Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä"

Transkriptio

1 MEREO / Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä Omavalvontasuunnitelma laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi

2 Sisällys 1. Omavalvonta yksityisessä sosiaalihuollossa 2. Omavalvonta Vanhusten Palvelutaloyhdistyksessä 2.1 Palveluntuottajaa koskevat tiedot 2.2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 2.3 Omavalvonnan organisointi, johtaminen ja vastuuhenkilöt 2.4 Henkilöstön osallistuminen ja perehdyttäminen 2.5 Asiakkaan ja omaisen osallistuminen 2.6 Riskien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet 3. Palvelun sisällön omavalvonta 3.1 Henkilöstö Henkilöstön määrä, rakenne ja mitoitus Sijaisten käytön suunnitelma Henkilöstön rekrytointi Henkilöstön perehdyttäminen Henkilöstön ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen Henkilöstöasioiden kehittäminen 3.2 Toimitilat Asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat Asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutuminen toimitilojen näkökulmasta Toimisto-, lääkkeenjako- ja sosiaalitilat Siivous-, jäte- ja vaatehuolto Kiinteistöhuolto 3.3 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet 3.4 Asiakasturvallisuus Fyysinen ympäristö ja esteettömyys Asiakasturvallisuussuunnitelma Kulunvalvontalaitteet Turva- ja kutsulaitteet Avaimet ja käyttövarat Asiakasturvallisuuden seuranta, arviointi ja vastuuhenkilöt 3.5 Asiakkaan asema ja oikeudet Palvelusopimukset Hoito- ja palvelusuunnitelma Asiakkaan kohtelu ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen Asiakkaan oikeusturva 3.6 Asiakastyön sisällön omavalvonta Hyvinvointia tukeva palvelu Ravitsemus Päivittäinen toiminta Hygieniakäytännöt Sairaudenhoito Lääkehoito 3.7 Asiakastietojen käsittely Henkilötietojen käsittely Tiedonkulku asiakkaan muiden kokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa Tietosuojavastaava Rekisteriseloste 4. Alihankintana tuotettujen palvelujen omavalvonta 5. Omavalvonnan asiakirjat 5.1 Omavalvonnan menettely- ja toimintaohjeita 5.2 Suunnitelmat 5.3 Muiden viranomaisten vaatimat asiakirjat ja ilmoitukset 6. Omavalvonnan seuranta ja arviointi 2

3 1. Omavalvonta yksityisessä sosiaalihuollossa Yksityisiä sosiaalipalveluja koskeva laki (922/2011) tuli voimaan Siinä säädettiin, että yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan tulee laatia omavalvontasuunnitelma toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvonta koskee sekä luvanvaraisesti tuotettuja palveluja että ilmoituksenvaraisia sosiaalipalveluja. Valviran määräykset omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta tulivat voimaan Omavalvonta on ennakollista valvontaa ja tarkoituksena on, että mahdolliset asiakkaan arjessa näkyvät epäkohdat ja palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet kyetään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan. Omavalvontasuunnitelma toimii informaationa asiakkaille ja heidän läheisilleen palvelun sisällöstä ja laadusta. Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, joka on oltava julkisesti nähtävillä palvelu/yksikkökohtaisesti mennessä. 2. Omavalvonta MEREOssa MEREO, viralliselta nimeltään Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry, tarjoaa palveluja suoraan niitä tarvitseville asiakkaille ja kunnille. MEREOlla on palveluntuottajana velvollisuus tuottaa ammattitaitoisesti ja huolellisesti juuri sellaista palvelua, josta toimintaan myönnetyssä luvassa sekä asiakkaan ja kunnan kanssa tehdyssä sopimuksessa on sovittu. Sosiaalipalveluissa asiakasturvallisuus, palvelun oikea-aikaisuus ja sujuvuus sekä asiakkaan asiallinen ja ystävällinen kohtaaminen ovat keskeisiä laadun ulottuvuuksia. Laadun keskeinen määrittäjä ja palvelun onnistumisen arvioija on asiakas, joka on ostanut palvelun. Omavalvonnassa MEREOn johto ja koko henkilökunta yhdessä osallistuvat toiminnan suunnitteluun, järjestelmälliseen seurantaan ja kehittämiseen. Omavalvonnan toteuttaminen on jatkuva prosessi, joka tuottaa palautteen kautta kehittämistyössä tarvittavaa tietoa. Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan palvelukokonaisuuden kannalta tärkeät prosessit. Prosessien kuvaaminen selkiyttää ammatillisen työn tavoitteita ja tekee työn eri vaiheet näkyviksi. Prosessikuvaukset toimivat henkilöstön perehdytyksen välineinä ja varmistavat yhdenmukaiset toimintatavat sekä tasalaatuiset palvelut. 2.1 Palveluntuottajaa koskevat tiedot MEREO tuottaa asumispalveluja, kotona asumista tukevia avopalveluja sekä hyvinvointia tukevaa toimintaa ikäihmisille pääkaupunkiseudulla. Palveluntuottaja, jonka toimintaa Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry / MEREO omavalvontasuunnitelma koskee Osoite Leppäsuonkatu 4 A, Helsinki Y -tunnus Liiketoiminnan vastuuhenkilö Satu Aalto, toiminnanjohtaja p , Ennakkoperintärekisteröinti Voimassa Vastuuvakuutus Voimassa toistaiseksi. Yksikkö, jonka toimintaa MEREO Matinkylä omavalvontasuunnitelma koskee Osoite Piispansilta 16, Espoo Palvelutoiminnan vastuuhenkilöt Kaisa Pukkila, palveluvastaava p , Riikka Huovinen, palvelujohtaja p , AVI / Luvanvarainen palvelu Lupa myönnetty AVI / Ilmoituksenvarainen toiminta Lupa myönnetty 3

4 2.2 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet MEREOn strategiassa vuosille on määritelty yhdistyksen toiminta-ajatus ja arvot: Toiminta-ajatus Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry on vuonna 1989 perustettu yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka toimii pääkaupunkiseudulla Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa syksyllä yhdistyksen markkinointinimeksi tuli MEREO. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on tuottaa ikääntyvien turvallista asumista ja kotona asumista tukevia palveluja sekä hyvinvointia ylläpitävää toimintaa. Toimintaa ohjaavat arvot IHMISLÄHEISYYS Ihmisläheisyys on kaiken toimintamme perusta, aitoa läsnäoloa, jossa yksilö kohdataan kunnioittaen, arvokkaana ja tasavertaisena. Teemme työtä ihmisten kanssa ja ihmisten hyväksi. Arvostamme asiakkaitamme, työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme. LUOTETTAVUUS Toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja toiveet. Toimintamme perustuu avoimuuteen, läpinäkyvyyteen ja kumppanuuteen. Sen minkä lupaamme myös pidämme. TULOKSELLISUUS Perustehtävämme on tuottaa hyvinvointia ikäihmisille. Toimintamme on tuloksellista, taloudellisesti kannattavaa ja vaikuttavaa. Tuloksellisen toiminnan perustana ovat osaava henkilöstö ja hyvinvoivat työyhteisöt. UUSIUTUMISKYKY Kehitämme toimintamme rakenteita, painopisteitä ja palveluja tulevaisuuden tarpeita ennakoiden. Henkilöstömme työtapa on innovatiivinen ja uutta kehittävä. Toiminnan yleishyödyllisyys tarkoittaa, että yhdistys toimii yksinomaan yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä ja yhteis-kunnallisessa mielessä, joten yhdistyksen toiminnalla ei tavoitella taloudellista hyötyä yhdistyksen toiminta ei kohdistu rajoitettuihin henkilöryhmittymiin yhdistys ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuuksina tai muina etuina Yhdistyksen toiminta perustuu palveluorganisaatiomalliin. Toiminnalle tyypillistä on se, että organisaation yksiköt toimivat lähellä asiakkaita ja näin mahdollistavat välittömän vuorovaikutuksen ja palautteen antamisen sekä saamisen asiakkaiden ja palveluntuottajan kesken. Yhdistyksen tavoitteena on asiakaspalautteisiin pohjautuen tuottaa ja kehittää palveluja sekä jatkuvan arvioinnin menetelmällä turvata palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. 2.3 Omavalvonnan organisointi, johtaminen ja vastuuhenkilöt MEREOssa koko henkilöstö osallistuu omavalvonnan suunnitteluun ja toteutukseen. Omavalvonnan eri osaalueiden toteuttamisen ja seurannan vastuu jakautuu työyksikön esimiehille ja yhdistyksen johdolle. Vastuuhenkilöt Kaisa Pukkila, palveluvastaava (asumispalvelut) Sisko Putkonen, palveluvastaava (ravintolat) Riikka Huovinen, palvelujohtaja Päivi Somero, talousjohtaja Satu Aalto, toiminnanjohtaja Yhteystiedot p , p , p , p , p , 4

5 2.4 Henkilöstön osallistuminen ja perehdyttäminen MEREOssa toimintaa ja omavalvontaa suunnitellaan ja toteutetaan henkilökunnan ja johdon yhteistyönä. Asioita käsitellään säännöllisesti pidettävissä viikkokokouksissa ja työkokouksissa, joista tehdään muistiot. Jokaiselle tehtävänimikkeelle laadittu tehtäväprofiili toimii sekä perehdyttämisen että kehityskeskustelun pohjana. Tehtäväprofiilissa määritellään tehtävänimikkeen merkittävin sidosryhmä, tehtävän tuottama hyöty merkittävimmälle sidosryhmälle sekä tehtävän sisältö. Tehtäväprofiilissa kuvataan myös mitä osaamista työtehtävä edellyttää ja mitä vastuualueita työtehtävään sisältyy. Yhdistyksellä on käytössä henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, joka sisältää omavalvontaa koskevat asiat. Palveluvastaava huolehtii henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä työyksikköön ja työtehtäviin suullisen opastuksen, perehdyttämiskansion ja toiminta-ohjeiden avulla. Muu henkilöstö osallistuu perehdyttämiseen palveluvastaavan antamien ohjeiden mukaisesti. Palvelujohtaja perehdyttää uuden työntekijän yhdistyksen organisaatioon. 2.5 Asiakkaan ja omaisten osallistuminen Asiakas ja omaiset voivat antaa palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvää palautetta ns. jatkuvan palautteen periaatteella sekä systemaattisen tiedonkeruun yhteydessä. Asiakkaita ja omaisia kannustetaan antamaan suullista ja kirjallista palautetta, sekä kehittämisehdotuksia. Palveluvastaava on pääsääntöisesti arkipäivisin asukkaiden ja omaisten tavattavissa. Palautetta voi antaa suullisesti työvuorossa olevalle henkilöstölle, joiden tehtävänä on huolehtia, että palaute välittyy palveluvastaavalle ja se käsitellään saman käytännön mukaan kuin kirjallinen palaute. Asiakas tai omainen voi olla tarvittaessa yhteydessä palvelujohtajaan ja toiminnanjohtajaan. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan kerran vuodessa tai joka toinen vuosi. Asumispalveluyksiköissä järjestetään kaksi kertaa vuodessa asiakkaiden omaisille yhteinen tilaisuus. Kirjallisen asiakaspalautteen antamista varten yksikössä on asiakaspalautelomake ja -laatikko. Kaikki asiakaspalautteet käsitellään ja asiakkaan palautteeseen vastataan kohtuullisen ajan kuluessa. Tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi. Asiakaspalautteiden ja muistutusten kautta saatua tietoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja palvelun laadun parantamisessa. 2.6 Riskien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet Vanhusten Palvelutaloyhdistyksessä riskien hallintaa toteutetaan organisaation kaikilla tasoilla. Tieto riskeistä, vaaratilanteista ja haittatapahtumista hyödynnetään palvelun kehittämisessä ja toimintatapoja muutetaan vastaamaan laadulle asetettuja tavoitteita. Ehkäiseviä toimenpiteitä riskien torjumiseksi: - Säännöllinen kirjaaminen ja raportointikäytännöt - Tehtäville on nimetty vastuuhenkilöt - Henkilöstö on koulutettu ja perehdytetty työtehtäväänsä - Koulutussuunnitelma - Laitteiden määräaikaishuollot - Puhtaanapitosuunnitelma - Pää- ja tukiprosessit on kuvattu - Menettely- ja työohjeet on laadittu - Työkäytäntöjä arvioidaan ja muutetaan tarvittaessa - Poikkeamien käsittely ja analysointi - Sisäinen auditointi - Työsuojelun toimintaohjelma - Turvallisuussuunnitelma - Työterveyshuolto 5

6 Menettelyohje vaara- ja haittatapahtumien ilmoittamiseen: - Henkilökunta tekee kaikista vaara- ja haittatapahtumista kirjallisen poikkeustilanteen kuvauksen. Poikkeustilanne käsitellään palveluvastaavan johdolla työyhteisössä ja lähetetään palvelujohtajalle, joka arvio tarvitseeko asia jatkokäsittelyä. Erittäin vakavat poikkeamat toimitetaan toiminnanjohtajalle ja käsitellään johtoryhmässä. Jos haittatapahtuma on ollut vakava ja siitä on aiheutunut korvattavia seurauksia, asiakasta / omaista informoidaan, miten hän halutessaan voi viedä asiaa eteenpäin. Poikkeamat käsitellään työsuojelutoimikunnassa kerran vuodessa. 3. Palvelun sisällön omavalvonta 3.1 Henkilöstö Henkilöstön määrä, rakenne ja mitoitus Yhdistyksessä työskentelee ammattitaitoinen ja koulutettu hoitohenkilöstö. Yhdistyksen asumispalveluyksiköissä on STM:n suositusten ja kaupunkien puitesopimusten mukainen henkilöstömitoitus. Palveluvastaava suunnittelee työvuorolistat ja huolehtii siitä, että työvuoroissa on riittävästi henkilöstöä ja että henkilöstön koulutustaso ja osaaminen mahdollistavat laadukkaan palvelun antamisen. Lisäksi yhdistyksellä on oppisopimusopiskelijoita, opiskelijoita eri ammatillisista oppilaitoksista sekä vapaaehtoistoimijoita. Ryhmäkoti Kanelin henkilöstörakenne palveluvastaava 0,4 sairaanhoitaja 2,0 lähihoitaja 5 hoitoapulainen 0,6 avustava henkilökunta 1,4 Ryhmäkoti Kanelin asukasmäärä on 14. Ryhmäkoti Omenan henkilöstörakenne palveluvastaava 0,3 geronomi 1 lähihoitaja 6 hoitoapulainen 0,4 Ryhmäkoti Omenan asukasmäärä on 9. Kotipalvelun henkilöstörakenne lähihoitaja 4 kotipalvelutyöntekijä 1 Päivätoiminnan henkilöstörakenne päivätoiminnan ohjaaja 1 Ravintolan henkilöstörakenne ravintolavastaava 1 suurtalouskokki 1 ravitsemustyöntekijä 1 1. Palveluvastaava toimii henkilöstön lähiesimiehenä ja vastaa henkilöstöstä ja palvelun laadusta yksikössä. 2. Sairaanhoitaja vastaa lääkehuollon ja hoitotyön toteutumisesta yksikössä. 3. Päivätoiminnan ohjaaja vastaa päivittäisestä asiakastyöstä ja omaisyhteistyöstä. 4. Hoitaja vastaa päivittäisestä asiakastyöstä ja omaisyhteistyöstä. 5. Kotipalvelutyöntekijä vastaa päivittäisestä asiakastyöstä ja omaisyhteistyöstä. 6. Hoitoapulainen vastaa puhtaanapidosta, vaatehuollosta ja avustavista tehtävistä yksikössä. 7. Ravintolan henkilöstö vastaa ravintopalveluista. 6

7 3.1.2 Sijaisten käytön suunnitelma Sijaisia käytöstä on laadittu suunnitelma. Sijaisuuden perusteena voi olla vakituisen henkilön puutos, vuosiloma, sairausloman sijaisuus tai koulutus. Yhdistyksellä on käytössä sijaisten rekrytoinissa Työviestiohjelma. Työviestirekisterissä olevien sijaisten tutkinto- ja työtodistukset sekä todistus laillistetusta ammatinharjoittajasta on tarkistettu Henkilöstön rekrytointi Yhdistyksen henkilöstöstrateginen linjaus on palkata koulutettua ja ammattitaitoista henkilöstöä. Työnhakijoiden ammatilliset kelpoisuusvaatimukset varmistetaan ja soveltuvuus arvioidaan rekrytoinnin yhteydessä. Työnhakijalta pyydetään aina suosittelijaa. Jokaisen työntekijän kanssa tehdään työsopimus ja työntekijältä edellytetään salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta. Uuden työntekijän kohdalla noudatetaan koeaikaa. Yhdistys noudattaa Yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta (TES) Henkilöstön perehdyttäminen Yhdistyksellä on käytössä perehdytyssuunnitelma. Palveluvastaava huolehtii henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä suullisen opastuksen, perehdyttämiskansion ja toiminta-ohjeiden avulla. Muu henkilöstö osallistuu perehdyttämiseen palveluvastaavan antamien ohjeiden mukaisesti. Palvelujohtaja perehdyttää uuden työntekijän yhdistyksen organisaatioon Henkilöstön ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen Yhdistys järjestää henkilöstölle täydennyskoulutusta koulutussuunnitelman mukaisesti. Henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelmassa määritellään vuosittain toteutettavat lakisäänteiset koulutukset sekä työyhteisöjen yhteiset, osaamisen ylläpitoa vaativat koulutukset. Lähiesimies käy jokaisen työntekijän kanssa kehityskeskustelun vähintään kerran vuodessa. Työtyytyväisyyskysely järjestetään joka toinen vuosi. Henkilöstön keskuudestaan valitsema Tyhy toimikunta suunnittelee työhyvinvointia edistävää toimintaa. Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa tehdään henkilöstön työssäjaksamisen ja työterveyden edistämiseksi Henkilöstöasioiden kehittäminen Henkilöstön riittävyyttä, rakennetta ja kelpoisuutta seurataan johtoryhmässä, esimiesten työkokouksissa sekä vuosittain henkilöstötilinpäätöksessä. Henkilöstön määrää ja rakennetta arvioidaan suhteessa asiakkaiden avun tarpeeseen, määrään ja toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin. Arvioinnin pohjalta suunnitellaan myös henkilöstön koulutustarpeita. Yhdistyksessä järjestetään yhteistoiminta kokouksia 2-3 kertaa vuodessa ja tarvittaessa useammin. 3.2 Toimitilat Yhdistyksellä on vanhusten ja kehitysvammaisten palveluasumiseen sekä päivätoimintaan aluehallintoviraston hyväksymät toimitilat, jotka sijaitsevat Helsingin, Vantaan ja Espoon alueella. Ryhmäkodeissa ovat pääosin pitkäaikaishoidon paikkoja. Osa paikoista voi olla varattu lyhytaikaishoidon paikoiksi Asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat Ryhmäkotien asuinhuoneet ovat yhden ja kahden hengen huoneita, jotka asiakas voi kalustaa omilla huonekaluilla ja sisustaa omilla tavaroillaan. Asuinhuoneissa on wc-pesuhuone. Asuinhuoneiden määrä asumisyksiköissä Kaneli 14 / Omena 9 Asuinhuoneiden koko asumisyksikössä 25 m Asiakkaiden yhteisessä käytössä olevat tilat Ryhmäkodeissa on asiakkaille yhteinen oleskelutila, ruokailutila, keittiö, saunaosasto, sekä parvekkeet. Palvelukeskusten ja palvelutalojen yleiset tilat, ravintola-, kuntoilu- ja harrastetilat ovat myös asiakkaiden käytössä. Omaiset ja läheiset voivat sopimuksesta yöpyä asumisyksikössä. 7

8 3.2.3 Asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutuminen toimitilojen näkökulmasta Asumispalveluyksiköissä asukkaiden ruokailuhetket, virkistys- ja toimintatuokiot ja muut yhteiset tilaisuudet ja juhlat vahvistavat yhteisöllisyyttä. Palvelukeskusten ja palvelutalojen tiloissa järjestetään avointa ikäihmisten hyvinvointia, toimintakykyä ja osallisuutta tukevaa toimintaa, kuten harrastekerhoja, juhlia, konsertteja ja erilaisia tilaisuuksia. Palvelutalojen asukkaat voivat oleskella ja järjestää omaa toimintaa palvelutalon iloissa. Palvelukeskusten ja palvelutalojen tiloissa toimii lisäksi hyvinvointipalvelua tuottavia yrittäjiä Toimisto-, lääkkeenjako- ja sosiaalitilat Toimistotiloissa säilytetään asiakastietoja sisältävät asiakirjat ja tehdään asiakasta koskevat kirjaamiset ja puhelut. Lääkkeiden jakamiseen on varattu rauhallinen tila. Kussakin yksikössä on sosiaalitilat henkilöstölle Siivous-, jäte- ja vaatehuolto Yhdistyksen toimipisteissä on laadittu puhtaanapitosuunnitelma. Asukashuoneiden ylläpitosiivous on kerran viikossa. Jätehuoneissa on jätteiden lajittelu. Vaatehuolto tapahtuu pesutuvassa ja kodinhoitotiloissa Kiinteistöhuolto Yhdistyksen toimipisteissä toteutetaan säännöllistä kiinteistöhuollon valvontaa. Toimipisteissä on tehty kiinteistöhuoltosopimus. 3.3 Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Toimintayksikössä käytössä olevat terveydenhuollon laitteiksi luokiteltavat työvälineet on koottu oheiseen taulukkoon. Yhdistys noudattaa valmistajan antamia tietoja ja ohjeita laitteiden ja tarvikkeiden kuljetuksesta, säilytyksestä, asennuksesta, huollosta ja muusta laitteen käsittelystä. Laitteiden käyttöohjeet löytyvät yksiköistä. Perehdyttämisohjelman mukaisesti henkilökuntaa koulutetaan laitteiden käyttöön. Palvelussa käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten (poikkeamalomake) ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta (esim. huollot, kalibroinnit jne.). Vastuuhenkilöt ovat palveluvastaava ja sairaanhoitaja. Terveydenhuollon laite / tarvike hoitosänky / nousutuki nostolaite pyörätuoli / geriatrinen tuoli suihkutuoli / suihkulaveri henkilövaaka digitaalinen verenpainemittari digitaalinen kuumemittari verensokerimittari korvalamppu 3.4 Asiakasturvallisuus Fyysinen ympäristö ja esteettömyys Yhdistyksellä on toiminnan edellyttämät asianmukaiset tilat sekä toimintaympäristö, joka mahdollistaa toiminnan tuottamisen. Asiakkaat voivat oleskella, liikkua ja toimia toimintayksiköissä esteettömästi ja turvallisesti. Toimitilat soveltuvat asiakkaiden palvelutarpeeseen ja kuntouttavaan päivä- ja ryhmätoimintaan. Asiakkaiden käytössä on riittävästi jokapäiväistä toimintaa helpottavia apuvälineitä. Liikkumista helpottavat invamitoitetut tilat ja hissit. Kiinteistöhuolto huolehtii turvallisesta liikkumisesta, myös ulkotiloissa, kuten hiekoitus, auraus ja valaistus. 8

9 3.4.2 Asiakasturvallisuussuunnitelma Asiakasturvallisuus on huomioitu palo- ja pelastussuunnitelmassa ja kuvattu turvallisuusselvityksessä. Suunnitelmasta ilmenee konkreettisesti riskien hallinta ja toimintaohjeet hätätilanteissa sekä paloturvallisuuteen liittyvät asiat. Ryhmäkoteihin ja yhdistyksen vuokra-asuntoihin on asennettu automaattinen vesisumusammutusjärjestelmä. Vesisammutusjärjestelmä Asennettu Merikaari 2010 Meriportti 2010 Domus asennetaan Martinpuisto 2010 Liesitori 2012 Omenatarha 2005 ja 2010 Yksikön Yhteystiedot turvallisuusvastaava Kaisa Pukkila p , Kulunvalvontalaitteet Taloissa toimii sähköinen ovien lukitus, joissa on automaattinen kiinni- ja aukiolo ajastin. Asumispalveluyksiköissä on ovipuhelin, jolla hoitajat voivat varmistaa tulijan. Asumispalveluyksikössä on kameravalvonta sisääntulojen ja käytävien yhteydessä. Kameravalvonnan tarkoitus on turvata asiakkaiden ja henkilöstön henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen sekä vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen. Tallennetta käytetään ainoastaan vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi. Tallennetta saa lailla säädetyin perustein tutkia poliisiviranomainen tai työtehtäviinsä liittyen järjestelmän käytöstä vastaava henkilöstö Turva- ja kutsulaitteet Palvelutalojen asunnoissa on huoneistokohtainen turvapuhelinlaite. Talojen asukkaat voivat halutessaan ostaa turvapalvelua yhdistykseltä, joka vastaa turvapalvelun tuottamisesta. MEREO Matinkylän ja MEREO Myyrmäen palvelutaloissa turvapuhelinpalvelu on sidottu peruspalveluvastikkeeseen. Turvapuhelimien toimintavarmuudesta vastaa laitetoimittaja. Henkilökunta vastaa turvahälytyksiin ympärivuorokautisesti. Turvapuhelimien toimivuutta testataan säännöllisin välein Avaimet ja käyttövarat Asumispalveluyksikössä asiakkaan/omaisen/edunvalvojan kanssa tehdään kirjallinen sopimus käyttövarojen hoidosta ja seurannasta. Asiakkaan käyttövaroja säilytetään yksikön kassakaapissa. Vastuuhenkilö asiakkaan käyttövaroista on yksikön palveluvastaavalla. Turvapuhelinpalvelun ja kotipalvelun työntekijät käyttävät talon yleisavainta. Ohjeet henkilökohtaisista tavaroista ja avaimien säilytyksestä löytyvät yksiköiden perehdytyskansiossa Asiakasturvallisuuden seuranta, arviointi ja vastuuhenkilöt Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi kiinnitetään huomiota henkilöstövoimavaroihin, työaika järjestelyihin, riittävään henkilöstöön kaikissa vuoroissa. Kotipalvelussa pyritään ennalta ehkäisemään turvallisuuteen ja vaaraan liittyviä riskejä yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa. Työsuojelutoimikunta tekee poikkeamista koontiraportin määrävälein. Asiakasturvallisuuden seurannasta ja arvioinnista vastaavat yhdistyksen palveluvastaavat ja johto. 3.5 Asiakkaan asema ja oikeudet Palvelusopimukset Asumispalveluyksiköllä on puitesopimus ja palvelusetelisopimus tehostetusta palveluasumisesta kunnan kanssa. Asiakkaat tulevat pitkäaikaiseen palveluasumiseen kunnan päätöksellä tai kunnan hyväksymällä palvelusetelillä. Kunta hyväksyy asiakkaan asumispalvelupäätöksen. Asiakas ja yhdistys solmivat 9

10 vuokrasopimuksen. Sopimuksen sisältöön on eritelty vuorokausihinta, palvelukuvaus ja sopimusmuutokset. Yhdistyksellä on myös omia sopimuspaikkoja asumispalveluun. Asiakas ja yhdistys solmivat palvelusopimuksen kotipalvelusta. Sopimuksessa on eritelty palvelun hinta ja palvelun sisältö. Asiakkaan kanssa tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Asiakas ja yhdistys solmivat vuokrasopimukset asuinhuoneistosta. Vuokran lisäksi asiakkaalta peritään peruspalvelumaksu, joka sisältää turvapalvelun ja yhden kotipalvelutyötunnin kuukaudessa Hoito- ja palvelusuunnitelma Palveluasumisyksikössä ja kotipalvelussa asiakkaan kanssa tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelman tekemiseen osallistuvat asiakas, omainen tai asiakkaan edunvalvoja yhdessä palveluntuottajan kanssa. Suunnitelman allekirjoittavat asukas ja hoitaja. Suunnitelma päivitetään puolen vuoden välein sekä tarvittaessa. Omahoitaja kutsuu koolle ensimmäisen hoitokokouksen viimeistään kuukauden kuluessa asiakkaan tulosta asumispalveluyksikköön. Asiakkaan ja omaisten kanssa käydään keskustelu palveluntarpeesta, toiveista ja elämäntavoista. Keskustelun pohjalta ratkaisut kirjataan asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hoito- ja palvelusuunnitelman laadinnassa hyödynnetään asiakaskohtaista RAI arviointien tulosta. Omahoitaja on asiakkaan yhdyshenkilö ja huolehtii siitä, että hoito- ja palvelusuunnitelman mukainen hoitotyö toteutuu kaikissa työvuoroissa Asiakkaan kohtelu ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen Palvelutoiminnassa henkilöstöä ohjaavat yhdistyksen arvot, joissa korostuu asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen, itsenäisyyden kunnioittaminen sekä asiakkaan tarpeiden ja toiveiden huomioiminen. Itsemääräämisoikeus rajoittuu ainoastaan siihen, että asumispalveluyksiköissä asiakkaat eivät voi asiakasturvallisuuden vuoksi poistua yksiköstä itsenäisesti Asiakkaan oikeusturva Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, asiakkaalla on valitusoikeus. Asiakkaiden mahdolliset valitukset tai muistutukset palveluntuottajalle käsitellään viipymättä ja vastaus annetaan asianosaiselle. Valitukset voi osoittaa seuraavasti: Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry Palvelutoiminnan vastuuhenkilöt Kaisa Pukkila, palveluvastaava p , Riikka Huovinen, palvelujohtaja p , Espoon kaupunki, kirjaamo Espoon kaupunki, palveluasuminen Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ratapihantie 9, PL 110, Helsinki, p Sosiaaliasiamies huolehtii sosiaalihuollon asiakaslain mukaisesta tiedotus- ja neuvontatehtävistä. Hänen tehtävänään on avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä, jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun. Helsingin sosiaaliasiamies Suvi Lepoluoto ja Marja-Terttu Soppela p (ma, ti ja to klo ) Vantaan sosiaaliasiamies Miikkael Liukkonen, p Espoon sosiaaliasiamies Unto Ahvensalmi p tai vaihde p (ma, ti, ke, to klo ) 10

11 3.6 Asiakastyön sisällön omavalvonta Hyvinvointia tukeva palvelu Omahoitaja huolehtii kokonaisvaltaisesti asiakkaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Hoito perustuu asiakkaan yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Asiakkaan kuoleman lähestyessä huolehditaan asiakkaan hyvästä saattohoidosta Ravitsemus Aterialistat perustuvat valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksiin. Asumispalveluyksiköissä asiakkaille tarjotaan vuorokauden aikana aamupala, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala sekä dieettivälipalat. Asiakkaalla on mahdollisuus yöpalaan. Huolehditaan että yöpaasto ei jää 10 tuntia pidemmäksi. Tarvittaessa ateriat muutetaan asiakkaiden tarvitsemien erikoisruokavalioiden mukaisesti Päivittäinen toiminta Virkistys on osa asukkaan päivittäistä toimintaa, joka toteutuu yhteistyössä asiakkaan omaisten, henkilökunnan ja vapaaehtoistoimijoiden kesken. Virkistystoimintaan kuuluu säännöllinen ulkoilu, musiikki-, luku- ja liikuntahetket. Vaihtelua tuovat erilaiset juhlat, teema- ja retkipäivät Hygieniakäytännöt Toimintayksikön asiakashuoneiden sekä yleisten tilojen hygieniakäytännöt on määritelty puhtaanapitosuunnitelmassa. Henkilöstöllä, jotka toimivat hoito- ja keittiötyössä on hygieniapassi. Hoitotyöhön liittyvät infektiotartuntojen ehkäisemiseksi laaditut toimintaohjeet on laadittu. Asumispalveluyksiköissä asiakkailla on käytössä nimikoidut vaatteet ja liinavaatteet. Pyykkihuolto toteutetaan yksiköiden omissa pyykkihuoltotiloissa Sairaudenhoito Hoitohenkilökunta seuraa asiakkaiden terveydentilaa päivittäin ja tarvittaessa konsultoi hoitavaa lääkäriä. Kuntien kotisairaanhoidon lääkärit käyvät asumispalveluyksiköissä keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Asiakkaat voivat myös valita lääkäripalvelun yksityiseltä. Asiakkaan tarvitessa kiireellistä sairaanhoitoa otetaan yhteys ensineuvoon tai pelastustoimeen. Asiakkaan asiakirjoissa on esitäytetty hoitajalähete. Kiireettömissä tapauksissa konsultoidaan yksikön hoitavaa lääkäriä ja tarvittaessa tilataan kiireetön ambulanssi Lääkehoito Lääkehoidossa noudatetaan STM:n 2006 päivitettyä Turvallinen lääkehoito-opasta, Lääkehoitosuunnitelma päivitetään säännöllisesti. Yksiköissä lääkehuollosta vastaa sairaanhoitaja. Henkilöstön lääkeluvat myöntää nimetty lääkäri. Lääkkeitä säilytetään yksikössä lukollisessa kaapissa. Asiakas voi olla apteekin kanssa sopimus lääkkeiden annosjakelun toimituksesta. 3.7 Asiakastietojen käsittely Henkilötietojen käsittely Asiakastiedot kirjataan asiakaspapereihin, jotka säilytetään asianmukaisesti lukitussa tilassa. Henkilöstö perehdytetään asiakastietojen käsittelyyn muun perehdytyksen yhteydessä. Asiakirjojen arkistoinnin osalta noudatetaan yhdistyksen arkistointiohjetta. Sähköinen asiakastietojärjestelmä otetaan käyttöön vuonna Tiedonkulku asiakkaan muiden kokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa Asiakkaan hoitoon liittyvissä asioissa ja asiakkaan siirtyessä toiseen hoitopaikkaan annetaan tarpeellinen informaatio ja noudatetaan salassapitosopimusta. Asiakkaan omainen tai edunvalvoja voi pyytää hoitajan läsnä ollessa asiakaspapereita nähtäväksi. 11

12 3.7.3 Tietosuojavastaava Yhdistyksen tietosuojavastaava Satu Aalto, p Alihankintana tuotettujen palvelujen omavalvonta Yhdistys valvoo ostettujen palvelujen laatua tekemällä säännöllistä yhteistyötä sopimuksista alihankkijoiden kanssa. Palvelujen laatua kehitetään yhteistyössä toimijoiden kanssa ja puuttumalla epäkohtiin. Omenatarhan palvelutalossa ei ole alihankintana tuotettuja palveluita. 5. Omavalvonnan asiakirjat 5.1 Omavalvonnan menettely- ja toimintaohjeita Kuvaukset palveluprosesseista Poikkeamaraportin ohjeistus Menettelyohje rajoitustoimenpiteiden käytöstä Menettelyohje muistutusten käsittelystä 5.2 Suunnitelmat Sijaisten käytön suunnitelma Perehdyttämissuunnitelma Puhtaanapitosuunnitelma Lääkehoitosuunnitelma Omavalvontasuunnitelma Palo- ja pelastussuunnitelma Asiakaspalautejärjestelmä suunnitelma 5.3 Muiden viranomaisten vaatimat asiakirjat ja ilmoitukset Elintarvike valvonnan asiakirjat Ympäristökeskuksen vaatimat asiakirjat Aluehallintoviraston tarkastuskertomukset Pelastusviranomaisten vaatimat asiakirjat Työterveydensuojeluviranomaisten vaatimat asiakirjat Rekisteriseloste 6. Omavalvonnan seuranta ja arviointi Omavalvontasuunnitelmaa käydään henkilöstön kanssa läpi säännöllisesti. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa ja menettelyohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan. Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa palvelutoiminnasta vastaava palvelujohtaja. Suunnitelma vahvistetaan vuosittain ja samalla arvioidaan, onko toiminnassa tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka edellyttävät omavalvontasuunnitelman muuttamista. Helsingissä Marita Pulkkinen, palvelujohtaja Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry Päivitetty ; Helsingissä Riikka Huovinen, palvelujohtaja 12

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Tukenasi Tmi Palveluntuottajan Y-tunnus: 2829650-1 Kunnan nimi: Helsinki

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 20.3.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki www.elias.fi p. 0400 432 585 1 21.3.2012 copyright@taija.härkki.2012 Esityksen askellus Mikä laki? Omavalvonta? Mikä sosiaalipalvelu?

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA Itä-Suomen aluehallintovirasto/kuopion kaupunki TARKASTUSKERTOMUS SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA TARKASTUSKOHDE Kaupunki / Kunta Palveluntuottaja Kuopion kaupunki Toimintayksikkö

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa. Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku Riitta Husso Lakimies, Valvira

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa. Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku Riitta Husso Lakimies, Valvira Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Turku 8.11.2017 Riitta Husso Lakimies, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon palveluyksiköt

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17.2.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 18.2.2012 copyright@taija Härkki.2012. Koulutuksissa mukana olleet Tässä perusmateriaalia yhdessä läpikäymästämme. Ottakaa mielellään

Lisätiedot

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa

Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Omavalvonnan toimeenpano vanhustenhuollon palveluissa Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut Rovaniemi 10.10.2017 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos, Valvira 1 Säädöspohja Yksityiset ja julkiset sosiaalihuollon

Lisätiedot

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso

OMAVALVONTA. Valviran näkökulmasta. Riitta Husso OMAVALVONTA Valviran näkökulmasta Riitta Husso 2.11.2015 1 OMAVALVOTA sote-palveluissa Yksityinen sosiaalihuolto Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 6 Julkiset vanhuspalvelut Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 12.4.2012 Taija Härkki p. 0400 432 585 tutkija, MMM 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Laki tuli voimaan 1.10.2011 VALVIRAn määräys ja ohje 1.3.2012

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 1 (8) 1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimipaikan nimi Toimipaikan postiosoite Postinumero

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI

KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI KUNTIEN OMAVALVONNAN ORGANISOINTI Vaasa 20.8.2013 Tampere 23.8.2013 Jyväskylä 27.8.2013 2.9.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA

OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA OMAVALVONTA ON RISKIENHALLINTAA Omavalvonnan tilaa koskevan selvitys vanhusten ympärivuorokautisissa toimintayksiköissä sekä lastensuojelulaitoksissa Omavalvontaseminaari 22.11.2017 Omavalvonnan tarkastelu

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA

SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA SOSIAALIHUOLLON OMAVALVONTA Riitta Husso, Valvira 25.2.2014 25.2.2014 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Valviran tehtävänä on valvoa oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 8.6.2017) PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottajan nimi: Marjo Vento, sosionomi(amk), muistikoordinaattori, TunteVa-hoitaja Y-tunnus: 2331306-9 Puh: 040 5910987

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA

VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA VIRANOMAISVALVONTA vs. OMAVALVONTA 8.4.2014 Riitta Husso Valvira, LM 14.4.2014 Riitta Husso 1 Valviran tehtävät VALVIRA: TEO ja STTV yhdistyivät 2009 Sosiaalihuollon valvonta tuli viraston tehtäväksi vuonna

Lisätiedot

YKSITYISTEN PÄIVÄKOTIEN OMAVALVONTA. Riitta Husso, LM, Valvira

YKSITYISTEN PÄIVÄKOTIEN OMAVALVONTA. Riitta Husso, LM, Valvira YKSITYISTEN PÄIVÄKOTIEN OMAVALVONTA Riitta Husso, LM, Valvira 17.3.2017 1 Valvira On sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto Valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholielinkeinon

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet 15.6.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 22.6.2015 Tähän esityksen nimi/tekijä 1 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta

Lisätiedot

KOTIHOIVA HUOLTOSET OMAVALVONTASUUNNITELMA

KOTIHOIVA HUOLTOSET OMAVALVONTASUUNNITELMA KOTIHOIVA HUOLTOSET OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO Sivu Palvelun tuottajaa koskevat tiedot 3 Toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet 4 Omavalvonnan organisointi, johtaminen ja vastuuhenkilöt

Lisätiedot

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Mukana infossa Saimaan Tukipalvelut Oy:n edustaja Lauritsalan apteekin edustajat Eksoten

Lisätiedot

Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa

Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa Omavalvontaa ohjaava lainsäädäntö sosiaali- ja terveydenhuollossa 25.10.2017 Riitta Husso Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

at pyörötuolin ja kävelytelineen mahdollistav käytön. Jos tilat ovat useassa

at pyörötuolin ja kävelytelineen mahdollistav käytön. Jos tilat ovat useassa 1. Palvelujen tuottajaa koskevat ylset edellytykset 1.1. Palveluntuottaja täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut

Lisätiedot

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta

Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Ajankohtaisia asioita lakiuudistuksesta ja kehitysvammahuollon valvonnasta Kehitysvammahuollon yhteistyökokous 8.11.2011 23.11.2011 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011 Lain keskeisimmät

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa Järvenpään kotihoidon omavalvonta Järvenpään kaupunki Tiina Palmu 14.12.2017 Omavalvontaa ohjaavat tahot Omavalvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila

Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa. Markku Mattila Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivä Oulussa Markku Mattila 28.5.2013 Ennakoiva valvonta Reaktiivinen valvonta Sopimusvalvonta/ -seuranta Hyvinvointilautakunnan delegointisäännön mukaan tilaaja-

Lisätiedot

OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ

OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ OMAVALVONTA KÄYTÄNNÖSSÄ VALTAKUNNALLISET KOTITYÖPALVELUPÄIVÄT Riitta Husso, LM Valvira 18.1.2013 22.1.2013 1 VALVIRAN TEHTÄVÄT Reaktiivinen valvonta (jälkikäteisvalvonta) kantelut ja valtakunnalliset selvitykset

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Yksityinen palveluntuottaja Heidin ja Päivin Lähihoiva Palvelun tuottajan toiminimi Heidin ja Päivin Lähihoiva Avoin Yhtiö

Lisätiedot

Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla

Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla Vantaan oman toiminnan ja ostopalvelujen laatutason ja saumattomuuden varmistaminen omavalvonnalla Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut Erityisasiantuntija Kristiina Matikainen Pitkäaikaisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Tukisiipi Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

WARSINAISET AY: n SIIVOUS -JA KOTIPALVELUN OMAVALVONTASUUNNITELMA

WARSINAISET AY: n SIIVOUS -JA KOTIPALVELUN OMAVALVONTASUUNNITELMA WARSINAISET AY: n SIIVOUS -JA KOTIPALVELUN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET.. 3 3 RISKIENHALLINTA... 3 4 OMAVALVONTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma Omavalvontasuunnitelma Seniori IloA syksy 2015 1. Palveluiden tuottaja... 3 2. Toiminta-ajatus... 3 3. Omavalvonnan organisointi, henkilöstö, johtaminen ja vastuuhenkilöt... 4 4. Asiakkaan ja omaisen osallistuminen...

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: TukiUkko/Tero Paakkonen Palveluntuottajan Ytunnus: 27472411 Yrityksen nimi

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset Määräys 1(13) Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien omavalvontasuunnitelman laatimista, sisältöä ja seurantaa koskevat määräykset Valtuutussäännökset Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (VIP-Kotiapua arkeen)

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (VIP-Kotiapua arkeen) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA (VIP-Kotiapua arkeen) SISÄLTÖ (Sisällysluettelon numerointi vastaa sisältöasioiden osalta määräyksen numerointia) 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1)...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Siivouspalvelu Rentukka Kunnan nimi: Hollola Palveluntuottajan Y-tunnus:

Lisätiedot

MEREO Matinkylä ryhmäkoti Kaneli

MEREO Matinkylä ryhmäkoti Kaneli 1 Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry MEREO Matinkylä ryhmäkoti Kaneli Omavalvontasuunnitelma laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi 6.7.2016 2 SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 3 2

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 25.4.2012 Taija Härkki p. 0400 432 585 1 27.4.2012 copyright@taija.härkki.2012 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Laki tuli voimaan 1.10.2011 VALVIRAn

Lisätiedot

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille

Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille Sosiaalipalveluiden ohjauksen ja valvonnan ajankohtaispäivä kunnille ja yksityisille palvelujen tuottajille 22.4.2015 Lakimiehen laatikko Ylitarkastaja Riikka Jackson 1 Kysymys: Tuottaja on merkitty kunnan

Lisätiedot

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet 1 Yksityinen sosiaalipalvelu? Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 Sosiaalihuoltolain(1301/2014)

Lisätiedot

SIIVOUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SIIVOUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SIIVOUSPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 2 Toiminta-ajatus... 2 Arvot ja toimintaperiaatteet... 2 3 RISKINHALLINTA...

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO

SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO SOSIAALIPALVELUIDEN OHJAUKSEN JA VALVONNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ KUNNILLE JA YKSITYISILLE PALVELUJEN TUOTTAJILLE 15.4.2015 KUNTA JA ALUEHALLINTOVIRASTO YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVOJINA LUPAVIRANOMAISTEN

Lisätiedot

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin Muuttajan opas un asukas on saanut myönteisen päätöksen palveluasumisesta ja tiedon, että paikka on järjestynyt otikartanosta, asukkaan tai omaisen tulee ottaa yhteyttä otikartanon palveluesimieheen, jotta

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA

PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Ostaja: Palvelun tuottaja: Lapinlahden kunta Savolan Aurorakoti Oy Peruspalvelulautakunta Tossavanlahdentie 452 Asematie 4 76200 Keitele 73100

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJA ML-Puhdistuspalvelu Y-tunnus: 1952584-3 Kunta: Lahti Kuntayhtymän nimi: Sote -alueen nimi: Toimintayksikkö ML-Puhdistuspalvelu / kotisiivous Palvelumuoto;

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT: Virallinen nimi: JaVil Rakenne Avoin Yhtiö Y:1767035-0 Toimintayksikön nimi ja osoite: JaVil Siivouspalvelut Toiminnasta

Lisätiedot

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 KOKKOLAN JA KRUUNUPYYN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS- JA ASIAKAS- TURVALLISUUDEN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Kokkolan ja Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen potilas- ja asiakasturvallisuuden parantamisen

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kotikylän Taksi oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2505573-7 Kunnan

Lisätiedot

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti 2012 OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti S i v u 1 Sisällys 1. SOVELTAMISALA 2 2. MÄÄRITELMÄT 2 3. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 3 4. OMAVALVONTASUUNNITELMA 4 4.1 Omavalvonnan toteuttaminen

Lisätiedot

Ympärivuorokautiseen asumispalveluun liittyvä palvelukonsepti

Ympärivuorokautiseen asumispalveluun liittyvä palvelukonsepti 1 (7) YMPÄRIVUOROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN PALVELUKONSEPTI Tarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on näiden kriteereiden täyttäminen. Palveluntuottaja Yhteyshenkilö ja puhelinnumero Palvelun tulee täyttää

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.12.2010 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa

Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Sosiaalihuollon valvonta ja valtakunnalliset valvontaohjelmat Valvirassa Elina Uusitalo,ylitarkastaja Valvira 2.3.2011 Elina Uusitalo 1 Sosiaalihuolto Valvirassa Sosiaalihuollona valvonta ja ohjaus osaksi

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN

VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VALVONNAN JA OHJAUKSEN MERKITYS VANHUSPALVELUJEN LAATUUN, VAIKUTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN Tiina Piirilä-Laiho sosiaalihuollon ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 5.2.2013

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Kunnan nimi: Lohja Nimi: Huushollipiiat Ky Palveluntuottajan Y-tunnus: 968751-5

Lisätiedot

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikääntyneiden perhehoidon laatu. Oulunkaaren kuntayhtymä Ikääntyneiden perhehoidon laatu Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunta hyväksytty 04.06.2014 Sisältö 1. PERHEHOIDON LAATUVAATIMUKSET... 3 2. PERHEHOIDON ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET... 3 3.

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Ylitarkastaja Lilli Autti Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA. Perhepäivähoito

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA. Perhepäivähoito 2012 OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Perhepäivähoito S i v u 1 Sisällys 1. SOVELTAMISALA... 2 2. MÄÄRITELMÄT... 2 3. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 4. OMAVALVONTASUUNNITELMA... 4 4.1 Omavalvonnan toteuttaminen...

Lisätiedot

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU 1 Hakemus saapunut: HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Hakeminen palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki omaishoidon palvelusetelin toimintaohjeen

Lisätiedot

Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät

Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät Johtavien lääkäreiden ja perusturvajohtajien neuvottelupäivät 7.-8.6.2012 Terveydenhuollon ylitarkastaja Anne-Mari Knuuti Lapin aluehallintovirasto, Anne-Mari Knuuti / Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ

SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ SIIVOUS- JA KOTIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SISÄLTÖ 1 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 2 2 RISKINHALLINTA... 2 3 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 4 ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET... 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

TEHOSTETTU PALVELUASUMISEN, PÄIVÄTOIMINNAN JA SAUNAPALVELUN PALVELUIDEN HANKINTA KURUN UUTEEN PALVELUKESKUKSEEN

TEHOSTETTU PALVELUASUMISEN, PÄIVÄTOIMINNAN JA SAUNAPALVELUN PALVELUIDEN HANKINTA KURUN UUTEEN PALVELUKESKUKSEEN Liite 1 a. TEHOSTETTU PALVELUASUMISEN, PÄIVÄTOIMINNAN JA SAUNAPALVELUN PALVELUIDEN HANKINTA KURUN UUTEEN PALVELUKESKUKSEEN HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1. Hankinnan kohteen yleiskuvaus Hankinnan kohteena on

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Suunnitelman perustana ja lähteinä ovat olleet Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat

Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon ohjaus, valvonta ja luvat Kehitysvammahuollon yhteistyökokous Sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Eija Hynninen-Joensivu 12.12.2011 1 Vammaispolitiikan uusi aika 1) YK:n yleissopimus

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 240/2014) Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Pitäisikö olla huolissaan?

Pitäisikö olla huolissaan? Pitäisikö olla huolissaan? - Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisia valvontahavaintoja Sosiaalihuollon asiakkaan etu valvontahavaintojen valossa 25.9.2017 klo 12-15 Vireille tulleiden valvonta- ja kanteluasioiden

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Asukkaaksi Hopeasiltaan

Asukkaaksi Hopeasiltaan Asukkaaksi Hopeasiltaan Käytännön opas uudelle Hopeasillan asukkaalle, omaisille ja läheisille YLEISTÄ Hopeasillan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1965 ja peruskorjattu vuonna 1995. Hopeasillassa on 59

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta.

Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta. ma la klo ma su klo Palveluntuottaja pystyy aloittamaan uuden asiakkaan palvelun seuraavana päivänä ja viimeistään kahden vuorokauden sisällä palvelun tilaamisesta. Asiakkaalle on nimetty vastuuhoitaja

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Attendo Suvisaari Koti hyvän mielen Mummolasta

Attendo Suvisaari Koti hyvän mielen Mummolasta AT Attendo Suvisaari Koti hyvän mielen Mummolasta MUMM DO OL N A TE Viihtyisät tilat, lämmin ja tuttu tunnelma 9/10 Asukkaista 9/10 pitää henkilökuntaa erittäin ammattitaitoisena ATTENDO SUVISAARI ON TOUKOKUUSA

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus

Ilmoitusvelvollisuus Koulutus Ilmoitusvelvollisuus Koulutus 16.12.2015 SOSIAALIHUOLLON HENKILÖKUNNAN ILMOITUSVELVOLLISUUS sosiaalihuoltolain 48, 49 velvoite Voimaan 1.1.2016 Yhteiset ohjeet ja käytännöt Kunnan ja yksityisen palveluntuottajan

Lisätiedot