ARVOISA LUKIJA. Tampereella Olli Mikkilä rehtori

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVOISA LUKIJA. Tampereella 31.5.2002. Olli Mikkilä rehtori"

Transkriptio

1 ARVOISA LUKIJA Ammattikorkeakoulujen kehitys on ollut ripeää ja laaja-alaista. Ammattikorkeakouluista on selkeästi muodostunut osa koulutuksen korkea-astetta yliopistosektorin rinnalle. Opetustoiminnan lisäksi on tutkimus-, kehitys- ja palvelutoiminnan rooli noussut aluekehityksen myötä merkittävästi. Uudistuva ammattikorkeakoululainsäädäntö tulee edelleen korostamaan toimintojen monipuolisuutta. Kyse ei enää ole vain tietoa jakavista instituutioista, on myös voitava synnyttää uuttaa tietoa ja kehittää työelämän vaatimaa ammattitaitoa. Yhteistyö alueen työelämän ja aluekehityksestä vastaavien instanssien sekä ympäröivän yhteiskunnan kanssa on tällöin hyvin keskeisessä asemassa. Tutkimus- ja kehityshankkeiden kytkeminen PIRAMK:n opetustoimintaan on myös vaativa haaste. Omien yliopettajien ja lehtoreiden sekä opiskelijoiden osallistuminen T&K-hankkeisiin mahdollistaa ajantasaisen vuoropuhelun työelämän kanssa ja myös opintojaksojen suorittamisen. Perustehtävämme on edelleen olla tukemassa ammatilliseksi asiantuntijoiksi opiskelevien oppimisprosessia. Luento-opetus, ongelmalähtöinen opiskelu, ryhmä- ja tiimityöskentely, monimuoto-opiskelu, projektit, harjoittelut sekä opinnäytetyöt ovat esimerkkejä tämän päivän monipuolisesta opiskelusta. Kun näihin lisätään esimerkiksi kirjastomme palvelut, oma PIRNET-tietoverkko, monialaisen ammattikorkeakoulumme laaja osaaminen, kehittyvät oppimisympäristöt sekä kansainväliset yhteydet opiskelijavaihtoineen ja harjoitteluineen, voidaan korkeakoulujen arviointineuvoston lausunnon mukaisesti todeta PIRAMK:n täyttävän ammattikorkeakoulu- opintojen järjestämiselle asetetut laatuvaatimukset. Uutta PIRAMK:ssa ja muissa kokeiluluvan saaneissa ammattikorkeakouluissa ovat jatkotutkinnot. AMK-tutkinnon suorittanut ja valmistumisensa jälkeen kolme vuotta alan tehtävissä työskennellyt voi hakeutua jatko-opiskelijaksi. PIRAMK:ssa alkaa syksyllä 2002 ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon jatkotutkintokokeilu. Omaa työtä ja työyhteisön kehittymistä välittömästi tukevana on ammattikorkeakoulujen jatkotutkinnoilla paikkansa yliopistojen akateemisten jatkotutkintojen ohella. Jatkoja perustutkinnoissa näkyy ja tulee näkyä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erilaisuus. Ammattikorkeakoulujen perustehtävä on korkeimman ammatillisen koulutuksen järjestäminen. Ammatilliset jatkotutkinnot ovat tästäkin näkökulmasta tarkasteluna tärkeä ammatillisten asiantuntijoiden jatkokoulutusväylä. Opinto-opas on monessa suhteessa käyttökelpoinen. Se valottaa erityisesti opintojaan aloittavalle oman koulutusohjelman ja suuntautumisvaihtoehdon kokonaisuutta sekä avaa opintojaksojen keskeiset tavoitteet ja sisällöt. Opiskelujaan jatkavien opintojen suunnittelussa korostuvat myös muiden koulutusohjelmien tarjoamat mahdollisuudet vaikkapa vapaasti valittaviksi opinnoiksi. PIRAMK:n monipuolisuus näyttäytyy opinto-oppaassa haastavana ja samalla mahdollisuuksia antavana. Oman ammattikorkeakoulun tunteminen onkin hyvä työkalu nykyaikaisen työelämän vaateisiin. Ammattinsa hyvän osaamisen ohella on tunnettava muitakin ammatteja ja osattava arvostaa toisten työtä. Laajaalaisuudella ja avarakatseisuudella on varmasti merkitystä moderneissa, usein tiimityöskentelyn varaan rakentuvissa työyhteisöissä. Kannattaa olla rohkea ja tutustua muihin aloihin jo opiskelun aikana. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu tarjoaa monialaisen asiantuntijayhteisön palvelut käyttöösi. ella Olli Mikkilä rehtori 3

2 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS (Valtuuskunta) PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU HALLITUS REHTORI (toimitusjohtaja) Neuvottelukunnat TOIMIALAREHTORI TOIMIALAREHTORI KEHITTÄMIS- KESKUS Kehitysosasto Palveluosasto Hallintoosasto SOSIAALI- JA TERVEYSALA Bioanalytiikka Fysioterapia Hoitotyö Radiografia ja sädehoito Sosiaaliala Nursing Social Services TEKNIIKKA JA LIIKENNE Laboratorioala Koulutusohjelmat KULTTUURIALA Musiikki Viestintä MATKAILU-, RAVITSE- MIS- JA TALOUSALA Matkailu Hotelli- ja ravintola-ala Palvelujen tuottaminen ja johtaminen HALLINNON JA KAUPAN ALA Liiketalous Tietojenkäsittely Koulutusohjelmat 4

3 1 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Pirkanmaan ammattikorkeakoulu on palvelualojen koulutukseen keskittynyt maakunnallinen, monialainen ammattikorkeakoulu. PIRAMKn kymmenen osaamispistettä sijaitsevat neljällä paikkakunnalla: ella, Ikaalisissa, Mäntässä ja Virroilla. Osaamispisteet ovat Ahlman, Ikaalinen, Laboratorioala, Kotitalous, Konservatorio, Mänttä, Pihro, Sosiaaliala, Terveysala ja Virrat. Syksyllä 2002 Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa aloittaa opintonsa lähes 900 uutta opiskelijaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Heistä noin 160 opiskelijaa aloittaa opintonsa aikuissovelluksissa. Lisäksi noin 180 opiskelijaa aloittaa erikoistumisopinnot, joiden laajuus on opintoviikkoa. Lukuvuonna Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa opiskelee yhteensä yli 3500 opiskelijaa. Työntekijöitä PIRAMKssa on noin 300. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun hallinto Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy vastaa ammattikorkeakoulun ylläpidosta. Toimitusjohtajana toimii Pirkanmaan ammattikorkeakoulun rehtori Olli Mikkilä. Yhtiökokous on valinnut yhtiön hallituksen, jota kutsutaan valtuuskunnaksi erotuksena ammattikorkeakoululain mukaisesta ammattikorkeakouluhallituksesta. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii FT Johan Tast ja varapuheenjohtajana Erkki Uitti. Valtuuskunta päättää osakeyhtiölain mukaisista asioista, erityisesti yhtiön taloudesta. Opetustoimintaa koskevat merkittävimmät päätökset tekee ammattikorkeakoulun hallitus. Hallituksen puheenjohtajana toimii valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana valtuuskunnan varapuheenjohtaja. Valtuuskunnan jäsenten lisäksi hallituksessa ovat edustettuina eri henkilöstöryhmät, opiskelijat sekä työelämän edustajat kaikilta viideltä koulutusalalta. Lisäksi hallitukseen kuuluvat rehtori ja molemmat toimialarehtorit. Kehittämiskeskus Kehittämiskeskuksessa on kolme osastoa: hallinto-osasto, kehitysosasto ja palveluosasto. Hallinto-osasto vastaa taloudesta ja hallinnosta sekä henkilöstön työsuhdeasioista. Hallinto-osastolle kuuluvat myös kiinteistöihin liittyvät asiat. Hallinto-osaston päällikkönä toimii hallintojohtaja Esa Lovèn. Kehitysosastoa, joka vastaa mm. pedagogisesta kehittämisestä, kansainvälisyys-, laatu- ja kirjastotoiminnasta sekä tiedotusasioista ja tietoliikenteeseen liittyvistä asioista, johtaa kehitysjohtaja Päivi Karttunen.Palveluosasto vastaa yritys- ja työelämäyhteistyöstä, mihin sisältyy mm. tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijapalveluja, organisaatiokohtaista koulutusta sekä hanketoimintaa. Lisäksi osasto vastaa lisä- ja täydennyskoulutuksesta, erikoistumisopinnoista ja avoimesta ammattikorkeakouluopetuksesta. Osastoa johtaa palvelujohtaja Esa Ala-Uotila. Toimialarehtori Varpu Uotila sosiaali- ja terveys- sekä laboratorioalalla sekä toimialarehtori Riitta- Liisa Olkkonen hallinnon ja kaupan, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla sekä kulttuurialalla koordinoivat omien koulutusalojensa toimintaa. 5

4 Osaamispisteet Kussakin PIRAMKn osaamispisteessä toimii koulutusjohtaja, joka vastaa toiminnasta osaamispisteessä. Koulutusjohtajina toimivat: Ahlman Marja Salmi, Konservatorio Ilari Laakso, Kotitalous Eeva Penttilä, Pihro Ilkka Säteri, PIRAMK /Laboratorioala Riitta Hanhijärvi, Sosiaaliala Ulla-Maija Koivula, Virrat Seppo Varis, Mänttä Juhani Manninen, Ikaalinen Ari-Pekka Anttila, Terveysala Marja-Riitta Heikkinen. 2 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMIS- VAIHTOEHDOT LUKUVUOSINA , , , ja Lukuvuonna Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa annetaan opetusta yhteensä 14 ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa, joista kahdessa opetus tapahtuu englannin kielellä. Lisäksi koulutusohjelmissa on tarjolla 25 suuntautumisvaihtoehtoa. Koulutusohjelmien ja suuntautumisvaihtoehtojen opetussuunnitelmat on hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa 12.4 sekä PIRAMKssa alkaa syksyllä 2002 sosiaali- ja terveysalalla myös 60 opintoviikon laajuinen ikääntyvien ja pitkäaikaispotilaiden hoidon jatkokoulutusohjelma. Jatkotutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon ja joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Opetussuunnitelmien ja opetuksen kehittämisen pohjana on PIRAMKn pedagoginen strategia, jossa on ilmaistu näkemykset oppimisen ja opetustoiminnan perusteista ja niiden toteutumisesta opetuksessa. Opetussuunnitelmien, opetuksen ja oppimisen kehittäminen perustuu jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen yhdessä opiskelijoiden, työelämän edustajien, opettajien ja koko henkilökunnan kanssa. Opetuksen laadun seurannassa keskitytään oppimisen laadun ja ammattitaidon kehittymisen arviointiin. Opintojaksokohtaisen opiskelijapalautteen lisäksi kerätään palautetta joka toinen lukuvuosi, opiskelun päättyessä sekä valmistumisen jälkeen. Lisäksi osaamispistekohtaisesti järjestetään yhteisiä arviointipäiviä, joiden avulla etsitään ratkaisuja kehittämishaasteisiin sekä rakennetaan PI- RAMK:n yhteisiä toimintakäytäntöjä yhteisen tavoitteen, laaja-alaisen ammattisivistyksen saavuttamiseksi. Tarvittaessa opetussuunnitelmiin voidaan tehdä muutoksia myös lukuvuoden kuluessa, mikäli se saadun palautteen perusteella on perusteltua. 6

5 2002 ALKAVAT KOULUTUSOHJELMAT Virrat Ikaalinen Kotitalous PIRHO Sosiaaliala Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot Kongressi- ja kulttuuripalvelut Maaseutuelinkeinojen markkinointi Yritystoiminta Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Tietokannat ja verkkoliiketoiminta Terveys- ja sosiaalialan tietohallinta Matkailun koulutusohjelma Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toimitilapalvelut Ravitsemispalvelut Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Viestinnän koulutusohjelma Digitaalinen ääni ja kaupallinen musiikki Rich media Musiikin koulutusohjelma Musiikinohjaaja Musiikkipedagogi Säveltäjä Musiikkiteknologia Esittävä säveltaide Kirkkomusiikki Teatterimusiikki ja musiikkidraama Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaaliturva ja -palvelut Sosiaalipedagogiikka Sosiaalinen kuntoutus Ahlman Mänttä Konservatorio Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyö Terveydenhoitotyö Hoitotyö Fysioterapian koulutusohjelma Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma Degree Programme in Nursing Bioanalytiikan koulutusohjelma Laboratorioalan koulutusohjelma (Tekniikan ja liikenteen ala) Terveysala Laboratorioala 7

6 2001 ALKAVAT KOULUTUSOHJELMAT Virrat Ikaalinen Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot Kaupallinen mediaviestintä Kongressi- ja kulttuuripalvelut Maaseutuelinkeinojen markkinointi Yritystoiminta Multimedia, aikuissovellus Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Tietokannat ja verkkoliiketoiminta Terveys- ja sosiaalialan tietohallinta Matkailun koulutusohjelma Ahlman Mänttä Kotitalous PIRHO Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Toimitilapalvelut Ravitsemispalvelut Hotelli- ja ravintolapalvelut Musiikin koulutusohjelma Musiikinohjaaja Musiikkipedagogi Muusikko Kirkkomusiikki Konservatorio Sosiaaliala Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaaliturva ja -palvelut Sosiaalipedagogiikka Sosiaalinen kuntoutus Degree Programme in Social Services Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyö Terveydenhoitotyö Hoitotyö Fysioterapian koulutusohjelma Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma Degree Programme in Nursing Bioanalytiikan koulutusohjelma Laboratorioalan koulutusohjelma (Tekniikan ja liikenteen ala) Terveysala Laboratorioala 8

7 2000 ALKAVAT KOULUTUSOHJELMAT Virrat Ikaalinen Kotitalous PIRHO Talouden ja hallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon sv Markkinoinnin ja kansainvälisten liiketoimintojen sv Kaupallisen mediaviestinnän sv Sosiaali- ja terveydenhuollon sihteerin sv Uusmediatuotanto ja tietokannat sv Kongressi- ja kulttuuripalvelut sv Multimedian sv Matkailualan koulutusohjelma Maaseutuelinkeinojen markkinoinnin koulutusohjelma Palvelutuotannon ja -johtamisen koulutusohjelma Puhtauspalvelujen sv Ravitsemispalvelujen sv Hotelli- ja ravintolapalvelujen sv Musiikin koulutusohjelma Musiikinohjaajan sv Musiikkipedagogin sv Muusikon sv Kirkkomusiikin sv Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaaliturvan ja -palvelujen sv Sosiaalipedagogiikan sv Mänttä Ahlman Konservatorio Sosiaaliala Kuntoutuksen koulutusohjelma Vanhustyön sv Sosiaalisen kuntoutuksen sv Musiikkiterapian sv Fysioterapian koulutusohjelma Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön sv Terveydenhoitotyön sv Hoitotyön sv Degree Programme in Nursing Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma Bioanalytiikan koulutusohjelma Laboratorioalan koulutusohjelma (Tekniikan ja liikenteen ala) Terveysala Laboratorioala 9

8 1999 ALKAVAT KOULUTUSOHJELMAT Pohjois- Pirkanmaan koulutusinstituutti Ikaalisen kauppaoppilaitos en kotitalousoppilaitos Pirkanmaan Taitokeskus (ent. Pirkanmaan hotelli- ja ravintolaoppilaitos) en sosiaalialan oppilaitos Talouden ja hallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon sv Markkinoinnin ja kansainvälisten liiketoimintojen sv Kaupallisen mediaviestinnän sv Sosiaali- ja terveydenhuollon sihteerin sv Pk-yritystoiminta ja liikkeenjohto sv Kongressipalvelut ja viestintä sv Matkailualan koulutusohjelma Maaseutuelinkeinojen markkinoinnin koulutusohjelma Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Puhtauspalvelujen sv Ravitsemispalvelujen sv Hotelli- ja ravintolapalvelujen sv Musiikin koulutusohjelma Musiikinohjaajan sv Musiikkipedagogin sv Muusikon sv Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaaliturvan ja -palvelujen sv Sosiaalipedagogiikan sv Degree Programme in Social Welfare Social Security and Welfare Services Kuntoutuksen koulutusohjelma Musiikkiterapian sv Sosiaalisen kuntoutuksen sv Fysioterapian koulutusohjelma Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön sv Terveydenhoitotyön sv Hoitotyön sv Degree Programme in Nursing Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma Bioanalytiikan koulutusohjelma Laboratorioalan koulutusohjelma (Tekniikan ja liikenteen ala) Mäntän seudun koulutuskeskus Ahlmanin maatalous- ja kotitalousoppilaitos en konservatorio en terveydenhuoltooppilaitos Pirkanmaan Taitokeskus (ent. Pirkanmaan hotelli- ja ravintolaoppilaitos) 10

9 1998 ALKAVAT KOULUTUSOHJELMAT Pohjois- Pirkanmaan koulutusinstituutti Ikaalisen kauppaoppilaitos en kotitalousoppilaitos Pirkanmaan hotelli- ja ravintolaoppilaitos en sosiaalialan oppilaitos Talouden ja hallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon sv Markkinoinnin ja kansainvälisten liiketoimintojen sv Kaupallisen mediaviestinnän sv Sosiaali- ja terveydenhuollon sihteerin sv Pk-yrittäjyyden sv Kulttuuri- ja kongressipalvelujen sv Matkailualan koulutusohjelma Maaseutuelinkeinojen markkinoinnin koulutusohjelma Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Puhtauspalvelujen sv Ravitsemispalvelujen sv Hotelli- ja ravintolapalvelujen sv Musiikin koulutusohjelma Musiikinohjaajan sv Musiikkipedagogin sv Muusikon sv Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaaliturvan ja -palvelujen sv Sosiaalipedagogiikan sv Degree Programme in Social Welfare Social Pedagogy Kuntoutusalan koulutusohjelma Fysioterapian sv Vanhustyön sv Musiikkiterapian sv Sosiaalisen kuntoutuksen sv Laboratorioalan koulutusohjelma (Sosiaali- ja terveysala) Terveysalan koulutusohjelma Kätilötyön sv Radiografian sv Terveydenhoitajantyön sv Hoitotyön sv Degree Programme in Nursing Laboratorioalan koulutusohjelma (Tekniikan ja liikenteen ala) Mäntän seudun koulutuskeskus Ahlmanin maatalous- ja kotitalousoppilaitos en konservatorio en terveydenhuoltooppilaitos Pirkanmaan ammattioppilaitos 11

10 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa 3 OPINNOISTA PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on pääsääntöisesti 140 opintoviikkoa. PIRAMKssa poikkeuksena tästä ovat 160 opintoviikon laajuiset viestinnän koulutusohjelma ja hoitotyön koulutusohjelman terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto sekä 180 opintoviikon laajuiset musiikin koulutusohjelma ja hoitotyön koulutusohjelman kätilön suuntautumisvaihtoehto. Opinnot ammattikorkeakoulussa muodostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista (10 ov) ja opinnäytetyöstä (10 ov). Opetus toteutetaan opintojaksoina, joiden laajuudet, tavoitteet, sisällöt, opiskelumuodot ja muut suoritukseen liittyvät asiat ovat luettavissa tästä opinto-oppaasta kunkin jakson kuvauksen yhteydessä. Opintoviikolla (ov) tarkoitetaan opiskelijan opintojakson suorittamiseen käyttämää keskimäärin 40 tunnin työpanosta. Opintoviikko koostuu siten kontaktiopetuksesta ja opiskelijan itsenäisestä työskentelystä. Kunkin opintojakson ensimmäisellä kokoontumiskerralla sovitaan opintojakson suoritukseen liittyvistä asioista mm. läsnäolosta ja opintojakson suorittamisesta. Olemalla läsnä ensimmäisellä kokoontumiskerralla opiskelija samalla myös vahvistaa osallistumisensa opintojaksolle. PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN LUKUVUOSI PIRAMK:n opetus sijoittuu pääsääntöisesti ajalle Eri koulutusohjelmissa opetuksen alkamis- ja loppumisajankohdat vaihtelevat jonkin verran. Alakohtaiset alkamis- ja loppumisajankohdat ovat opiskelijan oppaassa. Ensimmäisen periodin aikana orientoivien opintojen opinnoissa perehdytään opiskeluun Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa. Opetusta toteutetaan pääsääntöisesti kuuden viikon pituisissa periodeissa, joiden ohjelmatarjonta on suunniteltu osaamispistekohtaisesti. PI- RAMK:n kaikille yhteisten perusopintojen tarjontaa on keskitetty maanantai ja perjantai päiviin, jolloin näitä opintoja voi opiskella missä tahansa Pirkanmaan ammattikorkeakouluun kuuluvassa osaamispisteessä. Myös vapaasti valittavia opintoja voi opiskella muissa koulutusohjelmissa ja osaamispisteissä. Periodit: Orientointi, uudet opiskelijat periodi periodi Itsenäistä opiskelua periodi Joululoma periodi Hiihtoloma periodi periodi Pirkanmaan ammattikorkeakoulun avajaiset pidetään OPISKELU PIRKANMAAN AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Opiskelun tavoitteena Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa on laaja ja kehittyvä ammattisivistys. Ammattisivistys rakentuu keskeisesti oman alan ydinosaamisesta ja jatkuvan oppimisen- ja ammattitoiminnan kehittämisen taidoista. Yhteiskunnan ja työelämän muutokset sekä tieteen ja teknologian vaatimukset edellyttävät työtoiminnan ja palvelujen laadun jatkuvaa kehittämistä. Tähän vastaamiseksi edellytetään tulevilta ammattilaisilta kykyä kriittisyyteen ja toiminnan tutkimisen kautta tapahtuvaan työnsä uudistamiseen. Verkostoitumisen, moniammatillisen sekä kansainvälistyvän työn edellyttämät ihmissuhde- ja kommunikaatiotaidot hankitaan kehittämällä monipuolisia vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteistyötaitoja. Opiskelussa korostetaan ja tuetaan: - itsenäistä työskentelyä ja omia valintoja oppimisessa - vastuunottoa ja aktiivista osallistumista oman opiskelun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin - opiskelijan omien kokemusten ja työelämän käytännön pohjalta rakentuvan tieto-, taitoja arvoperustan syntymistä, joka kehittyy 12

11 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa kokemusten, ajattelun ja toiminnan perusteiden kriittisen tutkimisen kautta - monipuolisen persoonallisen tietoperustan kehittymistä, joka koostuu eri tieteiden tiedosta, eettisestä, esteettisestä ja kokemuksellisesta tiedosta - kansainvälisyyttä ja kulttuurien tuntemusta OPISKELUN OHJAUS Yksilöllisten opinto-ohjelmien suunnittelu vaatii tehokasta opiskelun ohjausta. Laaja valinnaisuus edellyttää opiskelijan tarpeesta lähtevää ohjausta. Opiskelijalla on mahdollisuus saada ohjausta opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ja ammatillisessa suuntautumisessa. Ohjaukseen osallistuu koko ammattikorkeakoulun henkilökunta kukin oman osaamisalueensa asiantuntijana. Osaamispisteessä ohjausta koordinoi joko opinto- ohjaaja tai opettajatutor. Tarkempia tietoja opiskelun ohjauksesta ja siihen osallistuvasta henkilöstöstä saa oman koulutusohjelman toimipisteestä ja opiskelijan oppaasta. Opettaja- ja opiskelijatutorit Opettajatutor ohjaa tutorryhmänsä opiskelu- ja oppimisprosessia. Opettajatutor antaa ohjausta ja tukea henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa sekä arvioi yhdessä opiskelijan kanssa opinnoissa edistymistä. Tavoitteena on, että sama opettajatutor on opiskelijan käytettävissä opintojen alusta valmistumiseen saakka. Tutorointia toteutetaan ryhmä- ja yksilötutorointina. Opiskelijatutorit ovat ylempien vuosikurssien tehtäväänsä valmennettuja opiskelijoita, joiden tehtävänä on mm. uusien opiskelijoiden tutustuttaminen opiskeluympäristöön ja opiskeluun. Ohjaus tapahtuu ryhmissä ja henkilökohtaisesti. Vapaasti valittavissa opinnoissa on tutorkurssi, johon tutor-toiminnasta kiinnostuneet opiskelijat voivat osallistua. Opinto-ohjaaja tai opettajatutor toimii tutortoiminnan yhdyshenkilönä. OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO Terveyskeskus vastaa alueellaan sijaitsevien oppilaitosten opiskelijaterveydenhuollon järjestämisestä. Opiskelijaterveydenhuoltoon kuuluvat; opiskelijoiden terveydenhoito, sairaanhoito ja hammashuolto sekä oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta. Osaamispistekohtaiset tiedot opiskelijaterveydenhuollosta löytyvät opiskelijan oppaasta. OPINTOTUKI Opintotuen myöntämisperusteina ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opintomenestys ja taloudellisen tuen tarve. Opiskelun tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan viikkoa. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Lukuvuonna normaalin opintorahan maksimisuuruus on 259,01 /kk ja opintolainan valtiontakaus 220 /kk. Opintotuki haetaan pääsääntöisesti koko opiskeluajalle ja tuki myönnetään aluksi tutkinnon säännönmukaiselle suoritusajalle. Opintolainan valtiontakaus myönnetään enintään lukuvuodeksi kerrallaan. Lukuvuodesta lähtien myönnettävät opintolainat voidaan korkeakouluissa nostaa seuraavasti: syyslukukaudelle tarkoitettu osuus voidaan nostaa aikaisintaan 1 päivänä elokuuta ja kevätlukukaudelle tarkoitettu osuus aikaisintaan 1 päivänä tammikuuta. Säännönmukainen suoritusaika on 140 ov:n laajuisissa tutkinnoissa 3 1/2 vuotta, 160 ov:n laajuisissa tutkinnoissa 4 vuotta ja 180 ov:n laajuisissa tutkinnoissa 4 1/2 vuotta. Kesäopintoihin tukea tulee hakea erikseen Piramk:n opintotukilautakunnalta. Kesäopintotuen myöntämisen edellytyksenä on, että opinnot kuuluvat suoritettavaan tutkintoon ja ovat laajuudeltaan vähintään 3 ov:a kuukaudessa. Jos tutkinto ei valmistu säännönmukaisessa ajassa opiskelija voi hakea opintotukea ylimenevälle ajalle uudella hakemuksella PI- RAMK:n opintotukilautakunnan kautta enimmäistukiajan puitteissa. Hakemukseen liitetään selvitys opintojen viivästymisestä ja opintosuunnitelma. Opetusministeriö on vahvistanut opintotuen enimmäistukiajat tutkinnon laajuuden mukaan: 140 ov:n tutkinnon enimmäistukiaika on 45 kk, 160 ov:n tutkinnon 50 kk ja 180 ov:n tutkinnon 55 kk. 13

12 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa Kaikki jälkeen käytetyt opintotukikuukaudet kuluttavat opiskelijan kaikkiin korkeakouluopintoihin käytettävissä olevaa 70 kuukauden enimmäistukiaikaa. Lisätietoja opintotukiasioista saat koulutusohjelmasi opintotoimistosta, PIRAMK:n opiskelijan oppaan yhteisestä osasta, Kelan Opintotuki 2002 julkaisusta sekä internetistä osoitteesta OPINTOTUKILAUTAKUNTA PIRAMK:n opintotukilautakuntaan, joka valitaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan, kuuluu neljä henkilökunnan edustajaa ja neljä opiskelijoiden edustajaa sekä sihteeri. Opintotukilautakunnan puheenjohtajan ja sihteerin yhteystiedot ovat opiskelijan oppaan yhteisessä osassa. Opintotukilautakunnan tehtävänä on opintotukilain 9 :n mukaan 1) määritellä kutakin tutkintoa varten opintojen päätoimisen harjoittamisen ja opinnoissa edistymisen yleiset arviointiperusteet sekä 2) antaa KELAlle yksittäisen opiskelijan osalta joko oma-aloitteisesti tai KELAn tai opiskelijan pyynnöstä kohdassa yksi tarkoitettujen perusteiden toteutumisesta lausunto. PIRAMK:n opintotukilautakunta on määritellyt opintojen edistymisen kriteerit seuraavasti: opiskeluaika opintoviikot 1 vuotta 30 ov 2 vuotta 65 ov 3 vuotta 100 ov 4 vuotta 135 ov 5 vuotta 170 ov Kesäopintotukea saaneilla edistymisen kriteereihin lisätään 3 ov/käytetty kesäopintotukikuukausi. OPISKELIJAYHDISTYS PAKO RY Pirkanmaan Ammattikorkeakoulun Opiskelijat - PAKO ry on Pirkanmaan ammattikorkeakoulun eri koulutusalajärjestöjen perustama opiskelijakunta. Jäseniä ovat osaamispisteiden koulutusalajärjestöt. Opiskelijayhdistyksen tehtävänä on olla mukana opiskelun ja opetuksen sisällön kehittämisessä sekä valvoa ja edistää opiskelijoiden etuja. Opiskelijayhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus. Keskeisiä toimintaalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka, kansainvälisyys, tutorointi, liikunta- ja vapaa-aika, ura- ja rekrytointi. Opiskelijayhdistys toimii yhteistyössä PI- RAMK:n osaamispisteiden koulutusalajärjestöjen kanssa ja toimii yhtenä neuvotteluelimenä. Opiskelijayhdistys ottaa kantaa ja antaa lausuntoja ammattikorkeakouluopiskelua koskevista asioista, keskittyen ammattikorkeakoulupolitiikkaan. Opiskelijayhdistys nimeää opiskelijaedustajat ammattikorkeakoulun hallintoon ja eri osaamisalueiden kehittämistiimeihin. PAKO ry:llä on oma lehti, Pakotus, jossa tiedotetaan opiskelijayhdistyksen asioista sekä käsitellään opiskelijaelämää ja sen lieveilmiöitä. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. PAKO ry tekee yhteistyötä muiden korkeakoulujen opiskelijayhdistysten sekä Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liiton SAMOK ry:n kanssa. Lisätietoja PAKO ry:n toiminnasta saa oman oppilaitoksen opiskelijayhdistyksen hallitukselta tai sähköpostiosoitteesta: OPISKELU JA HARJOITTELU ULKOMAILLA Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa osa tutkinnostaan ulkomailla. Tarjolla on useita mahdollisuuksia, mm. opiskelija- tai harjoitteluvaihto, intensiivikurssit ja erilaiset kansainväliset hankkeet ja projektit. PIRAMK on mukana Euroopan Unionin Erasmus-, Leonardo da Vinci ja Pohjoismaisen ministerineuvoston Nordplus - ohjelmissa. Lisäksi PIRAMK:lla on useita yhteistyökumppaneita ympäri maailmaa, mm. Kiinassa, Ugandassa, Israelissa, Vietnamissa ja latinalaisessa Amerikassa. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu noudattaa Euroopan Unionin hyväksymää opintosuori- 14

13 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa tusten siirtojärjestelmää (ECTS - European Credit Transfer System), joten eurooppalaisessa korkeakoulussa suoritetut opinnot ja ulkomailla suoritettu harjoittelu hyväksytään Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa suoritettavan tutkinnon osaksi. Vaihto-opiskelun ja harjoittelun pituus on 3-12 kuukautta. Euroopan Unioniin kuulumattomissa maissa suoritettavista opinnoista ja harjoittelusta sekä niiden hyväksymisestä osaksi tutkintoa opiskelijat saavat tietoa ammattikorkeakoulun eri osaamispisteistä. Kokemus muiden maiden työkulttuurista ja - tavoista muodostaa tärkeän osan ammattiin oppimista. Nykypäivän asiantuntijoiden on kyettävä liikkumaan maailmanlaajuisesti työmarkkinoilla ja pystyttävä kommunikoimaan ulkomaalaisten kanssa. PIRAMK tarjoaa opiskelijoilleen myös hyvät mahdollisuudet opiskella ns. harvinaisia kieliä, kuten swahilia, hepreaa, flaamia ja kiinaa. Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa opiskelevat ulkomaalaiset vaihtoopiskelijat, vierailevat opettajat ja vieraskielisissä koulutusohjelmissa opiskelevat ulkomaalaiset opiskelijat tarjoavat monikulttuurisen oppimisympäristön kaikille opiskelijoille. Ulkomaille opiskelemaan ja harjoittelemaan lähtevät opiskelijat saavat apurahan, joka kattaa osan matka- ja opiskelukustannuksista. Opiskelijat voivat hakea Valtion Opintotukikeskuksen myöntämää opintotukea sekä sen asumislisää. Hakuaika opiskelijavaihtoon päättyy 15.3 kaikilla muilla, paitsi konservatoriolla, missä se päättyy Ulkomailla tapahtuvasta opiskelusta kiinnostuneiden tulee ottaa yhteyttä oman osaamispisteensä kansainvälisyyskoordinaattoriin. Poikkeavista hakuajoista tiedotetaan PIRAMK:n ilmoitustaululla. 15

14 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT PIRAMK:n kirjasto- ja tietopalvelut palvelee 10 yksikössä PIRAMK:n osaamispisteitä ja niiden yhteydessä toimivia toisen asteen oppilaitoksia. Kukin kirjastoyksikkö on opetusohjelmaa joustavasti tukeva ja laajentava tietopalvelu sekä avoin oppimisympäristö. Kokoelmillaan ja palveluillaan nämä kirjastot tarjoavat asiakkaiden käyttöön sekä perinteiset tiedonlähteet että Internetin elektroniset aineistot ja hakupalvelut. Informaatikot opastavat asiakkaita tiedonhaussa ja eri hakupalvelujen käytössä. Kotisivu: PIRKKO-verkkokirjasto HALLINNON JA KAUPAN KIRJASTO/ IKAALINEN Osoite: Kyrösselänkatu 5, Ikaalinen Informaatikko: Taina Peltonen, (hoitovapaalla); sijainen Hannu Hahto Puhelin: Fax: Sähköposti: Avoinna lukukauden aikana: ma-to , pe ja aattopäivinä Kesäkauden aukioloajat ilmoitetaan erikseen. Painopistealueet: liiketalous, markkinointi, kauppa, taloustiede, kansantaloustiede, matkailu, tietotekniikka Painatteet: 2200 nidettä Lehdet: n. 100, säil. 1-5 v. Videot: n. 50 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: mm. Yritysonline, Sininen kirja, Suomen suurimmat, HELECON-tietokannat, FinElibin elektroniset lehdet ja tietokannat, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat, Kuntafakta, SuomiCD Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään HALLINNON JA KAUPAN KIRJASTO/ MÄNTTÄ Osoite: Koskelankatu 2, Mänttä Informaatikko: Aila Ruokokoski Puhelin: Fax: Avoinna: ma-pe 8-16 (loma-aikana suljettu) Painopistealueet: liiketalous, tietotekniikka Painatteet: n nidettä, kurssikirjojen lainaus Mäntän kaupunginkirjastossa (ks. muita kirjastoja) Lehdet: n. 80 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: Yritysonline, Sininen kirja, Suomen suurimmat, HELECON-tietokannat, FinElibin elektroniset lehdet ja tietokannat, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat, Kuntafakta, SuomiCD Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään HALLINNON JA KAUPAN KIRJASTO/ VIRRAT Mäkitie 2, VIRRAT (Virtain kaupunginkirjasto) Informaatikko: Jaana Taylerson Puhelin: Fax: Avoinna: ma-pe 10-19, la 10-14, aattoina (suljettu lauantaisin ajalla ) Painopistealueet: taloushallinto, markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot, mediaviestintä Painatteet: n nidettä Lehdet: 60 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: Yritysonline, Sininen kirja, Suomen suurimmat, HELECON-tietokannat, FinElibin elektroniset lehdet ja tietokannat, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat, Kuntafakta, SuomiCD Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN KIRJASTO / PIHRO Osoite: Åkerlundinkatu 8, Informaatikko: Tero Kansanaho Puh: Fax: Avoinna: ma, ke, to , ti , pe lukukauden aikana. Muuna aikana sopimuksen mukaan. 16

15 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa Painopistealueet: hotelli- ja ravintola-ala Painatteet: n nidettä Lehdet: n. 70 Videot: n. 280 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: Yritysonline, Sininen kirja, Suomen suurimmat, HELECON-tietokannat, FinElibin elektroniset lehdet ja tietokannat, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat, Kuntafakta, SuomiCD Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään KONSERVATORION KIRJASTO Osoite: F.E. Sillanpään katu 9, Kotisivu: Informaatikko: Leeni Pukkinen; kirjastovirkailija: Katri Perämäki Puhelin: (informaatikko) (lainaus ja uusinnat) Fax: Sähköposti: Avoinna: ma-to 10-18, pe (kesäkuussa juhannukseen asti 10-14, elokuussa lukuvuoden alkuun saakka 11-13) Painopistealueet: länsimainen taidemusiikki Kirjat: 3000 Lehdet: n. 50 Nuotit: Äänitteet: 3500 Videot: n. 50 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: mm. Aleksi ja Fennica, FinElibin aineistot, Linnea-tietokannat (mm. musiikkitietokanta Viola), Grove s Dictionary of Music and Musicians -Online, IIMP eli International Index to Music Periodicals Full Text Online, Woodwind Music in Print CD-ROM. Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUS- ALAN KIRJASTO/KOTITALOUS Osoite: Koulukatu 18, Kirjastovirkailija: Marja-Leena Gustafsson Puhelin: Fax: Sähköposti: Avoinna lukukauden aikana: ma, ke - pe 8-15 ja ti (loma-aikojen aukioloajat ilmoitetaan erikseen) Painopistealue: ravitsemus- ja puhdistuspalveluala Painatteet: n nidettä Lehdet: n. 80 Videot: n. 170 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: mm. FinElibin elektroniset aineistot, Linnea-tietokannat, Aleksi, Fennica Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään KOIVISTONTIEN KIRJASTO Osoite: Koivistontie 31, Informaatikko: Tiina Latva-Rasku Puh: Fax: Sähköposti: Laboratorio-osaston kirjojen lainaus laboratorioteknikko Heli Knuutilan kautta ma-pe Painopistealueet: laboratorioala, kemia Painatteet: n Lehdet: n. 30 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: mm. Chemical Abstracts, ACS - American Chemical Societyn elektroniset lehdet, Elsevier ScienceDirectin elektroniset lehdet, CSA - Cambridge Scientific Abstracts, Terveysportti, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat ja standardi- sekä lakitietokannat Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään MAATALOUSELINKEINOJEN MARKKINOINNIN KIRJASTO/AHLMAN Osoite Hallilantie 24, TAMPERE Informaatikko: Tiina Latva-Rasku Puhelin: Fax Sähköposti: Avoinna: ma-to ja ja pe Kesäkauden avoinnaoloajat ilmoitetaan erikseen. Painopistealueet: maaseutuelinkeinot, maatalouspolitiikka, elintarvikkeet, liiketalous, markkinointi ja kauppa 17

16 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa Painatteet: n nidettä Lehdet: 60 Videot: 70 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: mm. Elsevier ScienceDirect ja ABI Inform elektroniset lehdet, CSA - Cambridge Scientific Abstracts, Yritysonline, Sininen kirja, Suomen suurimmat-yritystietokanta, HE- LECON-tietokannat, eviikki, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat, SuomiCD, lakitietokannat Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään SOSIAALIALAN KIRJASTO Osoite: Satamakatu 17 B, Informaatikko: Auli Kuparinen Kirjastovirkailija: Tutta Kivelä Puhelin: (informaatikko), (lainat ja uusiminen) Fax: Sähköposti: Avoinna: ma 8-18, ti - to 8-17 ja pe Kesäkauden aukioloajat ilmoitetaan erikseen. Painopistealueet: yhteiskuntatieteet, sosiaalipolitiikka, varhaiskasvatus, erityiskasvatus, psykologia, terveydenhuolto, kuntoutus Painatteet: nidettä Lehdet: 170, säil. 5 v. Muu aineisto: 360 videokasettia Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: mm. FinElibin elektroniset lehdet ja tietokannat, Terveysportti, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat, Kuntafakta, SuomiCD Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään TERVEYSALAN KIRJASTO Kuntokatu 4, Informaatikko: Sinikka Lehtomäki Kirjastovirkailijat: Tiina Kallela ja Riitta-Liisa Salonen Puhelin: (informaatikko, hankinnat, tietopalvelu), (lainaus, uusinnat) Fax: sähköposti: Avoinna: ma-to 8-18, pe Kesäkauden aukiolo ilmoitetaan erikseen. Painopistealueet: Hoitotyö (kätilötyö, terveydenhoitotyö), fysioterapia, radiografia, bioanalytiikka Painatteet: nidettä Lehdet: n. 170, joista 60 ulkom. Säilyt. 5 tai 10 v. Videot: 700 Tietopalvelu: tiedonhakuja PIRKKO-verkkokirjastossa olevista elektronisista aineistoista ja hakupalveluista: FinElibin elektroniset lehdet ja tietokannat mm. CINAHL ja Medline, Medic, Terveysportti, ALEKSI, Fennica, Linnea-tietokannat, Kuntafakta, SuomiCD Kaukopalvelu: kaukolainoja välitetään MUITA KIRJASTOJA: TAMPEREEN KIRJASTO AMMATTIKORKEAKOULUN WWW: Infotalo. Teiskontien kirjasto Teiskontie 33 / PL Puhelin. (03) (tietopalvelu), (03) (lainaus) Fax. (03) Painopisteala: tekniikka, luonnonvara ja liiketalous Avoinna: ma-to 10-18, pe 10-16, la Sammonkadun kirjasto Sammonkatu 45, Puhelin: (03) Fax (03) Avoinna: ma, ti, to 10-16, ke 10-8,pe Painopisteala: kauppa ja hallinto Finlaysonin kirjasto Finlaysoninkatu 7, Puhelin: Fax Avoinna: ma, ke, to 10-16, ti 12-18, pe Painopisteala: taide, viestintä, kansainvälinen kauppa 18

17 Opinnoista Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa TAMPEREEN TEKNILLISEN KORKEAKOU- LUN KIRJASTO Korkeakoulunkatu 10 (PL 537),33101 WWW: Puhelin: - tietopiste (03) lainauspiste (03) Fax: (03) Avoinna: Lukukausien aikana ma-pe 8-18, la Kesän ja joulun aikana ma 8-18, ti-pe 8-16, la suljettu. TAMPEREEN TERVEYDENHUOLTO- OPPILAITOKSEN KIRJASTO Sairaalankatu 6, Kirjastonhoitaja: Maila Meinikkala Puhelin: Fax: Sähköposti: Avoinna: ma-ke 8-17, to 8-16, pe TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO Pääkirjasto Attilan kirjasto, yliopistokatu 38, PL 617, WWW: - puh. yliopiston vaihde lainaustoimisto (lainaus, aukioloajat) käsikirjasto (neuvonta) tietopalvelu kaukopalvelu TAJU, julkaisujen myynti Fax (kaukopalvelu) Avoinna ma - pe 8-19, lainaustoimisto 10-18, neuvonta La 9-15, vain lainaustoimisto palvelee Sanomalehtilukusali ma - pe 8-19 Lääketieteellinen osastokirjasto, Medisiinarinkatu 3 B-rakennus ma, ke, pe 9-16 ti, to 9-17 Kliinisen lääketieteen kirjasto (K-rakennus) ma - pe 8-16, palvelu ma - pe Pääkirjaston kaikki toimipaikat suljetaan juhlapyhien aattoina klo 16. IKAALISTEN KAUPUNGINKIRJASTO Poppelikatu 10, IKAALINEN WWW: Puh/fax Avoinna: ma,ti,to,pe klo , ke klo , la klo (kesälauantaisin suljettu). Arkipyhien aattoina klo Pyhäpäivinä ja juhlapyhien aattoina suljettu MÄNTÄN KAUPUNGINKIRJASTO Seppälän puistotie 16, Mänttä WWW: Puh Fax Avoinna ma-to 11-19, pe 9-16 sekä la TAMPEREEN KAUPUNGINKIRJASTO- PIRKANMAAN MAAKUNTAKIRJASTO Pääkirjasto Pirkankatu 2, 33230, PL 152, WWW: Puh , fax Avoinna: Lainausosasto, aikuisten osasto sekä lasten ja nuorten osasto ja musiikkiosasto ma-pe , la klo VIRTAIN KAUPUNGINKIRJASTO Mäkitie 2 (PL 95), VIRRAT WWW: Puhelin: , fax: Sähköposti: Avoinna: ma-pe 10-19, la Juhlapyhien aattoina

18 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy Kuntokatu 4, puh. (03) , faksi (03) internet: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa: REHTORI / TOIMITUSJOHTAJA Olli Mikkilä TOIMIALAREHTORIT Riitta-Liisa Olkkonen hallinnon ja kaupan ala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala, kulttuuriala Varpu Uotila sosiaali- ja terveysala, laboratorioala KEHITYSJOHTAJA Päivi Karttunen PALVELUJOHTAJA Esa Ala-Uotila HALLINTOJOHTAJA Esa Lovén KOULUTUSJOHTAJAT, KOULUTUSOHJEL- MAVASTAAVAT JA SUUNTAUTUMISVAIH- TOEHTOVASTAAVAT Ahlman Koulutusjohtaja Marja Salmi Maaseutuelinkeinojen markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdon Heikki Toijala Ikaalinen Koulutusjohtaja Ari-Pekka Anttila Liiketalouden koulutusohjelman Hanna Saraketo Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon Liisa Mäkinen Markkinoinnin ja kv-liiketoimintojen suuntautumisvaihtoehdon Jari Fridman Matkailun koulutusohjelman Jukka Huhtaniemi Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman Asko Karttunen Mänttä Koulutusjohtaja Juhani Manninen Liiketalouden koulutusohjelman Juhani Manninen Kongressi- ja kulttuuripalvelujen suuntautumisvaihtoehdon Elina Pitkänen Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehdon Paula Kivelä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman Tapio Yrjölä Virrat Koulutusjohtaja Seppo Varis Liiketalouden koulutusohjelman Seppo Varis Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdon Seppo Varis Markkinoinnin ja kv- liiketoimintojen suuntautumisvaihtoehdon Pirkko Varis Viestinnän koulutusohjelman Rolf Nieminen Pihro Koulutusjohtaja Ilkka Säteri Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman Ilkka Säteri Kotitalous Koulutusjohtaja Eeva Penttilä Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman Satu Murtomaa 20

19 Konservatorio Koulutusjohtaja Ilari Laakso Musiikin koulutusohjelman Timo Salo Musiikinohjaajan suuntautumisvaihtoehdon Markku Klemola Kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdon Pekka Arola Säveltäjän suuntautumisvaihtoehdon Jouni Kaipainen Musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehdon Petri Antikainen Teatterimusiikin ja musiikkidraaman suuntautumisvaihtoehdon Petri Antikainen Esittävän säveltaiteen suuntautumisvaihtoehdon Anja Voipio Laboratorioala Koulutusjohtaja Riitta Hanhijärvi Koulutusohjelman Riitta Hanhijärvi Terveysala Koulutusjohtaja Marja-Riitta Heikkinen Kätilötyön suuntautumisvaihtoehdon Anna-Mari Kemppi Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehdon Leila Lehtomäki Hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon Hannele Myllymäki Fysioterapian koulutusohjelman Marja-Leena Lähteenmäki Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelman Maire Petäjäjärvi Degree Programme in Nursing Kaarina And Bioanalytiikan koulutusohjelman Liisa Roivainen Sosiaaliala Koulutusjohtaja Ulla-Maija Koivula Sosiaalialan koulutusohjelman Ulla-Maija Koivula Sosiaaliturva ja -palvelut suuntautumisvaihtoehdon Eeva-Leena Jaakkola Sosiaalipedagogiikan suuntautumisvaihtoehdon Raija Yliniemi Sosiaalisen kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehdon Ulla-Maija Takkunen Degree programme in social services Koulutusohjelma Tiina Hautamäki ATK-PÄÄLLIKKÖ Risto Tanner KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN PÄÄLLIK- KÖ Irja Saarikorpi OPISKELIJAPALVELUPÄÄLLIKKÖ Esko Tirkkonen TIETOPALVELUPÄÄLLIKKÖ Jari Tyrväinen PALVELUOSASTON ASIAKKUUSTIIMIT Isot yritykset, muut tutkimus-, kehittämisja koulutusorganisaatiot sekä rahoittajat Palvelujohtaja Esa Ala-Uotila Julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot Palvelupäällikkö Maija Ahlroth Pienet ja keskisuuret yritykset Palvelupäällikkö Markku Mattila TYÖELÄMÄKOORDINAATTORI Raili Ylinen 21

20 Yhteiset perusopinnot 4 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa kaikille yhteisten opintojen aikana opiskelija luo perustan opiskelulleen ammattikorkeakoulussa ja kehittää omia opiskelutaitojaan. Opintojen aikana opiskelija luo yleiskuvaa alansa tehtäväalueesta ja asemasta yhteiskunnassa, perehtyy erilaiseen tietoon toimintansa pohjana ja saa valmiuksia arvioida ja hyödyntää monipuolisesti erilaisia tiedon lajeja ja lähteitä. Perusopinnoissa opiskelija hankkii palvelualoilla tarvittavat kommunikaation- ja viestinnän perustaidot sekä kehittää valmiuksiaan toimia moniammatillisissa yhteistyöryhmissä. Koulutusohjelman/suuntautumisvaihtoehdon pakolliset yhteiset perusopinnot on määritelty koulutusohjelmittain. Muita yhteisiä perusopintoja voi käyttää vapaasti valittaviin opintoihin. Tarkempia tietoja kussakin koulutusohjelmassa toteutuvista opinnoista, ajankohdista ja mahdollisuuksista suorittaa niitä myös muissa Pirkanmaan ammattikorkeakouluun kuuluvissa osaamispisteissä saa koulutusohjelmien ilmoitustauluilta. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot: Orientoivat opinnot Y021 Orientoivat opinnot 1 ov Tiedonhallinta ja tutkimusvalmius Y002 Filosofian perusteet 1 ov Y003 Tiedonhallinta 1 ov Y004 Tutkimustyön perusteet 1 ov Y024 Tietotekniikan alkeet 1 ov Y005 Tietotekniikka 1 ov Y006 Tilastotieteen perusteet 1 ov Kommunikaatiotaidot Y008 Kirjoitusviestintä 1 ov Y009 Neuvottelu- ja kokoustaito 1 ov Y010 Ruotsin kieli 2 ov Y011 Ensimmäinen vieras kieli 2 ov Y027 Luova ilmaisu ja vuorovaikutustaidot 1 ov Ihminen, työ ja ympäristö Y012 Yrittäjyyden perusteet 1 ov Y014 Ympäristöprojekti 2 ov Y023 Ympäristöprojekti 1 ov Y025 Projektiopinnot 1 ov Y026 Kulttuurien kohtaaminen 1 ov Y028 Terveysliikunta 1 ov 22

ARVOISA LUKIJA. Tampereella 8.6.200l. Olli Mikkilä rehtori

ARVOISA LUKIJA. Tampereella 8.6.200l. Olli Mikkilä rehtori ARVOISA LUKIJA Eurooppalaisen integraation merkitys koulutuspolitiikan sektorilla on näkynyt niin opiskelijoiden kuin opettajien arkipäivässä. Kansainvälistyminen eri muodoissaan, muun muassa osaamiseen

Lisätiedot

4 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT

4 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT 4 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa kaikille yhteisten opintojen aikana opiskelija luo perustan opiskelulleen ammattikorkeakoulussa ja kehittää omia

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

Kirjaston integrointi opetukseen

Kirjaston integrointi opetukseen Kirjaston integrointi opetukseen Arjen kokemuksia Ammattioppilaitoskirjastojen 3. yhteistyöseminaari Taina Peltonen, PIRAMK 12.6.2009 1 12.6.2009 2 PIRAMK, Ikaalinen & Ikaalisten kauppaoppilaitos Samassa

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Lukuvuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto ylioppilastutkinto

Lisätiedot

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluasteen tutkinto/... ylioppilastutkinto ja ammatillinen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen. Case:TAMK

Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen. Case:TAMK Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen Case:TAMK Historiaa Tampereen ammattikorkeakoulu Väliaikainen toimilupa v. 1992 Vakinainen toimilupa v.1996 Ylläpitäjä: Tampereen kaupunki Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

11.10.2013. Soja Ukkola 1

11.10.2013. Soja Ukkola 1 11.10.2013 Soja Ukkola 1 Työelämäyhteistyö Oamkissa ja opiskelijoiden työllistyminen Ammattikorkeakoululaki 2003/351 5 Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lapin ammattikorkeakoulu Oy EVOLUUTIOTA JA REVOLUUTIOTA! Rakennamme uutta ammattikorkeakoulua Lappiin Kemi-Tornion AMK & Rovaniemen AMK Muutoksen taustaa Kataisen hallitusohjelman lähtökohdat Aloituspaikkaleikkaukset

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Ammattikorkeakoulukirjastot I TAUSTATIEDOT 1.3 Asema kpl % Osuus % 1 amk-opiskelija 8965 77.2 2 amk-opettaja 1312 11.3 3 muu henkilökunn.

Lisätiedot

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6.

OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu. Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat. Raportti 14.6. OPALA ja LÄHTÖKYSELY 2009 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue Amk-tutkinto-opiskelijat Raportti 14.6.2010 Heikki Likitalo, Liiketalous, Kuopio Sisällysluettelo 1. Kyselyn

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (6) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2013-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Palveluliiketoiminnan koulutusohjelma Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ohjeaika

Lisätiedot

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008

Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Fysioterapian, Hoitotyön ja Sosiaalialan koulutusohjelmat Opistoasteen tutkinnon pohjalta AMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN

SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 62 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Jaana Niemimäki SUUNTA ON SELVÄSTI YLÖSPÄIN Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2010 TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN PUHEENVUOROJA 62 Turun

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA Ammattikorkeakouluopintoihin valmentavat opinnot 1/5 METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Kulttuuri ja luova ala AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVAT OPINNOT MAAHANMUUTTAJATAUSTAISILLE (30 op) OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2006-2007 Lukuvuonna 2006-2007 Musiikin laitoksella

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO

YLEISTIEDOT OPINNOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Opetussuunnitelma 1 (5) YLEISTIEDOT KOULUTUS TOTEUTUSAIKA 2014-2016 LAAJUUS KUVAUS OPISKELUKIELI KOODI TUTKINTO Automaatioteknologian koulutusohjelma Opintojen ohjeaika on 2 lukuvuotta ja opinto-oikeusaika

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET. 1 Opintotukilautakunnan asettaminen KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTOTUKILAUTAKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin ammattikorkeakoulun hallituksen kokouksessa 13.8.2009. Opintotukilautakunnan ohjesääntö on laadittu opintotukilaissa (21.1.1994/65

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013 Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa, tulevaisuudessa noin

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto

Palveluksessasi 24/7. www.savonia.fi/kirjasto Palveluksessasi 24/7 www.savonia.fi/kirjasto Tekijä: Anne Mikkanen Iisalmen kampuskirjasto Savonia-amk:n kirjasto- ja tietopalvelut Iisalmessa Iisalmen kampuskirjasto Kuopiossa Microkadun kampuskirjasto

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt

Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Harjoittelu, opinnäytetyöt ja projektityöt Yrittäjien teemailta 25.1.2011 Riitta Rissanen vararehtori (K) Savonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun tehtävä: 1. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on työelämäsuuntautuneen

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30.

opiskelijakunnat ympäri Suomen, yhteensä meitä on mukana 30. Onneksi olkoon opiskelupaikan saamisesta ammattikorkeakoulussamme. Koulun muodostamme me, opiskelijat, yhdessä koulun henkilökunnan kanssa. Olemme yhteisö, jossa kaikkien on toimittava yhteisen hyvän eteen

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana MALLI 1. ESIMERKKILÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ ESIMERKKILÄN AMMATTIOPPILAITOS TODISTUS Tiiti Tokko (300681-6148) on suorittanut AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN

Lisätiedot

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto

LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Jyväskylän yliopisto LUKIOVIERAILUT 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoulu & Opiskelijalähettiläät ja vertaistutorit presents Opiskelemaan korkeakouluun Opiskelu yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa on joissain suhteissa erilaista.

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin

Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Ammatillisista opinnoista jatko-opintoihin Opopatio 13.10.2017 Merja Paloniemi, koordinoiva opo/ Opiskelijapalvelut Raija Lehtonen, vs. kehityspäällikkö/ Opiskelijapalvelut OSAO kouluttaa kuudella paikkakunnalla

Lisätiedot

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Lausunto 1(5) Opetushallitus PL 380 (Kumpulantie 3) 00531 Helsinki Viite Opetushallituksen lausuntopyyntö 17/421/2008 Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Pyydettynä lausuntona

Lisätiedot