Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014"

Transkriptio

1 Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Helsinki Marraskuu 2009

2 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Vuosien strategiset tavoitteet Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit Eviran toimenpiteet toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi Toiminnalliset linjaukset Vuosien tulostavoitteet Koko virastoa koskevat tavoitteet...7 a) Toiminnallinen tehokkuus sekä sen kehitys...7 b) Tuotokset sekä niiden kehitys...8 c) Laadunhallinta sekä sen kehitys...8 d) Henkisten voimavarojen hallinta sekä sen kehitys Keskeiset kehittämistavoitteet ja investointihankkeet Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet Toiminnan rahoitus...9 LIITTEET Liite 1(1) Tuloksellisuuden tunnusluvut Liite 1(2) Taloudelliset voimavarat Liite 1(3) Toiminnallinen jaottelu Liite 2 Elintarviketurvallisuusviraston tuottavuustoimenpiteet v

3

4 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Vuosien strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit Yleistä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) vuosille perustuu sen aiempien vuosien suunnitelmiin. Nyt valmistuneen suunnitelman perustana on TTS vuosille , jota täydennettiin ja tarkennettiin vuosi sitten. Luettavuuden helpottamiseksi Evira ottaa esiin aiempien vuosien suunnitelmien painoalueita, jotka edelleen ovat keskeisiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimintaympäristöön vaikuttavat edelleen kansallisten alueellistamistoimenpiteiden ohella myös valmisteilla olevat keskus-, alue- ja paikallishallinnossa (mm. sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston perustaminen ja työnjako muiden viranomaisten kesken, turvatekniikan keskuksen kehittäminen kemikaali- ja kuluttajaviranomaiseksi, kahden aluehallintoviranomaisen perustaminen, seutukunnalliset yksiköt) sekä laboratorio- ja tutkimuskentän rakenteessa ja työnjaossa tapahtuvat muutokset (mm. valtion laboratorioverkon kehittäminen, sektoritutkimuslaitosten yhteistyön kehittäminen, paikallisen laboratorioverkon muutokset, tieteellisen tutkimuksen yhteistyön tehostaminen). Myös verkottuminen ja erikoistuminen toimijoiden kesken jatkuvat. Valtion konsernitason linjaukset tulevat vaikuttamaan suunnittelukaudella niin henkilöstö-, talous- kuin tietohallintoonkin. Muutokset tulevat näkymään viraston jokaisen työntekijän arkipäivässä. Seuraava askel on entistä laajempi asiakkuus yhdistyneessä Palkeet-palvelukeskuksessa. Sen jälkeen Kiekutietojärjestelmähanke kehittää edelleen talous- ja henkilöstöhallintoa ja Valtion ITpalvelukeskus (VIP) luo perustaa tietohallinnossa. Toimintaympäristön muutoksessa ja valvontatyön tehostamisessa lisääntyy elintarvikeketjun kokonaisvaltainen tiedontarve. Tietojärjestelmät pyrkivät tukemaan elintarvikeketjun tiedontarvetta ja siitä johdettavia päätelmiä, jotka edesauttavat kustannustehokasta ja riskiperusteista toimintaa koko ketjussa. Esimerkkinä on elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman esiin nostamat kehittämiskohteet, kuten ensisaapumispaikka- ja sivutuoteasetuksen valvonta. Eläinten terveys ja hyvinvointi Märehtijöiden sinikielitaudin uhka on edelleen olemassa, vaikka riskinhallintatoimet lähialueillamme ovatkin olleet tehokkaita. Varautumista joudutaan kehittämään myös muiden sellaisten eläintautien varalta, joiden riski on lisääntynyt ilmaston lämpenemisen ja/tai kansainvälisen kaupan kasvun myötä. Myös salmonellan vastustamiseen joudutaan jatkossa kiinnittämään viime vuosia enemmän huomiota, koska sellaiset tuotantorakenteet ja tavat ovat yleistymässä, jot

5 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ka lisäävät tilojen välisiä ja tilansisäisiä eläinkontakteja. Myös ulkomaisen valkuaisrehun maahantuonti on salmonellariskiä lisäävä tekijä. EU:n eläintautistrategian (Mieluummin ennaltaehkäisy kuin hoito ) puitteissa käynnistetystä EU:n eläintautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta on luvattu virallinen ehdotus vuoden 2010 aikana. EU-hankkeen rinnalla suunnittelukauden aikana valmistunee myös maa- ja metsätalousministeriön johdolla tehtävä kansallisen eläintautilain kokonaisuudistus. Näiden säädöshankkeiden tarkempi sisältö on vielä avoin, mutta ne tulevat vaikuttamaan merkittävästi Eviran ja koko hallinnonalan toimintaan. Painopistettä tullaan siirtämään entistä enemmän kriisinhallinnasta tautien ennaltaehkäisyyn ja toimintamalleista sovitaan yhdessä elinkeinon ja muiden sidosryhmien kanssa. Suunnittelukaudella toimeenpannaan myös EY:n sivutuoteasetuksen kokonaisuudistus, johon liittyy erillinen nk. toimeenpanoasetus. Nämä säädökset tulevat vaikuttamaan ainakin laitosten hyväksymisiin ja valvontoihin, sisämarkkinakaupan vapautumiseen sekä toimijoiden tarkempaan rekisteröintiin. Eläinten hyvinvoinnin valvontaa ja ohjausta tullaan tehostamaan yhteistyössä koko tuotantoketjun kanssa. Vuonna 2009 toimintansa aloittaneella Eläinten hyvinvointikeskuksella (EHK) tulee olemaan merkittävä rooli tutkimustiedon siirtämisessä hallinnon käyttöön ja myös uusien tutkimustarpeiden tunnistamisessa ja esille nostamisessa. Vireillä on useita hankkeita tehokkaamman valvonnan tueksi. Lisäksi suunnittelukaudella toimeenpannaan broilereiden suojelua koskeva direktiivi, eläinten teurastusta ja lopetusta koskeva asetus sekä eläinten kuljetusta koskeva asetus. Uuden voimaan tulleen eläinlääkintähuoltolain tarkoituksena on turvata kuntien eläinlääkintäpalveluiden saatavuus ja laatu sekä yksityisten eläinlääkintäpalveluiden toimintaedellytykset ja valvonta. Laki edellyttää, että Evira laatii eläinlääkäripalveluja ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa koskevan valtakunnallisen ohjelman ja ohjaa ohjelmalla kuntia siinä, miten palvelut tulisi järjestää mm. seutuyhteistyön antamien mahdollisuuksien puitteissa. Kunnille osoitettujen resurssien myötä viranomaisvalvonnan eriyttäminen asiakaspalvelusta mahdollistaa aiempaa paremman erikoistumisen lakisääteisiin valvontatehtäviin. Lain voimaan tulon myötä myös aluehallinnon valvontatehtävien resurssit lisääntyvät 15 htv:llä, mikä antaa entistä paremmat mahdollisuudet järjestää valvontatehtävät aluehallintoviranomaisten ja kuntien välillä uuden lain edellyttämällä tavalla. Elintarviketurvallisuus Kansainvälisten ruokakriisien vuoksi koko ruokaketjun turvallisuus näyttää nousevan tulevaisuudessa entistä tärkeämmäksi aiheeksi niin kansainvälisesti kuin Suomessakin. Nopeiden kansainvälisten hälytysjärjestelmien kehittymisen ansiosta elintarvikekriisit tulevat yhä nopeammin tietoon. Elintarvikeketjujen ja jäljitettävyyden monimutkaistuminen lisäävät entisestään riskienhallinnalle asetettavia haasteita. Elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantotarvikkeiden mikrobiologisten ja kemiallisten riskien sekä niiden taloudellisten vaikutusten arviointi korostuvat yhteiskunnallisen päätöksenteon perustana. Riskinarvioinnin merkitys korostuu - 5 -

6 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA lainsäädännön valmistelussa, kohdennetun valvonnan perusteena sekä suunniteltaessa kansallisen seurannan ja tutkimuksen painopisteitä. Toimintaympäristöön tulee vaikuttamaan myös huomattavasti ympäristöterveydenhuollon kokoaminen suurempiin yhteistoiminta-alueisiin, joiden on aloitettava toimintansa viimeistään Uudistuksen myötä luodaan paremmat edellytykset paikallisen elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon kehittymiselle ja yhtenäistämiselle osana ympäristöterveydenhuoltoa. Uudistus mahdollistaa henkilöstön erikoistumisen ja siten myös joustavan ja tehokkaan työnjaon. Ravitsemuksellisten riskien osalta on tarpeen selvittää riskinhallintaan liittyviä vastuualueita ja työnjakoa eri kansallisten toimijoiden välillä ja vaikuttaa samalla EU-tason kehitykseen ja yhteistyöhön. Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys Viljan maailmanmarkkinahintojen vaihteluiden suuruus ja muutosnopeus ovat selkeästi kasvaneet, sillä parissa vuodessa hinnat ovat muuttuneet ennätyskorkeista ennätysalhaisiksi. Myös muissa tuotteissa hintoihin kohdistuu laskupaineita. Alhaiset tuottajahinnat vaikuttavat suoraan tuotannon kannattavuuteen ja siten viljelymotivaatioon. EU:ssa on aloitettu yhteisön kasvinterveysstrategian laadinta. Sen perustana olevassa selvityksessä tarkastellaan, miten yhteisön kasvinterveyssäädöksillä ja muilla tähänastisilla toimenpiteillä on onnistuttu ylläpitämään hyvää kasvinterveystilannetta sekä hahmotellaan toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi. Selvitys valmistuu kesällä 2010 ja kasvinterveysstrategia on tarkoitus saada valmiiksi vuonna Strategian toimeenpano edellyttää todennäköisesti lainsäädäntömuutoksia, jotka tullevat voimaan vasta suunnittelukauden loppupuolella. Kasvintuotantoon liittyen EU:ssa on käynnistynyt lisäksi laaja-alainen siemenlainsäädännön uudistushanke ja uuden yhteisölainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuonna Kansallisesti jatketaan selvitystä hyvän kasvinterveyden turvaamisen varmistamiseen liittyvän valvonnan ja laboratorioanalytiikan järjestämisestä. Tämä nivoutuu hyvin EU-tasolla samaan aikaan tehtävään tarkasteluun. Uutena lainsäädäntönä on vuonna 2010 tulossa voimaan ns. rinnakkaiselolainsäädäntö, joka mahdollistaa muuntogeenisiä eliöitä hyödyntävän maataloustuotannon harjoittamisen tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnalla. Luonnonmukaisessa tuotannossa luomutuottajien määrä on kasvanut, mikä vaikuttaa alkutuotannon lisäksi luomuelintarvikkeiden ja elintarviketoimijoiden valvonnan tarpeeseen Eviran toimenpiteet toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi Viraston käytettävissä olevat resurssit niukkenevat tuottavuusohjelman ja valtiontalouden heikkenemisen johdosta. Samanaikaisesti viraston toimintaympäristön muutokset ja odotukset sekä lainsäädäntö edellyttävät mittavia lisäpanostuksia. Selviytyäkseen vähennyksistä ja uusista tehtävistä virasto on ryhtynyt töiden uu

7 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA delleen järjestelyyn ja priorisointiin. Uudella strategisella ajattelulla, työjärjestelyillä ja työnjaolla sekä leikkauksien tarkalla harkitsemisella ja kohdentamisella virasto pyrkii säilyttämään yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja asiakaspalvelun korkean tason myös tulevissa muutoksissa. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden Toiminnalliset linjaukset Kasvava osuus laitoksen tutkimuksesta ja sitä tukevasta tukitoiminnasta koordinoidaan Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän kautta. Näitä ovat yhteiset tutkimusohjelmat sekä tukipalvelujen ja osaamisen kehittäminen. Valtiovarainministeriö selvittää valtion laboratoriotoimintaa, joka koskee mittanormaali- ja vertailulaboratoriotoimintaa. Eviran vertailulaboratoriotoiminta on erittäin laajaa lainsäädäntöön pohjautuen ja se kattaa tältä osin lähes koko laboratoriotoiminta-alueen. Koska Eviran vertailulaboratoriotoiminta on sidoksissa muuhun laboratoriotoimintaan ja asiantuntijatyöhön, eikä mm. erikoislaboratoriotilojensa vuoksi ole erotettavista muusta toiminnasta, sen tulee jatkossakin säilyä viraston ydintehtävänä valtionhallinnon muiden laboratoriotoimintojen mahdollisista muutoksista riippumatta. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. 2. Vuosien tulostavoitteet 2.1. Koko virastoa koskevat tavoitteet a) Toiminnallinen tehokkuus sekä sen kehitys Toiminnallista tehokkuutta koskevia keskeisiä tunnuslukuja ja tavoitteita on esitetty liitteissä 1 (1) ja 1 (3). Kehyskaudella koko valtiontalouden tilanne heikkenee, mikä tulee heijastumaan viraston käytettävissä oleviin määrärahoihin. Tämä näkyy mm. vuosille 2010 ja 2011 virastolle osoitettuina euron uudelleen kohdentamisina. Määrärahaja htv-kehysten tiukkeneminen vaikeuttaa mittaluokkansa vuoksi yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista viraston sisäisistä tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävistä toimenpiteistä huolimatta. Toiminnallinen tehokkuus Painotetaan edelleen valvonnan suunnittelua, ohjausta ja kohdentamista riskien perusteella sekä kehitetään tarkastustoimintaa, valvonnan ohjeistusta ja koulutusta toimialan strategioiden mukaisesti. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden

8 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Taloudellisuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. Työn tuottavuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. b) Tuotokset sekä niiden kehitys Liitteessä 1 (1) on arvioitu Eviran keskeisten suoritteiden (analyysit, tarkastukset, päätökset) määrän kehitystä v Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. c) Laadunhallinta sekä sen kehitys Eviran itsearviointityövälineeksi valitseman CAF:n käyttöä jatketaan vuonna 2009 saatujen kokemusten pohjalta. Aikaisemmissa suunnitelmissa on kuvattu laadunhallinnan periaatteita. Niiden toteuttamista jatketaan suunnittelukaudella. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. d) Henkisten voimavarojen hallinta sekä sen kehitys Eviran henkilöstövoimavarojen kehittämistä jatketaan viraston strategian mukaisesti ottaen huomioon tulevan virka- ja työehtosopimuksen muutokset. Koko henkilöstön osallistava yhteinen työyhteisömme -hanke luo pohjan jatkotyölle, jota suunnataan muun muassa vuosittaisen työtyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella. Muilta osin henkisten voimavarojen hallinnan ja kehityksen osalta viitataan aikaisempiin suunnitelmiin. Liitteessä 1 (1) on kuvattu henkisten voimavarojen hallinnan tunnuslukujen kehitystä vuosina Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden

9 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Keskeiset kehittämistavoitteet ja investointihankkeet Tuottavuussuunnitelman mukaiset tuottavuustoimenpiteet ja vähennykset on otettu huomioon toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja kohdennettu toimenpiteet ja vähennykset aikatauluineen eri tehtäväalueille (liite 2) Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. 3. Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta koskevia keskeisiä tunnuslukuja ja tavoitteita on esitetty liitteessä 1 (2)

10 Elintarviketurvallisuusviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille (8) LIITE 1(1) TULOKSELLISUUDEN TUNNUSLUVUT TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Tuottavuus - Toiminnan kustannukset, Työn tuottavuus +0,6% 10,3 % +2,5% +2,5% +2,5% +1,0% +1,0% +2,0% - Kokonaistuottavuus +2,9% 16,2 % +2,0% +3,0% +3,0% +2,0% +2,0% +2,0% Maksullinen toiminta, 1000 : - Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus Kustannusvastaavuus % 92 % 87 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Yhteisrahoitteinen toiminta, Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus Kustannusvastaavuus % 41 % 29 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Tuotokset keskeisistä suoritteista/suoriteryhmistä yksikköinä: Tieteelliset julkaisut (kpl) Vertailulaboratoriotoiminta (pv) Laboratoriotutkimukset (kpl) *) 1 - Kasvianalytiikka Eläintautibakteriologia Parasitologia Eläintautivirologia Patologia Mikrobiologia Kemia ja toksikologia Suunnittelu, ohjaus ja asiantuntijatyö (pv)

11 Valvonnan toimenpiteet (kpl) Rehu- ja lannoitevalmisteet *) 2 - Siementuotannon tarkastukset *) 3 - Viljantarkastukset *) 4 - Kasvinterveys Metsänviljelyaineiston taimitarhat ja varastot Kasvisten kauppanormit *) 5 - Kasvinsuojeluaineiden käyttö ja kauppa *) 6 - Venäjän tuontipuu *) 7 2(8) - Liha-, kala-, muna- ja maitoalan laitokset, munapakkaamot *) 8 - Vähittäismyymäläkäynnit, naudanliha merkintä *) 9 - Lattiakanalat Ensisaapumisvalvonta Maitovalmisteiden EU-tukivalvonta *) 10 - Luomutarkastukset *) 11 - Eläinlääkinnällinen rajatarkastus Päätökset, ilmoitukset Terveystodistukset Kantatodistukset *) 12 - Korvauspäätökset, kasvintuhoojat Siemenpäätökset *) 13 - Sisämarkkinakaupan ja tuonnin rekisteröinnit, luvat ja päätökset Elintarvikelainsäädännön edellyttämät päätökset, todistukset, rekisteröinnit ja ilmoitukset Lihantarkastus (1 000 kg) *) 1 Suoritteiden määrittelyssä tapahtunut muutoksia, minkä johdosta vuoden 2009 arviot poikkeavat vuoden TTS-asiakirjasta *) 2 Laskentatavassa muutos, rehujen luomutarkastukset ulkoistettu 2008, kv-ruokajäte ulkoistetaan *) 3 Kasvu johtuu laskentatavan muutoksesta (aiemmin siemenpakkaamo ja markkinavalvonnat, v.2008 alkaen myös viljelystarkastukset, näytteenotto ja perunan varastotarkastukset). Tarkastusten määrän muutokseen vaikuttaa siemenviljelijöiden tekemä toiminnan tehostaminen, kuten viljelysten koon kasvu. *) 4 Interventiotilanne vaihtelee markkinatilanteen mukaan. *) 5 Valvonnan painopiste ja resurssointi muuttuu. *) 6 Tavoite ja tarve on 45, mutta aiempina vuosina se ei ole toteutunut. *) 7 Puun tuonnin Venäjältä arvioidaan säilyvän vuoden 2009 tasolla (vajaat erää/v.) Tarkastustiheys nousee vuoden 2010 alusta lukien 1 prosentista 3 prosentiin, mikä lisää tarkastuksia merkittävästi. Lehtikuusen tarkastuksia (kaikki erät tarkastettava) olisi vajaat 200 ja muun havupuun tarkastuksia (3 % eristä tarkastettava) noin *) 8 Painopiste siirtyy tarkastuksista auditointeihin. *) 9 Lainsäädännön muutos vähentää tarkastuksia. *) 10 Maitovalmisteiden EU-tuki ja interventiotilanne vaihtelee markkinatilanteen mukaan. *) 11 Ostopalvelun osuus lisääntyy. *) 12 Sääolot ja siementen kypsyminen vaikuttavat vaihteluihin, 300 keskimääräinen arvio. *) 13 Laskentatavan muutos, vuodesta 2008 sertifiointi-ja viljelystarkastuspäätösten lisäksi lasketaan mukaan myös muita päätöksiä.

12 3(8) Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Henkilöstömäärä, HTV: Työtyytyväisyys 3,1 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Pitkien (yli 3 pv) sairaspoissaolojen määrä kaikista sairaspoissaoloista (%) Sairaspoissaolojen määrä, pv/htv Kehittyminen, pv/ htv Vaihtuvuus (%), yhteensä 12 % 13 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % *) *) vertailukelpoinen Tahti-järjestelmän mukainen luku TIETOTEKNIIKAN KÄYTTÖ JA INVESTOINNIT Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Tietotekniikan käyttökulut, Tietotekniikan investoinnit, *) *) sisältää ennakoidusti siirron momentilta Tietojärjestelmien kehittäminen

13 LIITE 1(2) TALOUDELLISET VOIMAVARAT Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Selite TOIMINNAN TULOT JA MENOT, 1000 *)1 Tulot yhteensä maksullinen toiminta yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muut tulot Menot yhteensä henkilöstömenot toimitilavuokrat palvelujen ostot *)2 - muut toiminnan menot *)1 Laskelmassa ovat mukana momentit Lihantarkastus ja Eviran toimintamenot. Vuosien tulot ja menot on laskettu vuoden 2010 kustannustasossa. *)2 Palveluiden ostojen muutokseen vaikuttavat eläinten hävitysmenojen siirtyminen momentille ja tietohallinnon kehittämisen siirrot momentilta Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 TOIMINNAN RAHOITUS, Toimintamenomomentin bruttotulot Toimintamenomomentin bruttomenot Toimintamenorahoitus, netto josta saman vuoden määräraha (TA+LTA) siirtynyt seuraavalle vuodelle siirtyy seuraavalle vuodelle Muilta momenteilta tuleva rahoitus yht Lihantarkastustoiminnnan tulot Kasvinjalostusmaksut MMM:n hall, muut tulot (torj.) Muut sekalaiset tulot EU kansall. asiantunt. palkkaukset Suomen Akatemian tutkimusmääräraha Tietojärjestelmien kehittäminen Lihantarkastus Eläinlääkintähuolto Eräät korvaukset Työllistettyjen palkkaukset muu erittelemätön TA rahoitus *) Mahdollisia lainsäädäntömuutosten vaikutuksia ei kyetä ennakoimaan

14 LIITE 1(3) PÄÄTOIMINTOJEN KUSTANNUKSET JA HENKILÖTYÖVUODET 5(8) Päätoiminnot (tulot m, menot m, htv) A. Ministeriötaso ja hallinnon sisäiset tehtävät B. Viranomais- ja asiantuntijatoiminta sekä muiden julkishyödykkeiden tuottaminen ja näiden edellyttämä kehittäminen C. Tutkimustoiminta, budjettirahoitus C. Tutkimustoiminta, ulkopuolinen rahoitus D. Muut palvelut ja tuotteet ulkoisille asiakkaille Tulot yhteensä, m Menot yhteensä, m Htv:t yhteensä, m - htv-kiintiöön kuuluva - kiintiön ulkopuolinen Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m menot,m menot,m menot,m menot,m menot,m menot,m menot,m htv htv htv htv htv htv htv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 12,1 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 55,4 56,7 50,3 48,1 48,7 48,7 48, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1, ,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1, ,4 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2, ,2 15,5 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 62,0 62,6 55,8 53,6 54,2 54,2 54,

15 6(8) Toiminnan painoalueet ja niiden päätoiminnot / Kustannukset t Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Elintarviketurvallisuus tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Eläinten terveys ja hyvinvointi tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano *) Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Yhteensä *) sisältää eläinten hävitysmenot, jotka siirtyvät v momentille

16 Toiminnan painoalueet ja niiden päätoiminnot / Tulot t Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Elintarviketurvallisuus tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Eläinten terveys ja hyvinvointi tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Yhteensä (8)

17 8(8) Toiminnan painoalueet ja niiden päätoiminnot / Htv Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Elintarviketurvallisuus tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Eläinten terveys ja hyvinvointi tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Yhteensä

18 LIITE 2 Elintarviketurvallisuusviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Elintarviketurvallisuusviraston tuottavuustoimenpiteet vuosina (muutos vuoteen 2007) A. Voimavarat: v v v v v v v v v MMM:n alustava kehys määrärahamuutos / v (milj. ) 0-0,200-0,750-1,500-2,250-2,250-2,250-2,250-2,250 htv-muutos / v Viraston TTS määrärahamuutos / v (milj. ) 0-0,200-0,750-1,500-2,250-2,250-2,250-2,250-2,250 v:een 2011 mennessä toteutettavat v:een 2015 mennessä toteutettavat B. Tuottavuustoimenpiteet: viraston tuottavuussuunnitelma Toiminnan tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen Laboratoriotoimintojen edelleen kehittäminen ja uudelleenjärjestelyt, laboratorioyhteistyö, toimintojen yhdistämisestä saatavat synergiaedut. Valvonta- ja tarkastustoiminnan, valvontaprosessien ja toimintamallien kehittäminen, yhteistyön tiivistäminen Asiakaspalvelu- ja viestintästrategian toteuttaminen Viraston TTS Sarakkeeseen täytetään: tuottavuustoimenpide, euro- ja htv-vaikutus sekä tuottavuustoimenpiteen alkamisajankohta ( ) yht. -9 htv: - 1 htv v ja 4 htv v Keskitytään referenssilaboratoriotoimintaan, euroa - 1 htv v Viljantarkastuksen toiminnan kehittäminen, euroa - 1 htv v Siementarkastuksen toiminnan kehittäminen, euroa - 1 htv v. 2014, 0 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 5 htv: - 2 htv v Siementarkastuksen kehittäminen, euroa - 1 htv v Rehuvalvonnan tehostaminen, euroa - 1 htv v. 2014, 0 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 1 htv: - 1 htv v. 2015, 0 euroa Säästöarvio yhteensä -15 htv 1(3)

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS Dnro 3/212/2006 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Helsinki 2006 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VATT:n tutkimuksen suuntaaminen ydintehtäviin Suunnitelmakaudella

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015

Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 2015 Edita Prima Oy Helsinki 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 388/02/2011 Valtiontalouden

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten laboratoriopalvelujen rationalisointi Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:6 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 6/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Helsinki 2009 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 SISÄLLYSLUETTELO... JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN.1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILIVIRASTON ORGANISAATIO...4 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...6 Toiminnan vaikuttavuus...6 Toiminnallinen

Lisätiedot

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Liikenneviraston tilinpäätös 2012

Liikenneviraston tilinpäätös 2012 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 2013 Liikenneviraston tilinpäätös 2012 15.3.2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Liikenneviraston kuva-arkisto Verkkojulkaisu pdf ISBN 978-952-255-262-4 Liikennevirasto

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginhallituksen esitys. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallituksen esitys Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT

VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT VALT I OVARAINMINI STERiÖ VALTION TALOUDELLISEN TUTKIMUSKESKUKSEN SU U N ITTElUASIAKI RJAT Strategia -asiakirj a 2012-2015 Tul ostavoiteasiakirja 2013 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2014-2016 Tamm ikuu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA LIIKENNE- JA VIESTINTÄALAN SEKÄ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN VIRASTOJEN JA LAI- TOSTEN TULOSTAVOITTEIDEN SAA- VUTTAMINEN VUONNA 2007 Ministeriön palautekirjeet sekä puolivuotisraportit

Lisätiedot