Tammelan kunta Henkilöstöstrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015"

Transkriptio

1 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuusto

2 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen asuin- ja elinympäristö sekä asukkaiden tarpeista lähtien kehitetyt kilpailukykyiset ja laadukkaat peruspalvelut. Kunnan ylin johto eli kunnanhallitus ja johtoryhmä linjaavat yhdenmukaista johtamista tasapainoisen onnistumisen mallille rakentuvassa kuntastrategiassa. Kunnanhallituksen ja kunnanjohtajan tehtävänä on sisäisen valvonnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti johtaa ja valvoa kunnan henkilöstöpolitiikkaa ja vastata työnantajana sen linjasta sekä koko henkilöstöhallinnon yleisperiaatteista. Esimiehet noudattavat henkilöstöasioihin liittyvässä päätöksenteossa henkilöstöstrategian ja kunnanhallituksen määrittelemiä periaatteita. Henkilöstön johtamisella tarkoitetaan organisaation henkilöstön hankintaa, motivointia, kehittämistä ja palkitsemista. Henkilöstöstrategia on suunnitelma, jonka avulla kunta pyrkii saavuttamaan toiminnalliset tavoitteensa henkilöstöhallinnon näkökulmasta. Henkilöstöstrategia toimii johtamisen ja kehittämisen apuvälineenä ja viestittää koko organisaatiolle periaatteita, yhtenäisyyttä ja tapoja henkilöstöasioiden hoidossa. Kunnan oman organisaation tehokkuutta ja toimivuutta kehitetään jatkuvasti. Henkilöstön ikärakenteen muuttumisesta johtuen on tärkeää, että henkilöstön työtaitoja kehitetään jatkuvasti ja ylläpidetään työkykyä. Tammelan kunta on työnantajana luotettava ja antaa henkilöstölle mahdollisuuden työssä kehittymiseen. Henkilöstöstrategia kertoo siitä asenteesta, jolla kunta suhtautuu henkilöstöönsä. Henkilöstöä kohdellaan reilusti ja tasa-arvoisesti. Henkilöstöstrategia muodostuu tavoitteista, keinoista ja kehittämistoimenpiteistä sekä vastuista ja aikatauluista. Vuosittain määritellään talousarviossa resurssit ja asetetaan tavoitteet. Keinot, vastuut ja aikataulut tarkistetaan vuosittain ja niihin tehdään tarvittaessa muutoksia. Koko henkilöstöstrategian olennainen pääkysymys on, miten sitä kyetään soveltamaan toimintaan ja miten se näkyy käytännön työssä. Tammelan kunnan henkilöstöstrategian laatimiseen on osallistunut kunnan henkilöstö ja luottamusmiesjohto. Asiaa on käsitelty työryhmissä, virastokokouksessa, yhteistyötoimikunnassa, kunnanhallituksessa, kunnanvaltuustossa ja siihen on voineet kaikki kunnan palveluksessa olevat antaa palautetta viikkotiedotteen avulla julkaistujen selvitysten pohjalta sekä laadintaprosessin eri vaiheissa toteutetun viestinnän johdosta. Kaiken tämän aineiston pohjalta laaditut strategiset linjanvedot keskittyvät henkilöstöön liittyviin arvoihin ja asenteisiin, johtamiseen, tiedonvälitykseen, osaamiseen ja työhyvinvointiin.

3 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Henkilöstöstrategian tarkoitus ja tavoite Kunnan toiminta-ajatuksesta ja visiosta henkilöstövisioon ja henkilöstöstrategian kehittämisalueisiin / painopisteisiin.4 3. Henkilöstöstrategian valmistelu ja viitekehys Henkilöstöstrategian suurimmat haasteet Työryhmien työskentelynä syntyneet henkilöstöstrategian kriittiset menestystekijät ja tavoitteet Henkilöstö ja toiminnan johtaminen Henkilöstön osaaminen ja riittävyys Työhyvinvointi ja työyhteisötaidot Työsuojelun toimintaohjelma Erillinen asiakirja liitteenä 7. Vetovoimainen ja kilpailukykyinen työnantaja Yhteistoiminta..15

4 4 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TARKOITUS JA TAVOITE Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin suunnitelma siitä, kuinka henkilöstö toteuttaa organisaation strategiaa ja siitä, kuinka henkilöstönäkökulma otetaan huomioon organisaation toiminnassa. Se on tapa jalkauttaa varsinainen toimintastrategia. Sen laadinta liittyy henkilöstöjohtamiseen ja strategiseen henkilöstövoimavarojen johtamiseen. Olennaista on henkilöstöjohtamisen ja strategian yhteys sekä keskenään yhteensopivat, toimivat henkilöstöjohtamisen käytännöt. Henkilöstöstrategia palvelee siis kuntastrategiaa, joka asettaa vaatimuksia sekä palvelujen laadulle että toiminnan taloudellisuudelle. Henkilöstöstrategia konkretisoi tulevaisuushakuisesti niitä keskeisiä strategisia valintoja, joita on tehtävä, että kuntastrategia toteutuisi ja jotta kuntalaisille kyettäisiin tuottamaan tai järjestämään palvelut sen mukaan, mitä strategiassa ja vuosittaisissa talousarvioissa päätetään. Henkilöstöstrategialla tarkoitetaan henkilöstövoimavarojen ja -johtamisen kehittämissuunnitelmaa, ts. niitä strategisia päätöksiä, joilla organisaatio uskoo varmistavansa toimintansa edellyttämän osaamis- ja suoritustason, nyt ja tulevaisuudessa. Henkilöstöstrategia pohjautuu henkilöstövisioon, joka määrittelee henkilöstöstrategian tavoitetilan. Henkilöstövisio on ensisijaisesti strategisen henkilöstöjohtamisenjohtamisen työkalu. Henkilöstöstrategiassa määritellään henkilöstöä koskevat tavoitteet ja henkilöstöjohtamisen toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. Keskeisenä periaatteena että tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen on edellytys kestävälle tuottavuuskasvulle. Henkilöstöstrategiaan on otettu koko kuntaa koskevat periaatteet ja lisäksi hallintokunnat huomioivat yksityiskohtaisemmat asiat tarvittavilta osin niiden omissa strategioissa/ suunnitelmissa (esim. henkilöstön kehittäminen/koulutus/osaaminen). 2. KUNNAN TOIMINTA-AJATUKSESTA JA VISIOSTA HENKILÖSTÖVISIOON JA HENKILÖSTÖSTRATEGIAN KEHITTÄMISALUEISIIN/PAINOPISTEISIIN Tammelan kunnan toiminta-ajatus ja visio ovat seuraavat: Toiminta-ajatus: Tammela tarjoaa hyvän ja turvallisen ympäristön viihtyisälle asumiselle ja edellytykset yrittämiselle. Kunta järjestää asukkailleen laadukkaat ja tasa-arvoiset perus-

5 5 palvelut taloudellisesti seudullista yhteistyötä ja yrittämistä hyödyntäen. Visio 2015: Etelä-Suomen luonnonläheinen hämäläinen maaseutupitäjä Tammela houkuttelee ihmisiä elämään, asumaan ja toimimaan. Tammelan henkilöstövisio ja henkilöstöstrategia kehittämisalueet/painopisteet ovat seuraavat: Henkilöstövisio 2015: Tammela - Luonnostaan kiinnostava Tammelan kunta on tavoitteellista hyvää työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa toteuttava organisaatio, jonka innostunut, osaava, sitoutunut ja aikaansaava henkilöstö kokee työnsä tärkeäksi ja työyhteisö voi hyvin. Tammelan henkilöstöstrategian kehittämisalueet/painopisteet ovat seuraavat: 1. Henkilöstö- ja toiminnan johtaminen: palautteen antaminen, kehityskeskustelut, puolueettomuus ja oikeudenmukaisuus, toiminnan tavoitteellisuus ja tuloksellisuus, perehdyttäminen, muutostilanteiden hallinta 2. Henkilöstön osaaminen ja riittävyys: palkkaus ja palkitseminen, rekrytointi, työnantajakuva, koulutus 3. Työhyvinvointi ja työyhteisötaidot: tiedonkulku, yhteisten asioiden käsittely, osallistuminen pidemmän tähtäimen suunnitteluun, moniarvoisuuden hyväksyminen, ristiriitojen ratkaiseminen 4. Työsuojelun toimintaohjelma 3. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN VALMISTELU JA VIITEKEHYS Henkilöstöstrategia on valmisteltu BSC-viitekehyksen (tasapainoisen onnistumisen malli, joka on strategisen johtamisen ja suunnittelun väline, jossa henkilöstö nähdään strategisena voimavarana ja työhyvinvointi kytkeytyy suoraan organisaation tuloksentekokykyyn) mukaisesti, jolloin henkilöstövisio on purettu em. kehittämisalueisiin/painopisteisiin, joiden varaan mittaristo rakennetaan. Kehittämisalueet/painopisteet toimivat henkilöstöstrategian jäsentäjinä. Strategiset tavoitteet määritellään valittujen kehittämisalueiden/painopisteiden mukaan. Henkilöstöjohtamisen onnistuminen riippuu näkökulmien keskinäisen yhteyden ymmärtämisestä ja tasapainoisesta toteuttamisesta.

6 6 Henkilöstöstrategia on laadittu kiteyttämällä strategian ydin kuhunkin kehittämisalueeseen/painopisteeseen kriittisinä menestystekijöinä. Ne ovat asioita, joissa onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä ratkaisevimmin ja välittömimmin organisaation menestymiseen. Kriittisten menestystekijöiden on oltava strategisesti tärkeitä. Lisäksi organisaation on pysyttävä vaikuttamaan niihin toimenpiteillään. Kriittiset menestystekijät vastaavat kysymykseen, missä asioissa henkilöstöjohtamisessa on ehdottomasti onnistuttava, jotta etenemme vision suuntaan. Henkilöstöstrategian valmistelu tapahtui aluksi johtoryhmän johdolla, joka valmisteli alustavan henkilöstövision ja kehittämisalueet/painopisteet, joita sitten käsiteltiin eri toimielimissä ja muokattiin henkilöstöltä saadun palautteen perusteella. Tämän jälkeen kullekin henkilöstöstrategian kolmelle kehittämisalueelle/painopisteelle nimettiin oma työryhmä, johon tuli mukaan esimiehiä, luottamusmiehiä ja johtoryhmän jäseniä. Koko prosessia ohjasi koordinaatioryhmä (johtoryhmä). Kaikissa ryhmissä oli mukana palkkaasiamies. Yhteistyötoimikunta valmisteli työsuojelun toimintaohjelman, joka on siten neljäs työryhmä. Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus kommentoida henkilöstöstrategian laatimisen aikana sekä alustavaa henkilöstövisiota ja henkilöstöstrategian kehittämisalueita/painopisteitä että valmista luonnosta henkilöstöstrategiaksi. Henkilöstöstrategian viitekehyksenä on henkilöstövoimavarojen (Human Resource Management, HRM) johtamista korostavat lähestymistavat, joissa on oletuksena, että organisaation suorituskykyä voidaan merkittävästi parantaa omaksumalla edistyksellisiä työ-, organisaatio- ja henkilöstöresurssien käyttöön liittyviä käytäntöjä. HRM-käytäntöjen on ankkuroiduttava työpaikkojen toimintakäytännöiksi. Strateginen henkilöstö-voimavarojen (Strategic Human Resource Management, SHRM) johtaminen painottaa, organisaatiostrategian ja henkilöstöjohtamisen toimintojen/ työelämäkäytäntöjen yhteensopivuutta sekä HRM-käytäntöjen suunnitelmallista sisäistä yhdenmukaisuutta. Tavoitteena on organisaation tuloksellisuuden, kilpailu- ja palvelukyvyn optimaalinen toteuttaminen sekä henkilöstön työelämän laadun parantaminen. Tärkeää ei ole vain itse strategia vaan myös strategian laadinta- ja toimeenpano-prosessi. Henkilöstöstrategialle laaditaan erillinen toteuttamissuunnitelman, jota tarkistetaan johtoryhmän toimesta samalla aikataululla kun tarkistetaan kuntastrategiaakin. Henkilöstöjohtaminen tapahtuu suurelta osin esimiesten toimesta eri työyksiköissä, jolloin he ovat myös avainasemassa henkilöstöstrategian toteutumisessa. Yhtenä keskeisenä välineenä tässä on kehityskeskustelujen kytkeminen (henkilöstö)strategian viestimiseen esimiesten kautta koko henkilöstölle (henkilökohtainen keskustelu on tehokkainta viestintää ja se väline, jolla strategiat viedään käytäntöön).

7 7 4. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN SUURIMMAT HAASTEET Länsimaita lähivuosikymmeninä kohtaavista näköpiirissä olevista haasteista mittavampia on väestön ikääntyminen seurannaisvaikutuksineen, mikä tarkoittaa monien arvioiden mukaan talouskasvun puolittumista pitkällä aikavälillä (EU:ssa 2,0-2,5 % => 1,25 % ja Suomessa 3,0 % => 1,5 %; Suomessa vanhushuoltosuhteen muutos voimakkainta) ja tuottavuuden hidastuminen sekä työvoimapula (ns. suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle vuosina ; Suomessa vuoteen 2030 mennessä työikäisten määrä vähenee n :lla ja hoito- ja hoivapalveluihin tarvitaan enemmän työntekijöitä!) Tämän johdosta tulevaisuuteen varautumiseksi tarvitaan rakenteiden, järjestämis- ja tuottamistapojen ja toimintatapojen uudistamista (tuloksellisuus ja työhyvinvointi eivät toteudu ilman palvelutuotannon sisäistä toimivuutta). Kunnallistalouden taholta tulee selvä reunaehto, että henkilöstömäärä tai kustannukset eivät voi kasvaa pitkällä aikavälillä tuloja enemmän. Keväällä 2009 toteutettiin koko henkilöstölle suunnattu Kevan työhyvinvointitutkimus, jossa todettiin seuraavat vahvuudet ja kriittiset pisteet: (vahvuudet ja kriittiset pisteet jätetään mahdollisesti pois lopullisesta versiosta) Vahvuudet Tammelan tulokset ovat kokonaisuudessaan hyvät. Työhyvinvointi on verrokkiaineiston tasolla tai sitä parempi yksittäisten työhyvinvoinnin osa-alueiden kohdalla. 78 % vastaajasta on valmis suosittelemaan nykyistä työpaikkaansa tuttavalleen. Esimiestyöskentelyssä positiivisena korostuvat avun ja tuen antaminen sekä esimiestyöskentelyn tavoitteellisuus. Kaksi kolmesta vastaajista kokee, että esimieheltä saa tarvittaessa melko tai erittäin hyvin apua ja tukea. Jopa 88 % Tammelan kunnan vastaajasta ilmoittaa, että käy vuosittain etukäteen suunnitellun tulos- ja kehityskeskustelun. Verrokkiaineistossa vastaava luku on 59 %. Kehityskeskustelut myös onnistuvat paremmin kuin verrokkiaineistossa keskimäärin. Niistä, jotka käyvät tulos- ja kehityskeskustelun, 58 % katsoo, että käyty kehityskeskustelu on vastannut odotuksia ja tarpeita. Verrokkiaineistossa vastaava luku on 44 %. Esimiestyön tavoitteellisuus heijastuu myös työlle sovittujen tavoitteiden kohdalla. Tammelan kunnan vastaajista 69 % ilmoittaa, että työlle on sovittu yksi keskeinen ja seurattava tavoite. Verrokkiaineistossa vastaava luku on 54 %. Työyhteisöjen vahvuuksina ovat erityisesti avun ja tuen saanti työkavereilta sekä se, voiko vaikuttaa omaa työtä koskeviin asioihin. 82 % vastaajasta ilmoittaa, että saa tarvittaessa apua ja tukea työkaveriltaan. 73 % puolestaan ilmoittaa, että voi vaikuttaa omaa työtä koskeviin asioihin melko hyvin tai erittäin hyvin.

8 8 Työoloista positiivisena korostuu erityisesti työtehtävien mielekkyys. 81 % vastaajasta kokee, että työtehtävät ovat mielekkäitä. Suhteessa verrokkiaineistoon positiivisena erottuvat osaamisen arviointi sekä palkitsemistapojen kannustavuus. Vaikka neljännes vastaajasta kokeekin että osaamista arvioidaan melko tai erittäin huonosti, on tulos parempi kuin verrokkiaineistossa keskimäärin. Myös Tammelan kunnan palkitsemistapoihin ollaan tyytyväisempiä kuin verrokkiaineistossa keskimäärin. Itsearvioitu työkyky koetaan keskimäärin hyväksi, jopa erinomaiseksi. Tammelan kunnan vastaajien nykyisen työkyvyn keskiarvo 8,6, kun se verrokkiaineistossa on 8,1. Sisäinen viestintä toimii kohtalaisen hyvin. 73 % vastaajasta kokee, että työyksikön jäsenet tietävät työyksikön tärkeimmät tehtävät ja toimintatavat. Kriittiset pisteet Esimiestyöskentelyn kehittämistarpeina erottuvat palautteen antaminen sekä esimiestyöskentelyn puolueettomuus ja oikeudenmukaisuus. Kolmannes Tammelan kunnan vastaajista kokee, että saa melko tai erittäin huonosti palautetta siitä, miten on onnistunut työssään. Vastaavasti neljännes vastaajista kokee, että esimiestyöskentely ei ole puolueetonta ja oikeudenmukaista. Työyhteisön toimivuus on verrokkiaineiston tasolla. Kehittämistarpeita on niin tiedonkulussa työyhteisön sisällä, työyhteisön yhteisten asioiden käsittelyssä, osallistumisessa työyhteisön pidemmän tähtäimen suunnitteluun, moniarvoisuuden hyväksymisessä kuin myös työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemisessa. Työolojen ja osaamisen osalta suurimmat kehittämistarpeet ovat työtekijän osaamisen arvioinnissa sekä työnantajan tavoissa palkita työtekijöitä. 37 % Tammelan kunnan vastaajasta kokee, että työnantajan palkitsemistavat eivät ole kannustavia. Vastaavasti 24 % katsoo, että omaa osaamista ei arvioida säännöllisesti. (ks. kuitenkin vahvuudet: työolot ja osaaminen). Noin kolmannes vastaajista kokee, että aika ei ole riittävästi työtehtävistä suoriutumiseen. Tulos on verrokkiaineiston tasolla. Omista voimavaroista erottuu työssä jatkaminen. Vastaajista 38 % ilmoittaa, että tuskin jatkaisi työssä henkilökohtaisen eläkeiän jälkeen, vaikka terveys sen sallisikin. Tammelan kunnan vastaajat aikovat jäädä myös hieman aiemmin eläkkeelle kuin verrokkiaineistossa keskimäärin. Kyselyyn sisältyi lisäksi Tammelan kunnan oma kysymys, jossa tiedusteltiin työyksikössä henkilökunnan tai esimiehen taholta tulevaa kiusaamista tai henkistä väkivaltaa. Kaikista vastaajista 15 % ilmoitti, että tällaista kiusaamista tai henkistä väkivaltaa työyksikössä on jonkin verran. 6 % koki, että sitä on melko tai erittäin paljon. Lähtötilanteessa on monia positiivisia asioita ja lähtötilanne kokonaisuudessaan on suhteellisen hyvä. Työtyytyväisyyttä voidaan vielä edistää korostamalla työtehtävien mielekkyyttä. Tammelassa tehdään yhteiskunnallisesti merkittävää ja ihmisläheistä työtä turvallisissa työsuhteissa hyvine työsuhde-etuineen, joskaan emme voi kilpailla palkalla yksityisen sektorin kanssa. ---

9 9 Työryhmien työn on tarkoitus edetä seuraavasti: -henkilöstöstrategian kunkin kehittämisalueen/painopisteen sisältö määritellään tarkemmin (alla olevasta Järvenpään mallista saa idean), jolloin siinä nyt esimerkinomaisesti olevat sisältömäärittelyt vielä muuttuvat ja tarkentuvat. -em. pohjalta määritellään kullekin kehittämisalueelle/painopisteelle kriittiset menestystekijät, arviointikriteeri ja tavoitetasot vuodelle 2010 ja vuodelle 2011 vastaavalla tavalla kuin mitä talousarviossakin on paitsi tavoitetason lisäksi määritellään aina tarvittaessa myös vastuuhenkilöt kullekin menestystekijälle ja toimenpiteelle (malli ohessa, taulukoista tehdään erillinen toteuttamissuunnitelma). -molemmissa em. vaiheissa työryhmien tulee peilata työtään kunnan toimintaajatukseen ja visioon sekä henkilöstövisioon ja vielä edellä siteerattuun Kevan tutkimuksen siten, että siinä todetut kriittiset pisteet tulevat parannustoimenpiteiden kohteiksi. -eri työryhmiin valittujen henkilöiden olisi hyvä käsitellä työryhmänsä asiakokonaisuutta omassa taustaryhmässään. -työryhmät voivat ottaa kantaa myös edellä olevaan strategialuonnokseen. -työryhmien työt tulee olla valmiina mennessä. 5. Työryhmien työskentelynä syntyneet henkilöstöstrategian kriittiset menestystekijät ja tavoitteet: 5.1 HENKILÖSTÖ- JA TOIMINNAN JOHTAMINEN (RYHMÄ 1) Johtaminen Kunnallisen organisaation johtamisen perustana on voimassa oleva kunnan strategia ja sen sisältämä visio eli ajatus tulevaisuudesta. Kunnalla voi olla myös henkilöstövisio, joka ohjaa osaltaan henkilöstöresurssien käyttöä organisaatiossa. Kunta tulee kohtaamaan haasteita, jotka vaativat henkilöstön ikäjohtamista, työnantajaimagon kehittämistä, julkisen ja yksityisen sektorin välistä kilpailua työntekijäresurssista ja osaamisesta, toimintaprosesseja ja niiden loogisuutta sekä työntekijöiden sitoutumista koskevien kysymysten ratkaisemista. Kunnallisen organisaation toiminnan kannalta olennaista ovat selkeät rakenteet, jotka perustuvat tarkoituksenmukaiselle ohjeistukselle ja joiden kautta organisaation toiminnan perussäännöt (ns. pelisäännöt) ovat kaikille selkeät. Rakenteet tuovat työnteolle raamit, joissa on rauha työskennellä, joissa toimintaprosessit vastuineen toimivat ja joissa tieto kulkee eri suuntiin riittävästi. Johtamisen kannalta kaikki lähtee siitä, että organisaatiossa ollaan selvillä perustehtävästä; kukin työntekijä siitä, mikä rooli hänellä on organisaatiossa ja mitä tehtävää varten hänet on palkattu, mitä työntekijältä odotetaan ja mitä hän puolestaan voi odottaa työnantajalta. Johtamisen perustana on siis organisaation perustehtävä, mutta se on myös asia, johon käytännön arjessa työyhteisöissä aina palataan. Kunnallinen organisaatio on johtamisen kannalta henkilöstöresurssien johtamiseen keskittyvä, mikä tarkoittaa sitä, että toimintaa ja palveluja tuottavat ihmiset, usein alansa asiantuntijat. Johtamisen tehtävänä on saattaa asiantuntijoiden työ ja osaaminen yhteen organisaation perustehtävän kanssa tarkoituksenmukaisel-

10 10 la tavalla, turvata tarpeelliset resurssit työn toteuttamiselle, huolehtia asiakaspalvelunäkökulman elämisestä työn arjessa sekä toiminnan tavoitteellisuudesta. Toiminnan johtaminen Toiminnan johtaminen tarkoittaa yksikertaisimmillaan asioitten johtamista. Kyetäkseen siihen, on johtajan seurattava oman toimialansa kehitystä ja ennakoitava tulevaa sekä asetettava tavoitteita, jotka kytkeytyvät yhtäältä organisaation tavoitteisiin sekä suunnitelmiin ja toisaalta toimialan valtakunnalliseen kehitykseen. Asiakkaan näkökulmasta toiminnan johtaminen on onnistunutta, kun asiakkaan tarvitsemat peruspalvelut ovat saatavilla oikeaan aikaan oikeassa paikassa, ja kun ne toimivat laadukkaasti ja joustavasti. Organisaation näkökulmasta toiminnan johtaminen on onnistunutta, kun toiminta on kustannustehokasta, taloudellista, tuloksellista sekä laadukasta ja kun se keskittyy olennaisiin asioihin. Henkilöstöjohtaminen Henkilöstöjohtaminen tarkoittaa ihmisten johtamista. Henkilöstön johtaminen koostuu pääasiassa toimista, jotka tehdään vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Tilanteet ovat moninaiset eikä niihin ei voida kirjoittaa ohjeita. Siksi henkilöstön johtamisen suhteen toimintaa koskevat tavoitteet ja ohjeet ovat merkityksellisiä johdonmukaisuuden ja työn tekemisen mahdollisuuksien takaamiseksi. Henkilöstön näkökulmasta johtamisessa korostuvat oikeudenmukaisuus, kuulluksi tuleminen, tasa-arvoisuus, työympäristön turvallisuus sekä vaikuttamismahdollisuudet. Johtajalta henkilöstöjohtaminen vaatii herkkyyttä, oman persoonan hyödyntämistä, johdonmukaisuutta mutta myös joustavuutta, luottamuksellisuutta, kykyä hyödyntää erilaisia johtamistyylejä, -työkaluja ja -käytänteitä sekä työntekijöiden arvostamista työnsä asiantuntijoina. Toisaalta johtajan on kyettävä viemään vastuualueensa toimintaa ja työntekijöitä asetettujen tavoitteiden suuntaan sekä ylläpidettävä selkeää käsitystä perustehtävän suorittamisesta sekä siihen liittyvistä velvollisuuksista. Johtaja voi vaatia asiantuntijalta tiettyä sisäistä yrittäjyyttä suhteessa hänen omiin työtehtäviinsä.

11 11 Henkilöstö- ja toiminnan johtaminen Kriittiset menestystekijät Organisaatiossa ollaan selvillä perustehtävästä. Rakenteiden selkeys ja ohjeiden saatavuus. Arviointikriteerit Tehtäväkuvaukset tehty kaikille ja ne on päivitetty. Yhteiset ohjeet ja lomakkeet saatavilla päivitettyinä ja voimassa olevina jatkuvasti. Tavoitetaso 2010 ja 2011 sekä tarvittaessa vastuuhenkilöt Toteutuu 100 %:sti. Tehtäväkuvaukset tarkistetaan kehityskeskustelujen yhteydessä. Työstetään listaus niistä ohjeista ja lomakkeista, joiden päivittäminen on olennaista. Ohjeet ja lomakkeet päivitetään ja organisoidaan omaksi kansiokseen esimerkiksi K- kansioon / asianhallintasihteeri Annetaan ohjeiden ja lomakkeiden (esim. K- asemalla olevien) käyttömahdollisuudet kaikille niitä tarvitseville / atk-tukihenkilö Jokaisella työntekijällä on selkeä yhdessä sovittu konkreettinen työhön liittyvä tavoite, joka on yhteydessä kunnan voimassa olevaan strategiaan. Peruspalveluiden tuottaminen oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Työntekijöiden välisen tasaarvoisuuden ja heidän vaikutusmahdollisuuksiensa lisääminen. Tavoitteet asetettu kehityskeskustelussa ja toteutuminen arvioidaan kehityskeskustelujen syklissä. Peruspalvelut ja niiden tasot (vähintään perustasot) määritelty. Toimintatavat henkilöstöjohtamisessa ovat kunnan eri toimialoilla johdon- ja yhdenmukaiset. Toteutuu 100 %:sti. Perustetaan kuntatasoinen ohjausryhmä, joka viitoittaa laatimisen rakenteita ja työstämistä myös hallintokuntien yhteistyönä. Toteuttaminen aloitettu kaikissa hallintokunnissa siten, että suunnitelma määrittelyjen työstämisestä on tehty vuoden 2011 loppuun mennessä. Pidetään esimiesten yhteisiä palavereja, joissa keskustellaan toimintalinjoista henkilöstön suhteen samanlaisten toimintatapojen käyttöönottamiseksi. Työntekijöiden vaikutuskanavan (esim. sähköinen) ja/tai työntekijäfoorumeiden pitäminen päätetyillä teemoilla esim. pari kertaa vuodessa. Työntekijöille kohdistetun aloitelomakkeen käyttöönotto, aloitteiden käsittely esimiesryhmässä ja parhaiden aloitteiden palkitseminen vuosittain.

12 12 Palautteen molemminpuolisen antamisen aktivoiminen. Otettu käyttöön uusia palautteenantomenetelmiä. Sähköpostiosoitteet kaikille toistaiseksi voimassa olevassa virka-/ työsuhteessa oleville henkilöille. Esimiesfoorumissa keskustellaan säännöllisin väliajoin palautteen antamisesta ja mietitään keinoja sen kehittämiseksi Henkilöstön osaaminen ja riittävyys (RYHMÄ 2) Palvelutuotantoa turvattaessa joudutaan tulevaisuudessa seudulliseen kilpailutilanteeseen osaavasta työvoimasta. Kunnan tulee kaikki osa-alueet kattavalla positiivisella henkilöstöpolitiikalla huolehtia työnantajaimagostaan ja siten turvata kilpailukykyään kiristyvässä kilpailussa. Mahdollisissa palvelurakenteen muutoksissa tai kilpailutustilanteissa henkilöstön asemasta neuvotellaan aina erikseen. Henkilöstön asema pyritään muutostilanteissa turvaamaan. Muutostilanteet edellyttävät henkilöstöltä sopeutumis- ja muutoskykyä. Henkilöstön koulutus ja osaaminen ovat tärkeitä tekijöitä palvelutuotannon turvaamisessa. Henkilöstön kehittäminen lähtee perehdyttämisestä. Muita keinoja ovat itseopiskelu, tarpeellinen täydennyskoulutus, työn ohessa opiskelu ja oppisopimuskoulutus. Muita keinoja voivat olla työkierto ja kehityskeskustelut. Koulutus ja kouluttautuminen tulee nähdä molemminpuolisena velvollisuutena. Tavoitteet: Painopiste / Kriittiset menestystekijät Rekrytointi Rekrytointiprosessi Toiminnan edellyttämän henkilöstöresurssin turvaaminen Osaaminen Osaamisesta pidetään huolta suunnitellusti ja pitkäjänteisesti Arviointikriteerit Arviointivälineiden kehittäminen Henkilöstön vaihtuvuus Koulutusresurssien määrä Tavoitetaso 2010 ja 2011 sekä vastuuhenkilöt Otetaan käyttöön haastattelupohja ja valintalomake. Työnantajamielikuvan rakentaminen Syiden selvittely Lähtevien haastattelut. Lomake tarkoitukseen. Riittävät koulutusmäärärahat Koulutuspäivien määrä Koulutuspäivät / henkilö minimi 2 pv/henkilö. Esimiehet ovat vastuussa yksiköiden kehit-

13 13 Perehdyttäminen / hiljaisen tiedon siirto Johtaja- esimieskoulutus tämisestä. Suodaan mahdollisuuksia pätevöittävään jatkokoulutukseen kunnan henkilöstötarve huomioiden. Annetaan kannusteita kouluttautumiseen (esim. palkkaus). Luodaan ohjattu perehdyttämisprosessi, joka huomio myös hiljaisen tiedon siirron. Jokaiseen työyksikköön luodaan toimiala/ yksikkökohtainen perehdyttämisohje. Yksikkökohtainen perehdytyskansio. Kartoitetaan osaamis- ja koulutustarpeet. Koulutus tapahtuu teemoittain jatkuvana prosessina esim. johtajuuden portaat Työhyvinvointi ja työyhteisötaidot (RYHMÄ 3) Tavoitteet: Työhyvinvointi on työntekijän fyysinen ja psyykkinen olotila, joka perustuu työn, työympäristön ja vapaa-ajan sopivaan kokonaisuuteen. Työnantajan tehtävänä on tukea henkilöstön terveyden vahvistamista, hyviä liikunta- ja elintapoja sekä asenteita. Vastuu omasta kokonaiskuntoisuudesta kuuluu kuitenkin työntekijälle. Sen sijaan välittömästi työhön liittyvissä asioissa, työn sisällön määrittämisessä, työturvallisuudessa, työskentelyolosuhteissa kuten myös esimiestyössä, yhteistoiminnassa sekä henkilöstön kehittämistoimissa, roolit vaihtuvat: työnantaja on vastuullisessa asemassa ja työntekijöiden tehtävä on myötävaikuttaa hyvän lopputuloksen saavuttamiseen. Työkykyä ylläpitävän ja edistävä toiminta kattaa niin fyysiset, psyykkiset kuin sosiaalisetkin tarpeet ja vieläpä hyvin erilaisten yksilöiden näkökulmasta. Nykyiset sekä tulevat haasteet liittyvät eritoten sairauspoissaolojen sekä eläkkeellesiirtymisten hallintaan, työterveyshuollon toimivuuteen, työntekijöiden henkisen kuormituksen vähentämiseen sekä työhyvinvoinnin turvaamiseen. Painopiste / Kriittiset menestystekijät Tiedonkulku Tiedottaminen on säännöllistä ja jokainen on aktiivinen tiedon välittäjä sekä monipuolinen osallistuja. Arviointikriteerit Tiedottamisen periaatteet on laadittu Tiedottaminen on järjestetty koko henkilöstön kattavaksi. Tavoitetaso 2010 ja 2011 sekä vastuuhenkilöt Laaditaan tiedottamissuunnitelma. (Tiedotusvastaava) Hankitaan koko kunnan henkilöstön kattava ekstranet järjestelmä. (K. Virtanen)

14 14 Yhteisten asioiden käsittely Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua yhteisten asioiden käsittelyyn ja suunnitteluun. Periaatteet yhteisten asioiden käsittelyyn ja pidemmän aikavälin suunnitteluun osallistumisesta ovat käytössä. Sovitaan periaatteista. (Yhteistyötoimikunta) Moniarvoisuuden hyväksyminen Keskinäisen kanssakäymisen pelisäännöt ovat kunnossa. Turvallinen työyhteisö Työntekoa edistävät olosuhteet (psyykkiset ja fyysiset) ovat kunnossa. Työyhteisöissä toimitaan kunnan keskinäisen kanssakäymisen periaatteiden (eettiset ohjeet) mukaisesti. Työyksiköiden hyvinvointisuunnitelmat. Työympäristön riskit on minimoitu. Päivitetään v periaatteet. (Työryhmä) Järjestetään henkilöstökoulutusta asiakaspalvelusta ja työyhteisötaidoista. (Palkkaasiamies ja osastopäälliköt) Päivitetään v työhyvinvointikyselyn pohjalta laaditut suunnitelmat (Esimiehet) Päivitetään riskikartoitukset. (Esimiehet) Työyksiköiden terveystarkastuksiin otetaan mukaan henkilöstön edustus. (Työsuojelupäällikkö) Järjestetään henkilölle koulutusta turvallisista työkäytännöistä. (Esimiehet) Työhyvinvointia arvioidaan säännöllisesti. 6. TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA (RYHMÄ 4; Yhteistyötoimikunta) Työsuojelun toimintaohjelma liitetään erillisenä henkilöstöstrategiaan.

15 15 7. VETOVOIMAINEN JA KILPAILUKYKYINEN TYÖNANTAJA Kunnan perustehtävä on tuottaa kuntalaisille palveluja. Kuntaorganisaatio toteuttaa tätä perustehtävää. Nähtävillä on, että tämän perustehtävän toteuttaminen muuttaa jatkuvasti haastavammaksi monien syiden johdosta mm. asukkaiden palvelutarpeet kasvavat, taloudelliset resurssit niukkenevat ja työvoiman saatavuus heikkenee samalla kun henkilöstömme eläköityy yhä kasvavassa määrin. Kuntien, Tammela mukaan lukien, on tehtävä kovasti työtä kyetäkseen hoitamaan perustehtävänsä, palvelutuotannon kuntalaisille. Onnistuminen kaikissa edellisissä kohdissa johtamisessa, osaamisen johtamisessa, henkilöstön työhyvinvoinnissa sekä työyhteisötaitojen kehittämisessä, tuo merkittävää kilpailuetua osaavasta työvoimasta kilpailtaessa. Vetovoimainen ja kilpailukyinen työnantaja syntyy jatkumosta: 8. YHTEISTOIMINTA Tehokas palvelutuotanto mahdollistaa turvatut palvelussuhteet Osaava ja motivoitunut sekä oikein mitoitettu henkilöstö mahdollistaa tehokkaan palvelutuotannon Hyvä työhyvinvointi, henkilöstön osaamisesta huolehtiminen, oikeudenmukainen ja luottamukseen perustuva johtaminen, haastavat tehtävät ja kannustava palkkaus tuottaa osaavan ja motivoituneen henkilöstön. Toiminnan tuloksellisuutta edistetään lisäämällä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia. Työpaikan yhteistoiminnan lisäämiseksi ja hyvien työtulosten saavuttamiseksi pidetään työpaikkakokouksia. Kehittämiskeskustelut järjestetään säännöllisesti. Valtakunnallista yhteistoimintasopimusta paikallisine liitteineen noudatetaan organisaation kaikilla tasoilla. Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat kaikki henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavat rationalisointi- ja kehittämishankkeet, olennaiset muutokset työtehtävissä sekä töiden ja työtilojen järjestelyissä. Ennen päätösten tekemistä on aina neuvoteltava edellä mainituista asioista asianomaisten työntekijöiden kanssa ja tehdyistä päätöksistä on tiedotettava asianomaisille. Kunnassa toimiva yhteistyötoimikunta hoitaa myös työsuojelutoimikunnan tehtävät. Yhteistyötoimikunnassa on sekä työnantajan että työntekijöiden edustus. Yhteistyötoimikunnan jäsenet voivat osallistua valtakunnallisesti hyväksytyn koulutussopimuksen mukaiseen koulutukseen. Lisäksi kunnassa ja seutukunnalla järjestetään tarvittaessa muuta koulutusta.

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf)

Kuntajohtaminen 2015. suunta, sisältö ja välineet. Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) Kuntajohtaminen 2015 suunta, sisältö ja välineet Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-397-7 (pain.) ISBN 978-952-213-398-4 (pdf) TOIMITTAJAT Anni Jäntti Kaija Majoinen 1. painos ISBN 978-952-213-38-4 (pdf) ISBN

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot