PÄTKÄTYÖLLÄ LEIVÄN SYRJÄSSÄ KIINNI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄTKÄTYÖLLÄ LEIVÄN SYRJÄSSÄ KIINNI"

Transkriptio

1 PÄTKÄTYÖLLÄ LEIVÄN SYRJÄSSÄ KIINNI Kumppanuus+ -projektin vuoden 2001 naisasiakkaiden tilanteen arviointia Kati Salmela Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

2 TIIVISTELMÄ Salmela, Kati PÄTKÄTYÖLLÄ LEIVÄN SYRJÄSSÄ KIINNI Kumppanuus+- projektin vuoden 2001 naisasiakkaiden elämän tilanteen arviointia Järvenpää s. 5 liitettä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, sosiaali- ja kasvatusala, sosionomi (AMK), diakoni. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata Keskisen Uudenmaan Kumppanuusyhdistyksen Kumppanuus+ -projektin järjestämään työvoimapoliittiseen ohjaavaan koulutukseen vuonna 2001 osallistuneita naisia. Tutkimuksessa kuvataan heidän elämäntilannettaan, työllistymiseen edistävästi ja ehkäisevästi vaikuttavia tekijöitä ja asiakkaiden työja työttömyyshistoriaa. Lisäksi haastatteluissa käsiteltiin työttömien naisten tuen tarvetta työttömyyden kohdatessa. Tutkimusta varten kerättiin tietoa työvoimatoimiston URAohjelmasta ja haastateltiin projektissa työskenteleviä kolmea kuntakoordinaattoria. Kumppanuus+ -projektissa vuonna 2001 oli mukana yhteensä 72 naista. He ovat keskimäärin 40-vuotiaita. Nuorin naisasiakkaista oli 18-vuotias ja vanhin 62-vuotias. Useimmat ovat jossain elämänsä vaiheessa työskennelleet palvelualalla ja työkokemusta on keskimäärin kahdeksan vuotta. Eri työsuhteita on kertynyt keskimäärin kahdeksan kappaletta ja yleisimmin työsuhteet ovat olleet määräaikaisia ja siksi päättyneet. Yleisimmin naisasiakkailla on pohjakoulutuksena peruskoulu tai ylioppilastutkinto. Kumppanuus+ -naisasiakkaista 50 % on ilman ammatillista koulutusta. Toisaalta kahdella heistä on korkeakoulu- ja yliopistokoulutus. Työllistymistä edistäviksi tekijöiksi todettiin lisäkoulutuksen saaminen, yhteiskunnan asenteisiin vaikuttaminen niin, että ikääntyvät työntekijät koettaisiin voimavarana eikä taakkana työyhteisölle. Työllistymistä ehkäisevinä tekijöinä koettiin erilaiset terveydelliset ongelmat, naisasiakkaiden heikko ammattikoulutus tai sen ylläpitämisen vaikeus sekä ikärasismi. Asiasanat: Työttömät, naiset, työllistyminen, työttömyys, työvoimakoulutus, naistutkimus, projektit, opinnäytetyöt, tutkimus Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikön kirjasto

3 ABSTRACT Kati Salmela ASSESSING THE LIFE SITUATIONS OF FEMALE CLIENTS IN PARTNERSHIP+ -PROJECT Järvenpää, Autumn pages, 5 appendices Diaconia Polytechnic, Järvenpää Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education The aim of this study is to represent women who participated in the project Partnership+ co-ordinated by Central Uusimaa Partnership in The study unfolds women's life situations, discovers issues that affected their employment both positively and preventively as well as their history of employment/unemployment. Information from employment agency and interviews of three municipal coordinators involved in Partnership+ served as sources information for this study. The interviews covered the need for support for unemployed women at the time of losing their job. 72 female clients participated in Partnership+ project in The average age was 40 years, while the youngest was 18 and the oldest 62. Most of them had worked in service sector at some point of their lives and had on average 8 years of work experience in 8 different jobs. Usually the jobs had been temporary and not renewed. Their educational base consisted mostly of comprehensive school or the matriculation examination. About half of the female clients involved in the project had no vocational education. On the other hand, two of them graduated from university. Additional training and change in the attitudes of our society from elder employees being an asset instead of a burden were identified as factors promoting employment. Various health problems, weak vocational training or maintenance of it and age racism were deemed as impediments to the employment. Key words: Unemployed people, women, unemployment, labour training, women research, projects, final thesis, research Deposited: Diaconia Polytechnic/ Library of Järvenpää Training Unit

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET AIEMPIEN TUTKIMUSTEN VALOSSA Työttömyyden historiaa Suomessa Työttömyys Keski-Uudellamaalla Pitkäaikaistyöttömyys Naisnäkökulma työttömyyteen 7 3 TUTKIMUSMENETELMÄT Aineistonkeruu Tutkimuksen luotettavuus 12 4 TUTKIMUKSEN TULOKSET Naisasiakkaiden ikäjakauma Kotikunta Työttömyysaika Ikä ja työttömyysaika Pohjakoulutus Ammatillinen koulutus Pohjakoulutus ja ammatillinen koulutus Työmarkkina-asema Ammatillinen kuntoutus Työkokemus vuosina Työsuhteiden määrä Työsuhteiden määrä ja ikä Työsuhteiden määrä ja työkokemusaika Työskentelyala Työsuhteen päättymisen syyt Työhallinnon toimenpiteet Työmarkkina-asema ja ammatillinen koulutus 27

5 5 KUNTAKOORDINAATTOREIDEN HAASTATTELUT Kumppanuus+ -naisasiakkaiden elämäntilanne Asiakkaan tilanne työttömyyden kohdatessa Naisasiakkaan suhtautuminen työttömäksi jäämiseen Henkisen tuen tarve työttömyyden kohdatessa Tiedollisen avun tarve työttömyyden kohdatessa Käytännöllisen avun tarve työttömyyden kohdatessa Työllistymistä edistävät ja ehkäisevät tekijät Työllistymistä edistävät tekijät Työllistymistä ehkäisevät tekijät Asiakkaiden suhtautuminen koulutuksiin ja muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin Naisasiakkaan työllisyystilanne tulevaisuudessa Työ kuntakoordinaattorina 38 6 JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIMUKSEN TULOKSISTA 41 7 POHDISKELUA 44 LÄHTEET 47 LIITTEET 49 Liite 1. Kuntakoordinaattorien haastattelukaavake 50 Liite 2. Tutkimuslomake työvoimatoimistoon 52 Liite 3. Työvoimatoimiston ammatillisen kuntoutuksen palvelut 54 Liite 4. Työvoimapoliittiset toimenpiteet 55 Liite 5. Tutkimuslupa työministeriöltä 61

6 1 1 JOHDANTO Pitkäaikaistyöttömyys on valtakunnallisesti merkittävä ongelma. Asiaa käsitellään tiedotusvälineissä usein. Suomeen on 1990-luvun laman jäljiltä talouskasvusta huolimatta jäänyt joukko ihmisiä, jotka erilaisista syistä ovat edelleen työmarkkinoiden ulkopuolella. Pitkäaikaistyöttömiä on Suomessa tällä hetkellä lähes Keski-Uudellamaalla heitä oli yhteensä 641 henkilöä. (Työministeriön työnvälitystilastot vuodelta 2001.) Pitkäaikaistyöttömyyden haasteeseen on tarttunut Keskisen Uudenmaan Kumppanuusyhdistys. Kumppanuusyhdistyksen osaprojektina toimivan Kumppanuus+ -projektin tavoitteena on alueen työttömyyden ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen, työttömyydestä aiheutuvien ongelmien ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä työllistymisen esteiden kartoittaminen (Kumppanuus+ -projektin väliraportti 2002, 2). Koulutusta suunniteltaessa ja sen edetessä pyritään jokaiselle osallistujalle rakentamaan henkilökohtainen ratkaisu, oma polku (Kumppanuus+ -projektin esite 2001). Projektin asiakkaaksi tullaan kuntakoordinaattoreiden, työvoimatoimistojen tai esimerkiksi työttömien yhdistysten kautta. Lopullisen päätöksen asiakkaiden valinnasta tekevät työvoimatoimistojen edustajat. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaisia ovat Kumppanuus+ -projektin naisasiakkaat ja heidän elämäntilanteensa. Mitkä asiat vaikuttavat projektin naisasiakkaan työllistymiseen sitä edistävästi ja ehkäisevästi? Minkälaista tukea nainen tarvitsee työttömyyden kohdatessa? Minkälaisena asiakkaiden elämän tilanteen näkevät projektin työntekijät? Tutkimuksessa on kartoitettu Kumppanuus+ -projektin vuoden 2001 koulutuksiin osallistuneiden naisten tilannetta. Tarkoituksena on kuvata naisasiakkaita ja heidän elämäntilannettaan kerättyjen taustatietojen pohjalta. Tiedot kerättiin työvoimatoimistolta ja työtä varten haastateltiin projektissa työskenteleviä kuntakoordinaattoreita. Tutkimusta varten hankittiin tutkimuslupa työministeriöltä.

7 2 Tiedot asiakkaista kerättiin työvoimatoimiston URA -ohjelmasta työvoimaneuvoja Seija Pusinin avustuksella. Saadut tiedot analysoitiin ja kirjoitettiin raporttiin. Tutkimusaineisto koostuu 72 naisasiakkaan työllisyyteen liittyvistä tiedoista sekä kolmen kuntakoordinaattorin haastatteluista. Kumppanuus+ -projekti on Euroopan Sosiaalirahaston ja alueen kuntien rahoittama hanke, joka käynnistyi Projektin toimintasuunnitelman taustalla ovat olleet Keskisen Uudenmaan Kumppanuusyhdistyksen vuosina saadut kokemukset, yhteistyökumppaneilta ja asiakkailta saatu palaute sekä yhdistykselle asetetut tavoitteet. (Kumppanuus+ -projektin väliraportti 2002, 2.) Kumppanuus+ -projektin asiakkaina vuonna 2001 oli 124 henkilöä Keski-Uudenmaan kunnista ja niiden lähikunnista. Näistä naisia oli 72 henkilöä. Kumppanuus+ -projektin tavoitteena on, että 90 % asiakkaista käy läpi ns. kumppanuuspolun ja 45 %:lle asiakkaista kumppanuuspolku vaikuttaa työttömyyden katkaisuun. (Kumppanuus+ -projektin väliraportti 2002, 2.) Kumppanuus+ -projekti järjesti vuonna 2001 kahdeksan työvoimapoliittista ohjaavaa koulutusta työttömille henkilöille. Koulutuksien suoritusprosentti oli 82,3 %. Projektissa toimii kolme kuntien nimeämää kuntakoordinaattoria, yksi jokaisesta Keski- Uudenmaan kunnasta. Järvenpään kuntakoordinaattorina toimii sosiaalityöntekijä Merja Vyyryläinen/sosiaalityöntekijä Marjo Viljamaa, Keravalla työllisyysyksikön päällikkö Marjo Sormunen ja Tuusulassa sosiaalityöntekijä Tarja Lehtinen. Kuntakoordinaattoreiden rooli ja tehtävät projektin toiminnassa ovat hyvin tärkeitä. He mm. haastattelevat kaikki asiakkaat yhteistyössä kouluttajien kanssa. Haastattelun tarkoituksena on kartoittaa asiakkaan työhistoriaa, toteutettuja työhallinnon toimenpiteitä, ammattitaitoa, osaamista, elämänhallintaa sekä taloudellista tilannetta. Näiden pohjalta on työstetty asiakkaan työllistymis-/koulutustavoitteita ja mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen. Haastattelujen perusteella on tehty myös päätökset tarvittavista kuntokartoitustoimenpiteistä. (Kumppanuus+ -projektin väliraportti 2001, 7.) Projektin toiminta vaatii laaja-alaisen ja moniammatillisen yhteistyöverkoston. Projektin tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat olleet Järvenpään ja Keravan kaupungit, Tuusulan kunta, alueen työvoimatoimistot, oppilaitokset, kouluttajat, Järvenpään, Keravan ja Tuusulan työttömien yhdistykset, muut alueen työllisyysprojektit, eri järjestöt ja yhdistykset, terveydenhuollon palvelut ja Kela. Toiminnassa korostetaan paikallisen tason viran-

8 3 omaisten ja muiden toimijatahojen tiivistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä luodaan uusia yhteistyön malleja. (Kumppanuus+ -projektin väliraportti 2002, 4.) Tämän tutkimusraportin luvussa kaksi perehdytään Suomessa pitkäaikaistyöttömyydestä tehtyyn tutkimukseen. Luvussa kaksi kerrotaan myös Kumppanuus+ -projektin toiminta-alueen Keski-Uudenmaan työttömyydestä. Luvussa kolme tutustutaan tutkimusta varten kerättyyn aineistoon ja pohditaan tutkimuksen luotettavuutta. Luvussa neljä esitellään tutkimuksen tuloksia taulukoiden avulla. Luvussa viisi on analysoitu projektin kuntakoordinaattoreiden haastattelut. Tutkimusraportin kuudennessa luvussa käsitellään tutkimuksesta tehtyjä johtopäätöksiä. Viimeisessä seitsemännessä luvussa tutkija pohtii tutkimuksen tekemistä ja siitä nousseita ajatuksia. 2 TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET AIEMPIEN TUTKIMUSTEN VALOSSA 2.1 Työttömyyden historiaa Suomessa Suomessa työn puutetta ei pidetty työttömyytenä vielä 1920-luvulla, vaan se oli monille elämänmenoon kuuluva luonnollinen asia. Ongelmana pidettiin sitä, ettei maatalous voi tarjota kaikille toimeentulon riittäviä edellytyksiä. (Kalela 1989, ) Työttömyys nousi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi vasta 1930-luvun pulavuosien myötä. Valtio ryhtyi silloin avustamaan kunnallisia työkohteita sekä järjestämään omia töitä, ns. hätäaputöitä. Näiden luonne muuttui vuosikymmenten aikana, mutta periaatteessa samaa työllisyyspolitiikkaa noudatettiin aina ja 1960-lukujen taitteeseen saakka. Tällöin säädettiin uudet lait työnvälityksestä, ammatinvalinnanohjauksesta ja työttömyyskorvauksesta. (Pohjola 1998, 7.) Ajanjaksolla työttömyys Suomessa oli selkeästi alle yleisen länsieurooppalaisen keskitason. Työmarkkinat selviytyivät hyvin voimakkaista suhdannevaihteluista

9 4 ja kansantalouden rakennemuutoksista. Vuonna 1990 Suomessa vain vajaat 4 prosenttia työvoimasta oli työttömänä. Vuonna 1994 työttömyysaste oli kuitenkin noussut jo lähes 20 prosenttiin. Suomi muuttui siten ennen näkemättömän nopeasti huippukorkean työttömyyden maaksi. (Kiander & Pehkonen 1998, 157.) Työttömyyden raju kasvu luvun alussa oli välitön seuraus Suomen kansantalouden kokeman laman syvyydestä. Reaalikoron poikkeuksellisen korkea taso Suomessa vuosina oli tärkein taloutta kohdannut ja työttömyyden äkillistä nousua selittävä tekijä. (Kiander, Pehkonen & Pohjola 1998, 431.) Suomessa on pyritty ratkaisemaan 1990-luvun laman ongelmia vanhojen lääkkeiden avulla. On vahvasti uskottu taloudellisen kasvun parantavaan jopa työttömyyttä puolittavaan voimaan. Tähän perustui myös Tasavallan presidentin työllisyystyöryhmän esitys vuodelta Taloudellinen kasvu onkin lisääntynyt, mutta työllisyys on kohentunut paljon hitaammin. (Vähätalo 1998, 163.) 2.2 Työttömyys Keski-Uudellamaalla Keski-Uudenmaan alueella asui vuoden 2000 loppuessa henkilöä. Järvenpään kaupungissa asukkaita oli henkilöä, joista työikäisiä vuotiaita henkilöä eli 68,5 % väkiluvusta. Keravan kaupungissa asui henkilöä, joista työikäisiä vuotiaita oli henkilöä eli 70 % kaupungin väkiluvusta. Tuusulan kunnassa asukkaita oli henkilöä, joista työikäisiä vuotiaita henkilöä eli 67 % koko väestöstä. (Lähde kuntien internetsivut: ) Keski-Uudellamaalla oli työministeriön työnvälitystilastojen mukaan työtöntä työnhakijaa, joista naisia oli Keski-Uudenmaan työttömyysasteen ollessa 5,9 %. Järvenpäässä työttömiä oli työnhakijaa, Keravalla 822 työnhakijaa ja Tuusulassa 900 työnhakijaa. Vuoden 2001 aikana työttömyys Keski-Uudellamaalla oli korkeimmillaan heinäkuun lopulla, jolloin työttömiä työnhakijoita oli yhteensä työttömyysasteen ollessa 6,3 %. Kesäajan työttömyyslukuihin vaikuttaa vastavalmistuneiden tuleminen työmarkkinoille ja määräaikaisten työntekijöiden lomautus heinäkuun ajaksi. Elokuussa 2001 työttömänä oli henkilöä, joten voi ajatella, että kesäajan

10 5 lomautuksilla on vaikutusta asiaan. Vuoden 2001 aikana avoimia työpaikkoja Keski- Uudellamaalla oli keskimäärin 328 työpaikkaa kuukaudessa. Eniten työttömiä työnhakijoita vuoden 2001 aikana oli Järvenpäässä Järvenpää Kerava Tuusula joulu.00 tammi.01 helmi.01 maalis.01 huhti.01 touko.01 kesä.01 heinä.01 elo.01 syys.01 loka.01 marras.01 joulu.01 Kuvio 1. Keski-Uudenmaan työttömät työnhakijat (Lähde: Työministeriön työnvälitystilastot vuodelta 2001). 2.3 Pitkäaikaistyöttömyys Pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä työnhakijana ollutta henkilöä tai henkilöä, joka on ollut useammassa työttömyysjaksossa yhteensä vähintään 12 kuukautta työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa ja työttömyyden kokonaiskeston perusteella on rinnastettavissa yhtäjaksoisesti työttömänä olleeseen työnhakijaan (Työllisyyslaki /275 2 a, muutettu ). Pitkäaikaistyöttömyydestä on tehty 1990-luvulla useita tutkimuksia pitkäaikaistyöttömäksi valikoitumisesta, työttömyydestä irrottautumisesta, työvoimapoliittisten toimen-

11 6 piteiden vaikuttavuudesta sekä ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien tilanteesta. Työttömyyttä on tarkasteltu myös huono-osaisuuden, syrjäytymisen ja köyhyyden yhteydessä. Pitkäaikaistyötön on muita todennäköisemmin kärsinyt työttömyydestä jo ennen nykyisen työttömyysjakson alkua. Pitkäaikaistyöttömät ovat iäkkäämpiä ja heidän koulutustasonsa on alhaisempi kuin lyhyemmän aikaa työttömänä olleiden. Pitkäaikaistyöttömäksi valikoituminen on muuttunut eri suhdannevaiheissa. Ennen 1990-luvun lamaa pitkäaikaistyöttömiksi valikoituneet vastaavat perinteistä käsitystä pitkäaikaistyöttömästä, moniongelmaisesta miehestä. Lamavuosina pitkäaikaistyöttömäksi valikoituneet ovat aina vain nuorempia ja paremmin koulutettuja. Laskukauden loppuvaiheessa pitkäaikaistyöttömiksi valikoituneiden naisten on ollut korkeammasta koulutustasostaan huolimatta vaikeampi säilyttää asemansa työelämässä kuin vastaavan koulutustason omaavien miesten. Tämä näkyy pitkäaikaistyöttömien naisten merkittävästi miehiä korkeampana koulutustasona. (Mustonen 1998.) Aila Mustonen (1998) on tarkastellut pitkäaikaistyöttömäksi valikoitumista ja siinä tapahtuneita muutoksia eri suhdannevaiheissa työttömyytensä päättäneistä henkilöistä vuosina Tutkimuksen mukaan epävakaat työmarkkina-asemat kasautuvat samoille henkilöille, joten pitkäaikaistyötön on todennäköisesti kärsinyt työttömyydestä jo aiemminkin. Tulosten mukaan työttömyyttä jo 1980-luvun puolivälissä kokeneilla oli muihin verrattuna suurempi riski syrjäytyä työmarkkinoilta uudelleen. Tuire Santamäki-Vuori (1996) on tarkastellut pitkäaikaistyöttömien työmarkkinavaiheita lamavuosina Tutkimuksessa seurattiin pitkäaikaistyöttömien osallistumista tukityöhön, työvoimakoulutukseen ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Tarkastelunäkökulmana oli, miten yksilöihin itseensä, paikallisten työmarkkinoiden ominaisuuksiin tai työhallinnon toimenpiteisiin osallistumiseen liittyvät ominaisuudet vaikuttivat pitkäaikaistyöttömien työmarkkinavaiheisiin. Tutkimuksen mukaan vain noin kuusi prosenttia pitkäaikaistyöttömistä onnistui kestävämmin irtaantumaan työttömyydestä ja oli normaalityössä vuoden 1994 jälkipuoliskolla. Työllistämistukien ja työvoimapoliittisen koulutuksen kohdentumista ja vaikuttavuutta ovat tutkineet Simo Aho, Jukka Halme ja Jouko Nätti (1999). Tutkimusaineisto on Tilastokeskuksen lukuisia eri rekistereitä yhdistämällä koottu paneeliaineisto, joka kattaa aikavälin Keskeisimpinä rekistereinä on käytetty Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoa ja Työministeriön työnhakijarekisteriä. Henkilöiden yhteismäärä aineistossa on yli miljoona Suomessa asuvaa henkilöä. Tutkimuksen perusteella työvoimapo-

12 7 liittisten toimien kohdistaminen pitkäaikaistyöttömiin on ollut vaikuttavuuden kannalta perusteltua. Iiris Mikkonen (1996a, 1996b, 1997) on arvioinut työvoimakoulutuksen vaikuttavuutta yksilön näkökulmasta. Työvoimakoulutukseen osallistuneet itse arvioivat koulutuksen vaikuttaneen myönteisimmin itsetuntoonsa, ammattitaitoonsa ja elämäntilanteeseensa yleensä. Työvoimapoliittisen koulutuksen vaikuttavuus on sitä suurempi, mitä vanhemmasta henkilöstä on kyse ja mitä etelämpänä henkilö asuu. Heikki Mäki-Kulmalan tutkielma (2000) Työttömänä työyhteiskunnassa on osa laajempaa hanketta, jossa pyrittiin selvittämään vuoden 1998 alusta voimaan astuneen työvoimapoliittisen uudistuksen vaikutuksia. Uudistuksessa mm. täsmennettiin työttömien oikeudet ja velvollisuudet. Tutkielmassa tarkastellaan työttömän oikeuksia ja velvollisuuksia keskeisten sosiaalieettisten katsomustapojen, perinteisen kommunitarismin, liberalismin ja modernin kommunitarismin, valossa. 2.4 Naisnäkökulma työttömyyteen Työttömyyden vaikutuksia naisiin on tutkittu myös mm. Joensuun yliopistossa. Arja Kurvinen (1999) on tehnyt väitöskirjatutkimuksensa pankista työnsä menettäneiden naisten identiteetin uudelleen arvioinneista. Tutkimuksessa on haastateltu sellaisia työpaikkansa menettäneitä naisia, joilla oli pitkä ja vakituinen työsuhde pankissa. Työn menetystä, irrottautumista pankista ja erilaisia tapoja jäsentää tätä muutosta on tarkasteltu viiden esimerkkitarinan avulla. Naisten tarinoille on ominaista tulkintatapa menestymisestä ilman koulutusta. Monet Kurvisen haastateltavista ovat käyneet keskikoulun, joka vielä luvulla oli arvostettu koulu. Aikaisemmin arvostettu keskikoulu muuttui työn menettämisen tilanteessa hyödyttömäksi. Irtisanomistilanteessa naiset joutuivat arvioimaan uudestaan elämänkokemuksensa, käymänsä keskikoulun ja työuransa pankissa, ja määrittelemään uudestaan suhdettaan opiskeluun. Pankissa hyvän työntekijän maineen oli voinut saavuttaa ahkeruudella, joustavuudella ja luotettavuudella. Pankissa oli periaatteessa ollut mahdollista edetä amerikkalaisen unelman mukaisesti lähetistä pankin johtotehtäviin.

13 8 Käytännössä unelman toteutuminen oli kuitenkin realisoitunut vain harvojen kohdalla. (Kurvinen 1999, ) Suomessa lähes puolet (46 %) palkansaajanaisista työskentelee julkisella sektorilla. Vielä ennen lamaa näytti siltä, että naisten työllisyys olisi hyvin turvattu juuri julkisen sektorin töihin keskittyessään. Laman myötä näiden alojen työllisyys laski kuitenkin voimakkaasti vaikkakin myöhemmin kuin yksityisellä sektorilla. Varsinkin kunnissa työskentelevät naiset ovat joutuneet tilanteeseen, jossa entinen hyvä työnantaja onkin muuttunut varsin epäluotettavaksi. (Lehto 1999, 112.) Simo Mannila (1993) on tutkimuksessaan Työhistoria ja syrjäytyminen pureutunut vajaakuntoisten työttömien tilanteeseen Suomessa. Tutkimuksen mukaan sukupuoli on tärkeä työhistoriaa jäsentävä ja syrjäytymistä kohdentava tekijä. Vaikeasti työllistyvän terveysongelmaisen miehen katsotaan tyypillisesti olevan naimaton tai eronnut ja eri tavoin sosiaalisesti syrjäytynyt. Vaikeasti työllistyvän terveysongelmaisen naisen katsotaan olevan tyypillisesti perheellinen, eikä hänen elämäntilanteessaan ole ollut terveysongelmien ja heikon työmarkkinoilla selviytymisen lisäksi runsaasti muita sosiaalista syrjäytymistä indikoivia tekijöitä. Mannila (1993, ) sanoo tutkimuksessaan, että miehillä ja naisilla merkitsevät sekä epävakaa työhistoria että pitkäaikaisesti palkkatyön ulkopuolelle sijoittuva elämänkulku yleensä eri asioita. Miehillä epävakaa työhistoria liittyy yleisesti marginaaliseen elämäntapaan, joka sisältää myös eronneisuuden tai perheettömyyden. Naisten työuraa epävakaistavina taustatekijöinä sen sijaan tulevat esille lasten saamiseen ja hoitamiseen sekä miehen työuran ensisijaistamiseen liittyvät tekijät. Sukupuolten välistä eroa voi Mannilan tapausselostusten perusteella kuvata siten, että työtä ja perhettä yhteen sovitettaessa naisten elämänratkaisuissa työ oli joustanut perheen hyväksi. Seitsemänkymmentäluvulta lähtien on julkisen sektorin työvoiman kysyntä kohdistunut valtaosaltaan naistyövoimaan: ammatissa toimivien naisten määrä on kohonnut kolme kertaa nopeammin kuin koko ammatissa toimiva väestö (Kosonen 1981, ; Nummenmaa & Vanhalakka-Ruoho 1985,2). Vuosina naisten osuus koko työvoiman tarjonnan nettolisäyksestä olikin 79 %. Vuonna 1983 naisten osuus työvoimasta oli 48 %, ja ammatissa toimivien naisten osuus 72 %. Luvut ovat kansainvälisesti poikkeuksellisen korkeita, minkä lisäksi on huomattava, että meillä naisten työssäkäynti on harvemmin osa-aikaista kuin esimerkiksi muissa pohjoismaissa. (Lilja & Santamäki- Vuori & Standing 1990, )

14 Suomalainen nainen on aina ollut sitkeä ja tehnyt historiallisesti töitä aina. Suomalaiset naiset saivat äänioikeuden ensimmäisenä maailmassa. Monista historiallisista syistä suomalaiset miehet ovat olleet huonoja elättäjiä. Silloinkin kun miehet ovat sortuneet pellonraivauksessa, tukkimetsissä, sodissa tai viinan kanssa, naisten on ollut selvittävä. (Julkunen 1993, 286.) Kahden työssäkäyvän elättäjän perhe on Suomessa hallitseva ideologia ja käytäntö. Naisen identiteetti on siirtynyt ammattiin ja työhön. Kotona oleminen on perusteltava, ansiotyö ei. Suomessa naisten ja äitien ansiotyö oli laajaa jo ennen kuin sosiaalipolitiikka tuki sitä. (Julkunen 1999, 89.) Perheestä huolehtimisen merkitystä eri sukupuolten työhistoriaan ei tule vähätellä. Perheellisyyden on meillä Suomessa todettu kohottavan miesten työnhakuintensiteettiä, kun sen sijaan pikkulasten huoltajuus alentaa naisten työnhakuintensiteettiä (Sääski 1981, ). J-P Roos (1988, 191) on elämänkerta-analyysissaan todennut: Naisen elämänkaareen tuo lasten olemassaolo piirteitä, jotka poikkeavat miesten elämän kokemuksista. Jos miehille lasten syntymät eivät tunnu tuovan kovinkaan paljon muutosta, naisille ne ovat tapahtumia, jotka irrottavat heidät ansiotyöstä kokonaan perheen pariin. Uuden sukupolven antamat merkitykset perheelle ja työlle ovat muuttuneet. Jos vanhemmalle sukupolvelle palkkatyö oli perheestä huolenpidon jatke, niin nuorille naisille palkkatyö on yksi individualisoitumisen väline. Yksilöllistymistä on tapahtunut myös perheen alueella, sillä naisten kokemuksiin saattoi kuulua avioeroja ja useita avioliittoja. (Kurvinen 1999, 328.) Petra Teittinen (1996) on diakonin tutkintoon liittyvässä tutkielmassaan Keski-ikäinen työtön nainen haastatellut viittä uusmaalaista työtöntä naista ja selvittänyt heidän kokemuksiaan työttömyydestä ja selviytymiskeinojaan siinä elämäntilanteessa. Tutkielman perusteella keski-ikäisten naisten tärkeimmäksi selviytymiskeinoksi tulevat sosiaaliset suhteet perheenjäseniin ja muihin työttömiin. Suurin ongelma oli rahahuolet ja epävarmuus siitä, saako koskaan enää töitä. Tutkielmassa nousee esille se, että viisikymppinen nainen on liian vanha työmarkkinoille. 9

15 10 3 TUTKIMUSMENETELMÄT Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaisia ovat Kumppanuus+ -projektin naisasiakkaat ja heidän elämäntilanteensa. Mitkä asiat vaikuttavat projektin naisasiakkaan työllistymiseen sitä edistävästi ja ehkäisevästi? Minkälaista tukea nainen tarvitsee työttömyyden kohdatessa? Minkälaisena asiakkaiden elämän tilanteen näkevät projektin työntekijät? Tutkimusaineisto kerättiin kevään 2002 aikana. Tutkimuksen kohteena ovat Keskisen Uudenmaan Kumppanuusyhdistyksen Kumppanuus+ -projektin järjestämiin työvoimapoliittisiin ohjaaviin koulutuksiin vuonna 2001 osallistuneet naisasiakkaat, joita on 72 henkilöä. Esitiedot Kumppanuus+ -projektin naisasiakkaista saatiin projektin asiakasrekisteristä. Tietoja täydennettiin työvoimatoimiston URA -ohjelmasta. Kaikkia kerättyjä tietoja käyttäen tehtiin aineiston kvantitatiivinen analyysi kesällä Saaduista tiedoista laskettiin keskiarvoja, prosentteja ja joitakin niistä ristiintaulukoitiin. Tutkimusta varten haastateltiin myös projektin kuntakoordinaattoreita työllisyysyksikön päällikkö Marjo Sormusta Keravalta, sosiaalityöntekijä Merja Vyyryläistä Järvenpäästä ja sosiaalityöntekijä Tarja Lehtistä Tuusulasta. Haastattelut toteutettiin keväällä Kuntakoordinaattorit vastasivat avoimiin kysymyksiin. Haastatteluista tehtiin muistiinpanot. Muistiinpanojen puhtaaksikirjoittamisen jälkeen kuntakoordinaattorit saivat tarkastaa tekstin, jotta vältyttäisiin tulkinnasta johtuvilta väärinymmärryksiltä. Haastattelussa käytetyt kysymykset ovat liitteenä 1 (Liite1). 3.1 Aineistonkeruu Tutkimusta varten hankittiin tutkimuslupa työministeriöltä (liite 5). Tietojen kerääminen tapahtui Järvenpään työvoimatoimistolla työvoimaneuvoja Seija Pusinin avustuksella. Aineiston keruu tehtiin työvoimatoimiston URA -ohjelmaa apuna käyttäen. Saadut tie-

16 dot kirjattiin tutkimuslomakkeille (liite 2) ja kerätty aineisto syötettiin Kumppanuus+ -projektin asiakasrekisteriin. Tutkimus tehtiin tätä rekisteriä analysoimalla. Aineistoa kerättiin seuraavista aiheista: 1. Ikä 2. Kotikunta 3. Kumppanuus+ -projektin työvoimapoliittiseen ohjaavaan koulutukseen osallistuminen 4. Työttömyysaika 5. Koulutus Pohjakoulutus Ammatillinen koulutus 6. Työmarkkina-asema 7. Ammatillinen kuntoutus 8. Työhistoria Työkokemus vuosina Työsuhteiden määrä Työskentelyala Työsuhteen päättymisen syyt 9. Työhallinnon toimenpiteet Kuntakoordinaattoreiden haastattelut tehtiin haastateltavien työpaikoilla. Haastatteluun kului aikaa 45 minuutista kahteen tuntiin. Haastateltava vastasi kysymyksiin vapaasti ja vastauksista tehtiin muistiinpanot. Muistiinpanojen puhtaaksikirjoittamisen jälkeen jokainen haastateltava sai sähköpostilla luettavakseen oman osuutensa ja sai tehdä siihen haluamansa muutokset. Näin minimoitiin väärinymmärrysten aiheuttamat virheet työssä. Jokainen kuntakoordinaattori vastasi lähetettyyn sähköpostiin. Kaikki olivat tehneet pieniä muutoksia puhtaaksikirjoitettuun tekstiin. Haastatteluhetkellä sovittiin, että tarkastettuunkin tekstiin saa tutkimuksen kirjoitusvaiheessa tehdä vielä sanamuotomuutoksia, jotka eivät vaikuta lauseiden sisältöön. Kuntakoordinaattoreilta kysyttiin näkemystä 1. Naisasiakkaiden elämäntilanteesta 2. Naisasiakkaiden elämäntilanteesta työttömyyden kohdatessa 3. Naisasiakkaiden työllistymiseen, sitä edistäviin ja ehkäiseviin tekijöihin 4. Naisasiakkaiden suhtautumiseen työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin 5. Naisasiakkaiden tilanteesta tulevaisuudessa 6. Kuntakoordinaattorin työstä ja siihen liittyvistä asioista 11

17 Tutkimuksen luotettavuus Tutkimuksen kohteena olivat Kumppanuus+ -projektin vuoden 2001 aikana järjestämiin koulutuksiin osallistuneet naisasiakkaat, joita oli 72 henkilöä. Tutkimuslomakkeessa kysytyistä tiedoista saatiin 98,5 %, joten tutkimuksen luotettavuutta voidaan pitää hyvänä. Tutkimusjoukon ollessa näin suuri (N=72), voidaan tehdä varovaisia yleistyksiä Kumppanuus+- projektin naisasiakkaista. Tutkimuksessa on haastateltu myös projektin kolmea kuntakoordinaattoria. Jokainen kertoi omia näkemyksiään asiakkaiden tilanteesta ja heidän työttömyyteensä vaikuttavista tekijöistä. Haastattelut antavat jonkinlaista suuntaa siitä, millaisia ovat Kumppanuus+ -projektin naisasiakkaat. Haastateltavien lukumäärän (kolme) huomioon ottaen haastattelut eivät kuitenkaan ole yleistettävissä. Niitä voi tarkastella kuntakoordinaattoreiden subjektiivisena näkemyksenä naisasiakkaiden elämäntilanteesta ja työllistymiseen vaikuttavista tekijöistä. Eri kunnista projektin asiakkaina olleet naiset ovat taustoiltaan erilaisia ja siksi kuntakoordinaattoreiden kuva naisasiakkaasta on hyvin yksilöllinen. Jokainen vastasi kysymyksiin oman kuntansa Kumppanuus+ -projektin naisasiakkaita ajatellen. Kuntakoordinaattoreiden näkemykseen asiakkaista voivat toisaalta vaikuttaa myös heidän muut työttömät asiakkaansa. Saattaa olla vaikeaa erottaa juuri Kumppanuuden naisasiakkaita muista työttömistä naisasiakkaista.

18 13 4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 4.1 Naisasiakkaiden ikäjakauma Kumppanuus+ -naisasiakkaiden keski-ikä on 40,6 vuotta. Ikäjakauma on tasainen. 17 naisasiakasta on alle 30-vuotiaita ja vuotiaita on 15 asiakasta vuotiaita ja vuotiaita on kumpiakin 20 henkilöä. Eniten naisia on ikäryhmässä vuotta. Alle 45-vuotiaita on asiakkaista 58,3 % vuotta 27,8 % Alle 30 vuotta 23,6 % vuotta 20,8 % vuotta 27,8 % Kuvio 2. Kumppanuus+ -naisasiakkaiden ikäjakauma (N=72)

19 Kotikunta Kumppanuus+ -projektin asiakkaana oli vuonna 2001 naisia yhteensä yhdeksästä kunnasta. Eniten asiakkaita oli Keski-Uudenmaan kunnista Järvenpäästä, Keravalta ja Tuusulasta, jotka Euroopan Sosiaalirahaston ohella toimivat projektin rahoittajina. 80,6 % naisasiakkaista oli keskiuusmaalaisia. Useampia asiakkaita tuli myös Helsingistä, Mäntsälästä ja Hyvinkäältä. Vantaalta, Nurmijärveltä ja Vihdistä oli yksi kustakin. muut 19,4 % Järvenpää 33,3 % Kerava 22,2 % Tuusula 25,0 % Kuvio 3. Kumppanuus+ -projektin naisasiakkaiden kotikunnat (N=72) 4.3 Työttömyysaika Työttömyysaika ilmoitetaan työvoimatoimiston ohjelmassa viikkoina ja se on henkilön koko elämän aikana kertynyt työttömyys. Kyseessä ei siis ole välttämättä yhtäjaksoinen työttömyys, vaan se voi olla kertynyt, esimerkiksi yli kymmenen vuoden aikana neljä vuotta työttömyyttä. Tiedot naisasiakkaiden työttömyysajasta on tähän tutkimukseen kerätty toukokuussa 2002.

20 15 Kumppanuus+ -projektin naisasiakkaissa on eniten alle kaksi vuotta työttömänä olleita. Heitä on 39 henkilöä (54,1 %). Luku sisältää myös ne neljä asiakasta, joille työttömyyttä ei ole kertynyt ollenkaan. Kahdesta neljään vuoteen työttömänä olleita naisista on 16 henkilöä (22,2 %), eli useimmat naisasiakkaat ovat olleet työttömänä alle neljä vuotta. Neljästä kuuteen vuotta työttömyyttä on kertynyt kymmenelle (13,8 %) naiselle ja kuudesta kahdeksaan vuotta kuudelle naiselle. Tarkka laskennallinen keskiarvo naisasiakkaiden työttömyysajasta on 129,1 viikkoa, joka vuosiksi muutettuna on noin 2,5 vuotta. Yhden naisasiakkaan työttömyysajasta ei saanut työvoimatoimistosta tietoa. Taulukko 1. Kumppanuus+ -projektin naisasiakkaiden työttömyysaika (N=72) Työttömyysaika viikkoina Henkilöä % (alle 2 vuotta) 39 54, (2-4 vuotta) 16 22, (4-6 vuotta) 10 13, (6-8 vuotta) 6 8,3 Ei tiedossa 1 1,4 N= Ikä ja työttömyysaika Kaikissa ikäluokissa on eniten alle kaksi vuotta työttömänä olleita naisasiakkaita. Alle 30-vuotiaista asiakkaista 76,5 % kuuluu tähän ryhmään vuotiaista 60 % on elämänsä aikana ollut alle kaksi vuotta työttömänä. Huomattavaa on se, että vuotiaistakin 45 % on alle kaksi vuotta työttömänä olleita.

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.7.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 24.9.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 NÄKYMIÄ 2014 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu 2014 Julkistettavissa 24.4.2014 klo 9.00 Lomautukset ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu lisäsivät Kainuun työttömyyttä Kainuussa oli maaliskuun

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 22.1.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 28 '9 '1

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 214 puh. 29 54 85 ja 29 54 8253 Julkistettavissa 24.6.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2013 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 21.1.2014 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 2.9.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1. Työttömät

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 214 puh. 29 4 8 Julkistettavissa 22.7.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 3 3 2 (1) 2 1 1 (2) Kuvio 1. Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 21.12. klo 9.00 Työttömyys sinnitteli edelleen vuoden takaista korkeammalla Työvoiman kysynnän selvä kasvu ei riittänyt painamaan

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.6.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MAALISKUU 213 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.4.213 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.12. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Uusia työttömiä on aiempaa vähemmän,

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 21 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 27.7.21 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 22 '3 '4 '5

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2011 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 24.1.2012 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 300 '000 250 200 (1)

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 NÄKYMIÄ 2013 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2013 Julkistettavissa 23.7.2013 klo 9.00 Kainuussa työttömyys kasvoi kesäkuussa samaa tahtia kuin koko maassa Työttömyys kasvoi sekä Kainuussa

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2013

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2013 NÄKYMIÄ LOKAKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 0295 020 914 Jouni Nupponen 0295 021 117 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/ Julkaisuvapaa tiistaina 26.11. klo 9.00 Pitkäaikaistyöttömyys jatkaa

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.8. klo 9.00 Työttömyys kasvaa, mutta hitaasti Naisten työttömyys kasvaa, miesten vähenee Työttömyyden kasvu jatkui myös kuussa,

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2012

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2012 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 7255814 Santtu Sundvall 050 3806231 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 26.6. klo 9.00 Uudellamaalla työttömiä työnhakijoita

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 21 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 24.8.21 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 22 '3 '4 '5

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.7. klo 9.00 Kesäkuu ei tuonut ta työttömyyden kokonaiskuvaan Vuosimuutokset ovat pieniä, Kajaanin työttömyys kasvoi touko-kuussa

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen kasvussa

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2013 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu on tasaantunut, pitkäaikaistyöttömyys

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 22.7.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 25.1.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 212 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 21.8.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2014

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2014 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.6. klo 9.00 Työttömyys jatkoi kasvuaan

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2012 NÄKYMIÄ MAALISKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 7255814 Jouni Nupponen 050 3955170 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.4. klo 9.00 Pitkäaikaistyöttömiä enemmän

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 NÄKYMIÄ HEINÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 0295 020 914 Jouni Nupponen 0295 021 117 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2012

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2012 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 7255814 Jouni Nupponen 050 3955170 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.5. klo 9.00 Työttömyys samalla tasolla kuin

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 24.5.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.6. klo 9.00 Työttömien määrä pysynyt koko alkuvuoden korkealla tasolla

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2012

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 725 5814 Santtu Sundvall 050 380 6231 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.8. klo 9.00 Työttömyys jatkaa kasvuaan

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.11. klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa kuussa vähemmän kuin koko maassa keskimäärin Työttömyyden kasvun pääasiallinen syy

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.7. klo 9.00 Uuden työvoiman tarve hiipui selvästi kuussa Kainuussa Lomautukset ja oppilaitoksista valmistuneet kohottivat työttömyyttä

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Työttömyys painui syyskuussa alle neljäntuhannen

Työttömyys painui syyskuussa alle neljäntuhannen 1 (7) Julkistettavissa 25.10. klo 9.00 Kainuun työllikatsaus, kuu Työttömyys painui kuussa alle neljäntuhannen henkilön Kainuun työttömyys lähestyy jo historiallisen hyviä lukuja Työttömyys väheni Kainuussa

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa perjantaina 20.12. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita vajaa neljännes enemmän

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2012

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2012 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 725 5814 Jouni Nupponen 050 395 5170 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.9. klo 9.00 Avoimia työpaikkoja tarjolla vähemmän

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 22.3.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Lomautukset kasvattivat työttömyyttä Kainuussa Työvoiman kysyntä takkuilee ja työttömyyden väheneminen odotuttaa

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys kasvoi Kainuussa rajusti vuoden lopulla Lomautukset lisääntyivät ja uuden työvoiman tarve oli lähes

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 26.8.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 26.8.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 26.8.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.7. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita kesäkuun lopussa yli 74 000 Uudenmaan

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2013

Kainuun työllisyyskatsaus, tammikuu 2013 NÄKYMIÄ 2013 KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu 2013 Julkistettavissa 26.2.2013 klo 9.00 Työttömyys kasvoi edelleen ripeästi Kainuussa Nuorisotyöttömyys kohosi neljänneksen vuoden takaisesta

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh ja Julkistettavissa klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 22.1.2013 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 300 '000 250 200 (1)

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 25.9. klo 9.00 Työttömyys väheni roimasti kuussa, mutta pysytteli edelleen hieman vuoden takaista korkeammalla Työvoiman kysyntä

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2012

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2012 NÄKYMIÄ JOULUKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 725 5814 Santtu Sundvall 050 380 6231 Joulukuun työllisyyskatsaus 12/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.1.2013 klo 9.00 Pitkäaikaistyöttömiä

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.7.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9. NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700 Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.00 Omaehtoisen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: LOKAKUU 212 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 2.11.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Työttömyys vähenee taas Kainuussa Työttömät kouluttautuvat - nuorisotyöttömyys väheni kuukaudessa 15 %

Työttömyys vähenee taas Kainuussa Työttömät kouluttautuvat - nuorisotyöttömyys väheni kuukaudessa 15 % NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.3. klo 9.00 Työttömyys vähenee taas Kainuussa Työttömät kouluttautuvat - nuorisotyöttömyys väheni kuukaudessa 15 % Vuoden vaihteessa

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, huhtikuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.5. klo 9.00 Työttömyys pysytteli kuussa kutakuinkin vuoden takaisella tasolla Kainuussa Työvoiman kysyntä piristyi selvästi,

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömien määrä lisääntynyt vuodentakaisesta eniten rakennus- ja kuljetustyössä. Työllisyyskatsaus, heinäkuu

Etelä-Savossa työttömien määrä lisääntynyt vuodentakaisesta eniten rakennus- ja kuljetustyössä. Työllisyyskatsaus, heinäkuu NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömien määrä lisääntynyt vuodentakaisesta eniten rakennus- ja kuljetustyössä Työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 26.8.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 212 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.1.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MAALISKUU 212 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 24.4.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Syyskuun työllisyyskatsaus 9/2012

Syyskuun työllisyyskatsaus 9/2012 NÄKYMIÄ SYYSKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 725 5814 Jouni Nupponen 050 395 5170 Syyskuun työllisyyskatsaus 9/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.10. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 7 %

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014

Helmikuun työllisyyskatsaus 2/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Helmikuun työllisyyskatsaus 2/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.3. klo 9.00 Nuorisotyöttömyyden kasvu

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Syyskuun työllisyyskatsaus 9/2013

Syyskuun työllisyyskatsaus 9/2013 NÄKYMIÄ SYYSKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Santtu Sundvall 0295 020 914 Syyskuun työllisyyskatsaus 9/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.10. klo 9.00 Pitkäaikaistyöttömiä kolmannes

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MARRASKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 2.12.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.9. klo 9.00 Työttömiä nuoria yli 40 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2012

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 725 5814 Jouni Nupponen 050 395 5170 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa perjantaina 21.12. klo 9.00 Työttömiä nuoria 14

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014

Tammikuun työllisyyskatsaus 1/2014 NÄKYMIÄ TAMMIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Tammikuun työllisyyskatsaus 1/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.2. klo 9.00 Avoimia työpaikkoja tammikuun

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MARRASKUU 212 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 21.12.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 21 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.9.21 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 22 '3 '4 '5

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.12. klo 9.00 Työttömyyden kasvu tasaantunut avoimia työpaikkoja

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 21 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 22.6.21 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 22 '3 '4 '5

Lisätiedot

TE-hallinnon toimenpiteiden vaikutus Etelä-Savon työttömyysasteeseen on yli 5 prosenttiyksikköä

TE-hallinnon toimenpiteiden vaikutus Etelä-Savon työttömyysasteeseen on yli 5 prosenttiyksikköä NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS TE-hallinnon toimenpiteiden vaikutus Etelä-Savon työttömyysasteeseen on yli 5 prosenttiyksikköä Työllisyyskatsaus, maaliskuu 2012 24.4.2012 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.9. klo 9.00 Kausivaihtelu pudotti työttömien määrää Myös vuositasolla pientä laskua Työttömien määrä putosi Kainuussa kuussa

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2012

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2012 NÄKYMIÄ LOKAKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jaakko Pesola 040 725 5814 Santtu Sundvall 050 380 6231 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.11. klo 9.00 Avoimia työpaikkoja runsaasti

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TAMMIKUU 212 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.2.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Palvelu- ja myyntityön työpaikkoja tänä vuonna työnvälityksessä selvästi viime vuosia vähemmän. Työllisyyskatsaus, syyskuu

Palvelu- ja myyntityön työpaikkoja tänä vuonna työnvälityksessä selvästi viime vuosia vähemmän. Työllisyyskatsaus, syyskuu NÄKYMIÄ LOKAKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Palvelu- ja myyntityön työpaikkoja tänä vuonna työnvälityksessä selvästi viime vuosia vähemmän Työllisyyskatsaus, syyskuu 2014 21.10.2014 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu 2013

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu 2013 Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa syyskuu Jesse Marola / Hämeen ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2010 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 25.1.2011 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2012 20.3.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Jouni Nupponen 050 395 5170 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen viime

Lisätiedot

Kausivaihtelu pienensi maaliskuussa työttömyyslukuja vain vähän. Työllisyyskatsaus, maaliskuu klo 9.00

Kausivaihtelu pienensi maaliskuussa työttömyyslukuja vain vähän. Työllisyyskatsaus, maaliskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Kausivaihtelu pienensi maaliskuussa työttömyyslukuja vain vähän Työllisyyskatsaus, maaliskuu 2015 23.4.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 26.6. klo 9.00 Työttömyys väheni kuussa, mutta jäi vuoden takaista korkeammalle tasolle Työttömyys väheni Kajaanin seudulla, mutta

Lisätiedot

Nuorten miesten työttömyys on lisääntynyt syksystä selvästi Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, tammikuu klo 9:00

Nuorten miesten työttömyys on lisääntynyt syksystä selvästi Etelä-Savossa. Työllisyyskatsaus, tammikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ HELMIIKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Nuorten miesten työttömyys on lisääntynyt syksystä selvästi Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, tammikuu 2013 26.2.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Lomautukset pitivät Kainuun työttömyyden korkealla myös elokuussa

Lomautukset pitivät Kainuun työttömyyden korkealla myös elokuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 23.9. klo 9.00 Lomautukset pitivät Kainuun työttömyyden korkealla myös kuussa Työttömyysjaksot pitkittyvät, kun uutta työvoimaa

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa lokakuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot

Nuorisotakuun seuranta Hämeen ELY-keskuksessa lokakuu Lähde: TEM/Työnvälitystilastot Nuorisotakuun seuranta en ELY-keskuksessa lokakuu Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden henkilöiden osuus kaikista 3

Lisätiedot

Työttömyys kääntyi kasvuun lokakuussa

Työttömyys kääntyi kasvuun lokakuussa 1 (7) Julkistettavissa 22.11. klo 9.00 Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Työttömyys kääntyi kasvuun kuussa Syksyn edetessä tavanomainen kausivaihtelu alkoi hivuttaa työttömyyttä taas ylöspäin Kainuussa vallitsee

Lisätiedot

Työttömien määrä kasvoi Etelä-Savossa vuodentakaisesta 7 % ja koko maassa 17 % Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00

Työttömien määrä kasvoi Etelä-Savossa vuodentakaisesta 7 % ja koko maassa 17 % Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2013 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömien määrä kasvoi Etelä-Savossa vuodentakaisesta 7 % ja koko maassa 17 % Työllisyyskatsaus, huhtikuu 2013 21.5.2013 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 214 puh. 29 54 85 Julkistettavissa 21.1.214 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) 28 '9 '1 '11 '12 '13

Lisätiedot

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, toukokuu 2012 26.6.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS (1) 2001 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09

TYÖLLISYYSKATSAUS (1) 2001 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MARRASKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 22.12.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 21 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 26.1.21 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 22 '3 '4 '5

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 26.8. klo 9.00 Uutta työvoimaa tarvitaan Kainuussa niukasti Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi kuussa lähes kolmanneksen vuoden takaisesta

Lisätiedot