ARVOISA LUKIJA. Tampereella Olli Mikkilä rehtori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVOISA LUKIJA. Tampereella 31.5.2002. Olli Mikkilä rehtori"

Transkriptio

1 ARVOISA LUKIJA Ammattikorkeakoulujen kehitys on ollut ripeää ja laaja-alaista. Ammattikorkeakouluista on selkeästi muodostunut osa koulutuksen korkea-astetta yliopistosektorin rinnalle. Opetustoiminnan lisäksi on tutkimus-, kehitys- ja palvelutoiminnan rooli noussut aluekehityksen myötä merkittävästi. Uudistuva ammattikorkeakoululainsäädäntö tulee edelleen korostamaan toimintojen monipuolisuutta. Kyse ei enää ole vain tietoa jakavista instituutioista, on myös voitava synnyttää uuttaa tietoa ja kehittää työelämän vaatimaa ammattitaitoa. Yhteistyö alueen työelämän ja aluekehityksestä vastaavien instanssien sekä ympäröivän yhteiskunnan kanssa on tällöin hyvin keskeisessä asemassa. Tutkimus- ja kehityshankkeiden kytkeminen PIRAMK:n opetustoimintaan on myös vaativa haaste. Omien yliopettajien ja lehtoreiden sekä opiskelijoiden osallistuminen T&K-hankkeisiin mahdollistaa ajantasaisen vuoropuhelun työelämän kanssa ja myös opintojaksojen suorittamisen. Perustehtävämme on edelleen olla tukemassa ammatilliseksi asiantuntijoiksi opiskelevien oppimisprosessia. Luento-opetus, ongelmalähtöinen opiskelu, ryhmä- ja tiimityöskentely, monimuoto-opiskelu, projektit, harjoittelut sekä opinnäytetyöt ovat esimerkkejä tämän päivän monipuolisesta opiskelusta. Kun näihin lisätään esimerkiksi kirjastomme palvelut, oma PIRNET-tietoverkko, monialaisen ammattikorkeakoulumme laaja osaaminen, kehittyvät oppimisympäristöt sekä kansainväliset yhteydet opiskelijavaihtoineen ja harjoitteluineen, voidaan korkeakoulujen arviointineuvoston lausunnon mukaisesti todeta PIRAMK:n täyttävän ammattikorkeakoulu- opintojen järjestämiselle asetetut laatuvaatimukset. Uutta PIRAMK:ssa ja muissa kokeiluluvan saaneissa ammattikorkeakouluissa ovat jatkotutkinnot. AMK-tutkinnon suorittanut ja valmistumisensa jälkeen kolme vuotta alan tehtävissä työskennellyt voi hakeutua jatko-opiskelijaksi. PIRAMK:ssa alkaa syksyllä 2002 ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon jatkotutkintokokeilu. Omaa työtä ja työyhteisön kehittymistä välittömästi tukevana on ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnoilla paikkansa yliopistojen akateemisten jatkotutkintojen ohella. Jatkoja perustutkinnoissa näkyy ja tulee näkyä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erilaisuus. Ammattikorkeakoulujen perustehtävä on korkeimman ammatillisen koulutuksen järjestäminen. Ammatilliset jatkotutkinnot ovat tästäkin näkökulmasta tarkasteluna tärkeä ammatillisten asiantuntijoiden jatkokoulutusväylä. Opinto-opas on monessa suhteessa käyttökelpoinen. Se valottaa erityisesti opintojaan aloittavalle oman koulutusohjelman ja suuntautumisvaihtoehdon kokonaisuutta sekä avaa opintojaksojen keskeiset tavoitteet ja sisällöt. Opiskelujaan jatkavien opintojen suunnittelussa korostuvat myös muiden koulutusohjelmien tarjoamat mahdollisuudet vaikkapa vapaasti valittaviksi opinnoiksi. PIRAMK:n monipuolisuus näyttäytyy opinto-oppaassa haastavana ja samalla mahdollisuuksia antavana. Oman ammattikorkeakoulun tunteminen onkin hyvä työkalu nykyaikaisen työelämän vaateisiin. Ammattinsa hyvän osaamisen ohella on tunnettava muitakin ammatteja ja osattava arvostaa toisten työtä. Laajaalaisuudella ja avarakatseisuudella on varmasti merkitystä moderneissa, usein tiimityöskentelyn varaan rakentuvissa työyhteisöissä. Kannattaa olla rohkea ja tutustua muihin aloihin jo opiskelun aikana. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu tarjoaa monialaisen asiantuntijayhteisön palvelut käyttöösi. ella Olli Mikkilä rehtori 3

2 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS (Valtuuskunta) PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU HALLITUS REHTORI (toimitusjohtaja) Neuvottelukunnat TOIMIALAREHTORI TOIMIALAREHTORI KEHITTÄMIS- KESKUS Kehitysosasto Palveluosasto Hallintoosasto SOSIAALI- JA TERVEYSALA Bioanalytiikka Fysioterapia Hoitotyö Radiografia ja sädehoito Sosiaaliala Nursing Social Services TEKNIIKKA JA LIIKENNE Laboratorioala Koulutusohjelmat KULTTUURIALA Musiikki Viestintä MATKAILU-, RAVITSE- MIS- JA TALOUSALA Matkailu Hotelli- ja ravintola-ala Palvelujen tuottaminen ja johtaminen HALLINNON JA KAUPAN ALA Liiketalous Tietojenkäsittely Koulutusohjelmat 4

3 1 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Pirkanmaan ammattikorkeakoulu on palvelualojen koulutukseen keskittynyt maakunnallinen, monialainen ammattikorkeakoulu. PIRAMKn kymmenen osaamispistettä sijaitsevat neljällä paikkakunnalla: ella, Ikaalisissa, Mäntässä ja Virroilla. Osaamispisteet ovat Ahlman, Ikaalinen, Laboratorioala, Kotitalous, Konservatorio, Mänttä, Pihro, Sosiaaliala, Terveysala ja Virrat. Syksyllä 2002 Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa aloittaa opintonsa lähes 900 uutta opiskelijaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Heistä noin 160 opiskelijaa aloittaa opintonsa aikuissovelluksissa. Lisäksi noin 180 opiskelijaa aloittaa erikoistumisopinnot, joiden laajuus on opintoviikkoa. Lukuvuonna Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa opiskelee yhteensä yli 3500 opiskelijaa. Työntekijöitä PIRAMKssa on noin 300. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun hallinto Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy vastaa ammattikorkeakoulun ylläpidosta. Toimitusjohtajana toimii Pirkanmaan ammattikorkeakoulun rehtori Olli Mikkilä. Yhtiökokous on valinnut yhtiön hallituksen, jota kutsutaan valtuuskunnaksi erotuksena ammattikorkeakoululain mukaisesta ammattikorkeakouluhallituksesta. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii FT Johan Tast ja varapuheenjohtajana Erkki Uitti. Valtuuskunta päättää osakeyhtiölain mukaisista asioista, erityisesti yhtiön taloudesta. Opetustoimintaa koskevat merkittävimmät päätökset tekee ammattikorkeakoulun hallitus. Hallituksen puheenjohtajana toimii valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana valtuuskunnan varapuheenjohtaja. Valtuuskunnan jäsenten lisäksi hallituksessa ovat edustettuina eri henkilöstöryhmät, opiskelijat sekä työelämän edustajat kaikilta viideltä koulutusalalta. Lisäksi hallitukseen kuuluvat rehtori ja molemmat toimialarehtorit. Kehittämiskeskus Kehittämiskeskuksessa on kolme osastoa: hallinto-osasto, kehitysosasto ja palveluosasto. Hallinto-osasto vastaa taloudesta ja hallinnosta sekä henkilöstön työsuhdeasioista. Hallinto-osastolle kuuluvat myös kiinteistöihin liittyvät asiat. Hallinto-osaston päällikkönä toimii hallintojohtaja Esa Lovèn. Kehitysosastoa, joka vastaa mm. pedagogisesta kehittämisestä, kansainvälisyys-, laatu- ja kirjastotoiminnasta sekä tiedotusasioista ja tietoliikenteeseen liittyvistä asioista, johtaa kehitysjohtaja Päivi Karttunen.Palveluosasto vastaa yritys- ja työelämäyhteistyöstä, mihin sisältyy mm. tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijapalveluja, organisaatiokohtaista koulutusta sekä hanketoimintaa. Lisäksi osasto vastaa lisä- ja täydennyskoulutuksesta, erikoistumisopinnoista ja avoimesta ammattikorkeakouluopetuksesta. Osastoa johtaa palvelujohtaja Esa Ala-Uotila. Toimialarehtori Varpu Uotila sosiaali- ja terveys- sekä laboratorioalalla sekä toimialarehtori Riitta- Liisa Olkkonen hallinnon ja kaupan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla sekä kulttuurialalla koordinoivat omien koulutusalojensa toimintaa. 5

4 Osaamispisteet Kussakin PIRAMKn osaamispisteessä toimii koulutusjohtaja, joka vastaa toiminnasta osaamispisteessä. Koulutusjohtajina toimivat: Ahlman Marja Salmi, Konservatorio Ilari Laakso, Kotitalous Eeva Penttilä, Pihro Ilkka Säteri, PIRAMK /Laboratorioala Riitta Hanhijärvi, Sosiaaliala Ulla-Maija Koivula, Virrat Seppo Varis, Mänttä Juhani Manninen, Ikaalinen Ari-Pekka Anttila, Terveysala Marja-Riitta Heikkinen. 2 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMIS- VAIHTOEHDOT LUKUVUOSINA , , , ja Lukuvuonna Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa annetaan opetusta yhteensä 14 ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa, joista kahdessa opetus tapahtuu englannin kielellä. Lisäksi koulutusohjelmissa on tarjolla 25 suuntautumisvaihtoehtoa. Koulutusohjelmien ja suuntautumisvaihtoehtojen opetussuunnitelmat on hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa 12.4 sekä PIRAMKssa alkaa syksyllä 2002 sosiaali- ja terveysalalla myös 60 opintoviikon laajuinen ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon jatkokoulutusohjelma. Jatkotutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opetussuunnitelmien ja opetuksen kehittämisen pohjana on PIRAMKn pedagoginen strategia, jossa on ilmaistu näkemykset oppimisen ja opetustoiminnan perusteista ja niiden toteutumisesta opetuksessa. Opetussuunnitelmien, opetuksen ja oppimisen kehittäminen perustuu jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen yhdessä opiskelijoiden, työelämän edustajien, opettajien ja koko henkilökunnan kanssa. Opetuksen laadun seurannassa keskitytään oppimisen laadun ja ammattitaidon kehittymisen arviointiin. Opintojaksokohtaisen opiskelijapalautteen lisäksi kerätään palautetta joka toinen lukuvuosi, opiskelun päättyessä sekä valmistumisen jälkeen. Lisäksi osaamispistekohtaisesti järjestetään yhteisiä arviointipäiviä, joiden avulla etsitään ratkaisuja kehittämishaasteisiin sekä rakennetaan PI- RAMK:n yhteisiä toimintakäytäntöjä yhteisen tavoitteen, laaja-alaisen ammattisivistyksen saavuttamiseksi. Tarvittaessa opetussuunnitelmiin voidaan tehdä muutoksia myös lukuvuoden kuluessa, mikäli se saadun palautteen perusteella on perusteltua. 6

5 2002 ALKAVAT KOULUTUSOHJELMAT Virrat Ikaalinen Kotitalous PIRHO Sosiaaliala Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot Kongressi- ja kulttuuripalvelut Maaseutuelinkeinojen markkinointi Yritystoiminta Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Tietokannat ja verkkoliiketoiminta Terveys- ja sosiaalialan tietohallinta Matkailun koulutusohjelma Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toimitilapalvelut Ravitsemispalvelut Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Viestinnän koulutusohjelma Digitaalinen ääni ja kaupallinen musiikki Rich media Musiikin koulutusohjelma Musiikinohjaaja Musiikkipedagogi Säveltäjä Musiikkiteknologia Esittävä säveltaide Kirkkomusiikki Teatterimusiikki ja musiikkidraama Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaaliturva ja -palvelut Sosiaalipedagogiikka Sosiaalinen kuntoutus Ahlman Mänttä Konservatorio Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyö Terveydenhoitotyö Hoitotyö Fysioterapian koulutusohjelma Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma Degree Programme in Nursing Bioanalytiikan koulutusohjelma Laboratorioalan koulutusohjelma (Tekniikan ja liikenteen ala) Terveysala Laboratorioala 7

6 2001 ALKAVAT KOULUTUSOHJELMAT Virrat Ikaalinen Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot Kaupallinen mediaviestintä Kongressi- ja kulttuuripalvelut Maaseutuelinkeinojen markkinointi Yritystoiminta Multimedia, aikuissovellus Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Tietokannat ja verkkoliiketoiminta Terveys- ja sosiaalialan tietohallinta Matkailun koulutusohjelma Ahlman Mänttä Kotitalous PIRHO Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toimitilapalvelut Ravitsemispalvelut Hotelli- ja ravintolapalvelut Musiikin koulutusohjelma Musiikinohjaaja Musiikkipedagogi Muusikko Kirkkomusiikki Konservatorio Sosiaaliala Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaaliturva ja -palvelut Sosiaalipedagogiikka Sosiaalinen kuntoutus Degree Programme in Social Services Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyö Terveydenhoitotyö Hoitotyö Fysioterapian koulutusohjelma Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma Degree Programme in Nursing Bioanalytiikan koulutusohjelma Laboratorioalan koulutusohjelma (Tekniikan ja liikenteen ala) Terveysala Laboratorioala 8

7 2000 ALKAVAT KOULUTUSOHJELMAT Virrat Ikaalinen Kotitalous PIRHO Talouden ja hallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon sv Markkinoinnin ja kansainvälisten liiketoimintojen sv Kaupallisen mediaviestinnän sv Sosiaali- ja terveydenhuollon sihteerin sv Uusmediatuotanto ja tietokannat sv Kongressi- ja kulttuuripalvelut sv Multimedian sv Matkailualan koulutusohjelma Maaseutuelinkeinojen markkinoinnin koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Puhtauspalvelujen sv Ravitsemispalvelujen sv Hotelli- ja ravintolapalvelujen sv Musiikin koulutusohjelma Musiikinohjaajan sv Musiikkipedagogin sv Muusikon sv Kirkkomusiikin sv Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaaliturvan ja -palvelujen sv Sosiaalipedagogiikan sv Mänttä Ahlman Konservatorio Sosiaaliala Kuntoutuksen koulutusohjelma Vanhustyön sv Sosiaalisen kuntoutuksen sv Musiikkiterapian sv Fysioterapian koulutusohjelma Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön sv Terveydenhoitotyön sv Hoitotyön sv Degree Programme in Nursing Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma Bioanalytiikan koulutusohjelma Laboratorioalan koulutusohjelma (Tekniikan ja liikenteen ala) Terveysala Laboratorioala 9

8 1999 ALKAVAT KOULUTUSOHJELMAT Pohjois- Pirkanmaan koulutusinstituutti Ikaalisen kauppaoppilaitos en kotitalousoppilaitos Pirkanmaan Taitokeskus (ent. Pirkanmaan hotelli- ja ravintolaoppilaitos) en sosiaalialan oppilaitos Talouden ja hallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon sv Markkinoinnin ja kansainvälisten liiketoimintojen sv Kaupallisen mediaviestinnän sv Sosiaali- ja terveydenhuollon sihteerin sv Pk-yritystoiminta ja liikkeenjohto sv Kongressipalvelut ja viestintä sv Matkailualan koulutusohjelma Maaseutuelinkeinojen markkinoinnin koulutusohjelma Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Puhtauspalvelujen sv Ravitsemispalvelujen sv Hotelli- ja ravintolapalvelujen sv Musiikin koulutusohjelma Musiikinohjaajan sv Musiikkipedagogin sv Muusikon sv Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaaliturvan ja -palvelujen sv Sosiaalipedagogiikan sv Degree Programme in Social Welfare Social Security and Welfare Services Kuntoutuksen koulutusohjelma Musiikkiterapian sv Sosiaalisen kuntoutuksen sv Fysioterapian koulutusohjelma Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön sv Terveydenhoitotyön sv Hoitotyön sv Degree Programme in Nursing Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma Bioanalytiikan koulutusohjelma Laboratorioalan koulutusohjelma (Tekniikan ja liikenteen ala) Mäntän seudun koulutuskeskus Ahlmanin maatalous- ja kotitalousoppilaitos en konservatorio en terveydenhuoltooppilaitos Pirkanmaan Taitokeskus (ent. Pirkanmaan hotelli- ja ravintolaoppilaitos) 10

9 1998 ALKAVAT KOULUTUSOHJELMAT Pohjois- Pirkanmaan koulutusinstituutti Ikaalisen kauppaoppilaitos en kotitalousoppilaitos Pirkanmaan hotelli- ja ravintolaoppilaitos en sosiaalialan oppilaitos Talouden ja hallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon sv Markkinoinnin ja kansainvälisten liiketoimintojen sv Kaupallisen mediaviestinnän sv Sosiaali- ja terveydenhuollon sihteerin sv Pk-yrittäjyyden sv Kulttuuri- ja kongressipalvelujen sv Matkailualan koulutusohjelma Maaseutuelinkeinojen markkinoinnin koulutusohjelma Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Puhtauspalvelujen sv Ravitsemispalvelujen sv Hotelli- ja ravintolapalvelujen sv Musiikin koulutusohjelma Musiikinohjaajan sv Musiikkipedagogin sv Muusikon sv Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaaliturvan ja -palvelujen sv Sosiaalipedagogiikan sv Degree Programme in Social Welfare Social Pedagogy Kuntoutusalan koulutusohjelma Fysioterapian sv Vanhustyön sv Musiikkiterapian sv Sosiaalisen kuntoutuksen sv Laboratorioalan koulutusohjelma (Sosiaali- ja terveysala) Terveysalan koulutusohjelma Kätilötyön sv Radiografian sv Terveydenhoitajantyön sv Hoitotyön sv Degree Programme in Nursing Laboratorioalan koulutusohjelma (Tekniikan ja liikenteen ala) Mäntän seudun koulutuskeskus Ahlmanin maatalous- ja kotitalousoppilaitos en konservatorio en terveydenhuoltooppilaitos Pirkanmaan ammattioppilaitos 11

10 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa 3 OPINNOISTA PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on pääsääntöisesti 140 opintoviikkoa. PIRAMKssa poikkeuksena tästä ovat 160 opintoviikon laajuiset viestinnän koulutusohjelma ja hoitotyön koulutusohjelman terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto sekä 180 opintoviikon laajuiset musiikin koulutusohjelma ja hoitotyön koulutusohjelman kätilön suuntautumisvaihtoehto. Opinnot ammattikorkeakoulussa muodostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista (10 ov) ja opinnäytetyöstä (10 ov). Opetus toteutetaan opintojaksoina, joiden laajuudet, tavoitteet, sisällöt, opiskelumuodot ja muut suoritukseen liittyvät asiat ovat luettavissa tästä opinto-oppaasta kunkin jakson kuvauksen yhteydessä. Opintoviikolla (ov) tarkoitetaan opiskelijan opintojakson suorittamiseen käyttämää keskimäärin 40 tunnin työpanosta. Opintoviikko koostuu siten kontaktiopetuksesta ja opiskelijan itsenäisestä työskentelystä. Kunkin opintojakson ensimmäisellä kokoontumiskerralla sovitaan opintojakson suoritukseen liittyvistä asioista mm. läsnäolosta ja opintojakson suorittamisesta. Olemalla läsnä ensimmäisellä kokoontumiskerralla opiskelija samalla myös vahvistaa osallistumisensa opintojaksolle. PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN LUKUVUOSI PIRAMK:n opetus sijoittuu pääsääntöisesti ajalle Eri koulutusohjelmissa opetuksen alkamis- ja loppumisajankohdat vaihtelevat jonkin verran. Alakohtaiset alkamis- ja loppumisajankohdat ovat opiskelijan oppaassa. Ensimmäisen periodin aikana orientoivien opintojen opinnoissa perehdytään opiskeluun Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa. Opetusta toteutetaan pääsääntöisesti kuuden viikon pituisissa periodeissa, joiden ohjelmatarjonta on suunniteltu osaamispistekohtaisesti. PI- RAMK:n kaikille yhteisten perusopintojen tarjontaa on keskitetty maanantai ja perjantai päiviin, jolloin näitä opintoja voi opiskella missä tahansa Pirkanmaan ammattikorkeakouluun kuuluvassa osaamispisteessä. Myös vapaasti valittavia opintoja voi opiskella muissa koulutusohjelmissa ja osaamispisteissä. Periodit: Orientointi, uudet opiskelijat periodi periodi Itsenäistä opiskelua periodi Joululoma periodi Hiihtoloma periodi periodi Pirkanmaan ammattikorkeakoulun avajaiset pidetään OPISKELU PIRKANMAAN AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Opiskelun tavoitteena Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa on laaja ja kehittyvä ammattisivistys. Ammattisivistys rakentuu keskeisesti oman alan ydinosaamisesta ja jatkuvan oppimisen- ja ammattitoiminnan kehittämisen taidoista. Yhteiskunnan ja työelämän muutokset sekä tieteen ja teknologian vaatimukset edellyttävät työtoiminnan ja palvelujen laadun jatkuvaa kehittämistä. Tähän vastaamiseksi edellytetään tulevilta ammattilaisilta kykyä kriittisyyteen ja toiminnan tutkimisen kautta tapahtuvaan työnsä uudistamiseen. Verkostoitumisen, moniammatillisen sekä kansainvälistyvän työn edellyttämät ihmissuhde- ja kommunikaatiotaidot hankitaan kehittämällä monipuolisia vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteistyötaitoja. Opiskelussa korostetaan ja tuetaan: - itsenäistä työskentelyä ja omia valintoja oppimisessa - vastuunottoa ja aktiivista osallistumista oman opiskelun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin - opiskelijan omien kokemusten ja työelämän käytännön pohjalta rakentuvan tieto-, taitoja arvoperustan syntymistä, joka kehittyy 12

11 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa kokemusten, ajattelun ja toiminnan perusteiden kriittisen tutkimisen kautta - monipuolisen persoonallisen tietoperustan kehittymistä, joka koostuu eri tieteiden tiedosta, eettisestä, esteettisestä ja kokemuksellisesta tiedosta - kansainvälisyyttä ja kulttuurien tuntemusta OPISKELUN OHJAUS Yksilöllisten opinto-ohjelmien suunnittelu vaatii tehokasta opiskelun ohjausta. Laaja valinnaisuus edellyttää opiskelijan tarpeesta lähtevää ohjausta. Opiskelijalla on mahdollisuus saada ohjausta opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ja ammatillisessa suuntautumisessa. Ohjaukseen osallistuu koko ammattikorkeakoulun henkilökunta kukin oman osaamisalueensa asiantuntijana. Osaamispisteessä ohjausta koordinoi joko opinto- ohjaaja tai opettajatutor. Tarkempia tietoja opiskelun ohjauksesta ja siihen osallistuvasta henkilöstöstä saa oman koulutusohjelman toimipisteestä ja opiskelijan oppaasta. Opettaja- ja opiskelijatutorit Opettajatutor ohjaa tutorryhmänsä opiskelu- ja oppimisprosessia. Opettajatutor antaa ohjausta ja tukea henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa sekä arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opinnoissa edistymistä. Tavoitteena on, että sama opettajatutor on opiskelijan käytettävissä opintojen alusta valmistumiseen saakka. Tutorointia toteutetaan ryhmä- ja yksilötutorointina. Opiskelijatutorit ovat ylempien vuosikurssien tehtäväänsä valmennettuja opiskelijoita, joiden tehtävänä on mm. uusien opiskelijoiden tutustuttaminen opiskeluympäristöön ja opiskeluun. Ohjaus tapahtuu ryhmissä ja henkilökohtaisesti. Vapaasti valittavissa opinnoissa on tutorkurssi, johon tutor-toiminnasta kiinnostuneet opiskelijat voivat osallistua. Opinto-ohjaaja tai opettajatutor toimii tutortoiminnan yhdyshenkilönä. OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO Terveyskeskus vastaa alueellaan sijaitsevien oppilaitosten opiskelijaterveydenhuollon järjestämisestä. Opiskelijaterveydenhuoltoon kuuluvat; opiskelijoiden terveydenhoito, sairaanhoito ja hammashuolto sekä oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta. Osaamispistekohtaiset tiedot opiskelijaterveydenhuollosta löytyvät opiskelijan oppaasta. OPINTOTUKI Opintotuen myöntämisperusteina ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opintomenestys ja taloudellisen tuen tarve. Opiskelun tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan viikkoa. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Lukuvuonna normaalin opintorahan maksimisuuruus on 259,01 /kk ja opintolainan valtiontakaus 220 /kk. Opintotuki haetaan pääsääntöisesti koko opiskeluajalle ja tuki myönnetään aluksi tutkinnon säännönmukaiselle suoritusajalle. Opintolainan valtiontakaus myönnetään enintään lukuvuodeksi kerrallaan. Lukuvuodesta lähtien myönnettävät opintolainat voidaan korkeakouluissa nostaa seuraavasti: syyslukukaudelle tarkoitettu osuus voidaan nostaa aikaisintaan 1 päivänä elokuuta ja kevätlukukaudelle tarkoitettu osuus aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta. Säännönmukainen suoritusaika on 140 ov:n laajuisissa tutkinnoissa 3 1/2 vuotta, 160 ov:n laajuisissa tutkinnoissa 4 vuotta ja 180 ov:n laajuisissa tutkinnoissa 4 1/2 vuotta. Kesäopintoihin tukea tulee hakea erikseen Piramk:n opintotukilautakunnalta. Kesäopintotuen myöntämisen edellytyksenä on, että opinnot kuuluvat suoritettavaan tutkintoon ja ovat laajuudeltaan vähintään 3 ov:a kuukaudessa. Jos tutkinto ei valmistu säännönmukaisessa ajassa opiskelija voi hakea opintotukea ylimenevälle ajalle uudella hakemuksella PI- RAMK:n opintotukilautakunnan kautta enimmäistukiajan puitteissa. Hakemukseen liitetään selvitys opintojen viivästymisestä ja opintosuunnitelma. Opetusministeriö on vahvistanut opintotuen enimmäistukiajat tutkinnon laajuuden mukaan: 140 ov:n tutkinnon enimmäistukiaika on 45 kk, 160 ov:n tutkinnon 50 kk ja 180 ov:n tutkinnon 55 kk. 13

12 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa Kaikki jälkeen käytetyt opintotukikuukaudet kuluttavat opiskelijan kaikkiin korkeakouluopintoihin käytettävissä olevaa 70 kuukauden enimmäistukiaikaa. Lisätietoja opintotukiasioista saat koulutusohjelmasi opintotoimistosta, PIRAMK:n opiskelijan oppaan yhteisestä osasta, Kelan Opintotuki 2002 julkaisusta sekä internetistä osoitteesta OPINTOTUKILAUTAKUNTA PIRAMK:n opintotukilautakuntaan, joka valitaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan, kuuluu neljä henkilökunnan edustajaa ja neljä opiskelijoiden edustajaa sekä sihteeri. Opintotukilautakunnan puheenjohtajan ja sihteerin yhteystiedot ovat opiskelijan oppaan yhteisessä osassa. Opintotukilautakunnan tehtävänä on opintotukilain 9 :n mukaan 1) määritellä kutakin tutkintoa varten opintojen päätoimisen harjoittamisen ja opinnoissa edistymisen yleiset arviointiperusteet sekä 2) antaa KELAlle yksittäisen opiskelijan osalta joko oma-aloitteisesti tai KELAn tai opiskelijan pyynnöstä kohdassa yksi tarkoitettujen perusteiden toteutumisesta lausunto. PIRAMK:n opintotukilautakunta on määritellyt opintojen edistymisen kriteerit seuraavasti: opiskeluaika opintoviikot 1 vuotta 30 ov 2 vuotta 65 ov 3 vuotta 100 ov 4 vuotta 135 ov 5 vuotta 170 ov Kesäopintotukea saaneilla edistymisen kriteereihin lisätään 3 ov/käytetty kesäopintotukikuukausi. OPISKELIJAYHDISTYS PAKO RY Pirkanmaan Ammattikorkeakoulun Opiskelijat - PAKO ry on Pirkanmaan ammattikorkeakoulun eri koulutusalajärjestöjen perustama opiskelijakunta. Jäseniä ovat osaamispisteiden koulutusalajärjestöt. Opiskelijayhdistyksen tehtävänä on olla mukana opiskelun ja opetuksen sisällön kehittämisessä sekä valvoa ja edistää opiskelijoiden etuja. Opiskelijayhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Keskeisiä toimintaalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, kansainvälisyys, tutorointi, liikunta- ja vapaa-aika, ura- ja rekrytointi. Opiskelijayhdistys toimii yhteistyössä PI- RAMK:n osaamispisteiden koulutusalajärjestöjen kanssa ja toimii yhtenä neuvotteluelimenä. Opiskelijayhdistys ottaa kantaa ja antaa lausuntoja ammattikorkeakouluopiskelua koskevista asioista, keskittyen ammattikorkeakoulupolitiikkaan. Opiskelijayhdistys nimeää opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallintoon ja eri osaamisalueiden kehittämistiimeihin. PAKO ry:llä on oma lehti, Pakotus, jossa tiedotetaan opiskelijayhdistyksen asioista sekä käsitellään opiskelijaelämää ja sen lieveilmiöitä. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. PAKO ry tekee yhteistyötä muiden korkeakoulujen opiskelijayhdistysten sekä Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liiton SAMOK ry:n kanssa. Lisätietoja PAKO ry:n toiminnasta saa oman oppilaitoksen opiskelijayhdistyksen hallitukselta tai sähköpostiosoitteesta: OPISKELU JA HARJOITTELU ULKOMAILLA Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa tutkinnostaan ulkomailla. Tarjolla on useita mahdollisuuksia, mm. opiskelija- tai harjoitteluvaihto, intensiivikurssit ja erilaiset kansainväliset hankkeet ja projektit. PIRAMK on mukana Euroopan Unionin Erasmus-, Leonardo da Vinci ja Pohjoismaisen ministerineuvoston Nordplus - ohjelmissa. Lisäksi PIRAMK:lla on useita yhteistyökumppaneita ympäri maailmaa, mm. Kiinassa, Ugandassa, Israelissa, Vietnamissa ja latinalaisessa Amerikassa. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu noudattaa Euroopan Unionin hyväksymää opintosuori- 14

13 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa tusten siirtojärjestelmää (ECTS - European Credit Transfer System), joten eurooppalaisessa korkeakoulussa suoritetut opinnot ja ulkomailla suoritettu harjoittelu hyväksytään Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa suoritettavan tutkinnon osaksi. Vaihto-opiskelun ja harjoittelun pituus on 3-12 kuukautta. Euroopan Unioniin kuulumattomissa maissa suoritettavista opinnoista ja harjoittelusta sekä niiden hyväksymisestä osaksi tutkintoa opiskelijat saavat tietoa ammattikorkeakoulun eri osaamispisteistä. Kokemus muiden maiden työkulttuurista ja - tavoista muodostaa tärkeän osan ammattiin oppimista. Nykypäivän asiantuntijoiden on kyettävä liikkumaan maailmanlaajuisesti työmarkkinoilla ja pystyttävä kommunikoimaan ulkomaalaisten kanssa. PIRAMK tarjoaa opiskelijoilleen myös hyvät mahdollisuudet opiskella ns. harvinaisia kieliä, kuten swahilia, hepreaa, flaamia ja kiinaa. Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa opiskelevat ulkomaalaiset vaihtoopiskelijat, vierailevat opettajat ja vieraskielisissä koulutusohjelmissa opiskelevat ulkomaalaiset opiskelijat tarjoavat monikulttuurisen oppimisympäristön kaikille opiskelijoille. Ulkomaille opiskelemaan ja harjoittelemaan lähtevät opiskelijat saavat apurahan, joka kattaa osan matka- ja opiskelukustannuksista. Opiskelijat voivat hakea Valtion Opintotukikeskuksen myöntämää opintotukea sekä sen asumislisää. Hakuaika opiskelijavaihtoon päättyy 15.3 kaikilla muilla, paitsi konservatoriolla, missä se päättyy Ulkomailla tapahtuvasta opiskelusta kiinnostuneiden tulee ottaa yhteyttä oman osaamispisteensä kansainvälisyyskoordinaattoriin. Poikkeavista hakuajoista tiedotetaan PIRAMK:n ilmoitustaululla. 15

14 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT PIRAMK:n kirjasto- ja tietopalvelut palvelee 10 yksikössä PIRAMK:n osaamispisteitä ja niiden yhteydessä toimivia toisen asteen oppilaitoksia. Kukin kirjastoyksikkö on opetusohjelmaa joustavasti tukeva ja laajentava tietopalvelu sekä avoin oppimisympäristö. Kokoelmillaan ja palveluillaan nämä kirjastot tarjoavat asiakkaiden käyttöön sekä perinteiset tiedonlähteet että Internetin elektroniset aineistot ja hakupalvelut. Informaatikot opastavat asiakkaita tiedonhaussa ja eri hakupalvelujen käytössä. Kotisivu: PIRKKO-verkkokirjasto HALLINNON JA KAUPAN KIRJASTO/ IKAALINEN Osoite: Kyrösselänkatu 5, Ikaalinen Informaatikko: Taina Peltonen, (hoitovapaalla); sijainen Hannu Hahto Puhelin: Fax: Sähköposti: Avoinna lukukauden aikana: ma-to , pe ja aattopäivinä Kesäkauden aukioloajat ilmoitetaan erikseen. Painopistealueet: liiketalous, markkinointi, kauppa, taloustiede, kansantaloustiede, matkailu, tietotekniikka Painatteet: 2200 nidettä Lehdet: n. 100, säil. 1-5 v. Videot: n. 50 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: mm. Yritysonline, Sininen kirja, Suomen suurimmat, HELECON-tietokannat, FinElibin elektroniset lehdet ja tietokannat, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat, Kuntafakta, SuomiCD Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään HALLINNON JA KAUPAN KIRJASTO/ MÄNTTÄ Osoite: Koskelankatu 2, Mänttä Informaatikko: Aila Ruokokoski Puhelin: Fax: Avoinna: ma-pe 8-16 (loma-aikana suljettu) Painopistealueet: liiketalous, tietotekniikka Painatteet: n nidettä, kurssikirjojen lainaus Mäntän kaupunginkirjastossa (ks. muita kirjastoja) Lehdet: n. 80 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: Yritysonline, Sininen kirja, Suomen suurimmat, HELECON-tietokannat, FinElibin elektroniset lehdet ja tietokannat, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat, Kuntafakta, SuomiCD Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään HALLINNON JA KAUPAN KIRJASTO/ VIRRAT Mäkitie 2, VIRRAT (Virtain kaupunginkirjasto) Informaatikko: Jaana Taylerson Puhelin: Fax: Avoinna: ma-pe 10-19, la 10-14, aattoina (suljettu lauantaisin ajalla ) Painopistealueet: taloushallinto, markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot, mediaviestintä Painatteet: n nidettä Lehdet: 60 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: Yritysonline, Sininen kirja, Suomen suurimmat, HELECON-tietokannat, FinElibin elektroniset lehdet ja tietokannat, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat, Kuntafakta, SuomiCD Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KIRJASTO / PIHRO Osoite: Åkerlundinkatu 8, Informaatikko: Tero Kansanaho Puh: Fax: Avoinna: ma, ke, to , ti , pe lukukauden aikana. Muuna aikana sopimuksen mukaan. 16

15 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa Painopistealueet: hotelli- ja ravintola-ala Painatteet: n nidettä Lehdet: n. 70 Videot: n. 280 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: Yritysonline, Sininen kirja, Suomen suurimmat, HELECON-tietokannat, FinElibin elektroniset lehdet ja tietokannat, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat, Kuntafakta, SuomiCD Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään KONSERVATORION KIRJASTO Osoite: F.E. Sillanpään katu 9, Kotisivu: Informaatikko: Leeni Pukkinen; kirjastovirkailija: Katri Perämäki Puhelin: (informaatikko) (lainaus ja uusinnat) Fax: Sähköposti: Avoinna: ma-to 10-18, pe (kesäkuussa juhannukseen asti 10-14, elokuussa lukuvuoden alkuun saakka 11-13) Painopistealueet: länsimainen taidemusiikki Kirjat: 3000 Lehdet: n. 50 Nuotit: Äänitteet: 3500 Videot: n. 50 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: mm. Aleksi ja Fennica, FinElibin aineistot, Linnea-tietokannat (mm. musiikkitietokanta Viola), Grove s Dictionary of Music and Musicians -Online, IIMP eli International Index to Music Periodicals Full Text Online, Woodwind Music in Print CD-ROM. Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUS- ALAN KIRJASTO/KOTITALOUS Osoite: Koulukatu 18, Kirjastovirkailija: Marja-Leena Gustafsson Puhelin: Fax: Sähköposti: Avoinna lukukauden aikana: ma, ke - pe 8-15 ja ti (loma-aikojen aukioloajat ilmoitetaan erikseen) Painopistealue: ravitsemus- ja puhdistuspalveluala Painatteet: n nidettä Lehdet: n. 80 Videot: n. 170 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: mm. FinElibin elektroniset aineistot, Linnea-tietokannat, Aleksi, Fennica Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään KOIVISTONTIEN KIRJASTO Osoite: Koivistontie 31, Informaatikko: Tiina Latva-Rasku Puh: Fax: Sähköposti: Laboratorio-osaston kirjojen lainaus laboratorioteknikko Heli Knuutilan kautta ma-pe Painopistealueet: laboratorioala, kemia Painatteet: n Lehdet: n. 30 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: mm. Chemical Abstracts, ACS - American Chemical Societyn elektroniset lehdet, Elsevier ScienceDirectin elektroniset lehdet, CSA - Cambridge Scientific Abstracts, Terveysportti, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat ja standardi- sekä lakitietokannat Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään MAATALOUSELINKEINOJEN MARKKINOINNIN KIRJASTO/AHLMAN Osoite Hallilantie 24, TAMPERE Informaatikko: Tiina Latva-Rasku Puhelin: Fax Sähköposti: Avoinna: ma-to ja ja pe Kesäkauden avoinnaoloajat ilmoitetaan erikseen. Painopistealueet: maaseutuelinkeinot, maatalouspolitiikka, elintarvikkeet, liiketalous, markkinointi ja kauppa 17

16 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa Painatteet: n nidettä Lehdet: 60 Videot: 70 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: mm. Elsevier ScienceDirect ja ABI Inform elektroniset lehdet, CSA - Cambridge Scientific Abstracts, Yritysonline, Sininen kirja, Suomen suurimmat-yritystietokanta, HE- LECON-tietokannat, eviikki, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat, SuomiCD, lakitietokannat Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään SOSIAALIALAN KIRJASTO Osoite: Satamakatu 17 B, Informaatikko: Auli Kuparinen Kirjastovirkailija: Tutta Kivelä Puhelin: (informaatikko), (lainat ja uusiminen) Fax: Sähköposti: Avoinna: ma 8-18, ti - to 8-17 ja pe Kesäkauden aukioloajat ilmoitetaan erikseen. Painopistealueet: yhteiskuntatieteet, sosiaalipolitiikka, varhaiskasvatus, erityiskasvatus, psykologia, terveydenhuolto, kuntoutus Painatteet: nidettä Lehdet: 170, säil. 5 v. Muu aineisto: 360 videokasettia Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: mm. FinElibin elektroniset lehdet ja tietokannat, Terveysportti, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat, Kuntafakta, SuomiCD Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään TERVEYSALAN KIRJASTO Kuntokatu 4, Informaatikko: Sinikka Lehtomäki Kirjastovirkailijat: Tiina Kallela ja Riitta-Liisa Salonen Puhelin: (informaatikko, hankinnat, tietopalvelu), (lainaus, uusinnat) Fax: sähköposti: Avoinna: ma-to 8-18, pe Kesäkauden aukiolo ilmoitetaan erikseen. Painopistealueet: Hoitotyö (kätilötyö, terveydenhoitotyö), fysioterapia, radiografia, bioanalytiikka Painatteet: nidettä Lehdet: n. 170, joista 60 ulkom. Säilyt. 5 tai 10 v. Videot: 700 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: FinElibin elektroniset lehdet ja tietokannat mm. CINAHL ja Medline, Medic, Terveysportti, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat, Kuntafakta, SuomiCD Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään MUITA KIRJASTOJA: TAMPEREEN KIRJASTO AMMATTIKORKEAKOULUN WWW: Infotalo. Teiskontien kirjasto Teiskontie 33 / PL Puhelin. (03) (tietopalvelu), (03) (lainaus) Fax. (03) Painopisteala: tekniikka, luonnonvara ja liiketalous Avoinna: ma-to 10-18, pe 10-16, la Sammonkadun kirjasto Sammonkatu 45, Puhelin: (03) Fax (03) Avoinna: ma, ti, to 10-16, ke 10-8,pe Painopisteala: kauppa ja hallinto Finlaysonin kirjasto Finlaysoninkatu 7, Puhelin: Fax Avoinna: ma, ke, to 10-16, ti 12-18, pe Painopisteala: taide, viestintä, kansainvälinen kauppa 18

17 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa TAMPEREEN TEKNILLISEN KORKEAKOU- LUN KIRJASTO Korkeakoulunkatu 10 (PL 537),33101 WWW: Puhelin: - tietopiste (03) lainauspiste (03) Fax: (03) Avoinna: Lukukausien aikana ma-pe 8-18, la Kesän ja joulun aikana ma 8-18, ti-pe 8-16, la suljettu. TAMPEREEN TERVEYDENHUOLTO- OPPILAITOKSEN KIRJASTO Sairaalankatu 6, Kirjastonhoitaja: Maila Meinikkala Puhelin: Fax: Sähköposti: Avoinna: ma-ke 8-17, to 8-16, pe TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Pääkirjasto Attilan kirjasto, yliopistokatu 38, PL 617, WWW: - puh. yliopiston vaihde lainaustoimisto (lainaus, aukioloajat) käsikirjasto (neuvonta) tietopalvelu kaukopalvelu TAJU, julkaisujen myynti Fax (kaukopalvelu) Avoinna ma - pe 8-19, lainaustoimisto 10-18, neuvonta La 9-15, vain lainaustoimisto palvelee Sanomalehtilukusali ma - pe 8-19 Lääketieteellinen osastokirjasto, Medisiinarinkatu 3 B-rakennus ma, ke, pe 9-16 ti, to 9-17 Kliinisen lääketieteen kirjasto (K-rakennus) ma - pe 8-16, palvelu ma - pe Pääkirjaston kaikki toimipaikat suljetaan juhlapyhien aattoina klo 16. IKAALISTEN KAUPUNGINKIRJASTO Poppelikatu 10, IKAALINEN WWW: Puh/fax Avoinna: ma,ti,to,pe klo , ke klo , la klo (kesälauantaisin suljettu). Arkipyhien aattoina klo Pyhäpäivinä ja juhlapyhien aattoina suljettu MÄNTÄN KAUPUNGINKIRJASTO Seppälän puistotie 16, Mänttä WWW: Puh Fax Avoinna ma-to 11-19, pe 9-16 sekä la TAMPEREEN KAUPUNGINKIRJASTO- PIRKANMAAN MAAKUNTAKIRJASTO Pääkirjasto Pirkankatu 2, 33230, PL 152, WWW: Puh , fax Avoinna: Lainausosasto, aikuisten osasto sekä lasten ja nuorten osasto ja musiikkiosasto ma-pe , la klo VIRTAIN KAUPUNGINKIRJASTO Mäkitie 2 (PL 95), VIRRAT WWW: Puhelin: , fax: Sähköposti: Avoinna: ma-pe 10-19, la Juhlapyhien aattoina

18 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy Kuntokatu 4, puh. (03) , faksi (03) internet: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: REHTORI / TOIMITUSJOHTAJA Olli Mikkilä TOIMIALAREHTORIT Riitta-Liisa Olkkonen hallinnon ja kaupan ala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, kulttuuriala Varpu Uotila sosiaali- ja terveysala, laboratorioala KEHITYSJOHTAJA Päivi Karttunen PALVELUJOHTAJA Esa Ala-Uotila HALLINTOJOHTAJA Esa Lovén KOULUTUSJOHTAJAT, KOULUTUSOHJEL- MAVASTAAVAT JA SUUNTAUTUMISVAIH- TOEHTOVASTAAVAT Ahlman Koulutusjohtaja Marja Salmi Maaseutuelinkeinojen markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdon Heikki Toijala Ikaalinen Koulutusjohtaja Ari-Pekka Anttila Liiketalouden koulutusohjelman Hanna Saraketo Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon Liisa Mäkinen Markkinoinnin ja kv-liiketoimintojen suuntautumisvaihtoehdon Jari Fridman Matkailun koulutusohjelman Jukka Huhtaniemi Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman Asko Karttunen Mänttä Koulutusjohtaja Juhani Manninen Liiketalouden koulutusohjelman Juhani Manninen Kongressi- ja kulttuuripalvelujen suuntautumisvaihtoehdon Elina Pitkänen Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehdon Paula Kivelä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman Tapio Yrjölä Virrat Koulutusjohtaja Seppo Varis Liiketalouden koulutusohjelman Seppo Varis Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon Seppo Varis Markkinoinnin ja kv- liiketoimintojen suuntautumisvaihtoehdon Pirkko Varis Viestinnän koulutusohjelman Rolf Nieminen Pihro Koulutusjohtaja Ilkka Säteri Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman Ilkka Säteri Kotitalous Koulutusjohtaja Eeva Penttilä Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman Satu Murtomaa 20

19 Konservatorio Koulutusjohtaja Ilari Laakso Musiikin koulutusohjelman Timo Salo Musiikinohjaajan suuntautumisvaihtoehdon Markku Klemola Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdon Pekka Arola Säveltäjän suuntautumisvaihtoehdon Jouni Kaipainen Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehdon Petri Antikainen Teatterimusiikin ja musiikkidraaman suuntautumisvaihtoehdon Petri Antikainen Esittävän säveltaiteen suuntautumisvaihtoehdon Anja Voipio Laboratorioala Koulutusjohtaja Riitta Hanhijärvi Koulutusohjelman Riitta Hanhijärvi Terveysala Koulutusjohtaja Marja-Riitta Heikkinen Kätilötyön suuntautumisvaihtoehdon Anna-Mari Kemppi Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdon Leila Lehtomäki Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon Hannele Myllymäki Fysioterapian koulutusohjelman Marja-Leena Lähteenmäki Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman Maire Petäjäjärvi Degree Programme in Nursing Kaarina And Bioanalytiikan koulutusohjelman Liisa Roivainen Sosiaaliala Koulutusjohtaja Ulla-Maija Koivula Sosiaalialan koulutusohjelman Ulla-Maija Koivula Sosiaaliturva ja -palvelut suuntautumisvaihtoehdon Eeva-Leena Jaakkola Sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon Raija Yliniemi Sosiaalisen kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehdon Ulla-Maija Takkunen Degree programme in social services Koulutusohjelma Tiina Hautamäki ATK-PÄÄLLIKKÖ Risto Tanner KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN PÄÄLLIK- KÖ Irja Saarikorpi OPISKELIJAPALVELUPÄÄLLIKKÖ Esko Tirkkonen TIETOPALVELUPÄÄLLIKKÖ Jari Tyrväinen PALVELUOSASTON ASIAKKUUSTIIMIT Isot yritykset, muut tutkimus-, kehittämisja koulutusorganisaatiot sekä rahoittajat Palvelujohtaja Esa Ala-Uotila Julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot Palvelupäällikkö Maija Ahlroth Pienet ja keskisuuret yritykset Palvelupäällikkö Markku Mattila TYÖELÄMÄKOORDINAATTORI Raili Ylinen 21

20 Yhteiset perusopinnot 4 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa kaikille yhteisten opintojen aikana opiskelija luo perustan opiskelulleen ammattikorkeakoulussa ja kehittää omia opiskelutaitojaan. Opintojen aikana opiskelija luo yleiskuvaa alansa tehtäväalueesta ja asemasta yhteiskunnassa, perehtyy erilaiseen tietoon toimintansa pohjana ja saa valmiuksia arvioida ja hyödyntää monipuolisesti erilaisia tiedon lajeja ja lähteitä. Perusopinnoissa opiskelija hankkii palvelualoilla tarvittavat kommunikaation- ja viestinnän perustaidot sekä kehittää valmiuksiaan toimia moniammatillisissa yhteistyöryhmissä. Koulutusohjelman/suuntautumisvaihtoehdon pakolliset yhteiset perusopinnot on määritelty koulutusohjelmittain. Muita yhteisiä perusopintoja voi käyttää vapaasti valittaviin opintoihin. Tarkempia tietoja kussakin koulutusohjelmassa toteutuvista opinnoista, ajankohdista ja mahdollisuuksista suorittaa niitä myös muissa Pirkanmaan ammattikorkeakouluun kuuluvissa osaamispisteissä saa koulutusohjelmien ilmoitustauluilta. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot: Orientoivat opinnot Y021 Orientoivat opinnot 1 ov Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet 1 ov Y003 Tiedonhallinta 1 ov Y004 Tutkimustyön perusteet 1 ov Y024 Tietotekniikan alkeet 1 ov Y005 Tietotekniikka 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet 1 ov Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä 1 ov Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito 1 ov Y010 Ruotsin kieli 2 ov Y011 Ensimmäinen vieras kieli 2 ov Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot 1 ov Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet 1 ov Y014 Ympäristöprojekti 2 ov Y023 Ympäristöprojekti 1 ov Y025 Projektiopinnot 1 ov Y026 Kulttuurien kohtaaminen 1 ov Y028 Terveysliikunta 1 ov 22

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI OPETUSSUUNNITELMA Opintojen laajuus 210 opintopistettä Opintojen kestoaika 2011-2014 Hyväksytty 26.1.2011 2 1 JOHDANTO Ammattikorkeakoulun hallituksen 15.10.2010

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV. 2002 2003 KULTTUURIPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA 140 OV

OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV. 2002 2003 KULTTUURIPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA 140 OV OPINTOJEN AJOITUS KOULUTUSYKSIKÖITTÄIN LV. 2002 2003 KULTTUURIPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA 140 OV Kartassa on merkitty kursiivilla edellisen opetussuunnitelman mukaisia opintoja aiemmin opintonsa aloittaneille.

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot