OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 HOLLOLAN KUNTA KUNTAKESKUKSEN LIIKEKORTTELIT, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hollola, Salpakankaan kunnanosa (01) kortteleita 205, 206, 208, 209, 210, 211, 215 sekä korttelin 216 tontteja 1 ja 2 sekä katu- ja torialueita koskeva asemakaavan muutos. Suunnittelualue Hollolan kuntakeskuksen taajama-alueella asuu noin asukasta. Asemakaavan muutosalue sijaitsee kuntakeskuksen liikerakentamisen keskeisemmällä alueella rajautuen valtatiehen 12. Alueen kaupallisia palveluja käyttävät lähialueen asukkaiden lisäksi muiden kunnan osien asukkaat ja edullisen liikenteellisen sijainnin vuoksi myös kunnan ulkopuolelta tulevat asiakkaat. Kaava-alueen rajaus on merkitty kartalle mustalla rasterilla.

2 Kaavoitustehtävän määrittely ja tavoitteet Asemakaavan muutosalueelle ovat hakeneet kaavamuutosta Hämeenmaa kiinteistöt Oy, YIT Rakennus Oy valtakirjalla, MK Finland1 Oy sekä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Kaavoitustehtävä on laatia keskustan täydennysrakentamisen mahdollistava asemakaava. Asemakaavassa pyritään ratkaisemaan keskustan kaupallisen- ja asuntorakentamisen kokonaisuus, pysäköinti, huolto- ja kevyenliikenteen ratkaisut. Kaavoituksen tavoitteena on Hollolan kuntakeskuksen kehittäminen luomalla nykyaikainen liikepaikkatarjonta alueella jo oleville sekä uusille kaupanalan toimijoille ja näin parantaa keskustan palvelutarjontaa. Keskustan korjaus- ja täydennysrakentamisen keinoin on mahdollista luoda riittävän suuri, yhtenäinen kokonaisuus ollakseen houkutteleva niin nykyisille kuin uusillekin yrityksille ja asukkaille. Asemakaavan muutos kytketään kokonaissuunnitteluun siten, että keskustarakentamisesta muodostuu julkikuvallisesti, liikenteellisesti ja toiminnallisesti yhtenäinen kokonaisuus. Kaavahankkeen tavoitteena on parantaa nykyistä taajamakuvaa ja kevyenliikenteen tavoitettavuutta. Kaavasuunnittelussa huomioidaan alueen nykyinen rakennettu ympäristö sovittaen uudisrakentaminen visuaalisesti ja toiminnallisesti ympäristöön. Asemakaavan muutosalueella on k-m 2 liikerakentamiseen tarkoitettua kerrosalaa joka on pääosin rakennettu. Kaavamuutoksella on tarkoitus lisätä kerrosalaa noin k-m 2 liikerakentamiselle ja noin k-m 2 asuinrakentamiselle. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat Suunnittelualue koostuu pääosin 1980-luvulla rakennetuista I-II kerroksisista liike- ja toimistorakennuksista. Rakennusten keskellä sijaitsee keskustaaluetta palveleva pysäköintikenttä Torikujan ja Kauppakujan rajaamalla aukiolla. Osa keskustan pysäköinnistä on sijoitettu maan alle kauppakeskus Kompassin kellariin. Syksyllä pidettiin keskustan kehittämisestä valtuustoseminaari, minkä yhteydessä läpikäytiin Hollolan kuntakeskuksen tulevaisuuden vaihtoehtoja ja valintoja. Seminaarissa tuotiin esille keskustan kehittämisen välttämättömyys, mikäli palvelujen laatua ja laajuutta halutaan nostaa nykykuluttajien edellyttämälle tasolle ja aikaansaada oleellista ostovoiman lisäystä ja kuntalaisten käyttämän ostovoiman huomattavasti parempaa kohdentumista oman kunnan palveluihin. Ilman laajempaa kehittämistoimenpidettä keskustan palveluja uhkaa hidas näivettyminen ja palveluiden siirtyminen Lahteen. Kaava-alueelta ja sen lähialueelta Ramboll Finland Oy on laadittu liikenneselvityksiä. Selvityksiä täydennetään kaavasuunnittelun edetessä. Alueen nykyinen rakennuskanta inventoidaan ja alue viistokuvataan ilmasta kesällä Päijät-Hämeen kaupan palveluverkkoselvitys, Päijät-Hämeen liitto 2005

3 Vähittäiskaupan palvelujen ja markkinoiden kehitysselvitys (Lahden kaupunkiseutu: Lahti, Asikkala, Heinola, Hollola, Nastola, Orimattila), Santasalo Ky 2010 Maakuntakaava Päijät-Hämeen maakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä Maakuntakaavassa alue on merkitty keskustoimintojen alueeksi (C).

4 Osayleiskaava ote rajatummalta alueelta; C, ympäröiviä a alueita ja PY vt 12 alapuolta Kuntakeskuksen osayleiskaava on hyväksytty Hollolan kunnanvaltuustossa Osayleiskaavaehdotuksessa suunnittelualue on merkitty keskustoimintojen alueeksi (C).

5 Asemakaavat Alueella on voimassa yhteensä 10 asemakaavaa, joista ensimmäinen on vuodelta Ote ajantasa-asemakaavasta.

6 Hanketta varten tehtävät selvitykset Nykyisen rakennuskannan inventointi Havainnekuvat ja julkisivukuva luonnokset Liikennesuunnitelmien täydennys Kaupan selvitykset Vaikutusten arviointi Asemakaavan muutosta laadittaessa selvitetään vaikutukset: rakennettuun ympäristöön liikenteeseen teknisenhuollon järjestelyihin ihmisten elinoloihin Vaikutuksia rakennettuun ympäristöön arvioidaan alueelle tehtävin erilaisten havainnekuvin sekä 3D mallinnuksin. Kaavatyön yhteydessä tehdään erillinen liikenneselvitys. Vaikutuksia ihmisten elinoloihin arvioidaan alueelle LAKES:n toimeksiantona tehdyn ostovoiman selvityksen ja kaavahankkeen aikana saadun palautteen perusteella. Asemakaavamuutoksen alustava käsittelyaikataulu Päätös kaavoituksen aloittamisesta ja kaavoitussopimuksen laatimisesta tehtiin teknisen lautakunnan kokouksessa Tekninen lautakunta asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville nähtävillä xx.3.-xx Tekninen lautakunta touko/elokuu asettaa nähtäville luonnoksen nähtävillä xx.xx. - xx.xx.2011 Tekninen lautakunta loka/marraskuu asettaa nähtäville asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä xx.xx. - xx.xx.2011 Tekninen lautakunta joulukuu käsittelee asemakaavamuutoksen ja lähettää sen edelleen kh:lle ja kv:lle hyväksyttäväksi.

7 Kunnanhallitus käsittelee ja hyväksyy erillisen maankäyttösopimuksen, kun asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä, mutta ennen asemakaavan käsittelyä kunnanvaltuustossa. Siinä käydään läpi mm. kunnan tonttihinnoittelu ja hankkeesta muodostuvat kustannukset. Osalliset kaava-alueen sekä kaavan lähialueen maanomistajat, asukkaat ja yritykset ne, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa kunnan hallintokunnat: o rakennusvalvonta o kuntatekniikka o sivistystoimiala o sosiaali- ja terveyspalvelut o tilakeskus o kiinteistöpalvelut o vesihuoltolaitos viranomaiset: o Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue o Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue o Päijät-Hämeen liitto o Päijät-Hämeen maakuntamuseo muut osalliset: o Lakes (Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy) o Lahden seudun ympäristöpalvelut o Hollolan yrittäjät ry o Lahti Aqua Oy o Päijät-Hämeen pelastuslaitos o DNA Oy/Etelä-Suomi o Lahti Energia Oy o o LE-Sähköverkko Oy Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä / Ympäristöterveyskeskus Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Asemakaavan vireilletulosta päättää tekninen lautakunta. Tekninen lautakunta asettaa asemakaavan muutosluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville MRL 62 ja 63 :n ja MRA 30 :n mukaisen vuorovaikutuksen järjestämiseksi osallisille varaten tilaisuuden mielipiteen esittämiseen kirjallisesti tai suullisesti. Asemakaavan muutoksen vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta kuulutetaan Hollolan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja internetissä Hollolan kunnan kotisivuilla osoitteessa: OAS pidetään nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla. Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

8 keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä (MRL 64 ). Tekninen lautakunta asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti julkisesti. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana. Kaavaehdotuksen nähtävillä olosta kuulutetaan Hollolan Sanomissa, kunnan ilmoitustaululla ja internetissä Hollolan kunnan kotisivuilla osoitteessa: Aineisto pidetään nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla. Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta ja muilta sidosryhmiltä. Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot, muistutukset ja kunnan laatimat vastineet niihin käsitellään teknisessä lautakunnassa. Tekninen lautakunta ja kunnanhallitus esittävät asemakaavamuutoksen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutoksen. Viranomaisyhteistyö Asemakaavahankkeesta pidetään MRL 66 ja MRA 18 :ssä tarkoitettu viranomaisneuvottelu erikseen sovittavana ajankohtana. Viranomaisneuvottelu järjestetään kaavaa valmisteltaessa, ennen kuin kunta varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen, sekä tarvittaessa sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävänä ja sitä koskevat mielipiteet ja lausunnot on saatu. Kaavahankkeesta pidettiin aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Asemakaavan muutoksesta pidetään työneuvottelu, kun kaavamuutosta on luonnosteltu. Tarvittaessa pidetään viranomaisneuvottelu ehdotusvaiheessa. Yhteystiedot Maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela, puh (03) Sähköposti: Kaavoitussuunnittelija Maria Vanhala, puh (03) Sähköposti: Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täsmentää ja täydentää työn aikana. Palautetta OAS:sta voi antaa yhteystiedoissa mainituille henkilöille. Hollolassa Maankäyttöpäällikkö Katariina Tuloisela

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen.

Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Takala Paimelan (21) kunnanosa osa tilojen 98-436-2-9 ja 98-436-3-171 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. U066 Urheilutie. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. U066 Urheilutie. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (8) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? 14.12.2011 tarkistettu 13.2.2012 Perhelän kortteli, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro YLEISHAL: 716/2007 Kaavatunnus: 010089 MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Kaavoitustyö

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Outlet-kylän asemakaava

Outlet-kylän asemakaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2013, tarkistettu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22086 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 10 Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Asianumero 1746/10.02.03/2013 16.2.2015 Asemakaavanmuutoksella suunnitellaan asuinkerrostaloja, liikerakentamista ja työtiloja korttelialueelle,

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 1 ÄHTÄRIN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, osakorttelit 3 ja 13 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS,

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot