Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014"

Transkriptio

1 Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Helsinki Marraskuu 2009

2 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Vuosien strategiset tavoitteet Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit Eviran toimenpiteet toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi Toiminnalliset linjaukset Vuosien tulostavoitteet Koko virastoa koskevat tavoitteet...7 a) Toiminnallinen tehokkuus sekä sen kehitys...7 b) Tuotokset sekä niiden kehitys...8 c) Laadunhallinta sekä sen kehitys...8 d) Henkisten voimavarojen hallinta sekä sen kehitys Keskeiset kehittämistavoitteet ja investointihankkeet Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet Toiminnan rahoitus...9 LIITTEET Liite 1(1) Tuloksellisuuden tunnusluvut Liite 1(2) Taloudelliset voimavarat Liite 1(3) Toiminnallinen jaottelu Liite 2 Elintarviketurvallisuusviraston tuottavuustoimenpiteet v

3

4 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Vuosien strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit Yleistä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) vuosille perustuu sen aiempien vuosien suunnitelmiin. Nyt valmistuneen suunnitelman perustana on TTS vuosille , jota täydennettiin ja tarkennettiin vuosi sitten. Luettavuuden helpottamiseksi Evira ottaa esiin aiempien vuosien suunnitelmien painoalueita, jotka edelleen ovat keskeisiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimintaympäristöön vaikuttavat edelleen kansallisten alueellistamistoimenpiteiden ohella myös valmisteilla olevat keskus-, alue- ja paikallishallinnossa (mm. sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston perustaminen ja työnjako muiden viranomaisten kesken, turvatekniikan keskuksen kehittäminen kemikaali- ja kuluttajaviranomaiseksi, kahden aluehallintoviranomaisen perustaminen, seutukunnalliset yksiköt) sekä laboratorio- ja tutkimuskentän rakenteessa ja työnjaossa tapahtuvat muutokset (mm. valtion laboratorioverkon kehittäminen, sektoritutkimuslaitosten yhteistyön kehittäminen, paikallisen laboratorioverkon muutokset, tieteellisen tutkimuksen yhteistyön tehostaminen). Myös verkottuminen ja erikoistuminen toimijoiden kesken jatkuvat. Valtion konsernitason linjaukset tulevat vaikuttamaan suunnittelukaudella niin henkilöstö-, talous- kuin tietohallintoonkin. Muutokset tulevat näkymään viraston jokaisen työntekijän arkipäivässä. Seuraava askel on entistä laajempi asiakkuus yhdistyneessä Palkeet-palvelukeskuksessa. Sen jälkeen Kiekutietojärjestelmähanke kehittää edelleen talous- ja henkilöstöhallintoa ja Valtion ITpalvelukeskus (VIP) luo perustaa tietohallinnossa. Toimintaympäristön muutoksessa ja valvontatyön tehostamisessa lisääntyy elintarvikeketjun kokonaisvaltainen tiedontarve. Tietojärjestelmät pyrkivät tukemaan elintarvikeketjun tiedontarvetta ja siitä johdettavia päätelmiä, jotka edesauttavat kustannustehokasta ja riskiperusteista toimintaa koko ketjussa. Esimerkkinä on elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman esiin nostamat kehittämiskohteet, kuten ensisaapumispaikka- ja sivutuoteasetuksen valvonta. Eläinten terveys ja hyvinvointi Märehtijöiden sinikielitaudin uhka on edelleen olemassa, vaikka riskinhallintatoimet lähialueillamme ovatkin olleet tehokkaita. Varautumista joudutaan kehittämään myös muiden sellaisten eläintautien varalta, joiden riski on lisääntynyt ilmaston lämpenemisen ja/tai kansainvälisen kaupan kasvun myötä. Myös salmonellan vastustamiseen joudutaan jatkossa kiinnittämään viime vuosia enemmän huomiota, koska sellaiset tuotantorakenteet ja tavat ovat yleistymässä, jot

5 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ka lisäävät tilojen välisiä ja tilansisäisiä eläinkontakteja. Myös ulkomaisen valkuaisrehun maahantuonti on salmonellariskiä lisäävä tekijä. EU:n eläintautistrategian (Mieluummin ennaltaehkäisy kuin hoito ) puitteissa käynnistetystä EU:n eläintautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta on luvattu virallinen ehdotus vuoden 2010 aikana. EU-hankkeen rinnalla suunnittelukauden aikana valmistunee myös maa- ja metsätalousministeriön johdolla tehtävä kansallisen eläintautilain kokonaisuudistus. Näiden säädöshankkeiden tarkempi sisältö on vielä avoin, mutta ne tulevat vaikuttamaan merkittävästi Eviran ja koko hallinnonalan toimintaan. Painopistettä tullaan siirtämään entistä enemmän kriisinhallinnasta tautien ennaltaehkäisyyn ja toimintamalleista sovitaan yhdessä elinkeinon ja muiden sidosryhmien kanssa. Suunnittelukaudella toimeenpannaan myös EY:n sivutuoteasetuksen kokonaisuudistus, johon liittyy erillinen nk. toimeenpanoasetus. Nämä säädökset tulevat vaikuttamaan ainakin laitosten hyväksymisiin ja valvontoihin, sisämarkkinakaupan vapautumiseen sekä toimijoiden tarkempaan rekisteröintiin. Eläinten hyvinvoinnin valvontaa ja ohjausta tullaan tehostamaan yhteistyössä koko tuotantoketjun kanssa. Vuonna 2009 toimintansa aloittaneella Eläinten hyvinvointikeskuksella (EHK) tulee olemaan merkittävä rooli tutkimustiedon siirtämisessä hallinnon käyttöön ja myös uusien tutkimustarpeiden tunnistamisessa ja esille nostamisessa. Vireillä on useita hankkeita tehokkaamman valvonnan tueksi. Lisäksi suunnittelukaudella toimeenpannaan broilereiden suojelua koskeva direktiivi, eläinten teurastusta ja lopetusta koskeva asetus sekä eläinten kuljetusta koskeva asetus. Uuden voimaan tulleen eläinlääkintähuoltolain tarkoituksena on turvata kuntien eläinlääkintäpalveluiden saatavuus ja laatu sekä yksityisten eläinlääkintäpalveluiden toimintaedellytykset ja valvonta. Laki edellyttää, että Evira laatii eläinlääkäripalveluja ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa koskevan valtakunnallisen ohjelman ja ohjaa ohjelmalla kuntia siinä, miten palvelut tulisi järjestää mm. seutuyhteistyön antamien mahdollisuuksien puitteissa. Kunnille osoitettujen resurssien myötä viranomaisvalvonnan eriyttäminen asiakaspalvelusta mahdollistaa aiempaa paremman erikoistumisen lakisääteisiin valvontatehtäviin. Lain voimaan tulon myötä myös aluehallinnon valvontatehtävien resurssit lisääntyvät 15 htv:llä, mikä antaa entistä paremmat mahdollisuudet järjestää valvontatehtävät aluehallintoviranomaisten ja kuntien välillä uuden lain edellyttämällä tavalla. Elintarviketurvallisuus Kansainvälisten ruokakriisien vuoksi koko ruokaketjun turvallisuus näyttää nousevan tulevaisuudessa entistä tärkeämmäksi aiheeksi niin kansainvälisesti kuin Suomessakin. Nopeiden kansainvälisten hälytysjärjestelmien kehittymisen ansiosta elintarvikekriisit tulevat yhä nopeammin tietoon. Elintarvikeketjujen ja jäljitettävyyden monimutkaistuminen lisäävät entisestään riskienhallinnalle asetettavia haasteita. Elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantotarvikkeiden mikrobiologisten ja kemiallisten riskien sekä niiden taloudellisten vaikutusten arviointi korostuvat yhteiskunnallisen päätöksenteon perustana. Riskinarvioinnin merkitys korostuu - 5 -

6 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA lainsäädännön valmistelussa, kohdennetun valvonnan perusteena sekä suunniteltaessa kansallisen seurannan ja tutkimuksen painopisteitä. Toimintaympäristöön tulee vaikuttamaan myös huomattavasti ympäristöterveydenhuollon kokoaminen suurempiin yhteistoiminta-alueisiin, joiden on aloitettava toimintansa viimeistään Uudistuksen myötä luodaan paremmat edellytykset paikallisen elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon kehittymiselle ja yhtenäistämiselle osana ympäristöterveydenhuoltoa. Uudistus mahdollistaa henkilöstön erikoistumisen ja siten myös joustavan ja tehokkaan työnjaon. Ravitsemuksellisten riskien osalta on tarpeen selvittää riskinhallintaan liittyviä vastuualueita ja työnjakoa eri kansallisten toimijoiden välillä ja vaikuttaa samalla EU-tason kehitykseen ja yhteistyöhön. Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys Viljan maailmanmarkkinahintojen vaihteluiden suuruus ja muutosnopeus ovat selkeästi kasvaneet, sillä parissa vuodessa hinnat ovat muuttuneet ennätyskorkeista ennätysalhaisiksi. Myös muissa tuotteissa hintoihin kohdistuu laskupaineita. Alhaiset tuottajahinnat vaikuttavat suoraan tuotannon kannattavuuteen ja siten viljelymotivaatioon. EU:ssa on aloitettu yhteisön kasvinterveysstrategian laadinta. Sen perustana olevassa selvityksessä tarkastellaan, miten yhteisön kasvinterveyssäädöksillä ja muilla tähänastisilla toimenpiteillä on onnistuttu ylläpitämään hyvää kasvinterveystilannetta sekä hahmotellaan toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi. Selvitys valmistuu kesällä 2010 ja kasvinterveysstrategia on tarkoitus saada valmiiksi vuonna Strategian toimeenpano edellyttää todennäköisesti lainsäädäntömuutoksia, jotka tullevat voimaan vasta suunnittelukauden loppupuolella. Kasvintuotantoon liittyen EU:ssa on käynnistynyt lisäksi laaja-alainen siemenlainsäädännön uudistushanke ja uuden yhteisölainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuonna Kansallisesti jatketaan selvitystä hyvän kasvinterveyden turvaamisen varmistamiseen liittyvän valvonnan ja laboratorioanalytiikan järjestämisestä. Tämä nivoutuu hyvin EU-tasolla samaan aikaan tehtävään tarkasteluun. Uutena lainsäädäntönä on vuonna 2010 tulossa voimaan ns. rinnakkaiselolainsäädäntö, joka mahdollistaa muuntogeenisiä eliöitä hyödyntävän maataloustuotannon harjoittamisen tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnalla. Luonnonmukaisessa tuotannossa luomutuottajien määrä on kasvanut, mikä vaikuttaa alkutuotannon lisäksi luomuelintarvikkeiden ja elintarviketoimijoiden valvonnan tarpeeseen Eviran toimenpiteet toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi Viraston käytettävissä olevat resurssit niukkenevat tuottavuusohjelman ja valtiontalouden heikkenemisen johdosta. Samanaikaisesti viraston toimintaympäristön muutokset ja odotukset sekä lainsäädäntö edellyttävät mittavia lisäpanostuksia. Selviytyäkseen vähennyksistä ja uusista tehtävistä virasto on ryhtynyt töiden uu

7 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA delleen järjestelyyn ja priorisointiin. Uudella strategisella ajattelulla, työjärjestelyillä ja työnjaolla sekä leikkauksien tarkalla harkitsemisella ja kohdentamisella virasto pyrkii säilyttämään yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja asiakaspalvelun korkean tason myös tulevissa muutoksissa. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden Toiminnalliset linjaukset Kasvava osuus laitoksen tutkimuksesta ja sitä tukevasta tukitoiminnasta koordinoidaan Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän kautta. Näitä ovat yhteiset tutkimusohjelmat sekä tukipalvelujen ja osaamisen kehittäminen. Valtiovarainministeriö selvittää valtion laboratoriotoimintaa, joka koskee mittanormaali- ja vertailulaboratoriotoimintaa. Eviran vertailulaboratoriotoiminta on erittäin laajaa lainsäädäntöön pohjautuen ja se kattaa tältä osin lähes koko laboratoriotoiminta-alueen. Koska Eviran vertailulaboratoriotoiminta on sidoksissa muuhun laboratoriotoimintaan ja asiantuntijatyöhön, eikä mm. erikoislaboratoriotilojensa vuoksi ole erotettavista muusta toiminnasta, sen tulee jatkossakin säilyä viraston ydintehtävänä valtionhallinnon muiden laboratoriotoimintojen mahdollisista muutoksista riippumatta. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. 2. Vuosien tulostavoitteet 2.1. Koko virastoa koskevat tavoitteet a) Toiminnallinen tehokkuus sekä sen kehitys Toiminnallista tehokkuutta koskevia keskeisiä tunnuslukuja ja tavoitteita on esitetty liitteissä 1 (1) ja 1 (3). Kehyskaudella koko valtiontalouden tilanne heikkenee, mikä tulee heijastumaan viraston käytettävissä oleviin määrärahoihin. Tämä näkyy mm. vuosille 2010 ja 2011 virastolle osoitettuina euron uudelleen kohdentamisina. Määrärahaja htv-kehysten tiukkeneminen vaikeuttaa mittaluokkansa vuoksi yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista viraston sisäisistä tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävistä toimenpiteistä huolimatta. Toiminnallinen tehokkuus Painotetaan edelleen valvonnan suunnittelua, ohjausta ja kohdentamista riskien perusteella sekä kehitetään tarkastustoimintaa, valvonnan ohjeistusta ja koulutusta toimialan strategioiden mukaisesti. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden

8 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Taloudellisuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. Työn tuottavuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. b) Tuotokset sekä niiden kehitys Liitteessä 1 (1) on arvioitu Eviran keskeisten suoritteiden (analyysit, tarkastukset, päätökset) määrän kehitystä v Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. c) Laadunhallinta sekä sen kehitys Eviran itsearviointityövälineeksi valitseman CAF:n käyttöä jatketaan vuonna 2009 saatujen kokemusten pohjalta. Aikaisemmissa suunnitelmissa on kuvattu laadunhallinnan periaatteita. Niiden toteuttamista jatketaan suunnittelukaudella. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. d) Henkisten voimavarojen hallinta sekä sen kehitys Eviran henkilöstövoimavarojen kehittämistä jatketaan viraston strategian mukaisesti ottaen huomioon tulevan virka- ja työehtosopimuksen muutokset. Koko henkilöstön osallistava yhteinen työyhteisömme -hanke luo pohjan jatkotyölle, jota suunnataan muun muassa vuosittaisen työtyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella. Muilta osin henkisten voimavarojen hallinnan ja kehityksen osalta viitataan aikaisempiin suunnitelmiin. Liitteessä 1 (1) on kuvattu henkisten voimavarojen hallinnan tunnuslukujen kehitystä vuosina Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden

9 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Keskeiset kehittämistavoitteet ja investointihankkeet Tuottavuussuunnitelman mukaiset tuottavuustoimenpiteet ja vähennykset on otettu huomioon toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja kohdennettu toimenpiteet ja vähennykset aikatauluineen eri tehtäväalueille (liite 2) Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. 3. Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta koskevia keskeisiä tunnuslukuja ja tavoitteita on esitetty liitteessä 1 (2)

10 Elintarviketurvallisuusviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille (8) LIITE 1(1) TULOKSELLISUUDEN TUNNUSLUVUT TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Tuottavuus - Toiminnan kustannukset, Työn tuottavuus +0,6% 10,3 % +2,5% +2,5% +2,5% +1,0% +1,0% +2,0% - Kokonaistuottavuus +2,9% 16,2 % +2,0% +3,0% +3,0% +2,0% +2,0% +2,0% Maksullinen toiminta, 1000 : - Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus Kustannusvastaavuus % 92 % 87 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Yhteisrahoitteinen toiminta, Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus Kustannusvastaavuus % 41 % 29 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Tuotokset keskeisistä suoritteista/suoriteryhmistä yksikköinä: Tieteelliset julkaisut (kpl) Vertailulaboratoriotoiminta (pv) Laboratoriotutkimukset (kpl) *) 1 - Kasvianalytiikka Eläintautibakteriologia Parasitologia Eläintautivirologia Patologia Mikrobiologia Kemia ja toksikologia Suunnittelu, ohjaus ja asiantuntijatyö (pv)

11 Valvonnan toimenpiteet (kpl) Rehu- ja lannoitevalmisteet *) 2 - Siementuotannon tarkastukset *) 3 - Viljantarkastukset *) 4 - Kasvinterveys Metsänviljelyaineiston taimitarhat ja varastot Kasvisten kauppanormit *) 5 - Kasvinsuojeluaineiden käyttö ja kauppa *) 6 - Venäjän tuontipuu *) 7 2(8) - Liha-, kala-, muna- ja maitoalan laitokset, munapakkaamot *) 8 - Vähittäismyymäläkäynnit, naudanliha merkintä *) 9 - Lattiakanalat Ensisaapumisvalvonta Maitovalmisteiden EU-tukivalvonta *) 10 - Luomutarkastukset *) 11 - Eläinlääkinnällinen rajatarkastus Päätökset, ilmoitukset Terveystodistukset Kantatodistukset *) 12 - Korvauspäätökset, kasvintuhoojat Siemenpäätökset *) 13 - Sisämarkkinakaupan ja tuonnin rekisteröinnit, luvat ja päätökset Elintarvikelainsäädännön edellyttämät päätökset, todistukset, rekisteröinnit ja ilmoitukset Lihantarkastus (1 000 kg) *) 1 Suoritteiden määrittelyssä tapahtunut muutoksia, minkä johdosta vuoden 2009 arviot poikkeavat vuoden TTS-asiakirjasta *) 2 Laskentatavassa muutos, rehujen luomutarkastukset ulkoistettu 2008, kv-ruokajäte ulkoistetaan *) 3 Kasvu johtuu laskentatavan muutoksesta (aiemmin siemenpakkaamo ja markkinavalvonnat, v.2008 alkaen myös viljelystarkastukset, näytteenotto ja perunan varastotarkastukset). Tarkastusten määrän muutokseen vaikuttaa siemenviljelijöiden tekemä toiminnan tehostaminen, kuten viljelysten koon kasvu. *) 4 Interventiotilanne vaihtelee markkinatilanteen mukaan. *) 5 Valvonnan painopiste ja resurssointi muuttuu. *) 6 Tavoite ja tarve on 45, mutta aiempina vuosina se ei ole toteutunut. *) 7 Puun tuonnin Venäjältä arvioidaan säilyvän vuoden 2009 tasolla (vajaat erää/v.) Tarkastustiheys nousee vuoden 2010 alusta lukien 1 prosentista 3 prosentiin, mikä lisää tarkastuksia merkittävästi. Lehtikuusen tarkastuksia (kaikki erät tarkastettava) olisi vajaat 200 ja muun havupuun tarkastuksia (3 % eristä tarkastettava) noin *) 8 Painopiste siirtyy tarkastuksista auditointeihin. *) 9 Lainsäädännön muutos vähentää tarkastuksia. *) 10 Maitovalmisteiden EU-tuki ja interventiotilanne vaihtelee markkinatilanteen mukaan. *) 11 Ostopalvelun osuus lisääntyy. *) 12 Sääolot ja siementen kypsyminen vaikuttavat vaihteluihin, 300 keskimääräinen arvio. *) 13 Laskentatavan muutos, vuodesta 2008 sertifiointi-ja viljelystarkastuspäätösten lisäksi lasketaan mukaan myös muita päätöksiä.

12 3(8) Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Henkilöstömäärä, HTV: Työtyytyväisyys 3,1 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Pitkien (yli 3 pv) sairaspoissaolojen määrä kaikista sairaspoissaoloista (%) Sairaspoissaolojen määrä, pv/htv Kehittyminen, pv/ htv Vaihtuvuus (%), yhteensä 12 % 13 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % *) *) vertailukelpoinen Tahti-järjestelmän mukainen luku TIETOTEKNIIKAN KÄYTTÖ JA INVESTOINNIT Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Tietotekniikan käyttökulut, Tietotekniikan investoinnit, *) *) sisältää ennakoidusti siirron momentilta Tietojärjestelmien kehittäminen

13 LIITE 1(2) TALOUDELLISET VOIMAVARAT Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Selite TOIMINNAN TULOT JA MENOT, 1000 *)1 Tulot yhteensä maksullinen toiminta yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muut tulot Menot yhteensä henkilöstömenot toimitilavuokrat palvelujen ostot *)2 - muut toiminnan menot *)1 Laskelmassa ovat mukana momentit Lihantarkastus ja Eviran toimintamenot. Vuosien tulot ja menot on laskettu vuoden 2010 kustannustasossa. *)2 Palveluiden ostojen muutokseen vaikuttavat eläinten hävitysmenojen siirtyminen momentille ja tietohallinnon kehittämisen siirrot momentilta Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 TOIMINNAN RAHOITUS, Toimintamenomomentin bruttotulot Toimintamenomomentin bruttomenot Toimintamenorahoitus, netto josta saman vuoden määräraha (TA+LTA) siirtynyt seuraavalle vuodelle siirtyy seuraavalle vuodelle Muilta momenteilta tuleva rahoitus yht Lihantarkastustoiminnnan tulot Kasvinjalostusmaksut MMM:n hall, muut tulot (torj.) Muut sekalaiset tulot EU kansall. asiantunt. palkkaukset Suomen Akatemian tutkimusmääräraha Tietojärjestelmien kehittäminen Lihantarkastus Eläinlääkintähuolto Eräät korvaukset Työllistettyjen palkkaukset muu erittelemätön TA rahoitus *) Mahdollisia lainsäädäntömuutosten vaikutuksia ei kyetä ennakoimaan

14 LIITE 1(3) PÄÄTOIMINTOJEN KUSTANNUKSET JA HENKILÖTYÖVUODET 5(8) Päätoiminnot (tulot m, menot m, htv) A. Ministeriötaso ja hallinnon sisäiset tehtävät B. Viranomais- ja asiantuntijatoiminta sekä muiden julkishyödykkeiden tuottaminen ja näiden edellyttämä kehittäminen C. Tutkimustoiminta, budjettirahoitus C. Tutkimustoiminta, ulkopuolinen rahoitus D. Muut palvelut ja tuotteet ulkoisille asiakkaille Tulot yhteensä, m Menot yhteensä, m Htv:t yhteensä, m - htv-kiintiöön kuuluva - kiintiön ulkopuolinen Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m menot,m menot,m menot,m menot,m menot,m menot,m menot,m htv htv htv htv htv htv htv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 12,1 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 55,4 56,7 50,3 48,1 48,7 48,7 48, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1, ,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1, ,4 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2, ,2 15,5 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 62,0 62,6 55,8 53,6 54,2 54,2 54,

15 6(8) Toiminnan painoalueet ja niiden päätoiminnot / Kustannukset t Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Elintarviketurvallisuus tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Eläinten terveys ja hyvinvointi tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano *) Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Yhteensä *) sisältää eläinten hävitysmenot, jotka siirtyvät v momentille

16 Toiminnan painoalueet ja niiden päätoiminnot / Tulot t Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Elintarviketurvallisuus tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Eläinten terveys ja hyvinvointi tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Yhteensä (8)

17 8(8) Toiminnan painoalueet ja niiden päätoiminnot / Htv Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Elintarviketurvallisuus tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Eläinten terveys ja hyvinvointi tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Yhteensä

18 LIITE 2 Elintarviketurvallisuusviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Elintarviketurvallisuusviraston tuottavuustoimenpiteet vuosina (muutos vuoteen 2007) A. Voimavarat: v v v v v v v v v MMM:n alustava kehys määrärahamuutos / v (milj. ) 0-0,200-0,750-1,500-2,250-2,250-2,250-2,250-2,250 htv-muutos / v Viraston TTS määrärahamuutos / v (milj. ) 0-0,200-0,750-1,500-2,250-2,250-2,250-2,250-2,250 v:een 2011 mennessä toteutettavat v:een 2015 mennessä toteutettavat B. Tuottavuustoimenpiteet: viraston tuottavuussuunnitelma Toiminnan tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen Laboratoriotoimintojen edelleen kehittäminen ja uudelleenjärjestelyt, laboratorioyhteistyö, toimintojen yhdistämisestä saatavat synergiaedut. Valvonta- ja tarkastustoiminnan, valvontaprosessien ja toimintamallien kehittäminen, yhteistyön tiivistäminen Asiakaspalvelu- ja viestintästrategian toteuttaminen Viraston TTS Sarakkeeseen täytetään: tuottavuustoimenpide, euro- ja htv-vaikutus sekä tuottavuustoimenpiteen alkamisajankohta ( ) yht. -9 htv: - 1 htv v ja 4 htv v Keskitytään referenssilaboratoriotoimintaan, euroa - 1 htv v Viljantarkastuksen toiminnan kehittäminen, euroa - 1 htv v Siementarkastuksen toiminnan kehittäminen, euroa - 1 htv v. 2014, 0 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 5 htv: - 2 htv v Siementarkastuksen kehittäminen, euroa - 1 htv v Rehuvalvonnan tehostaminen, euroa - 1 htv v. 2014, 0 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 1 htv: - 1 htv v. 2015, 0 euroa Säästöarvio yhteensä -15 htv 1(3)

19 LIITE 2 2. Tukitehtävien tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen 3. Tietohallinnon tehostaminen ja vaikuttavuuden lisääminen 4. Hankintatoimen tehostaminen ja ulkopuolisten palvelujen käytön tehostaminen Yhteistyö ja uudelleenjärjestelyt välinehuollossa, varastotehtävissä, toimisto- ja virastopalveluissa sekä hankinnoissa. Talous- ja henkilöstöhallinnon kehittäminen ja siirto palvelukeskuksiin Toiminnan suunnittelun ja seurannan yksinkertaistaminen Säästöarvio yhteensä -14,5 htv Tietojärjestelmien, sähköisen asioinnin ja tietotekniikan käytön kehittäminen valvonnan apuvälineenä. Säästöarvio yhteensä -5 htv Tiettyjen elatusaineiden valmistuksesta luopuminen silloin, kun ne on taloudellisinta hankkia valmiina. Kolmasmaatuontiin liittyvien näytteiden analytiikan ulkoistaminen. Eräiden tukipalvelujen (infopalvelut, näytteiden kuljetuspalvelut) ulkoistaminen Yhteistoiminta tutkimuslaitosten kesken mahdollistaa virastopalvelujen ulkoistamista (esim. Oulu) Diagnostisissa valmiuksissa keskitytään Suomelle merkittäviin tauteihin. Säästöarvio yhteensä -8 htv yht. -8,5 htv: - 2 htv v Tehostetaan välinehuoltoa, euroa - yht. 3 htv v.2008, 2009, Toimistopalvelujen kehittäminen ja uudelleenjärjestelyt, euroa - 1 htv v Siementarkastuksen tukitehtävätoimintojen kehittäminen, euroa. - 0,5 htv v Virastopalveluiden kehittäminen, euroa - 1 htv v. 2014, 0 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 4 htv: - 1 htv v. 2008, euroa - 1 htv v. 2009, euroa - 1 htv v. 2010, euroa - 1 htv v. 2011, euroa yht. 2 htv: - 1 htv v. 2010, euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 5 htv: - 2 htv v.2010, euroa - 3 htv v.2011, euroa yht. 1 htv: - 1 htv v.2010, euroa yht. 2 htv: - 2 htv v.2011, euroa yht. 2 htv: - 1 htv v.2011, euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 1 htv: - 1 htv v. 2010, euroa yht. 2 htv: - 2 htv v. 2011, euroa 2(3)

20 LIITE 2 5. Tehtävistä luopuminen (toiminnan supistaminen) Todistus-, lupa-, ilmoitus-, hakemus- ja hyväksyntämenettelyjen rationalisointi ja keventäminen Interventiotoiminnan vähentäminen Terveiden lehmien BSE-analytiikan vähentäminen Eläinrokotteiden jakelusta luopuminen yht. 4 htv: - 1 htv v.2009, euroa - 1 htv v.2010, euroa - 1 htv v.2011, euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 2 htv: - 2 htv v. 2011, euroa yht. 4 htv: - 4 htv v.2009, euroa yht. 2,5 htv: - 1 htv v. 2008, euroa - 1,5 htv v. 2009, euroa Lihantarkastustoiminnan tehostaminen Säädösmuutoksista johtuvat vaikutukset laboratoriotoiminnassa Säästöarvio yhteensä 32,5 htv Yhteensä Säästöarvio yhteensä -75 htv yht htv: - 15 htv v. 2011, 0 euroa - 2 htv v. 2015, 0 euroa yht. - 3 htv: - 2 htv v. 2014, 0 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa C. Yhteenveto v v v v v v v v v Toiminnan tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen 0,0 0,0-2,0-5,0-3,0 0,0 0,0-2,0-3,0 2. Tukitehtävien tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen 0,0-3,0-4,0-3,5-1,0 0,0 0,0-1,0-2,0 3. Tietohallinnon tehostaminen ja vaikuttavuuden lisääminen 0,0 0,0 0,0-2,0-3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4. Hankintatoimen tehostaminen ja ulkopuolisten palvelujen käytön tehostaminen 0,0 0,0 0,0-2,0-5,0 0,0 0,0 0,0-1,0 5. Tehtävistä luopuminen (toiminnan supistaminen) 0,0-1,0-5,0-2,5-18,0 0,0 0,0-2,0-4,0 Yhteensä 0,0-4,0-15,0-30,0-60,0-60,0-60,0-65,0-75,0 3(3)

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Evira lyhyesti Elintarviketurvallisuusvirasto Evira osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tehtävänä on varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 346 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) eläinlääkintävahinkojen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu Talousarvioesitys 30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat pääosin Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenoista sekä eläin- ja kasvitautien vastustamisesta

Lisätiedot

Dnro 6861/0000/2013 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TULOSSOPIMUKSEN VÄLIRAPORTTI VUODELTA 2013

Dnro 6861/0000/2013 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TULOSSOPIMUKSEN VÄLIRAPORTTI VUODELTA 2013 Dnro 6861/0000/ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TULOSSOPIMUKSEN VÄLIRAPORTTI VUODELTA 1 1. Johdon katsaus Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toimintavuosi on sujunut pääosin suunnitellusti. Alkuvuoden

Lisätiedot

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Helsinki Marraskuu 2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu Talousarvioesitys 30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat pääosin Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenoista sekä eläintautien ja vaarallisten kasvintuhoojien

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma ----- 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 549 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut,

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Liitteiden 1-3 päivitys vuosille 2016-2017 Liite 1. Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden toimenpiteet 2016-2017 Kasvintuotannon

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Satakunta, Varsinais-Suomi

Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Satakunta, Varsinais-Suomi Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Satakunta, Varsinais-Suomi Maaseudun kehittäminen, maa- ja elintarviketalous Tampere 26.1.2018 Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila Maa-

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Helsinki Lokakuu 2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 Korjattu 2.4.2008 Asiakirja ei ole julkinen ennen valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen julkistamista, joka

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 2 (9) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2006 Tilastokeskuksen vuoden 2006 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VERO VEROHALLINTO 3.4. tehdyt VEROHALLINNON TALOUSARVIOEHDOTUS 2 12. ja 28. muut talousarviotilit Kehykset vuodelle (1000 ) 2008 toteuma TAE TAE 12. Sekalaiset tulot 12.28.11 Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Lisätiedot

Maakuntien tehtäväsiirrot ja valtionhallinnon muutokset uudistuksen rakennuspalikat

Maakuntien tehtäväsiirrot ja valtionhallinnon muutokset uudistuksen rakennuspalikat Maakuntien tehtäväsiirrot ja valtionhallinnon muutokset uudistuksen rakennuspalikat VM/Kunta ja aluehallintoosasto Hallitusneuvos Ilkka Turunen Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki Lainsäädäntöneuvos Jaska Siikavirta

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2018

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2018 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2018 MMM/Ohjaus- ja talousyksikkö 25.9.2017 1 MMM:n hallinnonalan määrärahat ja tulot 2018 Määrärahat yht. 2 594 milj. (2 545 M / 2017) Tulot yht. 853 milj.

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 285

Lisätiedot

Maakuntien tehtäväaloista HE 15/2017

Maakuntien tehtäväaloista HE 15/2017 Maakuntien tehtäväaloista HE 15/2017 Maa ja metsätalousvaliokunta 5.4.2017 Valtiovarainministeriö Kunta ja aluehallintoosasto Hallitusneuvos Ilkka Turunen 1 Maakuntien tehtäväalat ja niiden hoitaminen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

MMM:n näkökulmia maakuntauudistukseen ja tulevat lainsäädäntömuutokset

MMM:n näkökulmia maakuntauudistukseen ja tulevat lainsäädäntömuutokset MMM:n näkökulmia maakuntauudistukseen ja tulevat lainsäädäntömuutokset Maakuntakierros Kainuu Marjatta Rahkio Elintarviketurvallisuusyksikkö, Ruokaosasto Lainsäädäntö - EKY Eläinlääkintähuoltolaki (ELHL,

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Talousarvio 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto S e l v i t y s o s a : Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen

Lisätiedot

LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä ELY-keskusten ja TEtoimistojen yhteinen kehittämisja hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä Aluehallinto käännekohdassa 10.9.2014

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehujen salmonellavalvonta Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Ensisijainen vastuu yrityksellä Yrityksellä on ensisijainen vastuu rehujen turvallisuudesta ja laadusta kaikissa tuotannon,

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

01. (30.90 ja 91) Hallinto

01. (30.90 ja 91) Hallinto 01. (30.90 ja 91) Hallinto S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto tukee

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2017 19.9.2016 MMM / Ohjaus- ja talousyksikkö MMM:n määrärahaehdotus 2017 yhteensä 2 545 m (2 560 m /2016) 2 MMM:n määrärahaehdotus 2017 Hallinnonalalle

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

Maakuntauudistuksesta sekä muuta ajankohtaista

Maakuntauudistuksesta sekä muuta ajankohtaista Maakuntauudistuksesta sekä muuta ajankohtaista Hanke- ja yritystukien koulutus 7.-8.2.2017 Hannu Linjakumpu Lapin ELY 9.2.2017 Ajankohtaista Ohjelmakausi 2014-20 lähenee puolta väliä Lapissa käänne parempaan

Lisätiedot

Viraston toimintaympäristön muutokset

Viraston toimintaympäristön muutokset 1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010 Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.6.2010 Valvontaosasto Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Maria Teirikko Kaija-Leena Saraste Eviran vierasainevalvonnan

Lisätiedot

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 300 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin

Lisätiedot

Dnro 4864/000/2006 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2011

Dnro 4864/000/2006 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2011 Dnro 4864/000/2006 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2011 Helsinki Lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. Vuosien 2008-2011 strategiset tavoitteet...4 1.1. Perustehtäviin

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen?

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Liha-alan tutkimusseminaari 11.10.2012 Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen Maa- ja metsätalousministeriö Esityksen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: toiminnot Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen. sopimus Tiken tulostavoitteista.

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen. sopimus Tiken tulostavoitteista. Dnro 158/061/2005 Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 2005 Sisällysluettelo 1. Vuosien 2005-2009

Lisätiedot

Ajankohtaista kalaterveyspalvelusta ja Evirasta

Ajankohtaista kalaterveyspalvelusta ja Evirasta Ajankohtaista kalaterveyspalvelusta ja Evirasta Satu Viljamaa-Dirks Villi- ja vesieläinpatologia Kalaterveyspäivä 23.3.2017 Elintarviketurvallisuusvirasto Tutkii ja valvoo elintarvikeketjun turvallisuutta

Lisätiedot

Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen

Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen Kansallisten hygienia-asetusten uudistaminen Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät Oulu 19.9.2017 Anna-Maija Grönlund, MMM Turku 10.10.2017 Maaria Hackzell, MMM Kansallisten hygienia-asetusten

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 318/53/05 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 10.5.2006 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Valtiokonttorista asiantuntija-apua talouden, hallinnon, IT-palvelujen ja vakuuttamisen asioihin Valtiokonttori tarjoaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Kasvinterveyslainsäädäntö ja sen valvonta

Kasvinterveyslainsäädäntö ja sen valvonta Kasvinterveyslainsäädäntö ja sen valvonta Viheralan kasvinterveysseminaari_säätytalo_24.10.2013 KASVINTERVEYSLAINSÄÄDÄNTÖ Laki kasvinterveyden suojelemisesta (702/2003 muutoksineen) Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus Lähtökohta

MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus Lähtökohta Tulosohjausverkoston tapaaminen 24.2.2015 Pasi Valli, MMM MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus 2015- Lähtökohta MMM:n hallinnonalan strategian jalkauttaminen tulosohjauksen keinoin : tulosohjauksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 muutostp2016-ta2018 TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot

Lisätiedot

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus 111/53/2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 13.5.2013 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tilintarkastuskertomus vuodelta 2012 Valtiontalouden

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 139/53/06 Puolustusministeriö Puolustusvoimat 16.5.2007 PUOLUSTUSVOIMIEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Puolustusvoimien tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus

TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus TR4 Ympäristöterveydenhuolto maakunnassa tilannekatsaus 4.5.2017 Leena Tuuri Ympäristöjohtaja, Oulun seudun ympäristötoimi Toteutuneet ja suunnitellut kartoitukset Ympäristöterveydenhuolto Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi 2016 PelJk 18.8.2016 Palvelutasopäätös 2014-2018 Pelastustoimen palvelutasopäätös on pelastuslain 28 :n mukainen päätös alueen palvelutasosta ja suunnitelma

Lisätiedot

REACH ja ECHA - tilannekatsaus

REACH ja ECHA - tilannekatsaus REACH ja ECHA - tilannekatsaus Tukes-talvitapaaminen 2013 Jukka Malm Johtaja Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) 13. helmikuuta 2013 1 Esityksen pääkohdat 1. REACH mitä saavutettu 5 vuodessa 2. Mitä ECHA:lla

Lisätiedot

Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma. Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen

Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma. Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen Mitä ruoka on parhaimmillaan? Eettistä, ekologista, edullista. Turvallista, terveellistä,

Lisätiedot

ONION-hanke. Tiivistelmä

ONION-hanke. Tiivistelmä ONION-hanke Tiivistelmä ONION-HANKE 2013 aloitettu ONION-hanke hahmotti, OYS ervalle kokonaisvaltaista tietojärjestelmäarkkitehtuuria ja vaihtoehtoisia toteutustapoja sille. Työhön kuului: ❶ ❷ Nykytilan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon

Lisätiedot