YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS"

Transkriptio

1 YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta Hyväksyminen teknisten palveluiden lautakunta

2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 2 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS Ylivieskan kaupunki ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: 6. kaupunginosa (Kaisaniemi) korttelia 67 sekä lähivirkistys- ja jalankululle varattua katualuetta. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: 6. kaupunginosan (Kaisaniemi) kortteli 67 sekä lähivirkistysaluetta. 1.2 Kaava-alueen sijainti Asemakaavamuutosalue, pinta-alaltaan noin 0,9041 ha, sijaitsee Kaisaniemen (6.) kaupunginosassa ja rajautuu Pakolankatuun, Parkkipuistoon, Joukahaisenkatuun, Ilmarisenkatuun sekä jalankulkukatuihin.. Kuva: Kaavamuutosalueen aluerajaus sekä vaikutusalueen rajaus

3 1.3 Kaavan tarkoitus 3 Kaavan tarkistaminen on syntynyt kaupungin aloitteesta. Kaupunki ryhtyy maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin toimenpiteisiin asemakaavan muuttamiseksi noin 0,9041 hehtaarin alueella. Korttelialueelle 6-67 suunniteltu 129- paikkaisen päiväkodin rakentamishanke edellyttää korttelialueen laajentamista siten, että mahdollistetaan päiväkotihankkeen edellyttämien toimintojen sijoittuminen YS II tontille. Päiväkotitonttiin osoitetaan lisäaluetta viereisestä Parkkipuiston lähivirkistysalueesta. Rakennusoikeuden määrä kasvaa noin 711 k-m 2. Osa (0,0072 ha) nykyisestä jalankululle varatusta katualueesta muuttuu Parkkipuistoon sijoittuvaksi ohjeelliseksi yleiselle jalankululle varatuksi alueeksi. Kaavamuutoksella sallitaan päiväkotitontille ajoneuvoliittymät Pakolankadulta. Tavoitteena on, että päiväkoti on valmis käyttöönotettavaksi vuonna 2012.

4 4 1.4 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Asemakaavamuutoksen seurantalomake 2. Täydennetty OAS 3. Asemakaavan muutoskartta 4. Ympäristösihteerin arvio asemakaavamuutosalueen luontoarvoista 1.5 Luettelo muista kaavamuutosta koskevista asiakirjoista ja lähdemateriaalista 1. Maakuntakaava, uudistaminen vireille Keskustan osayleiskaava, , oikeusvaikutukseton 3. Keskustan osayleiskaava 2030, kaavaehdotusvaihe 4. Ylivieskan liikennesuunnitelma 5. Liikennemelun huomioon ottaminen kaavoituksessa. LIME - työryhmän mietintö, Ympäristöministeriö Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja asetus (895/1999) 7. Rakennusjärjestys, Ylivieskan kaupunki , voimaan Ympäristöministeriön ohjekirja (Asemakaavaselostus)

5 5 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI KAAVAN TARKOITUS LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA LUETTELO MUISTA KAAVAMUUTOSTA KOSKEVISTA ASIAKIRJOISTA JA LÄHDEMATERIAALISTA TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN RATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Lausunnot / mielipiteet / muistutukset ja niiden huomioonottaminen Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet KAAVAN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS... 26

6 6 2 Tiivistelmä 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos on tullut vireille teknisten palveluiden lautakunnan päätöksellä kaupungin omana aloitteena. Asemakaavan muutosehdotusta on käsitelty kaavatiimissä , Luonnosvaiheen viranomaisneuvottelua ei pidetty. Alustava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja asemakaavamuutoksen luonnos ovat olleet nähtävillä 14 päivän ajan Kaavoituksen valmisteluvaiheessa pyydettiin lausunnot: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvara- vastuualue, alueidenkäyttöyksikkö Peruspalvelukuntayhtymä Kallio / Terveysvalvonnan toimipiste Jokilaaksojen pelastuslaitos/ylivieskan paloasema Jokilaaksojen poliisilaitos PPO-Yhtiöt Oy Ylivieskan Vesiosuuskunta Herrfors Nät-Verkko Oy Ab / Verkkopalvelu Oy Herrfors Ab / Lämpöosasto Sonera Carrier Networks Oy Fingrid Oyj Sivistyslautakunta Kaavatiimissä käsiteltiin kaavoittajan vastineet luonnoksesta esitettyihin mielipiteisiin ja lausuntoihin. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelua ei pidetä. Viranomaisilta pyydetään ehdotusvaiheessa lausunnot ja mikäli tarpeen viranomaisneuvottelu pidetään ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä. Asemakaavan muutosehdotus käsiteltiin teknisten palveluiden lautakunnassa Tekninen palvelukeskus / maankäyttöyksikkö / kaavoitus asettaa kaavaehdotuksen selostuksineen ja sitä koskevan täydennetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville MRL:n 65 :n tarkoituksessa ja MRA:n 27 :ssä säädetyllä tavalla 30 päivän ajaksi. Kaavatiimi Kaavamuutosehdotuksesta jätetyt lausunnot ja muistutukset ja niihin laaditut kaavoittajan vastineet käsiteltiin. Asemakaavan muutoksen hyväksyminen teknisten palveluiden lautakunta

7 7 2.2 Asemakaava Nykytilanne: Asemakaavan muutosalueella, pinta-alaltaan yhteensä noin 0,9041 hehtaaria, on voimassa hyväksytty asemakaava. Muutosalueesta pääosa on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS II), pinta-alaltaan 6122 m 2. Korttelissa 67 tontilla 1 on tonttitehokkuusluku e = 0,25, joten tontin rakennusoikeus on nykyisellään 1530 k-m 2. Kaavamuutosalueella on Parkkipuiston lähivirkistysaluetta noin 0,2847 ha sekä jalankulkukadulle varattua aluetta 0,0072 ha. Kuva: Ote hyväksytystä asemakaavasta.

8 8 2.3 Asemakaavan muutoksen toteuttaminen Kaupunki muuttaa asemakaavaa noin 0,9041 hehtaarin alueella. Korttelialueelle 6-67 suunniteltu 129-paikkaisen päiväkodin rakentamishanke edellyttää korttelialueen laajentamista siten, että mahdollistetaan päiväkotihankkeen toimintojen sijoittuminen YS II tontille. Päiväkotitonttiin osoitetaan lisäaluetta viereisestä Parkkipuiston lähivirkistysalueesta. Rakennusoikeuden määrä kasvaa noin 711 k-m 2. Osa (0,0072 ha) nykyisestä jalankululle varatusta katualueesta muuttuu Parkkipuistoon sijoittuvaksi ohjeelliseksi yleiselle jalankululle varatuksi alueeksi. Kaavamuutoksella sallitaan päiväkotitontille ajoneuvoliittymät Pakolankadulta. Tavoitteena on, että päiväkoti on valmis käyttöönotettavaksi vuonna Lähtökohdat 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Fyysinen tila Asemakaavan muutosalue, korttelin 6-67 alue, on vielä kaavan mukaisesti toteutumatonta sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (pinta-ala 6122 m 2 ja rakennusoikeus 1531 k-m 2 ). sekä Parkkipuiston lähivirkistysaluetta. Alue on vielä luonnontilainen metsikkö. Toiminnallinen ja sosiaalinen ympäristö Muutettavan kaava-alueen viereinen alue on pääosin rakentunut asemakaavojen mukaisesti asuinrakennusten korttelialueina.

9 3.1.2 Luonnonympäristö 9 Maisemarakenne, maisemakuva, luonnonolot Päiväkotikorttelin länsipuoli on asemakaavassa lähivirkistysaluetta ja hoidettu talousmetsänä kaupungin puistoluokituksen mukaisesti. Maa- ja kallioperä sekä pohjavesi Ei ole pohjavesialuetta. Vesistöt Alue ei rajoitu vesistöön. Maa- ja metsätalous Alue on entistä metsätalousaluetta. Nykyisellään omakotialueen lähimetsää ja kaavan mukaista lähivirkistysaluetta (VL). Luonnonsuojelu Kaavoitettavat alueet eivät ole luonnonsuojelualueita eikä sen vaikutusalueella ole suojelukohteita Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Kaavamuutosalue sijoittuu vuosina 2005 ja 2006 kaavoitettujen Pakolan alueen omakotialueiden keskelle. Alue on kävely- ja pyöräilymatkan päässä kahden kilometrin etäisyydellä ydinkeskustasta. Kaupunkikuva Kaavamuutosalueen lähiympäristö on pientaloalueena rakentunut. Kuva: Kaava-alue ja lähiympäristö ilmakuvassa

10 10 Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella. Kaavoitettava alue sijoittuu Kaisaniemen Pakolan asuntoalueelle, joka on asemakaavan mukaisesti rakentunut omakoti- ja pientaloalueena. Kaavoitettavalle alueelle ei sijoitu asumista. Palvelut Kaavamuutosalueen palvelut ovat saatavissa pääosin keskustasta. Työpaikat, elinkeinotoiminta Alueelle on voimassaolevassa asemakaavassa osoitettu yleisten rakennusten korttelialuetta, jolle voidaan sijoittaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevia rakennuksia ja se on siten myös työpaikka-aluetta. Liikenne Tonttiliittymä on nykyisellään esitetty toteutettavaksi Joukahaisenkadulta voimassaolevassa asemakaavassa. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Alue ei ole rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokasta eikä siellä sijaitse muinaismuistoja tai muistomerkkejä. Tekninen huolto Kaavamuutosalueen tontti on liitettävissä olevaan ja jo rakennettuun vesijohto- ja viemäröintijärjestelmään alueella on myös sadevesiviemäri. Kuva: Tekninen huolto

11 11 Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Kaava-alue rajautuu kokoojakatuna toimivaan Pakolankatuun. Vasemmalla Pakolankatuun rajautuen on Fingrid Oyj:n 48 metriä leveä voimansiirtolinja. Päiväkotitontti Kuva: Näkymä Pakolankadulta saavuttaessa päiväkotikortteliin nro 67 Pilaantuneet maa-alueet Kaava-alueella ei ole todettu pilaantuneita maa-alueita. Sosiaalinen ympäristö Kaava-alueelta on liikenne- sekä kevyen liikenteen yhteydet ja se sijaitsee pyöräily- ja kävelyetäisyydellä keskustasta Maanomistus Kaava-alue on kokonaan kaupungin omistuksessa. Kiinteistötunnus Uusipakola Jako YS-tontti uva: Ote maaomaisuuskartasta

12 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka ovat tulleet voimaan ja joita on täydennetty Tämän kaavatyön osalta on huomioitava erityisesti toimivaan aluerakenteeseen ja eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen liittyvät valtakunnalliset tavoitteet. Maakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa suunnittelualue on osa Ylivieskan taajamatoimintojen aluetta (A) Ylivieska on Oulun eteläisen aluekeskuksen ydinaluetta ja kuuluu alueen kaupunkiverkostoon kk-3. Uudistaminen on tullut vireille Kuva: Ote maakuntakaavasta Suunnittelumääräykset: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee alueiden käyttöönottojärjestyksessä ja mitoituksessa kiinnittää erityistä huomiota vaihtoehtoisten aluekokonaisuuksien toiminnallistaloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tulee edistää yhdyskuntarakenteen eheytymistä hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla sekä taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Yksityiskohtaisempiin kaavoihin tulee sisällyttää periaatteet uudisrakentamisen sopeuttamisesta rakennettuun ympäristöön. Alueiden käytön suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät. Taajaman merkittävä laajeneminen päätien toiselle puolelle yksityiskohtaisempaan kaavaan perustuen edellyttää turvallisten yhteyksien järjestämistä päätien poikki.

13 13 Yleiskaava Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt keskustan osayleiskaava Hyväksymättä jätettiin alue, jota rajaa Ouluntie (kt 86), Vähäkankaantie (mt 895), Seinäjoki-Oulu rautatie sekä asemakaava ja asemakaavan muutosalue: Hakalahden ja Hollihaan kaupunginosan asemakaavan laajennusta ja Hakalahden kaupunginosan korttelin 44 osaa koskeva asemakaavan muutos; asemakaava ja asemakaavan muutos hyväksytty kaupunginvaltuustossa Ylivieskan kaupunginhallitus on tekemällään päätöksellä määrännyt osayleiskaavan tulemaan voimaan. Hallinto-oikeuteen on jätetty hakemuksia täytäntöönpanon kieltämiseksi. Hallinto-oikeus päätöksellään kielsi valtuuston osayleiskaavan hyväksymistä koskevan päätöksen täytäntöönpanon osayleiskaavassa Alpuminkankaalle Ouluntien ja rautatiealueen väliselle alueelle osoitetun tavaraliikenteen terminaalialueen (LTA) osalta. Kaavamuutosalueella on voimassa hyväksytty keskustan osayleiskaava, jossa kaavamuutosalue on varattu julkisten palvelujen alueeksi (PY). Alue varataan pääasiassa kunnan, valtion ja muiden julkisten yhteisöjen toimintoja varten. Alueelle saa sijoittaa vähäisessä määrin myös muita työpaikkatoimintoja ja asumista. Kuva: Ote keskustan osayleiskaava 2030 Asemakaava Asemakaavan muutosalueella, pinta-alaltaan yhteensä noin 0,9041 hehtaaria, on voimassa hyväksytty asemakaava. Muutosalueesta pääosa on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS II), pinta-alaltaan 6122 m 2. Korttelissa 67 tontilla 1 on tonttitehokkuusluku e = 0,25, joten tontin rakennusoikeus on nykyisellään 1530 k-m 2. Kaavamuutosalueella on Parkkipuiston lähivirkistysaluetta noin 0,2847 ha sekä jalankulkukadulle varattua aluetta 0,0072 ha... Kuva: Ote asemakaavasta, hyväksytty

14 14 4 Asemakaavan muutoksen suunnittelun vaiheet 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelun tarve Asemakaavan muutoksen laatimista koskeva aloite tuli kaupungilta. Aloitteen pohjana ovat seuraavat kaupungin toimielinten päätökset: KV , Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja kaupungin välisen aiesopimuksen hyväksyminen päiväkodin rakennuttamisesta Ylivieskaan. KV , Päiväkodin sijainti paikaksi päätettiin Joukahaisenkadun varrella Kaisaniemessä korttelissa 67 oleva YS- tontti. KV , Valtuusto siirsi aiesopimuksen päiväkodin rakennuttamisesta Vieskan liikelaitoskuntayhtymälle. KH on päättänyt YS tontin 67-1 (p-ala 6122 m 2 ) vuokraamisesta Vieskan liikelaitoskuntayhtymälle päiväkodin rakentamista varten.

15 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Alueen kaavoittamiseen ryhtymistä on käsitelty teknisen palvelukeskuksen kaavatiimissä ja Alueen kaavan laatimisesta tehtiin päätös teknisten palveluiden lautakunnassa Samalla oikeutettiin tekninen palvelukeskus asettamaan valmisteluaineistona osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavamuutosluonnos nähtäville. Kaavoitus ilmoitettiin tulleeksi vireille lehtiilmoituksella Kalajokilaaksossa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavamuutosluonnos olivat nähtävillä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset, osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely, viranomaisyhteistyö on esitetty liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Kaavamuutoksen vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineiston nähtävillä olosta on ilmoitettu osallisille kirjeitse Luonnosvaiheen viranomaisneuvottelua ei pidetty. Kaavaluonnos ja OAS on lähetetty viranomaisille lausunnolle. Saatiin neljä lausuntoa: Herrfors Nät Verkko Oy Ab, Jokilaaksojen poliisilaitos, Fingrid Oyj ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue, alueidenkäyttöyksikkö. Osallisten mielipiteitä ei luonnosvaiheessa esitetty eikä Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoliikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuu alue, alueidenkäyttöyksikön edustajat edellyttäneet erikseen pidettävää työneuvottelua tässä vaiheessa. Ehdotusvaiheessa pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja sovittiin puhelimitse , ettei työneuvottelua kaupunki / Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue, alueidenkäyttöyksikkö pidetä. Sovittiin, että ympäristösihteerin laatima arvio kaavamuutosalueen luontoarvoista toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue, alueidenkäyttöyksikköön hyväksyttäväksi ja arvio liitetään kaava-asiakirjoihin.

16 Asemakaavan muutoksen tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet on kerrottu liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Kunnan asettamat tavoitteet KV , Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja kaupungin välisen aiesopimuksen hyväksyminen päiväkodin rakennuttamisesta Ylivieskaan. KV , Päiväkodin sijainti paikaksi päätettiin Joukahaisenkadun varrella Kaisaniemessä korttelissa 67 oleva YS- tontti. KV , Valtuusto siirsi aiesopimuksen päiväkodin rakennuttamisesta Vieskan liikelaitoskuntayhtymälle. KH on päättänyt YS tontin 67-1 (p-ala 6122 m 2 ) vuokraamisesta Vieskan liikelaitoskuntayhtymälle päiväkodin rakentamista varten. Em. sopimuksiin perustuen kaupunki osoittaa päiväkodille riittävän alueen, jolle päiväkodin toiminnat ovat hyvin sijoitettavissa. Tavoitteena on, että päiväkoti on valmis käyttöönotettavaksi vuonna Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Alue on oikeusvaikutuksettoman osayleiskaavan mukaisesti osoitettu (PY) alueeksi. Alue varataan pääasiassa kunnan, valtion ja muiden julkisten yhteisöjen toimintoja varten. Alueelle saa rakentaa päiväkodin. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Tavoitteena on asemakaava ajantasaistaminen nykytilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Korttelialueelle suunniteltu päiväkotihanke edellyttää tontin laajentamista mm. leikkialueitten ja autopaikoituksen järjestämiseksi tontilla. Päiväkotitonttiin osoitetaan lisäaluetta viereisestä Parkkipuiston lähivirkistysalueesta. Korttelin rakennusoikeuden määrä kasvaa noin 711 k-m 2. Osa (0,0072 ha) nykyisestä jalankululle varatusta katualueesta muuttuu Parkkipuistoon sijoittuvaksi ohjeelliseksi yleiselle jalankululle varatuksi alueeksi. Kaavamuutoksella sallitaan päiväkotitontille ajoneuvoliittymät Pakolankadulta.

17 17 Asemapiirros hankkeesta ja tavoitteiden asettaminen

18 Asemakaavan muutoksen ratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Asemakaavan muutos on laadittu aloitteen mukaisena hankekaavana Lausunnot / mielipiteet / muistutukset ja niiden huomioonottaminen Valmisteluaineisto oli nähtävillä Kuva: Ote nähtävillä ollut kaavaluonnos Valmisteluaineistosta jätettiin 4 lausuntoa 1) Fingrid Oyj, Asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsee Fingrid Oyj:n 110 kv voimajohto Vihanti - Olmala (kuva 1 ). Voimajohtoa varten on lunastettu kiinteistön käyttöoikeuden supistus 48 metriä leveälle johtoalueelle (poikkileikkaus kuvassa 2). Johtoalue muodostuu 28 metriä leveästä johtoaukeasta ja johtoaukean molemmin puolin olevista 10 metriä leveistä reunavyöhykkeistä. Rakennusrajoitusta merkitsevät rakennusrajat ulottuvat nykyisin 19metrin päähän 110 kv voimajohdon keskilinjasta. Fingridillä on pitkän aikavälin tavoitteena päivittää voimajohtojen rakennusrajoitusta merkitsevät rakennusrajat voimajohtoalueen ulkoreunaan siten, että rakennusrajoitus koskee koko 48 metriä leveää johtoaluetta.

19 19 Asemakaavaa laaditaan päiväkotihanketta varten. Päiväkodin tontti sijoittuu voimajohtoalueen ulkopuolelle, lähimmillään noin 30 metrin etäisyydelle voimajohdon keskilinjasta. Päiväkodin tontin ja voimajohdon välissä on Pakolankatu. Päiväkodin kadunpuoleinen piha on pysäköintipaikkana (p) ja rakennus ohjeellisen rakennusalan mukaan sijoittuu lähimmillään noin 50 metrin etäisyydelle voimajohdon keskilinjasta. Oletamme, että päiväkodin leikki- ja oleskelualueet ovat rakennuksen etelä- ja itäpuolella. Fingridin

20 20 näkemyksen mukaan päiväkodin etäisyydet voimajohtoon ovat riittäviä. Fingridillä ei ole siten huomauttamista asemakaavaluonnoksessa esitetystä ratkaisusta. Fingrid on laatinut oppaan Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa, joka on ladattavissa Internet sivuilta. Vastine: Lausunto ei anna aihetta muuttaa kaavaa. 2) Jokilaaksojen poliisilaitos, Ei ole huomauttamista kaavaluonnoksen suhteen. Vastine: Lausunto ei anna aihetta muuttaa kaavaa. 3) Herrfors Nät-Verkko Oy Ab, Kaavaluonnosalueelle on merkitty vm alue (muuntajalle varattu alue), jolla sijaitsee PPO Yhtiöt Oy:n omistama keskitin rakennus. Sähkölaitoksella ei ole tarvetta rakentaa muuntamoa vm alueelle, eikä myöskään muualle kaavaluonnosalueelle. Päiväkodin sähkönsyöttö toteutetaan maakaapelilla Pakolankadun toisella puolen olevalta puistomuuntamolta. Kaavan muutosluonnoksessa ei muuta huomautettavaa. Vastine: Lausunto ei anna aihetta muuttaa kaavaa. 4) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue, alueidenkäyttöyksikkö Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole mitään lausuttavaa kaavaluonnoksesta. Vastine: Lausunto ei anna aihetta muuttaa kaavaa. Valmisteluaineistosta eivät osalliset esittäneet mielipiteitä Ehdotus nähtävillä , josta 5 lausuntoa: 1) Jokilaaksojen pelastuslaitos, Pelastuslain (379/2011) 30 mukaan kunnan velvollisuus on huolehtia alueellaan sammutusveden hankinnasta pelastuslaitoksen tarpeisiin. Riittävän tehokkaaksi sammutusvesijärjestelmäksi katsotaan, jos veden tuotto on yli 2000 l/min. Kyseiseen kaavamuutosehdotukseen liittyen on syytä huomioida, että sammutusvesijärjestelmä kattaa tulevan uudisrakennuksen: sammutusvesipiste olisi hyvä sijaita suunnitellun laajennusalueen välittömässä läheisyydessä. Vastine: Lausunnossa esitetty sammutusvesijärjestelmä otetaan huomioon vuoden 2012 työohjelmassa ja työ tilataan vesilaitokselta. Lausunto ei anna aihetta muuttaa kaavaehdotusta. 2) Jokilaaksojen poliisilaitos, Ei ole huomautettavaa/lausuttavaa asiassa. Vastine: Lausunto ei anna aihetta muuttaa kaavaehdotusta. 2) PPO-Yhtiöt Oy, PPO-Yhtiöt Oy:n laajakaistakeskitin on jäämässä päiväkodin tontin sisäpuolelle. PPO-Yhtiöt Oy toteaa, että laajakaistakeskittimelle on huomioitava tarve huoltoliikenteelle ja alueella menee useita tietoliikennekaapeleita. Jos asemakaavan muutos edellyttää kaapeleiden tai laajakaistakeskittimen siirtotöitä, niin siitä tulevat kustannukset laskutamme Ylivieskan kaupungilta. Vastine: Laajakaistakeskitin sijoittuu tontilla paikoitusalueelle, jolta keskittimen huoltoliikenne on hoidettavissa. Todettakoon, että mahdolliset kaapeleiden siirroista ja

21 21 niiden kustannuksista sovitaan erikseen, kun niitä ryhdytään toteuttamaan. Lausunto ei anna aihetta muuttaa kaavaehdotusta. 4) Fingrid Oyj, Kaavaehdotuksessa ei ole esitetty merkittäviä muutoksia kaavaluonnokseen nähden. Fingridillä ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Vastine: Lausunto ei anna aihetta muuttaa kaavaehdotusta. 5) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue, alueidenkäyttöyksikkö, Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutusten arviointia varten tarpeellisten selvityksien laatiminen tulee sisältyä aina kaavan valmisteluun. Riittävät selvitykset on laadittava, vaikka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei asiasta lausunnossaan tai muussa yhteydessä muistuttaisikaan. Kaisaniemen korttelin 67 asemakaavan muutosta laaditaan alueelle, joka on luonnontilaista metsikköä. Alueelta tulee laatia riittävä luontoselvitys, ja ennen kaavan hyväksymistä tulee olla yhteydessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ei ole muuta huomautettavaa kaavan muutosehdotukseen Vastine: Kaavamuutosalue on hyväksytyn asemakaavan mukaista Parkkipuiston (VL) aluetta. Päiväkotikortteliin piha-alueeksi osoitetaan lisäaluetta kaavan mukaisesta lähivirkistysalueesta (VL) noin 0,28 ha, mikä on noin 5,5 % Parkkipuiston noin 5,2 hehtaarin suuruisesta taajamarakenteen sisällä olevasta laajemmasta virkistysalueesta. Lisäalue päiväkotikortteliin noin 0,28 ha Parkkipuiston lähivirkistysalue noin 5,2 ha Alue on ihmisen muovaamaa kulttuuriympäristöä, jota on hoidettu metsätalousmaana ja taajamarakenteen sisällä sijaitsevana kaupungin puistoluokituksen 5. hoitoluokan mukaisena talousmetsänä. Alue on karua mäntymetsää ja siellä on tehty metsänhoitotöitä sekä osittain puuston harvennus. Alueen läpi on asemakaavassa osoitettu ohjeellinen kevyen liikenteen väylä. Parkkipuiston kaavamuutoksen alainen puiston osa on jo vuodesta 2005 lähtien ollut rakentuneen omakotialueen lähipuisto, mistä on aiheutunut metsänpohjan kulumista.

22 22 Ympäristösihteerin arvion mukaan puisto ei ole luonnontilassa. Se on karuhkoa ja mäntyvaltaista talousmetsää eikä alueella ole merkittäviä luontoarvoja. Keskustelussa (ympäristösihteeri Tapio Koistinaho / kaupunki ja arkkitehti Liisa Ranto-Oikari / Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, alueidenkäyttöyksikkö) on sovittu, että arvio asemakaavan muutosalueen luontoarvoista toimitetaan lausunnon antajalle hyväksyttäväksi. Todetaan, että ympäristösihteerin laatimalla arviolla Asemakaavamuutosalueen luontoarvoista korvataan lausunnossa tehtäväksi esitetty luontoselvitys. Arvio liitetään kaava-asiakirjoihin. Lausunto ei anna aihetta muuttaa kaavaehdotusta. Ehdotuksesta ei esitetty muistutuksia Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaavatiimi , Aloite ja suunnitteluperiaatteet käsiteltiin. Valmisteluaineiston laatiminen. Teknisen palveluiden lautakunta Vireilletulopäätös sekä päätös valmisteluaineiston nähtäville asettamiseksi 14 päivän ajaksi. Luonnosvaiheen viranomaisneuvottelua / työneuvottelua ei pidetty Viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa eivätkä osalliset esittäneet mielipiteitä. Valmisteluaineisto nähtävillä Tekninen palvelukeskus /maankäyttöyksikkö. Kaavatiimi Lausunnot ja mielipiteet tiedoksi. Kaavoitusta valmistellaan ehdotusvaiheeseen. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelua ei pidetty Valmisteluaineistosta esitetyissä lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Teknisten palveluiden lautakunta Oikeuttaa maankäyttöyksikön asettamaan kaavamuutosehdotuksen nähtäville. Kaavamuutosehdotus nähtävillä Tekninen palvelukeskus /maankäyttöyksikkö. Kaavatiimi Ehdotuksesta jätetyt lausunnot ja muistutukset käsitellään ja niihin laaditut kaavoittajan vastineet käsiteltiin. Teknisten palveluiden lautakunta Ehdotuksesta jätetyt lausunnot ja muistutukset käsitellään ja niihin laaditut kaavoittajan vastineet hyväksytään. Kaavamuutoksen hyväksyminen.

23 23 5 Asemakaavan muutoksen kuvaus 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Muutosalueesta pääosa on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS II), pinta-alaltaan 6122 m 2. Korttelissa 67 tontilla 1 on tonttitehokkuusluku e = 0,25, joten tontin rakennusoikeus on nykyisellään 1530 k-m 2. Kaavamuutosalueella on Parkkipuiston lähivirkistysaluetta noin 0,2847 ha sekä jalankulkukadulle varattua aluetta 0,0072 ha. Kaavamuutosalue on yhteensä noin 0,9041 ha, josta: 1) Sosiaalitointia ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue YS II 0, 8969 ha Kaavamääräys sallii liike- ja toimistotilojen rakentamisen enintään 30 % kerrosalasta. Tonttitehokkuus e = 0,25 Rakennusoikeus 2242 k-m 2 Kerrosluku II Asemakaavan muutoksella YS II -korttelin pinta-ala kasvaa 2847 m 2 ja rakennusoikeuden määrä kasvaa noin 711 k-m Palvelut Kaavamuutosalue tukeutuu alueen ulkopuolisiin palveluihin Ylivieskan keskustassa. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on että korttelialueelle 6-67 suunniteltu 129-paikkaisen päiväkodin rakentamishanke mahdollistetaan korttelialueen laajentamisella siten, että päiväkotihankkeen edellyttämät toiminnot ovat sijoitettavissa YS II tontille Aluevaraukset Korttelialueet Sosiaalitotinta ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue ( YS II) Osuus 99,2 % kaava-alueesta. Korttelialueen pinta-ala on yhteensä noin 0,8969 ha, tehokkuuslukuna käytetään e= 0,25. Rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on II. Autopaikoitus vähintään YS- korttelissa on varattava 1 autopaikka yhteenlasketun kerrosalan 50 k-m 2 kohti.

24 24 Muita asemakaavamääräyksiä ja merkintöjä: 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Alueelle ei sijoitu asumista. Alue palvelee kaupungin ja lähialueen perheitten ja tarpeita yleiskaavan tavoitteiden pohjalta, kun alueelle valmistuu 129- paikkainen päiväkoti. Yhdyskuntarakenne Kaavamuutosalueen ympäristö on pääosin rakentunut asemakaavojen mukaisesti erilaisina asuntokortteleina.

25 25 Palvelut Kaavamuutosalueelle sijoittuu julkisena palveluna toimiva päiväkoti. Muut palvelut haetaan keskustasta. Työpaikat, elinkeinotoiminta Alue on työpaikka-aluetta. Lasten päiväkoti työllistää mm. lastenhoitajia. Virkistys Päiväkotitontti rajoittuu kaupungin lähivirkistysalueeseen, jota on hoidettu talousmetsänä kaupungin puistoluokituksen mukaisesti. Liikenne ja melu Asemakaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia alueen nykyiseen sisäiseen eikä ulkoiseen liikenteeseen. Kaavamuutoksella sallitaan päiväkotitontille ajoneuvoliittymät Pakolankadulta. Kaavamuutosalueelle on esitetty riittävästi autopaikkoja. Tekninen huolto Alueen toiminnat hyödyntävät täydellisesti olevia verkostoja. Asemakaavamuutosalueen lähellä Pakolankadulla, Ilmattarenkadulla ja Joukahaisenkadulla on olemassa vesijohdon ja viemärin runkolinjat sekä sadevesiviemäröintijärjestelmä. Kuva: tekninen huolto Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Alueella ei ole suojelua edellyttäviä luontotekijöitä. Alue on karuhkoa mäntykangasta. Sosiaaliset olot Kävely- ja pyöräilyetäisyydelle ydinkeskustasta muodostuu julkisten palveluiden korttelialue päiväkotitoimintaa varten. Alue rajautuu lähivirkistysalueeseen. Tontille on kaavoituksessa osoitettu päiväkodin pihalle tyypillisesti lapsille leikkialuetta. Taloudelliset vaikutukset Ei kustannuksia kaupungille kaavamuutoksen toteuttamisvaiheessa. Katurakenne ja tekninen huolto ovat jo rakentuneet Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kaupunkirakenne Alueen kaupunkirakenne täydentyy ja päiväkotitoiminalle osoitetaan riittävän kokoinen korttelialue yleiskaavan tavoitteiden pohjalta lähellä ydinkeskustan palveluja sijaitsevaksi päiväkodin tontiksi.

26 26 Luonnonolot Alue rajautuu talousmetsänä hoidettavaan kaupungin lähivirkistysalueeseen. Alue on karuhkoa mäntykangasta. Vesistöt ja vesitalous Kaavamuutosalue ja sen lähiympäristö eivät ole pohjavesialuetta, kaavoituksella ei ole vaikutuksia vesistöön eikä vesitalouteen. Maa- ja metsätalous ja luonnonsuojelu Kaavamuutos alue on entistä metsätalousaluetta ja sitä on hoidettu talousmetsänä ja se ei ole luonnonsuojelualuetta. Alue on taajamarakenteen keskellä oleva lähivirkistysalueeksi kaavoitettu karuhko mäntykangas Ympäristön häiriötekijät Alue rajoittuu vilkasliikenteiseen, Pakolankadun kokoojakatuun, jonka varteen sijoittuu myös Fingrid Oyj:n voimansiirtolinja. Fingrid Oyj:n lausunnossa on todettu Päiväkodin tontti sijoittuu voimajohtoalueen ulkopuolelle, lähimmillään noin 30 metrin etäisyydelle voimajohdon keskilinjasta. Päiväkodin tontin ja voimajohdon välissä on Pakolankatu. Päiväkodin kadunpuoleinen piha on pysäköintipaikkana (p) ja rakennus ohjeellisen rakennusalan mukaan sijoittuu lähimmillään noin 50 metrin etäisyydelle voimajohdon keskilinjasta. Oletamme, että päiväkodin leikki- ja oleskelualueet ovat rakennuksen etelä- ja itäpuolella. Fingridin näkemyksen mukaan päiväkodin etäisyydet voimajohtoon ovat riittäviä. Fingridillä ei ole siten huomauttamista asemakaavaluonnoksessa esitetystä ratkaisusta. 6 Asemakaavan muutoksen toteutus Kaavamuutosalue on rakennettavissa kaavamuutoksen mukaisena, kun kaavamuutos on hyväksytty. Toteutusta ohjaa kaupungin rakennuslupaviranomainen. Kaava-alueelle muodostuu 129-paikkaisen päiväkotihankkeen mukaisesti lisää rakennusoikeutta ja piha-alueiden käyttö on suunniteltu päiväkodin tarpeiden mukaiseksi. LIITTEET

27 Asemakaavan selostuksen liitelomake Sivu 1/2 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Liite 1 Kunta 977 Ylivieska Täyttämispvm Kaavan nimi Kaisaniemen (6.) kaupunginosan korttelia 67 sekä 1ähivirkistys- ja jalankululle varattua katualuetta koskeva asemakaavan muutos. Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Hyväksymispykälä L-lautakunta 38 Vireilletulosta ilm. pvm Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 977L A38 0,9041 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 0,9041 Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarautaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarautaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala [ha] [%]!Yhteensä 0, ,0 22 la yhteensä lp yhteensä Y yhteensä 0, , ,25 0,2847 Kerrosalan muut. [kmz +/-] ,8,2775-0,0072 Pinta-ala [%] Kerrosala [kmz] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [kmz +/-]. lsuojellut rakennuksetllsuojeltujen rakennusten muutosi Rakennussuojelu 1 [lkm] 11 [k-m 2 ] 11 [lkm +/-] 11 [k-m 2 +/-] 1 Yhteensä II II II II 1 l

28 Asemakaavan selostuksen liitelomake Sivu 2/2 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala Pinta-ala Kerrosala [k- Tehokkuus Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k- [ha) [%] ml) [e) [ha +/-] ml+/-)!yhteensä II 0,9041 II 100,0 II 2242 la yhteensä II II 1 1 0,25 0,0000 lp yhteensä II 1 Y yhteensä 0, , ?'\ 0, YS 0, , ,25 0, C yhteensä Kyhteensä T yhteensä V yhteensä 0,0072 0,8 1-0,2775 VL 0, ,0-0,2775 R yhteensä L yhteensä -0,0072 Kev.liik.kadut le yhteensä II II II S yhteensä 1 II 1 M yhteensä II 1 1 II -0, ~ Wyhteensä II

29 YLIVIESKAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Liite 2 Kyöstintie YLIVIESKA YLIVIESKA Asemakaavan muutos Kaisaniemen (6.) kaupunginosan kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Täydennetty OAS 11/2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan, miten osallistuminen ja vuorovaikutus sekä kaavan vaikutusten arviointi tapahtuu kaavaprosessissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa suunnittelutyön aikana. Asemakaavamuutoksen aloitteen tekijä on kaupunki. Suunnittelualue ja lähtötilanne Kaavamuutosalue, pinta-alaltaan noin 0,9041 ha rajautuu Pakolankatuun, Parkkipuistoon, Joukahaisenkatuun, Ilmarisenkatuun sekä jalankulkukatuihin. Kuva : Osoitekartalla kaavoituksen aluerajaus vaikutusalueen rajaus

30 Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka ovat tulleet voimaan ja joita on täydennetty Asemakaavan muutosalueella ei ole maankäyttötavoitteita, joilla olisi valtakunnallista merkitystä (MRA 25 ). Maakuntakaava Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa suunnittelualue on osa Ylivieskan taajamatoimintojen aluetta (A). Ylivieska on Oulun eteläisen aluekeskuksen ydinaluetta ja kuuluu alueen kaupunkiverkostoon. Maakuntahallitus on päättänyt maakuntakaavoituksen uudistamisen vireille tulosta. Yleiskaava Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt keskustan osayleiskaava Hyväksymättä jätettiin alue, jota rajaa Ouluntie (kt 86), Vähäkankaantie (mt 895), Seinäjoki-Oulu rautatie sekä asemakaava ja asemakaavan muutosalue: Hakalahden ja Hollihaan kaupunginosan asemakaavan laajennusta ja Hakalahden kaupunginosan korttelin 44 osaa koskeva asemakaavan muutos; asemakaava ja asemakaavan muutos hyväksytty kaupunginvaltuustossa Kaupunginvaltuuston päätös ei ole saavuttanut lainvoimaa. Kaavamuutosalueeseen ei kohdistu valituksia. Kaavamuutosalue on varattu julkisten palvelujen alueeksi (PY). Alue varataan pääasiassa kunnan, valtion ja muiden julkisten yhteisöjen toimintoja varten. Alueelle saa sijoittaa vähäisessä määrin myös muita työpaikkatoimintoja ja asumista. Asemakaava Asemakaavan muutosalueella, pinta-alaltaan yhteensä noin 0,9041 hehtaaria, on voimassa hyväksytty asemakaava. Muutosalueesta pääosa on sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YS II), pinta-alaltaan 6122 m 2. Korttelissa 67 tontilla 1 on tonttitehokkuusluku e = 0,25, joten tontin rakennusoikeus on nykyisellään 1530 k-m 2. Kaavamuutosalueella on Parkkipuiston lähivirkistysaluetta noin 0,2847 ha sekä jalankulkukadulle varattua aluetta 0,0072 ha. Muita suunnitelmia ja selvityksiä Alueelle on laadittu asemapiirros ym. asiakirjat, päiväkodin rakentamiseksi YS I-II tontille 67-1.

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS tark. 9.9.2014 PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 24. päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa Pispanmäki

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 19.3.2014 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot