Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES-"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTA- 517 MINEN JA AJANTASAISTAMINEN 245 VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNES- 521 TYS- JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT 246 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI- 524 LAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN 247 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN ULKO- 526 MAINONTA 248 LAUSUNTOPYYNTÖ LIPERIN KUNNAN RAKENNUSJÄR- 527 JESTYSEHDOTUKSESTA 249 LAUSUNTO METALLISET OY:N HEINÄVEDEN TEHTAAN 528 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA 250 VALTUUSTOALOITE KUNNAN PUOLLON SAAMISEKSI 530 SOMPASAAREN RUMPUSILLAN RAHOITUSHAKEMUK- SEEN 251 VALTUUSTOALOITE SELVITYKSEN TEKEMISEKSI AIEM- 531 PIEN SELVITYSTEN HYÖDYNTÄMISESTÄ HEINÄVEDEN KUNNAN KEHITTÄMISESSÄ 252 MAUNO RÄSÄSEN VALTUUSTOALOITE / NS. VARISTAIPA- 534 LEEN MAAMIESSEURAN VESI- JA VIEMÄRILINJAN RAKEN- TAMINEN 253 TERAPIA-ALTAAN TUTKIMUSTULOKSET JA JATKOTOI- 537 MENPITEET 254 AVUSTUSANOMUS HEINÄVEDEN JA KÖRMENDIN YSTÄ- 538 VYYSTOIMINNAN 25-VUOTISJUHLAKIRJAN JULKAISEMI- SEEN 255 OSALLISTUMINEN PIEKSÄMÄEN SEUDUN JÄTEVESI- 539 HANKKEESEEN 256 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄ- 541 KIRJAT 257 PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ OTTO KOTILAISEN KOULUN IRTOKALUSTEET LOMA-ASUNTOTONTTIEN MYYMINEN SOTE-VALMISTELUN TYÖRYHMÄT KUNTATODISTUSTEN NIMELLISARVON KOROTTAMINEN LIIKKUMINEN HOIVAKODIN JA MUILLA KUNNAN RAKEN- 552 NUSTYÖMAILLA 263 ILMOITUSASIAT 553 Pu heenjoh taja AUVO GUSTAFSSON

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ KOKOUSAIKA klo 17:00-19:40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Gustafsson Auvo 17:00-19:40 puheenjohtaja Kukkonen Timo 17:00-19:40 I varapuheenjohtaja Kauhanen Elli 17:00-19:40 varajäsen Koponen Pertti 17:00-19:40 jäsen Mujunen Anna-Liisa 17:00-19:40 jäsen Räsänen Mauno 17:00-19:40 jäsen Suhonen Maija 17:00-19:40 jäsen POISSA Hokka Mervi II varapuheenjohtaja Tirkkonen Olli valtuuston I varapj Piironen Outi valtuuston II varapj MUU Happonen Aarno 17:00-19:40 valtuuston puh.joht. Tilus Riitta A. 17:00-19:40 kunnanjohtaja Lappalainen Sinikka 17:00-19:40 kunnansihteeri Jauhiainen Osmo 17:00-17:30 tekninen johtaja 262 Räsänen Kristiina 17:30-17:45 pääkirjanpitäjä Kasonen Maarika 17:45-17:50 sivistysjohtaja 258 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Mauno Räsänen ja Maija Suhonen Valittiin Mauno Räsänen ja Maija Suhonen PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Auvo Gustafsson Pöytäkirjanpitäjä Sinikka Lappalainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Mauno Räsänen Maija Suhonen PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Aika ja paikka: Kunnanvirastossa

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus HEINÄVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN TARKISTAMINEN JA AJANTASAISTAMINEN TELA Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai Ker man ran nan tie 7, Heinä vesi TELA 95 Valmistelija: tekninen johtaja Jouko Korhonen, puh tai sekä rakennustarkastaja Erkki Tuomainen, puh tai Kerman ran nan tie 7, Heinä vesi Asemakaavan päätavoitteena on sovittaa kirkonkylän voimassa oleva asemakaava uudelle vuonna 2007 valmistuneelle kaavan pohjakartalle. Kaavan sovittamisen yhteydessä on tarkoitus tehdä myös vähäisiä kaavamuutoksia. Merkittävimmät kaavatarkastelut ovat seuraavat: - asemakaavaa laajennetaan mm. Kermanrannantien läntiselle reuna-alueelle (=kaavan laajennusalue) - satama-alueen kehittäminen - määritellään uuden ala-asteen sekä mahdollisesti tarvittavien lämpökeskusten sijoittuminen kirkonkylään - ulkoilureittien yhteensovittaminen - kulttuurihistoriallisten arvojen turvaaminen kirkonkylässä Kaavoitustyö on käynnistetty teknisen lautakunnan päätöksellä Kaavaluonnos on nyt valmistunut niin pitkälle, että siitä on mahdollista pyytää lausuntoja sekä asettaa se luonnoksena nähtäville. Esityslistan liitteen 95 /1 Asemakaavakartta ja kaa va kart taan liit tyvä selostusosa Kaavan laatiminen on annettu jo aiemmin Pöyry Environment Oy.n tehtäväksi, josta saapuu edustaja kokouksen alussa esittelemään tarkemmin laadittua kaavaluonnosta. Tekn.joht: Lautakunta päättää hyväksyä laaditun kaavaluonnoksen. Lisäksi lautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Vielä lautakunta päättää, että kaavaluonnoksesta järjestetään yleisötilaisuus, jossa asemakaavaa esitel lään kuntalaisille. Hyväksyttiin. Erkki Tuomainen oli läsnä kokouksen alussa asemakaavaluonnoksen esittelyn ja keskustelun aikana kello

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Tela 33 Kaavaluonnos on ollut nähtävillä sekä luonnoksesta on pyydetty lausunnot. Lausunnot sisältyvät laadittuun asemakaavaselostukseen. Lausuntojen pe rus teel la on pää tet ty pi tää ase ma kaavahankkeesta työ neu votte lu, jos sa so vittiin mm. seu raa vaa: - Päätettiin, että luonto- ja maisemaselvitystä täydennetään Kermanrannan sekä yksityisten maille tu levien laajennusalueiden ja kirkonmäen alueen osalta. Samoin täydenne tään rakennusinvestointia ja molempien täydennysten tulokset tuodaan esiin kaavassa tarvittavin merkinnöin ja selostuksin. - Laaditaan asemakaavatyön yhteydessä kaava-alueen kattava strateginen tarkastelu. Strategisessa yleiskaavatarkastelussa kirkonkylän alueen nykyinen ja tavoiteltu maankäyttö kuvataan kartalla alueina ja vyöhykkeinä siten, etteivät aluevaraukset ole sidoksissa perinteisen yleiskaavan mukaisesti kiinteistöjen rajoihin. - Työneuvottelun jälkeen käytiin tutustumassa Kermanrannan alueeseen ja todettiin, että kaavassa esitetty palvelualue on mahdollista sijoittaa ko. alueelle maiseman kärsimättä. Palvelualueen sijoittumista lähemmäksi rantaa myös selvitetään. Pidettiin työneuvottelu Heinävedellä : - Käytiin läpi luonto- ja maisemaselvityksen ja rakennusinventoinnin täydennyksiä sekä yksittäisiä kohteita kaavassa. Sovittiin neuvotteluista torialueen ympäristön, Takalantien alueen, Kermanrannan ja korttelin 148 maanomistejien kanssa. Pidettiin maanomistajaneuvottelu Heinävedellä : - Esiteltiin suunnitelmat torialueen ja Kermanrannan ja Takalantien uusien asuinalueiden osalta. Maanomistajat hyväksyivät vähäisin muutoksin esitetyn suunnitelman kaavaehdotuksen pohjaksi. Korttelin 148 maanomistajien kanssa keskusteltiin tontille 2 pääsyn järjestämisestä, kaavaehdotuksessa Naistenlahdentien katualuetta on laajennettu koskemaan sitä aluetta, joka nykyisinkin on tiekäytössä. Edellä mainittujen neuvottelujen pohjalta ja palautteiden pohjalta kaavoittaja Pöyry on laatinut asemakaavaehdotuksen ja asemakaavaselostuksen. Asemakaavaehdotus tulee asettaa nähtäville MRL 27 :n mukaisesti. Esityslistan liitteenä 33 /1 Asemakaavaehdotus kaavaselostuksineen Teknjoht: Lautakunta päättää 1. esittää kaavaehdotuksen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. 2. esittää kunnanhallitukselle, että kaavaehdotus asetetaan MRL 27 :n mukaisesti virallisesti näh täville. 3. esittää kunnanhallitukselle, että kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja si-

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ dosryhmiltä. Hyväksyttiin. KHALL Merkitään pöytäkirjaan, että Pöyry Oy:n kaavasuunnittelija Timo Kortelainen oli kokouksen alussa esittelemässä asiaa kello Lisäksi esittelyn aikana oli läsnä vs. rakennustarkastaja Sirpa Ollila. Esityslistan liitteenä nro 1 on asemakaavaehdotus kaavaselostuksineen. Tätä liitettä ei toimiteta niille luottamushenkilöille, jotka ovat saaneet sen teknisen lautakunnan esityslistan mukana. Liitteenä nro 1A on muutos asemakaavaehdotukseen korttelin nro 100 osalta. Pöyry Oy:n kaavasuunnittelija Timo Kortelainen on kutsuttu esit telemään kaavaehdotusta kokouksen alussa. Kj: Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä kaavaehdotuksen nähtäville asettamista varten, 2. asettaa kaavaehdotuksen MRL 27 :n mukaisesti nähtäville, 3. pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Merkitään pöytäkirjaan, että kaavasuunnittelija Timo Kortelainen esitteli kokouksen alussa kaavaehdotusta. Toimeenpano: Tiedoksi: tekninen toimi KHALL 244 Kaavaehdotus on ollut MRL 27 :n mukaisesti nähtävillä Eh do tuk ses ta on pyy detty lausunnot sekä mahdolliset muistutukset. Lausun toja on mää räai kaan mennessä tul lut 7 ja muis tu tuk sia 5. Kaavoittaja on antanut muistutuksiin vastineensa, joka on lähetetty muistutuksen tehneille. Asemakaavaehdotusta koskeva työneuvottelu on pidetty , jossa on sovittu mm. seuraavaa: - päätettiin, että kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn siinä muodossa, että kaavan laajennusalueet sekä maisemallisesti arvo kas, merkinnällä ma-1 rajattu alue jäävät pois hyväksyttäväksi esitettäväs tä kaavasta. Perusteluna on se, että ko. alueelle laaditaan maisemanhoitosuunnitelma, jossa alueen rakentamista tarkastellaan tarkemmin maisemallisesta näkökohdasta. Maisemanhoitosuunnitelman valmistuttua alueen kaavatyötä jatketaan.

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen on kunnalta tullut kaksi muutosehdotusta kaavaan: 1. Karpalotien siirto, teollisuustoiminnan tilantarpeen takia Kar palotietä siirretään ja uuden kadun nimeksi tulee Juolukkatie. 2. Koulun korttelissa 47 tilalla 4:18 oleva vanha asuinrakennus suojellaan sr-merkinnällä. Pihapiiri rajataan ja osoitetaan /s-merkinnällä. YO-kaavamerkintään lisätään mahdollisuus rakentaa liiketilaa. Em. muutokset tehdään kaavaan, kaavaa ei tarvitse asettaa näiden muu tosten takia uudelleen nähtä vil le. - Saa-1 -merkinnät olisi syytä lisätä myös toiminnassa olevien laitosten alueille. Lisätään kaavaan. Esityslistan liitteenä - nro 1 on asemakaavaehdotus selostuksineen - nro 2 on kaavoittajan vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin - nro 3 on muistio työneuvottelusta Kj: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Heinäveden kun nan kirkonkylän asemakaavan ajantasaistamisesta, muutoksesta ja laajentamisesta laaditun ehdotuksen siinä muodossa, että kaavan laajennusalueet sekä maise mallisesti arvo kas, merkinnällä ma-1 rajattu alue jäävät pois hyväksyttäväksi esitettäväs tä kaavasta. Perusteluna on se, että ko. alueelle laaditaan maisemanhoitosuunnitelma, jossa alueen rakentamista tarkastellaan tarkemmin maisemallises ta näkökohdasta. Maisemanhoitosuunnitelman valmistuttua alueen kaavatyötä jatketaan. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus VUODEN 2012 PRESIDENTINVAALIN ENNAKKOÄÄNESTYS- JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAI- KAT 151/ /2011 KHALL 245 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Vaalilain 4 :n mukaan vaalit toimitetaan järjestämällä ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestys. Tasavallan presidentin vaali toimitetaan sunnuntaina Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa ja ulkomailla Suomalaisessa laivassa ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo Jos kukaan ehdokkaista ei saa vaalissa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan sunnuntaina toinen vaali, jossa ovat ehdokkaina kaksi ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta ehdokasta. Toisen vaalin ennakkoäänestysajanjakso on kotimaassa ja ulkomailla Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallitus päättää yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja määrättäessä tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin: 1. ennakkoäänestyspaikkojen määrä oikeassa suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään 2. paikan on syytä olla sellaisessa tilassa, johon äänestäjien on helppo tulla ja johon he vaivattomasti osaavat, sekä missä tiedetään äänestäjien muutoinkin liikkuvan 3. paikan on oltava aatteellisilta ja taloudellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton 4. tilan tulee olla riittävän tilava, jotta äänestystoimitus sujuu mahdollisimman joutuisasti, luotettavasti ja vaivattomasti 5. liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten äänestämismahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota 6. ennakkoäänestyspaikka on sijoitettava rakennuksessa niin, että rakennuksen poistumistiet pidetään esteettöminä 7. jos ennakkoäänestyspaikassa käytetään äänioikeusrekisteriä, siellä tulee olla tarvittavat atk-laitteet ja tietoliikenneyhteydet Vaalilain 47 :n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ päivinä, jollei kunnanhallituksenpäätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Erityinen syy voi olla lähinnä vain kunnan jonkin alueen tai taajaman vähäiseksi arvioitu äänestäjämäärä. Jokaisessa kunnassa tulee kuitenkin olla vähintään yksi sellainen ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna jo kaisena ajanjakson ( ja mahdollisessa toisessa vaalissa ) päi vä nä. Vaalilain 48 :n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen kello 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 10 eikä kello 16 jälkeen. Presidentinvaalissa ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja -kellonajat määrätään samalla kertaa sekä ensimmäistä vaalia että mahdollista toista vaalia varten. Ennakoäänestyspaikkojen olisi hyvä pysyä samoina vaaleista toiseen, koska siten edistetään sitä, että äänestäjät tietävät ja muistavat, missä äänestyspaikka on. Kirjasto on ollut jo useamman vuoden ajan sekä ennakkoäänestys- että vaalipäivän äänestyspaikkana. Karvion seurakuntakoti ja viime eduskuntavaaleissa Karvion koulu ovat olleet samoin ennakkoäänestys- ja vaalipäivän äänestyspaikkoina. Kotirinteen vanhustentalo ja Leväniemen toimintakeskus ovat toimineet erityisinä ennakkoäänestyspaikkoina palvelukeskuksen tapaan. Kyseiset toimintayksiköt täyttävät lain vaatimukset erityisistä ennakkoäänestyspaikoista. Näin on kyetty vähentämään kotiäänestäjien määrää. Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Tässä vaiheessa vaalivuotta voidaan päättää ainoastaan ennakkoäänestys- ja vaa lipäivän äänestyspaikoista. Äänestysalueita Heinäveden kunnassa on viisi, joissa jokaisessa tulee olla oma vaalipäivän äänestyspaikka. Kj: Kunnanhallitus päättää vuoden 2012 presidentinvaalin ennakkoäänestys- ja vaalipäivän äänestyspaikkojen osalta seuraavaa: A. Heinäveden kunnan yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat 1. Heinäveden kirjasto, Virastokuja 4, Heinävesi Äänestysajat ovat: klo klo klo Mahdollisessa toisessa vaalissa äänestysajat ovat: klo klo klo Karvion koulu, Venevalkamantie 2, Karvionkanava

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Äänestysaika klo Mahdollisessa toisessa vaalissa äänestysaika klo B. Erityisinä ennakkoäänestyspaikkoina ovat 1. Palvelukeskus, Sairaalantie 4, Heinävesi 2. Kotirinteen vanhustentalojen A-talo, Sairaalantie 2, Heinävesi (ennakkoäänestys koskee kaikkia Kotirinteen taloja) 3. Leväniemen toimintakeskus, Leväniementie 17, Suuraho, joissa ennakkoäänestys toimitetaan vähintään yhtenä tai enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. C. Vaalipäivän äänestyspaikat ovat 1. Sarvikummun rivitalo, Petrumantie 6 A1, Sarvikumpu 2. Vihtarin Kyläkartano, Savonrannantie 2a, Vihtari 3. Kirjastotalo Varjentiini, Virastokuja 4, Heinävesi 4. Rummukkalan rivitalo, Varkaudentie 120, Rummuk kala 5. Karvion koulu, Venevalkamantie 2, Karvion kanava Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: keskusvaalilk

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALILAUTAKUNTIEN JA VAALITOIMIKUN- NAN ASETTAMINEN 152/ /2011 KHALL 246 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Tasavallan presidentin vaali toimitetaan vuoden 2012 tammikuussa. Varsinainen vaalipäivä ensimmäisessä vaalissa on sunnuntai ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on sunnuntai Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava: - kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä) sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; - laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme jäsentä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen) sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Sekä vaalilautakuntien että vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten sekä varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita aset ta nei ta puo lue re kis te riin mer kit ty jä puolueita. Etelä-Savon vaalipiirissä vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneet puoluerekisteriin merkityt puolueet olivat: Itsenäisyyspuolue r.p. Kansallinen Kokoomus r.p. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. Suomen Kommunistinen Puolue r.p. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. Vihreä Liitto r.p. Suomen Työväenpuolue STP r.p. Muutos 2011 r.p. Perussuomalaiset r.p. Vapauspuolue (VP) - Suomen Tulevaisuus r.p. Kommunistinen Työväenpuolue - Rauhan ja Sosialismin puolesta r.p. Suomen Keskusta r.p. Vasemmistoliitto r.p. Piraattipuolue r.p. Poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Lähtökohtaisesti lain vaatimuksen toteutuminen edellyttää, että jäsenissä ja varajäsenissä ei ole kahta samaa puoluetta edustavaa henkilöä.

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Vaalitoimielinten valinnassa on myös otettava huomioon tasa-arvolain vaatimus sukupuolikiintiöstä, jonka tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Tasa-arvolain 4 a :n 1 momentin mukaan sekä naisia että miehiä tulee olla kumpiakin vähintään 40 %. Esityslistan liitteenä nro 4 on luettelot vuoden 2011 eduskuntavaalien vaali lautakunnista ja -toimikunnasta. Kj: Kunnanhallitus asettaa vuoden 2012 tasavallan presidentin vaa lin vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan. Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN ULKOMAINONTA 153/ /2011 KHALL 247 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kuntaliitto suosittaa, että kuntien luvanvaraisilla alueilla vuoden 2012 tasaval lan pre si den tin vaa lin ul ko mai non ta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli keskiviikkona Kunnalla ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia vaalimainonnan järjestämisessä. Vaalimainonnasta on kuitenkin muodostunut perinne, jolla voidaan katsoa olevan edelleen tiedotusarvoa. Vaalimainospaikkojen maksullisuus vaihtelee eri kunnissa. Suuntauksena on ollut, että kunnat pyrkivät kattamaan vaalimainoskehikoista ja niiden pystyttämisestä ja poistamisesta johtuvat kustannukset ehdokkaita asettaneilta ryhmiltä. Vuoden 2011 eduskuntavaalien vaalimainoskehikoiden kuljetus-, pystytysja purkamiskustannukset Heinäveden kunnassa olivat n Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin. Vakiintuneeseen tapaan vaalimainoskehikkojen paikat ovat olleet Heinävedellä kunnanviraston edusta sekä torialueen vierellä eteläreunalla kunnan omistama maa-alue. Kj: Kunnanhallitus päättää, että kirkonkylän asemakaava-alueella vuoden 2012 tasavallan presidentin vaalin ulkomainonta salli taan alkaen kunnan asettamissa telineissä, jotka si joitetaan kunnanviraston eteen sekä torialueen viereen etelä reunaan kunnan omistamalle maa-alueelle. Mainospaikkoja varataan kaksi vierekkäistä julistetilaa / ehdokkaan asetta va ryhmä. Vaalimainospaikat ovat maksuttomia. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: keskusvaalilk, tekninen toimi puolueet

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ LIPERIN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYSEHDOTUKSESTA TELA Valmistelija: vs. rakennustarkastaja Sipa Ollila, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Liperin kunnanhallitus pyytää lähetteellään MRL:n 15 :n mukaisesti lausuntoa Liperin kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta. Lausunnot tulee osoittaa Liperin kunnanhalaitukselle ja toimittaa kirjallisina viimeistään osoitteella: Liperin kunta / rakennusvalvonta, PL 20, Liperi. Liperin kunnanhallitus on hyväksynyt rakennusjärjestyksen uudistamista koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja uuden rakennusjärjestysehdotuksen sekä päättänyt asettaa ne julkisesti nähtäville. Kunnalla tulee olla maankäyttö- ja rakennuslain 14 :n mukainen rakennusjärjestys. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä rakennusjärjestysehdotus on julkisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n ja 65 :n mukaisesti Liperin kunnan rakennusvalvontatoimistossa, Viinijärven ja Ylämyllyn kirjastossa välisen ajan. Esityslistan liitteenä 76 /1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä raken nusjärjestysehdotus Vs. raktark: Ehdotan, että Heinäveden kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole mitään huomautetta vaa osallistu mis- ja arvioin tisuunnitel masta se kä rakennusjär jestysehdo tuksesta. Teknjoht: Lautakunta päättää hyväksyä vs. rakennustarkastajan ehdotuksen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Todettiin, että tämän pykälän aika na asiantunti jana oli paikalla Sirpa Ollila. Poistui tämän pykä län käsittelyn jälkeen kello KHALL 248 Kj: Kunnanhallitus esittää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti lausuntonaan, ett ei sillä ole mi tään huomautettavaa Li pe rin kun nan osallis tu mis- ja ar viointi suun ni tel mas ta se kä ra ken nusjär jes tyseh do tukses ta. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: Liperin kunnanhallitus

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus LAUSUNTO METALLISET OY:N HEINÄVEDEN TEHTAAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA TELA Valmistelija: tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Itä- Suomen aluehallintovirasto pyytää Heinäveden kunnanhallitukselta lau suntoa Me talliset Oy:n Heinäveden tehtaan ympä ristö lu van tarkis tamisesta. Teh das sijaitsee osoitteessa Ahjotie 3, Hei nävesi, Heinä veden kunnan Ha sunmäen kylän kiinteistöillä Teräsahjo 17:102, Te räs ahjo2 17:24, Ker mala 17:87 ja Seppälä 17:112. Edellinen ympäristölu pa Metallilaite Oy:lle on myönnetty , jolloin pinnoitus prosessina otet tiin käyttöön elekt rolyysitinaus. Metalliset Oy:n toimiala on metallien käsittely, päällystäminen ja työstö. Laitos valmistaa alihankinta na koneistus- ja levytuotteita. Metallien pinnoitukseen käytetään jauhe- ja märkämaalausta sekä sähkösinkitystä. Työntekijöitä on noin 150. Tuotan tokapasiteetti on 4600 tonnia vuodessa. Edellisen ympäristöluvan myöntämisen jälkeen tuotantotavoissa on tapahtunut monia muutoksia, jot ka ovat ympäristön kannalta myönteisiä. Pintakäsittelyssä keltapassivoin nista on siirrytty kuusiarvoisen kromin käytöstä kolmiarvoisen kromin käyt töön. Elektrolyysitinaus on lopetettu. Jauhemaalauksessa on lopetettu lyi jyä sisältävien maalien käyttö. Kvartsihiekan käyttö hiekkapuhalluksessa on lopetettu ja siirrytty metalliraepuhallukseen, joka tapahtuu suljetussa ti lassa ja ilmanvaihto tiloista tapahtuu suodattimien kautta. Myös märkä maalaamo on uudistettu ja kaikki poistoilma kulkee suodattimine kautta lai toksesta ulos. Prosessijätevedet johdetaan jätevedenpuhdistamon kautta yleiseen viemäriin ja edelleen Heinäveden keskustaajaman jätevedenpuh distamoon. Lupahakemusasiakirjat ovat nähtävillä Heinäveden kunnan kunnanvirastossa Esityslistan liitteenä 77 /1 Keski-Savon ympäristölautakunnan lausuntoesitys Teknjoht: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle lausuntonaan Metalli set Oy:n ym pä ris tölupahakemuksesta seuraavaa: Metalliset Oy:n toiminnassa on otettu käyttöön useita ympäristön kannalta parempia tuotantomenetel miä verrattuna edelliseen lupakau teen. Nor maalitoiminnassa yrityksen ympäristöasioiden hal lintaa voidaankin pitää hyvänä. Lupahakemusasiakirjat eivät kuitenkaan sisällä tietoja mahdollisista toimista erityistilan teissa. Lupa hakemusta on syytä täydentää ainakin pintakä sittelylaitoksen kastoaltai den osalta siten, että toimitetaan reaktiomatriisi keskenään haitallisesti reagoivista aineista ja eritetään toimet joilla voidaan estää mahdollisista kemiallisis ta reaktioista ai heutuvat haitat, mikäli

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ esimerkiksi kaksi allas ta rikkoontuu samanaikaisesti ja vuotaa samaan allastilaan. Arvio tulee tehdä myös muiden tilojen osalta, joissa kemikaa leja säilyte tään tiloissa joissa ne voivat vahinkotilanteessa reagoida kes kenään. Lupaan tulee sisällyttää ehdot vahinko tilanteiden estämisestä ja hallinnasta. Lupahakemuksessa on tiedot käytettävistä kemikaaleista. Toimin nanhar joittajan tulee tehdä kemikaa li lainsäädännön mukai nen il moi tus alueelliselle pelastuslai tokselle tai Tu kesille. Ke mi kaali-il moituksen tie toja on syytä päivittää ajantasaisiksi tieto jen muuttuessa. Kai ken kaikkiaan yhteistyö pelastuslai toksen kanssa on erit täin tärkeää toimit taessa vahinkotilanteissa. Raportointia kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja alueelliselle ELY- keskuk selle on syytä pa rantaa. Jätevesien osalta teh taan jä teve sienpuh distuslaitok sen vas taavan yhteystiedot tu lee toi mittaa kunnan ympäristö viran omaiselle, sekä kunnan puhdis tamos ta vas taavan tie toon. Kunnan kanssa tehtävä erityisjä teve denjoh tamissopi mus sel keyttäisi yhteistyötä. Päätösehdotus hyväksyttiin. KHALL 249 Keski-Savon ympäristölautakunta on antanut ympäristölupahakemuksesta lausuntonsa , esityslistan liite nro 5. Kj: Kunnanhallitus antaa teknisen lautakunnan ja Keski-Sa von ym pä ristölautakunnan asiasta antamien lausuntojen mukaisen lausunnon. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: Itä-Suomen aluehallintovirasto

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE KUNNAN PUOLLON SAAMISEKSI SOMPASAAREN RUMPUSILLAN RAHOI- TUSHAKEMUKSEEN 142/ /2011 KHALL 250 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Valtuutettu Osmo Asikainen on jättänyt valtuuston ko kouksessa suullisen aloitteen kunnan puollon saamiseksi Sompasaaren rumpusillan rahoitushakemukseen. Valtuuston työjärjestyksen 5, Valtuutettujen aloitteet - kohdassa mainitaan mm., että "valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle." Esityslistan liitteenä nro 5A on Etelä-Savon ympäristökeskuksen lausunto Sompasaaren tiellä sijaitsevan Uittovirran putkisillan uusimisesta ja suurentamisesta. Kj: Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Kunnanhallitus VALTUUSTOALOITE SELVITYKSEN TEKEMISEKSI AIEMPIEN SELVITYSTEN HYÖDYNTÄMISES- TÄ HEINÄVEDEN KUNNAN KEHITTÄMISESSÄ 141/ /2011 KHALL 251 Valmistelija: toimistosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Mikko Keinonen on jättänyt valtuustoaloitteen kunnan omin voimin tehtävän selvityksen te ke miseksi, kuinka monta turhaa selvitystä on teh ty kun nas sa vii mei sen vii den - kym me nen vuoden aikana, sekä miten näitä selvi tyk siä voisi hyö dyn tää Hei nä ve den kun nan ke hit tä mi ses sä. Aloite on esityslistan liitteenä nro 6. Heinäveden kunnassa on kymmenen viime vuoden aikana tehty seuraavat selvitykset: Kansalaisopistotoiminnan uudelleenjärjestelyt Varkauden talousalueella / Soisalo-opiston perustaminen v Varkauden talousalueen seutuhallituksen asettaman valmistelutyöryhmän selvitys kansalaisopistotoiminnan uudelleenjärjestelyistä - v seutuhallitus käynnisti virkamiestyönä selvityshankkeen tarkoituksena selvittää mahdollisuudet perustaa alueopisto Varkauden seudulle Heinävesi, Joroinen ja Leppävirta lakkauttivat omat kansalaisopistotoimintansa ja perustivat seutuopiston Heinäveden ja Juojärven reittien kunnostusmahdollisuudet järvilohen ja -taimenen luontaisen lisääntymisen tarpeisiin - historiasta nykyilan teen mahdollisuuksien arviointiin v selvitystä on hyödynnetty meneillään laadittavassa Palokin koskien ennallistamissuunnitelmassa Valamon, Karvion ja Kerman matkailu- ja palveluyritystoiminnan laajenta misen ja kehittämisen suunnitteluhanke Kerman, Takunniemen ja Kohmanniemen kunnallistekniikka rakennettu Heinäveden kunnan kansanperinteen ja arkeologisten maastokohteiden inventointi sekä Heinäveden muinaisjäännösten inventointi v selvityksiä hyödynnetään matkailun kehittämisessä Karvion -, Kerman- ja Vihovuonteen koskien kehittämissuunnitelma v suunnitelma on ollut pohjana esim. koskien monimuotoisen yhteiskäytön edistämisessä (kalastus/melonta) ja mm. tänä vuonna neljän läänin ELY-keskusten yhteisessä Saimaan lohikalojen kestävän kalastuk sen edistäminen -projektissa Matkailu, palvelu ym. yritystoiminnan maankäytön ja kunnal listekniikan suunnitteluhanke hankkeen pohjalta ovat valmistu neet Monikkaniemen, ja Myllymäen alueiden 3D-luon nok set ja 3D-mallinnus, kansallismaisemataulut ja Palokin maankäytön yleis suun nitelma

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ tehty markkinatutkimus matkailualueista Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen ja Savonrannan henkilöliikenteen ke hittämissuunnitelma v selvityksen pohjalta käynnistetty monipalveluauton liikenne syksyllä 2011 Heinäveden luovien alojen kehittä minen matkailuvirtoja hyödyntäen v selvityksen jälkeen toimenpiteet käynnistettiin, mutta eivät herättäneet sel vityksessä mukanaolleissa yrityksissä vastakaikua. Sen jälkeen tuol loin myynnissä olleisiin kunnan kiinteistöihin on saatu luovienkin alo jen yrit täjiä. Myös muutamiin yksityisten myymiin kiinteistöihin on sijoittunut luovan alan yrittäjiä. Uusia alan yrityksiä tullut selvityksen jälkeen ainakin 5 kpl. Heinäveden matkailun kehittämissuunnitelma v selvityksen perusteella valmisteltiin matkailun kehittämishanke, joka sai rahoituksen, mutta peruuntui, koska yrittäjät eivät lopulta lähteneetkään hankkeeseen mukaan. Selvitys on tälläkin hetkellä käytössä, kun mietitään matkailun tulevaisuutta Heinävedellä. Heinäveden kirkonkylän ja ympäristön ilmeen vetovoimaisuuden paranta missuunnitelma v käytetty apuna mm. kirkonkylän asemakaavan uudistamisessa, Pääs kyvuoren kehittämisessä (loma-asuntomessuhanke), kirkonkylän sataman palvelujen parantamisessa sekä Raaminmäen alueen kehittämisessä - tehty kunnan nettisivuille muuttajan sivut sekä aloitettu lähettämään Tervetuloa -paketti kuntaan muuttaneille Ikääntymispoliittinen strategia ja palvelurakenteen kehittämisohjelma v selvitystä on hyödynnetty esim. Hoivakodin rakentamishankkeessa Heinäveden kunna lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma eri yhteistyötahoista koostuva yhteistyöryhmä pyrkii suunnitelman avulla parantamaan ja ke hittämään lasten ja nuorten hyvinvointia kaikilla tasoilla kunnassa Heinäveden päihdestrategia - päihdetyöryhmä päivittää aika ajoin strategiaa, jonka avulla kartoi te taan pal velujen tarve ja tarjotaan palveluja asia kaslähtöisesti kun kin tar peen mu kaan Lasten kotihoidontuen kuntalisä - kuntalisä käytössä 2011 Palokin koskien ennallistamissuunnitelma - laadinta meneillään Kj: Kunnanhallitus toteaa, että kaikkia tehtyjä selvi tyksiä on hyödynnetty ja hyödynnetään edelleen Heinäveden kunnan kehittämisessä. Mitään selvitystä tai suunnitelmaa ei yksioikoisesti voi todeta turhaksi. Niiden merkitys selviää vas ta ajan kuluessa. Kun jokin selvitys tai suunnitelma päätetään tehdä, harkitaan sen tarpeellisuus tai turhuus siinä vaihees sa.

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Toimeenpano: Tiedoksi: Mikko Keinonen

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus MAUNO RÄSÄSEN VALTUUSTOALOITE / NS. VARISTAIPALEEN MAAMIESSEURAN VESI- JA VIEMÄRILINJAN RAKENTAMINEN TELA Valmistelija: tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Valtuutettu Mauno Räsänen on jättänyt kunnanvaltuus ton kokouksessa aloitteen selvityksen tekemisestä vesi- ja viemärilinjojen sivuhaarojen rakentamisesta. Esityslistan liitteenä 71 /1 Mauno Räsäsen valtuustoaloite LVI-teknikko Juhani Havukainen on antanut seuraavan selvityksen: "Maamiesseurantalon vesi ja viemäri Varistaipaleen maamiesseurantalo sijaitsee Luostaritien varrella vesi- ja vie mä ri joh tojen suhteen tien toisella puolella. Maamiesseuran talo oli pää tetty liittää vesi johtoon ja viemäriin. Liittymissopimus tehtiin ke väällä 2010 Liittäminen edellytti tien alitusta. Maamiesseuran ta lon kanssa sa malla puolella tietä on myös kolme muuta kiinteistöä. Yksi niistä oli päättänyt liittyä viemäriin ja toinen halusi varauksen liitty mistä varten myöhemmin. Maamiesseuran ta loa saneerattiin ja jo kesällä kyseltiin kunnallistekniikan tekemistä kiinteis töön. Koska liittyjiä oli vähintään kaksi ja kaksi muuta liittyjää myöhemmin, tien alitus olisi kunnan kustannettava. Jo kesällä kun kaukolämpölinjan takia ti lattiin tienalitusporaus sairaalantien risteyksen lähelle asemantielle, selvitet tiin tienalitusporauksen tekemistä Varistaipaleeseen. Silloin kävi ilmi, että ensin pitää suunnitella kiinteistöjen viemäröinti ja tien alituksen paikka. Suunnitelma tehtiin syksyllä. Teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja tekni nen johtaja kyselivät tien alituksen ajankohtaa useaan kertaan. Kun maa miesseuran talon saneeraus oli edennyt pitkälle vuoden vaihteen tienoilla, tilattiin tienalitusurakoisija. Asko Hiltunen kaivoi montut porausta varten ja tienalitus urakoitsija porasi kaksi reikää, toisen vesijohtoa ja toisen viemäriä varten. Porauksien suuntauksessa oli ongelmia ja teknisen lautakunnan pu heen johtaja ja tekninen johtaja kävivät paikalla ja sovittiin ongelmien hoi tamisesta. Sen jälkeen alkoi pakkaskausi ja tienalitusta varten tehdyt montut peitettiin ja päätettiin asentaa putket ja jatkaa vesijohtotyötä myöhemmin. Tarkoitus oli rakentaa viemäriä ja vesijohtoa siten, että maamiesseuran talo kytketään viemäriin. Tulkittiin, että jakelujohdon osuus on kunnan kustannusta ja ta lojohdot ovat kiinteistön kustannuksia.

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 21 Valtuusto 28.03.2011 AIKA 28.03.2011 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 195 Valtuusto 28.12.2011 AIKA 28.12.2011 klo 16:00-20:00 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 kello 17:00-18:33 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot