JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

2 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1. Kannatusyhdistys 5 2. Hallitus 5 3. Opiston toimistot vuonna III HENKILÖSTÖ 6 1. Hallinto- ja suunnitteluhenkilökunta 6 Päätoimiset opettajat 6 2. Tuntiopettajat ja luennoitsijat sekä muu henkilöstö 6 IV. TOIMINTA 7 1. Tietoja vuoden 2013 kurssitarjonnasta Kestosuosikkeja ja uutuuskursseja Ainealueittaisia kurssitietoja 8 Musiikki 8 Kädentaidot 8 Kuvataiteet ja muotoilu 8 Liikunta ja tanssi 9 Näyttämötaiteet ja kirjallisuus 9 Kielet 9 2. Opiston tiedotus ja kurssien markkinointi Sisäinen tiedottaminen Ulkoinen tiedottaminen ja tapahtumat 10 Kevään tiedotuslehti ja koko lukuvuoden ohjelma 10 Kotisivut, tiedottaminen paikallislehdissä, muu tiedottaminen ja tapahtumat Laatutyö Oman asiantuntijuuden kehittäminen 12 Päätoimisen henkilökunnan ja tuntiopettajien koulutukset Yhteistyö Toimipaikat Opintosetelityyppinen valtionavustus, työnantajan kustantamat kulttuuri- ja liikuntasetelit, opistopassi Hanketoiminta 15 Folk & Art 15 Laatu- ja kehittämishanke: Laatua Järvilakeudelle 15 Väkihäjylä 16 Osaava-hanke Tuntiopettajasta kansansivistäjäksi 16 NordPlus-hanke 17 Elokuvakaupunki-hanke 17

3 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY I YLEISTÄ 3 Kevätlukukauden alkamisajankohdaksi on vakiintunut viikko 3. Sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän kautta ilmoittautui opiskelijoista 56 % ( tilaston mukaan). Lukema on vuoden takaisesta ajankohdasta noussut 4 %. Syksyllä 2013 Hellewi-ilmoittautumisjärjestelmän ylläpitäjä, Mäntsälän ATK-palvelu Oy, uusi järjestelmän ulkoasua sekä käyttöjärjestelmää nykyaikaisemmaksi. Siirtyminen uudistuneen järjestelmän käyttämiseen sujui hyvin. Vapaana sivistystyönä järjestettyjen tuntien nousu oli edelliseen kalenterivuoteen verrattuna 183 tuntia. Vuonna 2013 toteutuneita valtionosuustunteja oli 15635,29 ja eri hankkeiden rahoituksella järjestettyjä koulutuksia 92,3 tuntia, yhteensä 15727,59 tuntia. Hankkeiden opetustunnit oli käytetty pääosin henkilökunnan koulutukseen liittyen CAF-laatujärjestelmän käyttöönottoon sekä erityisryhmien, kuten syrjäytymisuhan alla olevien nuorten, aktivoimiseen. Kaikista suunnitelluista opetustunneista peruuntui liian pienen osallistujamäärän vuoksi n. 11 %. Peruuntumisprosentti on yhden prosenttiyksikön pienempi kuin edellisenä toimintavuotena. Netto-opiskelijoiden lukumäärässä (4683 henkilöä) tapahtui laskua n. 7 prosenttia verrattuna edeltävien vuosien netto-opiskelijamääriin. Tilastollinen lasku selittyy opiskelijarekisterijärjestelmän päivityksestä, jonka myötä netto-osallistujatilastossa olleet, puutteellisella henkilötunnuksella olevat opiskelijatiedot ovat täydentyneet. Aiemmin sama opiskelija on voinut olla kirjattuna sekä puutteellisella henkilötunnuksella että täydellisellä henkilötunnuksella, jolloin järjestelmä on ymmärtänyt kyseessä olevan kahden eri henkilön. Myös muissa opistoissa on ollut netto-opiskelijamäärien muutoksia muutamien viime vuosien aikana. Opiskelijatietojen täydentyessä virheelliset kirjaukset ovat vähitellen jäämässä pois. Laskutukseen siirtyminen on osaltaan nopeuttanut virheellisten opiskelijatietojen korjautumista, sillä lukuvuonna laskutukseen siirtymisen myötä on opiskelijan annettava jat ikäryhmittäin Osallistujia (netto-opiskelijat) Miehiä/Poikia (netto-opiskelijat) Naisia/Tyttöjä (netto-opiskelijat) täydet henkilötiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Opiston toiminnan tavoittavuudesta kertoo kurssilaisten määrän kasvu osallistumisina laskettuna. Osallistumisia vuodelle 2013 oli hieman yli joka on yli 700 osallistumista enemmän kuin edeltävänä vuonna. Opiskelijamme valitsevat itselleen aiempaa useampia kursseja, ja tämä osoittaa opiskelijoiden olevan kurssivalikoimaamme tyytyväisiä. Erilaisten lyhytkurssien suosion kasvu selittää osaltaan osallistumisten määrän kasvua: sitoutuminen pitkiin kursseihin on vähentynyt ja vaihtelua haetaan mieluummin useista lyhyistä kursseista. Käytössä oli myös vuonna 2013 opistopassi tukemassa kaikkein aktiivisimpia opiskelijoita. Tuntien jakautuminen aineryhmittäin noudattelee pääpiirteissään edellisvuosien jakaumia. Kielten tunneissa on jonkin verran laskua johtuen pätevien opettajien pulasta. Kuvataiteissa on myös hienoista pudotusta, toteutumatta on jäänyt etenkin lasten ja nuorten kursseja. Selvää nousua on musiikin ja liikunnan tuntimäärissä. Musiikin tuntimäärien kasvu selittyy monipuolistuneella musiikkiopetuksen tarjonnalla. Päätoimisen musiikinopettajan myötä musiikin yksityistuntien määrässä on hieman nousua, samoin ryhmäopetukseen on tullut uusia kursseja uusien musiikin tuntiopettajien myötä. Tanssin ja liikunnan tuntimäärät ovat nousseet edellisvuodesta 8 prosenttia. Kesälukukautena 2013 oli tarjolla aiempaa enemmän liikunnan kesäkursseja etenkin senioreille. Lukuvuoden teemana on ollut Kuntoa ja Kulttuuria!, ja tämän teeman puitteissa syksyllä toteutettiin aiempaa enemmän liikunnan lyhytkursseja. Vertailtaessa ikäryhmittäistä jakautumista miesten osuus netto-opiskelijoista (26 %) kasvaa hitaasti. Miesten netto-opiskelijamäärä on noussut yhden prosenttiyksikön, kun kalenterivuonna miesten osuuden kasvu oli kuusi prosenttiyksikköä. Ikäryhmittäinen jakauma noudattelee edellisten toimintavuosien jakaumia. Netto-opiskelijat ikäryhmittäin Netto-opiskelijat ikäryhmittäin Osallistujia ( Miehiä/Poik Naisia/Tyttö

4 4 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa opetuksen painopistealueina mainitaan hyvinvointinäkökulman korostaminen opetustarjonnassa, maahanmuuttajien tarpeiden huomioiminen sekä työikäisen väestön osallistumisen mahdollistaminen. Hyvinvointinäkökulmaa on toteutettu erityiskurssien lisäksi mm. suuntaamalla opintosetelityyppistä valtionavustusta etenkin eläke- ja senioriväestön liikuntakursseihin kurssimaksun alennuksina. Erityisryhmille suunnattuja kursseja on ollut aiempaa enemmän sekä opiston normaaleina valtionosuustunteina että hankkeiden kautta toteutettuna toimintana. Työikäisen väestön aktivoimiseksi lyhytkursseja on järjestetty eri puolilla toiminta-aluetta, kalenterivuonna 2013 alle kuuden oppitunnin mittaisten lyhytkurssien määrä on n. 30 % suurempi kuin edeltävänä vuonna. Maahanmuuttajille suunnattuja kieliopintoja on järjestetty jokaisessa toiminta-alueen kunnassa ja olemme tällä hetkellä toiminta-alueemme ainoa maahanmuuttajien kielikoulutusta järjestävä oppilaitos. Alueellisiin ja paikallisiin koulutustarpeisiin on vastattu järjestämällä tarvittaessa esim. järjestyksenvalvojakoulutuksia sekä ensiapukursseja. Kesälukiotoiminta on muuttanut muotoaan entisen Järviseudun alueen kesälukioverkostoyhteistyön päätyttyä. Kesällä 2013 järjestettiin opiston omana toimintana ruotsin ja englannin abikurssit Kauhavalla. Kesälukukauden asema opiston kolmantena lukukautena on vahvistunut entisestään etenkin erilaisten liikuntakurssien toteuttamisen ajanjaksona. Yhteistyö on jatkunut vahvana etenkin Aisapari ry:n kanssa tiedottamisen ja yhteisten tapahtumien ja koulutustilaisuuksien merkeissä. Olemme vuoden aikana osallistuneet aktiivisesti eri yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettyihin tilaisuuksiin joko markkinoiden opiston tarjoamia palveluita tai tuottamalla sisältöä ja ohjelmaa eri tapahtumiin. Yhteistyötä kurssien järjestämisessä on tehty mm. SPR:n ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa. CAF- laatujärjestelmän käyttöönoton myötä opiston sisäisten toimintaprosessien kehittämiseen on kiinnitetty erityisesti huomiota. Tiedotusja viestintäohjelman sekä vuosikellon laadinta käynnistyi vuoden 2013 aikana ja sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen kehittämisen myötä tehdään opiston toiminnasta entistä avoimempaa. Vuoden 2013 aikana käynnistyi myös kestävän kehityksen suunnitelman laadinta. Opisto on tasaisesti pystynyt nostamaan pidettyjen valtionosuustuntien määrää. Opiston saama valtionosuus on riippuvainen opiston järjestämästä opetuksen määrästä. Tämän hetken laskentamallin mukaan valtionosuus määrittyy vuosittain kolmen edellisen vuoden pidettyjen valtionosuustuntien mukaan, joten on tärkeää järjestää riittävä määrä opetusta myös tulevaisuuden opetuksen järjestämisresurssien turvaamiseksi. Pidettyjen valtionosuustuntien kehitys Kunnat Valtio

5 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 5 II HALLINTO 1. Kannatusyhdistys Kannatusyhdistyksen varsinaisina kuntaedustajina olivat vuonna 2013 seuraavat henkilöt, suluissa osallistumiskerrat kokouksiin: Kannatusyhdistykseen kuuluu yhteensä 25 kuntien edustajaa. Kalenterivuonna 2013 kannatusyhdistyksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti kokouksiin. Kauhavan Alahärmän kaupunginosassa, Härmän kuntokeitaassa pidettyyn vuosikokoukseen osallistui 18 edustajaa. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Syyskokous pidettiin Evijärvellä Kokouksessa hyväksyttiin toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014 sekä hallituksen jäsenet vuosiksi Kokouksessa oli mukana 18 edustajaa. Evijärvi: Mauno Puotinen (2) Juha Konttila Johanna Anttikoski (1) Heli Saari (1) Pauli Hanhikoski (2) Susanna Välikangas Kauhava: Ville Virrankoski (1) Hermanni Mäkipernaa Anna-Liisa Niemi (2) Anna-Maija Puhtimäki Marjo Sjöblom Päivi Luoma Eero Paavola (1) Reijo Pikkumäki Eila Hakola-Sippola (1) Sisko Poltto Markku Ylipelkonen (2) Juhani Sillanpää Sirpa Peltola (2) Riitta Haapamäki Jorma Kivikangas (2) Jarkko Mattila Carl-Gustav Karling (1) Esa Jokiaho Hilkka Risku (1) Eeva Haapsaari Paavo Heikkilä (2) Simo Saarijärvi Mari-Elina Kottari (2) Kajsa Lähdemäki Anne Kujanpää (1) Minna Niinistö Erkki M. Peltola Lea Mäkisuvio Pirjo Kapanen Juha Kipunoinen (2) Marko Lindholm (2) Marko Ekola Ari Känsäkangas (1) Tuula Koivisto Laura Jokinen (2) Lasse Ruotsala Lappajärvi: Ville Ala-Aho (1) Vuokko Honkaniemi (2) Arvi Kangastie (2) Sami Savola Sari Kujala Päivi Angervisto Reijo Keto Mikko Puro 2. Hallitus Hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Kevätkauden kokousten sihteerinä ja esittelijänä toimi rehtori Leea Keto, syyskautena rehtorin sijainen Mari Takamaa. Puheenjohtajana toimi Anna-Liisa Niemi. Hallituksen varsinaiset jäsenet vuonna 2013, suluissa osallistumiskerrat kokouksiin: Evijärvi: Tiina Kultalahti-Byskata (1) Kauhava/Alahärmä: Paavo Heikkilä (4) Kauhava/Kortesjärvi: Jarmo Kumpula(3) Kauhava/Ylihärmä: Jorma Lammi(3) Lappajärvi: Hannu Övermark (3) Varajäsenet 2013 ja osallistumiset kokouksiin: Evijärvi: Rita Haapasaari (3) Kauhava/Alahärmä: Matti Kuoppala (1) Kauhava Eero Paavola Kauhava/Kortesjärvi: Mari-Elina Kottari (1) Kauhava/Ylihärmä Minna Niinistö (1) Lappajärvi: Vuokko Honkaniemi (1)

6 6 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 3. Opiston toimistot vuonna 2013 Opistolla on toimistot sekä Kauhavalla että Evijärvellä. Kauhavan toimisto toimii Suomen Yrittäjäopiston/Kauhavan kaupungin tiloissa osoitteessa Kauppatie 109 (puh ). Evijärven toimisto toimii osoitteessa Kauppatie 1 (puh ). Opiston kotisivuosoite on III HENKILÖSTÖ 1. Hallinto- ja suunnitteluhenkilökunta Rehtorina toimii Leea Keto. Kedon opintovapaan aikana rehtorin sijaisena on toiminut alkaen Mari Takamaa. Takamaan koulutus- ja kehittämissuunnittelijan tehtävissä on kyseisen opintovapaan aikana toiminut Pirita Nurmi. Toimistosihteerinä Kauhavalla toimii Pia Viinikka ja Evijärven toimistolla Riitta Tähtinen. Päätoimiset opettajat Opiston päätoimisen teatteri-ilmaisun opettajana toimi Aino Granlund kevätkaudella Granlundin hoitovapaan aikana ja myöhemmän irtisanoutumisen jälkeen teatteri-ilmaisun opettajana on toiminut syyskautena Sari Pasanen. Päätoimisena tekstiilityönopettajana toimii Tuula Latomäki ja päätoimisena musiikin opettajana Jari Rannanjärvi. 2. Tuntiopettajat ja luennoitsijat sekä muu henkilöstö Tuntiopettajia ja luennoitsijoita oli yhteensä n. 140 vuoden 2013 aikana. Jonkin verran opetusta ja ohjausta hankitaan myös alueella toimivilta yhdistyksiltä tai yrityksiltä, etenkin tämä pätee opetukseen, johon opettajaa tai tiloja ei olisi muuten saatavissa. Muuta työvoimaa on tilapäisesti käytetty mm. siivouksessa, omien opetustilojen pienissä kunnostustöissä, posliinitöiden poltossa ja kaluston, kuten kangaspuiden, siirtotöissä. Syksyn kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä järjestetyissä palvelutoimistojen ilmoittautumispisteissä on ollut opiston tuntiopettajia informoimassa sekä avustamassa opiskelijoita ilmoittautumisessa. Hankkeiden koulutuksissa on käytetty pääsääntöi- sesti omia tuntiopettajia, CAF-laatujärjestelmään liittyen koulutusta on ostettu myös ulkopuolelta. Kevätkauden aikana osa-aikaisena tiedottajana on toiminut Päivi Kultalahti sekä osa-aikaisena hanketyöntekijänä Pirita Nurmi. Kaikkiaan palkkoja ja palkkioita on maksettu 193 henkilölle. Määrä sisältää vakituisen henkilöstön, luennoitsijoiden, tuntiopettajien sekä kokousedustajien palkkiot.

7 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY IV. TOIMINTA 7 1. Tietoja vuoden 2013 kurssitarjonnasta 1.1 Kestosuosikkeja ja uutuuskursseja Kevätkauden 2013 teema kiertyi hyvinvoinnin ympärille. Lähemmäksi luontoa siirryttiin nokkonen ja pakurikääpä -kursseilla, raakaravintokursseilla sekä luonnon antimia hyödyntävällä kotikosmetiikkakurssilla. Luontoteema jatkui myös syyslukukaudella järjestetyllä kauppasienipoimijan koulutuksella. Rentoutta haettiin saunajoogasta ja eläkeläisiä aktivoitiin senioreiden kahvakuulakursseilla. Yhteistyössä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kanssa järjestettiin kadonneen henkilön etsintäkurssi ja yhteistyössä SPR:n kanssa järjestettiin ystävätoiminnan peruskurssi. Saaristolaivurikurssi antoi tiedot navigoinnista ja vesiliikenteen säädöksistä Lappajärvellä. Kesällä 2013 toteutettiin opintomatka Viroon ja Pärnun maakuntaan. Matkalla opiskeltiin kieltä ja kulttuuria sekä tutustuttiin keskeisiin nähtävyyksiin. Syksyn teema Kuntoa ja kulttuuria! innoitti osallistumaan erilaisiin yleisötilaisuuksiin ja liikunnan lyhytkursseille. Syksyllä 2013 järjestettiin useita yleisöluentoja, joihin oli vapaa pääsy. Suurimman yleisön keräsi Raakel Lignellin hyvinvointiteemainen luento opiston starttipäivänä syyskauden alussa. Tapahtuman yhteydessä tarjolla oli erilaisia ohjattuja liikuntatuokioita makupaloina syksyn liikuntatarjonnasta. Erilaiset oppijat -luennolla tarjottiin käytännön vinkkejä oppimisen ongelmien tunnistamiseen ja arjessa selviämiseen. Luentoa markkinoitiin etenkin erityisryhmien parissa toimiville ammattilaisille. Syksyllä perehdyttiin myös Renessanssin Firenzen historiaan ja taiteeseen, luento järjestettiin yhteistyössä Kauhavan kirjaston kanssa. Yhteistyössä Kauhavan kaupungin kulttuuritoimen kanssa järjestettiin alkusyksynä kansallispukuteemainen luento. Opisto oli syksyllä mukana valtakunnallisessa Nenäpäivä-keräyksessä. Nenäpäivän tapahtumia oli neljällä eri paikkakunnalla: Kauhavalla, Kortesjärvellä, Ylihärmässä ja Lappajärvellä. Opisto osallistui myös valtakunnalliseen Senior Surf -tapahtumaan Kauhavan pääkirjastossa. Päivän aikana oli mahdollisuus kokeilla tablet-tietokoneen käyttämistä. Muutoinkin vuoden aikana tehostettiin ikäihmisten tietotekniikan opetusta. Senioreita osallistui tietotekniikkakursseille 70 henkilöä. Vuoden loppupuolella toteutettiin yhteistyössä Lapuan kansalaisopiston sekä alueen yrittäjäjärjestöjen kanssa tulevaisuusseminaari, jossa käsiteltiin alueemme tulevaisuusnäkymiä eri perspektiiveistä. Uudet tulokkaat, opiston juoksu- ja kävelykoulut, liikuttivat ympäri toiminta-aluetta. Zumba palasi kurssivalikoimaan lukuvuoden mittaisen tauon jälkeen ja uusia joogaryhmiä perustettiin useita. Patikointiretkiä järjestettiin syksyllä eri puolilla toimialuetta. Lapsille syksyn uutuuskurssina tarjottiin sirkuskursseja kaikkiin kuntiin ja kaupunginosiin. Sirkuskurssit yllättivät suosiollaan, sillä kaikki suunnitellut 12 kurssia toteutuivat. Olli Hietasen (oik.) mielenkiintoinen alustus tulevaisuusseminaarissa innosti innosti vilkkaaseen keskusteluun.

8 8 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 1.2. Ainealueittaisia kurssitietoja Musiikki Kevätlukukaudella 2013 aloitti toimintansa Alahärmässä viihdeorkesteri, joka konsertoi myös Härmäläästen Häjyylyjen yhteydessä. Kesällä 2013 järjestettiin Alahärmässä lasten ja nuorten musiikkileiri. Suosittu leiri järjestetään jatkossakin Häjyylyviikolla. Rockmusiikkileiri yhteistyössä Lappajärven kunnan kanssa keräsi laajalta alueelta osallistujia oli yhteensä 29. Uusia kursseja olivat Kauhavalla syyslukukaudella Uusi kuoro, Tanssimusiikkiorkesteri ja rumpujen soiton alkeet. Kuorot ja yhtyeet esiintyvät alueen kulttuuritapahtumissa. Perinteisistä mu- siikkikursseista suosituimpia olivat pianon- ja kitaransoitto. Musiikin tuntimäärä ja osallistujamäärä nousivat uusien kurssien sekä uusien opettajien mukana. Musiikki Kurssit kpl 90 Toteutuneet tunnit 3518 Opiskelijoilta 829 Kädentaidot Kierrätys näkyi kurssivalikoimassa vahvasti. Vanha villapusero sai uuden elämän nallena, kahvipussit taipuvat koreiksi, karkkipaperit pussukoiksi ja juomantölkin klipsut tyylikkäiksi laukuiksi. Uusina kursseina toteutettiin Alahärmässä kansallispukujen ompelu ja korjaus sekä Kauhavalla Lasten käsityömix. Teknisen työn puolella järjestettiin Kortesjärvellä uutuutena kurssi aurinkopaneelien valmistuksesta ja Lappajärvellä puutyöryhmässä opetettiin myös soitinrakennusta. Yleisesti kurssivalikoima oli monipuolinen ja lyhytkursseja tarjottiin runsaasti. Kädentaitokurssien siirtyminen väistötiloihin Kauhavan Nahkalan koulun remontin vuoksi vähensi Kauhavan kädentaitokurssien määrää, osallistujia ja toteutuneita tunteja. Kädentaidot Kurssit kpl 104 Toteutuneet tunnit 2976 Opiskelijoilta 1127 Kuvataiteet ja muotoilu Lappajärvellä järjestettiin kesällä 2013 kuvataideleiri yhdessä Lappajärven kulttuuritoimen kanssa jo 42. kerran. Alahärmässä alkoi syyslukukaudella muutaman vuoden tauon jälkeen aikuisten kuvataideryhmä. Kauhavalla uusina kursseina olivat kalligrafiakurssit. Lapsille kuvataideryhmiä oli tarjolla Evijärvellä, Kauhavalla, Kortesjärvellä ja Lappajärvellä. Syyslukukaudella järjestimme Ylihärmän terveysaseman vuorohoito-osastolla Värit ja kuvat voimana arjessa -kurssin. Kuvataiteet ja muotoilu Kurssit kpl 60 Toteutuneet tunnit 1480 Opiskelijoilta 659

9 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 9 Liikunta ja tanssi Liikunta- ja tanssikurssit toteutuivat menestyksekkäästi myös vuonna Kurssitarjonnassa painotettiin liikuntakursseja Kuntoa ja kulttuuria teemaa mukaillen. Opiskelijamäärät olivat suuria ja joillekin kursseille oli halukkaita tulijoita enemmän kuin ryhmään voitiin ottaa. Mahdollisuuksien mukaan järjestettiin rinnakkaisryhmiä. Suosituimpia ryhmiä olivat perusjumpat, erilaiset vesijumpat, jooga ja Zumba. Uusia kursseja olivat liikunnassa opiston kävely- ja juoksukoulut sekä saunajooga. Tanssissa suuren suosion saivat Kauhavalla järjestetyt lasten baletit sekä tanssiliikuntakurssi aikuisille ja lapsille. Kesälukukauden liikuntaryhmät ovat vakiinnuttaneet paikkansa ja niiden suosio on kasvanut. Liikunta ja tanssi Kurssit kpl 281 Toteutuneet tunnit 4105 Opiskelijoilta 4937 Näyttämötaiteet ja kirjallisuus Kesän kynnyksellä järjestettiin Kauhavalla teatterin ja tanssin leiri lapsille ja nuorille. Syksyllä teatteriharrastuksen parissa aloitti seitsemän ryhmää. Aikuisille suunnattu näyttelijäntyön ja improvisaation kurssi toi yhteen uusia ja vanhoja teatteriharrastajia Kauhavalla. Lapsille suunnatut teatteritaiteen perusopetuksen kolme ryhmää toimivat Kauhavalla ja Ylihärmässä sekä teatterikerho Evijärvellä. Syksyn opetuksessa painottui teatteripelien ja -leikkien ohella improvisaatio ja klovneria. Kaksi lastenryhmistä osallistuikin valtakunnalliseen Nenäpäivään järjestämällä Kauhavan keskustassa esiintyneen klovnikulkueen. Toimin- takeskusten draamapajat puolestaan toivat teatteri-ilmaisua osallistujien arkeen Kauhavalla ja Alahärmässä. Kirjoittajat hakivat inspiraatiota kesän satu/ fantasia/dekkari -kesäkurssilta. Osin sähköisessä oppimisympäristössä toimiva kirjoittajaryhmä jatkaa saaden joka vuosi uusia osallistujia. Näyttämötaiteet ja kirjallisuus Kurssit kpl 55 Toteutuneet tunnit 1720 Opiskelijoilta 586 Kielet Kalenterivuonna 2013 Järvilakeuden kansalaisopistossa opiskeltiin suomea, englantia, venäjää, saksaa, espanjaa, italiaa ja viroa. Lähes puolet kursseista oli englannin kursseja ja kolmannes oli suomenkielen kursseja maahanmuuttajille. Kauhavalla käynnistettiin kesällä 2013 abikurssit ruotsista ja englannista muutaman vuoden tauon jälkeen. Kurssitarjontaa jouduttiin vähentämään opettajapulan vuoksi. Kielet Krssit kpl 46 Toteutuneet tunnit 1132 Opiskelijoilta 559

10 10 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 2. Opiston tiedotus ja kurssien markkinointi 2.1. Sisäinen tiedottaminen Päätoiminen henkilökunta kokoontui toimistopalaverin merkeissä noin kerran kuukaudessa. Syksyn Kuntoa ja kulttuuria! -teeman mukaisesti myös henkilöstö sitoutui kunnonkohottamiskampanjaan ja osa syksyn henkilöstöpalavereista toteutettiin kävelykokouksina. Henkilökunnalla on sisäisessä viestinnässä käytössä intranet sekä yhteinen gmailtili, jota hyödynnetään yhteisten asiakirjojen sekä tiedotuslehden materiaalin kokoamisessa. Opiston tuntiopettajiin oltiin säännöllisesti yhteydessä opettajakirjeiden, sähköpostin sekä tapaamisten merkeissä. Viikolla 11 lähetetyssä opettajakirjessä informoitiin kurssisuunnittelun aikataulusta sekä kevään näyttelyistä ja tapahtumista sekä opettajatapaamisesta. Opettajatapaamisia järjestettiin kolme kertaa. Tiedottamisessa siirrytään vähitellen sähköiseen tiedottamiseen kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Opiston Facebook -sivuston kautta tapahtuvan tiedottamisen merkitys on kasvanut huomattavasti. Opettajilla on käytössään opettajan opas; tietopankki, johon on koottu tietoja opetustyön tueksi, ohjeita lomakkeiden täytöstä sekä kaikista kurssien pitämiseen liittyvistä käytännön asioista. Opas on saatavilla opiston kotisivuilta. Opetuksessa ja raportoinnissa tarvittavat lomakkeet löytyvät sähköisessä muodossa kotisivuilta. Tiedottamista ja viestintää on tarkasteltu kuluvan vuoden aikana markkinointi- ja viestintäsuunnitelmaa laadittaessa Ulkoinen tiedottaminen ja tapahtumat Kevään tiedotuslehti ja koko lukuvuoden ohjelma LUKUVUOSI OPINTO-OHJELMA Kuntoa & kulttuuria oppimisen iloa ja onnistumisen elämyksiä! Vuodenvaihteessa ilmestyi viides opiston Harrastamaan! -tiedotuslehti. Lehdessä olivat kaikki kevään ja kesän alkavat kurssit, opettajien henkilökuvia sekä puffijuttuja liittyen uutuuskursseihin. Lehti jaettiin postitse kaikkiin talouksiin opiston toiminta-alueella. Lehden kustannuksia katettiin mainosmyynnillä. Syksyn ohjelma jaettiin viikolla 35 postitse kaikkiin talouksiin. Itellan palvelun kautta tarkistettiin alueen talouksien määrä. Talouksien lukumäärä oli kasvanut ja sitä myöten painosmäärä kasvoi hieman ollen kpl. Sekä kevään tiedotuslehtiä sekä koko lukuvuoden ohjelmia toimitettiin lisäksi jaettaviksi kirjastoihin, kunnantaloille ja eri palvelupisteisiin. Harrastamaan! Laineiden liplatusta ja leppoistamista Kotisivut, tiedottaminen paikallislehdissä, muu tiedottaminen ja tapahtumat Ajantasainen tieto kursseista on aina saatavilla opiston kotisivuilla. Alkavista kursseista ja muista opiston tapahtumista tiedotetaan lisäksi Järviseudun sanomien, Komiat-lehden sekä MainosAviisin opistopalstoilla. Paikallislehtien kautta tiedotetaan erityisistä tapahtumista erillisillä ilmoituksilla. Lisäksi erityisesti lyhytkursseista tiedotetaan mainoksilla kirjastoissa, kouluilla, kaupoissa jne. Opisto hyödyntää tiedottamisessaan sosiaalista mediaa sekä yhteistyökumppaneiden sähköpostilistoja. Syksystä lähtien opistolla on ollut käytössään myös facebook-sivut sekä wikipedia-sivut. Ilmoituksia ja lehtijuttuja vuonna 2013 oli yhteensä 99 kpl. Opiston tapahtumat sekä kurssit ovat saaneet aiempaa enemmän palstatilaa paikallislehdissä kuluneena vuotena. Opistopalstailmoituksia oli vuoden aikana 83 kpl. Kevätlukukauden loppupuolella järjestettiin näyttelyitä ja konsertteja kattavasti koko toiminta- Kevätlukukausi 2013

11 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 11 alueella. Erilaisia kädentaitojen näyttelyitä oli kaikkiaan kymmenen ja konsertteja viisi. Perinteisesti osa kädentaitojen näyttelyistä järjestettiin muiden kesätapahtumien yhteydessä. Kaikkiaan erilaisia tilaisuuksia, konsertteja ja näytelmiä on ollut huomattava määrä. Kaikista kyseisistä tapahtumista ei opistolla ole tilastollisia tietoja, sillä esiintyvät ryhmät järjestävät niitä myös itsenäisesti, vieraillen esim. vanhainkodeilla, kouluilla ja eri toimijoiden järjestämissä tilaisuuksissa. Myös lapsiryhmien opettajat järjestävät itse ryhmien konsertteja ja tilaisuuksia lasten vanhemmille. Opisto järjesti keväällä 2013 yhdessä Kauhavan kulttuuritoimen kanssa Piia Kleemola-Välimäen konsertin sekä Japanin kulttuurilähettilään Miho Yamajin ja muusikko, säveltäjä Minni Ilmosen yhteiskonsertin. Opisto on ollut mukana ikäihmisten taitomessuilla Ylihärmässä, Opintomessuilla Alahärmässä sekä Elämysten päivässä Evijärvellä. Messuilla on tiedotettu opiston toiminnasta ja tulevista kursseista. Tapahtuman teemojen mukaisesti messukävijät ovat voineet työpajatyyppisesti tehdä esim. pieniä kädentaitotöitä tai kokeilla tablettitietokoneen käyttöä. Opisto järjesti joulukuussa yhdessä Aisapari ry:n kanssa Evijärvellä kyläillan. 3. Laatutyö Opisto sai valmiiksi CAF (Common Assesment Framework) -laatujärjestelmän arvioinnin ensimmäisen vaiheen. Prosessin tuloksena opisto täydensi omaa CAF arviointiopastansa. Oppaassa on yhdeksän erilaista arviointikorttia jotka on käsitelty omana osa-alueenaan. Kortit ovat: 1. Johtajuus, 2. Strategiat ja toiminnan suunnittelu, 3. Henkilöstö, 4. Sidosryhmät ja resurssit, 5. Prosessit, 6. Asiakastulokset, 7. Henkilöstötulokset, 8. Yhteiskunnalliset tulokset, 9. Keskeiset suorituskykytulokset. Kehittämistyön ensimmäisessä vaiheessa laadittiin arvioinnin tueksi opiston nykytilan kuvaukset ja kartoitettiin toiminnan vahvuudet ja parantamisalueet sekä hahmoteltiin mahdollisia kehittämiskohteita erikseen jokaisesta arviointikortista. Työskentelyssä hyödynnettiin olemassa olevia arviointimenetelmiä, hallinto-ohjelman tilastollisia tietoja sekä kehitettiin uusia laadullisia toiminnan mittareita olemassa olevien tukemiseksi. Käytännön kehittämistoimenpiteitä on ollut mm. vuosikellon luominen, viestintä- ja markkinointisuunnitelman aloittaminen, tuntiopettajien osaamisalueiden kartoitus ja merkitseminen tietokantaan, sähköisen viestinnän kehittäminen. Järvilakeuden kansalaisopistossa CAF prosessia työstivät hallinto- ja toimistohenkilökunta sekä päätoimiset opettajat. Yhteisiä CAF laatujärjestelmän arviointipäiviä vietettiin Lapuan kansalaisopiston kanssa kaksi kertaa. Opiston omaa CAF laatujärjestelmän arviointia on edistetty samassa yhteydessä henkilöstökokouksien kanssa. Opistossa käynnistettiin syksyllä kestävän kehityksen työskentely, jonka tavoitteena on laatia kestävän kehityksen suunnitelma. Kestävän kehityksen suunnitelma mahdollistaa kestävän kehityksen sertifikaatin hakemisen. Opisto toteutti huhti-toukokuussa 2013 laajan asiakaskyselyn joka kattoi opiston koko toimi- Kyselyä vauhditettiin kevätaiheisella palkinnoila.

12 12 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY alueen. Kysely toteutettiin Webropol-kyselynä eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, ihmisten avoin linkki oli saatavilla Internetissä. Mikäli nettivastaaminen aktiivisuuden ja omatoimisuuden tukemisen, roolin oli hankalaa, opiston toimistoilta oli monipuolisena kulttuuritoimijan sekä työikäisten saatavina paperisia vastauslomakkeita. Asiakaskyselyyn harrastustoiminnan tarjoamisen. vastasi noin 120 henkilöä opiston toiminta- Lisäksi suoritettiin opiskelijatyytyväisyyskysely alueelta. Eniten vastauksia tuli Kauhavan alueelta. maahanmuuttajaopiskelijoille. Sekä suomen kielen Ahkerimpia vastaajia olivat yli 56-vuotiaat naiset, kurssien opettaja, opetus sekä kurssien sisältö mutta vastauksia saatiin kaikista ikäryhmistä. Opiston saivat positiivista palautetta. Yksittäisissä avoi- toiminnasta eniten kehuja sai kurssien hyvä missa vastauksissa korostettiin kurssien merkit- ilmapiiri. Vastaajat kokivat olevansa tervetulleita tävyyttä myös muiden ihmisten kohtauspaikkana opiston kursseille. Kursseille ilmoittautuminen koettiin ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroivana toi- pääsääntöisesti helpoksi. mintana. Jonkin verran kritisoitiin joidenkin ryh- Jos Järvilakeuden kansalaisopisto olisi ihminen, mien suurta kokoa ja kurssien kokoontumisaikoja. hän olisi vastaajien mukaan monitaitoinen, Lisäksi toivottiin enemmän opetustunteja. Toiveimien ihmisläheinen ja itseään kehittävä. Yleisesti ottaen den mukaisesti kaudelle ryhmäkokoja opisto määriteltiin sangen positiiviseksi hen- pienennettiin sekä koko lukuvuoden kurssien opeden kilöksi. Opiston tärkeimmiksi tehtäviksi vastaajat tustuntimäärää lisättiin. määrittelivät elinikäisen oppimisen tukemisen, 4. Oman asiantuntijuuden kehittäminen Päätoimisen henkilökunnan ja tuntiopettajien koulutukset Päätoimisen henkilökunnan koulutukset ovat liittyneet tiiviisti CAF-prosessin käyttöönottoon. Yhteisiä CAF laatujärjestelmän arviointipäiviä vietettiin Lapuan kansalaisopiston kanssa kaksi kertaa. Molempina päivinä läsnä oli myös konsultti Raila Oksanen, joka ohjasi opistojen laatuarviointia. Opiston omaa CAF laatujärjestelmätyöskentelyä on toteutettu samassa yhteydessä henkilöstökokouksien kanssa. Opisto kävi tutustumassa Lappeenrannan kansalaisopistoon sekä sen CAF laatutyöhön. Matkalla oli mukana opiston hallinto- ja toimisto-

13 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 13 henkilökuntaa, päätoiminen tekstiilityön opettaja sekä opiston hallituksen puheenjohtaja. Tuntiopettajat kouluttautuvat usein päätyöhönsä liittyen tai omin kustannuksin. Opisto tukee ja kannustaa kouluttautumiseen, opettajien on mahdollista saada koulutusavustusta hakemusta vastaan. Avustusta sai vuonna 2013 viisi opettajaa. Kaikilla opettajilla on mahdollisuus osallistua ilmaiseksi yhdelle opiston tarjoamalle normaalille kurssille, 4. ja Oman useat opettajat asiantuntijuuden ovatkin kyseisen koulutusmahdollisuuden kehittäminen käyttäneet. Opettajat ovat osallistuneet aktiivisesti opiston järjestämiin omiin koulutuksiin Päätoimisen sekä Osaava-hankkeiden henkilökunnan ja koulutustapahtumiin. tuntiopettajien Tuntiopettajille koulutukset järjestettiin syyslukukauden alussa opiston omana koulutuksena hätäensiapukoulutus, Päätoiminen henkilökunta johon osallistui on osallistunut 47 sekä henkilöä. laskutusjärjestelmän käyttöönottamiseen että verotukseen ja Hätäensiapukoulutus järjestetään kolmen vuoden työehtosopimuksen muutoksiin liittyneeseen koulutukseen. Lisäksi henkilökunta on osallistunut tarpeen vaa- välein. tiessa myös erilaisiin omiin työtehtäviinsä liittyviin koulutus- ja seminaaritilaisuuksiin. Tuntiopettajat kouluttautuvat usein päätyöhönsä 5. Yhteistyö 2013 OPISTON YHTEISTYÖTAHOT JA SIDOSRYHMÄT Y-kino TEtoimisto Kansalaisopistojen liitto KoL 4hyhdistykset Aijooshanke Kyläyhdistykset Aisapari ry Kylpylä Kivitippu urheiluseurat Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestö VSY Kansalaisopistojen Maakuntakorkeakoulu liitto Opiskelijat Kunnat/vapaa-aikatoimi/ kulttuuritoimi/ sivistystoimi Lapuan kansalaisopisto Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 5. Yhteistyö 2012 Opiston yhteistyöverkosto on laaja ja joustava: yhteistyön määrä vaihtelee opetus- ja kehittämistarpeiden mukaisesti ja yhteistyötä pyritään tekemään aina kun se on opetustarjonnan monipuolisuuden ja toiminnan tehokkuuden kannalta järkevää. Hyvillä yhteistyösuhteilla erilaisten toimijoiden kanssa estetään päällekkäisyydet Lappeenrannassa opetuksessa ja tapahtumissa oli mukana (ks. sekä allaoleva henkilöstöä kaa- että hallinnon edustajia. vio). Kuviossa esitellään keskeiset yhteistyötahot ja sidosryhmät. 6. Toimipaikat liittyen tai omin kustannuksin. Opisto tukee ja kannustaa kouluttautumiseen ja on antanut koulutusavustusta kymmenelle tuntiopettajalle hakemusta vastaan. Lisäksi opisto on järjestänyt itse tuntiopettajille kuusi erilaista tekee koulutustilaisuutta, yhteistyötä eri joihin toimijoiden on osallistunut ja yhteen- sidos- Opisto ryhmien sä 69 kanssa opettajaa. joustavasti Koulutukset on alueen järjestetty koulutus- pääsääntöisesti laatu- ja kehittämisrahoituksella. vastaavasti. Yhteistyön Kaikilla opettajil- tavoit- ja kehittämistarpeita teena on la on vastata mahdollisuus ajankohtaisiin osallistua ilmaiseksi koulutustarpeisiin yhdelle opiston tarjoamalle normaalille kurssille. ja monipuolistaa opetustarjontaa. Yhteistyön kaut- Kursseja ta, eri ja toimijoiden luentoja järjestettiin resursseja vuonna ja 2012 erityisosaamista kaikkiaan hyödyntämällä 100 eri toimipaikassa. taataan Järvilakeuden laadukkaat, kansalaisopisto palvelut. pyrkii varmistamaan opintojen alueellisen saavutetta- tavoittavat vuuden Kuviossa järjestämällä esitellään kursseja opiston keskeiset arvojen yhteistyötahot mukaisesti myös taajamien ulkopuolella ja kylillä. Toimipaikko- ja sidosryhmät joiden kanssa yhteistyötä on toteutettu kuluneena jen määrä pysyi edellisvuosien tasolla. toimintavuonna. Nuorisoseurat Etelä-Pohjanmaan kansalaisopistot alueen muut yhdistykset; mm. eläkeläisjärjestöt SPR Alueen kirjastot Härmän kuntokeskus NYT-tiimi VAPEPA alueen koulut ja oppilaitokset nuorisovaltuusto Maakuntaalueen korkeakoulu kirjastot MLL harrasteyhdistykset seurakunnat kotiseutuseurat Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS

14 14 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Nuorisoseurat ja kylätalot ovat tuttuja kurssipaikkoja. Tässä Mäenpään kyläseuran näytelmäryhmä. 6. Toimipaikat Vuonna 2013 uutuuskurssien myötä myös toimipaikkojen määrä kasvoi hieman: kaikkiaan luentoja tai kursseja järjestettiin 117 eri toimipaikassa. Toimipaikat ovat pääsääntöisesti koulujen, nuoriseurojen ja kyläyhdistysten tiloja. Toimipaikka tarkoittaa tilaa jossa kurssi järjestetään, toimipaikaksi määritellään myös ulkotila, jos kurssi järjestetään maastossa. Runsas toimipaikkojen määrä heijastaa opiston arvoja. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään kursseja myös kylillä, taajamien ulkopuolella. Syyskauden haasteena oli Kauhavan Nahkalan koululla olevien opetustilojen remontti (puutyösalit sekä kudontatilat) ja remontin vuoksi Nahkalan koulun kurssit siirrettiin osin muihin tiloihin. Puutyökurssit siirrettiin koulukeskuksen tiloihin ja kudontakursseja varten vuokrattiin Heinon liiketilat. Kaikkia aikaisempia Nahkalan tiloissa toimineita kursseja ei voitu syyslukukautena järjestää. 7. Opintosetelityyppinen valtionavustus, työnantajan kustantamat kulttuuri- ja liikuntasetelit, opistopassi Opintosetelityyppistä valtionavustusta myönnettin vuonna , josta 15 % osuus on käytettävissä hakevaan ja tukevaan toimintaan sekä muihin opetusjärjestelyihin. Avustus kohdennettiin suoraan kurssimaksun alennuksina erityisryhmien, maahanmuuttajien sekä eläkeläisten kursseihin. Kurssimaksujen alennukset ovat keskimäärin 10. Maahanmuuttajien kielikurssien alennukset ovat 20. Lisäksi työttömille henkilöille on haettavissa työttömän opiskelupassi, joka oikeuttaa osallistumaan opiston kursseille 50 arvosta. Passi on haettavissa opiston toimistoilta ja se myönnetään TE-toimiston asiointikorttia vastaan. Opintosetelityyppinen avustus jakautuu käytettäväksi koko lukuvuoden aikana. Kulttuuri- ja liikuntasetelit 2013 Kulttuuri- ja liikuntaseteleiden vastaanotto tapahtuu opiston toimistoilla. Kulttuuri- ja liikuntaseteleiden käyttäminen kurssimaksujen maksamisessa lisääntyy jatkuvasti. Opistolla on sopimus kulttuurija liikuntaseteleiden vastaanottamisesta RJ-Kuntoiluseteli Oy:n kanssa sekä Smartum Oy:n kanssa. Opistopassi Opistopassin arvo on 130. Passin lunastaa vuoden aikana keskimäärin 100 henkilöä.

15 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Hanketoiminta Vuonna 2013 on opistolla ollut käynnissä seuraavat hankkeet: kansainvälinen Grundtvig-oppimiskumppanuushanke Folk & Art, NordPlus-hanke, Opetusministeriön rahoittama laatu- ja kehittämishanke sekä Aisapari ry:n rahoittamana Leader-hankkeet Väkihäjylä omaleimainen ja kulttuurisesti verkottunut Järvilakeus ja Elokuvakaupunki-hanke. Opiston on osallistunut lisäksi useamman vapaan sivistystyön oppilaitoksen yhteisiin Osaava-hankkeisiin. Folk & Art on opiston Grundtvig-oppimiskumppanuushanke. Muut mukana olevat maat ovat Latvia, Unkari, Kroatia ja Portugali. Hanketta koordinoi Latvia. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja tukea aikuisopiskelua kansanperinteen parissa. Kansanperinteeseen kuuluvat muun muassa taide, kädentaidot ja musiikki. Ensimmäinen hanketapaaminen oli joulukuussa Lappajärvellä. Vieraaksemme saapuivat osallistujia Latviasta, Unkarista ja Kroatiasta. Viikon aikana suunnittelimme toimintoja hankkeen parissa ja pidimme kv-seminaarin, tutustuimme suomalaiseen ja pohjalaiseen kansanperinteeseen, vierailimme Pietarsaaressa ja vietimme suomalaisen joulujuhlan. Seuraava hanketapaaminen on toukokuussa 2014 Unkarissa. Hanke käynnistyi syksyllä 2013 ja päättyy syksyllä Hanketyöskentelyllä pyritään monipuolistamaan ja kehittämään opiston normaalia toimintaa. Koska päätoimisen henkilökunnan palkkakuluja on työpäiväkirjoja vastaan voitu laskea eri hankkeille, on voitu yhä kasvattaa opetustuntimääriä, lisäksi talouteen on saatu lisää joustavuutta. Väkihäjylä-hankkeen kokemusten myötä seuraavaan Leader-rahoitteeseen hankkeeseen, Elokuvakaupunkihankkeeseen, päätettiin palkata päätoiminen hankevetäjä, jotta opistolla on käytössään riittävät resurssit normaaliin opistotoimintaan. Suomalainen joulupukki kävi tervehtimässä vieraita. Laatu- ja kehittämishanke: Laatua Järvilakeudelle Hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut CAF-laatujärjestelmän käyttöönotto. Laatutyötä on kuvailtu tarkemmin kohdassa 3. laatutyö. Hankkeen toisena kärkenä on aliedustettujen ryhmien (työttömät, syrjäytymisuhan alla olevat nuoret aikuiset) sekä aiemmin opiston toimintaan osallistumattomien henkilöiden aktivointi. Hankkeen puitteissa on luotu yhteistyöverkostoa aliedustettujen ryhmien parissa työskentelevien tahojen kanssa (työpajojen henkilökunta, et- YHDISTYSTEN ILTA Evijärven kunnantalolla torstaina klo 18 Kaikille kylille, järjestöille ja yhdistystoiminnasta kiinnostuneille avoin tapahtuma! Tilaisuuden avaa kunnanjohtaja Sabah Samaletdin Keskustellaan mm. yhteistyöstä ja tiedottamisesta Esitellään hyödyllisiä hankkeita ja innostavia ideoita. TERVETULOA! GLÖGITARJOILU! Lisätietoa facebook-tapahtumassa INTOa Aisaparin alueella -sivulla sivä nuorisotyö, sosiaalityöntekijät, te-toimistot) tiedottamisen ja hakevan toiminnan tehostamiseksi. Yhteistyössä eri kansalaisjärjestöjen kanssa toteutettujen kurssien kautta tuetaan aktiivista kansalaisuutta ja kansalaisyhteiskunnan rakentumista. Aktiivisella tiedottamisella ja osallistumisilla erilaisiin tapahtumiin löydettiin uusia opiskelijaryhmiä sekä madallettiin kynnystä osallistua opiston toimintaan. Hanke päättyi joulukuussa 2013.

16 16 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Väkihäjylä Väkihäjylä on Leader-rahoitteinen kehittämishanke, jolla tuetaan alueen yhteisöllistä kehittymistä. Hanke on ollut toiminnassa vuodesta Vuoden 2013 aikana hankkeen toimintoja on ollut Aira Samulinin luento sekä vierailut Kortesjärvellä, hankkeen loppuraportin valmistelu, opiston esiintyvien ryhmien toiminnan selvityksen laadinta sekä kyselyn toteutus hankkeeseen osallistujille hankkeeseen kohdennettiin Maaseutuviraston tarkastus. Tarkastuksessa opisto sekä hanke todettiin tukikelpoiseksi ja hanke ohjelmanmukaiseksi. Hanke päättyi joulukuussa Osaava-hanke Tuntiopettajasta kansansivistäjäksi Järvilakeuden kansalaisopisto on ollut osallisena useissa koulutus- ja kehittämishankkeissa yhdessä lähialueiden muiden vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa. Hankkeiden tavoitteena on ollut rakentaa vapaan sivistystyön täydennyskoulutusverkostoa ja vahvistaa tätä kautta vapaan sivistystyön asemaa koulutuskentällä. Hankkeen myötä tuetaan tuntiopettajien omaehtoista koulutushalukkuutta sekä luodaan osaamis- ja kehittämiskartoituskäytänteitä. Vuoden 2013 aikana on toteutettu mentorointikoulutusta sekä työhyvinvointiin liittyviä koulutuspäiviä alueen tuntiopettajille Osaava 3 -hankkeen toimintana. Vuonna 2013 käynnistynyt uusin Osaava-hanke on neljäs alueella toteutettava yhteistyöhanke. Hankkeen toimintoja on pedagogisen ja erityispedagogisen osaamisen vahvistaminen, opistojen tietoteknisten tieto- ja viestintäteknologisen opetuskäytön kehittäminen. Yksittäisten koulutustilaisuuksien lisäksi syksyllä 2013 käynnistyi viiden opintopisteen avoimen yliopiston erityispedagogiikan opintokokonaisuus. Hankkeen muut osallistujatahot ovat Etelä-Pohjanmaan opisto, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Kauhajoen kansalaisopisto, Lakeudenportin kansalaisopisto, Lapuan kansalaisopisto, Seinäjoen kansalaisopisto, Vaasa-opisto, Kuula-opisto, Milonoff-tanssiopisto sekä Panula-opisto

17 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 17 NordPlus-hanke Baltian maiden ja Pohjoismaiden väliseen koulutusyhteistyöhön saatiin hankerahoitusta lukuvuodeksi Hankkeen painopisteenä on aikuisten musiikinopetuksen kehittäminen. Yksivuotisen hankkeen aikana kartoitetaan mahdollisuus pidempiaikaisen hankkeen käynnistämiseen. Hankkeessa ovat mukana Suomen lisäksi Viro (The Foundation of Saarde Education), Latvia (Ethnic music association) ja Liettua (Ethno music therapy association). Hanke päättyi kesällä Hankepartnerit kokoontuivat kesällä Pärnussa. Elokuvakaupunki-hanke Elokuvakaupunki-hanke on Leader-rahoitteinen kehittämishanke, jonka tehtävänä on edistää Kauhavan ja sen lähialueen elokuvatoimintaa. Hankkeen toimenpiteet keskittyvät nuorten toiminnan kehittämiseen, elokuva-alaa sisältävän tietokannan luontiin sekä tapahtumatuotannon edistämiseen. Hankkeen varsinaiset toiminnot opintomatkat Ystadiin, Cannesiin ja Belfastiin sekä nuorten elokuvatyöpajat toteutuvat vuoden 2014 aikana. Hankkeen aikana luotavan tietokannan tehtävä on kerätä Kauhavalta ja sen lähialueelta kuvauspaikkoja, näyttelijöitä, avustajia, muusikkoja sekä muita elokuva-alaa sivuavia toimijoita samoihin kansiin. Tietokanta palvelee valmistuessaan eloku- vantekijöitä, parantaa alueella olevien ihmisten ja toimijoiden osallistumismahdollisuutta elokuvantekoon sekä mahdollistaa elokuvien tuottamisen laajamuotoisemmin alueella. Elokuvakaupunki- hanke käynnistyi lokakuussa Vuoden 2013 hankkeen keskeiset toiminnot ovat olleet yhteistyöverkoston rakentaminen etenkin nuorten työpajatoiminnan käynnistämiseksi, kotisivujen luominen, kyläelokuva-tapahtuman järjestelyt sekä alkuvuoden 2014 opintomatkan järjestelyt. Kuva kyläelokuva-tapahtumasta, jonne Elokuvakaupunki-hanke järjesti puhujaksi elokuvaohjaaja Markku Pölösen.

18

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013 www.harjulansetlementti.fi ESITTELY Harjulan Setlementti on ihmistä palveleva ja yhteisöllisyyttä rakentava merkittävä monialatoimija Lahden seudulla. Tavoitteena

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

OPINTO- OHJELMA LUKUVUOSI 2011 2012

OPINTO- OHJELMA LUKUVUOSI 2011 2012 OPNO- OHJLM LVOS 2011 2012 Sisällysluettelo Musiikki... 16 Näyttämötaiteet... 24 uvataiteet... 27 Muotoilu, käden taidot... 31 Sisustus... 38 Muut taide- ja taitoaineet... 39 ielet... 49 Historia... 53

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 4 TAVOITTEET 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Heli Eichelberger 1200796 SVEITSIN YSTÄVÄT SUOMESSA -YHDISTYKSEN TOIMINNAN SEKÄ TIEDOTUKSEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2014 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10996 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.10.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Sorin Sirkus ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Sorin Sirkus ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sorin Sirkus ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Merkittävää vuonna 2013 Budjetti ylitti miljoona euroa Taiteen perusopetusta annettiin 6 658 oppituntia EU:n Kulttuuriohjelman Hip Cirq Europ ensi-ilta Sorin Sirkusessa

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

Taitoa työelämään osaamista tulevaan

Taitoa työelämään osaamista tulevaan 2011-2012 Taitoa työelämään osaamista tulevaan 1 Kuntayhtymäjohtajan/ rehtorin tervehdys Toimintakertomus 2011-2012 3. Kuntayhtymäjohtajan/rehtorin tervehdys 4. Opiskelijapalvelut 6. Kansainvälisyys 8.

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2010 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY Kalliolan setlementti on vuonna 1919 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva monialayhdistys, jonka toiminta perustuu setlementtiarvoille. Kalliola tuottaa

Lisätiedot

SiSällySluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Henkilökunta...5 Toimitilat...9 Opetus...10 Viestintä ja markkinointi...

SiSällySluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Henkilökunta...5 Toimitilat...9 Opetus...10 Viestintä ja markkinointi... TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Sivistyslautakunnan kokoonpano 2013-2016... 4 Henkilökunta...5 Varsinainen henkilökunta ja sijaiset... 5 Sivutoimiset

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot