PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU"

Transkriptio

1 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A

2 2

3 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUSTARKASTELU Päijät-Hämeen liitto A ISBN ISSN

4 4

5 ESIPUHE Palvelurakenteen kehittäminen on maakunnan toiminnan avainkysymyksiä. Menestyminen maailman muutoksessa ja taloudelliset realiteetit pakottavat hakemaan kehittämistyöhön aivan uusia suuntia. Yksi keskeinen suuntaus viime aikoina on maakunnallisen, alueellisen ja seudullisen näkökulman vahvistuminen osana tarkastelua. Vaikka kunnat ovat palvelurakenteen keskeisimpiä toimijoita, nähdään kuntien välisen yhteistyön merkityksen korostuvan jatkuvasti palvelujen ohjaamisessa ja tuottamisessa. Kuntien välinen yhteistyö ei ole kuitenkaan ainoa keskeinen asia palvelurakenteen kehittämisessä, vaan kehittämisympäristö on erittäin monisyinen, ja se vaatii varsin laaja-alaista tarkastelua. Tämä raportti on laadittu Päijät-Hämeen liiton toimeksiannosta. Raportti tarkastelee palvelurakenteen kehittämisen toimintaympäristöä ja palvelurakenteen kehittämistä tulevaisuussuuntautuneesti vuoteen Työssä on haettu keskusteluun uusia tulokulmia ja tarkasteltu palvelurakenteen kehittämistä monipuolisen ennakkoluulottomasti. Tämän vuoksi kirjoittajiksi etsittiin tekijöitä, jotka eivät välttämättä edusta alan perinteistä tutkijakuntaa. Evästyksenä kirjoittajille annettiin kehotus "irrotella" käsiteltävän aiheen parissa ilman ennakkosensuuria. Raportin on kirjoittanut Lahden yliopistokeskuksessa toimiva monitieteinen GARMI-ryhmä. Ryhmään kuuluivat erikoistutkija, TkT Vesa Harmaakorpi Teknillisen korkeakoulun Lahden keskuksesta; erikoistutkija, TkT, VTL Helinä Melkas Teknillisen korkeakoulun Lahden keskuksesta; professori, KTT Timo Pihkala Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksiköstä; kehityspäällikkö, YTM Tomi Tura Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasta ja kehityspäällikkö, FM Tuomo Uotila Teknillisen korkeakoulun Lahden keskuksesta. Kirjoittajien työtä paimensi ohjausryhmä, johon kuuluivat allekirjoittaneen lisäksi kunnanjohtaja Päivi Rahkonen Hollolasta ja erityisasiantuntija Jaana Simola Päijät-Hämeen liitosta. Lahti Esa Halme maakuntajohtaja 5

6 6

7 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Selvityksen lähtökohdat Selvityksen tavoitteet ja rajaus TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN KEHITYS TULEVAISUUDESSA Vaikuttavat ilmiöt ja megatrendit Poliittiset ja maailmantaloudelliset ilmiöt Sosioekonomiset kehitystrendit Teknologiset kehitystrendit Demografiset kehitystrendit Yhteenveto megatrendeistä ja ilmiöistä Muuttuva hallinnollinen toimintaympäristö Hallintoreformi Moniportainen hallinto Kunta- ja seutuyhteistyö Kehittämistyön ohjelmalähtöisyys Palvelurakenteen kansallinen ohjaus Yhteenveto hallinnollisesta toimintaympäristöstä Muuttuva taloudellinen toimintaympäristö Kuntasektorin talouden kehitys Kuntien tulot ja menot Sosiaali- ja terveystoimen rahoitus Alue- ja kuntatalouden erityiskysymyksiä Yhteenveto taloudellisesta toimintaympäristöstä Keskeisiä faktoja Päijät-Hämeestä Väestön kehitys Kuntatalous Työmarkkinoiden kehitys Elinkeinot, tutkimus ja kehitys Yhteenveto faktoista Päijät-Hämeen palvelurakenteen kehittämisen nykytila Taustaksi: palveluteema osana kuntien strategiaa Kuntien palvelurakenne ja palvelustrategiatyö Poimintoja sosiaali- ja terveystoimialalta TULEVAISUUSTARKASTELU VUOTEEN Taustaa Päijät-Hämeen mahdolliset skenaariot Skenaario 1: Nykyiset toimintamallit jatkuvat Skenaario 2: Pienten korjausten tie Skenaario 3: Päijät-Häme benchmarking-maakuntana Skenaarioiden reimarit Yhteenveto skenaarioista

8 4 PÄIJÄT-HÄMEEN ALUEELLISEN PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISEN YDINASIOITA Tulevaisuuden kunta-asiakkaat Alue kuntaklusterina Verkostoituminen kuntaklustereissa Innovatiivisuus julkisessa palvelutuotannossa Palvelurakenteen uusi mosaiikki Kuntien palvelutuotannon uudet muodot Työllisyys-, sosiaali- ja talouspolitiikan yhteydet Henkilöstön riittävyys Palveluohjauksen ja -ketjujen kehittäminen sekä sähköiset palvelut Laatukysymykset julkisessa palvelutuotannossa Hankintaosaaminen julkisessa palvelutuotannossa Muutoksen mahdollistaminen Kunnalliselämän pelisääntöjä Jättiloikka vai pitkä marssi? Muutosten motivointi PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE 2015 VISIONÄÄRINEN IHMETTELY Strategia-askeleet tulevaisuuteen miten palvelurakennetta pitäisi kehittää? Strategiavaihtoehdot ja niiden vaikutukset Strategiavaihtoehtojen tarkastelua Päijät-Hämeen palvelurakenteen tulevaisuusstrategia Keskeisiä kehittämisteesejä LOPUKSI LÄHDELUETTELO LIITE 1 8

9 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen lähtökohdat Kuntasektori joutuu jatkuvasti kiristyvissä taloudellisissa olosuhteissa vastaamaan lakisääteisestä ja vapaaehtoisesta palvelutuotannostaan. Kuntien menot uhkaavat kasvaa tuloja enemmän kiihtyvällä tahdilla. Erilaiset tulevaisuuden megatrendit, kuten väestön ikääntyminen, voimistavat tätä kehitystä entisestään. Kuntien palvelurakenne on selvästi murroksen edessä. Käsillä oleva tilanne pakottaa miettimään muun muassa mitä palveluja kunnan tulee ylipäätään tuottaa mitä palveluja kunta tuottaa itsenäisesti mitä kunnat tuottavat kuntayhteistyönä mitkä palvelut tulisi yksityistää mikä on kolmannen sektorin rooli palvelutuotannossa mitkä ovat sähköisen palvelutuotannon mahdollisuudet Kriittisiä kysymyksiä tulisi peilata erityisesti tulevaisuuden muutosvoimia ja megatrendejä vastaan. Alueilla on pystyttävä hahmottamaan tulevaisuuden toimintaympäristö, jotta palvelurakenne pystytään sopeuttamaan toimintaympäristön vaatimusten mukaiseksi. Tulevaisuudentutkimus voi toimia merkittävänä apuna tätä toimintaympäristöä hahmotettaessa. Alueellistuminen on yksi selkeä trendi yhteiskunnassa. Alueellistumisen taustalla ovat sekä taloudelliset että hallinnolliset syyt. Aluetaso nähdään enenevässä määrin oikeana yksikkönä kun toimitaan kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kuntataso nähdään tähän tehtävään liian pienenä ja valtiotaso taas liian suurena yksikkönä. Alueet olisikin nähtävä ikään kuin kuntien muodostamina klustereina, joiden toimintoja tulisi käsitellä kokonaisuutena. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että lähtökohtana olisi palveluiden tuottaminen alueellisina kokonaisuuksina, vaan kuhunkin palvelumuotoon tulee löytyä oikea yksikkökoko, olipa se sitten kunnallinen, seudullinen tai maakunnallinen. Palvelurakenteen suunnittelun koordinointi tulisi kuitenkin toteuttaa alueellisesti, jotta mahdolliset kuntaklusterin strategiset päämäärät, synergiahyödyt sekä palvelutuotannon laadukkuus, tuottavuus ja tehokkuus voidaan turvata. Alueen ja sen kuntien palvelurakenne on nähtävä merkittävänä alueellisen kilpailukyvyn elementtinä. Yksittäisten kuntien menestys on ratkaisevasti riippuvainen siitä, kuinka koko niiden muodostama alueellinen kuntaklusteri menestyy alueiden välisessä kilpailussa muun muassa elintärkeistä ihmis-, yritys-, pääoma- ja teknologiavirroista. Postmoderni kuntakuluttaja vaatii alueeltaan korkeatasoista palvelutuotantoa, mutta samalla hän on yksilöllinen kuluttaja, joka haluaa päättää itse tarvitsemistaan palveluista. Palvelujen lisäksi verotus säilyy myös merkittävänä kilpailutekijänä. Mikäli valtio ei kuten on oletettavaa tasaa tulevaisuudessa merkittävästi alueellisia eroja, tulee tehokkaan palvelutuotannon merkitys entisestään korostumaan alueellisena kilpailutekijänä sekä tasapainoiltaessa riittävän palvelutarjonnan ja kohtuullisen verotuksen välillä. 9

10 Kuntien ja alueiden talouksien kiristyessä keskustelu palvelurakenteesta keskittyy usein taloudellisten realiteettien ja näköalattomuuden valjastamana erilaisten hallinnollisten ratkaisujen hahmotteluun. Näitä ovat esimerkiksi pohdinnat palvelujen tuottamisen muodosta: siis esimerkiksi tuottaako palvelun yksittäinen kunta vai tuotetaanko se useamman kunnan yhteistyönä. Nämä pohdinnat ovat eittämättä omalta osaltaan tärkeitä, mutta voivat tuskin tuoda merkittävää helpotusta tulevaisuuden haasteisiin. Kysymyksenasettelussa olisikin keskityttävä ensisijaisesti siihen, mitä palveluita kuntasektorin tulee ylipäätään tuottaa, minkälaisilla yhteistyömuodoilla (kuntasektori, yrityssektori, kolmas sektori) palveluita tuotetaan sekä erityisesti siihen, miten yksittäisten palvelurakenteessa olevien prosessien laadukkuutta ja tehokkuutta voidaan merkittävästi parantaa. Palvelustrategia vastaa kysymykseen, miten kunnat selviävät palvelujen järjestäjinä tulevaisuudessa erilaisten muutosten ristitulessa. Kuntiin tarvitaan palvelustrategia, koska (1) kunnat vastaavat laeilla säädettyjen hyvinvointipalvelujen järjestämisestä ja (2) kunnilla on oikeus päättää, miten palvelut järjestetään. Palvelustrategioiden laatiminen on ajankohtaista juuri nyt siksi, että kuntien taloudellinen tila vaatii toiminnan ja palvelujen jatkuvaa kehittämistä ja tehokkuuden lisäämistä. Seudullinen ja muu kuntien yhteistyö ja sen lisääminen ovat välttämättömiä. Kuntien on myös etsittävä uusia vaihtoehtoja ja tuotantotapoja palveluiden järjestämisessä. Kuntien strategiset kannanotot ovat viesti yrityksille siitä, missä määrin tulevaisuudessa ostetaan palveluja markkinoilta. Yritykset voivat varautua investoinnein ja osaamispääomalla kysynnän muutoksiin. Näin varmistetaan kilpailun toimivuus. 1.2 Selvityksen tavoitteet ja rajaus Tämän selvityksen tavoitteena on esittää perusta ja raami tulevaisuuden vaihtoehtoisten kuntien palvelujen toteuttamistavoille. Tavoitteena on myös esittää edellytykset alueelle saatavista taloudellisista, sosiaalisista, väestöllisistä ja muista vastaavantyyppisistä hyödyistä erilaisissa mahdollisissa vaihtoehtomalleissa. Selvityksessä luodaan pohja Päijät-Hämeen maakunnan ja sen kuntien palvelutuotannon ja -rakenteen hahmottamiseksi noin kymmenen vuoden tähtäimellä. Selvityksen erityisfokus on palvelurakenteen sisällyttämisessä osaksi koko alueen kuntaklusterin strategiaa, tulevaisuuden kuntakuluttajan tarpeiden ymmärtämisessä sekä palvelurakenteen ja sen prosessien kehittämisen mahdollistamisessa. Selvityksessä hahmotellaan Päijät-Hämeen maakunnan nykytilaan ja Päijät-Hämeen kuntien palvelurakenteen nykytilaan pohjautuen palvelurakenteen kehittämiseen vaikuttavat megatrendit ja ilmiöt palvelurakenteen tulevaisuuden haasteet vuoteen 2015 Keskeisiä kysymyksiä tulevaisuuden palvelurakennetta suunniteltaessa on hahmottaa palvelurakenteen sisältö mitä tuotetaan kenelle tuotetaan miten tuotetaan 10

11 palvelurakenteen rahoitus alueen verotulot valtion tulonsiirrot palvelumaksut Tämä raportti sivuaa kaikkia edellä mainittuja asioita, mutta se keskittyy erityisesti siihen, minkälaisilla rakenteilla palveluja on mahdollista tulevaisuudessa tehokkaasti tuottaa. Palvelutuotannon tehokkuus luo keskeisen raamin sille, mihin käytössä olevat resurssit riittävät; siis mitä ja kenelle palveluja voidaan tuottaa käytössä olevan rahoituksen puitteissa. Palvelurakenteen tulevaisuuden haasteita tarkastellaan tulevaisuustaulukoiden avulla. Taulukot antavat suuntaa mahdollisille tulevaisuusskenaarioille, joille tulevaisuuden toimintamalleja voidaan hahmotella. Erityisesti tarkoituksena on etsiä kuntien palvelurakenteen uudistamisen suurimmat haasteet ja kipukohdat. Selvityksessä hahmotellaan myös keskeisiä kysymyksiä palvelutuotannon sisällöistä ja toimintamalleista, esitetään tulevaisuuden strategiavaihtoehdot ja arvioidaan niitä sekä listataan teesejä tulevaisuuden kehittämistyölle. Raportin rakenne noudattaa toimintaskenaariotyöskentelyn prosessia (kuva 1). Ensin kuvataan toimintaympäristöä ja sen kehitystä tulevaisuudessa. Kuvaukseen sisältyvät luvut kansallisen tai globaalin tason vaikuttavista ilmiöistä ja megatrendeistä, jotka ovat oleellisia myös alueellisella tasolla (luku 2.1), muuttuvasta hallinnollisesta toimintaympäristöstä (luku 2.2), muuttuvasta taloudellisesta toimintaympäristöstä (luku 2.3) sekä Päijät-Hämeen nykytilasta (luku 2.4 sisältäen joitakin keskeisiä faktoja). Myös Päijät-Hämeen palvelurakenteen kehittämisen nykytilaa kuvataan haastatteluselvityksen perusteella (luku 2.5). Tämän jälkeen kuvataan mahdolliset maailmat, eli pääoletusten määrittelyn perusteella arvioidaan eri vaihtoehtoja, minne Päijät-Häme voi mennä ja kuinka (luku 3). Raportin loppuosa keskittyy siihen, miten tästä voidaan jatkaa eteenpäin. Luku 4 useine alalukuineen kuvaa muun muassa tulevaisuuden kunta-asiakkaita, aluetta kuntaklusterina, verkostoitumista sekä erilaisia kehittämisen erityiskysymyksiä. Luvussa 5 pohditaan Päijät-Hämeen palvelurakennetta vuonna 2015 strategiavaihtoehtojen valossa sekä esitetään kehittämisteesit. Luku 6 on lyhyt loppuluku. Kuvan 1 prosessista käydään raportissa läpi kolme ensimmäistä laatikkoa. Prosessin jatko päätökset siitä, minne päätetään mennä, millä strategialla ja millaisin toimenpitein onkin sitten kunnallisten, seudullisten ja maakunnallisten päätöksentekijöiden ja toimijoiden tehtäväkenttää. 11

12 Mitkä ovat mahdolliset maailmat? Minne voimme mennä ja kuinka? Minne päätämme mennä? Kuka ja missä me olemme? Strategian valinta Toimenpideohjelma Kuva 1. Toimintaskenaariotyöskentelyn prosessi (mukailtu teoksesta Meristö 1991). Selvityksen aihealue on erittäin laaja, mikä yhdistettynä tiiviiseen työaikatauluun (neljä kuukautta) on muodostanut haasteellisen yhtälön. Selvityksessä joudutaan näin ollen sivuuttamaan keskeisiäkin asioita lyhyillä maininnoilla taikka rajaamaan ne pois käsiteltävistä teemoista. Selvitys tuo oman kontribuutionsa keskusteluun, jossa monilla erilaisilla mielipiteillä tuleekin olla sijansa. Myös selvityksen kirjoittajat edustavat monenlaisia näkemyksiä ja taustoja, mitä selvityksessä ei ole kovin paljon pyrittykään piilottamaan. 12

13 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN KEHITYS TULEVAISUUDESSA 2.1 Vaikuttavat ilmiöt ja megatrendit Poliittiset ja maailmantaloudelliset ilmiöt Globalisaatio on yksi keskeinen alueita koskettava poliittinen megatrendi. Sitran tutkimusten mukaan globalisaation yleiset peruspiirteet ovat riippuvuus: aluetaloudet ovat syvällisesti riippuvia toistensa kehityksestä ja suhdanteista liikkuvuus: ihmiset, pääomat, tavarat ja palvelut liikkuvat rajoista piittaamatta (Hautamäki 2001, 17). Globalisaatio ja talouden avautuminen ovat lisänneet kilpailua, tehostaneet markkinoiden toimintaa ja sitä kautta lisänneet hyvinvointia. Työ- ja pääomapanokset ovat kohdentuneet entistä tehokkaammin ja kansainvälinen työnjako on syventynyt. Samalla myös taloudelliset häiriöt välittyvät nopeasti maasta toiseen ja talouskehitys on herkkää huonolle politiikalle. Suomen kansantalous on avautunut ja kilpailu lisääntynyt. Parin viime vuosikymmenen aikana eniten on ehkä muuttunut aiemmin kilpailulta suojatun kotimarkkinasektorin toimintaympäristö. Rahoitus- ja hyödykemarkkinoiden toiminnan tehostuminen voi toisaalta myös kärjistää esimerkiksi työmarkkinoiden jäykkyyksien haitallisia vaikutuksia. Tästä esimerkkinä on keskimääräisen työttömyyden pitkä kesto. Jos työttömyysriski ei vähene, voi työttömyys laskea vain, mikäli työttömyyden kesto lyhenee (Valtiovarainministeriö 2002, 16 17). Kansainvälinen näkökulma on mukana kaikilla hallinnon osa-alueilla. Hallinnon täytyy tulevaisuudessa pystyä toimimaan tehokkaasti neljällä tasolla: globaalilla, EU-tasolla, kansallisella ja paikallisella. Hallituksen ja hallinnon toiminta ei siksi ole enää vain kotimaisten ja tänne vaikutuksensa ulottavien toimenpiteiden ohjausta. Suomen julkinen sektori on osa kansainvälistä verkostoa, jossa tärkeitä kumppaneita ovat paitsi muiden maiden julkiset sektorit myös Euroopan unionin elimet ja kansainvälistyvä yritystoiminta (VM 128:00/2001, 98). Globalisaation sosiaaliulottuvuuksia pohtineen Maailmankomission tuoreen raportin mukaan 'globalisaatio ei ole paha, mutta toteutus ontuu', koska ilmiötä ei osata hallita. Tähän asti globalisaatiosta puhuminen on keskittynyt talouselämään ja markkinoihin. Raportin mukaan lähestymistapaa pitää muuttaa niin, että kansainvälistymisen keskiöön nousee ihminen. Raportissa nähdään, että tämä merkitsee käytännössä sitä, että globalisaation eduista nauttinut maailma tekee reilun sopimuksen kehityksen ulkopuolelle jääneen maailman kanssa. (Helsingin Sanomat , A 14.) Kuitenkin myös suomalaiset työntekijät ovat menettäneet työpaikkojaan Kiinaan globalisaatiokehityksen seurauksena. Eräs tärkeä aspekti, jota ei ole juurikaan käsitelty laajemmin on globalisaation hyvien ja huonojen vaikutusten epätasainen jakautuminen valtioiden sisällä ja vaikutus aluetalouteen. Huonoista vaikutuksista ovat joutuneet osallisiksi kaikki alueet, mutta hyvät vaikutukset ovat kohdistuneet huomattavasti epätasaisemmin. 13

14 Yhä useammin on alettu puhua myös globaalista riskiyhteiskunnasta. Kohtaamamme riskit ovat enenevästi globaaleja, ja niitä vastaan on vaikea hankkia vakuutuksia. Ennen luotettiin kasvavan kysynnän ja jatkuvasti lisääntyvän materiaalisen hyvinvoinnin autuuteen. Tämä tie näytti tuottavan onnea ja autuutta läntiselle yhteiskunnalle. Tilanne on kuitenkin muuttunut: taloudelliset romahdukset, työttömyys, ympäristöongelmat sekä lisääntynyt rikollisuus ja terrorismi ovat havahduttaneet meidät uusien ongelmien eteen. Nämä tekijät tulevat muuttamaan läntistä yhteiskuntaa merkittävästi jo lähitulevaisuudessa, koska vaarana on, että yhdessä maailmankolkassa tapahtunut vakava kriisi saattaa johtaa dominoefektiin, jonka seuraukset suomalaisiinkin alueisiin voivat olla arvaamattomat. Kiina-ilmiö negatiivisessa mielessä on esimerkkinä siitä, että kansainvälinen kilpailu on erittäin kovaa. Kiina kykenee houkuttelemaan investointeja kaikkialta maailmasta halvan ja osaavan työvoimansa sekä kasvavien markkinoidensa ansiosta. Suomalaisetkin yritykset perustavat tuotantolaitoksia Kiinaan (Hautamäki 2003, 16). Kiina-ilmiön rinnalla on puhuttu myös Viro-ilmiöstä ja Italia-ilmiöstä. Nämä ovat myös luonteeltaan samanlaisia ilmiöitä, mutta investointien siirtymisten syyt ovat osittain erilaisia. Moni mahdollinen kriisi tai tapahtuma Itä-Aasiassa vaikuttaisi välillisesti Suomeen, mutta millään ei ole suoranaisesti niin suurta merkitystä Suomen kannalta kuin Kiinan tulevalla kehityksellä, sillä Kiinan onnistuminen merkitsee sen kohoamista maailman merkittävimmäksi talousmahdiksi Yhdysvaltain ja Euroopan rinnalle. On kuitenkin ainakin kolme uudistusta, jotka ovat tarpeen, jotta Kiina voisi pidemmällä tähtäimellä jatkaa menestyksekästä uudistuspolitiikkaansa: rahoitussektori kaipaa perusteellista remonttia, tappiolliset valtionyritykset on saneerattava ja poliittisia uudistuksia on sallittava. (Jakobson 2003, 23, 27.) Kiinan voimakkaasta kehityksestä johtuva Kiina-ilmiö nähdään keskustelussa yleensä negatiivisena asiana. Kiinan talouden kasvu on kuitenkin toisaalta ollut Suomen kannalta myös positiivinen ilmiö. Suomen kauppatase Kiinan kanssa on ollut toistaiseksi vuoteen 2002 asti hyvin voimakkaasti positiivinen: Suomen vienti Kiinaan on jatkuvasti ollut merkittävästi suurempi kuin tuonti Kiinasta. Se, miten jatkossa käy, riippuu siitä, miten Suomi ja sen alueet pystyvät pitämään huolta kilpailukyvystään ja ottamaan paikkansa kansainvälisessä työnjaossa. On jopa todennäköistä, että tietyntyyppinen työ menetetään tulevaisuudessa lähemmäksi voimakkaimmin kasvavia markkinoita tai halvemman hintatason maihin, mutta Kiinan kaltaisten maiden kehittyminen voi johtaa tulevaisuudessa myös vahvaan maailmanlaajuiseen talouskasvuun, josta Suomikin voi hyötyä merkittävästi. Kansainvälinen verokilpailu muun muassa EU:n laajentuessa kovenee ja vähentää mahdollisuuksia rahoittaa kasvavia palvelutarpeita verovaroin (Brunila ym. 2003, 20). Valtiovarainministeriön mukaan talouskasvun keskeisenä rakenteellisena uhkatekijänä voidaan Suomessa pitää suurta julkista sektoria ja kireää verotusta (VM 128:00/2001, 6). Jos Suomi aikoo säilyttää asemansa maailman kilpailukykyisimpien valtioiden joukossa, edellyttää suomalaisen hyvinvointimallin ylläpito sitä, että julkiset palvelut kyetään tuottamaan nykyistä pienemmillä yksikkökustannuksilla ja alhaisemmalla veroasteella (VM 128:00/2001, 40). Esimerkiksi World Economic Forumin toteuttamassa kansainvälisessä kilpailukykyarvioinnissa Suomen osalta vaikeimpina yritystoiminnan kehittymistä haittaavina tekijöinä mainittiin veroaste, tiukat työvoimaa koskevat säännökset sekä verotusta koskeva lainsäädäntö. Toisaalta kokonaisuutena ottaen Suomi on näissä kansainvälisissä kansakuntien kilpailukykyvertailuissa menestynyt erittäin hyvin. Hyvästä kilpailukyvystä huolimatta Suomea vaivaavat suuret yhteiskunnan rakenteelliset ongelmat: 14

15 ikääntyminen, työttömyys, epätasainen aluekehitys ja perhetyyppien muutokset. (WEF 2003; Hautamäki 2001, 7.) Päijät-Häme liittyy lähivuosina yhä tiiviimmin osaksi Helsingin metropolialuetta oikoradan valmistumisen ja muiden logististen ratkaisujen myötä. Hallitus on käynnistämässä Suomen kansallista globalisaatioselvitystä, jossa myös alueellinen ulottuvuus (alueellisen yhteistoiminnan laajentamistarpeiden tarkastelu sekä kaupunkinäkökulma, mm. metropolipolitiikka) tullee olemaan mukana, kun selvitetään Suomen mahdollisuuksia selviytyä globalisaation oloissa. (Sisäasiainministeri Kari Rajamäki Lahdessa , tiedote.) Sosioekonomiset kehitystrendit Maassamuutto, maahanmuutto ja perhetyyppien muutokset Maassamuutto on kiihtynyt lamavuosien jälkeen, ja muuttoliikkeen seurauksena väestö on edelleen keskittymässä muutamaan kasvukeskukseen. Vuosi 1998 oli viime vuosisadan toiseksi vilkkain muuttovuosi. Maassamuuton vilkastumiselle nähdään kolme syytä: 1. ne, jotka eivät voineet muuttaa lamavuosina, muuttavat nyt 2. kotikuntalain voimaantultua (1994) opiskelijoiden muutto on lisääntynyt 3. muutto on etupäässä kaupunkien välistä muuttoa paikkakunnille, jonne laman jälkeen on syntynyt työpaikkoja Väestö on nyt maassamme jakautunut siten, että joka toinen suomalainen asuu väestömäärältään suurimmissa 32 kunnassa joka toinen suomalainen asuu Rauma Imatra linjan eteläpuolella joka toinen suomalainen asuu 60 kilometrin levyisellä rannikkovyöhykkeellä Taloudellisen toiminnan keskittymistä ja sitä kautta muuttoliikettäkin kiihdyttävät seuraavat tekijät: markkinoiden koko ja läheisyys ovat tärkeitä monella alalla tiheät, monipuoliset työmarkkinat parantavat työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa tiedon levittyminen ja muut positiiviset ulkoisvaikutukset hyödyttävät lähellä toisiaan sijaitsevia yrityksiä monipuolinen kulttuuri- ja muu palvelutarjonta vetävät erityisesti nuoria keskuksiin (Hautamäki 2001, ) Muuttovoittoalueita ovat olleet viime vuosina ennen kaikkea Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun ja Jyväskylän seudut sekä Salon alue. Vuonna 2002 väestö väheni suhteellisesti eniten Kainuussa, Lapissa ja Etelä-Savossa. Muuttoliike vaikuttaa merkittävästi sekä muuttovoitto- että muuttotappiokuntien väestörakenteeseen. Maaseudulla ja pienissä syrjäisissä kunnissa vanhusten osuus väestöstä on jo tällä hetkellä suurempi kuin kaupungeissa. Kun muuttajat ovat yleensä nuoria, syntyvyys laskee muuttotappiokunnissa edelleen. Tästä syystä muuttotappiokunnissa vanhempien ikäluokkien ja eläkeläisten osuus väestöstä kasvaa ja huoltosuhde huononee entisestään. Joillakin alueilla jo tällä hetkellä asukasmäärä pienenee myös siitä syystä, että syntyneitä on vähemmän kuin kuolleita. (Brunila ym. 2003, 24.) 15

16 Suomi oli pitkään lähtömuuttomaa luvulla muuttovirta Suomeen alkoi ylittää lähtövirran. Suurelta osin se oli Suomesta lähteneiden paluumuuttoa, suomenkielisten muuttoa tai pakolaisuutta ja näin ollen riippumatonta Suomen työllisyystilanteesta. Viimeisten 25 vuoden aikana muutto Suomeen on ollut keskimäärin henkilöä ja muutto Suomesta henkilöä vuodessa. Ulkomaalaisten osuus muutossa Suomeen on vähitellen lisääntynyt. Ulkomailla on Suomen kansalaisia pysyvästi noin henkilöä, joista osa on potentiaalisia paluumuuttajia. Vuoden 2000 lopussa ulkomaista työvoimaa oli Suomessa noin henkilöä eli alle 2 prosenttia koko työvoimasta, mikä on kansainvälisesti hyvin vähän. Maahanmuuttajien työttömyysaste oli Suomessa vuonna 2000 keskimääräiseen työttömyysasteeseen verrattuna noin kolminkertainen. Suomessa työskentelevät maahanmuuttajat ovat näihin päiviin asti olleet koulutetumpia kuin paikallinen väestö keskimäärin. Nyt maahan on alkanut muuttaa myös heikommin koulutettuja. Maastamuutossa on samaan aikaan tapahtumassa päinvastainen kehityskulku. Muuttovirrat Suomesta painottuvat enenevästi nuoriin koulutettuihin henkilöihin, mikä vinouttaa väestö- ja koulutusrakennetta, ellei vastaavaa nuorten maahanmuuttoa onnistuta aikaansaamaan. (Valtiovarainministeriö 2002, ) Perhetyypeissä on tapahtunut muutoksia. Yleisin perhetyyppi on aviopari, jonka luona asuu lapsia. Tällaisia perheitä on 40 prosenttia, mutta niiden osuus laskee koko ajan. Jo neljäsosa Suomen väestöstä asuu yksin. Yli 20-vuotiaita yksinasuvia on noin 1,4 miljoonaa. Nuorten vuotiaiden yksinasuvien määrä on kasvanut voimakkaimmin. Toinen suuri ryhmä yksinasuvia ovat ikääntyneet, yli 65-vuotiaat naiset. Helsingissä jo puolet talouksista on yhden hengen sinkkutalouksia. Yksinasuvat naiset ovat tuloasteikon pohjalla. Tosin heidän taloudellinen tilanteensa paranee ikääntymisen myötä, toisin kuin yksinasuvien miesten, joiden tilanne puolestaan ikääntymisen myötä heikkenee. (Hautamäki 2001, ) Tuloerojen kasvu Pohjoismaisen hyvinvointivaltion yhtenä tavoitteena on ollut tuloerojen tasaaminen, jota on toteutettu progressiivisella verotuksella, sosiaalisilla tulonsiirroilla ja julkisilla, usein maksuttomilla palveluilla. Vuoden 1995 jälkeen tuloerot ovat kaikilla mittareilla mitaten kasvaneet maassamme, vaikka ne edelleenkin ovat pienimpiä maailmassa. Tuloerojen kasvuun ovat Hautamäen mukaan olleet syynä muun muassa seuraavat tekijät: hyvin koulutettujen palkat ovat nousseet nopeammin kuin vähemmän koulutettujen optio- ja pääomatulot kohdentuvat jo muutenkin hyvin ansaitsevalle ryhmälle verokantaa on kevennetty suuri työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys pitävät osaa väestöstä sosiaaliturvan piirissä (Hautamäki 2001, ) Toisaalta on muistettava, että tuloerojen kasvu ei ole yksinomaan negatiivinen asia, vaan sillä on myös oma, talouden uudistumista ja dynamiikkaa ylläpitävä vaikutuksensa. Heikosti tuottavat toimialat ja vanhentunutta teknologiaa hyödyntävät yritykset menettävät asemiaan, niiden kannattavuus laskee, ja toisaalta uudempaa ja kehittyneempää teknologiaa hyödyntävät yritykset ja toimialat kasvavat. Edellisillä palkkataso laskee suhteellisesti verrattuna jälkimmäisiin, minkä seurauksena työvoimaa hakeutuu aloille, joilla maksetaan parempia palkkoja. Näin prosessi edistää talouden uudistumista. (Hautamäki 2001, 52.) Työntekijöillä on kuitenkin varsin erilaiset mahdollisuudet hakeutua uusille aloille esimerkiksi asuinpaikasta riippuen, eikä parempia palkkoja maksavilla aloilla ole rajatonta kykyä työllistää aina 16

17 vain uusia ihmisiä. Yllä mainittu sitaatti näyttäisi kuvastavan melko yksioikoista näkemystä työmarkkinoiden toiminnasta. On myös todennäköistä, että yleinen tuloerojen kasvu johtaa entistä suurempiin tuloeroihin naisten ja miesten välillä (vrt. Melkas & Anker 1998). Näihin asti suurin syy yleisiin palkkaeroihin pohjoismaisilla työmarkkinoilla on ollut naisten ja miesten palkkakuilu, koska naisten ja miesten palkkaerot ovat olleet suurempia kuin eri ammattiryhmien väliset erot. Hautamäen esittämän kaltainen (hallitsematon) tuloerojen kasvuprosessi saattaisi myös tehdä julkisen sektorin työpaikoista entistä vähemmän houkuttelevia. Kilpailu työvoimasta Väestön yleiseen ikääntymiseen liittyvä erityishaaste on paikallishallinnon oman henkilöstön ikääntyminen ja siihen liittyvä runsas eläköityminen lähitulevaisuudessa. Ilman tehokkuutta lisääviä uudistuksia kilpailu työvoimasta saattaa OECD:n mukaan syrjäyttää yksityisen sektorin työvoimatarpeita ja hidastaa siten talouden kasvua (Brunila ym. 2003, 73). Palvelujen kysynnän tyydyttäminen yksinomaan julkisen palvelutuotannon kautta tulee entistä vaikeammaksi, kun työvoiman tarve koko taloudessa kasvaa ja kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy (Brunila ym. 2003, 20). Julkinen sektori on hyvin työvoimavaltaista, joten tuottavuuden kehittämistoimet kohdistuvat työn tuottavuuteen ja koskevat laajasti henkilöstöä. Tulevaisuudessa julkisen sektorin työvoiman saatavuuteen vaikuttaa ainakin se, että lähivuosikymmenen aikana suuret ikäluokat kasvattavat vanhuuseläkkeelle siirtyvien määrää, ja toisaalta työmarkkinoille tulevat ikäluokat ovat entistä pienempiä. Työvoiman määrä kääntyy laskuun. Työvoimakilpailu kiristyy, ja pahimmassa tapauksessa työvoiman puute hidastaa talouskasvua. Valtion työvoimatarpeet ja keskeiset keinot houkutella ja motivoida työntekijöitä on sovitettava tähän tilanteeseen sekä työvoiman kysynnän ja tarjonnan muuttuvaan rakenteeseen. Ikärakenteesta johtuva eläkkeelle siirtyminen lähimmän 15 vuoden aikana on valtionhallinnossa yksityistä sektoria suhteellisesti suurempaa. Tämä johtuu pääosin siitä, että valtionhallinnon henkilöstömäärä lisääntyi erityisen nopeasti ja 70-luvuilla suurten ikäluokkien tullessa työmarkkinoille (Kuusela & Sääskilahti 2003, 26, 33). Näinä vuosina myös naiset tulivat yhä enenevässä määrin työmarkkinoille, varsinkin julkisen sektorin hoivatehtäviin, joten eläköitymiskysymys on suuressa määrin sukupuolikysymys. Palvelujen rahoituksen ohella hyvinvointijärjestelmän ylläpitämisen suureksi haasteeksi jo lähivuosina muodostuu valtion ja kuntien kyky rekrytoida ja valmentaa merkittävä määrä uutta henkilöstöä. Vuosikymmenen loppuun mennessä kunta-alalta jää eläkkeelle arviolta henkilöä 1 (Brunila ym. 2003, 20). Tämä tarkoittaa joka kolmannen kuntasektorilla työskentelevän siirtymistä eläkkeelle vuoteen 2012 mennessä. Valtaosa kuntaväestä ei halua jatkaa työelämässä yli 63 vuoden iän, vaikka eläkekertymä paranisi huomattavasti ja vaikka terveyskin sallisi lisävuodet. Vain yksi kymmenestä kuntatyöntekijästä suunnittelee jatkavansa työssä täytettyään 63 vuotta. Voimallisen eläköitymisen kanssa samaan aikaan osuu yhä koveneva yleinen kilpailu henkilöstöstä, sillä suuret ikäluokat poistuvat työelämästä myös yksityisellä sektorilla. Vahvuudekseen työvoimasta kilpailtaessa kunnat kokevat muun muassa sen, että työ kuntasektorilla koetaan turvalliseksi, mielekkääksi ja yhteiskunnallisesti merkittäväksi, työtä riittää, ala ei ole kovinkaan suhdanneherkkä ja työtä on lisäksi kuntasektorilla tarjolla eri puolilla Suomea. Kuntatyönantajien mukaan toistaiseksi työvoimaa on ollut tarjolla. Pulaa on ajoittain ollut joillakin alueilla, lähinnä lääkäreistä. (Kouvolan Sanomat ) 1 Peruspalvelut työryhmämuistiossa eläkkeelle siirtyvien määräksi kuluvan vuosikymmenen aikana ennakoitiin henkeä (Peruspalvelut työryhmämuistio 2001, 33 34). 17

18 Lääkäripula onkin ollut paljon julkisuudessa viime aikoina. Sosiaali- ja terveysministeriön 1. lokakuuta 2003 vallinnutta tilannetta koskeneessa selvityksessä havaittiin, että työssä olevien lääkärien määrä sekä terveyskeskuksissa että sairaaloissa on lisääntynyt. Virkoja on lisätty, mutta virkojen täyttövaje (11 prosenttia) ei ole oleellisesti muuttunut. Sairaaloissa vaje oli 8 prosenttia. Tällä hetkellä yli puolella kunnista on lääkäreiden lisäksi ollut ongelmia esimerkiksi puheterapeuttien, psykologien, sairaanhoitajien, laboratoriohoitajien ja hammashoitajien rekrytoinnissa. Lääkärikoulutusta on lisätty vähitellen 1990-luvun 360:stä noin 630:een. Myös sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutusta ja toisen asteen perustutkintoon johtavaa koulutusta on lisätty. (Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 39/2004.) Kuntien henkilöstöstä yli puolet työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa. Kunnallisten viranhaltijain ja työntekijöitten eläkelain mukaan vakuutettuja oli vuoden 2001 lopussa henkeä, joista henkeä (30 %) työskenteli terveydenhuollon ammateissa ja henkeä (24 %) sosiaalialan ammateissa. Seuraavan kymmenen vuoden aikana terveydenhuoltoalalla ja sosiaalialalla työskentelevää siirtyy eläkkeelle. Maakunnittain tarkasteltuna sosiaalialan työntekijöistä suhteellisesti suurin eläkepoistuma on Satakunnassa ja Kainuussa, joissa 35 prosenttia sosiaalialan työntekijöistä siirtyy eläkkeelle, eikä Lappikaan jää kauas 25 prosentillaan. Terveydenhoitohenkilöstöstä suhteellisesti suurin eläkepoistuma on Etelä- Karjalassa, lähes 35 prosenttia työvoimasta. (Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 39/2004.) Vuonna 2003 työvoima väheni Suomessa ihmisellä. Tilastokeskuksen mukaan erityisesti naisten osuus työllisistä laski: he jäivät kotiin. Samanaikaisesti vähenivät myös määräaikaiset työpaikat. Luvut uhkaavat romuttaa hallituksen tavoitetta, jonka mukaan suomalaisten työllisyysasteen pitäisi nousta 75 prosenttiin. Tilinpäätöstietojen mukaan suuret suomalaisyritykset kyllä palkkasivat lisää väkeä, mutta ulkomailla maissa, joissa palkkakustannukset ovat alhaiset. (Helsingin Sanomat , A 3, B 1.) Vaikka lasten ja nuorten osuus väestöstä supistuu, on koulutusmenoilla meriittihyödykkeiden tapaan silti taipumus kasvaa elintason nousun tahdissa (VM 128:00/2001, 35). Laadukkaan koulutusjärjestelmän varjopuolena ovatkin pitkät opiskeluajat, keskeyttäneiden suuri osuus ja nuorten työmarkkinoille tulon myöhäisyys kansainvälisesti verrattuna (Brunila ym. 2003, 20). Pitkien opiskeluaikojen ja koulutukseen osallistuvien suuren määrän vuoksi keskimääräinen työmarkkinoille tuloikä on Suomessa harvinaisen korkea. Suomalaislapsi aloittaa koulunkäynnin kansainvälisesti katsoen hyvin myöhään, 7-vuotiaana. Lukiokoulutus venyy nykyään yhä useammin 4-vuotiseksi. Ylioppilaaksi tulon jälkeen pidetään usein välivuosia. (Luoma ym. 2003, 14). Toisaalta Suomi on havaittu vertailuissa kilpailukykyiseksi ja innovatiiviseksi maaksi. Myös EU:n tuoreessa koulutusraportissa Suomi lukeutuu koulutustasoltaan EU:n aateliin, kun verrataan muun muassa oppilaiden lukutaitoa ja tutkintojen määrää sekä matematiikan, luonnontieteiden ja teknologian alan opiskelijamääriä (EU/ Koulutus väliraportti 2004). 18

19 2.1.3 Teknologiset kehitystrendit Uusi teknologia on yhteiskunnallisen kehityksen moottori ja käynnissä pitävä voima, ja teknologiaan panostaminen on ollut varmimpia tapoja taata kansakunnan kilpailukyky. Suurena kysymyksenä kuitenkin on säilynyt, minkä nimenomaisten teknologioiden kehittämiseen resurssit tulisi suunnata (Hautamäki 2001, 19). Bioteknologia on ilmeisesti tulevaisuuden tärkein teknologia-alue (toisaalta viimeaikaisten selvitysten mukaan bioteknologialle suunnatut voimakkaat investoinnit eivät ole tuottaneet toivottuja tuloksia), mutta tieto- ja viestintäteknologia ICT on tämän hetken johtava dynaaminen perusteknologia. Sen keskeisiä piirteitä ovat digitointi: kuvan, äänen ja tekstin digitointi ja digitaalinen käsittely konvergenssi: jakelukanavien yhdentyminen (radio, TV, puhelin, tietokone) ajantasaisuus: nopeat online-yhteydet kutistuminen: etäisyyksien voittaminen, maailmanlaajuiset yhteysverkostot monisuuntaisuus: vuorovaikutteisuus kapasiteetti: suurien informaatiomäärien ja tietokantojen nopea käsittely simulaatio: mahdollisuus tuottaa keinotekoisesti ilmiöitä, paikkoja jne. sulautuminen: ICT upotetaan perinteiseen teknologiaan ja laitteisiin (autot, kodinkoneet, vaatteet, asunnot jne.) (Hautamäki 2001, 21.) Kehittynyt ja kehittyvä uusi tekniikka on avainasemassa myös julkisen sektorin suorituskyvyn tehostamisessa. EU-tasolla sähköinen hallinto, sähköisesti tuotetut julkiset palvelut on nostettu vahvasti esille yhtenä edellytyksenä Euroopan kilpailukyvylle ja kehitykselle. Uusi tekniikka on tällöin nähtävä uusien hallintomallien ytimenä (ei enää pelkästään tukipalveluna), joka vaatii resursseja, mutta myös vapauttaa niitä uusiin tehtäviin. (VM 128:00/2001, 12, 99.) Nykypäivänä Suomi on eräillä mittareilla mitattuna maailman kärjessä ICT:n hyödyntämisessä. Erilaisissa teknologista osaamista käsittelevissä vertailuissa käytetyt mittarit ovat suhteellisia eivätkä aina kerro koko kuvaa. Teknologiamyönteinen ajattelu on kuitenkin ollut Suomelle tunnusomaista, ja viime vuosien menestys on rakennettu tämän ajattelun varaan. Suomi myös soveltuu hyvin esimerkiksi ICT:n, sähköisen asioinnin, hyvinvointipalvelujen, ikääntymisen ja älykkäiden materiaalien ja pakkausten testiympäristöksi. (Piironen 2003, 69, 81.) Operatiivisen tehokkuuden parantamisessa informaatioteknologia on keskeinen tekijä (Piironen 2003, 73). Tieto- ja viestintätekniikan tuottavuus- ja tehokkuuspotentiaalia ja vaikutuksia palvelujen laatuun ei julkisella sektorilla ole vielä riittävästi realisoitu. Tieto- ja viestintätekniikan käytön ja kehittämisen tuottavuushyötyjä rajoittaa nykyisellään se, että toiminta ja sen kehittäminen tapahtuu pienestä virastokoosta johtuen pienessä mittakaavassa (Kuusela & Sääskilahti 2003, 37; Peruspalvelut työryhmämuistio 2001, 35 36). Yhtenä uuden teknologian käyttöönoton esteenä voidaan nähdä toimivien kannustimien puuttuminen julkishallinnosta. Kokonaisuudessaan julkinen sektori tulisi saada toimimaan menestyksellisten innovatiivisten yritysten tavoin. Julkishallinnossa tulisi myös entistä vahvemmin ottaa käyttöön uusi teknologia tukemaan johtamista ja päätöksentekoa. (Piironen 2003, 75.) Hallitusohjelman keskeisenä tavoitteena on palveluiden saatavuuden ja laadun turvaaminen tilanteessa, jossa fyysisten palvelupisteiden määrää joudutaan taloudellisista syistä vähentämään etenkin harvaanasutuilla seuduilla. Verkkopalveluiden lisäämisellä katsotaan voitavan 19

20 monipuolistaa palveluiden tarjoamista ja tasoittaa nähtävissä olevaa epäsuotuisaa kehitystä. Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmassa sähköinen asiointi on keskeinen painoalue. Myös eeurope toimintasuunnitelma edellyttää, että jäsenvaltiot tarjoavat julkisia peruspalveluja verkon kautta vuorovaikutteisina vuoden 2004 loppuun mennessä. Vuorovaikutteisuus edellyttää, että palveluntarjoajillakin on oltava siihen valmiudet. Verkkopalveluiden aikaansaaminen on osoittautunut vaikeammaksi ja enemmän aikaa vieväksi kuin odotettiin. Julkisia palveluja on uudistettava ja mallinnettava virtaviivaistamalla ensin toimintatapoja. Sisäasiainministeriön verkkopalveluiden määrittely- ja käyttöönottohanke JUPA ohjaa, seuraa ja tukee alueellisia käyttöönottoprojekteja. (Sisäasiainministeriön verkkosivut ) Harvaan asutuilla seuduilla palveluiden saatavuuden paraneminen ei kuitenkaan hoidu vain verkkopalveluita lisäämällä, vaan myös laajakaistan käyttömahdollisuuksiin ja haittoihin, kuten tietoturvaongelmiin, sekä kansalaisten opastamiseen on paneuduttava toden teolla. Ikääntymisen vaikutukset ihmisen mahdollisuuksiin käyttää sähköisiä palveluja on otettava huomioon nopeasti ikääntyvässä yhteiskunnassa. Ikääntyminen vaikuttaa fyysisesti ja psyykkisesti siten, että sähköisten palvelujen käyttömahdollisuudet voivat muuttua merkittävästi. Nykyinen ikääntyneiden sukupolvi ei ole myöskään vielä tottunut sähköisiin palveluihin, ja monien ikääntyneiden tulot ovat pienet, mikä saattaa aiheuttaa lisähankaluuksia ajatellen mahdollisuuksia käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa esimerkiksi mukavasti omasta kodista käsin Demografiset kehitystrendit Huoli väestön ikääntymisestä on aiheellinen, sillä Suomen väestö ikääntyy nopeinta vauhtia Euroopassa, ja OECD-maistakin vain Japanissa väestön ikääntyminen on nopeampaa kuin Suomessa. Valtiovarainministeriön mukaan ikääntymisen myötä työvoiman määrä on kääntymässä ensimmäistä kertaa Suomen historiassa selvään ja pitkäaikaiseen laskuun, sillä vuodesta 2004 alkaen työvoima alkaa supistua noin ½ prosenttia vuodessa. Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle merkitsee sitä, että samanaikaisesti kun vanhusten määrä kasvaa, työikäisten ja työllisten määrät supistuvat. Ikääntyvän väestön osuuden kasvun aiheuttamia ongelmia lisää Suomen alhainen keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä. (VM 128:00/2001, 35; Valtiovarainministeriö 2002, 7; Luoma ym. 2003, 5 6.) Väestön ikärakennetta voidaan kuvata huoltosuhteella, jolla tarkoitetaan lasten ja eläkeikäisten lukumäärän suhdetta työikäisen väestön lukumäärään. Vanhushuoltosuhteella tarkoitetaan eläkeikäisten määrää sataa työikäistä kohti. Huoltosuhdetta laskettaessa työikäiseksi on luettu vasta 20 vuotta täyttäneet, sillä opiskelun, asevelvollisuuden ja muiden syiden takia vielä 20- vuotiaistakin on vain puolet töissä. Eläkeikäisillä tarkoitetaan kuitenkin 65 vuotta täyttäneitä, vaikka työvoimatutkimuksen perusaineiston mukaan 59-vuotiaista on enää alle puolet töissä. Pientä huoltosuhdetta pidetään kansantalouden kannalta hyvänä, koska silloin on vähän huollettavassa iässä olevaa väkeä työikäisiin nähden. Huoltosuhde on ollut erinomainen jo pari vuosikymmentä. Vuonna 2001 Suomessa oli 65 huollettavaa sataa työikäistä kohti. Ensi vuosikymmeneltä lähtien huoltosuhde heikkenee nopeasti, kun nykyisen väestön suurimmat ikäluokat saavuttavat eläkeiän. Vanhushuoltosuhde eläkeikäisten lukumäärä sataa työikäistä kohti kaksinkertaistuu 50:een kolmessa vuosikymmenessä, ja huoltosuhde nousee kolmessa vuosikymmenessä 90:een. Ensisijainen keino torjua väestön ikääntymisen talouskasvua heikentävää ja työvoiman tarjontaa vähentävää vaikutusta on työllisyysasteen nostaminen ja elinaikaisen työajan pidentäminen. 20

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Keskustelualoitteita nro 70 Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Valtiovarainministeriön työryhmä VM128:00/2001 Kesäkuu 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kansantalousosasto Tätä muistiota voi

Lisätiedot

II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEIS- KUNNASSA

II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEIS- KUNNASSA 40 II TUOMIOISTUIMET MUUTTUVASSA YHTEIS- KUNNASSA 1. Johdanto Komitean asettamispäätöksen mukaan komitean työskentelyn painopisteen tuli olla oikeusturva- ja tulevaisuusanalyysissa sekä yhteiskunnallisten

Lisätiedot

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030

Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Kotkan väestöpoliittinen ohjelma 2008-2030 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Väestö eilen, tänään ja huomenna... 6 2.1. Kasvusta katoon... 6 2.2. Väestörakenne nyt... 8 2.3. Työllisyysnäkymät Kaakkois-Suomessa...

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET

ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ASUMISEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISEN HAASTEET ESISELVITYS HYVÄ ASUMINEN 2010-KEHITYSOHJELMA Osatehtävä 3. Tuotteet, prosessit ja liiketoimintakonseptit Juha-Matti Junnonen & Sami Kärnä TKK rakentamistalous

Lisätiedot

Tarmo Pukkila. Ikävallankumous

Tarmo Pukkila. Ikävallankumous Ikävallankumous Tarmo Pukkila Ikävallankumous K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S IKÄVALLANKUMOUS Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 57 Pole-Kuntatieto

Lisätiedot

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010 Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Juha Auvinen Heikki Kettunen (toim.) Seniorit joustavasti työssä tekes 72 kansi b5 356159.indd

Lisätiedot

Sosiaalialan osaajat 2015

Sosiaalialan osaajat 2015 Matti Vuorensyrjä, Merja Borgman, Tarja Kemppainen, Mikko Mäntysaari ja Anneli Pohjola Sosiaalialan osaajat 2015 Sosiaalialan osaamis-, työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointihanke (SOTENNA): loppuraportti

Lisätiedot

Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa

Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa TOIMITTAJA: Juho Saari Ohjausryhmän puheenjohtaja: kansanedustaja

Lisätiedot

SUURTEN IKÄLUOKKIEN ELÄKELÄISTEN MAALLEMUUTTOPOTENTIAALI

SUURTEN IKÄLUOKKIEN ELÄKELÄISTEN MAALLEMUUTTOPOTENTIAALI 3 Pekka Hunnakko & Jarmo Palm SUURTEN IKÄLUOKKIEN ELÄKELÄISTEN MAALLEMUUTTOPOTENTIAALI Vaasan yliopisto Seinäjoen toimipiste Julkaisuja No. 100 Vaasa 2002 4 5 ESIPUHE Lähivuosina niin sanottuihin suuriin

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus

MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus SPATIA Raportteja 2/2007 MAASEUDUN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA LIIKKUMINEN kirjallisuuskatsaus Ilkka Lehtola Alue- ja kuntatutkimuskeskus Joensuun yliopisto TIIVISTELMÄ Ilkka Lehtola Maaseudun toimintaympäristön

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa

Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa Marjo Rauhala-Hayes, Päivi Topo ja Anna-Liisa Salminen SITRA 172 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston

Lisätiedot

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS Sosiaalialan Työnantajat ry Strategian toteutus: T-Media Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy www.sosiaaliala.fi HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNNAN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI

POHJANMAAN MAAKUNNAN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI 2013 POHJANMAAN MAAKUNNAN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI Pekka Kauppinen Pohjanmaan liitto 1.9.2013 2 SISÄLTÖ 1. Taustaa osaamistarpeiden ennakointiprosessille 3 2. Osaamistarpeiden ennakointiprosessin kulku

Lisätiedot

Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3

Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3 Christer Bengs Timo Heikkinen Janne Roininen Kaisa Schmidt-Thomé Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3 kirjoittajat ja Sitra Julkaisija: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Sitran raportteja

Lisätiedot

Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS

Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS SITRAN RAPORTTEJA 23 Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS S I T R A H E L S I N K I 1 Kirjoittajat: Gaia Group Oy: Harriet Lonka Mari Hjelt Juha Vanhanen Tuomas Raivio

Lisätiedot