Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014"

Transkriptio

1 Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Helsinki Marraskuu 2009

2 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Vuosien strategiset tavoitteet Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit Eviran toimenpiteet toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi Toiminnalliset linjaukset Vuosien tulostavoitteet Koko virastoa koskevat tavoitteet...7 a) Toiminnallinen tehokkuus sekä sen kehitys...7 b) Tuotokset sekä niiden kehitys...8 c) Laadunhallinta sekä sen kehitys...8 d) Henkisten voimavarojen hallinta sekä sen kehitys Keskeiset kehittämistavoitteet ja investointihankkeet Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet Toiminnan rahoitus...9 LIITTEET Liite 1(1) Tuloksellisuuden tunnusluvut Liite 1(2) Taloudelliset voimavarat Liite 1(3) Toiminnallinen jaottelu Liite 2 Elintarviketurvallisuusviraston tuottavuustoimenpiteet v

3

4 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Vuosien strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit Yleistä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) vuosille perustuu sen aiempien vuosien suunnitelmiin. Nyt valmistuneen suunnitelman perustana on TTS vuosille , jota täydennettiin ja tarkennettiin vuosi sitten. Luettavuuden helpottamiseksi Evira ottaa esiin aiempien vuosien suunnitelmien painoalueita, jotka edelleen ovat keskeisiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimintaympäristöön vaikuttavat edelleen kansallisten alueellistamistoimenpiteiden ohella myös valmisteilla olevat keskus-, alue- ja paikallishallinnossa (mm. sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston perustaminen ja työnjako muiden viranomaisten kesken, turvatekniikan keskuksen kehittäminen kemikaali- ja kuluttajaviranomaiseksi, kahden aluehallintoviranomaisen perustaminen, seutukunnalliset yksiköt) sekä laboratorio- ja tutkimuskentän rakenteessa ja työnjaossa tapahtuvat muutokset (mm. valtion laboratorioverkon kehittäminen, sektoritutkimuslaitosten yhteistyön kehittäminen, paikallisen laboratorioverkon muutokset, tieteellisen tutkimuksen yhteistyön tehostaminen). Myös verkottuminen ja erikoistuminen toimijoiden kesken jatkuvat. Valtion konsernitason linjaukset tulevat vaikuttamaan suunnittelukaudella niin henkilöstö-, talous- kuin tietohallintoonkin. Muutokset tulevat näkymään viraston jokaisen työntekijän arkipäivässä. Seuraava askel on entistä laajempi asiakkuus yhdistyneessä Palkeet-palvelukeskuksessa. Sen jälkeen Kiekutietojärjestelmähanke kehittää edelleen talous- ja henkilöstöhallintoa ja Valtion ITpalvelukeskus (VIP) luo perustaa tietohallinnossa. Toimintaympäristön muutoksessa ja valvontatyön tehostamisessa lisääntyy elintarvikeketjun kokonaisvaltainen tiedontarve. Tietojärjestelmät pyrkivät tukemaan elintarvikeketjun tiedontarvetta ja siitä johdettavia päätelmiä, jotka edesauttavat kustannustehokasta ja riskiperusteista toimintaa koko ketjussa. Esimerkkinä on elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman esiin nostamat kehittämiskohteet, kuten ensisaapumispaikka- ja sivutuoteasetuksen valvonta. Eläinten terveys ja hyvinvointi Märehtijöiden sinikielitaudin uhka on edelleen olemassa, vaikka riskinhallintatoimet lähialueillamme ovatkin olleet tehokkaita. Varautumista joudutaan kehittämään myös muiden sellaisten eläintautien varalta, joiden riski on lisääntynyt ilmaston lämpenemisen ja/tai kansainvälisen kaupan kasvun myötä. Myös salmonellan vastustamiseen joudutaan jatkossa kiinnittämään viime vuosia enemmän huomiota, koska sellaiset tuotantorakenteet ja tavat ovat yleistymässä, jot

5 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ka lisäävät tilojen välisiä ja tilansisäisiä eläinkontakteja. Myös ulkomaisen valkuaisrehun maahantuonti on salmonellariskiä lisäävä tekijä. EU:n eläintautistrategian (Mieluummin ennaltaehkäisy kuin hoito ) puitteissa käynnistetystä EU:n eläintautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta on luvattu virallinen ehdotus vuoden 2010 aikana. EU-hankkeen rinnalla suunnittelukauden aikana valmistunee myös maa- ja metsätalousministeriön johdolla tehtävä kansallisen eläintautilain kokonaisuudistus. Näiden säädöshankkeiden tarkempi sisältö on vielä avoin, mutta ne tulevat vaikuttamaan merkittävästi Eviran ja koko hallinnonalan toimintaan. Painopistettä tullaan siirtämään entistä enemmän kriisinhallinnasta tautien ennaltaehkäisyyn ja toimintamalleista sovitaan yhdessä elinkeinon ja muiden sidosryhmien kanssa. Suunnittelukaudella toimeenpannaan myös EY:n sivutuoteasetuksen kokonaisuudistus, johon liittyy erillinen nk. toimeenpanoasetus. Nämä säädökset tulevat vaikuttamaan ainakin laitosten hyväksymisiin ja valvontoihin, sisämarkkinakaupan vapautumiseen sekä toimijoiden tarkempaan rekisteröintiin. Eläinten hyvinvoinnin valvontaa ja ohjausta tullaan tehostamaan yhteistyössä koko tuotantoketjun kanssa. Vuonna 2009 toimintansa aloittaneella Eläinten hyvinvointikeskuksella (EHK) tulee olemaan merkittävä rooli tutkimustiedon siirtämisessä hallinnon käyttöön ja myös uusien tutkimustarpeiden tunnistamisessa ja esille nostamisessa. Vireillä on useita hankkeita tehokkaamman valvonnan tueksi. Lisäksi suunnittelukaudella toimeenpannaan broilereiden suojelua koskeva direktiivi, eläinten teurastusta ja lopetusta koskeva asetus sekä eläinten kuljetusta koskeva asetus. Uuden voimaan tulleen eläinlääkintähuoltolain tarkoituksena on turvata kuntien eläinlääkintäpalveluiden saatavuus ja laatu sekä yksityisten eläinlääkintäpalveluiden toimintaedellytykset ja valvonta. Laki edellyttää, että Evira laatii eläinlääkäripalveluja ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa koskevan valtakunnallisen ohjelman ja ohjaa ohjelmalla kuntia siinä, miten palvelut tulisi järjestää mm. seutuyhteistyön antamien mahdollisuuksien puitteissa. Kunnille osoitettujen resurssien myötä viranomaisvalvonnan eriyttäminen asiakaspalvelusta mahdollistaa aiempaa paremman erikoistumisen lakisääteisiin valvontatehtäviin. Lain voimaan tulon myötä myös aluehallinnon valvontatehtävien resurssit lisääntyvät 15 htv:llä, mikä antaa entistä paremmat mahdollisuudet järjestää valvontatehtävät aluehallintoviranomaisten ja kuntien välillä uuden lain edellyttämällä tavalla. Elintarviketurvallisuus Kansainvälisten ruokakriisien vuoksi koko ruokaketjun turvallisuus näyttää nousevan tulevaisuudessa entistä tärkeämmäksi aiheeksi niin kansainvälisesti kuin Suomessakin. Nopeiden kansainvälisten hälytysjärjestelmien kehittymisen ansiosta elintarvikekriisit tulevat yhä nopeammin tietoon. Elintarvikeketjujen ja jäljitettävyyden monimutkaistuminen lisäävät entisestään riskienhallinnalle asetettavia haasteita. Elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantotarvikkeiden mikrobiologisten ja kemiallisten riskien sekä niiden taloudellisten vaikutusten arviointi korostuvat yhteiskunnallisen päätöksenteon perustana. Riskinarvioinnin merkitys korostuu - 5 -

6 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA lainsäädännön valmistelussa, kohdennetun valvonnan perusteena sekä suunniteltaessa kansallisen seurannan ja tutkimuksen painopisteitä. Toimintaympäristöön tulee vaikuttamaan myös huomattavasti ympäristöterveydenhuollon kokoaminen suurempiin yhteistoiminta-alueisiin, joiden on aloitettava toimintansa viimeistään Uudistuksen myötä luodaan paremmat edellytykset paikallisen elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon kehittymiselle ja yhtenäistämiselle osana ympäristöterveydenhuoltoa. Uudistus mahdollistaa henkilöstön erikoistumisen ja siten myös joustavan ja tehokkaan työnjaon. Ravitsemuksellisten riskien osalta on tarpeen selvittää riskinhallintaan liittyviä vastuualueita ja työnjakoa eri kansallisten toimijoiden välillä ja vaikuttaa samalla EU-tason kehitykseen ja yhteistyöhön. Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys Viljan maailmanmarkkinahintojen vaihteluiden suuruus ja muutosnopeus ovat selkeästi kasvaneet, sillä parissa vuodessa hinnat ovat muuttuneet ennätyskorkeista ennätysalhaisiksi. Myös muissa tuotteissa hintoihin kohdistuu laskupaineita. Alhaiset tuottajahinnat vaikuttavat suoraan tuotannon kannattavuuteen ja siten viljelymotivaatioon. EU:ssa on aloitettu yhteisön kasvinterveysstrategian laadinta. Sen perustana olevassa selvityksessä tarkastellaan, miten yhteisön kasvinterveyssäädöksillä ja muilla tähänastisilla toimenpiteillä on onnistuttu ylläpitämään hyvää kasvinterveystilannetta sekä hahmotellaan toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi. Selvitys valmistuu kesällä 2010 ja kasvinterveysstrategia on tarkoitus saada valmiiksi vuonna Strategian toimeenpano edellyttää todennäköisesti lainsäädäntömuutoksia, jotka tullevat voimaan vasta suunnittelukauden loppupuolella. Kasvintuotantoon liittyen EU:ssa on käynnistynyt lisäksi laaja-alainen siemenlainsäädännön uudistushanke ja uuden yhteisölainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuonna Kansallisesti jatketaan selvitystä hyvän kasvinterveyden turvaamisen varmistamiseen liittyvän valvonnan ja laboratorioanalytiikan järjestämisestä. Tämä nivoutuu hyvin EU-tasolla samaan aikaan tehtävään tarkasteluun. Uutena lainsäädäntönä on vuonna 2010 tulossa voimaan ns. rinnakkaiselolainsäädäntö, joka mahdollistaa muuntogeenisiä eliöitä hyödyntävän maataloustuotannon harjoittamisen tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnalla. Luonnonmukaisessa tuotannossa luomutuottajien määrä on kasvanut, mikä vaikuttaa alkutuotannon lisäksi luomuelintarvikkeiden ja elintarviketoimijoiden valvonnan tarpeeseen Eviran toimenpiteet toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi Viraston käytettävissä olevat resurssit niukkenevat tuottavuusohjelman ja valtiontalouden heikkenemisen johdosta. Samanaikaisesti viraston toimintaympäristön muutokset ja odotukset sekä lainsäädäntö edellyttävät mittavia lisäpanostuksia. Selviytyäkseen vähennyksistä ja uusista tehtävistä virasto on ryhtynyt töiden uu

7 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA delleen järjestelyyn ja priorisointiin. Uudella strategisella ajattelulla, työjärjestelyillä ja työnjaolla sekä leikkauksien tarkalla harkitsemisella ja kohdentamisella virasto pyrkii säilyttämään yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja asiakaspalvelun korkean tason myös tulevissa muutoksissa. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden Toiminnalliset linjaukset Kasvava osuus laitoksen tutkimuksesta ja sitä tukevasta tukitoiminnasta koordinoidaan Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän kautta. Näitä ovat yhteiset tutkimusohjelmat sekä tukipalvelujen ja osaamisen kehittäminen. Valtiovarainministeriö selvittää valtion laboratoriotoimintaa, joka koskee mittanormaali- ja vertailulaboratoriotoimintaa. Eviran vertailulaboratoriotoiminta on erittäin laajaa lainsäädäntöön pohjautuen ja se kattaa tältä osin lähes koko laboratoriotoiminta-alueen. Koska Eviran vertailulaboratoriotoiminta on sidoksissa muuhun laboratoriotoimintaan ja asiantuntijatyöhön, eikä mm. erikoislaboratoriotilojensa vuoksi ole erotettavista muusta toiminnasta, sen tulee jatkossakin säilyä viraston ydintehtävänä valtionhallinnon muiden laboratoriotoimintojen mahdollisista muutoksista riippumatta. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. 2. Vuosien tulostavoitteet 2.1. Koko virastoa koskevat tavoitteet a) Toiminnallinen tehokkuus sekä sen kehitys Toiminnallista tehokkuutta koskevia keskeisiä tunnuslukuja ja tavoitteita on esitetty liitteissä 1 (1) ja 1 (3). Kehyskaudella koko valtiontalouden tilanne heikkenee, mikä tulee heijastumaan viraston käytettävissä oleviin määrärahoihin. Tämä näkyy mm. vuosille 2010 ja 2011 virastolle osoitettuina euron uudelleen kohdentamisina. Määrärahaja htv-kehysten tiukkeneminen vaikeuttaa mittaluokkansa vuoksi yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista viraston sisäisistä tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävistä toimenpiteistä huolimatta. Toiminnallinen tehokkuus Painotetaan edelleen valvonnan suunnittelua, ohjausta ja kohdentamista riskien perusteella sekä kehitetään tarkastustoimintaa, valvonnan ohjeistusta ja koulutusta toimialan strategioiden mukaisesti. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden

8 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Taloudellisuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. Työn tuottavuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. b) Tuotokset sekä niiden kehitys Liitteessä 1 (1) on arvioitu Eviran keskeisten suoritteiden (analyysit, tarkastukset, päätökset) määrän kehitystä v Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. c) Laadunhallinta sekä sen kehitys Eviran itsearviointityövälineeksi valitseman CAF:n käyttöä jatketaan vuonna 2009 saatujen kokemusten pohjalta. Aikaisemmissa suunnitelmissa on kuvattu laadunhallinnan periaatteita. Niiden toteuttamista jatketaan suunnittelukaudella. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. d) Henkisten voimavarojen hallinta sekä sen kehitys Eviran henkilöstövoimavarojen kehittämistä jatketaan viraston strategian mukaisesti ottaen huomioon tulevan virka- ja työehtosopimuksen muutokset. Koko henkilöstön osallistava yhteinen työyhteisömme -hanke luo pohjan jatkotyölle, jota suunnataan muun muassa vuosittaisen työtyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella. Muilta osin henkisten voimavarojen hallinnan ja kehityksen osalta viitataan aikaisempiin suunnitelmiin. Liitteessä 1 (1) on kuvattu henkisten voimavarojen hallinnan tunnuslukujen kehitystä vuosina Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden

9 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Keskeiset kehittämistavoitteet ja investointihankkeet Tuottavuussuunnitelman mukaiset tuottavuustoimenpiteet ja vähennykset on otettu huomioon toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja kohdennettu toimenpiteet ja vähennykset aikatauluineen eri tehtäväalueille (liite 2) Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. 3. Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta koskevia keskeisiä tunnuslukuja ja tavoitteita on esitetty liitteessä 1 (2)

10 Elintarviketurvallisuusviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille (8) LIITE 1(1) TULOKSELLISUUDEN TUNNUSLUVUT TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Tuottavuus - Toiminnan kustannukset, Työn tuottavuus +0,6% 10,3 % +2,5% +2,5% +2,5% +1,0% +1,0% +2,0% - Kokonaistuottavuus +2,9% 16,2 % +2,0% +3,0% +3,0% +2,0% +2,0% +2,0% Maksullinen toiminta, 1000 : - Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus Kustannusvastaavuus % 92 % 87 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Yhteisrahoitteinen toiminta, Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus Kustannusvastaavuus % 41 % 29 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Tuotokset keskeisistä suoritteista/suoriteryhmistä yksikköinä: Tieteelliset julkaisut (kpl) Vertailulaboratoriotoiminta (pv) Laboratoriotutkimukset (kpl) *) 1 - Kasvianalytiikka Eläintautibakteriologia Parasitologia Eläintautivirologia Patologia Mikrobiologia Kemia ja toksikologia Suunnittelu, ohjaus ja asiantuntijatyö (pv)

11 Valvonnan toimenpiteet (kpl) Rehu- ja lannoitevalmisteet *) 2 - Siementuotannon tarkastukset *) 3 - Viljantarkastukset *) 4 - Kasvinterveys Metsänviljelyaineiston taimitarhat ja varastot Kasvisten kauppanormit *) 5 - Kasvinsuojeluaineiden käyttö ja kauppa *) 6 - Venäjän tuontipuu *) 7 2(8) - Liha-, kala-, muna- ja maitoalan laitokset, munapakkaamot *) 8 - Vähittäismyymäläkäynnit, naudanliha merkintä *) 9 - Lattiakanalat Ensisaapumisvalvonta Maitovalmisteiden EU-tukivalvonta *) 10 - Luomutarkastukset *) 11 - Eläinlääkinnällinen rajatarkastus Päätökset, ilmoitukset Terveystodistukset Kantatodistukset *) 12 - Korvauspäätökset, kasvintuhoojat Siemenpäätökset *) 13 - Sisämarkkinakaupan ja tuonnin rekisteröinnit, luvat ja päätökset Elintarvikelainsäädännön edellyttämät päätökset, todistukset, rekisteröinnit ja ilmoitukset Lihantarkastus (1 000 kg) *) 1 Suoritteiden määrittelyssä tapahtunut muutoksia, minkä johdosta vuoden 2009 arviot poikkeavat vuoden TTS-asiakirjasta *) 2 Laskentatavassa muutos, rehujen luomutarkastukset ulkoistettu 2008, kv-ruokajäte ulkoistetaan *) 3 Kasvu johtuu laskentatavan muutoksesta (aiemmin siemenpakkaamo ja markkinavalvonnat, v.2008 alkaen myös viljelystarkastukset, näytteenotto ja perunan varastotarkastukset). Tarkastusten määrän muutokseen vaikuttaa siemenviljelijöiden tekemä toiminnan tehostaminen, kuten viljelysten koon kasvu. *) 4 Interventiotilanne vaihtelee markkinatilanteen mukaan. *) 5 Valvonnan painopiste ja resurssointi muuttuu. *) 6 Tavoite ja tarve on 45, mutta aiempina vuosina se ei ole toteutunut. *) 7 Puun tuonnin Venäjältä arvioidaan säilyvän vuoden 2009 tasolla (vajaat erää/v.) Tarkastustiheys nousee vuoden 2010 alusta lukien 1 prosentista 3 prosentiin, mikä lisää tarkastuksia merkittävästi. Lehtikuusen tarkastuksia (kaikki erät tarkastettava) olisi vajaat 200 ja muun havupuun tarkastuksia (3 % eristä tarkastettava) noin *) 8 Painopiste siirtyy tarkastuksista auditointeihin. *) 9 Lainsäädännön muutos vähentää tarkastuksia. *) 10 Maitovalmisteiden EU-tuki ja interventiotilanne vaihtelee markkinatilanteen mukaan. *) 11 Ostopalvelun osuus lisääntyy. *) 12 Sääolot ja siementen kypsyminen vaikuttavat vaihteluihin, 300 keskimääräinen arvio. *) 13 Laskentatavan muutos, vuodesta 2008 sertifiointi-ja viljelystarkastuspäätösten lisäksi lasketaan mukaan myös muita päätöksiä.

12 3(8) Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Henkilöstömäärä, HTV: Työtyytyväisyys 3,1 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Pitkien (yli 3 pv) sairaspoissaolojen määrä kaikista sairaspoissaoloista (%) Sairaspoissaolojen määrä, pv/htv Kehittyminen, pv/ htv Vaihtuvuus (%), yhteensä 12 % 13 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % *) *) vertailukelpoinen Tahti-järjestelmän mukainen luku TIETOTEKNIIKAN KÄYTTÖ JA INVESTOINNIT Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Tietotekniikan käyttökulut, Tietotekniikan investoinnit, *) *) sisältää ennakoidusti siirron momentilta Tietojärjestelmien kehittäminen

13 LIITE 1(2) TALOUDELLISET VOIMAVARAT Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Selite TOIMINNAN TULOT JA MENOT, 1000 *)1 Tulot yhteensä maksullinen toiminta yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muut tulot Menot yhteensä henkilöstömenot toimitilavuokrat palvelujen ostot *)2 - muut toiminnan menot *)1 Laskelmassa ovat mukana momentit Lihantarkastus ja Eviran toimintamenot. Vuosien tulot ja menot on laskettu vuoden 2010 kustannustasossa. *)2 Palveluiden ostojen muutokseen vaikuttavat eläinten hävitysmenojen siirtyminen momentille ja tietohallinnon kehittämisen siirrot momentilta Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 TOIMINNAN RAHOITUS, Toimintamenomomentin bruttotulot Toimintamenomomentin bruttomenot Toimintamenorahoitus, netto josta saman vuoden määräraha (TA+LTA) siirtynyt seuraavalle vuodelle siirtyy seuraavalle vuodelle Muilta momenteilta tuleva rahoitus yht Lihantarkastustoiminnnan tulot Kasvinjalostusmaksut MMM:n hall, muut tulot (torj.) Muut sekalaiset tulot EU kansall. asiantunt. palkkaukset Suomen Akatemian tutkimusmääräraha Tietojärjestelmien kehittäminen Lihantarkastus Eläinlääkintähuolto Eräät korvaukset Työllistettyjen palkkaukset muu erittelemätön TA rahoitus *) Mahdollisia lainsäädäntömuutosten vaikutuksia ei kyetä ennakoimaan

14 LIITE 1(3) PÄÄTOIMINTOJEN KUSTANNUKSET JA HENKILÖTYÖVUODET 5(8) Päätoiminnot (tulot m, menot m, htv) A. Ministeriötaso ja hallinnon sisäiset tehtävät B. Viranomais- ja asiantuntijatoiminta sekä muiden julkishyödykkeiden tuottaminen ja näiden edellyttämä kehittäminen C. Tutkimustoiminta, budjettirahoitus C. Tutkimustoiminta, ulkopuolinen rahoitus D. Muut palvelut ja tuotteet ulkoisille asiakkaille Tulot yhteensä, m Menot yhteensä, m Htv:t yhteensä, m - htv-kiintiöön kuuluva - kiintiön ulkopuolinen Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m menot,m menot,m menot,m menot,m menot,m menot,m menot,m htv htv htv htv htv htv htv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 12,1 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 55,4 56,7 50,3 48,1 48,7 48,7 48, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1, ,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1, ,4 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2, ,2 15,5 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 62,0 62,6 55,8 53,6 54,2 54,2 54,

15 6(8) Toiminnan painoalueet ja niiden päätoiminnot / Kustannukset t Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Elintarviketurvallisuus tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Eläinten terveys ja hyvinvointi tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano *) Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Yhteensä *) sisältää eläinten hävitysmenot, jotka siirtyvät v momentille

16 Toiminnan painoalueet ja niiden päätoiminnot / Tulot t Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Elintarviketurvallisuus tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Eläinten terveys ja hyvinvointi tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Yhteensä (8)

17 8(8) Toiminnan painoalueet ja niiden päätoiminnot / Htv Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Elintarviketurvallisuus tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Eläinten terveys ja hyvinvointi tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Yhteensä

18 LIITE 2 Elintarviketurvallisuusviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Elintarviketurvallisuusviraston tuottavuustoimenpiteet vuosina (muutos vuoteen 2007) A. Voimavarat: v v v v v v v v v MMM:n alustava kehys määrärahamuutos / v (milj. ) 0-0,200-0,750-1,500-2,250-2,250-2,250-2,250-2,250 htv-muutos / v Viraston TTS määrärahamuutos / v (milj. ) 0-0,200-0,750-1,500-2,250-2,250-2,250-2,250-2,250 v:een 2011 mennessä toteutettavat v:een 2015 mennessä toteutettavat B. Tuottavuustoimenpiteet: viraston tuottavuussuunnitelma Toiminnan tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen Laboratoriotoimintojen edelleen kehittäminen ja uudelleenjärjestelyt, laboratorioyhteistyö, toimintojen yhdistämisestä saatavat synergiaedut. Valvonta- ja tarkastustoiminnan, valvontaprosessien ja toimintamallien kehittäminen, yhteistyön tiivistäminen Asiakaspalvelu- ja viestintästrategian toteuttaminen Viraston TTS Sarakkeeseen täytetään: tuottavuustoimenpide, euro- ja htv-vaikutus sekä tuottavuustoimenpiteen alkamisajankohta ( ) yht. -9 htv: - 1 htv v ja 4 htv v Keskitytään referenssilaboratoriotoimintaan, euroa - 1 htv v Viljantarkastuksen toiminnan kehittäminen, euroa - 1 htv v Siementarkastuksen toiminnan kehittäminen, euroa - 1 htv v. 2014, 0 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 5 htv: - 2 htv v Siementarkastuksen kehittäminen, euroa - 1 htv v Rehuvalvonnan tehostaminen, euroa - 1 htv v. 2014, 0 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 1 htv: - 1 htv v. 2015, 0 euroa Säästöarvio yhteensä -15 htv 1(3)

19 LIITE 2 2. Tukitehtävien tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen 3. Tietohallinnon tehostaminen ja vaikuttavuuden lisääminen 4. Hankintatoimen tehostaminen ja ulkopuolisten palvelujen käytön tehostaminen Yhteistyö ja uudelleenjärjestelyt välinehuollossa, varastotehtävissä, toimisto- ja virastopalveluissa sekä hankinnoissa. Talous- ja henkilöstöhallinnon kehittäminen ja siirto palvelukeskuksiin Toiminnan suunnittelun ja seurannan yksinkertaistaminen Säästöarvio yhteensä -14,5 htv Tietojärjestelmien, sähköisen asioinnin ja tietotekniikan käytön kehittäminen valvonnan apuvälineenä. Säästöarvio yhteensä -5 htv Tiettyjen elatusaineiden valmistuksesta luopuminen silloin, kun ne on taloudellisinta hankkia valmiina. Kolmasmaatuontiin liittyvien näytteiden analytiikan ulkoistaminen. Eräiden tukipalvelujen (infopalvelut, näytteiden kuljetuspalvelut) ulkoistaminen Yhteistoiminta tutkimuslaitosten kesken mahdollistaa virastopalvelujen ulkoistamista (esim. Oulu) Diagnostisissa valmiuksissa keskitytään Suomelle merkittäviin tauteihin. Säästöarvio yhteensä -8 htv yht. -8,5 htv: - 2 htv v Tehostetaan välinehuoltoa, euroa - yht. 3 htv v.2008, 2009, Toimistopalvelujen kehittäminen ja uudelleenjärjestelyt, euroa - 1 htv v Siementarkastuksen tukitehtävätoimintojen kehittäminen, euroa. - 0,5 htv v Virastopalveluiden kehittäminen, euroa - 1 htv v. 2014, 0 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 4 htv: - 1 htv v. 2008, euroa - 1 htv v. 2009, euroa - 1 htv v. 2010, euroa - 1 htv v. 2011, euroa yht. 2 htv: - 1 htv v. 2010, euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 5 htv: - 2 htv v.2010, euroa - 3 htv v.2011, euroa yht. 1 htv: - 1 htv v.2010, euroa yht. 2 htv: - 2 htv v.2011, euroa yht. 2 htv: - 1 htv v.2011, euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 1 htv: - 1 htv v. 2010, euroa yht. 2 htv: - 2 htv v. 2011, euroa 2(3)

20 LIITE 2 5. Tehtävistä luopuminen (toiminnan supistaminen) Todistus-, lupa-, ilmoitus-, hakemus- ja hyväksyntämenettelyjen rationalisointi ja keventäminen Interventiotoiminnan vähentäminen Terveiden lehmien BSE-analytiikan vähentäminen Eläinrokotteiden jakelusta luopuminen yht. 4 htv: - 1 htv v.2009, euroa - 1 htv v.2010, euroa - 1 htv v.2011, euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 2 htv: - 2 htv v. 2011, euroa yht. 4 htv: - 4 htv v.2009, euroa yht. 2,5 htv: - 1 htv v. 2008, euroa - 1,5 htv v. 2009, euroa Lihantarkastustoiminnan tehostaminen Säädösmuutoksista johtuvat vaikutukset laboratoriotoiminnassa Säästöarvio yhteensä 32,5 htv Yhteensä Säästöarvio yhteensä -75 htv yht htv: - 15 htv v. 2011, 0 euroa - 2 htv v. 2015, 0 euroa yht. - 3 htv: - 2 htv v. 2014, 0 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa C. Yhteenveto v v v v v v v v v Toiminnan tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen 0,0 0,0-2,0-5,0-3,0 0,0 0,0-2,0-3,0 2. Tukitehtävien tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen 0,0-3,0-4,0-3,5-1,0 0,0 0,0-1,0-2,0 3. Tietohallinnon tehostaminen ja vaikuttavuuden lisääminen 0,0 0,0 0,0-2,0-3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4. Hankintatoimen tehostaminen ja ulkopuolisten palvelujen käytön tehostaminen 0,0 0,0 0,0-2,0-5,0 0,0 0,0 0,0-1,0 5. Tehtävistä luopuminen (toiminnan supistaminen) 0,0-1,0-5,0-2,5-18,0 0,0 0,0-2,0-4,0 Yhteensä 0,0-4,0-15,0-30,0-60,0-60,0-60,0-65,0-75,0 3(3)

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu Talousarvioesitys 30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat pääosin Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenoista sekä eläin- ja kasvitautien vastustamisesta

Lisätiedot

Dnro 6861/0000/2013 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TULOSSOPIMUKSEN VÄLIRAPORTTI VUODELTA 2013

Dnro 6861/0000/2013 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TULOSSOPIMUKSEN VÄLIRAPORTTI VUODELTA 2013 Dnro 6861/0000/ ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TULOSSOPIMUKSEN VÄLIRAPORTTI VUODELTA 1 1. Johdon katsaus Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toimintavuosi on sujunut pääosin suunnitellusti. Alkuvuoden

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Liitteiden 1-3 päivitys vuosille 2016-2017 Liite 1. Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden toimenpiteet 2016-2017 Kasvintuotannon

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 285

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Rehujen salmonellavalvonta. Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Rehujen salmonellavalvonta Moilanen Tervaniemi Rovaniemen ammattikorkeakoulu Ensisijainen vastuu yrityksellä Yrityksellä on ensisijainen vastuu rehujen turvallisuudesta ja laadusta kaikissa tuotannon,

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Sinikka Rajaniemi ylijohtaja, Fimea Terveysakatemia, Oulu 24.8.2010 Fimea Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla lääkealan tehtävistä vastaava viranomainen Perustettiin

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

01. (30.90 ja 91) Hallinto

01. (30.90 ja 91) Hallinto 01. (30.90 ja 91) Hallinto S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto tukee

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Valtion ja kuntien hyvinvointityö

Valtion ja kuntien hyvinvointityö Valtion ja kuntien hyvinvointityö Neuvotteleva virkamies Heli Hätönen 1.6.2016 1 2 1.6.2016 2 Valtakunnallinen aluehallintovirasto Yhteinen ICT Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne Valtio Sote-linjaukset:

Lisätiedot

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Valtiokonttorista asiantuntija-apua talouden, hallinnon, IT-palvelujen ja vakuuttamisen asioihin Valtiokonttori tarjoaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus VARASTOKIRJASTO 2013-2016 Tulossopimus 19.4.2012 VARASTOKIRJASTON ORGANISAATIO OKM johtokunta johtaja metadata logistiikka JOHTOKUNTA Ari Muhonen, pj Ulla Nygren, vpj, Turun yliopisto Dorrit Gustafsson,

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Kasvinterveyslainsäädäntö ja sen valvonta

Kasvinterveyslainsäädäntö ja sen valvonta Kasvinterveyslainsäädäntö ja sen valvonta Viheralan kasvinterveysseminaari_säätytalo_24.10.2013 KASVINTERVEYSLAINSÄÄDÄNTÖ Laki kasvinterveyden suojelemisesta (702/2003 muutoksineen) Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Kuntamarkkinat 15.9.2016 16.9.2016 1 2 Työ- ja elinkeinopalvelut Sosiaalija terveydenhuolto Pelastustoimi Ympäristöterveydenhuolto Maakunnan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Valtio Expo 20.5.2014 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen 2 Velvollisuus käyntiasioinnin turvaamiseen Perustuslain hyvän hallinnon periaate Pääsy hallinnon palveluihin turvattava myös niille, jotka eivät voi,

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus Lähtökohta

MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus Lähtökohta Tulosohjausverkoston tapaaminen 24.2.2015 Pasi Valli, MMM MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus 2015- Lähtökohta MMM:n hallinnonalan strategian jalkauttaminen tulosohjauksen keinoin : tulosohjauksen

Lisätiedot

Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen. Ylijohtaja Ari Niiranen

Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen. Ylijohtaja Ari Niiranen Tilannekatsaus aluehallintouudistuksesta ELYkeskuksen kannalta Ylijohtaja ELY-keskusten tehtävät pääosin itsehallintoalueille ELY-keskukset kannattavat ELY-keskusten, maakunnan liittojen ja TE-toimistojen

Lisätiedot

Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia

Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia Sote -uudistuksen ja aluehallintouudistuksen tilannekuvia Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti 4.3.2016 6.3.2016 1 Miksi sote -uudistus: tavoitteet Julkisen talouden kestävyysvajeen pienentäminen VM arvio 3

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos Talousesitys 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö asettaa rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisena

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari

Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari 25.10.2016 Hämeenlinnan Ylijohtaja Pekka Savolainen Hämeen ELY-keskus Valtiolta (ELY, AVI) maakuntaan siirtyviä tehtäviä Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Talousarvioesitys Valtion alue- ja paikallishallinto

Talousarvioesitys Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta sekä kehittämällä ja tukemalla

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja

MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA. Laura Leppänen muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUKSEN TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA Laura Leppänen muutosjohtaja 17.1.2017 MITÄ MAAKUNTIIN SIIRTYMINEN TARKOITTAA? Suomeen perustetaan 18 maakuntaa 1.7.2017. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy

Lisätiedot

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia 2014 2020 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Toiminta-ajatus Evira edistää turvallisuutta, laatua ja luotettavuutta elintarvikeketjussa

Lisätiedot

Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan. Kuntamarkkinat Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri

Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan. Kuntamarkkinat Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan Kuntamarkkinat 14.9.2016 Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Kansallinen koulutuspolitiikka luo vision ja suunnan tasaarvolle.

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä. Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1.

Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä. Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1. Maakunnan tehtävät maaseudun kehittämisessä Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto 17.1.2017 1 MMM:n toimialan aluehallinnon ja kuntien tehtävät maakuntiin Hallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Miten varmistamme laadukkaan ruoan kaikille? Varautumisen III opintopäivät MEP Sirpa Pietikäinen

Miten varmistamme laadukkaan ruoan kaikille? Varautumisen III opintopäivät MEP Sirpa Pietikäinen Miten varmistamme laadukkaan ruoan kaikille? Varautumisen III opintopäivät 3.10.2013 MEP Sirpa Pietikäinen Mitä ruoka on parhaimmillaan? Eettistä, ekologista, edullista. Turvallista, terveellistä, taivaallista.

Lisätiedot

EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet

EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet Viking Amorella: tiedostus- ja koulutusristeily 3.2. 2016 Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho VARELY/ Kalatalouspalvelut

Lisätiedot

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta

Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Ajankohtaista Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta Neuvottelukunnan kokous 12.3.2013 Ylijohtaja Ari Niiranen Ajankohtaista toiminnasta Maksatus ja tarkastus -yksikössä palkkatukien, starttirahojen ja kuntouttavan

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2004. 88. Tiede

Asiakirjayhdistelmä 2004. 88. Tiede 88. Tiede Suomen Akatemian momenteilta 29.88.5 ja 29.88.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin saa vuonna 24 hyväksyä sitoumuksia 172 59 euron arvosta. Tieteellisten seurain valtuuskunnalle voidaan edelleen

Lisätiedot

Tulostavoiteasiakirja 2016

Tulostavoiteasiakirja 2016 Sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö SMDno-201S-3S7 Hätäkeskuslaitos Tulostavoiteasiakirja 2016 Toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet (visio) Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Hallintokuviot uusiksi, mitä nyt tiedetään?

Hallintokuviot uusiksi, mitä nyt tiedetään? Hallintokuviot uusiksi, mitä nyt tiedetään? Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Isot kuvioit Maakuntalailla perustetaan maakuntahallinto, jolle runsaasti tehtäviä (laki lausunnolla) Perustetaan

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Valvontavastuun siirtyminen

Valvontasuunnitelma Valvontavastuun siirtyminen Valvontasuunnitelma 2015 Valvontavastuun siirtyminen Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 18.9.2014 Mikko Kantokari, UUDELY 30.9.2014 Valvontasuunnitelmassa huomioon otettavia muutoksia Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa

Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lokakuu 2016 PERUSTUU HALLITUKSEN LINJAUKSIIN 5.4.2016 JA KÄSITYKSEEN TILANTEESTA LOKAKUUSSA 2016 Valtion aluehallinnon tehtävien siirtoja

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola VALTIOVARAINMINISTERIÖ MUISTIO Lainsäädäntöneuvos Hannele Kerola 27.4.2016 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS HALLINNON TIETOTEKNIIKKAKESKUKSEN (HAL- TIK) TEHTÄVIEN JA TOIMINTOJEN SIIRTÄMISESTÄ VALTION TIETO- JA VIES-

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Valviran strategia

Valviran strategia Valviran strategia 2016 2020 Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Ritva Kujala, hallintojohtaja Jussi Holmalahti, johtaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:stä

Ajankohtaista STM:stä Ajankohtaista STM:stä Johtaja Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö valtakunnalliset koulutuspäivät Kotkassa Esityksen sisältö Ympäristöterveydenhuolto maakuntiin Terveydensuojelulain muutos ilmoitusmenettely

Lisätiedot

40. (28.01, osa) Valtion alue- ja paikallishallinto

40. (28.01, osa) Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. (28.01, osa) Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Valtion aluehallintovirasto aloittaa toimintansa 1.1.. Aluehallintovirasto tukee alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous 15.3.2017 Jukka Malm Varapääjohtaja Euroopan kemikaalivirasto Johdanto Euroopan kemikaalivirasto Perustettu 1.6.2007 580

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Lainsäädännön taustaa

Lainsäädännön taustaa Viranomaisen näkökulma rehuista annettaviin tietoihin Eeva Saarisalo Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Kasvintuotanto ja eläinravitsemusyksikkö eeva.saarisalo@mmm.fi Lainsäädännön

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2004 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen

Viljelijätilaisuudet Savonia Iso-Valkeinen Viljelijätilaisuudet Savonia 17.2.2015 Iso-Valkeinen 20.2.2015 Pauli Lehtonen, Pohjois-Savon ELY-keskus, 18.2.2015 1 Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Ohjelman yleisesittely ja keskeiset uudistukset

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Kehyssuunnitelma

Kehyssuunnitelma 1(5) suunnitelma 2014 2017 28.30.01 Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 000 2010 TP 2011 TA+LTAt 2012 TA 2013 2014 2015 2016 2017 Toteuma/ Budjetoitu 44 566 45 430 48 218 Edellinen kehyspäätös

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistaminen (ei SOTE eikä rahoitus)

Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistaminen (ei SOTE eikä rahoitus) Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistaminen (ei SOTE eikä rahoitus) Selvityshenkilö, ministeri Lauri Tarasti 26.1.2016 26.1.2016 1 Lähtökohtani Asiakaslähtöisyys Ymmärrettävyys Yksinkertaistaminen

Lisätiedot

Kehittämishankkeet ja tuottavuus

Kehittämishankkeet ja tuottavuus Kuntakehto-hankkeen loppuseminaari, Kuntatalo 18.4.2013 prof. Ismo Lumijärvi Kehittämishankkeet ja tuottavuus Miksi tutkia tuottavuutta? Kunnissa on tuottavuusohjelmia ja yleistä tarvetta suunnata hankkeita

Lisätiedot

ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta

ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta ELY-keskusten näkemyksiä aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisesta Kuulemistilaisuus 13.1.2016. Valtiovarainministeriö. ELY-keskusten ylijohtajat Elinkeinot, työllisyys ja osaaminen -tehtävät 1/2

Lisätiedot