PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta"

Transkriptio

1 PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

2 Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki puh faksi (09) Työterveyslaitos ja kirjoittajat 2011 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Sosiaali- ja terveysministeriö on tukenut tämän oppaan kirjoittamista ja kansion tuottamista. Toimitus: Anna-Liisa Karhula Graafinen suunnittelu ja taitto: Tuula Solasaari ISBN kirja ISBN PDF Suomen Printman Oy, Hyvinkää 2011

3 Pienyrityksen työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Panu Oksa Jorma Lappalainen Mika Liuhamo Paula Naumanen Mika Nyberg Minna Savinainen Jarmo Vorne Työterveyslaitos

4 Sisältö Turvallisessa yrityksessä on terveellistä työskennellä 3 1. Mitä hyötyä riskinarvioinnista? 4 2. Kenen vastuu? 5 3. Miten tehdään ensimmäinen riskinarvionti? 6 Riskienarvioinnin eteneminen 6 Vaarojen/riskien tunnistaminen 6 Sarakemerkinnät Riskien tunnistus -lomakkeessa 7 Riskien tunnistus -lomake 8 Riskien tunnistamisen apukysymyksiä 9 Kehittämisohjelma/riskienhallinta-lomake 12 Toimenpiteet kirjataan Kehittämisohjelma/riskienhallinta-lomakkeelle 13 Työterveyshuollon työpaikkakäyntiraportti -lomake 14 Työterveyshuollon työpaikkakäyntiraportti 15 Riskienhallinnan toteuttaminen ja seuranta Miten tehdään työsuojelun toimintaohjelma? 17 Työsuojelu on osa yrityksen arkea 17 Työturvallisuuden ja työterveyden vuosikello 18 Työsuojelun toimintaohjelma -lomake 20 Työsuojelun toimintaohjelma -lomakkeen täyttäminen Miten riskinarviointi ja työpaikkaselvitys toistetaan? Keinoja tunnistettujen riskien torjumiseksi Kemikaalien luettelointi 26 Kemikaaliluettelon täyttöohje 27 Kemikaaliluettelo Mistä lisätietoa? 29 Verkkosivuja 29 Kirjallisuutta 30 Termien selitykset 31 2

5 Turvallisessa yrityksessä on terveellistä työskennellä Pientyöpaikat ja työterveyshuolto voivat yhdessä toteuttaa ja tehostaa työpaikan riskien/terveysvaarojen tunnistamista ja hallitsemista. Oppaan tarkoituksena on auttaa yritystä arvioimaan riskejä työturvallisuuslain edellyttämällä tavalla ja tekemään samanaikaisesti työpaikkaselvityksen työterveyshuollon kanssa. Yhteistyön avulla päästään parempaan lopputulokseen ja voidaan lisäksi säästää aikaa ja voimavaroja. Aloitteen voi tehdä yritys tai työterveyshuolto, oleellista on yhdessä tekeminen. Lopputuloksena on työpaikka, jossa turvallisuus- ja terveysriskit ovat hallinnassa, työntekijät voivat hyvin ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa on sujuvaa. Työterveyshuollossa oppaassa kuvattu pienyrityksen työturvallisuus- ja työterveysriskien hallintamallin mukainen työpaikkaselvitys palvelee myös muuta työpaikan tarpeista lähtevää hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista toimintaa. Tämän mallin mukaan yhteistyössä toteutettu työpaikkakäynti on osa työterveyshuollon perusselvitystä, jonka pohjalta muu työterveyshuoltotoiminta suunnitellaan. Opas ja siihen liittyvä kansio on tarkoitettu ensisijaisesti yrityksille, joilla on alle 20 työntekijää. Opasta ovat olleet ideoimassa ja kehittämässä kirjoittajien lisäksi työturvallisuuden ja työterveyshuollon asiantuntijat Työterveyslaitoksesta Rauno Pääkkönen, Jukka Uitti ja Jorma Mäkitalo sekä toimitustyössä Anna-Liisa Karhula Kelasta Arto Laine ja Marja Toivonen sosiaali- ja terveysministeriöstä seurantaryhmässä Heikki Savolainen ja Helena Kalliolinna Oriveden terveyskeskuksen työterveyshuollosta Orivedeltä Tiina Lehto ja Tuija Penttilä sekä seurantaryhmässä Sari Mäkinen Tullinkulman Työterveydestä Tampereelta Sanna Matinheikki, Paula Parkkinen ja Pentti Toivonen sekä seurantaryhmässä Susanna Niinimäki Satakunnan Terveyspalveluista Noormarkun toimipisteestä Porista Petri Kiippa ja Tiina Rantanen sekä seurantaryhmässä Tuula-Maria Asikainen. Toimintaa ja lomakkeita koekäytettiin mukana olleiden työterveyshuoltojen asiakasyrityksissä. Kiitokset erityisesti kaikille mukana olleille työterveyshuolloille ja yrityksille myötämielisyydestä ja kehittävistä kommenteista! Opas on käsitelty STM:n työterveyshuollon neuvottelukunnassa ja työsuojeluneuvottelukunnassa Oppaan mukaista käytäntöä sovelletaan Kelan työterveyshuollon korvaustoiminnassa, kun toiminta on toteutettu osana hyvää työterveyshuoltokäytäntöä. Kirjoittajat 3

6 1. Mitä hyötyä riskinarvioinnista? Turvallisessa työpaikassa on mukavaa ja tehokasta tehdä töitä! Riskinarviointi on hyödyllistä, koska tunnistamatonta riskiä ei voi hallita tunnistettua riskiä voi hallita tai sen voi jopa poistaa. Siten työpaikalla on vähemmän vaaratilanteita ja kuormitusta ja ajan mittaan vähemmän tapaturmia, sairauksia ja poissaoloja. Erilaisissa yritysten välisissä sopimustilanteissa voivat yritykset edellyttää toisiltaan vastuullisen toiminnan osoituksena esimerkiksi voimassa olevaa riskienhallintaohjelmaa, työsuojelun toimintaohjelmaa tai työterveyshuoltosopimusta. Yritysasiakas voi vaatia riskinarviointia alihankkijanaan toimivalta yritykseltä oman laatujärjestelmänsä takia. Työsuojelutarkastaja haluaa käydessään nähdä riskinarvioinnin, koska Työturvallisuuslaki (783/2002) edellyttää sellaisen jokaiselta yritykseltä. Yrityksen työterveyshuoltotyöstä työsuojelutarkastaja haluaa nähtäväkseen usein sopimuksen, toimintasuunnitelman ja työpaikkaselvityksen. Jokaisen yrityksen on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto (Työterveyshuoltolaki 1383/2001). Säilytä lomakkeet kansiossa tai tietokoneella! Käytännöllistä on säilyttää täytetyt riskinarviointilomakkeet yrityksen Työturvallisuus- ja työterveyskansiossa ja/tai sähköisinä tiedostoina työpaikan tietokoneella, jonne työntekijöilläkin on pääsy. Samaan kansioon sopivat myös yrityksen käyttöturvallisuustiedotteet muut työturvallisuus- ja työterveysasiakirjat (kuten viranomaisten työpaikasta tekemät tarkastuslausunnot) työterveyshuoltosopimus ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja työpaikkaselvitysraportti. Kansio toimii samalla uuden työntekijän perehdytyksen apuna! 4

7 2. Kenen vastuu? Työturvallisuuslaki (738/2002) velvottaa työnantajaa tekemään itse tai asiantuntijoiden avulla yrityksen riskinarvioinnin ja yhdessä työntekijöidensä kanssa työsuojelun toimintaohjelman. Työnantajan on toisaalta työterveyshuoltolain (1383/2001) velvoittamana teetettävä työterveyshuollon avulla yrityksensä työpaikkaselvitys. Tähän työterveyshuolto kysyy työpaikalta tietoja työstä, työolosuhteista, ammattitaudeista, työtapaturmista ja vastaavista seikoista, joita tarvitaan terveydellisten vaarojen ja kuormitusten arviointiin. Työnantaja vastaa riskinarvoinnin tekemisestä ja toimenpiteistä! Koska riskinarviointi ja työpaikkaselvitys tähtäävät samaan päämäärään eli vaarojen ja kuormitusten tunnistamiseen ja hallitsemiseen, on ne luontevaa yhdistää ja tehdä yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyönä. Työterveyshuolto on velvollinen arvoimaan vaarojen ja kuormitusten terveydellisen merkityksen eli työntekijöiden sairastumisriskin! Jos yritys tekee riskinarvioinnin ilman työterveyshuollon apua, on lopputulos annettava työterveyshuollon käyttöön työpaikkaselvityksen tekoa varten. Näin vältytään osittain päällekkäiseltä työtä. Selvitykset yhdessä tekemällä lopputulos voi kuitenkin olla parempi. Yritys työterveyshuolto-yhteistyö Toimenpiteiden kirjaaminen Vaarojen/riskien tunnistaminen Terveellinen, turvallinen työpaikka Korjaustoimenpiteet Seuranta 5

8 3. Miten tehdään ensimmäinen riskinarvionti ja työpaikkaselvitys yhteistyössä työterveyshuollon kanssa? Aloitteen voi tehdä yritys itse ja pyytää työterveyshuoltoa mukaan. Myös työterveyshuolto voi olla aloitteellinen, tarjota yritykselle tehtäväksi riskiarvionti ja samalla työpaikkaselvitys. Lomakkeet voi täyttää paperisina tai sähköisinä tietokoneella. Riskiarviointi ei lopu koskaan, vaan se on jatkuvaa toimintaa työpaikkaselvityksen tavoin! Arviointia seuraa korjaustoimet ja tilanteen tarkastus tai uusi arviointi puolen vuoden tai vuoden kuluttua. Työterveyshuoltoa tiedotetaan uuden arvioinnin tuloksesta. Riskinarvioinnin eteneminen Varatkaa aikaa ensimmäisellä kerralla noin kaksi tuntia. Mukana on hyvä olla yrittäjän/toimitusjohtajan lisäksi mielellään kaikki työntekijät ja työterveyshuollosta työterveyshoitaja ja/tai työterveyslääkäri. Jos fyysiset tai psyykkiset kuormitustekijät painottuvat, voi työterveyshuollosta mukana olla myös työfysioterapeutti tai työterveyspsykologi. Vaarojen/riskien tunnistaminen Sovittuna ajankohtana riskinarviointiryhmä kokoontuu sopimaan toiminnan kulusta ja tutustumaan täytettäviin lomakkeisiin. Alkupalaverin jälkeen ryhmä kiertää työpaikalla ja jokainen ryhmäläinen havainnoi lomakkeen kanssa työpaikan olosuhteita. Vaihtuvien ja liikkuvien töiden riskejä käydään läpi tekijöiden kanssa keskustellen. Tarvittaessa riskeihin tutustutaan tarkemmin sopivassa tilaisuudessa. Kierroksen jälkeen Riskien tunnistus -lomake (ks. s. 8) täytetään yhdessä keskustellen pöydän ääressä. Asioiden käsittelyä nopeuttaa, jos työpaikan väki on jo edeltäkäsin käynyt riskit läpi apukysymysten avulla (s. 9 12). 6

9 Sarakemerkinnät Riskien tunnistus -lomakkeessa Merkintävaihtoehtoja on V = välittömästi korjattava K = kehitettävä, korjattava S = seurattava, silmällä pidettävä OK = kunnossa, hallinnassa E = ei esiinny. Riskien tunnistuslomakkeen avulla havaitaan ja arvioidaan työpaikan kuormitus ja vaaratekijät ja määritetään korjausten kiireellisyys! Sarakkeita on kolme. Ensimmäiseen sarakkeeseen merkitään kiirellisesti korjattavat isot riskit: V = välittömästi korjattava = kun tunnistetaan merkittävä korjausta vaativa riski. Toiseen sarakkeeseen merkitään tunnistetut edellistä vähäisemmät riskit: K = kehitettävä, korjattava = kun tunnistetaan korjausta tai kehittämistä vaativa vähäisempi riski S = seurattava, = jos tunnistettu riski on hallinsilmällä pidettävä nassa, mutta vaatii silmälläpitoa ja seurantaa. Kolmanteen sarakkeeseen merkitään kunnossa olevat asiat: OK = kunnossa/hallinnassa = kun kysytty asia ei vaadi toimenpiteitä E = ei esiinny = kun asiaa tai ongelmaa ei esiinny työpaikalla tai asia tai ongelma ei koske tätä työpaikkaa. 7

10 Riskien tunnistus -lomake Riskien tunnistus Yrityksen nimi ja yhteystiedot Arvion tekijät ja pvm Kommentteja ja lisätietoa 1.2. KONEET JA TYÖKALUT Henkilökohtaiset suojaimet käyttö, kunto, huolto Koneiden, työvälineiden kunto Hallintalaitteet ja hätäpysäyttimet Kiinteät suojukset ja turvalaitteet Tarkastukset ja huollot nosturit ja nostoapuvälineet määräaikaistarkastukset 1. TYÖOLOSUHTEET 1.1. TYÖYMPÄRISTÖ Työilman epäpuhtaudet liuotinhöyryt, huurut pölyt homeet, bakteerit, virukset Lämpöolosuhteet Vaatii välitöntä korjausta = V lämpötila vetoisuus kosteus Ilmanvaihto riittävyys kohdepoistot Valaistus Melu Tärinä Paloturvallisuus syttymisvaaroja alkusammuttimet, poistumistiet Sähköjohdot ja -laitteet Siisteys ja järjestys työpisteissä Kulkutiet vapaat kaatuminen, kompastuminen, Liukastuminen Tavaraliikenne, muu liikenne Putoamisvaarat Esineiden putoamisvaarat Terävät esineet (haavat) Henkilöstötilat Kehitettävä = K Seurattava = S Kunnossa = OK Ei esiinny = E 1.3. TYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT TERVEYDELLE HAITALLISET KEMIKAALIT Altistuminen kemiallisille haitoille Käyttöturvallisuustiedotteet Kemikaalien säilytys 2. KUORMITUSTEKIJÄT JA TOIMINTATAVAT 2.1. RUUMIILLINEN KUORMITUS Käsin tehtävät nostot ja siirrot Työasennot Toistoliikkeet Näyttöpäätetyö 2.2. HENKINEN KUORMITUS Työn määrä Työn mielekkyys Esimies-alaissuhteet Pitkät työpäivät Työn hallinta Palaute ja vuorovaikutus Työyhteisön ilmapiiri, työtoverit Väkivallan uhka/hallinta Epäasiallinen kohtelu, häirintä 2.3. TOIMINTATAVAT Perehdytys Ensiapuvalmius Muutokset työssä 3. MUUT VAARAT/HAITAT 8

11 Riskien tunnistamisen apukysymyksiä 1. TYÖOLOSUHTEET 1.1. Työympäristö Työilman epäpuhtaudet Lämpöolosuhteet Ilmanvaihto Valaistus Melu Tärinä Paloturvallisuus Sähköjohdot ja -laitteet Siisteys ja järjestys Kulkutiet Tavaraliikenne, muu liikenne Putoamisvaarat Esineiden putoamisvaarat Terävät esineet (haavat) Henkilöstötilat Jos ilmassa esiintyy epäpuhtauksia, selvitetään pitoisuudet ja altistuminen. Onko lämpötila työtiloissa niin mukava kuin mahdollista? Jos lämpötila koetaan epämukavana, se alentaa työviihtyvyyttä. Kiinnitä huomiota järjestelmän huoltoon, kunnossapitoon, säädettävyyteen ja käyttöön mm. pölyjen ja kemikaalien aiheuttamien riskien hallinnassa. Onko yleis- ja kohdevalaistus riittävä työn vaatimuksiin nähden? Valaistustasoa ei tarvitse mitata, aistinvarainen arviointi riittää. Kuuluuko normaali puhe 1 metrin pähän? Jos ei kuulu, niin melutaso voi olla yli 85 db ja silloin se on syytä mitata. Esiintyykö kokokehon tärinää ja käsitärinää? Koetaanko työpaikalla tärinäoireita? Onko palotarkastaja käynyt? Milloin? Miten tulitöihin on varauduttu? Onko kaluston huollot ja tarkastukset hoidettu? Ovatko poistumistiet vapaat esteistä? Onko pidetty paloharjoituksia? Ovatko sähköjohdot ja -laitteet ehjiä ja tarvitaanko työskentelyyn jatkojohtoja? Säilytetäänkö työvälineet niille varatuilla paikoilla työpisteissä? Onko vaaraa aiheuttavat olosuhteet merkitty? Onko henkilö- ja tavaraliikenne erotettu toisistaan? Kiinnitä huomiota tikkaisiin, työskentelytasoihin, monttuihin, turvavaljaisiin, esteisiin ja varoitusmerkintöihin. Kiinnitä huomiota telineiden, lavojen ja muiden nostoalustojen kuntoon ja siihen, että ne on tarkistettu säännöllisesti. Työskennelläänkö eri tasoilla? Onko ollut tapaturmia? Ovatko WC-, peseytymis-, pukeutumis- ja ruokailutilat tarkoituksenmukaiset? 9

12 1.2. Koneet ja työkalut Henkilökohtaiset suojaimet Koneiden, työvälineiden kunto Hallintalaitteet ja hätäpysäyttimet Kiinteät suojukset ja turvalaitteet Tarkastukset ja huollot Onko käytössä kaikkien töiden aiheuttamien haitta ja vaaratekijöiden vaatimat suojaimet? Käytetäänkö niitä koko altistusaika? Tarvitsevatko suojaimet huoltamista? Miten suojainten vaatima huolto hoidetaan? Sopivatko suojaimet kaikille käyttäjille? Ovatko koneet päältäpäin katsoen kunnossa ja ehjät? Onko kone suunniteltu siihen tarkoitukseen, mihin sitä käytetään? Aiheuttaako kone jonkin vakavan tapaturmariskin? Onko koneessa CE-merkintä? Onko koneessa suomenkieliset käyttöohjeet? Näkyykö hallintalaitteista, mihin ne vaikuttavat tai mitä ne ohjaavat? Voiko kone käynnistyä tahattomasti? Onko estetty koneen tahaton käynnistyminen? Ovatko koneessa tarvittavat hallintalaitteet eli ohjaus- ja pysäytyslaitteet ja ovatko ne ehjiä ja toimivia (vrt. tarvittaessa valmistajan tai myyjän antamiin turvallisuusohjeisiin)? Ovatko kaikki liikkuvat osat niin suojattuja, etteivät työntekijät joudu kosketuksiin niiden kanssa (vrt. tarvittaessa valmistajan tai myyjän antamiin turvallisuusohjeisiin)? Onko laitteille tehty määräysten mukaiset käyttöönottotarkastukset ja huollot (ks.vna 403/2008, luku 5)? Onko laitteille tehty määräysten mukaiset määräaikaistarkastukset (ks. VNa 403/2008, luku 5)? 1.3. Työssä käytettävät terveydelle haitalliset kemikaalit Altistuminen kemiallisille Ketkä altistuvat ja kuinka suurelle pitoisuudelle haitoille verrattuna kemikaalille annettuun HTP-arvoon? Onko käytössä allergiaa tai syöpää aiheuttavia, perimälle tai ympäristölle vaarallisia kemikaaleja? Onko huomioitu erityisen herkät työntekijäryhmät, kuten odottavat äidit (heille altistumisrajat ovat usein matalammat)? Onko kannettomia astioita tai muita turhia altistumista lisääviä asioita tunnistettavissa? Onko kemikaaliluettelo ajan tasalla? Käyttöturvallisuus- Onko kaikista aineista ajantasaiset Käyttötiedotteet turvallisuustiedotteet työntekijöiden nähtävissä? Kemikaalien säilytys Onko purkeissa tarvittavat merkinnät? Ovatko eri kemikaalien säilytyspaikat asialliset? Onko kemikaalien hävittämisestä sovittu? 10

13 2. KUORMITUSTEKIJÄT JA TOIMINTATAVAT 2.1. Ruumiillinen kuormitus Käsin tehtävät nostot siirrot Työasennot Toistoliikkeet Näyttöpäätetyö 2.2. Henkinen kuormitus Työn määrä Työn mielekkyys Esimies-alaissuhteet Pitkät työpäivät Työn hallinta Palaute ja vuorovaikutus Työyhteisön ilmapiiri, työtoverit Väkivallan uhka/hallinta Ovatko esimiehen ja henkilöstön väliset suhteet toimivat? Onko työt mahdollista tehdä normaalin työajan puitteissa? Tehdäänkö yli 8 tunnin työpäiviä toistuvasti? Vastaako jokaisen osaaminen oman työn vaatimuksia? Onko työpaikalla huolehdittu osaamisen kehittämisestä? Onko jokaisella vaikutusmahdollisuuksia oman työnsä suorittamiseen ja sisältöön? Voivatko työntekijät osallistua oman työnsä muutosten, tavoitteiden ja työn sujumisen tarkasteluun ja kehittämiseen? Onko työpaikalla mahdollisuus keskusteluun ja palautteen antamiseen? Onko työyhteisön ilmapiiri hyvä? Miten yhteisöllisyys toteutuu työpaikalla? Esiintyykö työyhteisössä erimielisyyksiä tai riitatilanteita usein? Tulevatko kaikki toimeen toistensa kanssa? Esiintyykö työpaikalla väkivaltaa? Onko väkivallan hallintaan varauduttu suunnitelmallisesti? Käyttäydytäänkö työpaikalla asiallisesti? Onko häirin- tään ja uhkailuun varauduttu suunnitelmallisesti? Epäasiallinen kohtelu, häirintä 2.3. Toimintatavat Perehdytys Muutokset työssä Onko tietyissä työvaiheissa/tehtävissä esiintynyt ja erityistä rasitusta fyysisesti? Onko suunniteltu käsin tehtäviin nostoihin ja siirtoihin työ/apuvälineitä? Työskennelläänkö jossain tietyissä työvaiheissa pitkään hartiat koholla tai selkä kumarassa? Esiintyykö työssä samankaltaisia, pitkään jatkuvia työliikkeitä, toistotyötä? Onko käytössä tietokonetyöhön soveltuva työpiste (mielellään säädettävät työtuoli ja pöytä, riittävä valaistus, näppäimistö ja hiiri kunnossa, ei häikäisyjä)? Onko työtehtäviä itse kullakin sopivasti? Onko töitä liikaa tai liian vähän? Onko henkilöitä, jotka ovat vaarassa uupua työn paljouden vuoksi? Onko henkilöitä, joilla ei ole riittävästi töitä ja jotka ovat vaarassa pitkästyä? Kokevatko kaikki työnsä mielekkääksi ja tärkeäksi? Ovatko työn tavoitteet selvät? Kokevatko kaikki onnistuvansa työssään ja saavuttavansa itselleen tärkeitä asioita? Onko uuden työntekijän perehdyttämiseen kirjallista aineistoa ja sovittu perehdyttäjä? Ovatko työn muutokset aiheuttaneet fyysistä tai psyykkistä kuormitusta? 11

14 Kehittämisohjelma/riskienhallinta-lomake Riskienhallinta Kehittämisohjelma/riskienhallinta Korjaus- ja kehittämistoimenpiteet aikataulu vastuuhenkilö OK (Kirjoita tähän tunnistettu riski ja toimenpide.) (valmis/tehty, pvm kuittaus) Heti korjattavat/korjatut puutteet Työterveyshuollon toimenpiteet (terveystarkastukset, tietojenanto ja -ohjaus jne.) Ohjelma tarkistetaan/uusitaan, pvm päiväys Ohjelma on käsitelty yhteistoiminnassa työnantajan ja työntekijöiden kanssa. Tämän ohjelman toteutumisesta vastaa allekirjoittanut. omistajan/toimitusjohtajan allekirjoitus 12

15 Toimenpiteet kirjataan Kehittämisohjelma/riskienhallinta-lomakkeelle Riskien tunnistus -lomakkeesta (ks. s. 8) yrityksen ja työterveyshuollon edustajat poimivat yhdessä keskustellen kehittämistä, korjauksia ja seurantaa vaativat riskit. Joku heistä kirjoittaa ne tarkennettuina Riskienhallinta-lomakkeelle (s. 12). Työnantaja päättää toimenpiteistä! Työnantaja päättää, mitä ja miten viereisiin sarakkeisiin kirjataan seuranta- ja korjaustoimenpiteet, eli mitä riskeille aiotaan tehdä missä aikataulussa ja kuka vastaa toimenpiteiden toteuttamisesta. Korjattavat pikkupuutteet kirjoitetaan omaan kohtaansa. Yhdessä yrityksen kanssa suunnitellut ja työterveyshuollon tehtäväksi jäävät toimenpiteet, kuten tietojen anto ja ohjaus sovituista asioista, kirjataan omaan kohtaansa. Työntekijän osuus yhteistyössä Työntekijät ovat parhaita oman työnsä tuntijoita. He osallistuvat riskien arviointiin ja tuovat keskusteluun tietonsa myös esimerkiksi poikkeustilanteista. Työntekijät osallistuvat sovittujen toimenpiteiden toteutukseen. Toiminnallaan he ovat takuu turvallisesta työskentelystä ja turvallisesta työpaikasta. Työterveyshuollon osuus yhteistyössä Työterveyshuollon perustehtävä on tunnistettujen riskien terveydellisen merkityksen arviointi ja sen pohjalta tehtävä muun työterveyshuoltotoiminnan suunnittelu. Terveydellisen arvion tekemiseksi työterveyshuolto voi joutua esittämään lisä- tai erityisselvityksiä esimerkiksi mittauksia. Kun yrittäjä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa riskien hallintaohjelman, se on virallinen, työturvallisuuslain edellyttämä asiakirja! 13

16 Työterveyshuollon työpaikkakäyntiraportti -lomake Työterveyshuollon työpaikkakäyntiraportti Liittyy tehtyyn riskinarviointiin ja työpaikkaselvitykseen: Yritys Pvm Erityisen myönteisiksi asioiksi työpaikalla havaittiin: Työterveyshuolto on yhdessä työpaikan kanssa tehtyjen riskinarvioinnin ja työpaikkaselvityksen perusteella arvioinut terveydellisesti merkittäväksi vaaratekijöiksi ja kuormituksiksi seuraavat: Terveydelle haitallinen tekijä Voi aiheuttaa työntekijälle (= terveydellinen merkitys) Toimenpide-ehdotukset Vaarojen ja kuormitusten takia terveystarkastuksia edellyttävät työtehtävät Vaarojen ja kuormitusten takia tietojen antoa ja ohjausta (TANO) suositellaan työpaikalla tai terveystarkastuksen yhteydessä aihe/altiste kenelle/mikä työ Vaarojen ja kuormitusten takia työterveyshuolto suosittaa tehtäväksi mittauksia, suunnattuja selvityksiä tai erityisselvityksiä: Työterveyshuollon muita havaintoja ja suosituksia Seuranta ja yhteistyö Paikka ja aika Työterveyshoitaja/Työterveyslääkäri Yhteystiedot 14

17 Työterveyshuollon työpaikkakäyntiraportti Työterveyshuollon edustaja täyttää lomakkeen Työterveyshuollon työpaikkakäyntiraportti (s. 14). Siihen työterveyshuolto kirjoittaa tärkeät työpaikkaselvitykseen kuuluvat asiat kuten tunnistetut terveydelliset riskit ja niistä seuraavat suositukset. Näin työpaikalle jää raportti myös tehdystä lakisääteisestä työpaikkaselvityksestä. Työterveyshuollon työpaikkakäynti on osa jatkuvaa työpaikan kehittämistä! Työterveyshuolto kirjaa työpaikkakäyntiraporttiin työpaikan myönteisiä, ylläpidettäviä seikkoja ja tunnistetuista riskeistä ne, jotka edellyttävät terveydellisen merkityksensä takia seurantaa tai toimenpiteitä tai jotka edellyttävät lisäselvitystä kuten mittauksia ja muita erityisselvityksiä (s. 14). Lomakkeen sijasta työterveyshuolto voi käyttää muuta lomaketta tai esitystapaa. Työterveyshuolto voi tarvittaessa ottaa kantaa työpaikan olosuhteisiin lomakkeessa esitettyä laajemmin. Työpaikkaselvityksen perusteella työterveyshuolto laatii yhdessä työnantajan kanssa työterveyshuollon toimintasuunnitelman 3 5 vuodelle. Työpaikkaselvitys on perusta yrityksen työterveystyölle! 15

18 Riskienhallinnan toteuttaminen ja seuranta Toteutuneet toimenpiteet kuitataan aina! Riskienhallinta-lomakkeelle (s. 12) kirjatut vastuuhenkilöt kuittaavat toteutuneet toimenpiteet. Toteutumista seuraavat yrittäjä ja työntekijät yhdessä sovittuna ajankohtana tai viimeistään 6 12 kuukauden kuluttua. Ajankohdan he voivat merkitä lomakkeen lisäksi vuosikelloon (vuosikellosta lisää s. 18). Jos olosuhteissa ei ole tullut muutoksia, ei riskinarviointia tarvitse uusia eikä tehdä uutta kehittämisohjelmaa. Yrityksen on päivitettävä riskinarviointi, kun työt tai olosuhteet muuttuvat tai edellisen tekemisestä on yli 3 vuotta. Uutena, tärkeänä työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyöasiana on, että työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto yhteistyössä sopivat työpaikalla ja työterveyshuollossa noudatettavista käytännöistä, joilla työpaikka ja työterveyshuolto toteuttavat yhdessä työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea työpaikan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti (Laki sairausvakuutuslain 13 luvun 5 :n muuttamisesta 1056/2010). Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki -suunnitelma ja -toiminta ovat edellytys täyteen 60 prosentin ennalta ehkäisevän työterveyshuollon KELAkorvaustasoon! 16

19 4. Miten tehdään työsuojelun toimintaohjelma? Työsuojelun toimintaohjelmassa yrittäjä/toimitusjohtaja kuvaa lyhyesti yrityksen tavan toimia työturvallisuus- ja työterveysasioissa. Toimintaohjelmaan kirjataan myös toimijoiden nimet ja yhteystiedot. Työsuojelun toimintaohjelman tekevät yrittäjä ja työntekijät yhteistyössä keskustellen. Työterveyshuollon edustaja voidaan pyytää mukaan. Parhaiten suunnitelman teko ja lomakkeen täyttö sujuu, kun riskinarvioinnista on kulunut viikko tai pari. Työsuojelun toimintaohjelma = yrityksen työsuojelutoiminnan suunnitelma! Samalla yrittäjä ja työntekijät voivat tarkastella riskienhallintaohjelman toteutumista. Työsuojelu on osa yrityksen arkea Vuosittain toistuvia työterveyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita ovat esimerkiksi riskien arvioinnin, riskienhallintaohjelman ja työsuojelutoimintaoh jelman tarkistus ja tarvittaessa päivittäminen ajantasalle yhteydenpito työterveyshuoltoon ja työterveyshuol- Vuosikello ilmoitustaululla muistuttaa tulossa olevista toimenpiteistä! lon vuosisuunnitelman teko, työterveyshuollon toimintakertomuksen ja kelakorvausanomuksen tekeminen; Kela palauttaa yritykselle ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon käytetyistä, hyväksytyistä kuluista lainmukaisen osuuden mahdollisesti myös sovitut koulutus- tai virkistyspäivät. Jotta työturvallisuus- ja työterveysasiat pysyisivät työkiireidenkin aikana yrittäjän ja työntekijöiden mielessä, voi työpaikka käyttää vuosikelloa, johon merkitään sopivien kuukausien kohdalle suunnitellut toimenpiteet. 17

20 Työturvallisuuden ja työterveyden vuosikello Vuosikello on työpaikan työturvallisuuden ja työterveyden vuosisuunnitelma. Kelloon työpaikka sijoittaa tärkeimmät vuotuiset tapahtumat. Kello havainnollistaa työpaikan toimintaa ja antaa mahdollisuuden toiminnan läpinäkyvyyteen ja ennakointiin. Kello voidaan sijoittaa näkyvälle paikalle esimerkiksi työpaikan ilmoitustaululle tai kahvihuoneeseen. Kelloa voi olla myös suunnittelun työkalu. Tapahtumien ja toiminnan sijoittaminen vuosikelloon ehkäisee päällekkäisyyksiä ja ruuhkia. Työturvallisuus- ja työterveysasioista yrityksen kannattaa merkitä kelloon esimerkiksi riskinarvioinnin päivitys työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö, kuten työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatiminen/vuosittainen tarkistaminen KELA-korvauksen haku virkistystoiminnan eri tapahtumia työkyvyn ylläpitoon tarkoitetut kurssit ja koulutukset työsuojelutoimikunnan kokoukset ja vuosisuunnittelu. Kansiossa on mukana tyhjä vuosikello yrityksen käyttöön. Siihen voi merkitä eri tapahtumat ja toiminnat esimerkiksi käyttämällä eri värisiä liimalappuja tai huopakyniä. 18

21 Vuosisuunnitelman tekeminen Yhteys työterveyshuoltoon: vuosisuunnitelma Yhteisten asioiden käsittely (esim.) liukastumis- ja kompastumisvaarat palovaroittimien tarkastus Koulutukseen osallistuminen Virkistystoiminnan järjestäminen Riskinarvioinnin tarkistaminen Yhteisten asioiden käsittely (esim.) siivousiltapäivä flunssakausi ja poissaolot Yhteisten asioiden käsittely (esim.) kesätyöntekijöiden ja sijaisten perehdytys poikkeavat aukioloajat Esimerkki täytetystä vuosikellosta. 19

22 Työsuojelun toimintaohjelma -lomake Työsuojelun toimintaohjelma Yrityksen nimi 1. TAVOITE JA KESKEISEN TYÖSUOJELUTOIMINNAN KUVAUS Ohjelman tavoitteena on voimavarojemme mukaan edistää työpaikkamme turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä työntekijöidemme työkykyä ja -vireyttä ylläpitävää toimintaa. Arvioimme vuosittain kuussa työolosuhteidemme ja toimintatapojemme riskit ja ongelmat erillisellä arviointilomakkeella (liite 1). Arvioinnin perusteella laadimme seuraavaksi vuodeksi kehittämisohjelman erilliselle lomakkeelle (liite 2) vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen. Kehittämisohjelman toteutumista valvoo työsuojelupäällikkö/toimitusjohtaja, ja se tarkastetaan ja päivitetään tarvittaessa marraskuun arvioinnin yhteydessä. 2. ORGANISOINTI Työsuojeluvastuut Kaikille kuuluu yleinen vastuu omasta ja muiden turvallisuudesta. Toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu myös työsuojelusta. Hän vastaa myös työolojen ja työtapojen valvonnasta ja työ- ja turvavälineiden hankinnoista. Työsuojelupäällikkö vastaa yhteistoiminnasta ja sen kehittämisestä, hankkii työsuojelua koskevat säännökset ja tiedottaa niistä. Työsuojeluvaltuutettu (jos sellainen on valittu) perehtyy työsuojelua koskeviin säännöksiin yms. sekä osallistuu työpaikan työsuojelua koskeviin tarkastuksiin. Hänen on edistettävä työsuojelua. Henkilöstö toimii työohjeiden mukaisesti, käyttää tarvittavia suojaimia ja välineitä ja hoitaa niitä huolellisesti. Sattuneista vaaratilanteista, tapaturmista, työoloissa tai välineissä olevista puutteista ilmoitetaan esimiehelle. Vakavista tapaturmista ilmoitetaan myös poliisille ja työ suojelupiirille. Työsuojeluyhteistoiminta ja vastuuhenkilöt Työsuojelupäällikkö Työsuojeluvaltuutettu (työntekijä) Työterveyshuolto Nimi Osoite Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri 3. TYÖPAIKAN OMA JATKUVA TOIMINTA (esim. perehdyttäminen ja työnopastus, työolojen tarkastukset, paloturvallisuus, tiedotus, koulutus) ja TYÖKYKYÄ JA -VIREYTTÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA (esim. kunnon ylläpito) Pvm Omistajan/toimitusjohtajan allekirjoitus 20

23 Tämä on esimerkki. Yrityksessä on suotavaa muokata toimintaohjelma omia tarpeita vastaavaksi! Työsuojelun toimintaohjelma -lomakkeen täyttäminen 1. Tavoite ja keskeisen työsuojelutoiminnan kuvaus: Yrittäjä ja työntekijät käyvät läpi lomakkeella valmiiksi täytetyt kohdat sekä muuttavat ja täydentävät niitä tarpeen mukaan. He kirjoittavat työterveyshuollon työsuojelutoimijoiden nimet ja tiedot. Työsuojelupäällikkönä toimii yrittäjä/ yrityksen toimitusjohtaja, jos hän ei nimeä siihen muuta henkilöä. 2. Organisointi: Työsuojeluvaltuutettu on hyvä olla pienissäkin yrityksissä auttamassa osaltaan yrityksen työturvallisuustyössä ja toimimassa yrittäjän kanssa yhteyshenkilönä työterveyshuoltoon. Jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää, on lain mukaan työntekijöiden keskuudestaan valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. 3. Työpaikan oma jatkuva toiminta ja työkykyä ja vireyttä ylläpitävä toiminta on avoin kohta, johon kirjataan yrityksen omat toimet ja toimintatavat. Työsuojelun toimintaohjelman allekirjoittaa yrityksen omistaja/ toimitusjohtaja. Siten se on työturvallisuuslain mukainen yrityksiltä vaadittava asiakirja! 21

24 5. Miten riskinarviointi toistetaan? Turvallisuustoiminta on kaikissa yrityksissä jatkuvaa ja ennakoivaa. Riskit pyritään tunnistamaan, hallitsemaan tai poistamaan ennen tapaturmia ja sairastumisia. Se kuinka usein riskinarvionti ja työsuojelun toimintaohjelma tarkistetaan, riippuu ongelmien määrästä ja suuruudesta. Jos yrityksessä on paljon isoja riskejä, yrittäjän kannattaa asiat ottaa esiin työntekijöiden kanssa kolme, neljäkin kertaa vuodessa. Jos taas riskit ovat vähäisiä ja hallinnassa, riittää hyvin, että he kerran vuodessa tarkastavat tilanteen yhdessä. Yritys voi toistaa riskinarvioinnin ilman työterveyshuollon osallistumista. On kuitenkin hyvä pitää työterveyshuolto ajan tasalla ja toimittaa työterveyshoitajalle päivitetyt tiedot kirjeenä tai sähköpostilla. Jos työpaikalla tapahtuu merkittäviä muutoksia ja riskien terveydellinen merkitys täytyy arvioida uudelleen, yritys kutsuu työterveyshuollon tietenkin mukaan. Työterveyshuolto tekee työpaikkakäyntejä työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti suunnitelmakaudella ja uutta toimintasuunnitelmaa valmisteltaessa. Toistettaessa riskinarviointeja on riskinarviointiryhmän helpointa käyttää pohjana jo edellisellä kerralla täytettyjä lomakkeita ja samalla tarkistaa, että kaikki sovitut toimenpiteet on toteutettu. Tässä vaiheessa voivat yrittäjä, työntekijät ja työterveyshuolto yhdessä todeta tai mitata parannustoimien vaikuttavuuden. Turvallisuuden vaaliminen on jatkuvaa toimintaa! 22

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle 1 SISÄLTÖ Alan erityispiirteet...4 Työterveyshuollon hankkiminen...5 Työterveyshuollon tasot Kela-korvaukset...7 Työterveyshuollon

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Lomakepohjat Riskinarviointi Perehdyttäjän muistilista Läheltä piti -ilmoitus Ennakkotiedot asiakkaasta Työsopimus Työtodistus

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1 Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Sisällysluettelo Näyttöpäätetyö kuormittaa... 3 Haittojen ja vaarojen selvittäminen sekä riskien arviointi... 3 Työnteon järjestäminen...

Lisätiedot

MONISTE 16/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 16/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 16/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN 952-13-3006-6 (nid.) ISBN 952-13-3007-4 (pdf) Edita Prima Oy,

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista

Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Mittaaminen osana työturvallisuuden johtamista Sisältö Alkusanat... 3 Käsitteitä ja määritelmiä... 4 Työturvallisuuden mittaaminen... 7 Mittaamisen tavoitteena oman toiminnan kehittäminen... 8 Mittaamisen

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1/15 SALON KAUPUNKI PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Perussuunnitelma ajalle: 1.1.2014 31.12.2016, päivitys 1.1.2015 alkaen TYÖPAIKKA Nimi: Salon kaupunki

Lisätiedot