VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN JULKISEN HALLINNON TOIMIVUUDEN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN JULKISEN HALLINNON TOIMIVUUDEN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN JULKISEN HALLINNON TOIMIVUUDEN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN

2 2 Tiedustelut: Helena Korhonen Puh. (09) Sähköposti: Taitto: Helena Korhonen ISBN Edita Oyj Helsinki 2001

3 3 Julkaisija: KUVAILULEHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ Tekijät (toimielimessä: toimielimen nimi, puheenjohtaja): Matti Salminen, Virpi Einola-Pekkinen, Jukka Erkkilä ja Johanna Nurmi Valtiovarainministeriö, Hallinnon kehittämisosasto Julkaisun laji: Muistio Toimeksiantaja: Valtiovarainministeriö Toimielimen asettamispäivä: Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen): Julkisen hallinnon toimivuuden ja arvioinnin kehittäminen Julkaisun osat: Tiivistelmä: Valtiovarainministeriö asetti Julkinen sektori osana kansallista kilpailukykyä -hankkeen, jonka tavoitteena on 1) kehittää julkisten palvelujen laatua ja asiakaslähtöisyyttä (Palvelu- ja laatuhanke) sekä 2) tehostaa julkisten organisaatioiden strategista johtamista (BSC-forum). Hankkeen kotisivu on osoitteessa Osana keskushallinnon uudistamista Palvelu- ja laatuhankkeen tehtävänä on ollut selvittää hallinnon ja julkisten palvelujen laatuun ja arviointiin liittyviä linjakysymyksiä (keskushallinnon osahankkeet 3.2 ja 3.3). Valtioneuvoston periaatepäätökseen (1998) laadukkaista palveluista ja hyvästä hallinnosta sisältyy useita kohtia, joissa painotetaan julkisten palvelujen laatua, kansalaiskeskeistä ja asiakaslähtöistä toimintaa. Julkisen sektorin laatupolitiikan keskeisiä kysymyksiä on linjattu myös Julkisten palvelujen laatustrategiassa, joka valmistui Strategian valmisteluun osallistui laaja joukko valtion, kuntien, elinkeinoelämän, järjestöjen ja tiedeyhteisöjen edustajia. Strategiaan sisältyy 12 -kohtainen suositusosa, jossa on linjattu koko julkisen sektorin yhteistä laatutyötä ja laatupolitiikkaa. Strategia nostaa esille mm. julkisten palvelujen laatukriteerit ja laadunarvioinnin, palvelusitoumukset, asiakaspalautteen ja henkilöstötilinpäätökset sekä asiakaskeskeisen palveluperiaatteen. Valtioneuvoston tasolla on tarpeen ottaa kantaa keskeisiin hallinnon laatupolitiikan sekä palvelujen laadun ja arviointitoiminnan linjakysymyksiin. Niiden avulla voidaan suunnata eri hallinnonalojen laatutyötä ja arviointitoimintaa valtioneuvoston yhteisten linjausten ja periaatteiden mukaisesti. Lisäksi muistiossa on hahmoteltu yhteisiä linjauksia ja menettelytapoja keskushallinnon organisaatioiden vertailukehittämiselle ja käytännön arviointityölle. Ministeriöiden ja virastojen sisäiseen ja ulkoiseen laadunarviointiin on hallinnon yhteisenä viitekehyksenä suositeltu laatupalkintokriteeristön käyttöä. Tulosohjauksen kehittämisessä haasteena on toiminnan laatutavoitteiden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden liittäminen osaksi tuloksellisuuden seurantaa. Ministeriöiden tehtävänä on varmistaa oman hallinnonalansa ohjauksessa palvelu- ja laatutavoitteiden sisältyminen tulosohjaukseen sekä määritellä tarvittaessa hallinnonalan keskeisten palvelujen laatupolitiikka ja palvelustrategia. Avainsanat: asiakaskeskeisyys, arviointi, julkiset palvelut, laatupalkintokriteerit, laatutavoitteet, tulosohjaus, vertailukehittäminen Muut tiedot: Valtion keskushallinnon uudistaminen, osahankkeet 3.2 ja 3.3 Sarjan nimi ja numero: ISSN: ISBN: Kokonaissivumäärä: 11 Jakaja: valtiovarainministeriö Kieli: Suomi Hinta: Kustantaja: valtiovarainministeriö Luottamuksellisuus: Julkinen

4 4 JOHDANTO Hallinnon laadun ja arvioinnin kehittäminen on osa Valtioneuvoston kesäkuussa 2000 asettamaa keskushallintohanketta (osahankkeet 3.2 ja 3.3). Ajankohtaisia syitä laadunhallinnan menetelmien ja arvioinnin kehittämiselle ovat mm. ministeriöiden tarve vahvistaa hallinnonalansa strategista johtamista ja tähän liittyvien mittareiden kehittäminen. Strategisesti tärkeiksi havaittujen toimintojen ja hankkeiden seuranta edellyttää arviointitietoa. Toiminnan arviointi voidaan nähdä osana johtamisen ja tulosohjauksen uudistamista. Hallinnonalarajojen yli menevät tehtäväkokonaisuudet, toimintapolitiikat ja ohjelmat vaativat monipuolista arviointia ja arviointiosaamista. Samoin tarve kansainväliseen vertailuun mm. Euroopan unionissa on luonut lisääntyvää arviointitarvetta. Valtioneuvoston tasolla on tarpeen ottaa kantaa keskeisiin hallinnon laatupolitiikan ja palvelujen laadun sekä arviointitoiminnan linjakysymyksiin. Niiden avulla voidaan suunnata eri hallinnonalojen laatutyötä ja arviointitoimintaa valtioneuvoston yhteisten linjausten ja periaatteiden mukaisesti. Lisäksi muistiossa on hahmoteltu yhteisiä linjauksia ja menettelytapoja keskushallinnon organisaatioiden vertailukehittämiselle ja käytännön arviointityölle. Tähän liittyy muun muassa yhteisen arvioinnin viitekehyksen käyttäminen, arviointiosaamisen vahvistaminen ja arvioitsijoiden edellytykset toimia hallinnon yhteisenä resurssina. Oleellisena osana linjauksia on myös vertailukehittämisen edistäminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Ministeriöiden tehtävänä on oman hallinnonalansa ohjauksessa varmistaa palvelu- ja laatutavoitteiden sisältyminen tulosohjaukseen sekä määritellä tarvittaessa hallinnonalan keskeisten palvelujen laatupolitiikka ja palvelustrategia. Hallitusten linjauksia julkisten palvelujen laadun parantamiseksi on tehty useissa OECD-maissa, kuten Englannissa, Yhdysvalloissa, Hollannissa, Irlannissa, Itävallassa, Ruotsissa ja Kanadassa. Laatupolitiikan kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat kansalaisten hyväksyntä ja tuki julkisille palveluille sekä julkisten palvelujen tuottajien, kuten valtion ja kuntien kyky suoriutua palvelutehtävistään. Hallinnon ja palvelujen laatukysymykset ovat viime vuosina nousseet esiin myös EU -tasolla. Hallintoministerit ovat vuonna 1998 antaneet EU:n henkilöstö- ja hallintopääjohtajien tehtäväksi edistää laadunkehittämistä jäsenmaiden välillä. Konkreettisesti tämä työ on kanavoitunut pääjohtajakokouksen alaisen Innovative Public Services EU Groupin työn kautta. Ryhmän tuella järjestetään kahden vuoden välein toistuva EU:n julkisen sektorin laatukonferenssi (1. Lissabonissa, toukokuussa 2000 ja 2. Kööpenhaminassa, lokakuussa 2002). Ryhmässä on myös laadittu jäsenmaiden välinen julkisen sektorin organisaatioiden itsearviointimalli CAF (Common Assessment Framework), joka julkaistiin suomeksi kesäkuun 2001 alussa. Lisäksi ryhmä koordinoi keväällä 2001 perustetun European Benchmarking Networkin (EBN) toimintaa. Tämä verkosto keskittyy edistämään ja koordinoimaan jäsenmaiden julkisen sektorin organisaatioiden välistä vertailukehittämistä. Suomessa julkisen sektorin kehittämislinjaukset ovat viime vuosina noudatelleet näitä EU - yhteistyössäkin vakiinnutettuja kehittämissuuntauksia, kuten hallinnon ja julkisten palvelujen laadunarvioinnin ja vertailumenetelmien kehittäminen.

5 5 YHTEENVETO JA KEHITTÄMISSUOSITUKSET Hyvin toimivat julkiset palvelut luovat perustaa kansalaisten hyvinvoinnille ja yritystoiminnalle sekä tukevat osaltaan Suomen menestymistä. Kansalaisten ja yritysten julkisista palveluista saamat kokemukset antavan suunnan julkisten palvelujen laatutyölle ja laadun jatkuvalle parantamiselle. Kansalaiset ja yritykset hallinnon asiakkaina odottavat avoimuutta ja oikeaa tietoa julkisista palveluista, omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä menettelytavoista mahdollisten virheiden ja ongelmien sattuessa. Keskeinen vaatimus hallinnon avoimuuden kannalta on ymmärrettävän ja luotettavan tiedon tuottaminen ministeriöiden ja virastojen toiminnasta ja tuloksista. Tähän haasteeseen voidaan vastata kiinnittämällä huomiota hallinnon tuloksista kertovan tiedon tuottamiseen ja korostamalla erityisesti asiakasnäkökulmaa hallinnon ja palvelujen arvioinnissa sekä soveltamalla monipuolisesti erilaisia laatutyön menetelmiä. Ajankohtaisia syitä arvioinnille ovat mm. ministeriöiden tarve vahvistaa hallinnonalansa strategista johtamista ja tähän liittyvien mittareiden ja tunnuslukujen kehittäminen. Strategisesti tärkeiksi havaittujen toimintojen ja hankkeiden seuranta edellyttää arviointitietoa. Hallinnonalarajojen yli menevät tehtäväkokonaisuudet, toimintapolitiikat ja ohjelmat vaativat monipuolista arviointia ja arviointiosaamista. Näkökulmiltaan monipuolisella arvioinnilla varmistetaan toiminnan tehokkuus ja oikea kehityssuunta sekä toiminnan vaikuttavuus asiakkaiden, koko yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän näkökulmasta. Hallinnon toimivuudesta kertovaa luotettavaa tietoa on mahdollista lisätä kehittämällä tulosohjausta niin, että perinteisten tulostavoitteiden lisäksi määritellään myös arvioitavissa olevia laatutavoitteita. Laatutavoitteet voivat koskea esimerkiksi palvelujen käyttäjien tyytyväisyyttä ministeriöiden ja virastojen toimintaan. Tulosohjauksen tulisi perustua ministeriön ja virastojen toimintaa monipuolisesti arvioivaan viitekehykseen. Sen tulisi olla myös toimiva pohja sisäisten ja ulkoisten arviointien tekemiselle. Ministeriöiden ja virastojen sisäiseen ja ulkoiseen laadunarviointiin on hallinnon yhteisenä viitekehyksenä suositeltu laatupalkintokriteeristön käyttöä. Laatupalkintomallin käyttö monipuolistaa virastojen tulosohjausta ja luo edellytykset virastojen toiminnan jatkuvalle kehittämiselle ja tulosten arvioinnille. Arviointikriteerien yhtenäisyys edistää organisaatioiden oppimista hyvistä käytännöistä ja mahdollistaa vertailukehittämisen hallinnonalan sisäisesti ja yli hallinnonalarajojen sekä myös julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Vertailukehittämisen (benchmarking) avulla edistetään paitsi yhteistyötä myös oppimista ja parhaiden käytäntöjen omaksumista. Ministeriöiden tehtävänä on varmistaa oman hallinnonalansa ohjauksessa palvelu- ja laatutavoitteiden sisältyminen tulosohjaukseen sekä määritellä tarvittaessa hallinnonalan keskeisten palvelujen laatupolitiikka ja palvelustrategia. Hallinnonalojen keskeiset lähivuosien tavoitteet laatupolitiikan toteuttamiseksi voivat liittyä esimerkiksi tarpeisiin parantaa toiminnan asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia tehostaa keskeisten työ- tai palveluprosessien toimivuutta ja organisaation suorituskykyä toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi, asettaa keskeisille palveluille arvioitavissa olevia laatutasotavoitteita kehittää organisaation toimintaperiaatteita ja toiminnan läpinäkyvyyttä siten, että toiminta ja saavutettu laatutaso on myös asiakkaan arvioitavissa, kehittää laadunhallintaa poikkihallinnollisissa ja sektorirajat ylittävissä toimintoketjuissa, sekä kehittää ja vakiinnuttaa laadun arvioinnin ja johtamisen menetelmiä.

6 6 SISÄLLYS 1 HYVIN TOIMIVAT JULKISET PALVELUT LUOVAT PERUSTAA HYVINVOINNILLE HAASTEENA TAVOITTEIDEN JA TULOSARVIOINNIN MONIPUOLISUUS HALLINNON TOIMIVUUDEN JA PALVELUJEN ARVIOINTI ARVIOINNIN TUEKSI YHTEISIÄ LAATUKRITEEREJÄ JA VERTAILUKEHITTÄMISTÄ... 11

7 7 1 HYVIN TOIMIVAT JULKISET PALVELUT LUOVAT PERUSTAA HYVINVOIN- NILLE Hyvin toimivat julkiset palvelut luovat perustaa kansalaisten hyvinvoinnille ja yritystoiminnalle sekä tukevat osaltaan Suomen menestymistä ja kansainvälistä kilpailukykyämme. Kansalaisten ja yritysten palveluista saamat kokemukset antavat suunnan julkisten palvelujen laatutyölle ja laadun jatkuvalle parantamiselle. Tällä hetkellä Suomi sijoittuu kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa julkisen sektorin osalta hyvin, mutta kilpailukyvyn perustaa on jatkuvasti hoidettava ja kehitettävä tämän aseman säilyttämiseksi. Suomella on erityisesti kehitettävää hallinnon avoimuuden, kansalaisten ja asiakkaiden kuulemisen ja osallistumisen kohdalla. Muiden hyvin toimivan hallinnon periaatteiden osalta Suomi sijoittuu kansainvälisesti vertaillen arvioiden kärkijoukkoon (hallinnon puolueettomuus, korruption vähäisyys, lainsäädännön kehittyneisyys, koulutusjärjestelmän toimivuus jne.). Kansainvälisten tutkimusten johtopäätöksiä tukee myös keskushallintohankkeen osana toteutettu luottamuskysely. Sen mukaan suomalaisten luottamus keskushallintoon kaipaa vahvistamista ja yhtenä selittävänä tekijänä esiin nousee tiedon ja avoimuuden puute. Kansalaiset ja yritykset hallinnon asiakkaina odottavat avoimuutta ja oikeaa tietoa julkisista palveluista, omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä menettelytavoista mahdollisten virheiden ja ongelmien sattuessa. Julkisen sektorin kehittämisessä on yhä tarkemmin kuunneltava kansalaisten tarpeita ja oltava myös valmiita ottamaan tämä palaute huomioon hallinnon ja sen tuottamien palvelujen kehittämisessä. Tämä edellyttää palvelujen laadun ja saatavuuden jatkuvaa parantamista, asiakkaan äänen kuulemista ja palveluvalikoiman monipuolistamista, toiminnan avoimuutta ja demokratian vahvistamista. Haasteena on sekä tuotettavien palvelujen ylläpitäminen ja niiden saatavuudesta huolehtiminen että palvelujen suuntaaminen uudelleen yhteiskunnallisten muutosten ja kansalaisten vaatimusten ja tarpeiden mukaisesti. Aivan erityisesti tämä koskee tietoyhteiskunnan kehittymistä ja julkisten verkkopalveluiden tarjontaa sekä kansalaisten mahdollisuutta hoitaa asioitaan myös sähköisesti. Valtioneuvoston periaatepäätökseen laadukkaista palveluista ja hyvästä hallinnosta sisältyy useita kohtia, joissa painotetaan palvelujen laatua ja saatavuutta, kansalaiskeskeistä ja asiakaslähtöistä toimintaa sekä asiakkaiden valinnanvapautta. Julkisia palveluja kehitettäessä on otettava huomioon kunkin palvelun erityispiirteet ja asiakkaiden tarpeet. Periaatepäätös nostaa esille mm. palvelusitoumukset ja asiakaspalautteen, joiden avulla voidaan parantaa palvelun laatua ja julkisten hyödykkeiden kuluttajansuojaa. Hallinnon ja palvelujen laatukysymyksiä on linjattu myös Julkisten palvelujen laatustrategiassa, joka valmistui Strategian valmisteluun osallistui laaja joukko valtion, kuntien, elinkeinoelämän ja tiedeyhteisöjen sekä järjestöjen edustajia. Strategiaan sisältyy 12 -kohtainen suositusosa, jossa linjataan koko julkisen sektorin yhteistä laatupolitiikkaa ja laatutyötä. Suositusten mukaisesti eri toimialojen, hallintokuntien ja palveluntuottajien tulisi määritellä oman toimialansa palvelun laatutavoitteet, joissa otetaan huomioon kunkin toimialan julkisen palvelun erityispiirteet ja asiakkaiden tarpeet. Yhteisiin suosituksiin sisältyy myös kannanotto siitä, että laatutyöllä ja laatukriteerien käytöllä ei tavoitella uutta keskitettyä normijärjestelmää. Hallinnonalojen omia laatulinjauksia ja -suosituksia on tehty mm. sosiaali- ja terveydenhuoltoon (Valtakunnallinen laadunhallintasuositus 1999, Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus 2001), työhallintoon (Työhallinnon laatustrategia ) sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle (Hallinnon toimintaohjelma Suomen elintarviketalouden laatustrategian toteuttamiseksi 2001). Myös muilla hallinnonaloilla on vastaavia laatupolitiikan määrittelyhankkeita käynnissä.

8 8 2 HAASTEENA TAVOITTEIDEN JA TULOSARVIOINNIN MONIPUOLISUUS Ministeriöiden ja hallinnonalojen toimintaa ja onnistumista - tuloksellisuutta - tulee arvioida ja kehittää monesta eri näkökulmasta. Tämä edellyttää myös monipuolista tavoitteiden asettamista. Tavoitteet tulisi asettaa siten, että niiden toteutumista pystyvät seuraamaan paitsi virkamiehet, myös kansalaiset ja palvelujen käyttäjät. Julkisen sektorin ja sen toimintayksiköiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakasvaikuttavuus sekä toiminnan taloudellisuus ovat keskeisiä tuloksellisuuden kriteerejä. Tuloksellisen ja taloudellisen toiminnan perusta on hyvin ja tehokkaasti toimivissa prosesseissa ja hallinnon rakenteissa sekä henkilöstön osaamisessa. Keskeistä on tuloksellisuustarkastelun monipuolisuus ja eri näkökulmien ja kriteereiden välinen yhteys ja tasapaino. Tulosohjaus suomalaisessa julkishallinnossa on noussut kriittisen tarkastelun ja kehittämisen kohteeksi. Tulosohjausmenettelyyn on vuosien varrella kohdistunut suuria odotuksia, mutta myös pettymyksiä. Toisaalta on yleisesti tunnustettu sen mukanaan tuomat positiiviset vaikutukset hallinnon ohjauksen taloudellisuuden, tehokkuuden ja tuloksellisuuden vahvistumisena. Tulosohjauksen keskeinen kritiikki on kohdistunut lähinnä seurattavien ja mitattavien asioiden yksipuolisuuteen, ts. siihen, että ne eivät kerro riittävän monipuolisesti virastojen toiminnasta ja tuloksista. Tulosohjausta ja sen käytännön toimeenpanoa organisaatiotasolla (tulosjohtamista) onkin monissa virastoissa jo 90-luvun puolivälistä lähtien täydennetty ja monipuolistettu mm. laatujohtamiseen liittyvillä menetelmillä sekä strategista johtamista terävöittämällä. Organisaatioiden omista tarpeista, erityisesti toimintaympäristön voimakkaasta muuttumisesta johtuen, virallisen tulosohjausmenettelyn rinnalle on syntynyt rinnakkaisia ohjausjärjestelmiä. Ministeriöiden ohjausotteen terävöittämiseksi ja tulosohjauskäytäntöjen uudistamiseksi keskushallintohankkeessa on arvioitu tulosohjauksen kehittämistarpeita erityisesti ministeriöiden näkökulmasta. Tulostavoitteiden asettamiselle ja tulossopimusten keskeiselle sisällölle on ehdotettu yhteisiä periaatteita, joiden mukaan tulossopimusten tulisi aina sisältää 1) ulkoiset eli yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen tähtäävät tavoitteet ja 2) sisäiset eli toiminnalliset tavoitteet, joiden tulee aina kattaa toiminnan laadulle ja tehokkuudelle asetetut tulostavoitteet sekä 3) voimavarat, joilla tulostavoitteisiin tähdätään. Tulosohjauksen kehittämisen haasteena on, miten laatua ja vaikuttavuutta voidaan arvioida niin, että ne pystytään liittämään muuhun tuloksellisuuden seurantaan. Arvioinnin lähtökohtana tulisi olla eri näkökulmia painottava kokonaisarvioinnin viitekehys. Sen tulisi olla myös toimiva pohja virastojen ja laitosten itsearvioinneille sekä ulkoisten arviointien tekemiselle. Tulostavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisen seurannassa on käytettävä tuloksellisuusindikaattoreita ja tunnuslukuja, jotka mahdollistavat muutoksen seurannan. Ne perustuvat joko mittaamiseen tai milloin se ei ole mahdollista, systemaattiseen vuosittain tehtävään arviointiin, jossa käytetään yhdenmukaisia arviointiperusteita. Lisäksi viraston toimintaa ja tuloksia on arvioitava myös ulkoisten asiantuntijoiden toimesta muutaman vuoden väliajoin. Toiminnan ulkoiselle vaikuttavuudelle voidaan asettaa tulostavoitteet myös pitemmälle aikavälille kuin vuodeksi. Raportointi tapahtuisi kuitenkin vuosittain osana tulosohjausta.

9 9 3 HALLINNON TOIMIVUUDEN JA PALVELUJEN ARVIOINTI Ajankohtaisia syitä arviointitoiminnan kehittämiselle ovat mm. ministeriöiden tarve vahvistaa hallinnonalansa strategista johtamista ja tähän liittyvien mittareiden ja tunnuslukujen kehittäminen. Palvelujen monipuolinen arviointi vahvistaa demokratian ja kansalaisyhteiskunnan toimivuutta. Hallinnon ja julkisten palvelujen arviointi edellyttää eri osapuolten luottamusta ja yhteistyötä, arvioinnin yhteisten pelisääntöjen ja periaatteiden hyväksymistä sekä arvioinnin pätevää toteuttamista. Arviointi on aina sidoksissa arvoihin ja samaakin arviointikohdetta voidaan lähestyä eri näkökulmista ja painottaa hyvinkin erilaisia asioita. Suomen Kuntaliiton, sisäasiainministeriön ja valtiovarainministeriön yhteistyönä laaditussa keskustelualoitteessa Kohti julkisten palvelujen yhteistä arviointia linjataan julkisten palvelujen arvioinnin lähtökohtia ja arvopohjaa seuraavasti: Asiakaslähtöisyys; arviointitiedot palvelevat paikallisen ja kansallisen tason arvioinnin tarpeita. Jatkuva parantaminen, kehittäminen ja oppiminen. Arvioinnin avoimuus, läpinäkyvyys, vuorovaikutteisuus. Yhteistyö ja luottamus (yhteinen vastuu). Arvioijan asiantuntemus; osaaminen ja ammattitaito. Arvioinnilla on tärkeä merkitys tietoiselle ja muutoshaluiselle kehittämiselle. Jotta arviointi todella palvelisi myös organisaation oppimista, tulee tiedon hankinta ja käsittely kytkeä tiiviisti organisaatioiden työprosesseihin (yksiköiden sisäisiin ja hallinnolliset rajat ylittäviin prosesseihin). Tätä kautta on mahdollista saada säännöllisesti tietoja toiminnan sisällöstä ja työprosessien kehittämistarpeista. Arviointi on oleellinen osa julkisten palvelujen jatkuvaa kehittämistä sekä ohjaus- ja johtamisjärjestelmää. Itsearviointi luo edellytyksiä oman toiminnan kehittämiselle ja sitä voidaan tukea ulkoisella arvioinnilla ja tulosohjauksella. Näkökulmiltaan monipuolisella arvioinnilla varmistetaan toiminnan tehokkuus ja oikea kehityssuunta sekä toiminnan vaikuttavuus asiakkaiden, koko yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän näkökulmasta. Peruskysymys julkisten palveluiden arvioinnissa on, kuinka hyvin julkisessa palvelutehtävässä on onnistuttu ja millaisia puutteita ja kehittämistarpeita toiminnassa nähdään. Laajaan yhteistyöhön pohjautuvan jatkuvan arvioinnin ja kehittämisen avulla löydetään yhä paremmin palvelutoiminnasta kertovia keskeisiä tunnuslukuja poliittisten päätöksentekijöiden, palveluntuottajien sekä asiakkaiden ja rahoittajien käyttöön. Arviointi tuottaa näille sidosryhmille tietoja siitä, miten julkisessa palvelutehtävässä on onnistuttu ja edistytty suhteessa käytettyihin voimavaroihin ja toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. Hallinnon toimivuuden ja palvelujen arviointi luo pohjaa tarkoituksenmukaiselle kehittämistyölle. Arviointi liittyy aina organisaation johtamiseen ja käytettävissä olevien voimavarojen riittävyyteen sekä niiden kohdentamiseen ja siten myös toimintaprosesseihin. Toiminnan ohjaus ja johtaminen vaativat tietoja toiminnan tuloksista ja vaikutuksista eli siitä, missä määrin asetetut päämäärät ja tavoitteet toteutuvat. Toiminnan kehittämistä ja uudistamista koskevien päätösten tekeminen edellyttää tietoa toiminnan onnistumisista ja epäonnistumisista. Keskeinen vaatimus hallinnon avoimuuden kannalta on ymmärrettävän ja luotettavan tiedon tuottaminen sen toiminnan sisällöstä ja tuloksellisuudesta. Tiedon puutteeseen voidaan vastata kiinnittämällä huomiota hallinnon tuloksista kertovan tiedon tuottamiseen sekä korostamalla asiakasnäkökulmaa hallinnon toimivuuden ja tulosten arvioinnissa. Näihin haasteisiin voidaan vastata erilaisilla laatutyön menetelmillä ja niiden systemaattisella käytöllä. Hallinnon toimivuudesta kertovaa luotettavaa tietoa on mahdollista saada kehittämällä tulosohjausta niin, että siihen perinteisten tu-

10 10 lostavoitteiden lisäksi määritellään myös arvioitavissa olevia laatutavoitteita. Nämä laadulliset tavoitteet voivat koskea esimerkiksi asiakkaiden tyytyväisyyttä saatuun palveluun. Arviointimenettelyjä kehittämällä hallinnonalat voivat säännöllisin välein arvioida, kuinka hyvin organisaation toimivuuden ja suorituskyvyn kehittämisessä ja laadun parantamisessa on onnistuttu. Arviointimenettelyt voivat perustua esimerkiksi laatupalkintomallien avulla tapahtuvaan itsearviointiin, vertailukehittämiseen, ulkopuolisten arviointien hyödyntämiseen tai vastaavien menettelyjen kehittämiseen, joiden avulla organisaation ja sen keskeisten prosessien toimivuutta voidaan luotettavasti arvioida.

11 11 4 ARVIOINNIN TUEKSI YHTEISIÄ LAATUKRITEEREJÄ JA VERTAILUKEHIT- TÄMISTÄ Sekä ulkoinen arviointi että itsearviointi tukevat toiminnan ohjausta ja johtamista. Monipuolisella arvioinnilla varmistetaan, ettei ainoastaan lisätä toiminnan tehokkuutta, vaan myös arvioidaan toiminnan suuntaa ja vaikuttavuutta asiakkaiden, palvelujärjestelmän ja koko yhteiskunnan näkökulmasta. Ulkoiset arvioinnit täydentävät itsearviointien ja tulosohjauskäytäntöjen perusteella muotoutunutta kuvaa organisaation toiminnasta. Virastojen ja laitosten sisäiseen ja ulkoiseen laadunarviointiin on hallinnon yhteisenä viitekehyksenä suositeltu laatupalkintokriteeristön käyttöä. Mallin soveltamisesta on valmistunut Suomen Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön yhteinen soveltamisopas Euroopan laatupalkintomalli julkisella sektorilla ( ks. VM -kirje ). Mallin eri arviointialueiden kautta nousevat esiin organisaation vahvuudet ja parantamiskohteet. Laatupalkintomallin käyttö luo edellytyksiä tulosohjauksen monipuolistamiselle sekä virastojen toiminnan jatkuvalle ja systemaattiselle arvioinnille. Arviointikriteerien yhtenäisyys edistää organisaatioiden oppimista hyvistä käytännöistä ja mahdollistaa vertailukehittämisen paitsi hallinnonalan sisäisesti myös yli hallinnonalarajojen sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Tulosjohtamisen ja strategisen johtamisen kehittäminen koetaan monissa organisaatioissa tämän hetken keskeiseksi haasteeksi. Haasteena nähdään nimenomaan tulosjohtamisen ja strategisen johtamisen mielekäs yhdistäminen. Organisaation johtamista ja toiminnan suunnittelua tukevana uutena ohjausmallina on viime vuosina myös julkisella sektorilla yleistynyt ns. Balanced Scorecard ajattelu ja sen erilaiset sovellukset, jotka voidaan nähdä virastojen ja laitosten johtamisen ja tulosohjausprosessin kehittämisen uutena innovaationa. Kysymys on paitsi johtamismallista ja viitekehyksestä myös prosessista, joka mahdollistaa uudenlaisten vuorovaikutukseen ja kommunikointiin perustuvien johtamis- ja raportointikäytäntöjen toteuttamisen. Johtamisen näkökulmien ja tulostavoitteiden tasapainottaminen antaa mahdollisuuden lähestyä strategiatyötä ja sitä käytäntöön vievää tulosohjausta moniulotteisena tekemisenä, joka yhdistää tarkastelun samanaikaisesti toiminnan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja asiakkaisiin, henkilöstöön, talouteen ja toimintaprosesseihin. Esimerkiksi poliittisen päätöksentekijän näkökulmasta voidaan arvioida yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden toteutumista. Hallinnon asiakkaan näkökulmasta vaikuttavuutta voi olla esimerkiksi se, kuinka hyvin palvelut vastaavat asiakkaan tarpeita ja millaista lisäarvoa ne tuottavat asiakkaalle. Keskushallinnon toiminnan laatua edistää myös ministeriöiden ja virastojen verkostomainen toiminta ja vertailukehittäminen (benchmarking), joiden avulla edistetään paitsi yhteistyötä myös oppimista ja parhaiden käytäntöjen omaksumista. Vertailukehittämistä edistävät yhteiset arviointikriteerit, kuten esimerkiksi laatupalkintomalli. Vertailukehittämisen osalta on tarpeen selvittää siitä saatuja kokemuksia sekä millaisia tukitoimia ja pelisääntöjä virastojen ja hallinnonalojen välinen vertailukehittäminen edellyttää. Esimerkiksi arviointityön vaatima ajankäyttö siihen osallistuvilta virkamiehiltä edellyttää pelisääntöjen sopimista. Samalla on tarpeen selvittää niitä käytännön syitä ja esteitä, jotka ovat hidastaneet vertailukehittämisen käyttöä hallinnossa. Valtiovarainministeriön käynnistämän vertailukehittämishankkeen tavoitteena on vertailukehittämisen toimintatapojen soveltaminen valtionhallinnossa ja tätä koskevien yhteisten pelisääntöjen luominen.

12 12 LINKKEJÄ Kansallinen palvelu- ja laatuhanke Public Sector Benchmarking Service Julkisten palvelujen laatustrategia Kohti julkisten palvelujen yhteistä arviointia keskustelualoite Kansallinen tuottavuusohjelma

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Report. Available in LSE Research Online: May 2013. 2005 The Authors

Report. Available in LSE Research Online: May 2013. 2005 The Authors Hannu Nieminen, Salli Hakala, Hannele Huhtala, Leif Aberg, Thomas Slatis and Johanna Tarviainen VISA - valtionhallinnon viestinnän seurantaja arviointijärjestelmä, osa I Report Original citation: Nieminen,

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI Arviointi 7/98 OPETUSHALLITUS 1998 Opetushallitus Graafinen suunnittelu ja taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-0271-2 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen laatusuositus

Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings-

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Säteilyturvallisuus ja laatu röntgend iag nosti i kassa 2000

Säteilyturvallisuus ja laatu röntgend iag nosti i kassa 2000 FI0000034 A74 Helmikuu 2000 Säteilyturvallisuus ja laatu röntgend iag nosti i kassa 2000 Koulutuspäivät 24. - 25.2.2000 0. -.4.2000 A. Servomaa, T. Parviainen (toim.) / 36 STUK SÄTEILYTURVAKESKUS STRÄLSÄKERHETSCENTRALEN

Lisätiedot

JOHDATUS KOULUTUKSEN UUDISTUVAAN ARVIOINTIKULTTUURIIN

JOHDATUS KOULUTUKSEN UUDISTUVAAN ARVIOINTIKULTTUURIIN 1 JOHDATUS KOULUTUKSEN UUDISTUVAAN ARVIOINTIKULTTUURIIN Ritva Jakku-Sihvonen Sari Heinonen Arviointi2/2001 2 Taitto Pirjo Hilkku ISBN 952 13 1038 3 ISSN 1238 4453 Yliopistopaino Oy 3 Sisällys LUKIJALLE...

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

OHJELMAJOHTAMINEN VALTIONEUVOSTOSSA

OHJELMAJOHTAMINEN VALTIONEUVOSTOSSA VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN OHJELMAJOHTAMINEN VALTIONEUVOSTOSSA Uusi menettely ja uudet asiakirjat Valtioneuvoston ohjelmajohtamisen simulointihankkeen raportti Helsinki 15.10.2002 Julkaisija:

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Tarkastusohjeiden yleinen osa

Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Tarkastusohjeiden yleinen osa Helsinki 2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Dnro 23/01/2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslain 90 :ssä säädetty, eduskunnan

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen hankkeen raportti ja toimenpidesuositukset Yhteinen agenda - MITÄ Yhteinen tieto - MIKSI Yhteinen toimeenpano - MITEN Valmistelutyöryhmän

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot