus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaissa säädetystä työterveyshuoltoon liittyvästä tehtävästä. Lisäksi maatalousyrittäjän eläkelaissa säädettyjä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tehtäviä laajennetaan siten, että eläkelaitoksen tehtävänä on maatalousyrittäjien työterveyshuoltotoiminnan tehokkaan toteutumisen edistämisen lisäksi tehdä ehdotuksia toiminnan kehittämisestä. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 155/2009 vp) laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 :n muuttamisesta Kuntoutusrahan ylläpitokorvausta korotetaan 8 eurosta 9 euroon päivältä. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Lakia sovelletaan kuntoutusrahaan, jota maksetaan lain voimaantulon jälkeiseltä ajalta. Esitys (HE 156/2009 vp) laiksi elatustukilain muuttamisesta Elatustukilain säännöksiä, joiden mukaan Kansaneläkelaitokselle suoritettavan valtion korvauksen ennakot elatustuen maksamista varten määräytyvät, täydennetään ja selkeytetään. Ennakkojen määräytymisperusteina otetaan huomioon muun ohessa ne rahamäärät, jotka Kansaneläkelaitos saa perityksi elatusvelvollisilta takautumissaatavien korvauksiksi ja elatustuen saajilta aiheettomasti maksettujen elatustukien takaisinperintäsaatavien korvauksiksi. Lisäksi täydennetään elatustukilain siirtymäsäännöstä, joka koskee kumottuun elatusturvalakiin perustuvien kunnan saatavien siirtymistä Kansaneläkelaitokselle. Kansaneläkelaitokselle siirtyvät myös aiheettomasti maksetun elatustuen takaisinperintää koskevat kunnan saatavat. Vastaavasti maininta takaisinperintäsaatavista lisätään myös siihen elatustukilain siirtymäsäännökseen, joka koskee kuntien saatavien siirron johdosta kunnille maksettavia korvauksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 157/2009 vp) laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 :n muuttamisesta Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia muutetaan siten, että osittaisen hoitorahan määrää korotetaan 70 eurosta 90 euroon kalenterikuukaudelta ja että oikeus osittaiseen hoitorahaan laajennetaan koskemaan myös yrittäjiä. Esitys liittyy vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 158/2009 vp) pitkäaikaissäästämisen verotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi Tuloverolakia, perintö- ja lahjaverolakia sekä eräitä muita verolakeja muutetaan siten, että vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen perustuvaan eläkesäästämiseen sovellettava verokohtelu laajennetaan koskemaan sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain mukaiseen säästämissopimukseen perustuvaa säästämistä. Säästäjän ja talletuspankin, rahastoyhtiön tai sijoituspalveluyrityksen välisen pitkäaikaissäästämissopimuksen maksut ovat tuloverotuksessa vähennyskelpoisia samalla tavoin kuin vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen maksut. Säästämissopimuksen mukaisesti sijoitetuille varoille kertyvää tuottoa ei veroteta säästämisaikana. Palvelun tarjoajan eläkeiän täytyttyä tai säädettyjen nostoperusteiden täyttyessä verovelvolliselle maksamat suoritukset luetaan pääomatuloksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan Esitys (HE 159/2009 vp) laiksi sidotusta pitkäaikaissäästämi- Momentti 3 Momentti 7/2009

4 momentti 7_09.fm Page 4 Friday, October 9, :12 PM sestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lailla sidotusta pitkäaikaissäästämisestä säädetään oikeudesta tarjota laissa tarkoitettuja pitkäaikaissäästämissopimuksia, sopimusten sisällöstä, asiakkaan ja palveluntarjoajan oikeuksista ja velvollisuuksista säästämissopimusta tehtäessä ja sen voimassaoloaikana sekä säästövarojen sijoittamisesta ja niiden oikeudellisesta asemasta. Lisäksi vakuutussopimuslain säännöksiä vakuutuksenottajan oikeudesta vaihtaa palveluntarjoajaa kesken vakuutussopimuksen voimassaoloajan muutetaan vastaamaan pääosin uuden lain vastaavia säännöksiä. Laissa tarkoitetun pitkäaikaissäästämisen verokohtelusta ja mahdollisista verokannusteista säädetään erikseen verolaeissa. Lisäksi luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin ja sijoituspalveluyrityksistä annettuun lakiin tehdään vähäisiä teknisiä muutoksia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan lukien. Esitys (HE 160/2009 vp) Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Pöytäkirjan tarkoituksena on mahdollistaa verotietojen vaihtaminen. Pöytäkirja rakentuu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimille mallisopimuksille. Pöytäkirja tulee voimaan sinä päivänä, jona sopimusvaltiot ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. Esitys (HE 161/2009 vp) aluehallinnon viranomaisten tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Esitys sisältää ehdotukset aluehallinnon viranomaisten tehtäviä koskevien erityislakien muuttamiseksi. Yhteensä 215 lakia muutetaan. Muutokset ovat keskeiseltä asiasisällöltään lainsäädäntöteknisiä. Muutoksia tehdään aluehallintouudistuksen piiriin kuuluvien viranomaisten tehtäviä koskeviin erityislakeihin siten, että niissä mainittu nykyinen aluehallinnon viranomainen (lääninhallitus, työ- ja elinkeinokeskus, alueellinen ympäristökeskus, ympäristölupavirasto, tiepiiri ja työsuojelupiirin työsuojelutoimisto) muutetaan aluehallintouudistuksen johdosta joko aluehallintovirastoksi tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseksi riippuen siitä, kumman viranomaisen toimialaan säännöksessä tarkoitettu tehtävä kuuluu näitä viranomaisia koskevien lakiehdotusten mukaan. Esitykseen sisältyy myös eräitä edellä mainittuja erityissäädöksiä koskevia muita muutosehdotuksia, jotka on katsottu välttämättömiksi tehdä aluehallintouudistuksen yhteydessä. Myös nämä muutosehdotukset ovat sisällöltään pääasiassa teknisiä ja niiden keskeisenä tavoitteena on täsmentää ja ajanmukaistaa sääntelyä. Lisäksi esitys sisältää eräiden keskushallinnon tehtävien siirtämistä aluehallintoon koskevat lainsäädännön muutosehdotukset. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 162/2009 vp) laiksi Haus kehittämiskeskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä Lailla uudistetaan nykyiset Haus kehittämiskeskus Oy:n tehtäviä ja asemaa koskevat säännökset. Laki sisältää myös säännökset Haus kehittämiskeskus Oy:n asiakasryhmistä. Lailla selkeytetään yhtiön asemaa sen tuottaessa palveluja pääasiassa valtionhallinnolle. Haus kehittämiskeskus Oy kuului vuosina valtiovarainministeriön omistaja- ja tulosohjauksen piiriin. Yhtiö siirtyi lukien valtiovarainministeriön alaisuudesta valtioneuvoston kansliaan perustetun uuden omistajaohjausosaston alaisuuteen. Haus kehittämiskeskus Oy palautetaan valtiovarainministeriön hallinnonalalle ja ohjaukseen. Yhtiön tehtävänä on tuottaa koulutus- ja kehittämispalveluita sekä niihin liittyvää liiketoimintaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 163/2009 vp) laiksi kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta Kiinteistötoimitusmaksusta annettua lakia muutetaan siten, että erääntyneen kiinteistötoimitusmaksun perintää koskevat säännökset siirretään valtioneuvoston asetuksesta lakiin ja perinnässä siirrytään noudattamaan aikaisempien erityissäännösten sijasta soveltuvilta osin saatavien perinnästä annettua lakia. Muutoksen johdosta kiinteistötoimitusmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 kumotaan. Lisäksi lakiin tehdään vähäisiä teknisluontoisia korjauksia, jotka johtuvat muun lainsäädännön muuttumisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 164/2009 vp) laiksi Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osakkuusyritysten kehittämiseen ja hallinnointiin liittyvien toimintojen yhtiöittämisestä Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen hallinnassa olevat osakkuusyritysten osakkeet ja niiden hallinnointiin liittyvä toiminta perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana on osakkuusyritysten perustaminen, yrityksiin sijoittaminen, teknologian siirtäminen, näiden yritysten liiketoiminnan kehittäminen sekä osakkuuksien hallinnointi ja myyminen. Osakeyhtiö on Suomen valtion kokonaan omistama ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen hallinnoima. Yritykseen ei siirry henkilöstöä Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 165/2009 vp) laiksi Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen asiantuntijapalveluiden yhtiöittämisestä Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen hallinnassa oleva asiantuntijapalvelut -toimintoon liittyvä omaisuus ja toiminta perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana ovat asiantuntija-, sertifiointi-, hyväksyntä-, testaus-, tarkastus-, analyysi- ja kalibrointipal- 4

5 momentti 7_09.fm Page 5 Friday, October 9, :12 PM velut. Osakeyhtiö on Suomen valtion kokonaan omistama ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen hallinnoima. Tutkimuskeskuksen asiantuntijapalvelujen henkilöstö siirtyy osakeyhtiön palvelukseen. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 toiseen lisätalousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 166/2009 vp) eräiden lääkehuollon hallinnon uudistamiseen liittyvien lakien muuttamiseksi Lainsäädäntöön tehdään tekniset muutokset, jotka johtuvat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen perustamisesta. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloittaa toimintansa ja samalla Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus lakkautetaan. Muutoksia tehdään 24 lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 167/2009 vp) laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta Öljysuojamaksu nostetaan 0,5 eurosta tonnilta 1,5 euroon tonnilta. Vastaavasti nostetaan rahaston pääomarajoja. Syynä maksunkorotukseen on rahaston maksuvalmiuden turvaaminen tilanteessa, jossa alueelliset pelastuslaitokset ja valtio ovat huomattavasti parantamassa öljyntorjuntavalmiuttaan Suomenlahden lisääntyvien öljykuljetusten johdosta. Lisäksi öljysuojamaksun kantoa koskevia säännöksiä tarkistetaan EY:n uudistetun tullikoodeksin johdosta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 168/2009 vp) Suomen ja Espanjan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Suomen tasavalta ja Espanjan kuningaskunta ovat allekirjoittaneet sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Suomen ja Espanjan välisessä yhteistyössä tarpeellisten arkaluonteisten tietojen suojaaminen. Sopimusta sovelletaan salassa pidettävien tietojen välittämiseen ja suojaamiseen Suomen ja Espanjan välillä ulko-, puolustus-, turvallisuus- ja teollisuusasioissa. Sopimusteksti pohjautuu pitkälti Suomen mallisopimukseen. Esitys (HE 169/2009 vp) maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Maksupalvelulailla pannaan täytäntöön EU:n maksupalveludirektiivin eräät säännökset. Laki sisältää säännökset palveluntarjoajan velvollisuudesta antaa tietoja maksupalvelun käyttäjälle, maksupalveluja koskevan puitesopimuksen muuttamisesta ja päättämisestä, maksutapahtumien käynnistämisestä, toteuttamisesta ja toteuttamisajoista sekä arvopäivän määräytymisestä. Lakiin otetaan myös säännökset maksuvälineiden käyttöön liittyvistä maksupalvelun käyttäjän ja palveluntarjoajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä palveluntarjoajan vastuusta oikeudettomasti ja virheellisesti toteutetuista sekä toteuttamatta jääneistä maksutapahtumista. Lain noudattamista valvovat Finanssivalvonta ja kuluttaja-asiamies. Maksupalvelulailla kumotaan tilisiirtolaki. Lisäksi tehdään maksupalvelulaista johtuvia seurannaismuutoksia kuluttajansuojalakiin ja viiteen muuhun lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 170/2009 vp) laeiksi kunnallisen eläkelain, kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 :n ja valtion eläkelain muuttamisesta Lakien tarkoituksena on parantaa nuorena työkyvyttömäksi tulevien työkyvyttömyyseläkkeen tasoa sekä estää eläkkeen pieneneminen työkyvyttömyyseläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi. Osa-aikaeläkkeen alaikäraja korotetaan 60 vuoteen ja eläkkeen karttuminen osa-aikaeläkkeen ansionalenemasta poistetaan. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Osa-aikaeläkettä koskevat muutokset tulisivat voimaan Esitys (HE 171/2009 vp) laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Arvonlisäverolakiin tehdään toisiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden elinkeinonharjoittajien Suomessa tekemiin hankintoihin sisältyvien arvonlisäverojen palautuksia koskevasta Euroopan yhteisön direktiivistä johtuvat muutokset. Direktiivillä on luotu sähköinen yhden yhteyspisteen järjestelmä nykyisen palautusmenettelyn nopeuttamiseksi ja yksinkertaistamiseksi. Yhteisön alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavien arvonlisäverojen palautusmenettelyä koskevaa direktiiviä ei ole muutettu. Suomessa on sovellettu samaa palautusmenettelyä kaikkiin ulkomaalaisiin yrityksiin sijoittautumispaikasta riippumatta. Uusi sähköinen yhden yhteyspisteen palautusjärjestelmä ei koske yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneita yrityksiä, mutta niille maksettavien palautusten menettelyä koskevia arvonlisäverolain säännöksiä muutetaan muutoin tarpeellisilta osin vastaamaan ehdotettuja yhteisön alueelle sijoittautuneiden yritysten palautusmenettelyä. Samalla tehdään pieniä tarkistuksia arvonlisäverolain ulkomaalaisten yritysten veronpalautusoikeutta koskeviin säännöksiin. Arvonlisäverolakia muutetaan lisäksi siten, että ammattimaiseen kansainväliseen liikenteeseen käytettäviin ilma-aluksiin liittyvien tavaroiden ja palvelujen myynnin verottomuuden edellytyksiä tarkistetaan vastaamaan paremmin arvonlisäverodirektiivin säännöksiä. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 172/2009 vp) maksulaitoslaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Maksulaitoslailla pannaan täytäntöön maksupalveluita sisämarkkinoilla koskeva direktiivi lukuun ottamatta sen maksupalveluita koskevia säännöksiä. Laissa säädetään oikeudesta tarjota maksupalveluita. Laki sisältää säännökset muun Momentti 5 Momentti 7/2009

6 momentti 7_09.fm Page 6 Friday, October 9, :12 PM muassa maksulaitoksen toimiluvan myöntämisen edellytyksistä, maksulaitokselle sallitusta liiketoiminnasta, asiakasvarojen suojaamisesta ja maksulaitoksen pääomavaatimuksista. Lisäksi laissa säädetään edellytyksistä, joilla maksupalveluita voidaan tarjota ilman toimilupaa. Lain noudattamista valvoo Finanssivalvonta. Lisäksi säädetään laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa sekä maksulaitoksista annettavasta laista johtuvia seurannaismuutoksia muun muassa luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin, Finanssivalvonnasta annettuun lakiin sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annettuun lakiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 173/2009 vp) laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia muutetaan siten, että säännökset puun myyntitulosta sekä taiteilijan ja urheilijan henkilökohtaiseen toimintaan perustuvasta korvauksesta perittävästä lähdeverosta vastaavat Euroopan yhteisöjen oikeutta ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Rajoitetusti verovelvollisen Suomessa harjoitetusta metsätaloudesta saamaa tuloa verotetaan verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä tuloverolakia soveltaen. Rajoitetusti verovelvollisen taiteilijan tai urheilijan Suomessa tai suomalaisessa aluksessa harjoittamasta henkilökohtaisesta toiminnasta saamasta korvauksesta peritään jatkossakin lähtökohtaisesti 15 prosentin lähdevero. Verovelvollisen vaatimuksesta tulosta voidaan kuitenkin vähentää välittömät kulut. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Lakia sovellettaisiin lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen maksettaviin suorituksiin. Esitys (HE 174/2009 vp) laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, laiksi opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta ja laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Lakiin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta on koottu valtiovarainministeriön hallinnonalalle eräin poikkeuksin nykyisistä hallinnonalakohtaisista valtionosuuksista yleinen valtionosuus, sosiaalija terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen sekä yleisten kirjastojen, kuntien kulttuuritoimen ja asukaskohtaisesti rahoitetun taiteen perusopetuksen valtionosuudet. Esija perusopetuksessa valtionosuusperuste muuttuu määräytyen oppilasmäärän sijasta kunnan vuotiaiden määrän perusteella. Laissa säädetään esi- ja perusopetuksen järjestäjän oikeudesta saada kotikuntakorvaus oppilaan kotikunnalta. Valtionosuusjärjestelmän uusina osina ovat erityisen harvan asutuksen ja saaristoisuuden perusteella sekä saamelaisten kotiseutualueen kunnille myönnettävät lisäosat. Yhdistettävissä valtionosuuksissa käytetään yhtä valtionosuusprosenttia. Laissa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen sekä liikuntatoimen, nuorisotoimen, museoiden, teatterien ja orkestereiden, opetustuntikohtaisesti rahoitettavan taiteen perusopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan rahoitusjärjestelmä säilyy periaatteiltaan ja rakenteiltaan nykyisellään. Laissa säädetään myös eräiden perusopetuslain mukaisten toimintojen rahoituksesta. Perusopetuksen, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja yleisten kirjastojen rahoituksessa luovutaan perustamiskustannuksiin myönnettävistä erillisistä valtionosuuksista ja siirrytään valtionavustusjärjestelmään. Ammatillisen peruskoulutuksen tuloksellisuusrahoituksen osuutta laajennetaan nykyisestä. Toiminnan tuloksellisuus otetaan ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen määräytymisperusteisiin. Valtion talousja henkilöstöhallinnon palvelukeskus maksaa pääosin keskitetysti molempien lakien mukaiset valtionosuudet ja avustukset sekä muun rahoituksen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 175/2009 vp) laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisen toiminnan tarkoitusta ja tavoitteita, lain piiriin kuuluvien oppilaitosmuotojen tehtäviä ja oppilaitoksen ylläpitämisluvan sisällön määrittelyä muutetaan. Lakiin lisätään oppilaitosten yhteistyötä koskeva velvoite. Valtionavustusta koskevaa säännöstä muutetaan niin, että vapaan sivistystyön oppilaitoksille on mahdollista myöntää laatu- ja kehittämisavustusta. Ylimääräisten avustusten myöntäminen siirretään Opetushallitukselle. Lisäksi lakiin tehdään kuntien valtionosuusuudistuksesta johtuvia viittaussäännösten muutoksia sekä teknisluonteisia täsmennyksiä. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 176/2009 vp) laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta Laki mahdollistaa laajakaistarakentamisen tukemisen valtion varoista. Laki sisältää säännökset tuen saannin edellytyksistä sekä toimivaltaisista tukiviranomaisista ja näiden tehtävistä. Myös maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annettua lakia muutetaan siten, että laajakaistahankkeita voidaan jatkossa tukea myös Euroopan yhteisöjen varoista pääosin samoin edellytyksin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 177/2009 vp) laiksi yhteistoiminta-asiamiehestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yhteistoiminta-asiamies toimii työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on valvoa yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja muiden henkilöstön osallistumisjärjestelmiä koskevien lakien noudattamista. Yhteistoiminta-asiamiehen ensisijaisena tehtävänä on antaa ohjeita lakien soveltamisesta. Hänellä on myös valtuudet antaa työnantajalle kehotus lainvastaisen menettelyn 6

7 momentti 7_09.fm Page 7 Friday, October 9, :12 PM korjaamiseksi, saattaa asia esitutkintaan ja vaatia eräissä tapauksissa tuomioistuimelta uhkasakon asettamista. Henkilöstörahastojen valvonta ja henkilöstörahastorekisterin ylläpito siirtyvät myös yhteistoiminta-asiamiehen tehtäviksi. Esitys (HE 178/2009 vp) laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Julkisesta työvoimapalvelusta annetusta laista kumotaan työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta maksettavaa koulutustukea koskevat säännökset. Työnhakijan mahdollisuuksia parantaa opiskelemalla työllistymisvalmiuksiaan parannetaan säätämällä julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa työttömyysetuudella tuettavasta työnhakijan omaehtoisesta opiskelusta. Sekä työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen että työnhakijan omaehtoisen opiskelun ajalta maksetaan työttömyysetuutta ja ylläpitokorvausta. Työvoimapoliittisten toimenpiteiden ja työttömyysetuudella tuetun työnhakijan omaehtoisen opiskelun ajalta maksettavaa ylläpitokorvausta korotetaan yhdellä eurolla ja työssäkäyntialueen ulkopuolella järjestettävien toimenpiteiden ja opiskelun ajalta maksettavaa korotettua ylläpitokorvausta kahdella eurolla. Työllistämistuen myöntämisestä työttömyyspäivärahaan oikeutetulle työelämävalmennuksen ajalta luovutaan. Työllistämistuen sijasta työelämävalmennuksen ajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa ja ylläpitokorvausta. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 179/2009 vp) laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Työttömyysturvalakia, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia, työttömyyskassalakia ja vuorotteluvapaalakia muutetaan. Muutokset ovat osa sosiaaliturvan uudistamiskomitean (SATA) ehdotuksia sosiaaliturvan keskeisistä linjauksista. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Esitys (HE 180/2009 vp) laeiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain ja lääkelain 54a ja 54e :n muuttamisesta Tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpito vähittäismyyntipaikassa kielletään. Tupakkatuotteita ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa alle 18-vuotiaille, joilta myös kielletään tupakkatuotteiden maahantuonti ja hallussapito. Tupakkatuotteiden myyjälle säädetään 18 vuoden ikäraja. Tupakointikieltoja laajennetaan muun muassa lasten ja nuorten käytössä olevissa tiloissa ja ajoneuvoissa, asuinkiinteistöjen yhteisissä tiloissa, ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa ja hotellihuoneissa. Suussa käytettävän tupakan maahantuonti, myynti ja muu luovuttaminen kielletään, mutta sitä saa kuitenkin tuoda maahan omaa henkilökohtaista käyttöä varten matkatavarana rajoitetun määrän. Tupakkatuotteiden vähittäismyynti automaattisesta myyntilaitteesta kielletään. Tupakan myyntirikoksen rangaistusasteikko on sakko tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Myyntirikoksena rangaistavaksi säädetään tupakkatuotteen tai tupakointivälineen myyminen, muu vastiketta vastaan luovuttaminen taikka välittäminen alle 18-vuotiaalle sekä suussa käytettävän tupakkatuotteen myyminen, muu vastiketta vastaan luovuttaminen tai välittäminen. Tupakkatuotteen maahantuonti alle 18-vuotiaana sekä suussa käytettävän tupakkatuotteen lain vastainen maahantuonti on rangaistavaa tupakkatuoterikkomuksena. Lisäksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain nimike muutetaan tupakkalaiksi samalla, kun tavoitesäännös uudistetaan. Lääkelakia muutetaan siten, että nikotiinivalmisteita voidaan kauppojen, kioskien ja huoltoasemien lisäksi myydä myös ravitsemisliikkeissä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä Tupakkatuotteiden esilläpitoa koskevalle kiellolle samoin kuin hotellihuoneiden tupakointirajoituksille säädettäisiin kuitenkin kahden vuoden siirtymäaika. Tupakan myynti automaattisesta myyntilaitteesta kiellettäisiin neljän vuoden siirtymäajalla. Esitys (HE 181/2009 vp) laeiksi vakuutusyhdistyslain, merimieseläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta Vakuutusyhdistyslakia, merimieseläkelakia ja maatalousyrittäjän eläkelakia muutetaan. Lakeihin tehdään ne yleiset yhteisöoikeudelliset muutokset, jotka ovat tarpeen johtuen uudesta osakeyhtiölaista ja sen pohjalta toteutetusta uudesta vakuutusyhtiölaista. Esitys (HE 182/2009 vp) laeiksi sairausvakuutuslain 8 ja 12 luvun sekä opintotukilain 6 :n muuttamisesta Opintotuen ja sairauspäivärahan keskinäistä ensisijaisuutta muutetaan siten, että sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha estävät opintotuen myöntämisen. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan opintorahan saaminen estää sairauspäivärahan myöntämisen. Opintotuen lakkauttamisen jälkeen opiskelija siirtyy opintotuen asumislisän piiristä yleisen asumistuen piiriin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Lakeja sovellettaisiin, kun opiskelijan työkyvyttömyys alkaa tai sen jälkeen. Esitys (HE 183/2009 vp) laiksi perhehoitajalain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Perhehoidon kulu- ja käynnistämiskorvausten sekä perhehoitajan ja kunnan tai kuntayhtymän kesken solmitussa toimeksiantosopimuksessa sovittujen korvausten määrät ovat sidottuja elinkustannusindeksiin. Ennakkoarvioiden mukaan vuoden 2010 elinkustannusindeksin pistelukua joudutaan hintatason alentumisen vuoksi alentamaan. Korvausten määrien alentumisen estämiseksi perhehoidon kulu- ja käynnistämiskorvausten määräytymisen perusteena käytetään vuonna 2010 poikkeuksellisesti samaa elinkustannusindeksin pistelukua kuin vuonna Pisteluku on Korvausten määriin ei tule vuoden 2010 Momentti 7 Momentti 7/2009

8 momentti 7_09.fm Page 8 Friday, October 9, :12 PM alusta siten indeksitarkistuksesta aiheutuvia muutoksia. Perhehoidosta maksettavien palkkioiden määräytymisperusteisiin ei tehdä muutoksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2010 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Laki olisi voimassa saakka. Esitys (HE 184/2009 vp) laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain muuttamisesta Suhdanneluonteisten avustusten myöntämistä koskevan lain voimassaoloaikaa jatketaan vuoden 2010 loppuun. Vuoden alusta maaliskuun loppuun voidaan avustuksia myöntää samoihin toimenpiteisiin kuin vuonna Huhtikuun alusta 2010 vuoden 2010 loppuun avustuksia myönnetään asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin sekä toimille, joilla otettaisiin käyttöön uusiutuvia energialähteitä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 6 :n muuttamisesta (665/2009) Asetus tuli voimaan Asetusta muutetaan siten, että todetaan kansliassa olevan valtioneuvoston turvallisuusjohtaja. Turvallisuusjohtajan tehtävää voi hoitaa myös pääministerin pyynnöstä ministeriön tai puolustusvoimien määräämä tai komentama virkamies. Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (666/2009) Asetus tuli voimaan Avustuksensaajan määritelmää ja kustannusten korvattavuutta täsmennetään sekä muutetaan avustuksen enimmäismäärää. Lisäksi asetukseen lisätään maksatusta koskeva säännös. Avustuksensaajan määritelmän muutos perustuu EY:n valtiontukisäännöksiin. Kustannusten korvattavuus määritetään yhdenmukaisuuden vuoksi samantyyppistä yhteisörahoitteista avustusjärjestelmää vastaavalla tavalla. Avustuksen enimmäismäärä palautetaan ennen vuotta 2009 käytössä olleelle nykyistä alemmalle tasolle, jonka on todettu olevan riittävä hankkeiden toteuttamisen kannalta. Mainonnan avustustason alentaminen nykyisestä 100 prosentista 50 prosenttiin parantaa mahdollisuuksia rahoittaa muiden, lähinnä tiedotustoimia koskevien hankkeiden toteuttamista. Tiedotustyyppisten hankkeiden osalta avustuksen enimmäismäärä rajataan enintään 90 prosenttiin hyväksyttävistä kustannuksista nykyisen 100 prosentin sijasta. Omarahoituksen on katsottu varmistavan hankkeen tarpeellisuuden tuotealan toimijoiden kannalta. Maksatusta koskeva säännös muuttaa nykyisiä käytäntöjä siten, että viimeinen erä maksetaan vasta hankkeen loppuraportin hyväksynnän yhteydessä, minkä on katsottu parantavan hankkeen tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja helpottavan lopullisen avustussumman määrittämiseen liittyvää maksuliikennettä. Valtioneuvoston asetus meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (674/2009) Asetus tuli voimaan Laki (967/2008) tulee voimaan Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain 4 :n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (675/2009) Asetus tuli voimaan Laki (968/2008) tulee voimaan Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta sosiaali- ja terveysalan eettisestä neuvottelukunnasta (667/2009) Asetus tuli voimaan Asetuksella annetaan neuvottelukuntaa ja sen toimintaa koskevat tarkemmat säännökset. Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (668/2009) Asetus tuli voimaan Nykyisen asetuksen säännöksiä paristojen ja akkujen tuottajien ja tuottajayhteisöjen merkitsemiseksi tai hyväksymiseksi tuottajatiedostoon tarkistetaan tuottajien rekisteröintivaatimuksista annetun komission päätöksen 2009/603/EY mukaisesti. Lisäksi kumotaan säännös tuottajien velvollisuudesta huolehtia siitä, että kannettavat paristot ja akut sekä ajoneuvoparistot ja -akut varustetaan lukien niiden tehoa osoittavalla merkinnällä. Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta (679/2009) Asetus tuli voimaan Nykyisen asetuksen liitettä tarkistetaan komission päätösten 2009/ 428/EY ja 2009/443/EY mukaisesti siten, että muutetaan tai lisätään yhteensä seitsemän lyijyn, kadmiumin ja elohopean käytön sallivaa poikkeusta eräissä erityiskohteissa. Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuk- 8

9 momentti 7_09.fm Page 9 Friday, October 9, :12 PM sen 20 :n muuttamisesta (706/2009) Asetus tulee voimaan Työterveyslaitoksen alueellisten neuvottelukuntien kokoonpanoa laajennetaan ja niiden tehtäviä tarkennetaan ja yhteistoimintaa alueen muiden sidosryhmien kanssa tehostetaan Työterveyslaitoksen organisaatiomuutoksen vuoksi. Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 :ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun muuttamisesta (692/ 2009) Asetus tulee voimaan Asetuksen hammashoidon korvaamista koskevien taksojen perusteita koskevaan 2 lukuun lisätään säännökset suuhygienistin tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaustaksan perusteista ja enimmäismäärästä. Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta (702/2009) Asetus tulee voimaan Asetukseen lisätään uusi 13e, jossa säädetään rikesakon määräämisestä ja sen suuruudesta alkoholilain vastaisista teoista. Alkoholilain 58 :n 1 momentissa säädetyn kiellon vastaisesta alkoholijuoman nauttimisesta tai poliisin 58 :n 2 momentin nojalla antaman alkoholijuoman nauttimista julkisella paikalla koskevan kiellon noudattamatta jättämisestä voidaan määrätä 20 euron rikesakko. Alkoholilain 34 :n 2 momentin vastaisesta laillisesti valmistetun tai maahantuodun alkoholijuoman hallussa pitämisestä alle kahdeksantoistavuotiaana taikka laillisesti valmistetun tai maahantuodun väkevän alkoholijuoman hallussa pitämisestä kahdeksantoista, mutta ei kahtakymmentä vuotta täyttäneenä voidaan määrätä 20 euron rikesakko. Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 31 :n muuttamisesta (703/2009) Asetus tulee voimaan Alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen (1344/1994) 31 :n 1 momentin säännös alkoholilain vastaisesti nautitun alkoholijuoman poisottamisoikeuden rajaamisesta avoimessa astiassa olevaan alkoholijuomaan kumotaan tarpeettomana. 31 :n 3 momenttia muutetaan niin, että se rajataan koskemaan juopuneelta kiinni otettaessa pois otetun alkoholijuoman säilyttämistä ja hävittämistä ja alkoholipitoinen aine rinnastetaan alkoholijuomaan. Valtioneuvoston asetus alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta annetun asetuksen 23 :n 1 ja 3 momentin kumoamisesta (704/2009) Asetus tulee voimaan Alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta annetun asetuksen (1345/1994) 23 :n 1 ja 3 momentti, jotka koskevat alkoholivalmisteen poisottamista, säilyttämistä ja hävittämistä kumotaan tarpeettomana. Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 23 :n muuttamisesta (711/2009) Asetus tuli voimaan Kasvihuonetuotannon tuen taso korotettaan 0,5 euroa neliömetriltä sekä lyhyen että pitkän viljelykauden tuotannon osalta. Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 :n muuttamisesta (712/ 2009) Asetus tuli voimaan :n 2 momentissa säädettyä tukikerrointa muutetaan. Uusi tukikerroin on 0,983. Tukikerrointa on tarpeellista muuttaa, koska hyväksyttävien hakemusten perusteella myönnettävän LFA-lisäosan ja luonnonhaittakorvaussitoumusten perusteella maksuun tulevan luonnonhaittakorvauksen yhteismäärä koko maan tasolla ei saa ylittää keskimäärin 250 euroa hehtaarilta tukitasoa. Valtioneuvoston asetus Huoltovarmuuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 :n muuttamisesta (716/ 2009) Asetus tuli voimaan Laitoksen hallituksen käytännön työskentelyedellytykset päätösvaltaisuuden osalta vahvistetaan. Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta (707/ 2009) Asetus tuli voimaan ja on voimassa saakka. Asetukseen lisätään säännös, jossa määritellään vapaaehtoisten influenssa A alatyypiltä (H1N1)v suojaamiseksi tarkoitettujen rokotusten antamisjärjestys. Rokotukset annetaan eri väestöryhmille seuraavassa järjestyksessä: 1) infektiopotilaiden tai infektioalttiiden potilaiden välittömään hoitoon ja kuljetukseen liittyvä terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstö sekä apteekkien asiakaspalvelutehtävissä toimiva henkilöstö, 2) raskaana olevat naiset, 3) sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvat 6 kuukautta täyttäneet alle 65- vuotiaat, 4) riskiryhmään kuulumattomat 6 kuukautta täyttäneet alle 3-vuotiaat, 5) riskiryhmään kuulumattomat 3 24-vuotiaat sekä varusmiehet, 6) sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluvat 65 vuotta täyttäneet ja 7) 25 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat painottaen rokotusten aloittamista nuoremmista ikäryhmistä. Valtioneuvoston asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista annetun asetuksen 2 :n väli- Momentti 9 Momentti 7/2009

10 momentti 7_09.fm Page 10 Friday, October 9, :12 PM aikaisesta muuttamisesta (708/2009) Asetus tuli voimaan ja on voimassa saakka. Vuotta 2010 koskevien uusien terveyden edistämiseen kohdistuvien hankkeiden hakuaikaa jatketaan saakka. Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (717/2009) Asetus tuli voimaan Asetuksella täsmennetään nykyisen asetuksen säännöksiä pysyvän jätteen käsitteestä, suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan kaivannaisjätteen jätealueen määrittelystä, kaivannaisjätteen ominaisuuksien selvittämisestä, kaivannaisjätteen jätealueen vakuuksien arvioimisesta ja asetuksen täytäntöönpanon seurannasta. Asetus on tarpeellinen mainittuja asioita käsittelevien huhtikuussa 2009 annettujen Euroopan yhteisöjen komission päätösten täytäntöönpanemiseksi. Valtioneuvoston asetus eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta (713/2009) Asetus tuli voimaan Asetusta sovelletaan kuitenkin lukien. Asetus liittyy laajempaan säädöskokonaisuuteen, jolla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/35/EY ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta. Asetuksella säädetään tarkemmin huomioon otettavista seikoista arvioitaessa, onko tapahtunut vahinko merkittävyydeltään sellainen, että siihen sovelletaan ympäristövastuudirektiivin täytäntöönpanoon liittyviä säännöksiä. Lisäksi asetuksella annetaan tarkentavia säännöksiä ohjaamaan viranomaisen päätöksentekoa korjaavista toimenpiteistä. Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen liitteiden 2 ja 3(a) muuttamisesta (714/2009) Asetus tuli voimaan Luonnonsuojeluasetuksen liitteeseen 2, jossa on lueteltu rauhoitetut eläinlajit, sekä liitteeseen 3(a), jossa on lueteltu koko maassa rauhoitetut kasvilajit, lisätään yhteensä 24 uutta lajia, jotka on mainittu EY:n luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteissä II tai IV. Ehdotuksella pannaan osaltaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/35/EY ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta. Ympäristövastuudirektiivissä on määritelty kaikki luontodirektiivin liitteissä II ja IV luetellut lajit suojelluiksi lajeiksi. Ympäristövastuudirektiivin kansallinen täytäntöönpano edellyttää, että kyseisten lajien hävittäminen on kiellettyä. Tämän vuoksi lajien rauhoitussäännöksiä täydennetään niiden luontodirektiivin liitteissä II ja IV mainittujen lajien osalta, jotka eivät vielä sisälly luonnonsuojeluasetuksen rauhoitettujen lajien liitteisiin. Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kulttuuritoimen sekä vapaan sivistystyön keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2010 (724/2009) Asetus tuli voimaan Asetuksella säädetään opetustoimen ja kirjaston keskimääräiset yksikköhinnat vuodelle Opetusministeriö määrää yksikköhinnat siten, että ne yhteenlaskettuina vastaavat keskimääräisten yksikköhintojen perusteella laskettavia euromääriä. Vuoden 2010 keskimääräiset yksikköhinnat on laskettu kuluvan vuoden keskimääräisten yksikköhintojen pohjalta, jotka puolestaan ovat lasketut vuoden 2005 toteutuneiden kustannusten perusteella. Kustannustason arvioituna muutoksena vuodesta 2009 vuoteen 2010 on käytetty 2,6 prosenttia. Valmisteilla olevan kuntien valtionosuusjärjestelmän muutoksen vaikutus asetuksen soveltamiseen on otettu huomioon uudistukseen sisältyvän opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettavan lain voimaantulosäännöksessä. Valtioneuvoston asetus paikkatietoinfrastruktuurista (725/ 2009) Asetus tuli voimaan Paikkatietoinfrastruktuurista annetulla lailla (421/2009) on pantu täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta. Asetuksella täydennetään lain säännöksiä sen soveltamisalaan kuuluvista paikkatietoaineistoista, aineistoja koskevien metatietojen liittämisestä yleiseen hakupalveluun, Maanmittauslaitoksen vastuulla olevista tukipalveluista, paikkatietoasiain neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtävistä, seurantatietojen toimittamisesta sekä paikkatietoa hallinnoivaa viranomaista koskevista määräajoista. KORKEIN OIKEUS KKO:2009:66 Lapsen elatus - Koulukustannukset Lukiota käyvä 18 vuotta täyttänyt lapsi oli saanut euron korvauksen toisen vanhempansa kuoleman jälkeen tämän työnantajan ottaman ryhmähenkivakuutuksen perusteella. Kysymys korvauksen merkityksestä, kun arvioitiin eloonjääneen vanhemman velvollisuutta vastata lapsensa koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista. ElatusL 3 2 mom. KKO:2009:67 Dopingrikos - Törkeä dopingrikos Vastaajan hallusta takavarikoituja 60 ampullia istukkahormonia ( IU-mittayksikköä) sekä 450 kappaletta ( milligrammaa) mesterolonia ja 100 kappaletta stanotsololia sisältäviä tabletteja ei pidetty huomattavan suurena määränä dopingainetta. RL 44 luku 7 1 kohta 10

11 momentti 7_09.fm Page 11 Friday, October 9, :12 PM KKO:2009:68 Oikeudenkäyntimenettely Holhoustoimi - Edunvalvojan määrääminen Käräjäoikeus oli maistraatin hakemuksesta määrännyt A:lle edunvalvojan hänen maistraatille antamansa suostumuksen mukaisesti. Kun käräjäoikeus oli ratkaissut asian A:n mielipiteen mukaisesti, käräjäoikeus ei ollut menetellyt virheellisesti, vaikka se ei ollut varannut A:lle tilaisuutta lausua hakemuksen johdosta. Hovioikeus oli A:n vanhempien valituksen johdosta muuttanut käräjäoikeuden ratkaisua edunvalvojan henkilön osalta varaamatta A:lle tilaisuutta tulla kuulluksi muutoksenhakemuksen johdosta. Asia palautettiin hovioikeuteen A:n kuulemiseksi. (Ään.) L holhoustoimesta 73 KKO:2009:69 Konkurssi - Takaisinsaanti konkurssipesään Yhtiön läheiset olivat antaneet takauksen yhtiön velasta eräälle velkojalle. Ennen konkurssia yhtiö maksoi velan, jolloin takaajat vapautuivat takausvastuustaan. Maksua ja siitä seurannutta takaajien vapautumista takausvastuustaan pidettiin takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 1 ja 5 :n nojalla järjestelynä, jolla oli sopimattomasti suosittu takaajia muiden velkojien kustannuksella. Takaajat olivat velvollisia korvaamaan vastuunsa arvon konkurssipesälle riippumatta siitä, olisiko maksu ollut peräytettävissä velkojalta. (Ään.) TakSL 5 KKO:2009:70 Rangaistava teko - Laillisuusperiaate Velallisen rikos - Velkojansuosinta Osakeyhtiön toimitusjohtaja oli maksanut yhtiön velkoja valitsemilleen velkojille sen jälkeen, kun yhtiössä oli tehty päätös liiketoiminnan lopettamisesta ja loppuunmyynnistä. Osaan maksuista oli käytetty loppuunmyynnistä saatuja rahavaroja, osaan yhtiön käyttöomaisuutta. Kysymys velkojansuosinnan tunnusmerkistön täyttymisestä. (Ään.) RL 39 luku 6 KKO:2009:71 Liikennerikos - Törkeä rattijuopumus Ajokielto - Valvottu ajo-oikeus A oli syyllistynyt rikoslain 23 luvun 4 :n 1 kohdassa tarkoitettuun törkeään rattijuopumukseen. Kysymys siitä, voitiinko hänelle määrätä tieliikennelain 79 a :n perusteella ehdottoman ajokiellon asemesta alkolukolla valvottu ajo-oikeus. TLL 79 a 1 mom. RL 23 luku 4 1 kohta KKO:2009:72 Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Yhteistoiminta yrityksissä Perhevapaa Yrityksessä oli syksyllä 1998 käyty yhteistoimintaneuvottelut, jotka johtivat työyksikön lopettamiseen ja sen työntekijöiden irtisanomiseen. Yksikössä työskennellyt, hoitovapaalla tuolloin ollut työntekijä palasi töihin perhevapaansa päättymisen jälkeen syksyllä 2002, jolloin hänen työsopimuksensa irtisanottiin sanotuissa yhteistoimintaneuvotteluissa esillä olleilla tuotannollisilla syillä. Kysymys siitä, olisiko työntekijän kanssa tullut käydä yhteistoimintaneuvottelut vielä ennen työsopimuksen irtisanomista. (Ään.) KKO:2009:73 Rikosten yhtyminen - Lainkonkurrenssi Huumausainerikos - Huumausaineen käyttörikos Liikennerikos - Rattijuopumus A oli kuljettanut autoa nautittuaan huumausainetta niin, että hänen veressään on ajon jälkeen ollut käytetyn huumausaineen aineenvaihduntatuotetta. A:n katsottiin menettelyllään syyllistyneen rattijuopumuksen lisäksi huumausaineen käyttörikokseen. Ks. KKO:2006:76 RL 23 luku 3 2 mom. RL 50 luku 2 a KKO:2009:74 Oikeusapu - Avustajan palkkio Avustaja oli matkustanut lakiasiaintoimistonsa sijaintipaikkakunnalta hovioikeuspaikkakunnalle hovioikeudessa kolmena perättäisenä päivänä toimitettuun pääkäsittelyyn jokaisena päivänä. Avustajalla katsottiin olevan oikeus saada valtion varoista palkkio matkaajalta jokaiselta päivältä, kuitenkin oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 :n 2 momentin nojalla vain kahdeksalta tunnilta, ja korvaus matkakuluista. OikeusapuL 17 1 mom. VNA oikeusavun palkkioperusteista 3 VNA oikeusavun palkkioperusteista 5 2 mom. VNA oikeusavun palkkioperusteista 11 KKO:2009:75 Veropetos - Törkeä veropetos Rikokseen osallisuus - Avunanto A oli syyllistynyt törkeään veropetoksen, kun hän oli usean vuoden ajan laiminlyönyt antaa arvonlisäverotukseen liittyvät veroilmoitukset. A:n avopuoliso B oli sallinut eräiden myyntitulojen suorittamisen oman pankkitilinsä kautta A:n liiketoiminnan kahden viimeisen toimintakuukauden aikana. B:n ei katsottu syyllistyneen avunantoon veropetokseen. (Ään.) RL 5 luku 6 RL 29 luku 1 3 kohta KKO:2009:76 Ulosottokaari - Ulosmittaus - Ulosottovalitus Norjalainen tuomioistuin oli velvoittanut "Halssila Timmerstugor" -nimisen tahon suorittamaan norjalaiselle A:lle saatavaa. A:n hakemuksesta käräjäoikeus, joka oli merkinnyt asiaan osalliseksi suomalaisen X Oy:n, julisti X Oy:tä kuulematta tuomion täytäntöönpanokelpoiseksi Suomessa ja toimitti sen täytäntöönpanoa varten ulosottomiehelle. Ulosottomies ulosmittasi tuomion perusteella omaisuutta X Oy:ltä, jonka aputoiminimeksi oli jo ennen norjalaisen tuomioistuimen ratkaisua rekisteröity "Halssila Timmerstugor". Kysymys siitä, voitiinko tuomion pe- Momentti 11 Momentti 7/2009

12 momentti 7_09.fm Page 12 Friday, October 9, :12 PM rusteella ulosmitata X Oy:n omaisuutta ja mitä merkitystä tuomion täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeneella päätöksellä oli tätä kysymystä arvioitaessa. UK 2 luku 1 KKO:2009:77 Rangaistuksen määrääminen - Aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottaminen Tuomion perusteleminen Hovioikeuden tuomio katsottiin virheelliseksi, koska hovioikeus vankeusrangaistusta määrätessään ei ollut ottanut huomioon rikoslain 7 luvun 6 :n mukaisesti aikaisemmin tuomittua ehdotonta vankeusrangaistusta eikä ollut myöskään perustellut sitä, mistä syystä tuota rangaistusta ei ollut otettu huomioon. RL 7 luku 6 ROL 11 luku 4 1 mom. KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Yleishallintoasiat KHO:2009:79 Toimeentulotuki - Takaisinperintä - Korvaus aviopuolisolta - Elatusvelvollisuus Puoliso ei perheen taloudellisista ja muista olosuhteista saatu selvitys huomioon ottaen ollut tahallaan laiminlyönyt elatusvelvollisuuttaan. Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja sosiaalilautakunnan hakemus puolison velvoittamisesta korvaamaan toisen puolison avioliiton aikana puolisoiden erillään asuessa saama toimeentulotuki hylättiin. Laki toimeentulotuesta 2 2 momentti, 20 1 momentti 4 kohta ja 21 Avioliittolaki 46 1 momentti KHO:2009:80 Toimeentulotuki - Takaisinperintä - Korvaus aviopuolisolta - Elatusvelvollisuus Puoliso ei kyennyt hänen tuloistaan ja puolisoiden olosuhteista saatu selvitys huomioon ottaen avioliittolain 46 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ottamaan osaa puolisonsa elatukseen eikä hän siten tahallaan laiminlyönyt elatusvelvollisuuttaan. Tämän vuoksi puolisoa ei voitu velvoittaa korvaamaan toiselle puolisolle myönnettyä toimeentulotukea. Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja sosiaalilautakunnan hakemus puolison velvoittamisesta korvaamaan toisen puolison saama toimeentulotuki hylättiin. Laki toimeentulotuesta 2 2 momentti, 19, 20 1 momentti 4 kohta ja 21 1 kohta Avioliittolaki 46 1 momentti KHO:2009:82 Tietosuoja - Tietosuojadirektiivi - Henkilötietolain soveltamisala - Direktiivin tulkintavaikutus - Henkilötieto - Henkilötietojen käsittely - Journalistinen tarkoitus - Toimituksellinen tarkoitus - Henkilötietojen suoja - Yksityiselämän suoja - Sananvapaus - Verotusta koskevat tiedot - Painettu julkaisu - Tekstiviestipalvelu - EY-tuomioistuimen ratkaisu Yhtiö julkaisi vuosittain yli miljoonan suomalaisen verotustiedot alueellisissa lehdissä ja luovutti tiedot edelleen toiselle yhtiölle tekstiviestipalvelun toteuttamista varten. Lehdissä julkaistuja tietoja luovutettiin maksua vastaan tekstiviestipalveluna. Korkeimman hallintooikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, oliko yhtiöiden toimintaa pidettävä yksityisyyden suojaa turvaavien henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten vastaisena. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana ei ollut kysymys siitä, olivatko verotusta koskevat tiedot julkisia. Kysymys ei myöskään ollut oikeudesta julkaista näitä tietoja. Saatuaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisun tietosuojadirektiivin tulkinnasta korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei henkilötietolain 2 :n 4 momenttia voitu tulkita siten, että kertaalleen julkaistuja henkilötietoja voitaisiin yksin julkaisemisen perusteella yleisesti käsitellä uudelleen, eri yhteyksissä ja eri tarkoituksessa henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten millään tavoin toimintaa rajoittamatta. Edelleen yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisu huomioon ottaen korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei henkilötietojen käsittely yhtiöiden toiminnassa ollut tapahtunut henkilötietolain 2 :n 5 momentissa tarkoitetulla tavalla toimituksellisessa tarkoituksessa. Tietosuojavaltuutetun valituksesta korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden ja tietosuojalautakunnan päätökset ja palautti asian tietosuojalautakuntaan uudelleen käsiteltäväksi henkilötietolain 44 :ssä tarkoitettujen määräysten antamiseksi yhtiöille. Ks. KHO 2007:9 ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-73/07 antama tuomio. Suomen perustuslaki 10 1 momentti ja 12 1 momentti Euroopan ihmisoikeussopimus 8 artikla ja 10 artikla Henkilötietolaki 1, 2 4 ja 5 momentti, 3, 17, 32, 44 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (tietosuojadirektiivi) KHO:2009:83 Kilpailunrajoitus - Kartelli - Seuraamusmaksu - Näytön arviointi - Seuraamusmaksuesityksen määräaika - Kilpailuviraston menettelyn lainvastaisuutta koskevat valitusperusteet - Todistelukeinoja koskevat valitusperusteet - Elinkeinonharjoittajan vastuu omistukseensa hankkimiensa yhtiöiden kilpailunrajoituksista - Euroopan yhteisön oikeuden soveltaminen 1. Näytön arviointi Päätettäessä hallintolainkäyttölain (586/1996) 51 :n 1 momentissa säädetyllä tavalla mihin seikkoihin ratkaisu elinkeinonharjoittajien välistä kiellettyä yhteistyötä koskevassa asiassa voidaan perustaa, on otettava huomioon todisteiden löytymisen ongelmat ja se seikka, ettei kilpailuasiassa esitetylle näytölle voida asettaa samoja vaatimuksia kuin näytölle rikosasiassa. Näin ollen tällaisen kielletyn yhteistyön toteamisessa voidaan käyttää myös päättelyä. Toisiaan muistuttavat tapahtumat ja toimintamallit 12

13 momentti 7_09.fm Page 13 Friday, October 9, :12 PM markkinoilla sekä muut aihetodisteet voivat muun johdonmukaisen selityksen puuttuessa olla osoitus kilpailusääntöjen rikkomisesta. Tällaisessa päättelyssä ei ole estettä antaa muiden hajanaisten todisteiden ohella merkitystä todistajien kertomuksille siitä, mitä he ovat kuulleet kerrottavan. Vastaavasti yksittäisten tapahtumien samankaltaisuudesta saattaa olla mahdollista päätellä tapahtumien välinen yhteys ja niiden muodostama kokonaisuus. Keskeistä on esitetyn todistelun tarkastelu kokonaisvaltaisesti. Ajallisen keston osalta riittävänä on pidettävä sitä, että esitetyt todisteet liittyvät ajallisesti riittävän läheisiin tosiseikkoihin, jotta voidaan kohtuudella todeta, että kyseinen kilpailusääntöjen rikkominen on jatkunut keskeytymättä väitetyn kartellin alkamisajankohdan ja päättymisajankohdan välillä. 2. Seuraamusmaksuesityksen määräaika Kilpailunrajoituslain (480/1992) 22 :ää on tulkittava niin, ettei kilpailunrajoituksesta luopuneeseen elinkeinonharjoittajaan tule kohdistaa seuraamusmaksuvaatimusta enää sen jälkeen, kun luopumisesta on kulunut säännöksessä tarkoitettu viiden vuoden määräaika. Mikäli kilpailunrajoituslain vastaiset menettelyt liittyvät yhteen siten, että ne muodostavat yhtenä kokonaisuutena pidettävän kilpailunrikkomuksen, on viiden vuoden määräajan katsottava alkavan aikaisintaan viimeisen kokonaisuuteen liittyvän menettelyn päättymisestä. 3. Kilpailuviraston menettelyn lainvastaisuutta koskevat valitusperusteet Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kysymys muutoksenhausta markkinaoikeuden päätökseen ja näin ollen siitä, oliko elinkeinonharjoittajille tullut Kilpailuviraston esityksestä määrätä seuraamusmaksu. Asiassa arvioitiin sitä, oliko esityksen kohteena olevien elinkeinonharjoittajien näytetty rikkoneen kilpailunrajoituslain (480/ 1992) 5 ja 6 :n säännöksiä. Tähän nähden menettely Kilpailuvirastossa ennen esityksen tekemistä markkinaoikeudelle ei tullut erillisenä kysymyksenä arvioitavaksi. 4. Todistelukeinoja koskevat valitusperusteet Kilpailunrajoituslain 20 :n (448/ 1994) 3 momentissa asetettiin tarkat rajat Kilpailuviraston tutkintaoikeuksille. Kilpailunrajoituslain 20 :n perusteella suoritetut tarkastukset eivät näissä olosuhteissa merkinneet sellaista yhtiöiden oikeuksiin puuttumista, jonka olisi katsottava loukanneen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaa. Siten ei ollut estettä Kilpailuviraston yllätystarkastusten yhteydessä saadun todistusaineiston huomioon ottamiselle. Asianosaistahoihin nähden ulkopuoliset todistajat olivat asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä todistaneet ja vastanneet heille esitettyihin kysymyksiin ja näin ollen luopuneet vetoamasta oikeuteen kieltäytyä todistamasta ja kieltäytyä vastaamasta kysymyksiin. Asianosaisena ollut yhtiö ei voinut näiden todistajien puolesta vedota näillä mahdollisesti olleeseen heidän suojakseen säädettyyn oikeuteen kieltäytyä todistamasta tai vastaamasta heille esitettyihin kysymyksiin. Asiaan sovellettavissa kilpailurajoituslaissa taikka hallintolainkäyttölaissa ei ole säännöksiä puhelunauhoitteiden käyttämisestä todisteena. Yhtiöillä oli ollut mahdollisuus kertoa oma tulkintansa kysymyksessä olevien nauhoitusten sisällöstä ja tarkoituksesta sekä kuulustella markkinaoikeuden järjestämässä suullisessa käsittelyssä puheluiden osapuolia. Kyse oli ollut pelkästään työasioita käsittelevistä puheluista, eikä äänitteissä näin ollen ollut voinut olla kysymys yksityisyyden suojan loukkauksesta. Siten ei ollut estettä nauhoitteista ilmenevän huomioon ottamiselle. Asianosaisyhtiön työntekijän Kilpailuvirastolle toimittamat asiakirjat olivat joko kyseisen työntekijän itse laatimia tai hänen työtehtäviinsä liittyviä. Asiassa ei ollut näytetty, että työntekijä olisi ottanut asiakirjat luvatta. Yhtiöillä oli ollut tilaisuus antaa oma selvityksensä kyseisistä asiakirjoista sekä kuulustella työntekijää myös näiden asiakirjojen johdosta markkinaoikeuden järjestämässä suullisessa käsittelyssä. Näin ollen ei ollut estettä asiakirjojen huomioon ottamiselle. 5. Kilpailunrajoituksen tosiasiallinen luonne Kun asiassa esitetyn mukaan kilpailunrajoituslain (480/1992) 6 :ssä kielletty markkinoiden jakaminen oli toteutettu kilpailunrajoituslain (480/1992) 5 :ssä kielletyn tarjousyhteistyön avulla, toimien tarkastelu erikseen kilpailunrajoituslain 5 ja 6 :n rikkomisina ei ollut tarpeellista. Mikään asiassa esitetty ei viitannut siihen, että valtion teettämät urakat ja toisaalta yksityisten taikka kuntien teettämät urakat eivät olisi kuuluneet samaan markkinoiden jakoon. Päinvastoin valtion teettämät urakat jaettiin pääasiassa samojen suurempien asfalttiyhtiöiden kesken alueilla, joilla myös kuntien ja yksityisten teettämät urakat oli sovittu kyseisten yhtiöiden kesken. Valtion urakoiden jakaminen oli lisäksi tapahtunut pääosin samoina vuosina kuin kuntien ja yksityistenkin urakoiden jakaminen. Tuli lisäksi huomata, että valtion teettämiin urakoihin liittynyt kielto tehdä muita kyseessä olleen alueen urakoita taikka myydä asfalttimassaa toisille, käytännössä pienemmille lähinnä yksityisten tilaamia urakoita tekeville yhtiöille, oli vaikuttanut markkinakäyttäytymiseen ja markkinoiden toimivuuteen pelkästään valtion urakoita laajemmin. Näin ollen kyseessä olevaa kartellia ei voitu jakaa käsittämään toisaalta valtion teettämiä urakoita ja toisaalta kuntien ja yksityisten teettämiä urakoita, vaan kyse oli ollut yhdestä ja samasta, kaikki urakkatyypit käsittävästä kokonaisjärjestelystä, jonka keskeisenä päämääränä oli ollut poistaa toimiva kilpailu Suomen asfalttimarkkinoilta. Kun vielä otettiin huomioon, että suuri osa asiassa kysymyksessä olevista yrityksistä oli joko toiminut valtakunnallisesti tai toiminut yhteistyössä sellaisen yrityksen kanssa, joka oli toiminut valtakunnallisesti, asfalttimarkkinoiden maantieteellisellä jaolla, jaolla valtion, kuntien ja yksityisten töihin tai massan myynnin erottamisella omaksi markkinakseen ei ollut merkitystä, kun arvioitiin, oliko Kilpailuviraston esittämän näytön valossa katsottava, että Kilpailuviraston esitys oli hyväksyttävä. Kilpailuviraston esittämä näyttö ei kattanut sen enempää maantie- Momentti 13 Momentti 7/2009

14 Yhdistyksen omistuksessa tai hallinnassa olevia kiinteistöjä käytettiin yhdistyksen harjoittamassa verosta vapaassa koulutustoiminnassa. Yhdistyksen harjoittamaa koulutustoiminta ei kuitenkaan ollut kuudennessa arvonlisäverodirektiivissä (77/388/ETY) tarkoitetulla tavalla vastikkeellista, koska koulutus oli oppilaille maksutonta eikä yhdistyksen saamaa valtion avustusta pidetty vastikkeena suoritetuista koulutuspalveluista. Tällainen kiinteistöillä harjoitettu toimomentti 7_09.fm Page 14 Friday, October 9, :12 PM teellisesti kuin ajallisestikaan kaikkia asfalttimarkkinoiden tapahtumia esityksessä tarkoitettuna aikana. Esitetyn näytön perusteella voitiin kuitenkin luoda kokonaiskuva asfalttimarkkinoiden toiminnasta esityksessä tarkoitettuna ajanjaksona. Esitetyn näytön perusteella oli poissuljettua, että kysymys olisi ollut sattumalta samanaikaisesti tapahtuneista samankaltaisista menettelyistä. Kun otettiin huomioon se, mitä yleisellä tasolla aikaisempien kokemusten ja tutkimusten perusteella tiedettiin kartellien toiminnasta, eri alueilla sattuneiden tapahtumien ja todistajien tekemien havaintojen samankaltaisuuden uskottavin selitys oli, että asfalttialalla toimineet, seuraamusmaksuesityksen kohteena olevat elinkeinonharjoittajat olivat sopineet koko Suomen asfalttimarkkinoiden jakamisesta ja niistä toimista, joiden avulla markkinoiden jako toteutettiin. 6. Kartellin ajallinen ulottuvuus Useita vuosia kestäneen, maantieteellisesti ja markkinallisesti laajan, suurimmat alan toimijat käsittäneen kartellin alkamis- ja päättymishetki oli vaikea jälkikäteen määritellä päivämäärän tarkkuudella. Siihen nähden, että kartellin kokonaiskesto oli seuraamusmaksuesityksen mukaan ollut lähes kahdeksan vuotta, ei kartellin alkamis- ja päättymishetken täsmällisellä määrittämisellä ollut rikkomusten vakavuuden ja niistä määrättävien seuraamusmaksujen kannalta merkitystä. 7. Seuraamusmaksun enimmäismäärä Kilpailunrajoituslain (480/1992) 8 :n mukaisen normaaliasteikon puitteissa seuraamusmaksu voidaan määrätä elinkeinonharjoittajalle tämän edellisen vuoden liikevaihdosta riippumatta. Seuraamusmaksun enimmäismäärään vaikuttavana edellisen vuoden liikevaihtona on ensisijaisesti pidettävä seuraamusmaksun ensi asteena määräävän markkinaoikeuden päätöstä edeltävän vuoden liikevaihtoa. 8. Elinkeinonharjoittajan vastuu omistukseensa hankkimiensa yhtiöiden kilpailunrajoituksista Kilpailunrajoituslain (480/1992) 8 :ää ei voida tulkita niin, että seuraamusmaksun määrääminen jollekin muulle kuin juuri sille oikeussubjektille, jonka on todettu rikkoneen lain asianomaisia säännöksiä, ei olisi mahdollista tilanteessa, jossa säännöksiä rikkonutta oikeussubjektia ei enää ole olemassa. Asian oikeudellinen arviointi perustuu keskeisesti järjestelyjen taloudelliseen sisältöön eikä pelkästään oikeudelliseen muotoon. Elinkeinonharjoittajan käsitteen keskeisenä sisältönä on taloudellisen toiminnan harjoittaminen. Kilpailuoikeudellisen valvontaja seuraamusjärjestelmän toimivuuden sekä kilpailunrajoituslain (480/1992) 1 :ssä asetetun terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaamistavoitteen kannalta olisi haitallista, jos yhtiöt voisivat erilaisin vapaaehtoisin järjestelyin vapautua kilpailuoikeudellisesta vastuustaan. 9. Euroopan yhteisön oikeuden soveltaminen Arvioitaessa Kilpailuviraston esityksen kohteena olevien yritysten toimia kilpailunrajoituslain valossa oli, kun otettiin huomioon kilpailunrajoituslain tarkoituksena olleen lähentää kilpailulainsäädäntöämme Euroopan yhteisön kilpailusääntöihin ja erityisesti se, että niin sanottu kauppavaikutus toteutui tässä asiassa, lain säännösten tulkinnassa otettava huomioon myös seuraamusmaksuesityksessä tarkoitettuna aikana voimassa olleet Euroopan yhteisön kilpailunrajoituksia koskevat säännökset ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuinten niitä koskeva tulkintakäytäntö. Laki kilpailunrajoituksista (480/ 1992) 5, 6, 8, 20 (448/1994) ja 22 (1529/2001) Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 51 Euroopan yhteisön perustamissopimus Euroopan ihmisoikeussopimus Verotusasiat KHO:2009:81 Arvonlisävero - Palvelun myynti - Vakuutuspalvelu - Ajoneuvojen vuokraus - Kolari- ja varkausturva - Veron palauttaminen - Luottamuksensuoja Verovirasto oli antanut autonvuokrausta harjoittavalle B Oy:lle selostettuaan ratkaisua KHO:2000:21 kirjallisen ohjauksen, jonka mukaan B Oy:n ei ollut ohjauksessa mainittujen edellytysten täyttyessä suoritettava arvonlisäveroa asiakkailtaan perimistä korvauksista kolariturvan ja varkausturvan omavastuun pienentämisestä. Sittemmin ratkaisussa KHO taltio 2786 oli katsottu, että tällaisista korvauksista oli suoritettava arvonlisäveroa. Samalla alalla toimiva A Ky, jolla oli sama omistus ja johto B Oy:n kanssa, oli suorittanut arvonlisäveroa tällaisista korvauksista. A Ky haki näiden arvonlisäverojen palauttamista luottamuksensuojaperiaatteen nojalla. Koska A Ky oli ollut velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa korvauksista ja se oli laskuttanut korvaukset asiakkailta verollisena eikä siten ollut toiminut ohjauksen mukaisesti, A Ky:lle ei ollut palautettava näistä vakuutusmaksuista suoritettuja arvonlisäveroja luottamuksensuojaperiaatteen nojalla jälkeiseltä ajalta. Aikaisemmalta ajalta ratkaisuiden KHO:2000:20 ja 2000:21 antamaan luottamuksensuojaan perustuva hakemus hylättiin, koska asioissa ei ollut kysymys samasta tilanteesta kuin A Ky:n hakemuksessa. Palautushakemukset tilikausilta , ja Äänestys 9-2. Arvonlisäverolaki 1 1 momentti 1 kohta, 44 ja 191 Laki verotusmenettelystä 26 2momentti KHO:2009:84 Arvonlisävero - Soveltamisala - Verovelvollisuus - Vastike - Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö - Koulutustoiminta - Direktiivin vaikutus 14

15 momentti 7_09.fm Page 15 Friday, October 9, :12 PM minta ei ollut direktiivin eikä myöskään arvonlisäverolain soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa. Yhdistys ei näin ollen ollut tämän toiminnan osalta arvonlisäverolaissa eikä direktiivissä tarkoitettu verovelvollinen eivätkä kiinteistöt olleet tältä osin arvonlisäverolain tai direktiivin soveltamisalaan kuuluvassa käytössä. Koska kiinteistöjä käytettiin lähes yksinomaan tai ainakin pääosin tässä tarkoituksessa, kiinteistöillä yhdistyksen omalla henkilökunnalla suoritettavien kiinteistöhallintapalvelujen verokohtelua oli arvioitava tästä lähtökohdasta. Yhdistyksen ei katsottu suorittavan noita kiinteistöhallintapalveluja verovelvollisen ominaisuudessa eikä yhdistyksen ollut siten suoritettava niistä kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön veroa. Äänestys 4-1. Arvonlisäveron palautushakemukset tilikausilta , ja Ks. myös KHO:2004:119 ja KHO T Arvonlisäverolaki 1 1 momentti 1 kohta ja 2 momentti, 4, 32 ja 39 Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudes arvonlisäverodirektiivi (77/388/ETY) 2 artikla 1 kohta, 4 artikla 1, 2 ja 3 kohta, 6 artikla 2 kohta b alakohta ja 3 kohta sekä 13 artikla A kohta 1 alakohta i alakohta Euroopan neuvoston direktiivi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (2006/112/EY) 2, 9, 12, 26, 27 ja 132 artiklat Ympäristöasiat KHO:2009:78 Kasvihuonekaasujen päästökauppa - Ylitysmaksu - Määräaika - Maksun kohtuullistaminen - Suhteellisuusperiaate Kun toiminnanharjoittaja ei ollut huhtikuun 30. päivään 2007 mennessä palauttanut vuosien 2005 ja 2006 todennettuja päästöjä vastaavaa määrää päästöoikeuksia päästökauppalain 42 :ssä tarkoitettuun rekisteriin, oli Energiamarkkinaviraston päästökauppalain 62 :n 2 momentin nojalla tullut määrätä toiminnanharjoittaja maksamaan valtiolle päästöoikeuden ylitysmaksu. Säännös ylitysmaksun määräämisestä oli ehdoton, eikä se mahdollistanut maksun kohtuullistamista. Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY 12 artiklan 3 kohta ja 16 artiklan 1, 3 ja 4kohdat Päästökauppalaki 49 1 momentti ja 62 Suomen perustuslaki 6 ja 21 2momentti KKO:N VALITUSLUVAT VL: Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen - Konserni Työntekijä oli työsuhteessa konserniin kuuluvaan yhtiöön. Kysymys siitä, voitiinko irtisanottaessa työntekijän työsopimus taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla konsernia pitää yhtenä työnantajakokonaisuutena. VL: Työturvallisuus Työrikos - Työturvallisuusrikos - Muun tahon kuin työnantajan vastuu H Oy oli tilannut T Oy:ltä nostooven asennuksen omistamaansa rakennukseen. Tilaussopimuksen mukaan H Oy:n oli annettava asentajan käyttöön tämän tarvitsemat hyväksytyt telineet pystytettyinä sovittuun paikkaan. Rikoslain 47 luvun 8 :n 2 momentin mukaan työturvallisuusrikoksesta vastaa muun ohella työturvallisuuslain 7 :n 6 kohdassa tarkoitettu koneen, välineen tai muun laitteen asentaja. Kysymys H Oy:n toimitusjohtajan työturvallisuusvastuusta. VL: Tapaturmakorvaus Hakija oli saanut sattuneen tapaturman seurauksena oikean olkaluun, kyynärluun sekä värttinäluun murtumat. Kysymys siitä, olivatko hakijan oikean yläraajan vaivat jälkeen syyyhteydessä tapaturmaan. VL: Merioikeus Hyvän merimiestaidon laiminlyönti Tahallisuus A oli kuljettaessaan huvivenettä Helsingin edustalla ajanut karille. A oli hovioikeudessa tuomittu merilain 20 luvun 2 :n nojalla hyvän merimiestaidon laiminlyönnistä sakkorangaistukseen. Kysymys siitä, onko hyvän merimiestaidon laiminlyönti myös tuottamuksellisena rangaistava. VL:2009:97 Oikeudenkäyntimenettely - Asianosaisen kuuleminen Oikeudenkäyntikulut A valitti käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen asiassa, jossa sovinto ei ollut sallittu. A:n vastapuoli B vaati hovioikeudelle antamassaan vastauksessa A:n velvoittamista korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa. Hovioikeus lähetti vastauksen tiedoksi A:lle lausuen, että hovioikeus pyytää tarvittaessa A:lta lausuman vastauksesta. Hovioikeus hylkäsi valituksen ja pyytämättä A:lta lausumaa velvoitti A:n suorittamaan B:n oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa lausuen käsillä olleen oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 2 :ssä tarkoitettu erityinen syy velvoittaa A korvaamaan B:n oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa kokonaan. Kysymys hovioikeuden menettelyn oikeellisuudesta. VL: Lapsen elatus Kysymys elatusavun määrästä kun elatusvelvollisella ei tehtyjen laskelmien mukaan ollut elatuskykyä. VL: Pahoinpitely - Törkeä pahoinpitely Kysymys siitä, onko vasara tai pesäpallomaila rikoslain 21 luvun 6 :n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu ampuma- tai teräaseeseen rinnastettava hengenvaarallinen väline. Momentti 15 Momentti 7/2009

16 momentti 7_09.fm Page 16 Friday, October 9, :12 PM VL: Rasite - Rasiteoikeuden lopettaminen Kysymys rasiteoikeuden lopettamisen edellytyksistä. VL: Syrjintä Evankelis-luterilaisen seurakunnan jäsen A sekä B, jolla oli pappisvirka, mutta joka ei ollut seurakunnan papin virassa, olivat saapuneet seurakunnan kirkkoon ennen seurakunnan järjestämän jumalanpalveluksen alkua. Tarkoituksena oli ollut, että B pitäisi jumalanpalveluksessa saarnan. Ennen toimituksen alkamista A ja B olivat keskustelleet jumalanpalvelukseen tehtävää hoitamaan määrätyn naispappi C:n kanssa siitä, oliko C:n ja naispappeuteen kielteisesti suhtautuvan B:n mahdollista toimia yhdessä jumalanpalveluksessa. C oli kokenut keskustelun syrjintänä ja painostuksena, joka johtui hänen asemastaan naispappina. Keskustelun jälkeen C oli luopunut tehtävästä ja poistunut kirkosta. Kysymys siitä, olivatko A ja B syyllistyneet rikoslain 11 luvun 9 :ssä (578/1995) tarkoitettuun syrjintään. VL: Uhkasakko A oli kutsuttu käräjäoikeuden pääkäsittelyyn sakon uhalla. A oli ollut läsnä pääkäsittelyssä, jossa häntä oli kuultu, mutta poistunut sen jälkeen oikeudesta luvatta. A:n poissaolosta huolimatta käräjäoikeus julisti tuomion ja tuomitsi samalla A:n esteettömän poissaolon varalta asetettuun uhkasakkoon. Kysymys käräjäoikeuden menettelyn oikeellisuudesta. VL: Veropetos - Törkeä veropetos Ihmisoikeusloukkaus Itsekriminointisuoja Samanaikaisesti kun A:ta vastaan oli vireillä veropetoksia koskeva esitutkinta, Verohallinto teki A:n yrityksessä verotarkastuksen. Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta sillä perusteella, että A oli verotarkastuksessa antanut vääriä tietoja ja tämän vuoksi aiheuttanut tai yrittänyt aiheuttaa yhtiön tuloveron määräämisen liian alhaiseksi. Kysymys siitä, oliko A:n menettely verotarkastuksen yhteydessä rangaistavaa, kun otetaan huomioon periaate, jonka mukaan kukaan ei ole velvollinen myötävaikuttamaan syyllisyytensä selvittämiseen. VL: Tapaturmakorvaus Perhepäivähoidossa ollut lapsi oli hyökännyt vauhdilla ulos leikkimajasta, jolloin hänen otsansa oli osunut hakijana olleen perhepäivähoitajan oikeaan korvaan, jossa hakijalla oli ollut kuulolaite. Hakijan oikean korvan kuulo oli alentunut tapaturmasta alkaen ja pian tapaturman jälkeen oikea korva oli kuuroutunut. Hakijalle oli korvattu tapaturmavakuutuslainsäädäntöön perustuvaa korvausta hänen jo ennen kyseistä tapaturmaa poteman korvasairauden olennaisena pahenemisena saakka. Kysymys siitä, olivatko oikean korvan kuulon heikentyminen ja oikean korvan kuuroutuminen syyyhteydessä tapaturmaan jälkeenkin. VL: Liikennerikos - Törkeä rattijuopumus - Moottorikäyttöinen ajoneuvo A oli kuljettanut yleisillä teillä sähkömoottorilla varustettua yhden ihmisen seisoen käytettävää niin sanottua henkilökuljetinta nautittuaan alkoholia niin, että hänen verensä alkoholipitoisuus oli ajon jälkeen ollut 2,02 promillea. A oli tuomittu törkeästä rattijuopumuksesta. Kysymys siitä, onko kyseinen laite rikoslain 23 luvun 12 :n 3 kohdassa tarkoitettu moottorikäyttöinen ajoneuvo. VL: Lainvalinta Vahingonkorvaus - Kolmannelle aiheutettu vahinko - Henkinen kärsimys A oli Virossa tuomittu rangaistukseen siitä, että hän oli Virossa asuessaan tappanut Virossa siellä asuneen suomalaismiehen. Uhrin lähiomaiset nostivat henkisen kärsimyksen korvaamista koskevan kanteen Suomessa, mihin A:n vankeusrangaistuksen täytäntöönpano oli siirretty. Kysymys siitä, tuliko vahingonkorvausvaatimukseen sovellettavaksi Viron vai Suomen laki. VL: Työsopimus - Työnjohto-oikeus - Työsopimuksen irtisanominen Työnantaja oli palkannut C:n toimimaan siivoojana. C:n työtehtäviin oli tosiasiallisesti kuulunut noin 600 neliömetrin suuruisten tilojen siivoaminen sekä vastaanoton asiakaspalvelussa avustaminen. Työnantaja oli osoittanut C:n siivottavaksi lukien noin neliömetrin suuruiset lisätilat. Kysymys työnantajan oikeudesta irtisanoa C lisätilojen siivoamisesta kieltäytymisen perusteella. Toimitus: Anne Vilppula Talentum Media Oy

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

HE 156/2009 vp. Lisäksi esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi elatustukilain siirtymäsäännöstä, joka koskee kumottuun elatusturvalakiin perustuvien

HE 156/2009 vp. Lisäksi esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi elatustukilain siirtymäsäännöstä, joka koskee kumottuun elatusturvalakiin perustuvien HE 156/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elatustukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elatustukilakia. Niitä säännöksiä, joiden mukaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 272/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 20/2004 vp Hallituksen esitys eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi Asia Hallitus on vuoden 2003 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 17 a, sellaisena kuin se on laissa 815/2015, muutetaan 4 :n 2 momentti,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta

HE 78/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 204/2009 vp Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta,

Laki. Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 150/1998 vp eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta. Eduskunta, EV 92/998 vp - HE 50/998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden opetustointa koskevien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 50/998 vp eräiden opetustointa koskevien

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta.

HE 42/2009 vp. ja maatalousyrittäjän eläkelakia lukuun ottamatta. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Koulutusrahastosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ammattitutkintostipendin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia ja ajoneuvolakia muutettavaksi. Lakeihin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 48 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 48 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan leimaverolaista kumottaviksi sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2008 N:o Laki. N:o 117

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2008 N:o Laki. N:o 117 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä helmikuuta 2008 N:o 117 129 SISÄLLYS N:o Sivu 117 Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta... 317 118 Laki velan vanhentumisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi EV 26/1998 vp - HE 13/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ikääntyvien työntekijöiden aseman parantamista koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 13/1998

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Laki. yrittäjän eläkelain muuttamisesta Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan yrittäjän eläkelain (1272/2006) 84 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 888/2014, muutetaan 2 :n 1 momentin 9 kohta,

Lisätiedot

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1981 vp. n:o 177. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1981 vp. n:o 177 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion eläkelain mukaisen eläketurvan piiriin kuuluvat myös ulkomaan kansalaiset

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 93 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

HE 133/2005 vp. indeksillä korotettuna. Lisäksi muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta. 1.

HE 133/2005 vp. indeksillä korotettuna. Lisäksi muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirrettäisiin asetuksesta. 1. HE 133/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perhehoitajalain 2 :n muuttamisesta Perhehoitajalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että perhehoitajalle maksettavan palkkion määrää tarkistettaisiin

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kansaneläkeindeksistä. Se korvaisi nykyisen kansaneläkelaissa säädettyjen

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190 1991 vp - HE 190 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 15 b :n ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi.

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 luvun 1 :n 2 momentin johdantokappale, 10 :n 2 momentin 2 4 kohta, 13 :n 1 momentti ja

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 10 luvun 3 :n ja työttömyysturvalain 7 luvun 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Laki. jätelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008. Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2008 Laki jätelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 18 b :n 1 momentin 5 kohta ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 354 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 354 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 :n sekä ulkomaisen luottoja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikoslain (39/1889) 2 a luvun 8 :n 2 momentin ja 9 :n 8 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 2 a luvun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

HE 35/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotuen tarkistusmenettelyä yksinkertaistettaisiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömien omaehtoisen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain 25a :n1momentinja41d :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotukilain tietojen luovuttamista koskeviin

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista.. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Sari Tanner-Suonpää sari.tannersuonpaa@tvk.fi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 197/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot