PÄTKÄTYÖLLÄ LEIVÄN SYRJÄSSÄ KIINNI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄTKÄTYÖLLÄ LEIVÄN SYRJÄSSÄ KIINNI"

Transkriptio

1 PÄTKÄTYÖLLÄ LEIVÄN SYRJÄSSÄ KIINNI Kumppanuus+ -projektin vuoden 2001 naisasiakkaiden tilanteen arviointia Kati Salmela Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

2 TIIVISTELMÄ Salmela, Kati PÄTKÄTYÖLLÄ LEIVÄN SYRJÄSSÄ KIINNI Kumppanuus+- projektin vuoden 2001 naisasiakkaiden elämän tilanteen arviointia Järvenpää s. 5 liitettä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö, Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma, sosiaali- ja kasvatusala, sosionomi (AMK), diakoni. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata Keskisen Uudenmaan Kumppanuusyhdistyksen Kumppanuus+ -projektin järjestämään työvoimapoliittiseen ohjaavaan koulutukseen vuonna 2001 osallistuneita naisia. Tutkimuksessa kuvataan heidän elämäntilannettaan, työllistymiseen edistävästi ja ehkäisevästi vaikuttavia tekijöitä ja asiakkaiden työja työttömyyshistoriaa. Lisäksi haastatteluissa käsiteltiin työttömien naisten tuen tarvetta työttömyyden kohdatessa. Tutkimusta varten kerättiin tietoa työvoimatoimiston URAohjelmasta ja haastateltiin projektissa työskenteleviä kolmea kuntakoordinaattoria. Kumppanuus+ -projektissa vuonna 2001 oli mukana yhteensä 72 naista. He ovat keskimäärin 40-vuotiaita. Nuorin naisasiakkaista oli 18-vuotias ja vanhin 62-vuotias. Useimmat ovat jossain elämänsä vaiheessa työskennelleet palvelualalla ja työkokemusta on keskimäärin kahdeksan vuotta. Eri työsuhteita on kertynyt keskimäärin kahdeksan kappaletta ja yleisimmin työsuhteet ovat olleet määräaikaisia ja siksi päättyneet. Yleisimmin naisasiakkailla on pohjakoulutuksena peruskoulu tai ylioppilastutkinto. Kumppanuus+ -naisasiakkaista 50 % on ilman ammatillista koulutusta. Toisaalta kahdella heistä on korkeakoulu- ja yliopistokoulutus. Työllistymistä edistäviksi tekijöiksi todettiin lisäkoulutuksen saaminen, yhteiskunnan asenteisiin vaikuttaminen niin, että ikääntyvät työntekijät koettaisiin voimavarana eikä taakkana työyhteisölle. Työllistymistä ehkäisevinä tekijöinä koettiin erilaiset terveydelliset ongelmat, naisasiakkaiden heikko ammattikoulutus tai sen ylläpitämisen vaikeus sekä ikärasismi. Asiasanat: Työttömät, naiset, työllistyminen, työttömyys, työvoimakoulutus, naistutkimus, projektit, opinnäytetyöt, tutkimus Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikön kirjasto

3 ABSTRACT Kati Salmela ASSESSING THE LIFE SITUATIONS OF FEMALE CLIENTS IN PARTNERSHIP+ -PROJECT Järvenpää, Autumn pages, 5 appendices Diaconia Polytechnic, Järvenpää Unit, Degree Programme in Diaconal Social Welfare, Health Care and Education The aim of this study is to represent women who participated in the project Partnership+ co-ordinated by Central Uusimaa Partnership in The study unfolds women's life situations, discovers issues that affected their employment both positively and preventively as well as their history of employment/unemployment. Information from employment agency and interviews of three municipal coordinators involved in Partnership+ served as sources information for this study. The interviews covered the need for support for unemployed women at the time of losing their job. 72 female clients participated in Partnership+ project in The average age was 40 years, while the youngest was 18 and the oldest 62. Most of them had worked in service sector at some point of their lives and had on average 8 years of work experience in 8 different jobs. Usually the jobs had been temporary and not renewed. Their educational base consisted mostly of comprehensive school or the matriculation examination. About half of the female clients involved in the project had no vocational education. On the other hand, two of them graduated from university. Additional training and change in the attitudes of our society from elder employees being an asset instead of a burden were identified as factors promoting employment. Various health problems, weak vocational training or maintenance of it and age racism were deemed as impediments to the employment. Key words: Unemployed people, women, unemployment, labour training, women research, projects, final thesis, research Deposited: Diaconia Polytechnic/ Library of Järvenpää Training Unit

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET AIEMPIEN TUTKIMUSTEN VALOSSA Työttömyyden historiaa Suomessa Työttömyys Keski-Uudellamaalla Pitkäaikaistyöttömyys Naisnäkökulma työttömyyteen 7 3 TUTKIMUSMENETELMÄT Aineistonkeruu Tutkimuksen luotettavuus 12 4 TUTKIMUKSEN TULOKSET Naisasiakkaiden ikäjakauma Kotikunta Työttömyysaika Ikä ja työttömyysaika Pohjakoulutus Ammatillinen koulutus Pohjakoulutus ja ammatillinen koulutus Työmarkkina-asema Ammatillinen kuntoutus Työkokemus vuosina Työsuhteiden määrä Työsuhteiden määrä ja ikä Työsuhteiden määrä ja työkokemusaika Työskentelyala Työsuhteen päättymisen syyt Työhallinnon toimenpiteet Työmarkkina-asema ja ammatillinen koulutus 27

5 5 KUNTAKOORDINAATTOREIDEN HAASTATTELUT Kumppanuus+ -naisasiakkaiden elämäntilanne Asiakkaan tilanne työttömyyden kohdatessa Naisasiakkaan suhtautuminen työttömäksi jäämiseen Henkisen tuen tarve työttömyyden kohdatessa Tiedollisen avun tarve työttömyyden kohdatessa Käytännöllisen avun tarve työttömyyden kohdatessa Työllistymistä edistävät ja ehkäisevät tekijät Työllistymistä edistävät tekijät Työllistymistä ehkäisevät tekijät Asiakkaiden suhtautuminen koulutuksiin ja muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin Naisasiakkaan työllisyystilanne tulevaisuudessa Työ kuntakoordinaattorina 38 6 JOHTOPÄÄTÖKSET TUTKIMUKSEN TULOKSISTA 41 7 POHDISKELUA 44 LÄHTEET 47 LIITTEET 49 Liite 1. Kuntakoordinaattorien haastattelukaavake 50 Liite 2. Tutkimuslomake työvoimatoimistoon 52 Liite 3. Työvoimatoimiston ammatillisen kuntoutuksen palvelut 54 Liite 4. Työvoimapoliittiset toimenpiteet 55 Liite 5. Tutkimuslupa työministeriöltä 61

6 1 1 JOHDANTO Pitkäaikaistyöttömyys on valtakunnallisesti merkittävä ongelma. Asiaa käsitellään tiedotusvälineissä usein. Suomeen on 1990-luvun laman jäljiltä talouskasvusta huolimatta jäänyt joukko ihmisiä, jotka erilaisista syistä ovat edelleen työmarkkinoiden ulkopuolella. Pitkäaikaistyöttömiä on Suomessa tällä hetkellä lähes Keski-Uudellamaalla heitä oli yhteensä 641 henkilöä. (Työministeriön työnvälitystilastot vuodelta 2001.) Pitkäaikaistyöttömyyden haasteeseen on tarttunut Keskisen Uudenmaan Kumppanuusyhdistys. Kumppanuusyhdistyksen osaprojektina toimivan Kumppanuus+ -projektin tavoitteena on alueen työttömyyden ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen, työttömyydestä aiheutuvien ongelmien ja syrjäytymisen ehkäiseminen sekä työllistymisen esteiden kartoittaminen (Kumppanuus+ -projektin väliraportti 2002, 2). Koulutusta suunniteltaessa ja sen edetessä pyritään jokaiselle osallistujalle rakentamaan henkilökohtainen ratkaisu, oma polku (Kumppanuus+ -projektin esite 2001). Projektin asiakkaaksi tullaan kuntakoordinaattoreiden, työvoimatoimistojen tai esimerkiksi työttömien yhdistysten kautta. Lopullisen päätöksen asiakkaiden valinnasta tekevät työvoimatoimistojen edustajat. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaisia ovat Kumppanuus+ -projektin naisasiakkaat ja heidän elämäntilanteensa. Mitkä asiat vaikuttavat projektin naisasiakkaan työllistymiseen sitä edistävästi ja ehkäisevästi? Minkälaista tukea nainen tarvitsee työttömyyden kohdatessa? Minkälaisena asiakkaiden elämän tilanteen näkevät projektin työntekijät? Tutkimuksessa on kartoitettu Kumppanuus+ -projektin vuoden 2001 koulutuksiin osallistuneiden naisten tilannetta. Tarkoituksena on kuvata naisasiakkaita ja heidän elämäntilannettaan kerättyjen taustatietojen pohjalta. Tiedot kerättiin työvoimatoimistolta ja työtä varten haastateltiin projektissa työskenteleviä kuntakoordinaattoreita. Tutkimusta varten hankittiin tutkimuslupa työministeriöltä.

7 2 Tiedot asiakkaista kerättiin työvoimatoimiston URA -ohjelmasta työvoimaneuvoja Seija Pusinin avustuksella. Saadut tiedot analysoitiin ja kirjoitettiin raporttiin. Tutkimusaineisto koostuu 72 naisasiakkaan työllisyyteen liittyvistä tiedoista sekä kolmen kuntakoordinaattorin haastatteluista. Kumppanuus+ -projekti on Euroopan Sosiaalirahaston ja alueen kuntien rahoittama hanke, joka käynnistyi Projektin toimintasuunnitelman taustalla ovat olleet Keskisen Uudenmaan Kumppanuusyhdistyksen vuosina saadut kokemukset, yhteistyökumppaneilta ja asiakkailta saatu palaute sekä yhdistykselle asetetut tavoitteet. (Kumppanuus+ -projektin väliraportti 2002, 2.) Kumppanuus+ -projektin asiakkaina vuonna 2001 oli 124 henkilöä Keski-Uudenmaan kunnista ja niiden lähikunnista. Näistä naisia oli 72 henkilöä. Kumppanuus+ -projektin tavoitteena on, että 90 % asiakkaista käy läpi ns. kumppanuuspolun ja 45 %:lle asiakkaista kumppanuuspolku vaikuttaa työttömyyden katkaisuun. (Kumppanuus+ -projektin väliraportti 2002, 2.) Kumppanuus+ -projekti järjesti vuonna 2001 kahdeksan työvoimapoliittista ohjaavaa koulutusta työttömille henkilöille. Koulutuksien suoritusprosentti oli 82,3 %. Projektissa toimii kolme kuntien nimeämää kuntakoordinaattoria, yksi jokaisesta Keski- Uudenmaan kunnasta. Järvenpään kuntakoordinaattorina toimii sosiaalityöntekijä Merja Vyyryläinen/sosiaalityöntekijä Marjo Viljamaa, Keravalla työllisyysyksikön päällikkö Marjo Sormunen ja Tuusulassa sosiaalityöntekijä Tarja Lehtinen. Kuntakoordinaattoreiden rooli ja tehtävät projektin toiminnassa ovat hyvin tärkeitä. He mm. haastattelevat kaikki asiakkaat yhteistyössä kouluttajien kanssa. Haastattelun tarkoituksena on kartoittaa asiakkaan työhistoriaa, toteutettuja työhallinnon toimenpiteitä, ammattitaitoa, osaamista, elämänhallintaa sekä taloudellista tilannetta. Näiden pohjalta on työstetty asiakkaan työllistymis-/koulutustavoitteita ja mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen. Haastattelujen perusteella on tehty myös päätökset tarvittavista kuntokartoitustoimenpiteistä. (Kumppanuus+ -projektin väliraportti 2001, 7.) Projektin toiminta vaatii laaja-alaisen ja moniammatillisen yhteistyöverkoston. Projektin tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat olleet Järvenpään ja Keravan kaupungit, Tuusulan kunta, alueen työvoimatoimistot, oppilaitokset, kouluttajat, Järvenpään, Keravan ja Tuusulan työttömien yhdistykset, muut alueen työllisyysprojektit, eri järjestöt ja yhdistykset, terveydenhuollon palvelut ja Kela. Toiminnassa korostetaan paikallisen tason viran-

8 3 omaisten ja muiden toimijatahojen tiivistä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä luodaan uusia yhteistyön malleja. (Kumppanuus+ -projektin väliraportti 2002, 4.) Tämän tutkimusraportin luvussa kaksi perehdytään Suomessa pitkäaikaistyöttömyydestä tehtyyn tutkimukseen. Luvussa kaksi kerrotaan myös Kumppanuus+ -projektin toiminta-alueen Keski-Uudenmaan työttömyydestä. Luvussa kolme tutustutaan tutkimusta varten kerättyyn aineistoon ja pohditaan tutkimuksen luotettavuutta. Luvussa neljä esitellään tutkimuksen tuloksia taulukoiden avulla. Luvussa viisi on analysoitu projektin kuntakoordinaattoreiden haastattelut. Tutkimusraportin kuudennessa luvussa käsitellään tutkimuksesta tehtyjä johtopäätöksiä. Viimeisessä seitsemännessä luvussa tutkija pohtii tutkimuksen tekemistä ja siitä nousseita ajatuksia. 2 TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET AIEMPIEN TUTKIMUSTEN VALOSSA 2.1 Työttömyyden historiaa Suomessa Suomessa työn puutetta ei pidetty työttömyytenä vielä 1920-luvulla, vaan se oli monille elämänmenoon kuuluva luonnollinen asia. Ongelmana pidettiin sitä, ettei maatalous voi tarjota kaikille toimeentulon riittäviä edellytyksiä. (Kalela 1989, ) Työttömyys nousi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi vasta 1930-luvun pulavuosien myötä. Valtio ryhtyi silloin avustamaan kunnallisia työkohteita sekä järjestämään omia töitä, ns. hätäaputöitä. Näiden luonne muuttui vuosikymmenten aikana, mutta periaatteessa samaa työllisyyspolitiikkaa noudatettiin aina ja 1960-lukujen taitteeseen saakka. Tällöin säädettiin uudet lait työnvälityksestä, ammatinvalinnanohjauksesta ja työttömyyskorvauksesta. (Pohjola 1998, 7.) Ajanjaksolla työttömyys Suomessa oli selkeästi alle yleisen länsieurooppalaisen keskitason. Työmarkkinat selviytyivät hyvin voimakkaista suhdannevaihteluista

9 4 ja kansantalouden rakennemuutoksista. Vuonna 1990 Suomessa vain vajaat 4 prosenttia työvoimasta oli työttömänä. Vuonna 1994 työttömyysaste oli kuitenkin noussut jo lähes 20 prosenttiin. Suomi muuttui siten ennen näkemättömän nopeasti huippukorkean työttömyyden maaksi. (Kiander & Pehkonen 1998, 157.) Työttömyyden raju kasvu luvun alussa oli välitön seuraus Suomen kansantalouden kokeman laman syvyydestä. Reaalikoron poikkeuksellisen korkea taso Suomessa vuosina oli tärkein taloutta kohdannut ja työttömyyden äkillistä nousua selittävä tekijä. (Kiander, Pehkonen & Pohjola 1998, 431.) Suomessa on pyritty ratkaisemaan 1990-luvun laman ongelmia vanhojen lääkkeiden avulla. On vahvasti uskottu taloudellisen kasvun parantavaan jopa työttömyyttä puolittavaan voimaan. Tähän perustui myös Tasavallan presidentin työllisyystyöryhmän esitys vuodelta Taloudellinen kasvu onkin lisääntynyt, mutta työllisyys on kohentunut paljon hitaammin. (Vähätalo 1998, 163.) 2.2 Työttömyys Keski-Uudellamaalla Keski-Uudenmaan alueella asui vuoden 2000 loppuessa henkilöä. Järvenpään kaupungissa asukkaita oli henkilöä, joista työikäisiä vuotiaita henkilöä eli 68,5 % väkiluvusta. Keravan kaupungissa asui henkilöä, joista työikäisiä vuotiaita oli henkilöä eli 70 % kaupungin väkiluvusta. Tuusulan kunnassa asukkaita oli henkilöä, joista työikäisiä vuotiaita henkilöä eli 67 % koko väestöstä. (Lähde kuntien internetsivut: ) Keski-Uudellamaalla oli työministeriön työnvälitystilastojen mukaan työtöntä työnhakijaa, joista naisia oli Keski-Uudenmaan työttömyysasteen ollessa 5,9 %. Järvenpäässä työttömiä oli työnhakijaa, Keravalla 822 työnhakijaa ja Tuusulassa 900 työnhakijaa. Vuoden 2001 aikana työttömyys Keski-Uudellamaalla oli korkeimmillaan heinäkuun lopulla, jolloin työttömiä työnhakijoita oli yhteensä työttömyysasteen ollessa 6,3 %. Kesäajan työttömyyslukuihin vaikuttaa vastavalmistuneiden tuleminen työmarkkinoille ja määräaikaisten työntekijöiden lomautus heinäkuun ajaksi. Elokuussa 2001 työttömänä oli henkilöä, joten voi ajatella, että kesäajan

10 5 lomautuksilla on vaikutusta asiaan. Vuoden 2001 aikana avoimia työpaikkoja Keski- Uudellamaalla oli keskimäärin 328 työpaikkaa kuukaudessa. Eniten työttömiä työnhakijoita vuoden 2001 aikana oli Järvenpäässä Järvenpää Kerava Tuusula joulu.00 tammi.01 helmi.01 maalis.01 huhti.01 touko.01 kesä.01 heinä.01 elo.01 syys.01 loka.01 marras.01 joulu.01 Kuvio 1. Keski-Uudenmaan työttömät työnhakijat (Lähde: Työministeriön työnvälitystilastot vuodelta 2001). 2.3 Pitkäaikaistyöttömyys Pitkäaikaistyöttömällä tarkoitetaan yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä työnhakijana ollutta henkilöä tai henkilöä, joka on ollut useammassa työttömyysjaksossa yhteensä vähintään 12 kuukautta työttömänä työnhakijana työvoimatoimistossa ja työttömyyden kokonaiskeston perusteella on rinnastettavissa yhtäjaksoisesti työttömänä olleeseen työnhakijaan (Työllisyyslaki /275 2 a, muutettu ). Pitkäaikaistyöttömyydestä on tehty 1990-luvulla useita tutkimuksia pitkäaikaistyöttömäksi valikoitumisesta, työttömyydestä irrottautumisesta, työvoimapoliittisten toimen-

11 6 piteiden vaikuttavuudesta sekä ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien tilanteesta. Työttömyyttä on tarkasteltu myös huono-osaisuuden, syrjäytymisen ja köyhyyden yhteydessä. Pitkäaikaistyötön on muita todennäköisemmin kärsinyt työttömyydestä jo ennen nykyisen työttömyysjakson alkua. Pitkäaikaistyöttömät ovat iäkkäämpiä ja heidän koulutustasonsa on alhaisempi kuin lyhyemmän aikaa työttömänä olleiden. Pitkäaikaistyöttömäksi valikoituminen on muuttunut eri suhdannevaiheissa. Ennen 1990-luvun lamaa pitkäaikaistyöttömiksi valikoituneet vastaavat perinteistä käsitystä pitkäaikaistyöttömästä, moniongelmaisesta miehestä. Lamavuosina pitkäaikaistyöttömäksi valikoituneet ovat aina vain nuorempia ja paremmin koulutettuja. Laskukauden loppuvaiheessa pitkäaikaistyöttömiksi valikoituneiden naisten on ollut korkeammasta koulutustasostaan huolimatta vaikeampi säilyttää asemansa työelämässä kuin vastaavan koulutustason omaavien miesten. Tämä näkyy pitkäaikaistyöttömien naisten merkittävästi miehiä korkeampana koulutustasona. (Mustonen 1998.) Aila Mustonen (1998) on tarkastellut pitkäaikaistyöttömäksi valikoitumista ja siinä tapahtuneita muutoksia eri suhdannevaiheissa työttömyytensä päättäneistä henkilöistä vuosina Tutkimuksen mukaan epävakaat työmarkkina-asemat kasautuvat samoille henkilöille, joten pitkäaikaistyötön on todennäköisesti kärsinyt työttömyydestä jo aiemminkin. Tulosten mukaan työttömyyttä jo 1980-luvun puolivälissä kokeneilla oli muihin verrattuna suurempi riski syrjäytyä työmarkkinoilta uudelleen. Tuire Santamäki-Vuori (1996) on tarkastellut pitkäaikaistyöttömien työmarkkinavaiheita lamavuosina Tutkimuksessa seurattiin pitkäaikaistyöttömien osallistumista tukityöhön, työvoimakoulutukseen ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Tarkastelunäkökulmana oli, miten yksilöihin itseensä, paikallisten työmarkkinoiden ominaisuuksiin tai työhallinnon toimenpiteisiin osallistumiseen liittyvät ominaisuudet vaikuttivat pitkäaikaistyöttömien työmarkkinavaiheisiin. Tutkimuksen mukaan vain noin kuusi prosenttia pitkäaikaistyöttömistä onnistui kestävämmin irtaantumaan työttömyydestä ja oli normaalityössä vuoden 1994 jälkipuoliskolla. Työllistämistukien ja työvoimapoliittisen koulutuksen kohdentumista ja vaikuttavuutta ovat tutkineet Simo Aho, Jukka Halme ja Jouko Nätti (1999). Tutkimusaineisto on Tilastokeskuksen lukuisia eri rekistereitä yhdistämällä koottu paneeliaineisto, joka kattaa aikavälin Keskeisimpinä rekistereinä on käytetty Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoa ja Työministeriön työnhakijarekisteriä. Henkilöiden yhteismäärä aineistossa on yli miljoona Suomessa asuvaa henkilöä. Tutkimuksen perusteella työvoimapo-

12 7 liittisten toimien kohdistaminen pitkäaikaistyöttömiin on ollut vaikuttavuuden kannalta perusteltua. Iiris Mikkonen (1996a, 1996b, 1997) on arvioinut työvoimakoulutuksen vaikuttavuutta yksilön näkökulmasta. Työvoimakoulutukseen osallistuneet itse arvioivat koulutuksen vaikuttaneen myönteisimmin itsetuntoonsa, ammattitaitoonsa ja elämäntilanteeseensa yleensä. Työvoimapoliittisen koulutuksen vaikuttavuus on sitä suurempi, mitä vanhemmasta henkilöstä on kyse ja mitä etelämpänä henkilö asuu. Heikki Mäki-Kulmalan tutkielma (2000) Työttömänä työyhteiskunnassa on osa laajempaa hanketta, jossa pyrittiin selvittämään vuoden 1998 alusta voimaan astuneen työvoimapoliittisen uudistuksen vaikutuksia. Uudistuksessa mm. täsmennettiin työttömien oikeudet ja velvollisuudet. Tutkielmassa tarkastellaan työttömän oikeuksia ja velvollisuuksia keskeisten sosiaalieettisten katsomustapojen, perinteisen kommunitarismin, liberalismin ja modernin kommunitarismin, valossa. 2.4 Naisnäkökulma työttömyyteen Työttömyyden vaikutuksia naisiin on tutkittu myös mm. Joensuun yliopistossa. Arja Kurvinen (1999) on tehnyt väitöskirjatutkimuksensa pankista työnsä menettäneiden naisten identiteetin uudelleen arvioinneista. Tutkimuksessa on haastateltu sellaisia työpaikkansa menettäneitä naisia, joilla oli pitkä ja vakituinen työsuhde pankissa. Työn menetystä, irrottautumista pankista ja erilaisia tapoja jäsentää tätä muutosta on tarkasteltu viiden esimerkkitarinan avulla. Naisten tarinoille on ominaista tulkintatapa menestymisestä ilman koulutusta. Monet Kurvisen haastateltavista ovat käyneet keskikoulun, joka vielä luvulla oli arvostettu koulu. Aikaisemmin arvostettu keskikoulu muuttui työn menettämisen tilanteessa hyödyttömäksi. Irtisanomistilanteessa naiset joutuivat arvioimaan uudestaan elämänkokemuksensa, käymänsä keskikoulun ja työuransa pankissa, ja määrittelemään uudestaan suhdettaan opiskeluun. Pankissa hyvän työntekijän maineen oli voinut saavuttaa ahkeruudella, joustavuudella ja luotettavuudella. Pankissa oli periaatteessa ollut mahdollista edetä amerikkalaisen unelman mukaisesti lähetistä pankin johtotehtäviin.

13 8 Käytännössä unelman toteutuminen oli kuitenkin realisoitunut vain harvojen kohdalla. (Kurvinen 1999, ) Suomessa lähes puolet (46 %) palkansaajanaisista työskentelee julkisella sektorilla. Vielä ennen lamaa näytti siltä, että naisten työllisyys olisi hyvin turvattu juuri julkisen sektorin töihin keskittyessään. Laman myötä näiden alojen työllisyys laski kuitenkin voimakkaasti vaikkakin myöhemmin kuin yksityisellä sektorilla. Varsinkin kunnissa työskentelevät naiset ovat joutuneet tilanteeseen, jossa entinen hyvä työnantaja onkin muuttunut varsin epäluotettavaksi. (Lehto 1999, 112.) Simo Mannila (1993) on tutkimuksessaan Työhistoria ja syrjäytyminen pureutunut vajaakuntoisten työttömien tilanteeseen Suomessa. Tutkimuksen mukaan sukupuoli on tärkeä työhistoriaa jäsentävä ja syrjäytymistä kohdentava tekijä. Vaikeasti työllistyvän terveysongelmaisen miehen katsotaan tyypillisesti olevan naimaton tai eronnut ja eri tavoin sosiaalisesti syrjäytynyt. Vaikeasti työllistyvän terveysongelmaisen naisen katsotaan olevan tyypillisesti perheellinen, eikä hänen elämäntilanteessaan ole ollut terveysongelmien ja heikon työmarkkinoilla selviytymisen lisäksi runsaasti muita sosiaalista syrjäytymistä indikoivia tekijöitä. Mannila (1993, ) sanoo tutkimuksessaan, että miehillä ja naisilla merkitsevät sekä epävakaa työhistoria että pitkäaikaisesti palkkatyön ulkopuolelle sijoittuva elämänkulku yleensä eri asioita. Miehillä epävakaa työhistoria liittyy yleisesti marginaaliseen elämäntapaan, joka sisältää myös eronneisuuden tai perheettömyyden. Naisten työuraa epävakaistavina taustatekijöinä sen sijaan tulevat esille lasten saamiseen ja hoitamiseen sekä miehen työuran ensisijaistamiseen liittyvät tekijät. Sukupuolten välistä eroa voi Mannilan tapausselostusten perusteella kuvata siten, että työtä ja perhettä yhteen sovitettaessa naisten elämänratkaisuissa työ oli joustanut perheen hyväksi. Seitsemänkymmentäluvulta lähtien on julkisen sektorin työvoiman kysyntä kohdistunut valtaosaltaan naistyövoimaan: ammatissa toimivien naisten määrä on kohonnut kolme kertaa nopeammin kuin koko ammatissa toimiva väestö (Kosonen 1981, ; Nummenmaa & Vanhalakka-Ruoho 1985,2). Vuosina naisten osuus koko työvoiman tarjonnan nettolisäyksestä olikin 79 %. Vuonna 1983 naisten osuus työvoimasta oli 48 %, ja ammatissa toimivien naisten osuus 72 %. Luvut ovat kansainvälisesti poikkeuksellisen korkeita, minkä lisäksi on huomattava, että meillä naisten työssäkäynti on harvemmin osa-aikaista kuin esimerkiksi muissa pohjoismaissa. (Lilja & Santamäki- Vuori & Standing 1990, )

14 Suomalainen nainen on aina ollut sitkeä ja tehnyt historiallisesti töitä aina. Suomalaiset naiset saivat äänioikeuden ensimmäisenä maailmassa. Monista historiallisista syistä suomalaiset miehet ovat olleet huonoja elättäjiä. Silloinkin kun miehet ovat sortuneet pellonraivauksessa, tukkimetsissä, sodissa tai viinan kanssa, naisten on ollut selvittävä. (Julkunen 1993, 286.) Kahden työssäkäyvän elättäjän perhe on Suomessa hallitseva ideologia ja käytäntö. Naisen identiteetti on siirtynyt ammattiin ja työhön. Kotona oleminen on perusteltava, ansiotyö ei. Suomessa naisten ja äitien ansiotyö oli laajaa jo ennen kuin sosiaalipolitiikka tuki sitä. (Julkunen 1999, 89.) Perheestä huolehtimisen merkitystä eri sukupuolten työhistoriaan ei tule vähätellä. Perheellisyyden on meillä Suomessa todettu kohottavan miesten työnhakuintensiteettiä, kun sen sijaan pikkulasten huoltajuus alentaa naisten työnhakuintensiteettiä (Sääski 1981, ). J-P Roos (1988, 191) on elämänkerta-analyysissaan todennut: Naisen elämänkaareen tuo lasten olemassaolo piirteitä, jotka poikkeavat miesten elämän kokemuksista. Jos miehille lasten syntymät eivät tunnu tuovan kovinkaan paljon muutosta, naisille ne ovat tapahtumia, jotka irrottavat heidät ansiotyöstä kokonaan perheen pariin. Uuden sukupolven antamat merkitykset perheelle ja työlle ovat muuttuneet. Jos vanhemmalle sukupolvelle palkkatyö oli perheestä huolenpidon jatke, niin nuorille naisille palkkatyö on yksi individualisoitumisen väline. Yksilöllistymistä on tapahtunut myös perheen alueella, sillä naisten kokemuksiin saattoi kuulua avioeroja ja useita avioliittoja. (Kurvinen 1999, 328.) Petra Teittinen (1996) on diakonin tutkintoon liittyvässä tutkielmassaan Keski-ikäinen työtön nainen haastatellut viittä uusmaalaista työtöntä naista ja selvittänyt heidän kokemuksiaan työttömyydestä ja selviytymiskeinojaan siinä elämäntilanteessa. Tutkielman perusteella keski-ikäisten naisten tärkeimmäksi selviytymiskeinoksi tulevat sosiaaliset suhteet perheenjäseniin ja muihin työttömiin. Suurin ongelma oli rahahuolet ja epävarmuus siitä, saako koskaan enää töitä. Tutkielmassa nousee esille se, että viisikymppinen nainen on liian vanha työmarkkinoille. 9

15 10 3 TUTKIMUSMENETELMÄT Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaisia ovat Kumppanuus+ -projektin naisasiakkaat ja heidän elämäntilanteensa. Mitkä asiat vaikuttavat projektin naisasiakkaan työllistymiseen sitä edistävästi ja ehkäisevästi? Minkälaista tukea nainen tarvitsee työttömyyden kohdatessa? Minkälaisena asiakkaiden elämän tilanteen näkevät projektin työntekijät? Tutkimusaineisto kerättiin kevään 2002 aikana. Tutkimuksen kohteena ovat Keskisen Uudenmaan Kumppanuusyhdistyksen Kumppanuus+ -projektin järjestämiin työvoimapoliittisiin ohjaaviin koulutuksiin vuonna 2001 osallistuneet naisasiakkaat, joita on 72 henkilöä. Esitiedot Kumppanuus+ -projektin naisasiakkaista saatiin projektin asiakasrekisteristä. Tietoja täydennettiin työvoimatoimiston URA -ohjelmasta. Kaikkia kerättyjä tietoja käyttäen tehtiin aineiston kvantitatiivinen analyysi kesällä Saaduista tiedoista laskettiin keskiarvoja, prosentteja ja joitakin niistä ristiintaulukoitiin. Tutkimusta varten haastateltiin myös projektin kuntakoordinaattoreita työllisyysyksikön päällikkö Marjo Sormusta Keravalta, sosiaalityöntekijä Merja Vyyryläistä Järvenpäästä ja sosiaalityöntekijä Tarja Lehtistä Tuusulasta. Haastattelut toteutettiin keväällä Kuntakoordinaattorit vastasivat avoimiin kysymyksiin. Haastatteluista tehtiin muistiinpanot. Muistiinpanojen puhtaaksikirjoittamisen jälkeen kuntakoordinaattorit saivat tarkastaa tekstin, jotta vältyttäisiin tulkinnasta johtuvilta väärinymmärryksiltä. Haastattelussa käytetyt kysymykset ovat liitteenä 1 (Liite1). 3.1 Aineistonkeruu Tutkimusta varten hankittiin tutkimuslupa työministeriöltä (liite 5). Tietojen kerääminen tapahtui Järvenpään työvoimatoimistolla työvoimaneuvoja Seija Pusinin avustuksella. Aineiston keruu tehtiin työvoimatoimiston URA -ohjelmaa apuna käyttäen. Saadut tie-

16 dot kirjattiin tutkimuslomakkeille (liite 2) ja kerätty aineisto syötettiin Kumppanuus+ -projektin asiakasrekisteriin. Tutkimus tehtiin tätä rekisteriä analysoimalla. Aineistoa kerättiin seuraavista aiheista: 1. Ikä 2. Kotikunta 3. Kumppanuus+ -projektin työvoimapoliittiseen ohjaavaan koulutukseen osallistuminen 4. Työttömyysaika 5. Koulutus Pohjakoulutus Ammatillinen koulutus 6. Työmarkkina-asema 7. Ammatillinen kuntoutus 8. Työhistoria Työkokemus vuosina Työsuhteiden määrä Työskentelyala Työsuhteen päättymisen syyt 9. Työhallinnon toimenpiteet Kuntakoordinaattoreiden haastattelut tehtiin haastateltavien työpaikoilla. Haastatteluun kului aikaa 45 minuutista kahteen tuntiin. Haastateltava vastasi kysymyksiin vapaasti ja vastauksista tehtiin muistiinpanot. Muistiinpanojen puhtaaksikirjoittamisen jälkeen jokainen haastateltava sai sähköpostilla luettavakseen oman osuutensa ja sai tehdä siihen haluamansa muutokset. Näin minimoitiin väärinymmärrysten aiheuttamat virheet työssä. Jokainen kuntakoordinaattori vastasi lähetettyyn sähköpostiin. Kaikki olivat tehneet pieniä muutoksia puhtaaksikirjoitettuun tekstiin. Haastatteluhetkellä sovittiin, että tarkastettuunkin tekstiin saa tutkimuksen kirjoitusvaiheessa tehdä vielä sanamuotomuutoksia, jotka eivät vaikuta lauseiden sisältöön. Kuntakoordinaattoreilta kysyttiin näkemystä 1. Naisasiakkaiden elämäntilanteesta 2. Naisasiakkaiden elämäntilanteesta työttömyyden kohdatessa 3. Naisasiakkaiden työllistymiseen, sitä edistäviin ja ehkäiseviin tekijöihin 4. Naisasiakkaiden suhtautumiseen työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin 5. Naisasiakkaiden tilanteesta tulevaisuudessa 6. Kuntakoordinaattorin työstä ja siihen liittyvistä asioista 11

17 Tutkimuksen luotettavuus Tutkimuksen kohteena olivat Kumppanuus+ -projektin vuoden 2001 aikana järjestämiin koulutuksiin osallistuneet naisasiakkaat, joita oli 72 henkilöä. Tutkimuslomakkeessa kysytyistä tiedoista saatiin 98,5 %, joten tutkimuksen luotettavuutta voidaan pitää hyvänä. Tutkimusjoukon ollessa näin suuri (N=72), voidaan tehdä varovaisia yleistyksiä Kumppanuus+- projektin naisasiakkaista. Tutkimuksessa on haastateltu myös projektin kolmea kuntakoordinaattoria. Jokainen kertoi omia näkemyksiään asiakkaiden tilanteesta ja heidän työttömyyteensä vaikuttavista tekijöistä. Haastattelut antavat jonkinlaista suuntaa siitä, millaisia ovat Kumppanuus+ -projektin naisasiakkaat. Haastateltavien lukumäärän (kolme) huomioon ottaen haastattelut eivät kuitenkaan ole yleistettävissä. Niitä voi tarkastella kuntakoordinaattoreiden subjektiivisena näkemyksenä naisasiakkaiden elämäntilanteesta ja työllistymiseen vaikuttavista tekijöistä. Eri kunnista projektin asiakkaina olleet naiset ovat taustoiltaan erilaisia ja siksi kuntakoordinaattoreiden kuva naisasiakkaasta on hyvin yksilöllinen. Jokainen vastasi kysymyksiin oman kuntansa Kumppanuus+ -projektin naisasiakkaita ajatellen. Kuntakoordinaattoreiden näkemykseen asiakkaista voivat toisaalta vaikuttaa myös heidän muut työttömät asiakkaansa. Saattaa olla vaikeaa erottaa juuri Kumppanuuden naisasiakkaita muista työttömistä naisasiakkaista.

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN Sari Luostarinen Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

318 LASKU- JA KASVUALOJEN TYÖMARKKINAT 1990-LUVULLA

318 LASKU- JA KASVUALOJEN TYÖMARKKINAT 1990-LUVULLA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 318 LASKU- JA KASVUALOJEN TYÖMARKKINAT 1990-LUVULLA Mikko Peltola Jarno Soininen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

nuorisofoorumi 2012 Valmistu töihin Mihin? NUORET MATKALLA KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN

nuorisofoorumi 2012 Valmistu töihin Mihin? NUORET MATKALLA KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN nuorisofoorumi 2012 Valmistu töihin Mihin? Helena Helve NUORET MATKALLA KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN Helsingissä 2012 Katja Laurén (toim.) / Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Petra - Nuoret työhön ja kouluun ESR -projekti Hanna Kettunen Tasa-arvokoordinaattori Sisällys Sisällys...2 1. Johdanto...3

Lisätiedot

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Kartoitus Helsingin kaupungin lastensuojelulaitoksissa työskentelevien ohjaajien ja hoitajien maahanmuuttaja-asenteista vuonna 2002 Tuomas Isola

Lisätiedot

Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen. Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus

Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen. Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus Nuorten työmarkkinatukioikeus ja koulutukseen hakeutuminen Työmarkkinatuen saamisen edellytyksenä olevan kouluttautumisvelvoitteen arviointitutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA

NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Raportti 27.5.2009 NUORET MIEHET TYÖELÄMÄÄN MITÄ PALVELUJA JA TOIMENPITEITÄ TARVITAAN TE-TOIMISTOISSA Nuoret miehet työelämään työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriö 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011 pekka myrskylä Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

ASIAKKAAN TARPEISIIN VASTAAMINEN JA AUTETUKSI TULEMINEN HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIA- TYÖSSÄ

ASIAKKAAN TARPEISIIN VASTAAMINEN JA AUTETUKSI TULEMINEN HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIA- TYÖSSÄ ASIAKKAAN TARPEISIIN VASTAAMINEN JA AUTETUKSI TULEMINEN HYVINKÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIA- TYÖSSÄ Raija Pajuniemi Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA

VATT-TUTKIMUKSIA 105 VATT RESEARCH REPORTS. Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA VATT-TUTKIMUKSIA 15 VATT RESEARCH REPORTS Seppo Montén Juha Tuomala MUUTTOLIIKE, TYÖSSÄKÄYNTI JA TYÖVOIMAVARAT UUDELLAMAALLA Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne

KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne MUUNTAJA Mikkelin seudun työvoiman palveluverkostojen ja toimintamallien kehittämishanke KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne Selvitys vuonna 2005 Mikkelin ammattiopistossa

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

TARKASTUSKERTOMUS 112 / 2005. Työllistämistukien työllisyysvaikutukset

TARKASTUSKERTOMUS 112 / 2005. Työllistämistukien työllisyysvaikutukset TARKASTUSKERTOMUS 112 / 2005 Työllistämistukien työllisyysvaikutukset VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON TARKASTUSKERTOMUS 112/2005 Työllistämistukien työllisyysvaikutukset EDITA PRIMA OY Asiasanat: työvoimapolitiikka,

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ!

YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! MARJA-LEENA STENSTRÖM PIRJO LINNAKYLÄ ANTERO MALIN PENTTI NIKKANEN ELLEN PIESANEN SAKARI VALKONEN KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN

Lisätiedot

Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa

Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa Hannele Palukka ja Tiina Tiilikka Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa Loppuraportti ALKUSANAT Tässä raportissa esitellään tutkimushankkeen Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen

Lisätiedot

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita JUHA MÄKI-KETELÄ Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen alan väitöskirja

Lisätiedot

Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu?

Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Mäkelä, Outi 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Kielteinen päätös sosiaalisesta luototuksesta, kuinka elämä jatkuu? Mäkelä

Lisätiedot

Valtio tuli väliin. Rakenteellisten toimenpiteiden vaikutukset työelämän sukupuolisegregaatioon. Itä-Lapissa. Suvi Lyytinen (2013)

Valtio tuli väliin. Rakenteellisten toimenpiteiden vaikutukset työelämän sukupuolisegregaatioon. Itä-Lapissa. Suvi Lyytinen (2013) Valtio tuli väliin Rakenteellisten toimenpiteiden vaikutukset työelämän sukupuolisegregaatioon Itä-Lapissa Suvi Lyytinen (2013) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Kemijärvi ja Itä-Lappi rakennemuutoksessa...

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Paltamon Työvoimayhdistyksen ja Paltamon Yrittäjät ry:n yrittäjien yhteistyö voimavarana nuorten työllistymisessä Miina Väisänen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

Lisätiedot