JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

2 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1. Kannatusyhdistys 5 2. Hallitus 5 3. Opiston toimistot vuonna III HENKILÖSTÖ 6 1. Hallinto- ja suunnitteluhenkilökunta 6 Päätoimiset opettajat 6 2. Tuntiopettajat ja luennoitsijat sekä muu henkilöstö 6 IV. TOIMINTA 7 1. Tietoja vuoden 2013 kurssitarjonnasta Kestosuosikkeja ja uutuuskursseja Ainealueittaisia kurssitietoja 8 Musiikki 8 Kädentaidot 8 Kuvataiteet ja muotoilu 8 Liikunta ja tanssi 9 Näyttämötaiteet ja kirjallisuus 9 Kielet 9 2. Opiston tiedotus ja kurssien markkinointi Sisäinen tiedottaminen Ulkoinen tiedottaminen ja tapahtumat 10 Kevään tiedotuslehti ja koko lukuvuoden ohjelma 10 Kotisivut, tiedottaminen paikallislehdissä, muu tiedottaminen ja tapahtumat Laatutyö Oman asiantuntijuuden kehittäminen 12 Päätoimisen henkilökunnan ja tuntiopettajien koulutukset Yhteistyö Toimipaikat Opintosetelityyppinen valtionavustus, työnantajan kustantamat kulttuuri- ja liikuntasetelit, opistopassi Hanketoiminta 15 Folk & Art 15 Laatu- ja kehittämishanke: Laatua Järvilakeudelle 15 Väkihäjylä 16 Osaava-hanke Tuntiopettajasta kansansivistäjäksi 16 NordPlus-hanke 17 Elokuvakaupunki-hanke 17

3 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY I YLEISTÄ 3 Kevätlukukauden alkamisajankohdaksi on vakiintunut viikko 3. Sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta ilmoittautui opiskelijoista 56 % ( tilaston mukaan). Lukema on vuoden takaisesta ajankohdasta noussut 4 %. Syksyllä 2013 Hellewi-ilmoittautumisjärjestelmän ylläpitäjä, Mäntsälän ATK-palvelu Oy, uusi järjestelmän ulkoasua sekä käyttöjärjestelmää nykyaikaisemmaksi. Siirtyminen uudistuneen järjestelmän käyttämiseen sujui hyvin. Vapaana sivistystyönä järjestettyjen tuntien nousu oli edelliseen kalenterivuoteen verrattuna 183 tuntia. Vuonna 2013 toteutuneita valtionosuustunteja oli 15635,29 ja eri hankkeiden rahoituksella järjestettyjä koulutuksia 92,3 tuntia, yhteensä 15727,59 tuntia. Hankkeiden opetustunnit oli käytetty pääosin henkilökunnan koulutukseen liittyen CAF-laatujärjestelmän käyttöönottoon sekä erityisryhmien, kuten syrjäytymisuhan alla olevien nuorten, aktivoimiseen. Kaikista suunnitelluista opetustunneista peruuntui liian pienen osallistujamäärän vuoksi n. 11 %. Peruuntumisprosentti on yhden prosenttiyksikön pienempi kuin edellisenä toimintavuotena. Netto-opiskelijoiden lukumäärässä (4683 henkilöä) tapahtui laskua n. 7 prosenttia verrattuna edeltävien vuosien netto-opiskelijamääriin. Tilastollinen lasku selittyy opiskelijarekisterijärjestelmän päivityksestä, jonka myötä netto-osallistujatilastossa olleet, puutteellisella henkilötunnuksella olevat opiskelijatiedot ovat täydentyneet. Aiemmin sama opiskelija on voinut olla kirjattuna sekä puutteellisella henkilötunnuksella että täydellisellä henkilötunnuksella, jolloin järjestelmä on ymmärtänyt kyseessä olevan kahden eri henkilön. Myös muissa opistoissa on ollut netto-opiskelijamäärien muutoksia muutamien viime vuosien aikana. Opiskelijatietojen täydentyessä virheelliset kirjaukset ovat vähitellen jäämässä pois. Laskutukseen siirtyminen on osaltaan nopeuttanut virheellisten opiskelijatietojen korjautumista, sillä lukuvuonna laskutukseen siirtymisen myötä on opiskelijan annettava jat ikäryhmittäin Osallistujia (netto-opiskelijat) Miehiä/Poikia (netto-opiskelijat) Naisia/Tyttöjä (netto-opiskelijat) täydet henkilötiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Opiston toiminnan tavoittavuudesta kertoo kurssilaisten määrän kasvu osallistumisina laskettuna. Osallistumisia vuodelle 2013 oli hieman yli joka on yli 700 osallistumista enemmän kuin edeltävänä vuonna. Opiskelijamme valitsevat itselleen aiempaa useampia kursseja, ja tämä osoittaa opiskelijoiden olevan kurssivalikoimaamme tyytyväisiä. Erilaisten lyhytkurssien suosion kasvu selittää osaltaan osallistumisten määrän kasvua: sitoutuminen pitkiin kursseihin on vähentynyt ja vaihtelua haetaan mieluummin useista lyhyistä kursseista. Käytössä oli myös vuonna 2013 opistopassi tukemassa kaikkein aktiivisimpia opiskelijoita. Tuntien jakautuminen aineryhmittäin noudattelee pääpiirteissään edellisvuosien jakaumia. Kielten tunneissa on jonkin verran laskua johtuen pätevien opettajien pulasta. Kuvataiteissa on myös hienoista pudotusta, toteutumatta on jäänyt etenkin lasten ja nuorten kursseja. Selvää nousua on musiikin ja liikunnan tuntimäärissä. Musiikin tuntimäärien kasvu selittyy monipuolistuneella musiikkiopetuksen tarjonnalla. Päätoimisen musiikinopettajan myötä musiikin yksityistuntien määrässä on hieman nousua, samoin ryhmäopetukseen on tullut uusia kursseja uusien musiikin tuntiopettajien myötä. Tanssin ja liikunnan tuntimäärät ovat nousseet edellisvuodesta 8 prosenttia. Kesälukukautena 2013 oli tarjolla aiempaa enemmän liikunnan kesäkursseja etenkin senioreille. Lukuvuoden teemana on ollut Kuntoa ja Kulttuuria!, ja tämän teeman puitteissa syksyllä toteutettiin aiempaa enemmän liikunnan lyhytkursseja. Vertailtaessa ikäryhmittäistä jakautumista miesten osuus netto-opiskelijoista (26 %) kasvaa hitaasti. Miesten netto-opiskelijamäärä on noussut yhden prosenttiyksikön, kun kalenterivuonna miesten osuuden kasvu oli kuusi prosenttiyksikköä. Ikäryhmittäinen jakauma noudattelee edellisten toimintavuosien jakaumia. Netto-opiskelijat ikäryhmittäin Netto-opiskelijat ikäryhmittäin Osallistujia ( Miehiä/Poik Naisia/Tyttö

4 4 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa opetuksen painopistealueina mainitaan hyvinvointinäkökulman korostaminen opetustarjonnassa, maahanmuuttajien tarpeiden huomioiminen sekä työikäisen väestön osallistumisen mahdollistaminen. Hyvinvointinäkökulmaa on toteutettu erityiskurssien lisäksi mm. suuntaamalla opintosetelityyppistä valtionavustusta etenkin eläke- ja senioriväestön liikuntakursseihin kurssimaksun alennuksina. Erityisryhmille suunnattuja kursseja on ollut aiempaa enemmän sekä opiston normaaleina valtionosuustunteina että hankkeiden kautta toteutettuna toimintana. Työikäisen väestön aktivoimiseksi lyhytkursseja on järjestetty eri puolilla toiminta-aluetta, kalenterivuonna 2013 alle kuuden oppitunnin mittaisten lyhytkurssien määrä on n. 30 % suurempi kuin edeltävänä vuonna. Maahanmuuttajille suunnattuja kieliopintoja on järjestetty jokaisessa toiminta-alueen kunnassa ja olemme tällä hetkellä toiminta-alueemme ainoa maahanmuuttajien kielikoulutusta järjestävä oppilaitos. Alueellisiin ja paikallisiin koulutustarpeisiin on vastattu järjestämällä tarvittaessa esim. järjestyksenvalvojakoulutuksia sekä ensiapukursseja. Kesälukiotoiminta on muuttanut muotoaan entisen Järviseudun alueen kesälukioverkostoyhteistyön päätyttyä. Kesällä 2013 järjestettiin opiston omana toimintana ruotsin ja englannin abikurssit Kauhavalla. Kesälukukauden asema opiston kolmantena lukukautena on vahvistunut entisestään etenkin erilaisten liikuntakurssien toteuttamisen ajanjaksona. Yhteistyö on jatkunut vahvana etenkin Aisapari ry:n kanssa tiedottamisen ja yhteisten tapahtumien ja koulutustilaisuuksien merkeissä. Olemme vuoden aikana osallistuneet aktiivisesti eri yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettyihin tilaisuuksiin joko markkinoiden opiston tarjoamia palveluita tai tuottamalla sisältöä ja ohjelmaa eri tapahtumiin. Yhteistyötä kurssien järjestämisessä on tehty mm. SPR:n ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa. CAF- laatujärjestelmän käyttöönoton myötä opiston sisäisten toimintaprosessien kehittämiseen on kiinnitetty erityisesti huomiota. Tiedotusja viestintäohjelman sekä vuosikellon laadinta käynnistyi vuoden 2013 aikana ja sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen kehittämisen myötä tehdään opiston toiminnasta entistä avoimempaa. Vuoden 2013 aikana käynnistyi myös kestävän kehityksen suunnitelman laadinta. Opisto on tasaisesti pystynyt nostamaan pidettyjen valtionosuustuntien määrää. Opiston saama valtionosuus on riippuvainen opiston järjestämästä opetuksen määrästä. Tämän hetken laskentamallin mukaan valtionosuus määrittyy vuosittain kolmen edellisen vuoden pidettyjen valtionosuustuntien mukaan, joten on tärkeää järjestää riittävä määrä opetusta myös tulevaisuuden opetuksen järjestämisresurssien turvaamiseksi. Pidettyjen valtionosuustuntien kehitys Kunnat Valtio

5 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 5 II HALLINTO 1. Kannatusyhdistys Kannatusyhdistyksen varsinaisina kuntaedustajina olivat vuonna 2013 seuraavat henkilöt, suluissa osallistumiskerrat kokouksiin: Kannatusyhdistykseen kuuluu yhteensä 25 kuntien edustajaa. Kalenterivuonna 2013 kannatusyhdistyksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti kokouksiin. Kauhavan Alahärmän kaupunginosassa, Härmän kuntokeitaassa pidettyyn vuosikokoukseen osallistui 18 edustajaa. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Syyskokous pidettiin Evijärvellä Kokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014 sekä hallituksen jäsenet vuosiksi Kokouksessa oli mukana 18 edustajaa. Evijärvi: Mauno Puotinen (2) Juha Konttila Johanna Anttikoski (1) Heli Saari (1) Pauli Hanhikoski (2) Susanna Välikangas Kauhava: Ville Virrankoski (1) Hermanni Mäkipernaa Anna-Liisa Niemi (2) Anna-Maija Puhtimäki Marjo Sjöblom Päivi Luoma Eero Paavola (1) Reijo Pikkumäki Eila Hakola-Sippola (1) Sisko Poltto Markku Ylipelkonen (2) Juhani Sillanpää Sirpa Peltola (2) Riitta Haapamäki Jorma Kivikangas (2) Jarkko Mattila Carl-Gustav Karling (1) Esa Jokiaho Hilkka Risku (1) Eeva Haapsaari Paavo Heikkilä (2) Simo Saarijärvi Mari-Elina Kottari (2) Kajsa Lähdemäki Anne Kujanpää (1) Minna Niinistö Erkki M. Peltola Lea Mäkisuvio Pirjo Kapanen Juha Kipunoinen (2) Marko Lindholm (2) Marko Ekola Ari Känsäkangas (1) Tuula Koivisto Laura Jokinen (2) Lasse Ruotsala Lappajärvi: Ville Ala-Aho (1) Vuokko Honkaniemi (2) Arvi Kangastie (2) Sami Savola Sari Kujala Päivi Angervisto Reijo Keto Mikko Puro 2. Hallitus Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Kevätkauden kokousten sihteerinä ja esittelijänä toimi rehtori Leea Keto, syyskautena rehtorin sijainen Mari Takamaa. Puheenjohtajana toimi Anna-Liisa Niemi. Hallituksen varsinaiset jäsenet vuonna 2013, suluissa osallistumiskerrat kokouksiin: Evijärvi: Tiina Kultalahti-Byskata (1) Kauhava/Alahärmä: Paavo Heikkilä (4) Kauhava/Kortesjärvi: Jarmo Kumpula(3) Kauhava/Ylihärmä: Jorma Lammi(3) Lappajärvi: Hannu Övermark (3) Varajäsenet 2013 ja osallistumiset kokouksiin: Evijärvi: Rita Haapasaari (3) Kauhava/Alahärmä: Matti Kuoppala (1) Kauhava Eero Paavola Kauhava/Kortesjärvi: Mari-Elina Kottari (1) Kauhava/Ylihärmä Minna Niinistö (1) Lappajärvi: Vuokko Honkaniemi (1)

6 6 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 3. Opiston toimistot vuonna 2013 Opistolla on toimistot sekä Kauhavalla että Evijärvellä. Kauhavan toimisto toimii Suomen Yrittäjäopiston/Kauhavan kaupungin tiloissa osoitteessa Kauppatie 109 (puh ). Evijärven toimisto toimii osoitteessa Kauppatie 1 (puh ). Opiston kotisivuosoite on III HENKILÖSTÖ 1. Hallinto- ja suunnitteluhenkilökunta Rehtorina toimii Leea Keto. Kedon opintovapaan aikana rehtorin sijaisena on toiminut alkaen Mari Takamaa. Takamaan koulutus- ja kehittämissuunnittelijan tehtävissä on kyseisen opintovapaan aikana toiminut Pirita Nurmi. Toimistosihteerinä Kauhavalla toimii Pia Viinikka ja Evijärven toimistolla Riitta Tähtinen. Päätoimiset opettajat Opiston päätoimisen teatteri-ilmaisun opettajana toimi Aino Granlund kevätkaudella Granlundin hoitovapaan aikana ja myöhemmän irtisanoutumisen jälkeen teatteri-ilmaisun opettajana on toiminut syyskautena Sari Pasanen. Päätoimisena tekstiilityönopettajana toimii Tuula Latomäki ja päätoimisena musiikin opettajana Jari Rannanjärvi. 2. Tuntiopettajat ja luennoitsijat sekä muu henkilöstö Tuntiopettajia ja luennoitsijoita oli yhteensä n. 140 vuoden 2013 aikana. Jonkin verran opetusta ja ohjausta hankitaan myös alueella toimivilta yhdistyksiltä tai yrityksiltä, etenkin tämä pätee opetukseen, johon opettajaa tai tiloja ei olisi muuten saatavissa. Muuta työvoimaa on tilapäisesti käytetty mm. siivouksessa, omien opetustilojen pienissä kunnostustöissä, posliinitöiden poltossa ja kaluston, kuten kangaspuiden, siirtotöissä. Syksyn kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä järjestetyissä palvelutoimistojen ilmoittautumispisteissä on ollut opiston tuntiopettajia informoimassa sekä avustamassa opiskelijoita ilmoittautumisessa. Hankkeiden koulutuksissa on käytetty pääsääntöi- sesti omia tuntiopettajia, CAF-laatujärjestelmään liittyen koulutusta on ostettu myös ulkopuolelta. Kevätkauden aikana osa-aikaisena tiedottajana on toiminut Päivi Kultalahti sekä osa-aikaisena hanketyöntekijänä Pirita Nurmi. Kaikkiaan palkkoja ja palkkioita on maksettu 193 henkilölle. Määrä sisältää vakituisen henkilöstön, luennoitsijoiden, tuntiopettajien sekä kokousedustajien palkkiot.

7 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY IV. TOIMINTA 7 1. Tietoja vuoden 2013 kurssitarjonnasta 1.1 Kestosuosikkeja ja uutuuskursseja Kevätkauden 2013 teema kiertyi hyvinvoinnin ympärille. Lähemmäksi luontoa siirryttiin nokkonen ja pakurikääpä -kursseilla, raakaravintokursseilla sekä luonnon antimia hyödyntävällä kotikosmetiikkakurssilla. Luontoteema jatkui myös syyslukukaudella järjestetyllä kauppasienipoimijan koulutuksella. Rentoutta haettiin saunajoogasta ja eläkeläisiä aktivoitiin senioreiden kahvakuulakursseilla. Yhteistyössä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa järjestettiin kadonneen henkilön etsintäkurssi ja yhteistyössä SPR:n kanssa järjestettiin ystävätoiminnan peruskurssi. Saaristolaivurikurssi antoi tiedot navigoinnista ja vesiliikenteen säädöksistä Lappajärvellä. Kesällä 2013 toteutettiin opintomatka Viroon ja Pärnun maakuntaan. Matkalla opiskeltiin kieltä ja kulttuuria sekä tutustuttiin keskeisiin nähtävyyksiin. Syksyn teema Kuntoa ja kulttuuria! innoitti osallistumaan erilaisiin yleisötilaisuuksiin ja liikunnan lyhytkursseille. Syksyllä 2013 järjestettiin useita yleisöluentoja, joihin oli vapaa pääsy. Suurimman yleisön keräsi Raakel Lignellin hyvinvointiteemainen luento opiston starttipäivänä syyskauden alussa. Tapahtuman yhteydessä tarjolla oli erilaisia ohjattuja liikuntatuokioita makupaloina syksyn liikuntatarjonnasta. Erilaiset oppijat -luennolla tarjottiin käytännön vinkkejä oppimisen ongelmien tunnistamiseen ja arjessa selviämiseen. Luentoa markkinoitiin etenkin erityisryhmien parissa toimiville ammattilaisille. Syksyllä perehdyttiin myös Renessanssin Firenzen historiaan ja taiteeseen, luento järjestettiin yhteistyössä Kauhavan kirjaston kanssa. Yhteistyössä Kauhavan kaupungin kulttuuritoimen kanssa järjestettiin alkusyksynä kansallispukuteemainen luento. Opisto oli syksyllä mukana valtakunnallisessa Nenäpäivä-keräyksessä. Nenäpäivän tapahtumia oli neljällä eri paikkakunnalla: Kauhavalla, Kortesjärvellä, Ylihärmässä ja Lappajärvellä. Opisto osallistui myös valtakunnalliseen Senior Surf -tapahtumaan Kauhavan pääkirjastossa. Päivän aikana oli mahdollisuus kokeilla tablet-tietokoneen käyttämistä. Muutoinkin vuoden aikana tehostettiin ikäihmisten tietotekniikan opetusta. Senioreita osallistui tietotekniikkakursseille 70 henkilöä. Vuoden loppupuolella toteutettiin yhteistyössä Lapuan kansalaisopiston sekä alueen yrittäjäjärjestöjen kanssa tulevaisuusseminaari, jossa käsiteltiin alueemme tulevaisuusnäkymiä eri perspektiiveistä. Uudet tulokkaat, opiston juoksu- ja kävelykoulut, liikuttivat ympäri toiminta-aluetta. Zumba palasi kurssivalikoimaan lukuvuoden mittaisen tauon jälkeen ja uusia joogaryhmiä perustettiin useita. Patikointiretkiä järjestettiin syksyllä eri puolilla toimialuetta. Lapsille syksyn uutuuskurssina tarjottiin sirkuskursseja kaikkiin kuntiin ja kaupunginosiin. Sirkuskurssit yllättivät suosiollaan, sillä kaikki suunnitellut 12 kurssia toteutuivat. Olli Hietasen (oik.) mielenkiintoinen alustus tulevaisuusseminaarissa innosti innosti vilkkaaseen keskusteluun.

8 8 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 1.2. Ainealueittaisia kurssitietoja Musiikki Kevätlukukaudella 2013 aloitti toimintansa Alahärmässä viihdeorkesteri, joka konsertoi myös Härmäläästen Häjyylyjen yhteydessä. Kesällä 2013 järjestettiin Alahärmässä lasten ja nuorten musiikkileiri. Suosittu leiri järjestetään jatkossakin Häjyylyviikolla. Rockmusiikkileiri yhteistyössä Lappajärven kunnan kanssa keräsi laajalta alueelta osallistujia oli yhteensä 29. Uusia kursseja olivat Kauhavalla syyslukukaudella Uusi kuoro, Tanssimusiikkiorkesteri ja rumpujen soiton alkeet. Kuorot ja yhtyeet esiintyvät alueen kulttuuritapahtumissa. Perinteisistä mu- siikkikursseista suosituimpia olivat pianon- ja kitaransoitto. Musiikin tuntimäärä ja osallistujamäärä nousivat uusien kurssien sekä uusien opettajien mukana. Musiikki Kurssit kpl 90 Toteutuneet tunnit 3518 Opiskelijoilta 829 Kädentaidot Kierrätys näkyi kurssivalikoimassa vahvasti. Vanha villapusero sai uuden elämän nallena, kahvipussit taipuvat koreiksi, karkkipaperit pussukoiksi ja juomantölkin klipsut tyylikkäiksi laukuiksi. Uusina kursseina toteutettiin Alahärmässä kansallispukujen ompelu ja korjaus sekä Kauhavalla Lasten käsityömix. Teknisen työn puolella järjestettiin Kortesjärvellä uutuutena kurssi aurinkopaneelien valmistuksesta ja Lappajärvellä puutyöryhmässä opetettiin myös soitinrakennusta. Yleisesti kurssivalikoima oli monipuolinen ja lyhytkursseja tarjottiin runsaasti. Kädentaitokurssien siirtyminen väistötiloihin Kauhavan Nahkalan koulun remontin vuoksi vähensi Kauhavan kädentaitokurssien määrää, osallistujia ja toteutuneita tunteja. Kädentaidot Kurssit kpl 104 Toteutuneet tunnit 2976 Opiskelijoilta 1127 Kuvataiteet ja muotoilu Lappajärvellä järjestettiin kesällä 2013 kuvataideleiri yhdessä Lappajärven kulttuuritoimen kanssa jo 42. kerran. Alahärmässä alkoi syyslukukaudella muutaman vuoden tauon jälkeen aikuisten kuvataideryhmä. Kauhavalla uusina kursseina olivat kalligrafiakurssit. Lapsille kuvataideryhmiä oli tarjolla Evijärvellä, Kauhavalla, Kortesjärvellä ja Lappajärvellä. Syyslukukaudella järjestimme Ylihärmän terveysaseman vuorohoito-osastolla Värit ja kuvat voimana arjessa -kurssin. Kuvataiteet ja muotoilu Kurssit kpl 60 Toteutuneet tunnit 1480 Opiskelijoilta 659

9 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 9 Liikunta ja tanssi Liikunta- ja tanssikurssit toteutuivat menestyksekkäästi myös vuonna Kurssitarjonnassa painotettiin liikuntakursseja Kuntoa ja kulttuuria teemaa mukaillen. Opiskelijamäärät olivat suuria ja joillekin kursseille oli halukkaita tulijoita enemmän kuin ryhmään voitiin ottaa. Mahdollisuuksien mukaan järjestettiin rinnakkaisryhmiä. Suosituimpia ryhmiä olivat perusjumpat, erilaiset vesijumpat, jooga ja Zumba. Uusia kursseja olivat liikunnassa opiston kävely- ja juoksukoulut sekä saunajooga. Tanssissa suuren suosion saivat Kauhavalla järjestetyt lasten baletit sekä tanssiliikuntakurssi aikuisille ja lapsille. Kesälukukauden liikuntaryhmät ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja niiden suosio on kasvanut. Liikunta ja tanssi Kurssit kpl 281 Toteutuneet tunnit 4105 Opiskelijoilta 4937 Näyttämötaiteet ja kirjallisuus Kesän kynnyksellä järjestettiin Kauhavalla teatterin ja tanssin leiri lapsille ja nuorille. Syksyllä teatteriharrastuksen parissa aloitti seitsemän ryhmää. Aikuisille suunnattu näyttelijäntyön ja improvisaation kurssi toi yhteen uusia ja vanhoja teatteriharrastajia Kauhavalla. Lapsille suunnatut teatteritaiteen perusopetuksen kolme ryhmää toimivat Kauhavalla ja Ylihärmässä sekä teatterikerho Evijärvellä. Syksyn opetuksessa painottui teatteripelien ja -leikkien ohella improvisaatio ja klovneria. Kaksi lastenryhmistä osallistuikin valtakunnalliseen Nenäpäivään järjestämällä Kauhavan keskustassa esiintyneen klovnikulkueen. Toimin- takeskusten draamapajat puolestaan toivat teatteri-ilmaisua osallistujien arkeen Kauhavalla ja Alahärmässä. Kirjoittajat hakivat inspiraatiota kesän satu/ fantasia/dekkari -kesäkurssilta. Osin sähköisessä oppimisympäristössä toimiva kirjoittajaryhmä jatkaa saaden joka vuosi uusia osallistujia. Näyttämötaiteet ja kirjallisuus Kurssit kpl 55 Toteutuneet tunnit 1720 Opiskelijoilta 586 Kielet Kalenterivuonna 2013 Järvilakeuden kansalaisopistossa opiskeltiin suomea, englantia, venäjää, saksaa, espanjaa, italiaa ja viroa. Lähes puolet kursseista oli englannin kursseja ja kolmannes oli suomenkielen kursseja maahanmuuttajille. Kauhavalla käynnistettiin kesällä 2013 abikurssit ruotsista ja englannista muutaman vuoden tauon jälkeen. Kurssitarjontaa jouduttiin vähentämään opettajapulan vuoksi. Kielet Krssit kpl 46 Toteutuneet tunnit 1132 Opiskelijoilta 559

10 10 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 2. Opiston tiedotus ja kurssien markkinointi 2.1. Sisäinen tiedottaminen Päätoiminen henkilökunta kokoontui toimistopalaverin merkeissä noin kerran kuukaudessa. Syksyn Kuntoa ja kulttuuria! -teeman mukaisesti myös henkilöstö sitoutui kunnonkohottamiskampanjaan ja osa syksyn henkilöstöpalavereista toteutettiin kävelykokouksina. Henkilökunnalla on sisäisessä viestinnässä käytössä intranet sekä yhteinen gmailtili, jota hyödynnetään yhteisten asiakirjojen sekä tiedotuslehden materiaalin kokoamisessa. Opiston tuntiopettajiin oltiin säännöllisesti yhteydessä opettajakirjeiden, sähköpostin sekä tapaamisten merkeissä. Viikolla 11 lähetetyssä opettajakirjessä informoitiin kurssisuunnittelun aikataulusta sekä kevään näyttelyistä ja tapahtumista sekä opettajatapaamisesta. Opettajatapaamisia järjestettiin kolme kertaa. Tiedottamisessa siirrytään vähitellen sähköiseen tiedottamiseen kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Opiston Facebook -sivuston kautta tapahtuvan tiedottamisen merkitys on kasvanut huomattavasti. Opettajilla on käytössään opettajan opas; tietopankki, johon on koottu tietoja opetustyön tueksi, ohjeita lomakkeiden täytöstä sekä kaikista kurssien pitämiseen liittyvistä käytännön asioista. Opas on saatavilla opiston kotisivuilta. Opetuksessa ja raportoinnissa tarvittavat lomakkeet löytyvät sähköisessä muodossa kotisivuilta. Tiedottamista ja viestintää on tarkasteltu kuluvan vuoden aikana markkinointi- ja viestintäsuunnitelmaa laadittaessa Ulkoinen tiedottaminen ja tapahtumat Kevään tiedotuslehti ja koko lukuvuoden ohjelma LUKUVUOSI OPINTO-OHJELMA Kuntoa & kulttuuria oppimisen iloa ja onnistumisen elämyksiä! Vuodenvaihteessa ilmestyi viides opiston Harrastamaan! -tiedotuslehti. Lehdessä olivat kaikki kevään ja kesän alkavat kurssit, opettajien henkilökuvia sekä puffijuttuja liittyen uutuuskursseihin. Lehti jaettiin postitse kaikkiin talouksiin opiston toiminta-alueella. Lehden kustannuksia katettiin mainosmyynnillä. Syksyn ohjelma jaettiin viikolla 35 postitse kaikkiin talouksiin. Itellan palvelun kautta tarkistettiin alueen talouksien määrä. Talouksien lukumäärä oli kasvanut ja sitä myöten painosmäärä kasvoi hieman ollen kpl. Sekä kevään tiedotuslehtiä sekä koko lukuvuoden ohjelmia toimitettiin lisäksi jaettaviksi kirjastoihin, kunnantaloille ja eri palvelupisteisiin. Harrastamaan! Laineiden liplatusta ja leppoistamista Kotisivut, tiedottaminen paikallislehdissä, muu tiedottaminen ja tapahtumat Ajantasainen tieto kursseista on aina saatavilla opiston kotisivuilla. Alkavista kursseista ja muista opiston tapahtumista tiedotetaan lisäksi Järviseudun sanomien, Komiat-lehden sekä MainosAviisin opistopalstoilla. Paikallislehtien kautta tiedotetaan erityisistä tapahtumista erillisillä ilmoituksilla. Lisäksi erityisesti lyhytkursseista tiedotetaan mainoksilla kirjastoissa, kouluilla, kaupoissa jne. Opisto hyödyntää tiedottamisessaan sosiaalista mediaa sekä yhteistyökumppaneiden sähköpostilistoja. Syksystä lähtien opistolla on ollut käytössään myös facebook-sivut sekä wikipedia-sivut. Ilmoituksia ja lehtijuttuja vuonna 2013 oli yhteensä 99 kpl. Opiston tapahtumat sekä kurssit ovat saaneet aiempaa enemmän palstatilaa paikallislehdissä kuluneena vuotena. Opistopalstailmoituksia oli vuoden aikana 83 kpl. Kevätlukukauden loppupuolella järjestettiin näyttelyitä ja konsertteja kattavasti koko toiminta- Kevätlukukausi 2013

11 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 11 alueella. Erilaisia kädentaitojen näyttelyitä oli kaikkiaan kymmenen ja konsertteja viisi. Perinteisesti osa kädentaitojen näyttelyistä järjestettiin muiden kesätapahtumien yhteydessä. Kaikkiaan erilaisia tilaisuuksia, konsertteja ja näytelmiä on ollut huomattava määrä. Kaikista kyseisistä tapahtumista ei opistolla ole tilastollisia tietoja, sillä esiintyvät ryhmät järjestävät niitä myös itsenäisesti, vieraillen esim. vanhainkodeilla, kouluilla ja eri toimijoiden järjestämissä tilaisuuksissa. Myös lapsiryhmien opettajat järjestävät itse ryhmien konsertteja ja tilaisuuksia lasten vanhemmille. Opisto järjesti keväällä 2013 yhdessä Kauhavan kulttuuritoimen kanssa Piia Kleemola-Välimäen konsertin sekä Japanin kulttuurilähettilään Miho Yamajin ja muusikko, säveltäjä Minni Ilmosen yhteiskonsertin. Opisto on ollut mukana ikäihmisten taitomessuilla Ylihärmässä, Opintomessuilla Alahärmässä sekä Elämysten päivässä Evijärvellä. Messuilla on tiedotettu opiston toiminnasta ja tulevista kursseista. Tapahtuman teemojen mukaisesti messukävijät ovat voineet työpajatyyppisesti tehdä esim. pieniä kädentaitotöitä tai kokeilla tablettitietokoneen käyttöä. Opisto järjesti joulukuussa yhdessä Aisapari ry:n kanssa Evijärvellä kyläillan. 3. Laatutyö Opisto sai valmiiksi CAF (Common Assesment Framework) -laatujärjestelmän arvioinnin ensimmäisen vaiheen. Prosessin tuloksena opisto täydensi omaa CAF arviointiopastansa. Oppaassa on yhdeksän erilaista arviointikorttia jotka on käsitelty omana osa-alueenaan. Kortit ovat: 1. Johtajuus, 2. Strategiat ja toiminnan suunnittelu, 3. Henkilöstö, 4. Sidosryhmät ja resurssit, 5. Prosessit, 6. Asiakastulokset, 7. Henkilöstötulokset, 8. Yhteiskunnalliset tulokset, 9. Keskeiset suorituskykytulokset. Kehittämistyön ensimmäisessä vaiheessa laadittiin arvioinnin tueksi opiston nykytilan kuvaukset ja kartoitettiin toiminnan vahvuudet ja parantamisalueet sekä hahmoteltiin mahdollisia kehittämiskohteita erikseen jokaisesta arviointikortista. Työskentelyssä hyödynnettiin olemassa olevia arviointimenetelmiä, hallinto-ohjelman tilastollisia tietoja sekä kehitettiin uusia laadullisia toiminnan mittareita olemassa olevien tukemiseksi. Käytännön kehittämistoimenpiteitä on ollut mm. vuosikellon luominen, viestintä- ja markkinointisuunnitelman aloittaminen, tuntiopettajien osaamisalueiden kartoitus ja merkitseminen tietokantaan, sähköisen viestinnän kehittäminen. Järvilakeuden kansalaisopistossa CAF prosessia työstivät hallinto- ja toimistohenkilökunta sekä päätoimiset opettajat. Yhteisiä CAF laatujärjestelmän arviointipäiviä vietettiin Lapuan kansalaisopiston kanssa kaksi kertaa. Opiston omaa CAF laatujärjestelmän arviointia on edistetty samassa yhteydessä henkilöstökokouksien kanssa. Opistossa käynnistettiin syksyllä kestävän kehityksen työskentely, jonka tavoitteena on laatia kestävän kehityksen suunnitelma. Kestävän kehityksen suunnitelma mahdollistaa kestävän kehityksen sertifikaatin hakemisen. Opisto toteutti huhti-toukokuussa 2013 laajan asiakaskyselyn joka kattoi opiston koko toimi- Kyselyä vauhditettiin kevätaiheisella palkinnoila.

12 12 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY alueen. Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, ihmisten avoin linkki oli saatavilla Internetissä. Mikäli nettivastaaminen aktiivisuuden ja omatoimisuuden tukemisen, roolin oli hankalaa, opiston toimistoilta oli monipuolisena kulttuuritoimijan sekä työikäisten saatavina paperisia vastauslomakkeita. Asiakaskyselyyn harrastustoiminnan tarjoamisen. vastasi noin 120 henkilöä opiston toiminta- Lisäksi suoritettiin opiskelijatyytyväisyyskysely alueelta. Eniten vastauksia tuli Kauhavan alueelta. maahanmuuttajaopiskelijoille. Sekä suomen kielen Ahkerimpia vastaajia olivat yli 56-vuotiaat naiset, kurssien opettaja, opetus sekä kurssien sisältö mutta vastauksia saatiin kaikista ikäryhmistä. Opiston saivat positiivista palautetta. Yksittäisissä avoi- toiminnasta eniten kehuja sai kurssien hyvä missa vastauksissa korostettiin kurssien merkit- ilmapiiri. Vastaajat kokivat olevansa tervetulleita tävyyttä myös muiden ihmisten kohtauspaikkana opiston kursseille. Kursseille ilmoittautuminen koettiin ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroivana toi- pääsääntöisesti helpoksi. mintana. Jonkin verran kritisoitiin joidenkin ryh- Jos Järvilakeuden kansalaisopisto olisi ihminen, mien suurta kokoa ja kurssien kokoontumisaikoja. hän olisi vastaajien mukaan monitaitoinen, Lisäksi toivottiin enemmän opetustunteja. Toiveimien ihmisläheinen ja itseään kehittävä. Yleisesti ottaen den mukaisesti kaudelle ryhmäkokoja opisto määriteltiin sangen positiiviseksi hen- pienennettiin sekä koko lukuvuoden kurssien opeden kilöksi. Opiston tärkeimmiksi tehtäviksi vastaajat tustuntimäärää lisättiin. määrittelivät elinikäisen oppimisen tukemisen, 4. Oman asiantuntijuuden kehittäminen Päätoimisen henkilökunnan ja tuntiopettajien koulutukset Päätoimisen henkilökunnan koulutukset ovat liittyneet tiiviisti CAF-prosessin käyttöönottoon. Yhteisiä CAF laatujärjestelmän arviointipäiviä vietettiin Lapuan kansalaisopiston kanssa kaksi kertaa. Molempina päivinä läsnä oli myös konsultti Raila Oksanen, joka ohjasi opistojen laatuarviointia. Opiston omaa CAF laatujärjestelmätyöskentelyä on toteutettu samassa yhteydessä henkilöstökokouksien kanssa. Opisto kävi tutustumassa Lappeenrannan kansalaisopistoon sekä sen CAF laatutyöhön. Matkalla oli mukana opiston hallinto- ja toimisto-

13 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 13 henkilökuntaa, päätoiminen tekstiilityön opettaja sekä opiston hallituksen puheenjohtaja. Tuntiopettajat kouluttautuvat usein päätyöhönsä liittyen tai omin kustannuksin. Opisto tukee ja kannustaa kouluttautumiseen, opettajien on mahdollista saada koulutusavustusta hakemusta vastaan. Avustusta sai vuonna 2013 viisi opettajaa. Kaikilla opettajilla on mahdollisuus osallistua ilmaiseksi yhdelle opiston tarjoamalle normaalille kurssille, 4. ja Oman useat opettajat asiantuntijuuden ovatkin kyseisen koulutusmahdollisuuden kehittäminen käyttäneet. Opettajat ovat osallistuneet aktiivisesti opiston järjestämiin omiin koulutuksiin Päätoimisen sekä Osaava-hankkeiden henkilökunnan ja koulutustapahtumiin. tuntiopettajien Tuntiopettajille koulutukset järjestettiin syyslukukauden alussa opiston omana koulutuksena hätäensiapukoulutus, Päätoiminen henkilökunta johon osallistui on osallistunut 47 sekä henkilöä. laskutusjärjestelmän käyttöönottamiseen että verotukseen ja Hätäensiapukoulutus järjestetään kolmen vuoden työehtosopimuksen muutoksiin liittyneeseen koulutukseen. Lisäksi henkilökunta on osallistunut tarpeen vaa- välein. tiessa myös erilaisiin omiin työtehtäviinsä liittyviin koulutus- ja seminaaritilaisuuksiin. Tuntiopettajat kouluttautuvat usein päätyöhönsä 5. Yhteistyö 2013 OPISTON YHTEISTYÖTAHOT JA SIDOSRYHMÄT Y-kino TEtoimisto Kansalaisopistojen liitto KoL 4hyhdistykset Aijooshanke Kyläyhdistykset Aisapari ry Kylpylä Kivitippu urheiluseurat Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestö VSY Kansalaisopistojen Maakuntakorkeakoulu liitto Opiskelijat Kunnat/vapaa-aikatoimi/ kulttuuritoimi/ sivistystoimi Lapuan kansalaisopisto Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 5. Yhteistyö 2012 Opiston yhteistyöverkosto on laaja ja joustava: yhteistyön määrä vaihtelee opetus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti ja yhteistyötä pyritään tekemään aina kun se on opetustarjonnan monipuolisuuden ja toiminnan tehokkuuden kannalta järkevää. Hyvillä yhteistyösuhteilla erilaisten toimijoiden kanssa estetään päällekkäisyydet Lappeenrannassa opetuksessa ja tapahtumissa oli mukana (ks. sekä allaoleva henkilöstöä kaa- että hallinnon edustajia. vio). Kuviossa esitellään keskeiset yhteistyötahot ja sidosryhmät. 6. Toimipaikat liittyen tai omin kustannuksin. Opisto tukee ja kannustaa kouluttautumiseen ja on antanut koulutusavustusta kymmenelle tuntiopettajalle hakemusta vastaan. Lisäksi opisto on järjestänyt itse tuntiopettajille kuusi erilaista tekee koulutustilaisuutta, yhteistyötä eri joihin toimijoiden on osallistunut ja yhteen- sidos- Opisto ryhmien sä 69 kanssa opettajaa. joustavasti Koulutukset on alueen järjestetty koulutus- pääsääntöisesti laatu- ja kehittämisrahoituksella. vastaavasti. Yhteistyön Kaikilla opettajil- tavoit- ja kehittämistarpeita teena on la on vastata mahdollisuus ajankohtaisiin osallistua ilmaiseksi koulutustarpeisiin yhdelle opiston tarjoamalle normaalille kurssille. ja monipuolistaa opetustarjontaa. Yhteistyön kaut- Kursseja ta, eri ja toimijoiden luentoja järjestettiin resursseja vuonna ja 2012 erityisosaamista kaikkiaan hyödyntämällä 100 eri toimipaikassa. taataan Järvilakeuden laadukkaat, kansalaisopisto palvelut. pyrkii varmistamaan opintojen alueellisen saavutetta- tavoittavat vuuden Kuviossa järjestämällä esitellään kursseja opiston keskeiset arvojen yhteistyötahot mukaisesti myös taajamien ulkopuolella ja kylillä. Toimipaikko- ja sidosryhmät joiden kanssa yhteistyötä on toteutettu kuluneena jen määrä pysyi edellisvuosien tasolla. toimintavuonna. Nuorisoseurat Etelä-Pohjanmaan kansalaisopistot alueen muut yhdistykset; mm. eläkeläisjärjestöt SPR Alueen kirjastot Härmän kuntokeskus NYT-tiimi VAPEPA alueen koulut ja oppilaitokset nuorisovaltuusto Maakuntaalueen korkeakoulu kirjastot MLL harrasteyhdistykset seurakunnat kotiseutuseurat Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS

14 14 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Nuorisoseurat ja kylätalot ovat tuttuja kurssipaikkoja. Tässä Mäenpään kyläseuran näytelmäryhmä. 6. Toimipaikat Vuonna 2013 uutuuskurssien myötä myös toimipaikkojen määrä kasvoi hieman: kaikkiaan luentoja tai kursseja järjestettiin 117 eri toimipaikassa. Toimipaikat ovat pääsääntöisesti koulujen, nuoriseurojen ja kyläyhdistysten tiloja. Toimipaikka tarkoittaa tilaa jossa kurssi järjestetään, toimipaikaksi määritellään myös ulkotila, jos kurssi järjestetään maastossa. Runsas toimipaikkojen määrä heijastaa opiston arvoja. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään kursseja myös kylillä, taajamien ulkopuolella. Syyskauden haasteena oli Kauhavan Nahkalan koululla olevien opetustilojen remontti (puutyösalit sekä kudontatilat) ja remontin vuoksi Nahkalan koulun kurssit siirrettiin osin muihin tiloihin. Puutyökurssit siirrettiin koulukeskuksen tiloihin ja kudontakursseja varten vuokrattiin Heinon liiketilat. Kaikkia aikaisempia Nahkalan tiloissa toimineita kursseja ei voitu syyslukukautena järjestää. 7. Opintosetelityyppinen valtionavustus, työnantajan kustantamat kulttuuri- ja liikuntasetelit, opistopassi Opintosetelityyppistä valtionavustusta myönnettin vuonna , josta 15 % osuus on käytettävissä hakevaan ja tukevaan toimintaan sekä muihin opetusjärjestelyihin. Avustus kohdennettiin suoraan kurssimaksun alennuksina erityisryhmien, maahanmuuttajien sekä eläkeläisten kursseihin. Kurssimaksujen alennukset ovat keskimäärin 10. Maahanmuuttajien kielikurssien alennukset ovat 20. Lisäksi työttömille henkilöille on haettavissa työttömän opiskelupassi, joka oikeuttaa osallistumaan opiston kursseille 50 arvosta. Passi on haettavissa opiston toimistoilta ja se myönnetään TE-toimiston asiointikorttia vastaan. Opintosetelityyppinen avustus jakautuu käytettäväksi koko lukuvuoden aikana. Kulttuuri- ja liikuntasetelit 2013 Kulttuuri- ja liikuntaseteleiden vastaanotto tapahtuu opiston toimistoilla. Kulttuuri- ja liikuntaseteleiden käyttäminen kurssimaksujen maksamisessa lisääntyy jatkuvasti. Opistolla on sopimus kulttuurija liikuntaseteleiden vastaanottamisesta RJ-Kuntoiluseteli Oy:n kanssa sekä Smartum Oy:n kanssa. Opistopassi Opistopassin arvo on 130. Passin lunastaa vuoden aikana keskimäärin 100 henkilöä.

15 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Hanketoiminta Vuonna 2013 on opistolla ollut käynnissä seuraavat hankkeet: kansainvälinen Grundtvig-oppimiskumppanuushanke Folk & Art, NordPlus-hanke, Opetusministeriön rahoittama laatu- ja kehittämishanke sekä Aisapari ry:n rahoittamana Leader-hankkeet Väkihäjylä omaleimainen ja kulttuurisesti verkottunut Järvilakeus ja Elokuvakaupunki-hanke. Opiston on osallistunut lisäksi useamman vapaan sivistystyön oppilaitoksen yhteisiin Osaava-hankkeisiin. Folk & Art on opiston Grundtvig-oppimiskumppanuushanke. Muut mukana olevat maat ovat Latvia, Unkari, Kroatia ja Portugali. Hanketta koordinoi Latvia. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja tukea aikuisopiskelua kansanperinteen parissa. Kansanperinteeseen kuuluvat muun muassa taide, kädentaidot ja musiikki. Ensimmäinen hanketapaaminen oli joulukuussa Lappajärvellä. Vieraaksemme saapuivat osallistujia Latviasta, Unkarista ja Kroatiasta. Viikon aikana suunnittelimme toimintoja hankkeen parissa ja pidimme kv-seminaarin, tutustuimme suomalaiseen ja pohjalaiseen kansanperinteeseen, vierailimme Pietarsaaressa ja vietimme suomalaisen joulujuhlan. Seuraava hanketapaaminen on toukokuussa 2014 Unkarissa. Hanke käynnistyi syksyllä 2013 ja päättyy syksyllä Hanketyöskentelyllä pyritään monipuolistamaan ja kehittämään opiston normaalia toimintaa. Koska päätoimisen henkilökunnan palkkakuluja on työpäiväkirjoja vastaan voitu laskea eri hankkeille, on voitu yhä kasvattaa opetustuntimääriä, lisäksi talouteen on saatu lisää joustavuutta. Väkihäjylä-hankkeen kokemusten myötä seuraavaan Leader-rahoitteeseen hankkeeseen, Elokuvakaupunkihankkeeseen, päätettiin palkata päätoiminen hankevetäjä, jotta opistolla on käytössään riittävät resurssit normaaliin opistotoimintaan. Suomalainen joulupukki kävi tervehtimässä vieraita. Laatu- ja kehittämishanke: Laatua Järvilakeudelle Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut CAF-laatujärjestelmän käyttöönotto. Laatutyötä on kuvailtu tarkemmin kohdassa 3. laatutyö. Hankkeen toisena kärkenä on aliedustettujen ryhmien (työttömät, syrjäytymisuhan alla olevat nuoret aikuiset) sekä aiemmin opiston toimintaan osallistumattomien henkilöiden aktivointi. Hankkeen puitteissa on luotu yhteistyöverkostoa aliedustettujen ryhmien parissa työskentelevien tahojen kanssa (työpajojen henkilökunta, et- YHDISTYSTEN ILTA Evijärven kunnantalolla torstaina klo 18 Kaikille kylille, järjestöille ja yhdistystoiminnasta kiinnostuneille avoin tapahtuma! Tilaisuuden avaa kunnanjohtaja Sabah Samaletdin Keskustellaan mm. yhteistyöstä ja tiedottamisesta Esitellään hyödyllisiä hankkeita ja innostavia ideoita. TERVETULOA! GLÖGITARJOILU! Lisätietoa facebook-tapahtumassa INTOa Aisaparin alueella -sivulla sivä nuorisotyö, sosiaalityöntekijät, te-toimistot) tiedottamisen ja hakevan toiminnan tehostamiseksi. Yhteistyössä eri kansalaisjärjestöjen kanssa toteutettujen kurssien kautta tuetaan aktiivista kansalaisuutta ja kansalaisyhteiskunnan rakentumista. Aktiivisella tiedottamisella ja osallistumisilla erilaisiin tapahtumiin löydettiin uusia opiskelijaryhmiä sekä madallettiin kynnystä osallistua opiston toimintaan. Hanke päättyi joulukuussa 2013.

16 16 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Väkihäjylä Väkihäjylä on Leader-rahoitteinen kehittämishanke, jolla tuetaan alueen yhteisöllistä kehittymistä. Hanke on ollut toiminnassa vuodesta Vuoden 2013 aikana hankkeen toimintoja on ollut Aira Samulinin luento sekä vierailut Kortesjärvellä, hankkeen loppuraportin valmistelu, opiston esiintyvien ryhmien toiminnan selvityksen laadinta sekä kyselyn toteutus hankkeeseen osallistujille hankkeeseen kohdennettiin Maaseutuviraston tarkastus. Tarkastuksessa opisto sekä hanke todettiin tukikelpoiseksi ja hanke ohjelmanmukaiseksi. Hanke päättyi joulukuussa Osaava-hanke Tuntiopettajasta kansansivistäjäksi Järvilakeuden kansalaisopisto on ollut osallisena useissa koulutus- ja kehittämishankkeissa yhdessä lähialueiden muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa. Hankkeiden tavoitteena on ollut rakentaa vapaan sivistystyön täydennyskoulutusverkostoa ja vahvistaa tätä kautta vapaan sivistystyön asemaa koulutuskentällä. Hankkeen myötä tuetaan tuntiopettajien omaehtoista koulutushalukkuutta sekä luodaan osaamis- ja kehittämiskartoituskäytänteitä. Vuoden 2013 aikana on toteutettu mentorointikoulutusta sekä työhyvinvointiin liittyviä koulutuspäiviä alueen tuntiopettajille Osaava 3 -hankkeen toimintana. Vuonna 2013 käynnistynyt uusin Osaava-hanke on neljäs alueella toteutettava yhteistyöhanke. Hankkeen toimintoja on pedagogisen ja erityispedagogisen osaamisen vahvistaminen, opistojen tietoteknisten tieto- ja viestintäteknologisen opetuskäytön kehittäminen. Yksittäisten koulutustilaisuuksien lisäksi syksyllä 2013 käynnistyi viiden opintopisteen avoimen yliopiston erityispedagogiikan opintokokonaisuus. Hankkeen muut osallistujatahot ovat Etelä-Pohjanmaan opisto, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Kauhajoen kansalaisopisto, Lakeudenportin kansalaisopisto, Lapuan kansalaisopisto, Seinäjoen kansalaisopisto, Vaasa-opisto, Kuula-opisto, Milonoff-tanssiopisto sekä Panula-opisto

17 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 17 NordPlus-hanke Baltian maiden ja Pohjoismaiden väliseen koulutusyhteistyöhön saatiin hankerahoitusta lukuvuodeksi Hankkeen painopisteenä on aikuisten musiikinopetuksen kehittäminen. Yksivuotisen hankkeen aikana kartoitetaan mahdollisuus pidempiaikaisen hankkeen käynnistämiseen. Hankkeessa ovat mukana Suomen lisäksi Viro (The Foundation of Saarde Education), Latvia (Ethnic music association) ja Liettua (Ethno music therapy association). Hanke päättyi kesällä Hankepartnerit kokoontuivat kesällä Pärnussa. Elokuvakaupunki-hanke Elokuvakaupunki-hanke on Leader-rahoitteinen kehittämishanke, jonka tehtävänä on edistää Kauhavan ja sen lähialueen elokuvatoimintaa. Hankkeen toimenpiteet keskittyvät nuorten toiminnan kehittämiseen, elokuva-alaa sisältävän tietokannan luontiin sekä tapahtumatuotannon edistämiseen. Hankkeen varsinaiset toiminnot opintomatkat Ystadiin, Cannesiin ja Belfastiin sekä nuorten elokuvatyöpajat toteutuvat vuoden 2014 aikana. Hankkeen aikana luotavan tietokannan tehtävä on kerätä Kauhavalta ja sen lähialueelta kuvauspaikkoja, näyttelijöitä, avustajia, muusikkoja sekä muita elokuva-alaa sivuavia toimijoita samoihin kansiin. Tietokanta palvelee valmistuessaan eloku- vantekijöitä, parantaa alueella olevien ihmisten ja toimijoiden osallistumismahdollisuutta elokuvantekoon sekä mahdollistaa elokuvien tuottamisen laajamuotoisemmin alueella. Elokuvakaupunki- hanke käynnistyi lokakuussa Vuoden 2013 hankkeen keskeiset toiminnot ovat olleet yhteistyöverkoston rakentaminen etenkin nuorten työpajatoiminnan käynnistämiseksi, kotisivujen luominen, kyläelokuva-tapahtuman järjestelyt sekä alkuvuoden 2014 opintomatkan järjestelyt. Kuva kyläelokuva-tapahtumasta, jonne Elokuvakaupunki-hanke järjesti puhujaksi elokuvaohjaaja Markku Pölösen.

18

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 SISÄLLYS I YLEISTÄ 1 II HALLINTO 3 1. KANNATUSYHDISTYS 3 2. HALLITUS 3 3. Opiston toimistot vuonna 2011 4 III HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA

VUOSISUUNNITELMA 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa 31/5 2016 VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Pertti Pitkänen 30.3.2011 Osaamisen ja sivistyksen asialla KEHO: Toteutuneet muutokset - Lain tarkoitus ja tavoitteet sekä lain piiriin kuuluva

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja

Osaava: Laatua Siikalatvalla. Laatupaja Osaava: Laatua Siikalatvalla Laatupaja 7.5.2013 Päivän ohjelma 13.00-13.15 Tervetuloa: päivän ohjelma ja esiin tulleet kysymykset 13.15-13.30 Pelisäännöt ja sovitut asiat - tiedon jakaminen - laatutyön

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kokoustiedot. Aika: torstai klo Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308. Saapuvilla olleet jäsenet:

Kokoustiedot. Aika: torstai klo Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308. Saapuvilla olleet jäsenet: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia PL 77700 02070 ESPOON KAUPUNKI omnia.fi PÖYTÄKIRJA 4 17.11.2016 1 (6) Kokoustiedot Aika: torstai 17.11.2016 klo 17.30 19.30 Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2016 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Laatua Siikalatvalla

Laatua Siikalatvalla Laatua Siikalatvalla Päivän ohjelma 13.00-13.45 Yhteenvetoa tehdystä työstä huomioita tulevaan työhön Orientaatiota: Mainitkaa kolme asiaa, jotka mietityttävät tässä laatutyössä. 13.45-14.00 Tauko Poimintoja

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

Paula Jordan 20.5.2011

Paula Jordan 20.5.2011 Osaava-hanke 2010-2012 Espoon musiikkiopisto, Kauniaisten musiikkiopisto, Kirkkonummen musiikkiopisto, Musiikkiopisto Juvenalia Kohti uutta kehittyvää musiikkiopistoa Paula Jordan 20.5.2011 Naapurioppilaitokset

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2009 Kokousaika Torstai 27.8.2009 klo 19.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnula, valtuustosali Jäsenet Marketta Rouvinen,

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

HELMIKUU Yhteiset asiat

HELMIKUU Yhteiset asiat Pirkan opiston toiminnan vuosikello TAMMIKUU Tilinpäätöksen valmistelu Kevään opinto-ohjelman tiedotus Seuraavan syksyn raamin valmistelu Tammiseminaari Kysely syksyn kuntapainotuksista jaostoon ja ohjausryhmälle

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 34 Asianro 1231/12.00.01.01/2016 Kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2016-2017 Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto päättää palvelualueensa

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2015 KANSANOPISTOT Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat opiskelijaviikkotiedot.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013 Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto / Opetus- ja kulttuuritoimi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016 TORNION OAY:N TIEDOTE 4.4.2016 OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016 1. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu ja Tasa-arvotyö on taitolaji -julkaisu 2. TVA-neuvottelijat 3. OPI-tiedote 4. Kevään

Lisätiedot

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa VALKEAKOSKI-OPISTO Kestävä kehitys vapaan sivistystyön opetukseen ja arkeen Tampere 8.11.2012 Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa koulutussuunnittelija Marika Hoviniemi VALKEAKOSKI-OPISTO Toimintamalli

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2011

Toimintakertomus vuodelta 2011 Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ry Toimintakertomus vuodelta 2011 YLEISTÄ PANA ry:n tarkoitus on saattaa yhteen nörttikulttuurista kiinnostuneita ja sitä harrastavia ihmisiä ja järjestää

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Valkon kansalaisopiston johtokunta AIKA 27.08.2014 klo 17:30-18:45 PAIKKA Myllyharjun koulu LÄSNÄ Haverinen Katri puheenjohtaja Björkman-Nystén Nina varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Opetuksen tilanne ja valtionavustuksen hakeminen Anna-Kaisa Mustaparta Tiedotukset lääneittäin 19.- 28.1.09 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vieraiden

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari Opetushallitus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari Opetushallitus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari 24.11.2009 Opetushallitus Kirsti Kupiainen Hallituksen esitys (107/2009) Eduskunnalle 26.6.2009 Ehdotetut muutokset -säädetään

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI

KIVALO - OPISTO KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI KIVALO - OPISTO 1.1.2014 KEMI, KEMINMAA, SIMO, TERVOLA YHDESSÄ VAHVEMPI Kivalo-opisto on perustettu 1.1.2014 entisten Kemin työväenopiston sekä Kivalojen seutuopiston (Keminmaan, Tervolan ja Simon kansalaisopistot)

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset 4.2.2016 Johtaja Kirsi Kangaspunta Vuonna 2015 Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden ikäjakauma 0-5 vuotiaat (7%) 6-15 vuotiaat (10 %) 16-18 vuotiaat

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot