LABORATORIOIDEN RISKIEN ARVIOINTI "LABARVI"

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LABORATORIOIDEN RISKIEN ARVIOINTI "LABARVI""

Transkriptio

1 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu f:\labarvi\raportit\loppuraportti 1 LABORATORIOIDEN RISKIEN ARVIOINTI "LABARVI" Loppuraportti Raportti on laadittu valtiovarainministeriön tuella Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu PL LAPPEENRANTA puh fax

2 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu f:\labarvi\raportit\loppuraportti 2 SAATTEEKSI Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun opetukseen ja tutkimukseen liittyvät oleellisesti raskaat laboratoriot, joissa työskentelyolosuhteet ovat hyvin tehdasmaiset. Laboratorioiden palvelututkimukset ovat lisääntyneet voimakkaasti viime vuosina. Näiden tutkimusten usein kireät aikataulut ja vaativat koejärjestelyt (räjäytykset, murto- ja painekokeet, supermyrkyt) synnyttävät aivan uudenlaisia tapaturmariskejä ja asettavat uusia haasteita laboratoriohenkilökunnan ja korkeakoulun turvallisuudelle. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu halusi selvittää laboratorioiden työturvallisuusriskit ja etsiä niille torjuntakeinot. Samalla haluttiin kouluttaa henkilökuntaa omatoimiseen vaarojen tunnistamiseen ja riskien arvioimiseen. Asiantuntijoina hankkeessa ovat olleet kouluttaja Ritva Taskula, Arvire ky sekä Lappeenrannan aluetyöterveyslaitos. Raskaiden laboratorioiden työntekijöistä yli puolet osallistui kahteen riskienarvioinnin koulutustilaisuuteen. Kevään koulutustilaisuuteen mennessä kaksikymmentä kahdeksan laboratoriota oli tehnyt vaarojen arvioinnin. Syksyn aikana kymmenen laboratoriota toimitti yhteenvedon riskienkartoituksesta työsuojelupäällikölle. Monia asioita saatiin kuntoon jo projektin aikana. Esimerkiksi vanhentuneita kemikaaleja poistettiin litraa. Laboratoriot ovat laatineet listat toimenpiteistä, jotka he voivat toteuttaa omin voimin sekä tehtävistä, joihin tarvitaan lisärahoitusta. Aktiivisuus turvallisuusasioissa on selvästi lisääntynyt korkeakoululla! Kiitän laboratorioiden henkilökuntaa aktiivisuudesta sekä tutkijoita asiantuntevasta työskentelystä. Lisäksi kiitän valtiovarainministeriötä korkeakoululle myönnetystä määrärahasta, joka mahdollisti tämän tutkimuksen. Lappeenranta Juhani Kuronen työsuojelupäällikkö, projektin vastuuhenkilö

3 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu f:\labarvi\raportit\loppuraportti 3 LABORATORIOIDEN RISKIEN ARVIOINTI 1. Tausta Lappeenrannan teknillisellä korkeakoululla on lähes kolmekymmentä tutkimuslaboratoriota, joissa työskentelee jatkuvasti tai osa-aikaisesti noin 150 työntekijää. Työskentelyolosuhteet etenkin ns. raskaissa laboratorioissa ovat hyvin tehdasmaiset. Laboratorioiden tilaustutkimukset ovat lisääntyneet viime vuosina. Tutkimusprojektien kireät aikataulut sekä vaativat koejärjestelyt (räjäytys- ja painekokeet, murtokokeet, supermyrkyt jne.) ovat uusin haaste henkilökunnan ja korkeakoulun turvallisuudelle. Korkeakoulun laboratorioissa ei ole aiemmin tehty kattavia turvallisuusselvityksiä. Työterveyshuollon laatimat laboratorioiden työpaikkaselvitykset ovat tähän asti perustuneet työpaikkakäynnin aikana tehtyihin yksittäisiin havaintoihin. Selvitystä tekevä työterveyshoitaja ei välttämättä tunne olosuhteita riittävän hyvin voidakseen arvioida vaaratekijöiden esiintymistodennäköisyyttä sekä vaikutusta työntekijöiden turvallisuuteen. Lisäksi työpaikkaselvityksiä vaikeuttaa tilaustutkimusten luottamuksellisuus. Tutkimuksissa käytetyistä koemenetelmistä, kemikaaleista ja laitteista ei yleensä kerrota edes työsuojeluorganisaatiolle. Turvallisuusselvitysten puute on riskitekijä laboratorion tutkijoille ja etenkin niille, jotka joutuvat työskentelemään useissa eri laboratorioissa kunnossapito- ja siivoustehtävissä. Käsitystä vahvistaa viime aikoina sattuneet läheltäpiti -tapaukset, joiden seuraukset olisivat voineet olla kohtalokkaita. Tiedon puute laboratorioiden kemikaaleista, niiden määristä ja sijainnista on ongelma myös pelastuslaitokselle tulipalo- ja onnettomuustilanteessa. Korkeakoulun työsuojelun toimintaohjelman tavoitteena on kehittää turvallisuuskulttuuria. Myös tutkimuslaboratoriot tulisi saada sitoutumaan työturvallisuuteen. Laboratorioiden ongelmiin tuleekin paneutua yhteistyössä laboratoriohenkilöstön kanssa. Työntekijöillä on käytännön kokemus sekä tieto työssä esiintyvistä vaaroista ja työterveyshuollolla asiantuntemusta niiden analysointiin. 2. Tavoitteet Riskien arviointihankkeen ensisijaisena tavoitteena oli selvittää korkeakoulun tutkimuslaboratorioiden riskit ja löytää tehokkaat toimenpiteet työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi. Hankkeella haluttiin saada kokonaiskuva työolojen riskeistä ja prioriteettijärjestys niiden hallinnalle. Tavoitteena oli myös kouluttaa laboratoriohenkilöstö vastaisuudessa omatoimisesti havaitsemaan ja luokittelemaan vaarat sekä etsimään ongelmiin ratkaisuja. Järjestelmällinen, jatkuva arviointiprosessi, jossa työterveyshuolto ja työsuojeluorganisaatio ovat asiantuntijoina ja työntekijät arvioijina, sitouttaa työntekijät laboratorioturvallisuuteen ja työsuojelun toimintaohjelmaan. Työntekijöiden osallistuminen varmistaa, että käsiteltävät asiat ovat työn turvallisuuden kannalta olennaisia ja että ehdotetut toimenpiteet ovat toteuttamiskelpoisia. Riskien arvioinnin tarkoituksena oli myös tuottaa laboratorioille oma työsuojelun toimintaoh-

4 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu f:\labarvi\raportit\loppuraportti 4 jelma, joka auttaa kohdentamaan työsuojelutoimenpiteitä ja antaa työterveyshuollolle tiedot arvioida mm. altisteiden terveysvaikutuksia laboratorioissa työskenteleviin. Lappeenrannan teknillinen korkeakoulun työterveyshuoltopalvelujen toimittaja vaihtuu vuoden 2003 alussa. Nyt toteutettu riskien arviointi tulee olemaan tärkeä tietolähde työterveyshuollolle sen suunnitellessa työpaikkakäyntejä laboratorioihin. 3. Riskien arviointiprosessin toteutuminen Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun laboratorioiden riskien arviointi - projektin konsultiksi valittiin Arvire ky. Yritys jakautui alku vuodesta 2002 kahdeksi yritykseksi. Korkeakoululla konsultointia jatkoi yrityksen toinen osakas toiminimellä Ritva Taskula. Projektin aluksi käynnistettiin pilottiprojekti Energia- ja ympäristötekniikan osaston ydinvoimatekniikan laboratoriossa ja sen jälkeen Konetekniikan osaston Tulevaisuuden tehtaassa. Samalla aloitettiin työsuojeluvaltuutettujen ja muiden avainhenkilöiden riskien arviointikoulutus. Projekti pääsi täyteen vauhtiin vuoden 2001 lopulla, jolloin varmistui ketkä tulevat jatkossa olemaan osastojen ja laboratorioiden johtajina seuraavan toimikauden. Riskien arvioinnin ensimmäiseen vaiheeseen valittiin Energia- ja ympäristötekniikan, Kemiantekniikan, Konetekniikan ja Sähkötekniikan osastojen raskaat laboratoriot. Joulukuussa 2001 pidettiin johdon informointitilaisuus, jossa oli läsnä korkeakoulun ylin johto, tutkimukseen osallistuvien osastojen johtajat sekä Kymen työsuojelupiirin ja Medivireen, korkeakoulun nykyisen työterveyshuollon edustajat. Kouluttaja Ritva Taskula selvitti mitä tarkoitetaan puhuttaessa terveys- ja turvallisuusriskien arvioinnista ja esitteli STM:n Riskien arviointi työpaikalla - työkirjaa, jota hän ehdotti riskienarvioinnin työkaluksi. Lisäksi käytiin läpi esimiesten roolia riskien arviointityössä ja kuultiin kouluttajan ehdotus käytännön toteutusprosessista. Helmikuussa 2002 pidettiin ensimmäinen koko päivän kestävä riskien arviointikoulutus mukaan lähteneiden osastojen laboratorioiden työntekijöille. Jokainen laboratorio oli valinneet menetelmäkoulutukseen 2-6 henkilöä. Tilaisuuteen osallistui kaikkiaan 80 työntekijää. Helmi-toukokuussa 2002 käynnistyi riskien arviointi osastoilla. Jokaiseen laboratorioon tehtiin yksi konsultaatiokäynti, jota ennen kouluttajat olivat tutustuneet laboratorioiden tiloihin työsuojeluvaltuutetun opastuksella. Laboratorioita pyydettiin toimittamaan täytetyt riskien arviointilomakkeet kouluttajille toukokuun alkuun mennessä. Lähes kaikista laboratorioista saatiinkin lomakkeet ainakin osittain täytettynä. Toukokuussa 2002 pidettiin puolen päivän koulutus, jossa käytiin läpi kokemuksia riskien arviointityöstä ja pohdittiin mikä on sopivin muoto laboratorioriskien arvioinnin yhteenvedoiksi. Kouluttaja Ritva Taskula kävi läpi riskikommunikaatioon liittyviä asioita, jotka tulisi ottaa huomioon käytännön arviointityössä, jottei asioita katsottaisi läpi sormien. Sovittiin, että syyskuun puoleen väliin osastot toimittavat yhteenvedot työsuojelupäällikölle. Yhteenvedoissa tuli näkyä eriteltynä osaston omin resurssein toteutettavat toimenpiteet, niiden aikataulut ja vastuuhenkilöt sekä esitykset osaston ulkopuolista päätäntävaltaa ja resursseja vaativista asioista. Lokakuussa 2002 pidettiin palaute- ja yhteenvetotilaisuus, jossa oli läsnä osastojen edustajien lisäksi rehtori Markku Lukka, hallintojohtaja Arto Oikkonen, Kymen työsuojelupiirin tarkastaja

5 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu f:\labarvi\raportit\loppuraportti 5 Marja Kokkonen ja työterveyshuollosta työterveyslääkäri Eva-Liisa Mantere ja työterveyshoitaja Liisa Lagerstedt. Kaikille heille oli kouluttaja toimittanut etukäteen osastojen riskien arvioinnissa nousseita kysymyksiä, joihin toivottiin vastauksia, liite 1. Kouluttaja oli laatinut saapuneista osastojen yhteenvedoista kokonaisyhteenvedon työsuojelupäällikölle. 4. Tuloksia Toukokuun koulutustilaisuuteen mennessä saatiin kahdenkymmenen kahdeksan laboratorion riskien arviointilomakkeet täytettyinä. Vaarojen tunnistaminen ja riskien luokittelu oli suoritettu niissä kaikissa. Lähes kaikissa lomakkeissa oli kirjattu toimenpiteitä esiin nousseiden vaarojen poistamiseksi. Suurin puute oli toimenpiteiden toteutuksen aikataulun ja vastuuhenkilöiden puuttuminen. Osastot, jotka olivat kirjanneet myös nämä asiat, olivat jo toukokuuhun mennessä toteuttaneet osan toimenpiteistä. Osaston johdon sitoutuminen riskien arviointiin näkyi laboratorioiden työskentelytapojen eroissa. Mikäli johto oli mukana riskien arviointityössä tai osoitti selkeästi pitävänsä asiaa tärkeänä, myös laboratorioiden henkilöstö sitoutui työhön. Jonkin verran eroja oli myös osastojen sisällä eri laboratorioiden välillä. Syksyn aikana työsuojelupäällikölle oli toimitettu kymmenkunta yhteenvetoa. Yhteenvedoissa oli runsaasti riskiluokkiin 3, 4 ja 5 kuuluvia asioita eteenpäin vietäväksi. Nämä toimenpiteet ovat ensisijaisia ja niistä saadaan osastokohtainen työsuojelun toimintaohjelma. Osa asioista oli ns. yleisriskejä, jotka koskevat koko korkeakoulua tai useita osastoja ja niiden kehittäminen vaatii osaston ulkopuolista päätäntävaltaa. Erityisen hyvästä riskienarviointityöstä ansaitsevat maininnan seuraavat laboratoriot: Kemiantekniikan osastolta: epäorgaanisen ja analyyttisen kemian laboratorio, teknillisen kemian laboratorio, prosessitekniikan laboratorio, teollisuusprosessien suunnittelun ja kehityksen laboratorio, Konetekniikan osastolta: Tulevaisuuden tehdas sekä levytyötekniikan laboratorio. Sähkötekniikan osastolla maininnan ansaitsee Ente/Säte työpaja ja Energia- ja ympäristötekniikan osastolta ydinvoimatekniikan laboratorio. Jokaisella osastolla oli omannäköinen yhteenveto. Yhteistä kaikille oli erittely osaston sisällä toteutettaviin ja osaston ulkopuolelle vietäviin asioihin. Muutamissa yhteenvedoissa toimenpiteet oli jaettu varsinaisiin teknisiin toimenpiteisiin ja muihin huomioitaviin asioihin", joilla on suuri merkitys mm. perehdyttämisessä. Ennen seuraavaa riskientunnistamiskierrosta on tärkeää saada kaikkien laboratorioiden yhteenvedot ja niiden tiedot työsuojelun toimintaohjelmaan. Esimerkkejä laboratorioiden sisällä toteutettavista toimenpiteistä: käytössä olevien kemikaalien luettelointi

6 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu f:\labarvi\raportit\loppuraportti 6 käyttöturvallisuustiedotteiden kokoaminen yhteen paikkaan ja paikan saattaminen kaikkien tietoon käytettävän aineen läheisyyteen ensiapuohjeet käyttöturvallisuustiedotteiden käyttökoulutus; mitä niistä tulee lukea vetokaapin käytön tehostaminen, vetokaapissa tulee tehdä kaikki haihtuvien aineiden käsittely vetokaappeja lisää kaasupullojen säilytys turvallisemmaksi kemikaalien varastointi osaston sisällä, nimettömien vanhojen kemikaalien hävittäminen ohjeistus kemikaalien merkitsemiseksi kemikaalien käytöstä poisto yhteneväiseksi, päivittäisten keräilyastioiden merkitseminen paremmaksi, isommat astiat suojainten hankinta ja käytön tehostaminen koulutus suojainten käyttöön sähkölaitteiden tarkastusten säännöllistäminen sähköjohtojen niputus ja kiinnitys, pois lattialta siivous ja järjestys, toiselle ei jätetä epäjärjestystä epäkuntoisten laitteiden korjaus laitteiden huolto ennakoivaksi poistumisteiden merkitseminen henkilökunnan ensiapukoulutus ajan tasalle ensiapukaappien sisältö vastaamaan tarpeita Osaston ulkopuolelle vietäviä asioita yhtenäinen perehdyttämiskäytäntö, johon jokainen osasto lisää omat sisäiset ohjeet määräaikaisten työsuhteiden vakinaistaminen määräaikaisuus on ongelma perehdyttämisessä ja sitoutumisessa mm. turvallisuusasioihin työnkuvien selkeyttäminen ja kirjaaminen tarpeen ensiapukoulutuksen järjestäminen, kuinka monta koulutettua tulee olla / osaston henkilömäärä suojaimiin liittyvän koulutuksen ja suojainesittelyiden järjestäminen jatkuvana toimintana käyttöturvallisuustiedotteisiin liittyvä koulutus ergonomiaopastusta päätetyöpisteisiin, laboratoriotyöhön tilojen suunnittelussa työsuojelu on otettava huomioon lattioiden kaadot pistorasioiden tarve ja paikat lämpöongelmat käytöstä poistettavien laitteiden säilytys jätehuoltoon liittyviä asioita, yhtenäinen käytäntö, johon hyvä ohjeistus kunnollinen erillinen kemikaalivarasto, jossa ilmastointi ja kunnon valaistus käyttöön tulevat kemikaalit käytöstä poistettavat kemikaalit käytöstä poistettavat laitteet ongelmajätteet uusien tutkimusten, hankkeiden ja projektien tuomat lisäriskit, miten tulisi huomioida Esimerkkejä jo toteutetuista toimenpiteistä v riskien arviointi prosessin aikana:

7 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu f:\labarvi\raportit\loppuraportti 7 luetteloitu käytettävät kemikaalit vanhojen kemikaalien hävittäminen hankittu käyttöturvallisuustiedotteita ja koottu ne yhteen toteutettu yhteisneuvottelu työterveyshuollon kanssa esiin nousseista kysymyksistä hankittu sammutuspeite hankittu puuttuvia suojaimia ja tarkastettu olemassa olevien kunto kaasupullojen kiinnitystä parannettu kaasupullot vaihdettu pienemmiksi sähkölaitteiden kunto tarkastettu hankittu kemikaalivarastoon tukevammat hyllyt ja tehty kemikaalien ja hyllyjen uudelleen järjestely ikkunoiden tiivisteet tarkastettu lisätty varoituskylttien käyttöä ja hankittu uusia tilattu ja toteutettu melumittaus Jatkuvuus Riskien arviointi tulisi nähdä jatkuvaksi toiminnaksi osaksi laatujärjestelmää, jonka seurantaan voitaisiin luoda esim. auditointijärjestelmä. Osaston riskien arviointiin nimetään vastuuhenkilö. Vuosittainen laboratoriokohtainen päivitys osastonjohtajalle toimenpiteiden toteuttamisen suunnittelun pohjaksi. Vuosittainen osastokohtainen päivitys, josta toimitetaan osaston johtajan allekirjoittama yhteenveto työsuojelupäällikölle ja rehtorille tiettyyn päivämäärään mennessä. Osastojen riskien arvioinnin toimenpidetarpeet työsuojelun toimintaohjelman pohjaksi. Osastokohtaiset työsuojelun toimintaohjelmat suoraan riskien arvioinnista. Tietoa työterveyshuollolle. Työterveyshuollon edustajat toivoivat kerran vuodessa pidettäviä osastokohtaisia palavereja riskien arvioinnista vastaavien henkilöiden kanssa. Työsuojelupiiri käy oman harkintansa mukaan tutustumassa korkeakoululla riskien arviointiin ja tuotettuihin dokumentteihin. 5. Ehdotuksia riskien arviointitoiminnan kehittämiselle Riskien arviointi on saatu hyvään alkuun Lappeenrannan teknillisellä korkeakoululla. Seuraavassa vaiheessa on korkeakoulun muutkin osastot sitoutettava riskienarviointityöhön. Vaikuttaa siltä, että siemen on kylvetty hyvään maahan. Eräät osastot ovat jo tehneet omatoimisesti koelaitteiden turvallisuusanalyysejä sekä raportoineet läheltäpiti- tapauksista, liitteet 2 ja 3. Turvallisuuden jatkuvaa parantamistyötä auttaa korkeakoulun johdon riskienarviointitoiminnalle laatima yleisohje:

8 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu f:\labarvi\raportit\loppuraportti 8 Osastokohtaisesti nimetään esim. osaston varajohtaja riskien arviointi- ja hallintaprosessin vastuuhenkilöksi Sovitaan vuotuinen päivitys- ja seuranta-aikataulu. Päivitys voi tapahtua mm. osaston tuloskeskustelujen yhteydessä. Osaton sisällä nimetään käytännön toteutuksesta vastaava henkilö Osastokohtainen prosessikaavio täsmentää osaston sisäisen toimintatavan eri laboratorioissa Tiedotuskäytännön sopiminen Mikä on työsuojeluhenkilöstön rooli? Tekijä se ei voi olla, vastuu on osastojen sisällä, koska tieto ja tarpeet on siellä. Ohje uusien hankkeiden, projektien yms. terveys- ja turvallisuusriskien huomioimiseen. Niiden edellyttämät turvallisuuteen liittyvät hankinnat ja koulutus tulee kirjata hanke- tai projektisuunnitelmaan. Toimenpiteiden kustannukset tulee näkyä hankesuunnitelmassa. Tähän laaditaan oma lomake. Suunnitelma hyväksytään vasta kun tämä turvallisuusosio on mukana hakemuksessa. Päätetään miten riskien arviointitoiminta saatetaan koskemaan kaikkia osastoja, koko henkilökuntaa. LIITE 1 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulun v toteutetun riskien arviointi-

9 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu f:\labarvi\raportit\loppuraportti 9 työn yhteenvedoista koottuna avoimia kysymyksiä ja kehittämistarpeita, joita toivotaan käsiteltävän tilaisuudessa Kysymyksiä työsuojelupiirille: Mitä uusi työturvallisuuslaki sanoo riskien arvioinnista? Mitkä ovat lainsäädännön asettamat minimivaatimukset? Kemiallisiin aineisiin liittyvät uudet säädökset? Kysymyksiä työterveyshuollolle: Suositeltavat ensiapukoulutettujen määrät / osaston tai laboratorion henkilömäärä. Onko saatavissa yleisohje? Ensiapukaapin sisältösuositus vai onko osastokohtainen? Työterveyshuollon esitys toimivasta käytännöstä ja ylläpidosta ylläoleviin. Lasikuitupohjaisten piirilevyjen käsittelytä (jyrsiminen, viilaus ja sahaus) aiheutuvan pölyn vaikutus hengityselimille? Miten ilmoitetaan uusista laitteista, aineista jne. jotta ne voidaan huomioida esim. terveystarkastuksissa. Onko ohjetta hyväksi käytännöksi? Kysymyksiä ja kehittämistarpeita korkeakoulun johdolle: Yhtenäistä perehdyttämiskäytäntöä ja materiaalia toivottiin kaikilla osastoilla. Määräaikaisten työsuhteiden vakinaistaminen. Lyhytaikaiset työsuhteet vaikuttavat henkilöstön sitoutumiseen, voiko määräaikoja pidentää. Vaikutus myös perehdyttämiseen. Työnkuvien selkeyttäminen ja kirjaaminen tarpeen. Käytettävien kemikaalien varastointiin laboratoriossa, osastolla, koko talossa on joka osastolla erilainen ja se koettiin huonosti toimivaksi. Yleisohjeita kaivataan. Säilytyspaikat, merkinnät ja tiedotus, näistä puuttuu yhtenäinen käytäntö. Onko järjestettävissä? Kuka, miten, milloin? Käytöstä poistettavien laitteiden säilytystilat, tilojen merkinnät ja tiedotus samoin sekalaista. Mitä voidaan tehdä? Jätehuoltoon varatuissa tiloissa säilytetään paljon muutakin, organisointi ja ohjeistus ei ole selkeä. Voidaanko vaikuttaa? Uusien hankkeiden mukanaan tuomat uudenlaiset riskit, miten tulisi huomioida? Myös budjetissa. Miten riskien arviointityön nostamien kehitettävien asioiden toteuttamisen rahoitus järjestetään? Mikä on johdon ohjeistus? Miten riskien arviointityön jatkuvuus turvataan? Kysymyksiä kiinteistöstä vastaaville: Kemiallisten aineiden varaston huono ilmanvaihto. Varasto toimii myös työtilana. Koulutustarpeita seuraavista aiheista: Ensiapu, käyttöturvallisuustiedotteet ja niiden hyödyntäminen, nostaminen ja taakan siirto, ergonomia ja taukoliikkeet, ajanmukaisten suojainten esittelyt. LTKK LIITE 2 Kemiantekniikan osasto

10 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu f:\labarvi\raportit\loppuraportti 10 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET JOHDANTO Kemiantekniikan osastolla käsitellään vaarallisia aineita ja laitteistoja. Tämä kuuluu alan luonteeseen ja on sen vuoksi hyväksyttävä tosiasiana. Turvallisuusasioiden suhteen on yliopistoympäristössä oltava erityisen valppaina kahdesta syystä: - Yliopistossa työskentelee oppilastöiden ja tutkimusprojektien parissa paljon kokematonta henkilökuntaa, jotka aikaisemmin eivät ole olleet paljoakaan tekemisissä vaaratilanteiden kanssa. - Tehtävämme on opettaa myös alalle luonnostaan kuuluvia turvallisuusasioita: kuinka kemikaaleja tulee käsitellä, kuinka riskit minimoida. Tästä syystä kaikki toiminta osastolla on hoidettava turvallisuuden suhteen esimerkillisesti. Laboratorioiden esimiehet sekä tutkimusprojektien johtajat ovat vastuussa siitä, että näitä turvallisuusmääräyksiä noudatetaan osaston tutkimus- ja opetustoiminnassa. KEMIKAALIEN KÄSITTELY 1. Kaikista käsiteltävistä aineista on hankittava käyttöturvallisuustiedotteet. Nämä on oltava kaikkien niiden henkilöiden saatavilla, jotka kemikaaleja joutuvat käsittelemään. 2. Kaikissa kemikaaleja sisältävissä säilytysastioissa on oltava merkintä, joka yksikäsitteisesti kertoo niiden sisällön, mieluimmin suomeksi. Tämä koskee myös koetoiminnan tuloksena syntyviä epämääräisiä seoksia, joiden merkinnöistä tulee ilmetä erityisesti seosten vaaralliset komponentit. Merkinnästä tulee myös ilmetä varastointipäivämäärä. Mikäli kemikaali on hankittu johonkin projektiin, on projektinumero merkittävä säilytysastiaan. Muussa tapauksessa on merkinnästä ilmettävä laboratorio tai henkilö, joka on kemikaalin hankkinut. 3. Kemikaalit on säilytettävä asianmukaisissa, niille tarkoitetuissa tiloissa. Näihin kemikaalit on myös palautettava käytön jälkeen. Laboratorioissa sijaitsevat kaasupullot on kaatumisen estämiseksi kiinnitettävä, ja tyhjät tai tarpeettomat pullot toimitettava varastoon. Osaston laboratorioinsinöörit osoittavat tarvittaessa sopivat säilytystilat. 4. Kemikaalien käsittelyssä on käytettävä asianmukaisia, käyttöturvallisuustiedotteen S- lausekkeiden mukaisia suojavälineitä. Projektien johtajien sekä opetushenkilöstön tehtävänä on kertoa, mitä suojavälineitä on käytettävä heidän valvomissaan töissä. Mainitut henkilöt ovat myös velvollisia valvomaan, että suojavälineitä todella käytetään. 5. Tutkimusprojektien päätyttyä on kaikki jätteinä syntyneet aineet hävitettävä asianmukaisella tavalla, tarvittaessa kuljetettava jätteidenhävityslaitokselle. Myös sellaiset puhtaat kemikaalit, joilla ei uskota olevan käyttöä myöhemmin osaston muissakaan laboratorioissa, on hävitettävä.

11 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu f:\labarvi\raportit\loppuraportti Tutkimusprojektien kemikaalien hävitys suoritetaan ko. projektin kustannuksella. Siihen on varauduttava projektin budjetissa. Mikäli hävitystä ei suoriteta, voidaan kemikaalit myöhemmin hävittää osaston toimesta ja laskuttaa siitä projektin kotilaboratoriota. 7. Ainakin ASA-luettelossa mainittujen kemikaalien osalta on järjestettävä terveydentilan seuranta niitä käsitteleville. Projektin johtaja on velvollinen huolehtimaan asiasta työterveyslääkärin avulla. TURVALLISUUSKOULUTUS 1. Yleinen turvallisuuskoulutus annetaan kaikille opiskelijoille peruskemian laboratorioissa. 2. Muihin laboratoriotöihin osallistuville opiskelijoille annetaan koulutus nimenomaan heidän töihinsä liittyvistä vaaratekijöistä. 3. Tutkimusprojekteissa käydään turvallisuusasiat läpi ennen koetoiminnan aloittamista koko tutkimushenkilöstön kanssa. 4. Sellaisissa isommissa tutkimusprojekteissa, joissa käytetään bench-scale tai pilot-mittaisia koelaitteita, järjestetään perusteellinen koulutustilaisuus, jossa käydään läpi ainakin seuraavat asiat: - käsiteltävät aineet, niiden ominaisuudet ja käyttöturvallisuus - koelaitteiston toimintaperiaatteet - kokeiden suoritus turvallisesti käytännössä - turvallisuusriskit - ympäristöriskit - suojavälineiden käyttö - toiminta häiriö-, vaara- ja onnettomuustilanteissa KOEJÄRJESTELYT JA LAITTEET 1. Kaikki tarvittavat luvat (paineastialuvat, luvat vaarallisten aineiden käsittelyyn ym.) on hankittava. Mikäli on epätietoisuutta lupien tarpeesta, on syytä kysyä viranomaisilta (TUKES). 2. Viranomaisten suhteen noudatetaan täysin avointa politiikkaa. Isompien koelaitteistojen ja projektien yhteydessä on hyvä pyytää viranomaisia paikan päälle katsomaan laitteistoja silloinkin, kun laki ja määräykset eivät tähän velvoita. 3. Isoille bench-scale ja pilot-laitteistoille on suoritettava systemaattinen riskikartoitus. 4. Projektin johtaja on velvollinen huolehtimaan, että koeympäristö on turvallinen. Hänen on varmistettava mm. esteettömät kulkureitit, hätäsuihkujen ja ilmastoinnin toiminta, suojavälineiden saatavuus sekä estettävä asiattomien pääsy alueelle. 5. Koetoiminnan päätyttyä projektin johtajan on huolehdittava, että koelaitteisto ja muut koevarus-

12 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu f:\labarvi\raportit\loppuraportti 12 teet puretaan ja kuljetetaan pois. Mikäli näin ei tehdä, voi osasto hoitaa poiskuljetuksen ja veloittaa siitä projektin kotilaboratoriota. KOKEIDEN SUORITUS 1. Ennen koetoiminnan aloittamista on huolehdittava edellä mainituista koejärjestelyihin ja koulutukseen sisältyvistä turvallisuustoimenpiteistä. 2. Koetoiminnan suorittaminen yksin on kiellettyä. Näköetäisyydellä on aina oltava toinen henkilö. 3. Tutkimusprojekteissa on joku projektin johdon tai opetushenkilöstön edustaja oltava aina puhelimella tavoitettavissa yllättäen ilmenevien vaaratilanteiden varalta. Lappeenrannassa Ilkka Turunen professori osaston johtaja LIITE 3

13 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu f:\labarvi\raportit\loppuraportti 13 PAINEVÄRJÄYSLAITTEISTON VIRANOMAISMÄÄRÄYSTEN TÄYTTÄMINEN JA SUORITETUT TYÖTURVALLISUUSTOIMET Paineastiamääräykset: painesäiliön valmistaja: YIT-Teollisuus Oy Konepaja, Lappeenranta, valmistusnumero: P578. painesäiliön suunnittelun hyväksyntä / Inspecta Oy , todistusnumero RS Painelaitteiston sijoitussuunnitelma toimitettu Inspecta Oy:lle tarvittavine liitteineen. Sijoitussuunnitelma hyväksytty , todistusnumero: 113-1G Inspecta Oy:n tarkastus direktiivin 97/23/EY (SFS-standardit) mukaisesti ja hyväksytysti suoritettu koeponnistus Painelaitteen rekisterinumero A Inspecta Oy:n suorittama rakennetarkastus Tarkastuksen pohjalta hankittu tuotetodistukset painesäiliön ja oheislaitteiston kytkennässä tarvittavista komponenteista (letkut, liittimet) Todistukset liitetty Painelaitteen tarkastuskirjaan. Painelaitteiston paineenpoistoputkisto rakennettu Semax-team Oy:n toimesta Inspecta Oy:n suorittama käyttöönottotarkastus ja lupa laitteiston käyttöön Paloviranomaismääräykset: paloviranomaisille tehty ilmoitus kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista Lappeenrannan pelastuslaitoksen palotarkastaja Juhani Vakkilan myöntämä lupa kemikaalin vähäiseen käyttöön ja säilyttämiseen laboratoriotiloissa Lupa päivitetty tarkennetuin ehdoin Työsuojelu ja työturvallisuus:

14 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu f:\labarvi\raportit\loppuraportti 14 kemikaalin käyttöturvallisuustiedote saatu kemikaalitoimittajalta Inspecta Oy:n ohjeiden mukaisesti painelaitteistosta varoittavat kyltit kiinnitetty laboratorion oviin sekä tehty laitteiston käyttöohjeet painevärjäyslaitteiston riskianalyysi tehty ja toimitettu LTKK:n työsuojelupäällikkö Juhani Kuroselle. hankittu laitteiston käyttöhenkilöstölle henkilökohtaiset suojaimet (hengityssuojaimet, suojalasit ja hanskat) & mahdollisten vahinkotapausten varalta laitteiston ympärille lattialle rakennettu suoja-allas (kemikaalin pääsy viemäriverkostoon estetty) Laitteiston käytössä tilapäisesti tarvittava apuhenkilöstö saanut käyttökoulutuksen Kirjallisuusluettelo: Murtonen Mervi Riskien arviointi työpaikalla-työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Pääkkönen Rauno, Rantanen Salme Työympäristön kemiallisten ja fysikaalisten riskien arviointi ja hallinta. Työterveyslaitos Työsuojeluhallinto Riskien arviointi työssä, EU-opas Honkasalo Antero, Toivo Niskanen Työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinta, Työministeriö- Ympäristöministeriö Aro Timo, Martikainen Esko Työkyky hallintaan-suunnitelmat käytännön toiminnaksi. Työterveyslaitos, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1998.

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Laboratoriotyön turvallisuus Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Jussi Sipilä, Leena Kaisalo ja Jarkko Ihanus Helsingin yliopisto, Kemian laitos Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / 14.11.2013

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja LIITE I 1/4 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2014 1. Työsuojelun toiminta-ajatus Kunnan henkilöstön henkisen ja fyysisen työkyvyn turvaaminen. Työn tuottavuuden ja laadun sekä työviihtyvyyden parantaminen

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen

Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen OHJE OMA-ARVIOINTILOMAKKEEN KÄYTTÖÖN Merenkulkijan työ: Vaarojen ja haittojen tunnistaminen Tämä lomakksto on tarkoitettu jokaisen merenkulkijan itsensä täytettäväksi. Pyrkimyksenä on löytää työturvallisuuteen

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Vaarojen kartoitus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Paivi.rauramo@ttk.fi Työsuojelun yhteistoiminta Tavoitteita: työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutuksen edistäminen työntekijöille

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet

Työvälineet ja -menetelmät E 16. Työkalut, koneet ja laitteet E 17. Käsiteltävät kappaleet E 18. Työpisteen tuet ja apuvälineet ERGONOMIA (E) Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpiste E 1. Työpisteen siisteys ja järjestelyt E 2. Kulkutiet, uloskäytävät ja pelastustiet E 3. Portaat, tikapuut ja

Lisätiedot

TURVALLISUUSKIERROKSILLA

TURVALLISUUSKIERROKSILLA TURVALLISUUSKIERROKSILLA TULOSTA HANKE TYÖTERVEYSLAITOS JA NELJÄ HELSINGIN KAUPUNGIN ERI HALLINTOKUNNAN TYÖPAIKKAA PILOTOIVAT 2014 HANKKEESSA Työsuojeluvaltuutettu Kaarlo Kontro Helsinki TYÖKALU KOKO HELSINGIN

Lisätiedot

Kaasupullojen käsittely.

Kaasupullojen käsittely. Kaasupullojen käsittely. 2 Turvallinen käsittely Turvallinen käsittely. Kiitos, että valitsit AGAn! Autamme sinua turvallisessa kaasunkäsittelyssä, olitpa sitten aloittelija tai jo kokenut käyttäjä. Tärkein

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT

RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT RATAHALLINTO- 1(5) RATAHALLINTOKESKUKSELLE TOIMITETTAVIEN AINEIDEN TOIMITUSEHDOT Ratahallintokeskus on vahvistanut rataverkon tarpeisiin käytettävien aineiden toimitusehdot 1111/739/99 voimassaoleviksi

Lisätiedot

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015 työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Kysymyksiä ja vastauksia Mitä keinoja vähentää läheltäpiti-, vaaratilanteita (esim. tienkäyttäjän ajoneuvo

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ

Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Perehdyttämisen uudet haasteet - Parempi työ Ylitarkastaja Lasse Ketola YHTEINEN TYÖPAIKKA, ALIURAKOINTI JA KETJUTUS Ylitarkastaja Lasse Ketola 15.4.2015 Työsuojelun vastuualueet Pohjois-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA

SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 1.9.2014 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 5 SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1. TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Ohjeen tarkoitus

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSKIERROS JA TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄ

TYÖTURVALLISUUSKIERROS JA TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄ Johtaminen hyvään henkilöstöllä turvallinen olla, tapaturmia nolla TYÖTURVALLISUUSKIERROS JA TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄ 22.10.2011 Eerika Tausa Osastonhoitaja, TtM Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista PEREHDYTTÄJÄLLE JA PEREHDYTETTÄVÄLLE Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT

MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Annaleena Rita ja Pertti Hautala 3.12.2013 2 SISÄLTÖ 1. Rautjärven kunnan toiminta-ajatus... 3 2. Työsuojelun toiminta-ajatus... 3 3. Rautjärven kunnan työsuojelun toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Seminaarin järjestäjät: Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos Turvallisuusmessut 2012, Tampere Seminaarin avaus Bjarne Andersson, KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Turvallinen organisaatio ja työ Studia Generalia luentotilaisuus 26.4.2007 Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Motto: Työturvallisuudesta

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon - Parempi työ

Perusasiat kuntoon - Parempi työ Perusasiat kuntoon - Parempi työ Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä 26.4.2013 Joensuu - Sokos Hotel Kimmel Teijo Ylitalo - Safety Manager Lähtökohta Suomen työturvallisuuslaki 10 Työn vaarojen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat

LAADINTAOHJE Nostin/nosturitarkastajat 1(5) MENETELMÄKUVAUKSEN LAADINTAOHJE Tämä laadintaohje on tarkoitettu nostolaitetarkastuksia tekeville sertifioiduille asiantuntijoille heidän laatiessaan ja päivittäessään omaa menetelmäkuvaustaan. Nostolaitteiden

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 1 HEINÄVEDEN KUNTA Työsuojelun toimintaohjelma Johtoryhmä 29.09.2012 Yhteistyötoimikunta 22.10.2012 Kunnanhallitus 5.11.2012 Voimaan 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ 3. TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Työturvallisuuskasvatus Tredussa

Työturvallisuuskasvatus Tredussa Työturvallisuuskasvatus Tredussa Työturvallisuuslaki 738/2002 * Sovelletaan opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä TTL 4 $ * Sovelletaan opiskelijaan työssäoppimisen yhteydessä kuten vuokratyössä TTL

Lisätiedot

CS20A0550 Turvallisuusjohtaminen/ juhani.kuronen@lut.fi / Luentokalvot 2013 1

CS20A0550 Turvallisuusjohtaminen/ juhani.kuronen@lut.fi / Luentokalvot 2013 1 Turvallisuusjohtaminen 25.2.2013 Juhani Kuronen, juhani.kuronen@lut.fi puh. 040 71 82 536 huone 4450, vastaanottoaika keskiviikkoisin klo 14-1515 CS20A0550 Turvallisuusjohtaminen/ juhani.kuronen@lut.fi

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

Perehdyttämisen tarkistuslista

Perehdyttämisen tarkistuslista Perehdyttämisen tarkistuslista Yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti, verkkosivut Työpaikan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti Perehdytettävä Perehdyttäjä Perehdyttämisaika alkaa

Lisätiedot

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5)

Aikaisemmat toimenpiteet. Riskitaso (1-5) 1 VAAROJEN TUNNISTAMINEN Työpaikka: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) Melu Jatkuva melu Iskumelu Häiritsevä ääniympäristö Lämpötila ja ilmanvaihto Työpaikan lämpötila Yleisilmanvaihto

Lisätiedot

Varastointi ja ks-aineiden hävittäminen

Varastointi ja ks-aineiden hävittäminen Käyttöturvallisuus Varastointi ja ks-aineiden hävittäminen 1. Kasvinsuojeluaineet on säilytettävä alkuperäispakkauksissaan. 2. Säilytyspaikan tulee olla kuiva ja viileä, ei kuitenkaan niin kylmä, että

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007

Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2002-2005 ja seurantakierros 2007 Teknologiateollisuuden Haastamme kilpailu 2-25 ja seurantakierros 27 Tavoitteena vauhdittaa turvallisuuden ja tuottavuuden kehitystä 1 Metallituote- ja koneteollisuuden työympäristön taso ja tuottavuus

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa. Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect.

Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa. Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect. Purku ja tuotannon ylläpito muutosta toteutettaessa Vesa Pihlajamaa Hallituksen puheenjohtaja, SK Protect Oy http://www.protect.fi 1 Esitelmän sisältö Esittelyt Tuotantomuutokset ja turvallisuus riskit

Lisätiedot

Palvelukonsepti suurasiakkaille

Palvelukonsepti suurasiakkaille Palvelukonsepti suurasiakkaille Merplast Oy on vuonna 2005 perustettu työpaikkojen työturvallisuuteen ja siihen liittyvään konsultointiin keskittyvä yhtiö. Asiakkaitamme ovat pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)

Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013

Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 Eija Paukkuri, kehittämispäällikkö Kasvatus- ja opetuskeskus, Nokia 6.6.2013 kuulutusjärjestelmä on puutteellinen tai sitä ei ole kaiuttimia ei ole kaikkiin opetustiloihin ovien lukitus on puutteellinen

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 1 (7) Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma sisältää toimintasuunnitelman työsuojelun kehittämiseksi. 1. Yrityksen Yrityksen nimi tiedot Osoite Puhelin Vastuuhenkilö Toiminnan kuvaus

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...2 2. Vastuuhenkilöt...2 3. Irtaimistoluettelo ja irtaimistokortti...3

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry

OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN. Nordea Unioni Suomi ry OHJEITA TYÖSUOJELUVALTUUTETULLE JA LUOTTAMUSMIEHELLE KIUSAUS TAI EPÄASIALLISEN KOHTELUN EPÄILYJEN KÄSITTELYYN KIUSAAMINEN / EPÄASIALLINEN KOHTELU 1 NORDEASSA TYÖPAIKKAKIUSAAMISTA EI HYVÄKSYTÄ - perustuu

Lisätiedot

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon.

Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. Tuttu ympäristö yllättää. Perusasiat kuntoon. PERUSASIAT KUNTOON työssä ja kotona Siisteys ja järjestys ehkäisevät tapaturmia, lisäävät työtehoa ja viihtyvyyttä merkittävästi niin työpaikalla kuin kotonakin.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. TYÖ- TERVEYS- HUOLTO Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. u Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. u Työnantajan,

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Parempi työ

Perusasiat kuntoon Parempi työ Perusasiat kuntoon Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2013 26.4.2013 Lahti Ylitarkastaja Jenny Rintala Työsuojelun vastuualue 1 Uutta psykososiaalisen kuormituksen valvonnassa Työn kuormituksen

Lisätiedot

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Teuvo Reinikainen SPEK SUOJELUSUUNNITELMA Velvoite väestönsuojelulaista ja -asetuksesta v. 1958/1959 (muutokset v. 1990) Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten poikkeusolojen

Lisätiedot

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta Työturvallisuus ja työhyvinvointi ajankohtaista sopimuspalokuntien kannalta Isto Kujala Palopäällystöpäivät 21.3.2015, Tampere Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Työturvallisuus pelastusalalla Työturvallisuuslaki

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015. Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Perehdyttäminen työturvallisuuteen Yhteinen työpaikka, aliurakointi ja ketjutus 1 YHTEINEN TYÖPAIKKA Työturvallisuuslaki (738/2002) 6. luku 49-54 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen KS-ainetarkastukset maatiloilla

Täydentävien ehtojen KS-ainetarkastukset maatiloilla Täydentävien ehtojen KS-ainetarkastukset maatiloilla Uutta 2011 "Viljelijä on noudattanut kasvinsuojeluaineen sitovia myyntipäällysmerkintöjä. "Kasvinsuojeluaine on hyväksytty Suomessa käyttöön" säilyy

Lisätiedot

edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste

edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste Onnistuneen narvioinnin edellytykset sairaaloissa Turku 5.6.2009 FT Annika Parantainen, tutkija Sosiaali- ja terveysalan työ tiimi Työterveyslaitos, Turun aluetoimipiste Aineisto Haastattelut 15 sairaanhoitopiirissä

Lisätiedot

Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 2011-2013. Yhteistyöhankkeiden taloushallinto

Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 2011-2013. Yhteistyöhankkeiden taloushallinto Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma 2011-2013 Yhteistyöhankkeiden taloushallinto Taloushallinto on pohjoisen ja etelän kuntien yhteinen asia Taloushallinto on pohjoisen ja etelän yhteinen asia!

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Työterveys on jokaisen oikeus. ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus

Työterveys on jokaisen oikeus. ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus Työterveys on jokaisen oikeus ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus Työter yöterveyshuoltolaki yshuoltolaki uudistui 1.1.2002 Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajan järjestämään

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot