Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI"

Transkriptio

1 Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI 1

2 9.00 Aloitus, päivän ohjelma Päivän ohjelma Työsuojelun ja työhyvinvoinnin lainsäädäntö ja määräykset sekä hyvinvoinnin tekijät Tauko 5-10 min Työpaikan ergonomia Ruokailu Hankalat vuorovaikutustilanteet työpaikalla Kahvitauko iltapäivällä Vuorovaikutustilanteet jatkuu, ryhmätyönä erilaiset tilanteet ja ongelmanratkaisun keinot

3 Työhyvinvointi Lähde: Valtionkonttori Työhyvinvointi on sekä yksilön että yhteisön kokemus, tunne. Kokemus vaihtelee yksilöllisesti. Se on aina subjektiivinen. Työhyvinvointi on sitä, että töihin on kiva tulla kokee osaavansa ja onnistuvansa töissään tuntee kehittyvänsä työssään ihmissuhteet työpaikalla ovat kunnossa työ- ja yksityiselämä ovat tasapainossa tuntee työnsä arvokkaaksi tuntee saavansa arvostusta työssään ihmiset pysyvät työelämässä entistä kauemmin työpaikan sairauspoissaolot pysyvät kurissa työpaikan johtaminen on kunnossa 3

4 Työturvallisuus Turvallisuus tarkoittaa vaaran tai uhan (riskin). Turvallisuus esiintyy siis ilmiönä kaikkialla, missä esiintyy jonkinlaista vaaraa. Turvallisuus on (usein) absoluuttisesti mahdotonta, joten turvallisuus on suhteellinen määre. Työturvallisuus on työpaikan oma-aloitteista turvallisuuden hallintaa. Työturvallisuus on osa yritysturvallisuutta Työturvallisuutta toteutetaan työsuojelun avulla ja toimintaa ohjaavat mm. työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki. Turvallinen työskentely on suunnitelmallista ja perustuu ennakolta hyviksi todettuihin käytäntöihin. Keskeistä työturvallisuudessa on riskienhallinta. Jokaisen työntekijän ammattitaitoon kuuluu, että tuntee työnsä vaarat ja haitat ja osaa edistää työturvallisuutta. 4

5 Työsuojelu Työsuojelu sisältää kaikki ne asiat, joiden tavoitteena on työntekijän terveyden suojaaminen ja hyvinvoinnin edistäminen työssä. Työsuojelun tavoite on, että työntekijät pysyvät terveenä ja voivat hyvin. Kaikki työntekijät ovat aktiivisia työsuojelun toimijoita ja kohteita Valtakunnallinen työympäristöohjelma määrittelee työsuojelun tavoitteen seuraavasti:" työolojen vaara- ja haittatekijöiden poistaminen ja vähentäminen, myös osaltaan niiden työoloissa esiintyvien tekijöiden edistäminen, jotka mahdollistavat työntekijöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin. 5

6 Vaaratekijöiden tunnistaminen Työssä ja työympäristössä esiintyviä vaaroja Fysikaaliset Melu Tärinä Lämpöolot Säteilylähteet Valaistus Mekaaniset Mekaaniset Liikkuvat koneen osat Putoavat esineet Kompastuminen Putoaminen Kemialliset Mineraalipölyt Metallit ja niiden yhdisteet Orgaaniset pölyt Kaasut Orgaaniset yhdisteet Raskasmetallit ja liuotinaineet Biologiset Homesienten itiöt Bakteerit Terveydelliset Fyysinen jaksaminen Ergonomia, kuormitus Henkinen jaksaminen Työtyytyväisyys Organisatoriset Ristiriidat, kiusaaminen Tiedonkulun puutteet Osaaminen Riskinotto 6

7 Termejä: Vaarat ja riskit Vaara (vaaratekijä) = tekijä tai olosuhde, joka voi saada aikaan haitallisen tapahtuman. Tapaturma = äkillinen, odottamaton tapahtuma, josta aiheutuu vammoja ihmiselle. Tapaturmalla on useita eri syytekijöitä. Työtapaturma = työpaikalla, työpaikan ulkopuolella työaikana tai työmatkalla sattunut tapaturma. Tapaturmaksi luetaan myös äkilliset myrkytykset ja väkivalta. Riski = tarkoittaa haitallisen tapahtuman todennäköisyyttä ja vakavuutta. Riski on vaaran suuruus. Riskinarviointi (riskien arviointi) = on menettelytapa, jossa arvioidaan työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle työpaikalla ilmenevästä vaarasta aiheutuva riski. Riskien hallinta = järjestelmällinen toiminta, joka sisältää riskien arvioinnin sekä tarvittavien toimenpiteiden suunnittelun, toteutuksen, seurannan ja korjaavat toimenpiteet. 7

8 Riskien hallinta Kun vaarat on tunnistettu, arvioidaan niiden aiheuttaman riskin suuruus Lähde:

9 Riskien hallinta RISKI MERKITYKSETÖN VÄHÄINEN KOHTALAINEN MERKITTÄVÄ SIETÄMÄTÖN TOIMENPITEET JA AIKAJÄNNE Ei tarvita toimenpiteitä eikä kirjaamisasiakirjoja. Ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ei tarvita. Pitäisi kuitenkin harkita kustannusvaikutus -suhteeltaan parempia ratkaisuja tai parannuksia, jotka eivät aiheuta lisäkustannuksia. Tarvitaan seurantaa, jolla varmistetaan, että riski pysyy hallinnassa. Riskin pienentämiseksi on ryhdyttävä toimiin, mutta ennaltaehkäisyn kustannukset on mitoitettava ja rajattava tarkasti. Toimenpiteet on toteutettava määrätyn ajan kuluessa. Jos kohtuulliseen riskiin liittyy erittäin haitallisia seurauksia, lisäarviointi voi olla tarpeen haitan todennäköisyyden tarkemmaksi toteamiseksi, jonka perusteella tehokkaampien valvontatoimenpiteiden tarve voidaan määritellä. Toimintaa ei pidä aloittaa ennen kuin riskiä on pienennetty. Riskin pienentämiseen voidaan joutua osoittamaan huomattavia resursseja. Jos riski liittyy meneillään olevaan toimintaan, ongelma pitäisi korjata lyhyemmässä aikataulussa kuin kohtuullisten riskien ollessa kyseessä. Toimintaa ei pidä aloittaa eikä jatkaa, ennen kuin riskiä on pienennetty. Jos riskin pienentäminen ei ole mahdollista edes rajoittamattomilla resursseilla, toiminnan täytyy olla pysyvästi kielletty. Lähde: Työsuojeluoppaita ja ohjeita 14, Tampere 2003

10 Turvallisuutta ja hyvinvointia edistävä toiminta Turvallisuusasioiden hoitamiselle on useita malleja, mutta kaikissa on samat vaiheet 1. Suunnitellaan arviointi yhdessä työntekijöiden kanssa 2. Tunnistetaan vaarat 3. Selvitä kenelle, miten ja missä saattaa koitua haittaa 4. Arvioidaan riskin vakavuustaso ja päätetään toimenpiteistä 5. Ryhdytään toimiin riskien vähentämiseksi 6. Seurataan toimenpiteitä niiden aikana ja arvioidaan ne toteuttamisen jälkeen On muistettava, että riskit vaikuttavat ja tulee arvioida työntekijöiden lisäksi myös vierailijoihin ja esim. kouluissa ja oppilaitoksissa myös oppilaisiin/opiskelijoihin. Lähde: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto; Facts 45 10

11 Työterveyshuollon rooli Lakisääteiseen työterveyshuoltoon sisältyvät työpaikan terveysvaarojen selvittäminen työpaikkaselvityksen avulla työpaikan terveysriskeihin perustuvat terveystarkastukset toimenpide-ehdotusten tekeminen työolojen parantamisesta sekä työkyvyn edistämisestä neuvonta ja ohjaus sekä tietojen antaminen koskien työolojen kehittämistä ja työntekijöiden terveyttä työkykyä ylläpitävä toimintaan osallistumien työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus työkyvyn heiketessä työntekijän terveyden seuranta, työssä selviytymisen edistäminen, kuntoutusneuvonta sekä kuntoutukseen ohjaaminen. Lakisääteinen työterveyshuolto ei sisällä työntekijöiden sairaanhoitoa.

12 Työpaikkaselvitys Työpaikkaselvitys on työterveyshuoltotoiminnan perusta. Työpaikkaselvityksen tavoitteena on työn ja työpaikan olosuhteiden selvittäminen ja niiden terveydellisen merkityksen arviointi. Työpaikkaselvityksessä arvioidaan työpaikan altisteet, työn fyysinen ja psykososiaalinen kuormittavuus, työjärjestelyt sekä tapaturma- ja väkivaltavaarat. Myös ensiapuvalmiuden selvittäminen kuuluu työpaikkaselvitykseen. Työpaikkaselvitystä varten työterveyshenkilöstö selvittää työnantajalta työpaikan tietoja, kuten henkilöstön ikärakennetta, sairauspoissaolotietoja, tapaturmatietoja ja työprosesseja, työmenetelmiä ja työaikoja.

13 Työterveystarkastukset Työntekijöiden terveydentilan seuranta toteutetaan pääasiassa terveystarkastusten avulla. Terveystarkastuksella tarkoitetaan yksilön, työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja mahdollisten muiden asiantuntijoiden ennalta suunniteltua tapaamista, jonka tavoitteena on terveyden ja toimintakyvyn selvittäminen, arviointi ja seuranta. Terveystarkastuksia on kahdenlaisia. Lakisääteiset, työsuhteen alussa ja määräajoin tehtävät terveystarkastukset perustuvat altisteihin, joista on todettu olevan erityistä haittaa terveydelle. Tällaisia altisteita ovat esimerkiksi melu ja jotkut kemikaalit. Lakisääteisten terveystarkastusten tarve ja kohderyhmä perustuvat työpaikkaselvityksen tuloksiin ja johtopäätöksiin.

14 Työterveystarkastukset Lisäksi voidaan järjestää vapaaehtoisista terveystarkastuksia. Vapaaehtoiset terveystarkastukset perustuvat työnantajan ja työterveyshuollon sopimukseen esimerkiksi tiettyjen ikäluokkien tai ammattiryhmien tarkastamisesta. Terveystarkastukset ovat osa jatkuvaa työssä selviytymisen seurantaa ja niissä toteutetaan työntekijöiden neuvontaa ja ohjausta. Terveystarkastuksilla voidaan tukea myös päihdeongelmien ehkäisyä, varhaista tunnistusta sekä hoidon tai tuen piiriin ohjaamista.

15 Työsuojelun toimijat ja tehtävät 15

16 Työpaikan työsuojeluorganisaatio Jokaisessa yrityksessä tai organisaatiossa tulee olla työsuojelupäällikkö Työsuojeluvaltuutettu valitaan, kun yrityksessä on vähintään 10 työntekijää Työsuojeluasiamies on tietyn toimialueen, esimerkiksi yksikön henkilöstön tai ammattiryhmän, valitsema edustaja Kun työntekijöitä on vähintään 20, perustetaan työsuojelutoimikunta tai muu yhteistoimintajärjestelmä 16

17 Työsuojelupäällikkö Jos ei nimetty, niin tehtäviä hoitaa työnantaja itse ts. osakeyhtiössä toimitusjohtaja tai hallituksen pj. Huolehtii työsuojeluun liittyvästä tiedonkulusta Toimii yhteistoiminnan ja työsuojelun seurannan koordinaattorina Toimii aloitteellisena kehittäjänä yrityksen työsuojeluasioissa Ei vastaa yksittäisen työn tai työmaan työturvallisuudesta 17

18 Työsuojeluvaltuutettu Valtuutetulle valitaan kaksi varavaltuutettua Toimikausi 2 vuotta Toimii työntekijöiden edustaja työsuojeluyhteistoiminnassa Samalla työpaikalla työskentelevät eri työnantajain palveluksessa olevat voivat valita yhteisen työsuojeluvaltuutetun varavaltuutettuineen Tehtävät samankaltaisia kuin ts-päälliköllä; toimii työsuojeluasioiden aktiivisena kehittäjänä tuoden esille työntekijöiden näkökulman 18

19 Työsuojelutoimikunta 1 Työsuojelutoimikunnan sijasta voidaan sopia sitä korvaavasta yhteistoimintajärjestelystä Työnantajan nimeämät ja työntekijöiden valitsemat edustajat Työsuojelutoimikunnan kokoonpano: jäsenistä neljännes edustaa työnantajaa jäsenistä neljännes edustaa toimihenkilöitä (työntekijöitä) ja jäsenistä puolet edustaa työntekijöitä (toimihenkilöitä). Työsuojeluvaltuutetut ovat toimikunnan jäseniä Työsuojelupäällikkö osallistuu toimikunnan kokouksiin silloinkin, kun hän ei ole sen jäsen. Yhteisellä työpaikalla ulkopuolisten työnantajien työsuojeluvaltuutetuille on varattava mahdollisuus osallistua työsuojelutoimikunnassa sellaisen asian käsittelyyn, joka edellyttää heidän läsnäoloaan. 19

20 Työsuojelutoimikunta 2 Työpaikalla työsuojeluyhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita ovat: työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat tekijät ja niitä koskevat muutokset työpaikan vaarojen ja haittojen selvittämisen periaatteet ja toteuttamistapa vaarojen arvioinnissa ja työterveyshuollon työpaikkapaikkaselvityksessä esille tulleet turvallisuus- ja terveysasiat turvallisuuteen ja terveyteen sekä työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät hankkeet, suunnitelmat ja ohjelmat olennaisiin muutoksiin liittyvät asiat työntekijöille annettavan opetuksen, ohjauksen ja perehdyttämisen tarve ja järjestelyt työn turvallisuutta ja terveellisyyttä kuvaavat seurantatiedot työsuojelun toimintaohjelma työterveyshuollon järjestäminen ja toimintasuunnitelma 20

21 Työsuojeluhenkilöilmoitus Rekisteriin tallennetaan työnantajien ilmoitusten perusteella yksityisen sektorin ja kunta-alan työpaikkojen työsuojeluhenkilöstön yhteystietoja. Työturvallisuuskeskus ylläpitää rekisteriä Ilmoitusvelvollisuus perustuu lakiin, Laki työsuojeluhenkilörekisteristä (1039/2001) Ilmoitettavat tiedot Työnantajan on lakisääteisesti ilmoitettava työsuojeluhenkilörekisteriin seuraavien henkilöiden yhteystiedot ja syntymäaika: työsuojelupäällikkö työsuojeluvaltuutetut työsuojeluvaravaltuutetut työsuojelutoimikunnan tai vastaavan jäsenet työsuojeluasiamiehet työterveyshuoltopalvelujen tuottaja. 21

22 Työsuojelun vastuut Lähde: Työturvallisuuskeskus Työpaikan ja työympäristön työturvallisuudesta vastaa työnantaja Työsuojelun toteuttaminen koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä lakisääteinen velvollisuus Tehtäväkohtainen vastuunjako selvitetään erikseen ja kirjataan 22

23 Henkilöstö työturvallisuuden toteuttajana Olennainen yhteistoiminnan osapuoli Noudatettava työturvallisuuslakia ja työnantajan sen nojalla antamia määräyksiä Poistettava mahdollisuuksiensa mukaan havaitsemansa ilmeistä vaaraa aiheuttavat viat ja puutteellisuudet Ilmoitettava suojavälineissä, koneissa, laitteissa tai työvälineissä olevista puutteista esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle Osallistuttava työterveyshuollon tarkastuksiin 23

24 Työnantajan vastuu YLIN JOHTO Linjaus KESKIJOHTO Kehittäminen Valvonta TYÖNJOHTO Työn välitön valvonta YLIN JOHTO Työturvallisuuspolitiikka Tavoitteet ja resurssit Yleinen valvonta Takaa aineelliset ja toiminnalliset edellytykset Pätevien esimiesten valinta Tehtävänjaon määrittely 24

25 Työnantajan vastuu YLIN JOHTO Linjaus KESKIJOHTO Kehittäminen Valvonta TYÖNJOHTO Työn välitön valvonta KESKIJOHTO Ohjeistuksen suunnittelu, toteutus ja päivittäminen Koneiden ja laitteiden hankinta, kunnossapito ja turvallisuus (suojavälineet) Eri töiden ajoitus ja yhteensovitus Työnjohdon organisointi Perehdytys ja työsuojelutietous Valvonta 25

26 Työnantajan vastuu YLIN JOHTO Linjaus KESKIJOHTO Kehittäminen Valvonta TYÖNJOHTO Ohjeistus ja opastus Työympäristön ja työyhteisön tilan sekä koneiden kunnon valvonta Työn välitön valvonta, ml. turvallisuuden valvonta TYÖNJOHTO Työn välitön valvonta 26

27 Vastuunjako alihankintatyössä Työsuojeluvastuu säilyy alihankintaa tekevällä työnantajalla Alihankintatyön tilaavan työnantajan on huolehdittava siitä, että alihankintatyönantaja ja hänen työntekijänsä saavat riittävät tiedot työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. Alihankintatyönantajan tulee pitää tilaajatyönantaja ajan tasalla työhönsä liittyvistä työturvallisuusasioista. Tilaajan ja toimittajan välinen yhteistyövelvoite 27

28 Vastuunjako vuokratyössä Vuokralle antaja: valitsee työntekijän vastaa osaamisesta osallistuu turvallisuusyhteistyöhön sopii työkaluista, suojaimista yms. seuraa palautetta työstä. Vuokraaja: määrittelee työn vaatimukset hyväksyy työntekijän perehdyttää työhön tarjoaa työkalut, suojavälineet yms., jos ei muuta ole sovittu vastaa työnjohdosta osallistuu turvallisuusyhteistyöhön valvoo työtä ja antaa palautteen. 28

29 Työntekijän vastuu ja oikeudet Ohjeiden ja määräysten noudattaminen ja suojavälineiden käyttö Vaaratilanteista ilmoittaminen ja vaaran poistaminen mahdollisuuksien mukaan Tekee turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä parannusehdotuksia saa työnantajalta palautteen Oikeus pidättäytyä työstä 29

30 TOT 2/11 Työntekijä kuoli pudottuaan rakennustelineeltä Teollisuusalueella olevan suuren ja korkean säiliön yläreunaan oltiin rakentamassa uloketelineitä ulkokehälle. Neljä vielä erillistä telinelohkoa olivat kiinni säiliön yläreunassa n. 18 metrin korkeudessa. Telineiden väleihin jäi tässä vaiheessa noin metrin vapaa väli. (Telineiden kaiteina oli vaakajokat. Telineet oli määrä yhdistää asentaen tasot sekä kaiteet, kun telineiden paikat oli ensin saatu säädettyä kohdilleen.) Yksi työntekijöistä putosi, kun meni rakenteilla olevalle telineelle. 30

31 TOT 18/10 Kuorma-autonkuljettaja jäi puutavaranipun alle rakennustyömaalla Rakennustyömaalle saapui puutavaraa kuljettanut kuorma-auto. Kuljettaja peruutti auton pari metriä korkean betoniseinän viereen niin, että auton ja seinän väliin jäi noin puoli metriä tilaa. Kuljettaja nousi autosta ja meni seinän ja auton väliin irrottaakseen kuormasiteet. Kuormana oli neljä puutavaranippua, jotka oli kääritty muoviin. Kuljettajan irrottaessa toista sidettä päällimmäinen nippu vierähti auton laidan yli ja putosi auton ja seinän väliin. Kuorma-auton renkaan kohdalla seisonut mies jäi noin tonnin painoisen nipun alle. 31

32 TOT 6/10 Rakennustyöntekijä putosi lepotasanteelta 3,5 matkan betonilattialle Koulurakennuksen väliseinätyö oli kolmannessa kerroksessa loppusuoralla. Työ keskeytyi lyhyeksi aikaa kun neljä kipsilevyä jäi puuttumaan. Samaan aikaan toisen ja kolmannen kerroksen portaassa oli meneillään kaideasennustyö, jonka takia kolmannen kerroksen lepotasanteella ei ollut koko matkalla kaidetta. Toisessa kerroksessa oli muutama ylimääräinen kipsilevy, jotka päätettiin kantaa kierreportaita pitkin kolmanteen kerrokseen. Yksi työntekijä kantoi levyä rakennustyöntekijä NN:n kanssa, joka kantoi levyä takapäästä. Kun NN nousi kolmannen kerroksen lepotasanteelle, hän putosi kaiteettomasta kohdasta alas 3,5 metrin matkan ja menehtyi kolme kuukautta myöhemmin vammoihinsa. 32

33 Työpaikan ergonomia Ergonomia on ihmisen ja toimintajärjestelmän vuorovaikutuksen tutkimista ja kehittämistä ihmisen hyvinvoinnin ja järjestelmän suorituskyvyn parantamiseksi. Ergonomian avulla työ, työvälineet, työympäristö ja muu toimintajärjestelmä sopeutetaan vastaamaan ihmisen ominaisuuksia ja tarpeita. Ergonomian avulla parannetaan ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien häiriötöntä ja tehokasta toimintaa

34 Ergonomian osa-alueet: fyysinen, kognitiivinen ja organisatorinen ergonomia Ergonomia on kokonaisvaltainen tarkastelutapa, mutta käytännössä on usein tarve keskittyä johonkin sen osa-alueeseen: Fyysinen ergonomia keskittyy fyysisen toiminnan sopeuttamiseen ihmisen anatomisten ja fysiologisten ominaisuuksien mukaisiksi. Fyysinen ergonomia korostuu työympäristön, työpisteiden, työvälineiden ja työmenetelmien suunnittelussa. Kognitiivinen ergonomia keskittyy järjestelmien ja niiden käyttöliittymien sopeuttamiseen vastaamaan ihmisen tiedonkäsittelyn ominaispiirteitä. Kognitiivinen ergonomia korostuu järjestelmien ja niiden käyttöliittymien (näytöt ja ohjaimet) ja tiedon esittämistapojen suunnittelussa. Organisatorinen ergonomia keskittyy teknisen järjestelmän ja sosiaalisen järjestelmän yhteensovittamiseen. Organisatorinen ergonomia korostuu mm. henkilöstön, työprosessien, työkokonaisuuksien ja työaikajärjestelyjen suunnittelussa, ja se liittyy myös tuotannon ja palveluiden kehittämiseen sekä henkilöstön yhteistyön kehittämiseen

35 Parhaat ergonomiaratkaisut osoitteessa: Rakennusalan työpaikkaselvitykset: RATS sisältää yleistä tietoa rakennusammattien vaaroista ja kuormituksista. Sen käyttö vähentää päällekkäistä toimintaa, kaikkien työterveysasemien ei tarvitse tehdä perusselvitystä rakennustyöstä. Työterveysyksiköt voivat keskittyä omien yritystensä suunnattuihin selvityksiin, kuten erityistöiden vaarojen selvittämiseen tai työntekijän työssä jaksamisen arviointiin ja auttamiseen

36 RATS on tiivistetty tietopaketti työterveyshenkilöstölle ja työpaikoille rakennusalan ammattikohtaisista terveysvaaroista työkalu työpaikkaselvityksiin, osan selvitystyöstä voit korvata sillä työkalu terveystarkastuksiin, saat tietoa rakennustyöstä työpöydällesi ammattilaisten tekemä tiivistelmä käytössä olevasta tiedosta ja se ohjaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin

37 Työturvallisuuslain (738/2002) 24 :ssä todetaan, että työpisteen rakenteet ja käytettävät työvälineet on valittava, mitoitettava ja sijoitettava työn luonne ja työntekijän edellytykset huomioon ottaen ergonomisesti asianmukaisella tavalla. Niiden tulee mahdollisuuksien mukaan olla siten säädettävissä ja järjestettävissä sekä käyttöominaisuuksiltaan sellaisia, että työ voidaan tehdä aiheuttamatta työntekijän terveydelle haitallista tai vaarallista kuormitusta. Lisäksi on otettava huomioon, että: työntekijällä on riittävästi tilaa työn tekemiseen ja mahdollisuus vaihdella työasentoa, työtä kevennetään tarvittaessa apuvälinein, terveydelle haitalliset käsin tehtävät nostot ja siirrot tehdään mahdollisimman turvallisiksi, milloin niitä ei voida välttää tai keventää apuvälinein ja toistorasituksen työntekijälle aiheuttama haitta vältetään tai, jollei se ole mahdollista, se on mahdollisimman vähäinen

38 Ammattitautilain (1343/1988) mukaan muutamat vaivat voidaan korvata fysikaalisen tekijän aiheuttamana ammattitautina, jos työ on sisältänyt toistuvia, yksipuolisia tai työntekijälle outoja liikkeitä tai pitkäaikaisesti ranteen keskiasennosta poikkeavia kuormittavia liikkeitä. Vuonna 2002 voimaan tulleella työterveyshuoltolailla (1383/2001) työterveyshuollon toimintaa on suunnattu entistä selvemmin työpaikoilla tapahtuvaan terveyden ja työkyvyn edistämiseen sekä työolosuhteiden selvittämiseen. Työnantajan ja työntekijän on annettava työterveyshuolloille työstä ja työpaikan olosuhteista sellaista tietoa, jota tarvitaan arvioitaessa ja ehkäistäessä työntekijälle työstä mahdollisesti aiheutuvia haittoja. Työterveyshuollolla on velvollisuus kertoa työnantajalle ja työntekijälle työpaikan olosuhteissa esiintyvistä vaaroista ja työn kuormitustekijöistä. Työntekijällä on puolestaan oikeus perustelluista syistä pyytää selvitys työkuormituksestaan

39

40

41

42

43

44 Tutustukaa hetken aikaa monistettuun VTT:n raporttiin. Tämän jälkeen laittakaa ryhmässä ylös mitä ergonomiaan ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin liittyviä asioita on tullut esille omassa työssänne. Keskustellaan tämän jälkeen siitä mitä asioita nousi esille

45 Hankalat vuorovaikutustilanteet työpaikalla ja työvälineitä työpaikan ristiriitatilanteisiin Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI

46 Työyhteisön paineissa voi olla vaikea pärjätä 46

47 4-5 hengen ryhmät RYHMÄTEHTÄVÄ Valmiit tapaukset Ratkaisuja?

48 1 Negatiivisen palautteen antaminen kollegalle, esimiehelle, alaiselle, yhteistyökumppanille, aliurakoitsijalle jne

49 2 EI -sanominen asiakkaalle, esimiehelle, alaiselle, kollegalle, yhteistyökumppanille

50 3 Välinpitämättömyyden kohtaaminen: EVVK -ihmiset (=ei voisi vähempää kiinnostaa). Miten saada ihminen sitoutumaan ja motivoitumaan ilman määräämisoikeutta?

51 4 Liian määräävät henkilöt työyhteisössä, työyhteisöä käyttäytymisellään dominoivat ihmiset

52 5 Vuorovaikutus jatkuvasti äreän tai aggressiivisen ihmisen kanssa

53 6 Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen (alkoholiongelmat, hygienian puute, jatkuvat myöhästymiset, laiminlyönnit, työn huono laatu)

54 7 Mennään konfliktitilanteissa tai muuten henkilökohtaisuuksiin, ei pysytä asiassa

55 8 Työpaikkaromanssit * esimiehen ja alaisen välinen * kollegojen välinen * työntekijän suhde asiakkaan kanssa

56 9 Mollaaminen, väheksyntä, mitätöinti, tahallinen loukkaaminen, eriarvoinen kohtelu

57 10 Nimittely: Tytöttely, pojuttelu, pimuttelu, äijättely, rasvanäpittely, toimistorotittelu, paskakuskittelu jne

58 11 Päälle puhujat ja päsmärit sekä puhelimeen puhujat kokouksissa ja palavereissa

59 12 Yt-menettely: puheeksi ottaminen ja ratkaisuista kertominen

60 13 Vastuun välttely * joku muu tekee * joku muu on syyllinen * joku muu vastaa

61 14 Epämiellyttävistä tai vastustusta aiheuttavista toimenkuvan muutoksista kertominen

62 15 Juoruaminen, kaikkitietävyys, asioihin sotkeentuminen

63 16 Työkaverin surun kohtaaminen, miten kohdella surevaa tai vakavasti sairastunutta työkaveria

64 17 Irtisanottujen / irtisanoutuneen kohtelu ja kommunikointi jäljellä olevana työaikana

65 18 Sähköpostiterroristit * kopio kaikesta kaikille * huuhaa-postien levittely * jatkuva sähköpostin lähettely viereisessä huoneessa tai työpöydässä työskentelevälle

66 19 Kuppikunnat, leirit työyhteisössä, näkymättömät tai tehdyt rajat

67 20 Jaarittelijat, omien asioiden höpöttäjät

68 Ongelmatilanteiden ratkaisu

69 Ongelman tunnistaminen Ongelmasta keskustelu Kasvotusten Esimies Työkaverit Työterveyshuolto Ulkopuolinen taho Asian esilletuonti 1-5 kokoontumiskertaa Työyhteisön asiantuntijat Aikuiskouluttajat

70 Yhteisesti laadittu ratkaisumenetelmien kirjaus Konkreettinen kirjattu suunnitelma Suunnitelman mukainen toteutus Jatkotoimenpiteet Palaute toimenpiteistä Vanhatalo - Heinikangas: Työpaikan vaikeiden tilanteiden opas.

71 Ratkaisun avaimia Asenne työ on osa elämää, ei koko elämä oman työn rajaus, voi sanoa EI yksilön työn merkitys kokonaisuudessa vapaa-ajan toiminnan aktivointi, liikunta, kulttuuri Rakenne säännölliset kehityskeskustelut esimiehen kanssa töiden tasapuolinen jakaminen, delegointi ja sijaisjärjestelyt systemaattisiksi työnkuvan muuttaminen, uusia haasteita ja toimintatapoja, osa vanhoista rutiineista muille vuorotteluvapaamahdollisuuden käyttäminen

72 Kulttuuri uuden koulutuksen aloitus, työntekijälle mahdollisuus kehittää osaamistaan yhteistoiminnallisen oppimisprosessin käynnistäminen: miten yhteisön toimintaa voidaan kehittää? Arvot tilanteen pysäytys: voiko organisaatio tarjota sitä, mitä työntekijä haluaa/kohtaavatko organisaation ja yksilön tarpeet? oma arvotyöskentely: mikä on tärkeää, mitä osaan ja mihin haluan panostaa? organisaation arvojen ja työntekijöiden hyvinvoinnin kohtaamispintojen käsittely

73

74

75 B6paikalla+kuohuu/a

76

77 A4+enemm%C3%A4n+kiusaamista/a

78

79 Työpaikkakiusaaminen Kiusaaminen on pitkään jatkuvaa ja toistuvaa kielteistä käyttäytymistä sortamista pilkkaamista epäoikeudenmukaista kohtelua Kiusaamisen kohteena oleva ihminen kokee itsensä puolustuskyvyttömäksi.

80 Kiusaamisen muotoja Työpaikkakiusaaminen mielipiteen rajoittaminen jatkuva arvostelu työyhteisöstä eristäminen maineen ja aseman loukkaaminen vähäarvoiset ja merkityksettömät työtehtävät uhkailu ahdistelu

81 Työpaikkakiusaaminen Työpaikkakiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen tarvitaan tietoa kiusaamisen muodosta ja ilmenemisestä kiusaamisen seurausten tunteminen työyhteisön perustehtävän pitäminen selkeänä avoin keskusteluilmapiiri uskallus kiusaamistapausten esiin nostamiseen yhteiset pelisäännöt kiusaamistapausten hoitoon kiusatulla on mahdollisuus tuen saamiseen

82 Toiminta kiusaamistilanteissa Työyhteisön toiminta yhteisössä jokainen ottaa vastuun työtovereistaan hyödynnetään johdon, esimiesten, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen asiantuntemusta yhteisön jäsenten yhteinen keskustelu käytetään ulkopuolista apua tarvittaessa

83 Toiminta kiusaamistilanteissa Kiusatun toiminta oman tilanteen arviointi omista tuntemuksista puhuminen tukikeskustelut luottohenkilöt työterveyshuolto terapiat

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä Tietoa sosiaali- ja terveysalalle Ennakoi väkivaltaa työssä Sisältö Etusivu... 3 1. Vaarojen tunnistaminen... 4 1.1. Mitä vaaroja on... 4 2. Vaarojen Ennakointi... 5 2.1. Työympäristön järjestelyt... 6

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle 1 SISÄLTÖ Alan erityispiirteet...4 Työterveyshuollon hankkiminen...5 Työterveyshuollon tasot Kela-korvaukset...7 Työterveyshuollon

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriöstä Toivo Niskanen, Hannu Stålhammar ja Tarja Kantolahti

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot