SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen"

Transkriptio

1 SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen

2 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi Muu toiminta Tukimuodot Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä Toimintaa ohjaavat asiakirjat Arvot Visio Toiminta- ajatus Verkostoyhteistyö Yhteistyö Uudessakaupungissa... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 2.6 Lapsen ja perheen osallisuus, kasvatuskumppanuus Hyvinvoiva lapsi Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Lapsen kasvu ja oppimisympäristö Lapsen tapa toimia ja oppia Leikkiminen Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa Sisällölliset lähestymistavat eli orientaatiot Matematiikka ja looginen ajattelu Luonto ja ympäristö Historia ja yhteiskunta Taide ja kulttuuri Etiikka Uskonto ja elämänkatsomus Mediakasvatus Globaalikasvatus Ruokakasvatus Varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen arjen tilanteissa Esiopetus Kasvattajayhteisön toimintaperiaatteet Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Kestävä kehitys Erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen Perhetyö Puheeksi ottaminen ja varhainen puuttuminen Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen Vieraskielisen lapsen oman äidinkielen/kulttuurin tukeminen Suomen kielen opetus päiväkodissa Varhaiskasvatuksen sisällöllinen arviointi, kehittäminen ja seuranta Laatua valvotaan seuraavasti Tiedonkulku Miten toimitaan pulmatilanteissa

3 1 Saatteeksi Sateenkaari Koto ry on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhdistys, jonka tehtävä on tuottaa perhelähtöistä päivähoitoa ja monipuolisia pienten lasten perheiden tarvitsemia palveluja, jotka tukevat vanhemmuutta. Ry omistaa 100%:sti Sateenkaari Koto Oy:n. Sateenkaari Kodolla on 6 päiväkotia. Ketunpesä, Halikolo, Lyckobo, Peikonpesä sekä Villasukka sijaitsevat Turussa ja Tiitiäinen Uudessakaupungissa. Ilta- ja vuorohoitoa päiväkodeissamme ei ole. Lyckobon päiväkoti on ruotsinkielinen. Perhelähtöisyys ja kasvatuskumppanuus ovat meidän vahvuuksiamme. Perhetyö on vakiintunut jokapäiväisiksi käytännöiksi arkeen. Päiväkodit ovat itsenäisiä, hallinnollisesti, taloudellisesti sekä toiminnallisesti ja toimivat kukin omalla tahollaan omien perheidensä kanssa toteuttaen yhdessä rakennettavaa päivähoitoa. 1.1 Muu toiminta Sateenkaari Koto Ry:n toimintaa ohjaa vanhemmista koostuva, vuosittain valittava hallitus, jossa on 8 jäsentä, 2 varajäsentä sekä puheenjohtaja. Tämä hallitus keskittyy arvokeskusteluiden kautta tukemaan päiväkotien toimintaa. Ry:n hallituksesta on valittu yhdyshenkilö Oy:n hallitukseen. Oy:n hallitus (3 jäsentä, 1 varajäsen) vastaavasti päättää kaikista päiväkotien henkilöstöön ja hallintoon liittyvistä asioista. Oy:n hallitus määrittää vuosittaiset painopisteet, vastaa toiminnasta ja taloudesta ja valvoo päiväkotien toimintaa. Yhdistyksen hallinnollisia asioita hoitaa toiminnanjohtaja Henna Junttila. Kaikilla perheillä on oikeus osallistua kaikkeen Sateenkaari Kodon toimintaan jäsenmaksun maksettuaan. Yhdistyksen hallituksen kokouksissa kaikilla vanhemmilla on puheoikeus. Yhdistyksen vuosikokous määrää jäsenmaksun. Vuonna 2014 se on 20 / perhe tai yksittäinen kannatusjäsen, yhdistyksiltä tai yhteisöiltä peritään 250 / vuosi. Jäsenmaksulla perhe saa käyttää yhdistyksen tiloja ilmaiseksi ja jäsentuotteita jäsenetuhintaan. Perheen päivän kustannuksista osa katetaan jäsenmaksulla. Perheen päivää vietetään vuosittain retkeillen yhdessä kaikkien sateenkaarikotolaisten kanssa. Se on myös työntekijöille aika olla yhdessä oman ja toisten perheiden kanssa. Perheen päivässä vanhemmat ovat vastuussa lapsistaan, heidän kulkemisestaan, ruokailusta ym. 3

4 1.2 Tukimuodot Turun päiväkodit kuuluvat palvelusetelituottajiin eli perheet voivat hakea kaupungilta palveluseteliä, jolla katetaan osa hoitomaksusta. Käytössä on myös yksityisen hoidon tuki, jota vanhemmat hakevat Kelalta. Uudessakaupungissa päiväkoti Tiitiäinen toimii niinikään yksityisen hoidon tuella. Työntekijöiden on osattava kertoa vanhemmille molemmista vaihtoehdoista ja mahdollisista eroista, jonka jälkeen vanhemmat päättävät kumpaa paikkaa he haluavat hakea. Hoito ei kuitenkaan lapsille ole erilaista ovat he sitten yksityisellä tai palvelusetelipaikalla. Erot näkyvät lähinnä hoitomaksuissa sekä aikataulussa paikan myöntämisen suhteen. Yksityisen hoidon tuella voimme ottaa lapsen heti, jos ryhmässä on tilaa. Palveluseteliä haettaessa tarvitaan kaupungin päätös palvelusetelin myöntämisestä. 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä 2.1 Toimintaa ohjaavat asiakirjat Sateenkaari Koto Oy:n varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu Stakesin laatimiin valtakunnallisiin Varhaiskasvatuksen perusteisiin ja Turun kaupungin sekä, päiväkoti Tiitiäisen osalta, Uudenkaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Jokainen Sateenkaari Kodon päiväkoti laatii omat yksikkökohtaiset suunnitelmansa. Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Päivitystä tehdään vuosittain vasutyöryhmän toimesta. Vasutyöryhmään on valittu joka vuosi 3-4 työntekijää, lisäksi päivitystä on tehty päiväkodeittain henkilökunnan kesken sekä yhdessä vanhempien kanssa eri kokoonpanoissa. Lasten ääni tulee kuuluviin toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Tiitiäisen päiväkodin vanhemmat ovat osallistuneet mm. vanhempainilloissa, joissa on koottu mm. vanhempien tärkeimpinä pitämiä arvoja ja huomioitu ne toiminnan suunnittelussa. Lapsilta on kysytty heidän toiveitaan toiminnan suhteen ja toteutuksen jälkeen he ovat arvioineet onnistumista ja mielekkyyttä. Arjen toiminnan ja käytäntöjen tukena ovat varhaiskasvatussuunnitelman lisäksi vuosittain tehtävät / tarkastettavat, yhdistyksen / osakeyhtiön sekä päiväkotien omat toimintasuunnitelmat ja turvallisuussuunnitelmat. Suunnitelmissa otetaan huomioon kansalliset juhlapyhät. Teemat ja projektit määräytyvät osittain vuodenaikojen ja kalenterikauden mukaisesti. 2.2 Arvot Sateenkaari Kodon perheiden määrittelemät toimintaa ohjaavat arvot ovat PERHELÄHTÖISYYS: Meillä vanhemmat ovat oman lapsensa parhaat asiantuntijat ja heillä on ensisijainen kasvatusoikeus ja vastuu. Me, 4

5 päiväkotien työntekijät, toimimme kasvatuskumppanuudessa yhdessä vanhempien kanssa. Tarvittaessa työntekijämme voivat erilaisten elämäntilanteiden mukaan antaa tukea ja apua koko perheelle. Kaikissa päiväkodeissamme vanhemmilla on mahdollisuus osallistua päivähoitoon ja sen kehittämiseen lapsen parhaaksi. Vanhemmat ovat aina tervetulleita yhteisöön kysymyksineen ja ehdotuksineen aktiivisina osallistujina. Me otamme vastuun lapsen kasvun tukemisesta yhdessä perheen kanssa ja heidän viitoittamaa tietä kulkien. LÄHEISYYS: Lapset saavat hoitopäivän aikana aikuisen läheisyyttä ja syliä. Jokaisella lapsella on omahoitaja, joka huomioi lasta yksilöllisesti, tietää lapsen ja perheen asioista ja pystyy tukemaan lapsen kasvua. Läheisyys välittää lapselle hyväksytyksi tulemisen ja itsensä arvokkaaksi kokemisen tunteen. Se liittää lapsia toisiinsa ja henkilökuntaan. Oman kehon tuntemus on tärkeää ja omien rajojen löytyminen kehittää myös kykyä suojella itseään. Lasta kannustetaan kertomaan milloin häntä saa koskea ja mihin ja tätä myös kunnioitamme ehdottomasti. Hyvä kosketus auttaa lasta tuntemaan oman kehonsa ja arvostamaan sitä. KODINOMAISUUS: Päiväkodit ovat lasten taloja. Lapsella on mahdollisuus tehdä, kokeilla, leikkiä, puuhailla. Ympäristö on lapselle turvallinen, virikkeellinen, kodikas ja viihtyisä. Lapsiryhmämme ovat pieniä ja eri-ikäiset lapset toimivat yhdessä. Näiden lisäksi työntekijät ovat sitoutuneet tekemään työtään kasvatuskumppanuudessa, moniammatillisesti sekä yhteisöllisesti. Yhteisöllisyys on myös yksi oy:n taustalla olevan yhdistyksemme perusarvoista. Suureksi osaksi perhetyön kautta tämä yhteisöllisyys on tullut todeksi päiväkodissamme. Perheet ovat tulleet osaksi meidän päiväkotiperhettämme. Yhteisöllisyys näkyy päiväkodin arjessa mm. jatkuvana avoimien ovien-päivänä. Perheet ovat aina tervetulleita päiväkotiin. Vanhemmat voivat osallistua lasten hoitopäiviin olemalla mukana aamupiireissä, retkillä ja muissa tapahtumissa. Perhetyötä tehdään päivittäin. Jokainen on ainutlaatuinen omana itsenään ja lapsetkin opetetaan kantamaan vastuussa omista ratkaisuistaan. Päiväkotitoiminnan yhtenä tehtävänä on edistää sukupuolten tasa-arvoa. Tasa-arvolla tarkoitetaan pyrkimystä samoihin ehtoihin, sukupuolesta riippumatta. Lapsilla pitäisi olla yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet, mutta myös yhtäläiset mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä ihmisenä. Kaikki lapset kohdataan yksilöinä. 2.3 Visio Pyrimme kasvattamaan lapsia terveen itsetunnon omaaviksi ja toiset huomioonottaviksi. Hyvät käytöstavat ja omatoimisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia arjen eri tilanteissa lapsen ikätaso huomioiden. Tuemme lasta käyttämään mielikuvitustaan ja rakentamaan vapaata leikkiä yksin ja ryhmässä. 5

6 2.4 Toiminta-ajatus Hoito, kasvatus ja opetus linkitetään yhteen Tiitiäisen arjessa. Perushoito on päivähoitotyön kivijalka, jonka päälle rakentuu kasvatus ja opetus arjen tilanteissa. Tärkeää on tuntea lapsi yksilönä ja se, että on kiinnostunut hänen mielenkiinnon kohteistaan ja lähipiiristään. Tähän tarvitaan aikaa ja yhteisiä tapaamisia lapsen perheen kanssa, esim. Tenavatuntien muodossa. 2.5 Verkostoyhteistyö Sateenkaari Kodon keskeisimpinä yhteistyökumppaneina ovat kunnat ja niiden eri toimijat, joiden alueella päiväkotimme toimivat. Kunnat ostavat meiltä päivähoitopalvelua ja me ostamme kunnalta kulttuuri-, liikunta-, terveys- ja koulutuspalveluja. Yhteistyötä tehdään myös kunnan päiväkotien, koulujen, lastensuojelun, seurakunnan sekä neuvoloiden kanssa Yhteistyö Uudessakaupungissa Päiväkoti Tiitiäisen työntekijät osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kaupungin järjestämiin päivähoitohenkilöstölle järjestettyihin koulutuksiin. Päiväkodin johtaja osallistuu päivähoitotoimistossa järjestettäviin palavereihin, esim. kaupungin päivähoidon esimiesten palavereihin. Näistä tiedotetaan aina etukäteen kaupungin päivähoidon johtajan toimesta. Päivähoitotoimistosta saamme myös tarvittaessa neuvoja ja ohjeistuksia eri tilanteisiin. Osallistumme kaupungin päiväkotien yhteisiin tapahtumiin kuten esim. joulu- ja kevätkirkkoon. Teemme yhteistyötä toisen yksityisen päiväkodin Tilkkutäkin kanssa mm. yhteisten tapahtumien merkeissä. Voimme tarvittaessa ostaa kaupungin Elton palveluja. Samassa pihapiirissä päiväkodin kanssa toimii lastenneuvola. Lastenneuvolasta voimme kysyä neuvoa pulmallisissa tilanteissa. Lastenneuvolassa kokoontuu säännöllisesti lapsityöryhmä, johon kuuluu varhaiskasvatuksen ja terveydenhuollon ammattilaisia. Lapsityöryhmässä käsitellään niiden lasten asioita, joiden kehityksestä on noussut huoli. Moniammatillisessa työryhmässä laaditaan lapselle mm. kuntoutussuunnitelma. Eri alojen tietotaidon yhdistäminen luo parhaan mahdollisen tuen lapselle. Vanhempien luvalla ja yhteistyössä neuvolan kanssa voimme tarvittaessa viedä päiväkotimme lapsen tilanteen neuvolatyöryhmään. Joko omahoitaja tai päiväkodin johtaja osallistuu mukaan palaveriin. Lastensuojelullisissa asioissa otamme sovitusti yhteyttä sosiaalityöntekijään. Osallistumme tarvittaessa sosiaalitoimen järjestämiin verkostopalavereihin. Yhteistyö työvoimatoimiston kanssa on tuonut päiväkodille työharjoittelijoita sekä päiväkotiapulaisia. Oppilaitoksista (esim. Winnova ja Novida) on tullut paljon opiskelijoita suorittamaan harjoittelujaksojaan. 6

7 2.6 Lapsen ja perheen osallisuus, kasvatuskumppanuus Sateenkaari Kodon hoitopolku Kuvaa päivähoidon prosessin, joka alkaa siitä kun perhe tulee ensimmäistä kertaa päiväkotiin tutustumaan. 7

8 8

9 2.7 Hyvinvoiva lapsi Erilaisuuden hyväksyminen, "kaikki leikkivät kaikkien kanssa" -periaate sekä yksilöllisyyttä korostava ja arvostava ajattelutapa luovat pohjan myönteisen identiteetin kehittymiselle. Kun lapsi kokee, että häntä arvostetaan sellaisena kun hän on, omien taitojensa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti, on mahdollista aikaansaada vahva minäkuva. Kunnioitamme jokaisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta. Kiusaamista ennaltaehkäistään keskustelemalla lasten kanssa kiusaamisesta, tunteista ja itsehillinnästä. Lapsiryhmän tuntemus auttaa ryhmän aikuisia vahvistamaan lasten kaverisuhteita. Samoin aikuiset ovat apuna toimeen tulemisen harjoittelussa. Konfliktit käsitellään asianosaisten kanssa rakentavasti ja tehdään selväksi miksi jotain asiaa ei saa, eikä voi tehdä. Kiusaamiseen puututaan heti. Opettelemme pyytämään ja antamaan anteeksi. Päiväkodissa on laadittu erillinen Kiusaamisen ehkäisy suunnitelma. Tarpeen vaatiessa kutsumme lasten vanhemmat koolle ja puhumme asiasta yhteisöllisesti ja mietimme mitä asian eteen voisi tehdä kotona ja päiväkodissa. Lapsen sairastuessa Sairaan lapsen paikka ei ole päiväkodissa. Mikäli lapsi on pois päivähoidosta, tulee tästä ilmoittaa heti päivähoitoon. Jos lapsi on ollut poissa esimerkiksi kuumeen tai vatsataudin takia, hänellä tulee olla yksi terve päivä ennen hoitoon palaamista. Vanhempien on syytä ottaa yhteys henkilökuntaan, jos vanhemmat ovat epävarmoja siitä, voiko lapsi tulla päivähoitoon. Mikäli lapsella on pitkäaikaislääkitys ja lääkettä täytyy antaa päivähoidossa, on lääkkeet annosteltava etukäteen kotona ja luovutettava työntekijälle henkilökohtaisesti selkeiden ohjeiden kera. Muuta lääkitystä ei päiväkodissa anneta. 3 Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Tänä vuonna päivähoitotyömme tärkeimpänä teemana jatkuu kestävän kehityksen myötä HIDAS LAPSUUS. Kaudella VIHREÄ LIPPU -teemanamme on VESI. VESIteema jatkuu Tiitiäisessä syyskuuhun 2014 asti. Tämän jälkeen valitsemme uuden teeman. Toteutamme Vihreän lipun periaatteita sen ohjeistuksen mukaisesti. Laadimme erillisen toimintasuunnitelman yhdessä lasten kanssa liittyen vesi-teemaan. Säännöllisin välein arvioimme toteutunutta toimintaamme ja suunnittelemme tulevaa. 3.1 Lapsen kasvu ja oppimisympäristö Päiväkoti Tiitiäinen sijaitsee Uudenkaupungin Sorvakossa osoitteessa Terveystie 2, PL 12, Uusikaupunki. Toimimme samassa pihapiirissä Tyks Vakka-Suomen sairaalan kanssa. Päiväkodissa on 40 hoitopaikkaa 0-6-vuotiaille lapsille. Päiväkotimme toimii rivitalossa ja tilaa on käytössämme 316 neliötä. Päiväkoti on auki klo Jouluaaton aattona sekä Juhannuksen aaton aattona suljemme klo 16. Päiväkodissa toteutetaan 9

10 pienryhmätoimintaa. Ryhmiä on kaikkiaan viisi, joilla jokaisella on oma vastuuohjaaja. Pienryhmät toimivat itsenäisesti aamupäivän ajan. Iltapäivisin lepohetken jälkeen kaikki ulkoilevat samaan aikaan. Tämä mahdollistaa sen, että sisarukset voivat olla osan päivää samassa ryhmässä. 3.2 Lapsen tapa toimia ja oppia Leikkiminen Lapselle ominainen tapa toimia on leikki. Leikin avulla lapset oppivat uusia asioita. Oppimisesta voi tehdä mukavaa. Lapset saavat itse kokeilla, yrittää, erehtyä ja onnistua. Tavoitteena on kehittää leikkikulttuuria toimivammaksi siten, että lapset oppisivat leikkimään monipuolisemmin ja pitkäjänteisemmin. Tavoitteena on myös saada lapset leikeissään huomioimaan paremmin toistensa. Tarkoituksena on saada aikuiset tietoisemmin tarkastelemaan lasten leikkiä sekä yksilöllisesti että ikätasojen mukaisesti. Aikuisten vastuulla on leikin saattaminen alkuun, sen tarkkailu sekä tarvittaessa sen jatkuvuuden turvaaminen auttamalla lapsia leikin eri vaiheissa ja ongelmatilanteissa. Päiväkodissa on roolivaatteita, kankaita lasten leikkeihin sekä käsinukkeja, joiden avulla lapset voivat suunnitella ja toteuttaa omia näytelmiä. Sadut ja näytelmät lisäävät lasten sanavarastoa, he oppivat ilmaisemaan itseään, keskustelemaan ja keskittymään kuunteluun. Vuorovaikutuskin kehittyy, kun tehdään yhdessä ja opetellaan ottamaan myös toiset huomioon Tutkiminen Lapset tutkivat kaiken aikaa. Tutkiminen ja ihmettely kuuluvat yhteen. Luontolaatikko ja luupit ovat tärkeitä välineitä luonnon tutkimiseen. Aikuinen tarjoaa tilan ja paikan ja lapset hoitavat tutkimisen. Retket ja kirjat rikastuttavat ja tarjoavat loputonta materiaalia Liikkuminen Perusliikuntamuotoja harjoitetaan joka päivä, kun lapset juoksevat, hyppäävät, kiipeävät ja pelaavat pihalla. Sisällä taas kieritään patjoilla tai tehdään kuperkeikkoja. Pihalla on mahdollisuus pelata jalkapalloa tai sählyä sekä leikkiä erilaisia pihaleikkejä. Järjestämme lapsille joka vuosi esim. olympialaiset huomioiden eri-ikäisten lasten erilaiset karkeamotoriset kehitystarpeet. Haapaniemen liikuntasali on käytössämme torstaiaamupäivisin joka toinen viikko. Kaikkein pienimmille jo kiipeäminen liukumäkeen ja alas laskeminen on lihaksia ja motoriikkaa kehittävää. Ulkoilemme kahdesti päivässä sään salliessa, yhteensä vähintään kaksi tuntia. Metsäretkelle menemme vähintään muutaman kerran kuukaudessa. Otamme mukaan kaikkein pienimmätkin lapset, jotta he tottuvat luonnossa olemiseen ja liikkumiseen pienestä pitäen. Metsäretkien lisäksi teemme kävelyretkiä lähiympäristöön. Vuodenaikojen vaihteluita käytämme muutenkin hyväksi ulkoilussa ja liikunnassa: esimerkiksi talvisin luistelemme, 10

11 pulkkailemme ja hiihdämme. Ympäri vuoden käymme säännöllisesti ulkoilemassa kaupungin suurimmassa puistossa, Leijonapuistossa, joka sijaitsee aivan päiväkodin läheisyydessä. Kaupungin urheilukenttä on niin ikään aivan kävelymatkan päässä. Lisäksi käymme lasten kanssa uimahallissa pienryhmittäin. Päiväkodissa harjoittelemme liikunnan perustaitoja myös laululeikkien avulla. 3.3 Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa Kielen kehittymistä tuetaan kaikissa päivän vaiheissa ja toiminnoissa. Laululeikit, lorut ja runot luovat pohjaa puheelle ja rakentavat puheen kehitystä. Sadut, keskustelut, tarinoiden kertominen, näytelmien katsominen ja niiden esittäminen tukevat lapsen kieltä ja ilmaisua. Aikuiset kommunikoivat selkeästi hyvällä äidinkielellä. Puheen lisäksi käytämme paljon kuvia. Kuvat helpottavat lasta yhdistämään asioita toisiinsa. Perushoitotilanteet ovat hyviä oppimisen paikkoja. Kirjat ovat lasten ulottuvilla ja heille luetaan päivittäin. Leikkiessä kieli kehittyy ehkä kaikkein luonnollisimmin, kommunikoitaessa toisten kanssa ja tuotettaessa itse puhetta. Lapsia myös sadutetaan. Sadutus auttaa aikuista kuulemaan lasta ja rohkaisee lasta ilmaisemaan ajatuksiaan. 3.4 Sisällölliset lähestymistavat eli orientaatiot Matematiikka ja looginen ajattelu Lapsilla on käytössään paljon erikokoisia palikoita, legoja sekä isoja että pieniä, palapelejä jne. Näiden avulla matemaattiset käsitteet tulevat luontevasti tutuksi. Linnoja rakenneltaessa käytetään erimuotoisia palikoita. Aamupiirissä tutkitaan aikaan liittyviä käsitteitä: tänään, eilen, huomenna sekä esimerkiksi päivien, viikonpäivien, kuukausien ja vuodenaikojen lukumäärää. Laululeikkien avulla harjoitellaan mm. hahmottamista & sijaintia: edessä, takana, nopeasti, hitaasti, yläpuolella, alla. Päivittäin tarkastelemme kuinka monta meitä on paikalla ja muutenkin laskemme erilaisia lukumääriä Luonto ja ympäristö Lähiympäristöön tutustutaan viikoittain. Metsässä syntyvät usein spontaanit opetustilanteet, kun lapset kyselevät ja ihmettelevät luonnossa näkemiään eläimiä ja kasveja. Niiden tutkiminen jatkuu usein päiväkodissa, kun selvitellään mikä sieni tai kukkanen siellä metsässä tulikaan nähtyä. Nämä luontoelämykset näkyvät myös lasten piirustuksissa, maalauksissa ja omissa saduissa. Käytössämme on luontolaatikko, joka sisältää vuodenaikojen mukaiset tehtäväkansiot ja niissä tarvittavat materiaalit. Laatikosta on helppo ottaa mukaan erilaisia tehtäviä avuksi luonnon tutkimiseen ja huomioimiseen. 11

12 Luontoa kunnioitetaan harjoittelemalla rauhallista ja hiljaista kulkemista metsässä, ympäristöä vaalitaan jättämällä kukat ja oksat metsään. Keräämme vain maassa olevia oksia, emme taita puista ja pensaista. Toimimme Vihreän lipun sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä kierrätämme mahdollisimman paljon Historia ja yhteiskunta Vuosittain keskustellaan omasta historiasta: perheestä ja suvusta sekä tehdään sukupuut kasvun kansioon, johon lapset joko piirtävät perheensä kuvan tai tuovat kotoa valokuvia. Suomen historiaan perehdymme mm. vierailemalla museossa ja itsenäisyyspäivänä askartelemalla suomen lippuja sekä keskustelemalla itsenäisyydestä. Vietämme vuoden aikana seuraavia juhla- ja merkkipäiviä: lasten syntymäpäivät, ystävänpäivää, vappua, äitienpäivää, halloweenia, isänpäivää, itsenäisyyspäivää ja joulua. Vietämme myös isovanhempienpäivää, jolloin isovanhemmat ovat tervetulleita päiväkotiin viettämään aikaa lasten kanssa. Vappuna järjestämme vappujuhlat. Lapset tuovat kotoa naamiaisasut ja he myös päättävät mitä lauluja lauletaan ja leikit, joita leikitään. Äitienja isänpäivänä askartelemme vanhemmille jotain henkilökohtaista ja tarjoamme juhlakahvit. Joulukuussa pidämme omat joulujuhlat. Opetamme lapsille hyviä käytöstapoja arjen toimintojen yhteydessä. Tulo- ja lähtötilanteissa odotamme, että lapset tervehtivät kääntyen aikuiseen päin. Opetamme lapsia huolehtimaan yhteisistä ja omista tavaroista sekä vaatteista niin, että ne pysyvät ehjinä eivätkä häviä. Harjoittelemme myös kohteliasta puhetapaa ja puutumme esimerkiksi kiroilemiseen heti Taide ja kulttuuri Käden taidot antavat lapsille elämyksiä ja he voivat esimerkiksi ilmaista tunteita oman kuvallisen ilmaisunsa kautta. Pääsääntöisesti askartelemme toimintasuunnitelmassa vuosittain vaihtuvien teemojen mukaan huomioimalla myös vuodenajat. Eriytämme askartelut lasten iän ja taitotason mukaan. Käden taidoissa monipuolisuus on tärkeää. Annamme lapsille kokemuksia erilaisista välineistä, tekniikoista ja materiaaleista. Vesiväreillä maalaaminen sekä piirtäminen erilaisilla kynillä ovat apuna värien tunnistamiseen ja nimeämiseen sekä kynäotteen harjaantumiseen. Savi- ja sormiväritöiden teko, muovaileminen ja nikkaroiminen antavat osaltaan mahdollisuuden käyttää mielikuvitusta ja luovuutta. Materiaaleista käytössämme ovat mm. erilaiset paperit, kankaat, kierrätysmateriaalit ja luonnon materiaalit. Monipuolisuus ylläpitää lasten kiinnostusta sekä mahdollistaa uusien taitojen oppimista. Oikeanlaiset välineet tukevat käden taitojen harjoittelua turvallisesti. Esimerkiksi lasten käytössä on pieniä saksia oikea- ja vasenkätisille sekä kolmiokyniä. Näin saksien oikeaoppinen käyttö on mahdollista ja kolmiokynien avulla luontevan kynäotteen löytyminen on helppoa. Osa käden taidon projekteista voivat syntyä lapsien omista ajatuksista ja mielenkiinnon kohteista. Parhaimmat teemat tulevat lapsilta itseltään, kun heitä vain aidosti kuuntelee. 12

13 Musiikki on tärkeä osa jokaista päiväämme. Aamupiirissä lauletaan ja lepohetkien aikana kuunnellaan rentouttavaa musiikkia. Musiikkikasvatuksemme sisältää laulamisen, soittamisen, musiikin kuuntelun sekä yhdistää musiikin ja liikunnan. Valitsemme laulut toimintasuunnitelmassa mainittujen teemojen mukaan sekä lasten toivomuksien perusteella. Harjoittelemme lauluesityksiä, joita esitämme mm. omissa juhlissamme sekä vierailuilla eri yhteistyökumppaneiden luona. Mahdollisuuksien mukaan käymme erilaisissa musiikkitapahtumissa. Kulttuuri näkyy arjessa satujen, tarinoiden, lorujen ja näytelmien muodossa. Lapsille luetaan, he tutkivat ja lukevat kirjoja itsekseen ja heitä sadutetaan. Käymme kirjastossa ja kuuntelemme satulevyjä. Aamupiireissä luetaan useasti loruja sekä keskustellaan perheitä ja lapsia askarruttavista ajankohtaisista uutisista. Toimintaympäristömme on värikäs ja inspiroiva. Seinillä on aina esillä lasten piirustuksia ja askarteluja. Kaikki saavat omia askartelujaan näytille ja tätä kautta arvostusta työlleen. Ympäristö pidetään siistinä ja ylimääräiset tavarat kaapeissa, jotta esteettisyys säilyy. Sisustuksessa järjestetään pieniä leikkinurkkauksia, esim. auto-, koti- ja kirjastoleikkinurkkaus Etiikka Kasvamista tapahtuu itsensä ja toisten kunnioittamisen kautta. Tämän vuoksi pyrimme vahvistamaan lasten minä-kuvaa ja antamaan positiivista palautetta. Tähän kuuluu myös erilaisuuden arvostus, jokainen meistä on oma ainutlaatuinen yksilönsä. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma auttaa kartoittamaan jokaisen lapsen henkilökohtaiset tuen tarpeet. Opettelemme päivittäin käytöstapoja, mitä voi tehdä ja mitä ei, mikä on oikein ja mikä väärin. Ristiriidat pyritään ratkaisemaan rakentavasti. Opetellaan anteeksi antamista ja anteeksi pyytämistä. Keskustellaan tilanteiden pohjalta Uskonto ja elämänkatsomus Kunnioitamme jokaisen lapsen omaa kulttuuritaustaa. Tutustumme kristilliseen tapakulttuuriin ja juhlapyhien perinteeseen. Tarvittaessa lapsille järjestetään vaihtoehtoista toimintaa kristillisten toimintahetkien ajaksi. Käymme vuosittain joulu- sekä kevätkirkossa. Lasten kiinnostuksen mukaan keskustelemme näiden juhlapyhien merkityksestä. Pääsiäisenä askartelemme pääsiäisaskarteluja sekä jouluna tonttuja, enkeleitä ja kynttilöitä. 13

14 3.4.7 Mediakasvatus Mediakasvatuksen päätavoitteena on kehittää lapsen medialukutaitoa. Monimuotoinen medialukutaito on nykyisin osa kansalaistaitoja. Sen varhainen kriittinen omaksuminen on lapselle hyödyksi. Lapsella on oikeus tutustua mediaan turvallisessa ympäristössä. Sadutus, valokuvat, videot tai vaikkapa tietotekniikka mahdollistavat lapsille mielekkään yhdessä tekemisen, itseilmaisun ja toisen ilmaisusta nauttimisen. Näin he saavat tietoja, taitoja ja välineitä myönteiseen vuorovaikutukseen. Tavoitteena on innostaa lapsia yhteiseen tekemiseen ja tarjota omakohtaisia ja ryhmää yhdistäviä onnistumisen kokemuksia. Tärkeintä ei ole hieno lopputulos vaan ilo, joka syntyy yhdessä tekemisestä ja oivaltamisesta. Toimintakautena perinteisten menetelmien rinnalla otetaan käyttöön ipadlaitteet Globaalikasvatus Globaalikasvatus on laaja käsite. Se pitää sisällään: ihmisoikeus- ja tasa-arvokasvatusta, kulttuurikasvatusta, rauhankasvatusta ja ympäristökasvatusta. Globaalikasvatus auttaa meitä kunnioittamaan erilaisuutta. Kohtaamisen tärkeyttä ei voi koskaan liiaksi korostaa. Jokainen ihminen, jonka kohtaamme on ainutlaatuinen ja ainutkertainen ja häneen on asennoiduttava sellaisena. Kun keskustelemme lapsen tai vanhempien kanssa, meillä on oltava aikaa kuunnella ja meidän on keskityttävä juuri sen lapsen/vanhemman olemassaoloon juuri sillä hetkellä. Toiminnassa viestitämme kunnioittavamme lapsen oikeutta tulla kuulluksi ja huomioiduksi häiriöttä, kun keskitymme siihen mitä hän sanoo. Erilaisuuden hyväksyminen, "kaikki leikkivät kaikkien kanssa" -periaate sekä yksilöllisyyttä korostava ja arvostava ajattelutapa luovat pohjan myönteisen identiteetin kehittymiselle. Kun kasvaa ympäristössä, jossa painotetaan suvaitsevaisuutta ja lähimmäisen arvostamista, on mahdollista että ns. syrjinnän tarve vähenee. Ympäristökasvatuksessa käytämme Vihreä lippu ohjelmaa Ruokakasvatus Päiväkodissa noudatetaan etukäteen suunniteltua ruokalistaa. Päiväkodissa tarjotaan aamupala, lounas sekä välipala kokopäivähoidossa oleville lapsille. Ruokailussa kiinnitämme huomiota hyviin pöytätapoihin, joihin kuuluu hiljainen keskustelu pöytäkunnittain, istuminen rauhallisesti jalat pöydän alla eikä puhuta ruoka suussa. Lapsille kerrotaan mitä ruokaa on tarjolla ja lapset saavat vaikuttaa siihen paljonko he ottavat. Opettelemme yhdessä maistamaan erilaisia ruokia. Harjoittelemme haarukan ja veitsen käyttöä jo pienestä pitäen. Estetiikka ruokailussa näkyy kauniisti esille laitetussa ruoassa. Ruokailuhetkessä meille tärkeitä asioita ovat: pöytätavat, estetiikka, puhtaat ruokailuvälineet sekä niiden oikeaoppinen käyttö, omien ruokailuvälineiden poisvieminen ja 14

15 kiittäminen. Syömisen jälkeen jokainen vie omat ruokailuvälineensä niille varatuille paikoille ja kiittää oman ruokapöytänsä aikuiselle. Tämän jälkeen jokainen saa ksylitolipastillin. Ruokavaliossa huomioimme allergiat, vanhempien toivomukset sekä kulttuureista johtuvat rajoitukset. Vanhemmat velvoitetaan tuomaan lääkärintodistus, mikäli lapsella on erityisruokavalio. Samoin eettisistä ja uskonnollisista syistä johtuvasta erityisruokavaliosta ilmoitetaan kirjallisesti hoitosuhteen alussa. 4 Varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen arjen tilanteissa Päivähoitopäivä on kullekin lapselle omanlaisensa, mutta sisältää toistuvat rutiinit: aamupala, aamu-/päiväpiiri, ulkoilu, ruokailu, lepo, leikki, välipala ja taas ulkoilu. Päivän runko: Aamupalaa tarjotaan lapsen tultua päiväkotiin klo 8-9 välillä. Aamupalan jälkeen on aikaa omavalintaisille leikeille. Aikuiset jakavat lapset eri huoneisiin, jotta kaikilla on tarpeeksi tilaa ja omaa rauhaa leikkiä. Jokaisessa huoneessa on vähintään yksi aikuinen valvomassa lasten leikkiä ja hän auttaa tarvittaessa ohjaamaan leikkiä eteenpäin ja selvittämään ristiriitatilanteita sekä huolehtii turvalliset olosuhteet leikkimiseen. Isommille lapsille voidaan yksilökohtaisesti antaa mahdollisuus leikkiä myös keskenään 2 4 lapsen ryhmässä, kuitenkin niin, että aikuinen on tietoinen lasten toiminnasta ja seuraa sitä sivusta. Klo 9 aletaan valmistautua aamupiiriin. Pienillä on oma aamupiirinsä ja isoilla vastaavasti oma. Aamupiirin vetää joku aikuisista vuorollaan ja omalla tyylillään. Jokaisessa aamupiirissä käydään läpi seinällä oleva kalenteri. Jokainen lapsi saa vuorollaan tulla laittamaan kalenteriin merkit vuodenajasta, kuukaudesta, viikonpäivästä, päivämäärästä, sekä päivän säästä ja ohjelmasta. Aamupiiriin osallistuvat kaikki päiväkodin lapset ja aikuiset, tällöin on hyvä hetki antaa lapsille sylihoitoa. Aamupiiri on lauluja, loruja, musiikkia ja leikkejä sisältävä hetki, joka kokoaa kaikki yhteen. Sisältö valitaan niin, että jokainen lapsi pääsee osallistumaan jollakin tapaa ikätasonsa mukaisesti eli mukana on sekä helppoja, yksinkertaisia laululeikkejä tai esimerkiksi soittimilla soittamista pieniä varten että vähän pitempiä lauluja isommille lapsille. Lapset saavat myös paljon itse vaikuttaa sisältöön omilla toivomuksillaan. Aamupiirin lopuksi lapsille kerrotaan päivän ohjelma sekä se, mitä tapahtuu seuraavaksi heti aamupiirin jälkeen. Aamupiirin jälkeen on varattu aikaa ohjatulle viriketoiminnalle, esim. askartelulle. Viriketoiminta tapahtuu pienryhmissä. Klo 9.30 aletaan valmistautua joko ulos lähtöön tai pidetään ohjattu toimintatuokio. Ulkoilua ennen käydään wc:ssä, jolloin vaihdetaan myös pienten vaipat. Kaikki pesevät aina kädet wc:ssä käynnin jälkeen, jotta hygieenisyys säilyy. Aikuiset pukevat pienet alle 2- vuotiaat ja kaikki muut pukevat itse mahdollisuuksiensa mukaan. Aikuiset kannustavat omatoimisuuteen ja auttavat tarvittaessa. Uloslähtö tapahtuu porrastetusti siten, että pienemmät alle 3-vuotiaat lähtevät pukemaan ensin. Isommat lähtevät pukemaan vasta 15

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Ketunpesä

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Ketunpesä SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Ketunpesä 2.6.2015 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä... 4

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 17.8.2015 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU

KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU KULTARANNAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA eli VASU 1 Kädentaidot ja tehtävät pelit, laulut ja ystävät ulkoiluhetket ja metsäretket leikki, satuilu ja syli läheisyys käy kaiken yli. Päiväkodin yhteystiedot:

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Keskustan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2 Keskustan päiväkodin esittely: Osoite: Kaivokatu 9, 21100 Naantali ( Kaivonkulma) Puh: (02) 434 5245 Mannerheiminkatu 14, 21100 Naantali ( Raatihuone,

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Päiväkoti Halikolo 2015-2016

Päiväkoti Halikolo 2015-2016 SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Halikolo 2015-2016 22.6.2015 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä

PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille. Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä PÄIVÄKOTI TUTUKSI! Opas perheille Tämä opas on tuotettu Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden (AMK) opinnäytetyönä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Teksti: Jaana Karjala, Outi Koskinen

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 Yksikkö Perttulan päiväkoti, esiopetusryhmä Leijonat. Ryhmään kuuluu sekä osa- että kokopäiväeskareita. Uotilan koulutie 81, 01860 Perttula Toiminta-aika

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011

PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2011 (Suunnitelma pohjautuu Länsi-Saimaan kuntien Seudulliseen Varhaiskasvatussuunnitelmaan (SeutuVasuun) PÄIVÄKOTI TIITIÄINEN Osoite: Kanavakuja 7,

Lisätiedot

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä.

Aamu- ja välipalat valmistetaan päiväkodissa, mutta lounasateria tuodaan Meri-Lapin Kuntapalvelun ravintokeskus Merestä. 1 MÖYLYNLEHDON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1. Möylynlehdon päiväkoti Möylynlehdon päiväkoti on perustettu vuonna 1977. Sen pinta-ala on 294 m 2 ja tiloissa toimii tällä hetkellä kaksi lapsiryhmää;

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Isnäsin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU. Se perustuu Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lapsen oma vasu laaditaan yhdessä

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI PAJUNKISSA Ryhmäperhepäiväkoti Pajunkissa Pajulantie 9 as 3 51420 Harjumaa P.044-7944973 PAJUNKISSA Pajunkissa sijaitsee Harjumaassa haja-asutusalueella. Toimimme rivitaloasunnossa.

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan

Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan Tervetuloa Pihlavan koulun esiluokkaan Pihlavan koulu Vanha maantie 2 puh. 02-621 5146 www.cedunet.fi/pihlava Pihlavan koulun esiopetus alkoi vuonna 1996, sosiaali- ja koulutoimen yhteistyötä nykyään päivähoito

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v.

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v. LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 3-5 v. Lapsen omakuva (piirustus tai valokuva) Nimeni: Syntymäaikani: Päivähoitopaikka: alkoi: päättyi: MINÄ OLEN TÄLLAINEN 1 Sivu täytetään yhdessä lapsen kanssa kotona

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laatukriteerit Liite 1 Tavoite 1. Sisältöjen monipuolisuus Käytänteet: Vuosittaisen toimintasuunnitelman laatiminen, kts. sisällöt yksikkökohtaisten viikkosuunnitelmien laatiminen kysely perheille toimintakauden alkaessa

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

Ryhmäperhepäiväkoti Hippiäisten Varhaiskasvatussuunnitelma. suunnitelma. (7.9.2013, päivitetty 16.1.2014)

Ryhmäperhepäiväkoti Hippiäisten Varhaiskasvatussuunnitelma. suunnitelma. (7.9.2013, päivitetty 16.1.2014) Ryhmäperhepäiväkoti Hippiäisten Varhaiskasvatussuunnitelma suunnitelma (7.9.2013, päivitetty 16.1.2014) RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI HIPPIÄISET Mustolanperäntie 36 85800 Haapajärvi hippiaiset@selanne.net p.044-4456710

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin VASU

Määrlahden päiväkodin VASU Määrlahden päiväkodin VASU Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Tämä suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. VASUSSAMME

Lisätiedot

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Perustietolomake ja lapsen varhaiskasvatus on lasta hoitavan henkilökunnan (lapsiryhmän henkilökunta, kiertävä erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja/perhepäivähoidonohjaaja)

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS

HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS LAHNANIEMEN RYHMIS Yhteystiedot Lahnaniemen ryhmis Lahnaniementie 67 52510 Hietanen p. 050-592 4691 o. 040-162 7650 (iltapvryhm) ryhmis.lahnaniemi@hirvensalmi.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Hembackan päiväkoti 1 Hembackan päiväkoti on Loviisan Liljendalissa sijaitseva päiväkoti. Päiväkodissa on kaksi osastoa, 12 paikan pienten puoli 1-3-vuotiaille ja 20 paikan isojen

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Multian kunta Varhaiskasvatus Päivähoito Lapselle eväät elämään laitetaan ja kirjaksi taitetaan. Yhdessä lapsi, äiti, isä ja hoitoväki näin lapsen hyväksi näki. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUS-SUUN NITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUS-SUUN NITELMA Ranua varhaiskasvatus 1 LAPSEN VARHAISKASVATUS-SUUN NITELMA Nimi Syntymäaika Hoitopaikka Päiväys Mahdollinen varahoitopaikka Ranua varhaiskasvatus 2 YHTEYSTIEDOT Lapsen yhteystiedot Nimi henkilötunnus

Lisätiedot

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUKSEMME: lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa lapsen näkemykset on otettava huomioon kaikki lapset ovat tasa arvoisia

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Yleistä Päiväkotimme sijaitsee Nurmijärvellä Klaukkalan keskustassa aivan Natura luonnonsuojelusuon vieressä. Vuonna 1996 avatussa talossamme toimii kolme

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

Minä olen maaemo sinun varttua koivuksi katajaksi lemmikiksi ratamoksi karhunsammaleksi puolukaksi kantarelliksi

Minä olen maaemo sinun varttua koivuksi katajaksi lemmikiksi ratamoksi karhunsammaleksi puolukaksi kantarelliksi Minä olen maaemo sinun varttua koivuksi katajaksi lemmikiksi ratamoksi karhunsammaleksi puolukaksi kantarelliksi Ei maa kysy sirkkalehdiltä mikä sinusta isona tulee Ei maa käske leppää kasvattamaan kauraa

Lisätiedot

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 MEIDÄN PÄIVÄKOTI SALORINTEEN PÄIVÄKOTI sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä Siivikkalan kaupunginosassa. Pihaa ympäröi luonnonmetsä ja lähellä on

Lisätiedot

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA 1 LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero Osoite Osoite Työpaikka ja puhelinnumero

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi syntymäaika Kasvatuskumppanit: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

Lähtökohta. Lapsen kielellinen tukeminen päivähoidossa on kokonaisuus

Lähtökohta. Lapsen kielellinen tukeminen päivähoidossa on kokonaisuus Lähtökohta Kyky omaksua kieltä on lapsella syntyessään mutta sen kehittyminen riippuu ympäristöstä. Kielellisesti inspiroiva arki päivähoidossa Varhaiskasvatusmessut, 5.10.2012 Johanna Sallinen Kielen

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Vuorilinnan Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Vuorilinnan Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Vuorilinnan Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 0 TERVETULOA VUORILINNAN PÄIVÄKOTIIN! Perustietoa päiväkodista: Peukaloiset 044-778 7874 Tiitiäiset 044-778 7876 Menninkäiset/ eskarit 044-778 7875 keittiö

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Koulun/päiväkodin nimi: Opettaja: Osoite: Puhelin: lapsen kuva Lapsen nimi: Äidin nimi: Isän nimi: Kotipuhelin: Työpuhelin (äiti): (isä): Minun esikouluni, piirtänyt 2 Esiopetus

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Ikurin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Me Ikurin päiväkodissa toteutamme varhaiskasvatusta ja esiopetusta pienryhmissä leikkien, liikkuen ja tutkien. Toimintamme yksi keskeisimmistä

Lisätiedot