KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä:"

Transkriptio

1 2. kysymys Suomen väestö ikääntyy ja ikäsidonnaiset julkiset menot kasvavat merkittävästi tulevalla vuosikymmenellä. Mitä keinoja eduskuntaryhmänne pitää tärkeimpinä julkisten palveluiden saatavuuden varmistamiseksi koko maassa näissä oloissa? Mitä pitäisi tehdä julkisesti rahoitetun palvelutuotannon tuottavuuden lisäämiseksi sekä kunta ja palvelurakenteen kehittämiseksi; työhyvinvoinnin ja eläkejärjestelmän kehittämiseksi; perusturvajärjestelmän uudistamiseksi; koulutus, tutkimus ja innovaatiojärjestelmän kehittämiseksi? KESKUSTA: Julkisten palveluiden ja hyvinvointiyhteiskunnan edellyttämien tulonsiirtojen varmistamiseksi on vahvistettava kansantalouden kantokykyä kohentamalla työllisyysastetta ja talouden tuottavuutta. Mutta myös julkisten palveluiden tuotantoa ja rahoitusjärjestelmiä on uudistettava ja tulonsiirtojärjestelmiä kehitettävä vastaamaan paremmin näköpiirissä olevaa väestökehitystä. Valtion tuottavuusohjelmaa on jatkettava. Ohjelman hyvä toteuttaminen edellyttää kuitenkin nykyistä parempia keinoja mitata suoritteita ja erityisesti ottaa suoritteiden laatu arvioinnissa huomioon. Hallituksen on jatkettava vakaata ja pitkäjänteistä kuntapolitiikkaa. Kunta ja palvelurakennehanke on toteutettava hyvin ja johdonmukaisesti laadukkaiden ja tehokkaasti tuotettujen peruspalveluiden varmistamiseksi. Näistä tärkeimpiä ovat hyvinvointi, sivistys ja turvallisuuspalvelut. Peruspalvelut on saatava mahdollisimman läheltä. Tämä edellyttää sekä riittävän vahvaa talouden perustaa palvelujen järjestämiselle että uusia palvelun järjestämis ja tuottamistapoja. Julkisten palvelujen tuottamisessa on kannustettava tilaaja tuottaja mallien käyttöönottoa. Samanaikaisesti on edistettävä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta palvelutuotannossa. Sähköisiä palveluja on kehitettävä voimakkaasti. Kuntien tehtävien ja rahoituksen välille on saatava tasapaino. Peruspalvelujen, erityisesti vanhushuollon turvaamiseksi tulevalla hallituskaudella on varauduttava merkittävään lisärahoitukseen. Peruspalveluohjelma menettely on vakiinnutettava käytännöksi, jossa kunnat ja valtio sopivat pitkäjänteisesti kuntapalveluista ja valtio sitoutuu riittävällä osuudella niiden rahoittamiseen. Kuntien järjestämisvastuulla olevien palvelujen tasavertainen saatavuus koko maassa edellyttää, ettei palveluiden rahoitus riipu liikaa paikallisesta tai alueellisesta rahoituspohjasta. Valtionosuusjärjestelmää kehitettäessä on varmistettava, että olosuhde ja palvelutarvetekijät sekä tulopohjan tasaus otetaan riittävän painavasti huomioon. Verotuloihin perustuvaa tasausrajaa on korotettava valtakunnalliseen keskiarvoon. Tämä tarve korostuu, kun globaali kilpailu vaikuttaa voimakkaasti yksittäisten kuntien veropohjan kehitykseen. Viimekätinen vastuu peruspalveluiden rahoituksesta on säilytettävä valtiolla Kuntien vetovoima työnantajana on turvattava pitkäjänteisellä palkka ja työnantajapolitiikalla. Hallituksen on jatkettava samapalkkaisuusohjelman toteuttamista sekä perusteettomien ja toistuvien määräaikaisten työsuhteiden vähentämistä julkisella sektorilla. Hallituksen on tuettava laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen järjestämistä maakunnallisesti. Tavoitteena on erityisesti luoda aukottomia kokonaisuuksia terveydenhuollosta, siihen läheisesti kytkeytyvästä sosiaalihuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Samalla tavalla on tuettava ammatillisen koulutuksen kokoamista.

2 Hallituksen on käynnistettävä kattava perusturvauudistus. Vaalikauden alussa on tehtävä kiireellisimmät korjaukset, joilla parannetaan eri väestöryhmien asemaa ja korjataan väliinputoamisia ja pahimpia kannustinloukkuja. Laaja perusturvan uudistus on tehtävä useammassa vaiheessa. Uudistuksen tavoitteena on turvata riittävä perusturvan taso eri elämäntilanteissa, poistaa päällekkäisyydet, lisätä elämänhallintaa ja kannustavuutta sekä ehkäistä väliinputoamista. Kansalaisen asemaa parannetaan yksinkertaistamalla ja selkeyttämällä järjestelmää. Uudistus on toteuttava siten, että perusturvan rahoitus on myös pitkällä tähtäimellä kestävällä pohjalla. Rinnan perusturvauudistuksen valmistelun kanssa on laadittava kokonaisarvio eläkejärjestelmässä tehtyjen uudistusten vaikutuksista yhteistyössä järjestelmän osapuolten kanssa. Sen perusteella on arvioitava eläkejärjestelmää koskevat lisäuudistusten tarpeet. Väestön ikääntymisestä aiheutuvaa rahoitustaakkaa ei saa jättää yksin tulevien työikäisten sukupolvien maksettavaksi. Keskustan mielestä talouskasvun pohjaa vahvistetaan panostamalla koulutukseen ja osaamiseen. Kansainvälisesti korkeatasoiseen tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan on suunnattava lisärahoitusta. Niiden rinnalle painopisteeksi on nostettava ammattitaidon kehittäminen työelämän kaikilla alueilla. Pienenevien ikäluokkien oloissa on välttämätöntä ennakoida yhä paremmin tulevat työvoima ja koulutustarpeet. Yrittäjyyskasvatusta ja koulutusta on lisättävä. Aikuiskoulutusjärjestelmää on uudistettava ja vahvistettava. Perusopetuksen resurssit on turvattava. Jokaisella on oltava mahdollisuus tasa arvoiseen koulutukseen ja sivistykseen asuinpaikasta, varallisuudesta ja sosiaalisesta asemasta riippumatta. Syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten sosiaalista turvallisuutta on vahvistettava. Jokaista nuorta on kannustettava suorittamaan vähintään toisen asteen tutkinto. Koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseksi tarvitaan lisätoimenpiteitä. Sekä lukio että ammatillista koulutusta on suunniteltava alueellisista tarpeista käsin. Ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja laatua on kehitettävä. Erityisesti korkeakoulujärjestelmän vahvistaminen ja yliopistojen taloudellisen autonomian lisääminen on ensi vaalikauden tärkeimpiä tehtäviä. Keskusta pitää tärkeänä kattavan alueellisen korkeakouluverkoston säilyttämistä. Suhtaudumme myönteisesti innovaatioyliopiston perustamiseen. Lisäksi on varmistettava, että kaikilla yliopistoilla on vahvuusalueita, jotka yltävät kansainväliselle tasolle. Koulutusjärjestelmässä tarvitaan yhtäältä kärkien vahvistamista erikoistumisen, kilpailun ja tieteiden välisten rajapintojen ylittämisen avulla. Tässä onnistuminen edellyttää lisää julkisia voimavaroja, parempia mahdollisuuksia yksityisen rahoituksen hankintaan, suurempaa itsenäisyyttä korkeakouluille ja myös ammattimaista johtamista. Suomen on kyettävä houkuttelemaan ulkomaalaisia opiskelijoita ja tutkijoita aikaisempaa paremmin. Kannatamme maksullisten koulutuspalveluiden tarjoamista käyttöönottoa EU ja ETA alueen ulkopuolisille opiskelijoille. Se edellyttää stipendijärjestelmän luomista kehitysmaiden vähävaraisille opiskelijoille. Osaamisella ja innovaatioilla vastataan osaltaan globalisaation, väestön ikärakenteen ja ilmastonmuutoksen haasteisiin. Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja on kehitettävä duaalimallin pohjalta. Tämä peruslinja ei kuitenkaan saa estää yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toimintojen tarkoituksenmukaista yhteen nivomista. Tavoitteena tulee olla maakuntien aluekehityksen vahvistamine, koko Suomen korkean osaamistason turvaaminen ja koulutuspalvelujen viennin edistäminen. Tutkimuksen ja korkeimman opetuksen voimavarojen turvaamiseksi on kehitettävä lahjoitusvähennystä.

3 Innovaatiojärjestelmän tehokas toiminta edellyttää toimijoiden roolien selkiyttämistä. Erityisesti tarvitaan alueellisten elinkeino, innovaatio ja aluekehittämistoimintojen kokoamista tehokkaiksi kokonaisuuksiksi. Tämän pitäisi pääsääntöisesti tapahtua maakuntapohjalta. KOKOOMUS: Kokoomuksen eduskuntaryhmä: Kunta ja palvelurakenneuudistusta tulee jatkaa tavoitteena suuremmat ja elinvoimaisemmat kunnat, jotka pystyvät toimimaan palvelujen järjestäjinä ja alueensa kehittäjinä. Kuntien rahoituspohjaa tulee vakauttaa mm. vahvistamalla peruspalveluohjelma ja budjettijärjestelmää. Kaupunkipolitiikkaa tulee kehittää siten, että se ottaa selvästi nykyistä paremmin huomioon kaupunkiseutujen mahdollisuudet muodostua alueellista ja kansallista elinvoimaisuutta edistäviksi keskuksiksi. Peruspalvelujen saatavuus, laatu ja vaikuttavuus on turvattava koko maassa. Kuntien tuottavuuskehitystä tulee edistää mm. kannustamalla kuntia palvelujen kehittämiseen ja tukemalla innovaatioiden käyttöönottoa, sekä luomalla joustavia toiminta ja organisointimalleja. Yhtenä mahdollisuutena on nähtävä myös yksityisen ja kolmannen sektorin nykyistä laajempi osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen. Esteitä käyttää palveluja yli kuntarajojen tulee madaltaa. Palvelujen tuottamista tulee monipuolistaa. Sähköisiä palveluja on kehitettävä julkisen sektorin yhteistyönä. työhyvinvoinnin ja eläkejärjestelmän kehittämiseksi; Kokoomuksen eduskuntaryhmä: Kestävä työelämä, sekä työn ja muun elämän tasapaino luovat perustaa ihmisten hyvinvoinnille ja innostavat osallistumaan työelämään ja vahvistavat jokaisen kykyä kantaa vastuuta itsestä ja läheisistään. Erityistä huomiota on kiinnitettävä pienten lasten vanhempien mahdollisuuksiin sovittaa työ ja perhe elämän vastuut, esimerkiksi parantamalla mahdollisuuksia tehdä lyhennettyä työpäivää. Tavoitteena on, että ihmiset voivat kantaa vastuunsa kotona, viihtyä ja olla parhaimmillaan työelämässä ja myös pysyä siellä eläkeikään saakka. Hyvinvoiva työtekijä jaksaa tehdä töitä ja näin myös tuottavuus lisääntyy. Kestävien ja hyvien työelämän käytäntöjen kehittäminen ja käyttöönotto ovat konkreettinen ja suuri haaste työmarkkinajärjestöille. Tarvitaan uusia malleja työelämään osallistumiseksi sekä työhyvinvoinnin kehittämistä. Työhyvinvointi tulee ottaa mukaan kaikkeen päätöksentekoon. Tarvitaan uudenlaista verkostoitumista eri toimijoiden kesken. On kehitettävä suunnittelua ja johtamista sekä hyödynnettävä teknologiaa ja sähköistä viestintää. Erityistä huomiota on kiinnitettävä seniorien osaamisen hyödyntämiseen sekä ammattitaidon ja kokemuksen siirtämiseen nuoremmille. Työtä ja työelämää on kehitettävä inhimillisemmäksi. Erilaisilla ihmisillä on oltava sijaa työelämässä. Työelämään on voitava palata nykyistä helpommin sairastumisen tai vammautumisen jälkeen. On kehitettävä erilaisia työnteon ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä. Tutkimusja kehittämistieto on saatava nykyistä paremmin palvelemaan suomalaista työelämää. Vähäinen koulutus heikentää niin ikään työllistymismahdollisuuksia, sillä osaamisvaatimukset töissä kasvavat jatkuvasti. Aikuiskoulutuksen kehittäminen elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti parantaa ikääntyvän työntekijöiden valmiuksia jatkaa työssä pidempään.

4 Suomessa 1990 luvulla aloitettu eläkepoliittinen varautuminen väestön ikääntymiseen sai jatkoa vuoden 2005 uudistuksessa. Näiden uudistusten vaikutuksesta Suomen työeläkejärjestelmä on sekä taloudellisesti kestävä että turvaa riittävät eläkkeet myös tulevaisuudessa. Uudistuksen vaikutusten seuranta osoittaa, että kehitys on mennyt hyvään suuntaan. Eläkkeelle siirtymisen ikä on nousussa samoin kuin ikääntyneiden työllisyysasteet. Kehitystä on seurattava ja eläkkeelle siirtymisiän nousua on monin tavoin tuettava jatkossakin. perusturvajärjestelmän uudistamiseksi; Kokoomuksen eduskuntaryhmä: Sosiaaliturvaa, palvelumaksuja sekä verotusta on uudistettava siten, että työnteko on aina taloudellisesti kannattavaa. Tämä edellyttää kannustinloukkujen purkamista. Perusturvajärjestelmän uudistamista selvittämään on syytä perustaa laajapohjainen työryhmä heti hallituskauden aluksi. Vastikkeetonta kansalaispalkkaa ei silti pidä toteuttaa, vaan perusturvajärjestelmämme on pohjauduttava jatkossakin syyperusteisuuteen ja tarveharkintaan. koulutus, tutkimus ja innovaatiojärjestelmän kehittämiseksi? Kokoomuksen eduskuntaryhmä: Suomen hyvinvointi ja menestys perustuvat korkeaan osaamiseen ja teknologiaan sekä innovaatiokykyyn. Globaalissa kilpailussa menestyminen edellyttää vahvuuksiemme kehittämistä, uusia innovaatioita ja niiden kaupallistamista. Kotimaisen osaamisen lisäksi tarvitsemme verkottumista, kansainvälisiä huippuosaajia ja yrityksiä. Korkea tutkimus ja tuotekehityspanostus on edellytys Suomen kilpailukyvylle. Innovaatiopolitiikalla luodaan edellytyksiä aloittavien ja jo toimivien yritysten kasvuedellytysten ja halukkuuden parantamiseksi. Julkisia tutkimus ja tuotekehityspanostuksia onkin lisättävä. Perusopetuksen korkea laatu ja voimavarat on turvattava. Ikäluokkien pienenemisestä seuraavat säästöt on kohdistettava opetuksen laadun parantamiseen esimerkiksi ryhmäkokoja pienentämällä. Kaikille nuorille on oltava tarjolla jatko opiskelupaikka. Ammatillisen koulutuksen on tuettava kilpailukykyä ja tuottavuutta sekä tuotettava työelämän edellyttämää ammattiosaamista. Ammatillisen koulutuksen rahoituspohjaa on uudistettava siten, että se kannustaa suuntaamaan aloituspaikkoja ja opetuksen sisältöä nykyistä paremmin työelämäntarpeita vastaavaksi. Elinikäinen oppimisen periaatteiden mukaisesti on turvattava ihmisten osaamisen ajantasaisuus. Korkeakoulupolitiikan uudistamisen lähtökohtana on oltava koulutuksen ja tutkimuksen laadun parantaminen. Samalla luodaan edellytyksiä huippuosaamiselle. Korkeakoulut on koottava vahvemmiksi kokonaisuuksiksi ja samalla niiden omaa profiilia on vahvistettava. Yliopistojen perusvoimavaroja on lisättävä. Koulutuksen ennakointijärjestelmän perusteita on kehitettävä. SPD: Väestön ikääntyessä tarvitsemme kaikkien panosta työelämään. Tärkeintä on nostaa työllisyysastetta. Työllisyysasteen nostamiseksi on lyhennettävä opintoaikoja, myöhennettävä keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää sekä luotava mahdollisuuksia kotona oleville palata

5 työelämään ja saatava työttömille työmahdollisuuksia. Kaikki tämä edellyttää mm. työyhteisöjen kehittymistä niin, että työssä voidaan jatkaa nykyistä pidempään, parempaa opintotukea ja opintojen ohjausta sekä oikeita kannustimia niin että työssä käynti on aina kannattavaa. Hallituksen tulee edistää aktiivisesti kunta ja palvelurakennehanketta ja puitelain toteuttamista kunnissa. Julkisen palvelutuotannon tuottavuutta voidaan lisätä kehittämällä palvelurakenteita, vähentämällä päällekkäisyyksiä ja tehostamalla tietotekniikan käyttöönottoa. Tässä kehitystyössä on huomioitava myös henkilöstön esitykset ja näkemykset. Kehitystyössä tulee huolehtia siitä, että päätökset tehdään kunnissa eikä kuntia ohjata pakkoulkoistamiseen. Vaalikaudella tarvitaan toimia työssä jaksamisen ja yleisen työhyvinvoinnin parantamiseksi. Inhimilliseen työelämään kuuluu huolehtiminen työntekijöiden jaksamisesta. Vastentahtoisten epätyypillisten työsuhteiden käyttöä on vähennettävä ja pätkätöitä muutettava pysyviksi työsuhteiksi. Julkisen sektorin on omilla toimillaan vaikutettava pätkätöiden vähentämiseen. Vuokratyövoiman käytölle tulee asettaa selkeät ehdot ja parantaa vuokratyöntekijöiden asemaa. Työelämän pelisääntöjen valvontaa ja työpaikkojen luottamushenkilöiden asemaa tulee vahvistaa. Vaalikaudella tulee jatkaa ja laajentaa yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa luotua työelämän laatua ja tuottavuutta samanaikaisesti vahvistavaa kansallista ohjelmaa, jossa keskeistä on osaamisen ja johtamisen kehittäminen. Vanhemmuus ja työelämä tulee voida sovittaa yhteen nykyistä paremmin. Päivähoidon saatavuudesta ja laadusta on huolehdittava. Pienten lasten ja koululaisten vanhemmille tulee mahdollistaa heidän halutessaan nykyistä paremmin osa aikatyön tekeminen. Osittaista hoitorahaa ja osapäivähoitoa on kehitettävä. Työn ja perheen yhteensovittamisessa on myös huomioitava väestön ikääntymisen vaikutukset. Työssäkäyville tulee turvata mahdollisuudet auttaa ja hoitaa iäkkäitä vanhempiaan joustavilla työaikajärjestelyillä. Lupaukset tämän päivän ja tulevaisuuden eläkkeistä on pidettävä. Eläkejärjestelmän uskottavuutta ei tule heikentää jatkuvilla muutoksilla. Eläkkeiden turvaamiseksi työeläkerahastointia on vahvistettava ja nostettava. Työeläkemaksuja on syytä nostaa noin 0,2 prosenttiyksikköä vuodessa. Myös valtion omaa eläkerahastointia on vahvistettava. Työeläkkeitä koskevat asiat on valmisteltava edelleen yhteistyössä keskeisten työmarkkinajärjestöjen kanssa siten, että eläkejärjestelmän kestävyys turvataan. Vanhustenhuollon palveluita on lisättävä sekä kotihoidossa että laitoshoidossa painottaen kotipalveluiden ja omaishoitajien tukipalvelujen lisäämistä ja laitoshoidon laadun parantamista. Hyvinvointipalveluihin tarvitaan uutta työntekijää. Laaditaan yli vaalikauden ulottuva suunnitelma, jolla varaudutaan vanhustenhuollon kestävään ja laadukkaaseen kehittämiseen. Kunnille tulee luoda selkeät normit vanhustenhuollon palvelutasosta. Terveydenhuollon painopiste tulee siirtää terveyden edistämiseen. Väestön terveystasoa tulee parantaa sekä väestöryhmien välisiä terveyseroja vähentää. Julkista terveydenhuoltoa tulee kehittää edelleen koko maassa. Sosialidemokraateille perusturva on varmuutta työstä, asunnosta, koulutuksesta, tarvittavista sosiaali ja terveyspalveluista sekä kattavasta sosiaaliturvasta. Työllä ansaittua eli ansiosidonnaista sosiaaliturvaa täydentää syyperusteinen vähimmäisturva ja viimesijainen toimeentulotuki. Vähimmäistoimeentuloa koskevien etuuksien taso ja keskinäiset suhteet tulee selkiyttää. Vaalikaudella on tehtävä kohdennettuja parannuksia sosiaaliturvaan. Tämä edellyttää valmiutta nostaa vähimmäispäivärahoja. Tavoitteena on, että työn tekeminen ja vastaanottaminen on aina kannattavaa, ensisijaisilla etuisuuksilla tullaan toimeen ja toimeentulotukea tarvitaan vain tilapäisesti. On mahdollistettava tukien saaminen rinnakkain palkkatulojen kanssa määräajan, esimerkiksi asumistuen osalta. Ikääntyminen edellyttää myös osaavan työvoiman kouluttamista ja nuorten joustavaa siirtymistä työelämään. Koulutuksellinen tasa arvo ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy ovat tärkeitä tavoitteita. Perusopetuksen laatua vahvistetaan turvaamalla oppilaille riittävästi opetusta ja ohjausta. Aamu ja iltapäivätoimintaa tulee laajentaa uudistamalla samalla koulun toimintamuotoja ja harrastetoimintaa tulee tuoda koulupäivän yhteyteen. Oppilashuollon palveluja on lisättävä sekä peruskoulussa että toisella asteella. Kaikille peruskoulun päättäville tarjotaan koulutuspaikka. Työpajoja ja oppisopimuspaikkoja on lisättävä. Ammatillisessa peruskoulutuksessa lisätään aloituspaikkoja

6 aloille, joilla on työvoimatarvetta. Käynnistetään koulutuksen keskeyttämisen vähentämiseen suunnattu ohjelma. Tehostetaan oppilaan ja opintojen ohjausta ja turvataan ohjauksen riittävyys niin lukioissa kuin ammatillisessa koulutuksessa. Koulutuksellinen tasa arvo on turvattava maksuttomalla tutkintoon johtavalla opetuksella. Opintotuessa tarvitaan kokonaisuudistus, jossa arvioidaan nykyjärjestelmän toimivuus valmistumisen nopeutumisen kannalta. Opintorahaan tulee tehdä 15 prosentin korotus välittömästi vaalikauden alussa. Toisen asteen ammattiin opiskelevien sekä ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoa tulee parantaa. Tavoitteena on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja alueellisesti kattava korkeakoululaitos, joka luo pohjan innovaatiojärjestelmän toimivuudelle. Korkeakoululaitosta tulee kehittää. Korkeakoulutuksen laatua on parannettava ja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitus turvattava. Rahoituksen suuntaamisessa tulee painottaa korkeakoululaitoksen rakenteellista kehittämistä. Osaamispohjaisen talouden perustaa tulee vahvistaa toteuttamalla tieteen, teknologian ja innovaatiopolitiikan lisärahoitusohjelma Tiede ja teknologianeuvoston ehdotusten mukaisesti. Aikuiskoulutusjärjestelmä on uudistettava tavoitteena entistä laajempi aikuiskoulutukseen osallistuminen. Muutosturvaa tulee laajentaa niin, että pidempikestoiseen ammatilliseen koulutukseen on taloudelliset edellytykset. Koulutuksellinen tasa arvo on edelleen ongelma. Ammatillista tutkintoa vailla olevia on työelämässä yli henkilöä. Hallitukselta vaaditaan koulutus ja rahoitusratkaisuja, jotka helpottavat vähän koulutusta saaneita ja niitä, joilla on vanhentunut toisen asteen ammatillinen tutkinto. Myös ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen jatko ja täydennyskoulutukselle tulee osoittaa riittävät voimavarat. Aktiivinen, täysi kansalaisuus on nostettava keskeiseksi aikuiskoulutuspolitiikan tavoitteeksi. Siksi vapaan sivistystyön resursseja ja kansalaisjärjestöjen koulutus ja sivistystyön voimavaroja on lisättävä. VASEMMISTOLIITTO: Väestön ikääntymisestä ja muista syistä aiheutuvaan väestön hoito ja hoivatarpeen kasvuun on varauduttava turvaamalla suomalaisen hyvinvointivaltion perusrakenne. Julkisten palvelujen tuottavuutta on parannettava esimerkiksi työn organisointia ja johtamista kehittämällä ottaen kuitenkin huomioon sen, että hoito ja hoivatoimenpiteissä sekä muissa vastaavissa henkilökohtaisissa palveluissa on oltava riittävä määrä osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä. Julkisesti rahoitetun palvelutuotannon kehitys on turvattava riittävin julkisin panostuksin, jotka pääosin rahoitetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisella verotuksella. Valtion on tuettava alueellisesti tasapainoista kehitystä. Kuntarajat eivät saa olla järkevän palvelutuotannon esteenä. Kasvua ja aluetalouksien uudistumista tulee tukea alueiden kehittämisellä. Kehittämisen tulee tähdätä vahvempien aluekokonaisuuksien syntymiseen maaseudun elinkelpoisuuden ylläpitämiseksi koko maassa. Työelämän vaatimusten koventuminen ja työsuhteiden pätkittyminen, pirstoutuminen ja epätyypillistyminen edellyttävät työelämää koskevan turvan kaikinpuolista parantamista ja muutoksista aiheutuvien epäkohtien korjaamista. Pätkä ja vuokratyötä tulee säädellä ennen kaikkea työntekijäin suojaksi. Työhyvinvoinnin parantamiseen liittyy olennaisesti myös työ ja perhe elämän yhteensovittamista. Suomen vanhempainvapaajärjestelmää tulee kehittää siihen suuntaan, että isän osuutta siinä lisätään. On tarpeen tasoittaa vanhempainvapaista erilaisille työnantajille koituvia kustannuksia. Hallitus voi vaikuttaa näihin kysymyksiin sekä

7 työmarkkinaratkaisun yhteydessä että muutoinkin esimerkiksi parantamalla vanhempien työajankäytön joustomahdollisuuksia kehittämällä lasten hoitoon liittyviä vaihtoehtoja. Työntekijöiden työssä jaksamisen ja muun työhyvinvoinnin lisäämiseksi on kehitettävä työterveydenhoitoa ennaltaehkäisevämmäksi. Työterveydenhoidon palvelujen tasavertaisuutta on lisättävä ulottamalla ne koskemaan mahdollisimman monia työntekijöitä maan eri osissa. Erityistä painoa on pantava ikääntyneemmän väestön työhyvinvoinnin parantamiseen. Työllisyysasteen nostolle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää onnistumista siinä, että eläkkeelle lähtemisikä nousee nykyisestä. Tätä tavoitetta tukee myös osa aikaeläkkeen pitäminen yhtenä vaihtoehtona täydellisen eläköitymisen sijaan. Työeläkejärjestelmämme kehittäminen riippuu keskeisesti työnantajista ja työntekijöistä, jotka rahoittavat järjestelmän. Eläkejärjestelmän pitkäjänteistä kehittämistä on jatkettava niin, ettei järjestelmään tule jatkossakaan kohdistumaan suuria yhtäkkisiä maksujen korotuspaineita. Yksityisestä eläkevakuutusjärjestelmästä ei saa verotuksen kautta eikä muin keinoin kehittää vaihtoehtoa yleiselle järjestelmälle. Perusturvaa on kehitettävä niin, että työmarkkinatuki ja peruspäiväraha sekä sairauspäiväraha, vanhempainraha ja muiden vastaavien syyperusteisten etuuksien vähimmäistaso ja täysi kansaneläke yhtenäistetään samalle tasolle. Tätä tasoa on nostettava. Samalla on pienituloisten taloudellista asemaa helpotettava nostamalla pienten tulojen verovapautta (ks. vastausta kohtaan 3). Opintorahaan tarvitaan välittömästi 15 prosentin tasokorotus ja opintotuen asumislisä tulee muuttaa ympärivuotiseksi. Myös opiskelijoiden opintoraha on aihetta yhtenäistää. Sen sijaan emme hyväksy opiskelun maksuttomuudesta luopumista. Maamme koulutus, tutkimus ja innovaatiojärjestelmää on kehitettävä olemassa oleville perusteille sen alueellista perustaa vahvistaen. Riittävästä tutkimus ja innovaatiojärjestelmän rahoituksesta ja perustutkimuksen korkeasta on huolehdittava elinkeinoelämämme kilpailuaseman säilyttämiseksi. Perustutkimuksen asema on kuitenkin turvattava. Koulutusjärjestelmää on kehitettävä vastaamaan entistä paremmin kansainvälistymisen tarpeita ja korkeakoulujärjestelmämme tulee säilyttää edelleen tasavertaisen avoimena myös ulkomaalaisille opiskelijoille. Peruskoulujärjestelmään on panostettava lisävoimavaroja, jotta koulunkäynti saadaan kaikille mielekkääksi ja kiinnostavaksi. Tulevien työvoimatarpeiden ennakointiin kuuluu myös koulupudokkaiden määrän minimointi. VIHREÄ LIITTO: Ikääntyminen lisää julkisen talouden menopaineita jo tällä vaalikaudella. Työllisyysaste on nostettava reilusti yli 70 prosentin, jotta valtion talous pysyy vahvana ja myöhempien sukupolvien maksettavaksi tuleva verorasitus kohtuullisena. Julkisesti rahoitetun palvelutuotannon tuottavuuden lisäämiseksi sekä kunta ja palvelurakenteen sekä työhyvinvoinnin kehittämiseksi Kunta ja palvelurakenteen uudistamista on jatkettava määrätietoisesti. Erityisen tärkeää kuntien yhdistyminen tai uusien yhteistyömuotojen kehittäminen on terveyden ja toimintakyvyn edistämisen, terveydenhuollon, opetuksen ja lastensuojelun sekä yhdyskuntasuunnittelun ja joukkoliikenteen parantamiseksi. Palveluiden tarkoituksenmukaisen tuottamisen lisäksi tulee johtotähtenä pitää demokraattisuutta Kainuun maakuntahallinnosta saatuja kokemuksia hyödyntäen. Kuntien rahoitus ja valtionosuusjärjestelmää on uudistettava läpinäkyvämmäksi ja yksinkertaisemmaksi.

8 Ratkaisut pääkaupunkiseudun hallinnosta, yhteistyöstä ja liikenteestä tulee tehdä mahdollisimman nopeasti. Samalla on pidettävä huolta siitä, että myös muiden kaupunkiseutujen toimivuus turvataan. Julkisen sektorin tuottavuuden parantamiseen tähtäävää ohjelmaa on arvioitava uudelleen. Johtamisen merkitystä on korostettava ja huolehdittava julkisen sektorin johtajien ammattitaidosta ja täydennyskoulutuksesta. Kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset on turvattava kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman ehdotusten mukaisesti. Keskimääräistä eläköitymisikää olisi pystyttävä edelleen nostamaan parilla vuodella, sillä ikäihmisissä on suurin potentiaali työvoiman tarjonnan kasvattamisessa. Mahdollisia keinoja voisivat olla ikääntyville työntekijöille suunnatut hoivajoustot, työkykyä ylläpitävä kuntoutus ja jatkuvan kouluttautumisen mahdollisuus. Työssä jaksamista edesauttaa mahdollisuus yhdistää joustavasti työtä ja perhe elämää. Vanhemmuuden kustannukset on jaettava tasan kaikkien työnantajien kesken. Isyysvapaata tulee pidentää kolmeen kuukauteen. Eläkejärjestelmän kehittämiseksi Eläkkeelle jääneiden terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Terveempään ja turvallisempaan vanhuuteen päästään pitämällä huolta ikäihmisten fyysisestä kunnosta, torjumalla masennusta sekä vahvistamalla yhteisöllisyyttä esim. asuntopolitiikan keinoin. Vihreät esittävät uutta takuueläkejärjestelmää, jolla kaikille turvataan vähintään 600 euron verovapaa eläke. Perusturvajärjestelmän uudistamiseksi Perusturvajärjestelmää tulee pikaisesti uudistaa, sillä työelämän murroksen takia sosiaaliturvamme ei enää vastaa ihmisten tarpeisiin. Kaikkien ihmisten perusturva on taattava selkeästi ja oikeudenmukaisesti ja työnteon on oltava aina kannattavaa. Jo tällä vaalikaudella olisi perusturvan kehittämiseksi mahdollista, että alle euron kuukausitulot vapautetaan veroista työnteon kannattavuuden parantamiseksi ja työllisyysasteen nostamiseksi vähimmäisetuuksien tasoa korotetaan, kannustinloukkuja puretaan ja eri vähimmäisetuuksia yhdistetään köyhyyden ja väliinputoamisen vähentämiseksi palkkatyön ulkopuolella olevien työtätekevien (esim. yrittäjät ja apurahatutkijat ja taitelijat) sosiaaliturvaa parannetaan luovan työn tukemiseksi ja yhdenvertaisuuden turvaamiseksi Pitkän aikavälin ratkaisuksi vihreät ovat esittäneet perusturvaa parantavaa ja työhön kannustavaa perustuloa. Vaalikauden alussa tulisi asettaa parlamentaarinen komitea pohtimaan perusturvajärjestelmän kehittämistä toimeentulon turvaavaan, köyhyyttä vähentävään ja työnteon kannattavuutta parantavaan suuntaan. Koulutus, tutkimus ja innovaatiojärjestelmän kehittämiseksi Suomen kilpailukyvyn edellytys on toimiva, laadukas, tasa arvoinen ja luovuuteen kannustava koulutusjärjestelmä peruskoulusta lukio ja ammattikoulutukseen ja edelleen korkeakouluihin. Ikäluokkien pienenemisestä aiheutuvat säästöt tulee käyttää koulutuksen laadun parantamiseen. Tärkeää on myös korjata puutteet oppilashuollossa, oppilaanohjauksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen rahoituksesta ja laadusta on huolehdittava ja rahoitusjärjestelmä pidettävä ennallaan. Korkeakoulutuksen rakenteen kehittämistä duaalimallin pohjalta on jatkettava. Koulutuspaikkojen määrä on sovitettava realistisiin työllistymismahdollisuuksiin eri koulutusasteilla.

9 Korkeakoulujen ja Suomen Akatemian tutkimusrahoitusta on lisättävä samalla, kun yliopistojen uudistumista ja itsenäisyyttä vahvistetaan. Tutkintoon johtavan koulutuksen maksuttomuus on paitsi tasa arvoisuuden tae, myös kilpailutekijä, jonka avulla Suomeen houkutellaan lahjakkaita opiskelijoita ja tuetaan korkeakoulujen kansainvälistymistä. Innovaatiojärjestelmä kärsii liiasta byrokratiasta ja korkeakoulujen perusrahoituksen jälkeenjääneisyydestä. Korkeakoulujen perusrahoitusta on lisättävä, jotta tutkijoiden mahdollisuuksia pysyviin työsuhteisiin ja urakehitykseen pystytään parantamaan. Tutkimuksen ja kehityksen voimavaroja on lisättävä vastaisuudessakin. Lisävaroja on kohdennettava erityisesti ympäristöteknologian kehittämiseen ja kaupallistamiseen sekä sosiaalisiin innovaatioihin. Luovuus, innovaatiot ja yrittäjyys kulkevat käsi kädessä. Innovaatiojärjestelmän kehittämiseksi tarvitaan nykyistä enemmän riskirahoituspääomaa, liiketoimintaosaamisen vahvistamista ja innovaatioiden markkinoille pääsyn edistämistä. RKP: Mitä keinoja eduskuntaryhmänne pitää tärkeimpänä julkisten palveluiden saatavuuden varmistamiseksi koko maassa näissä oloissa? Mitä pitäisi tehdä julkisesti rahoitetun palvelutuotannon tuottavuuden lisäämiseksi sekä kunta ja palvelurakenteen kehittämiseksi; Jatketaan työtä kunta ja palvelurakenteen vahvistamiseksi hyväksytyn puitelain suuntaviivojen mukaisesti laajennetulla peruspalveluita tuottavalla yhteistyöllä ja kannustamalla kuntia vapaaehtoisiin kuntaliitoksiin. Hallituksen tulee arvioida kuntien toimenpiteitä syksyllä 2007 ja päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä. 3 Valtionosuusjärjestelmä uudistetaan niin, että se tukee kestävän kunta ja palvelurakenteen syntymistä. Valtionosuusjärjestelmän tulee edelleen tehokkaasti tasoittaa kuntien toimintaedellytyksiä maan eri osissa. Tuottavuutta voidaan myös parantaa hyödyntämällä uutta teknologiaa ja enenevässä määrin yksityisten tuottajien ja kolmannen sektorin palveluita huolehtimalla samalla siitä, että kansalaisten oikeussuoja toteutuu palvelukonsepteista riippumatta. Palveluseteleiden käyttö tulisi laajentaa terveydenhuoltoon. työhyvinvoinnin ja eläkejärjestelmän kehittämiseksi; Hallituksen tulisi käynnistää työelämän laadullinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää työssä jaksamista erityisesti julkisella sektorilla ja kehittää sekä kokeilla joustavia työaikajärjestelyjä, esimerkkinä Ruotsissa laajasti käytössä oleva 3+3 järjestelmä. Vuorotteluvapaajärjestelmä pitäisi vakinaistaa. Edelliset toimenpiteet tähtäävät myös pidentyviin työuriin, joilla turvataan veropohja ja nostetaan tuottavuutta. Samalla pitäisi mahdollistaa jo eläkkeellä olevien mahdollisuuksia joustavan osa aikatyöhön ilman suuria taloudellisia menetyksiä. Eläkemaksuja jouduttaneen tarkistamaan ylöspäin. perusturvajärjestelmän uudistamiseksi; Perusturvajärjestelmään tarvitaan perusteellinen muutos, jolla nykyisiä perusetuuksia kootaan yhteen ja niiden hakemista ja myöntämistä yksinkertaistetaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita kaikille maksettavaa perustuloa, vaan syyperusteinen harkinta säilytetään. koulutus, tutkimus ja innovaatiojärjestelmän kehittäminen Panostaminen perus ja ammattikoulutukseen sekä perustutkimukseen on välttämättömyys sille, että saadaan osaavaa työvoimaa myös julkiselle sektorille ja koko maahan. Ammattikouluverkostoa kehitetään toiminnalliseksi lisäämällä yhteistyötä, yhteistoimintaa ja

10 oppilaitoksia yhdistämällä. Korkeakoulujen yhteistyötä kehitetään niin, että Suomeen muodostetaan innovatiivisia ja kilpailukykyisiä yliopistokokonaisuuksia jotka pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa. Alueellisia osaamisklustereita on kehitettävä tärkeänä voimavarana maakunnille ja koko maalle. KRISTILLISDEMOKRAATIT: Valtion tulee huolehtia, että kaikilla kunnilla on riittävät edellytykset palvelujen tarjoamiseen kuntalaisilleen. Kunnalliset peruspalvelut tulee järjestää riittävän väestöpohjan omaavilla alueilla ottaen huomioon olosuhteet maan eri osissa. Kuntakokoa on syytä kasvattaa ensi sijassa vapaaehtoista tietä. Julkisen sektorin kasvavaa taakkaa sosiaali ja terveydenhuollon sektorilla voidaan keventää parhaiten sairauksien ja henkisten sekä sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyllä. Elintapasairauksien ja mielenterveysongelmien, syrjäytymisen ja sosiaalisten ongelmien määrä tulee saada laskuun. Tietotekniikan mahdollisuudet toiminnan tehostamiseen tulee hyödyntää järjestelmällisesti. Siirtymistä työelämästä eläkkeelle tulee kehittää joustavaksi siten, että yksilölliset erot ja tarpeet otetaan huomioon. Eläkkeiden indeksijärjestelmää on kehittävä oikeudenmukaisemmaksi. Ikääntyneiden taloudellista asemaa tulee parantaa pienimpiä kansaneläkkeitä korottamalla, eläkkeensaajien verotuksen epäkohtia poistamalla ja luomalla terveydenhuoltokuluille yhtenäinen maksukatto. Ikääntyneiden laadukkaiden palvelujen ja hoivan tyydyttävän tason turvaamiseksi tarvitaan vähintään 4000 uutta työntekijää vanhustenhuoltoon. Tämän toteutuminen edellyttää hoitohenkilökunnan palkkaustason parantamista. Myös kotihoidon palveluja tulee lisätä. Lailla tulee säätää kriteereistä, joiden perusteella kuntien on järjestettävä vanhustenhuollon palvelunsa. Perusturvajärjestelmää tulee uudistaa siten, että se muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, mutta on lähtökohdiltaan syyperusteinen. Tuloloukut tulee purkaa. Tarvitaan työn, opintojen, yrittäjyyden ja perheen yhteensovittamista sekä merkittäviä panostuksia perhetukiin. Minimiäitiys ja vanhempainraha on nostettava vähintään työttömyysturvan peruspäivärahan tasolle. Painotamme perhehoidon, omaishoidon ja lasten kotihoidon kehittämistä julkisia terveys ja sosiaalipalveluja tärkeällä tavalla täydentävinä hoidon ja hoivan muotoina. Vaalikauden tavoitteina ovat syntyvyyden nostaminen sekä perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja lapsiköyhyyden vähentäminen. Vastuullinen perhepolitiikka edellyttää panostuksia lapsiköyhyyden vähentämiseksi ja tarttumista niihin syihin, jotka heikentävät mahdollisuuksia lasten saamiseen parhaassa hedelmällisyysiässä. Raskauden keskeytysten määrää tulee pyrkiä vähentämään. Perheiden hyvinvoinnin tärkeyttä nostaisi, mikäli hallitukseen nimitettäisiin perheministeri. On entistä tärkeämpää, että nuoret saavat viiveettä ammatillisen tai korkeakoulutuksen. Mm. opinto ohjausta lisäämällä ja parantamalla on keskeyttämisiä saatava vähenemään. Koulutuksen painopisteen tulee vastata paremmin työvoiman tarvetta. Sekä oppisopimuskoulutusta että työpajatoimintaa tulee lisätä. Yliopistojen tutkimus ja opetushenkilökunnan palkkaukseen on osoitettava riittävä rahoitus. Työvoimapoliittista koulutusta tulee kehittää vastaamaan paremmin elinkeinoelämän vaatimuksia ja näin paremmin myös työttömän työllistymistä. Valtion yritystukia välittävien, t&k rahoja suuntaavien ja vientiä edistävien organisaatioiden yhteistoimintaa on lisättävä.

11 PERUSSUOMALAISET: Perussuomalaisten mielestä julkinen sektorimme erityisesti sosiaali ja terveyspalveluiden osalta on varsin tuottava ja tehokas, kun sitä verrataan moniin muihin eurooppalaisiin maihin. Tuottavuutta voidaan lisätä lähinnä kehittämällä toimintatapoja ja ottamalla käyttöön uutta tekniikkaa sekä lisäämällä kuntien välistä yhteistyötä. Samaan aikaan tarvitaan kuitenkin lisää työvoimaa esimerkiksi vanhustenhuoltoon. Vanhustenhuollon hoitomitoituksen vähimmäissuosituksista tulee tehdä kuntia velvoittavia ja Suomeen tulee perustaa vanhusasiamiehen virka. Kuntia ei tule ajaa valtion toimesta keinotekoisesti ahtaalle ja kuntaliitoksiin, kuten nyt ollaan valtiontalouden pitkään jatkuneesta kasvusta huolimatta edelleen vallanpitäjien toimesta tekemässä. Kuntia ei tule käsitellä tasapäisenä massana, vaan alueiden väliset erot tulee ottaa huomioon päätöksenteossa niin, ettei mennä vain vahvojen alueiden ehdoilla. Päätöksenteon ja palvelutuotannon keskittäminen isoihin yksikköihin ei johda säästöihin, vaan usein heikentää palveluita ja lähidemokratiaa. Palveluiden ostamisella yksityissektorilta julkisin varoin voi olla Perussuomalaisten mielestä lähinnä julkisen sektorin tuottamia palveluita täydentävä rooli. Työhyvinvointia tulee edistää puuttumalla nykyistä huomattavasti tiukemmin erityisesti julkisen sektorin käyttämiin määräaikaisiin työsuhteisiin ja niiden ketjuttamiseen. Lisäksi lapsen syntymästä työnantajalle aiheutuvat kustannukset tulee mielestämme jakaa tasan molempien vanhempien työnantajien kesken. Eläkejärjestelmää tulee kehittää niin, että tulevien eläkeläisten ei olisi tarpeen ostaa perinteisen eläketurvan rinnalle yksityisiltä markkinoilta lisäeläketurvaa. Eläkeindeksi tulisi Perussuomalaisten mielestä laskea periaatteella, jossa 50 % indeksitarkistuksesta seuraisi yleisen ansiotason nousua ja 50 % kuluttajahintaindeksiä, eikä kuten nyt, että vain 20 % korotuksesta seuraa yleistä ansiotason nousua. Kansaneläkkeen indeksin tulisi mielestämme muodostua myös periaatteella ja pelkän kansaneläkkeen varassa oleville tulisi suunnata 40 euron kuukausittainen veroton toimeentulolisä. Eläkeläisten epäoikeudenmukainen verotus suhteessa palkansaajiin tulee korjata, samoin paluumuuttajaeläkeläisten epäoikeudenmukainen verotus. Kaikki tulot, jotka jäävät alle 800 euron, tulisi olla kokonaan verottomia.

Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4. Asuntopolitiikka... 6. Kohti kestävää talousjärjestelmää... 7 Valtion talouspolitiikka... 8 Veropolitiikka...

Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4. Asuntopolitiikka... 6. Kohti kestävää talousjärjestelmää... 7 Valtion talouspolitiikka... 8 Veropolitiikka... Hyväksytty Sosialidemokraattiset nuoret ry:n XXV liittokokouksessa 6.-8.6.2014 JOHDANTO... 3 HYVINVOINTIPOLITIIKKA... 4 Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4 Sosiaalipalvelut... 4 Terveydenhuolto... 5 Asuntopolitiikka...

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013 Kristillisdemokraattinen linja 2013 JOHDANTO Kristillisdemokratia on kansainvälinen ideologia, joka kantaa monissa yhteiskunnissa merkittävää vastuuta valtion kehittämisestä. Kristillinen arvoperusta antaa

Lisätiedot

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013

JOHDANTO. Talouspolitiikka. Kristillisdemokraattinen linja 2013 Kristillisdemokraattinen linja 2013 JOHDANTO Kristillisdemokratia on kansainvälinen ideologia, joka kantaa monissa yhteiskunnissa merkittävää vastuuta valtion kehittämisestä. Kristillinen arvoperusta antaa

Lisätiedot

Vihreä tehtävä 2010 2014

Vihreä tehtävä 2010 2014 Poliittinen ohjelma Hyväksytty puoluekokouksessa 23.5.2010 ohjelma netissä: www.vihreat.fi/poliittinenohjelma Vihreä tehtävä 2010 2014 Sisällysluettelo Vihreä laatuyhteiskunta on ekologinen työn ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä. 1. Adoptio

Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä. 1. Adoptio Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä A 1. Adoptio Adoptiota on tarkasteltava lapsen edun näkökulmasta. Adoptiossa on ensisijaisesti kyse lapsen oikeudesta turvallisten vanhempien, äidin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset 1 2 Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9.5.2010 3 4 5 Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen

Lisätiedot

Vihreä perustulomalli Perusturvaa ja työnteon kannattavuutta parantava sosiaaliturvan ja verotuksen uudistus

Vihreä perustulomalli Perusturvaa ja työnteon kannattavuutta parantava sosiaaliturvan ja verotuksen uudistus Perustulotyöryhmän esitys puoluevaltuuskunnalle 30.1.07: Vihreä perustulomalli Perusturvaa ja työnteon kannattavuutta parantava sosiaaliturvan ja verotuksen uudistus 1. Perustulo: Ratkaisu työelämän ja

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

ZSJUUBKZZT Blujwjtnjb ZSJUUBKZZT PIKFMNB

ZSJUUBKZZT Blujwjtnjb ZSJUUBKZZT PIKFMNB ZSJUUBKZZT Blujwjtnjb ZSJUUBKZZT PIKFMNB Yrittajyysohjelma_v2.indd 1 21.5.2010 00:57:41 Yrittäjyysohjelma 2010 Suomen Kristillisdemokraatit r.p. Sisältö 1. Yrittäjä sitä työtä luo 3 2. Perustietoa suomalaisesta

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta Ratkaisujen Suomi Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta 27.5.2015 SISÄLLYS 1 SUOMEN TULEVAISUUDEN VISIO: SUOMI 2025 YHDESSÄ RAKENNETTU...5 2 TILANNEKUVA...6 2.1 Suomen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi

Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi Ruotsalainen kansanpuolue on ihmiskeskeinen puolue. Uskomme itsestään ja kanssaihmisistään vastuuta ottavaan yksilöön. Yhteiskuntamme

Lisätiedot

TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY

TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY JOHDANTO TALOUS...S. 4 FINANSSI-, TYÖ- JA ELINKEINOPOLITIIKKA HYVINVOINTI...S. 7 SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKKA SIVISTYS...S. 10 KOULUTUSPOLITIIKKA

Lisätiedot

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011 Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on välittävä ja menestyvä Suomi. Suomea kehitetään pohjoismaisena

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo

Kristillisdemokraattien. Yrittäjyysohjelma 2015. 1Yrittäjä sitä työtä luo 1 Kristillisdemokraattien Yrittäjyysohjelma 2015 1Yrittäjä sitä työtä luo 2. Perustietoa suomalaisesta yrittäjyydestä 2.1. Yrittäjyys 2.2. Yrittäminen 2.3. Yritysmuodot 2.4. Yksinyrittäjyys 2.5. Naisyrittäjyys

Lisätiedot