REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu KHALL hyväksynyt 31.1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1."

Transkriptio

1 TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu KHALL hyväksynyt

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO HENKINEN HYVINVOINTI TYÖAIKAKIRJANPITO...5 Työaikakirjanpidon sisältö...5 Työaikakirjanpidon ja muiden työaika-asiakirjojen esittäminen...5 Työajanseuranta ASIAKASVÄKIVALTA...6 Työympäristön suunnittelu...6 Työn ja työtapojen suunnittelu...6 Koulutus...7 Tilanteet, joissa on erityisesti pidettävä mielessä väkivallan uhka...7 Ulkoiset merkit, jotka voivat ennakoida väkivaltaista käyttäytymistä...7 Toimintaohjeet väkivaltaisen asiakkaan kohtaamisessa HAITALLINEN HÄIRINTÄ JA EPÄASIALLINEN KOHTELU...8 Henkinen väkivalta...8 Toimintaohjeet, jos koet henkistä väkivaltaa...9 Seksuaalinen häirintä työpaikoilla...10 Toimintaohjeet, jos koet olevasi seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutunut...10 Epäasiallinen kohtelu, kiusaaminen ja henkinen väkivalta...11 Henkisen väkivallan ehkäiseminen TYÖN HAITALLISET KUORMITUSTEKIJÄT: HENKINEN JAKSAMINEN...11 Henkiseen jaksamiseen vaikuttavat tekijät...11 Henkisen jaksamisen tärkeys työssä...12 Jaksavan työyhteisön tunnusmerkkejä...12 Oma toiminta...12 Työyhteisön toiminta TUKI- JA LIIKUNTAELINSAIRAUKSIEN EHKÄISY TYÖN HAITALLISET KUORMITUSTEKIJÄT: FYYSINEN JAKSAMINEN...13 Fyysisen kuormittumisen ehkäiseminen NÄYTTÖPÄÄTE- JA TOIMISTOTYÖ...14 Työnantajan velvollisuudet...14 Fyysiset rasitusongelmat NOSTOT JA SIIRROT...15 Nosto- ja siirtotöiden arviointi...15 Taakkaan ja ympäristöön liittyvien kuormitustekijöiden arviointi...15 Työntekijään liittyvien riskien arviointi...15 Opetus ja harjaannuttaminen...16 Apuvälineet...16 Noston suunnittelu...16 Oikea nostotapa

3 3. TYÖTAPATURMAT JA AMMATTITAUDIT TYÖTAPATURMA...17 Työntekijän velvoitteet tapaturman sattuessa...18 Työntekijän velvoitteet läheltä piti - tilanteessa AMMATTITAUTI...18 Työntekijän velvoitteet ammattitautiepäilyssä TOIMINTAOHJEIDEN TOIMEENPANO

4 JOHDANTO Reisjärven kuntaan on laadittu yleinen työsuojelun toimintaohjelma, joka on tarkistettu viimeksi tammikuussa Voimassa oleva työterveyshuollon toimintasuunnitelma täydentää edellistä ohjelmaa. Eri hallintokuntiin on laadittu omia työsuojelun toimintaohjelmia viimeisten vuosien aikana. Työterveyshuolto toimii Reisjärven kunnassa toimintasuunnitelmansa mukaisesti. Työterveyshuoltoon kuuluvat sekä lakisääteinen eli ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta että sairaanhoito. Työterveyshuollon asiantuntemusta voidaan käyttää hyväksi, kun työolot olennaisesti muuttuvat tai kalusteita hankittaessa ja vaihdettaessa. Työterveyshuoltoon otetaan yhteyttä, kun vaivoja esiintyy ja niitä ei työpaikalla tehdyistä toimenpiteistä huolimatta saada vähenemään. Työsuojelun työryhmä yhdessä työsuojelupiirin tarkastajan kanssa on tarkentanut erityisiä riskitekijöitä, joihin on laadittu nämä toimintaohjeet työpaikoille. Ohjeet on jaettu kolmeen ryhmään: henkinen hyvinvointi, tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy sekä työtapaturmien ehkäisy. Tarkoituksena on helpottaa työntekijöiden työskentelyä ja auttaa toimimaan oikein eteen tulevissa tilanteissa. Salaiset ja tarkemmat ohjeet löytyvät jokaiselta työpaikalta erikseen. Siksi nämä ohjeet antavatkin yleisiä neuvoja tilanteista, joita työelämässä saattaa esiintyä. Nämä toimintaohjeet käydään läpi jokaisessa työyksikössä työpaikkakokouksissa. Näitä ohjeita ovat olleet kokoamassa Reisjärven kunnan johtoryhmä, työterveyshoitaja, työsuojeluvaravaltuutettu ja työsuojelupäällikkö. Käytännössä on toimittu seuraavan kuvion mukaisesti, jota on tarkoitus käyttää myös tulevaisuudessa (ks. kuvio 1.). Kuvio 1. Työsuojelun toimintamalli Vaara ja haittatekijöiden tunnistaminen TYÖTERVEYS- HUOLTO MUKANA TARVITTAESSA KOKO PROSESSISSA Riskin suuruuden määrittäminen Seuraukset Todennäköisyys Seuranta tai palaute Riskin merkittävyydestä päättäminen Toimenpiteiden valinta ja toteuttaminen 4

5 1. HENKINEN HYVINVOINTI 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO Työaikalaki edellyttää, että työnantaja etukäteen suunnittelee työntekijöiden työajan ja laatii sitä varten työtuntijärjestelmän. Työajan tasoittumisjärjestelmä laaditaan, jos käytetään lakiin tai työehtosopimukseen perustuvia keskimääräisiä säännöllisiä viikkotyöaikoja tai jaksotyöaikaa. Järjestelmästä käy ilmi vähintään tasoittumisjakson kunkin viikon säännöllinen työaika ja se laaditaan vähintään ajaksi, jonka kuluessa säännöllinen työaika tasoittuu säädettyyn tai sovittuun keskimäärään. Työaikakirjanpidon sisältö Toteutuneesta työajasta työnantaja pitää työaikakirjanpitoa. Muodon työnantaja voi valita vapaasti. Työaikakirjanpidossa on oltava nähtävissä - tehdyt tunnit (merkitään aina todellisina riippumatta korvauksen maksamistavasta) - ylityö ja siitä maksettu korotettu palkka - sunnuntaityö ja siitä maksettu korotettu palkka - työnjohtajan arvioitu yli- tai sunnuntaityön määrä silloin, kun on sovittu kuukausikorvauksesta (on oltava luettavissa sellaisenaan ilman laskutoimituksia) Käytännössä työaikakirjanpitoon kuuluvat seuraavat asiakirjat: - työvuoroluettelo (työtuntijärjestelmä) - työajan tasoittumisjärjestelmä (noudatettaessa keskimääräistä työaikaa) - perustosite (tuntilappu, kellokortti tms.) - työaikayhdistelmä - palkkakortti Työaikakirjanpitoa pidetään totuudenmukaisesti. Jos työnantaja laiminlyö työaikakirjanpidon pitämistä, pitää sitä väärin tai muuttaa sitä taikka hävittää, kätkee tai tekee sen mahdottomaksi lukea, työnantaja tai hänen edustajansa voidaan tuomita työaikalaissa säädettyyn rangaistukseen. Työaikakirjanpidon ja muiden työaika-asiakirjojen esittäminen Työaikakirjanpito sekä säännöllisestä työajasta ja lisäylityöstä paikallisesti tehdyt kirjalliset sopimukset on vaadittaessa näytettävä työsuojelutarkastuksen toimittajalle sekä työntekijöiden luottamushenkilölle tai työsuojeluvaltuutetulle. Työsuojeluviranomaisille on heidän pyynnöstään toimitettava jäljennöksiä työaikakirjanpidosta, työaikaa ja lisäylityötä koskevista paikallisista sopimuksista sekä työajan tasoittumisjärjestelmästä ja työvuoroluetteloista. Työpaikan työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada vastaavat selvitykset. Työntekijällä tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä on oikeus saada kirjallinen selvitys työntekijää koskevista työaikakirjanpidon ja työvuoroluetteloiden merkinnöistä. 5

6 Työajanseuranta Reisjärven kunnan eri hallintokuntien työpaikoissa on jokaisella oma järjestelmä miten ja mihin tunnit merkitään. Esimies vastaa työajanseurannasta omassa yksikössään. 1.2 ASIAKASVÄKIVALTA Yhä useampi ihminen joutuu työssään väkivallan tai sen uhan kohteeksi. Työpaikan väkivallan uhalla tarkoitetaan ihmisten työssään kokemaa fyysisen väkivallan uhkaa, joka ilmenee esim. sanallisena tai aseellisena uhkauksena, huutamisena, tönimisenä ja liikkumisen estämisenä. Suurimman riskin työpaikoilla on työntekijöiden käytössä henkilökohtaisia turvavälineitä, joiden käytöstä järjestetään koulutusta. Väkivaltatilanteen sattuessa täytetään Selvitys vaara- ja uhkatilanteesta lomake (liite 1) tai tapahtunut merkitään yksiköissä oleviin ilmoitusvihkoihin. Lomake palautetaan ensisijaisesti esimiehelle, ja jos tilanne niin vaatii, myös työsuojeluvaltuutetulle. Kaikki vaara- ja uhkatilanneilmoitukset (myös vihkoihin kirjatut) käsitellään ensisijaisesti yksiköiden omissa työpaikkakokouksissa ja tarvittaessa työsuojeluvaltuutettu vie asian työsuojelutoimikunnalle. Jokaisen tilanteen kohdalla mietitään erikseen jatkotoimenpiteet. Työpaikoilla tulee olla kirjallinen ohje väkivallan ja sen uhan kohteeksi joutuneen työntekijän jälkihoidosta. Kirjallinen ohje on vaara- ja uhkatilanneilmoituksen kääntöpuolella. Jälkihoidon tarkoituksena on vähentää ja pehmentää väkivaltatilanteiden henkilökunnalle aiheuttamia vaikutuksia. Reisjärven kunnan työterveyshuolto ja tarvittaessa kriisiryhmä auttavat väkivallan uhreiksi joutuneita. Työympäristön suunnittelu Tilanteiden ennakointi alkaa työtilojen suunnittelusta ja sisustamisesta. Suunnittelussa on väkivaltariskin kannalta otettava huomioon erityisesti huoneiston muoto, sisäänkäyntijärjestelyt, palvelutiskien ja muun kaluston sijoitus sekä asiakkaiden opastuksen ja vastaanoton järjestäminen. Palveluiden sujuvuus ja epämääräisten jonotusaikojen välttäminen vähentää häiriöiden riskiä. Riskityötiloista tulee järjestää pako- ja perääntymismahdollisuus. Valaistus työhuoneessa ja poistumisreiteillä tulee olla riittävä. Työn ja työtapojen suunnittelu Yksintyöskentelyä rajoitetaan työssä, jossa on ilmeinen väkivallan uhka. Jos henkilö joutuu yksin työskentelemään, tulee väkivallan riski minimoida erilaisin teknisin keinoin ja menettelytavoin. 6

7 Käytössä olevia hälytysjärjestelmiä kokeillaan ja harjoitellaan säännöllisesti. Työmenetelmien suunnittelussa on keskeistä erilaisten turvallisuusrutiinien luominen, ylläpitäminen ja toisaalta harkittu muuttaminen ja salassapito. Koulutus Henkilöstö koulutetaan ennaltaehkäisemään ja kohtaamaan väkivaltatilanne. Tärkeintä on antaa työntekijöille ohjeet tilanteen kärjistymisen varalta. Lisäksi koulutus tukee ammatillisia perusvalmiuksia vaikean asiakkaan kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa. Tilanteet, joissa on erityisesti pidettävä mielessä väkivallan uhka Asiakas on humaltunut tai päihteiden vaikutuksen alaisena käyttäytyy oudosti tai epäilyttävästi käyttäytyy sopimattomasti tai sääntöjä rikkoen on ärtynyt, kaunamainen, epäluuloinen on sanallisesti vihamielinen, epäsuorasti vihamielinen tai uhkailee kuljeskelee henkilökunnan perässä, kieltäytyy yhteistyöstä kieltäytyy poistumasta tai poistuu vastoin suosituksia on entuudestaan tuttu aiemmasta väkivaltaisesta tai hankalasta käytöksestä Ulkoiset merkit, jotka voivat ennakoida väkivaltaista käyttäytymistä jännittynyt tai hermostunut olemus poikkeava kasvojen väri (esim. normaalia punoittavampi) hengitys on kiihtynyt, katkonainen katse on tuijottava, pistävä ja silmät sirittää (lasittunut katse voi olla merkki päihteiden käytöstä) äänen kohoaminen tai koveneminen, hampaiden välistä puhuminen, äänen katkonaisuus tai äänen pettäminen ns. kolmiokatse (katse liikkuu työntekijän kasvoissa ja olkapäissä kuin etsien heikkoa kohtaa) tai asiakas läpikatsoo työntekijää välittämättä hänestä käsien nyrkkiin puristelu, sormien heristely, eleiden peittely, käsien nopea rinnalle tuominen hermostunut edestakainen liikehdintä toisen ihmisen intiimialueelle tunkeutuminen asiakas hakee jatkuvasti tasapainoa ja tuo vartalon keskipistettä eteenpäin Toimintaohjeet väkivaltaisen asiakkaan kohtaamisessa Selvitä suuttumuksen syy. Työntekijän on ammatti-ihmisenä tultava vastaan ja säilytettävä oma malttinsa tilanteessa. Asiakkaan kuunteleminen on erittäin tärkeää. 7

8 Luo itsestäsi varma ja luotettava kuva. Usein asiakkaan aggression taustalla on pelko, joten varmuus ja vahvuus voivat rauhoittaa. Yritä rauhoittaa asiakas. Vältä ärsyttämästä asiakasta enempää. Omat ennakkoasenteet, ilmeet, eleet ja äänensävy on hallittava, etteivät ne provosoisi asiakasta enempää. Puhuessa katsekontakti on tärkeää ja sen tulisi olla ymmärtävä. Perustele mielipiteesi. Puhu selvästi ja lyhyesti. Pyri saamaan asiakas istuutumaan. Se on merkki siitä, että asiakas on ainakin hetkellisesti rauhoittunut. Istualtaan on asiakkaan myös vaikeampi hyökätä kimppuun yllättäen. Kun asiakas on kiihtynyt, hänen koskettelua ja taputtamista on vältettävä. Tällöin asiakas voi kokea, että hänen henkilökohtaiselle reviirille on tunkeuduttu. Jos asiakas on humalassa tai päihteiden vaikutuksen alaisena, hän kokee olevansa aina oikeassa. Päihtyneenä ihminen ei kykene ajattelemaan selkeästi, joten järkipuhetta on turha yrittää. Uhkatilanteessa on syytä pitää riittävä etäisyys, jotta näkee asiakkaan liikkeet ja itselle jää riittävästi aikaa reagoida asiakkaan tekemisiin. Sivuttain seisominen antaa joustavamman kuvan ja jättää asiakkaan pakotien auki. Näin työntekijä ei tunnu yhtä uhkaavalta. Omat kädet on syytä pitää esillä, jotta asiakas näkee mitä niillä teet. Asiakkaalle ei tulisi koskaan kääntää selkää, vaan pitää koko ajan katsekontakti. Asiakkaalle tulisi ilmoittaa, jos aikoo liikkua. Tällöin asiakas ei koe liikehdintää hyökkäykseksi tai kiinniottoyritykseksi. Vakavimmissa tilanteissa, kun mikään ei auta, on turvattava oma selusta ja pyrittävä pakoon. Apuvoimien hälyttäminen on viisasta, sillä useinkaan tilanteista ei selviä yksin. 1.3 HAITALLINEN HÄIRINTÄ JA EPÄASIALLINEN KOHTELU Hyvä työilmapiiri, työntekijöiden kunnioittaminen ja asiallinen käyttäytyminen vaikuttavat työelämässä henkilöstön hyvinvointiin sekä työ- ja toimintakyvyn edistämiseen. Keskeisimmät asiaa käsittelevät lait ovat työturvallisuuslaki ja työsopimuslaki. Henkinen väkivalta Henkinen väkivalta on pitkään jatkuvaa, toistuvaa kiusaamista, sortamista, mitätöintiä tai muuta kielteistä käyttäytymistä, jonka kohteena ihminen kokee itsensä puolustuskyvyttömäksi. Henkinen väkivalta tuntuu sen kohteeksi joutuneesta ahdistavalta, alistavalta, nöyryyttävältä, uhkaavalta ja järjettömältä. Kiusaajaksi koetaan yleensä työtoveri, esimies tai alainen. Henkinen väkivalta on yksilön oma kokemus, mutta tilanteessa voi olla myös muita tulkintoja ja näkemyksiä. Henkinen väkivalta voi ilmetä hyvin monin tavoin, kuten: sanaton viestintä: kielteiset eleet, ilmeet, äänensävyt, katseet, olankohautukset sosiaalinen eristäminen: ei puhuta, ei kuunnella, kohdellaan kuin ilmaa, kielletään muita puhumasta, tervehdyksiin ei vastata, siirretään työskentelemään muista erillään, ei anneta ilmaista mielipiteitä, keskeytetään jatkuvasti suulliset ja kirjalliset uhkaukset 8

9 sukupuolinen häirintä ja ahdistelu maineen tai aseman loukkaaminen: levitetään vääriä tietoja, puhutaan pahaa selän takana, juorutaan, mustamaalataan, kritisoidaan, haukutaan, nöyryytetään, pilkataan, kiusatun uskonnollinen tai poliittinen vakaumus tehdään naurunalaiseksi, mitätöidään työnteon vaikeuttaminen tai loukkaaminen: jätetään tiedonvälityksen ulkopuolelle, annetaan tarkoituksettomia tehtäviä, annetaan vähän tai ei lainkaan työtehtäviä, annetaan osaamiseen nähden ala-arvoisia tehtäviä Työsyrjintärikokseen voivat syyllistyä ainoastaan työnantajan edustajat. Työsyrjintää on, kun työnantaja tai hänen edustajansa työpaikasta ilmoittaessaan tai palvelussuhteen aikana ilman painavaa hyväksyttävää syytä asettaa työntekijän epäedulliseen asemaan rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, terveydentilan, uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammattijärjestötoiminnan tai muun näihin rinnastettavan perusteella. Jokaisen on hyväksyttävä, että työpaikalla on erilaisia ihmisiä. Työntekijöitä ei kuitenkaan tarvitse pitää ystävinä, mutta heidän kanssaan pitää pystyä asialliseen työntekoon ja käyttäytyä kaikkia kohtaan hyvien käytöstapojen edellyttämällä tavalla. Henkistä väkivaltaa ei ole mm. se, jos työhön liittyvistä asioista, päätöksistä ja tulkinnoista syntyy ristiriitaa ja asianomaiset tästä syystä tuntevat epävarmuutta ja ahdistusta toimintaan liittyviä ongelmia käsitellään työyhteisössä tai organisaatiossa, vaikka asian käsittely saattaa jonkun mielestä tuntua ahdistavalta työntekijälle annetaan perusteltu huomautus tai rangaistus työnantaja ohjaa henkilön työkyvyn tutkimukseen keskusteltuaan ensin asianomaisen kanssa työnteossa ilmenevistä vaikeuksista työtehtäviä tai organisaatiota perustellusti muutetaan ja työntekijän kanssa on asiasta keskusteltu Toimintaohjeet, jos koet henkistä väkivaltaa Uhri Ilmaise kiusaajalle, että et hyväksy hänen toimintaansa ja pyydä häntä lopettamaan. Jos sinun on vaikea puhua kiusaajalle yksin, ota joku, esim. työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies tueksesi. Ota yhteyttä lähimpään esimieheesi. Mikäli koet kiusaajaksi esimiehesi, kerro asiasta hänen esimiehelleen. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan ryhtymään toimenpiteisiin saatuaan tiedon terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavasta häirinnästä tai epäasiallisesta käytöksestä. Pidä kirjaa tapahtumista. Kerää mahdollista näyttöä. Kun tilannetta käsitellään jossain kokouksessa, pyydä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Voit pyytää apua ja tukea työterveyshuollosta tai työsuojeluhenkilöstöltä. Työterveyshuolto voi antaa sekä yksilöllistä tukea että olla avuksi tilanteen käsittelyssä työyhteisössä. 9

10 Esimies Esimiehen tärkeä tehtävä konfliktitilanteissa on puuttua tilanteeseen. Reagoi aina vakavasti tilanteeseen, jos huomaat työyhteisössä henkistä väkivaltaa tai joku tulee siitä kertomaan. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan ryhtymään toimenpiteisiin. Kutsu konfliktin osapuolet luoksesi keskustelemaan asiasta. Ensin asiasta voi keskustella erikseen kummankin kanssa, sitten yhdessä. Keskustelussa kuunnellaan eri osapuolten näkemyksiä ja kokemuksia, selvitetään tapahtumien kulku ja tarpeen mukaan sovitaan, miten tulevaisuudessa toimitaan. Keskustelu voidaan käydä myös esim. työterveyshuollon vetämänä. Seuraa tilannetta ja huolehdi seurantapalaverin pitämisestä. Pohdi millaisia riskejä työyhteisössä on kiusaamisen synnylle. Pyydä tarvitessasi asiantuntija-apua. Seksuaalinen häirintä työpaikoilla Seksuaalinen häirintä ja ahdistelu määritellään ei-toivotuksi ja yksipuoliseksi joko fyysiseksi tai sanalliseksi seksuaalisväritteiseksi käyttäytymiseksi, joka on kohteelle vastentahtoista ja herättää kielteisiä tunteita. Siihen liittyy erilaisia muotoja koskettelusta seksuaalisiin huomautuksiin ja painostukseen. Rajanveto hyväntahtoisen flirtin ja häirinnän välillä voi olla vaikeaa, koska häirintä on myös henkilökohtainen kokemus. Työantajalla on velvollisuus puuttua häirintätapauksiin ja toimien pitäisi kohdistua nimenomaan ahdistelijaan. Toimintaohjeet, jos koet olevasi seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutunut Luota vaistoihisi. Älä vähättele sitä mitä tapahtuu. Älä oleta, että käytös loppuu, jos sitä ei ole huomaavinaan. Ilmoita häiritsijälle selkeästi ja suoraan, että haluat sen loppuvan. Joskus kiusaaja voi pitää vihjailujaan päivän piristyksenä, kun taas kohde kokee ne kiusaavina. Pyydä apua rohkeasti. Älä yritä selviytyä yksin edes ensimmäisestä ahdistelukerrasta. Kirjaa ylös, missä, milloin ja miten häirintää on tapahtunut. Esim. ahdistavat sähköpostiviestit kannattaa säästää. Päiväkirjanomaisten merkintöjen avulla on helppo osoittaa toiminnan jatkuvuus. Lisäksi voit kirjata ylös omia tunteitasi, ja sen mitä toivoisit häiritsijän tekevän toisin, jotta tilanne ei toistuisi. Mitä nopeammin reagoi sitä parempi. Huomaa, että työnantajan vastuu puuttua ahdisteluun alkaa, kun tilanne on hänelle kerrottu. 10

11 Epäasiallinen kohtelu, kiusaaminen ja henkinen väkivalta Epäasiallisia kommentteja harvoin Epäasiallisia ja negatiivisia kommentteja ja kohtelua silloin tällöin Jokainen kokee 1. tai 2. tason kohtelua joskus. Kiusaavaa ja painostavaa kohtelua viikoittain Jatkuvaa kielteistä ja kiusaavaa kohtelua Henkisen väkivallan ehkäiseminen Tässä joitakin vinkkejä työyhteisöille, miten ehkäistä henkistä väkivaltaa työyhteisön omin keinoin: hankitaan oikea ja riittävä tieto henkisestä väkivallasta käsitellään asioita työyhteisössä avoimesti ja opetellaan puhumaan myös vaikeista asioista asetetaan yhdessä työhön ja työyhteisön toimintaan liittyvät tavoitteet sovitaan selkeistä työjärjestelyistä ja suunnitellaan työn sisällöt ihmisen hyvinvointia tukeviksi huolehditaan hyvästä esimiestyöstä arvostetaan työyhteisön kaikkia jäseniä ja opetellaan sietämään erilaisuutta tartutaan ongelmiin välittömästi ja jämäkästi ja käytetään asiantuntijoita, jos oma osaaminen ei riitä 1.4 TYÖN HAITALLISET KUORMITUSTEKIJÄT: HENKINEN JAKSAMINEN Henkinen jaksaminen on tasapainoa ihmisen valmiuksien ja voimavarojen sekä työn vaatimusten ja haasteiden välillä. Henkistä jaksamista voidaan vahvistaa tai ylläpitää työtä ja organisaatiota muuttamalla sekä yksilön omin toimenpitein. Henkiseen jaksamiseen vaikuttavat tekijät Jaksamista tukevat mm. ammatilliset ja sosiaaliset valmiudet sekä työhön kohdistuvien odotusten ja tavoitteiden toteutuminen. Työntekijän valmiudet ja voimavarat osaaminen sitoutuminen, motivaatio odotukset ja toiveet vuorovaikutustaidot terveydentila fyysinen kunto elämäntilanne Työn kuormittavuus ja työyhteisön toimintatavat työn sisältö työjärjestelyt työympäristö työn aikataulu työn vaatimukset johtaminen 11

12 Henkisen jaksamisen tärkeys työssä Henkisten ominaisuuksien jatkuva ylikuormitus voi aiheuttaa työuupumusta. Työuupumuksella tarkoitetaan työstä johtuvaa jatkuvaa väsymystä, työnilon katoamista, kyynisyyttä ja luottamuksen heikkenemistä omaa ammattitaitoa kohtaan. Työuupumuksesta johtuvat pitkät sairauspoissaolot ja työntekijöiden vaihtuvuus aiheuttavat työssä toimintahäiriöitä. Haitallisen henkisen kuormituksen on todettu olevan yhteydessä fyysisiin sairauksiin Jaksavan työyhteisön tunnusmerkkejä työyhteisö on yhteistyökykyinen ja kykenee sietämään muutoksia työyhteisö haluaa kehittää ongelmanratkaisukykyään työyhteisö hyväksyy luovaa erilaisuutta ja käyttää sitä hyväkseen työpaikan henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti ja arvostavasti työyhteisön jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä työntekijöiden elämäntilanteet otetaan huomioon työn vaatimukset otetaan huomioon työympäristön suunnittelussa työvälineissä, toimintaympäristössä ja henkilöstössä tapahtuvia muutoksia ennakoidaan Oma toiminta Tärkeää on oman jaksamisen ajoittainen arviointi ja elämänmuutosten tekeminen tarpeen vaatiessa. Arvioinnissa voi käyttää esim. seuraavia lähtökohtia: Arvioi mitkä ovat sinulle tärkeimmät asiat ja tyytyväisyyden aiheet työssä ja elämässä yleensä. Havainnoi väsymisestä kertovia merkkejä itsessäsi, tunnista ne ja ryhdy toimenpiteisiin niiden poistamiseksi. Elä tässä päivässä syyllistämättä itseäsi tekemättömillä ja saavuttamattomilla asioilla. Jaa kokemuksiasi ja tuntemuksiasi muiden kanssa. Jaa aikasi mahdollisimman tasapainoisesti työn, levon ja vapaa-ajan välillä. Määrittele työsi tavoitteet yhdessä esimiehen ja työtoverien kanssa. Ota itse enemmän vastuuta omasta jaksamisestasi. Mieti, miten voit parantaa jaksamiseesi vaikuttavia toimintamalleja ja asenteita työyhteisössä. Työntekijän ja esimiehen toiminta Selvittämällä työntekijän perustehtävät: mitä häneltä työssä odotetaan ja mitä hänen työhönsä kuuluu Auttamalla henkilöstöä tiedostamaan omien odotusten ja työyhteisön tarjoamien mahdollisuuksien yhteensopivuus Varmistamalla kaikkien ammatillinen osaaminen Varmistamalla esimiesasemassa olevien vuorovaikutustaidot Tarjoamalla henkilöstölle tietoa elämäntilanteen ja jaksamisen välisestä suhteesta Seuraamalla työ- ja lepoaikoja Käyttämällä työn tauottamista kuormitusta vähentävänä ja tasaavana tekijänä 12

13 Varmistumalla työyhteisön sisäisen tiedonkulun toimivuudesta Turvaamalla työntekijän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet etenkin omaa työtä koskevissa asioissa Vuoropuhelulla työntekijöiden ja esimiehen, linjajohdon, työsuojelu- tai luottamusmiesorganisaation tai työterveyshuollon kanssa työn kehittämisestä Luomalla toimintamalleja työn ja muun elämän osa-alueiden yhteensovittamista varten Tunnistamalla ja poistamalla työn ongelmatilanteet Arvioimalla työpaikan toimintatapojen ja työn sisällön merkitystä henkiselle jaksamiselle Mahdollistamalla työnohjaus tarvittaessa 2. TUKI- JA LIIKUNTAELINSAIRAUKSIEN EHKÄISY 2.1 TYÖN HAITALLISET KUORMITUSTEKIJÄT: FYYSINEN JAKSAMINEN Työn kuormittavuutta voidaan arvioida työntekijän kuormittuneisuuden perusteella. Kuormittuminen voi näkyä elimistön toiminnoissa tapahtuvina muutoksina, työsuorituksina, virhereaktioina, tapaturmina sekä erilaisina tuntemuksina. Työn kuormitustekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijän fyysiseen terveyteen ja työkykyyn ovat mm. työmenetelmät, työasennot, työn fyysinen raskaus tai työssä vaadittava tarkkaavaisuus, työvälineet sekä työympäristön, työyhteisön ja työntekijän ominaispiirteet. Fyysisen kuormittumisen ehkäiseminen Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa suunnittelemaan ennalta hyvän työympäristön ja työmenetelmät. Suunniteltaessa on otettava huomioon työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat tekijät, kuten työympäristön rakenteet ja työtilat, työ- tai tuotantomenetelmät, työssä käytettävät koneet, työvälineet ja muut laitteet sekä työntekijöiden työn suorittamistapa ja sen mitoitus. Hyvällä suunnittelulla saavutetaan mm., että välttämättömät siirrot tapahtuvat pääasiassa mekaanisesti työn kuluessa on usein pieniä taukoja, jolloin lihakset voivat rentoutua, eivätkä nivelet rasitu liikaa työtahtia voi tarpeen mukaan säädellä omaehtoisesti työntekijällä on mahdollisuus vaihtaa työtehtäviä, jolloin yksipuolinen kuormittuminen vähenee psykososiaaliset työolot otetaan huomioon töitä muutettaessa, jolloin työn sisältö, sen sisältämä vastuu ja vaikutus sekä yhteistyömahdollisuudet paranevat työssä kehittymisen ja ammattipätevyyden laajentamisen mahdollisuudet lisääntyvät pitkällä aikavälillä työorganisaation kehittäminen parantaa tuottavuutta Toteutettujen toimien onnistumista seurataan yhdessä henkilöstön kanssa. Riittävä työnopastus tai perehdytys ehkäisevät turhaa kuormittumista. Työntekijällä on oltava työtä ja työoloja koskevaa tietoa, jotta hän voisi itse toimia rasitussairauksien ehkäisemiseksi. 13

14 2.2 NÄYTTÖPÄÄTE- JA TOIMISTOTYÖ On ensisijaisen tärkeää, että näyttöpäätetyötä tekevä henkilö on itse mukana työpisteensä kehittämisessä ja korjaamisessa. Näyttöpäätetyö on merkittävää, kun sitä on vähintään 50 % työstä. Vaarojen ja haittojen tunnistaminen tehdään jo työpisteen suunnitteluvaiheessa. Tukija liikuntaelinsairauksia ajatellen on oikeanlaisilla kalusteilla ja laitteilla tärkeä merkitys sairauksien puhkeamisen ehkäisemisessä ja myös hoidossa. Työnantajan velvollisuudet Työpisteiden arviointi ottaen erityisesti huomioon näölle aiheutuvat vaarat sekä haitallisen fyysisen ja henkisen kuormituksen. Ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin työn ja työpisteiden järjestämiseksi sellaisiksi, ettei työstä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle. Fyysisen ja henkisen kuormituksen vähentämiseksi järjestää työnteko siten, että tauot keskeyttävät säännöllisesti päivittäisen näyttöpäätetyön. Järjestää näyttöpäätetyötä aloittaessa tai työpisteen järjestelyjen muuttuessa työntekijöille riittävästi opetusta ja ohjausta. Näön- ja silmientarkastuksen järjestäminen työterveyshuollon mukaisesti. Muita työpaikalla tehtäviä toimenpiteitä: Riskien kartoitus esim. Näppärän avulla (liite 2). Riskien kartoitus tulisi tehdä jokaisella työpaikalla ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin työolojen parantamiseksi. Riskien kartoitukseen osallistuu sekä työntekijä että työnantaja. Riskien hallinta on osa työpaikan toimintaa ja työpaikalla sitä seurataan yhdessä työterveyshuollon kanssa. Työpaikalla kartoitetaan kunkin työpisteen sopivuus työntekijälle. Tähän pystyy myös työntekijä itse. Koulutus ja ohjaus uuden työntekijän tullessa näyttöpäätetyöhön, työpisteen järjestelyjen muuttuessa ja uusia kalusteita hankittaessa. Oireiden ilmaantuessa on tehtävä uusi riskien kartoitus, työpisteen sopivuuden tarkistaminen ja tarvittaessa otetaan yhteys esimieheen tai työterveyshuoltoon. Fyysiset rasitusongelmat Tietotyö ei ole ruumiillisesti raskasta, mutta voi aiheuttaa fyysisiä rasitusongelmia. Tauottomaan, ylipitkään tietokoneella työskentelyyn voi liittyä oireita, kuten ranteen kipeytymistä, silmien väsymistä, päänsärkyä tai selän väsymistä. Nopein tapa estää rasitusoireita on pitää tauko riittävän usein sekä rentouttaa lihakset. Työterveyshuollosta saa myös jumppaohjeita, joita voi tehdä työpäivän aikana. Ne virkistävät ja parantavat oloa. Jokaisen toimistotyötä tekevän työntekijän on syytä tarkastaa oma työpiste, jotta rasitusongelmat voitaisiin välttää. Erittäin hyvä keino on tehdä se Näppärän (liite 2) avulla. 14

15 2.3 NOSTOT JA SIIRROT Työturvallisuuslaissa on määritelty, että terveydelle haitalliset käsin tehtävät nostot ja siirrot, kun niitä ei voi välttää tai keventää apuvälinein, on tehtävä mahdollisimman turvallisiksi. Sen mukaan työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin järjestelyihin tai asianmukaisia mekaanisia apuvälineitä tarjoamalla korvattava käsin tapahtuvat nostot. Työnantajan on siis huolehdittava haittojen ja vaarojen vähentämisestä sekä riittävästä nosto-opetuksesta. Työntekijän velvoite on omaehtoinen huolenpito kunnostaan. Nosto- ja siirtotöiden arviointi Työnantajalla on nosto- ja siirtotöiden vaarojen selvittämis- ja arviointivelvoite. Terveydellisten riskitekijöiden tunnistaminen tehdään yhteistyössä työnantajan, työntekijöiden, työsuojelu- ja työterveyshuoltohenkilöstön kanssa. Tunnistamisessa voidaan käyttää myös apuna ulkopuolisia asiantuntijoita. Kun työpaikkaselvitys on tehty, voidaan esittää perusteet tarvittaville toimenpiteille suunniteltaessa nosto- ja siirtotyöpisteitä sekä valittaessa työhön soveltuvia menetelmiä ja välineitä. Mikäli olosuhteet muuttuvat selvästi tulee vaarojen selvittäminen ja arviointi tehdä uudelleen. Taakan noston kuormittavuus ja terveysvaarat riippuvat monista tekijöistä, joita on lueteltu seuraavaksi. Taakkaan ja ympäristöön liittyvien kuormitustekijöiden arviointi 1. Taakan paino: Liian suuri paino on riskitekijä. 2. Sijainti ja koko: Mitä kauempana taakan painopiste on vartalosta, sitä suurempi on kuormitus ja tapaturmariski. 3. Toistuvuus: Väsymys heikentää hallittua lihastoimintaa nostojen aikana. 4. Muoto ja käsiteltävyys: Tukeva ote on tärkeä. 5. Nostopaikan tila: Ahdas tila rajoittaa hyvän asennon käyttöä nostossa. 6. Ympäristötekijät: Vuodenaikavaihtelut, lämpötila, kosteus, melu, liukas alusta. Työntekijään liittyvien riskien arviointi 1. Sukupuoli: Naisten nostovoima (käsien ja vartalon) on keskimäärin n. 60 % miesten vastaavasta. 2. Ikä: Fyysinen toimintakyky alenee iän mukana, mutta muutoksia voidaan säännöllisellä liikunnalla myöhentää. 3. Pituus ja paino: Nostajan oma paino voi olla merkittävä taakka nostosuorituksissa, pituus voi lisätä nostokuormitusta erityisesti raajoissa ote-etäisyyksien ja vipuvarsien kasvaessa. 4. Nostotekniikka: Dynaamisissa nostoissa liikenopeus ja kiihtyvyys ovat kuormitusta lisääviä tekijöitä kannatteluun verrattuna. 5. Kokemus: Harjoitus ja harjaantuminen vähentävät kuormitusriskejä. 6. Lihasvoima: Hyvällä lihasvoimalla ei rasitu niin nopeasti kuin heikolla, lihaskunto parantaa nostojen turvallisuutta ja vähentää nostotyön riskejä. 15

16 Opetus ja harjaannuttaminen Taakkojen käsittelyyn liittyvä opetus ja harjaannuttaminen on jatkuva prosessi. Käytännön tietoa nostotekniikoista ja terveysriskien arvioinnista on esim. Työterveyslaitoksen julkaisemissa oppaissa. Nostaminen tulisi sisällyttää työnopastukseen, mutta myös kokeneiden työntekijöiden on hyvä kerrata nostamisen ohjeita. Seuraava kuva kertoo mitä nostotyötä tekevän työntekijän on hyvä pitää mielessä. Apuvälineet Nostojen helpottamiseksi työntekijöiden käyttöön annetaan asianmukaisia noston ja siirron apuvälineitä. Vaihtelevat taakkojen käsittelytapahtumat edellyttävät usein käyttösovelluksiltaan tiettyyn nostoon ja taakkaan sopivan apuvälineen valintaa. Apuvälineiden käyttöön järjestetään koulutusta, sillä uudet apuvälineet jäävät usein käyttämättä, jollei niiden toimintaa tunneta riittävän hyvin. Työntekijöillä on velvollisuus käyttää saatavilla olevia apuvälineitä huomioiden työn kuormitusriskit sekä oma ja toisten terveys ja turvallisuus. Henkilönostoihin saa käyttää ainoastaan niihin suunniteltuja, valmistettuja, hyväksyttyjä ja tarkastettuja nostolaitteita ja apuvälineitä. Noston suunnittelu Karsi turhat nostot ja siirrot. Käytä siirroissa apuvälineitä. Suunnittele nosto niin, ettei vartaloa tarvitse taivuttaa tai kiertää noston yhteydessä. Pyydä apua muilta työntekijöiltä hankalissa ja painavissa nostoissa. Hyvä nostokorkeus on rystystasolla. Vältä lattiatasolla tai hartiatason yläpuolella tehtäviä nostoja. Mieti voitko käyttää jotain apuvälinettä nostossa. Huolehdi riittävästä valaistuksesta koko matkalla. Huolehdi, että nostoon ja siirtoon on riittävästi tilaa. 16

17 Pidä huolta lattian järjestyksestä ja siisteydestä, ettet kompastu tai liukastu. Portaat ja liuskat lisäävät vaaraa. Noston alussa ja lopussa ei saa olla esteitä. Pidä selkä- ja vatsalihakset hyvässä kunnossa Oikea nostotapa Nosta tasaiselta, tukevalta ja pitävältä alustalta. Mene lähelle nostettavaa. Ota tukeva asento, jalat haara-asennossa, jalkapohjat tasaisesti alustassa. Ota tukeva ote taakasta. Käytä jalkalihaksia ja pidä selkä suorana. Kumara asento rasittaa selkää. Nosta tasaisella voimalla niin, että nostettava on lähellä vartaloa. Älä tempaise! Käytä hyväksesi vartalon liike-energiaa. 3. TYÖTAPATURMAT JA AMMATTITAUDIT Kunnollisella työhön perehdyttämisellä uusi työntekijä oppii tekemään työnsä oikein, turvallisesti ja tehokkaasti. Hyvän järjestyksen ja siisteyden ylläpito parantaa aina työturvallisuutta ja tuottavuutta. Koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö opastetaan huolellisesti. Työnantaja huolehtii siitä, että koneen virheellinen käyttökään ei voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Työnantajan velvollisuutena on varmistaa, että johdon sitoutuminen on vahvaa, työntekijöiden osallistuminen on aktiivista ja että johtaminen on hyvin organisoitu. Työntekijöiden velvollisuutena on tehdä aktiivisesti yhteistyötä työnantajan kanssa torjuntatoimenpiteitä toteutettaessa, noudattaa koulutuksesta saatuja ohjeita ja huolehtia omasta ja työtovereidensa terveydestä ja turvallisuudesta. Tapaturmien ehkäisemiseksi on noudatettava annettuja työskentelyohjeita, ilmoitettava havaituista puutteista ja vioista esimiehelle, selvitettävä itselle ensiaputarvikkeiden sijainti ja niiden käyttö sekä hankittava peruselvytystaidot ja ylläpidettävä niitä. Reisjärven kunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu yhteistyössä työsuojeluorganisaation kanssa. Suunnitelman mukaisesti toteutetaan kunnassa työterveyshuoltoa ja ennaltaehkäistään ammattitauteja ja työperäisiä riskejä (kuten kemialliset, biologiset ja fysikaaliset altisteet). 3.1 TYÖTAPATURMA Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ennalta arvaamatonta ja ulkoisen tekijän aiheuttamaa tapahtumaa, josta on seurauksena vamma tai sairaus. Äkillisyys tarkoittaa tapahtuman yhtäkkisyyttä ja nopeutta (esim. kaatuminen, putoaminen tai törmäys). Ennalta arvaamattomuus tarkoittaa, että tapaturma sattuu työntekijän tahtomatta eli se on odottamaton ja yllättävä tapahtuma. Ulkoisella tekijällä tarkoitetaan vahingoittuneesta riippumatonta seikkaa, joka aiheuttaa vahingon, esim. päälle kaatuva esine tai käteen osuva terävä esine. Tapaturman tulee sattua joko työssä eli työtä tehdessä tai työstä johtuvissa olosuhteissa (työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, matkalla asunnosta työpaikalle tai päinvastoin 17

18 tai työntekijän ollessa työnantajan asioilla). Myös työntekijälle hänen yrittäessään varjella tai pelastaa työnantajansa omaisuutta tai työtoimintansa yhteydessä ihmishenkeä sattunut tapaturma korvataan. Varsinaisen tapaturman lisäksi työtapaturmana korvataan myös vamma, joka on syntynyt lyhyenä, enintään yhden vuorokauden pituisena aikana ja jota ei korvata ammattitautina. Tällainen vamma on esim. työliikkeen yhteydessä tapahtunut lihaksen tai jänteen kipeytyminen. Tapaturmana korvataan niin ikään pahoinpitelystä tai muusta toisen henkilön tahallisesta teosta aiheutunut vamma tai sairaus. Työntekijän velvoitteet tapaturman sattuessa Hakeudu hoitoon välittömästi, jos vamma on vakava ja ryhdy vasta sitten muihin toimenpiteisiin. Jos vamma ei ole vakava, hakeudu työterveyshuoltoon ja ilmoita tapaturmasta esimiehellesi. Jos työterveyshuolto ei ole käytettävissä, hakeudu päivystävän lääkärin vastaanotolle Työtapaturmankorvauksen haku käynnistyy, kun työnantajasi lähettää vakuutuslaitokselleen tapaturma/ammattitauti-ilmoituksen (liite 3). Pidä huoli, että työnantajasi saa kaikki tarpeelliset tiedot ilmoituksen täyttämistä varten ja varmista, että työnantajasi on täyttänyt ja lähettänyt ilmoituksen. Se on tehtävä mahdollisimman pian tapaturman sattumisen jälkeen. Varmista myös, että työnantaja on ilmoittanut vakavista tapaturmista työsuojelupiiriin. Vakuutuslaitos tarvitsee korvauspäätöksen tekoa varten myös lääkärintodistuksen, jonka hoitava lääkäri lähettää suoraan vakuutuslaitokseen. Työntekijän velvoitteet läheltä piti - tilanteessa Jos sinulle sattui tai huomaat, että sinulle olisi voinut sattua tapaturma jotain työtä tehdessä, täytä silloin vaara- ja uhkatilanneilmoitus (liite 1) ja palauta se esimiehellesi. Ilmoitus on tärkeä, jotta voidaan vastaisuudessa puuttua ja poistaa epäkohtia tai muuttaa toimintatapoja, ettei sitä oikeaa työtapaturmaa sattuisi AMMATTITAUTI Ammattitauti on sairaus, joka todennäköisesti on pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä työssä. Ammattitautiasetuksessa on luettelo yleisimmistä ammattitaudeiksi katsottavista sairauksista ja niitä aiheuttavista tekijöistä. Luettelo ei ole tyhjentävä eikä rajoittava, vaan sairaus voidaan korvata ammattitautina, jos syy-yhteys altistavaan tekijään on osoitettavissa riittävällä todennäköisyydellä. Ammattitaudin korvaa se vakuutuslaitos, jonka vakuuttamassa työssä työntekijä on viimeksi altistunut. 18

19 Työntekijän velvoitteet ammattitautiepäilyssä Jos epäilet, että sinulla on työperäinen ammattitauti, niin ota yhteyttä työterveyshuoltoon. Kun työterveyslääkäri toteaa ammattitautiepäilyn, on siitä ilmoitettava lähimmälle esimiehelle ja työterveyshuolto jatkaa asian käsittelyä. Työterveyslääkäri antaa ohjeet mahdollisiin jatkotutkimuksiin menosta. 4. TOIMINTAOHJEIDEN TOIMEENPANO Nämä toimintaohjeet ja siihen liittyvät lomakkeet käydään läpi jokaisessa Reisjärven kunnan työyksikössä esimiehen, työsuojeluhenkilön ja työterveyshuollon kanssa. Yksikkökohtaiset ohjeet tarkistetaan samassa yhteydessä. Riski- ja vaaratilanteiden kartoitus tarkistetaan tarvittaessa ja erityisesti työterveyshuollon työpaikkakäynneillä ja tarkastuksissa. Vaara- ja uhkatilanneilmoitukset käsitellään ensisijaisesti työyksiköiden henkilöstöpalavereissa mahdollisimman pian ilmoituksen teon jälkeen ja tarvittaessa ryhdytään jatkotoimenpiteisiin. LIITTEET LIITE 1, Vaara- ja uhkatilanneilmoitus LIITE 2, Näppärä LIITE 3, Tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitus 19

20 kliite 1 ILMOITUS VAARA- TAI UHKATILATILANTEESTA TYÖNTEKIJÄÄ KOHTAAN Toimitetaan työsuojeluvaltuutetulle Täytetään tekstaten! Työpaikka LUOTTAMUKSELLINEN Puhelin Osoite Tapahtumapaikka Tapahtuma-aika Vahingoittunut / uhattu Tehtävänimike Tehtävässäoloaika Silminnäkijät TIEDOT UHKAKÄYTTÄYTYJÄSTÄ asiakas asiakkaan omainen työtoveri oppilas potilas joku muu sukupuoli mies nainen ikä Onko tiedossa aikaisempia uhkakäyttäytymisiä? SELOSTUS TAPAHTUNEESTA Minkälaisessa tilanteessa vaara- tai uhkatilanne on tapahtunut? (Lisätietoja voi kirjoittaa paperin kääntöpuolelle.) Uhkakäyttäytymisen muoto Oliko tapahtumahetkellä työpaikalla muita? Onko tapahtuneesta seurannut ruumiillisia vammoja? Ei ole Kyllä, millaisia? Onko tapahtumasta seurannut henkisiä vammoja? Ei ole Kyllä, millaisia? Tapahtumasta on otettu yhteyttä Muuta Työsuojeluvaltuutettuun Työterveyshuoltoon Poliisiin Muualle, mihin Asiaa on käsitelty työyhteisössä Mitä jatkotoimenpiteitä on tehty tapahtuman johdosta? PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET / 200 uhatun allekirj. työnantaja, esimies

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä Tietoa sosiaali- ja terveysalalle Ennakoi väkivaltaa työssä Sisältö Etusivu... 3 1. Vaarojen tunnistaminen... 4 1.1. Mitä vaaroja on... 4 2. Vaarojen Ennakointi... 5 2.1. Työympäristön järjestelyt... 6

Lisätiedot

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä

Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 23 Käsin tehtävät nostot ja siirrot työssä TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Asiantuntijat: sosiaali- ja terveysministeriöstä Toivo Niskanen, Hannu Stålhammar ja Tarja Kantolahti

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Selvityksen perusteella työnantajan on suunniteltava nosto- ja siirtotyöpisteet sekä valittava työhön soveltuvat työmenetelmät ja työvälineet.

Selvityksen perusteella työnantajan on suunniteltava nosto- ja siirtotyöpisteet sekä valittava työhön soveltuvat työmenetelmät ja työvälineet. TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRI Käsin tehtävät nostot ja siirrot Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat merkittävin työstä poissaoloja aiheuttava syy. Vähintään joka neljäs työtapaturma sattuu nostamisen

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ

Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Työpaikkaväkivallan torjunta TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ Tilanne yllättää tutustu näihin ohjeisiin huolella ja tiedät miten toimia. Tieto antaa varmuutta ja auttaa ehkäisemään vaara- ja uhkatilanteiden toteutumista.

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 11/2005 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU HIUSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2458-9 (nid.) ISBN 952-13-2459-7 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1 Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Sisällysluettelo Näyttöpäätetyö kuormittaa... 3 Haittojen ja vaarojen selvittäminen sekä riskien arviointi... 3 Työnteon järjestäminen...

Lisätiedot

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma Sosiaalisen median työkäyttö Työsuojelunäkökulma Sisällysluettelo Some ja työ....................................... 3 Suunnitellen someen................................... 4 Ohjeet ja säännöt....................................

Lisätiedot

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k

Askelia opintopolulla. Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila. sam k Askelia opintopolulla Anna Buss, Nelli Karkkunen, Sini-Meri Lehtinen, Marika Nordlund ja Veli-Matti Taskila sam k JULKAISUT 2008 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2008 Tekstit:

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

Toimi turvallisesti. Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville

Toimi turvallisesti. Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville Toimi turvallisesti Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville Toimi turvallisesti Toimintaohjeita yksityisellä turvallisuusalalla työskenteleville Julkaisija: Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS

KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN OPAS OPINTIE ON JOSKUS KUOPPAINEN. SIKSI TARVITAAN HEITÄ, JOTKA TASOITTAVAT TIETÄ. Jokaisella lapsella on oikeus oppia. Toisilta oppiminen vaatii kuitenkin tavallistakin suurempia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot