ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus, julkinen AIKA kello 12:00-15:00 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 90 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 91 Pöytäkirjan tarkastus 4 92 Äänekosken kaupungin perusterveydenhuollon palvelujen järjestä misvastuu 5 93 Keskeneräiset valtuustoaloitteet ja kuntalaisten aloitteet Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset Korkosuojaus Takauksen myöntäminen Äänekosken Asumispalvelusäätiön lainoil le 22

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Nyholm Rolf 12:00-15:00 puheenjohtaja Flinkman Heikki 12:00-15:00 2. varapuheenjohtaja Kiiskinen Kari 12:00-15:00 jäsen Leppänen Pekka 12:00-15:00 jäsen poissa 97 Lindell Leila 12:00-15:00 1. varapuheenjohtaja Lunttila Tommi 12:00-15:00 jäsen Närhi Merja 12:00-15:00 jäsen Piilonen Pentti 12:00-15:00 jäsen Soininen Piia 12:00-15:00 jäsen Tani Jaana 12:00-15:00 jäsen Tiusanen Matti 12:00-15:00 jäsen Tuominen Marke 12:00-15:00 jäsen Uusitalo Pirjo 12:00-15:00 jäsen POISSA Kinnunen Olli kaavoituspäällikkö Lemettinen Pertti hallintojohtaja MUU Kumpu Risto 12:00-15:00 valtuuston puheenjohtaja Salmelin Simo 12:00-15:00 valtuuston 1. varapj. Martins Sirpa 12:00-15:00 valtuuston 2. varapj. Lång Kyllikki 12:00-15:00 valtuuston 3. varapj. Javanainen Hannu 12:00-15:00 kaupunginjohtaja Salonen Jouko 12:00-15:00 rahoitusjohtaja Kolehmainen Raija 12:00-14:45 perusturvajohtaja läsnä Kriivarinmäki Arja-Leena 12:00-15:00 henkilöstöpäällikkö ALLEKIRJOITUKSET Rolf Nyholm Puheenjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Heikki Flinkman Kari Kiiskinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9:00-12:00 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 3

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus, julkinen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KHALL 90 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Päätös: Hyväksyttiin.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus, julkinen Pöytäkirjan tarkastus KHALL 91 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi perjantaina 26. päivänä maaliskuuta 2010 klo 16 mennessä ja tarkastetun pöy tä kir jan pidettäväksi yleisesti nähtävänä maanantaina 29. päivänä maa lis kuu ta 2010 klo 9-12 Ää nekosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Flinkman ja Kari Kiiskinen. Päätös: Hyväksyttiin.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus, julkinen Äänekosken kaupungin perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu 38/001502/2010 PETUR Äänekosken kaupunginhallitus on antanut perusturvalautakunnan tehtäväksi valmistella esitys vaihtoehdosta, jolla perusterveydenhuollon järjestämisvastuu siirrettäisiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin liikelaitokselle, Seututerveyskeskukselle. Asia tulee valmistella siten, että se on perusturvalautakunnan esityksenä kaupunginhallituksen käsiteltävissä ja kaupunginvaltuustos sa Seututerveyskeskus on Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin perustetta va perusterveydenhuollon liikelaitos. Liikelaitoksen perustamisen tarkoituksena on järjestä missuunnitelman mukaan ollut suunnitella kunta- ja palveluraken ne uudistuksesta annetussa puitelaissa (Paras-laki) esitetty vaihto ehto perusterveydenhuollon ja siihen läheisesti liittyvien sosiaalitoimen tehtävien hoitamisesta siten että väestöpohjavaatimus ja muut edel lytykset täyttyvät. Seututerveyskeskushanketta on ryhdytty valmiste lemaan v ja nykymuo dossa siinä on mukana kahdek san kun taa, joissa asukkaan väestöpohjavaatimus ei täyty: Joutsa, Keuruu, Konnevesi, Laukaa, Luhanka, Multia, Petäjävesi ja Toivak ka. Yllä luetellut kunnat ovat pitkän valmistelutyön pohjalta päättäneet seututerveyskeskukseen liittymisestä syksyllä 2009 ja samalla hyväksyneet seututerveyskes kuksen perustamissuunnitelman ja perustamissopimuksen. Seututerveyskeskuskunnat ovat päättäneet siirtää sairaanhoitopiirille ko. palvelujen järjestämisvastuun. Järjestämisvastuuseen kuuluu kuntalaisten tarpeiden ja niitä tyydyttävien palvelujen palvelutason määrittely sekä päätöksen teko siitä, millä palvelurakenteella, kustannus- ja laatutasolla palve luja kuntalaisille tuotetaan ja keiden palve lun tuottajien toimesta. Järjestämisvastuun mukana siirtyy myös kuntien erikoissairaanhoi don palvelujen suunnittelu ja ns. so pimus ohjaus. Seututerveyskeskuksen päätösvaltaa käyttävät järjestämistoimikunta ja johtokunta sairaanhoitopiirin valtuuston ja hallituksen alaisuudes sa. Järjestämistoimi kunnan tehtävänä on kuntalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon tar peiden, palvelujen käytön, palvelurakenteen ja palvelutason sekä kustannusten seuranta ja arviointi. Järjestämistoimikunnassa on 9 jäsentä, yksi kustakin kunnasta ja yksi sairaanhoitopiirin edustaja. Järjestämistoimikunta valmistelee valtuustokausit tain järjestämis suunnitelman ja vuosittain tehtävät palvelusopimuk set ja toimii kun tien yhteistyöelimenä.

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Järjestämistoimikunta sopii palvelusopimuksella tarvittavien palvelu jen tuottamisesta seututerveyskeskuksen liikelaitoksen, sairaanhoi topiirin ja muiden palve lun tuottajien kanssa. Palvelutuotannosta vastaa johtokunta, jonka sairaanhoitopiirin halli tus nimeää liikelaitokselle kunnallisvaalikautta vastaavaksi ajaksi. Johtokunnassa on viisi jäsentä ja kokoonpanossa painotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan ja liikkeenjohdon asiantunte musta. Rahoitusvastuu on kunnilla, jotka ostavat palvelut ja maksavat niistä syntyneiden kustannusten perusteella aiheuttamisperusteisesti (toimipaikkakohtainen suori tehinta). Seututerveyskeskuksen operatiivisesta johtamisesta vastaa toimitusjohtaja johtoryhmän avul la. Koko alueen palvelutoiminta organisoi daan kolmelle vastuualu eelle, jotka ovat avohoito, laitoshoito ja suun terveydenhuolto. Vas tuualueilla on johtajat ja heillä työparit (esim. ylilääkäri-ylihoitaja). Kuntiin jäävät paikallista toimintaa koordi noivat esimiehet (yli/apu laisylilääkärit ja ylihoitajat) ja keskeisten pal velusektoreiden osaston hoitajat. Henkilöstö siirretään sairaanhoitopiirille ns. liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen ja seututerveyskuntien tietojärjestelmät yhtenäistetään. Mikäli Äänekosken kaupungin perusterveydenhuolto v alussa siirretään seututerveyskeskukseen, siirtyvät toiminnot olisivat perusterveydenhuolto koko naisuutena eli vastaanottopalvelut, suun terveydenhuolto, fysiotera pia, sairaala, äitiys- ja lastenneuvolat ja kou lu- ja opiskelijatervey denhuolto. Vanhuspalvelut kotisairaanhoito mu kaan lukien jäisi täs sä vaiheessa kaupungin hoidettavaksi. Mielen terveysja päihdepal velut siirtyisivät tarkennettavan suunnitelman ja rajauksen mukai sesti joko seututerveyskeskukseen tai sairaan hoi topiirin psykiatrian toimialalle. Henkilöstöä siirtyisi sairaanhoitopiirille n. 204 kokoaikaista ja 5 osa-aikaista vakanssia. Sen li säksi Jyväskylän seudun työterveyshuollon liikelaitokselle siirtyisi 12 henkilöä. Lisäksi tulisi neuvoteltavaksi tukipalvelujen mahdollinen myyminen sairaanhoitopiirille n. 9 henkilötyövuotta vastaavalla määrällä (ravintokeskus, siivous, osa välinehuoltoa). Sairaanhoito piirille siirtyvä taloudellinen päätösvalta olisi n. 18 milj. euroa. Kun sairaanhoitopiiriltä jo nyt ostetaan erikoissairaanhoidon palveluja n. 19 milj. eurolla vuosittain, kasvaisi sairaanhoitopiirin tuottamien pal velujen osuus n. 37 miljoonaan euroon ja olisi yli puolet perusturvan budjetista. Sosiaali- ja terveysministeriö on jo pitkään ohjannut kuntia sosiaali- ja terveystoimen yhdistämisen suuntaan. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän kyselyn mukaan (tiedote ) v enää 11 % suomalai sista tulee asumaan kunnissa, joissa sosiaali- ja

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ terveydenhuolto ovat hallinnollisesti erillään. Lainsäädännöllisesti tilanne sosiaali- ja terveydenhuollon ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation suhteen on viime vuosina ollut epäselvä. Paras- lain jatkoksi on valmisteltu uut ta, kansanterveys lain ja erikoissairaanhoitolain yhdistävää terveydenhuoltolakia, ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki (ns. hallintolaki) on ollut valmisteilla. Helmikuun 2010 alussa tilan netta selkiytettiin valtioval lan taholla ministeriöiden välisellä sopimisella (Sosi aali- ja ter veysministeriön ja valtiovarainministeriön tiedotteet 3.2. ja ). Sopimuksen mukaan uuden lainsää dännön val miste lussa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä tiivis tetään yh teistoi minta-aluilla. Jatkossa yhteistoiminta-alueet vastaa vat perus ter veydenhuollon lisäksi koko sosiaalihuollosta. Toteutus tapahtuu STM:n ilmoituksen mukaan Paras- lain jatkovalmistelussa muutta malla lain 5 sisältöä siten, että kunnassa tai yhteistoimin ta-alueella on järjes tettävä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut. Mikäli laki tulee voimaan yllä olevan sisältöisenä, ja yhteistoiminta-alueelle tulisi siirrettäväksi Äänekosken koko sosiaalitoimi päivähoitoa lukuun ottamatta, siirto koskisi edellä mainittujen lisäksi 238 kokoaikaista ja 6 osa-aikaista vakanssia. Kaupungin organisaation ulkopuolelle tulisi siirrettäväksi yhteensä 442 kokoaikaista ja 11 osa-aikaista vakanssia. Taloudellis ta päätösvaltaa tulisi ko. kokonaisuudessa siirrettäväksi 43 milj. eu roa. Sairaanhoitopiiri tuottaisi tä män jälkeen kaupungille palveluja yhteensä n. 62 miljoonalla eurolla vuosittain, mikä vastaa n. 55 % koko kaupungin käyttötalousmenois ta. Seututerveyskeskukseen siirtymistä on perusteltu Paras- lain väestöpohjavaatimuksen lisäksi mm. sillä, että isommassa organisaatios sa järjestettävät peruster veydenhuollon palvelut kyetään järjestä mään laadukkaammin ja ta loudellisemmin, ja että sillä on paremmat mahdollisuudet rekrytoida ja kehittää henkilöstöään. Lisäksi on mainittu joustava ja suora yh teys sairaanhoitopiirin erikoissai raanhoi toon. Taloudellisten säästöjen saavuttamisesta on esitetty erilaisia arvioi ta, esim % käyttökustannuksista tai 1-2 milj. euroa. Laskelmia tai esityksiä siitä, millä keinoilla seututerveyskeskus toteuttaisi kustannussäästöt ei ole käytettävissä. Samanaikaisesti kaupungilla on menossa oma terveyspalvelujen tuottavuusohjelma, jonka tavoit teena on n. yhden miljoonan euron kustannussäästö uudista malla palvelurakennetta ja palvelujen tuottamistapaa sekä toimintaa siten, että ne voidaan tuottaa sujuvilla käytännöillä ja prosesseilla nykyistä vähemmällä henkilöstötyöpanoksella. Seututerveyskeskuksen valmisteluaikataulu Äänekoskella on niin nopea, että päätösvalmistelussa ei ole voitu varmistaa kattavaa ja riittävän monipuolista selvi tystä asiasta. Hyvään vuorovaikutteiseen valmisteluprosessiin hen kilöstön ja kaupungin päätöksenteko-organisaation kanssa ei ole ol lut mahdollisuutta, eikä ole voitu toteuttaa henkilöstöä osallistavaa ja sitouttavaa valmistelutapaa. Nopeaan ai-

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ katauluun sisältyisi jatkossa mm. tietohallintajärjestelmän (sis. potilastietojärjestelmä) vaihtaminen nykyisestä Mediatri- järjestelmästä Effica- järjestelmään. Vaihto koskisi sekä terveyspalvelujen kokonaisuutta että vanhuspalveluja, ja edellyttäisi yli 300 henkilön koulutta mista ja todennäköisesti siirtymävaiheessa päällekkäisten tietojär jestelmien käyttöä. Lyhyellä varautumis- ja suunnitteluajalla toteu tettuna muutosaikataulu saattaisi vaarantaa sekä muutoksen onnis tunutta toteutusta, että perusturvan muiden velvoitteiden täyt tä mistä ja erityisesti asiakaspalvelun joustavaa su jumista siirtymä kauden ai kana. Seututerveyskeskukseen siirtymisestä on pidetty neuvot telu toimitusjohtajaksi vali tun Reijo Räsäsen ja kaupungin virkamies johdon välillä. Muuta val mistelua on tehty kaupungin virkamiesjoh dossa tehtävänimikkeiden mukaisella työnjaolla ja asiaa on käsitelty sekä kaupungin että pe rusturvatoimialan johtoryhmissä. Henkilös tön tiedotustilaisuus on so vittu pidettäväksi ja yhteistyötoimi kunta käsittelee asiaa Valmistelutyön aikana syntyneet keskeiset johtopäätökset ovat seuraavat: 1. Äänekosken kaupunki asukkaan väestöpohjalla täyt tää so si aali- ja ter veys-toi men palvelujen osalta Paras-lain hen gen ja kir jaimen, joten muista seutu terveyskun nista poi keten mitään pak koa tai velvoitetta pal velujen siir tämiseen seu tuter veyskeskuk seen ei ole. 2. Mikäli sosiaali- ja terveyspal velujen järjestämistä koske vat lainsää dännön velvoitteet to teu tuvat helmikuussa 2010 jul kaistun minis te riöi den sopiman linjauksen mukaisena ja pe rus tervey denhuollon ja so siaa litoi men palvelut jat kossa tule vat jär jestettäväksi yhdessä or ga nisaa tiossa, Äänekoski ei seu tu terveyskeskusratkaisun jäl keen enää täyt täisi lain vaati musta. 3. Äänekosken terveyspalvelujen järjestämisvastuun siir tä mi nen seututerveyskeskuksen yhteis toiminta-alueelle olisi risti riitai nen val miste luvai heessa tiedos sa ole van valtiovallan oh jauksen ja lain säädän nön valmis telun periaat tei den kans sa. Siirtämistä koske va päätös saattaisi johtaa siihen, että sa malla tulisi ennakoivasti lin jatuksi koko sosiaa li- ja ter veys pal ve lujen siirtämi nen kaupungin or ganisaation ulkopuoliselle yhteistoiminta-alueelle. 4. Perusterveydenhuollon järjestämis vastuun siirtäminen seutu terveys keskuk selle merkit sisi kun talain mukaisen päätösval lan siirtä mistä kau pungin orga ni saa tion ulkopuolelle terveyspalvelujen ko konai suuden osalta. Päätös val taa käyttäisi sairaan-hoitopiirin val tuusto ja hallitus kuntayhtymää koskevan lainsäädännön perus teel la. Seutu terveys kes kuksen järjestämistoimikunta ja johtokunta muo dostavat kun tayhtymän sisäisen ti laaja-tuottajaorganisaation, missä sovitaan kuntien pal velujen jär jestämisen kokonai suudes ta. Kuntaa kuullaan, mutta varsinaista ter veyspalve lujen päätös valtaa kuntaorganisaati oon ei jäisi. 5. Henkilöstö siirtyy sairaanhoitopiirille, minkä mukana kunnan ter vey denhuol lon asiantuntijuus siir tyy palveluja tuottavaan

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Perusturvajohtajan ehdotus: organi saati oon. Kunnan val miste lu- ja oh jausrooli kapenee, kun osaa mista se kä virka miesval mistelusta että kunnalli sesta päätöksenteosta siirtyy kaupun gin ulkopuoliseen organisaatioon. 6. Seututerveyskeskus on asettanut tavoitteek seen talou delli sen ja te hokkaan toi minnan. Ää nekosken osalta ei kuiten kaan ole vielä pää tösvalmisteluun konkreti soitu laskelmia tai aika tauluja ja toi menpitei tä, joilla ne toteu tettaisiin. 7. Seututerveyskeskus ei vielä ole toiminnassa. Näin ollen ei ole koke musta onnistuneesta kun tien ja seu tu terveyskes kuksen väli sestä yhteistyöstä ja päätöksen teosta ei kä ta lou delli sista ja toimin nalli sista tu loksis ta, millä voitaisiin var mistua Ääne kosken kokoluokassa todella mer kittävän muu tok sen hyödyt. 8. Kaupungin perusturvaorganisaatio on toteutta nut useita peruster vey den huollon palvelujen laatua, saata vuutta ja kustannus ten hal lintaa pa rantavia toi menpitei tä, joil la on jo saavutettu tuloksia. Kehit tämistyö jat kuu ja tiivistyy mm. kaupun ginhallituksen asetta massa terveyspalvelu jen työryh mässä ja toteuttamalla sitä tuke va tuottavuusohjelma. Esityslistan oheismateriaalina toimitetaan Seututerveyskeskuksen toimitusjohtajan Reijo Rä säsen toimittama materiaali: 1. Miten seututerveyskeskus toimii? 2. Keski-suomen Seutu terveyskes kuksen hal linto-organisaatio ja 3. Seututerveyskeskustoimintaa koskeva pää töksenteko Esitetään kaupunginhallitukselle, että: (Valmistelija Raija Kolehmainen) Äänekosken kaupunki ei siirrä perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuuta seutu terveyskeskukselle Kaupunki ei tässä vaiheessa hyväksy perusterveyden huollon pal ve lujen järjestämisen pe rustaksi Keski-Suomen seututerveys keskuk sen perus tamis suun ni telmaa eikä perus tamissopimusta (Perusta missopimus pe rustervey denhuollon ja siihen kiinteästi liit ty vien sosi aalitoimen tehtä vien jär jestä misvastuun siirtämisestä sekä perusterveydenhuollon kun nalli sen liikelaitok sen muodosta misesta Kes ki-suo men sairaanhoitopii rin lii kelaitokseen). Kaupunki seuraa tiiviisti seututerveyskeskuksen raken ta mista ja toi mintaa, ja arvioi seu tuter veyskeskusten kunnille tuotta mia hyö tyjä.

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunki osallistuu maakuntaliiton Keski-Suomen sosi aali- ja ter vey den huollon palve lura kenneselvitys- hankkeeseen, jon ka ta voit teena on löytää Kes ki-suo men asukkaita parhai ten palvele va sosi aali- ja tervey denhuollon pal veluiden ke hittämis-malli. Kaupungin perusturvatoimiala jatkaa terveydenhuollon palvelujen kehit tämis tä kaupun gin valtuuston asettamien tavoittei den mukai sesti. Kau punginhalli tuksen asettama terveyden huollon kehittämistyöryhmä tekee esityksensä palvelujen su juvuuden ja tuot ta vuuden parantamiseksi ke sällä 2010, ja ko. työtä tukevaa tuotta vuusoh jelmaa jatke taan. Tilanne arvioidaan uudelleen v. 2013, kun on saatu kah delta vuo del ta koke musta seu tuter veyskeskuksen toiminnasta, maakun nallisen selvi tystyön tu lokset ovat käytettävis sä ja lainsäädän nön muutokset on teh ty. Lisäksi on arvioitavissa, miten omilla toi menpiteillä on kyetty edistä mään ter veyspalvelujen toiminnan te hos ta mista ja tuot ta vuutta. Päätös: Kokous päätettiin keskeyttää klo ja pitää jatkokokous alkaen klo PETUR Perusturvajohtajan ehdotus: Esitetään kaupunginhallitukselle, että: Äänekosken kaupunki ei siirrä perusterveydenhuollon palvelu jen jär jestämisvastuuta seutu terveyskeskukselle Kaupunki ei tässä vaiheessa hyväksy perusterveyden huollon palve lujen järjestämisen perus taksi Keski-Suomen seu tuterveyskeskuk sen perustamissuunnitel maa eikä perustamis sopimusta (Perusta missopimus perustervey denhuollon ja sii hen kiinteästi liitty vien sosi aalitoimen tehtävien jär jestämis vastuun siirtämisestä sekä peruster veydenhuollon kunnalli sen liikelaitoksen muodostamisesta Kes ki-suomen sairaanhoitopii rin liikelaitokseen). Kaupunki seuraa tiiviisti seututerveyskeskuksen raken tamista ja toi mintaa, ja arvioi seututerveyskeskusen kunnille tuotta mia hyötyjä. Kehittämistyöryhmän toimenpide-esitys ja tuottavuusohjelma tuodaan käsittelyyn kesäkuussa 2010 siten, että se sisältää toi-

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ menpiteet, aikataulutuksen, vastuutukset ja kustannusvaikutuk set sekä esityksen raportointi- ja seurantajärjestelmäksi. Kaupunki osallistuu maakuntaliiton Keski-Suomen sosi aali- ja ter veydenhuollon palvelura kenneselvitys- hankkeeseen, jon ka tavoit teena on löytää Keski-Suo men asukkaita parhaiten palve leva sosi aali- ja terveydenhuollon pal veluiden kehittämismalli. Kaupungin perusturvatoimiala jatkaa terveydenhuollon palvelu jen kehittämistä kaupunginval tuuston asettamien tavoit teiden mukaises ti. Kaupunginhallituksen asettama terveyden huollon kehit tämistyö ryhmä tekee esityksensä palvelujen saatavuuden, su ju vuu den ja tuotta vuuden pa rantamiseksi kesällä 2010, ja ko. työtä tuke vaa tuotta vuusohjelmaa jatketaan. Tilanne arvioidaan uudelleen v. 2013, kun on saatu kah delta vuodel ta kokemusta seututer veyskeskuksen toiminnasta, maakunnallisen selvitystyön tulokset ovat käytettävissä ja lain säädännön muutokset on tehty. Lisäksi on arvioitavissa, miten omilla toimenpi teillä on kyet ty edistämään ter veyspalvelujen toiminnan tehostamista ja tuottavuutta. Päätös: Hyväksyttiin. Eero Hakonen jätti eriävän mielipiteensä pöytäkirjaan liitttäväksi. Eriävä mielipide liitteenä. KHALL 92 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Äänekosken kaupunki ei siirrä perusterveydenhuollon pal ve lu jen jär jestämisvastuuta seututerveyskeskukselle kaupunki ei tässä vaiheessa hyväksy perusterveyden huol lon palve lujen järjestämisen perus taksi Keski-Suo men seu tu ter veyskeskuk sen perustamissuun nitel maa eikä perus ta misso pimusta (Perusta missopimus perus tervey denhuollon ja sii hen kiinteästi liitty vien sosi aali toimen tehtävien jär jestämis vastuun siirtämi sestä sekä peruster veydenhuollon kunnalli sen liikelai toksen muodostamisesta Kes ki-suomen sai raanhoito piirin liike lai tok seen). kaupunki seuraa tiiviisti seututerveyskeskuksen raken ta mista ja toi mintaa, ja arvioi seututerveyskeskuksen kunnille tuot ta mia hyötyjä.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ kehittämistyöryhmän toimenpide-esitys ja tuottavuusoh jel ma tuodaan käsittelyyn kesä kuus sa 2010 siten, että se sisäl tää toimenpi teet, aikataulutuksen, vastuu tukset ja kus tannus vaiku tukset sekä esityksen raportointi- ja seuran tajärjestel mäksi. kaupunki osallistuu maakuntaliiton Keski-Suomen sosi aali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityshankkeeseen, jon ka tavoitteena on löytää Kes ki-suo men asukkaita parhaiten palve le va sosi aali- ja terveyden huollon pal veluiden ke hittä mismalli. kaupungin perusturvatoimiala jatkaa terveydenhuollon pal ve lu jen kehittämistä kaupun ginval tuuston asettamien tavoittei den mukaises ti. Kaupunginhalli tuksen asettama ter veyden huollon kehit tämistyö ryhmä tekee esityksensä palvelujen saatavuuden, sujuvuuden ja tuotta vuuden pa rantamiseksi kesällä 2010, ja ko. työtä tuke vaa tuotta vuusohjelmaa jatke taan. tilanne arvioidaan uudelleen v. 2013, kun on saatu kah delta vuodel ta kokemusta seu tuter veyskeskuksen toi minnasta, maakunnallisen selvitystyön tulokset ovat käytettävis sä ja lain säädännön muutokset on tehty. Li säksi on arvioitavissa, miten omilla toimenpi teillä on kyet ty edistämään ter veyspalvelujen toiminnan tehosta mista ja tuotta vuutta. Käsittely: Asiasta käydyn keskustelun aikana tehtiin kaksi kannatettua ehdo tusta. Rolf Nyholm teki Matti Tiusasen ja Pentti Piilosen kannattamana seuraavan päätösehdotuk sen: Äänekosken kaupunginhallitus luottaa kehittämistyöryhmän työhön ja jää odottamaan kysei sen ryhmän toimenpide-esitystä ja tuottavuusohjelman valmistumista. Kaupunginhallitus siir tää päätöksen teon terveydenhuollon osalta. Kaupunginhallitus käsittelee tervey denhuollon järjestämistä kokouksessaan Piia Soininen teki Tommi Lunttilan, Jaana Tanin ja Marke Tuomisen kannattamana päätöseh dotuksen, jonka mukaan kaupunginjohtajan pohjaehdotuksen kaksi viimeistä kohtaa muute taan kuulumaan seuraavasti: Kaupungin perusturvatoimiala jatkaa terveydenhuollon palvelujen kehittämistä kaupunginval tuuston asettamien tavoitteiden mukaises ti. Kaupunginhallituksen asettama terveydenhuol lon kehittämistyö ryhmä tekee esityksensä ja sitovat tavoitteensa palvelujen saatavuu den, sujuvuuden ja tuottavuuden parantamiseksi kesällä 2010 ja ko. työtä tukevaa tuottavuusohjel maa jatketaan. Tilannetta seurataan väliraportein ja arvioidaan uudelleen valtuustokauden päättyessä. Tilan ne arvioidaan uudelleen v. 2013, kun on saatu

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ kahdelta vuodelta kokemusta seututerveys keskuksen toimin nasta, maakunnallisen selvitystyön tulokset ovat käytettävissä ja lainsäädännön muutokset tehty. Lisäksi on arvioitavissa, miten omil la toimenpiteillä on kyetty edistä mään terveyspalvelujen toiminnan tehostamista ja tuottavuutta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska keskustelun aikana on tehty kaksi kannatettua, pohjaehdotuksesta poikkeavaa esitystä, asiasta suoritetaan äänestys. Puheen johtaja esitti, että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä. Ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain olivat Rolf Nyholmin ehdotus ja Piia Soinisen ehdo tus. Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat Rolf Nyholmin ehdotusta äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Piia Soinisen ehdotusta, äänestävät "ei". Suoritetussa äänestykses sä annettiin yhdeksän "jaa"-ääntä ( Rolf Nyholm, Heikki Flinkman, Kari Kiiskinen, Pekka Leppänen, Leila Lindell, Merja När hi, Pentti Piilonen, Matti Tiusanen ja Pirjo Uusitalo ) sekä neljä "ei"-ään tä ( Piia Soininen, Tommi Lunttila, Jaana Tani ja Marke Tuo minen ). Puheenjohtaja totesi, että suoritetussa äänestyksessä Rolf Nyholmin ehdotus on voittanut Piia Soinisen ehdotuksen äänin 9-4. Seuraavassa äänestyksessä vastakkain olivat kaupunginjohtajan pohjaehdotus ja Rolf Nyhol min ehdotus. Puheenjohtaja esitti, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan pohjaehdo tusta äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Rolf Nyholmin ehdotusta, äänestävät "ei". Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä "jaa"-ääntä ( Piia Soininen, Tommi Lunttila, Jaana Tani ja Marke Tuominen ) ja yh dek sän "ei"-ääntä ( Rolf Nyholm, Heikki Flinkman, Kari Kiiskinen, Pekka Leppänen, Leila Lindell, Merja Närhi, Pentti Piilonen, Matti Tiusanen ja Pirjo Uusitalo ). Puheenjohtaja totesi Rolf Nyholmin ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi ää nin 9-4. Päätös: Hyväksyttiin Rolf Nyholmin ehdotus äänin 9-4. Pia Soininen, Jaana Tani, Tommi Lunttila ja Marke Tuominen jättivät eriävän mielipiteen pöy täkirjaan liitettäväksi. Liite nro 1 Liite nro 2 Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma Perustamissopimus perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liitty vien sosiaalitoimen tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä sekä perusterveyden-huollon kunnallisen liikelaitoksen muodostamisesta Keski-Suomen sairaanhoi-topiirin kuntayhtymään

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Liite nro 3 Liite nro 4 Liite nro 5 Liite nro 6 Liite nro 7 Liite nro 8 Liite nro 9 Liite nro 10 Oheismateriaali Selvitys Äänekosken kaupungin liittymisestä Seututerveyskeskuk seen Keski-Suomen Seututerveyskeskuksen ja Äänekosken oman terveyskeskuksen toiminnan vertailu Perusterveydenhuollon organisatoriset järjestelyt kaupungin kokonaistalouden kannalta Tietohallinto perusterveydenhuollon organisatorisissa järjestelyissä Seututerveyskeskukseen liittymisen henkilöstövaikutukset Järjestöjen yhteinen kanta seututerveyskeskushankkeesta Eero Hakosen eriävä mielipide perusturvalautakunnan päätökseen koskien seututerveyskeskusta Piia Soinisen, Jaana Tanin, Tommi Lunttilan ja Marke Tuomisen eriävä mielipide kaupunginhallituksen päätökseen kos kien seututerveyskeskusta Henkilöstöjärjestöjen ja vammaisneuvoston kannanotot seututerveyskeskushankkeeseen

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus, julkinen Keskeneräiset valtuustoaloitteet ja kuntalaisten aloitteet KHALL 93 Valtuuston työjärjestyksen 5 :n 3 momentin mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mit kä aloitteista on käsitelty loppuun. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kun nalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Kaupungin hallintosäännön 64 :n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luet telo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kaupungin toi mintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimen piteistä. Tällä hetkellä keskeneräisiä valtuustoaloitteita ovat seuraavat: 1. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite: Kodinhoita jia lapsiperheiden tueksi (Kv , 41) Valtuustoaloite on uudelleen valmisteltavana perusturvalautakunnassa. 2. Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: Kodinhoi tajat lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten avuksi (Kv , 49) Valtuustoaloite on uudelleen valmisteltavana perustur valauta kunnassa. 3. Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: Lääkityk sen kokonaisvaltainen arviointi Äänekosken kotisairaanhoidon asiakkaille (Kv , 94) Kaupunginhallitus on pyytänyt valtuustoaloitteesta pe rusturvalauta kunnan lausunnon. 4. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän valtuustoaloite: Suosituksen asettaminen alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten kotiintuloajasta (Kv , 109) Kaupunginhallitus on pyytänyt valtuustoaloitteesta ope tuslauta-

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginjohtajan ehdotus: kun nan, vapaa-aikalautakun nan, perusturvalautakun nan, Äänekosken seurakunnan ja Keski-Suomen poliisilaitok sen (Äänekosken poliisi asema) lausunnot. 5. Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite: Kunnan joukkoruokailun sekä kunnan omistamien peltojen ja metsien pitäminen vapaana geenimuunnelluista organismeista (Kv , 9) Kaupunginhallitus on pyytänyt valtuustoaloitteesta tekni sen lau takunnan, ympäristölautakun nan ja ruokapalvelupäälli kön lau sunnot. 6. Keskustan ja Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Kangaslammen ja Kovalan alueiden kehittäminen (Kv , 8) Kaupunginhallitus on pyytänyt valtuustoaloitteesta tekni sen lautakunnan ja vapaa-aikalauta kunnan lausunnot. 7. Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite: Äänekoskelaiset edistämään terveyttään painonpudotuskampanjalla kaupungin tukemana (Kv , 29) Kaupunginvaltuusto on lähettänyt valtuustoaloitteen kaupun gin halli tuk seen val misteltavaksi. (Valmistelija kaupunginjohtaja Hannu Javanainen, puh ) Saatetaan keskeneräiset valtuutettujen tekemät aloitteet valtuustolle tiedoksi. Aloitteet ovat valmisteltavina. Päätös: Hyväksyttiin.

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus, julkinen Lautakuntien pöytäkirjat KHALL 94 Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavien lauta kuntien pöytäkirjajäljennökset: Kaupunginjohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen edellä mainituissa ko kouksissa tehtyjä päätöksiä. Päätös: Hyväksyttiin.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginjohtajan päätökset KHALL 95 Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunginjohtajan päätökset ajalta Puheenjohtajan ehdotus: yleinen päätös 40 Pitkäaikaistyöttömän kuntalisä / Hikke Oy 41 Konginkankaan työväenyhdistys ry:n anomus Konginkankaan työväentalon lämmityskustannuksiin koulutuspäätös 19 Ville Härtsiän koulutushakemus Ei oteta edellä mainittuja kaupunginjohtajan päätöksiä kaupungin hallituksen käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus, julkinen Korkosuojaus KHALL Kaupungin marraskuun lopun noin 28 miljoonan euron pitkä aikaises ta lainoituksesta on 90 % sidottu 6-12 kuukauden euri bor-korkoihin. Korkosidonnaisuus on ollut harkittua ja näkynyt ja näkyy kuluvan ja tulevan vuoden korkomenoissa myönteisesti. Noudatettuun korkopolitiikkaan liittyy kuitenkin riskejä. Laman väistyessä tulevat sekä pitkät että lyhyet korot nousemaan. Yleisen korkotason noustessa tulee tilanteita, jolloin ottolainauksen korkoja on pitkällä aikaviiveellä tarkasteltuna edullista sitoa lyhyiden korkojen asemasta pitkiin korkoihin. Korkosidonnaisuuksien tarkistamista ja/tai muuta korkosuojausta voidaan suorittaa lainanoton yhteydessä, mutta myös erillisenä toimenpiteenä. Vuoden 2009 talousarvion menojen katteeksi on tarkoitus nostaa pitkäaikaista lainaa vuoden lopulla 8 miljoonaa euroa ja samalla purkaa lyhytaikaista rahoitusta, kuntatodistuksia. Kaupunginjohtaja on hallintosäännön 5 :n nojalla päättänyt kilpailutuksen jälkeen 8 miljoonan euron lainan ottamisesta Pohjola Pank ki Oyj:ltä. Päätöksen yhteydessä ei ole päätetty lainan korkosidonnaisuudesta. Lainapyynnön yhteydessä on lainantarjoajilta pyydetty tarjouksia myös erilaisesta korkosidonnaisuudesta sekä korkosuojauksesta. Kaupungin kokonaiskorkoriskin rajoittamiseksi on em. lainan yhteydessä neuvoteltu ko. lainaan liittyvästä korkosuojauksesta esim. tekemällä koronvaihtosopimus, jossa kaupunki maksaa kiinteää kor koa ja vastaanottaa euribor-sidonnaista korkoa. Korkoriskin hallinta em. mukaisesti tulee harkittavaksi viimeistään vuoden 2010 talousarviolainoituksen yhteydessä. Voidakseen tehdä yksittäisiä ns. johdannaissopimuksia (esim. koronvaihto-, korkokatto-, korkolattiasopimus) rahoituslaitosten kanssa kaupungin tulee tehdä asian edellyttämät hallintosääntöön pohjautu vat käyttöönotto- ja delegointipäätökset. Yksittäiset johdannaissopi mukset tehdään reaaliajassa yleensä puhelimitse, jolloin toimivalta yksittäisten johdannaissopimusten tekemiseen tulee siirtää taloudes ta vastaavalle viranhaltijalle. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh )

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Opetuslautakunta AIKA 02.09.2010 kello 17:00-19:25 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 45 Kokouksen

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu

Äänekosken kaupungin perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu Perusturvalautakunta 15 09.03.2010 Perusturvalautakunta 18 16.03.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 92 22.03.2010 Kaupunginhallitus, julkinen 194 15.06.2010 Äänekosken kaupungin perusterveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Perusturvalautakunta AIKA 09.03.2010 kello 16:00-19:35 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 13 Kokouksen

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstöjaosto 09.03.2017 AIKA 09.03.2017 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 10:30-11:30. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2017 1 Kuntayhtymän hallitus 25.05.2017 Aika 25.05.2017 klo 10:30-11:30 Paikka Vantaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Tarkastuslautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(10) Aika 09.12.2015 klo 09:00-11:46 Paikka Viitasaaren kaupungintalo kaupunginhallituksen huone Läsnä Suni Hannu puheenjohtaja 9:06-11:46 Pulkkinen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 05.06.2015

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 05.06.2015 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 05.06.2015 AIKA 05.06.2015 klo 14:00-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 28.09.2010 Aika 28.09.2010 klo 17:00-18:30 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 25

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(11) 03.03.2015 AIKA 03.03.2015 klo 16:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 8 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot