SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen"

Transkriptio

1 SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen

2 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi Muu toiminta Tukimuodot Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä Toimintaa ohjaavat asiakirjat Arvot Visio Toiminta- ajatus Verkostoyhteistyö Yhteistyö Uudessakaupungissa... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 2.6 Lapsen ja perheen osallisuus, kasvatuskumppanuus Hyvinvoiva lapsi Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Lapsen kasvu ja oppimisympäristö Lapsen tapa toimia ja oppia Leikkiminen Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa Sisällölliset lähestymistavat eli orientaatiot Matematiikka ja looginen ajattelu Luonto ja ympäristö Historia ja yhteiskunta Taide ja kulttuuri Etiikka Uskonto ja elämänkatsomus Mediakasvatus Globaalikasvatus Ruokakasvatus Varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen arjen tilanteissa Esiopetus Kasvattajayhteisön toimintaperiaatteet Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Kestävä kehitys Erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen Perhetyö Puheeksi ottaminen ja varhainen puuttuminen Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen Vieraskielisen lapsen oman äidinkielen/kulttuurin tukeminen Suomen kielen opetus päiväkodissa Varhaiskasvatuksen sisällöllinen arviointi, kehittäminen ja seuranta Laatua valvotaan seuraavasti Tiedonkulku Miten toimitaan pulmatilanteissa

3 1 Saatteeksi Sateenkaari Koto ry on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhdistys, jonka tehtävä on tuottaa perhelähtöistä päivähoitoa ja monipuolisia pienten lasten perheiden tarvitsemia palveluja, jotka tukevat vanhemmuutta. Ry omistaa 100%:sti Sateenkaari Koto Oy:n. Sateenkaari Kodolla on 6 päiväkotia. Ketunpesä, Halikolo, Lyckobo, Peikonpesä sekä Villasukka sijaitsevat Turussa ja Tiitiäinen Uudessakaupungissa. Ilta- ja vuorohoitoa päiväkodeissamme ei ole. Lyckobon päiväkoti on ruotsinkielinen. Perhelähtöisyys ja kasvatuskumppanuus ovat meidän vahvuuksiamme. Perhetyö on vakiintunut jokapäiväisiksi käytännöiksi arkeen. Päiväkodit ovat itsenäisiä, hallinnollisesti, taloudellisesti sekä toiminnallisesti ja toimivat kukin omalla tahollaan omien perheidensä kanssa toteuttaen yhdessä rakennettavaa päivähoitoa. 1.1 Muu toiminta Sateenkaari Koto Ry:n toimintaa ohjaa vanhemmista koostuva, vuosittain valittava hallitus, jossa on 8 jäsentä, 2 varajäsentä sekä puheenjohtaja. Tämä hallitus keskittyy arvokeskusteluiden kautta tukemaan päiväkotien toimintaa. Ry:n hallituksesta on valittu yhdyshenkilö Oy:n hallitukseen. Oy:n hallitus (3 jäsentä, 1 varajäsen) vastaavasti päättää kaikista päiväkotien henkilöstöön ja hallintoon liittyvistä asioista. Oy:n hallitus määrittää vuosittaiset painopisteet, vastaa toiminnasta ja taloudesta ja valvoo päiväkotien toimintaa. Yhdistyksen hallinnollisia asioita hoitaa toiminnanjohtaja Henna Junttila. Kaikilla perheillä on oikeus osallistua kaikkeen Sateenkaari Kodon toimintaan jäsenmaksun maksettuaan. Yhdistyksen hallituksen kokouksissa kaikilla vanhemmilla on puheoikeus. Yhdistyksen vuosikokous määrää jäsenmaksun. Vuonna 2014 se on 20 / perhe tai yksittäinen kannatusjäsen, yhdistyksiltä tai yhteisöiltä peritään 250 / vuosi. Jäsenmaksulla perhe saa käyttää yhdistyksen tiloja ilmaiseksi ja jäsentuotteita jäsenetuhintaan. Perheen päivän kustannuksista osa katetaan jäsenmaksulla. Perheen päivää vietetään vuosittain retkeillen yhdessä kaikkien sateenkaarikotolaisten kanssa. Se on myös työntekijöille aika olla yhdessä oman ja toisten perheiden kanssa. Perheen päivässä vanhemmat ovat vastuussa lapsistaan, heidän kulkemisestaan, ruokailusta ym. 3

4 1.2 Tukimuodot Turun päiväkodit kuuluvat palvelusetelituottajiin eli perheet voivat hakea kaupungilta palveluseteliä, jolla katetaan osa hoitomaksusta. Käytössä on myös yksityisen hoidon tuki, jota vanhemmat hakevat Kelalta. Uudessakaupungissa päiväkoti Tiitiäinen toimii niinikään yksityisen hoidon tuella. Työntekijöiden on osattava kertoa vanhemmille molemmista vaihtoehdoista ja mahdollisista eroista, jonka jälkeen vanhemmat päättävät kumpaa paikkaa he haluavat hakea. Hoito ei kuitenkaan lapsille ole erilaista ovat he sitten yksityisellä tai palvelusetelipaikalla. Erot näkyvät lähinnä hoitomaksuissa sekä aikataulussa paikan myöntämisen suhteen. Yksityisen hoidon tuella voimme ottaa lapsen heti, jos ryhmässä on tilaa. Palveluseteliä haettaessa tarvitaan kaupungin päätös palvelusetelin myöntämisestä. 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä 2.1 Toimintaa ohjaavat asiakirjat Sateenkaari Koto Oy:n varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu Stakesin laatimiin valtakunnallisiin Varhaiskasvatuksen perusteisiin ja Turun kaupungin sekä, päiväkoti Tiitiäisen osalta, Uudenkaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Jokainen Sateenkaari Kodon päiväkoti laatii omat yksikkökohtaiset suunnitelmansa. Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Päivitystä tehdään vuosittain vasutyöryhmän toimesta. Vasutyöryhmään on valittu joka vuosi 3-4 työntekijää, lisäksi päivitystä on tehty päiväkodeittain henkilökunnan kesken sekä yhdessä vanhempien kanssa eri kokoonpanoissa. Lasten ääni tulee kuuluviin toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Tiitiäisen päiväkodin vanhemmat ovat osallistuneet mm. vanhempainilloissa, joissa on koottu mm. vanhempien tärkeimpinä pitämiä arvoja ja huomioitu ne toiminnan suunnittelussa. Lapsilta on kysytty heidän toiveitaan toiminnan suhteen ja toteutuksen jälkeen he ovat arvioineet onnistumista ja mielekkyyttä. Arjen toiminnan ja käytäntöjen tukena ovat varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi vuosittain tehtävät / tarkastettavat, yhdistyksen / osakeyhtiön sekä päiväkotien omat toimintasuunnitelmat ja turvallisuussuunnitelmat. Suunnitelmissa otetaan huomioon kansalliset juhlapyhät. Teemat ja projektit määräytyvät osittain vuodenaikojen ja kalenterikauden mukaisesti. 2.2 Arvot Sateenkaari Kodon perheiden määrittelemät toimintaa ohjaavat arvot ovat PERHELÄHTÖISYYS: Meillä vanhemmat ovat oman lapsensa parhaat asiantuntijat ja heillä on ensisijainen kasvatusoikeus ja vastuu. Me, 4

5 päiväkotien työntekijät, toimimme kasvatuskumppanuudessa yhdessä vanhempien kanssa. Tarvittaessa työntekijämme voivat erilaisten elämäntilanteiden mukaan antaa tukea ja apua koko perheelle. Kaikissa päiväkodeissamme vanhemmilla on mahdollisuus osallistua päivähoitoon ja sen kehittämiseen lapsen parhaaksi. Vanhemmat ovat aina tervetulleita yhteisöön kysymyksineen ja ehdotuksineen aktiivisina osallistujina. Me otamme vastuun lapsen kasvun tukemisesta yhdessä perheen kanssa ja heidän viitoittamaa tietä kulkien. LÄHEISYYS: Lapset saavat hoitopäivän aikana aikuisen läheisyyttä ja syliä. Jokaisella lapsella on omahoitaja, joka huomioi lasta yksilöllisesti, tietää lapsen ja perheen asioista ja pystyy tukemaan lapsen kasvua. Läheisyys välittää lapselle hyväksytyksi tulemisen ja itsensä arvokkaaksi kokemisen tunteen. Se liittää lapsia toisiinsa ja henkilökuntaan. Oman kehon tuntemus on tärkeää ja omien rajojen löytyminen kehittää myös kykyä suojella itseään. Lasta kannustetaan kertomaan milloin häntä saa koskea ja mihin ja tätä myös kunnioitamme ehdottomasti. Hyvä kosketus auttaa lasta tuntemaan oman kehonsa ja arvostamaan sitä. KODINOMAISUUS: Päiväkodit ovat lasten taloja. Lapsella on mahdollisuus tehdä, kokeilla, leikkiä, puuhailla. Ympäristö on lapselle turvallinen, virikkeellinen, kodikas ja viihtyisä. Lapsiryhmämme ovat pieniä ja eri-ikäiset lapset toimivat yhdessä. Näiden lisäksi työntekijät ovat sitoutuneet tekemään työtään kasvatuskumppanuudessa, moniammatillisesti sekä yhteisöllisesti. Yhteisöllisyys on myös yksi oy:n taustalla olevan yhdistyksemme perusarvoista. Suureksi osaksi perhetyön kautta tämä yhteisöllisyys on tullut todeksi päiväkodissamme. Perheet ovat tulleet osaksi meidän päiväkotiperhettämme. Yhteisöllisyys näkyy päiväkodin arjessa mm. jatkuvana avoimien ovien-päivänä. Perheet ovat aina tervetulleita päiväkotiin. Vanhemmat voivat osallistua lasten hoitopäiviin olemalla mukana aamupiireissä, retkillä ja muissa tapahtumissa. Perhetyötä tehdään päivittäin. Jokainen on ainutlaatuinen omana itsenään ja lapsetkin opetetaan kantamaan vastuussa omista ratkaisuistaan. Päiväkotitoiminnan yhtenä tehtävänä on edistää sukupuolten tasa-arvoa. Tasa-arvolla tarkoitetaan pyrkimystä samoihin ehtoihin, sukupuolesta riippumatta. Lapsilla pitäisi olla yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, mutta myös yhtäläiset mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä ihmisenä. Kaikki lapset kohdataan yksilöinä. 2.3 Visio Pyrimme kasvattamaan lapsia terveen itsetunnon omaaviksi ja toiset huomioonottaviksi. Hyvät käytöstavat ja omatoimisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia arjen eri tilanteissa lapsen ikätaso huomioiden. Tuemme lasta käyttämään mielikuvitustaan ja rakentamaan vapaata leikkiä yksin ja ryhmässä. 5

6 2.4 Toiminta-ajatus Hoito, kasvatus ja opetus linkitetään yhteen Tiitiäisen arjessa. Perushoito on päivähoitotyön kivijalka, jonka päälle rakentuu kasvatus ja opetus arjen tilanteissa. Tärkeää on tuntea lapsi yksilönä ja se, että on kiinnostunut hänen mielenkiinnon kohteistaan ja lähipiiristään. Tähän tarvitaan aikaa ja yhteisiä tapaamisia lapsen perheen kanssa, esim. Tenavatuntien muodossa. 2.5 Verkostoyhteistyö Sateenkaari Kodon keskeisimpinä yhteistyökumppaneina ovat kunnat ja niiden eri toimijat, joiden alueella päiväkotimme toimivat. Kunnat ostavat meiltä päivähoitopalvelua ja me ostamme kunnalta kulttuuri-, liikunta-, terveys- ja koulutuspalveluja. Yhteistyötä tehdään myös kunnan päiväkotien, koulujen, lastensuojelun, seurakunnan sekä neuvoloiden kanssa Yhteistyö Uudessakaupungissa Päiväkoti Tiitiäisen työntekijät osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kaupungin järjestämiin päivähoitohenkilöstölle järjestettyihin koulutuksiin. Päiväkodin johtaja osallistuu päivähoitotoimistossa järjestettäviin palavereihin, esim. kaupungin päivähoidon esimiesten palavereihin. Näistä tiedotetaan aina etukäteen kaupungin päivähoidon johtajan toimesta. Päivähoitotoimistosta saamme myös tarvittaessa neuvoja ja ohjeistuksia eri tilanteisiin. Osallistumme kaupungin päiväkotien yhteisiin tapahtumiin kuten esim. joulu- ja kevätkirkkoon. Teemme yhteistyötä toisen yksityisen päiväkodin Tilkkutäkin kanssa mm. yhteisten tapahtumien merkeissä. Voimme tarvittaessa ostaa kaupungin Elton palveluja. Samassa pihapiirissä päiväkodin kanssa toimii lastenneuvola. Lastenneuvolasta voimme kysyä neuvoa pulmallisissa tilanteissa. Lastenneuvolassa kokoontuu säännöllisesti lapsityöryhmä, johon kuuluu varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon ammattilaisia. Lapsityöryhmässä käsitellään niiden lasten asioita, joiden kehityksestä on noussut huoli. Moniammatillisessa työryhmässä laaditaan lapselle mm. kuntoutussuunnitelma. Eri alojen tietotaidon yhdistäminen luo parhaan mahdollisen tuen lapselle. Vanhempien luvalla ja yhteistyössä neuvolan kanssa voimme tarvittaessa viedä päiväkotimme lapsen tilanteen neuvolatyöryhmään. Joko omahoitaja tai päiväkodin johtaja osallistuu mukaan palaveriin. Lastensuojelullisissa asioissa otamme sovitusti yhteyttä sosiaalityöntekijään. Osallistumme tarvittaessa sosiaalitoimen järjestämiin verkostopalavereihin. Yhteistyö työvoimatoimiston kanssa on tuonut päiväkodille työharjoittelijoita sekä päiväkotiapulaisia. Oppilaitoksista (esim. Winnova ja Novida) on tullut paljon opiskelijoita suorittamaan harjoittelujaksojaan. 6

7 2.6 Lapsen ja perheen osallisuus, kasvatuskumppanuus Sateenkaari Kodon hoitopolku Kuvaa päivähoidon prosessin, joka alkaa siitä kun perhe tulee ensimmäistä kertaa päiväkotiin tutustumaan. 7

8 8

9 2.7 Hyvinvoiva lapsi Erilaisuuden hyväksyminen, "kaikki leikkivät kaikkien kanssa" -periaate sekä yksilöllisyyttä korostava ja arvostava ajattelutapa luovat pohjan myönteisen identiteetin kehittymiselle. Kun lapsi kokee, että häntä arvostetaan sellaisena kun hän on, omien taitojensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti, on mahdollista aikaansaada vahva minäkuva. Kunnioitamme jokaisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta. Kiusaamista ennaltaehkäistään keskustelemalla lasten kanssa kiusaamisesta, tunteista ja itsehillinnästä. Lapsiryhmän tuntemus auttaa ryhmän aikuisia vahvistamaan lasten kaverisuhteita. Samoin aikuiset ovat apuna toimeen tulemisen harjoittelussa. Konfliktit käsitellään asianosaisten kanssa rakentavasti ja tehdään selväksi miksi jotain asiaa ei saa, eikä voi tehdä. Kiusaamiseen puututaan heti. Opettelemme pyytämään ja antamaan anteeksi. Päiväkodissa on laadittu erillinen Kiusaamisen ehkäisy suunnitelma. Tarpeen vaatiessa kutsumme lasten vanhemmat koolle ja puhumme asiasta yhteisöllisesti ja mietimme mitä asian eteen voisi tehdä kotona ja päiväkodissa. Lapsen sairastuessa Sairaan lapsen paikka ei ole päiväkodissa. Mikäli lapsi on pois päivähoidosta, tulee tästä ilmoittaa heti päivähoitoon. Jos lapsi on ollut poissa esimerkiksi kuumeen tai vatsataudin takia, hänellä tulee olla yksi terve päivä ennen hoitoon palaamista. Vanhempien on syytä ottaa yhteys henkilökuntaan, jos vanhemmat ovat epävarmoja siitä, voiko lapsi tulla päivähoitoon. Mikäli lapsella on pitkäaikaislääkitys ja lääkettä täytyy antaa päivähoidossa, on lääkkeet annosteltava etukäteen kotona ja luovutettava työntekijälle henkilökohtaisesti selkeiden ohjeiden kera. Muuta lääkitystä ei päiväkodissa anneta. 3 Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Tänä vuonna päivähoitotyömme tärkeimpänä teemana jatkuu kestävän kehityksen myötä HIDAS LAPSUUS. Kaudella VIHREÄ LIPPU -teemanamme on VESI. VESIteema jatkuu Tiitiäisessä syyskuuhun 2014 asti. Tämän jälkeen valitsemme uuden teeman. Toteutamme Vihreän lipun periaatteita sen ohjeistuksen mukaisesti. Laadimme erillisen toimintasuunnitelman yhdessä lasten kanssa liittyen vesi-teemaan. Säännöllisin välein arvioimme toteutunutta toimintaamme ja suunnittelemme tulevaa. 3.1 Lapsen kasvu ja oppimisympäristö Päiväkoti Tiitiäinen sijaitsee Uudenkaupungin Sorvakossa osoitteessa Terveystie 2, PL 12, Uusikaupunki. Toimimme samassa pihapiirissä Tyks Vakka-Suomen sairaalan kanssa. Päiväkodissa on 40 hoitopaikkaa 0-6-vuotiaille lapsille. Päiväkotimme toimii rivitalossa ja tilaa on käytössämme 316 neliötä. Päiväkoti on auki klo Jouluaaton aattona sekä Juhannuksen aaton aattona suljemme klo 16. Päiväkodissa toteutetaan 9

10 pienryhmätoimintaa. Ryhmiä on kaikkiaan viisi, joilla jokaisella on oma vastuuohjaaja. Pienryhmät toimivat itsenäisesti aamupäivän ajan. Iltapäivisin lepohetken jälkeen kaikki ulkoilevat samaan aikaan. Tämä mahdollistaa sen, että sisarukset voivat olla osan päivää samassa ryhmässä. 3.2 Lapsen tapa toimia ja oppia Leikkiminen Lapselle ominainen tapa toimia on leikki. Leikin avulla lapset oppivat uusia asioita. Oppimisesta voi tehdä mukavaa. Lapset saavat itse kokeilla, yrittää, erehtyä ja onnistua. Tavoitteena on kehittää leikkikulttuuria toimivammaksi siten, että lapset oppisivat leikkimään monipuolisemmin ja pitkäjänteisemmin. Tavoitteena on myös saada lapset leikeissään huomioimaan paremmin toistensa. Tarkoituksena on saada aikuiset tietoisemmin tarkastelemaan lasten leikkiä sekä yksilöllisesti että ikätasojen mukaisesti. Aikuisten vastuulla on leikin saattaminen alkuun, sen tarkkailu sekä tarvittaessa sen jatkuvuuden turvaaminen auttamalla lapsia leikin eri vaiheissa ja ongelmatilanteissa. Päiväkodissa on roolivaatteita, kankaita lasten leikkeihin sekä käsinukkeja, joiden avulla lapset voivat suunnitella ja toteuttaa omia näytelmiä. Sadut ja näytelmät lisäävät lasten sanavarastoa, he oppivat ilmaisemaan itseään, keskustelemaan ja keskittymään kuunteluun. Vuorovaikutuskin kehittyy, kun tehdään yhdessä ja opetellaan ottamaan myös toiset huomioon Tutkiminen Lapset tutkivat kaiken aikaa. Tutkiminen ja ihmettely kuuluvat yhteen. Luontolaatikko ja luupit ovat tärkeitä välineitä luonnon tutkimiseen. Aikuinen tarjoaa tilan ja paikan ja lapset hoitavat tutkimisen. Retket ja kirjat rikastuttavat ja tarjoavat loputonta materiaalia Liikkuminen Perusliikuntamuotoja harjoitetaan joka päivä, kun lapset juoksevat, hyppäävät, kiipeävät ja pelaavat pihalla. Sisällä taas kieritään patjoilla tai tehdään kuperkeikkoja. Pihalla on mahdollisuus pelata jalkapalloa tai sählyä sekä leikkiä erilaisia pihaleikkejä. Järjestämme lapsille joka vuosi esim. olympialaiset huomioiden eri-ikäisten lasten erilaiset karkeamotoriset kehitystarpeet. Haapaniemen liikuntasali on käytössämme torstaiaamupäivisin joka toinen viikko. Kaikkein pienimmille jo kiipeäminen liukumäkeen ja alas laskeminen on lihaksia ja motoriikkaa kehittävää. Ulkoilemme kahdesti päivässä sään salliessa, yhteensä vähintään kaksi tuntia. Metsäretkelle menemme vähintään muutaman kerran kuukaudessa. Otamme mukaan kaikkein pienimmätkin lapset, jotta he tottuvat luonnossa olemiseen ja liikkumiseen pienestä pitäen. Metsäretkien lisäksi teemme kävelyretkiä lähiympäristöön. Vuodenaikojen vaihteluita käytämme muutenkin hyväksi ulkoilussa ja liikunnassa: esimerkiksi talvisin luistelemme, 10

11 pulkkailemme ja hiihdämme. Ympäri vuoden käymme säännöllisesti ulkoilemassa kaupungin suurimmassa puistossa, Leijonapuistossa, joka sijaitsee aivan päiväkodin läheisyydessä. Kaupungin urheilukenttä on niin ikään aivan kävelymatkan päässä. Lisäksi käymme lasten kanssa uimahallissa pienryhmittäin. Päiväkodissa harjoittelemme liikunnan perustaitoja myös laululeikkien avulla. 3.3 Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa Kielen kehittymistä tuetaan kaikissa päivän vaiheissa ja toiminnoissa. Laululeikit, lorut ja runot luovat pohjaa puheelle ja rakentavat puheen kehitystä. Sadut, keskustelut, tarinoiden kertominen, näytelmien katsominen ja niiden esittäminen tukevat lapsen kieltä ja ilmaisua. Aikuiset kommunikoivat selkeästi hyvällä äidinkielellä. Puheen lisäksi käytämme paljon kuvia. Kuvat helpottavat lasta yhdistämään asioita toisiinsa. Perushoitotilanteet ovat hyviä oppimisen paikkoja. Kirjat ovat lasten ulottuvilla ja heille luetaan päivittäin. Leikkiessä kieli kehittyy ehkä kaikkein luonnollisimmin, kommunikoitaessa toisten kanssa ja tuotettaessa itse puhetta. Lapsia myös sadutetaan. Sadutus auttaa aikuista kuulemaan lasta ja rohkaisee lasta ilmaisemaan ajatuksiaan. 3.4 Sisällölliset lähestymistavat eli orientaatiot Matematiikka ja looginen ajattelu Lapsilla on käytössään paljon erikokoisia palikoita, legoja sekä isoja että pieniä, palapelejä jne. Näiden avulla matemaattiset käsitteet tulevat luontevasti tutuksi. Linnoja rakenneltaessa käytetään erimuotoisia palikoita. Aamupiirissä tutkitaan aikaan liittyviä käsitteitä: tänään, eilen, huomenna sekä esimerkiksi päivien, viikonpäivien, kuukausien ja vuodenaikojen lukumäärää. Laululeikkien avulla harjoitellaan mm. hahmottamista & sijaintia: edessä, takana, nopeasti, hitaasti, yläpuolella, alla. Päivittäin tarkastelemme kuinka monta meitä on paikalla ja muutenkin laskemme erilaisia lukumääriä Luonto ja ympäristö Lähiympäristöön tutustutaan viikoittain. Metsässä syntyvät usein spontaanit opetustilanteet, kun lapset kyselevät ja ihmettelevät luonnossa näkemiään eläimiä ja kasveja. Niiden tutkiminen jatkuu usein päiväkodissa, kun selvitellään mikä sieni tai kukkanen siellä metsässä tulikaan nähtyä. Nämä luontoelämykset näkyvät myös lasten piirustuksissa, maalauksissa ja omissa saduissa. Käytössämme on luontolaatikko, joka sisältää vuodenaikojen mukaiset tehtäväkansiot ja niissä tarvittavat materiaalit. Laatikosta on helppo ottaa mukaan erilaisia tehtäviä avuksi luonnon tutkimiseen ja huomioimiseen. 11

12 Luontoa kunnioitetaan harjoittelemalla rauhallista ja hiljaista kulkemista metsässä, ympäristöä vaalitaan jättämällä kukat ja oksat metsään. Keräämme vain maassa olevia oksia, emme taita puista ja pensaista. Toimimme Vihreän lipun sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä kierrätämme mahdollisimman paljon Historia ja yhteiskunta Vuosittain keskustellaan omasta historiasta: perheestä ja suvusta sekä tehdään sukupuut kasvun kansioon, johon lapset joko piirtävät perheensä kuvan tai tuovat kotoa valokuvia. Suomen historiaan perehdymme mm. vierailemalla museossa ja itsenäisyyspäivänä askartelemalla suomen lippuja sekä keskustelemalla itsenäisyydestä. Vietämme vuoden aikana seuraavia juhla- ja merkkipäiviä: lasten syntymäpäivät, ystävänpäivää, vappua, äitienpäivää, halloweenia, isänpäivää, itsenäisyyspäivää ja joulua. Vietämme myös isovanhempienpäivää, jolloin isovanhemmat ovat tervetulleita päiväkotiin viettämään aikaa lasten kanssa. Vappuna järjestämme vappujuhlat. Lapset tuovat kotoa naamiaisasut ja he myös päättävät mitä lauluja lauletaan ja leikit, joita leikitään. Äitienja isänpäivänä askartelemme vanhemmille jotain henkilökohtaista ja tarjoamme juhlakahvit. Joulukuussa pidämme omat joulujuhlat. Opetamme lapsille hyviä käytöstapoja arjen toimintojen yhteydessä. Tulo- ja lähtötilanteissa odotamme, että lapset tervehtivät kääntyen aikuiseen päin. Opetamme lapsia huolehtimaan yhteisistä ja omista tavaroista sekä vaatteista niin, että ne pysyvät ehjinä eivätkä häviä. Harjoittelemme myös kohteliasta puhetapaa ja puutumme esimerkiksi kiroilemiseen heti Taide ja kulttuuri Käden taidot antavat lapsille elämyksiä ja he voivat esimerkiksi ilmaista tunteita oman kuvallisen ilmaisunsa kautta. Pääsääntöisesti askartelemme toimintasuunnitelmassa vuosittain vaihtuvien teemojen mukaan huomioimalla myös vuodenajat. Eriytämme askartelut lasten iän ja taitotason mukaan. Käden taidoissa monipuolisuus on tärkeää. Annamme lapsille kokemuksia erilaisista välineistä, tekniikoista ja materiaaleista. Vesiväreillä maalaaminen sekä piirtäminen erilaisilla kynillä ovat apuna värien tunnistamiseen ja nimeämiseen sekä kynäotteen harjaantumiseen. Savi- ja sormiväritöiden teko, muovaileminen ja nikkaroiminen antavat osaltaan mahdollisuuden käyttää mielikuvitusta ja luovuutta. Materiaaleista käytössämme ovat mm. erilaiset paperit, kankaat, kierrätysmateriaalit ja luonnon materiaalit. Monipuolisuus ylläpitää lasten kiinnostusta sekä mahdollistaa uusien taitojen oppimista. Oikeanlaiset välineet tukevat käden taitojen harjoittelua turvallisesti. Esimerkiksi lasten käytössä on pieniä saksia oikea- ja vasenkätisille sekä kolmiokyniä. Näin saksien oikeaoppinen käyttö on mahdollista ja kolmiokynien avulla luontevan kynäotteen löytyminen on helppoa. Osa käden taidon projekteista voivat syntyä lapsien omista ajatuksista ja mielenkiinnon kohteista. Parhaimmat teemat tulevat lapsilta itseltään, kun heitä vain aidosti kuuntelee. 12

13 Musiikki on tärkeä osa jokaista päiväämme. Aamupiirissä lauletaan ja lepohetkien aikana kuunnellaan rentouttavaa musiikkia. Musiikkikasvatuksemme sisältää laulamisen, soittamisen, musiikin kuuntelun sekä yhdistää musiikin ja liikunnan. Valitsemme laulut toimintasuunnitelmassa mainittujen teemojen mukaan sekä lasten toivomuksien perusteella. Harjoittelemme lauluesityksiä, joita esitämme mm. omissa juhlissamme sekä vierailuilla eri yhteistyökumppaneiden luona. Mahdollisuuksien mukaan käymme erilaisissa musiikkitapahtumissa. Kulttuuri näkyy arjessa satujen, tarinoiden, lorujen ja näytelmien muodossa. Lapsille luetaan, he tutkivat ja lukevat kirjoja itsekseen ja heitä sadutetaan. Käymme kirjastossa ja kuuntelemme satulevyjä. Aamupiireissä luetaan useasti loruja sekä keskustellaan perheitä ja lapsia askarruttavista ajankohtaisista uutisista. Toimintaympäristömme on värikäs ja inspiroiva. Seinillä on aina esillä lasten piirustuksia ja askarteluja. Kaikki saavat omia askartelujaan näytille ja tätä kautta arvostusta työlleen. Ympäristö pidetään siistinä ja ylimääräiset tavarat kaapeissa, jotta esteettisyys säilyy. Sisustuksessa järjestetään pieniä leikkinurkkauksia, esim. auto-, koti- ja kirjastoleikkinurkkaus Etiikka Kasvamista tapahtuu itsensä ja toisten kunnioittamisen kautta. Tämän vuoksi pyrimme vahvistamaan lasten minä-kuvaa ja antamaan positiivista palautetta. Tähän kuuluu myös erilaisuuden arvostus, jokainen meistä on oma ainutlaatuinen yksilönsä. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma auttaa kartoittamaan jokaisen lapsen henkilökohtaiset tuen tarpeet. Opettelemme päivittäin käytöstapoja, mitä voi tehdä ja mitä ei, mikä on oikein ja mikä väärin. Ristiriidat pyritään ratkaisemaan rakentavasti. Opetellaan anteeksi antamista ja anteeksi pyytämistä. Keskustellaan tilanteiden pohjalta Uskonto ja elämänkatsomus Kunnioitamme jokaisen lapsen omaa kulttuuritaustaa. Tutustumme kristilliseen tapakulttuuriin ja juhlapyhien perinteeseen. Tarvittaessa lapsille järjestetään vaihtoehtoista toimintaa kristillisten toimintahetkien ajaksi. Käymme vuosittain joulu- sekä kevätkirkossa. Lasten kiinnostuksen mukaan keskustelemme näiden juhlapyhien merkityksestä. Pääsiäisenä askartelemme pääsiäisaskarteluja sekä jouluna tonttuja, enkeleitä ja kynttilöitä. 13

14 3.4.7 Mediakasvatus Mediakasvatuksen päätavoitteena on kehittää lapsen medialukutaitoa. Monimuotoinen medialukutaito on nykyisin osa kansalaistaitoja. Sen varhainen kriittinen omaksuminen on lapselle hyödyksi. Lapsella on oikeus tutustua mediaan turvallisessa ympäristössä. Sadutus, valokuvat, videot tai vaikkapa tietotekniikka mahdollistavat lapsille mielekkään yhdessä tekemisen, itseilmaisun ja toisen ilmaisusta nauttimisen. Näin he saavat tietoja, taitoja ja välineitä myönteiseen vuorovaikutukseen. Tavoitteena on innostaa lapsia yhteiseen tekemiseen ja tarjota omakohtaisia ja ryhmää yhdistäviä onnistumisen kokemuksia. Tärkeintä ei ole hieno lopputulos vaan ilo, joka syntyy yhdessä tekemisestä ja oivaltamisesta. Toimintakautena perinteisten menetelmien rinnalla otetaan käyttöön ipadlaitteet Globaalikasvatus Globaalikasvatus on laaja käsite. Se pitää sisällään: ihmisoikeus- ja tasa-arvokasvatusta, kulttuurikasvatusta, rauhankasvatusta ja ympäristökasvatusta. Globaalikasvatus auttaa meitä kunnioittamaan erilaisuutta. Kohtaamisen tärkeyttä ei voi koskaan liiaksi korostaa. Jokainen ihminen, jonka kohtaamme on ainutlaatuinen ja ainutkertainen ja häneen on asennoiduttava sellaisena. Kun keskustelemme lapsen tai vanhempien kanssa, meillä on oltava aikaa kuunnella ja meidän on keskityttävä juuri sen lapsen/vanhemman olemassaoloon juuri sillä hetkellä. Toiminnassa viestitämme kunnioittavamme lapsen oikeutta tulla kuulluksi ja huomioiduksi häiriöttä, kun keskitymme siihen mitä hän sanoo. Erilaisuuden hyväksyminen, "kaikki leikkivät kaikkien kanssa" -periaate sekä yksilöllisyyttä korostava ja arvostava ajattelutapa luovat pohjan myönteisen identiteetin kehittymiselle. Kun kasvaa ympäristössä, jossa painotetaan suvaitsevaisuutta ja lähimmäisen arvostamista, on mahdollista että ns. syrjinnän tarve vähenee. Ympäristökasvatuksessa käytämme Vihreä lippu ohjelmaa Ruokakasvatus Päiväkodissa noudatetaan etukäteen suunniteltua ruokalistaa. Päiväkodissa tarjotaan aamupala, lounas sekä välipala kokopäivähoidossa oleville lapsille. Ruokailussa kiinnitämme huomiota hyviin pöytätapoihin, joihin kuuluu hiljainen keskustelu pöytäkunnittain, istuminen rauhallisesti jalat pöydän alla eikä puhuta ruoka suussa. Lapsille kerrotaan mitä ruokaa on tarjolla ja lapset saavat vaikuttaa siihen paljonko he ottavat. Opettelemme yhdessä maistamaan erilaisia ruokia. Harjoittelemme haarukan ja veitsen käyttöä jo pienestä pitäen. Estetiikka ruokailussa näkyy kauniisti esille laitetussa ruoassa. Ruokailuhetkessä meille tärkeitä asioita ovat: pöytätavat, estetiikka, puhtaat ruokailuvälineet sekä niiden oikeaoppinen käyttö, omien ruokailuvälineiden poisvieminen ja 14

15 kiittäminen. Syömisen jälkeen jokainen vie omat ruokailuvälineensä niille varatuille paikoille ja kiittää oman ruokapöytänsä aikuiselle. Tämän jälkeen jokainen saa ksylitolipastillin. Ruokavaliossa huomioimme allergiat, vanhempien toivomukset sekä kulttuureista johtuvat rajoitukset. Vanhemmat velvoitetaan tuomaan lääkärintodistus, mikäli lapsella on erityisruokavalio. Samoin eettisistä ja uskonnollisista syistä johtuvasta erityisruokavaliosta ilmoitetaan kirjallisesti hoitosuhteen alussa. 4 Varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen arjen tilanteissa Päivähoitopäivä on kullekin lapselle omanlaisensa, mutta sisältää toistuvat rutiinit: aamupala, aamu-/päiväpiiri, ulkoilu, ruokailu, lepo, leikki, välipala ja taas ulkoilu. Päivän runko: Aamupalaa tarjotaan lapsen tultua päiväkotiin klo 8-9 välillä. Aamupalan jälkeen on aikaa omavalintaisille leikeille. Aikuiset jakavat lapset eri huoneisiin, jotta kaikilla on tarpeeksi tilaa ja omaa rauhaa leikkiä. Jokaisessa huoneessa on vähintään yksi aikuinen valvomassa lasten leikkiä ja hän auttaa tarvittaessa ohjaamaan leikkiä eteenpäin ja selvittämään ristiriitatilanteita sekä huolehtii turvalliset olosuhteet leikkimiseen. Isommille lapsille voidaan yksilökohtaisesti antaa mahdollisuus leikkiä myös keskenään 2 4 lapsen ryhmässä, kuitenkin niin, että aikuinen on tietoinen lasten toiminnasta ja seuraa sitä sivusta. Klo 9 aletaan valmistautua aamupiiriin. Pienillä on oma aamupiirinsä ja isoilla vastaavasti oma. Aamupiirin vetää joku aikuisista vuorollaan ja omalla tyylillään. Jokaisessa aamupiirissä käydään läpi seinällä oleva kalenteri. Jokainen lapsi saa vuorollaan tulla laittamaan kalenteriin merkit vuodenajasta, kuukaudesta, viikonpäivästä, päivämäärästä, sekä päivän säästä ja ohjelmasta. Aamupiiriin osallistuvat kaikki päiväkodin lapset ja aikuiset, tällöin on hyvä hetki antaa lapsille sylihoitoa. Aamupiiri on lauluja, loruja, musiikkia ja leikkejä sisältävä hetki, joka kokoaa kaikki yhteen. Sisältö valitaan niin, että jokainen lapsi pääsee osallistumaan jollakin tapaa ikätasonsa mukaisesti eli mukana on sekä helppoja, yksinkertaisia laululeikkejä tai esimerkiksi soittimilla soittamista pieniä varten että vähän pitempiä lauluja isommille lapsille. Lapset saavat myös paljon itse vaikuttaa sisältöön omilla toivomuksillaan. Aamupiirin lopuksi lapsille kerrotaan päivän ohjelma sekä se, mitä tapahtuu seuraavaksi heti aamupiirin jälkeen. Aamupiirin jälkeen on varattu aikaa ohjatulle viriketoiminnalle, esim. askartelulle. Viriketoiminta tapahtuu pienryhmissä. Klo 9.30 aletaan valmistautua joko ulos lähtöön tai pidetään ohjattu toimintatuokio. Ulkoilua ennen käydään wc:ssä, jolloin vaihdetaan myös pienten vaipat. Kaikki pesevät aina kädet wc:ssä käynnin jälkeen, jotta hygieenisyys säilyy. Aikuiset pukevat pienet alle 2- vuotiaat ja kaikki muut pukevat itse mahdollisuuksiensa mukaan. Aikuiset kannustavat omatoimisuuteen ja auttavat tarvittaessa. Uloslähtö tapahtuu porrastetusti siten, että pienemmät alle 3-vuotiaat lähtevät pukemaan ensin. Isommat lähtevät pukemaan vasta 15

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 1/9 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme hoitoa, kasvatusta ja opetusta myönteisessä ilmapiirissä,

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA Raision Kaupunki 1/2008 JOHDANTO... 3 ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA PIENTEN RYHMISSÄ... 4 JOHDANTO... 5 VARHAINEN VUOROVAIKUTUS... 6 KIELEN KEHITYS...

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

4.4.1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 4.4.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 0 1 Sisältö 1 Esiopetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 1.1 Tehtävä 1.2 Yleiset kasvatuksen ja oppimisen tavoitteet 2 Esiopetuksen toteuttaminen 2.1 Esiopetuksen järjestäminen 2.2 Oppimiskäsitys 2.3 Oppimisympäristö

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma Ryhmäperhepäiväkoti KaalimaanKakarat akarat Tehdas-Mattilantie 13 as 2 Meri-Pori p.050-918 1115/Satu Hukka p.0400-618 847/Anne Niemi Onni on olla ihminen,

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA

VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA Äidinkielen kerho Nina Holmström Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 1 Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Nahkialan päiväkoti AKAANTIE 2B 37800 AKAA nahkialan.paivakoti@akaa.fi Aukioloaika: 6.30 17.00 2 AKAAN PÄIVÄHOIDON VISIO

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI

NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 3 NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI Hilmankuja 4, Viiala Akaan päivähoidon visio Hymyilevä aikuinen hymyilevä lapsi Lapsi tarvitsee välittävän huolenpidon eli rakkautta. Ilman sitä

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot