1 Suunnitteluperusteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Suunnitteluperusteet"

Transkriptio

1 1 Suunnitteluperusteet 1.1. Sijaintiin liittyvät tekijät Hallinnollisesti ja oikeudellisesti Tuusniemi kuuluu Itä-Suomen lääniin, Koillis-Savon kihlakuntaan ja Kuopion käräjäkuntaan. Seutukunnallisesti Tuusniemi kuuluu Koillis- Savon seutukuntaan. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kunta on hakeutunut Kuopion seutukuntaan. Koko Itä-Suomi kuuluu EU:n 1-tukialueeseen. Tuusniemen kunnan keskustaajaman läpi kulkee valtatie 17, joka yhtenä Suomen tärkeimmistä poikittaisväylistä ohjaa merkittävästi ihmisten asioimista ja erilaisia asiakasvirtoja. Erittäin suuri osa kuntalaisten normaalista asioinnista suuntautuu maakunnan keskukseen Kuopioon. Huonot julkisen liikenteen yhteydet vaikeuttavat kuntalaisten asiointia esim. Koillis-Savon seutukunnan sisällä. Kunta on pinta-alaltaan laaja n. 700 km 2, josta maata on n. 545 km 2. Pitkien kuntakeskusten välisten etäisyyksien vuoksi pyritään palvelut resurssien puitteissa järjestämään omassa kunnassa. Suuret vesialueet ovat mahdollistaneet merkittävän vapaa-ajan asuntokapasiteetin muodostumisen Tuusniemelle. Vapaa-ajanasuntoja on noin 1400, joista ulkopaikkakuntalaisten omistamia on noin Luonnonvarat 1.3. Väestö ja työpaikat 1.4. Kunnan talous Kunnan alueella olevista luonnonvaroista ovat tärkeimmät metsä-, vesi ja sora-alueet sekä luonnon kauneus suurine vesistöineen, mm. Seinävuoren rotkolaakso ja Juojärvi. Tuusniemen kunnan väestömäärä on ollut pitkään laskeva. Väheneminen on ollut välillä lievempää ja välillä voimakkaampaa. Vuonna 2006 väestönmuutos oli 15, v ja v henkilöä. Tulo- ja lähtömuutto on vuosina ollut lähes yhtä suurta. Väestökehityksen tappiollisuuteen vaikuttaa syntyvyyden aleneminen suhteessa kuolleisuuteen ja nuorten siirtyminen opiskelupaikkakunnan asukkaiksi. Väestön ikärakennekehitystä oikaistaan tehostamalla asuinkunta-ajattelua ja -politiikkaa. Väkiluku oli asukasta ja asukasta. Tuusniemen kunta jatkaa aktiivista elinkeinopolitiikka ja etsii uusia kehittämistoimia, jotta rakennemuutosten vaikutuksia pystytään lieventämään ja tilalle synnyttämään korvaavia työpaikkoja ja tilaisuuksia. Työllistymistä on tuettu mm. kunnan investoinneilla ja yrityskohtaisin tukitoimin. Kilpailun kiristyessä menestyvän yrityksen tuotantokoneiston on oltava tehokas sekä henkilökunnan koulutettua ja osaavaa. Paikallisten palveluyritysten säilymistä ja myös uusien palveluyritysten syntymistä on pystyttävä edistämään siten, että aikaan saadaan monipuolinen palveluverkosto. Aktiivinen asuinkunta- ja elinkeinopolitiikka on osa Tuusniemen kunnan vahvistettua strategiaa. Tuusniemen kunnan tase on vahva ja talous kunnossa. Merkittävät rakennusinvestoinnit, Turulan koulukeskus ja sairaalapalvelukeskus, on saatu toteutettua muutama vuosi sitten. Vuonna 2004 toteutettiin Kirkonkylä-Palokangas runkovesijohdon ja vuosina mm. Etelä-Tuusniemen runkovesijohdon rakentaminen, jätevedenpuhdistamon saneeraus sekä satamapaviljongin rakentaminen ja urheilukentän peruskorjaus. Vuonna 2008 valmistui palvelukeskuksen ja sairaalan sammutusjärjestelmä (sprinklaus), toimintakeskuksen päivätoiminnan toimitilat ja satama-alueen istutukset ja asfaltointi. Vuonna 2009 on rakennettu torialue ja viraston paikoitusalue sekä Honkaniemen kunnallistekniikkaa. Lähivuosina toteutetaan mm. entisen lukion ja liikuntasalin peruskorjaus, kirjaston saneeraus ja jatketaan kirkonkylän ydinkeskustan ympäristön kehittämistä. Investointien seurauksena kunta joutuu ottamaan velkaa tulevina vuosina. Toteutetut investoinnit takaavat pitkälle tulevaisuuteen hyvät toiminnalliset puitteet. Yhteiskunnan muutokset heijastuvat yhä voimakkaammin ja nopeammin kuntien ase-

2 1.5. Kunnan tavoitteet maan. Talouden kannalta epävarmuutta luo verotulojen ja valtionosuuksien vaikea ennustettavuus toteutuvan valtionosuusuudistuksen vaikutus valtionosuuksiin sekä Paras-hankkeen vaikutukset palvelurakenteisiin tulevat vaikuttamaan kuntatalouteen tulevina vuosina. Vuoden 2007 alusta lukien kunnan tuloveroprosentti nostettiin 19,00 %. Tuloveroprosentti vuonna 2010 on 19,75 ja kiinteistöveroprosentit, yleinen 0,7 %, vakinainen asunto 0,5 ja muut rakennukset 1,1 %. Taloussuunnittelussa sekä palvelutuotannossa ja tarjonnassa on lähtökohtana pidettävä käytettävissä olevia tuloja. Tämä edellyttää palvelutoiminnan jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. Kunnan käyttötalouden tasapainosta ja terveestä taseesta on jatkossakin pidettävä huolta, jotta kunnan toimintaedellytykset voidaan pitkällä aikavälillä turvata. Kunnan perustavoitteena on järjestää kuntalaisille laadukkaat peruspalvelut taloudellisesti ja tehokkaasti. Lisäksi Tuusniemen kunta pyrkii aktiivisesti edesauttamaan paikka- ja seutukunnan kehittymistä. Palvelujen tehokkaan tuottamisen edellytyksenä on uusien ennakkoluulottomienkin ratkaisujen etsiminen. Verkottumista naapurikuntien, alueen yritysten ja eri kansalaisjärjestöjen sekä yhdistysten kanssa lisätään. Kunnalla on oltava hyvä valmius nopeisiinkin muutoksiin. Selkeä, kaikkien toimijoiden tiedossa oleva strategia on hyvä ohjenuora, kun kunnan halutaan toimivan tavoitteellisesti. Kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras) lainsäädäntö astui voimaan lukien. Kunnan tavoitteena on säilyä itsenäisenä. Yhteistyötä tehdään naapurikuntien, etenkin Kuopion kanssa em. periaatteiden pohjalta. Valtuusto hyväksyi Paras-toimeenpanosuunnitelman ja yhteistoimintasopimuksen Kuopion kanssa Strateginen peruslinja Tuusniemen kunnanvaltuusto tarkisti edellisen vaalikauden strategian nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen soveltuvaksi. Operatiivisen johdon ja luottamushenkilöpäättäjien hyvällä tehtäväjaolla turvataan vaaleissa valituille luottamushenkilöille mahdollisuus tehdä heille kuuluvia strategisia arvovalintoja ja ohjata Tuusniemeä uudelle vuosikymmenelle. Uusi valtuusto piti strategiaseminaarin , jonka pohjalta päivitetty kuntastrategia tulee valtuuston käsittelyyn vuoden 2010 alussa Keskeiset painopisteet Erityisiä painopistealueita strategiassa ovat elinkeinopolitiikka, asuinkunta-ajattelu, matkailupalvelujen kehittäminen ja koulutuspalvelut. EU:n 1-aluetukien hyödyntäminen tapahtuu Koillis-Savon kehitys Oy:n hallinnoiman projekti-toiminnan avulla kuntayhteistyönä. Kuopion seutukunnan nopea kehitys on osaltaan pystyttävä hyödyntämään myös Tuusniemellä, mm. Rissalan lentokentän yritys- ja teollisuusalueen rakentaminen tuo lisää mahdollisuuksia. Kaavoituksen keinoin turvataan vetovoimainen tonttitarjonta sekä vakituisen että vapaaajan asumisen tarpeisiin. Myös yritysten tonttitarpeet huomioidaan kaavoituksessa. Tuusniemen Teollisuus Oy:n tarjoaman keinovalikoiman avulla luodaan alueen yrityksille kasvuedellytyksiä. Todellinen yritystoiminnan edellytysten parantaminen vaatii myös kunnalta taloudellisia panostuksia, jotka kanavoidaan mm. Tuusniemen Teollisuus Oy:n kautta. Tähän toimintaan liittyy myös taloudellinen riski, jonka kunta on valmis ottamaan. Painopistealueiden lisäksi kuntalaisille tarjotaan tehokkaasti järjestetyt laadukkaat peruspalvelut. Kuntalaisten tarpeiden muuttuessa voidaan aloittaa täysin uusia palveluja ja lopettaa joitakin vähemmän tärkeäksi katsottuja palveluja. Tämän tyyppiset arvovalinnat tekee kunnanvaltuusto.

3 2 Henkilöstösuunnitelma Kunnan henkilöstöorganisaatio muodostuu luottamushenkilöistä ja palkatusta henkilöstöstä. Henkilöstö on kunnan tärkein kehittämisresurssi ja voimavara. Kunnassa oli voimassa Tuusniemi-sopimus n. 14 vuotta. Sen tilalle hyväksyttiin (kv ) kumppanuussopimus ammattijärjestöjen kanssa. Painopiste on kannustamisessa ja palkitsevuudessa sekä yhteistyössä. Kunnan henkilöstö- ja palkkapolitiikka hoidetaan niin, että kunta kykenee saavuttamaan tavoitteensa ja henkilöstö pysyy motivoituneena. Henkilöstön kokonaismäärä ei suunnittelukaudella oleellisesti muutu kuntaan perustettiin psykologin virka. Joulukuun 2009 aikana kunnan tekniseen toimeen valitaan lisäksi yksi vakinainen kuukausipalkkainen työsuhteinen kunnallistekninen työntekijä. Sosiaalilautakunta on esittänyt yhden lähihoitajan toimen lisäämistä kotipalveluun. Lisäksi keskushallintoon vakinaistetaan yksi toimistosihteerin toimi. Koulutuksen avulla henkilöstöä aktivoidaan kehittämään omaa työtään ja koulutusta annetaan kaikille henkilöstöryhmille ammattitaidon ylläpitämiseksi mahdollisimman tasapuolisesti. Painopiste on kuitenkin siellä, missä muutos- ja kehittämispaineet aiheuttavat eniten koulutustarvetta. Myös laitteistot ja sovellusohjelmistot pidetään ajan tasalla ja kunnossa. Omaehtoista kouluttautumista tuetaan kunnan toimesta. Johtamis- ja kehittämistyössä suositaan käytäntöä, missä henkilöstö työpisteissään aktiivisesti kehittää ja johtaa omaa työtään ja etsii uusia, parempia ratkaisuja sekä keinoja tuottaa palvelut kuntalaisille entistä taloudellisemmin ja tehokkaammin. Aktiivisuus, oma-aloitteisuus ja palvelualttius sekä ahkeruus ovat tällöin keskeisiä tavoitteita. Vuonna 2003 hyväksyttiin henkilöstön kehittämisohjelma. Ohjelman tavoitteena on työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksamisen edistäminen. Kehittämisohjelman laatimisen yhteydessä kierrettiin kaikki suurimmat työpisteet ja keskusteltiin henkilöstön kanssa. Ohjelmaa on pidetty ajan tasalla päivittämällä sitä vuosittain. Vuonna 2005 tehtiin työpaikkailmapiiri kartoitus, jonka pohjalta on mahdollista edelleen kehittää työolosuhteita. Kartoituksen tulokset olivat melko myönteiset. Vuodesta 1998 lähtien laaditussa henkilöstötilinpäätöksessä on tuotu esiin muun muassa henkilöstön ikääntyminen, vakinaisen henkilöstön vähäinen vaihtuvuus sekä sairaus poissaolojen lisääntyminen. Jatkossa kiinnitetään erityisesti huomioita sairaus poissaolojen vähentämiseen. Kunnassa on tarkoitus ottaa käyttöön aktiivisen aikaisen puuttumisen toimintamalli. Toimintamallia on käsitelty syksyn aikana YHTYtoimikunnassa ja se on ollut lausuntokierroksella eri ammattijärjestöissä. Aktiivisella ja aikaisella puuttumisella pyritään siirtymään välittämisen ja huolehtimisen kulttuuriin. Lopullinen päätös mallin käyttöönotosta tehdään loppuvuodesta Tuusniemen kunnan julistautumista savuttomaksi kunnaksi ja savuttomaksi työyhteisöksi käsiteltiin kunnanvaltuustossa. Kunnanhallituksen esityksen mukaisesti kunnanvaltuusto päätti julistaa Tuusniemen savuttomaksi kunnaksi. Henkilöstön määrä (vakinaiset virat ja toimet) on vähentynyt vuosina henkilöä. Henkilöstön määrän vähenemiseen on vaikuttanut mm. eräiden palvelutoimintojen alueellistaminen, kuten aluepelastuslaitos ja maatalouslomitus. Vakinaiset virat ja toimet v lopussa oli 115 kokoaikaista ja 16 osa-aikaista, yhteensä 131. Lisäksi vuoden 2008 aikana oli 29 kokoaikaista ja 9 osa-aikaista sijaista. Lokakuun lopussa v viroissa ja toimissa vakinaisia kokoaikaisia oli 116 ja osa-aikaisia 16 yhteensä 132. Lisäksi määräaikaisia sijaisia oli kokoaikaisia 24 ja osa-aikaisia 7, yhteensä 31. Määräaikaisista 4 henkilöä vakinaistettiin ja lisäksi valittiin 1 henkilö ulkopuolelta. Vanhuuseläkkeelle jäi 3 vakinaista ja työkyvyttömyyseläkkeelle 1 vakinainen. Eläkkeelle jääneiden virat ja toimet täytettiin sisäisesti. Lisäksi henkilöstöstä siirtyi 2 henkilöä osaaikatyökyvyttömyyseläkkeelle sekä lisäksi 1 henkilö osa-aikaeläkkeelle. Vakinaisen henkilöstön määrän kokonaismuutos vuonna 2009 on +1 henkilö. Vuoden 2010 aikana ei henkilöstön kokonaismäärässä tapahdu olennaista muutosta.

4 3 Yleisperustelut 3.1 Talousarvion laadinnan perusteita Vuoden 2010 talousarvion laadinnan perusteiksi kunnanhallitus hyväksyi käyttötalousraamin. Raamin laadinnan lähtökohtana oli arvioidut ja ennakkotietoihin perustuvat tulot ja veroprosenttien korottaminen vuonna Talousarvio on laadittu lautakuntien alustavien käyttösuunnitelmien perusteella. Palkkojen ja henkilösivukulujen on arvioitu nousevan keskimäärin 2,75 %. Henkilöstösivukulujen kasvuun vaikuttaa palkkojen nousun lisäksi mm. eläkemenoperusteisten eläkemaksujen nousu (vuoden 2010 kerroin 1,04). Vuosikate ei riitä kattamaan suunnitelmanmukaisia poistoja ja tilikauden tulos on talousarvioesityksen mukaan euroa. Poistoeromuutoksen e huomioimisen jälkeen tilikauden alijäämä on euroa. Verotulot on arvioitu soveltaen Kuntaliiton veroasiantuntijoiden verotuloennusteita. Verotuloja arvioidaan kertyvän 6,6 milj. euroa. Mikäli yleinen talouden heikkeneminen jatkuu edelleen, voivat verotulot jäädä alle arvioidun. Valtiovarainministeriön mukaan kuntien verotulojen ennakoidaan vähenevän vuonna 2010 noin 2 %. Ennakoituihin verotuloihin sisältyy euron korotus, joka on arvioitu kertyvän veroprosenttien korotuksen kautta. Kunnanhallitus on käsitellyt tuloveroprosentin ja 173 kiinteistöveroprosenttien korotukset ja päättänyt esittää kunnanvaltuustolle tuloveroprosentin 0,75 % korotusta ja kiinteistöveroprosenttien korottamista 0,1 % yleisen ja vakinaisten asuntojen kiinteistöverojen osalta sekä muiden rakennusten osalta 0,2 %. Kunnanvaltuusto päätti :t veroprosenttien korotuksista kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Vuoden 2010 tuloveroprosentti on siten 19,75 % ja yleinen kiinteistöveroprosentti 0,7 %, vakinaisen asunnon 0,5 % ja muiden rakennusten 1,1 %. Verotilijärjestelmä muuttuu , jolloin vahvistettu uusi verotililaki astuu voimaan. Verotili on verovelvollisen ja Verohallinnon välinen tili, jossa eri verojen ilmoitukset ja maksut näkyvät kootusti ja reaaliaikaisesti. Verotilijärjestelmän ja uuden verotililain myötä työnantajasuoritusten ja arvonlisäverojen ilmoittaminen muuttuu monella tapaa. Myös verojen maksukäytännöt muuttuvat. Valtionosuuksien arvioinnissa on käytetty Kuntaliiton ennakkolaskelmia ja laskureita. Valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2010 alusta. Uudistukseen liittyvät valtionosuudet siirtyvät pääosin valtiovarainministeriön hallinnoimiksi. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ns. yhden putken valtionosuus muodostuu seuraavista perusteista ja kustannuksista: - yleisen osan määräytymisperusteet (nykyinen yleinen valtionosuus) - sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset - esi- ja perusopetuksen sekä kirjaston laskennalliset kustannukset - taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet - erityisen harvan asutuksen, saaristokuntien ja saamelaisten osuuden mukaan lisätyn valtionosuuden määräytymisperusteet - verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus, jolla valtionosuutta lisätään tai vähennetään. Koska esi- ja perusopetus muuttuu ao. ikäluokan (6-15 vuotiaat) perusteella kunnalle maksettavaksi valtionosuudeksi, järjestelmä edellyttää kuntien välillä maksettavia kotikuntakorvauksia, jotka otetaan keskitetysti huomioon ja kohdistetaan kuhunkin kotikuntaan vähentäen maksettavaa valtionosuutta, silloin kun oppilas ei käy oman kunnan koulua. Uudistuksen ulkopuolelle jäävä ylläpitäjäjärjestelmän mukainen valtionosuus koskee lukiota, ammatillista koulutusta ja ammattikorkeakoulua. Ylläpitäjäjärjestelmää koskeva asukaskohtainen rahoitusosuus on yhden putken rahoitusosuuden lisäksi v arviolta 348 euroa/asukas. Suurimmalla osalla kunnista, kuten Tuusniemelläkin (n e) tämä ylläpitäjäjärjestelmän osuus valtionosuudesta jää miinusmerkkiseksi.

5 Muita laskennallisia valtionosuuksia, jotka eivät kuulu uudistukseen eivätkä rahoitusosuuden laskennan piiriin, mutta käsitellään ilman korvamerkintää ylläpitäjäjärjestelmän ohessa, ovat: - liikunta - nuorisotyö - kansalaisopisto - taiteen perusopetus (tuntiperusteinen) - teatterit, orkesterit ja museot - aamu- ja iltapäivätoiminta. Kaikki edellä mainitut valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset kootaan maksettaviksi kunnille yhtenä kokonaisuutena valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta käsin kuukausittain. Opetusministeriön hallinnoimiksi ja maksettaviksi ns. yhteen putkeen sisältyviksi valtionosuuksiksi jäävät vammaisten opetuksen lisäkorotukset, lisäopetus ja yksityisten ylläpitäjien rahoitus esi- ja perusopetuksen osalta. Ennakkotietojen mukaan laskettujen valtionosuuksien arvioidaan olevan Tuusniemen kunnan osalta noin 8,5 milj.euroa. Ns. yhden putken valtionosuus on Kuntaliiton laskurin mukaisesti e ja opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet euroa. Näin ollen valtionosuuksien netto on noin 8,5 milj.euroa. Yhden putken valtionosuuslaskennan kunnan rahoitusosuus on e/asukas ja opetus- ja kulttuuritoimen muiden valtionosuuksien ylläpitäjämallin rahoitusosuus on 348 e/asukas. Toimintakulut kasvavat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna vain 1,4 % ( e). Toimintatuotot kasvavat 4,2 %. Toimintatuottoihin sisältyy metsänmyyntiä ja tonttien myyntivoittoja yht euroa. Toimintakatteen muutos on vain 0,8 % ( e). Palvelukokonaisuus on säilytetty pääosin nykyisellä tasolla. Perusterveydenhuollon palvelut on tuottanut Kuopion kaupunki vuoden 2009 alusta alkaen. Tuusniemen kunta erosi Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymästä vuoden 2008 lopussa. Yhteistyö Kuopion kaupungin kanssa laajenee vuoden 2010 alussa, kun Tuusniemen kansalaisopisto siirtyy toimimaan Kuopion kaupungin kansalaisopiston Tuusniemen osastona. Terveydenhuollon kokonaismenojen kasvu on euroa, kasvua 2,5 %. Erikoissairaanhoidon menojen on arvioitu kasvavan 3,3 % ja perusterveydenhuollon 1,7 %. Sosiaalitoimen menojen lisäys on euroa, 3,0 %. Opetustoimen menojen muutos on - 1,7 % eli euroa. Teknisen toimen varsinaiset menot kasvavat vain euroa, 0,6 %. Vesihuollon menojen lisäys on euroa, 2,2 %. Maaseututoimen ja ympäristötoimen menot kasvavat euroa/toimialue. Vapaa-aikatoimen menot kasvavat euroa, 1,3 %. Palkka- ja henkilöstömenoihin sisältyy tukityöllistämisen ja nuorten kesätöihin varatut määrärahat. Varsinainen tukityöllistäminen ja ns. YTY-miehet euroa ja nuorten kesätyöllistäminen euroa. Suunnittelukauden vuodet 2011 ja 2012 on arvioitu pääosin vuoden 2010 toiminnoilla ja määrärahoilla, koska muutosten vaikutusta (Paras-hanke, valtionosuusmuutos 2010 ym.) toimintoihin ja sitä kautta määrärahoihin on tässä vaiheessa lähes mahdotonta arvioida. Suunnitteluvuosien tiedossa olevat muutokset vaalien ja verotulojen osalta on huomioitu taloussuunnittelussa. Antolainojen lyhennysten ja talousarviolainojen muutokset on huomioitu rahoituslaskelmassa myös suunnitteluvuosien osalta. Suunnittelukauden investoinneissa osa on varausluoteisia. Kunnalla ei ole lainaa vuoden 2009 lopussa. Vuoden 2009 aikana kassatilanne on huonontunut, eikä kunnalla ole maksuliikennetilien lisäksi enää muita talletuksia. Mikäli vuoden 2010 suunnitellut investoinnit toteutetaan, joudutaan ottamaan talousarviolainaa tai kunnan maksuliikennetiliin on lisättävä luottolimiitti. Kunnan kehittämisen, toiminnan ja palvelutuotannon turvaamiseksi on tarkoituksen mukaista, että kunnanval-

6 tuustolta pyydetään 1,0 milj. euron lainanotto-oikeus tai luottolimiittioikeus kunnanhallitukselle. 3.2 Keskeisten muuttujien vertailut Keskeisten muuttujien; toimintakatteen, verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen kehittyminen vuosilta kuvaa Tuusniemen kunnan oman talouden kehitystä. Keskeiset muuttujat /milj. euroa TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TA 2009 TA 2010 Toimintakate 11,62 11,88 12,73 13,77 14,74 14,86 Verotulot 5,7 6,04 6,43 6,63 6,86 6,6 Valtionosuudet 6,11 6,46 6,78 7,68 8,17 8,5 Vuosikate 0,48 0,87 0,8 0,85 0,55 0,41 Tuusniemen kunnan kertyneen yli/alijäämän /asukas vertailu vuosilta vastaavan kokoisten kuntien, muiden Pohjois-Savon kuntien ja koko maan vertailutietojen mukaan kuvaa hyvin kunnan talouden kehitystä ja tilaa verrattuna muiden kuntien talouteen. Kertynyt yli- /alijäämä , /as Tuusniemi as. kunnat Pohjois-Savo Koko maa Lähde: Kuntaliitto, kuntien talouden ja palvelutoiminnan tilasto

7 Käyttötalouden nettokustannuslaskelmiin sisältyy suunnitelmanmukaiset poistot. Poistojen määrä on tehtyjen investointien myötä kasvanut. Suurimmat lisäykset ovat vesihuollossa ja teknisessä toimessa (liikenneväylät ja yleiset alueet). Poistojen lisäys vaikuttaa myös toimintojen nettokustannuksiin, joten nettokustannuslaskelmissa poikkeuksellisen suuret kasvut voivat osittain johtua kasvaneista poistoista. Vuosikate, poistot ja investoinnit /asukas vuosilta vertailu havainnollistaa vuosikatteen riittävyyden poistojen kattamiseen ja kunnan investointien omahankintamenojen muutoksen. Vuosikate, poistot ja investoinnit, /as. Tuusniemi Vuosikate Inv.omahankintamenot Poistot ja arv.al Lähde: Kuntaliitto, kuntien talouden ja palvelutoiminnan tilasto

8 Vuosikate ja poistot vertailu TP ja TA Vuosikate 1000 e Poistot/1000 e Talousarvion sitovuus Käyttötalousosassa talousarvio sitoo kunnanhallitusta ja hallintokuntia toimielin- eli lautakuntatasolla sekä menojen että tulojen osalta. Investointiosassa sitoo kunnanhallitusta ja lautakuntia investointiryhmätasoille budjetoidut menot ja tulot. Rahoitusosassa kunnanhallitusta sitoo rahoituslaskelman erittelyn mukaiset määrärahat. Toimielimet vahvistavat käyttösuunnitelmat ja jakavat tarvittaessa määrärahat tulosyksiköille tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin. Käyttösuunnitelmien on sopeuduttava myös valtion viranomaisten päätöksiin. Toimielimet ja tilivelvolliset vastaavat myös toimialueensa tulojen perinnästä.

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelma Laadintaohje Kuntatalouden epävarmuus jatkuu ja suurimman epävarmuustekijän siihen tuo nyt lausuntokierroksella olevat maakuntauudistus

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013 Talouden työryhmä Nousiainen 4/215, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 213 Toimintakate (itseisarvo), /as. 6 5 4 3 2 1 22 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Nousiainen Masku Rusko Koko maa Käyttötalouden palkat,

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS JA TALOUSARVION 2018 VALMISTELUTILANNE. Eeva Suomalainen Talousjohtaja

TALOUSKATSAUS JA TALOUSARVION 2018 VALMISTELUTILANNE. Eeva Suomalainen Talousjohtaja TALOUSKATSAUS JA TALOUSARVION 2018 VALMISTELUTILANNE Eeva Suomalainen Talousjohtaja TALOUSKATSAUS Valtionvarainministeriön (VM) mukaan Suomen talous on selvässä nousussa. Ennusteen mukaan Suomen talous

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia Kuntien taloustietoja 2016 Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto 2005-2016 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2005-2016 2 Kuntien tuloslaskelma vuonna 2016, /asukas Kemi 20001-50000 as.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 8.5.2017 Valtuusto 17.5.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen

Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Hallinto uudistuu uudistuuko johtaminen Tulevaisuuden johtajat 24.11.2017 Jari Koskinen MUUTOSTEN MAAILMANPYÖRÄ: Kuntien ja alueiden muutosajurit

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Kuntien tehtävien siirrosta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten rajaaminen. Sote-siirron muutosrajoitin

Kuntien tehtävien siirrosta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten rajaaminen. Sote-siirron muutosrajoitin Kuntien tehtävien siirrosta aiheutuvien taloudellisten vaikutusten rajaaminen Sotesiirron muutosrajoitin Tehtävien järjestämisvastuun siirron yhteydessä kunnista maakuntiin siirtyvät tulot ja kustannukset

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot