EurAcademy Observatory Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EurAcademy Observatory Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille"

Transkriptio

1 EurAcademy Observatory Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Maaraportti Suomi Pia Kattelus Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Seinäjoki Huhtikuu 2006 Suomennos ja tiivistys: Lemetyinen, Telle & Mäkinen, Sini

2 Tiivistelmä Suomesta suurin osa on maaseutumaista aluetta. Erityisesti maan itä- ja pohjoisosat ovat harvaanasuttuja. Suurin osa maaseutuyrityksistä on mikro- tai pienyrityksiä, jotka työllistävät neljä tai vähemmän työntekijää. Elinikäisen oppimisen kontekstissa aikuiskoulutuksella on merkittävä osa suomalaisessa koulutuspolitiikassa, jonka tavoitteena on tarjota tasavertaiset ja mahdollisimman korkeaasteiset koulutusmahdollisuudet kaikille kansalaisille. Aikuiskoulutus on täydennyskoulutusta muulloin kuin silloin kun henkilö suorittaa ensimmäistä ammattitutkintoaan. Suomi investoi paljon koulutukseen, ja suurin osa aikuiskoulutuspalveluista onkin julkisen sektorin rahoittamaa ja hallinnoimaa. Pääosa ammattioppilaitoksista on paikallisviranomaisten ja kuntayhtymien ylläpitämiä. Kaikki suomalaiset yliopistot ovat valtion omistuksessa ja ne saavat suurimman osan rahoituksestaan valtion budjetista. Ammattikorkeakoulujen rahoitus muodostuu valtion ja paikallisviranomaisten rahoituksesta. Työnantajien kustantama täydennyskoulutus vastaa suunnilleen 5 % palkkakustannuksista. Aikuiskoulutuksen kansallinen politiikka, lainsäädäntö ja hallinto ovat selkeästi määriteltyjä. Aikuiskoulutusvastuut on annettu tietyille instituuteille ja lisäksi toteutuksen valvonta on jaettu ministeriöiden sekä alueellisten ja paikallisten hallintoviranomaisten kesken. Päävastuu koulutuspolitiikasta on opetusministeriöllä. Suomessa on yli aikuiskoulutusta tarjoavaa instituuttia. Suurin osa niistä tarjoaa koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Aikuiskoulutusta tarjoavat muun muassa yliopistot, ammattikorkeakoulut, ammatti-instituutit, ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset sekä aikuiskoulutuskeskukset, kansalaisopistot, kesäyliopistot ja musiikkiopistot. Tärkeimpiä aikuiskoulutuksen tarjoajia ovat ammatti-instituuttien aikuisyksiköt sekä ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset. Myös ammattikorkeakoulut tarjoavat aikuisille ammatillisia erikoispintoja, joiden laajuus on tavallisesti opintopistettä. Yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset tarjoavat täydennyskoulutusta niille, joilla jo on akateeminen tutkinto. Lisäksi aikuiset voivat opiskella oppisopimusjärjestelmän avulla. Aikuiskoulutusta tarjoavat myös työnantajat, joillakin yrityksillä on jopa oma erikoistunut ammattioppilaitos. Avoimen yliopiston ja ammattikorkeakoulun tarjoamat kurssit ovat osa niiden tutkintotavoitteista koulutusta. Aikuiskoulutusta tarjoavat myös yksityiset, kaupalliset koulutusorganisaatiot sekä jotkut neuvontaorganisaatiot. Lisäksi työvoimahallinto ostaa koulutusta työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille koulutuksen järjestäjiltä. Opiskelua varten luotu tukijärjestelmä tukee yleisesti sekä nuoriso- että aikuisopiskelijoita, vaikkakaan tuen taloudellinen korvaavuus ei ole kovin korkea. Vuosittain hieman yli puolet aikuisväestöstä osallistuu aikuiskoulutukseen. 64 % osallistujista on naisia. Yritysten järjestämää aikuiskoulutuksesta on noin kolmannes ja yli puolet työntekijöistä osallistui koulutukseen vuonna Suurten yritysten työntekijät osallistuvat eniten ja mikroyritysten työntekijät vähiten aikuiskoulututukseen. Myöskään pienyrittäjät eivät osallistu koulutukseen kovin aktiivisesti. Yli puolella suomalaisista on tietokone ja Internet-yhteys kotoaan. Joillakin maaseutualueilla laajakaista yhteydet ovat kuitenkin vielä harvinaisia. Yli 90 % kaikista pienyrityksistä käyttää Internetiä, joskin maaseutuyritysten kohdalla luku on alhaisempi. Vuonna 2002 Suomessa oli yli 100 julkisen sektorin organisaatiota, pääasiassa 2

3 koulutusorganisaatioita, jotka tarjosivat verkko-oppimiseen liittyviä palveluja. Yleisesti pienyrityksissä suhtauduttiin positiivisesti verkko-opiskeluun, vaikkakaan sitä ei käytetty aktiivisesti. Kuitenkin kolmannes Internet-käytöstä suomalaisissa yrityksissä tapahtui koulutustarkoituksissa vuonna Neljännes yrityksistä, jotka työllistivät henkilöä, ja lähes puolet yrityksistä, jotka työllistivät yli 100 henkilöä käytti Internetiä koulutukseen. Suomen kansalliset politiikat korostavat tietoyhteiskuntaan johtavaa kehitystä. Kansallisessa Tietoyhteiskuntaohjelmassa hallitus asettaan yleistavoitteet tietoyhteiskuntakehitykselle, jotka ovat yhteydessä myös muilla sektoreilla toteutettaviin politiikkoihin, kuten Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelmaan ja Maaseutupoliittiseen kokonaisohjelmaan. Tietoyhteiskuntakysymykset ovat läheisesti yhteydessä koulutus- ja opetuspolitiikkoihin ainakin silloin kun tavoitteena on parantaa kansalaisten tietoja ja taitoja. Kansallisessa maaseutupolitiikkaohjelmassa tärkeitä teemoja ovat muun muassa yrittäjyys, pienyritysten kehittäminen ja niiden kyky tarjota työtä ja parantaa paikallistalouksia sekä maaseutualueiden monipuolisten koulutus- ja opiskelumahdollisuuksien säilyttäminen tietoteknologiaa hyödyntäen. EurAcademy Observatory -hankkeen päätavoitteena on selvittää maaseudun pien- ja mikroyritysten verkko-oppimisen ja atk-avusteisen oppimisen käyttöä. Hankkeella selvitetään koulutuksen nykytilaa yrityksissä samoin kuin prosessia tukevia, tarvittavia parannusehdotuksia. Lisäksi selvitetään, millaisilla poliitikoilla ja aloitteilla kehitystä voitaisi tukea. Suomen tilanteesta voidaan sanoa, että perusolosuhteet verkko-oppimisen hyödyntämiselle jokapäiväisenä työvälineenä pienyrityksissä ovat olemassa. Kuitenkin on yhtä selvää, että mahdollisuudet ja todellisuus verkko-opiskelussa eivät vielä kohtaa. Huolimatta politiikoista, joiden tavoitteena on tarjota mahdollisuuksia maaseutualueille ja paikallistalouksille yhdistämällä tietoyhteiskunta kaikkiin elämänaloihin, todellinen trendi näyttää, että taloudellinen toiminta ja väestö keskittyvät keskuksiin maaseutualueiden palvelujen ja työllisyyden heikentyessä. Tietotekniikan käyttö pienyrityksissä on vähitellen saavuttanut hyvän perustason, mutta askeleita nykyistä erikoistuneempaan ja räätälöidympään suuntaa pitää vielä ottaa. Suurimmasta osasta pienyrityksiä puuttuu tietotekniikkakulttuuri. Monella maaseutuyrityksellä ei myöskään ole tarvetta laajentaa tietotekniikan käyttöä, koska ne eivät ole kasvuorientoituneita eivätkä kehity aktiivisesti. Huolimatta kansallisten politiikkojen tuesta ja kansalaisten positiivisista asenteista koulutukseen, koulutuksen tarjoajien suuri lukumäärä vaikeuttaa maaseutuyritysten kykyä vertailla eri opetuksentarjoajia toisiinsa ja löytää itselleen sopivat koulutukset. Lisäksi koska suurin osa maaseutuyrityksistä on mikroyrityksiä, on niiden vaikea sallia edes yhden työntekijän käyttää työaikaansa koulutukseen, varsinkin jos käytetystä ajasta valtaosa kuluu matkustamiseen. Koulutuksen kustannukset voivat myös nousta liian korkeiksi yrityksille. Ja kuten sanottua, jos yritys ei ole kasvuhaluinen ja aktiivinen kehittyjä, ei siellä nähdä henkilöstön täydennyskoulutusta tärkeänä. Politiikka tasolla sekä käytännössä suuryrityksissä ja pienyrityksille tarjotuissa hankkeissa on käynyt ilmi, että verkko-opiskelu voi tarjota vastauksia pienyritysten koulutustarpeisiin. Suomessa on potentiaalia tällaisen koulutukselle, mutta pienyritysten ja niiden työntekijöiden tietoisuutta koulutuksista ja niiden mahdollisuuksista pitää lisätä. Lisäksi 3

4 pitää alentaa koulutukseen osallistumisen kynnystä ja koulutusmenetelmiä pitää kehittää nykyistä enemmän loppukäyttäjiä palveleviksi. 4

5 1. Johdanto Tausta...7 Suomen maaseutualueet...7 Maaseudun pienyritykset Suomessa...8 Kansalaisten TVT-välineinen käyttö...8 Maaseudun pienyritykset ja TVT Täydennyskoulutuksen poliittinen ja laillinen kehys...10 Politiikka...10 Lainsäädäntö...10 Rahoitus...10 Tiivistelmä TVT:aa täydennyskoulutuksessa...12 Aikuiskoulutusorganisaatiot...12 Osallistujat...13 Opintotuki...13 Verkko-opiskelu ja pienyritykset...14 Tiivistelmä TVT:aan tukeutuvan oppimisen tukemis- ja edistämistoimet Aiheeseen liittyviä linkkejä Johtopäätökset...19 Lähdemateriaalia...20 Muuta kirjallisuutta ja artikkeleita Johdanto Jotta saadaan kuva siitä, miten maaseudun pienyritykset käyttävät tieto- ja viestintäteknologia (TVT) -avusteista koulutusta, on keskeistä tuntea aikuiskoulutuksen tilanne Suomessa. Aikuiskoulutuksen tilaa tarkastellessa huomio on muun muassa elinikäisessä oppimisessa sekä tieto- ja viestintäteknologia käytössä. On myös tärkeää tietää tämän hetkinen politiikka tietoyhteiskuntakehityksessä ja erityisesti se, mikä maaseutualueiden pienyritysten rooli on tässä kehityksessä. Koska tietotaidon korkea taso on paras tapa varmistaa sekä kansantalouden kilpailukyky maailmanmarkkinoilla että korkea elintaso ja kansalaisten hyvinvointi, on Suomi luonut vahvan politiikan, jolla ohjataan valtiota kohti edistynyttä tietoyhteiskuntaa. Eri sektoreiden toiminta on ohjattu tukemaan tätä kehitystä. Suomessa TVT-infrastruktuuri on melko hyvää, vaikkakaan ei tasaisesti jakautunutta maaseudun ja kaupunkien välillä. Ihmisten perustaidot tietoteknologiassa kasvavat koko ajan. Samoin lisääntyy laitteiden määrä; yli puolessa kotitalouksista on vähintään yksi tietokone ja suurimmassa osassa näistä myös internetyhteys. Kiitos Nokian, maailmalla Suomi tunnetaan korkealaatuisesta TVT-tuotannosta. Tietoyhteiskuntakehityksen yksi edellytys on ollut panostaminen siihen ideologiaan, että jokaisella suomalaisella on yhtäläiset mahdollisuudet opetukseen ja koulutukseen. Tämä antaa vakaan pohjan erilaisten kansallisten kehittämistoimien toteuttamiseen. Koko kansan korkeaan koulutustasoon investoimalla uskotaan varmistettavan tasapainoisen kehityksen jatkumisen huolimatta maailmantalouden tapahtumista. 5

6 Osana taloudellisiin investointeihin kuuluu yrittäjyyden parantaminen maaseudulla ja kaupungeissa. Nämä painopisteet yhdessä maaseutupoliittisten tavoitteiden kanssa tarjoavat resursseja ja tukevat toimenpiteitä, joiden avulla pienyritykset ainakin selviävät, mutta myös löytävät aktiivisesti välineitä toimia uusilla markkinoilla. TVT-ratkaisujen lisääntyvä ja innovatiivinen käyttö yrityksissä, sisältäen verkko-opiskelun mahdollisuuksien hyödyntämisen yrittäjien ja työntekijöiden taitojen ja tietojen parantamisessa, on osa tätä kehitystä. 6

7 2. Tausta Suomessa on noin 5,2 miljoonaa asukasta neliökilometrin alueella. Väestö keskittyy maan eteläosiin, erityisesti Helsingin alueelle, jolla asuu noin viidennes väestöstä. Noin 80 % väestöstä asuu tiiviisti asutuilla alueille. Vuonna 2004 työttöminä oli keskimäärin 8,8 % työvoimasta, vaihdellen Ahvenanmaan 3,3 prosentista Kainuun 17,5 prosenttiin. Suomen maaseutualueet OECD:n alueluokittelun mukaan Suomi on kokonaan maaseutumaista aluetta. Suomen kesimääräinen väestötiheys on vain 17,2 asukasta neliökilometrillä, kun OECD:n määritelmän mukaan kaupungeissa asuu yli 150 asukasta neliökilometrillä. Suomessa aluejako perustuu kuntiin, joita oli 432 vuonna Väestöstä 62,1 % asui kaupunkimaisissa kunnissa, 17,5 kaupungin läheisissä kunnissa ja vain 20,4 % maaseutumaisissa kunnissa. Kaupungistuminen on voimakkainta Etelä-Suomen läänissä. Yksityiskohtaisemmassa suomalaisten kuntien luokittelussa maaseutumaisiksi kunniksi käytetään maaseutupolitiikassa tehtyä kuntien kolmijakoa, jonka mukaan kunnat jaetaan (1) kaupunkien läheiseen maaseutuun, (2) ydinmaaseutuun ja (3) harvaan asuttuun maaseutuun: 1. Kaupunkien läheinen maaseutu. Tällä alueella on hyvät kehittymisedellytykset. Asukkailla on mahdollisuus käydä työssä lähikaupungeissa. Maatalous- ja muilla yrittäjillä on monipuoliset lähimarkkinat. Kaupunkien läheinen maaseutu sijoittuu Eteläja Länsi-Suomeen, missä ovat myös parhaat edellytykset maataloudelle. Monet tämän alueen kunnista saavat muuttovoittoa. Etenkin lapsiperheet suosivat tätä aluetta. Muuttovoiton ansiosta monet kaupunkien läheisen maaseudun kunnat, joukossa myös pieniä kaupunkeja, pystyvät monipuolistamaan palvelujaan ja tekemään investointeja, mutta säilyttävät silti taloudellisen liikkumavaransa. Hyvinvointi on maan parasta tasoa. 2. Ydinmaaseutu. Alue on vahvaa alkutuotantoaluetta. Paikka paikoin on myös maaseudulla sijaitsevia teollisuuden toimialakeskittymiä. Alkutuotantoon liittyy ydinmaaseudulla myös erikoistuneen alkutuotannon keskittymiä. Ydinmaaseudun läheisyydessä on useita keskisuuria keskuksia. Alueen kuntakeskukset ovat toiminnoiltaan monipuolisia ja useimmat kylät ovat elinvoimaisia. Ydinmaaseudun kunnat sijoittuvat Etelä- ja Länsi-Suomeen. 3. Harvaan asuttu maaseutu. Tämän alueen uhkana on huonon kehityksen kierre; nuoret muuttavat pois, palvelut kaikkoavat, maatalous vähenee, uudet työpaikat eivät korvaa perinteisten työpaikkojen poistumaa, vanhusväestön määrä lisääntyy ja kuntien taloudellinen kantokyky on kovilla. Kasvukauden lyhyys ja luonnon asettamat muut reunaehdot hankaloittavat alkutuotannon kehittämistä. Valtaosa näistä kunnista sijaitsee Itä- ja Pohjois-Suomessa 7

8 Maaseudun pienyritykset Suomessa Vuonna 2003 yrityksistä 40,4 % oli sellaisia, että ne työllistivät vain yrittäjän itsensä. 66 %:ssa yrityksistä oli enintään yksi palkattu työntekijä ja 86 %:ssa yrityksistä oli korkeintaan kaksi palkattua työntekijää. 98,75 %:ssa yrityksistä oli vähemmän kuin 50 työntekijää ja vain 0,25 % yrityksistä oli enemmän kuin 250 työntekijää. Erityisesti maaseudulla on pienyrityksiä, jotka työllistävät alle kymmenen henkilöä ja jotka EU:n komission määritelmän mukaan ovatkin mikroyrityksiä. Vuonna 1996 Suomessa oli aktiivista maatilaa ja maaseudun pienyritystä. Vuoteen 2000 mennessä maatilojen määrä on vähentynyt :taan ja pienyritysten määrä on noussut :taan. Maatilojen määrän vähentymisen on ennustettu jatkuvan tulevaisuudessakin. Kansalaisten TVT-välineinen käyttö Huolimatta suhteellisen hyvästä TVT-infrastruktuurista TVT-mahdollisuuksien ja - palveluiden käyttö on Suomessa vain keskimääräisellä tasolla verrattuna muihin maihin. Vuonna 2003 oli 221 Internet-yhteyttä tuhatta asukasta kohden. Väestöstä 54,6 % oli käyttänyt Internetiä ja 44,6 % käytti sitä viikoittain. Kesällä 2002 yli puolessa suomalaisista kotitalouksista oli ainakin yksi tietokone, mutta vain 40 %:ssa oli Internet-yhteys. Tietokoneiden ja Internet-yhteyksien määrät kuitenkin lisääntyvät nopeasti. Vuonna 2003 Suomen harvaan asutuilla alueilla Internet-yhteydet toimivat pitkälti modeemivälitteisesti. Tiiviimmin asutuilla alueilla modeemiyhteys on usein korvattu toisilla tekniikoilla. Laajakaista yhteyksien leviäminen on ollut nopeaa erityisesti kaupunkialueilla. Huolestuttavaa onkin, että erot kaupunkien ja maaseudun yhteyksissä ei ole viime vuosina vähentyneet. Maaseudun pienyritykset ja TVT Yleisesti yli 90 % pienyrityksistä käytti Internetiä vuonna On arvioitu, että maaseudun yritykset käyttävät Internetiä hieman harvemmin kuin kaupunkien yritykset. Samoin on nähty, että nuoret yrittäjät käyttävät enemmän Internetiä kuin vanhemmat yrittäjät sekä että pienissä yrityksissä käyttö on vähäisempää kuin suurissa yrityksissä. Vuonna 2003 maatilayrittäjistä 73 %:lla oli tietokone ja 56 % heistä oli myös Internetyhteys. 70 % maatilayrittäjistä käytti tietokonetta maatilan töissä, useimmiten käytettiin sähköposti- ja verkkopankkipalveluja sekä tukihakemuspalveluja. Tavallisimmin Internetyhteys on modeemin varassa. Pienyritykset hyödynsivät Internetiä monessa asiassa, kuten ajan (toimintojen tehostaminen ja nopeuttaminen, joustavuus, tiedon ajantasaisuus jne.) ja rahan (ajan säästön kautta, työvoima- ja logistiikkatoimissa jne.) säästämisessä. Useimmiten yrittäjät käyttivät sähköpostia, verkkopankkia ja tiedonhakua. Julkisista palveluista verottajan palvelut olivat eniten käytettyjä. Yleisesti TVT-kehitystyö on ollut vilkasta pienyrityksissä. TVT-kehitystyötä on tehty myös muilla maaseudun kehittämisen osa-aluilla kuten kylien kehittämisessä. 8

9 Tiivistelmä Suomi on väestöllisesti pieni maa, jossa asuu vain 5,2 miljoonaa asukasta. Suuret osat maasta ovat harvaan asuttuja. Erityisesti harvaan asuttuja alueita on maan itä- ja pohjoisosissa, joita vaivaa myös maan korkeimmat työttömyysluvut. Suurin osa maaseudun yrityksistä on mikro- tai pienyrityksiä, jotka työllistävät enintään neljä ihmistä. Maatilojen lukumäärä laskee koko ajan. Yli puolella suomalaisista on kotonaan tietokone ja jonkinasteinen Internet-yhteys. Laajakaistayhteydet ovat kuitenkin vielä harvinaisia maaseudulla. Yli 90 % yrityksistä käyttää Internetiä, maaseudun yrityksissä Internetin käyttö on vähäisempää kuin kaupungin yrityksissä. Yli 70 % maatiloista on tietokone ja yli puolella niistä on Internet-yhteys, joka useimmiten on modeemivälitteinen. 9

10 3. Täydennyskoulutuksen poliittinen ja laillinen kehys Suomalaisen koulutuspolitiikan tärkein tavoite on jo pitkään ollut tasapuolisten koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen kaikille kansalaisille huolimatta henkilön iästä, taloudellisesta tilanteesta, sukupuolesta tai äidinkielestä. Toinen tärkeä koulutuspoliittinen tavoite on, että mahdollisimman moni saavuttaisi mahdollisimman korkean koulutuksen. Täydennyskoulutus, joka on noussut osaksi koulutuspolitiikkaa, on osa aikuiskoulutusta ja elinikäistä oppimista. Täydennyskoulutuksen merkitystä nostavat nopeasti muuttuvat työmarkkinat ja työelämän asettamat kohonneet taitovaatimukset. Aikuiskoulutus mahdollistaa koulutuksen hankkimisen kaikissa elämänvaiheissa. Aikuiset voivat opiskella joko samoissa oppilaitoksissa kuin nuoret tai omissa aikuisoppilaitoksissaan. Ammattitutkinnon voi hankkia esimerkiksi näyttötutkinnon kautta, mikä ei ole riippuvainen taitojen hankintatavasta. Myös ammattikorkeakoulut ja yliopistot järjestävät aikuiskoulutusta. Politiikka Hallitus ja eduskunta määrittelevät kansallisen koulutuspolitiikan, joka ilmentyy koulutuslaeissa, valtionbudjetissa ja kehittämisohjelmissa. Kehittämisohjelmista tärkein on neljän vuoden välein tehtävä Koulutuksen ja kehittämisen kehittämissuunnitelma, joka määrittelee muun muassa koulutuksen keittämistoimet. Keskushallinnossa koulutuspolitiikkaa määrittelevät hallitus, opetusministeriö ja opetushallitus. Opetusministeriö on vastuussa julkisesti rahoitetusta koulutuksesta sekä koulutuskysymysten valmistelusta hallitukselle. Opetusministeriö on vastuussa myös tutkimuksesta; yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat suoraan sen alaisuudessa. Opetusministeriön kanssa yhteistyössä toimii Opetushallitus. Se on vastuussa perus- ja ammatillisesta koulutuksesta sekä aikuiskoulutuksesta. Aiemmin hyvin keskusjohtoisesti säännelty aikuiskoulutus on muuttunut kohti hajautettua järjestämismallia, jossa olennaisia seikkoja ovat markkinoiden vaatimukset ja koulutuksen tarjoajien välinen kilpailu. Nykyisin paikallisviranomaisilla, koulutuksen tarjoajilla, koulutusyksiköillä ja opiskelijoilla on aiempaa enemmän vaikutusmahdollisuuksia koulutuksen sisältöön ja tarjontaan. Lainsäädäntö Aikuiskoulutuksen tasoja ja muotoja säädellään lainsäädännöllä. Tärkeimmät aikuiskoulutuslait koskevat muun muassa ammatillista koulutusta, ammatillista aikuiskoulutusta ja vapaata aikuiskasvatusta sekä yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. Rahoitus Verrattuna muihin OECD-maihin Suomi on yksi suurimmista investoijista koulutukseen. Aikuiskoulutusta rahoitetaan useasta lähteestä. Pääosan elinikäisen oppimisen 10

11 kustannuksista rahoittaa julkinen sektori eli opetusministeriö, työvoimahallinto, kauppa- ja teollisuusministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Suurinta osaa ammatti-instituuteista ylläpitävät paikallisviranomaiset ja kuntayhtymät. Lähes 40 % niistä ylläpitävät yksityiset organisaatiot. Omistajataho ei vaikuta rahoituksen kriteereihin. Ammatillisen koulutuksen tarjoajat saavat valtionavustusta samojen kriteerien perusteella. Valtio omistaa kaikki suomalaiset yliopistot. Yliopistot ovat itsenäisiä huolimatta siitä, että valtio rahoittaa suuren osan niiden toiminnasta. Yliopistojen ulkopuolisen rahoituksen osuus kasvaa koko ajan. Osin ulkopuolisella rahoituksella toimivat myös ammattikorkeakoulut, jotka ovat valtion ja paikallisviranomaisten yhteisomistuksessa. Työhön liittyvästä koulutuksesta työnantajat kustantavat suurimman osan. Suomalaisten yritysten investoinnit koulutukseen ovat eurooppalaista huippua ja lisääntyvät koko ajan. Julkisten organisaatioiden tarjoama tutkintotavoitteinen aikuiskoulutus on ilmaista opiskelijoille. Sen sijaan muiden aikuiskoulutuskurssien hinnat vaihtelevat ilmaisesta markkinahintaiseen koulutukseen riippuen kurssista ja ohjelmasta, josta se rahoitetaan. Tiivistelmä Aikuisten elinikäinen oppiminen on olennainen osa suomalaista politiikkaa, joka tähtää yhtäläisten opiskelumahdollisuuksien tarjoamiseen ja mahdollisuuteen saada mahdollisimman korkeatasoinen tutkinto jokaiselle kansalaiselle. Aikuiskoulutus on täydennyskoulutusta paitsi silloin, kun henkilö opiskelee ensimmäistä ammattitutkintoaan. Aikuiskoulutuksen politiikka, laki ja hallinto ovat selvästi rajattuja, vastuu on annettu nimetyille instituutioille ja toteutuksen ohjauksesta on sovittu eri ministeriöiden sekä alueellisten ja paikallisten viranomaisten välillä. Päävastuussa on opetusministeriö. Suomi investoi paljon opetukseen ja koulutukseen. Suurinta osaa aikuiskoulutuspalveluista rahoittaa ja hallinnoi julkinen sektori. Valtaosaa ammattioppilaitoksista (mukaan lukien ammattikorkeakoulut) ylläpidetään osin paikallisin voimavaroin. Kaikki yliopistot ovat valtion omistuksessa ja niitä rahoitetaan pääasiassa valtion budjetista. Ammattikorkeakouluja rahoittavat valtio ja paikalliset tahot. Työnantajien järjestämä koulutus vastaa noin 5% palkkamenoista. 11

12 4. TVT:aa täydennyskoulutuksessa Aikuiskoulutusta järjestetään yli tuhannessa oppilaitoksessa Suomessa. Näistä vain osa tarjoaa koulutusta vain aikuisille, suurimman osan tarjotessa koulutusta sekä nuorille että aikuisille. Aikuiskoulutusta tarjoavat muun muassa yliopistot, ammattikorkeakoulut, ammatti-instituutit, ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, kansalaisopistot, kesäyliopistot ja musiikkiopistot. Lisäksi työvoimahallinto tarjoaa koulutusta työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille. Yliopistoilla on omat täydennyskoulutuskeskuksensa Aikuiskoulutusorganisaatiot Ammatillinen aikuiskoulutus on jaettu toisen asteen koulutukseen ja täydennyskoulutukseen. Koulutus voi olla joko tutkintotavoitteista tai epävirallista. Toisen asteen koulutus on aina tutkintotavoitteista, kun taas täydennyskoulutus voi olla tutkintotavoitteista tai epävirallista. Aikuisten ammatillista koulutusta järjestetään (1) näyttötutkintoina, (2) oppisopimuskoulutuksena tai (3) ammattioppilaitosten tutkintoon johtavana, nuorille suunnattuna koulutuksena. Myös aikuiset voivat osallistua nuorisokoulutukseen. Aikuisten ammatillinen täydennyskoulutus on valmistavaa koulutusta erilaisiin näyttötutkintoihin tai työelämän vaatimaa lisäkoulutusta. Täydennyskoulutuksen avulla ihmiset voivat parantaa omia taitojaan. Monella ammattioppilaitoksella on omat ohjelmansa tai yksikkönsä aikuisopiskelijoille. Aikuisopiskelijoita koskevat samat tutkinto- yms. vaatimukset kuin nuoria opiskelijoita. Ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia on yhteensä 43. Ne tarjoavat sekä toisen asteen tutkinto tavoitteista koulutusta että täydennyskoulutusta. Lisäksi ne saattavat järjestää oppisopimuskoulutettaville teoriaopintoja. Työnantajan kustantama koulutus on yksi aikuiskoulutuksen muoto. Se on työnantajan järjestämää ja on tavallisesti yhteydessä työn asettamiin vaatimuksiin. Yritykset järjestävät aikuiskoulutusta (1) ostamalla ja järjestämällä työnantajan kustantamaa koulutusta henkilökunnalle, (2) ylläpitämällä erikoisammatti-instituutteja, (3) järjestämällä oppisopimuskoulutusta, (4) kustantamalla osan työvoimakoulutuksen kustannuksista, (5) tarjoamalla harjoittelupaikkoja ammattioppilaitosten opiskelijoille, (6) tukemalla työntekijöiden omaehtoista kouluttautumista rahallisesti sekä (7) myöntämällä opintovapaata työntekijöiden omaehtoiseen kouluttautumiseen. Viime vuosina tutkintotavoitteisuus on lisääntynyt työnantajan järjestämässä koulutuksessakin. On myös erityisiä ammatillisia instituutteja, jotka ovat läheisessä yhteydessä esimerkiksi teollisuuteen. Työministeriö järjestää työllisyyskoulutusta aikuisille. Koulutuksen kohderyhminä ovat työttömät ja työttömyysuhan alla olevat henkilöt. Koulutus on pääasiassa jatko- ja täydennyskoulutusta, mutta viime aikoina se on ollut lisääntyvästi tutkintotavoitteista. Ammattikorkeakouluissa aikuiset voivat suorittaa samat tutkinnot kuin nuoretkin. Aikuisilla tutkinnon suorittamiseen menevä aika on lyhyempi kuin nuorilla, koska he voivat hyväksilukea opinnoissaan aiempia opintojaan ja työkokemustaan. Lisäksi 12

13 ammattikorkeakoulut tarjoavat aikuisille ammatillisia erikoisopinoja. Avoimessa ammattikorkeakoulussa on mahdollista opiskella yksittäisiä ammattikorkeakoulukursseja, jotka voidaan hyväksilukea osana ammattikorkeakoulututkintoa. Kaikilla suomalaisilla yliopistoilla on täydennyskoulutuskeskus. Joillakin yliopistoilla on myös avoimen yliopiston yksikkö. Vuosittain näissä opiskelee noin opiskelijaa. Keskuksilla on toimipisteitä myös muissa kuin yliopistokaupungeissa. Suomessa on noin tuhat yksityistä koulutusorganisaatiota. Tavallisesti ne ovat pieniä ja erikoistuneita esimerkiksi autolla ajon, kielten, TVT-taitojen, taiteiden tai kauneus- ja hoitoalan koulutukseen. Nämä yksityiset koulutusorganisaatiot eivät ole osa julkista koulutusjärjestelmää, eivätkä voi myöntää tutkintoja. Niiden opiskelijat voivat kuitenkin näyttää taitonsa näyttötutkinnoissa ja saavuttaa tätä kautta virallisen tutkinnon. Yleisesti yksityiset oppilaitokset voivat päättää vapaasti omasta koulutuksestaan. Niiden yksityisten aikuiskoulutuskeskusten, jotka tarjoavat tutkintotavoitteista koulutusta täytyy kuitenkin noudattaa samoja lakeja ja vaatimuksia kuin julkisten instituuttien, järjestäessään koulutusta ja myöntäessään tutkintoja. Valtion tuki oppilaitosten itse määrittelemälle koulutukselle on pienempi kuin laissa määritellyn muotoiselle koulutukselle. Taide- ja käsityölle sekä kotitaloustyölle on omia neuvontajärjestöjä, jotka toimivat valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Järjestöjen toiminta on riippuvaista niiden työntekijöiden ja vapaaehtoisjäsenten toiminnasta, niitä ei ohjata erillisellä lainsäädännöllä. Niiden keskeisimpiä toimia ovat aikuisten, nuorten ja yrittäjien neuvonta, ohjaus ja opastus. Osallistujat Runsas 50 % aikuisväestöstä osallistui johonkin koulutukseen vuonna Osallistujista 64 % oli naisia. Vuonna 2000 työnantajat järjestivät kolmanneksen aikuiskoulutustapahtumista. Ammatilliset oppilaitokset, ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset, koulutusyritykset ja muut järjestäjät järjestivät kukin noin 15 % aikuiskoulutustapahtumista. Yliopistot järjestivät noin 6 % aikuiskoulutustapahtumista. Yrittäjien osallistuminen työhön liittyviin koulutuksiin on suhteellisen vähäistä, vähäisempää kuin työntekijöiden osallistuminen. Esimerkiksi vuonna 2000 yli puolet työntekijöistä osallistui työhön liittyvään koulutukseen, mutta vain neljännes maatalousyrittäjistä ja vajaa kolmannes muista yrittäjistä osallistui vastaavaan koulutukseen. Yrityksen koko näkyy työntekijöiden osallistumisessa työnantajan järjestämään koulutukseen. Voidaan sanoa, että mitä suurempi yritys, sitä aktiivisemmin työntekijät osallistuvat tällaiseen koulutukseen. Opintotuki Työssä olevat aikuiset voivat saada opintoja varten opintovapaata. Aikuisopintotukeen ovat oikeutettuja sellaiset työntekijät tai itsensä työllistäjät, joilla on vähintään kymmenen vuoden työkokemus ja joiden opinnot kestävät vähintään kaksi kuukautta. Aikuisopintotuen pituus määrittyy henkilön työhistorian mukaan ja se on laskettu henkilön tulojen mukaan. 13

14 Tavallisesti tuki on 500 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi voi ottaa valtion takaamaa pankkilainaa. Runsaan 200 euron suuruisen kertatuen saavat ne, jotka suorittavat näyttötutkinnon. Jos aikuisopiskelija ei täytä aikuisopintotuen vaatimuksia, voidaan hänelle myöntää myös yleistä opintotukea. Yleistä opintotukea voidaan myöntää henkilölle, jolla on opiskelupaikka, joka opiskelee kokopäivätoimisesti ja tarvitsee taloudellista tukea. Opintotuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Työvoimaviranomaisten järjestämään koulutuksen osallistujat saavat myös tukea esimerkiksi koulutuksen aiheuttamiin matka- ja majoituskustannuksiin. Omat tukijärjestelmänsä on myös pitkään työttömänä oleille henkilöille, jotka hakeutuvat koulutukseen. Verkko-opiskelu ja pienyritykset Mahdollisuudet itsenäiselle etäopiskelulle ovat koko ajan lisääntyneet koulutusjärjestelmien ja koulutusmenetelmien kehityksen myötä. Vuonna 2005 kolmannes suomalaisten yritysten Internet-käytöstä tapahtui koulutustarkoituksissa. Internetin käyttö koulutustarkoitukseen kasvaa yrityskoon kasvamisen rinnalla. Vuonna 2002 Suomessa oli yli sata julkista organisaatiota, jotka tarjosivat verkkoopetukseen liittyviä palveluja. Suurin osa näistä organisaatiosta oli koulutusorganisaatioita. Julkisten organisaatioiden lisäksi oli myös joukko yksityisiä yrityksiä, jotka tarjoavat verkkoopetuspalveluja. Julkisten ja yksityisten palvelujentarjoajien määrät ovat lisääntyneet tarkasteluajankohdasta. Suomalaisilla pienyrityksissä on yleisesti myönteinen asenne verkko-oppimista kohtaa, mutta sitä ei ole vielä laajasti hyödynnetty. Verkko-oppimista ja sen käyttöä voitaisi tukea parantamalla ihmisten atk-taitoja ja koulutuksen tarjoajien verkko-opetustaitoja. Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää käyttäjä ystävällisen tekniikan kehittämiseen ja koulutuksen räätälöintiin pienyritysten tarpeisiin. Pienyrityksille motivoivin koulutustapa perustuu avoimiin oppimisympäristöihin ja monimuoto-opetukseen sekä eri toimijoiden verkostoihin. Tiivistelmä Suomessa on yli organisaatiota, jotka järjestävät aikuiskoulutusta. Suurin osa näistä tarjoaa koulutusta sekä aikuisille että nuorille opiskelijoille. Aikuiskoulutusta järjestetään muun muassa yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa, valtakunnallisissa ja ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa, kansalais- ja työväenopistoissa, kansanopistoissa, kesäyliopistoissa, aikuislukioissa, opintokeskuksissa, liikunnan koulutuskeskuksissa sekä musiikkioppilaitoksissa. Aikuiskoulutuksen erityismuoto on työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, jossa työhallinto hankkii oppilaitoksilta työttömille ja työttömyysuhan alaisille pääasiassa tiettyihin ammatteihin valmentavia kursseja. Tärkein toisen asteen koulutusta aikuisille tarjoava taho on ammatilliset oppilaitokset, joilla on yksiköt aikuisopiskelijoille ja ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset. Aikuisille on myös 14

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1)

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1) LEONARDO DA VINCI Community Vocational Training Action Programme Guidance and Counselling for Selfemployment. SELF-EMPLOYMENT Agreement No 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Second phase: 2000-2006 State-of-the-art

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT OPINNÄYTETYÖ PIENYRITTÄJIEN KOULUTUSHALUKKUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Savonia ammattikorkeakoulu, Liiketalous Kuopio, Tradenomiopiskelijat Katriina Kallio, Tiina Kosti 1 JOHDANTO...7 1.1 Tutkimuksen tausta

Lisätiedot

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 40 Nurmijärvi 2009 Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Irene Roos TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista

Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista Maa- ja metsätalousministeriö KKohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista maaseudun tietoyhteiskuntahankkeista MMM:n julkaisuja 6/2004 Kohti yhteyksien maaseutua selvitys EMOTR -rahoitteisista

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Tiivistetty käännös raportista: E-learning provision and demand in rural areas possibilities

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Nettikioskeja ja laajakaistaa

Nettikioskeja ja laajakaistaa SITRAN RAPORTTEJA 49 Nettikioskeja ja laajakaistaa KANSALAISTEN TIETOYHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA Heli Rantanen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 49 2005 Sitra ja kirjoittaja Graafinen suunnittelu:

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala

SELVITYS. Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa. Anne Siltala SELVITYS Kuuluuko kansainvälisyys kaikille? Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo CIMOn ohjelmissa Anne Siltala Julkaisua on rahoiteu Euroopan komission tuella. Komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 CCI 2007 FI 06 RPO 001 Hyväksytty 10.8.2007 Muutettu 14.4.2008,

Lisätiedot

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 3 Kimmo Riusala Heli Siirilä MONIALAYRITTÄJYYS MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2009 4 5 ESIPUHE Suomalainen maaseutu on kokenut viime vuosikymmenten aikana merkittävän rakennemuutoksen.

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi 2005 12.4.2006 2 HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMAN VAIKUTTAVUUSARVIOINTI 2005 1 Tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteet Tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen FT Maritta Pohls maritta.pohls@kolumbus.fi NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen SUOMALAISEN NAISEN ASEMA Tasa-arvolainsäädännön

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä

Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä Soveltuvuus suomalaisen aikuiskoulutuksen rahoituksen uudistamiseksi. Väliraportti Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:12

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Taru Siekkinen. Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Koulutuksen tutkimuslaitos Työpapereita 29 Kansainvälistymismahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa Taru Siekkinen JULKAISUMYYNTI:

Lisätiedot

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA

LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 6 Silva Laaksonen, Heikki Sipilä LYHYEN ELINKAAREN OMAAVIEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN PÄÄTTYMISEN SYYT ESPOON JA KAUNIAISTEN ALUEELLA Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin

Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa. Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Yliopistojen elinikäisen oppimisen strategiat Suomessa Paula Lindroos Fortbildningscentralen vid Åbo Akademin Siru Korkala Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Yliopistojen elinikäisen

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot