SAI SE NIMEKSEEN KATINHÄNTÄ Suomalaisten paikallistarinain syväsemantiikkaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAI SE NIMEKSEEN KATINHÄNTÄ Suomalaisten paikallistarinain syväsemantiikkaa"

Transkriptio

1 SAI SE NIMEKSEEN KATINHÄNTÄ Suomalaisten paikallistarinain syväsemantiikkaa 1

2 Kulttuurisemioottinen topografia ja kronotopia Suomi on topohumanisoitu kansallispukuisen neidon symboliseen hahmoon, joka kantaa sylissään, päässään ja sydämessään monta pientä aitiologista paikallistarinaa nimien synnystä. Nimeämisen kautta asiat saavat kommunikatiivisen merkityksensä. Kansa nimesi luonnon paikkoja ja erikoisia henkilöitä mitä moninaisimmin perustein jo kauan ennen kuin nimenanto virallistettiin nimistölautakunnille. Nimien syntytarinat ovat olleet folkoristista paikallista kerrontaperinnettä ja viihdettä, jota kylien puhevirtuoosit ja perinteenkantajat ovat muistitietona säilyttäneet ja kertoneet. Nimien etiologinen (aitiologinen) syntyhistoria on säilynyt muistissa kirjalliseen asuun saakka. Muistitiedon varaiset perinnäisnimet ovat vähitellen kirjautuneet joko omakielisinä tai käännösversioina aikakirjoihin. Nimet ovat säilyttäneet mennen ajan muistitietona. Aika terminä on ollut keskeistä Bahtinin ja Lotmanin kulttuurinäkemysten lisäksi myös mm. Marcel Proustin romaanissa Kadonnutta aikaa etsimässä. Proustin mukaan kertojalle (kirjailijalle) on välttämätöntä löytää kauan sitten menneet ajat ohittaen muistin ja järjen kyvyt, vain mmielikuvitus apuna. Nimen anto on myyttinen tapahtuma, käsitteen luomista. Myyttisillä nimillä ja primitiivisillä kielillä on designatiivinen ominaisuus. Olennoille annetaan funktionaalinen nimi, koira on vaikkapa nimeltään "se, joka ajaa leijonan pensaikkoon" tai fiktiivisesti voitaisiin kotikuuselle antaa yksilöity nimi "kuusi, jossa käki kukkui". Modernimmassa muodossa puun myyttinen erisnimi voi syntyä historiallisen tapauksen vuoksi kuten "Lönnrotin petäjä" Kesälahdella. Nimi on sana, joka on merkki menneestä ajasta. Sellaisena se voi olla myös kulttuurisen tekstin "vieras sana" eli relikti muinaisesta kulttuurista, joka on jatkanut kulttuurissa intertekstuaalista elämää. Venäläisistä kulttuurisemiootikoista sekä Mihail Bahtin että Juri Lotman ovat käyttäneet kansallista aineistoa tulkitessaan tekstin merkitystä sekä ajan ja paikan yhteenkuuluvuutta kulttuurisissa teksteissä. Bahtin on korostanut tutkimuksissaan kansanomaista nauru-kulttuuria sekä kehittänyt kronotoopin käsitteen, jota hän käytti varsinkin 1930-luvun tutkimuksissa. Vähitellen 1940-lukua kohti edettäessä Mihail Bahtin alkoi keskittyä historiallisuuden ja topografian käsitteisiin. Bahtinille aika on paikallisen ilmentymä. Bahtin-kääntäjä Tapani Laine sanoo Bahtinin kirjoittaneen vuonna 1944 muistiinpanoissaan topografian merkityksestä seuraavat arvoitukselliset sanat: "Tämän topografian merkitysten peruspisteet. Ihminen, hänen tekonsa, sanansa ja eleensä saavat taiteellisen merkityksen, kun hän on jossain näistä pisteistä. Arkielämän jokaisen reaalisen pisteen takaa pitää paljastaa se topografinen asema, 2

3 jotta siitä voisi tulla olennaisen, taiteellisesti mielekkään tapahtuman areena. Se pitää sijoittaa topografiseen avaruuteen, sitä pitää verrata maailman koordinaatteihin." (Bahtin 1995: s. 429) Paikallistarinain "maailman koordinaattien" kirjo on toisaalta suuri, mutta kuitenkin varsin rajattu lähielinpiirin kokemusten mukaan. Viihteenä tarinoidaan ja nimetään se, mikä on kiehtonut tai järkyttänyt mielikuvitusta jollain erityisellä tavalla. Suomalaiseen mentaliteettiin sovellettuna Bahtinin ajatus maailman koordinaateista on nimeävissä paikallistarinoissa tunnevaltaista ja sanoilla leikittelevää. Ulkoisia, eksogeenisiä tapahtumia peilataan sisäisen maailman kosketuspisteiden kautta ulkoisten ajallisen ja paikallisen reaalimaailman kohtaamojen lisäksi. Tarina on syntynyt ja elänyt sen mukaan kuin se on kohdannut kuulijoissa vastakaikua ja pystynyt herättämään kiinnostusta. Vain siten se on kyennyt elämään perimätietona meidän aikaamme asti. Tarinan esitys on sijoitettavissa tarkasti rajattuun kontekstiin maailman koordinaateissa ja topografisessa avaruudessa, mutta tarinan aiheet ovat myyttisiä vailla tarkkaa historiallisesti määritettävää aikaa. O tempora, o mores! Tavat ja ajan henki esiintyvät paikallisina tapahtumina. Suomen kieli on vanha ja arkaaisuus korostuu nimien eli sanojen synnyn tietämyksen painotuksen lisäksi myös erilaisten asiain ja mielentilojen paikantamisessa. Yhtä lailla kuin sanonta nimenomaan korostaa asiain merkitystä, sanonta "pitää paikkansa" merkitsee suomenkielessä asiantilan vahvistusta ja todentamista. Aikapaikkailmaisuja on monia muitakin, kuten "osuu kohdalleen", mikä tarkoittaa situationaalista sopivuutta, jokin katsotaan kuuluvaksi johonkin, vastaavuus asiantilojen välillä on olemassa. Tätä ajattelutapaa voisi luonnehtia Juri Lotmanin ajatuksella kulttuurien primaaritekijöistä, joita ovat binaarisuus ja asymmetria. Edellä esitettyjen kahden kulttuurisemioottisen peruskäsitteen lisäksi keskeistä lotmaniaanisessa kulttuurikäsityksessä on kaiken kulttuurisen tekstin heterogeenisyys. Erityisen tärkeänä Juri Lotman pitää semioottisten prosessien selvittämisessä vastakohtai-suutta ja rajojen suhteita, sitä mikä muodostaa erottavan ja yhdistävän tekijän ja rajan sisäisen ja ulkoisen maailman välillä. Lotmanin internaalinen, sisäinen sekä eksternaalinen eli ulkoinen on saanut jatkokehittelynsä Eero Tarastin eksistentiaali-semioottisissa termeissä endogeeninen ja eksogeeninen tai vastaavasti voidaan termeihin verrata myös lingvistisiä näkökulmia, joissa perinteinen länsimainen tutkimusote lähestyy merkityksiä kielen ulkoisten muotojen ja rakenteiden kautta, kun taas itäinen vaihtoehto tahtoo tarkastella semantiikkaa sisäisestä, mielestä käsin. Kaaos pyrkii universumissa järjestymään ja käsitteet mielessä kategorisoituvat omalakisen vetovoimalain nojalla. Kussakin kulttuurissa on omat sääntönsä, joiden mukaan asiat kuuluvat yhteen. Suomalainen sanoisi, että käsitteet voidaan 3

4 katsoa kuuluvan yhteen, jolloin asian perustelu on omien konkreettisten havaintojen mukainen, mutta jos sanotaan, että "niin kuuluu olevan", niin kerrotun tekstin luotettavuus heti heikkenee. Kuuloon ja kuulopuheisiin (=juoru, huhu, valhe) ei ole luottamista, suomalainen ei usko ennen kuin näkee. Toisaalta jotkin asiat kuuluvat yhteen kausaalisesti kuten syy ja seuraus. Uskomuksellisen maailman tulkinnassa tällä on syvällinen merkitys. Havaittu ja nähty, vaikka harhakin, helposti mielletään todeksi. Tämän tutkielman korpuksessa on yksi ainut viittaus uksomustarinastoon. Tässä tapauksessa kummitusviittaus korostaa asian todenperäisyyttä. Sanktiona on rauhaton sielu haamun hahmossa tapahtumapaikalla vaeltamassa. Tarina on balladimainen ja itäistä kerrostumaa Impilahdelta. Esimerkki 1, Impilahti 98 (89) Kauan sitten oli Impilahden pitäjä pajarien hallussa, jotka kohtelivat alamaisiaan hyvin raa asti. Varsinkin nuoret, kauniit tytöt joutuivat heidän käsiinsä. Kerran oli pajari ajanut erästä neitoa takaa hevosineen. Neito juoksi henkensä edestä pakoon, ja pajari seurasi perästä. Kun neito ei enää jaksanut juosta eikä aikonut antautua pajarille, hän hyppäsi lähellä olevaan lahteen. Siitä lähtien on lahtea kutsuttu Impilahdeksi ja lahden mukaan on koko pitäjä saanut nimekseen Impilahti. (Impilahti) Taru kertoo, että surmansa saaneen neidon haamun on nähty liikkuvan lahden rannalla. (Impilahti) Neito syöksyi ajasta ikuisuuteen, mutta elävät yksilöt ovat osa maailmaa ja paikallista aikaa, ja siitä myös tämän tutkielman tarina kertoo: suomalaisista paikoista ja paikannimistä suomalaisen kulttuurinäkemyksen ja venäläisen kulttuurisemiotiikan silmin. Juri Lotman on maininnut, että tietomme menneistä ajoista ovat aina muistinvaraisia, meillä voi olla vain kuviteltu kokemus menneistä tapahtumista ja ihmisistä, mutta silti kaikki mennyt on mukana kulttuurisissa teksteissä ja esille tuotavissa sieltä mm. taiteen, tieteen ja kansan-kerronnan keinoin. Mielemme kerroksissa on syvärakenteina koko ihmiskunnan muisti, historia ja myytit, jotka pyrkivät eri tavoin pintaan ja ilmaisuksi. Vladimir Proppin ihmesatukaavassa on eräänä keskeisenä funktiona lähtö. Kerronnassa lähtö on aloitus, määritelmä tai viittaus siihen, mitä tarina tuo tullessaan. Bahtinin maailmankoordinaattitermiä voidaan ajatella pisteajatteluna. Piste on kaikessa kuvaamisessa peruselementti. Viiva on jono peräkkäisiä tiheään asettuneita pisteitä. Viivoilla ja pisteviivoilla rajataan aluetta ympäristöstä erottuvaksi sekä kuvataan kohdetta figuureina. Piste on arkaainen illuusio, joka on hypermoderni. Piste on alku. Se on lähtökohta. Se on keskipiste. Asiat päätyvät johonkin pisteeseen ja alkavat jostain pisteestä. Pisteet määrittävät paikkojen alan ja tilan. Matemaattisesti matkat mitataan pisteestä a pisteeseen b. Matkantekomotiiveissa matkaa ja sen pituutta on määritetty 4

5 kilometreinä, ja pitkäksi matkaksi varsinkin uiden ja jopa hevoselle on katsottu 33 kilometrin taival. Myös kalamatkoja on mainittu pitkiksi, mutta niiden pituutta ei sen kummemmin määritetä (46/39). Paikallistarinoissa matkan ja alan määrittely tulee esiin myös maanomistusoikeuden yhteydessä. Kotiseuturakkauteen liittyvänä palaseen omaa maata on suhtauduttu pieteetillä, joten maanmittarit ovat aika ajoin joutuneet koetteelle. Esimerkki 2, Koiranperse 77/68 Iisalmen pitäjässä on ennen vanhaan ollut mittari maita jakamassa. maita mitatessaan hän oli samalla lohkaissut liikamaita kruunulle. Tilojen omistajat olivat tästä maanmittarille äkäisiä. Kun eräässäkin talossa mittari oli ottanut liikamaat kruunulle ja palsoittanut ne uudeksi tilaksi sekä samalla kysynyt tilan entiseltä isännältä, mikä pantiin uuden palstatilan nimeksi, vastasi tämä ärjäisten: "Pane vaikka koiranperse". Mittari merkitsikin uudistilan nimeksi karttoihinsa ja kirjoihinsa Koiranperse. Nimi tuli tilalle viralliseksi nimeksi. (Iisalmi) Edellä kerrottu tarina osoittaa, että paikallisuus on emotionaalinen olotila varsinkin yhdistyneenä omistusoikeuteen. Primitiivisen ajattelun mukaan maata ei voi omistaa eikä rajoja tarvita, mutta länsimaisen ajattelun mukaan maan yksityiskäyttöoikeuden voi saada. Eriytymättömän yleisen jokamiehen maankäyttöoikeuden lisäksi on kollektiivista omistusta, kuten esimerkiksi valtion metsät, luonnonsuojelualueet ja luonnonpuistot, torit ja tiet. Paikat ovat elämän näyttämötiloja. Tapahtumapaikan nimi on verrannollinen teatterin nimeen. On tärkeää saada tietää missä mitäkin esitystä on näytelty ja kenen toimesta. Puhe, parole on tärkeä signifikaattori tunteiden ilmaisussa. Maanmittaus- tarinan aggressiomotiivi liittyy repliikkiin, jonka voi ymmärtää sodomiakehoitukseksi ja sellaisena herjaukseksi. Niinpä maanmittausepisodin nimenantoprosessi ikuistui asiakirjoihin ja harkitse-mattomuus kostautui sanojalle omalaatuisena tilan nimenä. Kantrityylisessä suomalaisen laulajan Tapio Rautavaaran rallissa lauletaan: "Ei matkan mittavuus, vaan vauhti turman tuo". Aineiston paikallistarinat antavat matkan vaarojen kirjoon aimo lisän. Oma vaaralajinsa esittäytyy matkan pituuden ja vallitsevien olosuhteiden väärin arvioinnissa. Turman tuovat virhearviot koskevat uintimatkoja myrskyssä, mutta aineiston tarinastossa on kuvailtu isäntä-renki tragedia ja kohtalokassaunanlöylyjen ja viinan siivittämä vedonlyönti. Esimerkki 3, Pilkkakangas 25(21) Pilkkakangas on saanut nimensä seuraavasta tapauksesta. Palomäen talon isäntä ja renki olivat saunassa, josta pakkasella uoksivat alasti pirttiin pukeutumaan. Täällä tumi renki, että kuuman kylvyn jälkeen juoksee paljasjaloin vaikka virstan eikä tule kylmä. isännästä tuntui tämä vallan 5

6 mahdotoomalta. Lyötiin halstuoppi viinaa vetoa, että renki juoksee virstan päässä olevalle männikkökankaalle ja lyö siellä olevaan mäntyyn kirveellä merkin. Renki meni uudelleen saunaan ottamaan aimo löyöyt matkaevääkseen. Sitten hän lähti höyryävänä juoksemaan kirves kädessä virstan taipaleelle. Hän kävi sovitussa paikassa ja löi pilkan petäjän kylkeen, mutta palattuaan pirttiin hän oli kaikkea muuta kuin kadehdittavassa kunnossa. Kun hän asteli pirtin lattialla, tuntui kuin hänen jalassaan olisi ollut puukengät. Sellaisina kopisivat hänen paleltuneet jalkansa. Ei joutanut nyt viina juotavaksi, vaan sillä hierottiin rengin jalkoja, vaikkei mies enää koskaan niitä tarvinnut. Isäntä katui kovin tätä hurjaa vedonlyöntiään, josta oli näin vakavat seuraukset. Tuskin tiennevätkään nykyiset Pilkkakankaan asukkaat, että heidän talonsa nimestä on maksettu näin kallis hinta. (Multia) Renki rampautui, koska matkaa ei osattu mitata oikein. Veto lyötiin tarinan mukaan virstan juoksumatkan väitteen varassa, mutta jostain syystä se toteutettuna kaksinkertaistui, koska virsta männylle ja sieltä takaisin on kaksi virstaa ja niin myös juoksun ajallinen kesto ja pakkasessa oloaika. Joissain tapauksissa tarinain paikan ja alueen määrittelyyn on käytetty pelkkää silmämääräistä arviota kuten seuraavassa: Esimerkki 4, Lavia 17(13) Lavian pitäjä on saanut nimensä silloin, kun Vesilahdelta Pekkalan kaksi poikaa tuli hakemaan talon paikkaa. Toinen veljeksistä meni eräälle korkealle vuorelle, kiipesi männyn latvaan ja kun näki Karhijärven laajan aukean, huusi veljelleen: "ai, ai veljen lavia! (Lavia) Tilaa oli joten näin katsastetulle paikalle veljekset perustivat naapurikyliin talonsa, hankkivat oman elon kiintopisteen maankamaralta. Pisteet auttavat luomaan kuvia maailmasta, maailmankuvia. Me kuvaamme ja hahmotamme nykytodellisuutta, mutta kuvailemme myös mennyttä, joka ei ehkä koskaan voi olla meille reaalinen. Menneen kuvittelemme, rekonstruoimme mielikuvituksemme avulla. Maailman koordinaatit Eräs lastenloru, jonka nimessä on selvä itäinen vivahde, opettaa pisteen merkitystä: Piste, piste, pilkku, viiva piirretään nyt Nikolai! Näin se alkaa! Maha paksu, kaula hoikka, Niilo kaksi kättä sai, ja kaksi jalkaa, kaksi jalkaa, pois nyt loikkaa Nikolai!" 6

7 Tarina kuuluu esittää piirtäen. Yleensä lapset tahtovat lisätä kuvaan mahapisteen. Keskelle piirroksen ympyriäistä mahakuviota piirtyi painokkaasti ja määrätietoisesti piirretty napapiste. Vasta napapisteen jälkeen ovat lapsen maailman koordinaatit kohdallaan. Lévi-Strauss on puhunut arkkaaisen iluusion tulkintatraditiosta, jossa primitiivnen tajunta rinnastetaan lapsen tajuntaan. Suomalainen kansanrunoudentutkija E.N. Setälä vuorostaan on pohtinut Sampomyytin selityksissä Sammon synonymiteettiä Pohjantähti-nimitykseen. Pohjantähdellä on suomalaisessa uskomusperinteessä käsitetty kosmogonista taivaan keskipistettä. Pohjoisen taivaan kiintotähti Pohjantähti on saanut ajateltu lakipisten sijasta taivaankattilanpohjan keskipisteeksi, maailmannaulaksi tai -maailmanpylvääksi, jonka skandinaavinen esikuva on maailmannaula-käsitys. Tähdet on ymmärretty yleisesti nauloiksi ja pieniksi rei iksi, pisteiksi taivaankuvussa. Nykyperinteessä nimi elää sanontana on kuin maailmannapa, jolla tarkoitetaan inhimillistä itsekeskeistä toimintaa, jossa oma itse asetetaan kaiken toiminnan keskipisteeksi. Lasten maailmassa ihminen on maailman kuvastin, joten napa on ihmisen kuvaan kuuluva keskeinen tekijä. Vasta myöhemin tietoisuus kasvaa tiedostamaan tämän luonnollisen maailmanhahmotuksen riittämättömäksi ja vieroksuttavaksi, omaan napaansa tuijottajat ovat aikuisuuden maailmassa liian itsekeskeisiä. Maailman koordinaattoreiden on ajan ja paikan suhteen muututtava tietoisuuden kasvun mukaan, ja niin ne muuttuvatkin sekä yksilöiden että yhteisöjen elämässä.. Edelleen E.N. Setälä pitää paikallisten nimien kertomaa hyvänä lähteenä yritettäessä rekonstruoida muinaisrunojen maailmaa. Setälä sanoo: Ne ovat kallisarvoisia muistoja nuo vanhat nimet -ne ovat ikäänkuin piirtokirjoituksia, jotka ovat uurrettuina suureen hautakiveen, minkä muodostaa koko Suomen maan pinta, piirtokirjoituksia, jotka antavat todistuksen esiisien elämästä ja uskosta. Juri Lotmanin kulttuuriteoriassa on keskeistä paikan ja historiallisuuden suhde sekä nimen, myytin ja kulttuurin suhde. Yksin nimi ei paljasta paljon kuttuurista, tulkintaan tarvitaan myös kontekstuaalinen tieto. Juri Lotmanin tapaan suomalainen semiootikko Eero Tarasti on myös kommentoinut useissa yhteyksissä kulttuurista paikallisuutta, joka hänen mukaansa on mikrotasolta lähtevää. Tarkastelemme maailmamme ympyröitä paikallisesta näkökulmasta käsin aivan riippumatta siitä, kuinka laajaksi näkökenttämme piiri laajenee. Paikallisuus on tärkeä olemassaolon markkeri ja siksi ihminen on taipuvainen nimeämään paikkoja korostaakseen niiden kulttuurista merkitystä ja arvoa. Ihmiskunnalle kulttuurisesti tärkeitä ovat ns. pyhät paikat kuten Mekka, Jerusalem, Fuji-vuori tai Valamo sekä lapsuuden maisemat, koti- ja synnyinpaikka, josta on lähtöisin kotiseuturakkaus, paikallinen kiintymys. Sanotaan, että kaikella on aikansa, mutta sama pätee myös paikkoihin. Kaikella 7

8 Korpusteksti on paikkansa. Alue yksilöidään ja erotetaan ympäröivästä massasta nimeämällä ja topohumanisoimalla. Metsien louhikoista kohoaa katsojalle näkyviin Pirunkalliot jne. Maastonmuodostus kohoumina ja syvänteinä huomioidan nimeämällä. Matalikot ja mäet, laaksot ja syvänteet nimetään. Bahtinille ihmisen maailma kokonaisuudessaan, myös paikallisuudessa on tarkasteltavissa ruumiillisuuden ja kehon topografian kautta. Maanpiirin onkaloilla, koloilla, lähteillä ja kuopilla on syvä vastaavuus ihmismielen maisemassa, kehon aukoissa ja ulokkeissa. Lihallisuus on kansankerronnassa keskeinen piirre, koska se on erottamaton osa arkielämän realiteetteja. Tässä tutkielmassa tarkastellaan ajan ja paikan suhdetta nimeämisen motiiveihin. Aineisto on ympäri Suomea Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon pääasiassa luvulta kerättyä muistitietoa. Tutkittavat tarinat, yhteensä 94 kpl, on julkaistu Lauri Simonsuuren vuonna 1951 toimittamassa antologiassa Kotiseudun tarinoita. Kokoelman Simonsuuri on nimennyt otsikolla "Miten paikat saavat nimensä". Työn tarkastelukulma on sisältöön keskittyvä ja hermeneuttinen. Metodisesti lähiluku on suoritettu siten, että ensi vaiheessa on hahmotettu em. 94 antologian tarinaa kysymyksellä: Mitä on nimetty? Tämä näkyy liitteenä olevassa motiivilistauksessa kahden ensimmäisen sarakkeen kohtana nimi ja aihe. Toisessa vaiheessa aineistoa on luettu tarkemmin ja hahmotettu tarinan pääpirteet avainsanoina. Kolmannessa vaiheessa tämä korpus on syötetty Excel-taulukkoon motiivi-tarkennettuna ja ytimöitettynä taulukkoon, jonka johdosta lopullisessa tulkinnassa tarinoita on 94:n sijasta 103. Numerovastaavuus on viittauksissa ilmoitettu. Lukumysteeri selittyy sillä, että joissain tarinoissa on kerrottu useamman eri paikan nimen syntytarina. Vaikka Bahtinin käsitteitä on alkuun tuotu myös esiin, niin tulkinnan perustana on kuitenkin Juri Lotmanin kulttuuriteoria, jonka hän on esittänyt kirjassaan Universe of the Mind. Näin ovat tutkimuksen maailman koordinaatit tulleet määritellyksi. Nimeävät paikallistarinat Paikallistarinat ovat merkittävä osa kansantarinoita ja niiden aihepiiri on laaja. Lauri Simonsuuri on todennut, että kansantarinalle on luonteenomaista paikallisuuteen, henkilöihin ja tapahtumiin kiinnittyminen. Tarinoissa pyritään myös määrittämään mahdollisuuksien mukaan tapahtumain ajankohta. Grimmin veljesten ajoilta kansantarinat on haluttu luokitella myyttisiin ja historiallisiin. Lauri Simonsuuren mukaan historiallinen tarina on epätieteellinen termi, terminus technicus, ammattisana, jolla tarkoitetaan mm. historiallisia henkilöitä, kulttuurihistoriallista tarinastoa, asutus-, paikallis-, ja vainolais-tarinoita. Pääkriteeriona voidaan 8

9 pitää Lotmanin ja Bahtinin suosimaa topografisointia, maanpäällisyyttä erotuksena myyttisestä kerronnasta, joka käsittelee yliluonnollisia tapahtumia ja maailmoita. Sekä historialliset että myyttiset tarinat ovat silti aina ajallispaikallisia kotiseudun tarinoita ja välimuotoja näiden kahden karkean jaottelun välillä on runsaasti. Kyseessä on kahden termin dialektisuus, joiden ääripäiden väliin on syntynyt juttuverkosto hupailuista murhenäytelmiin. Paikan nimeen liittyvä syntyhistoria auttaa nimen kulttuurisen merkityksen hahmottamisessa. Lauri Simonsuuri yltyy kertomaan nimeävistä asutus-tarinoista päätelmiään: "Kansantarinoiden meille säilyttämä Suomen kansan kirjoittamaton "historia" alkaa tässä kirjassa lappalaismuistoista, tarinoista, jotka tietävät kertoa näiden maan alkuasukkaiden kodan- ja kalasaunan sijoista, pyydyskuopista, kalapadoista, katiskojen jäännöksistä jne. sekä nimistöstä, jonka arvellaan johtuneen lappalaisten asumisesta etelän mailla. Tätä aihepiiriä seuraa runsas ja kiintoisa ensimmäisestä asutuksesta ja kylien syntymisestä kertova tarinaperinne. Tämä perinne on ylistyslaulua rohkeille miehille ja naisille, jotka kirves mukanaan, suolaa ja rukiinsiemeniä kontissaan lähtevät tuntemattomiin erä-maihin etsimään uusia asuinsijoja." (KT, 1984: s. 11) Tematisoinnin vaikeus Miten muuttuvat maailman koordinaatit paikallistarinain toimivien subjektien kohdalla ajan ja paikan saatossa? Millaiset seikat, paikat ja tapahtumat, ovat kirvoittaneet nimeäjien mielikuvitusta? Yksikään nimi ei jää eloon, jos se ei saa yhteisön hyväksyntää ja tule yleiseen käyttöön. Korpusteksteissä on ilmoitettu nimen ohella kohde, joka on saanut kerronnassa nimen. Lisäksi tekstissä on selitys, joka kertoo siitä nimenomaisesta (vrt. suomen kielen nimenomaan = täsmälleen) tapahtumasta nimi on kotoisin. Täten kerronta on varsin toiminnallista ja kuten suomenkielinen sanonta nimenomaan korostaa, niin sanonnalla on kerronnallinen tausta, jolla sekä korostetaan rajatun täsmällisen tapahtuman merkitystä, että sen leikillismyyttistä aspektia. Kertomus, joka todetaan vahvistavalla lauseella nimenomaan, on perustavaa laatua oleva kuin paikkojen nimeäminen, sanat on luotu silloin tosiksi ja kestämään. Nimen vaihtoon ja antoon suhtaudutaan suomalaisessa kulttuurissa vakavasti. Nimenannolla lapsi ja paikka todetaan kansanperinteessä omaksi, perheeseen, sukuun, heimoon, kansaan kuuluvaksi. Siksi vieraskieliset nimet pyritään suomentamaan äänneasultaan vallitsevaan kieleen sointuvaksi. Prosessoitumisen idea näkyy korpustekstin tematisoinnin ploteissa, jonka suurin ryhmä, lähes neljäsosa korpustekstin aineistosta on teeman "asutus" alla (yhteensä 24 tarinaa). Toisen ja kolmannen sijan saavat matkantekoon ja nimenantoon liittyvät tarinat (10 ja 9 tarinaa). Teeman suunta on korpuksessa liikkuva. Se prosessoituu ploteissa kerronnallisesti staattisesta asuinpaikasta liikkuvan elementin 9

10 "matkanteon" kautta tulokseksi eli "nimenannoksi" jonka neljäntenä ulottuvuutena on "hukkuminen". Nimitarinoissa tulee esiin struktuuri, jossa ollaan kiinnostuneita paikasta, missä kaikki alkaa, seuraavaksi kerrotaan miten tarina jatkuu ja mihin lopputulokseen tultiin. Kaikki katoaa aikanaan, kuten teemoissa numerot 4-5; hukkuminen, kalastus, rakkaus. Hääsaattoja hukkuu, kalat kaikkoaa, rakkaus päättyy virran kuohuihin aikaan, paikkaan ja sen tapoihin sopimattomana. Lopuissa korpuksen teemoissa (numerot 6-34) on tematisoituja teemoja 1-3 kappaletta teemaa kohden. Elämän kirjo on moninainen, siinä riittää arkista aherrusta, omistusriitoja ja murhenäytelmiä. Nimien motiivit, aiheet, joita on yhteensä 30, on esitetty liitteessä. Motiivien ykkösijan on saanut kylä. Kylämotiivia koskevia tarinoita on 19 kappaletta, toisella sijalla on pitäjää koskevat tarinamotiivit, 10 kappaletta ja kolmannella sijalla on saaren nimeä koskevat tarinat, yhteensä 7 kappaletta. Nämä motiivit ovat suoraan tarinastosta otettuja. Joissain tapauksissa on vaikeaa määrittää kertojan intentiota, kuten aineiston tarinassa no. 22 (18), joka voitaisiin luokittaa sekä kylä- että pitäjänimiaiheen alle ja vastaavasti tarinan teemamotiivi "kielitaito" voisi olla myös teemana ilkamointi, matkanteko, herraviha tai seurustelu, joita kahta viime mainittua ei motiiveissa lainkaan ole. Sama määrittelyvaikeus on monen muunkin tarinamotiivin kohdalla. Esimerkki 5, Säkylä 22 (18) Säkylä on saanut nimensä seuraavasta tapauksesta. Muuan huonosti suomea puhuva mies oli ollut Säkylässä flikastelemassa. Kun hän myöhemmin kulki pitäjän läpi, hän muisteli flikastusmatkaansa ja sanoi palvelijalleen: "Se kylä, se kylä." (Säkylä) Tarinan niukat vihjeet viittaavat moneen eri suuntaan kulttuurisessa tekstissä. Yöstelyssä ollut mies todennetaan yhteiskunnalliseksi yksilöksi niukoin, mutta riittävin vihjein. Hän oli ruotsinkielinen. Vihje tähän saadaan implisiittisesti metatietoudesta, jossa suomenkielinen kuulija tietää ja on kokenut ruotsin kielen valta-aseman yläluokan ja hallintokielenä. "Se kylä" nimimuodossa Säkylä viittaa toisen kotimaisen kielen tapaan ääntää vokaali "Ä" eeksi. Yläluokkaisuutta ja siten erottumista rahvaasta on lisäksi korostettu maininnalla palvelijasta sekä toistuvasta matkanteosta. Koomisuudella on pyritty keventämään tarinaa, oudon kulkijan vierailu ja kohtaaminen paikallisasukkaan kanssa on narraatiossa todettu ikimuistoiseksi. Tarina on korpuksessa kategorisoitu nimikkeen kielitaito alle sillä perusteella, että aineistossa on toinenkin selkeästi Ruotsi-Suomi kielimaaottelun hengessä tehty redaktio (no. 58/52), jonka suolaiset säkeet kuuluvat seuraavasti: Esimerkki 6, Juusoola 58 (52) 10

11 Juusoola on saanut nimensä siitä, että siellä oli ruotsalainen suolakauppias, joka osasi huonosti suomea. Kun kauppiaalta kysyttiin, oliko tällä suolaa, hän vastasi aina: "Juu soolaa, juu soolaa, juu soolaa." (Kauhava) Tässä tarinassa kielitaidolla ilkamointi on esitetty kontekstissa nimeämällä huonosti suomea taitava ruotsalaiseksi ja sääty määritetty keskiluokkaan kuuluvaksi eli kauppiaaksi. Ero kansan syviin riveihin on painottunut kielitaitoon. Jälleen tarinan hupaisuus avautuu vain metatietouden avulla. Kuulijan, joka on suomalainen oletetaan sisäistäneen puhumattomuuden, vaikenemisen ja hiljaisuuden kulttuurin arvot. Kauppias, joka ilmeisesti oli huonosta suomesta välittämättä asiakkaitaan puheliaampi, on ikuistettu tarinaan suupalttina, joka toistaa sanottavaansa turhan paljon. Toiston korostus on saatu aikaan myyttisellä kolmikertaisuudella. Molemmissa syntytarinoissa on nimenannon katalysaattorina toiminut ilmeinen nimen eikielenomaisuus, vieraus, toiseus, jota on pyritty selittämään ääntämyseroina. Kuvio 1. Suomenk. nimi SÄKYLÄ JUUSOOLA Ruotsink. ääntämys "Se, kylä, se kylä!" "Juu soolaa, juu soolaa, juu soolaa!" Kielileikittelyyn kohdistuvissa paikallistarinoissa on kaikuja hurri- ja herravihan teemoista, jotka on sublimoitu harmittomaan kieli-irvailuun. Toiseus ja kulttuurin heterogeenisyys on otettu haltuun kerronnallisin keinoin. Matkimisen kerronnallista elementtiä on korostettu suoralla repliikillä. Matkiminen sinänsä osoittaa yleensä ihailua, ja joko positiivista tai negatiivista kateutta sekä jäljittelyn halua. Repliikissä suomalainen "ä" ääntyy eeksi ja painotus siirtyy ensimmäiseltä tavulta toiselle, jolloin syntyy vaikutelma kahdesta eri sanasta ja aivan eri merkityksestä, jonka pohjalle on muovattu kaskunomainen tarina. Sama pätee myös Juusoolan kylän nimiselitykseen. Yhtenäisnimi on kahdennettu repliikiksi sanoista joo ja suola. Ruotsinkielen intonaatiossa oo ääntyy pitkäksi u-äänteeksi ja kaksoisvokaali uo on outo, joten se on oikaistu pelkäksi ooksi. Vitsi piilee siinä, että suomalaisen kertojan maailmassa on tyhmää, kun sanoo oon uuksi, mutta aivan muun seikan ooksi. Näin annetuin selkein vihjein suomalaiset kuulijat voivat vakuuttua omasta etevyydestään ja tyytyä harmittomaan oloiseen leikinlaskuun. Historiallisista syistä johtuva alemmuudentunne on luonut tällaisen piilorevanssin kansankerrontaan. Lisäksi suomalainen kulttuuri on homogenisoiva ja sisäänlämpiävä, omaansa puolustava.verrokkina mainittakoon tässä folkloristiikan tutkija Leea Virtasen kokoomateoksessaan "Kansanviisauden kirja" kertoma ruotsalaiskasku, jossa paikallistarinain tyhmyyden teema tuodaan korostetusti esiin: "Aivoleikkauksen uhri 11

12 Suomalainen mies selittää lääkärille haluavansa jotenkin muuttua saksalaiseksi. Lääkäri selittää, että se on mahdollista aivoleikkauksella niin, että aivoista poistetaan 25 %. Mies myöntyy tähänja leikkaus suoritetaan. Leikkauksen jälkeen tohtori sanoo: - Leikkaus onnistui muuten erinomaisesti, mutta teimme pienen prosenttivirheen, 25 %:n sijasta leikkasimmekin ahingossa 50 % aivoista pois. Mies vastaa: - Nå, det gör ingenting!" Itäinen ja läntinen tapahtumanäyttämö Suomenkielisissä nimeävissä paikallistarinoissa on sijansa saanut ruotsinkielisen kulttuurin vaikutteiden ohella myös nykyisen Venäjän puoliset paikalliset alueet kuten Valamo, Käkisalmi ja Pietari. Näissäkin tarinoissa teemana voisi olla mainitun teeman lisäksi mm. asutus tai matkanteko. Henri Broms on korostanut Lotmanin kulttuurisemiotiikan tekemää eroa itäiseen ja läntiseen kulttuuriin, joka on historiallisista syistä Suomessa korostunut. Tutkittava korpusaineisto tukee väitettä sikäli, että läntisen alueen nimivitsailussa tarinat viittaavat yksilöllisyyteen ja henkisiin kykyihin kuten esim. kielitaito ja ammatti, kun taas idänpuolisissa tarinoissa on aktorina eläin ja liikkuminen. Ei kuljeta pelkästään ajan virtaa, vaan myös konkreettisesti vesistöjä pitkin, pitkin Vuoksea, Laatokkaa tai vetistä nevaa. Narraation elementeissä on arkkaaisempi ote. Vesi, tunteiden ja kuoleman symboli, on keskeinen kerrontaelementti samoin kuin eläimetkin, villeyden ja kesyttömyyden symbolit. Kolmen esimerkkitarinan eläinkirjo kattaa maaeläinten kesyvilli koko skaalan kesystä kotieläimestä hevosesta, hengen lintuelementtiin ja pahuuden voimiin suteen asti. Kuunnelkaamme nämä itäisten verbaalivirtuoosien tarinat, joiden tehokeinot ovat Karjalan runonlaulajain aikaiset ja veroiset. Tarinoissa sudet uhkaavat repiä hevoset kuin kuvastimena ympäröivän luonnon vihamielisyydestä kulttuuripyrkimyksiä kohtaan. Esimerkki 7, Käkisaalmi 94 (85) Siihen aikaan kuin perustettiin linnoja maan turvaksi, eräs päällikkö ryhtyi rakentamaan linnaa Antrean Kuorikosken kohdalla Vuoksessa olevaan Linnasaareen. Hän ehti upottaa jo perustuspaalujakin, joita on vieläkin saaressa nähtävänä. Unessa sanottiin hänelle kuitenkin, ettei siinä linna kestänyt, vaan kehoitettiin häntä soutamaan Vuoksea alas niin kauan, kunnes käki kukkui kuivassa puussa. Hän soutikin niin kauan kuin näki käen kukkuvan kuivassa puussa. Siihen päällikkö rakensi linnan ja nimitti sen Käkisalmeksi. (Antrea) Esimerkki 8, Suvennitty 95 (86) 12

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Tieto, totuus, tiede (2004)

Tieto, totuus, tiede (2004) 1 Tieto, totuus, tiede (2004) Keskustelijat: Eero Byckling Viljo Martikainen Heikki Mäntylä Jyrki Rossi Jyrki Tyrkkö 2.1.2004 Heikki Mäntylä Hyvät Luonnonfilosofit, Joululoman jälkeen on syytä palata taas

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Mi en ossaas sanoa mitem mie näin

Mi en ossaas sanoa mitem mie näin Elore (ISSN 1456-3010), vol. 17 1/2010. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/1_10/art_koski_enges_1_10.pdf] Mi en ossaas sanoa mitem mie näin Erikoisten aistihavaintojen

Lisätiedot

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk Erilaisuus on massateinien vastakohta. Ne uskaltavat sanoa mielipiteensä kuuluvasti ja ottavat kantaa asioihin. Erilaisuus voi näkyä myös pukeutumisessa ja vaikka musiikissa. Tyttö 9.lk Monikulttuurisuus

Lisätiedot

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ...

Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta. Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti ... ROSA ET CRUX Nro 2, helmikuu 2000, 3 vuosikerta FILOSOFIAA - TIEDETTÄ - KULTTURIA Ruusuristin Veljeskunta AMORCin Jäsenlehti... Toimituksesta... 3 Imperaattori Christian Bernardin haastattelu... 5 Ympyrä...

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Hevosen ja ihmisen kumppanuus sota-aikana

Hevosen ja ihmisen kumppanuus sota-aikana Hevosen ja ihmisen kumppanuus sota-aikana Riitta-Marja Leinonen Oulun yliopisto riitta-marja.leinonen@oulu.fi Kuva: Museovirasto Hevonen oli arvokkain kotieläin suomalaisilla tiloilla aina 1950- ja 1960-luvuille

Lisätiedot

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille. Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Iloa isovanhemmuuteen Työkirja isovanhemmille ja vanhemmille Leena Tiilikka Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on

Lisätiedot

ILOUUTISET. sinulle, joka etsit elämäsi suuntaa

ILOUUTISET. sinulle, joka etsit elämäsi suuntaa sinulle, joka etsit elämäsi suuntaa Mika Poutala luistelee ja RÄPPÄÄ Klaus härö & Elinkautinen armo Hannu Takkula Kestäviä ratkaisuja etsimässä ILMAINEN LEHTI Sinulle. Tehokas apu särkyyn ja kuumeeseen!

Lisätiedot

Elonkirjo. Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen

Elonkirjo. Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen Elonkirjo Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistyksen 30v Juhlajulkaisu 1 Missä mennään Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys perustettiin 30 vuotta sitten. Kolme vuosikymmentä on pitkä aika, vai onko? Maapallon noin

Lisätiedot

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI Kylväjävertaus sisältää monta tärkeää näkökulmaa kristityksi tulemisen prosessista. Alla katkelma Matt. 13:13-23: 13. Minä puhun heille vertauksin siksi, että he näkevin

Lisätiedot

HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT

HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT Totuus vai tehtävä Miten tehdä dokumenttielokuva aiheesta, jota ei voi kuvata Mari Clusius HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 2 Mari Clusius Totuus vai tehtävä Miten

Lisätiedot

Viljo Hämäläinen LAPSUUDEN KYLÄT

Viljo Hämäläinen LAPSUUDEN KYLÄT Viljo Hämäläinen LAPSUUDEN KYLÄT Viljo Hämäläinen LAPSUUDEN KYLÄT 1 Graafinen suunnittelu ja taitto: Piirroskuvitus: Kansi: Takakannen teksti: Antti Kouvo (vävypoika) Esa Hämäläinen (poika) Nora Forsman

Lisätiedot

KUN KESÄN LEIPÄ OLI TOISEN AITASSA Elämää Kiuruvedellä suurina hallavuosina 1866-1868

KUN KESÄN LEIPÄ OLI TOISEN AITASSA Elämää Kiuruvedellä suurina hallavuosina 1866-1868 KUN KESÄN LEIPÄ OLI TOISEN AITASSA Elämää Kiuruvedellä suurina hallavuosina 1866-1868 Kuva 1. Kiuruveden nälkään kuolleiden hautamuistomerkki. Kuva: Mauri Leinonen. Joensuun yliopisto Yhteiskunta- ja aluetieteiden

Lisätiedot

Karjalan kysymys -seminaari

Karjalan kysymys -seminaari Maanantaina huhtikuun 19. p:nä Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja Toimitus: Lehden toimitusneuvosto N:o 4 2004 49. vuosikerta Karjalan kysymys -seminaari Karjala-talo täyttyi ääriään myöten

Lisätiedot

Yhteistyö on voimaa! Yhteistyö on voimaa. Sisällys. Sivu 1/30 Virikemateriaalia lastenkirjaan Yhteistyö on voimaa!

Yhteistyö on voimaa! Yhteistyö on voimaa. Sisällys. Sivu 1/30 Virikemateriaalia lastenkirjaan Yhteistyö on voimaa! Sivu 1/30 Virikemateriaalia lastenkirjaan Yhteistyö on voimaa! Yhteistyö on voimaa! Sisällys 2 Esipuhe 3 Kirja minusta! 9 Hengittäminen vahvistaa! 11 Näytä minulle, miten sinä voit! 13 Roolileikkiä eläinhahmoilla

Lisätiedot

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3

3 / 2014 Perhe ja parisuhde. Irtonumero 3 3 / 2014 Perhe ja parisuhde Irtonumero 3 DREAMWEAR CLUB R.Y. SISÄLTÖ 3/2014 Sisällys, yleisiä tiedotuksia 2 Pääkirjoitus 3 Erilainen parisuhde - hämmennyksestä näkemiseen 5 Transtukipisteelle voi tulla

Lisätiedot

Yrittäjyys maaseudulla on kiistatta tärkeää.

Yrittäjyys maaseudulla on kiistatta tärkeää. HANNA-MARI IKONEN Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Maaseudun naisyrittäjäksi tuleminen esimerkki identiteetin rakentumisesta TIIVISTELMÄ Artikkeli tarkastelee maaseudun naisyrittäjien

Lisätiedot

KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI

KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI KIRSI RANTO PEHMEÄ KUIN KUKKA, KOVA KUIN TIMANTTI TAMMI Kirsi Ranto Pehmeä kuin kukka, kova kuin timantti kustannusosakeyhtiö tammi helsinki Kuvat: Kirsi Ranto, paitsi kuvaliitteen s. 5 ja 7 Shawn Reeder

Lisätiedot

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin

Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin jokin muu kuin venäläinen. Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Tää on mun maailmani Maaseutu naisyrittäjien kotina ja kontekstina

Tää on mun maailmani Maaseutu naisyrittäjien kotina ja kontekstina Tää on mun maailmani Maaseutu naisyrittäjien kotina ja kontekstina Hanna-Mari Ikonen Tampereen yliopisto, yhdyskuntatieteiden laitos Millaisia merkityksiä suomalaisella nykymaaseudulla asuvat naisyrittäjät

Lisätiedot

Ei-ymmärtämisen eteisessä

Ei-ymmärtämisen eteisessä Ei-ymmärtämisen eteisessä kustantajan yhteystiedot Todellisuuden tutkimuskeskus, Helsinki www.todellisuus.fi info@todellisuus.fi 0400 641989 avainsanat ymmärrys, tajunta, tietoisuus, esitys, teatteri,

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISHALTIA

SUOMEN KANSALLISHALTIA SUOMEN KANSALLISHALTIA KIRJOTTANUT PEKKA ERVAST HELSINGISSÄ 1913 TEOSOFINEN KIRJAKAUPPA JA KUSTANNUSLIIKE TAMPEREELLA, TAMPEREEN SENTRAALIKIRJAPAINOSSA 1913. DIGITALISOITU NÄKÖISPAINOS 2006. VÄINÄMÖISEN

Lisätiedot

Tieto tietojenkäsittelytieteessä

Tieto tietojenkäsittelytieteessä Tieto tietojenkäsittelytieteessä Jesse Hauninen 14.4.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tiedosta kuulee puhuttavan jatkuvasti. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Pelottaa! Työkirja lapsen pelkojen kohtaamiseen. Marjo Kankkonen Anna Suutarla

Pelottaa! Työkirja lapsen pelkojen kohtaamiseen. Marjo Kankkonen Anna Suutarla Pelottaa! Työkirja lapsen pelkojen kohtaamiseen Marjo Kankkonen Anna Suutarla Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n Joka kodin

Lisätiedot

Kädenojennus. Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 3/2010. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Miikka Ruokanen: Uskontunnustus ja moderni maailmankuva

Kädenojennus. Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 3/2010. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Miikka Ruokanen: Uskontunnustus ja moderni maailmankuva Kädenojennus Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 3/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Miikka Ruokanen: Uskontunnustus ja moderni maailmankuva Pekka ja Anna-Liisa Heikkilä: Toivon näköaloja Marko Huhtala:

Lisätiedot

Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2014

Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2014 Osviitta Kotka-Kymin seurakuntayhtymän lehti > Talvi 2014 Ne on nynnyjä jotka kiusaa s.5 Margarita puolustaa naisten oikeuksia s.6. Kinnaslammen perheen raskaat vuodet s.8-9 Wilman hätä s. 10 Kuva Ville

Lisätiedot