Tervetuloa! Koulullamme toimii kahvila Cafe Amis,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tervetuloa! Koulullamme toimii kahvila Cafe Amis,"

Transkriptio

1

2 2 3 Koulullamme toimii kahvila Cafe Amis, Tervetuloa! Järvenpään Ammattiopisto * Wärtsilänkatu 7 * Järvenpää Aukioloajat: klo klo klo klo (ei perjantaina) klo (ei perjantaina) S I S Ä L L Y S - LUETTELO Yleistä Kuvaus av-alasta Jatko-opintomahdollisuudet...8 TRE:n ammattikorkeaoppilaitos AV-alan haasteet...11 Perusosaaminen...11 Mediaopettajat Luokkalaisten haastattelut Mitä media-assistentti tekee?...16

3 4 5 YLEISTÄ AUDIOVISUAALISESTA LINJASTA JÄRVENPÄÄN AMMATTIOPISTOSSA Järvenpään ammattiopiston kulttuuriosastoon perustettiin vuonna 2002 uusi linja; audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Tällä hetkellä koulussa opiskelee kolme eri vuosiluokkaa ja oppilaita on yhteensä 54. Opettajia osastolla on 4 ja sitä johtaa taiteen- ja kulttuurin opettaja Amanda-Rita Harinen-Pöllänen. Multimediapainotteiselta linjalta valmistuu 120 opintoviikon opiskelujen jälkeen media-assistentiksi. Ammatillisten opintojen lisäksi av-linjalla opiskeluun kuuluu 25 opintoviikkoa yleisaineita. Linjalle voi hakea yhteishaun kautta mutta ennen haastatteluun pääsyä täytyy suorittaa ennakkotehtävät. Linjalle hakijoita on yleisesti paljon ja opiskelijat valitaan tarkkaan. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittava perusosaaminen alan assistenttitason työtehtäviin, jotka liittyvät viestintätuotteiden suunnitteluun, toteuttamiseen, valmistamiseen, tuottamiseen ja markkinointiin. Viestintätuotteita ja tavoitteita Tässä audiovisuaalisilla viestintätuotteilla tarkoitetaan mm. valokuvia, elokuvia, video-, radio- ja tv-ohjelmia, multimediatuotteita, vuorovaikutteisia pelejä ja ohjelmia, digitaalisia elokuvatallenteita, webbisivuja ja wappalveluja. Perustutkinnon tavoitteissa on painotettu teknistuotannollisen tietotaidon lisäksi esteettisfilosofista perusnäkemystä sekä kulttuurihistorian perusteiden tuntemusta. Audiovisuaalisen viestinnän alalla on useita laajoja ammatteja ja ammattiryhmiä, siksi alalla tarvitaan sekä moniosaajia että erikoistuneita tietyn tekniikan tai taidon erityisosaajia. Opiskelijoilta vaaditaan paljon Opiskelijan on ymmärrettävä audiovisuaalisen viestinnän alaan liittyvien tekstien keskeiset käsitteet, olennainen sisältö ja tekstien tarkoitus. Lisäksi hänen tulee osata erottaa pää- ja sivuasiat toisistaan, purkaa syy- ja seuraussuhteita ja tehdä johtopäätöksiä lukemastaan. Hänen on osattava hankkia tietoa eri lähteistä nykyaikaista teknologiaa hyödyntäen. Hänen tulee suhtautua tietoon kriittisesti, eli hänen on osattava valikoida, arvioida ja tulkita tietoa eri näkökulmista ja välittää sitä suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelijan tulee osata arvioida omaa äidinkielen taitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti. Opiskelu- ja työryhmän jäsenenä opiskelijan on osattava käyttää puheenvuoroja, perustella mielipiteensä ja ehdotuksensa, kuunnella aktiivisesti toisia ja ilmaista ajatuksiaan ymmärrettävästi. Hänen tulee omalta osaltaan vaikuttaa hyvän viestintäilmapiirin syntymiseen ja yhteisen tavoitteen saavuttamiseen. Hänen tulee kyetä kielellisessä ja sanattomassa viestinnässä kohteliaisuuteen ja joustavuuteen ja muuttamaan omaa kielenkäyttöään tilanteen mukaiseksi. Opiskelijan tulee pystyä tulkitsemaan myös sanatonta viestintää. Erilaisia viestijöitä ja viestintätapoja kohtaan hänen tulee osoittaa suvaitsevaisuutta ja tasaarvoa.

4 KUVAUS A U D I O V I S U A A L I S E N VIESTINNÄN ALASTA Audiovisuaalisen viestinnän merkitys on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Perinteisen sähköisen median eli television ja radion rinnalle on noussut uusi media eli Internet ja langaton viestintä. Kuvassa esiintyy ahkera oppilaamme Kalle Tahkolahti, joka juuri työskentelee taittoohjelma InDesignin parissa. Kasvava määrä arkipäivän asioimista on siirtynyt tapahtuvaksi verkossa. Toimintaympäristömme muuttuminen sähköiseksi ja verkottuneeksi sisältää suuria haasteita, mutta Internetin myötä tapahtuva kansainvälistyminen luo samalla uusia taloudellisia ja kulttuurisia mahdollisuuksia. Media-assistentti valmistaa sähköisiä viestintätuotteita, joissa hyödynnetään sekä kuvaa että ääntä. Audiovisuaalinen viestintä on mediateollisuutta, massoille tarkoitettua käyttötaidetta. Suurin osa tuotteista valmistetaan tietokoneen avulla ja se on usein myös niiden käyttöympäristö. Tulevaisuudessa matkapuhelimeen tarkoitetut sovellukset ovat yhä suurempi osa mediateollisuutta. Radio, televisio ja elokuva eivät ole hävinneet uusien medioiden myötä, vaan ne ovat joutuneet läpikäymään digitaalisen murroksen. Tietokoneesta on tullut olennainen osa myös niiden valmistusprosessia. Audiovisuaalisia viestintätuotteita suunnittelevat, valmistavat ja tuottavat kustannus-, lehti- ja ohjelmistotalot, viestintä- ja mainostoimistot sekä valokuvaamot, elokuva-, video-, animaatio-, radio-, ja tvtyön tuotantoyksiköt. Alan yritysten koot vaihtelevat yhden hengen yrityksistä suuriin kansainvälisiin yhtiöihin. Alalle ovat tyypillisiä pienet ja keskisuuret itsenäiset yritykset, jotka pyrkivät kilpailukykyään parantaakseen toimimaan verkostoina. Viestintätuotteita ja -palveluja tuotetaan eri kokoisille ja eri tavalla kohdennetuille joukoille. Voidaan puhua mediateollisuudesta, massoille tarkoitetusta käyttötaiteesta. Usein tuotteet on suunnattu laajoille, mutta tarkemmin kohdennetuille kuluttajaryhmille. Tuotteita valmistetaan niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin markkinoille. Suurille massoille jakelukanavina toimivat joukkoviestintävälineet, elokuvat, näyttämötapahtumat ja erilaiset tietoverkot. Pienemmille yleisömäärille tarkoitettua viestintää käytetään yritysten ja yhteisöjen sisäisessä tiedonvälityksessä, koulutuksessa ja arkistoinnissa. Alalla vaaditaan hyviä kielellisiä valmiuksia, joista erityisesti äidinkieli ja englannin kieli ovat tarvittavia työkieliä. Toimiminen kansainvälisissä tuotantoympäristöissä muovaa tuotantokulttuuria ja tuo mukanaan uudenlaisia toimintatapoja ja monikulttuurisia osaamisvaatimuksia. Koska työ on pitkälti verkosto- ja tiimityöskentelyä, alalla toimivien on oltava yhteistyökykyisiä mutta myös itsenäisiin ratkaisuihin pystyviä. Alan tekninen kehitys on nopeaa ja suuntautuu voimakkaasti tietotekniikan hyödyntämiseen. Tietotekniikan perustiedot ja -taidot; tietokoneiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmien sekä erilaisten tuotantosovellusten tuntemus ja käytön hallinta ovat alan keskeisiä osaamisvaatimuksia. Alan työntekijöiden on seurattava oman alansa tekniikan kehitystä jatkuvasti ja sisäistettävä elinikäisen oppimisen taidot. 6 7

5 8 9 J A T K O - O P I N T O MAHDOLLISUUDET Tampereen ammattikorkeakoulun kotisivuilla vestintälinjasta kerrotaan näin: K olmevuotisen perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus, jonka mukaan hän on kelpoinen pyrkimään ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Perustutkinnon näyttötutkintona suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus ammattikorkeakouluun. Yliopistoasetuksen nojalla yliopisto voi halutessaan todeta, että myös näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto tuottaa opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet ja kelpoisuuden yliopisto-opintoihin. Ammattikorkeakouluissa opiskelija voi suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon luonnonvara-alalla, tekniikan ja liikenteen alalla, hallinnon ja kaupan alalla, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla, sosiaali- ja terveysalalla, kulttuurialalla sekä humanistisella ja opetusalalla. Koulutuksen pituus vaihtelee 140 opintoviikosta 180 opintoviikkoon. Tavallisin koulutuspituus on kuitenkin 160 ov. Koulutusnimikkeet vaihtelevat koulutusaloittain. Audiovisuaalisen viestinnän tutkintonimike on medianomi (AMK) Yliopistoissa opiskelija voi suorittaa 160 opintoviikon maisterin tutkinnon. Luontevia jatkokoulutusväyliä audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon suorittaneelle ovat mm. ammattikorkeakouluissa audiovisuaalisen viestinnän ammattikorkeakoulututkinto, medianomi (AMK) ja korkeakouluopinnoissa maisteri. Koulutusohjelmista valmistuu media-alan sisällöntuotannon ja tekniikan osaajia (tv, radio, elokuva, www, pelit, digi-tv, mobiili media, multimedia, dvd) Suuntautumisvaihtoehdoista kuvaus ja leikkaus keskittyvät televisio- ja elokuvatuotantoon. Mediatuottamisen suuntautumisvaihtoehto perehdyttää television ja elokuvan sekä uusmediaprojektien tuottamiseen, johtamiseen ja tuotantojen eri organisointitehtäviin. Valoilmaisun tärkeimmät alueet ovat teatterivalaisu ja ympäristövalaisu. Visuaalisen suunnittelun keskeisiä alueita ovat web design, animaatio sekä painotuotesuunnittelu. Vuorovaikutteisuuden suunnittelu valmistaa multimedian, pelien ja verkkopalvelujen monipuoliseksi käsikirjoittajaksi ja toteuttajaksi. Ääniopinnoissa perehdytään äänisuunnitteluun, musiikin äänitykseen ja tallennukseen. Opintojen kolmantena vuotena on mahdollista syventyä ohjaukseen. Käsikirjoittamisen opintoja tarjotaan kaikille viestinnän opiskelijoille. Kuvaus Kuvauksen opinnot ja työharjoittelu tähtäävät monenlaisiin kuvauksen ammattitehtäviin, työkokemuksen kartuttua esimerkiksi valaisevaksi kuvaajaksi. Kuvaajan haluttuja ominaisuuksia ovat sommittelukyky, valolla luominen ja uusien ilmaisukeinojen kehittely Leikkaus Rytmitaju, dramaturgian oivaltaminen, mielikuvitus, reagointi- ja järjestelykyky, laaja yleissivistys ja kommunikaatiotaidot ovat pätevän leikkaajan ominaisuuksia. Leikkaajan työssä yhdistyvät luova ilmaisu, älyllinen ponnistelu sekä prosessien ja teknisten laitteiden hallinta, leikkaaja luo teoksen kokonaisilmeen ja hallitsee jälkituotannon työvaiheet raakaleikkauksesta äänen jälkikäsittelyyn ja kuvan värikorjaukseen. Leikkaajan työvälineitä ovat digitaaliset kuva- ja äänityöasemat sekä kuvankäsittely- ja efektiohjelmat.

6 10 11 Mediatuottaminen Tuottaja, projektipäällikkö, mediasuunnittelija, tuotantopäällikkö, markkinointipäällikkö kiinnostaako? Oletko järjestelmällinen ja ideointikykyinen? Onko sinulla hyvät kirjalliset ja suulliset kommunikointitaidot? Mediatuottamisen opinnoissa perehdytään ideointiin, tuotannon suunnitteluun, markkinointiin, asiakassuhteiden hallintaan, monimediatuotteiden konseptointiin, yrittäjyyteen ja projektijohtamiseen. Projektien kautta opiskelijalla on mahdollisuus erikoistua elokuva-, TV- ja tapahtumatuottamiseen sekä vuorovaikutteisen median tuottamiseen. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa osa opinnoista yrityshautomossa. (Mediatuottamisen suuntautumisvaihtoehtoon on yhdistetty aiemmat tuotannon ja projektinhallinnan suuntautumisvaihtoehdot.) Valoilmaisu Valon ammattilaisen toimenkuva on monipuolinen. Se ulottuu televisiosta ja teatterista aina arkkitehtuurivalaisuun ja ympäristösuunnitteluun asti. Valoilmaisun opiskelijat perehtyvät tekniikan lisäksi valon estetiikkaan, sisältöön ja ilmaisuun. Valo-opiskeluun kuuluu runsaasti projektityötä ja ryhmätyötaitojen oppimiseen kiinnitetään huomiota. Opiskelijat sijoittuvat työelämässä monenlaisiin tehtäviin esittävien taiteiden ja markkinoinnin alueilla. Esimerkiksi teatterissa ammattilaisen ura saattaa kulkea valaisijasta valaistusmestarin kautta valosuunnittelijaksi. AUDIOVISUAALISEN A L A N H A A S T E E T Digitaalinen tuotantotekniikka, erityisesti jakeluverkon digitalisoituminen on poistamassa rajoja sekä av-median ja kuvataiteen että av-median ja painoviestinnän väliltä. Viestintätuotteiden audiovisuaalinen suunnittelu ja toteutus edellyttävät yhä useammin tekstin, typografian, sommittelun, värin, kuvan, liikkuvan kuvan ja äänen yhdistämistä digitaalisen tiedonhallinnan, tiedonvälityksen ja tietoverkkojen avulla viestintätuotteeksi tai -palveluksi. Vankalla av-alan tietojen, taitojen ja tekniikan osaamisella on myös tulevaisuudessa käyttöä palveluiden tuottamisessa monella eri yhteiskunnan alueella. Esimerkiksi yksityisten sekä julkisten yritysten ja yhteisöjen eri tilaisuuksien kuten konserttien, tilataideteosten ja esitysten suunnittelut, kokoamiset ja toteuttamiset työllistänevät jatkossa entistä enemmän alan osaajia. Visuaalinen suunnittelu Opinnot tähtäävät digitaaligrafiikan, animaation ja perinteisen painotuotegrafiikan taitavaan visualistiin, jonka työssä oma persoonallinen ilmaisu yhdistyy ammattikäytäntöjen ja tekniikoiden osaamiseen. Haluttuja ominaisuuksia ovat ideointikyky, erinomainen piirustus- ja sommittelutaito ja sitkeys saattaa vaikeatkin projektit valmiiksi. Ammattiuran alkuvaiheessa työtehtävät liittyvät usein painotuotesuunnitteluun, www-sivujen koostamiseen ja wwwgrafiikan tekemiseen tai animaation jonkin osa-alueen toteuttamiseen. Uran edetessä työnimekkeitä ovat esimerkiksi graafinen suunnittelija, animaattori, visuaalinen suunnittelija ja käyttöliittymäsuunnittelija. Vuorovaikutteisuuden suunnittelu Haluatko luoda elämyksiä, suunnitella ja toteuttaa vaikka pelejä tai verkkopalveluita? Vuorovaikutteisuuden suunnittelu on käyttäjäkokemuksen suunnittelua uuden median keinoin. Se edellyttää käyttäjien huomioon ottamista, sisällön hallintaa sekä tietoa vuorovaikutteisuuden toteuttamisen tavoista ja tekniikoista kuten ohjelmoinnista ja tietokannoista. Haluttuja ominaisuuksia ovat ideointi- ja käsikirjoitustaidot, looginen ajattelu, kyky hahmottaa kokonaisuuksia sekä peloton suhtautuminen tekniikkaan. Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi ohjelmoija, käsikirjoittaja, käytettävyyssuunnittelija, konseptisuunnittelija ja pelisuunnittelija. Ääni Ääniopinnot ja työharjoittelujaksot tähtäävät äänittäjän ja äänisuunnittelijan tehtäviin mm. musiikin, television, radion, elokuvan, äänentoiston ja uuden median parissa. Äänittäjän ja äänisuunnittelijan ominaisuuksia ovat ryhmätyökyky, musikaalisuus, kyky pitkäjännitteiseen työhön ja kiinnostus ääni-ilmaisuun. Tutustu Tampereen yliopistoon lisää osoitteessa: Audiovisuaalisen viestinnän perusosaamiseen kuuluu: -Ääni-ilmaisu -Äänitekniikka -Äänityö -Valokuvatuotanto -Kuvanvalmistus -Kuvankäsittely -Valoilmaisu -Valaisutekniikka -Valaisutyö -Multimediailmaisu -Multimediatekniikka -Multimediatuotanto -Graafisen viestinnän ilmaisu -Graafisen viestinnän tekniikka ja tuotanto -Tuotannonhallinta -Tuotantotalous ja yrittäjyys -Tapahtumatuotannon tekniikka -Video-, televisio-, ja elokuvailmaisu -Video-, televisio-, ja elokuvatekniikka -Video-, televisio-, ja elokuvatyö

7 12 13 MEDIA- O P E T T A J A T Osastonjohtaja sekä taide- ja kulttuuriopettaja Amanda-Rita Harinen-Pöllänen Graafisen suunnittelun, valokuvauksen ja printtimedian opettaja Henrik Back Videokuvaus- ja editointi ja animoinnin opettaja Jarno Rinnekangas Multimedia opettaja Kai Hannulabacka 1. Minä vuonna tulit taloon? - Vuonna Mitä pidät opettajana olemisesta täällä? - Pidän opettajan työstä ja pidän työtä tärkeänä. Ja pidän oppilaiden erilaisuudesta. 3. Miten oppilaat ovat mielestäsi edistyneet? - Oppilaat ovat omatoimisia. 1. Minä vuonna tulit taloon? Mitä pidät opettajana olemisesta täällä? - Yleensä pidän paljonkin. Olemme uusi pieni yksikkö joka vielä hakee linjaansa. 3. Miten oppilaat ovat mielestäsi edistyneet? - Ykkösissä on tapahtunut puolessa vuodessa paljon edistystä ja on reippaasti menty eteenpäin. Kolmoset tekevät tällä hetkellä opinnäytetöitänsä ja osa siellä tekee erittäin tasokkaita töitä. 1. Minä vuonna tulit taloon? syksyllä. 2. Mitä pidät opettajana olemisesta täällä? - Se on vaihtelevaa työtä. Työ on palkitsevaa, jos saa oppilaat innostumaan ja tekemään ja jonain päivänä työ voi olla erittäin vaikeaa, jos oppilaat eivät ole vastaanottavaisella tuulella. 3. Miten oppilaat ovat mielestäsi edistyneet? - Vaihtelevasti, tasoerot ovat yleensä suuria mutta yleisesti meidän opiskelijat ovat edistyneet hyvin. 1. Minä vuonna tulit taloon? - Vuonna 2001 keväällä. 2. Mitä pidät opettajana olemisesta täällä? - Se on haastavaa ja mukavaa. 3. Miten oppilaat ovat mielestäsi edistyneet? - Täällä mennään huimaa vauhtia eteenpäin ja jo ensimmäisenä vuonna oppilaat oppii valtavasti. Monesti oppilaat ovatkin halukkaita oppimaan ja silloinhan sitä myös oppii jos on motivaatiota.

8 Luokkalaisten haastatteluja Onni Piisilä, 17 vuotta Jussi Vanninen, 18 vuotta Maria Kuusela, 17 vuotta Terhi Ijäs, 16 vuotta 1. Miten olet viihtynyt täällä? - Ihan mukavaa meininkiä, mitäs tässä. 2. Miksi valitsit tämän opiskelupaikaksesi? - Tämä oli kaikkein mielenkiintoisin vaihtoehto. 3. Mistä pidät eniten täällä? - Ohjelmien kanssa työskentelystä, varsinkin Photari ja 3D Max. 4.Aiotko jatkokouluttaa itseäsi tämän jälkeen? Miten? - AMK:hon näillä näkymin. 1. Miten olet viihtynyt täällä? - Tosi hyvin. 2. Miksi valitsit tämän opiskelupaikaksesi? - Koska tämä koulu oli lähellä kotia ja ala oli mielenkiintoisin. 3. Mistä pidät eniten täällä? - Omatoimisesta työskentelystä. 4.Aiotko jatkokouluttaa itseäsi tämän jälkeen? Miten? - Kyllä, AMK:hon kaupalliselle tai media-alalle. 1. Miten olet viihtynyt täällä? - Hyvin. 2. Miksi valitsit tämän opiskelupaikaksesi? - Koska nämä asiat kiinnosti. 3. Mistä pidät eniten täällä? - Photoshop-työskentelystä. 4.Aiotko jatkokouluttaa itseäsi tämän jälkeen? Miten? -Kyllä, AMK:sta medianomiksi ehkä. 1. Miten olet viihtyny täällä? - Olen viihtynyt. 2. Miksi valitsit tämän opiskelupaikaksesi? - Ystäväni opiskelee täällä jo, ja kuulin häneltä tästä paikasta. Minua ei kiinnostanut oikein mikään, mutta tämä kuulosti kuitenkin ihan kivalta verrattuna muihin. 3. Mistä pidät eniten täällä? - En tykkää kauheesti istuskella tietokoneen äärellä, joten tykkään kuvausreissuista yms. 4. Aiotko jatkokouluttaa itseäsi tämän jälkeen? Miten? - Varmaan lukiossa käyn joillain kursseilla, esim. filosofian. En välttämättä tee mitään tähän alaan liitty

9 16 17 Mitä M E D I A - A S S I S T E N T T I tekee? Media-assistenttina toimit ääni- kuva- ja valoilmaisun, editoinnin, valokuvaamisen ja multimedian monipuolisella työsaralla. Media-assistentit voivat työskennellä elokuva-, video-, animaatio-, radio- ja tv-yrityksissä sekä ohjelmisto-, kustannus- ja lehtitaloissa sekä mainos- ja viestintätoimistoissa. Multimedia Englanninkielisen monimedian suuntautumisalalta valmistunut media-assistentti voi työllistyä joko Suomessa tai ulkomailla. Työpaikka voi löytyä radio- tai tv-asemalta, elokuva- tai videotuotantoyhtiöstä, graafisen viestinnän tai multimedian yrityksestä tai mainostoimistosta. Media-alalla työskentelee paljon freelancereita, ammatinharjoittajia ja yrittäjiä. Tutkinto antaa hyvät valmiudet jatkoopiskeluun ulkomailla. Alalla työskentelyyn tarvitaan hyvää yhteistyökykyä, luovuutta ja oma-aloitteisuutta. Sinun on osattava ilmaista itseäsi kuvan, äänen, puheen ja/tai kirjallisen viestinnän avulla. Media-alalla on usein sopeuduttava epäsäännöllisiin työaikoihin sekä ilta- ja viikonlopputyöhön. Valoa ja ääntä Teatteri- ja esitystekniikan ammattilainen toteuttaa teatteriesitysten, konserttien, festareiden, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien valo- ja ääni- ja lavatekniikkaa sekä tehosteita. Työelämässä teatteri- ja esitystekniikan ammattilaisilla on monia ammattinimikkeitä. Teattereissa työskentelee valo-, ääni- sekä näyttämömiehiä. Konserteissa ja bändikeikoilla työskentelee valomiesten lisäksi miksaajia ja tehosteiden hoitajia. Alalla työskentelee myös teknisiä avustajia. Työhön kuuluu valaisu- ja äänentoistojärjestelmän rakentamista sekä laitteiden käyttöä esitysten aikana sekä kaluston huoltoa ja korjausta. Ulkoasuja viestintään graafiselta suunnittelijalta Graafinen suunnittelija laatii ulkoasuja painotuotteisiin ja sähköiseen viestintään. Hän suunnittelee ja toteuttaa kuvista ja teksteistä koostuvia ulkoasuja kirjoihin, lehtiin, esitteisiin, pakkauksiin, julisteisiin, käyntikortteihin, levynkansiin ja muihin vastaaviin tuotteisiin. Sähköisen viestinnän parissa graafinen suunnittelija laatii ulkoasuja www-sivuille tai muihin multimediatuotteisiin. Radio ja tv-ala Radio-, televisio-, video- ja elokuvatuotantojen parissa on olemassa monenlaisia työtehtäviä. Media-assistentti voi avustaa esimerkiksi tuottajaa, ohjaajaa, kuvaajaa, äänittäjää, editoijaa, kuvaussihteeriä, kuva- tai äänitarkkailijaa, valaisijaa tai kameramiestä. Media-alalla korostetaan nykyisin moniosaamista. Alalle työllistyminen on helpompaa, jos omaa monipuoliset taidot digitaalisessa viestinnässä, kuvaamisessa, äänittämisessä ja editoinnissa. Radiotyössä moniosaaminen on jo välttämättömyys, sillä useimmilla radioasemilla toimittajan on hallittava koko ohjelman teko aina ideoinnista lähetykseen saakka. Äänituotanto, töihin äänistudioon Äänituotannon ammattilaisen työ voi olla äänittäjän, tuottajan, miksaajan tai editoijan tehtäviä äänistudiossa sekä ääniteteollisuuden palveluksessa. Työtehtävät voivat olla myös elokuvan, tv:n, radion, videon tai uusmedian äänituotannossa. Äänituotannon ammattilaiselta vaaditaan taiteellista näkemystä, ilmaisullista kykyä, musikaalisuutta ja hyvää kuuloa. Ammatissa tarvitaan myös kykyä oppia teknisten laitteiden käyttöä. Alalla menestyminen edellyttää luovuutta ja kekseliäisyyttä. Yhteistyötaito ja kyky tehdä itsensä selkeästi ymmärrettäväksi ovat alalla tärkeitä ominaisuuksia. Koulutuksessa opiskellaan kaikkia äänituotannon osa-alueita: äänittäminen mikitys instrumenttituntemus akustiikka tallennustekniikat ja -formaatit miksaus soundin toteuttaminen taiteellinen toteuttaminen ääni- ja laitetekniikan hallinta äänenmuokkaustekniikan osaaminen kokonaissoundin kokoaminen editointi äänimateriaalin koostaminen, siistiminen ja leikkaaminen masterointi valmiiksi miksatun materiaalin muokkaus kuluttajaformaattiin restaurointi vanhan äänimateriaalin korjaus tuottaminen ohjaus taiteellinen johtaminen soundista vastaaminen tyylistä ja laadusta vastaaminen organisointi visiointi Graafinen suunnittelija voi työskennellä mainostoimistossa, lehti- tai painotalossa, kustantamossa, erilaisissa media-alan suunnittelutoimistoissa ja muissa yrityksissä. Palkkatyön lisäksi alalla tehdään paljon freelance-töitä. Graafinen suunnittelija voi työskennellä myös yrittäjänä.

10 18 19 Ohjelmointi 3D-osaajan ja tasosuunnittelijan työpaikkoja voivat olla esimerkiksi pelialan yritykset, mainostoimistot, elokuvatuotantoyhtiöt tai oppilaitokset. Pelikoulutuksen saanut opiskelija suunnittelee ja toteuttaa erilaisia pelattavia pelikonsepteja pelialan yrityksissä. Hän voi myös käyttää oppimiaan 3D-taitoja mainosten tai elokuvan tekemiseen. T E K I J Ä T Peliteollisuus on kasvava viihdeteollisuuden ala. Pelialan työpaikat vaativat tekijöiltä yhteistyökykyä, ryhmätyötaitoja ja ennen kaikkea hyvää työmotivaatiota. Alan laajeneminen ja kiivas työtahti vaativat myös sopeutumiskykyä jatkuvaan kehittämiseen ja muutokseen. Animaatio Animaatiokoulutuksen saanut voi työskennellä esimerkiksi animaatiostudioissa, television, videon tai elokuvan parissa, uusmediassa ja mainostoimistoissa. Alalla tehdään paljon freelance-töitä sekä työskennellään yrittäjänä. Koulutuksessa opiskellaan animaation perustyötehtäviä. Koulutuksen saaneet hallitsevat animaatiotuotannon eri vaiheet ja pystyvät soveltamaan taitojaan monipuolisesti. Media-assistentiksi valmistunut voi harjaannuttaa ammattitaitoaan itsenäisesti tai hakeutua alan jatko-opintoihin, jolloin hän saa valmiuksia tehdä yksittäisten tuotteiden lisäksi myös laajempia tuotantoja. Tehtävänantona oli tehdä pdf-lehti omatoimisesti itse valitsemasta aiheesta. Päätimme tehdä sen av-alasta ja tässä se nyt on valmiina luettavaksi. Työskentely alalla edellyttää visuaalista ja taiteellista tajua, pitkäjänteisyyttä, oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä, käden taitoja ja organisointikykyä. Muutosvalmius, kyky itsenäiseen työskentelyyn, sisällön hallinta ja yrittäjähenkisyys ovat alan ammattilaisen tärkeitä ominaisuuksia. Satu Salmitie Anna Pesonen Lehden teko oli kivaa ja aika helppoa. Kunhan saimme aiheen päätettyä, tekeminen alkoi rullaamaan eteenpäin. Palautetta meille voi lähettää sähköpostilla. Kiitti moi.

Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU

Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU Pohjois-Karjalan ammattiopisto OUTOKUMPU KOULUTUSTARJONTA KEVÄT 2014 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu opiskelijoita n. 550 henkilökuntaa n. 60 3 koulutusalaa 3 toimipistettä Koulutukset haku keväällä

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Kulttuurialan ammattiosaajaksi

Kulttuurialan ammattiosaajaksi Koulutusohjelmat > Kulttuurialan ammattiosaajaksi Ammatilliset perustutkinnot Käsi- ja taideteollisuusalan Audiovisuaalisen viestinnän Kuvallisen ilmaisun Tanssialan Musiikkialan Kulttuuriala Kulttuurialalla

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA KUVATAITEISTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA KUVATAITEISTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA KUVATAITEISTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Yliopistossa saa tutkinnonsuorittamisoikeuden alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon (noin 6

Lisätiedot

Osaamistarpeet toimitustyössä. Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012

Osaamistarpeet toimitustyössä. Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012 Osaamistarpeet toimitustyössä Kyselytutkimuksen tulokset SJL VKL 24.1.2012 1 Johdanto Suomen Journalistiliiton ja Viestinnän Keskusliiton koulutustyöryhmä tekivät touko lokakuun aikana 2011 kolme samansisältöistä

Lisätiedot

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta

OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta OSAAMISTODISTUS* Todistus Jupiter säätiössä valmennusjakson aikana tunnistetusta ja saavutetusta ammatillisesta osaamisesta Nimi Ville Valmentautuja Henkilötunnus 031111-094W Valmennuksen järjestäjä Todistuksen

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0. .b6,ã-$ã7$,'(7(2//,6886$/$1ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0.

9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0. .b6,ã-$ã7$,'(7(2//,6886$/$1ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0. 9,(67,17bÃ-$Ã.89$7$,'($/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã$57(120,Ã$0..b6,Ã-$Ã7$,'(7(2//,6886$/$1Ã$00$77,.25.($.28/8 787.,172Ã.89$7$,7(,/,-$Ã$0. 2SLQQl\WHW\ +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA TIETOTEKNIIKASTA KIINNOSTUNEILLE OPISKELUVAIHTOEHTOJA Yliopistossa n. 5 vuotta Ammattikorkeakoulussa n. 4 vuotta Yliopisto-opinnoissa keskitytään enemmän teoriaan, ammattikorkeakouluopinnoissa

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kulttuuriala hakukohteena

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kulttuuriala hakukohteena Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuriala hakukohteena Kulttuuriala Tutkinto-ohjelma AMK-tutkinnot Elokuva ja televisio Medianomi (AMK) Esitys- ja teatteritekniikka Medianomi (AMK) Esittävä taide* Teatteri-ilmaisun

Lisätiedot

OPPILASTYÖ MISKA LEHTO

OPPILASTYÖ MISKA LEHTO VALOKUVAUS SARJAKUVA ANIMAATIO OPPILASTYÖ MISKA LEHTO Mikä on Muurlan Opisto? Muurlan Opisto on perinteikäs, mutta vahvasti tässä ajassa toimiva kansanopisto, joka sijaitsee Salon Muurlassa. Meille on

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 80 ov. Perusopinnot, 40 ov

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 80 ov. Perusopinnot, 40 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Perusopinnot, 40 ov .89$7$,7((1Ã.RXOXWXVRKMHOPD KOODI 3(58623,1127ÃNDLNLOOHÃ\KWHLVHWÃÃRY +32Ã6XXQQLWWHOXÃMD.ROPHÃNRNRQDLVXXWWDÃVHXUDDYLVWD

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

Toisille vain paperia.

Toisille vain paperia. Toisille vain paperia. Heidi Rummukainen 16.07.1987 HAKEMUS www.heidirummukainen.com / AD Olen Lahden Muotoilu- ja taideinstituutista valmistunut medianomi (Viestinnän koulutusohjelma, graafinen suunnittelu).

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 1(5) 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita

Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Vaasan yliopisto kouluttaa uusia terminologian asiantuntijoita Anita Nuopponen Vaasan yliopisto, viestintätieteet Anita.Nuopponen@uv a.f i Sisältö Terminologiaoppia 36 vuotta Vaasan yliopistossa Teknisen

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoilu- ja taideinstituutti Erikoistumisopinnot 60 op Taiteen perusopettajan pedagogiset erikoistumisopinnot TAITEEN PERUSOPETTAJAN PEDAGOGISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Vetovoimaa rakennusalalle

Vetovoimaa rakennusalalle Vetovoimaa rakennusalalle Rakennusalan valtteja Koulutus Tulevaisuuden keskeisiä osaamistarpeita Satu Elho Asiamies Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry www.themesta.net Mitä ammattilaiset itse

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU Tehtävät ovat päätoimisia ellei tekstissä toisin mainita. Nuorisokoulutukseen valitun pitää ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologia Metropolia ammattikorkeakoulu Opiskelijoita 14 000 Valmistuvia/vuosi 2500 Henkilökuntaa 1100 4 koulutusalaa kulttuuriala liiketalouden ala sosiaali- ja terveysala tekniikan

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksen kehittämispäivä 16.2.2011 Erja Parviainen 10/2/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Esityksen sisältö: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille

Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Jatko-opintoja englannista kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9

Kuvataide. Vuosiluokat 7-9 Kuvataide Vuosiluokat 7-9 Kuvataiteen tehtävänä on kulttuurisesti moniaistisen todellisuuden tutkiminen ja tulkitseminen. Kuvataide tukee eri oppiaineiden tiedon kehittymistä eheäksi käsitykseksi maailmasta.

Lisätiedot

Viestintää opiskellaan 7. luokalla kaksi tuntia ja muilla luokka-asteilla neljä tuntia viikossa.

Viestintää opiskellaan 7. luokalla kaksi tuntia ja muilla luokka-asteilla neljä tuntia viikossa. Äidinkieli ja kirjallisuus / viestintä Viestintäpainotteinen luokka Johdanto Viestintäpainotteisella luokalla oppilailla on mahdollisuus syventää viestintätaitojaan ja harjoitella viestintävälineiden käyttöön

Lisätiedot

Tassu Takala pääaineinfo 2.3.2009

Tassu Takala pääaineinfo 2.3.2009 Tassu Takala pääaineinfo 2.3.2009 1 Kaksi näkökulmaa mediaan Tekniikka eri medialajeja ja koosteita käsittelevät algoritmit uudet teknologiat Sisältö mediatuotteiden käsittely valmiilla välineillä tuotantoprosessin

Lisätiedot

Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on!

Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on! Muuttuvassa maailmassa tieto ei ole valtaa osaaminen ja oppiminen on! Valtakunnalliset Lukiopäivät 2.11. 2011 Tuija Pulkkinen, dekaani Aalto-yliopiston Sähkötekniikan korkeakoulu Ympäristön muutos 1980

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10. Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.2008 2 Tutkintojen sisällöistä ja tavoitteista (A352/2003): Ammattikorkeakoulututkinnot

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat ammatillisista opinnoista 90 ov, ammattitaitoa täydentävistä opinnoista 20 ov ja vapaasti valittavista opinnoista 10 ov. Kansainvälinen vaihto-opiskelumahdollisuus

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Ammattietiikka - Kestävä kehitys. Harjoitustöiden ja Itsearvioinnin yhteydessä. ELÄMÄNHALLINTA, 2 ov 1. Elämänhallintaan liittyvien kysymysten käsitteleminen ja elämään liittyvistä asioista selviytyminen 2. Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattietiikka - Kestävä kehitys Arvioinnin

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg

Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään harjoitteluun.

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö

Tiedohallintataidot (kirjoittaminen & kuva ja ääni & tiedonhakeminen ja hallinta) internetin käyttö, pilvipalveluiden käyttö hakupalveluiden käyttö Mitä opettajan tulee osata Työskentelytaidot (päätelaitteen käyttötaidot) Esiopetus esiopetuksen laitteiston peruskäyttötaidot (tekstinkäsittely, tallentaminen) tietokoneen oheislaitteiden käyttötaidot

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Humanistisen ja kasvatusalan ammattiosaajaksi

Humanistisen ja kasvatusalan ammattiosaajaksi Koulutusohjelmat > Työpaikat Humanistisen ja kasvatusalan ammattiosaajaksi Ammatilliset perustutkinnot Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto Lapsi- ja perhetyön perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Luovat alat. Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila

Luovat alat. Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila Luovat alat Helsingissä 16.12.2014 Sami Peltola, Matias Ollila Toimialaraportin teon taustoittamiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen LUOVAMO luovien alojen urapalvelut toiminut 3,5v luovien alojen kehittämiseksi

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Kansainvälinen tradenomi

Kansainvälinen tradenomi Kansainvälinen tradenomi Liiketalouden kehittämispäivät 7.11.2012 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Tulevaisuuden työelämä Globaali toimintaympäristö Muutos

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja

santasport.fi Tutkinnon saa nopealla aikataululla, käytännönläheisesti opiskellen Tutkinnon suorittaneiden ammattinimike on Liikuntaneuvoja Opinnot kestävät 3 vuotta Opinnot koostuvat ammatillisista opinnoista 90 ov, ammattitaitoa täydentävistä opinnoista 20 ov ja vapaasti valittavista opinnoista 10 ov. Kansainvälinen vaihto-opiskelumahdollisuus

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 79,9 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Verkkokurssin suunnitteluprosessi

Verkkokurssin suunnitteluprosessi Verkkokurssin suunnitteluprosessi Koulutusteknologian perusopinnot, Designing e-learning Essi Vuopala, yliopisto-opettaja Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö(let) http://let.oulu.fi Verkkokurssin

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys 2010 -luvulle SSÄLLYS - Ope.fi taitotasot (2000) - Ope.web taitotasot (2008) - Kysymyksiä taitotasojen uusiksi osaamisalueiksi

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto

Uutta luovaa taloutta. Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Uutta luovaa taloutta Anu Perttunen ohjelmajohtaja Luovien alojen verkosto Murros Meneillään on talouden murros. Tiedon, osaamisen, luovuuden ja merkitysten rooli kasvaa. Uudistuva talous, digitalisoituva

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

Metsätalouden koulutuksen muutostarpeet

Metsätalouden koulutuksen muutostarpeet Metsätalouden koulutuksen muutostarpeet Ihminen ja metsä seminaari Säätytalo 1.10.2012 Osaaminen Laaja-alainen osaaminen Monialainen osaaminen Huippuosaaminen Erikoisosaaminen Onko realistista saavuttaa

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Valokuvaus Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO - valokuvauksen osaamisala

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO - valokuvauksen osaamisala KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO - valokuvauksen osaamisala Tutkintoon valmistava 2-vuotinen monimuotokoulutusohjelma valokuvausalalla toimiville OPETUKSEN PAINOTUS Opetus painottuu Visuaaliviestinnän

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio

Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Paras paikka rakentaa tulevaisuuttasi! Kuva: Lea Kallio Opiskelu lukiossa Vaatii hyvän pohjatason äidinkielestä, matematiikasta, ruotsista ja englannista Vaatii itsenäistä otetta opiskeluun ja vastuun

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 TUTKE2-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 16.2.2012 ohjausryhmän työryhmän Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea ja

Lisätiedot

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa

Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Liiketoiminta kehittyy kehity sinäkin. Yhteisöllisyyden toteuttaminen verkko-opetuksessa Tieturi Oy / Arja Sipola HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551

Lisätiedot

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ

Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto ja työ Välinehuoltajan ammattitutkinto näyttötutkintona tai oppisopimuksella VÄLINEHUOLTAJAN AMMATTITUTKINNON SUORITTAMINEN Välinehuoltajan ammattitutkinto suoritetaan pääsääntöisesti

Lisätiedot