ARVOISA LUKIJA. Tampereella Olli Mikkilä rehtori

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVOISA LUKIJA. Tampereella 31.5.2002. Olli Mikkilä rehtori"

Transkriptio

1 ARVOISA LUKIJA Ammattikorkeakoulujen kehitys on ollut ripeää ja laaja-alaista. Ammattikorkeakouluista on selkeästi muodostunut osa koulutuksen korkea-astetta yliopistosektorin rinnalle. Opetustoiminnan lisäksi on tutkimus-, kehitys- ja palvelutoiminnan rooli noussut aluekehityksen myötä merkittävästi. Uudistuva ammattikorkeakoululainsäädäntö tulee edelleen korostamaan toimintojen monipuolisuutta. Kyse ei enää ole vain tietoa jakavista instituutioista, on myös voitava synnyttää uuttaa tietoa ja kehittää työelämän vaatimaa ammattitaitoa. Yhteistyö alueen työelämän ja aluekehityksestä vastaavien instanssien sekä ympäröivän yhteiskunnan kanssa on tällöin hyvin keskeisessä asemassa. Tutkimus- ja kehityshankkeiden kytkeminen PIRAMK:n opetustoimintaan on myös vaativa haaste. Omien yliopettajien ja lehtoreiden sekä opiskelijoiden osallistuminen T&K-hankkeisiin mahdollistaa ajantasaisen vuoropuhelun työelämän kanssa ja myös opintojaksojen suorittamisen. Perustehtävämme on edelleen olla tukemassa ammatilliseksi asiantuntijoiksi opiskelevien oppimisprosessia. Luento-opetus, ongelmalähtöinen opiskelu, ryhmä- ja tiimityöskentely, monimuoto-opiskelu, projektit, harjoittelut sekä opinnäytetyöt ovat esimerkkejä tämän päivän monipuolisesta opiskelusta. Kun näihin lisätään esimerkiksi kirjastomme palvelut, oma PIRNET-tietoverkko, monialaisen ammattikorkeakoulumme laaja osaaminen, kehittyvät oppimisympäristöt sekä kansainväliset yhteydet opiskelijavaihtoineen ja harjoitteluineen, voidaan korkeakoulujen arviointineuvoston lausunnon mukaisesti todeta PIRAMK:n täyttävän ammattikorkeakoulu- opintojen järjestämiselle asetetut laatuvaatimukset. Uutta PIRAMK:ssa ja muissa kokeiluluvan saaneissa ammattikorkeakouluissa ovat jatkotutkinnot. AMK-tutkinnon suorittanut ja valmistumisensa jälkeen kolme vuotta alan tehtävissä työskennellyt voi hakeutua jatko-opiskelijaksi. PIRAMK:ssa alkaa syksyllä 2002 ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon jatkotutkintokokeilu. Omaa työtä ja työyhteisön kehittymistä välittömästi tukevana on ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnoilla paikkansa yliopistojen akateemisten jatkotutkintojen ohella. Jatkoja perustutkinnoissa näkyy ja tulee näkyä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erilaisuus. Ammattikorkeakoulujen perustehtävä on korkeimman ammatillisen koulutuksen järjestäminen. Ammatilliset jatkotutkinnot ovat tästäkin näkökulmasta tarkasteluna tärkeä ammatillisten asiantuntijoiden jatkokoulutusväylä. Opinto-opas on monessa suhteessa käyttökelpoinen. Se valottaa erityisesti opintojaan aloittavalle oman koulutusohjelman ja suuntautumisvaihtoehdon kokonaisuutta sekä avaa opintojaksojen keskeiset tavoitteet ja sisällöt. Opiskelujaan jatkavien opintojen suunnittelussa korostuvat myös muiden koulutusohjelmien tarjoamat mahdollisuudet vaikkapa vapaasti valittaviksi opinnoiksi. PIRAMK:n monipuolisuus näyttäytyy opinto-oppaassa haastavana ja samalla mahdollisuuksia antavana. Oman ammattikorkeakoulun tunteminen onkin hyvä työkalu nykyaikaisen työelämän vaateisiin. Ammattinsa hyvän osaamisen ohella on tunnettava muitakin ammatteja ja osattava arvostaa toisten työtä. Laajaalaisuudella ja avarakatseisuudella on varmasti merkitystä moderneissa, usein tiimityöskentelyn varaan rakentuvissa työyhteisöissä. Kannattaa olla rohkea ja tutustua muihin aloihin jo opiskelun aikana. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu tarjoaa monialaisen asiantuntijayhteisön palvelut käyttöösi. ella Olli Mikkilä rehtori 3

2 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS (Valtuuskunta) PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU HALLITUS REHTORI (toimitusjohtaja) Neuvottelukunnat TOIMIALAREHTORI TOIMIALAREHTORI KEHITTÄMIS- KESKUS Kehitysosasto Palveluosasto Hallintoosasto SOSIAALI- JA TERVEYSALA Bioanalytiikka Fysioterapia Hoitotyö Radiografia ja sädehoito Sosiaaliala Nursing Social Services TEKNIIKKA JA LIIKENNE Laboratorioala Koulutusohjelmat KULTTUURIALA Musiikki Viestintä MATKAILU-, RAVITSE- MIS- JA TALOUSALA Matkailu Hotelli- ja ravintola-ala Palvelujen tuottaminen ja johtaminen HALLINNON JA KAUPAN ALA Liiketalous Tietojenkäsittely Koulutusohjelmat 4

3 1 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Pirkanmaan ammattikorkeakoulu on palvelualojen koulutukseen keskittynyt maakunnallinen, monialainen ammattikorkeakoulu. PIRAMKn kymmenen osaamispistettä sijaitsevat neljällä paikkakunnalla: ella, Ikaalisissa, Mäntässä ja Virroilla. Osaamispisteet ovat Ahlman, Ikaalinen, Laboratorioala, Kotitalous, Konservatorio, Mänttä, Pihro, Sosiaaliala, Terveysala ja Virrat. Syksyllä 2002 Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa aloittaa opintonsa lähes 900 uutta opiskelijaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Heistä noin 160 opiskelijaa aloittaa opintonsa aikuissovelluksissa. Lisäksi noin 180 opiskelijaa aloittaa erikoistumisopinnot, joiden laajuus on opintoviikkoa. Lukuvuonna Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa opiskelee yhteensä yli 3500 opiskelijaa. Työntekijöitä PIRAMKssa on noin 300. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun hallinto Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy vastaa ammattikorkeakoulun ylläpidosta. Toimitusjohtajana toimii Pirkanmaan ammattikorkeakoulun rehtori Olli Mikkilä. Yhtiökokous on valinnut yhtiön hallituksen, jota kutsutaan valtuuskunnaksi erotuksena ammattikorkeakoululain mukaisesta ammattikorkeakouluhallituksesta. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii FT Johan Tast ja varapuheenjohtajana Erkki Uitti. Valtuuskunta päättää osakeyhtiölain mukaisista asioista, erityisesti yhtiön taloudesta. Opetustoimintaa koskevat merkittävimmät päätökset tekee ammattikorkeakoulun hallitus. Hallituksen puheenjohtajana toimii valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana valtuuskunnan varapuheenjohtaja. Valtuuskunnan jäsenten lisäksi hallituksessa ovat edustettuina eri henkilöstöryhmät, opiskelijat sekä työelämän edustajat kaikilta viideltä koulutusalalta. Lisäksi hallitukseen kuuluvat rehtori ja molemmat toimialarehtorit. Kehittämiskeskus Kehittämiskeskuksessa on kolme osastoa: hallinto-osasto, kehitysosasto ja palveluosasto. Hallinto-osasto vastaa taloudesta ja hallinnosta sekä henkilöstön työsuhdeasioista. Hallinto-osastolle kuuluvat myös kiinteistöihin liittyvät asiat. Hallinto-osaston päällikkönä toimii hallintojohtaja Esa Lovèn. Kehitysosastoa, joka vastaa mm. pedagogisesta kehittämisestä, kansainvälisyys-, laatu- ja kirjastotoiminnasta sekä tiedotusasioista ja tietoliikenteeseen liittyvistä asioista, johtaa kehitysjohtaja Päivi Karttunen.Palveluosasto vastaa yritys- ja työelämäyhteistyöstä, mihin sisältyy mm. tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijapalveluja, organisaatiokohtaista koulutusta sekä hanketoimintaa. Lisäksi osasto vastaa lisä- ja täydennyskoulutuksesta, erikoistumisopinnoista ja avoimesta ammattikorkeakouluopetuksesta. Osastoa johtaa palvelujohtaja Esa Ala-Uotila. Toimialarehtori Varpu Uotila sosiaali- ja terveys- sekä laboratorioalalla sekä toimialarehtori Riitta- Liisa Olkkonen hallinnon ja kaupan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla sekä kulttuurialalla koordinoivat omien koulutusalojensa toimintaa. 5

4 Osaamispisteet Kussakin PIRAMKn osaamispisteessä toimii koulutusjohtaja, joka vastaa toiminnasta osaamispisteessä. Koulutusjohtajina toimivat: Ahlman Marja Salmi, Konservatorio Ilari Laakso, Kotitalous Eeva Penttilä, Pihro Ilkka Säteri, PIRAMK /Laboratorioala Riitta Hanhijärvi, Sosiaaliala Ulla-Maija Koivula, Virrat Seppo Varis, Mänttä Juhani Manninen, Ikaalinen Ari-Pekka Anttila, Terveysala Marja-Riitta Heikkinen. 2 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMIS- VAIHTOEHDOT LUKUVUOSINA , , , ja Lukuvuonna Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa annetaan opetusta yhteensä 14 ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa, joista kahdessa opetus tapahtuu englannin kielellä. Lisäksi koulutusohjelmissa on tarjolla 25 suuntautumisvaihtoehtoa. Koulutusohjelmien ja suuntautumisvaihtoehtojen opetussuunnitelmat on hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa 12.4 sekä PIRAMKssa alkaa syksyllä 2002 sosiaali- ja terveysalalla myös 60 opintoviikon laajuinen ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon jatkokoulutusohjelma. Jatkotutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opetussuunnitelmien ja opetuksen kehittämisen pohjana on PIRAMKn pedagoginen strategia, jossa on ilmaistu näkemykset oppimisen ja opetustoiminnan perusteista ja niiden toteutumisesta opetuksessa. Opetussuunnitelmien, opetuksen ja oppimisen kehittäminen perustuu jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen yhdessä opiskelijoiden, työelämän edustajien, opettajien ja koko henkilökunnan kanssa. Opetuksen laadun seurannassa keskitytään oppimisen laadun ja ammattitaidon kehittymisen arviointiin. Opintojaksokohtaisen opiskelijapalautteen lisäksi kerätään palautetta joka toinen lukuvuosi, opiskelun päättyessä sekä valmistumisen jälkeen. Lisäksi osaamispistekohtaisesti järjestetään yhteisiä arviointipäiviä, joiden avulla etsitään ratkaisuja kehittämishaasteisiin sekä rakennetaan PI- RAMK:n yhteisiä toimintakäytäntöjä yhteisen tavoitteen, laaja-alaisen ammattisivistyksen saavuttamiseksi. Tarvittaessa opetussuunnitelmiin voidaan tehdä muutoksia myös lukuvuoden kuluessa, mikäli se saadun palautteen perusteella on perusteltua. 6

5 2002 ALKAVAT KOULUTUSOHJELMAT Virrat Ikaalinen Kotitalous PIRHO Sosiaaliala Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot Kongressi- ja kulttuuripalvelut Maaseutuelinkeinojen markkinointi Yritystoiminta Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Tietokannat ja verkkoliiketoiminta Terveys- ja sosiaalialan tietohallinta Matkailun koulutusohjelma Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toimitilapalvelut Ravitsemispalvelut Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Viestinnän koulutusohjelma Digitaalinen ääni ja kaupallinen musiikki Rich media Musiikin koulutusohjelma Musiikinohjaaja Musiikkipedagogi Säveltäjä Musiikkiteknologia Esittävä säveltaide Kirkkomusiikki Teatterimusiikki ja musiikkidraama Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaaliturva ja -palvelut Sosiaalipedagogiikka Sosiaalinen kuntoutus Ahlman Mänttä Konservatorio Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyö Terveydenhoitotyö Hoitotyö Fysioterapian koulutusohjelma Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma Degree Programme in Nursing Bioanalytiikan koulutusohjelma Laboratorioalan koulutusohjelma (Tekniikan ja liikenteen ala) Terveysala Laboratorioala 7

6 2001 ALKAVAT KOULUTUSOHJELMAT Virrat Ikaalinen Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot Kaupallinen mediaviestintä Kongressi- ja kulttuuripalvelut Maaseutuelinkeinojen markkinointi Yritystoiminta Multimedia, aikuissovellus Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Tietokannat ja verkkoliiketoiminta Terveys- ja sosiaalialan tietohallinta Matkailun koulutusohjelma Ahlman Mänttä Kotitalous PIRHO Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toimitilapalvelut Ravitsemispalvelut Hotelli- ja ravintolapalvelut Musiikin koulutusohjelma Musiikinohjaaja Musiikkipedagogi Muusikko Kirkkomusiikki Konservatorio Sosiaaliala Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaaliturva ja -palvelut Sosiaalipedagogiikka Sosiaalinen kuntoutus Degree Programme in Social Services Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyö Terveydenhoitotyö Hoitotyö Fysioterapian koulutusohjelma Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma Degree Programme in Nursing Bioanalytiikan koulutusohjelma Laboratorioalan koulutusohjelma (Tekniikan ja liikenteen ala) Terveysala Laboratorioala 8

7 2000 ALKAVAT KOULUTUSOHJELMAT Virrat Ikaalinen Kotitalous PIRHO Talouden ja hallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon sv Markkinoinnin ja kansainvälisten liiketoimintojen sv Kaupallisen mediaviestinnän sv Sosiaali- ja terveydenhuollon sihteerin sv Uusmediatuotanto ja tietokannat sv Kongressi- ja kulttuuripalvelut sv Multimedian sv Matkailualan koulutusohjelma Maaseutuelinkeinojen markkinoinnin koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Puhtauspalvelujen sv Ravitsemispalvelujen sv Hotelli- ja ravintolapalvelujen sv Musiikin koulutusohjelma Musiikinohjaajan sv Musiikkipedagogin sv Muusikon sv Kirkkomusiikin sv Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaaliturvan ja -palvelujen sv Sosiaalipedagogiikan sv Mänttä Ahlman Konservatorio Sosiaaliala Kuntoutuksen koulutusohjelma Vanhustyön sv Sosiaalisen kuntoutuksen sv Musiikkiterapian sv Fysioterapian koulutusohjelma Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön sv Terveydenhoitotyön sv Hoitotyön sv Degree Programme in Nursing Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma Bioanalytiikan koulutusohjelma Laboratorioalan koulutusohjelma (Tekniikan ja liikenteen ala) Terveysala Laboratorioala 9

8 1999 ALKAVAT KOULUTUSOHJELMAT Pohjois- Pirkanmaan koulutusinstituutti Ikaalisen kauppaoppilaitos en kotitalousoppilaitos Pirkanmaan Taitokeskus (ent. Pirkanmaan hotelli- ja ravintolaoppilaitos) en sosiaalialan oppilaitos Talouden ja hallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon sv Markkinoinnin ja kansainvälisten liiketoimintojen sv Kaupallisen mediaviestinnän sv Sosiaali- ja terveydenhuollon sihteerin sv Pk-yritystoiminta ja liikkeenjohto sv Kongressipalvelut ja viestintä sv Matkailualan koulutusohjelma Maaseutuelinkeinojen markkinoinnin koulutusohjelma Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Puhtauspalvelujen sv Ravitsemispalvelujen sv Hotelli- ja ravintolapalvelujen sv Musiikin koulutusohjelma Musiikinohjaajan sv Musiikkipedagogin sv Muusikon sv Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaaliturvan ja -palvelujen sv Sosiaalipedagogiikan sv Degree Programme in Social Welfare Social Security and Welfare Services Kuntoutuksen koulutusohjelma Musiikkiterapian sv Sosiaalisen kuntoutuksen sv Fysioterapian koulutusohjelma Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön sv Terveydenhoitotyön sv Hoitotyön sv Degree Programme in Nursing Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma Bioanalytiikan koulutusohjelma Laboratorioalan koulutusohjelma (Tekniikan ja liikenteen ala) Mäntän seudun koulutuskeskus Ahlmanin maatalous- ja kotitalousoppilaitos en konservatorio en terveydenhuoltooppilaitos Pirkanmaan Taitokeskus (ent. Pirkanmaan hotelli- ja ravintolaoppilaitos) 10

9 1998 ALKAVAT KOULUTUSOHJELMAT Pohjois- Pirkanmaan koulutusinstituutti Ikaalisen kauppaoppilaitos en kotitalousoppilaitos Pirkanmaan hotelli- ja ravintolaoppilaitos en sosiaalialan oppilaitos Talouden ja hallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon sv Markkinoinnin ja kansainvälisten liiketoimintojen sv Kaupallisen mediaviestinnän sv Sosiaali- ja terveydenhuollon sihteerin sv Pk-yrittäjyyden sv Kulttuuri- ja kongressipalvelujen sv Matkailualan koulutusohjelma Maaseutuelinkeinojen markkinoinnin koulutusohjelma Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Puhtauspalvelujen sv Ravitsemispalvelujen sv Hotelli- ja ravintolapalvelujen sv Musiikin koulutusohjelma Musiikinohjaajan sv Musiikkipedagogin sv Muusikon sv Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaaliturvan ja -palvelujen sv Sosiaalipedagogiikan sv Degree Programme in Social Welfare Social Pedagogy Kuntoutusalan koulutusohjelma Fysioterapian sv Vanhustyön sv Musiikkiterapian sv Sosiaalisen kuntoutuksen sv Laboratorioalan koulutusohjelma (Sosiaali- ja terveysala) Terveysalan koulutusohjelma Kätilötyön sv Radiografian sv Terveydenhoitajantyön sv Hoitotyön sv Degree Programme in Nursing Laboratorioalan koulutusohjelma (Tekniikan ja liikenteen ala) Mäntän seudun koulutuskeskus Ahlmanin maatalous- ja kotitalousoppilaitos en konservatorio en terveydenhuoltooppilaitos Pirkanmaan ammattioppilaitos 11

10 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa 3 OPINNOISTA PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on pääsääntöisesti 140 opintoviikkoa. PIRAMKssa poikkeuksena tästä ovat 160 opintoviikon laajuiset viestinnän koulutusohjelma ja hoitotyön koulutusohjelman terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto sekä 180 opintoviikon laajuiset musiikin koulutusohjelma ja hoitotyön koulutusohjelman kätilön suuntautumisvaihtoehto. Opinnot ammattikorkeakoulussa muodostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista (10 ov) ja opinnäytetyöstä (10 ov). Opetus toteutetaan opintojaksoina, joiden laajuudet, tavoitteet, sisällöt, opiskelumuodot ja muut suoritukseen liittyvät asiat ovat luettavissa tästä opinto-oppaasta kunkin jakson kuvauksen yhteydessä. Opintoviikolla (ov) tarkoitetaan opiskelijan opintojakson suorittamiseen käyttämää keskimäärin 40 tunnin työpanosta. Opintoviikko koostuu siten kontaktiopetuksesta ja opiskelijan itsenäisestä työskentelystä. Kunkin opintojakson ensimmäisellä kokoontumiskerralla sovitaan opintojakson suoritukseen liittyvistä asioista mm. läsnäolosta ja opintojakson suorittamisesta. Olemalla läsnä ensimmäisellä kokoontumiskerralla opiskelija samalla myös vahvistaa osallistumisensa opintojaksolle. PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN LUKUVUOSI PIRAMK:n opetus sijoittuu pääsääntöisesti ajalle Eri koulutusohjelmissa opetuksen alkamis- ja loppumisajankohdat vaihtelevat jonkin verran. Alakohtaiset alkamis- ja loppumisajankohdat ovat opiskelijan oppaassa. Ensimmäisen periodin aikana orientoivien opintojen opinnoissa perehdytään opiskeluun Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa. Opetusta toteutetaan pääsääntöisesti kuuden viikon pituisissa periodeissa, joiden ohjelmatarjonta on suunniteltu osaamispistekohtaisesti. PI- RAMK:n kaikille yhteisten perusopintojen tarjontaa on keskitetty maanantai ja perjantai päiviin, jolloin näitä opintoja voi opiskella missä tahansa Pirkanmaan ammattikorkeakouluun kuuluvassa osaamispisteessä. Myös vapaasti valittavia opintoja voi opiskella muissa koulutusohjelmissa ja osaamispisteissä. Periodit: Orientointi, uudet opiskelijat periodi periodi Itsenäistä opiskelua periodi Joululoma periodi Hiihtoloma periodi periodi Pirkanmaan ammattikorkeakoulun avajaiset pidetään OPISKELU PIRKANMAAN AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Opiskelun tavoitteena Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa on laaja ja kehittyvä ammattisivistys. Ammattisivistys rakentuu keskeisesti oman alan ydinosaamisesta ja jatkuvan oppimisen- ja ammattitoiminnan kehittämisen taidoista. Yhteiskunnan ja työelämän muutokset sekä tieteen ja teknologian vaatimukset edellyttävät työtoiminnan ja palvelujen laadun jatkuvaa kehittämistä. Tähän vastaamiseksi edellytetään tulevilta ammattilaisilta kykyä kriittisyyteen ja toiminnan tutkimisen kautta tapahtuvaan työnsä uudistamiseen. Verkostoitumisen, moniammatillisen sekä kansainvälistyvän työn edellyttämät ihmissuhde- ja kommunikaatiotaidot hankitaan kehittämällä monipuolisia vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteistyötaitoja. Opiskelussa korostetaan ja tuetaan: - itsenäistä työskentelyä ja omia valintoja oppimisessa - vastuunottoa ja aktiivista osallistumista oman opiskelun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin - opiskelijan omien kokemusten ja työelämän käytännön pohjalta rakentuvan tieto-, taitoja arvoperustan syntymistä, joka kehittyy 12

11 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa kokemusten, ajattelun ja toiminnan perusteiden kriittisen tutkimisen kautta - monipuolisen persoonallisen tietoperustan kehittymistä, joka koostuu eri tieteiden tiedosta, eettisestä, esteettisestä ja kokemuksellisesta tiedosta - kansainvälisyyttä ja kulttuurien tuntemusta OPISKELUN OHJAUS Yksilöllisten opinto-ohjelmien suunnittelu vaatii tehokasta opiskelun ohjausta. Laaja valinnaisuus edellyttää opiskelijan tarpeesta lähtevää ohjausta. Opiskelijalla on mahdollisuus saada ohjausta opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ja ammatillisessa suuntautumisessa. Ohjaukseen osallistuu koko ammattikorkeakoulun henkilökunta kukin oman osaamisalueensa asiantuntijana. Osaamispisteessä ohjausta koordinoi joko opinto- ohjaaja tai opettajatutor. Tarkempia tietoja opiskelun ohjauksesta ja siihen osallistuvasta henkilöstöstä saa oman koulutusohjelman toimipisteestä ja opiskelijan oppaasta. Opettaja- ja opiskelijatutorit Opettajatutor ohjaa tutorryhmänsä opiskelu- ja oppimisprosessia. Opettajatutor antaa ohjausta ja tukea henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa sekä arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opinnoissa edistymistä. Tavoitteena on, että sama opettajatutor on opiskelijan käytettävissä opintojen alusta valmistumiseen saakka. Tutorointia toteutetaan ryhmä- ja yksilötutorointina. Opiskelijatutorit ovat ylempien vuosikurssien tehtäväänsä valmennettuja opiskelijoita, joiden tehtävänä on mm. uusien opiskelijoiden tutustuttaminen opiskeluympäristöön ja opiskeluun. Ohjaus tapahtuu ryhmissä ja henkilökohtaisesti. Vapaasti valittavissa opinnoissa on tutorkurssi, johon tutor-toiminnasta kiinnostuneet opiskelijat voivat osallistua. Opinto-ohjaaja tai opettajatutor toimii tutortoiminnan yhdyshenkilönä. OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO Terveyskeskus vastaa alueellaan sijaitsevien oppilaitosten opiskelijaterveydenhuollon järjestämisestä. Opiskelijaterveydenhuoltoon kuuluvat; opiskelijoiden terveydenhoito, sairaanhoito ja hammashuolto sekä oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta. Osaamispistekohtaiset tiedot opiskelijaterveydenhuollosta löytyvät opiskelijan oppaasta. OPINTOTUKI Opintotuen myöntämisperusteina ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opintomenestys ja taloudellisen tuen tarve. Opiskelun tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan viikkoa. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Lukuvuonna normaalin opintorahan maksimisuuruus on 259,01 /kk ja opintolainan valtiontakaus 220 /kk. Opintotuki haetaan pääsääntöisesti koko opiskeluajalle ja tuki myönnetään aluksi tutkinnon säännönmukaiselle suoritusajalle. Opintolainan valtiontakaus myönnetään enintään lukuvuodeksi kerrallaan. Lukuvuodesta lähtien myönnettävät opintolainat voidaan korkeakouluissa nostaa seuraavasti: syyslukukaudelle tarkoitettu osuus voidaan nostaa aikaisintaan 1 päivänä elokuuta ja kevätlukukaudelle tarkoitettu osuus aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta. Säännönmukainen suoritusaika on 140 ov:n laajuisissa tutkinnoissa 3 1/2 vuotta, 160 ov:n laajuisissa tutkinnoissa 4 vuotta ja 180 ov:n laajuisissa tutkinnoissa 4 1/2 vuotta. Kesäopintoihin tukea tulee hakea erikseen Piramk:n opintotukilautakunnalta. Kesäopintotuen myöntämisen edellytyksenä on, että opinnot kuuluvat suoritettavaan tutkintoon ja ovat laajuudeltaan vähintään 3 ov:a kuukaudessa. Jos tutkinto ei valmistu säännönmukaisessa ajassa opiskelija voi hakea opintotukea ylimenevälle ajalle uudella hakemuksella PI- RAMK:n opintotukilautakunnan kautta enimmäistukiajan puitteissa. Hakemukseen liitetään selvitys opintojen viivästymisestä ja opintosuunnitelma. Opetusministeriö on vahvistanut opintotuen enimmäistukiajat tutkinnon laajuuden mukaan: 140 ov:n tutkinnon enimmäistukiaika on 45 kk, 160 ov:n tutkinnon 50 kk ja 180 ov:n tutkinnon 55 kk. 13

12 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa Kaikki jälkeen käytetyt opintotukikuukaudet kuluttavat opiskelijan kaikkiin korkeakouluopintoihin käytettävissä olevaa 70 kuukauden enimmäistukiaikaa. Lisätietoja opintotukiasioista saat koulutusohjelmasi opintotoimistosta, PIRAMK:n opiskelijan oppaan yhteisestä osasta, Kelan Opintotuki 2002 julkaisusta sekä internetistä osoitteesta OPINTOTUKILAUTAKUNTA PIRAMK:n opintotukilautakuntaan, joka valitaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan, kuuluu neljä henkilökunnan edustajaa ja neljä opiskelijoiden edustajaa sekä sihteeri. Opintotukilautakunnan puheenjohtajan ja sihteerin yhteystiedot ovat opiskelijan oppaan yhteisessä osassa. Opintotukilautakunnan tehtävänä on opintotukilain 9 :n mukaan 1) määritellä kutakin tutkintoa varten opintojen päätoimisen harjoittamisen ja opinnoissa edistymisen yleiset arviointiperusteet sekä 2) antaa KELAlle yksittäisen opiskelijan osalta joko oma-aloitteisesti tai KELAn tai opiskelijan pyynnöstä kohdassa yksi tarkoitettujen perusteiden toteutumisesta lausunto. PIRAMK:n opintotukilautakunta on määritellyt opintojen edistymisen kriteerit seuraavasti: opiskeluaika opintoviikot 1 vuotta 30 ov 2 vuotta 65 ov 3 vuotta 100 ov 4 vuotta 135 ov 5 vuotta 170 ov Kesäopintotukea saaneilla edistymisen kriteereihin lisätään 3 ov/käytetty kesäopintotukikuukausi. OPISKELIJAYHDISTYS PAKO RY Pirkanmaan Ammattikorkeakoulun Opiskelijat - PAKO ry on Pirkanmaan ammattikorkeakoulun eri koulutusalajärjestöjen perustama opiskelijakunta. Jäseniä ovat osaamispisteiden koulutusalajärjestöt. Opiskelijayhdistyksen tehtävänä on olla mukana opiskelun ja opetuksen sisällön kehittämisessä sekä valvoa ja edistää opiskelijoiden etuja. Opiskelijayhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Keskeisiä toimintaalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, kansainvälisyys, tutorointi, liikunta- ja vapaa-aika, ura- ja rekrytointi. Opiskelijayhdistys toimii yhteistyössä PI- RAMK:n osaamispisteiden koulutusalajärjestöjen kanssa ja toimii yhtenä neuvotteluelimenä. Opiskelijayhdistys ottaa kantaa ja antaa lausuntoja ammattikorkeakouluopiskelua koskevista asioista, keskittyen ammattikorkeakoulupolitiikkaan. Opiskelijayhdistys nimeää opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallintoon ja eri osaamisalueiden kehittämistiimeihin. PAKO ry:llä on oma lehti, Pakotus, jossa tiedotetaan opiskelijayhdistyksen asioista sekä käsitellään opiskelijaelämää ja sen lieveilmiöitä. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. PAKO ry tekee yhteistyötä muiden korkeakoulujen opiskelijayhdistysten sekä Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liiton SAMOK ry:n kanssa. Lisätietoja PAKO ry:n toiminnasta saa oman oppilaitoksen opiskelijayhdistyksen hallitukselta tai sähköpostiosoitteesta: OPISKELU JA HARJOITTELU ULKOMAILLA Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa tutkinnostaan ulkomailla. Tarjolla on useita mahdollisuuksia, mm. opiskelija- tai harjoitteluvaihto, intensiivikurssit ja erilaiset kansainväliset hankkeet ja projektit. PIRAMK on mukana Euroopan Unionin Erasmus-, Leonardo da Vinci ja Pohjoismaisen ministerineuvoston Nordplus - ohjelmissa. Lisäksi PIRAMK:lla on useita yhteistyökumppaneita ympäri maailmaa, mm. Kiinassa, Ugandassa, Israelissa, Vietnamissa ja latinalaisessa Amerikassa. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu noudattaa Euroopan Unionin hyväksymää opintosuori- 14

13 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa tusten siirtojärjestelmää (ECTS - European Credit Transfer System), joten eurooppalaisessa korkeakoulussa suoritetut opinnot ja ulkomailla suoritettu harjoittelu hyväksytään Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa suoritettavan tutkinnon osaksi. Vaihto-opiskelun ja harjoittelun pituus on 3-12 kuukautta. Euroopan Unioniin kuulumattomissa maissa suoritettavista opinnoista ja harjoittelusta sekä niiden hyväksymisestä osaksi tutkintoa opiskelijat saavat tietoa ammattikorkeakoulun eri osaamispisteistä. Kokemus muiden maiden työkulttuurista ja - tavoista muodostaa tärkeän osan ammattiin oppimista. Nykypäivän asiantuntijoiden on kyettävä liikkumaan maailmanlaajuisesti työmarkkinoilla ja pystyttävä kommunikoimaan ulkomaalaisten kanssa. PIRAMK tarjoaa opiskelijoilleen myös hyvät mahdollisuudet opiskella ns. harvinaisia kieliä, kuten swahilia, hepreaa, flaamia ja kiinaa. Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa opiskelevat ulkomaalaiset vaihtoopiskelijat, vierailevat opettajat ja vieraskielisissä koulutusohjelmissa opiskelevat ulkomaalaiset opiskelijat tarjoavat monikulttuurisen oppimisympäristön kaikille opiskelijoille. Ulkomaille opiskelemaan ja harjoittelemaan lähtevät opiskelijat saavat apurahan, joka kattaa osan matka- ja opiskelukustannuksista. Opiskelijat voivat hakea Valtion Opintotukikeskuksen myöntämää opintotukea sekä sen asumislisää. Hakuaika opiskelijavaihtoon päättyy 15.3 kaikilla muilla, paitsi konservatoriolla, missä se päättyy Ulkomailla tapahtuvasta opiskelusta kiinnostuneiden tulee ottaa yhteyttä oman osaamispisteensä kansainvälisyyskoordinaattoriin. Poikkeavista hakuajoista tiedotetaan PIRAMK:n ilmoitustaululla. 15

14 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT PIRAMK:n kirjasto- ja tietopalvelut palvelee 10 yksikössä PIRAMK:n osaamispisteitä ja niiden yhteydessä toimivia toisen asteen oppilaitoksia. Kukin kirjastoyksikkö on opetusohjelmaa joustavasti tukeva ja laajentava tietopalvelu sekä avoin oppimisympäristö. Kokoelmillaan ja palveluillaan nämä kirjastot tarjoavat asiakkaiden käyttöön sekä perinteiset tiedonlähteet että Internetin elektroniset aineistot ja hakupalvelut. Informaatikot opastavat asiakkaita tiedonhaussa ja eri hakupalvelujen käytössä. Kotisivu: PIRKKO-verkkokirjasto HALLINNON JA KAUPAN KIRJASTO/ IKAALINEN Osoite: Kyrösselänkatu 5, Ikaalinen Informaatikko: Taina Peltonen, (hoitovapaalla); sijainen Hannu Hahto Puhelin: Fax: Sähköposti: Avoinna lukukauden aikana: ma-to , pe ja aattopäivinä Kesäkauden aukioloajat ilmoitetaan erikseen. Painopistealueet: liiketalous, markkinointi, kauppa, taloustiede, kansantaloustiede, matkailu, tietotekniikka Painatteet: 2200 nidettä Lehdet: n. 100, säil. 1-5 v. Videot: n. 50 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: mm. Yritysonline, Sininen kirja, Suomen suurimmat, HELECON-tietokannat, FinElibin elektroniset lehdet ja tietokannat, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat, Kuntafakta, SuomiCD Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään HALLINNON JA KAUPAN KIRJASTO/ MÄNTTÄ Osoite: Koskelankatu 2, Mänttä Informaatikko: Aila Ruokokoski Puhelin: Fax: Avoinna: ma-pe 8-16 (loma-aikana suljettu) Painopistealueet: liiketalous, tietotekniikka Painatteet: n nidettä, kurssikirjojen lainaus Mäntän kaupunginkirjastossa (ks. muita kirjastoja) Lehdet: n. 80 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: Yritysonline, Sininen kirja, Suomen suurimmat, HELECON-tietokannat, FinElibin elektroniset lehdet ja tietokannat, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat, Kuntafakta, SuomiCD Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään HALLINNON JA KAUPAN KIRJASTO/ VIRRAT Mäkitie 2, VIRRAT (Virtain kaupunginkirjasto) Informaatikko: Jaana Taylerson Puhelin: Fax: Avoinna: ma-pe 10-19, la 10-14, aattoina (suljettu lauantaisin ajalla ) Painopistealueet: taloushallinto, markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot, mediaviestintä Painatteet: n nidettä Lehdet: 60 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: Yritysonline, Sininen kirja, Suomen suurimmat, HELECON-tietokannat, FinElibin elektroniset lehdet ja tietokannat, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat, Kuntafakta, SuomiCD Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KIRJASTO / PIHRO Osoite: Åkerlundinkatu 8, Informaatikko: Tero Kansanaho Puh: Fax: Avoinna: ma, ke, to , ti , pe lukukauden aikana. Muuna aikana sopimuksen mukaan. 16

15 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa Painopistealueet: hotelli- ja ravintola-ala Painatteet: n nidettä Lehdet: n. 70 Videot: n. 280 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: Yritysonline, Sininen kirja, Suomen suurimmat, HELECON-tietokannat, FinElibin elektroniset lehdet ja tietokannat, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat, Kuntafakta, SuomiCD Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään KONSERVATORION KIRJASTO Osoite: F.E. Sillanpään katu 9, Kotisivu: Informaatikko: Leeni Pukkinen; kirjastovirkailija: Katri Perämäki Puhelin: (informaatikko) (lainaus ja uusinnat) Fax: Sähköposti: Avoinna: ma-to 10-18, pe (kesäkuussa juhannukseen asti 10-14, elokuussa lukuvuoden alkuun saakka 11-13) Painopistealueet: länsimainen taidemusiikki Kirjat: 3000 Lehdet: n. 50 Nuotit: Äänitteet: 3500 Videot: n. 50 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: mm. Aleksi ja Fennica, FinElibin aineistot, Linnea-tietokannat (mm. musiikkitietokanta Viola), Grove s Dictionary of Music and Musicians -Online, IIMP eli International Index to Music Periodicals Full Text Online, Woodwind Music in Print CD-ROM. Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUS- ALAN KIRJASTO/KOTITALOUS Osoite: Koulukatu 18, Kirjastovirkailija: Marja-Leena Gustafsson Puhelin: Fax: Sähköposti: Avoinna lukukauden aikana: ma, ke - pe 8-15 ja ti (loma-aikojen aukioloajat ilmoitetaan erikseen) Painopistealue: ravitsemus- ja puhdistuspalveluala Painatteet: n nidettä Lehdet: n. 80 Videot: n. 170 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: mm. FinElibin elektroniset aineistot, Linnea-tietokannat, Aleksi, Fennica Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään KOIVISTONTIEN KIRJASTO Osoite: Koivistontie 31, Informaatikko: Tiina Latva-Rasku Puh: Fax: Sähköposti: Laboratorio-osaston kirjojen lainaus laboratorioteknikko Heli Knuutilan kautta ma-pe Painopistealueet: laboratorioala, kemia Painatteet: n Lehdet: n. 30 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: mm. Chemical Abstracts, ACS - American Chemical Societyn elektroniset lehdet, Elsevier ScienceDirectin elektroniset lehdet, CSA - Cambridge Scientific Abstracts, Terveysportti, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat ja standardi- sekä lakitietokannat Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään MAATALOUSELINKEINOJEN MARKKINOINNIN KIRJASTO/AHLMAN Osoite Hallilantie 24, TAMPERE Informaatikko: Tiina Latva-Rasku Puhelin: Fax Sähköposti: Avoinna: ma-to ja ja pe Kesäkauden avoinnaoloajat ilmoitetaan erikseen. Painopistealueet: maaseutuelinkeinot, maatalouspolitiikka, elintarvikkeet, liiketalous, markkinointi ja kauppa 17

16 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa Painatteet: n nidettä Lehdet: 60 Videot: 70 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: mm. Elsevier ScienceDirect ja ABI Inform elektroniset lehdet, CSA - Cambridge Scientific Abstracts, Yritysonline, Sininen kirja, Suomen suurimmat-yritystietokanta, HE- LECON-tietokannat, eviikki, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat, SuomiCD, lakitietokannat Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään SOSIAALIALAN KIRJASTO Osoite: Satamakatu 17 B, Informaatikko: Auli Kuparinen Kirjastovirkailija: Tutta Kivelä Puhelin: (informaatikko), (lainat ja uusiminen) Fax: Sähköposti: Avoinna: ma 8-18, ti - to 8-17 ja pe Kesäkauden aukioloajat ilmoitetaan erikseen. Painopistealueet: yhteiskuntatieteet, sosiaalipolitiikka, varhaiskasvatus, erityiskasvatus, psykologia, terveydenhuolto, kuntoutus Painatteet: nidettä Lehdet: 170, säil. 5 v. Muu aineisto: 360 videokasettia Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: mm. FinElibin elektroniset lehdet ja tietokannat, Terveysportti, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat, Kuntafakta, SuomiCD Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään TERVEYSALAN KIRJASTO Kuntokatu 4, Informaatikko: Sinikka Lehtomäki Kirjastovirkailijat: Tiina Kallela ja Riitta-Liisa Salonen Puhelin: (informaatikko, hankinnat, tietopalvelu), (lainaus, uusinnat) Fax: sähköposti: Avoinna: ma-to 8-18, pe Kesäkauden aukiolo ilmoitetaan erikseen. Painopistealueet: Hoitotyö (kätilötyö, terveydenhoitotyö), fysioterapia, radiografia, bioanalytiikka Painatteet: nidettä Lehdet: n. 170, joista 60 ulkom. Säilyt. 5 tai 10 v. Videot: 700 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: FinElibin elektroniset lehdet ja tietokannat mm. CINAHL ja Medline, Medic, Terveysportti, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat, Kuntafakta, SuomiCD Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään MUITA KIRJASTOJA: TAMPEREEN KIRJASTO AMMATTIKORKEAKOULUN WWW: Infotalo. Teiskontien kirjasto Teiskontie 33 / PL Puhelin. (03) (tietopalvelu), (03) (lainaus) Fax. (03) Painopisteala: tekniikka, luonnonvara ja liiketalous Avoinna: ma-to 10-18, pe 10-16, la Sammonkadun kirjasto Sammonkatu 45, Puhelin: (03) Fax (03) Avoinna: ma, ti, to 10-16, ke 10-8,pe Painopisteala: kauppa ja hallinto Finlaysonin kirjasto Finlaysoninkatu 7, Puhelin: Fax Avoinna: ma, ke, to 10-16, ti 12-18, pe Painopisteala: taide, viestintä, kansainvälinen kauppa 18

17 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa TAMPEREEN TEKNILLISEN KORKEAKOU- LUN KIRJASTO Korkeakoulunkatu 10 (PL 537),33101 WWW: Puhelin: - tietopiste (03) lainauspiste (03) Fax: (03) Avoinna: Lukukausien aikana ma-pe 8-18, la Kesän ja joulun aikana ma 8-18, ti-pe 8-16, la suljettu. TAMPEREEN TERVEYDENHUOLTO- OPPILAITOKSEN KIRJASTO Sairaalankatu 6, Kirjastonhoitaja: Maila Meinikkala Puhelin: Fax: Sähköposti: Avoinna: ma-ke 8-17, to 8-16, pe TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Pääkirjasto Attilan kirjasto, yliopistokatu 38, PL 617, WWW: - puh. yliopiston vaihde lainaustoimisto (lainaus, aukioloajat) käsikirjasto (neuvonta) tietopalvelu kaukopalvelu TAJU, julkaisujen myynti Fax (kaukopalvelu) Avoinna ma - pe 8-19, lainaustoimisto 10-18, neuvonta La 9-15, vain lainaustoimisto palvelee Sanomalehtilukusali ma - pe 8-19 Lääketieteellinen osastokirjasto, Medisiinarinkatu 3 B-rakennus ma, ke, pe 9-16 ti, to 9-17 Kliinisen lääketieteen kirjasto (K-rakennus) ma - pe 8-16, palvelu ma - pe Pääkirjaston kaikki toimipaikat suljetaan juhlapyhien aattoina klo 16. IKAALISTEN KAUPUNGINKIRJASTO Poppelikatu 10, IKAALINEN WWW: Puh/fax Avoinna: ma,ti,to,pe klo , ke klo , la klo (kesälauantaisin suljettu). Arkipyhien aattoina klo Pyhäpäivinä ja juhlapyhien aattoina suljettu MÄNTÄN KAUPUNGINKIRJASTO Seppälän puistotie 16, Mänttä WWW: Puh Fax Avoinna ma-to 11-19, pe 9-16 sekä la TAMPEREEN KAUPUNGINKIRJASTO- PIRKANMAAN MAAKUNTAKIRJASTO Pääkirjasto Pirkankatu 2, 33230, PL 152, WWW: Puh , fax Avoinna: Lainausosasto, aikuisten osasto sekä lasten ja nuorten osasto ja musiikkiosasto ma-pe , la klo VIRTAIN KAUPUNGINKIRJASTO Mäkitie 2 (PL 95), VIRRAT WWW: Puhelin: , fax: Sähköposti: Avoinna: ma-pe 10-19, la Juhlapyhien aattoina

18 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy Kuntokatu 4, puh. (03) , faksi (03) internet: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: REHTORI / TOIMITUSJOHTAJA Olli Mikkilä TOIMIALAREHTORIT Riitta-Liisa Olkkonen hallinnon ja kaupan ala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, kulttuuriala Varpu Uotila sosiaali- ja terveysala, laboratorioala KEHITYSJOHTAJA Päivi Karttunen PALVELUJOHTAJA Esa Ala-Uotila HALLINTOJOHTAJA Esa Lovén KOULUTUSJOHTAJAT, KOULUTUSOHJEL- MAVASTAAVAT JA SUUNTAUTUMISVAIH- TOEHTOVASTAAVAT Ahlman Koulutusjohtaja Marja Salmi Maaseutuelinkeinojen markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdon Heikki Toijala Ikaalinen Koulutusjohtaja Ari-Pekka Anttila Liiketalouden koulutusohjelman Hanna Saraketo Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon Liisa Mäkinen Markkinoinnin ja kv-liiketoimintojen suuntautumisvaihtoehdon Jari Fridman Matkailun koulutusohjelman Jukka Huhtaniemi Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman Asko Karttunen Mänttä Koulutusjohtaja Juhani Manninen Liiketalouden koulutusohjelman Juhani Manninen Kongressi- ja kulttuuripalvelujen suuntautumisvaihtoehdon Elina Pitkänen Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehdon Paula Kivelä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman Tapio Yrjölä Virrat Koulutusjohtaja Seppo Varis Liiketalouden koulutusohjelman Seppo Varis Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon Seppo Varis Markkinoinnin ja kv- liiketoimintojen suuntautumisvaihtoehdon Pirkko Varis Viestinnän koulutusohjelman Rolf Nieminen Pihro Koulutusjohtaja Ilkka Säteri Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman Ilkka Säteri Kotitalous Koulutusjohtaja Eeva Penttilä Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman Satu Murtomaa 20

19 Konservatorio Koulutusjohtaja Ilari Laakso Musiikin koulutusohjelman Timo Salo Musiikinohjaajan suuntautumisvaihtoehdon Markku Klemola Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdon Pekka Arola Säveltäjän suuntautumisvaihtoehdon Jouni Kaipainen Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehdon Petri Antikainen Teatterimusiikin ja musiikkidraaman suuntautumisvaihtoehdon Petri Antikainen Esittävän säveltaiteen suuntautumisvaihtoehdon Anja Voipio Laboratorioala Koulutusjohtaja Riitta Hanhijärvi Koulutusohjelman Riitta Hanhijärvi Terveysala Koulutusjohtaja Marja-Riitta Heikkinen Kätilötyön suuntautumisvaihtoehdon Anna-Mari Kemppi Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdon Leila Lehtomäki Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon Hannele Myllymäki Fysioterapian koulutusohjelman Marja-Leena Lähteenmäki Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman Maire Petäjäjärvi Degree Programme in Nursing Kaarina And Bioanalytiikan koulutusohjelman Liisa Roivainen Sosiaaliala Koulutusjohtaja Ulla-Maija Koivula Sosiaalialan koulutusohjelman Ulla-Maija Koivula Sosiaaliturva ja -palvelut suuntautumisvaihtoehdon Eeva-Leena Jaakkola Sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon Raija Yliniemi Sosiaalisen kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehdon Ulla-Maija Takkunen Degree programme in social services Koulutusohjelma Tiina Hautamäki ATK-PÄÄLLIKKÖ Risto Tanner KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN PÄÄLLIK- KÖ Irja Saarikorpi OPISKELIJAPALVELUPÄÄLLIKKÖ Esko Tirkkonen TIETOPALVELUPÄÄLLIKKÖ Jari Tyrväinen PALVELUOSASTON ASIAKKUUSTIIMIT Isot yritykset, muut tutkimus-, kehittämisja koulutusorganisaatiot sekä rahoittajat Palvelujohtaja Esa Ala-Uotila Julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot Palvelupäällikkö Maija Ahlroth Pienet ja keskisuuret yritykset Palvelupäällikkö Markku Mattila TYÖELÄMÄKOORDINAATTORI Raili Ylinen 21

20 Yhteiset perusopinnot 4 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa kaikille yhteisten opintojen aikana opiskelija luo perustan opiskelulleen ammattikorkeakoulussa ja kehittää omia opiskelutaitojaan. Opintojen aikana opiskelija luo yleiskuvaa alansa tehtäväalueesta ja asemasta yhteiskunnassa, perehtyy erilaiseen tietoon toimintansa pohjana ja saa valmiuksia arvioida ja hyödyntää monipuolisesti erilaisia tiedon lajeja ja lähteitä. Perusopinnoissa opiskelija hankkii palvelualoilla tarvittavat kommunikaation- ja viestinnän perustaidot sekä kehittää valmiuksiaan toimia moniammatillisissa yhteistyöryhmissä. Koulutusohjelman/suuntautumisvaihtoehdon pakolliset yhteiset perusopinnot on määritelty koulutusohjelmittain. Muita yhteisiä perusopintoja voi käyttää vapaasti valittaviin opintoihin. Tarkempia tietoja kussakin koulutusohjelmassa toteutuvista opinnoista, ajankohdista ja mahdollisuuksista suorittaa niitä myös muissa Pirkanmaan ammattikorkeakouluun kuuluvissa osaamispisteissä saa koulutusohjelmien ilmoitustauluilta. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot: Orientoivat opinnot Y021 Orientoivat opinnot 1 ov Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet 1 ov Y003 Tiedonhallinta 1 ov Y004 Tutkimustyön perusteet 1 ov Y024 Tietotekniikan alkeet 1 ov Y005 Tietotekniikka 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet 1 ov Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä 1 ov Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito 1 ov Y010 Ruotsin kieli 2 ov Y011 Ensimmäinen vieras kieli 2 ov Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot 1 ov Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet 1 ov Y014 Ympäristöprojekti 2 ov Y023 Ympäristöprojekti 1 ov Y025 Projektiopinnot 1 ov Y026 Kulttuurien kohtaaminen 1 ov Y028 Terveysliikunta 1 ov 22

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

11.10.2013. Soja Ukkola 1

11.10.2013. Soja Ukkola 1 11.10.2013 Soja Ukkola 1 Työelämäyhteistyö Oamkissa ja opiskelijoiden työllistyminen Ammattikorkeakoululaki 2003/351 5 Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lapin ammattikorkeakoulu Oy EVOLUUTIOTA JA REVOLUUTIOTA! Rakennamme uutta ammattikorkeakoulua Lappiin Kemi-Tornion AMK & Rovaniemen AMK Muutoksen taustaa Kataisen hallitusohjelman lähtökohdat Aloituspaikkaleikkaukset

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Automaatioteknologian koulutusohjelma Opintojen ohjeaika on 2 lukuvuotta ja opinto-oikeusaika

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa

INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa INFORMAATIOLUKUTAITO OPETUSSUUNNITELMISSA SeAMK:ssa - sitkeyttä, suunnittelua ja sopivasti sattumaa Kohti Jupiteria? IL-OPSiin / Tieteiden talo Informaatikko Leena Elenius Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Lausunto 1(5) Opetushallitus PL 380 (Kumpulantie 3) 00531 Helsinki Viite Opetushallituksen lausuntopyyntö 17/421/2008 Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Pyydettynä lausuntona

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

HUMAKohjauskäytäntöjä. Pirkko Mikkonen 15.3.2005

HUMAKohjauskäytäntöjä. Pirkko Mikkonen 15.3.2005 HUMAKohjauskäytäntöjä Pirkko Mikkonen 15.3.2005 HUMAKIN TEHTÄVÄT koulutus korkeakoulutasolla tutkinnot ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus tutkimus- & kehittämis toiminta (HumaQ) opetuksen ja työelämän

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen

Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ammatillisesta kasvusta uraohjaukseen Ohjaus työelämään 29.10.2014 Lehtori, opinto-ohjaaja Jaakko Janhunen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opiskelijan ohjaus Kyamkissa Periaatteena opiskelijalähtöisyys

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO

TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO TAMPEREEN TEKNILLINEN LUKIO 1.8.2012 1 Visio ja toiminta ajatus Tampereen teknillinen lukio on Suomessa ainutlaatuinen yleissivistävä oppilaitos, jossa painotuksena ovat matematiikka ja tekniikka sekä

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.10.2015 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä Suomen yliopisto, Joensuun kampus Mitä Nordplus ohjelmalla on tarjota opiskelijalle?

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi

Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä Rehtori Veli-Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulun rakenne, organisaatio ja johtamisjärjestelmä 15.10.2008 Rehtori Veli-Matti Tolppi päivitetty 29.3.2011 Yhtymähallituksen käsittely 12.4.2011 Savonia-ammattikorkeakoulun osaamislähtöinen

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava

Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS. Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1) ja HOPS Paavo Arvola, FT, yliopistotutkija, HOPS-vastaava 29.8.2012 29.8.2012 Opintojen ohjattu suunnittelu (ITIY1 2op) Pakollinen opintojakso kandidaatintutkinnossa

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot