Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA"

Transkriptio

1 Sonja Aatsinki TYÖHYVINVOINTIMATKAILUA SALLAN MALLIIN: TAPAUSTUTKIMUS HYVINVOINTIVALMENNUSHANKKEEN TUOTEKEHITYSPROSESSISTA Pro gradu tutkielma Matkailututkimus / Matkailualan liiketoimintapainotteinen maisteriohjelma (MALIMA) Syksy 2011

2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ JOHDANTO Tutkimuksen taustaa Hyvinvointivalmennushanke Sallan kunnassa Salla matkailukohteena Tutkimustehtävä ja -tavoitteet Tutkimusaineistot ja -menetelmät Keskeiset käsitteet Matkailu Matkailija Matkailutuote ja -palvelu Tuotekehitys Työhyvinvointi Tutkimuksen rakenne TYÖHYVINVOINTI TÄNÄÄN Työhyvinvointi työpaikoilla Työhyvinvointi matkailun kontekstissa Työhyvinvointimatkailun mahdollisuudet MATKAILUTUOTTEEN RAKENTUMINEN Matkailutuote palvelutuotteena Asiakaslähtöinen tuotekehitys Kokemus vai elämys Matkailutuotteen tuotekehitys Komppulan ja Boxbergin mukaan TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Metodologiset valinnat Aineistojen hankinta ja analyysi Tutkimuksen luotettavuuden arviointi TUTKIMUSTULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET Työhyvinvointimatkailun tuotekehitysprosessi Hyvinvoinnin kehittämisen työkalut Hyvinvointia erämaassa Muut hanketoimet osana kehittämistä Johtopäätökset Hyvinvointivalmentajat työhyvinvointimatkailutuotteen mahdollistajina Työhyvinvointimatkailutuote Sallan malliin Työhyvinvointimatkailun uusi määritelmä

3 6 POHDINTA KIRJALLISUUS MUUT LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Valtakunnalliset hyvinvointipäivät 2010 ohjelma Liite 2 Tarjouskirje KUVIO- JA KUVALUETTELO Kuvio 1. Hyvinvointivalmennusmallin mukaiset tehtävät ja tavoitteet. Kuvio 2. MEK:n peruskartoituksen suositeltavat nimitykset. Kuvio 3. Matkailutuotteen elementit. Kuvio 4. Asiakaslähtöisen matkailutuotteen välttämättömät edellytykset. Kuvio 5. Työhyvinvointimatkailutuotteen tuotekehitysprosessi. Kuvio 6. Työhyvinvointimatkailutuote Sallan malliin. Kuvio 7. Tutkimustulosten mukainen palvelukonseptin kehittäminen osana matkailutuotteen tuotekehitysprosessia. Kuva 1. Sallan kunnan ja Matkalle Sallaan ry:n viestinnällinen ilme. 3

4 TIIVISTELMÄ Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Työhyvinvointimatkailua Sallan malliin: tapaustutkimus Hyvinvointivalmennushankkeen tuotekehitysprosessista Tekijä: Aatsinki, Sonja Koulutusohjelma/oppiaine: Matkailututkimus / Matkailualan liiketoimintapainotteinen maisteriohjelma (MALIMA) Työn laji: Pro gradu työ X Sivulaudaturtyö Lisensiaatintyö Sivumäärä: 93 Vuosi: Syksy 2011 Tiivistelmä: Työelämän muutokset ja talouden vaihtelut vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen työssään. Hyvinvointi työelämässä on menneinä vuosikymmeninä tarkoittanut lähinnä fyysisen kunnon parantamista. Työssä tapahtuneiden muutosten myötä työyhteisö ymmärretään psyko-sosiaalisena kokonaisuutena. Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikoilla edellyttää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen näkökulman huomioon ottamista. Siihen on selkeästi tarvetta, kun työelämäkeskusteluiden aiheita ovat työurien pidentäminen, työelämän joustot ja eläkeiän nostaminen. Matkailu on merkittävä toimiala kansallisesti ja globaalisti. Eri syistä johtuvista notkahduksista huolimatta se jatkaa kasvuaan. Työhyvinvoinnin ja matkailun yhdistäminen on suhteellisen uusi toimintamuoto Suomen matkailun kentässä, mutta jo nyt on olemassa tarve uudenlaiselle työhyvinvointimatkailutuotekonseptille. Tämän tapaustutkimuksen tehtävänä on kuvata työhyvinvointimatkailutuotteen tuotekehitysprosessia Sallassa toteutetussa Hyvinvointivalmennushankkeessa. Aineistoina olivat hankkeen aikana tehdyt havainnot, dokumentit sekä muistiinpanot, joita on analysoitu sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen tuloksena syntyi kuva siitä, millaisen prosessin kautta ideasta kehittyy työhyvinvointimatkailutuote, millainen on sen sisältö ja miten siinä hyödynnetään Sallassa koulutettavien, todennäköisesti maan ensimmäisten, hyvinvointivalmentajien osaamista tuotteen toteutuksessa. Lisäksi tutkimuksen tuloksena syntyi tämän päivän työelämän tarpeista lähtevä työhyvinvointimatkailun määritelmä. Sallalainen kokonaisvaltainen työhyvinmatkailutuote hyödyntää erämaista luontoa hyvinvoinnin lähteenä sekä paikallisten hyvinvointivalmentajien osaamista antamalla työyhteisölle työkaluja ehkäistä itse ongelmia ennalta ja parantaa siten omaa hyvinvointiaan. Tuote tarjoaa mahdollisuuden yksilön, mutta ennen kaikkea työyhteisön kehittämiseen ja siten parhaimmassa tapauksessa muutokseen. Paikallisuus tuo esiin tuotteen vahvan sosiaalisen luonteen. Työhyvinvointimatkailutuote on toteutettavissa samansuuntaisena kokonaisuutena myös muissa matkailukohteissa. Avainsanat: Matkailu, matkailutuote, matkailupalvelu, tuotekehitys, työhyvinvointi, tapaustutkimus, Salla Muita tietoja: Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi X Suostun tutkielman luovuttamiseen Lapin maakuntakirjastossa käytettäväksi X (vain Lappia koskevat) 4

5 1 JOHDANTO 1990-luvun lama, sitä seuranneet kansainvälisen talouden ja tuotantoelämän rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset sekä 2000-luvun lopun talouden taantuma ovat ravistelleet suomalaista työelämää ankarasti. Tiedotusvälineissä keskustellaan tänä päivänä yhä enenevässä määrin suurten ikäluokkien eläköitymisestä, eliniän noususta ja työikäisten määrän vähenemisestä sekä kaikkien näiden tekijöiden vaikutuksesta työelämään. Selvää on, että työelämä vaatii muutoksia. Muutokset voidaan toteuttaa työuria pidentämällä, ottamalla huomioon työelämän joustot ja parantamalla yritysten johtamiskulttuuria. Työssäoloajan pidentäminen vaatii niin julkiselta vallalta kuin yrityssektorilta selkeitä päätöksiä, joilla voidaan tukea työntekijöiden jaksamista työssään. Työhyvinvointi on kuuma peruna monissa työelämän kehityskeskusteluissa. Työhyvinvoinnin ja matkailun yhdistäminen voi äkkiseltään vaikuttaa oudolta (Kojonen 2008, 71). Asiaa lähemmin tarkasteltaessa voi todeta, että monella on kokemuksia siitä, kuinka irtautuminen työstä lomamatkan ajaksi rentouttaa mieltä ja ruumista. Matkustaminen edistää ihmisen subjektiivisen hyvinvoinnin kokemusta (Suontausta 2005, 34). Se vaikuttaa positiivisesti myös työelämässä loman jälkeen. Useat suomalaiset ovat osallistuneet työpaikan tai ammattijärjestön kautta haettaville kuntoutusjaksoille; matkustaneet toiselle paikkakunnalle parantamaan omaa kuntoaan ja siten myös edistämään jaksamistaan työssä. Matkailun katsotaan ylläpitävän ihmisen työkykyä, jaksamista ja uudistumista työelämää ja muita velvoitteita varten (Suontausta 2005, 34). Elämme aikaa, jolloin asennoituminen työhön samoin kuin työn arvostuskin ovat muuttumassa (Haavisto 2010). Voisiko myös työhyvinvointimatkailu tarjota uusia ulottuvuuksia? Voisiko työhyvinvointimatkailusta tulla matkailun uusi trendi? Matkailu on merkittävä osa maailman taloutta. World Tourism Organization (WTO) ennustaa pitkän ajan ennusteessaan matkailun kasvun edelleen jatkuvan. Matkailun keskimääräinen vuosikasvu vuoteen 2020 mennessä on ennusteen mukaan 4,1 % ja maailmanlaajuinen matkailijatulo lähes 1,6 miljardia (WTO 2005). World Travel and Tourism Council toteaa kansainvälisen matkailun tointuneen viimeisimmästä talouden alamäestä luultua nopeammin ja arvioi kasvun jatkuvan tasaisena (WTTC, ei vl.). Myös Suomessa matkailun vaikutus talouteen on tunnettu. Matkailuun kulutettiin Suomessa yhteensä 11 miljardia euroa vuonna 2007, mikä on 2,3 % maamme bruttokansantuotteesta. Ulkomaalaisten matkailijoiden osuus matkailun kokonaiskulutuksesta oli 29 prosenttia ja vastasi arvoltaan 3,1 miljardia euroa. (Tilasto- 5

6 keskus, ei vl.) Lapin matkailutilastollisen vuosikirjan 2008 (Lapin liitto, ei vl.) mukaan Lappi oli kolmanneksi merkittävin matkailualue Suomessa, ja vuonna 2007 hotelli- ja majoitusala muodostivat 2,5 % maakunnan kokonaisliiketuotosta. Edellä esitetyn valossa matkailulla ja etenkin Lapin matkailulla voisi olla sanansa sanottavana työhyvinvoinnin edistämisessä. Lappiin tullaan perinteisesti rentoutumaan ja irrottautumaan arjesta perheittäin ja tuttavaporukoilla, samoin yritykset tuovat työntekijöitään ja asiakkaitaan neuvotteluihin etenkin keväthankien aikaan. Tulevaisuudessa voitaisiin vaikkapa selvitellä työpaikan hyvinvointia työntekijöiden kesken toukokuun rospuuttoajalla. 1.1 Tutkimuksen taustaa Hyvinvointivalmennushanke Sallan kunnassa Kiinnostuin työhyvinvoinnin ja matkailun yhdistämisestä työskennellessäni Sallassa Hyvinvointivalmennushankkeessa projektikoordinaattorina. Hanke oli kolmivuotinen pilottihanke, joka toteutettiin Se suunniteltiin Sallassa, ja toteutuksessa yhteistyökumppanina on Maakuntakorkeakoulu. Hankkeen tehtävänä oli hyvinvointivalmennusmallin luominen Sallan kuntaan. Mallissa haluttiin tuoda esille Sallan vahvuudet, mahdollisuudet ja voimavarat toimia hyvinvointivalmennuksen uranuurtajana. Suurimpina haasteina pidettiin hyvinvointivalmentajien koulutuksen järjestämistä yhteistyössä Lapin maakuntakorkeakoulun kanssa sekä hyvinvointivalmennusmallin luomista ja toteuttamista käytännössä. Lisäksi hankkeen tehtäviin kuuluivat Sallan kunnan ja matkailuyritysten yhteistyön kehittäminen, hyvinvointipalvelujen tuottajien yhteistyöverkoston muodostaminen, sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen hyvinvointivalmennuksen toimijoiden kesken ja osapuolten sitoutuminen yhteistyöverkoston yhteisiin tavoitteisiin hyvinvointivalmennuksen hyväksi. (Jääskeläinen 2010, 3.) Käsitteen hyvinvointivalmennus voisi tässä lyhyesti määritellä kuntalaisten ja matkailijoiden hyvinvointia edistäväksi toiminnaksi, jota toteutetaan ohjaajan ts. hyvinvointivalmentajan avustuksella. Hyvinvointi matkailun kontekstissa ei ole uusia asia. Matkailu on Sallan kunnassa ainoa kasvava elinkeino, minkä vuoksi siihen halutaan myös panostaa. Hankkeen tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti matkailun ja hyvinvoinnin yhdistäminen on nähty potentiaalisena vaihtoehto- 6

7 na edistää kunnan matkailua ja siten lisätä myös kunnan vetovoimaisuutta. Erilaisia hyvinvoinnin kehittämistoimia on suunniteltu aktiivisesti yhdessä hankkeen laaja-alaisesti eri tahoja edustavan työryhmän kanssa (Hyvinvointivalmennus, ei vl.). Hankkeen alussa laadittua hyvinvointivalmennusmallia (kuvio 1) on muotoiltu siitä saatujen kokemusten myötä Sallan tarpeiden mukaan. Mallin toimintoja on kokeiltu hankkeen alusta alkaen ja arvioitu niiden tarpeellisuutta ja onnistumista. Sallan kunnan hyvinvointikertomus tarjoaa kuntastrategian luomiseen hyvinvointinäkökulman ja sen sisällyttämisen strategiaan. Kuntastrategia toimii hyvinvointivalmennusmallin perustana. Kuvio 1. Hyvinvointivalmennusmallin mukaiset tehtävät ja tavoitteet. Lähde: Hyvinvointivalmennus (ei vl.) Keskiössä on hyvinvointivalmentajien verkosto, joka koordinoi hyvinvointitoimintaa kunnassa ja hoitaa viestinnän toiminta-alueellaan. Hyvinvointivalmentajat toimivat myös henkilökohtaisesti omassa toimintaympäristössään tuki- ja vastuuhenkilöinä. Toteutettavat, hyvin- 7

8 vointiin oleellisesti liittyvät toiminnot on kuviossa kuvattu pienemmillä ympyröillä. Toiminnan taustalla on Lapin maakuntakorkeakoulun kanssa yhteistyössä tehtävä tutkimus- ja kehittämistyö. Koordinoijana toimii terveyden edistämisen työryhmä sekä Pedasofia, joka on Sallan kansalaisopiston henkilöstö- ja täydennyskoulutusyksikkö. Se voi järjestää koulutuksia tilauksesta, ostaa ja myydä palveluja voittoa tuottamatta. Mallin tavoitteet ovat hankehakemuksessa määritellyt tavoitteet. Hankkeen aikana pilotoitavat toimet toteutettiin Sallan kunnassa, mutta hankkeen päätyttyä saadut kokemukset ja hyvät käytännöt ovat siirrettävissä muihin kuntiin ja maakuntiin kautta Suomen. (Jääskeläinen 2011, ) Hankkeessa valmistunut Sallan kunnan ensimmäinen hyvinvointikertomus (Hänninen 2009) nosti esille toimenpiteitä kuntalaisten yleisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Parhaiten kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää ja ongelmia ehkäistä silloin, kun kuntalaisia koskevien päätösten terveysvaikutukset otetaan huomioon koko kuntaorganisaation toiminnassa. Hyvinvointia ja terveyttä edistäviä päätöksiä tehdään muun muassa kaavoituksessa, rakentamisessa, liikennesuunnittelussa, koulutuksessa, työpolitiikassa ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä. Panostukset puolestaan tulee kohdentaa ehkäisevän työn tukemiseen, jossa yksi tärkeimmistä alueista on kuntalaisten elämänhallinnan parantaminen. Hankkeen tuloksena luotiin yhteistoiminnallinen hyvinvointivalmennusmalli, jonka keskiössä on hyvinvointivalmentajien toimiva verkosto. Toisena tuloksena syntyi pilottina toteutettu hyvinvointivalmentajakoulutus. Lisäksi hankkeen osapuolten toimiva yhteistyö mallinnettiin korkeakoulun ja kunnan väliseksi yhteistyömalliksi, jossa keskeistä on hankkeen tai toiminnan osapuolten tarpeista lähtevä, yhteisesti tapahtuva suunnittelu ja kiinteä yhteistoiminta. (Jääskeläinen 2011, 3.) Eräs hankkeen tehtävistä oli uuden palvelukonseptin kehittäminen kuntalaisten ja matkailijoiden hyödyksi. Työsuhteeni kuluessa heräsi ajatus kehittää työhyvinvointimatkailutuote hyödyntämällä hankkeessa useasti testattuja, hyvinvointia edistäviä keinoja. Matkailuun liittyvästä aihiosta kehittyikin vähitellen pro gradu työni aihe. Tutkimuksessani yhdistyvät sekä Sallan kunnan matkailun kehittäminen että hankkeen keskeiset toiminnot, jotka pyrkivät huomioimaan ennen kaikkea kuntalaisten, mutta myös matkailijoiden hyvinvoinnin. Tuotekehitysprosessi sinällään ei ole uusi ilmiö, mutta sen avulla rakentuva tuotekonsepti voi tuoda jotain uutta Sallan matkailuun samalla, kun se voi antaa yleisemminkin uusia virikkeitä työhyvinvointimatkailun tuotekehitykseen. Uuden palvelukonseptin kehittäminen matkailijoil- 8

9 le on aina haastava tehtävä, mutta olosuhteet, toimintaympäristö sekä toteuttajatahot ovat Sallan matkailussa jo olemassa olevia edellytyksiä. Hyvinvointimatkailuun teemana halutaan panostaa valtakunnallisesti ja työhyvinvointimatkailu sen osa-alueena on kehittämisen arvoinen etenkin nyt, kun työelämän muutokset luovat tarvetta etsiä ratkaisuja niistä syntyneisiin ongelmiin ja häiriötilanteisiin. Koulutetut hyvinvointivalmentajat voisivat tuoda oman osaamisensa matkailutarjontaan, ja heidän avustuksellaan olisi mahdollista suunnitella lisävaihtoehtoja matkailijoille suunnattuun tuotevalikoimaan. Kehitettävä tuote sopisi erinomaisesti etenkin hiljaisten kausien tarjontaan Salla matkailukohteena Salla tutkimukseni matkailukohteena oli luonteva valinta jo siksi, että Hyvinvointivalmennushanke toteutettiin Sallassa ja sen kohderyhminä olivat sallalaiset sekä paikkakunnalle saapuvat matkailijat. Salla on myös kotikuntani, jossa olen syntynyt ja jonne olen tullut takaisin paluumuuttajana. Vuosien varrella olen aina mielenkiinnolla seurannut kotiseutuni uutisia. Lisäksi matkailu on jossain muodossa ollut läheinen teema koko aikuiselämäni ajan, ja nyt, alaa opiskellessani, Sallan matkailu on luonnollinen kiinnostukseni kohde. Tutkimuksessani rajaan Sallan matkailun tarkoittamaan Sallatunturin matkailukeskukseen suuntautuvaa matkailua, sillä se on kunnan keskeisin matkailukohde. Salla on asukasluvultaan pienenevä kunta, asukkaita oli vuoden 2010 lopussa henkilöä (Lapin liitto, ei vl.). Sallan matkailuperinteet juontavat toista maailmansotaa edeltävälle ajalle, jolloin Salla, entinen Kuolajärven pitäjä, sijaitsi nykyisen Venäjän alueella. Ensimmäiset alppihiihdon SM-kisat pidettiin (Vanhassa) Sallassa vuonna 1937 (Sallan matkailu, ei vl.). Toisen maailmansodan jälkeen Salla menetti rauhanehtojen mukaisesti lähes puolet alueestaan Neuvostoliitolle, minkä seurauksena Sallan kuntakeskus perustettiin nykyiselle paikalleen (Heinänen 1993, 351). Sallan matkailu keskittyy Sallatunturin alueelle reilun kymmenen kilometrin päähän kuntakeskuksesta. Sallan Matkailu Oy aloitti toimintansa 1960-luvulla, ja samalla vuosikymmenellä lisääntyi majoitustoiminta (Heinänen 1993, 362). Majoitustiloja rakennettiin Pyhätunturin juurelle, josta nykyään käytetään nimitystä Sallatunturi. Alku oli vaatimatonta toimintaa, mutta Vanhan Sallan kunniakkaita perinteitä laskettelun saralla haluttiin vaalia ja vuosikymmeni- 9

10 en saatossa Sallatunturille on rakennettu edustavat rinteet. Myös muuta infrastruktuuria ja palvelutarjontaa on kehitetty matkailu- ja virkistyskäyttöön: käytössä on mm. laaja latuverkosto, ja tunturiin on rakennettu lisää majoituskapasiteettia. Talvimatkailun tarpeita palveleva moottorikelkkareitistö koko kunnan alueella on kattava ja hyväkuntoinen. Sallasta pääsee kelkkaillen myös valtakunnan rajan yli itään vuonna 2007 avattua kansainvälistä Salla- Alakurtti-kelkkareittiä pitkin, joka on toistaiseksi ainoa Suomesta Venäjälle johtava moottorikelkkareitti (Snowmobile Route Salla-Alakurtti, ei vl.). Viisi vuotta aiemmin avattu Kelloselän rajanylitysasema palvelee niin paikallista kuin koko Lapin matkailua ja elinkeinoelämää. Kesämatkailun tarpeisiin on viime vuosina kehitetty voimakkaasti alueen retkeilyreitistöä ja sen varrelle rakennettuja palveluja. Lisäksi matkustajat voivat tutustua kunnan muihin alueisiin omatoimisesti Sallan Kyläreitin avulla. Se on pienten yritysten, yksityisten henkilöiden ja kyläyhdistysten tuottamien palvelujen ja kohteiden kokoelma, jota markkinoidaan yhteisellä esitteellä. (Sallan matkailu, ei vl.) Matkailukäytössä on noin vuodepaikkaa, joista suurin osa sijaitsee Sallatunturin matkailukeskuksessa (Aspholm-Heimonen 2010). Hotellihuoneita on suhteellisen vähän; enemmistö majoituskapasiteetista koostuu eri matkailuyritysten mökeistä. Lisäksi vuokravälityksessä on yksityismökkejä. Tunturikeskuksen camping-alueelta löytyvät paikat asuntoautoille ja vaunuille sekä vuonna 2009 valmistunut mökkikylä. Tunturikeskuksessa on tarjolla erilaisia liikunta-, ravintola- ja ohjelmapalveluja. Vuonna 2007 avattu kylpylä on merkittävä lisä alueen palveluissa niin matkailijoille kuin kuntalaisille. Sallan matkailun kehitys ja kasvu perustuvat kunnan ja yrittäjien pitkäaikaiseen työhön matkailun hyväksi. Vuonna 2003 perustettu Matkalle Sallaan ry, jonka jäsenistö koostuu matkailu- ja muista yrittäjistä, vastaa yhdessä kunnan kanssa Sallan matkailumarkkinoinnista ja - hankkeista. Suunnan kunnan matkailun nykyiselle kehittämiselle on antanut Sallatunturi 2020 kehittämisohjelma. Sen pohjalta on työstetty suunnitelma Salla-brändistä, jossa on hyödynnetty kunnan vahvuuksia, kuten erämaita, toimivaa laskettelukeskusta, Venäjän rajaa sekä alueen etelälaidalla sijaitsevaa Oulangan kansallispuistoa (Piirainen 2005, 2). Markkinoinnissa ja brändin luomisessa korostetaan Sallan erämaisia piirteitä, ja Sallan brändilupaus onkin: Salla erämaassa / Salla In the Middle of Nowhere. Asiakkaalle Salla on virikkeellinen, sympaattinen ja turvallinen lintukoto keskellä ei-mitään. Salla ei pyri jäljittelemään toisten keskusten tyyliä, vaan myöntää reilusti olevansa omaperäinen, pieni ja sympaattinen, minkä 10

11 ansiosta se myös erottuu toisten joukosta aitona kohteena. Salla saa voimansa erämaistaan ja historiastaan, jotka ovat koulineet paikallisia suhtautumaan letkeästi elämään ja ihmisiin. Se ei kainostele kertoessaan olevansa keskeltä ei-mitään. (Aspholm-Heimonen 2010.) Salla-brändiä tukee myös kunnan yhtenäinen viestinnällinen ilme (kuva 1), joka on käytössä kaikessa viestinnässä niin kunnan sisällä, ulkoisesti kuin matkailussakin. Kuva 1. Sallan kunnan ja Matkalle Sallaan ry:n viestinnällinen ilme. Lähde: Sallan matkailu (ei vl.) Sallan matkailun kohderyhmiä ovat kotimaiset perheet ja pariskunnat, seniorit sekä luonnosta ja kulttuurista kiinnostuneet matkailijat. Ulkomaalaisten joukossa kohderyhmiä ovat perheet ja kannustematkailijaryhmät, jotka hakevat eksotiikkaa ja yksilöllisiä elämyksiä. Eniten ulkomaalaisia tulee Hollannista, Iso-Britanniasta, Venäjältä, Saksasta, Espanjasta ja Kreikasta. (Aspholm-Heimonen 2010.) Markkinointiviestinnässään Matkalle Sallaan ry on panostanut ja panostaa edelleen internetiin: matkailusivuihinsa ja sosiaaliseen mediaan, jossa myös asiakkaat sekä entiset ja nykyiset sallalaiset on valjastettu markkinoimaan Sallan matkailumahdollisuuksia. Meneillään olevan Erämaasta verkkoon -hankkeen aikana sähköisestä markkinoinnista on tarkoitus tehdä osa Sallan jokapäiväistä markkinointia. (Iso-Heiko 2010.) Hankkeen tuottama syksyn 2010 uutuus on koko alueen yhteinen varausjärjestelmä sekä Erämaa-verkkokauppa. Yhteinen varausjärjestelmä näkyy asiakkaille Sallan palveluiden parempana saatavuutena, ja uuden verkkokaupan kautta voi ostaa niin majoituksen, ohjelmapalvelut kuin hissiliputkin. (Sallan matkailu, ei vl.) 11

12 Kävijämäärät Sallassa ovat kasvaneet tasaisesti koko 2000-luvun ajan lukuun ottamatta vuotta 2009, jolloin edellisen vuoden lopulla alkanut talouden nopea taantuma notkautti matkailualaa kaikkialla Suomessa. Vuotuiset kävijämäärät vuosina ovat olleet :n välillä, joista kotimaisten matkailijoiden osuus on runsas 70 % ja vastaavasti ulkomaalaisten osuus vajaa 30 % (Lapin Liitto, ei vl.). Tilastojen perusteella talouden alamäki ei ole romahduttanut Sallan matkailumääriä, sillä enemmistö kävijöistä on ollut ja on edelleen suomalaisia matkailijoita, jotka taantumankin aikana ovat suosineet tuttua, kotimaista kohdetta (Aspholm-Heimonen 2010). Rekisteröidyillä yöpymisvuorokausilla mitattuna Salla oli eniten kasvanut matkailukeskus koko Pohjois-Suomessa vuonna 2010: kasvua oli kaikkiaan 12,4 % edellisestä vuodesta, ja kasvusta suurin osa tuli kotimaisista matkailijoista. (Sallan matkailu, ei vl.). Vuosittain matkailu työllistää Sallassa useita kymmeniä henkilöitä ja vuosina 2006 ja 2007 liikevaihto alalla oli neljä miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan palvelut työllistävät kunnan työikäisestä väestöstä 75 %. (Lapin liitto, ei vl.) Vuosien varrella tehdyt kehittämistoimet ja sitkeä työ Sallan matkailun hyväksi palkittiin vuonna 2009, jolloin Sallatunturin matkailukeskus sai vuoden 2009 hiihtokeskuksen palkinnon. Valintaraadin mukaan Salla on onnistunut tuotteistamaan mainiosti sijaintinsa keskelläei-mitään. Sen mielestä keskusta on kehitetty rauhassa ja palkintona on erittäin uskollinen asiakaskunta, joka vie Sallan erämaista ilosanomaa ympäri maailman. (Erämaan Salla 2009.) 1.2 Tutkimustehtävä ja -tavoitteet Pro gradu -työssäni tutkin työhyvinvointimatkailuun liittyvän uuden tuotteen ideointia ja kehittämistä sekä idean muotoutumista tuotteeksi Hyvinvointivalmennushankkeen yhteydessä. Samalla pyrin kehittämään työhyvinvointimatkailulle tämän päivän tarpeita vastaavan määritelmän, sillä kattavaa määritelmää käsitteelle ei ole. Työhyvinvoinnista nimenomaan matkailun näkökulmasta on yllättävän vähän tutkittua tietoa niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Läpikäymäni kirjallisuuden ja muun aineiston perusteella hyvinvointimatkailu on terminä huomattavasti tunnetumpi kuin työhyvinvointimatkailu. Tämä osoittaa, että työhyvinvointimatkailu on hajanainen ja suurelta osin myös hyödyntämätön kokonaisuus matkailun kentässä. Suomessa työhyvinvointimatkailuna on yleisesti pidetty työkykyä ylläpitävää matkailua (tyky-matkailu), joka mielletään usein fyysisiä suori- 12

13 tuksia, hierontaa, yrttikylpyjä ja kunnon mittausta sisältäväksi toimintalomaksi. Työhyvinvointiin liittyvä tuotekehitys vaikuttaisi lähes pysähtyneen sen jälkeen, kun kuntoremontti- ja työkykyä ylläpitävät lomat palvelukonsepteina tulivat muotiin 1990-luvulla. Työelämässä on suuri tarve lähestyä työntekijöiden hyvinvointia aiempaa monipuolisemmasta näkökulmasta. Yksilön fyysinen jaksaminen ja kunnon ylläpitäminen ovat merkittäviä asioita sekä työntekijälle itselleen että muille työntekijöille. Kuitenkin on erittäin tärkeää niin yksilön kuin työyhteisön kannalta tarkastella koko työyhteisön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia kokonaisvaltaisesti, sillä kaikki nämä tekijät linkittyvät kiinteästi toisiinsa. Haluan tutkimuksellani tuoda esiin työhyvinvointimatkailuun liittyvän fyysisen puolen lisäksi myös psyko-sosiaalisen näkökulman, koska sitä voi nykyistä enemmän hyödyntää tuotetarjonnassa ennen kaikkea ryhmille. Kokonaisvaltainen työhyvinvointimatkailutuote tarjoaa eväitä jatkuvien muutosten keskellä painivien työntekijöiden tarpeisiin. Tutkimukseni pääkysymys on Millainen on sallalainen työhyvinvointimatkailutuote? Osakysymyksiä ovat Mitä on työhyvinvointimatkailu? Miten syntyy työhyvinvointimatkailutuote? Mikä on hyvinvointivalmentajan osuus matkailutuotteen toteutuksessa? Tutkimukseni on laadullinen eli kvalitatiivinen. Teoreettisen viitekehyksen muodostaa Komppulan ja Boxbergin teos Matkailuyrityksen tuotekehitys (2002), jossa on kuvattu matkailutuotteen elementit, asiakaslähtöisen matkailutuotteen välttämättömät edellytykset sekä matkailutuotteen tuotekehitysprosessi. Käytännöllisesti katsoen teos on ainoa matkailualan tuotekehitystä laajasti esittelevä kotimainen teorialähde. Kirjassa käytetyt mallit pohjautuvat palvelujen markkinoinnin teoriaan. Näiden mallien pohjalta tarkastelen matkailutuotteen tuotekehitysprosessia Hyvinvointivalmennushankkeen aikana ja kuvaan sen pohjalta syntyvän idean sallalaisesta työhyvinvointimatkailutuotteesta. Oletukseni on, että Sallaan saapuvilla matkailijoilla voisi olla kiinnostusta henkilökohtaista hyvinvointia edistävään tuotteeseen. Lisäksi pidän hyvinkin mahdollisena, että myös työnantajan mielenkiinto edistää työhyvinvointia työntekijöidensä keskuudessa sitä varten suunnitellun matkailutuotteen avulla kasvaa, 13

14 koska juuri nyt työhyvinvointi on koko valtakunnassa erittäin ajankohtainen aihe. Saatavilla olevan materiaalin pohjalta tarkastelen myös nykypäivän työhyvinvointia työpaikoilla. Tutkimukseni asettuu matkailututkimuksen kenttään. Käsitteistön määrittelyssä ja teoriaosuudessa hyödynnän matkailun, markkinoinnin sekä sosiaalipsykologian tutkimusta. Lähdeaineisto on täysin kotimaista työhyvinvointia käsittelevässä luvussa, koska - kuten Kojonenkin (2008, 9) toteaa - työhyvinvointikulttuuri on Suomessa omanlaatuista muihin maihin verrattuna. Matkailun osalta käytän myös ulkomaisia lähteitä. Tavoitteeni on, että tutkimustani voidaan hyödyntää tietolähteenä matkailussa sekä tuotekehityksessä paikallisesti ja laajemminkin - olipa kyseessä matkailutuotteen kehittäminen yleensä tai nimenomaan työhyvinvointimatkailutuotteen kehittäminen. 1.3 Tutkimusaineistot ja -menetelmät Aineistonkeruu tapahtui havainnoimalla ja itse osallistumalla. Olin mukana hankkeen eri toimissa huhtikuusta 2009 lähtien sekä tutkijana että työntekijänä. Minulla oli erinomainen tilaisuus seurata ja osallistua tuotekehitysprosessiin alusta lähtien. Viimeisimmät tutkimukseen liittyvät toimet olivat marraskuussa Hankeajan toimenpiteitä olivat mm. työryhmien kokoontumiset, koulutustilaisuudet, hyvinvointi-teemalla järjestetty leiri, hyvinvointimittaukset, vuoropuhelut ja muut tapahtumat. Tutkimusaiheeni ei ollut alkuvaiheessa vielä muotoutunut. Hankkeeseen kuului matkailun kehittämiseen liittyvä osio, joten toiveeni tehdä matkailuaiheinen pro gradu työ oli mahdollista toteuttaa. Tutkimuksen tekemistä edisti myös hankkeen tavoite juurruttaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa alueelle yhteistyössä maakuntakorkeakoulun kanssa. Pro gradu työssäni olen hyödyntänyt aiheeseeni liittyvää uusinta tutkimustietoa sekä tiedotusvälineiden välittämää ajankohtaistietoa. Aineiston analyysissa käytin sisällönanalyysiä. Tutkimuksen tulee kertoa tutkittavasta ilmiöstä (Eskola 2007), joka tutkimuksessani tarkoittaa sallalaisen työhyvinvointimatkailutuotteen tuotekehitysprosessia ja sen valittujen vaiheiden tarkastelua. Nämä vaiheet ovat palvelukonseptin ja palveluprosessin kehittäminen sekä kaupallistaminen soveltuvin osin. Varsinainen 14

15 raportointi on teorian ja empirian vuoropuhelua (Eskola 2008, 82), minkä lisäksi kuvailen tuotteen syntyä Komppulan ja Boxbergin (2002) mallien mukaisesti. 1.4 Keskeiset käsitteet Määrittelen tässä lyhyesti tutkimuksessani käytettävät keskeiset käsitteet. Käyttämäni käsitteet liittyvät olennaisesti tutkimukseeni. Avaan käsitteitä tarkemmin jäljempänä olevissa luvuissa Matkailu Matkailu (tourism) on toimintaa, jossa ihmiset matkustavat tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolella olevaan paikkaan ja oleskelevat siellä yhtäjaksoisesti korkeintaan yhden vuoden ajan (12 kuukautta) vapaa-ajanvieton, liike-/työmatkan tai muussa tarkoituksessa. Työmatkat tehdään velvoitteista, jotka liittyvät ammattiasemaan tai sen yksikön tuotannon taloudelliseen toimintaan, jossa henkilö työskentelee, jolloin työmatkailu voidaan jakaa kokous- ja kannustematkailuun, varsinaiseen työmatkailuun sekä muuhun työmatkailuun. Yleensä työnantaja maksaa matkasta aiheutuneet kustannukset. (Vuoristo 2003, 16 17; Tilastokeskus, ei vl.) Työhyvinvointimatkailu on yksi työmatkailun osa-alue Matkailija Matkailija (tourist, overnight visitor) on henkilö, joka viettää vähintään yhden yön matkan kohteessa joko maksullisessa tai maksuttomassa majoituksessa. Kotimaanmatkailija on matkailija, joka viettää ainakin yhden yön matkan kohteena olevassa oman maansa paikassa. (Tilastokeskus, ei vl.) Matkailutuote ja -palvelu Pro gradu työssäni puhutaan matkailutuotteista ja -palveluista. Tuote voi olla joko konkreettinen tavara tai aineeton palvelu. Tavallisesti palvelu on oleellinen osa matkailutuotetta. Pal- 15

16 velu tuotetaan ja käytetään samanaikaisesti. Siihen voi sisältyä aineellisia osia, mutta sitä ei voi varastoida tai patentoida. (Komppula & Boxberg 2002, 10.) Tuotekehitys Tuotekehitys on joko kokonaan uuden tuotteen suunnittelua tai markkinoilla jo olevan tuotteen parantelua asiakkaan tarpeisiin perustuen (Raatikainen 2008, 60) Työhyvinvointi Työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä. Parhaimmillaan työ edistää ihmisen hyvinvointia ja terveyttä. Hyvässä kunnossa jaksaa enemmän ja elpyy rasituksista nopeammin. Henkiseen hyvinvointiin liittyy myönteinen perusasenne, tyytyväisyys elämään ja työhön, kohtuullinen paineensietokyky sekä oman itsensä hyväksyminen vahvuuksineen ja puutteineen. Kaiken kaikkiaan työhyvinvointi näkyy yksilöiden ja työyhteisöjen toiminnan sujumisena ja osaamisen kehittymisenä sekä myönteisinä kokemuksina ja asenteina. (Työterveyslaitos, ei vl.) 1.5. Tutkimuksen rakenne Tutkimukseni koostuu kuudesta luvusta. Edellä olen käsitellyt tutkimukseni taustaa ja kuvannut lyhyesti tutkimusaineistoja ja menetelmää ja perustellut tutkimukseni tekemisen merkitystä. Lisäksi olen määritellyt keskeisimmät käsitteet. Toisessa luvussa perehdytän lukijaa työhyvinvoinnin erilaisiin määritelmiin ja tarkastelen työelämään ja hyvinvointiin liittyviä tilasto- ja tutkimustietoja. Perehdyn työhyvinvointiin myös matkailututkimuksen näkökulmasta ja arvioin työhyvinvointimatkailun mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Kolmas luku käsittelee matkailutuotteen rakentumista teoriapohjaisesti, jolloin tarkastelen asiakkaan tarpeita ja motiiveja sekä matkailutuotteen välttämättömiä edellytyksiä ja elementtejä. Pohdin, onko työhyvinvointimatkailutuote asiakkaalle kokemus vai 16

17 elämys. Lopuksi kuvaan työhyvinvointimatkailutuotteen tuotekehitystä Komppulan ja Boxbergin (2002) mukaan. Neljännessä luvussa kerron tutkimuksen toteutuksesta ja arvioin sen luotettavuutta. Viidennessä luvussa kerron tutkimustuloksista ja vastaan tutkimuskysymyksiini. Kuudes eli viimeinen luku sisältää päätelmiäni ja pohdintaa tutkimuksen tuloksista ja esityksiä mahdollisista jatkotutkimusaiheista. Lopuksi olen kirjannut työni lähteet ja liitteet. 17

18 2 TYÖHYVINVOINTI TÄNÄÄN Tässä luvussa tarkastelen työelämään liittyvää tilastotietoa ja työhyvinvointiin liittyviä määritelmiä. Lisäksi perehdyn tutkimusten ja lehtitietojen valossa tämän päivän tilanteeseen työpaikoilla. Esittelen myös matkailututkimuksen määritelmiä hyvinvointi- ja työhyvinvointimatkailusta sekä arvioin työhyvinvointimatkailun mahdollisuuksia lähitulevaisuudessa. Tutkimuksessani rajaan työhyvinvointimatkailutuotteen kohdennettavaksi pelkästään suomalaisille asiakkaille. Uusi tuote edellyttää käyttäjäkokemusta ensisijaiselta asiakasryhmältä eli Sallan tapauksessa suomalaisilta työhyvinvointimatkailijoilta. Työhyvinvointimatkailutuotteen markkinointi muille asiakasryhmille voi alkaa sen jälkeen, kun palvelun tekijöille on kertynyt riittävästi kokemusta palvelukokonaisuuden toteutukseen. MEK:n (2005, 58) mukaan tuotteen suomalaisten laatukriteerien tulee täyttyä ennen aktiivista markkinointia ulkomaille. Suomessa työllisten määrä vuonna 2010 marraskuussa oli henkilöä (Tilastokeskus 2010). Eläkeläisten kokonaismäärä oli vuonna 2008 n. 1,4 miljoonaa henkilöä, joista työkyvyttömyyseläkkeellä oli runsas henkilöä. Se on lähes 20 % kaikista eläkeläisistä. (Eläketurvakeskus 2010.) Vaikka työntekijät voivat kokea työssään kiirettä, epävarmuutta ja muita ristiriitoja, he voivat samalla myös arvostaa työtään, nauttia yhdessä tekemisestä työkavereiden kanssa ja innostua onnistumisista. Työhyvinvointitutkimuksessa on viime vuosina Suomessakin yleistynyt ns. kaksisuuntainen hyvinvointikäsitys, jossa jaksamisongelmien ja pahoinvoinnin lisäksi tarkastellaan myönteistä, aktiivista hyvinvointia. Työhyvinvointi syntyy, toteutuu ja kehittyy suurelta osin työpaikoilla työn arjessa. Tästä syystä lähikonteksti ja yhteisö, joissa työtä tekee, ovat avainasemassa työhyvinvoinnin tai pahoinvoinnin kehittymiselle ja edelleen myös hyville tai huonoille organisatorisille seurauksille. (Blom 2009, 26; Hakanen 2009, 5-6.) Hakanen on lanseerannut työhyvinvoinnista termin työn imu, jonka hän määrittelee pysyväksi, myönteiseksi tunne- ja motivaatiotilaksi, jota luonnehtivat tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. Hakanen korostaa nimenomaan työhyvinvoinnin positiivista käsitettä pahoinvoinnin sijasta. (Hakanen 2004, 229.) Arkisemmin sanottuna työn imua kokeva työntekijä lähtee pääsääntöisesti aamulla mielellään töihin, kokee työnsä mielekkääksi ja nauttii siitä, on ylpeä työstään ja myös sinnikäs vastoinkäymistenkin hetkinä. Hän on myös tuottava ja aikaansaava ja toimii epävirallisestikin työtovereidensa ja paikkansa hyväksi. Työn imuun 18

19 sisältyy sekä asenne- että tunneulottuvuus. Työ on tärkeä ennen kaikkea sen tuottaman sisäisen tyydytyksen takia; aktiivisuus näkyy myös muussa elämässä, ja työn imua kokeva näyttää voivan hyvin myös muussa elämässään ja muissa rooleissaan. (Hakanen 2009, ) Rauramo (2004) lähestyy työhyvinvointia Maslowin motivaatioteoriaa mukaillen, jolloin lähtökohtana on ensisijaisten tarpeiden tyydyttäminen: aina, kun alemman tason tarpeet on tyydytetty, voidaan nousta askel ylemmälle tasolle. Työelämään sovellettuna alimmalla portaalla ovat fysiologiset tarpeet, joita ovat terveydenhuolto, ruoka, virvokkeet, liikunta, lepo, palautuminen ja vapaa-aika. Toisella portaalla on turvallisuuden tarve, joka koskee koko työyhteisöä ja ympäristöä, ergonomiaa, työjärjestelyjä, palkkausta ja työn pysyvyyttä. Kolmas porras koskee liittymisen tarvetta, johon kuuluvat ryhmät, tiimit, johtaminen, esimiestyö ja organisaation me-henki. Tärkeätä on oikeudenmukainen, tasa-arvoinen, kannustava ja innostava työyhteisö, jossa avoimuus, luottamus ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ovat keskeisiä arvoja. Esimies-alaissuhteet ja palaverikäytännöt toimivat. Ponnistettaessa neljännelle portaalle vastaan tulee arvostuksen tarve. Yhteiset missio, visio, arvot ja organisaatiokulttuuri näkyvät kaikessa käytännön toiminnassa. Työntekijä saa arvostusta ja asiallista palautetta. Eettiset arvot ja yhteiskunnallinen vastuu, laatu sekä työhyvinvointi nähdään osana strategiaa ja johtamista. Yrityksessä on käytössä kannustavat, oikeudenmukaiset ja toimintaa tukevat palaute- ja palkitsemisjärjestelmät sekä mittaus- ja arviointimenetelmät. Viimeisenä portaana on itsensä toteuttamisen tarve, joka jakautuu älyllisiin ja esteettisiin tarpeisiin. Työelämässä se tarkoittaa oppimisen ja osaamisen hallintaa, urakehitystä ja suunnittelua, tunneälyä ja luovuutta. Mäkitalon (2008, ) mukaan työhyvinvointia voidaan edistää osallistumalla työn kehittämiseen, jossa sitoudutaan pitkäjänteiseen yhteistoimintaan kokeiluja ja osaratkaisuja toteuttamalla. Työn kehittämiseen tarvitaan mukaan mahdollistaja, joka toimii asiantuntevana auttajana, tuntee työhyvinvoinnin lähtökohdat, auttaa selvittämään ja tekemään ratkaisuja, mutta ei anna niitä valmiina työyhteisölle, jossa todelliset tekijät ja toteuttajat ovat. Työskentelyn tulee tapahtua yksilön sijasta yhteisöjen kanssa, jolloin työntekijät voivat osallistua oman työnsä kehittämiseen. Työn kehittämisessä tarvitaan uudenlaista osaamista, uusia menetelmiä ja oman toimintatavan muuttamista sekä luopumista vanhasta. Lisäksi se on jatkuvaa, koska muutoskin jatkuu. Tätä prosessia Mäkitalo nimittää työhyvinvointia edistäväksi työn kehittämiseksi. 19

20 Kehittävän työntutkimuksen pohjalta on syntynyt muutospaja-toiminta, jossa työhyvinvointia edistetään lisäämällä työntekijöiden ja työyhteisöjen aktiivista toimijuutta oman työnsä hallinnassa ja kehittämisessä. Tällöin työhyvinvointia luo mielekäs ja merkitykselliseksi koettu työ. Sitä rakentavat myös työn hallittavuus, johon liittyy kokemus työn sujuvuudesta sekä toimintatavat, käytännön välineet, työnjakoratkaisut ja säännöt, jotka tukevat oman työn suorittamista ja kehittämistä. Työn sujuvuus ja hallinta tuottavat keskeisiä onnistumisen kokemuksia. Työhyvinvointi on siis näin tarkasteltuna tekemisen ja toiminnan tulosta, ei työstä erillään tai ennen toimintaa rakennettu toiminnan edellytys. (Launis ym. 2010, 27.) Muutospajatoiminta nostaa esiin työn sosiaalista ulottuvuutta, jota työelämätutkimuksessa pitäisi entistä painokkaammin huomioida (Blom 2009, 52). Ahonen (ei vl.) arvioi työhyvinvoinnin käsitteen positiiviseksi, mutta ongelmalliseksi: se esimerkiksi asettaa työntekijän edun etualalle ottamatta huomioon työnantajan etua. Työhyvinvoinnilla on silloin potentiaalinen marginalisoitumisen riski, sillä sen edistäminen hankaloituu, mikäli työnantaja ei ole siitä kiinnostunut. Tutkimuksessani työhyvinvointi tarkoittaa työpaikan hyvää arkea, jossa perustarpeet on tyydytetty. Työntekijät luovat hyvää arkeaan yhdessä johdon kanssa. Kaikilla on oma paikkansa ja tehtävänsä työyhteisössä. Muutoksista ja keinoista niiden selvittämiseksi keskustellaan yhteisönä johdon ja tarvittaessa asiantuntevan auttajan kanssa, jolloin työntekijät osallistuvat itse työnsä kehittämiseen ollen osa sisäisesti muuttavaa prosessia. Tärkeää on, että työnantajalla on myönteinen asenne työhyvinvoinnin edistämiseen. 2.1 Työhyvinvointi työpaikoilla Aikamme työelämää kuvaavat kolme iskusanaa: joustavuus, innovatiivisuus ja muutoskykyisyys. Työelämässä pysyvää tuntuu olevan ainoastaan jatkuva muutoksen tila, joka on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana selvästi voimistunut. Muutoksiin ovat vaikuttaneet nopeasti uusiutuva teknologia, tiedon määrän voimakas lisääntyminen, sosiaalisten taitojen korostuminen ja kansainvälistyminen. Muutoksen väitetään olevan välttämätöntä kilpailukyvyn ja asiakaspalvelun ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Vuonna % palkansaajista arvioi omalla työpaikalla tapahtuneen viimeisen kolmen vuoden aikana sellaisia muutoksia, jotka ovat muuttaneet työtä, työtehtäviä tai työmäärää. Työntekijän näkökulmasta muutokset eivät kuitenkaan aina ole kehitystä. Suomessa palkansaajat tekevät lyhyempiä työpäiviä paremmis- 20

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN

HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN HYVINVOINTIMATKAILU KÄRKIYRITTÄJIEN SILMIN Merja Konu Opinnäytetyö Toukokuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala 16.5.2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

"Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta

Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Pirkola, Mervi "Mie meen eteenpäi vaik ois pakki päällä" -viiden lastentarhanopettajan käsityksiä työhyvinvoinnin rakentumisesta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena

HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena HYVINVOINTI Käsitteenä ja edistämisen kohteena Helka Ala-Poikela 0155269 7.5.2010 Lapin yliopisto, YTK Kuntoutustiede SKUN2050 Kandidaatin tutkielma 10 op Kevät 2010 Aila Järvikoski Marjo-Riitta Mattus

Lisätiedot

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 352 Anna-Liisa Toivonen Juhani Kettunen Asmo Honkanen Jarkko Saarinen Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset Esiselvitys tutkimusaiheista Helsinki 2005 Julkaisija

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Anna-Riitta Sulander Pro gradu-tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto 2014 Oulun

Lisätiedot

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien.

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien. Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL Kotkan-Haminan seudun matkailuyrittäjien asennoituminen kestävään matkailuun Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus Syksy

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

ESITUTKIMUS BRÄNDI-IDENTITEETISTÄ -TAPAUS JÄÄNMURTAJA SAMPO

ESITUTKIMUS BRÄNDI-IDENTITEETISTÄ -TAPAUS JÄÄNMURTAJA SAMPO ESITUTKIMUS BRÄNDI-IDENTITEETISTÄ -TAPAUS JÄÄNMURTAJA SAMPO Satu Pekkala Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus/ Matkailun liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Lapin Yliopisto

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA?

HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA? HYVINVOINTIMATKAILIJAT SUO- MEEN HOLLANNISTA? Hanna Petäjäniemi Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemus- ja talousala

Lisätiedot

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede.

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA Sosiaalinen Media HR Työkaluna Pro Gradu tutkielma Hallintotiede Syksy 2011 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 1.1 Miksi sosiaalinen media

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Raija-Liisa Kokko 0185462 Helena Bräysy 0417732 Pro gradu -tutkielma 6.5.2012 Kuntoutustiede 120 op SKUN3070 40 op Lapin yliopisto: YTK

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita?

TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI. Kuinka sitä voi hallita? TYÖSTÄ JOHTUVA STRESSI Kuinka sitä voi hallita? Sisältö 1. Johdanto 2. Työstressi 2.1. Mitä stressi on? 2.2. Mikä aiheuttaa työstressiä? 2.3. Työstressin vaikutukset yksilöihin ja organisaatioihin 2.4.

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009. Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ

Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009. Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ Työsuojelurahasto Tätä on tutkittu 2009 Jari Hakanen TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA TYÖELÄMÄÄ TYÖN IMUA, TUOTTAVUUTTA JA KUKOISTAVIA TYÖPAIKKOJA? - KOHTI LAADUKASTA

Lisätiedot

Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä

Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä Etelä-Suomen retkeily- ja vaellusreittien informaatiotarjonnan kartoittaminen Internetissä Sollo, Miia Vapaavuori, Jenna 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Etelä - Suomen

Lisätiedot

SUURTEN IKÄLUOKKIEN ELÄKELÄISTEN MAALLEMUUTTOPOTENTIAALI

SUURTEN IKÄLUOKKIEN ELÄKELÄISTEN MAALLEMUUTTOPOTENTIAALI 3 Pekka Hunnakko & Jarmo Palm SUURTEN IKÄLUOKKIEN ELÄKELÄISTEN MAALLEMUUTTOPOTENTIAALI Vaasan yliopisto Seinäjoen toimipiste Julkaisuja No. 100 Vaasa 2002 4 5 ESIPUHE Lähivuosina niin sanottuihin suuriin

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2002 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot