Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2014"

Transkriptio

1 Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Helsinki Marraskuu 2009

2 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Vuosien strategiset tavoitteet Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit Eviran toimenpiteet toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi Toiminnalliset linjaukset Vuosien tulostavoitteet Koko virastoa koskevat tavoitteet...7 a) Toiminnallinen tehokkuus sekä sen kehitys...7 b) Tuotokset sekä niiden kehitys...8 c) Laadunhallinta sekä sen kehitys...8 d) Henkisten voimavarojen hallinta sekä sen kehitys Keskeiset kehittämistavoitteet ja investointihankkeet Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet Toiminnan rahoitus...9 LIITTEET Liite 1(1) Tuloksellisuuden tunnusluvut Liite 1(2) Taloudelliset voimavarat Liite 1(3) Toiminnallinen jaottelu Liite 2 Elintarviketurvallisuusviraston tuottavuustoimenpiteet v

3

4 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Vuosien strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit Yleistä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) vuosille perustuu sen aiempien vuosien suunnitelmiin. Nyt valmistuneen suunnitelman perustana on TTS vuosille , jota täydennettiin ja tarkennettiin vuosi sitten. Luettavuuden helpottamiseksi Evira ottaa esiin aiempien vuosien suunnitelmien painoalueita, jotka edelleen ovat keskeisiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimintaympäristöön vaikuttavat edelleen kansallisten alueellistamistoimenpiteiden ohella myös valmisteilla olevat keskus-, alue- ja paikallishallinnossa (mm. sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston perustaminen ja työnjako muiden viranomaisten kesken, turvatekniikan keskuksen kehittäminen kemikaali- ja kuluttajaviranomaiseksi, kahden aluehallintoviranomaisen perustaminen, seutukunnalliset yksiköt) sekä laboratorio- ja tutkimuskentän rakenteessa ja työnjaossa tapahtuvat muutokset (mm. valtion laboratorioverkon kehittäminen, sektoritutkimuslaitosten yhteistyön kehittäminen, paikallisen laboratorioverkon muutokset, tieteellisen tutkimuksen yhteistyön tehostaminen). Myös verkottuminen ja erikoistuminen toimijoiden kesken jatkuvat. Valtion konsernitason linjaukset tulevat vaikuttamaan suunnittelukaudella niin henkilöstö-, talous- kuin tietohallintoonkin. Muutokset tulevat näkymään viraston jokaisen työntekijän arkipäivässä. Seuraava askel on entistä laajempi asiakkuus yhdistyneessä Palkeet-palvelukeskuksessa. Sen jälkeen Kiekutietojärjestelmähanke kehittää edelleen talous- ja henkilöstöhallintoa ja Valtion ITpalvelukeskus (VIP) luo perustaa tietohallinnossa. Toimintaympäristön muutoksessa ja valvontatyön tehostamisessa lisääntyy elintarvikeketjun kokonaisvaltainen tiedontarve. Tietojärjestelmät pyrkivät tukemaan elintarvikeketjun tiedontarvetta ja siitä johdettavia päätelmiä, jotka edesauttavat kustannustehokasta ja riskiperusteista toimintaa koko ketjussa. Esimerkkinä on elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman esiin nostamat kehittämiskohteet, kuten ensisaapumispaikka- ja sivutuoteasetuksen valvonta. Eläinten terveys ja hyvinvointi Märehtijöiden sinikielitaudin uhka on edelleen olemassa, vaikka riskinhallintatoimet lähialueillamme ovatkin olleet tehokkaita. Varautumista joudutaan kehittämään myös muiden sellaisten eläintautien varalta, joiden riski on lisääntynyt ilmaston lämpenemisen ja/tai kansainvälisen kaupan kasvun myötä. Myös salmonellan vastustamiseen joudutaan jatkossa kiinnittämään viime vuosia enemmän huomiota, koska sellaiset tuotantorakenteet ja tavat ovat yleistymässä, jot

5 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ka lisäävät tilojen välisiä ja tilansisäisiä eläinkontakteja. Myös ulkomaisen valkuaisrehun maahantuonti on salmonellariskiä lisäävä tekijä. EU:n eläintautistrategian (Mieluummin ennaltaehkäisy kuin hoito ) puitteissa käynnistetystä EU:n eläintautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta on luvattu virallinen ehdotus vuoden 2010 aikana. EU-hankkeen rinnalla suunnittelukauden aikana valmistunee myös maa- ja metsätalousministeriön johdolla tehtävä kansallisen eläintautilain kokonaisuudistus. Näiden säädöshankkeiden tarkempi sisältö on vielä avoin, mutta ne tulevat vaikuttamaan merkittävästi Eviran ja koko hallinnonalan toimintaan. Painopistettä tullaan siirtämään entistä enemmän kriisinhallinnasta tautien ennaltaehkäisyyn ja toimintamalleista sovitaan yhdessä elinkeinon ja muiden sidosryhmien kanssa. Suunnittelukaudella toimeenpannaan myös EY:n sivutuoteasetuksen kokonaisuudistus, johon liittyy erillinen nk. toimeenpanoasetus. Nämä säädökset tulevat vaikuttamaan ainakin laitosten hyväksymisiin ja valvontoihin, sisämarkkinakaupan vapautumiseen sekä toimijoiden tarkempaan rekisteröintiin. Eläinten hyvinvoinnin valvontaa ja ohjausta tullaan tehostamaan yhteistyössä koko tuotantoketjun kanssa. Vuonna 2009 toimintansa aloittaneella Eläinten hyvinvointikeskuksella (EHK) tulee olemaan merkittävä rooli tutkimustiedon siirtämisessä hallinnon käyttöön ja myös uusien tutkimustarpeiden tunnistamisessa ja esille nostamisessa. Vireillä on useita hankkeita tehokkaamman valvonnan tueksi. Lisäksi suunnittelukaudella toimeenpannaan broilereiden suojelua koskeva direktiivi, eläinten teurastusta ja lopetusta koskeva asetus sekä eläinten kuljetusta koskeva asetus. Uuden voimaan tulleen eläinlääkintähuoltolain tarkoituksena on turvata kuntien eläinlääkintäpalveluiden saatavuus ja laatu sekä yksityisten eläinlääkintäpalveluiden toimintaedellytykset ja valvonta. Laki edellyttää, että Evira laatii eläinlääkäripalveluja ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa koskevan valtakunnallisen ohjelman ja ohjaa ohjelmalla kuntia siinä, miten palvelut tulisi järjestää mm. seutuyhteistyön antamien mahdollisuuksien puitteissa. Kunnille osoitettujen resurssien myötä viranomaisvalvonnan eriyttäminen asiakaspalvelusta mahdollistaa aiempaa paremman erikoistumisen lakisääteisiin valvontatehtäviin. Lain voimaan tulon myötä myös aluehallinnon valvontatehtävien resurssit lisääntyvät 15 htv:llä, mikä antaa entistä paremmat mahdollisuudet järjestää valvontatehtävät aluehallintoviranomaisten ja kuntien välillä uuden lain edellyttämällä tavalla. Elintarviketurvallisuus Kansainvälisten ruokakriisien vuoksi koko ruokaketjun turvallisuus näyttää nousevan tulevaisuudessa entistä tärkeämmäksi aiheeksi niin kansainvälisesti kuin Suomessakin. Nopeiden kansainvälisten hälytysjärjestelmien kehittymisen ansiosta elintarvikekriisit tulevat yhä nopeammin tietoon. Elintarvikeketjujen ja jäljitettävyyden monimutkaistuminen lisäävät entisestään riskienhallinnalle asetettavia haasteita. Elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantotarvikkeiden mikrobiologisten ja kemiallisten riskien sekä niiden taloudellisten vaikutusten arviointi korostuvat yhteiskunnallisen päätöksenteon perustana. Riskinarvioinnin merkitys korostuu - 5 -

6 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA lainsäädännön valmistelussa, kohdennetun valvonnan perusteena sekä suunniteltaessa kansallisen seurannan ja tutkimuksen painopisteitä. Toimintaympäristöön tulee vaikuttamaan myös huomattavasti ympäristöterveydenhuollon kokoaminen suurempiin yhteistoiminta-alueisiin, joiden on aloitettava toimintansa viimeistään Uudistuksen myötä luodaan paremmat edellytykset paikallisen elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon kehittymiselle ja yhtenäistämiselle osana ympäristöterveydenhuoltoa. Uudistus mahdollistaa henkilöstön erikoistumisen ja siten myös joustavan ja tehokkaan työnjaon. Ravitsemuksellisten riskien osalta on tarpeen selvittää riskinhallintaan liittyviä vastuualueita ja työnjakoa eri kansallisten toimijoiden välillä ja vaikuttaa samalla EU-tason kehitykseen ja yhteistyöhön. Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys Viljan maailmanmarkkinahintojen vaihteluiden suuruus ja muutosnopeus ovat selkeästi kasvaneet, sillä parissa vuodessa hinnat ovat muuttuneet ennätyskorkeista ennätysalhaisiksi. Myös muissa tuotteissa hintoihin kohdistuu laskupaineita. Alhaiset tuottajahinnat vaikuttavat suoraan tuotannon kannattavuuteen ja siten viljelymotivaatioon. EU:ssa on aloitettu yhteisön kasvinterveysstrategian laadinta. Sen perustana olevassa selvityksessä tarkastellaan, miten yhteisön kasvinterveyssäädöksillä ja muilla tähänastisilla toimenpiteillä on onnistuttu ylläpitämään hyvää kasvinterveystilannetta sekä hahmotellaan toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi. Selvitys valmistuu kesällä 2010 ja kasvinterveysstrategia on tarkoitus saada valmiiksi vuonna Strategian toimeenpano edellyttää todennäköisesti lainsäädäntömuutoksia, jotka tullevat voimaan vasta suunnittelukauden loppupuolella. Kasvintuotantoon liittyen EU:ssa on käynnistynyt lisäksi laaja-alainen siemenlainsäädännön uudistushanke ja uuden yhteisölainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuonna Kansallisesti jatketaan selvitystä hyvän kasvinterveyden turvaamisen varmistamiseen liittyvän valvonnan ja laboratorioanalytiikan järjestämisestä. Tämä nivoutuu hyvin EU-tasolla samaan aikaan tehtävään tarkasteluun. Uutena lainsäädäntönä on vuonna 2010 tulossa voimaan ns. rinnakkaiselolainsäädäntö, joka mahdollistaa muuntogeenisiä eliöitä hyödyntävän maataloustuotannon harjoittamisen tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnalla. Luonnonmukaisessa tuotannossa luomutuottajien määrä on kasvanut, mikä vaikuttaa alkutuotannon lisäksi luomuelintarvikkeiden ja elintarviketoimijoiden valvonnan tarpeeseen Eviran toimenpiteet toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi Viraston käytettävissä olevat resurssit niukkenevat tuottavuusohjelman ja valtiontalouden heikkenemisen johdosta. Samanaikaisesti viraston toimintaympäristön muutokset ja odotukset sekä lainsäädäntö edellyttävät mittavia lisäpanostuksia. Selviytyäkseen vähennyksistä ja uusista tehtävistä virasto on ryhtynyt töiden uu

7 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA delleen järjestelyyn ja priorisointiin. Uudella strategisella ajattelulla, työjärjestelyillä ja työnjaolla sekä leikkauksien tarkalla harkitsemisella ja kohdentamisella virasto pyrkii säilyttämään yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja asiakaspalvelun korkean tason myös tulevissa muutoksissa. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden Toiminnalliset linjaukset Kasvava osuus laitoksen tutkimuksesta ja sitä tukevasta tukitoiminnasta koordinoidaan Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän kautta. Näitä ovat yhteiset tutkimusohjelmat sekä tukipalvelujen ja osaamisen kehittäminen. Valtiovarainministeriö selvittää valtion laboratoriotoimintaa, joka koskee mittanormaali- ja vertailulaboratoriotoimintaa. Eviran vertailulaboratoriotoiminta on erittäin laajaa lainsäädäntöön pohjautuen ja se kattaa tältä osin lähes koko laboratoriotoiminta-alueen. Koska Eviran vertailulaboratoriotoiminta on sidoksissa muuhun laboratoriotoimintaan ja asiantuntijatyöhön, eikä mm. erikoislaboratoriotilojensa vuoksi ole erotettavista muusta toiminnasta, sen tulee jatkossakin säilyä viraston ydintehtävänä valtionhallinnon muiden laboratoriotoimintojen mahdollisista muutoksista riippumatta. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. 2. Vuosien tulostavoitteet 2.1. Koko virastoa koskevat tavoitteet a) Toiminnallinen tehokkuus sekä sen kehitys Toiminnallista tehokkuutta koskevia keskeisiä tunnuslukuja ja tavoitteita on esitetty liitteissä 1 (1) ja 1 (3). Kehyskaudella koko valtiontalouden tilanne heikkenee, mikä tulee heijastumaan viraston käytettävissä oleviin määrärahoihin. Tämä näkyy mm. vuosille 2010 ja 2011 virastolle osoitettuina euron uudelleen kohdentamisina. Määrärahaja htv-kehysten tiukkeneminen vaikeuttaa mittaluokkansa vuoksi yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista viraston sisäisistä tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävistä toimenpiteistä huolimatta. Toiminnallinen tehokkuus Painotetaan edelleen valvonnan suunnittelua, ohjausta ja kohdentamista riskien perusteella sekä kehitetään tarkastustoimintaa, valvonnan ohjeistusta ja koulutusta toimialan strategioiden mukaisesti. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden

8 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Taloudellisuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. Työn tuottavuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. b) Tuotokset sekä niiden kehitys Liitteessä 1 (1) on arvioitu Eviran keskeisten suoritteiden (analyysit, tarkastukset, päätökset) määrän kehitystä v Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. c) Laadunhallinta sekä sen kehitys Eviran itsearviointityövälineeksi valitseman CAF:n käyttöä jatketaan vuonna 2009 saatujen kokemusten pohjalta. Aikaisemmissa suunnitelmissa on kuvattu laadunhallinnan periaatteita. Niiden toteuttamista jatketaan suunnittelukaudella. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. d) Henkisten voimavarojen hallinta sekä sen kehitys Eviran henkilöstövoimavarojen kehittämistä jatketaan viraston strategian mukaisesti ottaen huomioon tulevan virka- ja työehtosopimuksen muutokset. Koko henkilöstön osallistava yhteinen työyhteisömme -hanke luo pohjan jatkotyölle, jota suunnataan muun muassa vuosittaisen työtyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella. Muilta osin henkisten voimavarojen hallinnan ja kehityksen osalta viitataan aikaisempiin suunnitelmiin. Liitteessä 1 (1) on kuvattu henkisten voimavarojen hallinnan tunnuslukujen kehitystä vuosina Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden

9 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Keskeiset kehittämistavoitteet ja investointihankkeet Tuottavuussuunnitelman mukaiset tuottavuustoimenpiteet ja vähennykset on otettu huomioon toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja kohdennettu toimenpiteet ja vähennykset aikatauluineen eri tehtäväalueille (liite 2) Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. 3. Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta koskevia keskeisiä tunnuslukuja ja tavoitteita on esitetty liitteessä 1 (2)

10 Elintarviketurvallisuusviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille (8) LIITE 1(1) TULOKSELLISUUDEN TUNNUSLUVUT TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Tuottavuus - Toiminnan kustannukset, Työn tuottavuus +0,6% 10,3 % +2,5% +2,5% +2,5% +1,0% +1,0% +2,0% - Kokonaistuottavuus +2,9% 16,2 % +2,0% +3,0% +3,0% +2,0% +2,0% +2,0% Maksullinen toiminta, 1000 : - Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus Kustannusvastaavuus % 92 % 87 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Yhteisrahoitteinen toiminta, Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus Kustannusvastaavuus % 41 % 29 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Tuotokset keskeisistä suoritteista/suoriteryhmistä yksikköinä: Tieteelliset julkaisut (kpl) Vertailulaboratoriotoiminta (pv) Laboratoriotutkimukset (kpl) *) 1 - Kasvianalytiikka Eläintautibakteriologia Parasitologia Eläintautivirologia Patologia Mikrobiologia Kemia ja toksikologia Suunnittelu, ohjaus ja asiantuntijatyö (pv)

11 Valvonnan toimenpiteet (kpl) Rehu- ja lannoitevalmisteet *) 2 - Siementuotannon tarkastukset *) 3 - Viljantarkastukset *) 4 - Kasvinterveys Metsänviljelyaineiston taimitarhat ja varastot Kasvisten kauppanormit *) 5 - Kasvinsuojeluaineiden käyttö ja kauppa *) 6 - Venäjän tuontipuu *) 7 2(8) - Liha-, kala-, muna- ja maitoalan laitokset, munapakkaamot *) 8 - Vähittäismyymäläkäynnit, naudanliha merkintä *) 9 - Lattiakanalat Ensisaapumisvalvonta Maitovalmisteiden EU-tukivalvonta *) 10 - Luomutarkastukset *) 11 - Eläinlääkinnällinen rajatarkastus Päätökset, ilmoitukset Terveystodistukset Kantatodistukset *) 12 - Korvauspäätökset, kasvintuhoojat Siemenpäätökset *) 13 - Sisämarkkinakaupan ja tuonnin rekisteröinnit, luvat ja päätökset Elintarvikelainsäädännön edellyttämät päätökset, todistukset, rekisteröinnit ja ilmoitukset Lihantarkastus (1 000 kg) *) 1 Suoritteiden määrittelyssä tapahtunut muutoksia, minkä johdosta vuoden 2009 arviot poikkeavat vuoden TTS-asiakirjasta *) 2 Laskentatavassa muutos, rehujen luomutarkastukset ulkoistettu 2008, kv-ruokajäte ulkoistetaan *) 3 Kasvu johtuu laskentatavan muutoksesta (aiemmin siemenpakkaamo ja markkinavalvonnat, v.2008 alkaen myös viljelystarkastukset, näytteenotto ja perunan varastotarkastukset). Tarkastusten määrän muutokseen vaikuttaa siemenviljelijöiden tekemä toiminnan tehostaminen, kuten viljelysten koon kasvu. *) 4 Interventiotilanne vaihtelee markkinatilanteen mukaan. *) 5 Valvonnan painopiste ja resurssointi muuttuu. *) 6 Tavoite ja tarve on 45, mutta aiempina vuosina se ei ole toteutunut. *) 7 Puun tuonnin Venäjältä arvioidaan säilyvän vuoden 2009 tasolla (vajaat erää/v.) Tarkastustiheys nousee vuoden 2010 alusta lukien 1 prosentista 3 prosentiin, mikä lisää tarkastuksia merkittävästi. Lehtikuusen tarkastuksia (kaikki erät tarkastettava) olisi vajaat 200 ja muun havupuun tarkastuksia (3 % eristä tarkastettava) noin *) 8 Painopiste siirtyy tarkastuksista auditointeihin. *) 9 Lainsäädännön muutos vähentää tarkastuksia. *) 10 Maitovalmisteiden EU-tuki ja interventiotilanne vaihtelee markkinatilanteen mukaan. *) 11 Ostopalvelun osuus lisääntyy. *) 12 Sääolot ja siementen kypsyminen vaikuttavat vaihteluihin, 300 keskimääräinen arvio. *) 13 Laskentatavan muutos, vuodesta 2008 sertifiointi-ja viljelystarkastuspäätösten lisäksi lasketaan mukaan myös muita päätöksiä.

12 3(8) Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Henkilöstömäärä, HTV: Työtyytyväisyys 3,1 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Pitkien (yli 3 pv) sairaspoissaolojen määrä kaikista sairaspoissaoloista (%) Sairaspoissaolojen määrä, pv/htv Kehittyminen, pv/ htv Vaihtuvuus (%), yhteensä 12 % 13 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % *) *) vertailukelpoinen Tahti-järjestelmän mukainen luku TIETOTEKNIIKAN KÄYTTÖ JA INVESTOINNIT Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Tietotekniikan käyttökulut, Tietotekniikan investoinnit, *) *) sisältää ennakoidusti siirron momentilta Tietojärjestelmien kehittäminen

13 LIITE 1(2) TALOUDELLISET VOIMAVARAT Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Selite TOIMINNAN TULOT JA MENOT, 1000 *)1 Tulot yhteensä maksullinen toiminta yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muut tulot Menot yhteensä henkilöstömenot toimitilavuokrat palvelujen ostot *)2 - muut toiminnan menot *)1 Laskelmassa ovat mukana momentit Lihantarkastus ja Eviran toimintamenot. Vuosien tulot ja menot on laskettu vuoden 2010 kustannustasossa. *)2 Palveluiden ostojen muutokseen vaikuttavat eläinten hävitysmenojen siirtyminen momentille ja tietohallinnon kehittämisen siirrot momentilta Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 TOIMINNAN RAHOITUS, Toimintamenomomentin bruttotulot Toimintamenomomentin bruttomenot Toimintamenorahoitus, netto josta saman vuoden määräraha (TA+LTA) siirtynyt seuraavalle vuodelle siirtyy seuraavalle vuodelle Muilta momenteilta tuleva rahoitus yht Lihantarkastustoiminnnan tulot Kasvinjalostusmaksut MMM:n hall, muut tulot (torj.) Muut sekalaiset tulot EU kansall. asiantunt. palkkaukset Suomen Akatemian tutkimusmääräraha Tietojärjestelmien kehittäminen Lihantarkastus Eläinlääkintähuolto Eräät korvaukset Työllistettyjen palkkaukset muu erittelemätön TA rahoitus *) Mahdollisia lainsäädäntömuutosten vaikutuksia ei kyetä ennakoimaan

14 LIITE 1(3) PÄÄTOIMINTOJEN KUSTANNUKSET JA HENKILÖTYÖVUODET 5(8) Päätoiminnot (tulot m, menot m, htv) A. Ministeriötaso ja hallinnon sisäiset tehtävät B. Viranomais- ja asiantuntijatoiminta sekä muiden julkishyödykkeiden tuottaminen ja näiden edellyttämä kehittäminen C. Tutkimustoiminta, budjettirahoitus C. Tutkimustoiminta, ulkopuolinen rahoitus D. Muut palvelut ja tuotteet ulkoisille asiakkaille Tulot yhteensä, m Menot yhteensä, m Htv:t yhteensä, m - htv-kiintiöön kuuluva - kiintiön ulkopuolinen Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m menot,m menot,m menot,m menot,m menot,m menot,m menot,m htv htv htv htv htv htv htv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 12,1 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 55,4 56,7 50,3 48,1 48,7 48,7 48, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1, ,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1, ,4 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2, ,2 15,5 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 62,0 62,6 55,8 53,6 54,2 54,2 54,

15 6(8) Toiminnan painoalueet ja niiden päätoiminnot / Kustannukset t Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Elintarviketurvallisuus tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Eläinten terveys ja hyvinvointi tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano *) Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Yhteensä *) sisältää eläinten hävitysmenot, jotka siirtyvät v momentille

16 Toiminnan painoalueet ja niiden päätoiminnot / Tulot t Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Elintarviketurvallisuus tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Eläinten terveys ja hyvinvointi tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Yhteensä (8)

17 8(8) Toiminnan painoalueet ja niiden päätoiminnot / Htv Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Elintarviketurvallisuus tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Eläinten terveys ja hyvinvointi tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Yhteensä

18 LIITE 2 Elintarviketurvallisuusviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Elintarviketurvallisuusviraston tuottavuustoimenpiteet vuosina (muutos vuoteen 2007) A. Voimavarat: v v v v v v v v v MMM:n alustava kehys määrärahamuutos / v (milj. ) 0-0,200-0,750-1,500-2,250-2,250-2,250-2,250-2,250 htv-muutos / v Viraston TTS määrärahamuutos / v (milj. ) 0-0,200-0,750-1,500-2,250-2,250-2,250-2,250-2,250 v:een 2011 mennessä toteutettavat v:een 2015 mennessä toteutettavat B. Tuottavuustoimenpiteet: viraston tuottavuussuunnitelma Toiminnan tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen Laboratoriotoimintojen edelleen kehittäminen ja uudelleenjärjestelyt, laboratorioyhteistyö, toimintojen yhdistämisestä saatavat synergiaedut. Valvonta- ja tarkastustoiminnan, valvontaprosessien ja toimintamallien kehittäminen, yhteistyön tiivistäminen Asiakaspalvelu- ja viestintästrategian toteuttaminen Viraston TTS Sarakkeeseen täytetään: tuottavuustoimenpide, euro- ja htv-vaikutus sekä tuottavuustoimenpiteen alkamisajankohta ( ) yht. -9 htv: - 1 htv v ja 4 htv v Keskitytään referenssilaboratoriotoimintaan, euroa - 1 htv v Viljantarkastuksen toiminnan kehittäminen, euroa - 1 htv v Siementarkastuksen toiminnan kehittäminen, euroa - 1 htv v. 2014, 0 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 5 htv: - 2 htv v Siementarkastuksen kehittäminen, euroa - 1 htv v Rehuvalvonnan tehostaminen, euroa - 1 htv v. 2014, 0 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 1 htv: - 1 htv v. 2015, 0 euroa Säästöarvio yhteensä -15 htv 1(3)

19 LIITE 2 2. Tukitehtävien tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen 3. Tietohallinnon tehostaminen ja vaikuttavuuden lisääminen 4. Hankintatoimen tehostaminen ja ulkopuolisten palvelujen käytön tehostaminen Yhteistyö ja uudelleenjärjestelyt välinehuollossa, varastotehtävissä, toimisto- ja virastopalveluissa sekä hankinnoissa. Talous- ja henkilöstöhallinnon kehittäminen ja siirto palvelukeskuksiin Toiminnan suunnittelun ja seurannan yksinkertaistaminen Säästöarvio yhteensä -14,5 htv Tietojärjestelmien, sähköisen asioinnin ja tietotekniikan käytön kehittäminen valvonnan apuvälineenä. Säästöarvio yhteensä -5 htv Tiettyjen elatusaineiden valmistuksesta luopuminen silloin, kun ne on taloudellisinta hankkia valmiina. Kolmasmaatuontiin liittyvien näytteiden analytiikan ulkoistaminen. Eräiden tukipalvelujen (infopalvelut, näytteiden kuljetuspalvelut) ulkoistaminen Yhteistoiminta tutkimuslaitosten kesken mahdollistaa virastopalvelujen ulkoistamista (esim. Oulu) Diagnostisissa valmiuksissa keskitytään Suomelle merkittäviin tauteihin. Säästöarvio yhteensä -8 htv yht. -8,5 htv: - 2 htv v Tehostetaan välinehuoltoa, euroa - yht. 3 htv v.2008, 2009, Toimistopalvelujen kehittäminen ja uudelleenjärjestelyt, euroa - 1 htv v Siementarkastuksen tukitehtävätoimintojen kehittäminen, euroa. - 0,5 htv v Virastopalveluiden kehittäminen, euroa - 1 htv v. 2014, 0 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 4 htv: - 1 htv v. 2008, euroa - 1 htv v. 2009, euroa - 1 htv v. 2010, euroa - 1 htv v. 2011, euroa yht. 2 htv: - 1 htv v. 2010, euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 5 htv: - 2 htv v.2010, euroa - 3 htv v.2011, euroa yht. 1 htv: - 1 htv v.2010, euroa yht. 2 htv: - 2 htv v.2011, euroa yht. 2 htv: - 1 htv v.2011, euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 1 htv: - 1 htv v. 2010, euroa yht. 2 htv: - 2 htv v. 2011, euroa 2(3)

20 LIITE 2 5. Tehtävistä luopuminen (toiminnan supistaminen) Todistus-, lupa-, ilmoitus-, hakemus- ja hyväksyntämenettelyjen rationalisointi ja keventäminen Interventiotoiminnan vähentäminen Terveiden lehmien BSE-analytiikan vähentäminen Eläinrokotteiden jakelusta luopuminen yht. 4 htv: - 1 htv v.2009, euroa - 1 htv v.2010, euroa - 1 htv v.2011, euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 2 htv: - 2 htv v. 2011, euroa yht. 4 htv: - 4 htv v.2009, euroa yht. 2,5 htv: - 1 htv v. 2008, euroa - 1,5 htv v. 2009, euroa Lihantarkastustoiminnan tehostaminen Säädösmuutoksista johtuvat vaikutukset laboratoriotoiminnassa Säästöarvio yhteensä 32,5 htv Yhteensä Säästöarvio yhteensä -75 htv yht htv: - 15 htv v. 2011, 0 euroa - 2 htv v. 2015, 0 euroa yht. - 3 htv: - 2 htv v. 2014, 0 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa C. Yhteenveto v v v v v v v v v Toiminnan tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen 0,0 0,0-2,0-5,0-3,0 0,0 0,0-2,0-3,0 2. Tukitehtävien tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen 0,0-3,0-4,0-3,5-1,0 0,0 0,0-1,0-2,0 3. Tietohallinnon tehostaminen ja vaikuttavuuden lisääminen 0,0 0,0 0,0-2,0-3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4. Hankintatoimen tehostaminen ja ulkopuolisten palvelujen käytön tehostaminen 0,0 0,0 0,0-2,0-5,0 0,0 0,0 0,0-1,0 5. Tehtävistä luopuminen (toiminnan supistaminen) 0,0-1,0-5,0-2,5-18,0 0,0 0,0-2,0-4,0 Yhteensä 0,0-4,0-15,0-30,0-60,0-60,0-60,0-65,0-75,0 3(3)

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää

osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Evira lyhyesti Elintarviketurvallisuusvirasto Evira osa jokaisen kuluttajan arkipäivää Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tehtävänä on varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Helsinki Marraskuu 2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I

Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma 2015-2019, osa I Liitteiden 1-3 päivitys vuosille 2016-2017 Liite 1. Kasvintuotannon edellytysten ja kasvinterveyden toimenpiteet 2016-2017 Kasvintuotannon

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Dnro Evira/7583/0000/2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 Helsinki Lokakuu 2012 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

01. (30.90 ja 91) Hallinto

01. (30.90 ja 91) Hallinto 01. (30.90 ja 91) Hallinto S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto tukee

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 300 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä

hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä ELY-keskusten ja TEtoimistojen yhteinen kehittämisja hallintokeskus (KEHA) Laadukkaat, asiantuntevat ja tehokkaat kehittämis- ja hallintopalvelut helposti käytettävissä Aluehallinto käännekohdassa 10.9.2014

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Dnro 4864/000/2006 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2011

Dnro 4864/000/2006 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2011 Dnro 4864/000/2006 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2008 2011 Helsinki Lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 1. Vuosien 2008-2011 strategiset tavoitteet...4 1.1. Perustehtäviin

Lisätiedot

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta

Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Kokemuksia ensimmäiseltä strategia-asiakirjakierrokselta Aluehallintovirastojen strateginen ohjaus ja tulosohjaus HAUS 15.6.2010 Neuvotteleva virkamies Anu Nousiainen ALUEHALLINTOVIRASTOJEN OHJAUS, AVI-laki

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen?

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Liha-alan tutkimusseminaari 11.10.2012 Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen Maa- ja metsätalousministeriö Esityksen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen. sopimus Tiken tulostavoitteista.

Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen. sopimus Tiken tulostavoitteista. Dnro 158/061/2005 Maa- ja metsätalousministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) välinen sopimus Tiken tulostavoitteista vuodelle 2005 Sisällysluettelo 1. Vuosien 2005-2009

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010

Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009. Evira/7307/0411/2010 Vierasainevalvonta Raportointi vuodelta 2009 Evira/7307/0411/2010 Eviran raportti Hyväksymispäivä 10.6.2010 Valvontaosasto Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Maria Teirikko Kaija-Leena Saraste Eviran vierasainevalvonnan

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon

Lisätiedot

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen

Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010. Kyösti Siponen Venäjän vientivaatimukset -seminaarit 12.02. ja 16.02.2010 Kyösti Siponen Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Suomen elintarvikeviennin osuus = 0,16 % koko maailman elintarvikkeiden viennistä World Trade

Lisätiedot

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja

Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta. Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja Ajankohtaista eläinlääkintähuollosta Tiina-Mari Aro Ylitarkastaja VYHA-raportointi Tiedot kerättiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa VYHAssa Pysyviä tietoja ei kerätä vuosittain Muutoksia tulossa raportille

Lisätiedot

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille

Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka. Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Tavoitteena toimiva ja tehokas työpaikka Valtiokonttorin palveluja valtion työpaikoille Valtiokonttorista asiantuntija-apua talouden, hallinnon, IT-palvelujen ja vakuuttamisen asioihin Valtiokonttori tarjoaa

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

REACH ja ECHA - tilannekatsaus

REACH ja ECHA - tilannekatsaus REACH ja ECHA - tilannekatsaus Tukes-talvitapaaminen 2013 Jukka Malm Johtaja Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) 13. helmikuuta 2013 1 Esityksen pääkohdat 1. REACH mitä saavutettu 5 vuodessa 2. Mitä ECHA:lla

Lisätiedot

Kasvinterveyslainsäädäntö ja sen valvonta

Kasvinterveyslainsäädäntö ja sen valvonta Kasvinterveyslainsäädäntö ja sen valvonta Viheralan kasvinterveysseminaari_säätytalo_24.10.2013 KASVINTERVEYSLAINSÄÄDÄNTÖ Laki kasvinterveyden suojelemisesta (702/2003 muutoksineen) Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus

VARASTOKIRJASTO Tulossopimus VARASTOKIRJASTO 2013-2016 Tulossopimus 19.4.2012 VARASTOKIRJASTON ORGANISAATIO OKM johtokunta johtaja metadata logistiikka JOHTOKUNTA Ari Muhonen, pj Ulla Nygren, vpj, Turun yliopisto Dorrit Gustafsson,

Lisätiedot

MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus Lähtökohta

MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus Lähtökohta Tulosohjausverkoston tapaaminen 24.2.2015 Pasi Valli, MMM MMM:n hallinnonalan monivuotinen tulosohjaus 2015- Lähtökohta MMM:n hallinnonalan strategian jalkauttaminen tulosohjauksen keinoin : tulosohjauksen

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA

LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA LÄÄKEHUOLTO JA LÄÄKEPOLITIIKKA Sinikka Rajaniemi ylijohtaja, Fimea Terveysakatemia, Oulu 24.8.2010 Fimea Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla lääkealan tehtävistä vastaava viranomainen Perustettiin

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma. Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen

Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma. Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen Terveellinen ja turvallinen ruoka EU:n näkökulma Pohjoisen maut Arctic Flavours 6.9.2013 MEP Sirpa Pietikäinen Mitä ruoka on parhaimmillaan? Eettistä, ekologista, edullista. Turvallista, terveellistä,

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

Talousarvioesitys Valtion alue- ja paikallishallinto

Talousarvioesitys Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta sekä kehittämällä ja tukemalla

Lisätiedot

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia

Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia Turvallisen ruoan ja kestävän hyvinvoinnin tulevaisuus tehdään nyt! Strategia 2014 2020 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Toiminta-ajatus Evira edistää turvallisuutta, laatua ja luotettavuutta elintarvikeketjussa

Lisätiedot

Valtion ja kuntien hyvinvointityö

Valtion ja kuntien hyvinvointityö Valtion ja kuntien hyvinvointityö Neuvotteleva virkamies Heli Hätönen 1.6.2016 1 2 1.6.2016 2 Valtakunnallinen aluehallintovirasto Yhteinen ICT Maakuntien tehtävät ja uusi sote-rakenne Valtio Sote-linjaukset:

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013 Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Raisa Romppanen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 1 Mitä Oiva on?

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa

Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lokakuu 2016 PERUSTUU HALLITUKSEN LINJAUKSIIN 5.4.2016 JA KÄSITYKSEEN TILANTEESTA LOKAKUUSSA 2016 Valtion aluehallinnon tehtävien siirtoja

Lisätiedot

Miten varmistamme laadukkaan ruoan kaikille? Varautumisen III opintopäivät MEP Sirpa Pietikäinen

Miten varmistamme laadukkaan ruoan kaikille? Varautumisen III opintopäivät MEP Sirpa Pietikäinen Miten varmistamme laadukkaan ruoan kaikille? Varautumisen III opintopäivät 3.10.2013 MEP Sirpa Pietikäinen Mitä ruoka on parhaimmillaan? Eettistä, ekologista, edullista. Turvallista, terveellistä, taivaallista.

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

Dnro 7562/000/2007 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2012

Dnro 7562/000/2007 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2012 Dnro 7562/000/2007 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2012 Helsinki Marraskuu 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. Vuosien 2009-2012 strategiset tavoitteet...4 1.1. Perustehtäviin

Lisätiedot

YKSITYISEN LABORATORIOALAN NÄKYMISTÄ Finntesting kevätseminaari 19.4.2010 Tuotantojohtaja Paul Klein

YKSITYISEN LABORATORIOALAN NÄKYMISTÄ Finntesting kevätseminaari 19.4.2010 Tuotantojohtaja Paul Klein YKSITYISEN LABORATORIOALAN NÄKYMISTÄ Finntesting kevätseminaari 19.4.2010 Tuotantojohtaja Paul Klein Nab Labs Oy Rauma sellu- ja paperiteollisuuden palvelut kemian- ja energiateollisuuden palvelut vesi-

Lisätiedot

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Valtio Expo 20.5.2014 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen 2 Velvollisuus käyntiasioinnin turvaamiseen Perustuslain hyvän hallinnon periaate Pääsy hallinnon palveluihin turvattava myös niille, jotka eivät voi,

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen

Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Talousveden saastuminen ja erityistilanteissa toimiminen Ylitarkastaja Jaana Kilponen, MMT Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira jaana.kilponen@valvira.fi 27.9.2013 1 Tilannejohtaminen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari

Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari Maakuntauudistus ja Kanta-Häme Henkilöstöseminaari 25.10.2016 Hämeenlinnan Ylijohtaja Pekka Savolainen Hämeen ELY-keskus Valtiolta (ELY, AVI) maakuntaan siirtyviä tehtäviä Sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Kehittämishankkeet ja tuottavuus

Kehittämishankkeet ja tuottavuus Kuntakehto-hankkeen loppuseminaari, Kuntatalo 18.4.2013 prof. Ismo Lumijärvi Kehittämishankkeet ja tuottavuus Miksi tutkia tuottavuutta? Kunnissa on tuottavuusohjelmia ja yleistä tarvetta suunnata hankkeita

Lisätiedot

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 06.03.2015 Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys (397) Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen

Lisätiedot

Luonnonvarakeskuksen talous- ja rakenneohjelma 2014 2017

Luonnonvarakeskuksen talous- ja rakenneohjelma 2014 2017 Luonnonvarakeskuksen talous- ja rakenneohjelma 2014 2017 Maakuntien kuuleminen 31.1.2014 Projektinjohtaja Hannu Raitio 24.1.2014 1 Esityksen rakenne 1. Valtion leikkaus 2. Luonnonvarakeskuksen sopeutumisstrategia

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen vision mukaan Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 902 000 euroa. Nettobudjetoitavina tuloina otetaan huomioon myös EU:lta saatavat tulot.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 902 000 euroa. Nettobudjetoitavina tuloina otetaan huomioon myös EU:lta saatavat tulot. Kuluttajaviraston talousarvioehdotus vuodelle VAIHTOEHTO 1: 01. (32.40.01) Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 902 000 euroa. Nettobudjetoitavina

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2004 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Tulostavoiteasiakirja 2016

Tulostavoiteasiakirja 2016 Sisäministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö SMDno-201S-3S7 Hätäkeskuslaitos Tulostavoiteasiakirja 2016 Toiminta-ajatus, arvot ja tulevaisuuden tavoitteet (visio) Hätäkeskuslaitos on avun ja turvan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

40. (28.01, osa) Valtion alue- ja paikallishallinto

40. (28.01, osa) Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. (28.01, osa) Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Valtion aluehallintovirasto aloittaa toimintansa 1.1.. Aluehallintovirasto tukee alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla

Lisätiedot

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti)

Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Esittelijä Juha Kieksi Sivu/sivut 1 / 7 Ohje kunnalle elintarvikevalvonnan raportoimiseksi aluehallintoviranomaisille (VASU-raportti) Säädösperusta Tavoite ja tausta Elintarvikelaki 23/2006 48 Valvonta-asetus

Lisätiedot

19.4.2010 4/010/2010 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS

19.4.2010 4/010/2010 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS 19.4.2010 4/010/2010 RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUS 40 RANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Rikosseuraamuslaitoksen strategisena tavoitteena on siirtyminen suljetun vankeuden käytöstä kohti

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet

EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet EMKR Suomen toimintaohjelma; ammattikalastuksen tukilinjaukset ja kehittämisen painopisteet Viking Amorella: tiedostus- ja koulutusristeily 3.2. 2016 Kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho VARELY/ Kalatalouspalvelut

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2004. 88. Tiede

Asiakirjayhdistelmä 2004. 88. Tiede 88. Tiede Suomen Akatemian momenteilta 29.88.5 ja 29.88.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin saa vuonna 24 hyväksyä sitoumuksia 172 59 euron arvosta. Tieteellisten seurain valtuuskunnalle voidaan edelleen

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 106/53/2002 7.5.2002 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot