K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A"

Transkriptio

1 Asemakaavan havainnekuva K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A RAKENTAMISOHJE ARKKITEHTITOIMISTO HANNU JAAKKOLA OY

2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO LÄHTÖKOHDAT TAVOITTEET AK KERROSTALOKORTTELIT... 6 Julkisivut... 6 Katot... 8 Pysäköinti AP ASUINPIENTALOT... 8 Julkisivut... 8 Katot... 9 Pysäköinti... 9 Palomääräykset ATR ATRIUMTALOJEN KORTTELIALUE... 9 Julkisivut... 9 Katot Pysäköinti C KESKUSTATOIMINTOJEN KORTTELIALUE KTY TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE Julkisivut PL LÄHIPALVELURAKENNUSTEN KORTTELIALUE Julkisivut YL JULKISTEN LÄHIPALVELURAKENNUSTEN KORTTELIALUE LPA AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUE PIHAT MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN LAATUOSIO LIITTEET... Asemakaava ja asemakaavan selosteet Illustraatio 1:4000 Kortteli AK tontinkäyttösuunnitelma 1:500 Kortteli AK tontinkäyttösuunnitelma 1:500 Kortteli AK tontinkäyttösuunnitelma 1:500 Kortteli AP ja ATR tontinkäyttösuunnitelma 1:500 Huolto- ja pelastuskaavio 1:2000 Ohjeellinen värityssuunnitelma Käärmetalojen julkisivut Keimolantielle 1:2000 Julkisivu- ja pohjapiirustusote 1:300, rappausvaihtoehto Julkisivu- ja pohjapiirustusote 1:300, sandwich-elementtivaihtoehto 2

3 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A JOHDANTO Vantaan kaupunki on laatinut Keimolanmäen asemakaavan, joka on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Keimolanmäen uuden asuinalueen tavoiteltu rakentamisen laatutaso toteutuu asemakaavamääräysten lisäksi rakentamisohjeilla ja lähiympäristösuunnitelmalla. Vantaan kaupungin ja maanomistajan keskenään tekemä alueen toteuttamissopimus edellyttää rakentamistapaohjeen laatimista. Toteuttamissopimukseen sisältyy laatuosa, jonka sisältö ohjaa osaltaan rakentamista. Tämä rakentamisohje täydentää asemakaavamääräyksiä kortteleiden yksityiskohtaisessa suunnittelussa. Rakentamisohjeeseen liittyy taideohje, jonka tavoitteena on liittää taide osaksi arkkitehtuuria ja sen ratkaisuja sekä lähiympäristösuunnitelma, joka ohjaa julkisten ulkotilojen suunnittelua. Nämä kolme ohjetta ohjaavat yhdessä laadukkaan ympäristön suunnittelua. Rakentamisohjeen hyväksyy rakennuslupajaosto. Tontin omistaja sitoutuu noudattamaan rakentamisohjetta tontinluovutusehdoissa. Asemakaavamääräykset on lihavoitu tekstissä. 3

4 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A LÄHTÖKOHDAT A S E M A K A A V A L L I N E N R AT K A I S U Suunnittelun lähtökohtana on ollut luoda kehittyvän Vantaan kaupunkirakenteeseen sitä täydentävä, omaleimainen ja korkeatasoinen kokonaisuus, joka tukeutuu ratkaisuissaan alueen moottoriurheilun perinteisiin luontoarvoja kunnioittaen. Alueen luonne syntyy kortteleiden, rakennusten ja niiden välisten tilojen muodoista ja suhteista sekä katuverkosta. Tavoitteena on kehittää Keimolan alueesta monipuolinen ja vetovoimainen kaupunginosakeskus n asukkaalle. Alue on suunniteltu huomioimalla sen historia ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet kuten Natura 2000 verkostoon kuuluva Isosuo ja Radioaseman perhosalue. Rakentamisen pääpaino on asumisessa, joka muodostuu monipuolisista rakennustyypeistä. Rakennusten Keimolantiehen rajautuva linja toimii alueen identiteetin muodostajana, missä rakennusten hahmo tukeutuu Keimolan radan muotoihin. Lincolnin aukio on alueen imagon kannalta tärkeä ja aukiolla olevasta VIPtornista, joka näkyy Hämeenlinnanväylälle, kunnostetaan alueen maamerkki. Arkkitehtoniselta ilmeeltään suunnitelma heijastaa luvun teknistä osaamista ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaista rakennuskulttuuria, jossa tuodaan esille uusia innovatiivisia asuntotyyppejä kaupunkirakentamisessa. Eri kortteleissa suunnitellaan vaihtelevia rakennustyyppejä kaikenikäisille. Suunnitelmassa huomioidaan alueen kollektiivisuus ja inhimillinen mittakaava. Tavoite on voimistaa ja selkeyttää korttelien ominaispiirteitä korkeatasoisella ympäristösuunnittelulla. Rakentamisen sijoittelulla, massoittelulla ja korkeatasoisilla piha-alueilla toteutuu vaihtelevat ja mielenkiintoiset näkymät jalankulkijoiden katseen korkeudella. Pihapiirien ja asuntojen valoisuuteen ja toimivuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota mm. rakennusten ja rakennelmien korkeuksilla. Merkittävänä osana kokonaisuudessa ovat hyvät kevyen liikenteen yhteydet alueen sisällä sekä ympäristön virkistysalueille ja Kivistön asemalle. L I I K E N N E J Ä R J E S T E L Y T Autoliikenteen yhteydet alueelle muodostaa Hämeenlinnanväylän tuleva läntinen rinnakkaistie Keimolantie. Keimolanmäen katuverkko liittyy Keimolantiehen kolmen liittymän kautta. Keimolantieltä tulee yhteydet Hämeenlinnanväylälle Keimolanmäen eteläpuolella uuden Keimolanportin eritasoliittymän sekä nykyisen Kivistön eritasoliittymän kautta ja pohjoisessa alue liitetään nykyiseen Kivipellontien alikulkuun. Sisäinen katuverkosto noudattaa mahdollisimman pitkälle moottoriradan vanhaa ratalinjausta jota plastiset rakennusmassat reunustavat. Erityistä huomiota kiinnitetään vaihtelevien ja mielenkiintoisten näkymien muodostumiseen, sekä katutilojen mitoitukseen sekä pysäköintiratkaisuihin. Alueen keskelle muodostetaan toriaukio vanhan valvontatornin lähiympäristöön. Katujen varsilla on kevyen liikenteen väylät ja lisäksi tonttien välissä olevat puistoraitit on tarkoitettu jalankululle ja pyöräilylle. Raitit toimivat myös pelastusteinä. Suunnittelussa pyritään liikenteen rauhoittamiseen ja katutilojen pienimittakaavaisuuteen, joka on tavoitteena myös kortteleiden ja rakennusten suunnittelussa. M E L U Rakennusten suunnittelussa ja niiden sijoittelussa on huomioitu Hämeenlinnanväylän voimakas liikennemelu. Käärmetalon muurimainen korkea massoittelu estää melun leviämisen asuntopihoille ja alueen muihin asuinrakennuksiin. Käärmetalo suojaa muuta rakennuskantaa liikennemelulta. Rakennusten ja ulkooleskelutilojen (parvekkeet, pihatilat) suunnittelussa tulee huomioida alueen sijainti kriittisen lentomelun rajapinnassa innovatiivisilla ratkaisuilla. Meluhaittoja rakennuksissa torjutaan mm. ulkokuoren ääneneristysvaatimuksilla. Leikki- ja oleskelualueet suojataan rakennusmassoin, rakennelmin ja istutuksin liikennemelua ja lentomelua vastaan. P Y S Ä K Ö I N T I Katuverkko ja sen muodostama katutila on varsin merkityksellinen koko alueen kaupunkikuvan, tunnelman ja identiteetin kannalta. Katujen varsilla sallitaan rajoitetusti vieras- ja asiointipysäköintiä. Asukaspysäköinti on pääasiassa järjestetty pihakansiin ja pysäköintitaloihin mutta osa pysäköinnistä on maantasopysäköintiä. Pysäköintialueiden ilmettä rytmitetään istutusten ja muurien avulla. Pysäköintinormina asuntoalueilla on käytetty 1 ap/ asunto ja laskennallisena oletuksena asuntojen keskikokona 60 kerrosneliömetriä. P I H A T J A V I H E R A L U E E T Yleisiä tavoitteita ulkotiloille, lähivirkistysalueille, puistoille, kaduille, kevyenliikenteen ympäristöille, aukioille, pihoille ja pysäköintialueille ovat esteettömyys, turvallisuus, ympäristötaiteen käyttö ja omaleimaisen ilmeen luominen alueelle. Lähtökohta on korostaa paikan henkeä. Pihojen ja puistojen kasvillisuutta kehitetään nykyisten valtapuulajien mukaan säilyttämällä mäntyjä ja koivuja ja monipuolistamalla lajivalikoimaa kullekin alueelle sopivin istutuksin. Erityyppisillä korttelialueilla myös pihojen luonne vaihtelee riippuen rakennustyypistä ja maastosta. Osalla asunnoista on omat pihat, osalla yhteiset korttelipihat. Pihat ovat välittävä ja kutsuva elementti rakennuksen ja luonnon välillä. Maisemalla ja arkkitehtuurilla pitää olla luonteva yhteys. Rajaukset tulee valita siten, että ne sopivat sekä arkkitehtuuriin, että maisemaan. Kaikissa kortteleissa pitää jäädä maanvaraista pihaa. Pihojen oleskelualueet pyritään suuntaamaan hyvään ilmansuuntaan. AP ja ATR kortteleissa asunnoilla on omia pihoja, jotka rajataan selkeästi yksityisiksi pihoiksi, joilla asukkaat voivat toteuttaa omia pihatoiveitaan. Aluetta yhdistää kattava kevyenliikenteen verkosto. Alueelta on myös hyvät yhteydet viereiselle Isosuolle, Petikon luontovirkistysalueelle, golfkentälle ja tulevalle Kivistön asemalle. 4

5 ARKKITEHTITOIMISTO HANNU JAAKKOLA OY KEIMOLANMÄEN ASEMAKAAVA

6 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A TAVOITTEET E K O L O G I N E N T A R K A S T E L U Tavoitteena on löytää innovatiivisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Keskeiset teemat ovat energia, ekologia, ekonomia ja ympäristötietoisuus. Rakentamisessa ja suunnittelussa painotetaan ekologisia ratkaisuja ja kehitetään energiaa ja ympäristöä säästävää rakentamista urbaanissa miljöössä. Kestävä kehitys uudisrakennuksissa merkitsee kestävää rakennustapaa, energiasäästöä, hyvää käyttötaloutta, terveellisyyttä ja pitkäaikaista käyttökelpoisuutta (kts. laatusopimus). Kestävän kehityksen mukaisesti edistetään rakennuksen käyttöikää, jota lisätään rakennussuunnittelussa kestävillä perusrakenteilla sekä tilojen joustavuudella ja monikäyttöisyydellä. T'ähän liittyy myös täydennysrakennettavat pihatilat (esim. ulkoiluvälinevarastot, yhteistilat, yms.). Rakentamisen ekologisiksi tavoitteiksi on asetettu kierrätettävien rakennusmateriaalien käyttö ja rakennuksen helppo huollettavuus ja korjattavuus. Kestävä rakennus sijoitetaan tontille luonnonolot huomioiden. Rakennuspaikan tuulisuus, auringon paistekulmat, topografia, pintavesiolosuhteet ja oleva kasvillisuus on huomioitava tontinkäyttösuunnitelmassa. Paikan pienilmasto vaikuttaa rakennuksen energiakulutukseen. Lounaaseen avautuvat rakennukset vaativat vähemmän lämmitysenergiaa. Tuulisuus lisää lämmitysenergian tarvetta ja sitä voi vähentää rakennusten massoittelulla sekä istutuksin (kts. laatusopimus). Hyvät kevyen liikenteen yhteydet virkistysalueille ja julkisen liikenteen pysäkeille vähentävät merkittävästi ympäristöpäästöjä. Alueen vesitaloudesta on tehty kattava selvitys eikä rakentaminen tule vaikuttamaan pinta- ja pohjavesien valumasuuntiin eikä Isosuon vesitalouteen. Pihasuunnitelmassa esitetään ekologinen kehityssuunnitelma, jossa tulee esittää ainakin - hulevesien hallintasuunnitelma - polkupyörien säilytystilojen mitoitus ja ratkaisu - tonttien pintamateriaalit - jätehuollon ratkaisut - istutettava kasvillisuus Energiatehokkuutta ja käyttöikää on käsitelty kohdassa 13 olevassa laatusopimuksessa. V A I H E I T T A I S U U S Perusratkaisun puitteissa tulee eri osa-alueiden uudisrakennukset olla toteutettavissa tarvittaessa useassa eri vaiheessa, kuitenkin siten, että keskeneräisyyden vaikutelmaa eri toteutusvaiheiden aikana ei pääse syntymään. Käärmetalon väliaikaiset rakennuspinnat käsitellään esim. maalaamalla. Työmaat rajataan selkeästi ja tonttien väliset luiskat ja penkereet hoidetaan. Työmaakopit ja infopiste pyritään sijoittamaan keskitetysti pysyvään paikkaan. Katualueiden, aukioiden ja puistojen rakentaminen toteutuu rinnan muun rakentamisen kanssa. Virkistysalueiden reiteille järjestetään väliaikaiset yhteydet. Vaiheittaisessa rakentamisessa huomioidaan alueen yhtenäinen ilme ja harmoninen kokonaisuus. Ks. liite P A I K A N H E N K I Alueen hengen luomisessa on lähtökohtana moottoriradan historian kunnioittaminen. Vanha ajorata muodostaa katuverkoston rungon, johon rakennuskanta tukeutuu. Paikallinen nimistö perustuu autourheilun historiaan ja vanhoja säilyneitä rakennelmia kunnostetaan. Pikku- Keimolan liikennepuiston linjat säilytetään osana koulun pihan ja Lincolninaukion rakentamista. Isosuon Natura-alue ja Radioaseman perhosniitty antavat Keimolanmäelle erityisen luonteen. Kattavan kevyenliikenteen verkoston avulla alueelta on hyvät yhteydet ympäristön virkistysalueille. 4 AK KERROSTALOKORTTELI Yleisperiaatteena rakentamisessa pyritään rauhalliseen, ryhdikkääseen ja rytmikkääseen mutta vähäeleiseen ilmeeseen. Vertikaalinen jäsentely toimii mm. porrashuoneiden lasipintojen ja parvekkeiden avulla. Alueelle suunnitellaan ennakkoluulottomasti uuden tyyppisiä asuntoratkaisuja. Julkisivut Asuinkerros- ja atriumtalojen tulee olla luonteeltaan värillisiä kivitaloja. Asuinrakennusten sisäänkäyntejä tulee korostaa taiteen keinoin. Rakennusten julkisivujen arkkitehtonisen toteutuksen tulee olla yhtenäinen ja korkeatasoinen. Julkisivun elementtisaumat on häivytettävä arkkitehtuurin keinoin. Julkisivut ovat lämpimän sävyisiä kaupunkikuvallisesti korkealaatuisia ja kestävän kehityksen mukaisia erityyppisiä rapattuja, puhtaaksi muurattuja tai betonielementtijulkisivuja. Ensimmäisen kerroksen julkisivujen on oltava mekaanista rasitusta kestäviä. Värikkäät arkkitehtoniset korosteet saavat nousta julkisivupinnasta. 6

7 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A Pääväreinä tulee käyttää taideohjeen mukaisia värejä. Käärmetalon julkisivun on oltava Keimolantielle muurimainen (kts. Taideohje ja julkisivukaavio). Sen on suojattava länsipuolisia asuinrakennuksia Hämeenlinnanväylän liikennemelulta. Julkisivun on annettava kaareva ja yhtenäinen vaikutelma kuin myös korttelissa Asemakaavamerkintä ter: Rakennusala, jolle tulee rakentaa terassitalo ja siihen liittyen katettuja, lentomelulta suojattuja ulkotiloja. Asemakaavan mukaisesti asuinrakennuksilta edellytetyt terassit tulee toteuttaa. Toteutuksen tulee olla arkkitehtonisesti korkeatasoinen. Terassit muodostavat kortteleille omaa karaktääriä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä eri materiaalien tai pintakäsittelytapojen saumakohtiin. Pystysaumojen vaikutelma häivytetään esim. vertikaalisin ikkuna-aihein ja vaakasaumat julkisivu-urituksin ja profiloinnein. Julkisivujen on annettava eloisa vaikutelma ikkunoita, parvekkeita ja porrashuoneiden tuuletus-parvekkeita sommittelemalla. Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa. Kortteleissa 22012, ja tulee rakentaa kadun ja aukion varren maantasokerroksessa asukkaiden yhteisiä varasto- ja kerhotiloja, jotka on helposti muutettavissa liike- ja työ/toimitiloiksi ja saa rakentaa työ/toimitiloja, jotka on liitettävissä asuntoon. Maantasokerroksiin sijoittuvien varasto-, liike-, työ-, kokoustilojen ja kiinteistövarastojen tulee olla suuri-ikkunaisia ja julkisen tilan oloisia. Katutason tilat suunnitellaan siten, että ne voidaan myöhemmin muuttaa liike-työtiloiksi. Sokkelimaisia, kellari-ilmeisiä pohjakerroksen julkisivuja ei saa esiintyä. Keimolantien puoleisten asuinrakennusten julkisivujen muotoa osoittava merkintä on sitova mutta paikka ohjeellinen. Rakenteiden tulee olla samassa pinnassa; kuitenkin arkkitehtoniset korosteet saavat nousta julkisivun pinnasta. Keimolantien puoleiset porrashuoneet eivät saa ylittää rakentamisalueen rajaa. Keimolantien puoleisen asuinkerrostalon julkisivun pintamateriaali ei saa edesauttaa melun heijastusta. Asuinkerrostaloissa tulee jokaisesta porrashuoneesta olla suora uloskäynti leikki- ja oleskelualueeksi osoitetulle tontinosalle. Porrashuoneiden tulee olla luonnonvaloisia. Porrashuoneiden ikkunoiden puiterakenteet tulee olla metallirakenteiset ja sirot sekä värisävyltään grafiitinharmaat. Yleensä porrashuoneisiin tulee olla sisäänkäynti talon molemmilta puolilta, joista ainakin toinen on esteetön. Sisäänkäynnit varustetaan katoksin ja/tai pergoloin, joihin liitetään istutuksia ja penkki. Käärmetalon vertikaaliset porrashuoneet rytmittävät pitkää julkisivua. Kortteleissa 22009, ja kadun puoleisilla julkisivuilla ei sallita ulkonevia parvekkeita. Parvekelaatan näkyviin jääviin reunoihin tulee kiinnittää metalliprofiili laatan keveyden korostamiseksi. Parvekkeiden taustaseinämateriaali voi poiketa julkisivujen päämateriaalista. IV-konehuoneiden tulee muodostaa julkisivujen kanssa yhtenäinen kokonaisuus. 7

8 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A Katot Asuinkerrostalojen tulee antaa tasakattoinen vaikutelma. Käärmetalon räystäslinjan tulee olla vaihteleva. Kaksi vierekkäistä rakennusta yhdistetään katoksella tai ulokkeella asemakaavan osoittamissa paikoissa. Terassitalokortteleiden räystäslinjoissa on huomioitava kattoterassien rakentaminen hyvien näköalojen saavuttamiseksi. Rikkaan kattokerrosmaailman tulee vahvistaa kortteleiden ominaispiirrettä. 5 AP ASUINPIENTALOKORTTELI Tavoitteena on luoda alueesta puutarhamainen pientalojen alue, joka luo omana kokonaisuutenaan arkkitehtuuriltaan omaleimaisen alueen. Arkkitehtuurin tulee olla selkeästi modernia ja sen tulee perustua toistuvaan teemaan. Suunnitteluperiaatteen on jäsentää rakennusten massoittelua värien sekä toistuvien ulokkeiden ja sisäänvetojen avulla (kasvihuoneet, pergolat, talousrakennukset ja autotallit). Pysäköinti Maanpäälliset autopaikat tulee jäsentää kävelyreitein sekä istutuksin ja enintään 20 autopaikan jaksoissa. Pysäköintialueilla ja huoltoteillä on asfaltin käyttö sallittu. Pysäköintipaikat tulee erottaa pensasistutuksella muusta piha-alueesta. Polkupyöräpysäköinnille on varattava kaavan mukaisesti ( 1m2 / 25 krsm2 ) riittävästi tilaa sekä varastoissa että piha-alueilla. Keimolantiehen rajautuva pysäköintikatosmuuri toimii osaltaan meluesteenä Hämeenlinnanväylältä. Julkisivut Asuinpientalot ja talous- ja varastorakennukset saavat olla värillisiä kivi- tai puutaloja. Julkisivut ovat lämpimän sävyisiä kaupunkikuvallisesti korkealaatuisia ja kestävän kehityksen mukaisia erityyppisiä rapattuja, puhtaaksi muurattuja tai laudoitusta. Värityssuunnitelmien tulee olla kortteleittain yhtenäisiä. 8

9 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A Pääväreinä tulee käyttää taideohjeen mukaisia värejä. Rakennusten julkisivujen arkkitehtonisen toteutuksen tulee olla yhtenäinen ja korkeatasoinen. Julkisivun elementtisaumat on häivytettävä arkkitehtuurin keinoin. Rakennusten julkisivujen ja kattojen suunnittelussa sekä materiaalien valinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota ratkaisujen sovittamiseen ympäristöön. Julkisivulaudoituksen tulee olla samansuuntaista ja yhtenäistä; välilistoja ei sallita. Vuorilautojen tulee olla mahdollisimman kapeita ja pelkistettyjä; ei koristeellisia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä eri materiaalien tai pintakäsittelytapojen saumakohtiin. Julkisivujen on annettava eloisa vaikutelma ikkunoita ja parvekkeita sommittelemalla. Julkisivut ovat lämpimän sävyistä erityyppistä rappausta, betonielementtejä tai puuta. Värikkäät arkkitehtoniset korosteet saavat nousta julkisivupinnasta. Pääväreinä tulee käyttää taideohjeen mukaisia värejä. 6 ATR ATRIUMTALOJEN KORTTELIALUE Tavoitteena on luoda alueesta puutarhamainen pientalojen alue, joka luo omana kokonaisuutenaan arkkitehtuuriltaan omaleimaisen alueen. Arkkitehtuurin tulee olla selkeästi modernia ja sen tulee perustua toistuvaan teemaan. Suunnitteluperiaatteena on jäsentää rakennusten massoittelua värien sekä toistuvien ulokkeiden ja sisään vetojen avulla. Pihasuunnittelussa kasvillisuuteen ja ympärivuotiseen käyttöön on erityisesti kiinnitettävä huomiota. Julkisivut Asuinkerros- ja atriumtalojen tulee olla luonteeltaan värillisiä kivitaloja. Katot AP- kortteleissa kattomuodon tulee olla lapekatto ja samalla tontilla olevien rakennusten kattokulman on oltava sama. Vesikattomateriaali on väriltään tummanharmaa, joka muodostaa yhtenäisen korttelikokonaisuuden. Esim. Tikkurilan peltikattomaali sävy; Grafiitinharmaa tai Rautaruukin RR23 tumman harmaa. Vesikourut ja syöksytorvet tulee olla kattovärin mukaiset. Räystäiden ja katosten tulee olla sirorakenteisia. Pysäköinti Maanpäälliset autopaikat tulee jäsentää kävelyreitein sekä istutuksin ja enintään 20 autopaikan jaksoissa. Pysäköintialueilla ja huoltoteillä on asfaltin käyttö sallittu. Pysäköintipaikat tulee erottaa pensasistutuksella muusta piha-alueesta. Autopaikat voidaan kattaa katoksin. Polkupyöräpysäköinnille on varattava kaavan mukaisesti ( 1m2 / 25 krsm2 ) riittävästi tilaa sekä varastoissa että piha-alueilla. Palomääräykset Kaksikerroksisten pientalojen tonteilla 1600 ka-m2 ylitys edellyttää 8 m leveää palosolaa tai EI60 palomuuria. Yksikerroksisilla raja on 2400 ka-m2. Palosolassa ei saa olla rakennelmia. Rakennusten julkisivujen arkkitehtonisen toteutuksen tulee olla yhtenäinen ja korkeatasoinen. Julkisivun elementtisaumat on häivytettävä arkkitehtuurin keinoin. Rakennusten julkisivujen ja kattojen suunnittelussa sekä materiaalien valinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota ratkaisujen sovittamiseen ympäristöön. Julkisivut ovat lämpimän sävyisiä kaupunkikuvallisesti korkealaatuisia ja kestävän kehityksen mukaisia erityyppisiä rapattuja tai puhtaaksi muurattuja julkisivuja. Erityistä huomiota on kiinnitettävä eri materiaalien tai pintakäsittelytapojen saumakohtiin. Julkisivujen on annettava eloisa vaikutelma ikkunoita ja parvekkeita sommittelemalla Korttelipihoille saa rakentaa arkkitehtonisesti korkeatasoisia ulko- ja varastotiloja. Varastojen ja katosten tulee liittyä ympäröivään arkkitehtuuriin. 9

10 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A Katot AP- kortteleissa kattomuodon tulee olla lapekatto ja samalla tontilla olevien rakennusten kattokulman on oltava sama. Vesikattomateriaali on tummanharmaa konesaumattu pelti. Esim. Tikkurilan peltikattomaali sävy; Grafiitinharmaa tai Rautaruukin RR23 tumman harmaa. Vesikourut ja syksytorvet tulee olla kattovärin mukaiset. Räystäiden ja katosten tulee olla sirorakenteisia. Pysäköinti Maanpäälliset autopaikat tulee jäsentää kävelyreitein sekä istutuksin ja enintään 20 autopaikan jaksoissa. Pysäköintialueilla ja huoltoteillä on asfaltin käyttö sallittu. Pysäköintipaikat tulee erottaa pensasistutuksella muusta piha-alueesta. Autopaikat voidaan kattaa katoksin. Ulkoarkkitehtuurin tulee olla aikaa kestävää niin arkkitehtuurin, yksityiskohtien kuin värityksenkin suhteen. Julkisivuissa lasin lisäksi tulee käyttää eri materiaaleja, jotka muodostavat mielenkiintoisia arkkitehtonisia kompositioita. Julkisivut ikkuna-aukkoineen on suunniteltava ottaen huomioon jalankulkijan mittakaava. Julkisivu ei saa antaa umpinaista vaikutelmaa vaan se on suunniteltava siten, että sisä- ja ulkotilojen välinen näköyhteys luo tilallisen jatkumon sisältä ulos ja päinvastoin. Sisäänkäynnit tulee suunnitella yksityiskohtaisesti ja laadukkaasti ja niiden läheisyyteen on sijoitettava pyöräparkki. Kattomuoto on tasakatto. Katolle sijoitettavat tekniset tilat ja laitteet tulee ryhmitellä siten, että katoista tulee yleisilmeeltään rauhallisia. Räystäiden ja katosten tulee olla yhteneviä ja siroja. Katolle tulevat iv-laitteet ja kattovarusteet tulee olla käsitelty seinän väriseksi. Ajoväylät ja paikoitusalueet asfaltoidaan, lisäksi paikoitusalueet jäsennöidään kiveyksin ja istutuksin, pääsisäänkäyntien edustat kivetään tai laatoitetaan betonisidekivillä tai betonilaatoilla. KTY -kortteleissa tulee kiinnittää erityistä huomiota "ekologiseen kehityssuunnitelmaan". Mainoslaitteiden osalta on rakennusluvan yhteydessä laadittava erillinen suunnitelma. Polkupyöräpysäköinnille on varattava kaavan mukaisesti ( 1m2 / 25 krsm2 ) riittävästi tilaa sekä varastoissa että piha-alueilla. 7 C KESKUSTATOIMINTOJEN KORTTELIALUE Korttelialueelle saadaan rakentaa asuin-, toimisto-, liike- näyttely- ja palvelutiloja Korttelia koskevat samat rakentamisohjeet kuin kerrostalokortteleita (AK), toimitilakortteleita (KTY), autopaikkojen korttelialueita (LPA) sekä pihoja. 8 KTY TOIMITILARAKENNUSTEN KORTTELIALUE Julkisivut Asuin-, toimitila- ja palvelurakennukset, pysäköintilaitokset, -tilat ja -alueet tulee ratkaista korkeatasoisesti, kiinnittämällä erityistä huomiota kaupunkikuvan ja viihtyisyyden arkkitehtonisiin vaatimuksiin. IV-konehuoneiden tulee muodostaa julkisivujen kanssa yhtenäinen kokonaisuus. 10

11 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A PL (22005) LÄHIPALVELURAKENNUSTEN KORTTELIALUE 10 YL (22013) JULKISTEN LÄHIPALVELURAKENNUSTEN KORTTELI Julkisivut Asuin-, toimitila- ja palvelurakennukset, pysäköintilaitokset, -tilat ja -alueet tulee ratkaista korkeatasoisesti, kiinnittämällä erityistä huomiota kaupunkikuvan ja viihtyisyyden arkkitehtonisiin vaatimuksiin. IV-konehuoneiden tulee muodostaa julkisivujen kanssa yhtenäinen kokonaisuus. Kortteliin sijoitetaan päiväkoti ja muita palvelutoimintoja. Rakennuksen muoto on ohjeellinen mutta sen tulee erottua julkisena rakennuksena asuinrakennuksista. Sen muoto seuraa Varikkokaarretta. Etupiha on varattu saattoliikenteelle ja pysäköintipaikat ovat tontin pohjoisosassa. Kattomuoto on tasa- tai pulpettikatto. Katolle sijoitettavat tekniset tilat ja laitteet tulee ryhmitellä siten, että katoista tulee yleisilmeeltään rauhallisia. Räystäiden ja katosten tulee olla yhteneviä ja siroja. Katolle tulevat iv-laitteet ja kattovarusteet tulee olla käsitelty seinän väriseksi. Sisäänkäyntien edustat kivetään tai laatoitetaan betonisidekivillä tai betonilaatoilla. Piha aidataan. Asuin-, toimitila- ja palvelurakennukset, pysäköintilaitokset, -tilat ja -alueet tulee ratkaista korkeatasoisesti, kiinnittämällä erityistä huomiota kaupunkikuvan ja viihtyisyyden arkkitehtonisiin vaatimuksiin. IV-konehuoneiden tulee muodostaa julkisivujen kanssa yhtenäinen kokonaisuus. Kortteliin sijoitetaan monitoimitalo, jossa on ala-asteen koulu, päiväkoti ja muita julkisia tiloja. Eri toiminnot ovat samaa rakennusta tai ne voidaan erillisinä kytkeä toisiinsa katoksin. Rakennukset myötäilevät Keimolankaarretta ja Lincolnin aukiota. Pysäköintipaikat ja saattoliikenne ovat Ajolenkin puolella. Rakennuksen muoto on ohjeellinen mutta sen tulee erottua julkisena rakennuksena asuinrakennuksista. Katolle sijoitettavat tekniset tilat ja laitteet tulee ryhmitellä siten, että katoista tulee yleisilmeeltään rauhallisia. Räystäiden ja katosten tulee olla yhteneviä ja siroja. Katolle tulevat iv-laitteet ja kattovarusteet tulee olla käsitelty seinän väriseksi. Ajoväylät ja paikoitusalueet ovat asfalttia tai betonikiveä, sisäänkäyntien edustat kivetään tai laatoitetaan betonisidekivillä tai betonilaatoilla. Päiväkodin piha aidataan. Aita sovitetaan rakennuksen arkkitehtuuriin. 11 LPA AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUE Asuin-, toimitila- ja palvelurakennukset, pysäköintilaitokset, -tilat ja -alueet tulee ratkaista korkeatasoisesti, kiinnittämällä erityistä huomiota kaupunkikuvan ja viihtyisyyden arkkitehtonisiin vaatimuksiin. Pysäköintilaitosten valaistukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota: pysäköintikansien valaistus on järjestettävä siten, että valolähteet eivät näy ympäristöön ja että ne eivät aiheuta häikäisyä laitoksen ulkopuolelle. Rakennusten julkisivujen vaikutelmallisuutta tulee korostaa esim. julkisivuvalaistuksen avulla. 11

12 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A PIHAT Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakenteiden huolelliseen detaljointiin, kulutuksen kestävyyteen liikkumisen esteettömyyteen sekä kasvillisuuden helppohoitoisuuteen. Tonttikorkeudet ja maaston muotoilu Maantasokerroksessa asuinhuoneen lattian tulee olla 0,5 m viereisen katutason pintaa ylempänä. Viitesuunnitelmassa on esitetty likimääräiset korkeusasemat. Lopulliset korkeusasemat määritellään katu- ja puistosuunnitelmien ja esteettömyysvaatimusten mukaan rakennuslupavaiheessa. Rakennusten maastokorot noudattavat periaatteessa nykyisen maaston korkoja. Terassitalot Ajolenkin varrella luovat vaihtelevaa maastoa muureineen ja portaineen. Säilytettävä ja istutettava kasvillisuus Säilytettävä puusto kartoitetaan toteutussuunnittelun yhteydessä ja suojataan työmaa-aikana Infra RYL:n ohjeiden mukaan yhtenäisillä suoja-aidoilla. Keimolanmäen suunnittelualueilla metsä on kehittynyt vesakosta ja on edelleen paikoin hyvin tiheää, joten puustoa joudutaan hoitamaan ja karsimaan, jotta saadaan säilytettyä kauniita puuryhmiä. Ajolenkkiin ja Varikkokaareen rajaavissa kortteleissa suositaan mäntyä. Korttelipihojen ja Ruutulippupuiston rajan molemmin puolin säilytetään yhtenäisiä mäntyryhmiä. Ympäristön käsittely on tonttia rajaavasta muurista huolimatta samanlainen rajan molemmin puolin. Korttelit 22011, 22012, ja ovat koivuvaltaisia ilmeeltään ja valoisampia. Lisäistutukset tukevat valoisaa ilmettä. Suositaan koivujen lisäksi pihlajaa, virginiantuomea, pilvikirsikkaa, pensaina esim. valkokukkaisia angervoja. Länsirinne on valoisa, olosuhteet ovat kosteammat kuin ylätasanteella ja lehtipuukasvillisuus on rehevä. Valtapuuna kasvaa paju, leppä ja koivu. Jyrkän rinteen alaosassa metsä on vesakkoinen, tiheä ja huonokuntoinen. Maasto on paikoin kivinen. Korttelien keskialueella sijaitsee kapea ja pitkä niitty, josta on hyvät näkymät Isosuolle. Niitty antaa kulttuurileiman korttelille. Metsän hoidossa suositaan koivua. Lisäistutukseen suositaan pienmuotoista istutusta kuten kukkivia pikkupuita, köynnöksiä, syysvärisiä pensaita sekä perennoja. Jyrkkään rinneosaan istutetaan esim. tuomia, taikinamarjaa, saniaisia. Korttelien 22003, 22004, 22005, 22007, 22008, ja oleskelupihat suunnitellaan vehreiksi. Mäntyjen tummaa sävyä tukevat lisäistutuksessa pihlaja, tuomipihjaja ja pensaina esimerkiksi tummalehtiset aroniat, alppiruusut, mongolian vaahterat. Säilytettävien mäntyryhmien alle istutetaan luonnonnurmi (metsänurmiseos). Tavoitteena on korttelien ja puiston yhteinen ilme ja liittyminen toisiinsa Asuinkorttelin itäpuolella autokatoksien ja Keimolantien välissä pääpuulajina on mänty. 12

13 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A Rivitalo- ja atriumalueelle suositaan rehevää perennaistutusta. Isot puut tulee istuttaa vähintään 6 metrin ja pienet puut 4 metrin päähän rakennusten julkisivuista. Pihatasot maanalaisten pysäköintitilojen päällä tulee istuttaa tai olla laadultaan julkisen kaupunkitilan tasoa. Pihasuunnitelmissa tulisi jättää rakennetuille pihoille alueita, joiden suunnitteluun ja rakentamiseen voisivat asukkaat yhteistyössä vaikuttaa. Muurit ym. rajaukset Ajolenkkiä ja Keimolankaarta rajaavan muurin korkeus tulee olla pääosin 800 mm. Muurin on oltava kiviaineinen ja se tulee jäsentää pergoloin, istutuksin ja arkkitehtonisin muuriaihein, jotka ovat esimerkiksi graafista betonia. Tonttialueet saa erottaa VL- ja VP- alueista matalalla aidalla tai muurilla, jonka korkeus on keskimäärin 500 mm. Aita tai muuri tulee jäsentää istutuksin ja arkkitehtuurin keinoin. Korttelipihoille saa rakentaa arkkitehtonisesti korkeatasoisia ulko- ja varastotiloja. Varastojen ja katosten tulee liittyä ympäröivään arkkitehtuuriin. Rakennusoikeuden estämättä myös korttelitalojen rakentaminen on mahdollista. Alueet sijoitetaan mahdollisimman kauas katualueesta pihan aurinkoisille osille. Tonteille, jotka rajautuvat Ruutulippupuistoon, leikkialueet sijoitetaan lähelle puiston rajaa. Piha- ja istutussuunnitelmissa on kiinnitettävä erityistä huomiota tontin tuuliolosuhteisiin ja melu-olosuhteisiin. Leikki- ja oleskelualueet suojataan esim. istutuksin tai katoksin. Pihojen leikkialueilla tulee noudattaa leikkivälineiden turvallisuusmääräyksiä. Leikkialueet varustetaan eri toimintoja kuten hiekkaleikkejä, kiipeilyä, liikuntaa ajatellen. Pihojen suunnittelussa tulee huomioida moottoriradan historia. Välineet valitaan niin, että ne heijastavat alueen moottorirata-aikakautta. Leikkivälineet ja kalusteet valitaan valmismallistosta. Värien on oltava sopusoinnussa rakennusten värien kanssa. Korttelit, jotka rajautuvat Ruutulippupuistoon rajataan puistosta matalalla muurilla, jossa voi olla katkoksia tai osia, jotka eivät ole kiinni rajassa. Tontinrajalla polku merkitään kahdella portinpylväällä. Keimolankaarretta ja Ajolenkkiä rajaavien muurien tulee ilmentää Keimolan moottoriradan historiaa ja omaleimaisuutta esim. autourheiluun liittyvin graafisin aihein. Muuria rytmitetään ja sitä jäsennöidään pergoloin tai katoksin. Muurien on kortteleittain annettava yhtenäinen ilme. Pelastustielle on varattava riittävän leveä (3,5 m) ja korkea (4,0 m) aukko pelastuslaitoksen ohjeiden mukaan. Suunnittelussa on huomioitava myös kääntösäteiden vaikutus valaisinpylväiden sijoitteluun ja nostopaikan mitat (15 x 6,5 m). Tontilla kadun ja rakennuksen tai muurin välissä on n. 500 mm:n betoni- tai nurmikivikaista joka huomioi katusuunnitelmien materiaalivalinnat. Atriumtalojen korttelialueella kullakin asunnolla tulee olla asuintilojen/aitojen rajaama piha. Tonteille varataan aikuisille oleskelutilaa. Paikkaan järjestetään näkösuoja esim. istutuksin. pergoloin tai katoksin. Rakenteet ovat kevytrakenteisia ja niiden on oltava sopusoinnussa muun rakentamisen kanssa. Aita tai muuri tulee jäsentää istutuksin ja arkkitehtuurin keinoin. Muuri saa olla korkeintaan ensimmäisen kerroksen korkuinen. Leikki- ja oleskelualueet Piha-alueelle on varattava korttelialueen yhteisiä leikki- ja oleskelualueita. Toisiinsa rajautuvilla tonteilla tulee pihojen leikki- ja oleskelualueet sekä istutukset suunnitella ja rakentaa yhtenäisesti. 13

14 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A Valaistus ja kalusteet Ulkovalaistuksen tulee olla kortteleittain yhdenmukaisia. Valaisimina käytetään samaan perheeseen kuuluvia pylväs- ja pollarivalaisimia. Sisäänkäynnit valaistaan selkeästi hahmotettaviksi. Piha-alueilla valaistaan leikkipaikat, sisäänajotiet, paikoitusalueet, oleskelualueet ja kulkutiet. Käärmetalon Keimolatien puoleiselle sivulle suositellaan korostusvalaistusta. Valaistus tulee sovittaa yhteen julkisten alueiden valaistuksen kanssa. Korttelissa AK on muodostunut täyttömaalle kosteikkopainanteita, joita voidaan kehittää pintaveden keräilyaltaiksi. Reunat istutetaan kosteikkokasveilla. Korttelissa AK pintavedet johdetaan painanteessa pihalta Pikku-Keimolan puiston ojaan. Länsirinteen jyrkässä osassa hulevesiuomaan voidaan rakentaa pieniä vesiputouksia. Pihasuunnitelmassa tulee varata tila aurauslumen säilytykselle. Kalusteet voidaan valita valmismallistosta ja niissä on huolehdittava esteettömyydestä; osassa penkkejä tulee olla selkä- ja käsinojat. Tomutustelineet ja roskakorit ovat maalattuja ja väritykseltään muihin kalusteisiin, valaisimiin ja rakenteisiin sopivia. Kalusteiden ja valaisinten metalliosien väri on grafiitinharmaa RAL Pintamateriaalit Asfaltin käyttö on sallittua ainoastaan pysäköimisalueella ja huoltoväylillä. Sadevesien imeytymistä tulee edesauttaa materiaalivalinnoilla. Hulevedet ja lumitilat Sadevesien imeytymistä tulee edesauttaa materiaalivalinnoilla. Korttelien raitit, jotka myös toimivat pelastusteinä, ovat kivituhkaa tai betonikiveä. Teiden reunoille asennetaan betonikivi- tai noppakiviraita. Pelastusajoneuvon vaatimat levennykset ovat kivituhkaa tai ne kivetään noppakivillä tai nurmikivillä. Pelastusreiteillä ja muilla ajoneuvoille tarkoitetuilla alueilla kiven paksuus on 80 mm. Porrashuoneille johtavat tiet ovat betoni- tai noppakiveä. Samassa korttelissa noudatetaan samaa pintamateriaalivalintaa. Pintamateriaalit vaihtuvat käytön mukaan. Ensisijaisesti hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan eli pyritään imeyttämään tontilla. Hulevesiä voidaan imeyttää mm. läpäisevien päällysteiden ja kasvillisuuspintojen kuten kivituhkan ja nurmikon kautta. Hulevedet, joita ei pystytä imeyttämään ohjataan, jos mahdollista, avopainanteessa tai kivetyssä pintakourussa avoojaan tai -painanteeseen. Hulevesirakenteiden on oltava yhtenäiset koko korttelissa eivätkä ne saa aiheuttaa esteitä kulkuväylille. Siellä, missä hulevesien imeyttäminen tai hallittu johtaminen luonnonmukaisin menetelmien ei ole mahdollista, hulevedet ohjataan katujen hulevesiviemäreihin. 14

15 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN LAATUOSIO Seuraavassa todetaan asemakaavasuunnitteluvaiheen keskeiset laatutavoitteet. Näiden saavuttamiseksi sopijapuolet sitoutuvat seuraaviin toimintatapoihin ja tavoitteisiin: Y L E I S T Ä Alueen omaleimaisuutta ja paikan henkeä on tuettava eri ratkaisuilla, Keimolan moottoriradan historia on otettava huomioon alueen suunnittelussa. Rakentamisohjeeseen liittyy taideohje, jonka tavoitteena on liittää taide osaksi arkkitehtuuria ja sen ratkaisuja. Rakentamisohjeessa ja sen taideohjeessa tullaan esittämään alueelle ohjeita mm. värien käytöstä julkisivuissa ja rakennusten sisäänkäyntien korostamisesta. Rakentamisohjeessa tullaan esittämään mm. osaan mataliin kiviaineksiin aitoihin ja muureihin kuvallisia viestejä alueen historiasta. Kaupungin vastuulle jäävillä julkisilla alueilla taide tullaan liittämän luontaisesti toiminnallisuuteen. Kaupunki kunnostaa vanhan Keimolanradan valvontatornin valoteokseksi. Yhtiö osallistuu valvontatornin kunnostuskustannuksiin sekä muihin taiteen osuudesta aiheutuviin kustannuksiin (kolme sataa viisi tuhatta kuusi sataa neljäkymmentä) euron suuruisella summalla, joka muodostuu kohdassa 1.1. mainitun yhteistyösopimuksen maanluovutusperiaatteiden sekä toteutuneiden maanluovutusten määrän välisestä arvoerosta. Kaupunki laskuttaa Yhtiön osuuden seurantaryhmän käsiteltyä valotornin suunnitelmat. Pysäköintiratkaisuiden ja kevyen liikenteen toiminnallisuuteen ja laadukkuuteen, yhteyksiin asuntoihin, pihoille ja julkisille alueille on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kaupunki toteuttaa osaltaan viihtyisät ja laadukkaat kevyen liikenteen alueet ja yhteydet tulevan Kehäradan Kivistön ja Petaksen asemille. Alueen suunnittelussa on mahdollistettava innovatiiviset ja moni-ilmeiset ratkaisut, asuntojen ja työtilojen muuntojoustavuus sekä rakennuksien/rakenteiden pitkäikäisyys. Seurantaryhmä käsittelee myös alueen suunnittelun ja rakentamisen yleisiä laatukysymyksiä. Alueen ja erityisesti asuntoihin liittyviä laadun mittareita ovat piha- ja ulkotilojen ratkaisujen laatu, katetut julkiset ja yksityiset ulkotilat. Pihatilojen suojaisuus tuulilta, aurinkoisuus ja ympäristötekniikan uusimmat ratkaisut tulee huomioida suunnittelussa. E N E R G I A T E H O K K U U S J A K Ä Y T T Ö I K Ä Osapuolet sitoutuvat liittämään alueen rakennukset kaukolämpöverkkoon kustannuksellaan. Rakennusten ja käyttöveden lämmitys on toteutettava pääosin kaukolämmöllä. Rakennusten lämmityksen kaukolämmönliittymisvelvoitteesta voidaan luopua, jos rakennukset toteutetaan energiataloudeltaan vähintään rakentamisajankohdan mukaisina ns. passiivitaloina tai niiden pääasiallisena lämmitysjärjestelmänä on uusiutuviin energialähteisiin perustuva vähäpäästöinen lämmitysjärjestelmä. Sähköistä lattialämmitystä voidaan käyttää vain märkätiloissa ns. matalatehoisena mukavuuslämmityksenä. Keimolanmäen alueen rakennuksien energiatehokkuus on oltava rakentamisajankohdan mukaan hyvä. Asuinkerrostalojen energiatehokkuusluku (ET-luku) saa olla enintään 120 kwh/brm²/vuosi, pientalojen energiatehokkuusluku (ET-luku) saa olla enintään 170 kwh/brm²/vuosi, jos yksittäisen rakennuksen rakennuslupa-ajankohdan määräyksistä ei muuta johdu. Rakennusten teknisten järjestelmien on mahdollistettava asuntokohtainen energiakulutuksen seuranta ja laskutus (ei koske lämmitystä, joka on toteutettu kaukolämmityksellä tai vastaavalla tavalla). Alueen asuinrakennuksiin on rakennettava huoneistokohtainen kylmän ja lämpimän käyttöveden mittausjärjestelmä, jonka avulla voidaan toteuttaa huoneistokohtainen kulutukseen perustuva laskutus. Alueen suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä huomiota rakennusten julkisivujen ja rakenteiden pitkäaikaiskestävyyteen. Ulkoseinien betonirakenteiden (ei parvekerakenteiden) suunnittelukäyttöikä on oltava vähintään 100 vuotta, julkisivujen puurakenteiden on oltava vähintään alan vakiintuneiden toimijoiden asettamien (esim. Puuinfo Oy:n pitkäikäisen puujulkisivun perusvaatimus) laatuvaatimuksien mukaisia. 15

16

17

18

19

20

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

HIEKKAHARJU 5 RAKENTAMISOHJE ARKKITEHTITOIMISTO RITVA KOTILAINEN

HIEKKAHARJU 5 RAKENTAMISOHJE ARKKITEHTITOIMISTO RITVA KOTILAINEN Asemakaava ja asemakaavan muutos numero 600500 HIEKKAHARJU 5 RAKENTAMISOHJE ARKKITEHTITOIMISTO RITVA KOTILAINEN Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.5.2007 Ympäristölautakunnan rakennuslupajaosto 17.4.2007

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja / 9 Ark Oy 0..0 ,9 m, m, m, m yr -990- -990-0. 0 0 0... 0 ap +9.9 +0.0 +0.... +. +9. 9. -990-0. 0.0 Sibeliuksenväylä 0. 0 0 pergola / melusuoja 0. pergola / melusuoja ap

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja Ark Oy, Punavuorenkatu, 000 Helsinki / 0.0.0 JUHOLANKATU, JÄRVENPÄÄ Kortteli, tontit ja R A K E N N U S T A P A O H J E YLEISTÄ Rakentamisohje koskee Järvenpään. kaupunginosan

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

AK 358 VIRRANPUISTO RAKENTAMISTAPAOHJE

AK 358 VIRRANPUISTO RAKENTAMISTAPAOHJE Rakentamistapaohje, joka ohjaa uudisrakentamista Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan AKkorttelialueilla kortteleissa 80 ja 81. Rakentamistapaohjeet liittyvät asemakaavaan AK 358 (KV hyv. 8.6.2015 46).

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1. TARKOITUS

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977,

RAKENTAMISTAPAOHJE. Asemakaava nro Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, Asemakaava nro 8568 Lapinniemi, Petsamo korttelit 977, 1270-1273 Rakentamistapaohje on asemakaavan liiteasiakirja, jossa annetaan kaavamääräyksiä täydentäviä ohjeita, ehtoja ja suosituksia. Rakentamistapaohjeen

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE

PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE PERHELÄ RAKENTAMISTAPAOHJE 2.2.2017 RAKENTAMISTAPAOHJE Järvenpään Kaupunki, Perhelän kortteli 131-126-14 Asemakaava 1. YLEISTÄ RAKENTAMISTAPAOHJEISTA Tämä rakennustapaohje koskee Järvenpään 1. kaupunginosan

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT

OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT Ympa 27.5.2004 Ympa liite 3 VIHDIN KUNTA OTALAMMEN KUKKOINHARJUN JA UUTELANLÄÄNIN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS, KAAVA 7 RAKENTAMISOHJE UUDISRAKENNUSKORTTELEILLE (KORTTELIT 15, 43-46, 47-48,

Lisätiedot

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas 4.5.2007 / päivitetty 21.1.2008 Asemakaavamääräys Osa alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa alueen raja Rakennustapaohje

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU 111. kaupunginosan KORTTELIT 11-16 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 4 1. TARKOITUS Näillä

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011)

RANTAJAAKOLA Tyrnävä. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus. Rakentamistapaohjeet. 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) RANTAJAAKOLA Tyrnävä Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Rakentamistapaohjeet 11.5.2011 (päivämääriä lisätty 7.12.2011) TYRNÄVÄN KUNTA Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy Kuninkaantammenkierto 4 26.08.2015 Kuninkaantammi 33397/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio Sijainti Tontti Asemakaava Poikkeamishakemus Ratkaisu 33397

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

HÄMEENKOSKI VALKINRANTA

HÄMEENKOSKI VALKINRANTA HÄMEENKOSKI VALKINRANTA RAKENTAMISTAPAOHJE Pertti Hartikainen Kellosilta 10, 00520 Helsinki p. 09-1481943 1. RAKENTAMISOHJEEN TARKOITUS Valkinrannan asemakaava on joustava toteuttamisen turvaamiseksi laadittu

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA

KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA KOTONA JA MÖKILLÄ YHTÄ AIKAA Rakentamisohjeella tavoitellaan yhtenäistä, ilmeeltään omaleimaista aluekokonaisuutta. Tällaisen asukkaat voivat kokea omaksi paikakseen, jonka veto- ja elinvoima alkavat syntyä

Lisätiedot

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 1 ROVANIEMI PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II RAKENTAMISTAPAOHJEET 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 liittyy asemakaavaan kv *.*.2013 12.8.2013 Tekniset palvelut Maankäyttö Kaavoitus 2 ROVANIEMI MAANKÄYTTÖ,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu

IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu IMATRAN KAUPUNKI RAKENTAMISOHJE 3/2011 TEKNINEN TOIMI Kaavoitus ja yleissuunnittelu Tontin osoite: Suokukonkatu 1 Korvaa ko. tontin rakentamisohjeen 26/1984 RAKENTAMISOHJE Hyväksytty Muutos RAKJA 69 20.9.2011

Lisätiedot

Suomelan asemakaava. Rakentamistapaohjeet. A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Korttelit 230-258

Suomelan asemakaava. Rakentamistapaohjeet. A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Korttelit 230-258 Suomelan asemakaava Rakentamistapaohjeet Korttelit 230-258 A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kansikuva: Ilmakuva Suomelan asemakaava-alueesta lähiympäristöineen, Vesilahden kunta 3 (12) Suomelan asemakaava-alue

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI RAKENTAMISTAPAOHJE 24.3.2014 KORTTELI 603 TONTIT 2-4 Rakentamistapaohje on asemakaavakarttaa (KV..2014 ) täydentävä, se on ohjeellinen ja se koskee uudisrakentamista. Alue on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä, Saarijärven vanhaa

Lisätiedot

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET Kooste ohjeista TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET 1. ALUEEN ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET Asemakaavassa on osoitettu kortteli-, virkistys- ja katualueet. Korttelialueilla on osoitettu rakennusalat, rakennusoikeudet

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET Liite YLIVIESKA OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET..0 KKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET ALUEEN KTTA KALAJOKI NIEMELÄNKYLÄNTIE 0 SAVELANTIE NOPPUISTO OLMALANRANNANKA ULPUKANKA KUMINAKA

Lisätiedot

NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUOHJE

NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUOHJE NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUOHJE Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueet AL 13,14 ja 55 Asuinkerrostalojen korttelialue AK 6 22.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Työryhmä 4 2. Suunnittelualue

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE METSÄRINNE (Muutos kohta 6. Katot )

RAKENTAMISTAPAOHJE METSÄRINNE (Muutos kohta 6. Katot ) RAKENTAMISTAPAOHJE METSÄRINNE (Muutos kohta 6. Katot 24.7.2012) Haapamaan osa-alue 105017 Korttelit 17200-17202, 17255 ja17256 tontit 1-4 Tontin varaajan/ haltijan tulee toimittaa tämä ohje pääsuunnittelijalle.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER: ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER: AK AKR P-3 P-4 Y VL LT LV LP LPA EV W Asuinkerrostalojen korttelialue. Pysäköintipaikat sijoitetaan pihakannen alle ja/tai

Lisätiedot

MÄYRÄNMÄKI ts KORTTELI 7605 TONTTI 1, KORTTELISUUNNITELMA, SKANSKA KODIT OY, ARKKITEHDIT LSV OY,

MÄYRÄNMÄKI ts KORTTELI 7605 TONTTI 1, KORTTELISUUNNITELMA, SKANSKA KODIT OY, ARKKITEHDIT LSV OY, 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m.0 24.43 JÄTEKTOS tomutus 24.4 jäte 23.5 23.55 6 P 2 2 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 5H+K+S 90 m 2 5H+K+S 90 m2 5H+K+S 90 m 2 5H+K+S 90 m2 TIEONI 23.26

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY 27.11.2007 KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT VIITAPAKAT Kuva Viitapakoilta kesä 2007 Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 1. YLEISET OHJEET Rakentaminen

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

SIPOO STORÖREN RAKENNUSTAPAOHJE 20.10.2008

SIPOO STORÖREN RAKENNUSTAPAOHJE 20.10.2008 SIPOO STORÖREN RAKENNUSTAPAOHJE 20.10.2008 SIPOON KUNTA ITÄSALMI SIBBO KOMMUN ÖSTERSUNDOM STORÖRENIN ASEMAKAAVAMUUTOS JA ASEMAKAAVA Tekniikka- ja ympäristöosasto, Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Mikko Aho

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN:

RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: ROVANIEMEN KAUPUNKI YLIKYLÄ-VENNIVAARA 04.05.20 11 RAKENTAMISTAPAOHJEET KORTTELEIHIN: 10154, 10155, 10156, 10157, 10218, 10153, 10220, 10151, 10222,10219, 10152, 10221, 10150, 10147, 10148, 10224, 10140,

Lisätiedot

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015)

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 69 Pallomäenkuja Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 40094 30 Pallomäenkuja 10 506 180 valmis 4 117 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm:

Lisätiedot

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113.

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113. V KESKI-LAHTI 104 8 VI pi+111.6 +105.11 pi ajo ku(87) rak 105 1 po +105.36 1ap/ys200 83 ai rak rak ppp ju 88 rak +105.5 86 17 pi +109.5 pv-1 kaukolämpö +134.8 k+101.5 ma/p II (K17/t 86-88) ik Iu2/3 160

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Sivu 1/9 Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.02 Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 1.048 2.021 Erillispientalojen

Lisätiedot

Jankan liikekeskus IVä

Jankan liikekeskus IVä akeisuuskaavio L01 000 1 : 7000 Jankan liikekeskus ä 17.10.2016 FLYS 5 33210 PEE B la 6 699 m² ehokkuus 1,7 la 4 558 m² ehokkuus 1,3 SE 10100E2 SE 5940 E2 LE 200 E2 E 700 E2 YHEESÄ 11000 E2 PH-LEE P-L

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

HAAKKOINM TUOHIVEHMAA LV-2 LV-1 AO-12 VL-5 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VL-5 AO-12 VL-7 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VP 2:11 AO-121

HAAKKOINM TUOHIVEHMAA LV-2 LV-1 AO-12 VL-5 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VL-5 AO-12 VL-7 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 AO-12 VP 2:11 AO-121 LIITE MUUTETTAVA KAAVAN OSA TAAJAMANOSAN RAJA POISTUU MUUTETTAVA KAAVAN OSA Haapakylä Liite. Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma LIITE MAANIITUNLAHTI lv W lv :8 luo- RA 9 hu :9 ol 88: 8 aj o TY : L MAANIITTU

Lisätiedot

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU

16 PENTTILÄ Mäntyläntie. Peltolankatu Honkapolku. Honkapolku III III III III. le p ma 1700 MÄNTYLÄNTIE HONKAPOLKU -9903-8 1 1 6 6-9901 Peltolankatu Mäntyläntie Honkaolku Honkaolku 88 87 87 88 I I 9 06 9 1 1 0 9 61 6 7 3 1 60 8 3 7 7 6 9 60 17 6 7 9 10 3 3 13 0 3 19 1 1 1 31 3 13 1 18 100 30 0 0 10 0 0 I 100 100 HONKAPOLKU

Lisätiedot

HAUKITIE, MADEKUJA JA SÄYNETIE RAKENTAMISOHJEET

HAUKITIE, MADEKUJA JA SÄYNETIE RAKENTAMISOHJEET HAUKITIE, MADEKUJA JA SÄYNETIE RAKENTAMISOHJEET KAUPUNGIN OMISTAMILLE AO-TONTEILLE KORTTELEISSA 86009-86015. Kaupunkisuunnittelu / LTO, MBR 24.2.2009 Raja 24.2.2009 liite 12.1 Alueen yleiskuvaus Alue rajautuu

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus Ak 5157 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus 1. kaupunginosa (Keskus) korttelin 53 osa ja kortteli 50 sekä katualueet YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 14.12.2010

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ

RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ Akaan kaupunki Myllytie 3 PL 34, 37801 Toijala Kaavoitus ja maankäyttö Lasse Majuri vs. Kaavoituspäällikkö Terhi Bärling Insinööriharjoittelija 19.6.2012 RAKENTAMISTAPAOHJEET UUSIKYLÄ Rakentamistapaohjeet

Lisätiedot

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie Passerie Alueen yleiskuvaus Pääskyvuoren alueen ilmettä leimaa jylhä rinne ja sen vanha upea puusto. Suunnitelma perustuu kaavaluonnoksen mukaisten tonttien sarjaan. Ehdotuksessa samankokoisista tonteista

Lisätiedot

Kilpailuehdotus The Soma

Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotuksen yleiskuvaus Kilpailuehdotus koskee elinkaarikorttelin palveluasumiselle varattua osaa tonttia 3. Esitetyn suunnitteluratkaisun pääasiallinen tarkoitus on tarjota

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot