LIITE 1. Hankittavalle palvelulle asetettavat vaatimukset. Hankittavalle palveluille asetetaan seuraavat vaatimukset:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1. Hankittavalle palvelulle asetettavat vaatimukset. Hankittavalle palveluille asetetaan seuraavat vaatimukset:"

Transkriptio

1 LIITE 1 Hankittavalle palvelulle asetettavat vaatimukset Hankittavalle palveluille asetetaan seuraavat vaatimukset: Varhaiskasvatus ja päivähoitopalvelut: Palvelun saatavuus - Päivähoitoyksikön varhaiskasvatuspalvelujen järjestämistä ja kehittämistä varten varataan riittävät määrärahat - Kunnallinen viranhaltija sijoittaa lapset päivähoitoon yhteistyössä palveluntarjoajan kanssa - päiväkoti on avoinna arkipäivinä (ma-pe) klo välisenä aikana kaikkina kuukausina koko sopimuskauden ajan tai kulloisenkin päivähoitotarpeen vaatimalla tavalla ko. em. kellonaikojen ( ) sisällä. - loma-aikojen järjestelyt ovat sujuvia ja järjestelyissä otetaan huomioon perheiden tarpeet. Kokopäivähoito/ täydentävä hoito Tilat, välineet, laitteet ja tarvikkeet Kokopäivähoidossa olevilla lapsilla päivittäinen hoitoaika (arkipäivinä) on kello Täydentävässä päivähoidossa olevien esioppilaiden hoitoaika (arkipäivinä) on kello , josta Kirkkonummen kunnan koulujen työaikoina (koulujen lukuvuoden mukaisina koulupäivinä) esioppilaat ovat neljän (4) tunnin ajan esiopetuksessa ja koulujen lukuvuoden ulkopuolisina (lukuvuoden ulkopuoliset ajat lukuvuoden päättyessä sekä lukuvuoden aikaisien koulujen lomapäivien aikana) aikoina kokopäivähoidossa (tarjouspyyntöön ja sen perusteella allekirjoitettavaan hankintasopimukseen ei sisälly esiopetuspalvelua). Täydentävässä päivähoidossa ostopalvelusopimuksen perusteella olevista esioppilaista maksettava korvaus maksetaan tarjouspyynnön kohdan Eräitä sopimushintoihin liittyviä soveltamismääräyksiä mukaisesti. Tiloja koskevat vaatimukset: Tilojen (opetustilat, päivähoitotilat, ruokailutilat, wc:t ja ulkotilat) tulee olla palvelujen tuottamiseen määrällisesti ja laadullisesti riittävät. Niiden tulee olla terveelliset, turvalliset ja viihtyisät ja niiden tulee mahdollistaa monipuolinen toiminta sisällä ja ulkona. Välineiden, laitteiden ja tarvikkeiden tulee olla ajanmukaisia ja soveltuvia lasten päivähoitoon, ruokailuun sekä täyttää niille asetetut turvanormit. 1

2 Kalusteiden ja varusteiden tulee olla mitoitettu ja ergonomisesti soveltuvia alle kouluikäisille. Valaistus-, ilmanvaihto- ja ääniolosuhteita seurataan ja puutteet korjataan viipymättä. Fyysinen ympäristö (tilat, kalusteet, välineet) mahdollistavat lapsen työskentelyn yksin sekä eri kokoisina ryhminä mahdollistaen myös sekä liikkuvan että hiljaisen työskentelytavan. Palveluntarjoaja huolehtii tilojen asiakasturvallisuudesta sekä huolehtii tilojen puhtaanapidosta päivittäin. Kirjalliset turvallisuusohjeet sekä palo- ja pelastussuunnitelma ovat olemassa ja henkilökunnan työhöntulokoulutukseen sisältyy niihin perehtyminen. Tilassa on varauloskäynti ja poistumistiet on merkitty. Sammutin ja sammutuspeite on sijoitettu niin, että ne ovat helposti ja nopeasti käytettävissä. Tukea tarvitsevilla lapsilla tulee olla käytössään tarvittavat, itsenäisesti ikänsä ja kehitystasonsa mukaisissa toiminnoissa selviämisessä auttavat apuvälineet. Päivähoitotiloilla tulee olla terveystarkastajan hyväksyntä tilojen käyttämiseen ko. tarkoitukseen ennen toiminnan käynnistämistä ja toiminnan aikana toiminnan harjoittamista varten. Lapsiryhmän koostumus ja henkilöstöä koskevat vaatimukset Henkilökunnan ja lasten välinen suhdeluku vastaa lasten päivähoidosta annetun asetuksen määräyksiä sekä tarjouksen tekijän tarjouksessaan ilmoittamaa tasoa. Lapsille tuttua henkilöstöä on riittävästi paikalla koko ajan. Puuttuva henkilökunta korvataan ammatillisesti pätevillä sijaisilla. Lapsen aloittaessa päivähoidon hänelle nimetään omahoitaja, joka ottaa ensisijaisen vastuun lapsen tutustumisesta ja on paikalla mahdollisimman paljon lapsen hoitopäivää vastaavasti. Lasten ja henkilökunnan välistä suhdelukua voidaan väljentää, jos ryhmässä on erityistä tukea tarvitsevia lapsia, joilla ei ole avustajaa. Kaikissa lapsiryhmissä työskentelee varhaiskasvatuksen pedagogisen koulutuksen saanut henkilö. Lapsiryhmien koostumusta suunniteltaessa otetaan huomioon lasten ikärakenne, lasten yksilölliset piirteet ja erityisen tuen tarpeet sekä käytössä olevat tilat. 2

3 Toiminta mahdollistaa lapsille päivähoidossa pysyviä ihmissuhteita lasten ja aikuisten välillä. Henkilökunnan ja vanhempien yhteistyö Perheiden ja päivähoitoa koskevat tarpeet ja toiveet selvitetään, ja lapselle ja vanhemmille järjestetään mahdollisuus tutustua päivähoitopaikkaan ennen ennen hoitosuhteen aloittamista. Vanhemmat ja henkilöstö keskustelevat kasvatuksen taustalla olevista arvoista sekä sopivat yhteisistä kasvatusperiaatteista ja tavoitteista, jotka toimivat varhaiskasvatuksen perustana päivähoidossa. Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Suunnitelmat laaditaan kunnallisessa päivähoidossa käytössä oleville lomakkeille. Lapsen yksilöllinen kuntoutussuunnitelma laaditaan ja sen toteutumista arvioidaan yhdessä vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Henkilöstö noudattaa kaikilta osin salassapitoa koskevia säännöksiä. Vanhemmilta pyydetään kirjallinen lupa tietojen vaihtoon yhteistyötahojen kanssa. Lapsen kasvuolosuhteiden vaarantuessa tehdään yhteistyötä lastensuojelun kanssa ja tarvittaessa tehdään lastensuojelulain mukainen lastensuojeluilmoitus. Lapsella on vanhempien niin halutessa vaihtoehtoista toimintaa uskontokasvatuksen ajan. Vanhempien kanssa sovitaan lausunnon hankkimisesta erityistä tukea tarvitseville lapsille. Vanhemmille tarjotaan mahdollisuus varhaiskasvatuksen sisältöön, kehittämiseen ja toimintaan. Vanhemmille tiedotetaan säännöllisesti ja riittävässä laajuudessa päivähoitoon liittyvistä asioista. Palveluntuottaja sitoutuu säännölliseen yhteistyöhön keskeisten yhteistyötahojen (kuten kunnallinen päivähoito, neuvola, lastensuojelu tms.) kanssa. 3

4 Henkilökunnan koulutus Henkilöstöllä on voimassa oleva lain mukainen pätevyys. Ruoanvalmistukseen osallistuvilla on hygieniapassi Henkilöstöllä on tarvittava ja riittävä ensiapukoulutus Henkilökunnan rikostausta on selvitetty. Henkilöstölle laaditaan osaamisen kehittämissuunnitelma Työnantaja järjestää henkilöstölle tarvittavaa ammatillista lisäkoulutusta. Työpaikalla on työsuojeluorganisaatio. Työsuojelun toimintaohjelma laaditaan. Työpaikalla suoritetaan lainmukaiset työsuojelutarkastukset. Henkilöstön työterveyshuolto järjestetään ja siitä tiedotetaan asianmukaisesti henkilöstölle. Kulloinkin voimassa olevaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta noudatetaan. Kulloinkin voimassa oleva työlainsäädäntö ja työehtosopimus ovat henkilöstön saatavissa ja luettavissa. Henkilöstön ajantasainen perehdytysmateriaali on olemassa. Päivähoitoyksikössä järjestetään säännöllisesti henkilöstön työpaikkakokoukset. Kehityskeskustelut henkilöstölle järjestetään vähintään kerran vuodessa. Henkilöstöllä on mahdollisuus tukeen ja palautteeseen työstään sekä tarvittaessa työnohjaukseen ja konsultointiin. Henkilöstö tutustuu ajankohtaiseen varhaiskasvatusta koskevaan tietoon ja tutkimuksiin ja soveltaa tietoa työhönsä. Päivähoitoyksikön kasvatusperiaatteet ja tavoitteet tuodaan kaikkien toimijoiden (mukaan lukien sijaiset) tietoon. Johtamisjärjestelmä Päivähoitoyksikön johtamisjärjestelmä ja vastuut on selkeästi määritetty ja järjestelmään liittyvät vastuut jaettu. 4

5 Päivähoitoa järjestettäessä ja toteutettaessa huomiota kiinnitetään toiminnan vaikuttavuuteen, taloudellisuuteen ja tehokkuuteen sekä tuloksellisuuteen. Päivähoidon johto vastaa siitä, että tukipalvelut on järjestetty ja ne toimivat moitteettomasti lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin sekä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Päivähoitoyksikön johtaja huolehtii varhaiskasvatustoiminnan suunnitelmallisuudesta, sen perustumisesta ajanmukaiseen varhaiskasvatustietoon sekä vanhempien kanssa käytäviin varhaiskasvatuskeskusteluihin. Päivähoitoyksiköllä on toimiva asiakaspalautejärjestelmä, jota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Päivähoitoyksiköllä on henkilöstön tiedossa olevat arvioinnin ja kehittämisen käytännöt, esimerkiksi laadunhallintasuunnitelma. Varhaiskasvatuksen sisältö Lapsille järjestetään päivittäin ulkoilua, liikuntaa ja mahdollisuus lepoon. Lasten sopivasta ja kuhunkin säätilan soveltuvasta vaatetuksesta huolehditaan yhdessä vanhempien kanssa. Perushoitotilanteissa toimitaan lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Päivähoitoyksiköllä on laadittu terveyden, hygienian sekä sairastuneen lapsen hoitoon liittyvät ohjeet, ja ohjeet ovat sekä henkilökunnan että vanhempien tiedossa. Terveyteen liittyvät vaatimustason saavuttaminen on selkeästi vastuutettu. Lasten ja henkilöstön vuorovaikutus Päivähoidossa olevat lapset saavat aikuisen läheisyyttä, hellyyttä ja ymmärtämystä. Päivähoidossa olevia lapsia ei kuriteta tai rangaista ruumiillisesti, alisteta tai kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Päiväkotihenkilöstö puuttuu viipymättä kiusaamistilanteisiin, ja vastaa lasten fyysisestä ja psyykkisestä turvallisuudesta. Päiväkotihenkilöstö osoittaa aktiivisesti kiinnostusta lasten ajatuksista ja kunnioittaa lapsia. Päiväkotihenkilöstö havainnoi ja tukee suunnitelmallisesti lasten vuorovaikutustaitojen kehitystä. Päiväkotihenkilöstö rohkaisee lapsia omatoimisuuteen arkipäivän tilanteissa. 5

6 Lapset osallistuvat arkitoimintoihin yhdessä aikuisten kanssa. Lapsia ohjataan huolehtimaan omista ja yhteisistä tavaroista ja ympäristöstä. Lapsia ohjataan toimimaan ryhmän jäsenenä sekä noudattamaan hyviä käytöstapoja. Päivittäinen päiväkodin toiminta mahdollistaa lasten omaehtoisesti syntyneen toiminnan. Lapsilla on toimintaa eri kokoisissa ja koostumuksiltaan erilaisissa ryhmissä. Lapsille järjestettävä toiminta Lapsilla on halutessaan mahdollisuus omaan rauhaan hoitopäivän aikana. Päiväkotihenkilöstö huomioi aktiivisesti lasten yksilölliset tarpeet, taustat ja toiveet arkipäivän toiminnoissa. Lapsilla on oikeus omaa kehitystä edistävään toimintaan ja aikuisen antamaan ohjeistukseen. Lapsiryhmillä on yhteisesti sovitut säännöt. Lapsen omaan kulttuuriin kuuluvat tavat ja perinteet huomioidaan toiminnassa. Lapsille annetaan mahdollisuus olla mukana oman toimintansa suunnittelussa. Lapsilla on mahdollisuus valita toimintoja ja tehtäviä sekä tutkia ja kokeilla heitä kiinnostavia asioita. Pääasiallinen toimintamuoto on leikki. Lapsille annetaan mahdollisuus onnistumisen tunteen kokemiseen ja myönteiseen palautteeseen. Toiminnan suunnittelu ja arviointi Toiminta nojautuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja muihin toimintaa ohjaaviin kunnan asiakirjoihin ja ohjeisiin sekä palveluntuottajan omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Jokaiselle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaissuunnitelmien laadinnassa toteutuu kasvatuskumppanuus: vanhemmilla on mahdollisuus vaikuttaa oman lapsensa varhaiskasvatussuunnitelman laatimiseen sekä osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Erityistä tukea tarvitseville lapsille laaditaan kuntoutussuunnitelma ja suunnitelman toteutumista seurataan, tarvittaessa lapsi ja perhe ohjataan kuntoutustarpeen edellyttämien asiantuntija/ erityispalveluiden piiriin. 6

7 Ateriapalvelut Varhaiskasvatusta toteuttava henkilöstö omaa riittävän ammatillisen pätevyyden, ja on tietoinen kehityspsykologiasta ja ikäkausididaktisista lähtökohdista ja reunaehdoista sekä ymmärtää sisällölliset orientaatiot omana työvälineenään lapsen kokonaisvaltaisen oppimisen näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen toimintaympäristö turvaa varhaiskasvatusikäisen lapsen ominaiset tavat toimia: leikkimisen, liikkumisen, tutkimisen ja taiteellisen kokemisen ja ilmaisemisen. Kokopäivähoidossa oleville lapsille tulee tarjota kunakin hoitopäivänä päivittäin ruokailu (aamupala, lounas, välipala). Täydentävässä päivähoidossa olevalle lapselle aamupala ja iltapala. Kokopäivähoidossa oleville lapsille tulee tarjota kunakin hoitopäivänä aamupala, lounas ja välipala. Täydentävässä päivähoidossa oleville lapsille (kunnan koulujen työpäivinä lukuvuoden aikana) tulee tarjota aamupala ja välipala, muulloin kuin koulujen työpäivinä aamupala, lounas ja välipala) Palvelun tuottajalla tulee olla koko sopimuskauden ajan käytössä ateriasisältösuunnitelma, joka sisältää ainakin ruokalistat sekä ravintosisältölaskelmat sekä ruokapalveluita koskeva Palvelukuvaus, joka sisältää ainakin kuvaukset aterioiden valmistusympäristöstä, aterioiden valmistustavasta, valmiiden aterioiden säilytyksestä sekä omavalvontasuunnitelman. Ruokapalvelun tulee sisältää riittävä ravinnon saanti. Ruokapalvelun osalta edellytetään 4-6 viikon kiertävää ruokalistaa. Tarjottavien ruokapalvelujen tulee noudattaa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suomalaisia ravitsemussuosituksia (1998). Hankinnan kohteena olevassa päivähoitopalvelussa tarjottavat ateriat ovat 1. aamiainen sisältää puuron/vellin/jogurtin/viilin, tuoreannoksen, juoman, leivän, ravintorasvan, leikkeleen/juuston 2. lounas sisältää pääruoan, tuoreannoksen, juoman, leivän ja ravintorasvan 3. välipala sisältää jogurtin/viilin/ kiisselin, leivän, ravintorasvan, leikkeleen/ juuston 4. 5 pv/vko 7

8 Mikäli ateriat valmistetaan muualla kuin päiväkodin tiloissa, pyydämme liittämään tarjoukseen kuvauksen 1. aterioiden kuljetuksesta: sekä kuumana että kylmänä, 2. käytettävästä kuljetuskalustosta, kuljetuksen järjestämisestä ja aikatauluista, 3. aterioiden säilytyksestä kuljetuksen aikana 4. ruuan lämpötilan seuraamisesta kuljetuksen aikana ja lämpötilan osoittaminen tarvittaessa aterian luovutushetkellä 8

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma 2014 Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma Sivistyslautakunta 7.5.2014 18 1 Sisällys 1. Tavoitteet... 2 2. Järjestämisen yleiset periaatteet... 2 3. Toimintaympäristö ja tilat... 3 4.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 -

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 3 2. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET... 4 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KONTIOLAHDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 29.4.2015 2 1. PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

MISKA-TALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

MISKA-TALON OMAVALVONTASUUNNITELMA MISKA-TALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomalais-venäläinen päiväkoti Miska-talo Palvelumuoto

Lisätiedot

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS...

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 1 Sisällys 1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 4.1 Tiedonsaanti... 4.2 Hakuprosessi... 4.3 Päivähoitomaksut... 4.4

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio

SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 SIILINJÄRVEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSILUOKILLE 1-9 Yleinen osio 1 Opetussuunnitelma... 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö... 4 2 Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014 2015 MÄNTYMÄEN KOULU

PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014 2015 MÄNTYMÄEN KOULU PERUSOPETUKSEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2014 2015 MÄNTYMÄEN KOULU SISÄLLYS 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja visio 3. Toiminnan tavoitteet a. Tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 1 VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSIA LOPELLA KUNNAN STRATEGIA Lopen kunnan strategiassa yhtenä arvona on peruspalveluiden saatavuus ja laatu. Päivähoidossa kiinnitetään

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen

LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA. 1.1.2005 alkaen LUVIAN KUNNAN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ELI IIPAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2005 alkaen päivitetty 1.8.2008 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan lähtökohdat... 3 3 Toiminnan tavoitteet... 4 4 Toiminnan

Lisätiedot

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 1 Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Nahkialan päiväkoti AKAANTIE 2B 37800 AKAA nahkialan.paivakoti@akaa.fi Aukioloaika: 6.30 17.00 2 AKAAN PÄIVÄHOIDON VISIO

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAUHAVA OPETUSHALLITUS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Opetussuunnitelma............................. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri

TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011. Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri TOIMINTASUUNNITELMA lukuvuodeksi 2010 2011 Jyväskylän seudun koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintajälkkäri SISÄLTÖ 1. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1. LAINSÄÄDÄNTÖ... 1

Lisätiedot