YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta Hyväksyminen teknisten palveluiden lautakunta

2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 2 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS Ylivieskan kaupunki ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: 6. kaupunginosa (Kaisaniemi) korttelia 67 sekä lähivirkistys- ja jalankululle varattua katualuetta. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: 6. kaupunginosan (Kaisaniemi) kortteli 67 sekä lähivirkistysaluetta. 1.2 Kaava-alueen sijainti Asemakaavamuutosalue, pinta-alaltaan noin 0,9041 ha, sijaitsee Kaisaniemen (6.) kaupunginosassa ja rajautuu Pakolankatuun, Parkkipuistoon, Joukahaisenkatuun, Ilmarisenkatuun sekä jalankulkukatuihin.. Kuva: Kaavamuutosalueen aluerajaus sekä vaikutusalueen rajaus

3 1.3 Kaavan tarkoitus 3 Kaavan tarkistaminen on syntynyt kaupungin aloitteesta. Kaupunki ryhtyy maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin toimenpiteisiin asemakaavan muuttamiseksi noin 0,9041 hehtaarin alueella. Korttelialueelle 6-67 suunniteltu 129- paikkaisen päiväkodin rakentamishanke edellyttää korttelialueen laajentamista siten, että mahdollistetaan päiväkotihankkeen edellyttämien toimintojen sijoittuminen YS II tontille. Päiväkotitonttiin osoitetaan lisäaluetta viereisestä Parkkipuiston lähivirkistysalueesta. Rakennusoikeuden määrä kasvaa noin 711 k-m 2. Osa (0,0072 ha) nykyisestä jalankululle varatusta katualueesta muuttuu Parkkipuistoon sijoittuvaksi ohjeelliseksi yleiselle jalankululle varatuksi alueeksi. Kaavamuutoksella sallitaan päiväkotitontille ajoneuvoliittymät Pakolankadulta. Tavoitteena on, että päiväkoti on valmis käyttöönotettavaksi vuonna 2012.

4 4 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Asemakaavamuutoksen seurantalomake 2. Täydennetty OAS 3. Asemakaavan muutoskartta 4. Ympäristösihteerin arvio asemakaavamuutosalueen luontoarvoista 1.5 Luettelo muista kaavamuutosta koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 1. Maakuntakaava, uudistaminen vireille Keskustan osayleiskaava, , oikeusvaikutukseton 3. Keskustan osayleiskaava 2030, kaavaehdotusvaihe 4. Ylivieskan liikennesuunnitelma 5. Liikennemelun huomioon ottaminen kaavoituksessa. LIME - työryhmän mietintö, Ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja asetus (895/1999) 7. Rakennusjärjestys, Ylivieskan kaupunki , voimaan Ympäristöministeriön ohjekirja (Asemakaavaselostus)

5 5 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI KAAVAN TARKOITUS LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA LUETTELO MUISTA KAAVAMUUTOSTA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA JA LÄHDEMATERIAALISTA TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN RATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Lausunnot / mielipiteet / muistutukset ja niiden huomioonottaminen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS... 26

6 6 2 Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä kaupungin omana aloitteena. Asemakaavan muutosehdotusta on käsitelty kaavatiimissä , Luonnosvaiheen viranomaisneuvottelua ei pidetty. Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja asemakaavamuutoksen luonnos ovat olleet nähtävillä 14 päivän ajan Kaavoituksen valmisteluvaiheessa pyydettiin lausunnot: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvara- vastuualue, alueidenkäyttöyksikkö Peruspalvelukuntayhtymä Kallio / Terveysvalvonnan toimipiste Jokilaaksojen pelastuslaitos/ylivieskan paloasema Jokilaaksojen poliisilaitos PPO-Yhtiöt Oy Ylivieskan Vesiosuuskunta Herrfors Nät-Verkko Oy Ab / Verkkopalvelu Oy Herrfors Ab / Lämpöosasto Sonera Carrier Networks Oy Fingrid Oyj Sivistyslautakunta Kaavatiimissä käsiteltiin kaavoittajan vastineet luonnoksesta esitettyihin mielipiteisiin ja lausuntoihin. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelua ei pidetä. Viranomaisilta pyydetään ehdotusvaiheessa lausunnot ja mikäli tarpeen viranomaisneuvottelu pidetään ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä. Asemakaavan muutosehdotus käsiteltiin teknisten palveluiden lautakunnassa Tekninen palvelukeskus / maankäyttöyksikkö / kaavoitus asettaa kaavaehdotuksen selostuksineen ja sitä koskevan täydennetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL:n 65 :n tarkoituksessa ja MRA:n 27 :ssä säädetyllä tavalla 30 päivän ajaksi. Kaavatiimi Kaavamuutosehdotuksesta jätetyt lausunnot ja muistutukset ja niihin laaditut kaavoittajan vastineet käsiteltiin. Asemakaavan muutoksen hyväksyminen teknisten palveluiden lautakunta

7 7 2.2 Asemakaava Nykytilanne: Asemakaavan muutosalueella, pinta-alaltaan yhteensä noin 0,9041 hehtaaria, on voimassa hyväksytty asemakaava. Muutosalueesta pääosa on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS II), pinta-alaltaan 6122 m 2. Korttelissa 67 tontilla 1 on tonttitehokkuusluku e = 0,25, joten tontin rakennusoikeus on nykyisellään 1530 k-m 2. Kaavamuutosalueella on Parkkipuiston lähivirkistysaluetta noin 0,2847 ha sekä jalankulkukadulle varattua aluetta 0,0072 ha. Kuva: Ote hyväksytystä asemakaavasta.

8 8 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Kaupunki muuttaa asemakaavaa noin 0,9041 hehtaarin alueella. Korttelialueelle 6-67 suunniteltu 129-paikkaisen päiväkodin rakentamishanke edellyttää korttelialueen laajentamista siten, että mahdollistetaan päiväkotihankkeen toimintojen sijoittuminen YS II tontille. Päiväkotitonttiin osoitetaan lisäaluetta viereisestä Parkkipuiston lähivirkistysalueesta. Rakennusoikeuden määrä kasvaa noin 711 k-m 2. Osa (0,0072 ha) nykyisestä jalankululle varatusta katualueesta muuttuu Parkkipuistoon sijoittuvaksi ohjeelliseksi yleiselle jalankululle varatuksi alueeksi. Kaavamuutoksella sallitaan päiväkotitontille ajoneuvoliittymät Pakolankadulta. Tavoitteena on, että päiväkoti on valmis käyttöönotettavaksi vuonna Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Fyysinen tila Asemakaavan muutosalue, korttelin 6-67 alue, on vielä kaavan mukaisesti toteutumatonta sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (pinta-ala 6122 m 2 ja rakennusoikeus 1531 k-m 2 ). sekä Parkkipuiston lähivirkistysaluetta. Alue on vielä luonnontilainen metsikkö. Toiminnallinen ja sosiaalinen ympäristö Muutettavan kaava-alueen viereinen alue on pääosin rakentunut asemakaavojen mukaisesti asuinrakennusten korttelialueina.

9 3.1.2 Luonnonympäristö 9 Maisemarakenne, maisemakuva, luonnonolot Päiväkotikorttelin länsipuoli on asemakaavassa lähivirkistysaluetta ja hoidettu talousmetsänä kaupungin puistoluokituksen mukaisesti. Maa- ja kallioperä sekä pohjavesi Ei ole pohjavesialuetta. Vesistöt Alue ei rajoitu vesistöön. Maa- ja metsätalous Alue on entistä metsätalousaluetta. Nykyisellään omakotialueen lähimetsää ja kaavan mukaista lähivirkistysaluetta (VL). Luonnonsuojelu Kaavoitettavat alueet eivät ole luonnonsuojelualueita eikä sen vaikutusalueella ole suojelukohteita Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Kaavamuutosalue sijoittuu vuosina 2005 ja 2006 kaavoitettujen Pakolan alueen omakotialueiden keskelle. Alue on kävely- ja pyöräilymatkan päässä kahden kilometrin etäisyydellä ydinkeskustasta. Kaupunkikuva Kaavamuutosalueen lähiympäristö on pientaloalueena rakentunut. Kuva: Kaava-alue ja lähiympäristö ilmakuvassa

10 10 Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella. Kaavoitettava alue sijoittuu Kaisaniemen Pakolan asuntoalueelle, joka on asemakaavan mukaisesti rakentunut omakoti- ja pientaloalueena. Kaavoitettavalle alueelle ei sijoitu asumista. Palvelut Kaavamuutosalueen palvelut ovat saatavissa pääosin keskustasta. Työpaikat, elinkeinotoiminta Alueelle on voimassaolevassa asemakaavassa osoitettu yleisten rakennusten korttelialuetta, jolle voidaan sijoittaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevia rakennuksia ja se on siten myös työpaikka-aluetta. Liikenne Tonttiliittymä on nykyisellään esitetty toteutettavaksi Joukahaisenkadulta voimassaolevassa asemakaavassa. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Alue ei ole rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokasta eikä siellä sijaitse muinaismuistoja tai muistomerkkejä. Tekninen huolto Kaavamuutosalueen tontti on liitettävissä olevaan ja jo rakennettuun vesijohto- ja viemäröintijärjestelmään alueella on myös sadevesiviemäri. Kuva: Tekninen huolto

11 11 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Kaava-alue rajautuu kokoojakatuna toimivaan Pakolankatuun. Vasemmalla Pakolankatuun rajautuen on Fingrid Oyj:n 48 metriä leveä voimansiirtolinja. Päiväkotitontti Kuva: Näkymä Pakolankadulta saavuttaessa päiväkotikortteliin nro 67 Pilaantuneet maa-alueet Kaava-alueella ei ole todettu pilaantuneita maa-alueita. Sosiaalinen ympäristö Kaava-alueelta on liikenne- sekä kevyen liikenteen yhteydet ja se sijaitsee pyöräily- ja kävelyetäisyydellä keskustasta Maanomistus Kaava-alue on kokonaan kaupungin omistuksessa. Kiinteistötunnus Uusipakola Jako YS-tontti uva: Ote maaomaisuuskartasta

12 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka ovat tulleet voimaan ja joita on täydennetty Tämän kaavatyön osalta on huomioitava erityisesti toimivaan aluerakenteeseen ja eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen liittyvät valtakunnalliset tavoitteet. Maakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa suunnittelualue on osa Ylivieskan taajamatoimintojen aluetta (A) Ylivieska on Oulun eteläisen aluekeskuksen ydinaluetta ja kuuluu alueen kaupunkiverkostoon kk-3. Uudistaminen on tullut vireille Kuva: Ote maakuntakaavasta Suunnittelumääräykset: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallistaloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaatteet uudisrakentamisen sopeuttamisesta rakennettuun ympäristöön. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät. Taajaman merkittävä laajeneminen päätien toiselle puolelle yksityiskohtaisempaan kaavaan perustuen edellyttää turvallisten yhteyksien järjestämistä päätien poikki.

13 13 Yleiskaava Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt keskustan osayleiskaava Hyväksymättä jätettiin alue, jota rajaa Ouluntie (kt 86), Vähäkankaantie (mt 895), Seinäjoki-Oulu rautatie sekä asemakaava ja asemakaavan muutosalue: Hakalahden ja Hollihaan kaupunginosan asemakaavan laajennusta ja Hakalahden kaupunginosan korttelin 44 osaa koskeva asemakaavan muutos; asemakaava ja asemakaavan muutos hyväksytty kaupunginvaltuustossa Ylivieskan kaupunginhallitus on tekemällään päätöksellä määrännyt osayleiskaavan tulemaan voimaan. Hallinto-oikeuteen on jätetty hakemuksia täytäntöönpanon kieltämiseksi. Hallinto-oikeus päätöksellään kielsi valtuuston osayleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen täytäntöönpanon osayleiskaavassa Alpuminkankaalle Ouluntien ja rautatiealueen väliselle alueelle osoitetun tavaraliikenteen terminaalialueen (LTA) osalta. Kaavamuutosalueella on voimassa hyväksytty keskustan osayleiskaava, jossa kaavamuutosalue on varattu julkisten palvelujen alueeksi (PY). Alue varataan pääasiassa kunnan, valtion ja muiden julkisten yhteisöjen toimintoja varten. Alueelle saa sijoittaa vähäisessä määrin myös muita työpaikkatoimintoja ja asumista. Kuva: Ote keskustan osayleiskaava 2030 Asemakaava Asemakaavan muutosalueella, pinta-alaltaan yhteensä noin 0,9041 hehtaaria, on voimassa hyväksytty asemakaava. Muutosalueesta pääosa on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS II), pinta-alaltaan 6122 m 2. Korttelissa 67 tontilla 1 on tonttitehokkuusluku e = 0,25, joten tontin rakennusoikeus on nykyisellään 1530 k-m 2. Kaavamuutosalueella on Parkkipuiston lähivirkistysaluetta noin 0,2847 ha sekä jalankulkukadulle varattua aluetta 0,0072 ha... Kuva: Ote asemakaavasta, hyväksytty

14 14 4 Asemakaavan muutoksen suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Asemakaavan muutoksen laatimista koskeva aloite tuli kaupungilta. Aloitteen pohjana ovat seuraavat kaupungin toimielinten päätökset: KV , Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja kaupungin välisen aiesopimuksen hyväksyminen päiväkodin rakennuttamisesta Ylivieskaan. KV , Päiväkodin sijainti paikaksi päätettiin Joukahaisenkadun varrella Kaisaniemessä korttelissa 67 oleva YS- tontti. KV , Valtuusto siirsi aiesopimuksen päiväkodin rakennuttamisesta Vieskan liikelaitoskuntayhtymälle. KH on päättänyt YS tontin 67-1 (p-ala 6122 m 2 ) vuokraamisesta Vieskan liikelaitoskuntayhtymälle päiväkodin rakentamista varten.

15 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Alueen kaavoittamiseen ryhtymistä on käsitelty teknisen palvelukeskuksen kaavatiimissä ja Alueen kaavan laatimisesta tehtiin päätös teknisten palveluiden lautakunnassa Samalla oikeutettiin tekninen palvelukeskus asettamaan valmisteluaineistona osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavamuutosluonnos nähtäville. Kaavoitus ilmoitettiin tulleeksi vireille lehtiilmoituksella Kalajokilaaksossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavamuutosluonnos olivat nähtävillä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely, viranomaisyhteistyö on esitetty liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Kaavamuutoksen vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineiston nähtävillä olosta on ilmoitettu osallisille kirjeitse Luonnosvaiheen viranomaisneuvottelua ei pidetty. Kaavaluonnos ja OAS on lähetetty viranomaisille lausunnolle. Saatiin neljä lausuntoa: Herrfors Nät Verkko Oy Ab, Jokilaaksojen poliisilaitos, Fingrid Oyj ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue, alueidenkäyttöyksikkö. Osallisten mielipiteitä ei luonnosvaiheessa esitetty eikä Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoliikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuu alue, alueidenkäyttöyksikön edustajat edellyttäneet erikseen pidettävää työneuvottelua tässä vaiheessa. Ehdotusvaiheessa pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja sovittiin puhelimitse , ettei työneuvottelua kaupunki / Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue, alueidenkäyttöyksikkö pidetä. Sovittiin, että ympäristösihteerin laatima arvio kaavamuutosalueen luontoarvoista toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue, alueidenkäyttöyksikköön hyväksyttäväksi ja arvio liitetään kaava-asiakirjoihin.

16 Asemakaavan muutoksen tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet on kerrottu liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Kunnan asettamat tavoitteet KV , Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja kaupungin välisen aiesopimuksen hyväksyminen päiväkodin rakennuttamisesta Ylivieskaan. KV , Päiväkodin sijainti paikaksi päätettiin Joukahaisenkadun varrella Kaisaniemessä korttelissa 67 oleva YS- tontti. KV , Valtuusto siirsi aiesopimuksen päiväkodin rakennuttamisesta Vieskan liikelaitoskuntayhtymälle. KH on päättänyt YS tontin 67-1 (p-ala 6122 m 2 ) vuokraamisesta Vieskan liikelaitoskuntayhtymälle päiväkodin rakentamista varten. Em. sopimuksiin perustuen kaupunki osoittaa päiväkodille riittävän alueen, jolle päiväkodin toiminnat ovat hyvin sijoitettavissa. Tavoitteena on, että päiväkoti on valmis käyttöönotettavaksi vuonna Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Alue on oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan mukaisesti osoitettu (PY) alueeksi. Alue varataan pääasiassa kunnan, valtion ja muiden julkisten yhteisöjen toimintoja varten. Alueelle saa rakentaa päiväkodin. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Tavoitteena on asemakaava ajantasaistaminen nykytilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Korttelialueelle suunniteltu päiväkotihanke edellyttää tontin laajentamista mm. leikkialueitten ja autopaikoituksen järjestämiseksi tontilla. Päiväkotitonttiin osoitetaan lisäaluetta viereisestä Parkkipuiston lähivirkistysalueesta. Korttelin rakennusoikeuden määrä kasvaa noin 711 k-m 2. Osa (0,0072 ha) nykyisestä jalankululle varatusta katualueesta muuttuu Parkkipuistoon sijoittuvaksi ohjeelliseksi yleiselle jalankululle varatuksi alueeksi. Kaavamuutoksella sallitaan päiväkotitontille ajoneuvoliittymät Pakolankadulta.

17 17 Asemapiirros hankkeesta ja tavoitteiden asettaminen

18 Asemakaavan muutoksen ratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Asemakaavan muutos on laadittu aloitteen mukaisena hankekaavana Lausunnot / mielipiteet / muistutukset ja niiden huomioonottaminen Valmisteluaineisto oli nähtävillä Kuva: Ote nähtävillä ollut kaavaluonnos Valmisteluaineistosta jätettiin 4 lausuntoa 1) Fingrid Oyj, Asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsee Fingrid Oyj:n 110 kv voimajohto Vihanti - Olmala (kuva 1 ). Voimajohtoa varten on lunastettu kiinteistön käyttöoikeuden supistus 48 metriä leveälle johtoalueelle (poikkileikkaus kuvassa 2). Johtoalue muodostuu 28 metriä leveästä johtoaukeasta ja johtoaukean molemmin puolin olevista 10 metriä leveistä reunavyöhykkeistä. Rakennusrajoitusta merkitsevät rakennusrajat ulottuvat nykyisin 19metrin päähän 110 kv voimajohdon keskilinjasta. Fingridillä on pitkän aikavälin tavoitteena päivittää voimajohtojen rakennusrajoitusta merkitsevät rakennusrajat voimajohtoalueen ulkoreunaan siten, että rakennusrajoitus koskee koko 48 metriä leveää johtoaluetta.

19 19 Asemakaavaa laaditaan päiväkotihanketta varten. Päiväkodin tontti sijoittuu voimajohtoalueen ulkopuolelle, lähimmillään noin 30 metrin etäisyydelle voimajohdon keskilinjasta. Päiväkodin tontin ja voimajohdon välissä on Pakolankatu. Päiväkodin kadunpuoleinen piha on pysäköintipaikkana (p) ja rakennus ohjeellisen rakennusalan mukaan sijoittuu lähimmillään noin 50 metrin etäisyydelle voimajohdon keskilinjasta. Oletamme, että päiväkodin leikki- ja oleskelualueet ovat rakennuksen etelä- ja itäpuolella. Fingridin

20 20 näkemyksen mukaan päiväkodin etäisyydet voimajohtoon ovat riittäviä. Fingridillä ei ole siten huomauttamista asemakaavaluonnoksessa esitetystä ratkaisusta. Fingrid on laatinut oppaan Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa, joka on ladattavissa Internet sivuilta. Vastine: Lausunto ei anna aihetta muuttaa kaavaa. 2) Jokilaaksojen poliisilaitos, Ei ole huomauttamista kaavaluonnoksen suhteen. Vastine: Lausunto ei anna aihetta muuttaa kaavaa. 3) Herrfors Nät-Verkko Oy Ab, Kaavaluonnosalueelle on merkitty vm alue (muuntajalle varattu alue), jolla sijaitsee PPO Yhtiöt Oy:n omistama keskitin rakennus. Sähkölaitoksella ei ole tarvetta rakentaa muuntamoa vm alueelle, eikä myöskään muualle kaavaluonnosalueelle. Päiväkodin sähkönsyöttö toteutetaan maakaapelilla Pakolankadun toisella puolen olevalta puistomuuntamolta. Kaavan muutosluonnoksessa ei muuta huomautettavaa. Vastine: Lausunto ei anna aihetta muuttaa kaavaa. 4) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue, alueidenkäyttöyksikkö Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole mitään lausuttavaa kaavaluonnoksesta. Vastine: Lausunto ei anna aihetta muuttaa kaavaa. Valmisteluaineistosta eivät osalliset esittäneet mielipiteitä Ehdotus nähtävillä , josta 5 lausuntoa: 1) Jokilaaksojen pelastuslaitos, Pelastuslain (379/2011) 30 mukaan kunnan velvollisuus on huolehtia alueellaan sammutusveden hankinnasta pelastuslaitoksen tarpeisiin. Riittävän tehokkaaksi sammutusvesijärjestelmäksi katsotaan, jos veden tuotto on yli 2000 l/min. Kyseiseen kaavamuutosehdotukseen liittyen on syytä huomioida, että sammutusvesijärjestelmä kattaa tulevan uudisrakennuksen: sammutusvesipiste olisi hyvä sijaita suunnitellun laajennusalueen välittömässä läheisyydessä. Vastine: Lausunnossa esitetty sammutusvesijärjestelmä otetaan huomioon vuoden 2012 työohjelmassa ja työ tilataan vesilaitokselta. Lausunto ei anna aihetta muuttaa kaavaehdotusta. 2) Jokilaaksojen poliisilaitos, Ei ole huomautettavaa/lausuttavaa asiassa. Vastine: Lausunto ei anna aihetta muuttaa kaavaehdotusta. 2) PPO-Yhtiöt Oy, PPO-Yhtiöt Oy:n laajakaistakeskitin on jäämässä päiväkodin tontin sisäpuolelle. PPO-Yhtiöt Oy toteaa, että laajakaistakeskittimelle on huomioitava tarve huoltoliikenteelle ja alueella menee useita tietoliikennekaapeleita. Jos asemakaavan muutos edellyttää kaapeleiden tai laajakaistakeskittimen siirtotöitä, niin siitä tulevat kustannukset laskutamme Ylivieskan kaupungilta. Vastine: Laajakaistakeskitin sijoittuu tontilla paikoitusalueelle, jolta keskittimen huoltoliikenne on hoidettavissa. Todettakoon, että mahdolliset kaapeleiden siirroista ja

21 21 niiden kustannuksista sovitaan erikseen, kun niitä ryhdytään toteuttamaan. Lausunto ei anna aihetta muuttaa kaavaehdotusta. 4) Fingrid Oyj, Kaavaehdotuksessa ei ole esitetty merkittäviä muutoksia kaavaluonnokseen nähden. Fingridillä ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Vastine: Lausunto ei anna aihetta muuttaa kaavaehdotusta. 5) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue, alueidenkäyttöyksikkö, Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutusten arviointia varten tarpeellisten selvityksien laatiminen tulee sisältyä aina kaavan valmisteluun. Riittävät selvitykset on laadittava, vaikka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei asiasta lausunnossaan tai muussa yhteydessä muistuttaisikaan. Kaisaniemen korttelin 67 asemakaavan muutosta laaditaan alueelle, joka on luonnontilaista metsikköä. Alueelta tulee laatia riittävä luontoselvitys, ja ennen kaavan hyväksymistä tulee olla yhteydessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole muuta huomautettavaa kaavan muutosehdotukseen Vastine: Kaavamuutosalue on hyväksytyn asemakaavan mukaista Parkkipuiston (VL) aluetta. Päiväkotikortteliin piha-alueeksi osoitetaan lisäaluetta kaavan mukaisesta lähivirkistysalueesta (VL) noin 0,28 ha, mikä on noin 5,5 % Parkkipuiston noin 5,2 hehtaarin suuruisesta taajamarakenteen sisällä olevasta laajemmasta virkistysalueesta. Lisäalue päiväkotikortteliin noin 0,28 ha Parkkipuiston lähivirkistysalue noin 5,2 ha Alue on ihmisen muovaamaa kulttuuriympäristöä, jota on hoidettu metsätalousmaana ja taajamarakenteen sisällä sijaitsevana kaupungin puistoluokituksen 5. hoitoluokan mukaisena talousmetsänä. Alue on karua mäntymetsää ja siellä on tehty metsänhoitotöitä sekä osittain puuston harvennus. Alueen läpi on asemakaavassa osoitettu ohjeellinen kevyen liikenteen väylä. Parkkipuiston kaavamuutoksen alainen puiston osa on jo vuodesta 2005 lähtien ollut rakentuneen omakotialueen lähipuisto, mistä on aiheutunut metsänpohjan kulumista.

22 22 Ympäristösihteerin arvion mukaan puisto ei ole luonnontilassa. Se on karuhkoa ja mäntyvaltaista talousmetsää eikä alueella ole merkittäviä luontoarvoja. Keskustelussa (ympäristösihteeri Tapio Koistinaho / kaupunki ja arkkitehti Liisa Ranto-Oikari / Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, alueidenkäyttöyksikkö) on sovittu, että arvio asemakaavan muutosalueen luontoarvoista toimitetaan lausunnon antajalle hyväksyttäväksi. Todetaan, että ympäristösihteerin laatimalla arviolla Asemakaavamuutosalueen luontoarvoista korvataan lausunnossa tehtäväksi esitetty luontoselvitys. Arvio liitetään kaava-asiakirjoihin. Lausunto ei anna aihetta muuttaa kaavaehdotusta. Ehdotuksesta ei esitetty muistutuksia Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaavatiimi , Aloite ja suunnitteluperiaatteet käsiteltiin. Valmisteluaineiston laatiminen. Teknisen palveluiden lautakunta Vireilletulopäätös sekä päätös valmisteluaineiston nähtäville asettamiseksi 14 päivän ajaksi. Luonnosvaiheen viranomaisneuvottelua / työneuvottelua ei pidetty Viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa eivätkä osalliset esittäneet mielipiteitä. Valmisteluaineisto nähtävillä Tekninen palvelukeskus /maankäyttöyksikkö. Kaavatiimi Lausunnot ja mielipiteet tiedoksi. Kaavoitusta valmistellaan ehdotusvaiheeseen. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelua ei pidetty Valmisteluaineistosta esitetyissä lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Teknisten palveluiden lautakunta Oikeuttaa maankäyttöyksikön asettamaan kaavamuutosehdotuksen nähtäville. Kaavamuutosehdotus nähtävillä Tekninen palvelukeskus /maankäyttöyksikkö. Kaavatiimi Ehdotuksesta jätetyt lausunnot ja muistutukset käsitellään ja niihin laaditut kaavoittajan vastineet käsiteltiin. Teknisten palveluiden lautakunta Ehdotuksesta jätetyt lausunnot ja muistutukset käsitellään ja niihin laaditut kaavoittajan vastineet hyväksytään. Kaavamuutoksen hyväksyminen.

23 23 5 Asemakaavan muutoksen kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Muutosalueesta pääosa on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS II), pinta-alaltaan 6122 m 2. Korttelissa 67 tontilla 1 on tonttitehokkuusluku e = 0,25, joten tontin rakennusoikeus on nykyisellään 1530 k-m 2. Kaavamuutosalueella on Parkkipuiston lähivirkistysaluetta noin 0,2847 ha sekä jalankulkukadulle varattua aluetta 0,0072 ha. Kaavamuutosalue on yhteensä noin 0,9041 ha, josta: 1) Sosiaalitointia ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue YS II 0, 8969 ha Kaavamääräys sallii liike- ja toimistotilojen rakentamisen enintään 30 % kerrosalasta. Tonttitehokkuus e = 0,25 Rakennusoikeus 2242 k-m 2 Kerrosluku II Asemakaavan muutoksella YS II -korttelin pinta-ala kasvaa 2847 m 2 ja rakennusoikeuden määrä kasvaa noin 711 k-m Palvelut Kaavamuutosalue tukeutuu alueen ulkopuolisiin palveluihin Ylivieskan keskustassa. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on että korttelialueelle 6-67 suunniteltu 129-paikkaisen päiväkodin rakentamishanke mahdollistetaan korttelialueen laajentamisella siten, että päiväkotihankkeen edellyttämät toiminnot ovat sijoitettavissa YS II tontille Aluevaraukset Korttelialueet Sosiaalitotinta ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue ( YS II) Osuus 99,2 % kaava-alueesta. Korttelialueen pinta-ala on yhteensä noin 0,8969 ha, tehokkuuslukuna käytetään e= 0,25. Rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on II. Autopaikoitus vähintään YS- korttelissa on varattava 1 autopaikka yhteenlasketun kerrosalan 50 k-m 2 kohti.

24 24 Muita asemakaavamääräyksiä ja merkintöjä: 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Alueelle ei sijoitu asumista. Alue palvelee kaupungin ja lähialueen perheitten ja tarpeita yleiskaavan tavoitteiden pohjalta, kun alueelle valmistuu 129- paikkainen päiväkoti. Yhdyskuntarakenne Kaavamuutosalueen ympäristö on pääosin rakentunut asemakaavojen mukaisesti erilaisina asuntokortteleina.

25 25 Palvelut Kaavamuutosalueelle sijoittuu julkisena palveluna toimiva päiväkoti. Muut palvelut haetaan keskustasta. Työpaikat, elinkeinotoiminta Alue on työpaikka-aluetta. Lasten päiväkoti työllistää mm. lastenhoitajia. Virkistys Päiväkotitontti rajoittuu kaupungin lähivirkistysalueeseen, jota on hoidettu talousmetsänä kaupungin puistoluokituksen mukaisesti. Liikenne ja melu Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen nykyiseen sisäiseen eikä ulkoiseen liikenteeseen. Kaavamuutoksella sallitaan päiväkotitontille ajoneuvoliittymät Pakolankadulta. Kaavamuutosalueelle on esitetty riittävästi autopaikkoja. Tekninen huolto Alueen toiminnat hyödyntävät täydellisesti olevia verkostoja. Asemakaavamuutosalueen lähellä Pakolankadulla, Ilmattarenkadulla ja Joukahaisenkadulla on olemassa vesijohdon ja viemärin runkolinjat sekä sadevesiviemäröintijärjestelmä. Kuva: tekninen huolto Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella ei ole suojelua edellyttäviä luontotekijöitä. Alue on karuhkoa mäntykangasta. Sosiaaliset olot Kävely- ja pyöräilyetäisyydelle ydinkeskustasta muodostuu julkisten palveluiden korttelialue päiväkotitoimintaa varten. Alue rajautuu lähivirkistysalueeseen. Tontille on kaavoituksessa osoitettu päiväkodin pihalle tyypillisesti lapsille leikkialuetta. Taloudelliset vaikutukset Ei kustannuksia kaupungille kaavamuutoksen toteuttamisvaiheessa. Katurakenne ja tekninen huolto ovat jo rakentuneet Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kaupunkirakenne Alueen kaupunkirakenne täydentyy ja päiväkotitoiminalle osoitetaan riittävän kokoinen korttelialue yleiskaavan tavoitteiden pohjalta lähellä ydinkeskustan palveluja sijaitsevaksi päiväkodin tontiksi.

26 26 Luonnonolot Alue rajautuu talousmetsänä hoidettavaan kaupungin lähivirkistysalueeseen. Alue on karuhkoa mäntykangasta. Vesistöt ja vesitalous Kaavamuutosalue ja sen lähiympäristö eivät ole pohjavesialuetta, kaavoituksella ei ole vaikutuksia vesistöön eikä vesitalouteen. Maa- ja metsätalous ja luonnonsuojelu Kaavamuutos alue on entistä metsätalousaluetta ja sitä on hoidettu talousmetsänä ja se ei ole luonnonsuojelualuetta. Alue on taajamarakenteen keskellä oleva lähivirkistysalueeksi kaavoitettu karuhko mäntykangas Ympäristön häiriötekijät Alue rajoittuu vilkasliikenteiseen, Pakolankadun kokoojakatuun, jonka varteen sijoittuu myös Fingrid Oyj:n voimansiirtolinja. Fingrid Oyj:n lausunnossa on todettu Päiväkodin tontti sijoittuu voimajohtoalueen ulkopuolelle, lähimmillään noin 30 metrin etäisyydelle voimajohdon keskilinjasta. Päiväkodin tontin ja voimajohdon välissä on Pakolankatu. Päiväkodin kadunpuoleinen piha on pysäköintipaikkana (p) ja rakennus ohjeellisen rakennusalan mukaan sijoittuu lähimmillään noin 50 metrin etäisyydelle voimajohdon keskilinjasta. Oletamme, että päiväkodin leikki- ja oleskelualueet ovat rakennuksen etelä- ja itäpuolella. Fingridin näkemyksen mukaan päiväkodin etäisyydet voimajohtoon ovat riittäviä. Fingridillä ei ole siten huomauttamista asemakaavaluonnoksessa esitetystä ratkaisusta. 6 Asemakaavan muutoksen toteutus Kaavamuutosalue on rakennettavissa kaavamuutoksen mukaisena, kun kaavamuutos on hyväksytty. Toteutusta ohjaa kaupungin rakennuslupaviranomainen. Kaava-alueelle muodostuu 129-paikkaisen päiväkotihankkeen mukaisesti lisää rakennusoikeutta ja piha-alueiden käyttö on suunniteltu päiväkodin tarpeiden mukaiseksi. LIITTEET

27 Asemakaavan selostuksen liitelomake Sivu 1/2 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Liite 1 Kunta 977 Ylivieska Täyttämispvm Kaavan nimi Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelia 67 sekä 1ähivirkistys- ja jalankululle varattua katualuetta koskeva asemakaavan muutos. Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Hyväksymispykälä L-lautakunta 38 Vireilletulosta ilm. pvm Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 977L A38 0,9041 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,9041 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarautaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarautaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala [ha] [%]!Yhteensä 0, ,0 22 la yhteensä lp yhteensä Y yhteensä 0, , ,25 0,2847 Kerrosalan muut. [kmz +/-] ,8,2775-0,0072 Pinta-ala [%] Kerrosala [kmz] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [kmz +/-]. lsuojellut rakennuksetllsuojeltujen rakennusten muutosi Rakennussuojelu 1 [lkm] 11 [k-m 2 ] 11 [lkm +/-] 11 [k-m 2 +/-] 1 Yhteensä II II II II 1 l

28 Asemakaavan selostuksen liitelomake Sivu 2/2 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k- [ha) [%] ml) [e) [ha +/-] ml+/-)!yhteensä II 0,9041 II 100,0 II 2242 la yhteensä II II 1 1 0,25 0,0000 lp yhteensä II 1 Y yhteensä 0, , ?'\ 0, YS 0, , ,25 0, C yhteensä Kyhteensä T yhteensä V yhteensä 0,0072 0,8 1-0,2775 VL 0, ,0-0,2775 R yhteensä L yhteensä -0,0072 Kev.liik.kadut le yhteensä II II II S yhteensä 1 II 1 M yhteensä II 1 1 II -0, ~ Wyhteensä II

29 YLIVIESKAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Liite 2 Kyöstintie YLIVIESKA YLIVIESKA Asemakaavan muutos Kaisaniemen (6.) kaupunginosan kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Täydennetty OAS 11/2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, miten osallistuminen ja vuorovaikutus sekä kaavan vaikutusten arviointi tapahtuu kaavaprosessissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa suunnittelutyön aikana. Asemakaavamuutoksen aloitteen tekijä on kaupunki. Suunnittelualue ja lähtötilanne Kaavamuutosalue, pinta-alaltaan noin 0,9041 ha rajautuu Pakolankatuun, Parkkipuistoon, Joukahaisenkatuun, Ilmarisenkatuun sekä jalankulkukatuihin. Kuva : Osoitekartalla kaavoituksen aluerajaus vaikutusalueen rajaus

30 Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka ovat tulleet voimaan ja joita on täydennetty Asemakaavan muutosalueella ei ole maankäyttötavoitteita, joilla olisi valtakunnallista merkitystä (MRA 25 ). Maakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa suunnittelualue on osa Ylivieskan taajamatoimintojen aluetta (A). Ylivieska on Oulun eteläisen aluekeskuksen ydinaluetta ja kuuluu alueen kaupunkiverkostoon. Maakuntahallitus on päättänyt maakuntakaavoituksen uudistamisen vireille tulosta. Yleiskaava Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt keskustan osayleiskaava Hyväksymättä jätettiin alue, jota rajaa Ouluntie (kt 86), Vähäkankaantie (mt 895), Seinäjoki-Oulu rautatie sekä asemakaava ja asemakaavan muutosalue: Hakalahden ja Hollihaan kaupunginosan asemakaavan laajennusta ja Hakalahden kaupunginosan korttelin 44 osaa koskeva asemakaavan muutos; asemakaava ja asemakaavan muutos hyväksytty kaupunginvaltuustossa Kaupunginvaltuuston päätös ei ole saavuttanut lainvoimaa. Kaavamuutosalueeseen ei kohdistu valituksia. Kaavamuutosalue on varattu julkisten palvelujen alueeksi (PY). Alue varataan pääasiassa kunnan, valtion ja muiden julkisten yhteisöjen toimintoja varten. Alueelle saa sijoittaa vähäisessä määrin myös muita työpaikkatoimintoja ja asumista. Asemakaava Asemakaavan muutosalueella, pinta-alaltaan yhteensä noin 0,9041 hehtaaria, on voimassa hyväksytty asemakaava. Muutosalueesta pääosa on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS II), pinta-alaltaan 6122 m 2. Korttelissa 67 tontilla 1 on tonttitehokkuusluku e = 0,25, joten tontin rakennusoikeus on nykyisellään 1530 k-m 2. Kaavamuutosalueella on Parkkipuiston lähivirkistysaluetta noin 0,2847 ha sekä jalankulkukadulle varattua aluetta 0,0072 ha. Muita suunnitelmia ja selvityksiä Alueelle on laadittu asemapiirros ym. asiakirjat, päiväkodin rakentamiseksi YS I-II tontille 67-1.

YLIVIESKA Asemakaavan muutos

YLIVIESKA Asemakaavan muutos YLIVIESKAN KAUPUNKI 24.8.2009 Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA YLIVIESKA Asemakaavan muutos Toivonpuiston (9.) kaupunginosan kortteli 85, osa korttelista 86 sekä puistoaluetta MRL 63

Lisätiedot

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta.

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta. YLIVIESKA Liite 2 Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 5 osaa ja puistoaluetta. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty 10 / 2014 ehdotusvaihe Osallistumis-

Lisätiedot

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Toivonpuiston (9.) kaupunginosan kortteleita sekä puisto- ja katualueita.

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Toivonpuiston (9.) kaupunginosan kortteleita sekä puisto- ja katualueita. YLIVIESKA Asemakaavan muutos koskee Toivonpuiston (9.) kaupunginosan kortteleita 85-87 sekä puisto- ja katualueita. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty 2/2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

YLIVIESKA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Alustava / 2014 luonnosvaihe. Liite 2

YLIVIESKA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Alustava / 2014 luonnosvaihe. Liite 2 YLIVIESKA Liite 2 Asemakaavan muutos koskee Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelin 46 tonttia 7 sekä puistoaluetta ja yleiselle jalankululle varattua katualuetta. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Koskipuhdon (3.) kaupunginosan korttelia 19

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Koskipuhdon (3.) kaupunginosan korttelia 19 YLIVIESKA Asemakaavan muutos koskee Koskipuhdon (3.) kaupunginosan korttelia 19 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Alustava 8 / 2016 luonnosvaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 2 MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.3.2008. Täydennetty 06.5.2009

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL Liite 2 YLIVIESKA Asemakaavan muutos Keskustan (1.) kaupunginosan kortteli 34, osia kortteleista 32 ja 41, torialue sekä katu- ja puistoalueet. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty

Lisätiedot

Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma , jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä oloon asti.

Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma , jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä oloon asti. ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.5.2006, jota voi täydentää kaavamuutosehdotuksen nähtävillä

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Hakalahden (2.) kaupunginosan korttelia 23 ja korttelin 24 osia sekä niihin liittyviä puisto- ja katualueita.

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Hakalahden (2.) kaupunginosan korttelia 23 ja korttelin 24 osia sekä niihin liittyviä puisto- ja katualueita. Liite 2 YLIVIESKA Asemakaavan muutos koskee Hakalahden (2.) kaupunginosan korttelia 23 ja korttelin 24 osia sekä niihin liittyviä puisto- ja katualueita. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Toivonpuiston (9.) kaupunginosan liikenne-, urheilu- ja puistoalueiden osalle (Safaripuiston alue)

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Toivonpuiston (9.) kaupunginosan liikenne-, urheilu- ja puistoalueiden osalle (Safaripuiston alue) Liite 2 YLIVIESKA Asemakaavan muutos koskee Toivonpuiston (9.) kaupunginosan liikenne-, urheilu- ja puistoalueiden osalle (Safaripuiston alue) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite 2 YLIVIESKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelit 25, 26 ja 27, katu- ja liikennealue, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue Niemenrannan (7.)kaupunginosan katu- ja liikennealue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

YLIVIESKA. Asemakaava ja asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty 3/2015

YLIVIESKA. Asemakaava ja asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty 3/2015 Liite 2 YLIVIESKA Asemakaava ja asemakaavan muutos Pyörreperän (10.) kaupunginosa asemakaavaton alue (Savarin laajennusalue Katajaojan ja Savarinväylän välissä). 1. VAIHE Asemakaavalla muodostetaan Hakatien

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Koskipuhdon (3.) kaupunginosan korttelia 19 ja viereistä pysäköimisaluetta

YLIVIESKA. Asemakaavan muutos koskee Koskipuhdon (3.) kaupunginosan korttelia 19 ja viereistä pysäköimisaluetta Liite 2 YLIVIESKA Asemakaavan muutos koskee Koskipuhdon (3.) kaupunginosan korttelia 19 ja viereistä pysäköimisaluetta OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MRL 63 Täydennetty 10-11 / 2016 ehdotusvaihe

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 9.12.2015 Haapajärven kaupunki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SAMULINPUISTON ASEMAKAAVAMUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa Haapajärven Ronkaalan kaupunginosan korttelista 215 ja siihen liittyvää

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI , SAMMONKATU 1 d KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 51 21 5, SAMMONKATU 1 d ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE ASEMAKAAVATYÖN TARKASTELUALUE KOKKOLAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

tarkistettu

tarkistettu Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.4.2012 tarkistettu 26.11.2014 ARKKITEHTIOTOIMISTO IIRO TOIVONEN OY LEINIKKITIE 20B 01350 VANTAA PUH 09-8237919 0400-717

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA KALAJOEN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.10.2016 0 OSALLISTUMIS JA ARVIOIN TISUUNNITELMAN (OAS) TAR KOITUS MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2. kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI NUORIKKALANMETSÄ 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 5 Alue 411611 Laurinlahti (34 / Espoonlahti) Asemakaavan muutos Asianumero 6903/10.02.03/2011 3.11.2014 Alue on nykyisen asemakaavan mukaan rivitalojen korttelialuetta. Alueen maankäyttöä tehostetaan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29

ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS SATAKUNNANKATU 29 SELOSTUS NRO 521 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavakartan

Lisätiedot

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS

KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS hyväksytty 13.10.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KORTTELIN 0304 JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS SISÄLTÖ 1. ASEMAKAAVAMUUTOKSEN PERUSTIEDOT 2 2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 2 3. OSALLISET JA OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot