Arvioituja vaikutuksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvioituja vaikutuksia"

Transkriptio

1 Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2001:5 Arvioituja vaikutuksia Kirjallisuusselvitys PKS ja PLJ vaikutusarviointien taustaksi

2 Arvioituja vaikutuksia Kirjallisuusselvitys PKS ja PLJ vaikutusarviointien taustaksi Julkaisusarja B 2001:5 ISSN ISBN X YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Opastinsilta 6 A Helsinki puh. vaihde (09) fax (09) Lisätietoja: Suoma Sihto, puh (09) Tarmo Halonen, puh. (09) Kansikuva: Erika Ruonakoski Helsinki 2001

3 ARVIOITUJA VAIKUTUKSIA Kirjallisuusselvitys PKS ja PLJ vaikutusarviointien taustaksi Annamari Ruonakoski

4 KUVAILULEHTI Julkaisija Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) Päivämäärä Rahoittaja/ Toimeksiantaja Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) Kehitystoimisto ja Liikenneosasto Tekijät Annamari Ruonakoski Julkaisun nimi Arvioituja vaikutuksia Kirjallisuusselvitys PKS ja PLJ vaikutusarviointien taustaksi Julkaisusarjan nimi Pääkaupunkiseudun julkaisusarja PJS Nro B 2001:5 Sivuja 80 ISSN ISBN X Kieli suomi Tiivistelmä Selvityksessä luodaan katsaus viime vuosina tehtyihin ohjelmatason vaikutusten arviointeihin ja kootaan yhteen yhdyskuntarakenne- ja liikennejärjestelmävaihtoehtojen yleispiirteisiä vaikutuksia kirjallisen materiaalin pohjalta. Työn tarkoituksena on tuoda esiin Pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuva PKS ja Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmä PLJ vaikutusarviointien valmistelun kannalta hyödyllisiä seikkoja jo valmistuneista vaikutusten arvioinneista ja muista selvityksistä. Työ on luonteeltaan kirjallisuusselvitys. Raportin alussa tarkastellaan ohjelmatason vaikutusarviointien kehitystä ja metodisia näkökohtia. Katsauksen perusteella vaikutusarviointien kehitys on ollut nopeampaa liikennejärjestelmien kuin maankäytön arvioinnin osalta. Tähän on vaikuttanut erityisesti tavoitemallin yleistynyt käyttö strategisia liikennesuunnitelmia arvioitaessa. Tämän hetken suuntauksena on hyvinvointivaikutusten entistä laajempi käsittely vaikutusten arvioinneissa. Vaikutusarviointien erilainen kehitystaso näkyi myös yhdyskuntarakenne- ja liikennejärjestelmävaihtoehtojen vaikutuksia käsittelevässä materiaalissa, sillä liikennettä koskeva aineisto oli selvästi laajempi ja siinä käsitellyt vaikutukset yksityiskohtaisempia kuin maankäyttöä ja yhdyskuntarakennetta koskevassa aineistossa. Työhön on koottu eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen ja siihen liittyvään liikennejärjestelmään sekä hajautuvaan yhdyskuntarakenteeseen ja vastaavaan liikennejärjestelmään liittyviä vaikutuksia. Niitä käsitellään maankäytön osalta aluekohtaisesti ja liikennejärjestelmän osalta liikennemuodoittain. Mukana on myös liikenteen hinnoittelun ja muutamien keskeisten liikennehankkeiden vaikutuksia. Sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia on käsitelty myös omina kokonaisuuksinaan. Vaikutukset on koottu yhteenvetotaulukoihin työn lopussa. Työssä käsitellyn materiaalin perusteella kehittämistarpeita olisi erityisesti maankäyttövalintojen vaikutusten arvioinnissa sekä maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelun yhteistyön kehittämisessä. Avainsanat Jakelu Liikennejärjestelmä, vaihtoehdot, vaikutusten arviointi, yhdyskuntarakenne Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) Kehitystoimisto ja Liikenneosasto Opastinsilta 6 A, Helsinki, puh. (09)15 611, fax (09)

5 PRESENTATIONSBLAD Publikationen har Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (SAD) getts ut av Finansiär/ Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (SAD) Uppdragsgivare Utvecklingsbyrån och Trafikavdelningen Författare Annamari Ruonakoski Datum Publikationens titel Konsekvensbedömningar. Litteratursökning som bakgrund till konsekvensbedömningarna PKS 2025 och PLJ 2002 Publikationsserie Huvudstadsregionens publikationsserie PJS Nr B 2001:5 Sidantal 80 ISSN ISBN X Språk finska Sammandrag I litteratursökningen ges en översikt över de konsekvensbedömningar på programnivå som gjorts under de senaste åren och sammanställs på basis av det skriftliga materialet allmängiltiga konsekvenser av alternativen för samhällsstrukturen och trafiksystemet. Syftet med arbetet är att lyfta fram saker som är till nytta vid beredningen av konsekvensbedömningarna Vision 2025 för huvudstadsregionen PKS 2025 och Trafiksystemplanen för huvudstadsregionen PLJ 2002 ur färdiga konsekvensbedömningar och andra utredningar. Arbetet har karaktären av litteratursökning. I början av rapporten granskas utvecklingen och metodiska aspekter i konsekvensbedömningar på programnivå. Av översikten att döma har konsekvensbedömningarnas utveckling varit snabbare i fråga om bedömningen av trafiksystemet än bedömningen av markanvändningen. Till detta har i synnerhet bidragit den allt allmännare användningen av en målmodell vid bedömningen av strategiska trafikplaner. Den nuvarande trenden är att välfärdskonsekvenser behandlas i allt större omfattning vid konsekvensbedömningar. Varierande utvecklingsnivåer på konsekvensbedömningarna märktes även i materialet om konsekvenserna av alternativen för samhällsstrukturen och trafiksystemet. Materialet om trafiken var klart mera omfattande och de konsekvenser som behandlades där mera detaljerade än i materialet om markanvändningen och samhällsstrukturen. I arbetet har samlats konsekvenser dels i anslutning till en enhetligare samhällsstruktur och dess trafiksystem och dels en sönderfallande samhällsstruktur och motsvarande trafiksystem. De behandlas regionvis vad gäller markanvändningen och skilt för varje trafikform vad gäller trafiksystemet. Konsekvenserna av prissättningen inom trafiken och några centrala trafikprojekt behandlas också. Sociala, ekonomiska och miljörelaterade konsekvenser tas även upp som egna helheter. Konsekvenserna har sammanställts i sammandragstabeller i slutet av arbetet. På basis av det material som behandlats i arbetet finns det utvecklingsbehov i synnerhet vid bedömning av konsekvenserna av markanvändningsval samt vid utvecklande av planeringssamarbetet inom markanvändningen och trafiksystemet. Nyckelordt Distribution Trafiksystem, alternativ, konsekvensbedömning, samhällsstruktur Huvudstadsregionens samarbetsdelegation (SAD) Utvecklingsbyrån och Trafikavdelningen Semaforbron 6 A, Helsingfors, tfn , fax

6 DOCUMENTATION PAGE Published by Helsinki Metropolitan Area Council (YTV) Date of publication Financed by / Commissioned by Helsinki Metropolitan Area Council (YTV) Development Planning Unit and Transport Department Author(s) Annamari Ruonakoski Title of publication Impact estimates. A study of published material as a background for assessing the effects of PKS 2025 and PLJ 2002 Series The Helsinki Metropolitan Area Publication Series Number B 2000:5 Pages 80 ISSN ISBN X Language Finnish Abstract In this study a review is carried out of the assessments which have been made in recent years of programme-level effects. At the same time a summary is drawn up, based on published material, of the overall effects of the alternatives presented for urban community planning and the traffic system. The aim of this work is to highlight points from already-completed evaluations and other studies that can be useful in the preparation of impact estimates for the Helsinki Metropolitan Area Future Scenario (PKS 2025) and the Helsinki Metropolitan Area Transport System Plan (PLJ 2002). By its nature this work is a literature study. In the first part of the report, attention is focussed on the development of impact assessments at the programme level, as well as on methodological aspects. On the basis of the review, it appears that the development of impact assessment has been more rapid in the field of traffic systems than in that of land use. This has been particularly due to the increasingly common application of the objective-based model in weighing up strategic traffic plans. The present-day trend in impact assessment is for a wider treatment than before on effects upon the quality of living. The difference in the development levels of impact assessment also showed up in the material related to the effects of alternatives in urban community structure and traffic systems: material related to traffic was definitely broader in scope, and in it the effects were considered in greater detail than in the studies relating to land use and community structure. In this work effects that are related to a unifying community structuring and its related traffic system are grouped together, as are also those effects relating, on the other hand, to a dispersive community structuring and its corresponding traffic system. Under these groupings the material relating to land use is treated area-by-area, while that relating to the traffic system is treated according to transport mode. Effects of the pricing of transportation and the impact of certain major traffic projects have also been included in the survey. In addition, social, economic and environmentally critical effects have been handled as independent subjects in their own right. At the end of the work the various effects have been collected into summary tables. On the basis of the material used in this work, there would appear to be an especial need for further development in the field of assessing the effects of land use alternatives, as well as in improved cooperation between planning relating to land use and the traffic system. Keywords Distributed by traffic system, alternatives, impact assessment, urban community structure Helsinki Metropolitan Area Council (YTV) Development Planning Unit and Transport Department Opastinsilta 6 A, Helsinki, tel , fax

7 SISÄLLYSLUETTELO KUVAILULEHTI... 2 PRESENTATIONSBLAD... 3 DOCUMENTATION PAGE... 4 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Työn tausta ja tarkoitus Rajaus ja aineisto Raportin rakenne KATSAUS UUSIMPIIN VAIKUTUSTEN ARVIOINTEIHIN Pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuva PKS Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma PLJ Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Uudenmaan kaupunkipoliittinen ohjelma Oulun seutuyleiskaava Rataverkko ohjelma Tienpidon linjaukset Savo-Karjalan tiepiirin tienpidon pitkän tähtäyksen suunnitelma TASE 2010 Tampereen seudun liikennejärjestelmä Vähittäiskaupan mitoitus ja sijoittuminen Uudellamaalla Yhteenveto vaikutusten arvioinneista MAANKÄYTÖN JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEN VAIKUTUKSIA Yhdyskuntarakenne- ja liikennejärjestelmävaihtoehtoja Hajautuva yhdyskuntarakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne Monikeskuksinen yhdyskuntarakenne PLJ 1998:n liikennejärjestelmävaihtoehdot Maankäyttö Maankäytön ja rakentamisen ohjaus Pääkaupunkiseudun kehitys Uudet alueet Täydennysrakentaminen Kantakaupunki ja aluekeskukset Kerrostaloalueet Pientaloalueet Viheralueet YTV-alueen kehyskunnat Liikennejärjestelmä Liikkumisvalintojen taloudellisia ja liikennepoliittisia ohjauskeinoja Henkilöautoliikenne Joukkoliikenne Kevyt liikenne

8 3.3.5 Tavaraliikenne Keskeisimpiä liikennehankkeita ja niiden vaikutuksia Välillisiä vaikutuksia: työpaikat ja kauppa Toimitilarakentaminen ja työpaikkojen sijoittuminen Kaupan sijoittuminen Pendelöinti ja etätyö VAIKUTUSTYYPIT JA YHTEENVETOTAULUKOT Sosiaaliset vaikutukset Tasa-arvo Terveysvaikutukset Turvallisuus Rakennettuun ympäristöön ja kulttuurimaisemaan kohdistuvat vaikutukset Luonnonympäristöön kohdistuvat vaikutukset Taloudelliset vaikutukset Yhteenvetotaulukot PÄÄTELMIÄ Aineistosta Työn tulokset Kehittämisnäkökohtia

9 1 Johdanto 1.1 Työn tausta ja tarkoitus Tämän kirjallisuusselvityksen taustana ovat Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan YTV:n Pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuva PKS 2025 ja Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkistus PLJ Nämä ovat strategisen tason suunnitteluprojekteja, joiden avulla pyritään luomaan suuntaviivat pääkaupunkiseudun kehitykselle. Molemmista suunnitelmista on tarkoitus tehdä ympäristövaikutusten arviointi, joiden lähtötietojen kartoitusta tämä työ osaltaan palvelee. Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmää ja maankäyttöä koskevaa informaatiota tuotetaan useilla tahoilla eri konteksteissa. Työn tarkoituksena on koota tätä tietoa aiemmin tehdyistä selvityksistä PKS ja PLJ suunnitelmien vaikutusarviointien taustaksi ja varsinaisen vaikutusarviointityön helpottamiseksi. Olemassa olevan tiedon kartoituksen myötä tulee mm. helpommaksi arvioida tällä suunnittelukierroksella tarvittavien muiden selvitysten tarve. Työn tulokset ovat suhteellisen yleisluontoisia, joten niitä on mahdollista hyödyntää myös muita vastaavia vaikutusten arviointeja valmisteltaessa. Työssä käsitellään ympäristö-, sosiaalisia, liikenteellisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Ainakin liikenteellisistä ja taloudellisista vaikutuksista tehdään myös muita selvityksiä. Työn pääasiallisina ohjaajina toimivat pääsuunnittelija Tarmo Halonen YTV:n kehitystoimistosta ja projektipäällikkö Suoma Sihto YTV:n liikenneosastolta. Lisäksi kommentteja ovat antaneet Marjatta Malkki (YTV:n ympäristötoimisto), Heli Siimes (YTV:n liikenneosasto) ja Raimo Valtanen (YTV:n liikenneosasto). 1.2 Rajaus ja aineisto Työtä aloitettaessa ajatuksena oli tehdä organisaation sisäinen selvitys, johon koottaisiin vaikutusten arvioinneille tärkeäksi arvioitua tietoa aiemmin tehdyistä vaikutusten arvioinneista ja muusta materiaalista. Ensin koottiin katsaus viimeaikaisiin vaikutusten arviointeihin. Vaikutusten tarkastelun osalta tarkoituksena oli muodostaa ensin vertailussa käytettävät vaihtoehdot ja kerätä niihin mahdollisimman täsmällisesti liittyvää tietoa. Suunnitelmia jouduttiin muuttamaan, sillä vaihtoehtojen muodostaminen lykkääntyi myöhempään ajankohtaan. Näin tässä työssä käsiteltävän aihepiirin rajaus muuttui ongelmallisemmaksi. Työn luonne muuttui yleisemmäksi. Vaikutusten tarkastelun lähtökohdaksi otettiin kuitenkin eheytyvän ja hajautuvan maankäytön ja niihin liittyvien liikennejärjestelmien vaikutusten tarkastelu, jotka oletettavasti ovat myös muodostettavien vaihtoehtojen lähtökohdat. Työn perusoletuksena on Helsingin seudun suhteellisen voimakas kasvu. Kasvun voimakkuuden vaihtelua ei käsitellä eikä myöskään kasvun rajoittamista. Rajaus perustuu vaikutusarviointien vaihtoehdoista käytyihin keskusteluihin. Kasvun variaatioita on jossain määrin tarkasteltu ainakin Uudenmaan liiton teettämässä selvityksessä ja liikennejärjestelmän yhteydessä (Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän ja maankäytön vuorovaikutus 1999; Uudenmaan aluerakenteen vaihtoehtoja..., 2000). 7

10 Kirjallisuusmateriaalina on käytetty YTV:ssä aiemmin tehtyjä töitä sekä muualla maassa ja muissa organisaatiossa (esim. Uudenmaan liitto, Tielaitos, liikenneministeriö) tehtyjä suunnitelmia, niiden arviointeja ja muita selvityksiä sekä aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta. Pääpaino on ollut Helsingin seutua koskevassa materiaalissa. Vaikutusarviointikatsaukseen on koottu eri tyyppisiä viime vuosina tehtyjä seutu- tai yleisemmän tason vaikutusarviointeja. Ajallisesti kirjallinen materiaali keskittyy muutenkin edellisen suunnittelukierroksen (1998) yhteydessä ja sen jälkeen ilmestyneeseen materiaaliin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjestelmään liittyvien vaikutusten rajaus on jätetty varsin väljäksi ja fokus on vaikutusten kuvauksessa. Vaikutukset muodostavat tällä tasolla monimutkaisia vaikutusketjuja ja takaisinkytkentöjä, joiden pelkistetty esittäminen on hankalaa. Yleensä vaikutuksia tarkastellaan ilmiö tai toimenpide kerrallaan, ja usein tällöinkin vain muutaman vaikutustyypin osalta. 1.3 Raportin rakenne Raportti koostuu sisällöllisesti kahdesta kokonaisuudesta, joista toinen on luvun 2 katsaus tehtyihin suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusarviointeihin ja toinen työn loppuosan käsittävä katsaus kirjallisuudessa dokumentoituihin yhdyskuntarakenne- ja liikennejärjestelmävaihtoehtoihin liittyviin vaikutuksiin. Luvussa 2 tarkasteltavaksi valittuja vaikutusarviointeja on kuvattu yleispiirteisesti kiinnittäen huomiota raporteissa yleisimmin esiintyviin ongelmakohtiin. Painopiste on töissä tehtyjen metodisten ja muiden valintojen käsittelyssä. Luvun lopussa olevaan taulukkoon on koottu käsiteltyjen vaikutusarviointien keskeiset piirteet sekä onnistumiset ja ongelmat. Lukuihin 3-4 on koottu kirjallisten lähteiden pohjalta em. yhdyskuntarakenne- ja liikennejärjestelmävaihtoehtoihin liittyviä vaikutuksia. Luvussa 3 vaikutuksia on käsitelty maankäytön ja liikennejärjestelmän osa-alueiden mukaan ryhmiteltynä. Luvussa 4 vaikutuksia on käsitelty tyypeittäin ja samalla on vedetty yhteen myös edellisessä luvussa käsitellyt vaikutukset. Luvussa 5 on tehty päätelmiä kootusta aineistosta. 8

11 2 Katsaus uusimpiin vaikutusten arviointeihin Tätä katsausta varten on käyty läpi joukko viime vuosina tehtyjä suunnitelma- ja ohjelmatason vaikutusten arviointeja, joista kymmenen on esitelty lyhyesti. Kaikkiaan tämän tason arviointeja löytyi melko niukasti ja useat kiinnostavat työt ovat yhä kesken, esimerkiksi Keski-Uudenmaan ja Hyvinkään-Riihimäen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma KEHYLI. Esiteltäväksi on valittu strategisen tason vaikutusten arviointeja sekä maankäytön että liikennejärjestelmäsuunnittelun aloilta. Kovin samantapaisten arviointien käsittelyä on pyritty välttämään. Kunkin arvioinnin pääpiirteet on kuvattu käsillä olleiden asiakirjojen perusteella ja lisäksi on tehty huomioita töiden hyvistä ja huonoista puolista. Näkökohtana on ollut tuoda esiin seikkoja, joiden tiedostaminen voi helpottaa arviointiohjelmien tekemistä PKS ja PLJ suunnitelmien vaikutusten arviointeja varten. Vaikutusarviointiraporteista käsitellyt ominaisuudet on valittu kirjallisuudessa esitettyjen kriteerien pohjalta siten, että ne on ollut suhteellisen helppo löytää raporteista (Hildén ym. 1997, 12-31; Alueellisten kehittämisohjelmien ympäristövaikutusten arviointi 1999, 18-36). Tällä perusteella keskeisiksi seikoiksi on nostettu suunnitelman tavoitteet, tarkasteltavat vaihtoehdot, arvioinnin menetelmät sikäli kun niitä on selostettu, epävarmuuksien käsittely sekä työn ongelmat ja ansiot. Nämä asiat on myös taulukoitu yhteenvetokappaleeseen. Huomiota on kiinnitetty enemmän arvioinnissa tehtyihin valintoihin ja rajauksiin kuin toteutuksen laatuun, jonka tarkastelu olisi jo paljon mittavampi urakka. Töiden keskinäistä paremmuutta ei ole lähdetty etsimään eikä se tämän materiaalin perusteella olisi ollut mahdollistakaan. Perusteellisesti raportoiduista töistä on ollut myös helpompi löytää ongelmakohtia mm. tehtyjen jälkikäteisarviointien johdosta. 2.1 Pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuva PKS 2020 Tulevaisuuskuvatyölle vaikutusten arvioinnin välttämättömyys ei lain perusteella ole yksiselitteistä, mutta YVA-lain hengen todetaan edellyttävän työn arviointia (Maankäyttöarvion kunnallistaloudelliset vaikutukset 1998, 1).Vaikutusten arviointi voi myös parantaa tulevaisuuskuvan statusta. Pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuvan arvioinnin yhteydessä oltiin poikkeuksellisen runsaasti vuorovaikutuksessa kansalaisten ja muiden tahojen kanssa. Yhdessä PLJ projektin kanssa järjestettiin tulevaisuusverstaita, tehtiin kansalaiskysely seudun tulevaisuuden näkymistä ja käytiin Ajan merkit -keskustelua internetissä ja monistelehtien avulla. Suureen yleisöön oltiin yhteydessä myös radion ja lehdistön välityksellä, ja suunnittelulle keskeisistä aiheista tehtiin lehdistöanalyysi. Lisäksi tehtiin kysely vision suuntaamiseksi ja järjestettiin PLJ-sidosryhmäseminaareja. PKS työn taustalla on myös Uusimaa 2020 skenaariotyö (1997), jossa hahmoteltiin vaihtoehtoisia tulevaisuuskertomuksia pääkaupunkiseudulle ja koko maakunnalle. 9

12 Skenaarioiden vaihtoehtojen taustalla olivat erilaiset yhteiskunnalliset ohjausjärjestelmät ja yhdyskuntarakenteen kehityssuunnat. Ehkä skenaariotyöstä ja mittavista vuorovaikutusprosesseista johtuen itse tulevaisuuskuvan yhteydessä ei enää käsitelty vaihtoehtoisia kehitysmahdollisuuksia. Työssä on arvioitu PKS vision sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia. Tulevaisuuskuvatyöhön sisältyvän maankäyttöarvion pohjalta käsitellään vaikutuksia elinympäristöön. Arviointiraporttiin sisältyy Kaupunkimaiseen elämäntapaan -muistio asiantuntijahaastatteluista ja -aivoriihestä sekä tyyppialueiden auditoinneista. Kolmantena osana arviointiraportissa on maankäyttöarvion kunnallistaloudellisten vaikutusten arviointi. Sosiaalisten ja ympäristövaikutusten osalta on kerrottu halutut vaikutukset, niitä puoltavat ja vastustavat näkemykset sekä toimenpide-ehdotukset haluttujen vaikutusten saavuttamiseksi. PKS 2020 maankäyttöarvion vaikutuksista elinympäristöön on tehty teemoittainen vaikutustaulukko, joka on luotu vuorovaikutusmateriaalin pohjalta. Kaupunkimaiseen elämäntapaan -muistio hahmottelee kaupunkielämän kehityskulkuja. Muistio antaa aineksia suunnittelun hyvinvointivaikutusten pohdiskelulle, mutta kokonaisvaltaista analyysiä tai yhteenvetoa aineistosta ei ole tehty. Kunnallistaloudellisten vaikutusten arvioinnissa on laskettu maankäytön ja liikennejärjestelmän muutoksista aiheutuvia kustannuksia pääasiassa absoluuttisina lukuina. Ansioita ja ongelmia: + Vuorovaikutus eri tahojen kanssa on ollut laajaa ja monipuolista. - PKS visiota koskevaa sosiaalisten ja ympäristövaikutusten käsittelyä on vaikea hahmottaa varsinaisesti vaikutusten arvioinniksi sanan yleisimmin ymmärretyssä merkityksessä, pikemminkin kyseessä on erilaisten tulevaisuusnäkemysten esittely. - PKS 2020 maankäyttöarvion vaikutuksista elinympäristöön tehty taulukko vaikuttaa sinänsä kattavalta ja ymmärrettävältä, mutta sen tarkempaa tekotapaa ei kerrota (esim. vallitsiko vaikutuksista yksimielisyys, mikä oli asiantuntijoiden ja taustamateriaalin rooli jne.). - Kunnallistaloudellisten vaikutusten arvioinnissa olisi voitu esittää enemmän suhteellisia lukuja. - Vaikutusarvioinnin rooli suunnittelussa jää hämäräksi, varsinkaan kun erilaisia vaihtoehtoja ei työssä käsitellä eikä tavoitteita määritellä. 2.2 Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma PLJ 1998 Työssä on kyse aiemmin tehdyn liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ 1994) tarkistuksesta. Myös aiempien pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmien yhteydessä on arvioitu ympäristövaikutuksia ja tehty tässä suhteessa uraauurtavaa työtä. Nyt tehty arvio oli kuitenkin ensimmäinen järjestelmällinen, eri osa-alueita yhdessä tarkasteleva analyysi (Kaljonen 2000, 28). Se oli myös osa Lyyli-tutkimus- ja kehitysohjelmaa (Ympäristövaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä), jota rahoittavat mm. liikenneministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Vaikka liikennejärjestelmäarviointien menettelytavat eivät ole vielä vakiintuneet, asetettiin arvioinnille kunnianhimoisia tavoitteita useilla osa-alueilla. 10

13 Vaikutusarvioinnin alkupuolella käydään läpi aiemmin määriteltyjen tavoitteiden toteutumista eli suoritetaan seurantaa. Tämän jälkeen määritellään vaihtoehdot ja vaikutusarvioinnin rajaukset. Vaihtoehtoina ovat ajoneuvoliikennepainotteinen ja joukkoliikennepainotteinen toimintalinja sekä vertailuvaihtoehtona PLJ 1994:n mukainen kehitys. Eri vaihtoehtojen osalta tarkastellaan liikenteellisiä, taloudellisia, sosiaalisia, terveydellisiä ja muita ympäristövaikutuksia sekä liikennejärjestelmän ja maankäytön vuorovaikutusta, joiden osalta on tehty erillisiä selvityksiä. Työssä on myös otettu huomioon eri osapuolten ja sidosryhmien näkökannat, jotka ovat tulleet esiin PLJ-luonnoksen laadintaan liittyvässä vuorovaikutuksessa. Raportti päättyy vaihtoehtojen vertailuun. Raportti painottuu vaikutusten laadulliseen kuvailuun, mutta työn taustalla on lukuisia sekä tietokonemalleihin perustuvia että muilla metodeilla tehtyjä selvityksiä, mm. Liikennejärjestelmän vaikutukset ilmanlaatuun (1997), sosiaalisten vaikutusten arviointi ja keskeisimpien hankkeiden vaikutusten tarkastelut. Ansioita ja ongelmia: + Vuorovaikutus eri tahojen kanssa oli runsasta (vrt. Pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuva 2020). + Vaikutusten käsittely on monipuolista, ja työssä on otettu askel hyvinvointivaikutusten tarkastelun suuntaan. + Työstä on teetetty jälkikäteisarviointi (Kaljonen 2000), jossa on tarkemmin käyty läpi arvioinnin toimivuutta. - Vaihtoehtojen väliset erot jäivät pieniksi. Kaljosen mukaan toimintalinjat eivät tarjonneet selkeitä vaihtoehtoja tai välineitä, mihin perustaa päätöksiä (2000, 49). Tämä johtui pitkälti siitä, että liikkumavara vaihtoehtojen muodostamisessa rajattiin jo etukäteen varsin kapeaksi (Kaljonen 2000, 30-31). - Vertailu olisi voitu esittää selkeämmin taulukkona. Vaihtoehtoja olisi voitu arvioida vielä suhteessa tavoitteiden toteutumiseen. - Vaihtoehtojen yhteys valmiiseen suunnitelmaan ei käy ilmi. 2.3 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden arviointi edustaa tässä katsauksessa yleisimmän eli valtakunnallisen tason arviointia. Alueidenkäyttötavoitteiden tarkoitus on ohjata alueiden suunnittelua, rakentamista ja käyttöä koko maassa (Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle , 46). Tavoitteiden arvioinnissa on sovellettu ohjeita suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (Ympäristöministeriö 1998) ja työn tarkoituksena on tuottaa tietoa muotoiltavien alueidenkäyttötavoitteiden vaikutuksista (Diskurssi Oy 2000, 1). Työssä käsiteltävät vaihtoehdot ovat 0: tavoitteiden ilmaisema asiaintila ei toteudu ainakaan siinä mitassa kuin tavoitteiden toteutuessa ja 1: tavoitteet toteutuvat. Arviointi on laadullista ja kirjallisuuteen pohjautuvaa. Tarkasteltavina ovat ympäristövaikutukset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset, vaikutusketjut, vaikutusten suunta ja yhteisvaikutukset. Lisäksi tarkastellaan vaikutusten merkittävyyttä, epävarmuuksia sekä tavoitteiden toteutumista edistäviä ja vaikeuttavia tekijöitä. (Diskurssi Oy 2000, 2-3.) Vaikutukset ryhmiteltiin kohteen mukaan: 1. Alue- ja yhdyskuntarakenne, 2. Liikenne ja yhdyskuntahuolto, 3. Luonnonvarat ja luonto, 4. Maisema, kaupunkikuva ja kulttuuripe- 11

14 rintö, 5. Ihmiset ja yhteisöt, 6. Talous ja elinkeinot sekä 7. Suunnittelu ja päätöksenteko. Arvioinnissa kerrotaan, millaista kehitystä tavoitteiden toteuttaminen tukee ottamatta kantaa siihen, millaista kehitys olisi ilman tavoitteita. 0-vaihtoehto toimii siis vain vertailun pohjana. Arviointityö on kytketty arviointiselostuksen mukaan tiiviisti vuorovaikutukseen ja tavoitteiden valmisteluprosessiin alusta lähtien. Vuorovaikutusmahdollisuudet suunnattiin lähinnä organisoituneille tahoille. Ansioita ja ongelmia: + Arvioinnin eri vaiheet ja tavoitteet on kuvattu selkeästi. - Raportoinnin ongelmana on se, että arviointiraportissa kuvataan vain vaikutukset eikä kerrota, mitä tavoitteet ovat ja mihin tavoitteeseen kukin vaikutus liittyy. Tähän saattaa vaikuttaa tavoitteiden yleisluonteisuus sekä tavoitteiden muotoutuminen rinnan vaikutusarviointien kanssa. 2.4 Uudenmaan kaupunkipoliittinen ohjelma Uudenmaan kaupunkipoliittisella ohjelmalla pyritään edistämään kestävää kehitystä ja hyvää elämänlaatua Uudellamaalla sekä valvotaan jäsenkuntien ja koko maakunnan etuja suhteessa valtiovaltaan ja Euroopan unioniin. Ohjelman tavoitteet on määritelty tältä pohjalta (Uudenmaan kaupunkipoliittinen ohjelma 2000, 18). Uudenmaan kaupunkipoliittisen ohjelman vaikutusten arviointi edustaa arvioinnin suppeaa muotoa. Ohjelmaraportin vaikutusten arviointia koskeva luku käsittää neljä sivua (Uudenmaan kaupunkipoliittinen ohjelma 2000, 44-47), eikä mahdollisen laajemman arviointiraportin olemassaoloa mainita. Arviointia koskevassa luvussa käsitellään ensin arvioinnin tarpeellisuutta ja tasoa. Samalla todetaan, ettei yksityiskohtaiseen arviointiin ole mahdollisuuksia ja arviointi tehdään samalla tarkkuudella kuin itse ohjelmateksti. Vaihtoehtojen tarkastelun todetaan tapahtuneen visiotarkasteluna ja ne on kuvattu Uusimaa 2020-skenaariot -raportissa (1997) (ks. luku 2.1 Pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuva PKS 2020). Ohjelman taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia on kuvattu kahden sivun verran. 2.5 Oulun seutuyleiskaava 2020 Seutuyleiskaava on kuntien yhteinen yleiskaava, jonka ympäristöministeriö vahvistaa. Se on yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma, jossa tutkitaan kaikkiin seudun kuntiin vaikuttavia maankäyttö- ja liikennekysymyksiä, seudullisten hankkeiden sijoitusvaihtoehtoja ja yhdyskuntatekniikan ratkaisuja (Oulun seutuyleiskaava 2000, 2). Seutuyleiskaavan suunnittelutaso on tässä käsiteltävistä esimerkeistä lähinnä pääkaupunkiseudulla tehtävien PKS ja PLJ suunnitelmien tasoa. Oulun seutuyleiskaavatyöhön liittyvä vaikutusarviointi perustuu seudulla aiemmin tehdyillä selvityksillä kerättyyn tietoon. Arviointityössä on tätä kirjoitettaessa saatu vaihtoehtojen vertailu suoritettua. Oulun seutuyleiskaavan arvioinnissa on käsitelty kolme eri rakennemallivaihtoehtoa (keskusmalli, ketjumalli ja painopistemalli), joissa on samat työpaikka- ja asukasmäärät, mutta uuden asutuksen määrä ja painopiste, palveluverkko ja kuntakohtaiset asukasmää- 12

15 rät vaihtelevat (Oulun seutuyleiskaava 2000, 12). Rakennemallit sisältävät liikennejärjestelmäkuvaukset. Vaikutusten arvioinnissa keskitytään rakennetussa ja luonnonympäristössä tapahtuvien muutosten kuvaamiseen. Liikenteessä tapahtuvia muutoksia kuvataan mm. suhteessa työpaikkojen ja palvelujen sijoittumiseen. Sosiaalisten vaikutusten arviointi on suppeahko käsittäen kuvauksen rakennemallin toteuttamisen seurauksena syntyvistä ympäristöistä, liikkumisen turvallisuuden ja tasa-arvon sekä melun ja päästöjen kehityksen. Ihmisten toimintatapojen muutoksesta tai laajemmista syy-seurausketjuista tehdään vain vähän oletuksia. Syntyviä vaikutuksia tarkastellaan eri rakennemallien välisenä vertailuna sekä suhteessa työn alussa määriteltyihin tavoitteisiin, eli tarkastelu noudattaa tavoitemallin periaatteita. Mallien välille ei syntynyt kovin suuria eroja, joskin malli C eli painopistemalli mainitaan usein tavoitteet parhaiten täyttävänä vaihtoehtona. Rakennemallitarkastelusta on tarkoitus käydä kansalaiskeskustelua. Jatkoon on mahdollista valita joko yksi malleista tai luoda niitä yhdistelemällä uusi vaihtoehto. Ansioita ja ongelmia: + Mallien kuvaus on selkeää. - Vaikutusarvioinnit ovat suppeahkoja ja taitto haittaa luettavuutta. 2.6 Rataverkko ohjelma Rataverkko ohjelman tavoitteena on Ratahallintokeskuksen toimintastrategiana toimivan suunnitelman luominen. Työssä vaikutusten arviointi on nivottu kiinteäksi osaksi suunnitelman laatimista. Vaikutusten arviointi noudattaa tavoitemallin kulkua: ensin muodostetaan tavoitteet ja tarkastellaan toimintaympäristön muutoksia, sitten muodostetaan vaihtoehdot, tehdään vaikutustarkastelut, yhdistetään vaihtoehdoista rataverkko ohjelma ja tehdään loppuraportti (Rataverkko ohjelman 2000, 17). Vaihtoehtoja on neljä ja ne ovat teoreettisia: niiden tarkoitus on tuoda esiin toimenpiteiden vaikutuksia, jotta oikean kombinaation valinta helpottuisi (mt. 29). Vaihtoehdoista arvioidaan taloudelliset vaikutukset eri osapuolten (kustannukset palvelun tuottajalle, liikennöitsijöille ja asiakkaille) kannalta, vaikutukset alueelliseen ja sosiaaliseen tasaarvoon sekä ympäristö- ja turvallisuusvaikutukset. Epävarmuuksia ei käsitellä erikseen, mutta esim. laskentamallien lähtöoletuksia on lyhyesti selostettu. Tarkastelussa mukana olleiden hankkeiden rajausta ja siinä mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia on käsitelty sivuilla Ansioita ja ongelmia: + Raportti on selkeä ja vaikutusten arviointi on kytketty suunnitelman laatimiseen. 13

HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman

HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 23 2013 HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arvioinnin ohjelma SOVA HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arvioinnin ohjelma SOVA HSL

Lisätiedot

HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA

HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA 17 2014 HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA HSL:n hallitus on päättänyt lähettää luonnoksen lausuntoja ja kannanottoja varten 21.10.2014 17/2014

Lisätiedot

HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU

HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU 18 2012 HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puhelin

Lisätiedot

Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004

Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004 Juho Siipo Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004 Juho Siipo Infrahankkeen hallinta politiikkaa ja tekniikkaa Tiehallinnon selvityksiä 16/2004 Tiehallinto Helsinki

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Priorisointi vaikuttavuuden perusteella

Priorisointi vaikuttavuuden perusteella 9 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ HEIKKI METSÄRANTA PEKKA MILD INNA BERG Priorisointi vaikuttavuuden perusteella AJATTELUMALLI LIIKENTEEN SUUNNITELMIIN JA OHJELMIIN Heikki Metsäranta,

Lisätiedot

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo

Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo 3456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678 mahdollinen kuva Liikkumisen sosiaalinen tasa-arvo Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Petri Mäki-Fränti. Liikennehankkeiden epäsuorien taloudellisten vaikutusten arviointi

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Petri Mäki-Fränti. Liikennehankkeiden epäsuorien taloudellisten vaikutusten arviointi 02 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Petri Mäki-Fränti Liikennehankkeiden epäsuorien taloudellisten vaikutusten arviointi Petri Mäki-Fränti Liikennehankkeiden epäsuorien taloudellisten

Lisätiedot

Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa

Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa 31 2014 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa esisuunnittelussa TYÖOHJELMAVAIHE Tehtävät, kytkennät ja rajaukset suunnitelmalle TARVEANALYYSI Tarpeet,

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Tapani Touru. Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Tapani Touru. Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa 20 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Tapani Touru Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa Tapani Touru Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa

Lisätiedot

Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten

Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten Pro gradu -tutkielma Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten arvioinnissa Tiina Eskola Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI. Diplomityö

JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI. Diplomityö JUHA RUONALA TAMPEREEN SEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN SEURANTAMALLI Diplomityö Tarkastaja: professori Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekunta -neuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS)

Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Tienpidon uus- ja laajennusinvestointien kustannustehokkuus liikenneturvallisuuden näkökulmasta (LIIKUTUS) Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 4/2004

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ REIJO VAARALA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ REIJO VAARALA 51 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ REIJO VAARALA Kävely ja pyöräily kaavoituksessa Reijo Vaarala Kävely ja pyöräily kaavoituksessa Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 51/2011

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntoraportti 2012

Helsingin seudun asuntoraportti 2012 Helsingin seudun asuntoraportti 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Kaarinan läntinen ohikulkutie (Kurkelantien jatke, maantie 180) Seudullisten vaikutusten arviointi

Kaarinan läntinen ohikulkutie (Kurkelantien jatke, maantie 180) Seudullisten vaikutusten arviointi Kaarinan läntinen ohikulkutie (Kurkelantien jatke, maantie 180) Seudullisten vaikutusten arviointi Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto ISBN 951-9054-94-4 2004 julkaisun karttaotteet pohjakartta Maanmittauslaitos,

Lisätiedot

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 suomen ympäristö 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 rakennettu ympäristö YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Lisätiedot

1.9.2010. Yhdyskuntarakenteen kehityksen ja eri liikkumismuotojen edellytysten seuranta Helsingin seudulla

1.9.2010. Yhdyskuntarakenteen kehityksen ja eri liikkumismuotojen edellytysten seuranta Helsingin seudulla 21 1.9.2010 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Yhdyskuntarakenteen kehityksen ja eri liikkumismuotojen edellytysten seuranta Helsingin seudulla www.hsl.fi Yhdyskuntarakenteen kehityksen

Lisätiedot

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Raija Helén JÄTELAITOSTEN YHTEISKUNTAVASTUUN GRI-TUNNUSLUVUT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ABSTRACT ZUSAMMENFASSUNG Koulutusohjelma

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

taloudelliset vaikutukset

taloudelliset vaikutukset Alueellistamisen taloudelliset vaikutukset Alueellistamisen taloudellisten vaikutusten arviointityöryhmän (ATVA) loppuraportti 2/2011 Hallinnon kehittäminen Alueellistamisen taloudelliset vaikutukset

Lisätiedot

Keskuskaupungin ja kehyskunnan jännitteiset kytkennät

Keskuskaupungin ja kehyskunnan jännitteiset kytkennät Raine Mäntysalo, Lasse Peltonen, Vesa Kanninen, Petteri Niemi, Jonne Hytönen & Miska Simanainen Keskuskaupungin ja kehyskunnan jännitteiset kytkennät Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 2 Acta nro 217

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot

Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot Julkaisuja 16/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi Y m p ä r i s t ö o p a s 109 LUONTO JA LUONNONVARAT Tarja Söderman Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa... SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Y

Lisätiedot

Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liiton julkaisuja E 95-2007 Uudenmaan liitto Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liiton julkaisuja E 95-2007 Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Ellinoora Kiiskinen, Erika Kallionpää, Pasi Metsäpuro & Jarkko Rantala Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Tutkimusraportti 87 [tyhjä sivu blank page] [tyhjä sivu blank page] Tampereen teknillinen

Lisätiedot

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 81/2005 Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot