1 Suunnitteluperusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Suunnitteluperusteet"

Transkriptio

1 1 Suunnitteluperusteet 1.1. Sijaintiin liittyvät tekijät Hallinnollisesti ja oikeudellisesti Tuusniemi kuuluu Itä-Suomen lääniin, Koillis-Savon kihlakuntaan ja Kuopion käräjäkuntaan. Seutukunnallisesti Tuusniemi kuuluu Koillis- Savon seutukuntaan. Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti kunta on hakeutunut Kuopion seutukuntaan. Koko Itä-Suomi kuuluu EU:n 1-tukialueeseen. Tuusniemen kunnan keskustaajaman läpi kulkee valtatie 17, joka yhtenä Suomen tärkeimmistä poikittaisväylistä ohjaa merkittävästi ihmisten asioimista ja erilaisia asiakasvirtoja. Erittäin suuri osa kuntalaisten normaalista asioinnista suuntautuu maakunnan keskukseen Kuopioon. Huonot julkisen liikenteen yhteydet vaikeuttavat kuntalaisten asiointia esim. Koillis-Savon seutukunnan sisällä. Kunta on pinta-alaltaan laaja n. 700 km 2, josta maata on n. 545 km 2. Pitkien kuntakeskusten välisten etäisyyksien vuoksi pyritään palvelut resurssien puitteissa järjestämään omassa kunnassa. Suuret vesialueet ovat mahdollistaneet merkittävän vapaa-ajan asuntokapasiteetin muodostumisen Tuusniemelle. Vapaa-ajanasuntoja on noin 1400, joista ulkopaikkakuntalaisten omistamia on noin Luonnonvarat 1.3. Väestö ja työpaikat 1.4. Kunnan talous Kunnan alueella olevista luonnonvaroista ovat tärkeimmät metsä-, vesi ja sora-alueet sekä luonnon kauneus suurine vesistöineen, mm. Seinävuoren rotkolaakso ja Juojärvi. Tuusniemen kunnan väestömäärä on ollut pitkään laskeva. Väheneminen on ollut välillä lievempää ja välillä voimakkaampaa. Vuonna 2006 väestönmuutos oli 15, v ja v henkilöä. Tulo- ja lähtömuutto on vuosina ollut lähes yhtä suurta. Väestökehityksen tappiollisuuteen vaikuttaa syntyvyyden aleneminen suhteessa kuolleisuuteen ja nuorten siirtyminen opiskelupaikkakunnan asukkaiksi. Väestön ikärakennekehitystä oikaistaan tehostamalla asuinkunta-ajattelua ja -politiikkaa. Väkiluku oli asukasta ja asukasta. Tuusniemen kunta jatkaa aktiivista elinkeinopolitiikka ja etsii uusia kehittämistoimia, jotta rakennemuutosten vaikutuksia pystytään lieventämään ja tilalle synnyttämään korvaavia työpaikkoja ja tilaisuuksia. Työllistymistä on tuettu mm. kunnan investoinneilla ja yrityskohtaisin tukitoimin. Kilpailun kiristyessä menestyvän yrityksen tuotantokoneiston on oltava tehokas sekä henkilökunnan koulutettua ja osaavaa. Paikallisten palveluyritysten säilymistä ja myös uusien palveluyritysten syntymistä on pystyttävä edistämään siten, että aikaan saadaan monipuolinen palveluverkosto. Aktiivinen asuinkunta- ja elinkeinopolitiikka on osa Tuusniemen kunnan vahvistettua strategiaa. Tuusniemen kunnan tase on vahva ja talous kunnossa. Merkittävät rakennusinvestoinnit, Turulan koulukeskus ja sairaalapalvelukeskus, on saatu toteutettua muutama vuosi sitten. Vuonna 2004 toteutettiin Kirkonkylä-Palokangas runkovesijohdon ja vuosina mm. Etelä-Tuusniemen runkovesijohdon rakentaminen, jätevedenpuhdistamon saneeraus sekä satamapaviljongin rakentaminen ja urheilukentän peruskorjaus. Vuonna 2008 valmistui palvelukeskuksen ja sairaalan sammutusjärjestelmä (sprinklaus), toimintakeskuksen päivätoiminnan toimitilat ja satama-alueen istutukset ja asfaltointi. Vuonna 2009 on rakennettu torialue ja viraston paikoitusalue sekä Honkaniemen kunnallistekniikkaa. Lähivuosina toteutetaan mm. entisen lukion ja liikuntasalin peruskorjaus, kirjaston saneeraus ja jatketaan kirkonkylän ydinkeskustan ympäristön kehittämistä. Investointien seurauksena kunta joutuu ottamaan velkaa tulevina vuosina. Toteutetut investoinnit takaavat pitkälle tulevaisuuteen hyvät toiminnalliset puitteet. Yhteiskunnan muutokset heijastuvat yhä voimakkaammin ja nopeammin kuntien ase-

2 1.5. Kunnan tavoitteet maan. Talouden kannalta epävarmuutta luo verotulojen ja valtionosuuksien vaikea ennustettavuus toteutuvan valtionosuusuudistuksen vaikutus valtionosuuksiin sekä Paras-hankkeen vaikutukset palvelurakenteisiin tulevat vaikuttamaan kuntatalouteen tulevina vuosina. Vuoden 2007 alusta lukien kunnan tuloveroprosentti nostettiin 19,00 %. Tuloveroprosentti vuonna 2010 on 19,75 ja kiinteistöveroprosentit, yleinen 0,7 %, vakinainen asunto 0,5 ja muut rakennukset 1,1 %. Taloussuunnittelussa sekä palvelutuotannossa ja tarjonnassa on lähtökohtana pidettävä käytettävissä olevia tuloja. Tämä edellyttää palvelutoiminnan jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. Kunnan käyttötalouden tasapainosta ja terveestä taseesta on jatkossakin pidettävä huolta, jotta kunnan toimintaedellytykset voidaan pitkällä aikavälillä turvata. Kunnan perustavoitteena on järjestää kuntalaisille laadukkaat peruspalvelut taloudellisesti ja tehokkaasti. Lisäksi Tuusniemen kunta pyrkii aktiivisesti edesauttamaan paikka- ja seutukunnan kehittymistä. Palvelujen tehokkaan tuottamisen edellytyksenä on uusien ennakkoluulottomienkin ratkaisujen etsiminen. Verkottumista naapurikuntien, alueen yritysten ja eri kansalaisjärjestöjen sekä yhdistysten kanssa lisätään. Kunnalla on oltava hyvä valmius nopeisiinkin muutoksiin. Selkeä, kaikkien toimijoiden tiedossa oleva strategia on hyvä ohjenuora, kun kunnan halutaan toimivan tavoitteellisesti. Kunta- ja palvelurakenneuudistus (Paras) lainsäädäntö astui voimaan lukien. Kunnan tavoitteena on säilyä itsenäisenä. Yhteistyötä tehdään naapurikuntien, etenkin Kuopion kanssa em. periaatteiden pohjalta. Valtuusto hyväksyi Paras-toimeenpanosuunnitelman ja yhteistoimintasopimuksen Kuopion kanssa Strateginen peruslinja Tuusniemen kunnanvaltuusto tarkisti edellisen vaalikauden strategian nykytilanteeseen ja tulevaisuuteen soveltuvaksi. Operatiivisen johdon ja luottamushenkilöpäättäjien hyvällä tehtäväjaolla turvataan vaaleissa valituille luottamushenkilöille mahdollisuus tehdä heille kuuluvia strategisia arvovalintoja ja ohjata Tuusniemeä uudelle vuosikymmenelle. Uusi valtuusto piti strategiaseminaarin , jonka pohjalta päivitetty kuntastrategia tulee valtuuston käsittelyyn vuoden 2010 alussa Keskeiset painopisteet Erityisiä painopistealueita strategiassa ovat elinkeinopolitiikka, asuinkunta-ajattelu, matkailupalvelujen kehittäminen ja koulutuspalvelut. EU:n 1-aluetukien hyödyntäminen tapahtuu Koillis-Savon kehitys Oy:n hallinnoiman projekti-toiminnan avulla kuntayhteistyönä. Kuopion seutukunnan nopea kehitys on osaltaan pystyttävä hyödyntämään myös Tuusniemellä, mm. Rissalan lentokentän yritys- ja teollisuusalueen rakentaminen tuo lisää mahdollisuuksia. Kaavoituksen keinoin turvataan vetovoimainen tonttitarjonta sekä vakituisen että vapaaajan asumisen tarpeisiin. Myös yritysten tonttitarpeet huomioidaan kaavoituksessa. Tuusniemen Teollisuus Oy:n tarjoaman keinovalikoiman avulla luodaan alueen yrityksille kasvuedellytyksiä. Todellinen yritystoiminnan edellytysten parantaminen vaatii myös kunnalta taloudellisia panostuksia, jotka kanavoidaan mm. Tuusniemen Teollisuus Oy:n kautta. Tähän toimintaan liittyy myös taloudellinen riski, jonka kunta on valmis ottamaan. Painopistealueiden lisäksi kuntalaisille tarjotaan tehokkaasti järjestetyt laadukkaat peruspalvelut. Kuntalaisten tarpeiden muuttuessa voidaan aloittaa täysin uusia palveluja ja lopettaa joitakin vähemmän tärkeäksi katsottuja palveluja. Tämän tyyppiset arvovalinnat tekee kunnanvaltuusto.

3 2 Henkilöstösuunnitelma Kunnan henkilöstöorganisaatio muodostuu luottamushenkilöistä ja palkatusta henkilöstöstä. Henkilöstö on kunnan tärkein kehittämisresurssi ja voimavara. Kunnassa oli voimassa Tuusniemi-sopimus n. 14 vuotta. Sen tilalle hyväksyttiin (kv ) kumppanuussopimus ammattijärjestöjen kanssa. Painopiste on kannustamisessa ja palkitsevuudessa sekä yhteistyössä. Kunnan henkilöstö- ja palkkapolitiikka hoidetaan niin, että kunta kykenee saavuttamaan tavoitteensa ja henkilöstö pysyy motivoituneena. Henkilöstön kokonaismäärä ei suunnittelukaudella oleellisesti muutu kuntaan perustettiin psykologin virka. Joulukuun 2009 aikana kunnan tekniseen toimeen valitaan lisäksi yksi vakinainen kuukausipalkkainen työsuhteinen kunnallistekninen työntekijä. Sosiaalilautakunta on esittänyt yhden lähihoitajan toimen lisäämistä kotipalveluun. Lisäksi keskushallintoon vakinaistetaan yksi toimistosihteerin toimi. Koulutuksen avulla henkilöstöä aktivoidaan kehittämään omaa työtään ja koulutusta annetaan kaikille henkilöstöryhmille ammattitaidon ylläpitämiseksi mahdollisimman tasapuolisesti. Painopiste on kuitenkin siellä, missä muutos- ja kehittämispaineet aiheuttavat eniten koulutustarvetta. Myös laitteistot ja sovellusohjelmistot pidetään ajan tasalla ja kunnossa. Omaehtoista kouluttautumista tuetaan kunnan toimesta. Johtamis- ja kehittämistyössä suositaan käytäntöä, missä henkilöstö työpisteissään aktiivisesti kehittää ja johtaa omaa työtään ja etsii uusia, parempia ratkaisuja sekä keinoja tuottaa palvelut kuntalaisille entistä taloudellisemmin ja tehokkaammin. Aktiivisuus, oma-aloitteisuus ja palvelualttius sekä ahkeruus ovat tällöin keskeisiä tavoitteita. Vuonna 2003 hyväksyttiin henkilöstön kehittämisohjelma. Ohjelman tavoitteena on työkyvyn ylläpitäminen ja työssä jaksamisen edistäminen. Kehittämisohjelman laatimisen yhteydessä kierrettiin kaikki suurimmat työpisteet ja keskusteltiin henkilöstön kanssa. Ohjelmaa on pidetty ajan tasalla päivittämällä sitä vuosittain. Vuonna 2005 tehtiin työpaikkailmapiiri kartoitus, jonka pohjalta on mahdollista edelleen kehittää työolosuhteita. Kartoituksen tulokset olivat melko myönteiset. Vuodesta 1998 lähtien laaditussa henkilöstötilinpäätöksessä on tuotu esiin muun muassa henkilöstön ikääntyminen, vakinaisen henkilöstön vähäinen vaihtuvuus sekä sairaus poissaolojen lisääntyminen. Jatkossa kiinnitetään erityisesti huomioita sairaus poissaolojen vähentämiseen. Kunnassa on tarkoitus ottaa käyttöön aktiivisen aikaisen puuttumisen toimintamalli. Toimintamallia on käsitelty syksyn aikana YHTYtoimikunnassa ja se on ollut lausuntokierroksella eri ammattijärjestöissä. Aktiivisella ja aikaisella puuttumisella pyritään siirtymään välittämisen ja huolehtimisen kulttuuriin. Lopullinen päätös mallin käyttöönotosta tehdään loppuvuodesta Tuusniemen kunnan julistautumista savuttomaksi kunnaksi ja savuttomaksi työyhteisöksi käsiteltiin kunnanvaltuustossa. Kunnanhallituksen esityksen mukaisesti kunnanvaltuusto päätti julistaa Tuusniemen savuttomaksi kunnaksi. Henkilöstön määrä (vakinaiset virat ja toimet) on vähentynyt vuosina henkilöä. Henkilöstön määrän vähenemiseen on vaikuttanut mm. eräiden palvelutoimintojen alueellistaminen, kuten aluepelastuslaitos ja maatalouslomitus. Vakinaiset virat ja toimet v lopussa oli 115 kokoaikaista ja 16 osa-aikaista, yhteensä 131. Lisäksi vuoden 2008 aikana oli 29 kokoaikaista ja 9 osa-aikaista sijaista. Lokakuun lopussa v viroissa ja toimissa vakinaisia kokoaikaisia oli 116 ja osa-aikaisia 16 yhteensä 132. Lisäksi määräaikaisia sijaisia oli kokoaikaisia 24 ja osa-aikaisia 7, yhteensä 31. Määräaikaisista 4 henkilöä vakinaistettiin ja lisäksi valittiin 1 henkilö ulkopuolelta. Vanhuuseläkkeelle jäi 3 vakinaista ja työkyvyttömyyseläkkeelle 1 vakinainen. Eläkkeelle jääneiden virat ja toimet täytettiin sisäisesti. Lisäksi henkilöstöstä siirtyi 2 henkilöä osaaikatyökyvyttömyyseläkkeelle sekä lisäksi 1 henkilö osa-aikaeläkkeelle. Vakinaisen henkilöstön määrän kokonaismuutos vuonna 2009 on +1 henkilö. Vuoden 2010 aikana ei henkilöstön kokonaismäärässä tapahdu olennaista muutosta.

4 3 Yleisperustelut 3.1 Talousarvion laadinnan perusteita Vuoden 2010 talousarvion laadinnan perusteiksi kunnanhallitus hyväksyi käyttötalousraamin. Raamin laadinnan lähtökohtana oli arvioidut ja ennakkotietoihin perustuvat tulot ja veroprosenttien korottaminen vuonna Talousarvio on laadittu lautakuntien alustavien käyttösuunnitelmien perusteella. Palkkojen ja henkilösivukulujen on arvioitu nousevan keskimäärin 2,75 %. Henkilöstösivukulujen kasvuun vaikuttaa palkkojen nousun lisäksi mm. eläkemenoperusteisten eläkemaksujen nousu (vuoden 2010 kerroin 1,04). Vuosikate ei riitä kattamaan suunnitelmanmukaisia poistoja ja tilikauden tulos on talousarvioesityksen mukaan euroa. Poistoeromuutoksen e huomioimisen jälkeen tilikauden alijäämä on euroa. Verotulot on arvioitu soveltaen Kuntaliiton veroasiantuntijoiden verotuloennusteita. Verotuloja arvioidaan kertyvän 6,6 milj. euroa. Mikäli yleinen talouden heikkeneminen jatkuu edelleen, voivat verotulot jäädä alle arvioidun. Valtiovarainministeriön mukaan kuntien verotulojen ennakoidaan vähenevän vuonna 2010 noin 2 %. Ennakoituihin verotuloihin sisältyy euron korotus, joka on arvioitu kertyvän veroprosenttien korotuksen kautta. Kunnanhallitus on käsitellyt tuloveroprosentin ja 173 kiinteistöveroprosenttien korotukset ja päättänyt esittää kunnanvaltuustolle tuloveroprosentin 0,75 % korotusta ja kiinteistöveroprosenttien korottamista 0,1 % yleisen ja vakinaisten asuntojen kiinteistöverojen osalta sekä muiden rakennusten osalta 0,2 %. Kunnanvaltuusto päätti :t veroprosenttien korotuksista kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Vuoden 2010 tuloveroprosentti on siten 19,75 % ja yleinen kiinteistöveroprosentti 0,7 %, vakinaisen asunnon 0,5 % ja muiden rakennusten 1,1 %. Verotilijärjestelmä muuttuu , jolloin vahvistettu uusi verotililaki astuu voimaan. Verotili on verovelvollisen ja Verohallinnon välinen tili, jossa eri verojen ilmoitukset ja maksut näkyvät kootusti ja reaaliaikaisesti. Verotilijärjestelmän ja uuden verotililain myötä työnantajasuoritusten ja arvonlisäverojen ilmoittaminen muuttuu monella tapaa. Myös verojen maksukäytännöt muuttuvat. Valtionosuuksien arvioinnissa on käytetty Kuntaliiton ennakkolaskelmia ja laskureita. Valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2010 alusta. Uudistukseen liittyvät valtionosuudet siirtyvät pääosin valtiovarainministeriön hallinnoimiksi. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ns. yhden putken valtionosuus muodostuu seuraavista perusteista ja kustannuksista: - yleisen osan määräytymisperusteet (nykyinen yleinen valtionosuus) - sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset - esi- ja perusopetuksen sekä kirjaston laskennalliset kustannukset - taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet - erityisen harvan asutuksen, saaristokuntien ja saamelaisten osuuden mukaan lisätyn valtionosuuden määräytymisperusteet - verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus, jolla valtionosuutta lisätään tai vähennetään. Koska esi- ja perusopetus muuttuu ao. ikäluokan (6-15 vuotiaat) perusteella kunnalle maksettavaksi valtionosuudeksi, järjestelmä edellyttää kuntien välillä maksettavia kotikuntakorvauksia, jotka otetaan keskitetysti huomioon ja kohdistetaan kuhunkin kotikuntaan vähentäen maksettavaa valtionosuutta, silloin kun oppilas ei käy oman kunnan koulua. Uudistuksen ulkopuolelle jäävä ylläpitäjäjärjestelmän mukainen valtionosuus koskee lukiota, ammatillista koulutusta ja ammattikorkeakoulua. Ylläpitäjäjärjestelmää koskeva asukaskohtainen rahoitusosuus on yhden putken rahoitusosuuden lisäksi v arviolta 348 euroa/asukas. Suurimmalla osalla kunnista, kuten Tuusniemelläkin (n e) tämä ylläpitäjäjärjestelmän osuus valtionosuudesta jää miinusmerkkiseksi.

5 Muita laskennallisia valtionosuuksia, jotka eivät kuulu uudistukseen eivätkä rahoitusosuuden laskennan piiriin, mutta käsitellään ilman korvamerkintää ylläpitäjäjärjestelmän ohessa, ovat: - liikunta - nuorisotyö - kansalaisopisto - taiteen perusopetus (tuntiperusteinen) - teatterit, orkesterit ja museot - aamu- ja iltapäivätoiminta. Kaikki edellä mainitut valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset kootaan maksettaviksi kunnille yhtenä kokonaisuutena valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta käsin kuukausittain. Opetusministeriön hallinnoimiksi ja maksettaviksi ns. yhteen putkeen sisältyviksi valtionosuuksiksi jäävät vammaisten opetuksen lisäkorotukset, lisäopetus ja yksityisten ylläpitäjien rahoitus esi- ja perusopetuksen osalta. Ennakkotietojen mukaan laskettujen valtionosuuksien arvioidaan olevan Tuusniemen kunnan osalta noin 8,5 milj.euroa. Ns. yhden putken valtionosuus on Kuntaliiton laskurin mukaisesti e ja opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet euroa. Näin ollen valtionosuuksien netto on noin 8,5 milj.euroa. Yhden putken valtionosuuslaskennan kunnan rahoitusosuus on e/asukas ja opetus- ja kulttuuritoimen muiden valtionosuuksien ylläpitäjämallin rahoitusosuus on 348 e/asukas. Toimintakulut kasvavat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna vain 1,4 % ( e). Toimintatuotot kasvavat 4,2 %. Toimintatuottoihin sisältyy metsänmyyntiä ja tonttien myyntivoittoja yht euroa. Toimintakatteen muutos on vain 0,8 % ( e). Palvelukokonaisuus on säilytetty pääosin nykyisellä tasolla. Perusterveydenhuollon palvelut on tuottanut Kuopion kaupunki vuoden 2009 alusta alkaen. Tuusniemen kunta erosi Koillis-Savon kansanterveystyön kuntayhtymästä vuoden 2008 lopussa. Yhteistyö Kuopion kaupungin kanssa laajenee vuoden 2010 alussa, kun Tuusniemen kansalaisopisto siirtyy toimimaan Kuopion kaupungin kansalaisopiston Tuusniemen osastona. Terveydenhuollon kokonaismenojen kasvu on euroa, kasvua 2,5 %. Erikoissairaanhoidon menojen on arvioitu kasvavan 3,3 % ja perusterveydenhuollon 1,7 %. Sosiaalitoimen menojen lisäys on euroa, 3,0 %. Opetustoimen menojen muutos on - 1,7 % eli euroa. Teknisen toimen varsinaiset menot kasvavat vain euroa, 0,6 %. Vesihuollon menojen lisäys on euroa, 2,2 %. Maaseututoimen ja ympäristötoimen menot kasvavat euroa/toimialue. Vapaa-aikatoimen menot kasvavat euroa, 1,3 %. Palkka- ja henkilöstömenoihin sisältyy tukityöllistämisen ja nuorten kesätöihin varatut määrärahat. Varsinainen tukityöllistäminen ja ns. YTY-miehet euroa ja nuorten kesätyöllistäminen euroa. Suunnittelukauden vuodet 2011 ja 2012 on arvioitu pääosin vuoden 2010 toiminnoilla ja määrärahoilla, koska muutosten vaikutusta (Paras-hanke, valtionosuusmuutos 2010 ym.) toimintoihin ja sitä kautta määrärahoihin on tässä vaiheessa lähes mahdotonta arvioida. Suunnitteluvuosien tiedossa olevat muutokset vaalien ja verotulojen osalta on huomioitu taloussuunnittelussa. Antolainojen lyhennysten ja talousarviolainojen muutokset on huomioitu rahoituslaskelmassa myös suunnitteluvuosien osalta. Suunnittelukauden investoinneissa osa on varausluoteisia. Kunnalla ei ole lainaa vuoden 2009 lopussa. Vuoden 2009 aikana kassatilanne on huonontunut, eikä kunnalla ole maksuliikennetilien lisäksi enää muita talletuksia. Mikäli vuoden 2010 suunnitellut investoinnit toteutetaan, joudutaan ottamaan talousarviolainaa tai kunnan maksuliikennetiliin on lisättävä luottolimiitti. Kunnan kehittämisen, toiminnan ja palvelutuotannon turvaamiseksi on tarkoituksen mukaista, että kunnanval-

6 tuustolta pyydetään 1,0 milj. euron lainanotto-oikeus tai luottolimiittioikeus kunnanhallitukselle. 3.2 Keskeisten muuttujien vertailut Keskeisten muuttujien; toimintakatteen, verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen kehittyminen vuosilta kuvaa Tuusniemen kunnan oman talouden kehitystä. Keskeiset muuttujat /milj. euroa TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TA 2009 TA 2010 Toimintakate 11,62 11,88 12,73 13,77 14,74 14,86 Verotulot 5,7 6,04 6,43 6,63 6,86 6,6 Valtionosuudet 6,11 6,46 6,78 7,68 8,17 8,5 Vuosikate 0,48 0,87 0,8 0,85 0,55 0,41 Tuusniemen kunnan kertyneen yli/alijäämän /asukas vertailu vuosilta vastaavan kokoisten kuntien, muiden Pohjois-Savon kuntien ja koko maan vertailutietojen mukaan kuvaa hyvin kunnan talouden kehitystä ja tilaa verrattuna muiden kuntien talouteen. Kertynyt yli- /alijäämä , /as Tuusniemi as. kunnat Pohjois-Savo Koko maa Lähde: Kuntaliitto, kuntien talouden ja palvelutoiminnan tilasto

7 Käyttötalouden nettokustannuslaskelmiin sisältyy suunnitelmanmukaiset poistot. Poistojen määrä on tehtyjen investointien myötä kasvanut. Suurimmat lisäykset ovat vesihuollossa ja teknisessä toimessa (liikenneväylät ja yleiset alueet). Poistojen lisäys vaikuttaa myös toimintojen nettokustannuksiin, joten nettokustannuslaskelmissa poikkeuksellisen suuret kasvut voivat osittain johtua kasvaneista poistoista. Vuosikate, poistot ja investoinnit /asukas vuosilta vertailu havainnollistaa vuosikatteen riittävyyden poistojen kattamiseen ja kunnan investointien omahankintamenojen muutoksen. Vuosikate, poistot ja investoinnit, /as. Tuusniemi Vuosikate Inv.omahankintamenot Poistot ja arv.al Lähde: Kuntaliitto, kuntien talouden ja palvelutoiminnan tilasto

8 Vuosikate ja poistot vertailu TP ja TA Vuosikate 1000 e Poistot/1000 e Talousarvion sitovuus Käyttötalousosassa talousarvio sitoo kunnanhallitusta ja hallintokuntia toimielin- eli lautakuntatasolla sekä menojen että tulojen osalta. Investointiosassa sitoo kunnanhallitusta ja lautakuntia investointiryhmätasoille budjetoidut menot ja tulot. Rahoitusosassa kunnanhallitusta sitoo rahoituslaskelman erittelyn mukaiset määrärahat. Toimielimet vahvistavat käyttösuunnitelmat ja jakavat tarvittaessa määrärahat tulosyksiköille tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin. Käyttösuunnitelmien on sopeuduttava myös valtion viranomaisten päätöksiin. Toimielimet ja tilivelvolliset vastaavat myös toimialueensa tulojen perinnästä.

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013

Talouden työryhmä. Nousiainen 4/2015, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 2013 Talouden työryhmä Nousiainen 4/215, tunnuslukusarjat Nousiainen-Masku-Rusko 213 Toimintakate (itseisarvo), /as. 6 5 4 3 2 1 22 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Nousiainen Masku Rusko Koko maa Käyttötalouden palkat,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Julkaistu 25.4.2013 Päivitetty 19.6.2013 Päivitetty 6.9.2013 Päivitetty 10.12.2013 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 319 11.10.2016 Kaupunginhallitus 377 29.11.2016 Valtuusto 60 15.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1026/02.05/2016 KH 11.10.2016 319 Kaupunginhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Julkaistu Päivitetty 19.6.2013 (seuraava päivitys 9/2013) Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien valtionavut 2014: 8,67 + 0,98 + 0,95

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Talous- ja veroennustepäivät 25.4.-26.4.2013 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien valtionavut 2014:

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 249 20.06.2016 Kaupunginhallitus 342 19.09.2016 Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2017-2020 310/04.041/2016 KH 20.06.2016 249 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Kuntaliiton näkökulma Sivistystoimen talouspäälliköt ry Kuntatalo 9.-10.6.2016 Kuntien valtionosuudet osana Suomen valtionapujärjestelmää 11 mrd. (11,7 mrd. v. 2016)

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Valkoinen sali 15.11.2011 Matti Väisänen OKM / Hallinto- ja budjettiyksikkö Hallitusohjelma: Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut

Lisätiedot

Maakuntien ja kuntien rahoitus sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Kymenlaakson Liitto

Maakuntien ja kuntien rahoitus sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Kymenlaakson Liitto Maakuntien ja kuntien rahoitus sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen Kymenlaakson Liitto 2 3 4 5 VM/KAO PÄIVITETTY 21.12.2016 Kuntien talouden tasapainotilan muutos ja sen laskennallinen paine kunnallisveroprosenttiin

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Suurten kaupunkien talousarviot 2008

Suurten kaupunkien talousarviot 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatauksia 2007 11 HEIKKI HELIN Suurten kaupunkien talousarviot 2008 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-223-039-3 Painettu ISSN 1455-7266 LISÄTIETOJA Heikki Helin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen

Kunnanhallitus 168 16.06.2009 Kunnanhallitus 179 21.07.2009 Kunnanhallitus 188 11.08.2009. Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen 168 16.06.2009 179 21.07.2009 188 11.08.2009 Vuoden 2009 talousarvion muutosten hyväksyminen KHALL 168 Kunnankamreeri Kunnanvaltuusto on 22.12.2008 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2009. Talousarvio osoittaa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 5 4 3 2 1 Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 266 3 474 3 727 3 948 4 157 4 38 4 558 4 818 4 973 5 495 5 675 Joutsa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot