Elämistä, olemista, pelaamista keitä Habbo Hotelin käyttäjät ovat ja kuinka heidän kanssaan tehdään nuorisotyötä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elämistä, olemista, pelaamista keitä Habbo Hotelin käyttäjät ovat ja kuinka heidän kanssaan tehdään nuorisotyötä?"

Transkriptio

1 Aleksi Koskinen Elämistä, olemista, pelaamista keitä Habbo Hotelin käyttäjät ovat ja kuinka heidän kanssaan tehdään nuorisotyötä? Opinnäytetyö Nuorisotyön ja kulttuurin ko. Maaliskuu 2006

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Aleksi Koskinen Nimeke Koulutusohjelma ja suuntautuminen Nuorisotyön ja kulttuurin ko. Nuoriso- ja sosiaalipedagogiikan sv. Pelaamista, olemista, elämistä - keitä Habbo Hotellin käyttäjät ovat ja kuinka heidän kanssaan tehdään nuorisotyötä Tiivistelmä Nuoret ovat tehneet internetistä oman toimintaympäristönsä. Osa nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalisesta kanssakäymisestä on siirtynyt erilaisille internetin kentille; chatteihin, keskustelufoorumeihin, peleihin ja erilaisiin yhteydenpitopalveluihin. Jos nuoret toimivat netissä, on tärkeää että myös nuorisotyöntekijät ottavat tämän toimintakentän haltuunsa. Työssäni pyrin hahmottamaan Pääkaupunkiseudun nuorisotyö verkossa hankkeelle Habbo Hotellin erilaisia käyttäjäryhmiä. Pohjana työlleni toimii Sebastian Sihvolan opinnäytetyössään tekemä tyypittely, jota tehtävänantonani on kommentoida ja kritisoidakin. Haastatteludatan perusteella peilaan Habbo Hotellin käyttäjiä Richard Bartlen tekemään tyypittelyyn Multi User Dungeon pelien pelaajista. Bartlen jako neljään jää kapeaksi Habbo Hotellin käyttäjiin verrattuna. Käytän Bartlen rinnalla omaa tyypittelyäni pelaajat, olijat, eläjät erottelemaan sosiaalisuuden eri asteita Hotellin käytössä. Työni lopussa kuvaan erilaisia asiakasryhmiä, joita haastatteludatasta löytyy. Merkittävimpänä ryhmänä esille nousevat nuorten osallisuusryhmät, sosiaalista vahvistamista tarvitsevat nuoret ja nuorisotiedotuksen asiakkaat. Ryhmiä joiden kanssa tehtävä työ on nuorisotyön ydintä. Asiasanat (avainsanat) verkkopalvelut, uusmedia, viestintätekniikka, osallistuminen, nuorisotyö, Habbo Hotel Sivumäärä Kieli URN 45 s. +liitteet 6 s. Suomi URN:NBN:fi:mamkopinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Opinnäytetyön toimeksiantaja Hannu Huotelin

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Aleksi Koskinen Degree programme and option Degree programme in Youth Work and Culture Name of the bachelor's thesis Elämistä, olemista, pelaamista - keitä Habbo Hotellin käyttäjät ovat ja kuinka heidän kanssaan tehdään nuorisotyötä Abstract Young people have taken internet as their own communicating and functioning environment. Part of everyday socializing has been taken to internet. Chats, forums, games and different programs have become mediums of communication. When the young are in the internet, it is important that people working with young people can also be a part of this environment. In my diploma work I try to describe different groups that use Habbo Hotel. My work is based on a study of Sebastian Sihvola of which my task is to verify and also to criticize. I reflect the material gathered from interviews to player groups of Multi User Dungeons identified by Richard Bartle. I widen Bartles description of social interests of players describing groups who play, be or live in Habbo Hotel. In the end of my diploma work I describe different customer groups for youth work. Primarily the groups are: participators, groups in need of social strengthening and customers of youth information work. Groups that are already in the focus on municipal youth work in real life. Subject headings, (keywords) Youth work, web related services, communication technology, participation, Habbo Hotel Pages Language URN 45 p. + attachments 6 p. Finnish URN:NBN:fi:mamkopinn Remarks, notes on appendices Tutor Employer of the bachelor's thesis Hannu Huotelin

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO LÄHTÖKOHDAT OPINNÄYTETYÖN TEKEMISEEN Tilauksen mukainen kysymyksenasettelu Kommunikaatiotapojen muutos Postmodernin ajan esittämät haasteet nuorisotyölle TIETOVERKKOKESKUSTELUA VÄRITTÄVIÄ ASIOITA Koetut uhat Riippuvuudet Anonyymiys Tietoturva Kyseenalaiset sisällöt Syrjäyttävät vaikutukset Toivotut edut Sosiaalisten piirien laajeneminen ja vertaissosiaalisuus Asioinnin helpottuminen Tiedon ja suvaitsevaisuuden lisääntyminen Vaikuttamiskanavien synty nuorille VERKKO TOIMINTAKENTTÄNÄ VERKKO SOSIAALISENA KENTTÄNÄ Verkkososiaalisuus Kommunikaation erot Identiteettien kokeileminen Yhteisöllisyydet verkossa NETARI.FI TOIMINTA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖT HABBO HOTELLI Fanisivut Habbo armyt ja mafiat jengiytyneet käyttäjät Pelit pelien sisällä SIHVOLAN TEKEMÄ MOTIVAATIOTAULUKKO KÄYTETYT MENETELMÄT JA PROSESSIN KULKU Perustietokysely... 23

5 9.2 Haastattelu Käytössa olevasta datasta Datan käsittely Bartlen määritelmät käyttömotivaatiosta Achievers suorittajat Socialisers keskustelijat Explorers tutkimusmatkaajat Killers tappajat, kiusaajat, peelot HAASTATTELUN TULOKSET Pelaajat, olijat ja eläjät - acting / interacting Vertailu Sihvolan havaintojen kanssa NUORISOTYÖNTEKIJÄ KOMMUNIKAATION UUSILLA PINNOILLA Kohderyhmät virtuaalisessa maailmassa Ajattelutavan uudelleen määrittely JOHTOPÄÄTÖKSET LOPUKSI LÄHTEET LIITE 1: SANASTO LIITE 2: PERUSTIETOKYSELY JA KYSYMYSSARJAT... 47

6 1 JOHDANTO 1 Informaatio- ja kommunikaatioteknologia (ICT) on tullut osaksi ihmisten arkipäivää. Palveluita siirretään verkkoon koko ajan lisääntyvällä tahdilla. Voit hoitaa pankkiasiasi, osoitteenmuutoksesi ja cd-levyjen tilaamisen samalta istumalta, siirtymättä näytön edestä. Tietoyhteiskunnan syntyyn suhtaudutaan varauksella esimerkiksi juuri edellämainituista syistä. Totutut tavat tehdä asioita muuttuvat ja uusi aiheuttaa aina pelkoa. Tietoyhteiskuntaohjelmat kansallisella ja euroopan tasolla kannustavat yrityksiä, kuntia ja yhteisöjä kuitenkin siirtämään näitä palveluita verkkoon. Verkossa toimivasta yhteiskunnasta on tulossa olemassaoleva tekijä. Valtiot panostavat verkkopalveluiden saatavuuteen myös tukemalla laajakaistaverkkojen rakentamista ja pyrkimällä parantamaan tietoturvaa niin, että verkon käyttämiseen olisi turvallista ja kannattavaa siirtyä yritysmaailmassa (Euroopan komissio 2005, s. 4 5). Hyötyjen on oltava suurempia kuin haittojen. Nuorisotyö laajentaa palvelukenttäänsä myös uusiin medioihin. Viimeisten vuosien aikana on luotu palveluita suoraan nuorille ja yhdessä nuorten kanssa. Nuoret ovat käyttäneet varsinkin internetiä omana sosiaalisena ympäristönään jo vuosia tämän ympäristön haltuun ottaminen on nyt jo pakollista.(sihvola 2005) Nuoret alueittain vuosiraporttien mukaan Helsingin nuorisotalojen kävijämäärät ovat laskussa koko ajan ja nuorisojärjestöihin osallistuminen on myös menettänyt merkitystään (Paakkunainen 2000). Nuorisotyön on oltava siellä, missä nuoretkin ovat. Aikuisille verkko on väline. Sitä käytetään tiedonhaussa, asioiden hoitamisessa ja kommunikoinnissa kirjeiden sijasta. Nuoret saavat palveluista erilaisia asioita irti. Verkossa olevia foorumeita ja reaaliaikaisia palveluita (IRC, Habbo Hotel, MUDit, Global Stage, kts. Sanasto) käytetään sosiaalisessa merkityksessä. Nuoret tapaavat toisiaan virtuaalisten identiteettien kautta ja keskustelevat heitä koskettavista asioista. Merkittävää virtuaalisessa kommunikoinnissa on se, että se on useasti aihekeskeistä: foorumeilla on yleensä jonkinlainen kaikkia keskustelijoita yhdistävä teema, esimerkiksi perhosten keräily, johon kaikki keskustelut liittyvät.

7 2 Tällaiselle keskustelulle vaikuttaisi olevan selkeä tilaus sen suosiudesta päätellen. Voisiko sosiaalisuuden jakautuminen erilaisiin kanaviin olla merkki post-modernista ajasta? Uudet mediat ovat avanneet valtavasti sosiaalisia kanavia, joilla uusia identiteettejä voidaan kokeilla ja nuori voi identifioida itsensä useampaan kuin yhteen ryhmään. Virtuaalinen maailma on nuoren identiteettityön välinen (Siurala 2004) Toisaalta myöskään ryhmän keskeiset sidokset eivät ole enää yhtä vahvoja, vaan ryhmä muodostuu yhteisen orientaation, vaikka perhostenkeräilyn, kautta. Käytän opinnäytetyössäni postmodernin teorioita pohjana käsitellessäni uudenlaisia yhteisöllisyyksiä, joita verkko synnyttää. Tyypillistä on että yhteisö on selkeästi olemassa; sitä sitoo aihealue, jota keskustelu käsittää; tiettyjä ryhmädynamiikan merkkejä on olemassa, mutta saman ryhmän jäsenet kuuluvat silti kolmeen tai neljään muuhunkin eri ryhmään ja identifioivat itsensä myös niiden kautta. Esimerkiksi Baumanin habitaatti -käsite on mielenkiintoinen peilipinta uusien ryhmien tarkasteluun. Ja ei; en usko, että pelkkä virtuaalisuus tekee sidoksista erilaisia kuin meidän nuoruudessamme. Nuorten verkkososiaalisuuden synnyttämät ryhmät tapaavat toisiaan myös oikeassa elämässä. 2 LÄHTÖKOHDAT OPINNÄYTETYÖN TEKEMISEEN Opinnäytetyöni on tilaustyö Pääkaupunkiseudun Nuorisotyö Verkossa -projektille. Tarkemmin sanoen Habbo Hotellissa toimivalle netari -virtuaalinuorisotalolle. Käsittelen kappaleissa 6 ja 7 projektia ja ympäristöä tarkemmin. Opinnäytetyöni tarkoituksena on toimia jatkona Sebastian Sihvolan tekemään kvantitatiiviseen tutkimukseen Habbo Hotellin käyttäjistä. Omalta kohdaltani työstä tekee mielenkiintoisen ajatus kommunikaatiotapojen ja yhteisöjen muuttumisesta ja nuorten yhteisöjen muuttumisesta niin reaalimaailmassa kuin virtuaalisissakin toimintaympäristöissä (mm. Lähteenmaa 2000, s. 66). Tekstini ensisijainen tarkoitus on vastata Sihvolan esittämään tutkimuskysymykseen (kpl 2.1.), toissijaisesti pyrin löytämään itselleni ja ehkä muillekin työvälineitä uusissa ympäristöissä toimimiseen.

8 Nuoret ovat ottaneet tietoverkot toimintaympäristöikseen. Nuorisotyöllä on velvollisuus toimia siellä missä nuorten kohtaamiset tapahtuvat, nuorisoasiainkeskuksessa on puhuttu kommunikaation rajapinnoista. On turhaa odotella nuorisotalolla, että nuorten keskustelut ja kohtaamiset tulevat sinne missä nuorisotyöntekijä istuu. Hyvä työntekijä on siellä missä nuoretkin ovat. 3 Nuorisotyölaki - sekä vanha (235/1995) että tuleva pyrkivät edistämään nuorten kansalaistoimintaa. Internet voi muodostua yhdeksi merkittäväksi kansalaistoiminnan välineeksi, tätä kehitystä pyritään jo tukemaan (Tarkemmin kappaleessa ). Nuorisotyö on merkittävä toimija nuorten kansalaistaitojen ja -aktiivisuuden lisäämisessä. Verkon välinekäytön tukeminen ja opettaminen voisi olla tulevaisuudessa myös nuorisotyöntekijän tehtävä. Ei riitä, että luodaan verkkopalveluita vaikuttamisen tukemiseen näitä palveluja on opittava käyttämään ja nuoria on ohjattava ja motivoitava palveluiden käyttöön. 2.1 Tilauksen mukainen kysymyksenasettelu Tilaajan tekemä tutkimuskysymys on erittäin yksinkertainen. Sebastian Sihvola tyypitteli opinnäytetyössään (2005) määrällisestä materiaalista viisi erilaista Habbo Hotellin käyttäjäryhmää, tarkennan näitä ryhmiä myöhemmin tekstissäni. Omalle opinnäytteelleni annettiin tehtävä lähteä tarkastelemaan Sihvolan tekemää määrittelyä laadullisin menetelmin; onko Sihvola oikeassa vai jäikö häneltä joku ryhmä huomaamatta? Ainakin Johnson ja Toiskallio (2005, s. 14) löysivät käyttäjäryhmiin vielä jengin jäsenet (Gang Members) toimijat, jotka kuuluvat johonkin Habbo Hotelin sisällä olevaan pieneen ryhmään. Ryhmiin kuuluminen voisi olla selkeä motivaatio myös Habbo Hotelin käytölle. Jonkinlainen laajennus Sihvolan ajanvietto ja kavereiden tapaaminen -ryhmälle. Käsittelen Sihvolan käyttäjätyypittelyä tarkemmin kappaleessa 8. Laajentamiseen sain vapaat kädet. Pyrin empiriasta löytämään mahdollisuuksia ja syitä tehdä nuorisotyötä internetissä. Onko verkossa selkeitä ryhmiä joiden kanssa toimia. Millaisia välineitä voitaisiin nuorisotyön tueksi luoda vai toimivatko vanhat kasvokkain tehtävän työn välineet?

9 2.2 Kommunikaatiotapojen muutos 4 Uusi teknologia on laajentanut kommunikaation mahdollisuuksia ja samalla muuttanut kommunikaation tapoja. Eurobarometrin 2001 mukaan yli 60 % suomalaisista vuotiaista on käyttänyt internettiä viimeisen viikon aikana (Kangas & Kuure 2003, s. 20) Kännykkä on suomessa jo 90 prosentilla kotitalouksia (emt.) Paikasta riippumattomat kommunikaatiovälineet ovat siis jo arkipäivää Suomessa. Muiden muassa Suoranta ja Lehtimäki (2003, s. 31) esittelevät verkostososiaalisuuden käsitettä mediakulttuurin tutkimisessa. Välineet ovat mahdollistaneet paikasta ja myös ajasta riippumattoman kommunikaation. Pelätään, että kommunikaatio muuttuu välinevälitteiseksi sosiaalinen tila tyhjenee kun yhteyksiä pidetään aktiivisesti yllä kännykällä ja sähköpostilla (emt.). Toisaalta mediavälitteinen kommunikaatio voi olla myös rikastava tekijä nuorten kuten aikuistenkin maailmassa. Mikäli henkilöllä on olemassa terve sosiaalinen ympäristö, voivat välineet tuoda oman lisäarvonsa kommunikointiin. Verkon välityksellä voidaan tavata ihmisiä paikasta riippumatta: virtuaalinen tila on kaikille avoin ja saavutettavissa. Ehkä on mahdollista tavoittaa sielunveli, jota lähiympäristöstä ei löydy. Verkkojen tarjoama anonyymiys voi myös helpottaa sosiaalisia rasitteita, jotka määrittävät normaalia sosiaalista elämää. Kommunikaatio on muuttumassa ajasta ja paikasta riippumattomaksi; samalla se yksilökeskeistyy ja anonyymistyy. Nämä asiat luovat pelkoja ja odotuksia, menetämmekö vanhat yhteisömme ja vanhan tavan toimia maailmassa; voiko kommunikaatiotapojen joustavammaksi muuttuminen toisaalta pelastaa maailman ja nopeuttaa kehitystä? En pureudu näihin asioihin sen tarkemmin. Kommunikaatiolle on tapahtunut jotain viimeisten vuosien aikana. Sen on pakko muuttaa nuorten kanssa tehtävää työtä, helpottaen tai rajoittaen. Joka tapauksessa nuorten kanssa työskentelevien ihmisten on otettava haltuun välineet, jotka ovat muutoksen takana. On opittava toimimaan niiden avulla, kautta ja ympäristöissä, jotka murros on luonut. 2.3 Postmodernin ajan esittämät haasteet nuorisotyölle

10 Keskustelu postmodernista nuorisotyöhön merkittävästi liittyvien teemojen tasolla liikkuu paljon yhteisöllisyyksissä ja niiden murroksissa. Koetan paneutua juuri näihin yhteisöllisyyden murroksiin hyläten syvemmän yksilökeskeisen tarkastelun. Toki osa keräämästäni datasta käsittelee yksilötasoa, mutta koetan löytää tietoa juuri yhteisöllisyyksistä. 5 Tavallinen, alueellinen nuorisotyö on paljolti yhteisöjen kanssa tehtävää työtä. Yksilötyön tavat ja välineet on varattu erityisnuorisotyölle ja sosiaalityölle monesti nuoriso-ohjaajina raapaisemme tätäkin pintaa, mutta työn focus pyörii aina yhteisöjen tasolla. Perinteiset normatiiviset yhteisöt ovat postmodernin teorioiden mukaan alkaneet murtua. Nykyajan ihmiset sukkuloivat yhteisöllisyyksistä toiseen ja sitoutuvat samaan aikaan useampaankin ryhmään. (Lähteenmaa 2000, s. 35). Yhteisöllisyys on kuitenkin nuoren kasvun ja hyvinvoinnin kannalta merkittävä tekijä (mm. Suutari 2001, s. 153). Mikäli yhteisöllisyydet muuttuvat löyhemmiksi, on niitä siis tuettava entistä enemmän. Tämä asettaa nuorisotyölle erityisen haasteen. Yksilöllistyminen voi johtaa yksinäisyyteen ja sitä kautta altistaa erilaisille hyvinvointia vaarantaville uhkille. Sosiaalisia verkostoja on pidettävä yllä ja autettava nuoria pitämään omia jäsenyyksiään niissä. Internetin sisällä olevat yhteisöt tarjoavat tälle yhden vaihtoehdon ryhmiä on paljon ja jäsenyyksin lunastaminen on ehkä helpompaa kuin reaalimaailmassa.ainakin Suorannan ja Lehtimäen (2003, s. 37) mukaan yhteisöllisyyden tunnetta etsitään nykyään verkosta. Toista tapaa ajatella pohjaan omaan kokemukseeni. Nuorisotalotyössä tavoitetaan yleensä tietynlainen asiakasryhmä. Tietty osa asiakkaista on yleensä sosiaalisen tuen tarpeessa ja alaluokkaistumisen uhan alla. Tällaisen ryhmän sidokset ovat yleensä vahvempia kuin ns. hyväosaisten nuorten kohdalla. (mm. Lähteenmaa 2000, s. 71; Ulvinen 1997, s.15) Yhteiskunnan ulkopuolella toimivien ryhmien yhteisöllisyydet ovat jo toiminnan tavan vuoksi sitovampia. (Lähteenmaa 2000, s. 72). Näiden vahvojen yhteisöjen kanssa on tehtävä työtä, mutta toisaalta on tehtävä työtä myös sen eteen, että näihin ryhmiin ei sitouduttaisi. Siksi on tärkeää, että yhteisöllisyyksiä löydetään muualta ja että niiden syntyä tuetaan. Tätäkin kautta ajatellen verkko voisi olla merkittävä tekijä.

11 3 TIETOVERKKOKESKUSTELUA VÄRITTÄVIÄ ASIOITA 6 Uusiin medioihin liitetään tunteita, pelkoja, odotuksia ja varsinkin mielipiteitä. Osa niistä on perusteltuja, toiset vain varovaisuutta tuntemattoman edessä. Kovin paljon tutkimuksia ei vielä ole internetympäristöistä tehty. Lääketieteellisellä puolella ollaan edellä riippuvuustutkimuksessa, mutta varsinkin sosiologisella ja pedagogisella puolella aukkoja riittää. Tämä on omiaan lisäämään tuntemattoman pelkoa. 3.1 Koetut uhat Tietoturvavuodot, hakkerien ja krakkerien toiminta, kyseenalaisen materiaalin leviäminen ja virukset ovat värittäneet monen ihmisen suhtautumista tietoverkkoihin. Osaaminen on lisääntynyt koko ajan, mutta moni peloista on jäänyt osaksi aiheesta, osaksi aiheetta. Sosiaalisella puolella verkot tarjoavat paljon etuja, mutta myös haittoja. Niissä ovat ammattilaisten uudet ratkaistavat kysymykset: on löydettävä keinoja, joilla saadaan rajoitettua syrjäytymiskehitystä on verkko sitten syy tai oire ja varmistettava terve sosiaalinen ympäristö lapsille ja nuorille Riippuvuudet Nettiriippuvuus on olemassaoleva tosiasia (Coogan & Kangas, 2001). Erityisesti nettiriippuvuuden syntyyn vaikuttavat juuri vuorovaikutteiset palvelut (Peltoniemi 2004). Peltoniemi viittaa artikkelissaan Ermiin (1998), joka pitää nettiriippuvuuden syntymisen syitä itseluottamukseen ja sosiaaliseen osaamiseen liittyviä ongelmia. Netistä haettaisiin virtuaalisia yhteisöjä, sosiaalisia kontakteja ja näin onnistumisia sosiaalisessa maailmassa. Pidän Ermin ajatusta pessimistisenä ja osaltaan perustelemattomanakin. Tekemieni sähköpostihaastattelujen perusteella osa vastaajista oli sosiaalisesti hyvinkin taitavia, ainakin kirjallisen kommunikaation kautta. Pahimpina oireina Peltoniemen mukaan ovat fyysiset oireet, joita liiasta päätteen edessä istumisesta totta kai aiheutuu: lihaskipua, silmien väsymistä, ranteiden kipeytymistä, silmien ärtymisestä johtuvaa pahoinvointia. Psyykkiset oireet liittyvät syrjäytymiseen, tunnetaan tapauksia, jotka ovat joutuneet jättämään koulun kesken koska eivät ole voineet olla irti internetistä.

12 Anonyymiys 7 Anonyymiys tarjoaa monia etuja, jotka ovat esillä vertaissosiaalisuutta käsittelevässä kappaleessa. Selkeänä haittapuolena on tietenkin se, että et ikinä tiedä, kuka virtuaalisen identiteetin taakse kätkeytyy. Pedofiilin pelko on perusteltua. Reaaliaikaisia keskustelufoorumeita ja -ympäristöjä valvotaan moderoidaan niin hyvin kuin ikinä on mahdollista. Kuitenkin on pelko, että seulasta joku voi livahtaa läpi. Muun muassa Habbo Hotelissa viikottaisten käyntikertojen määrä on vähimmilläänkin (Sihvola 2005). Joillekin internet on kanava toteuttaa tiettyä osaa persoonallisuuttaan, joka ei ikinä normaalissa elämässä saa jalansijaa. Heille tämä on etu, mutta henkilöt, joiden kanssa he kommunikoivat, saavat hänestä koko ajan väärää tietoa. Virtuaalisissa ympäristöissä tämä on mahdollista ja osaltaan hyväksyttyäkin, aina on kuitenkin mahdollista, että joku ystävystyy puhtaasti virtuaalisen identiteetin kanssa. Tämä aiheuttaa varmasti pahaa mieltä ja pettymyksiä Tietoturva Vuorovaikutteisiin verkkopalveluihin liittyy aina tietotuvariskejä. Erilaiset troijalaiset ja virukset kuormittavat verkkopalveluita ja tarttuvat helposti suojaamattomiin tietokoneisiin. Vuorovaikutteisissa palveluissa riski on merkittävästi suurempi, varsinkin niissä tilanteissa, joissa asiakas ei ole suojannut konettaan ja palveluntarjoajan tietoturvassa on puutteita. Toinen merkittävä ongelma on arkaluontoisten tietojen antaminen internetissä. Asiakkaan pitäisi aina tietää, mihin palveluun hän tietojaan antaa ja millä tavalla annettavat tiedot on suojattu. On olemassa täysin luotettavia palveluita, jotka toimivat shttp-yhteydellä tai vastaavalla tietoturvaratkaisulla. Toiset palvelut ovat täysin suojaamattomia ja näissä esimerkiksi henkilötunnus voi helposti päästä vääriin käsiin. Kaikkein merkittävin ongelma on kuitenkin asiakkaan oma huolimattomuus. Salasanat lähtevät liikkeelle paitsi verkkopalveluissa, niin myös päivittäisessä elämässä. Useimmiten tietoturvaan liittyvät kömmähdykset perustuvat siihen, että joku antaa salasanansa toisen käyttöön, tai tiputtaa lompakostaan lapun, johon salasana on

13 8 kirjoitettu. Ja joskus voi olla yksinkertaisesti niin, että salasana on helposti arvattavissa. Jos sama salasana on kaikissa asiakkaan käyttämissä palveluissa, muutaman mutkan jälkeen päästään asiakkaalle hyvin tärkeään materiaaliin.suurin osa tietoturvariskeistä syntyy yksittäisen ihmisen huolimattomuuden takia Kyseenalaiset sisällöt Verkko tarjoaa kaikenlaisia sisältöjä kaikille. Ja ikävä kyllä suuri osa tästä sisällöstä on pornografista, väkivaltaista, asenteellisesti arveluttavaa tai muuten lapsille sopimatonta. Selaimissa on toiminnot tiettyjen sivujen käytön estämiseksi, mutta ne eivät ole aukottomia. Suomessa pelastakaa lapset tekee ansiokasta työtä lapsille sopimattoman materiaalin karsimiseksi pois internetistä, uusia sivuja syntyy kuitenkin kaiken aikaa ja niin internet ei pysy lapsiystävällisenä. (Pelastakaa lapset 2005) Olisi tärkeää, että vanhemmat ja viranomaiset käyttäisivät aikaa lasten mediakasvatukseen. Kyseenalaiset sivut löytyvät joskus vahingossa, mutta hetkittäin myös tarkoituksella lapset ovat taitavia löytämään kiellettyä materiaalia. Onnistunut mediakasvatus voisi karsia vahingossa tapahtuvia sopimattomilla sivuilla vierailuja ja parhaimmillaan nostaa kynnystä tarkoituksella tapahtuviin latauksiin Syrjäyttävät vaikutukset Lapsen aktiivinen tietokoneen käyttö nähdään joissain kauhukuvissa vahvasti syrjäyttävänä toimintana. Lapsen sosiaalinen piiri pienenee, fyysinen kunto rappeutuu, pelaamisen uskotaan aiheuttavan häiriötiloja. (Sihvola 2005, s. 10) Mahdolliset nettiriippuvuudet, joita olen yllä käsitellyt, ovat tietenkin vahvasti elämänlaatua heikentäviä tekijöitä. Sihvola kuitenkin nostaa esille kysymyksen siitä, että yhteiskunta nykyään edellyttää kohtuullisia atk-taitoja jokaiselta jäseneltään. Lapset oppivat nämä tarvittavat taidot jo nuorena käyttäessään tietokonetta ja erilaisia verkkopalveluita. Pitäisikö tämä kieltää? Toisaalta taas: miten voidaan ylläpitää lapsen sosiaalisia suhteita reaalimaailmassa, mikäli hänen toimintansa siirtyy vahvasti verkkoon? Useastihan koulu tarjoaa lapselle

14 9 järkevän sosiaalisen viitekehyksen, mutta ehkä kiusatut lapset voisivat hakeutua verkkoon turvaan pahalta maailmalta. Tällöin olisi löydettävä keinoja tukea kotia lapsen kasvatuksessa ja antaa vanhemmille eväitä käsitellä tätä haastetta. 3.2 Toivotut edut Tietoverkkojen uskotaan parantavan ihmisten elämänlaatua. Aikanaan puhuttiin tiedon valtatiestä ja verkon focus oli ammattitiedon jakaminen. Verkkopäätteiden yleistyessä verkon viihteellinen käyttö on lisääntynyt. Mukaan ovat tulleet yhä laajemmassa määrin myös vuorovaikutteiset verkkopalvelut Sosiaalisten piirien laajeneminen ja vertaissosiaalisuus Verkko tarjoaa mahdollisuuden löytää samanhenkisiä ihmisiä, vaikka niitä ei omasta lähiympäristöstä kohdalle osuisikaan. Harrastajilla on paljon tiettyyn tematiikkaan sidottuja keskustefoorumeita, joissa voidaan käydä läpi esimerkiksi uuden Harry Potter -kirjan parhaita kohtia ja kirjailijan tekemiä klaffivirheitä. Nuorille tällaiset Harry Potter -kerhot ovat parhaimmillaan merkittäviä vertaisryhmiä, joissa he voivat harjoitella sosiaalisuuttaan ja ajatteluaan ehkä eri osa-alueilla kuin fyysisessä maailmassa on tarjolla. (Sihvola 2005,s. 10) Sosiaaliset suhteet saattavat verkossa kasvaa yhtä merkittäviksi kuin elävässä elämässä. (Coogan&Kangas, 2001). Tällaisen suhteen olettaisi olevan nuoren kehityksen merkityksellinen. Tiedonkulun kanavana erilaiset verkkopalvelut ovat osoittaneet parhaimmuutensa. Nuoret tavoittavat toisensa useiden viestintäkanavien kautta foorumit, keskusteluohjelmat, sähköposti ja he ovat lähes aina jonkun kanavan päässä. Uudet mediat ovat edesauttaneet sitä, että nuoret tavoittavat saman tien koko sosiaalisen verkostonsa. Tiedonkulku on siis erittäin nopeaa ja tehokasta. Hyvänä esimerkkinä voisi pitää Tanja Karpelaan suuntautunutta sähköpostikampanjaa, joka alkoi tekijänoikeuslain käsittelyn loppumetreillä. Sähköpostien määrät olivat valtavia, mutta johtuiko se masinoinnista vai vain siitä, että keskustelu on nykyään kaikille avointa ja sitä käydään paljon laajemmalla kuin lähikahvilan nurkkapöydässä Asioinnin helpottuminen

15 10 Tieto- ja mobiiliverkoissa olevat palvelut tekevät asiointia helpommaksi: palvelut ovat tavoitettavissa kotoa tai kännykän päästä. Wlan-verkon yleistyessä kannettavalla tietokoneella pääsee hoitamaan pankki- ja muita asioita vaikka bussimatkalla. Käyttäjätunnistuksessa on vielä vajauksia, mutta sähköisiä käyttäjätunnistusjärjestelmiä kehitetään koko ajan ja muunmuassa sähköinen henkilökortti on jo toimiva, olemassaoleva turvajärjestelmä. Ei tosin vielä kovin yleinen. Tällä hetkellä jo melkein kaikki ihmisten päivittäin tarvitsevat palvelut ovat verkon ulottuvissa. Pankeilla on käytössä verkkopankkitunnukset, osoitteenmuutokset voi tehdä internetissä, verkosta voi tilata cd-levyjä ja elokuvia. Oikeastaan ainoa vielä puuttuva verkkopalvelu on ruokakaupat. Yhdysvalloissa tämäkin palvelu on jo olemasssa. Uudet kännykät on varustettu selaimella, eli xml-pohjaiset palvelut toimivat sujuvasti myös mobiiliverkossa. Edes verkkoyhteyden puuttuminen ei enää ole palveluita rajoittava tekijä Tiedon ja suvaitsevaisuuden lisääntyminen Verkossa on huomattava määrä tietoa ja se on kaikkien saatavilla. Mediakasvatuksen avulla meidän on mahdollista saada olemassaoleva tieto kaikkien käyttöön. On kuitenkin pystyttävä opettamaan ihmisille keinot suodattaa turha ja asiaton data validista tiedosta. Parhaimmillaan internet rakentaa ymmärrystä maailmasta, jossa me elämme. Kulttuurierot ymmärretään ja toisten kulttuurien hahmottaminen edesauttanee suvaitsevaisuutta. Toinen etu on vuorovaikutuksellisuudessa. Verkkokeskusteluissa tapaat monia ihmisiä, joista kaikki eivät varmasti ole kuin sinä. Puhutaan eri kieliä, eri asioista kuin normaalisti ja varsinkin erilaiselta kulttuuripohjalta. Tämä antaa nuorelle eväitä ymmärtää maailmaa ja muita myös omassa elämässään Vaikuttamiskanavien synty nuorille Kuten useassa lähteessä on mainittu, nuorten usko edustukselliseen demokratiaan horjuu (mm. Paakkunainen 2000). Edellä mainittu tekijänoikeuskiistaan liittyvä sähköpostikampanja jo yksin perustelee sen, että nuoret ovat välineen ottaneet

16 haltuunsa. 11 Nuorille perinteistä edustuksellista demokratiaa mielekkäämpi vaihtoehto osallistua ja vaikuttaa ovat epämuodolliset verkostot (Paakkunainen 2000, s. 39) Näitä verkostoja on helppo hyväksikäyttää ja muodostaa internetissä. Vaikuttamisen foorumina verkkoa on otettu käyttöön. Esimerkkinä voi nostaa esille esimerkiksi Oranssi ry:n sivuston sivuilla kannustetaan ihmisiä vaikuttamaan kaupunkisuunnitteluun ja kaavoitukseen parlamentaarisin ja myös kansalaistottelemattomuuden kautta. Sivuilta löytyy muun muassa opas talonvaltauksen järjestämiseen. Valtiovarainministeriön selvityksessä (2005) nostetaan verkossa tapahtuva kuuleminen ja osallistuminen merkittäväksi osaksi demokratiaa. Julkisen hallinnon on selvityksen mukaan kehitettävä yhä lisää verkkopalveluja muiden medioiden rinnalle. Erityisesti erityisryhmiä huomiomaan verkko on selvityksen mukaan oivallinen väline. Nuoret ja haja-asutusalueilla asuvat saavat verkon kautta mahdollisuutensa osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun (emt, s. 14) Euroopan unionin eeurope -toimenpideohjelma nostaa internetin kansalaisvaikuttamisen kanavaksi. Ohjelma kannustaa jäsenmaitaan rakentamaan julkisia palveluita ja vaikuttamisen kanavia kuntien- ja valtionhallinnon päätöksentekoon osallistumiseksi, tiedon saamiseksi ja asioinnin helpottamiseksi.(euroopan komissio 2002) 4 VERKKO TOIMINTAKENTTÄNÄ Suurin osa palveluista on nykyään tavoitettavissa internetin kautta. Tänään tein muuttoilmoituksen ja sähkösopimuksen sekä tilasin internet-liittymän nousematta kertaakaan tuoliltani; suurin osa tämän tutkimuksen datasta on kerätty valmiiksi sähköisessä muodossa. Sähköisen tunnistamisen mahdollistuttua, tietoturvan parannuttua ja päätelaitteiden yleistyttyä verkkoon on siirretty toimintaympäristöjä ja palveluita, joita oltiin totuttu saamaan vain reaalimaailmassa.

17 12 Varsinkin viihteen tarjoajana internet on otettu innolla vastaan monissa kodeissa. Lähes kaikki nuoret, vähintään 91%, käyttävät tietokonetta viihdekäytössä. (Suoranta & Lehtimäki 2003, s. 35) Käyttötarkoitukset, joita he luettelevat eivät ole välttämättä verkkovälitteisiä, mutta toisaalta niitä on tarjolla internetissä. Verkko tarjoaa valtavan määrän pelejä, videoita, sarjakuvia, musiikkia ja muuta viihteeksi luettavaa sisältöä. 95% vuotiaista nuorista käyttää tietokonetta internetin käyttöön. (Suoninen 2003, s. 38) Verkkopalveluita vaikuttamisen tukemiseksi rakennetaan koko ajan. Erilaisia kunnallisia ja valtiollisia kuulemisjärjestelmiä luodaan tukemaan kansalaisten mahdollisuutta osallistua heille tärkeistä asioista käytävään keskusteluun. Esimerkkinä tästä muun muassa Allianssin ylläpitämä valtikka.fi -sivusto, joka jakaa nuorille tietoa heitä koskettavista asioista ja antaa mahdollisuuden keskustella päivänpolttavista asioista (valtikka 2005). Verkkovaikuttamista olen käsitellyt tarkemmin kappaleessa VERKKO SOSIAALISENA KENTTÄNÄ Internet tarjoaa monia erilaisia sosiaalisia ympäristöjä. Keskustelufoorumeita, reaaliaikaisia keskusteluja chatteja, virtuaalisia toimintaympäristöjä, kuten avatarpohjaiset chatit. Kaikille niille on tyypillistä virtuaalisen identiteetin kanssa toimiminen ja kommunikoinnin agenda. Cooganin ja Kankaan (2001, s. 52 ja eteenpäin) tekemissä haastatteluissa pitkäaikaisimmaksi ja tärkeimmäksi käyttökohteeksi nuorten maailmassa nousivat ICQ ja IRC. Molemmat ovat sosiaalisuuteen perustuvia palveluita, ICQ etsii ihmisiä internetistä, IRC-palstat ovat reaaliaikaista keskustelua varten. Nykyään Microsoftin messenger lienee ohittanut ICQ:n käyttöasteessa, mutta periaate on yhä sama. Irc-kanavilla on vakiintunut käyttäjäkuntansa ja sen oheistuotteeksi suomessa on syntynyt huippusuosittu Irc-galleria, johon irc:n käyttäjät voivat ladata omia kuviaan. Samalla tämä galleria toimii nuorten keskustelufoorumina, huolimatta siitä että palvelua ei ikinä edes suunniteltu keskusteluun vaan kuvien kommentoimiseen.

18 13 Coogan ja Kangas (2001) kiinnittivät huomiota siihen, että nuoren kausittainen internetin käyttö vähensi hänen kuulumistaan sosiaalisiin ryhmiin.voidaan siis puhua heavy-usereista (Sihvola 2005, s. 34) tai aktiivikäyttäjistä omana merkittävänä ryhmänään ja opinnäytteeni sekä verkossa tehtävän työn kannalta merkittävimpänä ryhmänä. Laajakaistayhteyksien ja julkisten tietokoneiden yleistyessä kausittainen käyttö näyttäisi olevan vähenemässä. Sihvolan (2005, s. 38)) tutkimuksen vastaajista n. 85% ilmoitti käyvänsä Habbo Hotelissa vähintään muutaman kerran viikossa. 35% vastaajista käy useamman kerran päivässä. Heavy userius on siis lisääntymässä ja pätkäkäyttäjät saattavat jäädä kokonaan pois jatkossa. Vuonna 2001 (Coogan & Kangas, s. 61) sosiaalisten suhteiden solmiminen verkossa oli jo arkipäivää. Tutkijat pystyivät jo kuvaamaan verkkotutustumisen lainalaisuudet. Verkon käytön yleistyessä voisi nopeasti olettaa, että myös sosiaalisten suhteiden solmiminen on lisääntynyt internetympäristöissä varsinkin nuorten keskuudessa. 5.1 Verkkososiaalisuus Verkossa tapahtuva sosiaalisuus ja kommunikaatio eroaa tietenkin siitä vanhasta keskustelusta, johon me olemme tottuneet. Kommunikaatiota ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Verkossa voit olla milloin vain ja välineiden kehittyessä nykyään melkein missä vain. On erittäin epätodennäköistä löytää vahingossa naapurinsa verkosta, tilastollisesti paljon todennäköisempää on törmätä eri maan kansalaiseen. Tietenkin jos sosiaalinen toiminta keskittyy pelkästään verkkoon, voidaan pelätä kommunikaatiotaitojen huonontumista ja sosiaalisten kykyjen rappeutumista. Nuorilla kuitenkin koulu ja harrastukset toivottavasti varmistavat, että näin ei pääse käymään. Verkossa tapahtuvan kommunikaation voi karkeasti jakaa kahteen osaan: reaaliaikaiseen ja aikaan sitoutumattomaan. Reaaliaikaisia palveluja verkossa ovat chatit: palstat, joissa kaikki keskustelijat ovat samaan aikaan ja keskustelun viive on vain se hetki, jonka keskustelija viestiään kirjoittaa. Laajimpana esimerkkinä tästä on IRC.

19 14 Jarkko Oikarisen vuonna 1988 luoma IRC on kanavaperustainen keskusteluympäristö, joka mahdollistaa myös kahdenkeskisen kommunikoinnin. IRC:n käyttö on yleistynyt nopeasti maailmanlaajuisesti ja se on osoittautunut merkittäväksi uudenlaisen kommunikoinnin ja yhteisöllisyyden välineeksi: Venäjän vallankumousta raportoitiin mediapimennon aikana IRC:n kanavien kautta, samoin Kuwaitilaiset toivat Irakin hyökkäystä tietoisuuteen samaa mediaa käyttäen (Wikiupedia 2006) Kommunikaation erot Verkossa tapahtuva kommunikointi tapahtuu perinteisesti puhtaasti kirjoittamalla. Verkkopuhelut esimerkiksi ohjelmaa Skype käyttämällä ovat yleistymässä, mutta on vielä mielekästä pureutua tekstipohjaisen kommunikoinnin haasteisiin ja mielenkiintoisiin ratkaisuihin, joita näiden haasteiden voittamiseksi on luotu. Verkkososiaalisuus nähdään kapeana ja yksiulotteisena. Useasti käytetään perusteena ilmeiden ja eleiden puuttumista kommunikaatiosta. Nuoret kehittävät verkkokulttuuria kuitenkin koko ajan (Coogan&Kangas 2001) ja pyrkivät erilaisin keinoin tuomaan näitä elementtejä mukaan kommunikaatioon. Esimerkkinä hymiöt ja tähdillä merkityt toiminnot: esimerkiksi * nauraa * (Pietiläinen 2004). Kommunikaatio verkossa rikastuu ja pyrkii muuttumaan vastatakseen ihmisten sosiaalisia tarpeita. Jos viestintä ei olekaan tarpeeksi rikasta äänensävyjen ja ilmeiden puolesta, niitä voidaan lisätä tekstiin ja tekstin sävyillä voidaan aina pelata Identiteettien kokeileminen Internet antaa nuorelle mahdollisuuden kokeilla erilaisia identiteettejä ja pelata niiden kanssa. Sihvonen (2003, s. 95) näkee nuoren käyttämät roolit ja rooliutumisen inhimillisenä käyttäytymisenä. Ihmiset tuovat itseään eri tavalla esille erilaisissa tilanteissa. Verkossa tämä korostuu koska visuaalista yhteyttä ei ole. Voidaan tuoda esille sellaisia asioita, joita haluttaisiin olla fantasioida. (emt.) Samoin tietenkin voi tuoda itsestään esiin sellaisia puolia, jotka eivät pääse korostumaan reaalimaailmassa. Haastateltavista yksi kuvaili itseään Habbo Hotellissa näin: Omalla kohdallani vaikka olenkin Habbossa puheliaampi kuin IRL, niin minä olen silti se sama minä joka siinä kirjoittelee, eikä kukaan muu. Habbohahmo

20 voisi olla vaikkapa se 'sisäinen minä..' 15 Sihvonen nostaa varsinkin esille sukupuoliroolit, joilla on kulttuurin kautta vahva vaikutus. Verkolla on mahdollisuus kyseenalaistaa tätä reaalimaailmassa velvoittavaakin vaikutusta. Vastakkainasetteluja ja kulttuurin rajoja voidaan purkaa ja vanhoja valtasuhteita kyseenalaistaa toimimalla ympäristössä, jossa ihmisten roolit ovat eläviä ja dynaamisia. 5.2 Yhteisöllisyydet verkossa Muun muassa Lähteenmaa (2000) on nostanut esille ryhmäkulttuurien murroksen modernista postmoderniin siirryttäessä. Nuorisokulttuuri on polarisoitunut vahvaa satsausta vaativiin tiiviisiin ryhmiin ja kevyisiin joustaviin ryhmiin (emt. s ). Toisaalta löyhätkin ryhmät voivat olla nuoren identiteettiä määrittäviä tekijöitä ja nuoren sitoutuminen ryhmään voimakasta, vaikka ryhmä itsessään olisi ennemminkin normiton viiteryhmä kuin raskas normativiinen jäsenryhmä. Lähteenmaan mielestä muun muassa nuorten muodostamat www-pohjaiset virtuaaliryhmät ovat tällaisia. Postmodernin ajan ilmiönä vahvat yhteisöllisyydet ovat häviämässä. Kyläyhteisöistä on siirrytty habitaatteihin (Mukkonen & Tulensalo 1997) Monet perheet ovat uusioperheitä, jotka eivät välttämättä tarjoa nuorille yhteisöllisyyttä, joka vastaisi heidän tarpeisiinsa. (Suoranta & Lehtimäki 2003, s. 37). Tietoverkkojen kautta toimivat yhteisöt palvelevat nuorta tarjotessaan hänelle yhteisöjä, joissa hän voi olla osallisena ja vaikuttaa. Verkon nimettömyys voi tukea erityisesti nuorta, jolla on ongelmia reaalimaailman yhteisöihin osallistumisessa. Änkytyksestä kärsivä voi verkossa toimia huoletta. Verkossa yhteisöt muodostuvat lähinnä kiinnostuksen kohteiden mukaan. (Coogan & Kangas 2001, s. 59) Tämä tekee yhteisöistä helposti tavoitettavia ja kynnyksen hakea jäsenyyttä niille helpommaksi kuin perinteisiin normatiivisiin yhteisöihin. Jokaiselle on tarjolla oma viitekehys Sihvonen (2003, s. 94) nostaa esille reaalimaailman ja virtuaalimaailman rajatilan murtumisen. Nuorille raja on hauraampi kuin aikuisille: kommunikaatio on kommunikaatiota riippumatta siitä, missä se tapahtuu. Habbo Hotellissa puhetta

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ LAPSET & INTERNET: OPAS VANHEMMILLE. Johanna Palolampi

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ LAPSET & INTERNET: OPAS VANHEMMILLE. Johanna Palolampi T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ LAPSET & INTERNET: OPAS VANHEMMILLE Johanna Palolampi Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu 2007 Työn ohjaaja: Paula Hietala T AMPERE 2007 T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

NUORET, PELIT & NETTI. Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä

NUORET, PELIT & NETTI. Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä NUORET, PELIT & NETTI Kirja lasten ja nuorten netinkäytöstä, pelaamisesta ja verkkoyhteisöllisyydestä Nuoret, pelit ja netti 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2 2. Internet 3 a. Internet ennen 4 b. Internet

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta

OPINNÄYTETYÖ. Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta OPINNÄYTETYÖ Pelastakaa Lapset ry:n verkkonuorisotoiminnan arviointi nuorten näkökulmasta Netta Posti-Ahokas Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ko. (210 op) 11/ 2013 www.humak.fi HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille

Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille Miika Immonen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus

Lisätiedot

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa?

Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen, Atso Hepolehto, Iida 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Miten teinit kokevat jakamisen sosiaalisessa mediassa? Ahonen,

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA

OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA OPINNÄYTETYÖ JAAKKO KURTTI 2012 FACEBOOK YRITYKSEN VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely Opinnäytetyö FACEBOOK

Lisätiedot

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa!

Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Inka Kentala ja Hanna Korhonen Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten aikuisten sosiaalisen ahdistuksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä Opinnäytetyö Syksy 2014 SeAMK Sosiaali- ja terveysala Sosionomi

Lisätiedot

Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä

Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä Antti Inkeroinen Sosiaalinen media suomalaisissa yrityksissä Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä

NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä Asta Sajaniemi NUORISOTALOTOIMINTA OSANA ELÄMÄNKULKUA Nuoruuden kokemusten arviointia aikuisiällä Opinnäytetyö Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma YAMK Huhtikuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Diginatiivit, työ, kansalaisuus

Diginatiivit, työ, kansalaisuus Kansallinen ennakointiverkosto Diginatiivit, työ, kansalaisuus Toim. Tomi Leivo, Marjut Mutanen, Riitta Nieminen-Sundell ISBN 978-951-563-698-0 Helsinki 2009 Kuvitukset: Riina ja Sami Kaarla Esipuhe Sukupolvisidonnaiset

Lisätiedot

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää

Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Sosiaalinen media osana Viherympäristöliiton markkinointia ja viestintää Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Puutarhatalouden koulutusohjelma Lepaa, kevät 2015 Oma Allekirjoituksesi Ville Miettinen & Jussi

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden työkalupakki TOIMITTAJAT Patrick Daniels Alexandra Cangelosi Julkaisua

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä

Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Tanja Pesonen Ei vain ranskalainen tai suomalainen vaan vähän molempia Tarinoita kulttuuri-identiteeteistä Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Lokakuu 2008 TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen

MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Tiina Kaalinpää Aija Suikkanen MÄ OLIN IHA ULKONA KU TAMPPOONIN NARU Sosiaalinen tuki päihdekuntoutuksen jälkeen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Lokakuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Heikkilä, Erika Lehikoinen, Elisa 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Lisätiedot

Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari

Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari Esitutkimus ikääntyneiden ihmisten digitaalisten palveluiden käytön edistämiseksi Case Digikonkari Kataja, Inka 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Esitutkimus ikääntyneiden

Lisätiedot

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet

Aina voi jatkaa yhteydenpitoa. Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Aina voi jatkaa yhteydenpitoa Kulttuurista toiseen muuttaneiden oppilaiden kaverisuhteet Pro Gradu -tutkielma Sonja Savola Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto Syksy 2014

Lisätiedot

Eila Pennala. Ikääntyvät ja arjen teknologia. Selvitys Aijjoos-hankkeelle

Eila Pennala. Ikääntyvät ja arjen teknologia. Selvitys Aijjoos-hankkeelle Eila Pennala Ikääntyvät ja arjen teknologia Selvitys Aijjoos-hankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Viisaasti verkossa. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta

Viisaasti verkossa. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta Viisaasti verkossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta Viisaasti verkossa Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot