KAKSIKIELISTÄ RÄÄKKIMISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAKSIKIELISTÄ RÄÄKKIMISTÄ"

Transkriptio

1 KAKSIKIELISTÄ RÄÄKKIMISTÄ - KOODINVAIHDOSTA TARTONSUOMALAISTENSÄHKÖPOSTI- JA KASVOKKAISKESKUSTELUISSA Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksella joulukuussa 2003 Maria Frick ohjaaja: Markku Haakana

2 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO AINEISTO JA INFORMANTIT KOODINVAIHDON TUTKIMUKSESTA JA TEORIOISTA AIEMPAA TUTKIMUSTA KOODINVAIHTO VAI LAINA? KOODINVAIHDON RAKENTEELLISIA PIIRTEITÄ MIKÄ ALTISTUU KOODINVAIHDOLLE? Lauseensisäinen koodinvaihto Koodinvaihto ei-lausemaisissa rakenteissa Kohteliaisuusfraasit Reaktiiviset lausahdukset Tervehdykset ja toivotukset MISSÄ KOODINVAIHTO SIJAITSEE? Toistorakenteet Sivuhuomautukset Koodinvaihtokasaumat keskustelussa KOODINVAIHTOJAKSOJEN MERKITSEMISESTÄ Koodinvaihdon prosessointi Koodinvaihdon rinnalla esiintyvät muut kontekstivihjeet Koodinvaihtojaksojen merkitseminen sähköpostiviesteissä YHTEENVETO KOODINVAIHTOON LIITTYVISTÄ RAKENTEELLISISTA SEIKOISTA KOODINVAIHDON VUOROVAIKUTUKSELLISET TEHTÄVÄT KOODINVAIHTO REFEROINNIN KEINONA KOODINVAIHTO HUUMORIN ILMAISIJANA NÄKÖKULMAN MUUTOKSEN MERKITSEMINEN KOODINVAIHDOLLA KOODINVAIHDOLLA KOROSTAMINEN YHTEENVETO KOODINVAIHDON TEHTÄVISTÄ LOPUKSI KÄYTETYT LITTEROINTIMERKIT JA LYHENTEET LITTEROINTIMERKIT LYHENTEET LÄHTEET... 94

3 2 1. JOHDANTO Tässä työssä tarkastelen koodinvaihtoa Tartossa asuvien suomalaisten välisessä suomenkielisessä kasvokkaiskeskustelussa ja sähköpostiviesteissä. Aihe syntyi omana opiskeluaikanani Tartossa, jolloin kiinnitin huomiota suomalaisopiskelijoiden tapaan käyttää vironkielisiä sanoja, ilmauksia ja pidempiäkin vuoroja suomenkielisessä keskustelussaan. Tämän työn tarkoitus on perehtyä tarkemmin tähän kaksikieliseen rääkkimiseen, kuten eräs informanteistani asian ilmaisee. Viron itsenäistyttyä uudelleen on Tartto jatkuvasti kasvattanut suosiotaan suomalaisnuorten opiskelupaikkana. Tälläkin hetkellä noin 300 suomalaista opiskelee Tarton yliopistossa ja Viron maatalousyliopistossa Tartossa. Informanttini ovatkin lähes kaikki opiskelijoita tai vasta hiljattain yliopistosta valmistuneita vuotiaita nuoria. Tarton suomalaisyhteisö on useimpiin aikaisemmin tutkittuihin ulkosuomalaisyhteisöihin verrattuna varsin nuori. Useimmat Tartossa asuvat suomalaiset palaavatkin opintojen päätyttyä, noin kuuden vuoden kuluttua, Suomeen. Tartossa opiskelevilla suomalaisilla on oma osakunta, jonka sähköpostilistan viestejä käytän tutkielmani aineistona. Kuvailen aineistoa ja informantteja tarkemmin luvussa 2. Tutkimusaineistossani on menenlaista koodinvaihtoa: vironkieliset ainekset kiinnittävät ensimmäisenä huomiota tartonsuomalaisten välisessä keskustelussa. Lisäksi aineistossa esiintyy yksikielisillekin suomalaisille ominaista yleiskielen ja puhekielen /murteen vaihtelua ja koodinvaihtoa muihin kieliin, lähinnä englantiin. Vaikka pääasiallinen tarkastelukohteeni onkin suomi viro -koodinvaihto, käsittelen jonkin verran myös muita edellä mainittuja koodinvaihtoja. Koodien vaihtelua voisi tutkia monesta eri näkökulmasta. Läheisten sukukielten välisen vaihtelun morfologiset, syntaktiset ja sanastolliset seikat tarjoaisivat varmasti kiinnostavan tutkimuskohteen. Toisaalta koodinvaihto saattaisi kertoa paljonkin kaksikielisen yhteisön luonteesta, puhujien identifioitumisesta ja sopeutumisesta uuteen kulttuuriympäristöön. Rajaan työni kuitenkin koodinvaihdon tarkasteluun vuorovaikutuksellisena ilmiönä. Toisin sanoen tarkastelen koodinvaihtoa keskustelu- ja tekstuaalisessa ympäristössään, ja pyrin ottamaan huomioon myös sen, ettei kaikki ulkopuolisen tarkkailijan mielestä vieraalta vaikuttava aines

4 3 välttämättä ole koodinvaihtoa keskustelijoille itselleen. Aineiston käsittelyssä käytän pääasiassa keskustelunanalyysin ja tekstintutkimuksen metodeita. Käsittelen rinnakkain esimerkkejä molemmista aineistoistani, koska koodinvaihto on hyvin samankaltaista sähköposti- ja kasvokkaiskeskusteluaineistoissa. Tämän tutkielman näkökulmaan ovat innostaneet Gumperzin (1982), Auerin (1995, 1998a ja 1998b) ja Kalliokosken (1995) kirjoitukset koodinvaihdosta. Luvussa 3 esittelenkin lyhyesti koodinvaihdosta esitettyjä teorioita, joihin palaan myös myöhemmissä luvuissa verratessani aineistostani tekemiäni havaintoja aikaisempiin tutkimuksiin. Käsittelen myös lyhyesti (luvussa 3.2) sellaisia vakiintuneita virolaisperäisiä sanoja ja ilmaisuja, joita aineistossani ei voi pitää koodinvaihtona. Luvussa 4 kuvaan koodinvaihdon rakenteellisia piirteitä: sitä millaiset ainekset koodinvaihdolle aineistossani altistuvat ja millaisissa keskustelullisissa ja tekstuaalisissa rakenteissa sitä esiintyy. Lisäksi selvitän, mitä koodinvaihdolla keskustelussa tehdään. Luvussa 5 erittelen, mitä vuorovaikutuksellisia funktioita koodinvaihdolla on Tartossa asuvien suomalaisten keskusteluissa. 2. AINEISTO JA INFORMANTIT Tämän tutkielman aineistoina olen käyttänyt yhtä nauhoitettua keskustelua ja useita satoja sähköpostiviestejä. Aineisto on kokonaisuudessaan Tartossa asuvien suomalaisten välistä keskustelua, johon ei osallistu yksikielisiä puhujia. Sekä kasvoikkain- että sähköpostikeskustelun pääasiallinen kieli on suomi. Kyseessä on siis samantapainen ulkosuomalaisaineisto kuin Lauttamuksella (1990) ja Kovacilla (2001), sillä erotuksella, että omassa aineistossani ei ole kyse haastatteluista. Informanttini eroavat edellä mainittujen tutkimusten ulkosuomalaisista siinä, että he ovat asuneet uudessa kotimaassaan melko lyhyen aikaa, korkeintaan seitsemän vuotta. Keskusteluaineisto on n. 90-minuuttinen tammikuussa 2002 ääni- ja videonauhoitettu Tartossa asuvien suomalaisten välinen arkikeskustelu. Olen litteroinut suurimman osan keskustelusta ääninauhalta ja käyttänyt videonauhaa tarkastaakseni tarpeen mukaan sanattomia vuoroja

5 4 (eleitä, ilmeitä ja katseita), keskustelijoiden läsnäolon huoneessa yms. Litteroinnissa olen käyttänyt keskustelunanalyysin litterointitapaa, (jonka litterointimerkit ovat liitteenä työn lopussa) ja tavallista suomalaista ortografiaa. Viron- ja englanninkielisten kohtien osalta olen kuitenkin käyttänyt kyseisen kielen ortografiaa. Olen saanut kaikilta informanteilta kirjallisen luvan aineiston käyttöön. Kasvokkaiskeskusteluun osallistuneet informantit täyttivät lisäksi lyhyen kyselyn, jolla tiedustelin taustatietoja heidän oleskeluajastaan Virossa, kielitaidostaan ja kielenkäytöstään eri tilanteissa. Kasvokkaiskeskusteluun osallistuu neljä entistä tai nykyistä tartonsuomalaista. Informantit, jotka olen nimennyt Ainoksi, Maijaksi, Mikoksi ja Sariksi, ovat vuotiaita. Heistä Aino on syntyjään yksikielinen virolainen, mutta on asunut lapsesta asti Suomessa, ja määrittelee nyt suomentaitonsa paremmaksi kuin virontaitonsa 1. Äidinkieltään hän ei myöhemmin täytetyssä kyselylomakkeessa määrittele, enkä kysynyt informanttien kansallisuutta. Ainon voi kuitenkin päätellä identifioivan itsensä suomalaiseksi, koska hän kuuluu suomalaisosakuntaan ja koska hän ilmoittautui vapaaehtoiseksi nauhoitukseen, johon ilmoitin tarvitsevani tartonsuomalaisia. Ainon kielenkäyttö ei aineiston perusteella eroa muista informanteista. Muut informantit ovat asuneet ja opiskelleet Tartossa n. 6 vuotta. Maija on yliopistosta valmistuttuaan noin puoli vuotta ennen nauhoitusta jo palannut Suomeen, ja on nyt Tartossa käymässä. Virossa asuessaan informantit ilmoittavat puhuvansa sekä suomea että viroa. Suomessa asutun ajan voi ajatella vaikuttaneen Maijan puheeseen, koska siinä esiintyy hieman vähemmän koodinvaihtoa kuin muilla informanteilla. Hän itse sanookin kielenkäyttönsä muuttuneen siten, että hän Virossa asuessaan "puhui ihan sekaisin suomea ja viroa" muiden tartonsuomalaisten kanssa. Toisaalta kyselylomakkeen kysymykseen "Miten kuvailisit kielenkäyttöäsi muiden tartonsuomalaisten kanssa?" hän vastaa: "Meillä on oma kieli, johon on sekoittunut hyvin paljon vaikutteita eestin kielestä. Se kieli on pysynyt myös Suomessa." Mikko asuu ja opiskelee Tartossa ja Sari on opiskellut Tartossa ja muuttanut sinne takaisin noin vuoden tauon jälkeen puoli vuotta ennen nauhoitusta. Olen itse mukana informanttina sekä kasvokkaiskeskustelussa että sähköpostilistalaisena. Tutkijan ja varsinkin videokameran ja nauhurin läsnäolo kasvokkaiskeskustelussa saattaa 1 Keskustelun jälkeen täytetyssä kyselylomakkeessa pyysin informantteja määrittelemään kielitaitonsa esimerkiksi asteikolla "äidinkieli /erinomainen /hyvä /tyydyttävä /auttava". Aino ei merkinnyt itselleen

6 5 periaatteessa vaikuttaa tilannetta jäykistävästi varsinkin nauhoituksen alussa, mutta keskustelu vaikuttaa vapautuneelta. Itselläni (Sarilla) on aineistossa huomattavasti vähemmän vuoroja kuin muilla osallistujilla, joten myös koodinvaihtoa on vähemmän. Olenkin mukana vain muutamassa tämän työn esimerkissä. Yleisesti ottaen pidän vain hyvänä asiana sitä, että itse kuulun tutkittavien ryhmään. Varsinkin sähköpostiviestien analysointi vaatii nimittäin usein varsin mittavia taustatietoja osakuntaelämästä ja tartonsuomalaisuudesta yleensäkin. Jotkut tutkijat ovat pyytäneet kaksikielisiä informantteja kommentoimaan ja analysoimaan koodinvaihtotapauksia jälkikäteen (esim. Gumperz 1982, Kontkanen 2001). Kuuluessani tutkittavaan ryhmään voin tarkastella aineistoa myös informantin näkökulmasta, mikä paikkaa hieman edellä mainitun metodin käyttämättä jättämistä tässä työssä. Aineistonani oleva kasvokkaiskeskustelu käydään ystävysten tai kaverusten välillä kotona. Kaikki informantit ovat tietoisia nauhoituksesta. Keskustelijat Saria lukuunottamatta eivät tiedä tutkimuksen tarkkaa aihetta he tietävät vain, että kyseessä on kielentutkimus. He kuitenkin arvaavat tutkimuksen aiheen, minkä Mikko ilmaiseekin nauhoituksen alussa: haluut kakskielistä rääkkimistä kuulla. Vastaan hänelle, että saa puhua mitä kieltä vain, mitä muut keskustelijat eivät kuule. Tämä saattaa vaikuttaa koodinvaihdon määrään, sillä juuri Mikko vaihtaa koodia tiuhaan. Maija ja Aino puolestaan ovat nauhoituksen alussa siinä luulossa, että heidän odotetaan puhuvan vain suomea, kuten Aino ilmaiseekin: meiän piti puhuu suomee. Mikon vastattua tähän saa puhuu ihan mitä vaan, alkavat hekin vaihtaa koodia useammin. Koodinvaihtoa esiintyy noin neljässäkymmenessä vuorossa. Lisäksi olen käynyt läpi viitisensataa Tarton suomalaisosakunnan 2 sähköpostilistalle vuosina tullutta viestiä. Sähköpostilistalle voivat kirjoittaa ja sitä voivat lukea vain osakunnan jäsenet, jotka ovat kaikki Tartossa asuvia tai asuneita suomalaisia. Näin ollen myös sähköpostiviestit edustavat tartonsuomalaisten keskinäistä vuorovaikutusta. Listalle on aineiston keruuaikana kuulunut noin 100 nimeä, joista noin kolmekymmentä on myös lähettänyt listalle viestejä. Kirjoittajat ovat lähes kaikki vuotiaita Tartossa (Tarton yliopistossa ja Viron maatalousyliopistossa) opiskelevia suomalaisnuoria, jotka lähes kaikki ovat asuneet Virossa alle seitsemän vuotta. Kirjoittajien opiskelemat aineet vaihtelevat, mutta eniten kirjoittajien joukossa on lääketieteen, politologian ja viron kielen opiskelijoita. Nämä äidinkieltä, vaan määritteli suomentaitonsa "erinomaiseksi" ja virontaitonsa "hyväksi". Muut informantit määrittelevät suomen äidinkielekseen. 2 Lisätietoja Tarton suomalaisosakunnasta saa www-sivulta

7 6 ovat muutenkin suosituimmat pääaineet Tartossa opiskelevien suomalaisten joukossa, joita on yhteensä noin 250. Parin kirjoittajan äidinkieli on ruotsi, muiden suomi. Kaikkia listalaisia voi myös pitää virontaitoisina, vaikka etenkin syksyisin saattaa listalle liittyä uusia opiskelijoita, jotka eivät vielä osaa viroa. Koska elämä ja opiskelu Tartossa on käytännössä mahdotonta ilman viron kieltä, saavuttavat uudet suomalaisopiskelijat nopeasti ainakin auttavan kielitaidon. Useimmat kirjoittajat ovat kuitenkin vanhempia opiskelijoita, jotka ovat asuneet Virossa vähintään pari vuotta ja jotka siten osaavat myös viroa hyvin. Koodinvaihtotapaukset osoittavat, että useimmat kirjoittajat olettavat myös lukijoiden osaavan viroa. Viestit ovat silti lähes kaikki suomenkielisiä (on myös muutamia vironkielisiä viestejä, jotka kaikki yhtä lukuun ottamatta on merkitty edelleen välitetyiksi). En ole laskenut koodinvaihtotapausten määrää aineistossa, mutta arvioisin koodinvaihtoa esiintyvän noin kolmasosassa sähköpostiviesteistä. Sähköpostiaineistossani on siis enemmän koodinvaihtotapauksia kuin keskusteluaineistossani. Siksi myös työssäni on enemmän esimerkkejä sähköpostiaineistosta. Tästä voi syntyä vaikutelma, että sähköpostissa käytetään enemmän koodinvaihtoa kuin kasvokkaiskeskustelussa, tai että koodinvaihdolla voi olla enemmän vuorovaikutuksellisia tehtäviä sähköpostiviestinnässä. Tämän työn perusteella niin ei kuitenkaan voi väittää. Suurin osa sähköpostilistalaisista tuntee toisensa myös henkilökohtaisesti, mutta eivät kaikki, joten viestejä voi pitää puoli-institutionaalisina. Suurin osa viesteistä koskeekin osakunnan toimintaa: suuren osan muodostavat erilaiset kutsut osakunnan järjestämiin tapahtumiin. Tarton suomalaisosakunnasta antaa hyvän kuvan seuraava uusille opiskelijoille suunnatun esittelyn alkuosa (1): Esimerkki (1) Päiväys Tue, 5 Sep :34: Otsikko [FF:85] Hyvät uudet suomalaiset opiskelijat! Tervetuloa kauniiseen, jännittävään ja monimuotoiseen Tarttoon! Tartossa on hyvin elävä ja aktiivinen osakuntaelämä. Tartossa on useita mies- ja naiskorporaatioita sekä ylioppilasseuroja, joihin Fraternitas Fennicakin kuuluu. Tarton suomalainen osakunta, toiselta nimeltään Fraternitas Fennica on vuosina

8 7 toiminut ja vuonna 1994 uudelleen perustettu Tartossa opiskelevista suomalaisista koostuva osakunta. Frat! Fennica järjestää monenlaista toimintaa läpi akateemisen vuoden ja pitää yllä kulttuurivaihtoa ja yhteistoimintaa paikallisiin ylioppilasseuroihin ja korporaatioihin. [---] Olen muuttanut aineistossa esiintyvät erisnimet, osoitteet, puhelinnumerot ja muut tunnistetiedot. Myös informanttien nimet ovat keksittyjä. Tarton suomalaisosakunnan nimen olen kuitenkin säilyttänyt, koska sitä olisi mahdoton salata. Virolaisosakuntien nimet, joita esiintyy sähköpostiaineistossa runsaasti, olen merkinnyt yksinkertaisuuden vuoksi kirjaimilla A, B, C jne. Esimerkeissä esiintyvät eisuomenkieliset kohdat olen kursivoinut. Esimerkeistä tekemäni poistot tai ääninauhalta epäselväksi jääneet osat olen merkinnyt [---] (useampi sana) tai [--] (yksi sana). Muut lyhenteet ja litteroinnissa käyttämäni merkit selviävät liitteestä. 3 KOODINVAIHDON TUTKIMUKSESTA JA TEORIOISTA 3.1 AIEMPAA TUTKIMUSTA Koodinvaihdolla tarkoitetaan ilmiötä, jossa puhuja (tai kirjoittaja) vaihtaa koodia, eli esimerkiksi kieltä, vuorovaikutustilanteen sisällä. Useimmiten koodinvaihdosta puhuttaessa on kyse tilanteista, joissa puhuja käyttää kahta luonnollista kieltä samassa keskustelullisessa tilanteessa. Vaihtua voi vain yksi sana, lause tai pidempi jakso. Tyypillistä koodinvaihtoa kuulee esimerkiksi suomenruotsalaisten puheessa, jossa ruotsi ja suomi vaihtelevat. Koodinvaihtoa voi esiintyä myös esimerkiksi eri murteiden välillä. Koodinvaihtoa arkipuhekielen ja yleiskielen välillä käsittelee Hanna Lappalainen artikkelissaan Variaationtutkimuksen ja keskustelunanalyysin näkökulmat toisiaan täydentämässä (2001). Koodinvaihtona voi pitää myös esimerkiksi puhe- ja kirjakielisyyksien vaihtelua kirjoitetussakin kielessä, kuten tässä työssä teen. Koodinvaihtona pidetään myös diglossiaa, eli tilanteista koodinvaihtoa, jossa puhuja valitsee kielen tilanteen mukaan, eli puhuu esimerkiksi kotona suomea ja työssä englantia. Gumperz ja Blum (1972) ovat esitelleet käsitteen metaforinen koodinvaihto, jota käytetään yleisesti vuorovaikutuksellisesta koodinvaihdosta. Se eroaa vastakohdastaan tilanteisesta

9 8 vuorovaikutuksesta eli diglossiasta siten, että diglossiassa koodi määräytyy tilanteen mukaan. Kaksikielisen yhteisön jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa (joka ei ole diglossiaa) koodinvaihto sen sijaan toimii kontekstualisoinnin keinona siinä missä esimerkiksi nauru, tauot, painotus ja erilaiset rutiini-ilmauksetkin. (Gumperz 1982, ks. myös Kalliokoski 1995:3,5.) Raja diglossian ja nk. metaforisen koodinvaihdon välillä on mielestäni jossain määrin häilyvä parillakin tapaa: Gumperz mainitsee yhtenä metaforisen koodinvaihdon funktioista puhuteltavan valinnan (1982:77). Puhuteltavan valintaa koodinvaihdon avulla voidaan tietysti monissa tilanteissa pitää metaforisena, mutta mitä vakiintuneempi tapa puhujalla on puhua tietylle henkilölle yhtä kieltä ja toiselle toista, sitä tilanteisempana koodinvaihtotapausta tulisi mielestäni pitää. Lisäksi, kuten Kalliokoski (1995:12) huomauttaa, voi sinänsä metaforinen koodinvaihto heijastaa tilanteista koodinvaihtotapahtumaa silloin, kun puhuja referoi aikaisempaa keskustelutilannetta. Tässä työssä en katso tarvitsevani käsitettä metaforinen koodinvaihto. Ilmeisesti termillä halutaan yleensä korostaa keskustelullisen koodinvaihdon monitulkintaisuutta ja normittamattomuutta, mutta mielestäni voidaan aivan yhtä hyvin puhua diglossian vastakohtana, tai jatkumon toisena ääripäänä, keskustelullisesta koodinvaihdosta, joka siis on diskurssin (tai yleensäkin tekstin), eikä tilanteen vaatimusten määräämää. Aineistoni on kokonaisuudessaan vain tietyn kaksikielisen yhteisön sisäisestä vuorovaikutuksesta, eikä siinä täten esiinny varsinaista diglossiaa. Se ei tietenkään tarkoita sitä, etteivätkö informanttini kokisi diglossiaa. Päinvastoin: eläessään vironkielisessä ympäristössä käyttävät tartonsuomalaiset molempia kieliä, suomea ja viroa, päivittäin. Yleistäen voi sanoa, että he käyttävät viroa puhuessaan ja kirjoittaessaan virolaisten kanssa ja suomea suomalaisten kanssa. Tämä näkyy selvästi sellaisista sähköpostiviesteistä, joissa kirjoittaja lähettää suomalaisten sähköpostilistalle joltain virolaiselta saamansa vironkielisen viestin ja kommentoi sitä suomalaisille lukijoille suomeksi. En tässä työssä kuitenkaan syvenny tarkastelemaan tartonsuomalaisten diglossiaa. Sen tarkempi selvittäminen, missä tilanteissa ja kenen kanssa tartonsuomalaiset käyttävät viroa ja milloin suomea, vaatisi toisenlaista lähestymistapaa, esimerkiksi haastattelututkimuksen tekoa. Diglossia kuitenkin heijastuu omaankin aineistooni koodinvaihtona erityisesti silloin, kun puhuja tai kirjoittaja referoi viroksi käytyä keskustelua tai kirjeenvaihtoa.

10 9 Harrastaakseen koodinvaihtoa puhujan on tietysti oltava jossain määrin kaksikielinen (tai oikeammin kaksikoodinen), hänen on tunnettava molemmat koodit (kaksikielisyyden määritelmistä ks. esim. Skuttnabb-Kangas 1988:62). Toki koodin vaihtamiseen riittää vain yhdenkin sanan tietäminen toisesta koodista. Esimerkiksi kerrottuani olevani suomalainen olen saanut useammaltakin kuin yhdeltä pohjoismaiselta keskustelukumppanilta vastaukseksi "Ei saa peittää". Tällä lämpöpatterista opitulla lauseella puhuja on osoittanut osaavansa kyllä suomeakin, ja toisaalta keskustelukontekstiin sopimaton lause on varsin vitsikäs. Luvussa 5.2 käsittelen koodinvaihtoa huumorin merkitsijänä. Usein syy koodinvaihdon saattaakin olla vain kielitaidon osoittaminen näin mm. suomenvirolaisten puheessa Praaklin mukaan (2003:281). Eniten koodinvaihtoa on tutkittu kaksikielisissä yhteisöissä. Suomalaisena esimerkkinä mainittakoon Timo Lauttamuksen (1990) amerikansuomalaisten koodinvaihtoa käsittelevä tutkimus. Amerikansuomea on tutkittu myös pro gradu -tutkielmissa jo useamman vuosikymmenen ajan. Uudemmasta suomalaisesta koodinvaihdon tutkimuksesta voi mainita ainakin Magdolna Kovácsin väitöskirjan (2001). Kovács kirjoittaa koodinvaihdosta australiansuomalaisten ja -unkarilaisten kielessä. Hän käsittelee työssään koodinvaihdon kieliopillisia piirteitä ja myös koodinvaihdon keskustelufunktioita. Muiden ulkosuomalaisten koodinvaihtoa käsitteleviä graduja ovat kirjoittaneet mm. Tervala (2000) espanjansuomalaisten ja Vaaraniemi (1998) müncheninsuomalaisten kielestä. Koodinvaihdosta ovat Helsingin yliopistossa kirjoittaneet pro gradu -tutkielman mm. Tero Niittymaa (2001), joka käsittelee koodinvaihtoa suomi toisena kielenä -oppitunneilla ja Christina Kontkanen (2001), joka tutkii työssään suomalais-bulgarialaista arkikeskustelua mm. kommunikaatiofunktioiden osalta. Koodinvaihto on luonnollinen osa kaksikielisen henkilön kielellistä kompetenssia siinä missä esimerkiksi yleiskielen ja slangin tai murteen vaihtelu yksikielisillä puhujilla. On jopa mahdollista, ettei kaksikielinen puhuja aina tiedosta, kumpaa kieltä hän par'aikaa käyttää. Tästä syystä voidaan mielestäni puhua koodinvaihdosta vain siinä tapauksessa, että kuulijat tiedostavat koodin vaihtumisen. Jos koodinvaihdon havaitsee vain ulkopuolinen tarkastelija esimerkiksi kielentutkija eivätkä keskustelun osallistujat itse, ei sitä voi pitää relevanttina. Auer (1998b) esittää jatkumon, jonka mukaan kaksikieliselle puheelle on aluksi ominaista koodinvaihto, joka sitten yleistyy ja vakiintuu, jolloin voidaan puhua kielten sekoittumisesta (language mixing) ja lopuksi seka- eli sulautuneesta kielestä (fused lects). Kun kielet ovat

11 10 täysin sekoittuneet, ei koodin vaihtumisella enää ole paikallista merkitystä, eli se ei toimi kontekstivihjeenä (mts:6). Joskus koodinvaihto lienee omassakin aineistossani päämäärätöntä: kaksikielinen puhuja käyttää sitä kieltä, jolla asia ensimmäisenä tulee mieleen. Tällöin kielenvalinta saattaa motivoitua ympäristöstä esimerkiksi Viroon liittyvä asia sanotaan viroksi mutta aina tällaista sidosta ei ole nähtävissä. Koodinvaihdolla saattaa tällöin olla sosiaalinen merkitys, mutta keskustelullisessa ympäristössään se ei ole merkki kontekstimuutoksesta. Seuraava sähköpostiviesti (2) on pieni esimerkki sujuvasta kaksikielisestä kielenkäytöstä. Olen itse kursivoinut vironkieliset sanat: Esimerkki (2) Päiväys Fri, 17 Nov :25:29 +02:00 Otsikko [FF:192] Mazaa Vil! Kokkonen kaunistaa jälleen Tarton kuvaa Sattumoisin hänellä on myöskin synttärit sunnuntaina. Korraldame siis hänelle suuret peod tänään. Halukkaat voivat osallistua konventissa [---] Viestinnän kannalta ei liene mitään erityistä syytä, miksi esimerkin (2) kirjoittaja voisi haluta kesken suomenkielisen viestin sanoa korraldame peod 'pidetään juhlat' viroksi, mutta koodinvaihto kertoo kirjoittajan, ja myös lukijan kaksikielisyydestä, sekä siitä, että ollaan Virossa. Kaksikielinen viestintä yhdistää tartonsuomalaisten opiskelijoiden sähköpostilistan lukijoita, se osaltaan tukee heidän ryhmäidentiteettiään. En tässä työssä kuitenkaan syvenny tarkastelemaan tartonsuomalaisten identiteettikysymystä, joka vaatisi toisenlaisen lähestymistavan ja tutkimusmetodin. Aihetta ovat käsitelleet Kataja (2001) ja Määttä (2000) pro gradu -tutkielmissaan. Suomi viro -koodinvaihtoa on myös tutkittu jonkin verran. Tämä tutkimus on enimmäkseen tarkastellut virolaisten suomenpuhujien lauseensisäisen koodinvaihdon morfologisia ja syntaktisia piirteitä. Useimmat tutkijat ovat käyttäneet virheanalyysimetodia, eli he pyrkivät selittämään informanttien kielessä esiintyvät poikkeamat normista. Hyvin usein sukulaiskielen puhujalla "virheen" perustana on äidinkielen vaikutus. Uudemmista viro suomi -kontakteja käsittelevistä tutkimuksista suurin osa tarkastelee virolaisten puhujien suomen kieltä. Näistä töistä mainittakoon Helena Sulkalan Suomeen adoptoitujen virolaislasten kielenomaksumista

12 11 koskevat tutkimukset (1994), Leena Nissilän virolaisten suomenpuhujien verbirektioita käsittelevä väitöskirja (2002) ja Inkeri Jääskeläisen helsinginvirolaisten fonetiikkaa analysoiva tutkimus (2002). Kristiina Praakli on tutkinut tampereenvirolaisten koodinvaihtoa vironkielisessä keskustelussa (2002). Tartossa asuvien suomalaisten koodinvaihtoa on tutkinut Annukka Kataja opinnäytetutkielmassaan (2000). Hän tarkastelee koodinvaihtoa lähinnä leksikaalisesta ja sosiolingvistisestä näkökulmasta. Koodinvaihtoa on maailmalla tutkittu paljon niin sosiolingvistisestä kuin kieliopillisestakin näkökulmasta. Sosiolingvistinen tutkimus on tuonut esiin sen, miten koodinvaihdon avulla voidaan osoittaa kuulumista tiettyyn ryhmään, kaksikieliseen yhteisöön. Kieliopillisessa lähinnä syntaktisessa tutkimukessa on löydetty lauseensisäisen koodinvaihdon säännönmukaisuuksia. Koodinvaihtoa täytyy kuitenkin lisäksi tarkastella keskusteluympäristössään, jotta myös sen paikalliset vuorovaikutukselliset funktiot tulisivat otettua huomioon. Keskustelunanalyyttinen tarkastelu paljastaa juuri näitä funktioita, mutta myös laajempi sosiaalinen ja kulttuurikonteksti nivoutuu vuorovaikutukselliseen rakenteeseen (Auer 1998a: 3 4). Vanhemmassa tutkimuksessa koodinvaihtoa on pidetty lähinnä kompensatorisena kommunikaatiostrategiana, vieraan kielen puhujan keinona paikata puutteellista kielitaitoaan. On puhuttu interferenssistä osana kielenoppijan välikieltä, ilmiönä joka katoaa, kun kielitaito paranee. Kaksikielisten puhujien koodinvaihdon on katsottu kuvastavan kielellisten vähemmistöjen sosiaalis-kulttuurista identiteettiä. Tällöin vähemmistökieli on ns. me-koodi ja enemmistökieli he-koodi (Gumperz 1982:66). Kun koodinvaihtoa tarkastellaan keskusteluympäristössään, voidaan havaita, että sillä on myös vuorovaikutuksellisia tehtäviä. Tällöin ei välttämättä ole olennaista kumpaan suuntaan koodi vaihtuu. Koodinvaihdolla ei siis myöskään tarkoiteta koko muunkielistä jaksoa, vaan vain sitä hetkeä, jolloin koodi vaihtuu. Olennaista on koodin vaihtuminen sinänsä, puheen muutos, joka saattaa heijastaa muutosta keskustelun kontekstissa. Koodinvaihto toimiikin ns. kontekstivihjeenä, joka ilmaisee muutosta esimerkiksi puhujan suhteessa sanottuun. Gumperz (mts: 75 82) listaa kuusi koodinvaihdon funktiota keskustelussa (käännökset Kalliokoski 1995:5): 1) koodinvaihdon käyttö referoinnin yhteydessä, 2) koodinvaihto puhuteltavan spesifioinnin apuna, 3) koodinvaihto huudahdusrutiineissa, 4) koodinvaihto

13 12 toiston keinona, 5) koodinvaihto keinona modifioida sanottua, 6) koodinvaihto persoonallisen ja objektiivisen näkökulman vaihtelun merkkinä. Gumperz toteaa kuitenkin, ettei koodinvaihtotapauksille voi hakea yhtä ainoaa tulkintaa (mts:97). Auer kritisoi tutkijoita siitä, että he usein sekoittavat keskenään keskustelun rakenteet, lingvistiset muodot ja koodinvaihdon funktiot (1995:120). Esimerkiksi edellä luetelluista Gumperzin koodinvaihdon funktioista huudahdusrutiini on itse asiassa lingvistinen muoto ja toisto puolestaan keskustelun rakenne (mp). Päädyin tässä työssä tarkastelemaan ensin luvussa 4 koodinvaihdon rakenteellisia piirteitä: toisaalta luvussa 4.1 sitä, millaiset kielenainekset lauseet ja ei-lausemaiset rakenteet koodinvaihdolle altistuvat, ja luvussa 4.2 sitä, millaisessa tekstuaalisessa ympäristössä koodinvaihtotapaukset usein esiintyvät. Omassa luvussaan, luvussa 5 Koodinvaihdon vuorovaikutukselliset tehtävät, tarkastelen aineistoesimerkkejä siltä kannalta, millaisia funktioita koodinvaihdolla näyttää keskustelussa olevan. Näin ollen koodinvaihdon rakenteellisia piirteitä käsittelevässä luvussa on myös sellaisia ilmiöitä, joita Gumperz pitää metaforisen koodinvaihdon funktioina. Koodinvaihdon funktiot ovat usein päällekkäisiä, tai saman koodinvaihdon voi tulkita monella tavalla (Kalliokoski 1995:5). Koodinvaihdon voi mielestäni esimerkiksi lähes aina nähdä korostavan sanottua. Samoin voi vitsailevassa (tai referoivassa) jaksossa esiintyvä koodinvaihto ilmaista vitsailun (tai referoinnin) lisäksi esimerkiksi näkökulman vaihdosta. Näin ollen on oman keskusteluaineistoni koodinvaihtotapauksissa nähtävissä seuraavanlaiset hierarkiat: 1) vitsailu + näkökulman vaihtelu + korostaminen ja 2) referointi (+ näkökulman vaihtelu) + korostaminen. 3.2 KOODINVAIHTO VAI LAINA? Paljon keskustelua on herättänyt kysymys siitä, mikä on koodinvaihtoa, mikä lainaa. Yleisin tulkinta on, että laina on sopeutunut kohdekielen kieliopilliseen systeemiin (esim. Gumperz 1982:67, Lauttamus 1990: 25 29). Toisaalta kaikki tutkijat eivät pidä tätä erontekoa olennaisena tai edes suotavana (Kalliokoski 1998:4). Olen oman aineistoni tarkastelussa

14 13 pitänytkin (potentiaalisena) koodinvaihtona kaikkia niitä tapauksia, joissa kieli näyttää vaihtuvan. Joku lainalta vaikuttava tapaus saattaakin saada keskustelijat reagoimaan samoin kuin koodinvaihto, tai innostaa heitä koodinvaihtoon. Esimerkiksi suomeen hyvin sopeutunut tänks saa vastauksekseen vironkielisen palun ole hyvä. Useimmat lainoiksi tulkittavat sanat eivät kuitenkaan aiheuta keskustelijoissa mitään reaktiota, joten en ole niitä lähemmin tarkastellut. Lainoiksi tulkitsemani sanat ovat myös yleensä sopeutuneet suomen kielioppiin. Virosta on keskusteluaineistossani lainattu mm. sana krooni kruunu (vir. kroon) ja ilmaus ajaa äriä tehdä bisnestä (vir. äri ajama) esimerkiksi lauseissa: Paljon sataseitkytyks tuhatta kroonia o. (vir. yks. part. krooni) [--] ne maksaa nin tota sama krooneis täällä -- (vir. mon. in. kroonides). [--] voisin niinku ruveta ajaa äriä (.) täällä. (vir. äri ajama) Sähköpostiviesteissä, jotka enimmäkseen käsittelevät osakuntaelämää, on paljon lainoja. Nämä sanat ovat pääsääntöisesti virolaisosakuntien käyttämää osakuntaterminologiaa, jotka on suoraan lainattu suomalaisosakunnan käyttöön. Suurin osa niistä on virallisestikin vakiinnutettu osakunnan säännöissä. Tällaisia osakuntasanoja ovat esimerkiksi senior 'puheenjohtaja', vanamees 'toinen puheenjohtaja, oltermanni', scriba 'sihteeri, pöytäkirjanpitäjä', laekur 'rahastonhoitaja', major domus 'osakuntatilan isäntä/emäntä', eemalviibija 'poissaoleva jäsen', vilistlane, lyh. vil! 'seniorijäsen', 'yliopistosta valmistunut jäsen', bursvilistlane, lyh. bvil! 'opiskelun keskeyttänyt jäsen', vilistlaskogu 'senioriyhdistys', külalisõhtu 'avoimien ovien ilta', õllelaud 'olutpöytä' ja konventti 'osakuntatilat'. Joistakin edellä mainituista sanoista käytetään myös suomenkielistä vastinetta (puheenjohtaja, sihteeri, oltermanni, rahastonhoitaja), osaa puolestaan ei ole suomennettukaan. Nimien edessä esiintyvä lyhenne ksv! tulee sanasta kaasvõitleja 'taistelutoveri' ja tarkoittaa osakunnan varsinaisia jäseniä, siis ei fukseja eikä seniorijäseniä. Fuksit käyttävät nimensä edessä joko virolaista lyhennettä reb! < rebane 'fuksi', tai suomennosta fuks!. On myös käännöslainoja, kuten värienkantaja < vir. värvikandja, jolla tarkoitetaan osakunnan niitä jäseniä, joilla on osakunnan "värit" eli nauha ja osakuntalakki eli kaikkia jäseniä fukseja lukuunottamatta. Virolaisista osakunnista käytetään nimitystä korporaatio > vir. korporatsioon, lyh. korp!, ark. korppi.

Lausuminen kertoo sanojen määrän

Lausuminen kertoo sanojen määrän Sivu 1/5 Lausuminen kertoo sanojen määrän Monta osaa Miten selvä ero Rinnasteiset ilmaisut Yhdyssana on ilmaisu, jossa yksi sana sisältää osinaan kaksi sanaa tai enemmän. Puhutussa kielessä tätä vastaa

Lisätiedot

Ahmed, välkkä ja kielimuuri. Kielen käyttö koulutuksessa

Ahmed, välkkä ja kielimuuri. Kielen käyttö koulutuksessa Ahmed, välkkä ja kielimuuri Kielen käyttö koulutuksessa Viivi Heikura viivi.heikura@stadinao.fi Tulityöseminaari Jyväskylä 8.9.2016 Stadin aikuisopiston toiminta Ammatillinen aikuiskoulutus Orientoiva

Lisätiedot

Puhutun ja kirjoitetun rajalla

Puhutun ja kirjoitetun rajalla Puhutun ja kirjoitetun rajalla Tommi Nieminen Jyväskylän yliopisto Laura Karttunen Tampereen yliopisto AFinLAn syyssymposiumi Helsingissä 14. 15.11.2008 Lähtökohtia 1: Anekdotaaliset Daniel Hirst Nordic

Lisätiedot

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista?

Eväspussi. Onko lähipiirissä esiintynyt hitautta tai vaikeutta lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa? Millaista? Liite Pienten Kielireppuun. Eväspussi Oman äidinkielen vahva hallinta tukee kaikkea oppimista. Tämän vuoksi keskustelemme kielten kehityksestä aina varhaiskasvatuskeskustelun yhteydessä. Kopio Kielirepusta

Lisätiedot

Liite A: Kyselylomake

Liite A: Kyselylomake 1/4 2/4 3/4 4/4 Liite B: Kyselyyn liitetty viesti 1/1 Hei, olen Saija Vuorialho Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitokselta. Teen Pro gradu tutkielmaani fysiikan historian käytöstä lukion

Lisätiedot

Äidinkielen tukeminen. varhaiskasvatuksessa. Taru Venho. Espoon kaupunki

Äidinkielen tukeminen. varhaiskasvatuksessa. Taru Venho. Espoon kaupunki Äidinkielen tukeminen varhaiskasvatuksessa Taru Venho Suomi toisena kielenä -lastentarhanop. Espoon kaupunki Äidinkieli voidaan Nissilän, Martinin, Vaaralan ja Kuukan (2006) mukaan määritellä neljällä

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6

Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 6 B1- RUOTSI VL.6-9 6.LUOKKA T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Verbin valenssi määrää, minkälaisia argumentteja ja komplementteja verbi odottaa saavansa millaisissa lauseissa verbi voi esiintyä.

Verbin valenssi määrää, minkälaisia argumentteja ja komplementteja verbi odottaa saavansa millaisissa lauseissa verbi voi esiintyä. Valenssista Valenssi saksalaisessa ja venäläisessä kieliopintutkimuksessa käytetty nimitys, joka tavallisesti tarkoittaa verbin ominaisuutta: sitä, kuinka monta ja millaisia nomineja obligatorisesti ja

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä PAAVO KEVÄTSEMINAARI 2014 Teema: Tutkimus ja käytäntö vuoropuhelussa 21.3.2014 Tutkija Riikka Haahtela, Tampereen yliopisto Esityksessäni vastaan

Lisätiedot

Lausekkeiden rakenteesta (osa 2) & omistusliitteistä

Lausekkeiden rakenteesta (osa 2) & omistusliitteistä Lausekkeiden rakenteesta (osa 2) & omistusliitteistä Adjektiivi- ja adverbilausekkeet AP ja AdvP: paljon yhteistä monet AP:t voi jopa suoraan muuttaa AdvP:ksi -sti-johtimella: Ihan mahdottoman kaunis Ihan

Lisätiedot

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta

Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Asukkaiden osallistumiskokemuksia Tampereen Tesoman asuinalueen kehittämisessä sekä kokemuksia kävelyhaastattelusta Kaupunkitutkimuksen päivät, 28.-29.4.2016, Helsinki Jenna Taajamo, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 2 vastaukset Harjoituksen aiheena on BNF-merkinnän käyttö ja yhteys rekursiivisesti etenevään jäsentäjään. Tehtävä 1. Mitkä ilmaukset seuraava

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Mitä suomen intonaatiosta tiedetään

Mitä suomen intonaatiosta tiedetään Mitä suomen intonaatiosta tiedetään ja mitä ehkä tulisi tietää? Tommi Nieminen Itä-Suomen yliopisto AFinLAn syyssymposium Helsinki 13. 14. 11. 2015 Johdanto Jäsennys 1 Johdanto 2 Mitä intonaatiosta tiedetään?

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Äi 8 tunti 6. Tekstin rakenne, sitaattitekniikka

Äi 8 tunti 6. Tekstin rakenne, sitaattitekniikka Äi 8 tunti 6 Tekstin rakenne, sitaattitekniikka Tekstin kirjoittaminen on prosessi Ensimmäinen versio sisältää ne asiat, mitä tekstissäsi haluat sanoa. Siinä ei vielä tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Yleistä tarinointia gradusta

Yleistä tarinointia gradusta Yleistä tarinointia gradusta Juha Taina Pro gradu seminaariesitelmä 21.1.2008 Yleistä tarinointia gradusta 1 1. Johdanto Pro gradu tutkielma (tästä eteenpäin vain tutkielma ) on ennen kaikkea opinnäyte.

Lisätiedot

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Sari Pesonen Tukholman yliopisto, suomen kielen osasto Slaavilaisten ja balttilaisten kielten, suomen, hollannin ja saksan laitos Stockholms

Lisätiedot

Leikitään! karoliina räty johanna saarinen 1

Leikitään! karoliina räty johanna saarinen 1 Leikitään! karoliina räty johanna saarinen 1 Teoskokonaisuus Karoliina Räty, Johanna Saarinen ja Ensi- ja turvakotien liitto, 2014 Toimittanut Karoliina Räty ja Johanna Saarinen, 2014 Sävel ja sanat kansanlauluja

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi asioiden esittämisenä ympäripyöreästi esimerkkien puuttumisena siten, ettei tehtävässä annettuja tai vastauksen kannalta olennaisia

Lisätiedot

tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla

tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla 2.5. YDIN-HASKELL 19 tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla kirjaimilla. Jos Γ ja ovat tyyppilausekkeita, niin Γ on tyyppilauseke. Nuoli kirjoitetaan koneella

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

Vektorien pistetulo on aina reaaliluku. Esimerkiksi vektorien v = (3, 2, 0) ja w = (1, 2, 3) pistetulo on

Vektorien pistetulo on aina reaaliluku. Esimerkiksi vektorien v = (3, 2, 0) ja w = (1, 2, 3) pistetulo on 13 Pistetulo Avaruuksissa R 2 ja R 3 on totuttu puhumaan vektorien pituuksista ja vektoreiden välisistä kulmista. Kuten tavallista, näiden käsitteiden yleistäminen korkeampiulotteisiin avaruuksiin ei onnistu

Lisätiedot

Päiväkoti monikielisen kehityksen ympäristönä Varsinais-Suomen varhaiskasvattaja 2014 Jaana Toomar, Johanna Sallinen & Karita Mård-Miettinen

Päiväkoti monikielisen kehityksen ympäristönä Varsinais-Suomen varhaiskasvattaja 2014 Jaana Toomar, Johanna Sallinen & Karita Mård-Miettinen Päiväkoti monikielisen kehityksen ympäristönä Varsinais-Suomen varhaiskasvattaja 2014 Jaana Toomar, Johanna Sallinen & Karita Mård-Miettinen Näkökulmia monikielisyyteen Yksikielinen näkökulma: monikielinen=yksikielinen+yksikielinen+jne.

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen

Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi Bursiewicz Varhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta Alakoulun luokkien 1 6 vieraiden

Lisätiedot

Approbatur 3, demo 1, ratkaisut A sanoo: Vähintään yksi meistä on retku. Tehtävänä on päätellä, mitä tyyppiä A ja B ovat.

Approbatur 3, demo 1, ratkaisut A sanoo: Vähintään yksi meistä on retku. Tehtävänä on päätellä, mitä tyyppiä A ja B ovat. Approbatur 3, demo 1, ratkaisut 1.1. A sanoo: Vähintään yksi meistä on retku. Tehtävänä on päätellä, mitä tyyppiä A ja B ovat. Käydään kaikki vaihtoehdot läpi. Jos A on rehti, niin B on retku, koska muuten

Lisätiedot

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus äidinkielen näkökulma Ulkomailla toimivien peruskoulujen ja Suomi-koulujen opettajat 4.8.2011 Pirjo Sinko, opetusneuvos Millainen on kielellisesti lahjakas

Lisätiedot

Monikasvoinen TAVA-partisiippi

Monikasvoinen TAVA-partisiippi lektiot Monikasvoinen TAVA-partisiippi Tutkimus suomen TAVA-partisiipin käyttökonteksteista ja verbiliittojen kieliopillistumisesta Heli Pekkarinen Väitöksenalkaisesitelmä Helsingin yliopistossa 28. toukokuuta

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista

YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista YHTÄ ELIITTIÄ? Datanarratiiveja opiskelijoiden sosiaalisesta hyvinvoinnista Elina Nurmikari kehittämispäällikkö Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö 26.10.2016 Tämän päivän köyhä opiskelija on tulevaisuuden

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Suunnittele ja toteuta lukuhetki!

Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Minä luen sinulle -kampanja (2017) Suunnittele ja toteuta lukuhetki! Tietoa ja vinkkejä oppilaitoksille ja vammais- ja vanhustyön yksiköille Hyvä lukija, Selkokieli - yhteinen kieli tämä pieni opas tarjoaa

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Maahanmuuton taloustiede Matti Sarvimäki Aalto-yliopisto ja VATT

Maahanmuuton taloustiede  Matti Sarvimäki Aalto-yliopisto ja VATT Maahanmuuton taloustiede www.vatt.fi/maahanmuutto Matti Sarvimäki Aalto-yliopisto ja VATT Maahanmuuttajien määrä kasvanut nopeasti Ulkomailla syntyneet Ulkomaalaistaustaiset Vieraskieliset Ulkomaan kansalaiset

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä

Tutkimusyksikön johtajan/tutkinto-ohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä Oulun yliopisto Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA.

TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA. TURUN YLIOPISTON KIELIOHJELMA 1 www.utu.fi/kieliohjelma KANSAINVÄLINEN JA MONIKULTTUURINEN TURUN YLIOPISTO Vuonna 1920 perustettu Turun yliopisto on maailman vanhin suomenkielinen yliopisto. Yliopistolain

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Kielellisen datan käsittely ja analyysi tutkimuksessa

Kielellisen datan käsittely ja analyysi tutkimuksessa Kielellisen datan käsittely ja analyysi tutkimuksessa Kimmo Koskenniemi 4.4.2007 Yleisen kielitieteen laitos Humanistinen tiedekunta Kielidataa on monenlaista Tekstiä erilaisista lähteistä kirjoista, lehdistä,

Lisätiedot

Miten tutkia lähdekielen vaikutusta oppijankielen universaalina piirteenä?

Miten tutkia lähdekielen vaikutusta oppijankielen universaalina piirteenä? Miten tutkia lähdekielen vaikutusta oppijankielen universaalina piirteenä? Esitelmä oppijankielen korpustyöpajassa 17.1.2008 Annekatrin Kaivapalu Tallinnan yliopisto Oppijankielen universaaleja piirteitä

Lisätiedot

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat?

YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian. Minkä osia oksat ovat? GENETIIVI yksikkö -N KENEN? MINKÄ? monikko -DEN, -TTEN, -TEN, -EN YKSIKKÖ Pääte on aina -N. Se liittyy sanan taipuneeseen vartaloon. Kenen auto tuo on? - Aleksanterin - Liian Minkä osia oksat ovat? puu

Lisätiedot

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo

Koulutusohjelman vastuunhenkilön hyväksyntä nimen selvennys, virka-asema / arvo Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Terveystieteiden laitos PRO GRADU-TUTKIELMAN ARVIOINTILOMAKE Tutkielman tekijä(t): Tutkielman nimi: Pääaine: Tutkielman ohjaaja(t): Tutkielman arviointi Tutkielman

Lisätiedot

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 Sisällys Konekieli, symbolinen konekieli ja lausekieli. Lausekielestä konekieleksi: - Lähdekoodi, tekstitiedosto ja tekstieditorit. - Kääntäminen ja tulkinta. - Kääntäminen,

Lisätiedot

Passiivin preesens VERBITYYPPI 1: Yksikön 1. persoonan vartalo + -taan, -tään

Passiivin preesens VERBITYYPPI 1: Yksikön 1. persoonan vartalo + -taan, -tään Passiivin preesens VERBITYYPPI 1: Yksikön 1. persoonan vartalo + -taan, -tään - Jos vartalon viimeinen vokaali on a tai ä, siitä tulee passiivissa e. - Kielteiseen passiiviin lisätään ei, ja otetaan -an/-än

Lisätiedot

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen

Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Mitä taitoja tarvitaan tekstin ymmärtämisessä? -teorian kautta arkeen, A.Laaksonen Lukemisen taitoja Tulisi kehittää kaikissa oppiaineissa Vastuu usein äidinkielen ja S2-opettajilla Usein ajatellaan, että

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Kakkoskielistä vuorovaikutusta

Kakkoskielistä vuorovaikutusta lektiot Kakkoskielistä vuorovaikutusta SALLA KURHILA Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 18. kesäkuuta 2003 Nyt juuri on alkamassa tilaisuus, joka osin muistuttaa niitä tilanteita, joita olen

Lisätiedot

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi

Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina. Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Lukutaitotutkimukset arviointiprosessina Sari Sulkunen Koulutuksen tutkimuslaitos, JY sari.sulkunen@jyu.fi Kansainväliset arviointitutkimukset Arvioinnin kohteena yleensä aina (myös) lukutaito Kansallisista

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

subjektin ellipsi: kahdesta samasta subjektista jälkimmäistä ei toisteta

subjektin ellipsi: kahdesta samasta subjektista jälkimmäistä ei toisteta Subjekti Kun subjektia ei olekaan Pronominin poisjättö lauseessa ei ole ilmisubjektia, mutta verbin ykkösargumentti on silti yksitulkintainen voidaan ajatella, että subjektina oleva pronomini on jätetty

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Kommunikaatio ja vuorovaikutus

Kommunikaatio ja vuorovaikutus Kommunikaatio ja vuorovaikutus Vuorovaikutus Vuorovaikutusta on olla kontaktissa ympäristöön ja toisiin ihmisiin. Vuorovaikutus on tiedostettua tai tiedostamatonta. Kommunikaatio eli viestintä Kommunikaatio

Lisätiedot

Nimitys Symboli Merkitys Negaatio ei Konjuktio ja Disjunktio tai Implikaatio jos..., niin... Ekvivalenssi... jos ja vain jos...

Nimitys Symboli Merkitys Negaatio ei Konjuktio ja Disjunktio tai Implikaatio jos..., niin... Ekvivalenssi... jos ja vain jos... 2 Logiikkaa Tässä luvussa tutustutaan joihinkin logiikan käsitteisiin ja merkintöihin. Lisätietoja ja tarkennuksia löytyy esimerkiksi Jouko Väänäsen kirjasta Logiikka I 2.1 Loogiset konnektiivit Väitelauseen

Lisätiedot

adverbiaali on lauseenjäsen, joka ilmaisee aikaa, paikkaa, tapaa määrää, syytä, keinoa tai jotakin muuta seikkaa.

adverbiaali on lauseenjäsen, joka ilmaisee aikaa, paikkaa, tapaa määrää, syytä, keinoa tai jotakin muuta seikkaa. Adverbiaali adverbiaali on lauseenjäsen, joka ilmaisee aikaa, paikkaa, tapaa määrää, syytä, keinoa tai jotakin muuta seikkaa. Tänään (aika) koulussa (paikka) puhuttiin varovasti (tapa) vähän (määrä) vahingossa

Lisätiedot

Äi 10 Tunti 3. Pilkkusäännöt

Äi 10 Tunti 3. Pilkkusäännöt Äi 10 Tunti 3 Pilkkusäännöt Perussääntö Virkkeen lauseet erotetaan toisistaan pilkulla. Tähän sääntöön ovat tarkennuksia kaikki seuraavat pilkkusäännöt. Eli pilkku tulee lauseiden väliin aina, jos mikään

Lisätiedot

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!)

Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Kirjoita dialogi (yksi tai monta!) Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Poliisilaitos Kela Posti Pankki Työvoimatoimisto Poliisiasema Trafi Katsastus Maistraatti

Lisätiedot

FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia LOGIIKKA. 1.1 Logiikan ymmärtämiseksi on tärkeää osata erottaa muoto ja sisältö toisistaan:

FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia LOGIIKKA. 1.1 Logiikan ymmärtämiseksi on tärkeää osata erottaa muoto ja sisältö toisistaan: LOGIIKKA 1 Mitä logiikka on? päättelyn tiede o oppi muodollisesti pätevästä päättelystä 1.1 Logiikan ymmärtämiseksi on tärkeää osata erottaa muoto ja sisältö toisistaan: sisältö, merkitys: onko jokin premissi

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Kielenhuolto ja sen tarvitsema tutkimus muuttuvassa yhteiskunnassa. Salli Kankaanpää AFinLAn syyssymposiumi

Kielenhuolto ja sen tarvitsema tutkimus muuttuvassa yhteiskunnassa. Salli Kankaanpää AFinLAn syyssymposiumi Kielenhuolto ja sen tarvitsema tutkimus muuttuvassa yhteiskunnassa Salli Kankaanpää AFinLAn syyssymposiumi 14.11.2015 Sisällys 1) Suomen kielen huolto Kotuksen tehtävänä 2) Kielenhuollon toimintaympäristö

Lisätiedot

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika %

201 vastausta. Tiivistelmä. Sukupuoli. Ikä. 1) Käytän Nuorisotiloja. Tyttö % Poika % 201 vastausta Tiivistelmä Sukupuoli Tyttö 100 50 % Poika 101 50 % Ikä 6lk 23 11 % 7lk 38 19 % 8lk 44 22 % 9lk 52 26 % Lukio/ammattikoulu 36 18 % Olen vanhempi kuin edelliset vastausvaihtoehdot 8 4 % 1)

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 1 Epäyhtälöitä Aivan aluksi lienee syytä esittää luvun itseisarvon määritelmä: { x kun x 0 x = x kun x < 0 Siispä esimerkiksi 10 = 10 ja 10 = 10. Seuraavaksi listaus

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on?

EI MIKÄÄN NÄISTÄ. KUVITETTU MINI-MENTAL STATE EXAMINATION Ohjeet viimeisellä sivulla. 1. Mikä vuosi nyt on? 2. Mikä vuodenaika nyt on? POTILAS: SYNTYMÄAIKA: TUTKIJA: PÄIVÄMÄÄRÄ: 1. Mikä vuosi nyt on? 2000 2017 2020 1917 EI MIKÄÄN NÄISTÄ 2. Mikä vuodenaika nyt on? KEVÄT KESÄ SYKSY TALVI 3. Monesko päivä tänään on? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Opinnäytetyön ulkoasu

Opinnäytetyön ulkoasu Opinnäytetyön ulkoasu Antti Leino Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Suomen kielen tutkinto-ohjelma Tutkielmaohje Syyskuu 2012 Tampereen yliopisto Suomen kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Sana rakenteen kategoriana (A. Radford: Transformational Grammar. A First Course)

Sana rakenteen kategoriana (A. Radford: Transformational Grammar. A First Course) Sanaluokista Lauseet eivät ole mitä tahansa äännejonoja; niillä on hierarkkinen konstituenttirakenne, jossa äänteet muodostavat sanoja, sanat lausekkeita ja lausekkeet lauseita. konstituentit kuuluvat

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta Kielten nimitykset perusasteella ja lukiossa A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa 2. luokalla. Oulun kaupungissa kaikki oppilaat opiskelevat

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

ARJESSA VAI SYRJÄSSÄ - RYHMÄSSÄ VAI EI?

ARJESSA VAI SYRJÄSSÄ - RYHMÄSSÄ VAI EI? ARJESSA VAI SYRJÄSSÄ - RYHMÄSSÄ VAI EI? Antti Maunu VTT, vapaa tutkija 22.4.2016 maunuan@gmail.com www.anttimaunu.fi Esitys 1) Nuoruus sosiaalisena elämänvaiheena 2) Miten nuorten yhteisöllisyys lisää

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 17.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Selkokeskus 2014. Selkoa selkokielestä Kuka sitä tarvitsee? Mitä se on?

Selkokeskus 2014. Selkoa selkokielestä Kuka sitä tarvitsee? Mitä se on? Selkoa selkokielestä Kuka sitä tarvitsee? Mitä se on? Copyright: Selkokeskus 2014 Onko tämä selkokieltä? Kuntayhtymän kotihoitokeskuksen hoitohenkilökunta tukee monella tavalla kotiaskareissa sekä antaa

Lisätiedot

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä

Puhelimen ostaminen Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Asiakas Myyjä Puhelimen ostaminen Moi! Mä tarvisin uuden kännykän. Jaahas. Mitähän hintaluokkaa se saisi olla? No ei mikään ihan kauhean kallis, mutta siinä saisi olla hyvä akku, riittävästi muistia ja sellainen toimiva

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97)

Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) vuorotyön määritelmästä. Annettu valtiovarainministeriön henkilöstöosaston pyynnöstä 22 päivänä huhtikuuta 1998.

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot