AA sellaisena kuin sen käsitimme. Onko AA:ssa kaikki kohdallaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AA sellaisena kuin sen käsitimme. Onko AA:ssa kaikki kohdallaan"

Transkriptio

1 AA sellaisena kuin sen käsitimme Onko AA:ssa kaikki kohdallaan Yhteenveto Suomessa vuonna 2010 toimitetusta haastattelukyselystä AA:n jäsenten keskuudessa Vantaa Tammikuu 2011

2 AA - SELLAISENA KUIN SEN KÄSITIMME ONKO AA:SSA KAIKKI KOHDALLAAN AA:n nykytilaa Suomessa kartoittava pienimuotoinen selvitys Perustuu vuonna 2010 tehtyyn haastattelukyselyyn AA:n jäsenten keskuudessa

3 1

4 2

5 3 SISÄLLYS LÄHTÖKOHTIA 5. KYSELY 10. A. JOHDANTO 10. A1. Mitkä ovat AA:n tavoitteet omasta mielestäsi? 10. A2. Toteutuvatko tavoitteet ja miksi? 11. A3. Kuvaa lyhyesti oman kokemuksesi perusteella AA:n toimintaa. Mikä on olennaisinta? 12. A4. Koetko jonkin osan AA:sta tarpeettomaksi? 13. A5. Mitä AA:ssa pitäisi korjata? 14. A6. Miten AA:ssa voi vaikuttaa asioihin? Tunnetko voivasi itse vaikuttaa? 15. A7. Toimiiko yhteydenpito AA:ssa? Kulkeeko tieto sitä tarvitseville? 16. A8 Miten itse pidät yhteyttä AA:ssa? 17. A9 Minkä tyyppiseen toimintaan olet osallistunut AA:ssa? 18. A10. Perinteet ovat kehittyneet kokemusten ja jopa riitojenkin jälkeen nykyiseen muotoonsa. Pidätkö AA:sta eniten sen alkuperäisimmässä vai nykyisessä muodossa? Sallitko uudistuksia nykyiseen? 18. B. RAHAVARAT AA:SSA 21. B1. Tunnetko kaikki AA:n tulonhankkimistavat? Mainitse suurin. 21. B2. Riittävätkö tulot tarpeellisten menojen kattamiseen? 22. B3. Mihin AA mielestäsi tarvitsee rahavaroja? Mitä käyttökohteita tunnet? 23. B4. Oletko ollut tekemässä rahavarojen käyttöpäätöksiä? 24. B5. Voidaanko käyttökohteille asettaa prioriteetteja? Mitä painottaisit? 25. B6. Pitäisikö rahavaroja pyrkiä keräämään lisää, jotta alihinnoitelluista kuluista päästäisiin? Esim. tilavuokrat. 26. B7. Pitäisikö julkaisumyynti-, lahjoitus- tai testamenttaushalukkuutta pyrkiä lisäämään? 28. B8. Pitäisikö rahavarojen osuutta ja merkitystä AA:n toiminnassa muuttaa, kasvattaa, vähentää? 28. B9. Ketkä päättävät varojen jaosta? Kenen pitäisi? 29. B10. Luotatko järjestelmään? Ohjataanko rahavaroja oikeisiin tarkoituksiin? 30. B11. Onko rahankulku AA:ssa riittävän läpinäkyvää? 31. B12. Toimiiko valvonta? Tarvitaanko sitä? 32. B13. Pitäisikö rahavarojen keruun, käytön, kulun tai näiden ohjauksen suhteen tehdä muutoksia? Mitä? 33. B14. Pitäisikö vahvistaa yleiset ohjeet rahankeruulle tai käytölle, vai ohjaavatko perinteet tai muut olemassa olevat toimintamallit näitä riittävästi? 34. B15. Miten suhtaudut palkattuun henkilöstöön AA:n toiminnassa? 35.

6 4 C. YHTENÄINEN AA 36. C1. AA on Suomessa jakautunut kahteen leiriin "nimettömät" ja "anonyymit". Miten koet tämän? 36. C2. Näetkö jakautumisesta olevan jotakin haittaa tai hyötyä koko AA:lle Suomessa? Mitä esim? 37. C3. Jäävätkö jotkin AA:n tavoitteet toteutumatta jakautumisen vuoksi? 39. C4: Toimiiko AA:n perustoiminta - sanomansaatto - moitteetta jakautumisesta huolimatta? 39. C5. Kahdella leirillä on kummallakin oma palvelurakenteensa. Eroavatko näiden tavat toisistaan ryhmätasolla? 40. C6. Luetaanko eri leirien ryhmissä eri kirjallisuutta tai tekstejä? 41. C7. Toimivatko ryhmien asiapalaverit yhtenevästi eri leireissä? 42. C8. Ärsyttävätkö jotkin jakautumiseen liittyvät seikat? 42. C9. Saavuttaako AA riittävää kunnioitusta ulkopuolisilta tahoilta Suomessa ja haittaako jakautuminen tätä? 43. C10. Näetkö yhdistymisen mahdolliseksi ja millä aikavälillä? 44. C11. Tunnetko käynnissä olevia prosesseja yhdentymisen aikaansaamiseksi? 46. C12. Toimitaanko kummassakin leirissä yhdentymisen aikaansaamiseksi? 47. C13. Mikä olisi hyvä tapa edistää yhdentymistä? 47. C14. Mitä esteitä näet yhdentymisen tiellä? 49. C15. Mitkä keinot voisivat edistää yhdentymistä? 50. C16. Tunnetko syitä, jotka johtivat jakautumiseen? 51. C17. Tarvitaanko eron syiden selvittämistä yhdentymisen edistämisessä? 52. C18. Tunnetko kahtia jakautuneen AA:n kummankin leirin palvelurakennemallin? 53. C19. Mitkä ovat olennaisimmat eroavuudet ja toisaalta yhtäläisyydet kahden leirin välillä? 53. C20. Kenen ääni kuuluu nimettömien ja kenen anonyymien järjestelmässä ja kenen ääni tulisi kuulua? Onko päätöksenteko demokraattista molemmissa järjestelmissä? 54. C21. Mitä hyviä ja huonoja puolia voit mainita suomalaisten AA-palvelurakenteiden toisaalta ( nimettömät ) ja toisaalta ( anonyymit) puolesta? 56. C22. Voisiko löytyä joku kolmas malli, jossa olisi yhdistetty hyviä puolia kummastakin rakenteesta? Mitkä seikat tulisi muuttaa, jotta järjestelmistä tulisi yhdenmukaiset? 57. C23. Tiedätkö mikä on kansainvälisesti tavallinen toimintamalli? 58. C24. Onko pienessä ja suuressa maassa tarpeellista pyrkiä samanlaiseen rakenteeseen. 59. C25. Onko yhtenäisyys tärkeämpää kuin yhdistyminen? 60. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 62.

7 5 LÄHTÖKOHTIA Tällä kyselyllä on ollut tarkoitus selvittää, mitä suomalaiset AA-laiset miettivät omassa mielessään siitä liikkeestä ja järjestelmästä, joka on tarjonnut heille mahdollisuuden vapautua juomakierteestä ja elää tervettä elämää täysivaltaisena yhteiskunnan jäsenenä. Lähtökohtaisesti ajatus siitä, että kukaan, joka on pelastunut AA:n avulla, voisi ajatella sen toiminnasta jotakin negatiivista, tuntuu mahdottomalta. Kaikki AA-laiset ovat pohjattoman kiitollisia tätä järjestelmää kohtaan ajatellaan. Hyvää tuovakin järjestelmä saattaa silti sisältää heikkouksia. Yleensä asioita on aina varaa parantaa. Sitä paitsi kaikki AA:han löytäneet eivät saa sieltä lopullista apua. Itse asiassa vain pieni vähemmistö AA:han löytäneistäkin saavuttaa pysyvän raittiuden. AA on kuitenkin monen sen piiriin päässeen mielestä erittäin hyvä ja toimiva ratkaisu. Heidän mielestään on tärkeätä kertoa AA:n olemassaolosta ja toipumismahdollisuudesta niille, joilla sitä tietoa ei vielä ole (sanomansaatto ). Tämä tehtävä ei ole suinkaan helppo, kuten monet AA-laiset tietävät. AA:n toiminta voidaan järjestää monella tavalla. AA:n historia ja kirjoitukset perinteiden kehittymisestä nykyiseen muotoonsa kertovat tästä. AA:ssa vallitsee luultavasti suuri yksimielisyys siitä, että nykymuodossaan AA on järjestäytynyt ja järjestänyt toimintansa niin onnistuneella tavalla, ettei minkäänlaisia muutoksia tarvita. Osa on varmasti sitä mieltä, että kaikki muutokset ovat vaaraksi ja hyväksi havaittu toipumistapa on syytä säilyttää niin vakiona kuin mahdollista. Vaikka asiat luultavasti ovatkin melko hyvällä mallilla, ei silti pitäisi olla estettä selvittää AA-laisten yleisiä tuntemuksia ja suhtautumista AA:n eri puoliin. Kokenut ryhmissä kävijä tietää, että AA:ssa vallitsee monista asioista yhtä monta mielipidettä kuin siellä on jäseniä. Tapana on, ettei suunvuoroja suuremmin kommentoida ja kaikkea suvaitaan. Itse asiassa kyselyä voi joku väittää tarpeettomaksi sen vuoksi, että mielipiteet tulevat joka tapauksessa esiin kokouksissa esitetyissä suunvuoroissa. Totta toinen puoli, mutta on todennäköistä, että normi-aa-laiselle jää aina omaan mieleen jotain sellaista, mitä ei tule kerrottua ryhmissä. Näiden tuntemusten esille saamiseen on hyvä silloin tällöin tarjota kanava. Tähän tarpeeseen tämä kysely pyrkii vastaamaan. Eikä tämän kyselyn tarvitse jäädä ainoaksi, vaan kyselyjä voi toimittaa aika ajoin; mieluiten niin, että kyselyn toimittaja vaihtuu. Silloin AA:n toiminnan koko kirjo tulee määräajoin arvioiduksi. Eikä selvitystarve rajoitu tähän. Suomessa on vallalla maailmanlaajuiseen AA:han nähden poikkeuksellinen tilanne. Suomessa toimii rinnakkain kaksi AA-ryhmittymää. Kyselyn keskeisin osa kohdistuu tähän ilmiöön. Suomessa vallitseva AA:n hajaannus on seikka, joka jakaa monen AAlaisen näkemyksiä. AA on Suomessa toisin kuin useimmissa muissa maissa vuodesta 1997 lähtien jakaantunut kahteen ryhmittymään ( leiriin ), jotka tunnetaan nimellä Nimettömät Alkoholistit ja Anonyymit Alkoholistit. Ryhmittyvät eroavat toisistaan palvelurakenteiltaan. Molemmat tahot tunnustavat USA:ssa 1935 syntyneen AA-liikkeen kansainvälisesti tunnetut toipumisohjelman ja perinteet Kaksitoista askelta ja AA:n kaksitoista perinnettä omikseen, minkä lisäksi molemmat tunnustavat vielä 12 käsitettä sekä kolme perintöä. Kumpikin taho toimii siten, että jäsenet kokoontuvat paikallisesti ryhmissä yleensä viikottain tai useammin. Molemmat tahot toimivat olennaisesti samoilla periaatteilla, mutta silti leirien välillä vallitsee voimakas jännittyneisyys, eikä yhteistoiminnasta voida varsinaisesti puhua.

8 6 Eroavuudet kiteytyvät ryhmittymien vuositasolla pidettävien valtakunnallisten kokousten menettelytapoihin. Demokratia on vallitsevana molemmissa järjestelmissä, mutta hieman toisistaan poikkeavalla tavalla. Vain vähän ryhmätason toimintaan vaikuttavana eroavuudet koskettavat eniten sellaisia jäseniä, jotka ovat mukana AA:n valtakunnallisessa työssä. Hajaannus on saanut huomattavat mittasuhteet. Kumpikin leiri näyttää pitävän omaa parempana, ellei ainoana oikeana järjestelmänä. Nimettömät Alkoholistit ryhmittymän valtakunnallisen toiminnan vastuun kantavat Suomen AA-Palvelun ja Suomen AA-Kustannuksen vuosikokoukset. Näissä äänioikeus on AA-ryhmien edustajilla. Tässä Nimettömien omaksumassa suoran demokratian mallissa ryhmien on katsottu olevan tasavertaisessa asemassa. Ryhmien suuresta lukumäärästä johtuen vuosikokoukset muodostuvat suuriksi. Anonyymit Alkoholistit ryhmittymän valtakunnallisesta toiminnasta vastaa Palveluvaltuuston vuosikokous, johon aluekokoukset valitsevat edustajansa. Palveluvaltuusto valitsee Palveluneuvoston jäsenet. Tässä Anonyymien omaksumassa edustuksellisen demokratian mallissa ryhmillä ei ole suoraa äänioikeutta. Valitut edustajat käyttävät itsenäisesti päätäntävaltaa valtuustokokouksessa, eikä edustaja ole sidottu taustaryhmänsä tai aluekokouksen mielipiteeseen. Edustajien lukumäärän ollessa kokolailla vakio, kokousten laajuus on aina ennakkoon tiedossa. Vuoden 1997 vuosikokoukseen mennessä AA oli toiminut Suomessa lähinnä Nimettömien mallin mukaisesti. Ks. esim Anna Leppo, Ruohonjuuridemokratiaa järjestäytyneessä organisaatiossa, 2004 s.6. Nimettömien Alkoholistien palvelurakenne syntyi 1960-luvun alussa AA:n omavaraisuutta koskeneen repivän kiistan tuloksena. Tuolloin harkittiin myös pohjoisamerikkalaista edustuksellisen demokratian valtuustomallia, mutta katsottiin että Suomen vähäväkiseen AA:han sopii yksinkertaisempi suoran demokratian järjestelmä, jossa jokainen AA-ryhmä voi lähettää äänivaltaisen edustajan AA:n kansallisten elinten vuosikokouksiin. Omavaraisuuden turvaamiseksi kustannustoimintaan liittyvä liiketoiminta haluttiin erottaa omaksi alueekseen ja perustettiin kaksi kansallista palveluelintä: tiedotuksesta, laitostoiminnasta (AA-toiminta sairaaloissa, vankiloissa jne.) ja kansainvälisistä yhteyksistä vastaava Suomen AA-Palvelu ja kustannustoiminnasta ja taloudenpidosta vastaava rekisteröity yhdistys, AA-Kustannus ry. Vuoden 1997 kokouksessa oli tarkoitus käsitellä siirtyminen Anonyymien nykyisin käyttämään edustukselliseen valtuustomalliin ja kokousta oli edeltä käsin valmisteltu tähän suuntaan. Kokouksen kulku oli kuitenkin dramaattinen, eikä siinä noudatettu kaikkia demokratian sääntöjä parhaimmalla mahdollisella tavalla. On vaikea sanoa olisiko uudistus toteutunut, jos demokratian edellyttämiä menettelytapoja olisi noudatettu pilkulleen. Siirtymisajatus kuitenkin torjuttiin. Joukko uudistushanketta ajavia AA-laisia poistui kokouksesta ja perusti myöhemmin oman valtuustomallia alusta saakka noudattavan ryhmittymänsä, joka myöhemmin hyväksyi nimekseen Anonyymit Alkoholistit. Leppo, s.6. Anonyymien Alkoholistien vuonna 1998 perustettu palvelurakenne perustuu pohjoisamerikkalaiseen valtuustomalliin. Anonyymien palvelurakenteessa päätöksenteon keskiössä on palveluvaltuuston vuosikokous. Kuten edellä ilmenee, ei edustuksellisen demokratian malli ollut AA:n vuosikokouksessa esillä ensimmäistä kertaa vuoden 1997 kokouksessa. Edustuksellinen palvelurakennemalli oli ollut harkinnassa jo vuonna 1960, mutta tuolloin AA:ssa Suomessa oli vähän jäseniä ja suoran demokratian malli haluttiin omaksua. Vuoteen 1997 mennessä jäsenmäärät olivat kasvaneet ja vuosikokoukset olivat käyneet suuriksi. Edustuksellisuus haluttiin tuoda uudelleen harkittavaksi. Ero vuoden 1960 tapahtumiin oli siinä, että 1960 vuosikokouksen jälkeen jatkettiin yhtenä valtakunnallisena ryhmittymänä, kun taas 1997 joukot jakaantuivat kahteen toisistaan erilliseen ryhmittymään.

9 7 Vuoden 1997 jälkeen Suomessa on toiminut kaksi AA-laista ryhmittymää, keskenään enemmän tai vähemmän riitaisissa tunnelmissa. Onko tämä ongelma? Aiheutuuko tästä haittaa? Onko jopa parempi, että malleja on useampi kuin yksi? Eikö voisi ajatella, että silloin tavoitteet toteutuvat jopa helpommin. Yhteen malliin mahdollisesti sisältyvät heikkoudet eivät pääse estämään tärkeää toimintatapaa tai perinnettä toteutumasta, jos vailla vastaavia heikkouksia oleva toinen malli antaa ratkaisun. AA:ssa tunnustetaan ns. kolme perintöä: 1. Toipuminen, 2. Yhtenäisyys ja 3. Palvelu. Yhtenäisyys on korkeassa asemassa, kun se on otettu yhdeksi kolmesta perinnöstä. AA:n ensimmäinen perinne edellyttää myös yhtenäisyyttä : Yhteisen menestyksemme tulisi olla ensi sijalla; henkilökohtainen toipuminen riippuu AA:n yhtenäisyydestä (KAKSITOIS- TA ASKELTA JA KAKSITOISTA PERINNETTÄ, s ; 10. painos; Gummerus Jyväskylä). Kahteen leiriin jakautumisen voisi ajatella sotivan erityisesti toista perintöä ja ensimmäistä perinnettä vastaan. Mutta mitä yhtenäisyydellä AA:ssa tarkoitetaan? Kaikki AA-ryhmät ovat itsenäisiä; (Neljäs perinne: Jokaisen ryhmän tulisi olla itsenäinen, paitsi toisia ryhmiä tai koko AA:ta koskevissa asioissa ). Yhtenäisyyden perintö ei ole estänyt ryhmien vapautta ja itsenäisyyttä. Miksi siis kahden valtakunnallisesti erillään toimivan järjestelmän voisi katsoa olevan vastoin toista perintöä? Ja mitä tässä suhteessa merkitsee neljännen perinteen kohta koko AA:ta koskevissa asioissa? Erimielisyyksiä ryhmittymien välillä on joka tapauksessa havaittu esiintyvän ja yhteistyössä on vähintään kehittämisen varaa. Miten suuria erimielisyydet ja yhteistoiminnan puutteet todellisuudessa ovat? Voidaankin kysyä, edellyttääkö AA:n toinen perintö ryhmittymiltä vähintään kykyä toimia yhteistyössä? Ensimmäinen perinne näyttäisi sitä ainakin suosittelevan. Virallisesti Nimettömät eivät pääasiassa ollenkaan tunnusta Anonyymejä (eikä oikeastaan hajaannustakaan), ja katsovat, ettei laittomasti toimivia ryhmiä (Anonyymit) voida sisällyttää esimerkiksi ryhmäluetteloihin eikä näiden asioita voida käsitellä Nimettömien suomalaisissa lehtisissä tms. aikakausjulkaisuissa. Kummallakin ryhmittymällä onkin omat kuukausijulkaisunsa ja ryhmäluettelot. Kansainvälisen AA-kirjallisuuden julkaisuoikeudet Suomessa on Nimettömien palveluranteeseen kuuluvalla Suomen AA- Kustannus r.y.:llä. Sen julkaisemaa kirjallisuutta luetaan ja käytetään kuitenkin myös Anonyymien ryhmäkokouksissa ja muussa toiminnassa, eikä tätä oikeutta ole asetettu kyseenalaiseksi. Valtakunnan tason toimintaan osallistuvat AA-laiset, joita erimielisyydet lähimmin koskettavat, ovat tahoillaan omissa ryhmissään usein kaikkein vaikutusvaltaisimpia jäseniä. Heidän tunteella ladatut joskus jopa pateettiset puheenvuorot siirtyvät helposti ryhmän kokemattomampiin jäseniin. AA:n perinteiden mukaan AA:n tärkein toiminta on sanomansaatto vielä kärsivälle alkoholistille (Viides perinne: Jokaisella ryhmällä on vain yksi päätarkoitus viedä sanomansa vielä kärsiville alkoholisteille. Tämä tehtävä tuntuu olevan kovin kaukana hajaannusasiasta. Silti hajaannuksella saattaa olla vaikutuksensa tähän perustavoitteeseen ja päätarkoituksen toteutumiseen. Perinnöt, perinteet ja käsitteet sekä muut toimintaperiaatteet ovat ohjenuoria vastausten etsinnässä. Varmoja vastauksia kaikkiin kysymyksiin ei nähdäkseni ole löydettävissä näistä ohjenuoristakaan. Tämä puoltaa selvityksen tarpeellisuutta. Jos hajaannuksesta halutaan eroon taikka siihen liittyviä ongelmia poistaa, tulee tämän tapahtua AA:n edellä mainittujen ohjenuorien mukaisesti. Perinnöt ja perinteet muodostavat kuitenkin laajan kokonaisuuden - käsitteistä ja muista toimintaperiaatteista puhumattakaan. Vain harva jos kukaan AA-lainen voi väittää tuntevansa ne läpikotaisin. Kysymykset on sen vuoksi hyvä ratkaista suuremman joukon valistuneiden mielipiteiden valossa. Samalla AA:n historialliset ohjenuorat tulevat parhaiten huomioon otetuiksi. Yksi AA-lainen

10 8 muistaa yhden ja toinen toisen ohjenuoran. Näin mielipiteet kokoamalla saadaan parhaiten AA:ta palvelevia tuloksia. Selvityksen laatija on itse AA:n jäsen. Tästä aiheutuu selvitykselle eräitä hyötyjä ja haittoja. Oma kokemus ja AA-tuntemus ovat auttaneet kohdentamaan kyselyä AA:n sisällä olettavasti tunnettuihin ongelmiin. Esille tulleet kysymykset ovat tulleet seuratuiksi riittävän läheltä, kokonaan eri perspektiivistä, kuin mitä olisi ollut mahdollista, jos kyselyn olisi toimittanut joku AA:n ulkopuolinen taho. Läheiset suhteet moniin kyselyyn vastanneisiin ovat toisaalta saattaneet rajoittaa objektiivisen kuvan muodostamista AA:n sisällä vallitsevista näkemyksistä. Asioita läheltä seuraavalle jotkin seikat näyttäytyvät monesti liian itsestään selviltä. AA:n jäsenenä ei voi olla riippumaton hajaannuksen ympärillä vellovista mielipiteistä eikä immuuni niiden vaikutuksille. Ryhmissä muodostuneet käsitykset ovat vuoroin innostamassa vuoroin haraamassa vastaan. Eräät seikat puoltavat kuitenkin laatijan sopivuutta tehtävään. Aihepiiri on ollut laatijalle ennen kyselyä varsin tuntematon. Tämän vuoksi kysely on voitu toteuttaa tehtävän alusta asti vailla suurempia ennakkoluuloja ja ennakkoasenteita. Lisäksi on mainittava, että laatija on jäsenenä yhtä aikaa kumpaankin ryhmittymään kuuluvassa ryhmässä. Tämä on myös puolueettomuutta lujittava seikka. Tällaisen kyselyn onnistuminen vaatii kykyä kyseenalaistaa pitkäänkin hyväksyttyjä toimintamalleja. Ulkopuoliselle tämä on varmasti helpompaa kuin liikkeessä mukana olevalle. Tätä yhteenvetoa onkin syytä tarkastella edellä mainitut objektiivisuutta rajoittavat tekijät huomioon ottaen. Tässä selvityksessä ei ole missään muodossa kysymys tieteellisestä selvityksestä, opinnäytetyöstä tai muusta vastaavasta. Enemmän kuin tarkasta analyysistä, selvityksessä on kysymys mielipiteiden keräämisestä ja niiden julkaisemisesta. Vastauksiin sisältyvät mielipiteet on lajiteltu ja tyyppitapaukset sekä erikoisuudet koetettu poimia esiin. Johtopäätöksiä on tehty vain varovaisesti ja silloinkin rajoituttu ainoastaan selvimpien ilmitulleiden faktojen esittelyyn. AA:n toiminta perustuu vapaaehtoiseen palveluun, millä periaatteella tämäkin kysely on toimitettu. Selvitys ei palvele tekijän henkilökohtaisia intressejä tai etuja enempää kuin, mitä vapaaehtoinen palvelu AA:n piirissä sellaisenaan tekijälleen voi parhaimmillaan tuottaa, eikä myöskään minkään muun yhteisön kuin korkeintaan vähäisessä mitassa AA:n omia tarkoitusperiä. Nämä tarkoitusperät toteutuvat sinänsä kaikessa AA:n sisäisessä palvelutoiminnassa ja ovat otaksuttavasti useimpien vakavasti AA:n piirissä omasta halustaan olevien tiedossa. Kyselyyn vastanneet henkilöt ovat valikoituneet monilta osin sattumanvaraisella tavalla. Tämä poikkeaa siitä, miten tasapuolinen otos perinteisesti tutkimuksessa varmistetaan. Kaikista edellä mainituista tunnustetuista, tunnistettavista ja piilevistäkin rajoitteista huolimatta on kyselyssä pyritty muutoin toimimaan mahdollisimman puolueettomasti. Luonnollinen lähtökohta on ollut, että kysely suunnataan mahdollisimman tasapuolisesti kummankin ryhmittymän jäsenille. Nimettömät näyttävät olleen vastaamisessaan jonkin verran passiivisempia kuin Anonyymit. Vastauksia on saatu enemmän Anonyymeiltä, mutta vastaajan tunnustama ryhmittymä ei ole aina tullut vastauksesta esiin. Joukossa on vastauksia, joiden antajan tunnustama ryhmittämä ei ole tiedossa senkään vuoksi, että vastaaja ei halua lukeutua kumpaankaan leiriin. Kysymykset on pyritty laatimaan niin yleiseen muotoon, etteivät ne ohjaisi vastaajaa tiettyyn mielipiteeseen. Johdattelusta vapaa kysely edellyttää yleensä useampia kysymyksiä. Kysely muodostuikin lopulta melko laajaksi ja vastaajalle työlääksi, varsinkin vailla tietoteknisiä helpotuksia toteutettuna.

11 9 Kysely on suunnattu pelkästään AA:n jäsenille. AA-laisten voidaan olettaa olevan kiinnostuneita harrastuneisuuteensa liittyvistä kysymyksistä. Vastauksia saatiinkin hieman yli kolmekymmentä. Lisäksi pari AA-laista kertoi melko laajasti, miksi ei katso aiheelliseksi vastata. Myös nämä kieltäytymisperusteet sisälsivät mielenkiintoisia näkemyksiä aihepiiristä. Reilua kolmeakymmentä vastausta voitaneen pitää selvityksen tavoitteiden kannalta riittävänä. Vastaajien epätasainen jakautuminen valtakunnallisesti olisi tosin puoltanut vastausten tuplamäärää. Vastaukset saapuivat pelkästään eteläisestä Suomesta. Varsinaista kampanjaa ei Pohjois-Suomeen edes osoitettu. Levinneisyyttä pyrittiin parantamaan kertomalla vastaajille, että jokainen voi jakaa kyselyä eteenpäin. Eräisiin kysymyksiin näytti tulevan huomattavan samanlaisia vastauksia. Tällaiset kysymykset olisi voinut kenties jättää kyselystä kokonaan pois. Toisaalta hyvänä voitaneen pitää sitäkin, että tietoa saadaan siitäkin, missä määrin AA-laiset ovat samanmielisiä. Kysely osoittaa, että samanmielisyyden olettaminen jossakin kysymyksessä voi johtaa virhepäätelmään. Määrättyjen kysymysten kohdalla esiintyi kuitenkin huomattavan paljon erilaisia näkemyksiä, mikä kertonee näiden kysymysten hedelmällisyydestä. Toisen osapuolen loukkaamista näyttää esiintyvän vielä saaduissa vastauksissakin. Myös eräät jopa tässä kyselyssäkin siteeratut mielipiteet osoittavat vastapuolen kunnioituksen puutetta. Olisi ollut yhtenäisyyden edistämisen kannalta perusteltua jättää kiivaimmat ja toista osapuolta loukkaavat lausumat siteeraamatta. Tämän kyselyn tarkoitus ei kuitenkaan ole tukea sen enempää kumpaakaan leiriä, minkä vuoksi loukkaavien lausumien karsiminen olisi saattanut vaarantaa kyselyn puolueettomuutta. Kyselyn tarkoitus on myös tarjota kanava lausua sellaisiakin mielipiteitä, mitä ei ehkä tulisi esitettyä normaalissa palaverissa. Tässä lähtökohtana on, että vastaajan pitää voida päästää höyryjä ulos, kuten sanotaan. Kysely toimisi itseään vastaan, jos räikeimmät lausumat poistettaisiin. Loukkaavimmat lausumat tulisi kunkin lukijan mahdollisuuksien mukaan sietää ja pyrkiä vastaanottamaan ne suopeasti ja tunnekuohua välttäen. Samaa on sanottava yleensäkin vahvasti oman leirin kantaa tukevista mielipiteistä. Kysely tulisi nähdä tosiasioiden ja vellovien tunteidenkin kartoituksena ja sellaisena rakentavan yhteistyön pohjana. AA:ta koskevia ulkopuolisten tekemiä tieteellisiä tutkimuksia on useita pelkästään Suomessa. Lähimmin tätä kyselyä aihepiiriltään koskettavana voidaan mainita esim. Anna Leppo, Ruohonjuuridemokratiaa järjestäytyneessä organisaatiossa. Suora ja edustuksellinen demokratia suomalaisessa AA-liikkeessä. (Sober Solutions Pirate Publishing 2004). Siinä missä sosiaaliset liikkeet tavoitellessaan muutosta, yleensä tuppaavat hajoamaan, Organisaatiomuodoltaan uusien sosiaalisten liikkeiden edelläkävijänä nähty AAliike on kuitenkin säilyttänyt ei-byrokraattisen ja epähierarkkisen rakenteensa yli 60 vuotta eikä sitä ole juuri missään kohdannut järjestöllinen tai ideologinen hajaannus. Aihepiiriä koskettavista kirjoituksista ks. esim. mainitun tutkimuksen kirjallisuusluettelo. Ks. myös esim. Mäkelä Klaus 1998: Alcoholics Anonymous in Finland. Teoksessa Eisenbach-Stangl Irmgard & Rosenqvist Pia (toim.) Diversity and Unity. Studies of Alcoholics Anonymous in Eight Societies, NAD publication no. 33, Helsinki.

12 10 KYSELY Tähän kyselyyn vastanneet ovat käyttäneet milloin lyhempää, milloin pidempää vastaustekniikkaa. Lyhemmät vastaukset on jäljempänä usein koottu omaksi ryhmäkseen ja pidemmät vastaukset esitelty omana kappaleenaan. Näin on menetelty puhtaasti tilansäästösyistä, lyhyitä vastauksia ei ole luokiteltu vähempiarvoisiksi. Lyhyissä vastauksissa tuli monin paikoin yhteneviä vastauksia, joiden lukumäärä on kerrottu, milloin tämä on katsottu tarpeelliseksi. A. JOHDANTO A1. Mitkä ovat AA:n tavoitteet omasta mielestäsi? Tähän ensimmäiseen kysymykseen saadut vastaukset olivat useimmat hyvin samantyyppisiä. Lyhimmillään vain: Raittius. Tyypillisiä vastauksia: Toipuminen alkoholismista ja sanomansaatto vielä kärsiville ; auttaa alkoholisteja raitistumaan ja säilyttämään raittius ; vain alkoholismiin sairastuneitten selviämisen alkoholittomaan elämään ; AA:n tavoitteena on tarjota raitis, hengellinen vaihtoehto kaikille maailman alkoholisteille AA:laisten periaatteiden mukaisesti ; Tukea ihmisten raittiutta ja pyrkimistä raittiiseen elämäntapaan ; Sanomansaatto sekä hengellisen toipumisen ja kehittymisen ylläpito sitä haluaville ; Sanomansaatto vielä kärsiville alkoholisteille ; Auttaa uutta tulokasta saavuttamaan raittius ; tukea alkoholisti raitistumisessa ja luoda uusi elämä. Hieman omaperäisempiä vastauksia: Tietysti sanomansaattaminen kärsiville alkoholisteille. Tavoite on myös kehittää yhteisön tehokkuutta sen toteuttamiseksi ; Joudun kuvittelemaan, sillä AA:n päämääriä ei ole kirjattu kuin Preambleen eli AA:n määritelmään ja paljolti siitä johdettuihin 12 perinteeseen. Eipä niitä juuri toisin voi ilmaistakaan, mutta AA:n ainoan päätarkoituksen (5. perinne) ja oman ymmärrykseni tasolla tavoitteet ovat: - tarjota niin yksilötasolla kuin laajemmaltikin alkoholiongelmaan ratkaisu, joka mahdollistaa pelkkää raittiutta paljon laajemman ja nautittavamman elämänmuutoksen. antaa toipuneille alkoholiongelmaisille mahdollisuus palvella ympäristöään, toteuttaa itseään vailla riippuvaisuuksien vaikutusta elämänhallintaansa ja kokea elämässään sellainen kuulumisen tunne, mielekkyys ja tarkoitus, josta vielä juovalla alkoholistilla ei ole aavistustakaan. nämä ovat paljon elämää suurempia asioita, joiden kirkastamiseksi tulisi tehdä työtä. AA:n piirissä käytetään valtavasti aikaa näiden hienojen perusasioiden hämärtämiseen.

13 11 Valtaosalla vastaajista näyttää AA:n tavoitteet olevan hyvin selviä: ne liittyvät raitistumiseen, raittiina pysymiseen ja sanomansaattoon. Tästä peruskysymyksestäkin löytyy monta ilmaisutapaa ja mielenkiintoista on, että tavoitteista esiintyy myös erilaisia käsityksiä. A2. Toteutuvatko tavoitteet ja miksi? Tähän kysymykseen saaduista vastauksista useat olivat omaperäisiä: Ei oikein hyvin, Suomessa ei osata puhua ongelmista oikeilla nimillä, vrt. USA ; toteutuvat ainakin Helsingissä vireän ja toimivan ryhmäverkoston takia ; Turun alueella olemme varsinkin viime aikoina panostaneet tiedottamiseen ja tulokkaan vastaanottamiseen. Käymme katkaisuhoitoasemalla ja muissa hoitolaitoksissa. Jaamme AA-materiaalia (käyntikorit yms.) ; monien kohdalla toteutuvat kaikki eivät raitistu, toisaalta kovin monet eivät saa AA:n sanomaa, tiedotustoiminnassa olisi kehittämistä ; minulla on vastuu tavoite toteutuu, jos muistan vastuuni ; Koska jossain vaiheessa yhteisön omatunto herää ja huomataan että se mitä olemme niin sinnikkäästi puolustaneet olemmekin itse asiassa turmelleet. On ehkä ensimmäisen kerran todella luotava luottamuksen henki palvelijoitamme kohtaan. Moni jo vuosia AA:ssa ollut jäsen on vieroksunut palvelutehtäviä vain siksi että palvelu sana mielletään riitaisuudeksi. Anonyymit Alkoholistit ovat tällä tiellä jo osoittaneet toimivuutensa vähäisistä resursseista huolimatta ; Eivät toteudu. Suomessa on alkoholistia ja AA:ssa lienee raittiina vain muutama tuhat. Melko monet saavat kyllä AA:n sanoman, mutta pysyvän raittiuden saavuttaminen jää monen kohdalla toteutumatta. Varsinkaan nuoria alkoholisteja, jotka usein ovat myös sekakäyttäjiä, sanoma ei tavoita eikä toipumisohjelmamme kiinnosta. Suurin syy on AA:n ajasta jälkeenjääneisyys eli vanhoillisuus; maailma ei ole sama kuin 1940-luvun Amerikassa. Olemme jysähtäneet paikallemme. AA:n sinänsä hyvä raittiuden sanoma ei saavuta nykyihmistä ja sen vanhoilliset tekstit ja tekstien monimutkaisuus estävät raittiuden halun syntymistä. Tähän tietysti vastataan olimme valmiit mihin tahansa jne., mutta kyllä järkeäkin saisi käyttää; ei AA:n tulisi olla mikään vanhoihin kaavoihin, muuttumattomuuteen kätkeytyvä uskonto. Kahdentoista askeleen ohjelman perusperiaatteet eivät nykyisellään erotu vanhoillisten tekstien, epäselvien perinteiden ja käsitteiden viidakosta.hyvä näyttö muuttumattomuuden seurauksista on nykyinen hajaannus, mikä osaltaan heikentää kahdentoista askeleen työn tuloksia ja heikentää AA:n julkista kuvaa ja houkuttavuutta Joitakin tyyppivastauksia: toteutuu, mikäli halu noudattaa ohjelmaa ; Yleisesti ottaen kyllä, mutta AA:n hajaannus voi joskus vaikeuttaa ; Toteutuvat osittain, voisi olla paremminkin, jos AA olisi yhtenäisempi ; Tavoitteet toteutuvat niiden alkoholistien kohdalla jotka antautuvat toipumisohjelman vietäviksi ; Tavoitteet toteutuvat jos yksittäiset AA:laiset ottavat koko ohjelman omakseen ja saattavat ohjelman ensin kotiryhmälleen ja kantavat vastuuta muustakin kuin omasta viihtymisestään AA:ssa ;

14 12 toteutuu ohjelmamme avulla ; erinomaisesti, paitsi niissä maissa, kuten Suomessa, joissa vain osaa AA:n perinnöistä käytetään ; Kyllä melko hyvin, sanoman viejiä riittää ; käsittääkseni AA-ryhmät toimivat näiden tavoitteiden suuntaan, samoin jäsenet ; Tavoitteet toteutuvat osittain. Toteutuminen riippuu kunkin maan AA-toiminnasta, aktiivisuudesta ja yhtenäisyydestä. Tuskin koskaan saavutetaan tavoitetta täysin ; Toteutuvat inhimillisen mahdollisesti. Aika monessa vastauksessa tulee esiin joku ongelma AA:n tavoitteiden toteutumisessa. A3. Kuvaa lyhyesti oman kokemuksesi perusteella AA:n toimintaa. Mikä on olennaisinta? Kysymyksessä pyydetään lyhyttä kuvausta. Niitäkin saatiin. Hyvin monet katsoivat tällä kohtaa viisaammaksi vastata laveasti. Tilanpuutteen vuoksi vain muutama on tässä siteerattuna. Lyhyet vastaukset: ryhmä ; oma toipuminen, samalla kun saattaa olla toisille avuksi, kaverihenki ryhmissä ; Alkuun pääsin aa-ystävien tuella ja kokemuksien avulla jatkossa tuli apuun myös ohjelma tekemisineen ; Ryhmissä käynti ja oppiminen tuntemaan itsensä ; itselleni on ryhmien toiminta toimiminen perinteitä noudattaen ; Joka päivä ryhmiä ja aina ; Ryhmätoiminta ; Kokemusten jako ; toiminta toisten alkoholistien parissa ; Aktiivinen osallistuminen ryhmän toimintaan ; palaverit, niiden yhteishenki ja uudempien mukanaolijoiden vastaanotto porukkaan ; kyetä puhumaan mieltään painavista asioista ; Käynti kotiryhmässä säännöllisesti, palvelu ja toisten auttaminen. Muutama pidempi: olennaista on ohjelman omaksuminen ja raitistuminen pidän tärkeänä ryhmien ulkopuolella tapahtuvaa oheistoimintaa: valtakunnalliset päivät, yhteiset matkat, henkilökohtaiset kontaktit ; Ryhmät ovat olennaisin osa, AA:n pienin yksikkö. Jos ryhmät eivät toimi tai niitä ei ole, yksittäisten raittiiden alkoholistien ponnistelutkin menevät hukkaan. Ohjelman hengellisyys kulminoituu kaverin auttamiseen. Ilman hengellisyyttä ei ole ryhmiä eikä kukaan ota vastuuta. Epäitsekäs auttaminen on juovalle holistille vierasta ; Kokemukseni perusteella ryhmät kokoontuvat normaaleihin AA-kokouksiinsa suunnitelmiensa mukaisesti. Kokouksia on paljon ja niihin on helppo mennä. Tämä on myönteistä ja se on olennaista AA-toiminnassa. Vaikuttaa siltä, että yhteistoiminta ryhmien sisällä tuottaa välillä vaikeuksia. Ryhmillä on ongelmia löytää itselleen palvelijoita yksinkertaisimpiinkin palvelutehtäviin. Jo ryhmätasolla alkaa syntyä hankaluuksia yhteisen menestyksen saavuttamisessa. Syy on puuttuva ryhmien itsetutkistelu ja ryhmäomatunnon etsintä asioita käsiteltäessä sekä yksittäisten jäsenten itsekeskeisyys ja mukavuudenhalu. Kun tulee kyse palvelutehtävistä ryhmien ulkopuolella (sanomansaatto, aluetoiminta, valtakunnallinen toiminta) vaikeudet kasvavat. Ryhmillä on vaikeuksia löytää yhteisymmärrys vastuun ottamisessa sanomansaattotehtävistä. Nämä tehtävät jäävät usein hyvin harvojen jäsenten harteille ja monet tekevät näitä tehtäviä omissa nimissään ei ryhmän nimissä. Jos tehtäviä hoidetaan ryhmän nimissä, useasti vain harvat jä-

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Muistio Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Keskustelutilaisuus 14.2.2016 klo 13.00 16.30 Paikka: Viitaniementie 2, 40720 Jyväskylä Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys piti vuoden 2016 ensimmäisen keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Muistio Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Keskustelutilaisuus 5.9.2015 klo 13-16 Paikka: Oikokatu 2, 45100 Kouvola AA:n yhtenäisyys keskusteluryhmä piti vuoden 2015 toisen keskustelutilaisuuden Kouvolassa

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Ryhmämallitusohje 2016

Ryhmämallitusohje 2016 LUONTAISET TAIPUMUKSET Ryhmämallitusohje 2016 Kalevi Sipinen RYHMÄMALLITUSOHJEITA: VAIHE 1 Mallittamalla otetaan tietoiseen käyttöön olemassa olevia taitoja/mestaruutta LUONTAISET TAIPUMUKSET RYHMÄMALLITUS:

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

31.5.2013. Arkkitehtien tasa-arvosuunnitelma

31.5.2013. Arkkitehtien tasa-arvosuunnitelma 31.5.2013 Arkkitehtien tasa-arvosuunnitelma 01 Johdanto miksi tasa-arvosuunnitelma? Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Yhdenvertaisuus on perusoikeus

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit.

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit. Urheus Olet rohkea henkilö, joka ei peräänny uhkien, haasteiden, vaikeuksien tai kivun edessä. Puhut sen puolesta, mikä on oikein, vaikka kohtaisit vastustusta. Toimit vakaumuksesi mukaan. 1 Sinnikkyys

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia

Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia 1 Johtaminen vapaaehtoisjärjestössä Lions toiminta-ajatus: Lionsit palvelevat yhdessä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt Allan Kardecin opin ystävät ry

Yhdistyksen säännöt Allan Kardecin opin ystävät ry Yhdistyksen säännöt Allan Kardecin opin ystävät ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Allan Kardecin opin ystävät ry, ja sen kotipaikka on Hollola. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1 Syksy 2005, laskari 1 Sisältö Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Raportin laatiminen Tehtävä Kirjaa ylös: mitä tarvekartoituksen menetelmiä tunnet? Mitä hyötyjä tai haasteita tiedät niihin

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö

Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä. Elisa Männistö Kansainvälisyys kotona ja kaukana - kansainvälistymisen mahdollisuuksia nuorisotyössä Elisa Männistö 14.2.2016 Taustaa Nuorisolaki: 1 Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Työkohteen riitakysymykset ja niiden selvittely

Työkohteen riitakysymykset ja niiden selvittely Työkohteen riitakysymykset ja niiden selvittely Reijo Eskola tekniikan lisensiaatti Reijo Eskola 1 Riitoja aiheuttaa Sopimus puutteellinen Suunnitelmissa epäkohtia/ovat puutteellisia Lisä ja muutostöitä

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN?

Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Asiakkaan kohtaaminen, dialogisuus, arvot ja etiikka 20.1.11 kimmo.karkia@phnet.fi MISTÄ HYVÄ KESKUSTELUILMAPIIRI TEHDÄÄN? Mikäauttaa asiakastyössä Asiakas itse 40% Onnistunut vuorovaikutussuhde 30% Toivon

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

PERUSSUOMALAISTEN HELSINGIN VALTUUSTORYHMÄN SÄÄNNÖT

PERUSSUOMALAISTEN HELSINGIN VALTUUSTORYHMÄN SÄÄNNÖT PERUSSUOMALAISTEN HELSINGIN VALTUUSTORYHMÄN SÄÄNNÖT 1 Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmän muodostavat Helsingin kaupungissa kunnallisvaaleissa Perussuomalaiset rp:n ehdokaslistalta valitut tai

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi ASIAKASPALVELUSUORITUSTEN ANALYSOINTI Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi Seuraavan, alla olevan helpon työkalun avulla voit itse nopeasti arvioida myynnissä ja asiakaspalvelussa työskentelevien

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Jyrki J.J. Kasvi (toisinto vuonna 1997 tehdyistä kalvoista) Ekaa kertaa pappia kyydissä Mikä Espoo, missä Espoo Myyttien ja tosiasioiden erottaminen Miten

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: %

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: % Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot Postitse jäse1 Sähköpostin1 Savon Vasa1 Yhdistyksen i1 Kuulumalla W1 Postitse jäsenkirjeellä 11.8 % Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 1 % Savon

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015 Esikoulu- / kysely 2015 Tutkimuksen tuloksia käytetään parantamaan esikoulujen ja päiväperhekotien laatua Göteborgissa. Vastaa kysymyksiin omien, vanhempana tai huoltajana saamiesi kokemusten pohjalta.

Lisätiedot

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski Jäsenten aktivointi Piirikokous 12.10.2013 Jämsänkoski Kohdat 1 5 ovat johdanto aiheeseen Kohdat 6 17 ovat ryhmän 4 ajatuksia DGN Raili Töntsi Lahti-Laune 1 Jäsenmäärän muutos 2012 2013 RI:n ja SR:n tilastojen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN SELVITYS LIITTYEN SUOMEN SCHIPPERKEKERHO RY:N SYYSKOKOUKSEEN 11.11.2006 Kuten jo 8.12.2006 Suomen Schipperkekerho ry:n hallitukselle sekä yhdistyksen syyskokouksen 11.11.2006 puheenjohtajalle

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus

Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015. Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus Vapaaehtoistyö Suomessa 2010 ja 2015 Kansalaisareena ry (2015,2010) HelsinkiMissio (2015) Kirkkohallitus (2015) Taloustutkimus TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tämän tutkimuksen aineiston on kerännyt Taloustutkimus

Lisätiedot

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa?

No, miten voidaan yrittää varmistaa se, että saadaan aikaiseksi sopimus, joka toimii myös arjessa? Väestöliiton järjestämä seminaari 6.6.2008 Vertaistoiminnan kehittäjä, psykologi Virpi Lahtiharju: Miten lapsi voisi näkyä perheasioiden sovittelussa? Lapsi on sovittelussa mukana puheen ja mielikuvien

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot