MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 MAALAHDEN KUNTA MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20392

2

3 KAAVASELOSTUS / I Salomaa Kristina Sisällysluettelo 1 Johdanto Kaavoituksen ja päätöksenteon vaiheet Osallistuminen ja vuorovaikutus Selvitykset ja ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) Selvitykset Nykytila Kaavoitusalue ja sen lähialueen kuvaus Sijainti Asutus Maanomistus Liikenne Sähköverkko Aluetta koskevat suunnitelmat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Pohjanmaan maakuntakaava Vaihemaakuntakaavat Yleiskaavat Asemakaavat Rakennusjärjestys Muut suunnitelmat ja päätökset Luonnonolot Kallio- ja maaperä Pinta- ja pohjavesi Kasvillisuus ja arvokkaat luontotyypit Eläimistö Linnusto Suojelualueet Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 1993) Kulttuuriympäristön tai maisemanhoidon kannalta valtakunnallisesti arvokkaat alueet (vma) Kulttuuriympäristön tai maisemanhoidon kannalta maakunnallisesti arvokkaat alueet (ma) UNESCO maailmanperintökohde... 19

4 KAAVASELOSTUS / II Salomaa Kristina Muinaismuistot Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin Toiminnassa olevat tuulivoimapuistot Suunnittelilla olevat tuulivoimapuistot Granskog tuulivoimapuisto Muut tuulivoimapuistot Kaavoituksen tavoitteet Tuulivoimapuiston suunnitelma Tuulivoimapuiston rakenteet Tuulivoimapuiston suunnitelma luonnosvaiheessa Tuulivoimapuiston suunnitelma ehdotusvaiheessa Tuulivoimapuiston suunnitelma hyväksymisvaiheessa Kaavoituksen vaiheet Kaavoituksen vireilletulo Kaavaluonnos Kaavaehdotus Hyväksytty kaava Osayleiskaavan ratkaisut, merkinnät ja määräykset Kaavan keskeinen sisältö Alueidenkäyttöä koskevat merkinnät ja määräykset Tuulivoimapuiston rakentamista koskevat merkinnät ja määräykset Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo) Muut merkinnät ja määräykset Yleiset määräykset Osayleiskaavan vaikutukset Yleistä vaikutustenarvioinnista Tuulivoimaloille tyypilliset vaikutukset Meluvaikutukset Ohjearvot ja menetelmät Rakentamisen aikaiset vaikutukset Käytönaikaiset vaikutukset Varjostus- ja välkevaikutukset Ohjearvot ja menetelmät Käytönaikaiset vaikutukset Vaikutukset kallio- ja maaperään Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimistöön ja suojelualueisiin Kasvillisuus... 38

5 KAAVASELOSTUS / III Salomaa Kristina Eläimistö Suojelualueet Vaikutukset linnustolle Vaikutukset maankäyttöön, elinkeinoihin ja ihmisten elinoloihin Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön Menetelmät ja vaikutusalueet Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön Vaikutukset muinaismuistoihin Vaikutukset ilmavalvontaan sekä lentoesteluvat Vaikutukset tietoliikenneyhteyksiin Vaikutukset turvallisuuteen Yhteisvaikutukset Arvioidut yhteisvaikutukset Melu Varjostus Linnusto Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö Ihmisten elinolot Maisema Liikenne OSAYLEISKAAVAN SUHDE VALTAKUNNALLISIIN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISIIN SEKÄ MAAKUNTAKAAVAN JA YLEISKAAVAN SISÄLTÖVAATIMUKSIIN Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Suhde maakuntakaavaan Osayleiskaavan suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin Yleiskaavan sisältövaatimukset Osayleiskaavan suhde tuulivoimarakentamista koskevan yleiskaavan erityisiin sisältövaatimuksiin OSAYLEISKAAVAN SUHDE YHTEYSVIRANOMAISEN YVA-SELOSTUKSESTA ANTAMAAN LAUSUNTOON OSAYLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN KIRJALLISUUS... 64

6 KAAVASELOSTUS / IV Salomaa Kristina Liitteet: Liite 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Liite 2. Molpe-Petolahden tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset. Liite 3. Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet. Liite 4. Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta. Liite 5. ELY-keskuksen lausunto Molpe-Petolahden tuulivoimapuiston Natura arvioinnista. Tuulivoimapuiston kaavoitusta on edeltänyt Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVAmenettely). YVA-menettelyyn liittyvä materiaali on saatavilla Ympäristöhallinnon verkkosivuilla

7 KAAVASELOSTUS / V Salomaa Kristina Yhteenveto Molpe-Petolahden tuulivoimapuiston osayleiskaava koostuu kokonaisuudessaan 15 voimalasta, jotka ovat jakautuneet Maalahden ja Korsnäsin kuntien alueille niin, että Maalahdessa sijaitsee kolme voimalaa ja Korsnäsissä 12. Tuulivoimapuiston kaavoitusta on edeltänyt YVA-menettely, jossa tuulivoimapuiston vaikutuksia on selvitetty Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn lain (468/1994) ja lain muutoksen (458/2006) mukaisesti. YVA-menettely on päättynyt yhteysviranomaisen (Etelä- Pohjanmaan ELY-keskuksen) YVA-selostuksesta antamaan lausuntoon. Kaavoitusprosessi koostuu kolmesta vaiheesta: Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS), kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta. OAS on ollut nähtävillä vuoden 2014 aikana. Tämä on kaavaluonnoksen selostus. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi, jona aikana osallisilla on mahdollisuus antaa suullinen tai kirjallinen mielipide kaavasta. Saadun palautteen perusteella laaditaan kaavaehdotus, joka asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavaehdotuksesta osalliset voivat jättää muistutuksen. Mielipiteille ja muistutuksille laaditaan vastineet. Kaava hyväksytään Korsnäsin ja Maalahden kunnissa omien osa-alueiden osalta. Kunnanhallitukset hyväksyvät kaavat, jonka jälkeen kunnanvaltuustot hyväksyvät ne. Kaavaluonnos perustuu YVA-selostuksessa arvioidun vaihtoehto 3 perusteella. Alla esitetään yhteenveto YVA-menettelyn yhteydessä arvioiduista vaikutuksista. Melun osalta yhteenveto on muokattu sitten YVA-selostuksen, koska kaavaluonnoksen yhteydessä melumallinnus on laadittu matalemmalla voimaloiden lähtömelutasolla. Myönteisiä vaikutuksia Ei vaikutuksia Vähäisiä haitallisia vaikutuksia Kohtalaisia haitallisia vaikutuksia Merkittäviä haitallisia vaikutuksia VAIHTOEHTO 3 15 VOIMALAA Melu Varjostus ja välke Vaihtoehto on mallinnettu voimalalla, jonka lähtömelutaso on 105,9 db(a). Rakentamisen aikana asutus Molpen, Häggvikin ja Petolahden kylissä voivat altistua kohtalaisille vaikutuksille johtuen raskaiden kuljetusten määrästä. Ympäristöministeriön suunnitteluohjearvot tuulivoimamelulle alittuvat kaikissa kohteissa tuulivoimapuiston ympärillä. Alueella, jossa tuulivoimaloiden ääni ylittää 35 db(a), sijoittuu 8 vakituista rakennusta, mutta ei yhtään vapaa-ajan asuntoa tai luonnonsuojelualuetta. Yhteismallinnuksessa, jossa huomioidaan Granskogin tuulivoimahanke, melualueelle 35 db(a) sijoittuu toiset 7 vakituista rakennusta. Tuulivoimamelun suunnitteluohjearvot alittuvat kuitenkin reilusti. Matalataajuinen melutaso alittaa sosiaali- ja terveysministeriön ohjearvot asumisterveydelle lähellä sijaitsevissa kohteissa. Varjostuksen osalta suositusarvo 8 tuntia vuodessa ylittyy kolmen vakituisen rakennuksen kohdalla, muttei vapaa-ajan asuntojen kohdalla. Teoreettinen varjostusvaikutus on vähintään kohtalainen muutamalle lähirakennukselle. Rakennukset sijaitsevat eteläisessä Molpessa. Kokonaisuudessaan tuulivoimapuistosta syntyy arviolta pienet varjostusvaikutukset. Mallinnus vastaa tilannetta, jolloin alue puiston ympärillä on avohakkuuta. Todellisuudessa puistoa ympäröivä metsä vähentää vaikutuksia niin, että ne pääasiassa jäävät tuulivoimapuiston alueelle. Jos varjostusvaikutukset asunnoille ja vapaa-ajan asunnoille koetaan häiritseviksi, voidaan vaikutuksia lieventää ajamalla voimaloita alas niin, että suositusohjearvot eivät ylity tai vaikutukset koetaan kohtuuttoman häiritseviksi.

8 KAAVASELOSTUS / VI Salomaa Kristina Ilmanlaatu ja ilmasto Kallio- ja maaperä Vaikutukset rakennusaikana eivät ole merkittävät. Hanke toteuttaa Suomen tavoitteita uusiutuvan energian tuotannon korottamisessa. Tuulivoimapuiston sähköntuotanto pienentää kasvihuonepäästöjä suhteessa nollavaihtoehtoon. Vaihtoehdossa 3 vuosittaiset hiilidioksidipäästöt pienentyvät noin tonnilla suhteessa nollavaihtoehtoon. Vaikutukset kohdistuvat rakennusalueille. Vaikutukset ovet pienimmät vaihtoehdossa 3, koska voimloiden määrä on pienin. Vaikutusalueella ei sijaitse geologisesti arvokkaita kohteita. GTK:n alustavan arvioinnin mukaan alueella esiintyy hyvin epätodennäköisesti happamia sulfaattimaita. Riskit maaperään kohdistuvista vaikutuksista on hyvin pieni käytön aikana, koska kemikaalien käyttö on pienimittakaavaista, niiden käyttö valvottua ja voimaloihin kohdistuu säännöllisiä huoltoja. Pinta- ja pohjavedet Kasvillisuus Linnusto Merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat rakennusvaiheeseen, jolloin valuma ja sedimenttikuormitus voi tilapäisesti kasvaa rakennuspaikkojen lähellä. Tuulivoimaloiden perustusten tekniikka valitaan pohjamaan tutkimusten perusteella vaikutusten vähentämiseksi. Alueella ei sijaitse kalataloudellisesti arvokkaita tai suojeltuja järviä tai lampia. Hankealueella sijaitsee kaksi ojittamatonta suota, joiden arvioidaan olevan paikallisesti arvokkaita. Tuulivoimapuiston rakenteet eivät vaikuta kohteiden vesitasapainoon. Hankealueen sisällä sijoittuu kolme pohjavesialuetta. Näille alueille ei ole sijoitettu rakenteita. Hankealueen merkittävimmät luontoarvot sijoittuvat Långträskmossenin ja Dermossenin ojittamattomien soiden alueille. Metsäympäristöjen luonnonsuojelullisesti arvokkaat alueet ovat lehtomaisilla kangasmetsäalueilla, jotka ovat säästyneet hakkuilta ja ovat kasvillisuuden kannalta monipuoliset. Hankealueen luonnon monipuolisuuden kannalta alueen ainoa lampi, Stenträsket, on arvokas. Lampi ylläpitää monipuolista lajikirjoa alueella. Arvokkaat alueet on huomioitu suunnittelussa eikä voimaloita ole sijoitettu näille. Uusi huoltotie ylittää Järpkärretin vanhan metsän ja aiheuttaa lieviä vaikutuksia kohteelle. Voimala nro 10 sijoittuu noin 75 metrin etäisyydelle Metsäkeskuksen ympäristötukikohteesta ja pystytysalue tarkoittaa että lievä reuna-alue voi syntyä kohteen kohdalla. Vaikutukset ovat pienet. Vaikutukset ovat samat kuin vaihtoehdossa 1, mutta ovat pienemmät koska voimalamäärä on pienempi ja näin ollen johtaa muutoksiin elinympäristössä pienemmällä alalla. Rakentamisaika on myös lyhyempi kuin suuremmissa vaihtoehdoissa. Suojelullisesti arvokkaat lintulajit, joita on havaittu rakennuspaikkojen välittömässä läheisyydessä, ovat: teeri (voimala 3), pyy (voimala 4), pikkusieppo (voimala 10) ja metso (voimalat 14 ja 15). Näiden lajien reviirit ovat melko suuret ja koostuvat talousmetsäalueesta. Näistä lajeista herkimmät ovat teeri ja metso koska lajit ovat silmälläpidettäviä. Vaikutukset suojelullisesti arvokkaille lajeille ovat merkityksettömät. Tuulivoimalat ovat törmäysriski linnuille. Lintujen liikkeet kaava-alueella huomioiden hanke voi toteutuessaan johtaa korkeintaan 30 linnun kuolemaan. Vaihtoehdossa 3 etäisyys Dermossenin ja voimaloiden välillä on pidempi, jolloin suoalueen lähellä sijaitseva monipuolisempi linnusto hyötyy. Linnusto, jatkuu Vaikutukset muuttavalle linnustolle ovat pienemmät vaihtoehdossa 3 kuin 1 ja 2, koska voimaloita on vähemmän. Tuulivoimapuisto muodostaa korkeintaan 3,5 x 3 kilometrin esteen lintujen muuttoreitillä ja sen läheisyydessä. Tuulivoimapuiston muoto on rannikon suuntainen, joka tarkoittaa että se on helpommin ohitettavissa. Lounais-kaakko-suunnassa tuulivoimapuisto on vain 1,8 km leveä. Teoreettinen laskennallinen määrä lintujen törmäyksiä on 35 yksilöä vuosittain (Rydell ym. 2012). Vaikutusten arvioidaan olevan hyvin pienet ja todennäköisyys siihen, että ne johtaisivat merkittäviin vaikutuksiin millekään kaava-alueen läpi muuttavalle lajille, ovat hyvin pienet. Tuulivoimapuistosta aiheutuva estevaikutus ei arvion mukaan vaikuta millään merkittävällä tavalla lintujen muuttoon Pohjanmaalla.

9 KAAVASELOSTUS / VII Salomaa Kristina Muu eläimistö Suojelualueet Hanke muuttaa pienissä määrin eläinten elinympäristöjä ja aiheuttaa tilapäisiä häiriöitä eläimistölle. Suojelunarvoisiin lajeihin ei muodostu suoria vaikutuksia. Alueelle tavalliset eläimet ovat jo tottuneet metsätalouden mukanaan tuomiin vaikutuksiin ja häiriöihin. Vaikutukset vaihtoehdosta 3 ovat pienimmät pienimmän voimalamäärän takia. Vaikutukset Molpe-Petolahden tuulivoimapuiston paikallisille lepakkopopulaatioille ovat arviolta pienet. Hankkeen ei myöskään arvioida aiheuttavan vaikutuksia tärkeälle ruokailualueelle kaavaalueen länsireunassa. Riittävä suoja-alue säästetään. Selvitysten perusteella Molpe-Petolahden alue on merkitykseltään korkeintaan kohtalainen muuttoreitti kansallisella tasolla, vaikka alue sijoittuu vain 2 km etäisyydellä rannikosta. Vaikutukset muuttaville lepakoille ovat merkitykseltään pienet tai paikallisesti korkeintaan kohtalaiset. Vaikutukset ovat pienimmät vaihtoehdossa 3, koska voimaloiden määrä korreloi teoreettisen törmäysriskin kanssa. Liito-oravaa ei tavattu alueella. Hankkeelle on laadittu Natura-arviointi luonnonsuojelulain 65 mukaisesti. ELY-keskuksen antaman lausunnon mukaan tuulivoimapuiston ei arvioida aiheuttavan enemmän kuin pieniä vaikutuksia toteutuessaan vaihtoehdon 3 mukaisesti. Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö Elinkeinot Molpe-Petolahden tuulivoimapuiston ei arvioida aiheuttavan merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakenteelle. Tuulivoimapuisto suunnitellaan toimintaan soveltuvalle alueelle ja se tukeutuu pitkälti olemassa olevaan infrastruktuuriin. Hanke ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti hanke hyödyntää mm. uusiutuvia energialähteitä ja vaikutukset ovat myönteiset. Vaikutukset maankäytölle ovat pienet ja ne kohdistuvat pääasiassa voimaloiden rakennuspaikoille, huoltoteille ja sähköasemalle. Yhteensä nämä vievät alle 1% hankealueen pinta-alasta. Maakuntakaavassa hankealueelle on merkitty pohjavesialue ja mv-alue. Tuulivoimapuisto ei heikennä näitä merkintöjä. Alue on vaihemaakuntakaavassa merkitty seudullisen tuulivoimapuiston alueeksi. Vaihtoehdossa 3 kaikki voimalat sijoittuvat tv-1-alueen sisälle. Hankkeen ei arvioida tuottavan merkittäviä vaikutuksia alueen metsätaloudelle. Vaihtoehdossa 3 kaksi voimalaa sijoittuvat peltojen läheisyyteen ja hajauttavat näitä. Tuulivoimalat sijoittuvat lähimmillään noin 1000 metrin etäisyydelle turkistarhoista. Tarhat sijoittuvat varjostusalueen 8 h/a ja melualueen 40 db(a) ulkopuolelle. Työllisyysvaikutus kunnassa on arvion mukaan noin 99 työvuotta. Tieliikenne, tutka ja visttintäyhteydet Liikenne kuljetusreiteille aiheutuu rakennusaikana. Merkittävimmät vaikutukset syntyvät erikoiskuljetuksista, jotka voivat aiheuttaa lyhytaikaisia häiriöitä liikenteeseen. Rakennusaikana kuljetukset alueelle tapahtuvat valtatie 8 kautta Petolahdentielle, Korsbäckintielle ja Råbackantielle sekä Rantatien kautta. Alustavien suunnitelmien mukaan kaava-alueelle rakennetaan kaksi sisääntuloa; yksi kaava-alueen luoteisosista ja yksi kaava-alueen lounaisosista. Laskennallinen määrä raskaita kuljetuksia ovat 6000 ja erikoiskuljetuksia 195. Digita Oyn lausunnon mukaan tv-vastaanotto 140 asunnolle Korsbäckissä ja Långbackvägenin varrella voi häiriintyä. Koska voimaloiden määrä on pienempi kuin lausunnossa otetaan huomioon, on luultavaa että vaikutukset ovat pienemmät.

10 KAAVASELOSTUS / IIX Salomaa Kristina Maisema ja kulttuuriperintö Muinaismuistot Lähimmät maisema- ja kulttuuriympäristökohteet ovat Petolahden kirkonseutu (RKY 1993) Molpen kalastajakylä ja kalasatama (RKY 2009 ja 1993) sekä Korsnäsin kirkko ja pappila (RKY 2009 ja 1993). Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on Övermalax - Åminne, joka sijoittuu yli 12 km etäisyydelle. Asutus lähialueella sijoittuu pääasiassa Petolahden ja Molpem kylissä sekä olemassa oölevan tiestön yhteydessä. Tuulivoimalat näkyvät parhaiten laajoille viljelyalueille ja merelle. Maisemavaikutukset Petolahden kylään ovat kohtalaiset. Ympäröivä metsä lieventää maisemavaikutuksia Molpeen. Lähellä kaava-aluetta sijaitseville arvokohteille ei kohdistu merkittäviä vaikutuksia. Uloimmat voimalat varustetaan kirkkaille vilkkuvilla lentoestevaloilla päivällä ja punaisella, jatkuvalla valolla yöllä. Lentoestevalot eivät aiheuta maisemavaikutuksia päiväsaikaan ja yöllä vaikutukset ovat pienet. Museoviraston mukaan alueella ei sijainnut ennestään muinaismuistoja. Muinaismuistoinventoinnin yhteydessä löydettiin kaksi kohdetta, joista toinen oli pitkälle tuhoutunut. Vaikutuksia ei kohdistu kohteelle Hultholm, koska sen läheisyyteen ei ole sijoitettu rakenteita. Lähimmillään voimala sijoittuu noin 300 metrin etäisyydelle. Ihmisten elinolot ja viihtyvyys Yhteisvaikutukset Tuulivoimapuisto ei estä ihmisiä liikkumasta alueella tai käyttämästä aluetta virkistykseen. Vaikutukset viihtyvyyteen ja virkistykseen ovat pääasiassa koettuja; voimaloiden näkyvyys ja ääni sekä liike voidaan kokea häiritsevinä. Asukaskyselyn mukaan (otanta 500 taloutta, 173 vastausta = vastausprosentti 35) 47 % arvioivat vaikutusten asuinviihtyvyyteen olevan hyvin tai melko kielteiset, 32 % olivat sitä mieltä, että hankkeella ei ole vaikutusta ja 15 % arvioivat vaikutusten olevan hyvin tai melko positiiviset. Asukaskyselyn perusteella tuulivoimapuistolla arvioitiin olevan kielteisimmät vaikutukset asuinalueen maineeseen, ympäristön laatuun ja virkistyskäyttöön. Lähellä sijaitsevat hankkeet, joilla voisi olla yhteisvaikutuksia Molpe-Petolahden kanssa on Granskogin, Poikelin ja Petolahden Ribäckenin ja Långmossan tuulivoimapuistot. Molpe-Petolahden ja Granskogin tuulivoimapuistoille on laadittu yhteismallinnukset ja niiden yhteisvaikutuksia on arvioitu YVAssa. Suurimmat yhteisvaikutukset syntyvät linnustolle ja Natura 2000-alueille. Tuulivoimapuistot muodostavat toistuvan esteen muuttavalle linnustolle niiden muuttoreitillä. Nykytilanteessa muuttoreitit kulkevat kaava-alueen itä- ja länsipuolella. Hankkeet sijoittuvat toisiinsa nähden perättäin, mikä on muuttoreittien kannalta hyvä. Hankkeiden välille jää 5-8 km leveitä muuttoväyliä. Yhteisvaikutuksia suojelunarvoisille lajeille kyseisillä Natura-alueilla voi hankkeelle laaditun Naturaarvioinnin mukaan syntyä kurjelle ja metsähanhelle. Hankkeella ei kuitenkaan arvioida olevan merkittäviä yhteisvaikutuksia Natura-alueiden lajeille pitkällä tai lyhyellä aikavälillä. Hankkeiden ei myöskään arvioida uhkaavan Naturaverkoston eheyttä tai kokonaisuutta. Yhteisvaikutukset ovat vaihtoehdossa 3 pienimmät.

11 1 (68) MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1 Johdanto VindIn Ab Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Korsnäsin ja Maalahden kuntien rajalle, Molpe kylästä etelään ja Petolahden kylästä länteen. Tuulivoimapuisto koostuu kokonaisuudessaan 15 voimalasta, joista kolme sijoittuvat Maalahden kunnan alueelle ja 12 Korsnäsin kunnan alueelle. Koko kaava-alue on 1780 ha suuri, niin että 465 ha on Maalahden kunnan aluetta ja 1315 ha Korsnäsin kunnan aluetta. Tuulivoimapuistolle laaditaan yksi kaava Maalahden kunnan alueelle ja yksi kaava Korsnäsin kunnan alueelle. Tämä kaavaselostus koskee Maalahden kunnan aluetta. Suunnitteilla olevat tuulivoimalaitokset koostuvat noin 140 metriä korkeasta terästornista, konehuoneesta sekä kolmilapaisesta roottorista. Roottorinlapojen halkaisija on noin 130 metriä ja tuulivoimalaitoksen maksimikorkeus on noin 200 metriä. Tuulivoimapuistoon rakennetaan 110 kv:n sähköasema, joka muuntaa tuulivoimaloiden tuottaman tehon 110 kv:n siirtojännitteeksi. Sähköasemalta sähköä siirretään sähkönjakeluverkkoon. Ulkoinen sähkönsiirto selvitetään erillisessä hankelupamenettelyssä. Alustava suunnitelma on kytkeä puisto maakaapelilla Petolahden sähköasemaan. Puiston sisäinen sähkönsiirto tapahtuu maakaapeleilla, jotka sijoitetaan huoltoteiden yhteyteen. Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimapuiston rakentaminen. Tuulivoimaloiden lisäksi tuulivoimapuisto muodostuu huoltoteistä sekä alueelle rakennettavasta sähköasemasta. Sähköaseman kautta sähköä siirretään sähkönjakeluverkkoon. Tuulivoimapuiston osayleiskaavoituksen tavoitteena on ottaa ympäristön erityispiirteet huomioon. Osayleiskaava laaditaan niin, että sitä voidaan MRL 77a :n mukaisesti käyttää tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Korsnäsin ja Maalahden kunnanvaltuustot omien osa-alueidensa osalta. Osayleiskaava laaditaan Molpe-Petolahden tuulivoimapuiston YVA-menettelyn perusteella. Tässä kaavaselostuksessa esitetään alueen nykytila, laaditut selvitykset ja vaikutusten arviointi tiivistetyssä muodossa. Koko YVA-menettelyn materiaali löytyy kokonaisuudessaan Ympäristöhallinnon verkkosivuilta osoitteessa 2 Kaavoituksen ja päätöksenteon vaiheet Kaavoituksen vireilletulo (lokakuu huhtikuu 2015) VindIn Ab Oy on anonut kaavoituslupaa Molpe-Petolahden tuulivoimapuiston alueelle. Maalahden kunta on hyväksynyt hakemuksen (KST ) ja Korsnäsin kunta (KST ). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä molemmissa kunnissa ajalla OASin nähtävilläolon aikana järjestettiin yleisötilaisuus Petolahden yläasteella Viranomaisneuvottelu järjestettiin ja viranomaisten työneuvottelu

12 2 (68) Osayleiskaavan luonnosvaihe (toukokuu elokuu 2015) Kun kaavan valmisteluaineisto on valmistunut kaavaluonnos asetetaan nähtäville, josta kuulutetaan julkisesti. Osallisilla ja kunnan asukkailla on mahdollisuus antaa mielipiteensä kaavasta kirjallisesti tai suullisesti (MRA 30 ). Viranomaisten lausunnot pyydetään ja palaute kootaan. Osayleiskaavan ehdotusvaihe (syyskuu lokakuu 2015) Kaavaluonnoksesta saadun palautteen koonnin jälkeen järjestetään viranomaisneuvottelu. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kummassakin kunnassa 30 päivän ajaksi. Nähtävillä olosta kuulutetaan julkisesti ja osallisilla ja kunnan asukkailla on mahdollisuus jättää muistutus kaavasta. Muistutukset jätetään kirjallisessa muodossa Maalahden tai Korsnäsin kunnanhallituksille ennen nähtävillä olon päättymistä. Viranomaisten lausunnot kaavaehdotuksesta pyydetään. Osayleiskaava hyväksytään (marraskuu 2015) Jätettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin annetaan perustellut vastineet. Korsnäsin kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan oman osa-alueensa osalta ja Maalahden kunnanvaltuusto oman osa-alueensa osalta. Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan. 3 Osallistuminen ja vuorovaikutus Maankäyttö- ja rakennuslain 62 mukaan Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Osallisia, joiden asumiseen, työhön tai muihin oloihin valmisteilla oleva kaava saattaa vaikuttaa: Kaavan vaikutusalueen asukkaat, yritykset ja elinkeinonharjoittajat sekä virkistysalueiden käyttäjät Kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja -haltijat Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: Alueella ja lähialueella toimivat yhdistykset ja yhteisöt, kuten asukasyhdistykset tai kylätoimikunnat Tiettyä etua tai väestöryhmää edustavat yhteisöt kuten esim. luonnonsuojelu- ja metsästysyhdistykset Elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä edustavat yhdistykset Erityistehtäviä hoitavat yhteisöt, esim. energia- ja vesihuoltolaitokset (mm. EPV Regionalnät Ab, Molpe Vatten Ab, Suomen Erillisverkot Oy, Meteorologiska institutet, Finavia Oyj, Fingrid Oyj, Fortum Oyj, Digita Ab, Ukkoverkot Oy, TeliaSonera Finland Oyj, Elisa Oyj, DNA Oy, Corenet, paikalliset radioyrittäjät, Bothnia VTS, Cinia Oy).

13 3 (68) Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään: Kunnalliset hallintokunnat ja asiantuntijatahot, kuten Korsnäsin kunnan valvontalautakunta, Maalahden kunnan rakennustarkastus ja ympäristöyksikkö sekä Länsirannikon ympäristöyksikkö Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (vastuualueet ympäristö ja luonnonvarat sekä liikenne ja infrastruktuuri), Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjanmaan liitto, Etelä- Pohjanmaan liitto, naapurikunnat, Pohjanmaan pelastuslaitos, Liikennevirasto ja liikenneturvallisuusvirasto Trafi, Museovirasto, Pohjanmaan maakuntamuseo, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Metsähallitus, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI), Puolustusvoimat. 4 Selvitykset ja ympäristövaikutusten arviointi 4.1 Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) 4.2 Selvitykset Lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994) ja lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta (458/2006) sovelletaan hankkeisiin, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Valtioneuvosto on lisännyt YVA-asetuksen 6 :en hankeluetteloon tuulivoimapuistot, joissa yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 ja kokonaisteho yli 30 MW. Siten Molpe-Petolahden tuulivoimapuiston ympäristövaikutukset on arvioitu YVA-menettelyssä. YVA-ohjelma oli julkisesti nähtävillä Yhteysviranomainen on antanut oman lausuntonsa YVA-ohjelmasta saatujen muistutusten ja lausuntojen perusteella. Yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa YVA-ohjelmasta (Dnr EPOELY/71/07.04/2013). Vaikutusten arvioinnin tavoitteena on tukea kaavan laatimista ja hyväksyttävien kaavaratkaisujen valintaa sekä auttaa arvioimaan kaavan tavoitteiden ja sisältövaatimusten toteutumista. Kaavan vaikutusten arviointi perustuu tehtyihin perustutkimuksiin, muihin olemassa oleviin perustietoihin, selvityksiin, maastotarkastuksiin, lähtötietoihin, osallisten lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä analyyseihin siitä, mistä kaavan ominaisuuksista aiheutuu vaikutuksia ympäristöön. Osayleiskaavan vaikutusten arvioinnissa tutkitaan erityisesti projektin vaikutuksia luonto-, maisema-, melu- ja varjostusolosuhteisiin. Lisäksi ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Menettelyssä hankkeesta vastaava saa myös tarpeellista tietoa ympäristön kannalta parhaan vaihtoehdon valitsemiseksi ja viranomainen saa enemmän tietoa hankkeen edellytyksistä sekä tietoa lupaehtojen määrittämiseksi. Ympäristövaikutusten arviointiselostus oli virallisesti nähtävänä Yhteysviranomainen antoi lausuntonsa YVA-selostuksesta ja näin ollen YVAmenettely on päättynyt. YVA-menettelyssä ei tehdä päätöksiä hankkeesta, vaan päätökset tehdään YVAmenettelyn päätyttyä kaavoituksen ja muiden lupamenettelyjen yhteydessä. Molpe-Petolahden tuulivoimapuiston YVA-menettelyn yhteydessä on tehty seuraavat selvitykset: Pesimälinnuston kartoitus (Turo Tuomikoski & Harry Lillandt 2013) Muuttavan linnuston seuranta (Turo Tuomikoski & Harry Lillandt 2012 & 2013)

14 4 (68) Biotooppi- ja liito-oravaselvitys (FCG / Nuottajärvi & Partanen 2014) Paikallisten ja muuttavien lepakoiden seuranta (Thomas Lilley & Jenni Prokkola 2013 och Thomas Lilley 2013) Arekologinen kartoitus (Keski-Pohjanmaan ArkeologiaPalvelu / Itäpalo 2013) Natura-arviointi (FCG / Pihlaja 2014) Suunnittelun ja YVA:n yhteydessä on lisäksi laadittu seuraavat selvitykset: Melumallinnus. Yhteisvaikutukset Granskogin tuulivoimapuiston kanssa. Voimalatyyppi Vestas V126, lähtömelutaso 105,9 db(a) ja Nordex N117, lähtömelutaso 105 db(a) (FCG / Märsylä 2015) Varjostusmallinnus. Yhteisvaikutukset Granskogin tuulivoimapuiston kanssa. Voimalatyyppi Vestas V126, lähtömelutaso 105,9 db(a) ja Nordex N117, lähtömelutaso 105 db(a) (FCG / Märsylä 2014) Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet. Voimalatyyppi Vestas V126 (FCG / Märsylä 2014) 15 voimalan layoutsuunnitelma (tuulivoimalaitosten, teiden ja sähkönsiirron alustavat sijoittelut). Kaavoituksessa hyödynnetään myös olemassa olevia selvityksiä/inventointeja ja muuta materiaalia. Pohjanmaan maakuntakaava II, Uusiutuvat energianmuodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla kattaa mm. seuraavat materiaalit: Uusiutuvat energianmuodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla Kohdekuvaukset 1-26 Kohdekuvaukset Pohjanmaan tuulivoima ja erikoiskuljetukset Aluekohtainen vaikutustenarviointi Natura-arviointi Aluetta koskevat muut selvitykset ja materiaalit: Pohjanmaan liitto 2010; Pohjanmaan maakuntakaava. Etelä-Pohjanmaan liitto 2005; Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava. Valtion ympäristöhallinto. Ympäristö- ja paikkatietopalvelu OIVA. Museovirasto Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Tuuliatlas. Maakunnalliset inventoinnit (Museovirasto). 5 Nykytila 5.1 Kaavoitusalue ja sen lähialueen kuvaus Sijainti Molpe-Petolahden tuulivoimapuisto sijoittuu läntisen Maalahden ja Pohjoisen Korsnäsin rajalle. Kaava-alue sijaitsee Merenkurkun rannikon lähellä ja on siksi maastoltaan matalaa. Kaava-alue on Maalahden kunnan alueella 465 hehtaaria ja Korsnäsin kunnan alueella 1315 hehtaaria. Kaava-alue on pääasiassa talousmetsäkäytössä.

15 5 (68) Asutus Kuva 1. Molpe-Petolahden kaava-alue sijaitsee Korsnäsin ja Maalahden rajalla. Molpe-Petolahden tuulivoimapuisto sijaitsee Molpen kylän eteläpuolella ja Petolahden kylän länsipuolella. Kaava-alueen etelä, ja länsipuolella sijaitsevat myös kylät Häggvik, Granskog, Korsbäck, Råbacken ja Långbacken. Kahden kilometrin etäisyydellä suunnitelluista voimaloista sijaitsee 44 vakituista asuntoa ja yksi vapaa-ajan asunto. YKR-luokituksen mukaan voimalat sijoittuvat luokittelemattomille alueille, kun kaavaalue osittain sijoittuu maaseuduksi luokitelluilla alueilla.

16 6 (68) Maanomistus Liikenne Kuva 2. Kaava-alue suhteessa asutukseen ja YKR-luokitukseen. Kaava-alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. VindIn Ab Oy on tehnyt alueen maanomistajien kanssa maanvuokrasopimuksia. Molpe-Petolahden tuulivoimapuistoa ympäröi tiet. Liikennöidyinteistä on Rantatie (673), joka kulkee rannikon ja kaava-alueen länsi- ja pohjoispuolella. Vuorokausittaiset liikennemäärät ovat noin 1690 ajoneuvoa pohjoisella puolella ja 1300 ajoneuvoa länsipuolella. Norrvägen ja Petalaxvägen kulkevat kaava-alueen itäpuolella. Norrvägenin liikennemäärä on noin 1170 ajoneuvoa vuorokaudessa ja 780 ajoneuvoa vuorokaudessa Petalaxvägenillä. Kaava-aluetta ympäröivät pienemmät tiet ovat Västervägen ja Korsbäckvägen (6781). Tiet ovat pienemmät ja yhdistävät liikenneverkon Petalaxvägeniin ja Rantatiehen. Vuorokausittainen liikenne Västervägenillä on noin 150 ajoneuvoa, Korsbäckvägenillä noin 90 ajoneuvoa ja Råbackvägenillä 50 ajoneuvoa. (Trafikverket, 2013a) Alueen lähellä liikkuva raskas liikenne kulkee pääasiassa Rantatien kautta, koostuen pohjoisessa 84 vuorokausittaisesta ajoneuvosta ja lännessä 70 ajoneuvosta. Raskas liikenne keskittyy Rantatielle ja valtatie 8:lle, joka kulkee 15 km etäisyydellä kaavaalueesta itään. Valtatiellä liikennemäärä oli 350 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa.

17 7 (68) Sähköverkko Sähkönsiirto Molpe-Petolahden tuulivoimapuistosta kansalliseen verkkoom suunnitellaan erillisessä Energiaviraston hankelupaprosessissa. Tätä varten VindIn tekee yhteistyötä seudullisen sähkönsiirtoyrityksen EPAn kanssa. Alustavien suunnitelmien mukaan sähkönsiirto tapahtuisi Petolahden sähköasemalle kaava-alueen itäpuolella. Tällä hetkellä EPA ei vahvista liittymäpaikkaa tuulivoimapuistolle. Sähköverkon kapasiteetti voidaan vahvistaa vasta kuntien hyväksyttyä osayleiskaavan. 5.2 Aluetta koskevat suunnitelmat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtiollisten ja kunnallisten viranomaisten tulee ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös , ajantasaistetut tavoitteet saivat lainvoiman ) sekä edistää niiden toteutumista. Viranomaisten tulee myös arvioida toimenpiteidensä vaikutukset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden näkökulmasta. Tuulivoimalaitosten osayleiskaavoitusta Molpe-Petolahdessa koskevat erityisesti seuraavat kohdat valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista: Toimiva aluerakenne: Yleistavoite: Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Erityistavoite: Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edellytykset (...) maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdollisuuksille. Eheyttävä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: Yleistavoite: Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Yleistavoite: Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Erityistavoite: Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat: Yleistavoite: Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. Yleistavoite: Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilyttämistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään.

18 8 (68) Erityistavoite: Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit 2 otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. 2 ) Näillä tarkoitetaan kulttuuriympäristöä ja luonnonperintöä koskevia viranomaisten laatimia valtakunnallisia inventointeja, jotka perustuvat riittävän laaja-alaiseen valmisteluun. Tätä päätöstä tehtäessä ovat olemassa seuraavat inventoinnit: Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto, mietintö 66/1992), Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) ja Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet (Sisäasiainministeriö, kaavoitus- ja rakennusosasto, tiedotuksia 3/1983). Erityistavoite: Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto: Yleistavoite: Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. Erityistavoite: Lentoasemien ympäristön maankäytössä tulee ottaa huomioon lentoliikenteen turvallisuuteen liittyvät tekijät, erityisesti lentoesteiden korkeusrajoitukset, sekä lentomelun aiheuttamat rajoitukset. Erityistavoite: Suunnittelussa on otettava huomioon sekä tarpeelliset uudet linjaukset että vanhojen verkostojen parantamisten ja laajentamisten tarpeet. Voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä olemassa olevia johtokäytäviä. Erityistavoite: Tuulivoimalat on sijoitettava ensisijaisesti keskitetysti useamman voimalan yksiköihin Pohjanmaan maakuntakaava Pohjanmaan maakuntakaava on voimassa kaava-alueella. Ympäristöministeriö on vahvistanut Pohjanmaan maakuntakaavan Maakuntakaavaan on merkitty kolme tuulivoimaloille osoitettua aluetta, joista kaksi sijoittuu merialueille (Sidebyn ja Korsnäsin ulkopuolelle) ja yksi mantereelle (Bergö). Vuonna 2014 maakuntahallitus on päättänyt aloittaa Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 laatimisen. Hyväksytyn kaavan tavoite on vuosi Molpe-Petolahden hankealueen itäpuolella on maakuntakaavan jokilaaksojen kehittämismerkintä (mk). Merkinnällä osoitetaan maaseutuasutuksen alueita jokilaaksoissa, joilla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Hankealueen lounaisosassa on maakuntakaavassa merkitty pohjavesialue (pv). Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet. Pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle tärkeistä ja vedenhankintaan soveltuvista pohjavesialueista. Hankealueen lounaisosat kuuluvat alueeseen joka on merkitty merkinnällä mv-13. Mvmerkinnällä osoitetaan matkailun kannalta vetovoimaisia alueita. Alueella mv-13 merkintä koskee Hinjärven, soiden ja rannikon luontoarvoja sekä kyläasutuksen ja latomaisemien kulttuuriarvoja.

19 9 (68) Hankealueen länsiosien läpi on merkitty sininen viiva kirjaimilla tl, joka tarkoittaa tietoliikenneyhteyttä. Hankealueen länsiosien lähellä on myös merkintä kulttuurihistoriallisesta tieyhteydestä, jolla tarkoitetaan Rantatietä, sekä merkintä pyöräilyreitistä ja ohjeellisesta ulkoilureitistä. Hankealueen länsipuolella on myös merkitty päävesijohto, jolla osoitetaan yhdyskuntien vesihuollon kannalta seudullisesti tärkeimmät päävesijohdot. Merkintä st ilmaisee seudullisen tien (Rantatie) ja merkintä jv ilmaisee seudullisen siirtoviemärin. Molpen ja Petolahden kylät on maakuntakaavassa merkitty rasterimerkinnällä joka ilmaisee kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokkaan alueen. Alueiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä tulee edistää alueiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen säilymistä. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on otettava huomioon maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen kokonaisuudet, erityispiirteet ja ajallinen kerroksellisuus. Hankealueen läheisyydessä, lännessä ja luoteessa on osoitettu suojelualueita. Merkinnällä luo osoitetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Merkinnällä osoitetaan suojelualueiden ulkopuolella olevia tärkeitä lintualueita. Informatiivisella merkinnällä osoitetaan tärkeimmät suojelualueiden ulkopuoliset valtakunnallisesti merkittävät linnustoalueet. Merkintä ei rajoita alueen käyttöä esim. maa- ja metsätalouteen. Hankealueen koillispuolelle on osoitettu Natura 2000-alue. Alueella on voimassa MRL 33 :n mukainen rakentamisrajoitus. Alueen käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, ettei niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue kuuluu Natura verkostoon, merkittävästi heikennetä. Samalle alueelle on osoitettu merkintä SL3, joka tarkoittaa lintuvesiensuojeluohjelman mukaan perustettua tai perustettavaksi tarkoitettua luonnonsuojelualuetta. Hankealueen länsipuolelle on osoitettu kohde joka kuuluu UNESCO:n maailman perintökohteisiin. Merenkurkun saaristo on julistettu maailmanperintöalueeksi geologisin perustein. Arvokkaita geologisia muodostumia ovat DeGeer moreenit, drumliinit ja glojärvet. Alueella maankäyttöä suunniteltaessa tulee maailmanperinnön geologiset arvot sekä suojelualueiden suojeluarvot huomioida. Molpen kylä on merkitty merkinnällä at-2, jolla osoitetaan kylät, jotka soveltuvat merenläheiseen asumiseen. Alueidenkäytön suunnittelussa kylän asemaa tulee vahvistaa sovittamalla yhteen vapaa-ajan ja pysyvän asumisen sekä muun toiminnan tarpeet. Petolahti on merkitty merkinnällä ca, jolla osoitetaan kaupunkien ja kuntien alakeskukset. Alueidenkäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota alakeskuksen ja muun taajaman vaihettumisvyöhykkeeseen, alueelle sijoittuvien palveluiden ja toimintojen määrittelyyn, liikennejärjestelyihin sekä taajamakuvaan. Petolahden kylässä on osoitettu energiahuollon alue (en). Merkinnällä osoitetaan muuntajat ja sähköasemat. Alueella on voimassa MRL 33 :n mukainen rakentamisrajoitus.

20 10 (68) Kuva 3. Kaava-alue on Pohjanmaan maakuntakaavassa 2030 merkitty sinisellä Vaihemaakuntakaavat Maakuntakaavoituksen yhteydessä laaditaan myös uusia vaihemaakuntakaavoja. Nämä ovat vaihemaakuntakaava I (kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaalla) ja vaihemaakuntakaava II (uusiutuvat energiamuodot ja niiden sijoittuminen Pohjanmaalla). Vaihemaakuntakaava I:ssä ei ole osoitettu merkintöjä kaava-alueelle. Kaava on vahvistettu Kaava-alueen itäpuolelle Petolahden kylä on merkitty keskustatoimintojen toissijaiseksi keskukseksi (ca). Vaihemaakuntakaava II:ssa painopiste on tuulivoimassa. Kaavan tavoitteena on osoittaa tuulivoimalle soveltuvimmat alueet vuoteen 2030 asti. Työ käynnistettiin joulukuussa Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka oli nähtävänä Liitto on myös tehnyt lisäselvityksiä ja vaikutustenarviointeja suurista petolinnuista ja muuttolinnuista. Selvitykset valmistuivat alkukesällä Maakuntahallitus hyväksyi kaavaluonnoksen ja se oli julkisesti nähtävänä Kaavaluonnoksesta saatujen palautteiden perusteella laadittiin kaavaehdotus, joka käsiteltiin maakuntahallituksessa , jonka jälkeen se asetettiin nähtäville Vaihemaakuntakaavaehdotuksen ollessa nähtävillä osoitettiin 33 tuulivoimalle soveltuvaa aluetta mantereella. 12/33 aluetta vaihemaakuntakaavasta tutkittiin Natura-arvioinnissa luonnonsuojelulain (valmistui ) mukaisesti. Kaavaehdotuksesta annettujen lausuntojen ja muistutusten, Natura-arvioinnin ja ELYkeskuksen Natura-arvioinnista antaman lausunnon perusteella maakuntahallitus päätti kokouksessaan poistaa kaavaehdotuksesta 3 aluetta (Sidlandet, Blaxnäs ja Gillermossen). Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen kokouksessaan Vaihemaakuntakaava lähetettiin ympäristöministeriöön vahvistettavaksi kesäkuussa 2014.

21 11 (68) Vaihekaava II:n mukaan kaava-alue sijoittuu niille maa-alueille, jotka tv-1 merkinnällä on osoitettu soveltuvan seudullisesti merkittävien tuulivoimapuistojen rakentamiseen. Vaihemaakuntakaavoituksen yhteydessä on suoritettu vaikutustenarviointi alueittain niiltä alueilta, jotka merkintöjen mukaan soveltuvat tuulivoimalle. Alueen pinta-ala on vaihemaakuntakaavan mukaan yhteensä noin hehtaaria, mikä tarjoaisi tilaa noin tuulivoimalaitokselle. Molpen alue on merkitty numerolla 24 kohdekorteille. (Pohjanmaan liitto, 2014b) Vaihekaavassa on myös merkitty sähköjohto ja energiahuollon alue kaava-alueen itäpuolelle Yleiskaavat Kuva 4. Kaava-alue suhteessa vaihemaakuntakaava II:seen. Molpe-Petolahden tuulivoimapuiston lähellä voimassa olevia yleiskaavoja ovat Maalahden merenläheisen asumisen osayleiskaava, Nybyn osayleiskaava Petolahden kylässä, rantaosayleiskaavat Maalahdessa ja Korsnäsissa sekä Molpen kylän osayleiskaava. Kaava-alueen koillispuolella sijaitsee Maalahden rantayleiskaava, joka on vahvistettu ja muutettu Korsnäsin rantayleiskaava kulkee Korsnäsin kunnan rannikkoa myöten ja on vahvistettu

22 12 (68) Kuva 5. Kaava-alue suhteessa Korsnäsin ja Maalahden rantayleiskaavoihin. Molpen osayleiskaavassa hankealueen läheisyyteen on osoitettu alueita maatalousyksiköiden toimintakeskukselle (AM), pientalovaltaisille asuinalueille (AP) sekä maa- ja metsätalousvaltaisa alueita (M-2). Molpen kaava on tällä hetkellä muutettavana. Kuva 6. Kaava-alue suhteessa Molpen osayleiskaavaan. Nybyn osayleiskaava sijoittuu kaava-alueen itäpuolella Petolahden kylässä. Lähimpänä kaava-aluetta on merkitty maa- ja metsätalousalueita.

23 13 (68) Kuva 7. Kaava-alue suhteessa Nybyn kaavaan Petolahden kylässä Asemakaavat Molpe-Petolahden tuulivoimapuisto ei ole kaavoitettu, mutta kaava-alueen läheisyydessä sijaitsee viisi asemakaavoitettua aluetta. Lähin asemakaava sijiatsee Petolahden kylässä noin 1,3 km etäisyydellä. Kaava-alueen länsipuolella on asemakaavoitettu alue Korsungfjärdenin rannikolla Rakennusjärjestys Maalahden kunnan rakennusjärjestys on astunut voimaan Muut suunnitelmat ja päätökset Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2040:ssa pyrkimyksenä on, että yksiselitteiset ja nopeat päätökset edesauttavat tuulivoima-alueiden ja tuulivoimalaitosten kaavoituksesta. Uskoa omaan teknologiseen osaamiseen Pohjanmaalla tulee täten vahvistaa. Maakuntaohjelman mukaan investointeja tuulivoimateknologian kuljetusten infrastruktuuriin, merellä sijaitsevien tuulivoimalaitosten asennuksiin sekä sähkönsiirtoon ja muuntoverkoihin tulee tukea. Tätä tukemaan Pohjanmaan liitto on työstänyt Vaihemaakuntakaava II:ta, joka on lähetetty Ympäristöministeriölle vahvistettavaksi.

24 14 (68) 5.3 Luonnonolot Kallio- ja maaperä Kaava-alueen kallioperä koostuu kiillegneissistä, joka on metamorfoosi kalliolaji. Maaperä on suurimmilta osin erirakeista kiveä ja suoalueet ovat turvetta. Kaava-alue sijoittuu pääosin alueelle, jossa happamien sulfaattimaiden esiintymistodennäköisyys on arvioitu olevan hyvin pieni Pinta- ja pohjavesi Kaava-alueen länsipuolella sijiatsee Stenträsket ja pohjois- ja eteläosissa ojittamattomat suot Långträskmossen ja Dermossen. Muilta osin suoalueet ovat ojitettuja. Kaikki kaava-alueen purot on jossain vaiheessa kaivettu eikä alueella sijaitsee luonnontilaisia puroja. Kaava-alueen lounaisosissa sijaitsee pohjavesialue Källorna. Pohjavesialue on vedenhankinnan osalta tärkeäksi luokiteltu. Pohjavesialue on noin 95 ha suuri ja sen muodostumisalue 47 ha. Kaava-alueen ulkopuolella sijaitsee pohjavesialueet Molpe, Vägvik ja Strömsören Kasvillisuus ja arvokkaat luontotyypit Alueen metsät ovat nuoret ja kasvavat. Hallitseva metsätyyppi on tuore havukangas, jonka hallitseva puulaji on mänty ja kuusi. Korkeimmilla maastoalueilla metsätyyppi on puolukkatyypin kuiva havukangas. Alemmat alueet kaava-alueella ovat suomaisia. Melkein kaikki pienemmän soiset metsät on ojitettu. Maastokartoitusten yhteydessä ei havaittu uhanalaisia tai silmälläpidettäviä kasveja. Suomen ympäristökeskuksen tietokannassa ei ole havaintoja alueelta vuoden 1990 jälkeen. Kaava-alueen arvokkaat luontotyypit: Nimi Tyyppi ja luokitus Merkintä kaavassa Dermossen Paikallisesti arvokas suoalue, metsäl 10. Långträskmossen Paikallisesti arvokas suoalue, metsäl 10. Luo-1 Luo-1 Hultholmsskogenin metsä vanha Lehtomainen erilaiset puulaijt. kangas, Ei merkitä, on huomioitu suunnittelussa. Holmenin vanha metsä Lehtomainen kangas, erilaiset puulaijt. Järpkärretin vanha metsä Lehtomainen ja kuusivaltainen kangas. Ei merkitä, on huomioitu suunnittelussa. Ei merkitä, on huomioitu suunnittelussa. Kolmanåsskogenin metsä vanha Lehtomainen kuusivaltainen kangas. ja Ei merkitä, on huomioitu suunnittelussa. Kipprotin vanha metsä Lehtomainen ja Ei merkitä, on huomioitu

25 15 (68) kuusivaltainen kangas. suunnittelussa. Stenträsket Luonnontilainen lampi Ei merkitä, on huomioitu suunnittelussa. Metsäkeskuksen METSO- ja metsälaki 10 kohteet Metsäkohteita. Ei merkitä. Metsäkeskuksen kohteet on suojeltu henkilätietolain kautta Eläimistö Tavalliset lajit Koko Pohjanmaan tavallisia nisäkkäitä ovat hirvi, ilves, kettu, jänis, supikoira ja saukko. Arvion mukaan kaava-alueella elää noin 6-7 hirveä. Hirven esiintyminen vaihtelee suuresti vuosittain. Havaintojen mukaan peurat käyttävät aluetta kesäisin. Maastokartoitusten yhteydessä tehtiin näkö- ja jälkihavaintoja pienemmistä eläimistä kaava-alueella, kuten metsäkanalinnuista, ketusta, supikoirasta, oravasta ja jäniskestä. Habitattidirektiivin lajit Lepakko Kartoituksessa havaittiin pohjanlepakkoa ja viiksisiippaa, mutta havaittujen yksilöiden määrä oli pieni. Kaava-alueen länsiosissa havaittiin ruokailulennoilla olevia yksilöitä ja kaava-alueen ulkopuolelta päiväpiilo. Kaava-alue ei kokonaisuudessaan ole sopivaa elinympäristöä lepakoille. Muuttavien lepakoiden kartoituksessa havaittiin ruokailevaa pohjanlepakkoa, viiksisiippaa ja pikkulepakkoa. Kaava-alue voi olla seudullisesti merkittävä muuttaville lepakoille. Pikkulepakon havaintojen määrä oli suuri, mutta ne esiintyivät suhteessa enemmän 1,5 metrin korkeudessa kuin 60 metrin korkeudessa. Passiividetektorin avulla ei voida määritellä havaittujen yksilöiden määrää, ja näin ollen kyseessä voi myös olla samojen yksilöiden ruokailulentoja. Liito-orava UHEX-tietokannan mukaan kaava-alueen ulkopuolella on merkintöjä liito-oravasta. Kartoituksen yhteydessä ei havaittu lajia. Alueen kuusimetsät ovat suhteellisen nuoret, ja eivät siksi ole lajille ominaista elinympäristöä. Alueen metsät ovat pääosin karuja männikköjä tai talousmetsiä. Liito-oravan mahdolliset elinympäristöt ovat hajautettuja ja eristettyjä. Viitasammakko Kaava-alueella voi mahdollisesti esiintyä viitasammakko, mutta lajin levinneisyyttä ei ole tutkittu erikseen. Mahdolliset sopivat elinympäristöt on tutkittu kartoitusten yhteydessä 2012 ja Kaava-alueella ei havaita viitasammakkoa, mutta on mahdollista, että laji leikkii avoimissa ojissa ja lammissa.

26 16 (68) Linnusto Pesimäinnusto Pesimälinnusto on Suomessa yleisesti havaittua metsälajistoa. Pesimälinnuston kartoituksissa ja muissa maastokartoituksissa havaittiin yhteensä 60 eri lajia, jotak tulkittiin pesiviksi alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. UHEX-rekisterissä ei ollut merkintöjä suojelunarvoisista lajeista. Alueella havaittiin joitakin lajeja, jotka ovat haavoittuvia (VU), silmällä pidettäviä (NT) tai kuuluvat lintudirektiivin liitteen I lajeihin. Useimmat niistä ovat suoalueiden tai vanhojen metsien lajeja. Kuva 8. Suojelunarvoiset lajit Hankealueella linnustokartoituksissa. Kaava-alueen rajaus on pienempi kuin hankealue YVAssa. Helsingin yliopiston rengastustoimiston lintutietojen mukaan merikotka ei ole pesinyt kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Lähin tunnettu merikotkan pesä sijaitsee Molpe-Petolahden tuulivoimaloista noin neljä kilometriä koilliseen Halsön saarella. Pesä on ollut aktiivinen vuonna km sisällä kaava-alueesta sijaitsee tunnettuja pesiä Halsööllä, kaava-alueen länsipuolella sekä Bockörenillä ja Öjnalla. Merikotkan satelliittiseurannan mukaan merikotkan liikkeet kohdistuvat lähemmäksi rannikkoa Raippaluodossa, josta linnut lentävät yli siirtyessään Pohjanlahden yli Ruotsiin. Kaava-alueella ei ole havaintoja satelliittiseurannassa olevista yksilöistä. Lähimmäksi merikotkat Junnu ja Ivar ovat tulleet maaliskuussa Lintujen lentoreitit kulkevat kaava-alueen pohjois-, etelä- ja itäpuolella. Lentojen korkeudet ovat olleet metriä. (Luomus 2014)

27 17 (68) Suojelualueet Pesimälinnustokartoituksessa kalasääksi havaittiin vain kerran. Yksilö lensi kaavaalueen yli kohti koillista. Lähin kalasääksen pesä on sijainnut 2010 Korsnäsissä noin 1,3 km etäisyydellä. Muut pesät sijaitsevat 6-7 km etäisyydellä. Muuttolinnusto Syysmuuton seurannan yhteydessä 2012 havaittiin muuttavaa lintua kolmesta eri havainnointipisteestä. Muutto oli vilkkainta syyskuun puolivälistä lokakuun alkuun. Syysmuutolla havaittiin pääasiassa kurkia, lokkeja, kyyhkyjä, naakkoja ja hanhia. Pienten lintujen, kuten rastaiden, määrä oli myös suuri, mutta seuranta kohdistettiin isompiin lintulajeihin. Suojelunarvoisia lajeja olivat hiirihaukka (VU), sinisuohaukka (VU) ja merikotka (VU). Silmällä pidettävistä lajeista havaittiin metsähanhi ja isokoskeloa. Kevätmuuton aikana 2013 havaittiin noin muuttavaa lintua. Vilkkain kausi ajoittui ajalle maaliskuu-huhtikuu ja toukokuussa näkyvä muutto oli pientä. Herkistä lajeista uhanalaisiksi luokiteltuja olivat sinisuohaukka (VU), merikotka (VU) ja hiirihaukka (VU). Silmälläpidettävistä lajeista havaittiin metsähanhi, naurulokki, isokoskeloa, kalasääksi ja liro. Muuttolinnustoa on kuvattu tarkemmin kappaleessa 14 Molpe-Petolahden YVAselostuksessa. Linnustolle tärkeät alueet 10 km sisällä kaava-alueesta sijaitsee kolme FINIBA-aluetta ja yksi IBA-alue. Nämä ovat Petolahden jokisuisto, Halsön matalikot, Merenkurkun saaristo ja Harrström. Kaava-alueella ei sijaitse Natura 2000-alueita. Alle 10 km etäisyydellä kaava-alueesta sijaitsee neljä Natura 2000-aluetta. Natura-arvioinnissa on arvioitu vaikutukset I planområdet finns inga Natura 2000-områden. På under tio kilometers avstånd från planområdet finns det fyra Natura 2000-områden. I Naturabedömningen har man bedömt konsekvenserna för de tre områden som har klassats som SPA- och SCIområden (Petalax åmynning, Kvarkens skärgård och Kackurmossen). På planområdet finns inga naturskyddsområden. Det finns 119 skyddsområden på privat mark inom 10 kilometer från planområdet Molpe-Petalax. De privata skyddsområdena är till största delen belägna i samband med Natura 2000-områden i Petalax åmynning, Halsön och Degermossen. I närheten av planområdet finns det två objekt som hör till skyddsprogram för fågelvatten, två objekt som hör till skyddsprogram för myrar och två objekt som hör till skyddsprogram för stränder (Petalax åmynning - Öfjärden, Halsö vikarna, Kackurmossen-Bläckmossen, Degermossen, Halsön-Rönnskären-Norrskär och Kaldonskär-Södra Björkön). På 6 km avstånd från kraftverken på Molpe-Petalax planområde finns gränsen för Kvarkens skärgård, som hör till UNESCO:s världsarvsobjekt. Kvarkens skärgård och Höga kusten i Sverige bildar ett gemensamt världsarvsobjekt för två stater och ger tillsammans en komplett bild av landhöjningsfenomenet.

28 18 (68) 5.4 Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat valikoima parhaiten säilyneitä ja tyypillisimpiä maaseudun kulttuurimaisemia. Maankäytön suunnittelussa alueilla tulee ottaa huomioon vakiintuneen maisemakuvan säilyttäminen. Taulukko 1. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 30 km etäisyydellä Molpe- Petolahden tuulivoimapuistosta. Kohde Övermalax Åminne (MAO100109) Solf-Söderfjärden (MAO100110) Etäisyys lähimpään voimalaan 14 km 17,5 km Vanha Vaasa (MAO100114) 30 km Valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) Taulukko 2. RKY 2009-kohteet 12 km etäisyydellä Molpe-Petolahden tuulivoimaloista. Kohde Molpen kalasatama Korsäsin kirkko ja pappila Merenkurkun saariston majakka- ja luotsisaaret Etäisyys lähimpään voimalaan 3,5 km 7,5 km 12 km Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 1993) Taulukko 3. RKY 1993-kohteet 12 km etäisyydellä Molpe-Petolahden tuulivoimaloista. Kohde Petolahden kirkkoseutu Molpen kalastajakylä Korsnäsin kirkonseutu Etäisyys lähimpään voimalaan 1,8 km 1,8 km 6,3 km

29 19 (68) Kulttuuriympäristön tai maisemanhoidon kannalta valtakunnallisesti arvokkaat alueet (vma) Taulukko 4. Vma-alueet Pohjanmaan maakuntakaavassa 12 km etäisyydellä Molpe- Petolahden tuulivoimaloista. Kohde Petolahden kylä Molpen kylä Etäisyys lähimpään voimalaan 1,8 km 1,8 km Korsnäsin kuntakeskus 6,3 km Kulttuuriympäristön tai maisemanhoidon kannalta maakunnallisesti arvokkaat alueet (ma) Taulukko 5. Lähialueella sijaitsee 4 aluetta, jotka on merkitty merkinnällä ma Pohjanmaan maakuntakaavassa. Kohde Råbacken Korsbäckin kylä Vägviksfjärden Lolax Etäisyys lähimpään voimalaan 1,5 km 3 km 2,7 km 5 km UNESCO maailmanperintökohde Muinaismuistot Kuuden kilometrin etäisyydellä Molpe-Petolahden kaava-alueesta sijaitsee Merenkurkun saariston maailmanperintökohteen raja. Merenkurkun saariston ja Ruotsin Höga kusten muodostavat yhdessä kahden valtion yhteisen maailmanperintökohteen ja antavat yhdessä kokonaiskuvan maanpinnan nousuilmiöstä. Museoviraston (2013) tietojen mukaan kaava-alueella ei sijaitse muinaismuistoja. Alueen arkeologisen inventoinnin yhteydessä kaava-alueella rajattiin Dermossenin muinaismuistokohde. Tarkentavan tarkastelun jälkeen kohde on laajennettu hieman ja nimetty Hultholmiksi. Muinaismuiston jäännökset liittyvät alueen maatalouteen. 6 Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin 6.1 Toiminnassa olevat tuulivoimapuistot Bräckskäretin pohjoisosissa VS Tuulivoima Oyllä on kaksi voimalaa käynnissä, Korsnäs 1 ja 2. Voimaloiden teho on yhteensä 400 kw ja ne sijaitsevat noin 10 km etäisyydellä Molpe-Petolahdesta.

30 20 (68) 6.2 Suunnittelilla olevat tuulivoimapuistot Granskog tuulivoimapuisto Tärkein hanke Molpe-Petolahden kannalta on Otsotuulen suunniteltu tuulivoimapuisto Granskog, joka rajoittuu kaava-alueeseen lännessä. Nykyisen suunnitelman mukaan hanke koostuu viidestä voimalasta Muut tuulivoimapuistot 20 km etäisyydellä hankkeesta sijaitsee seitsemän suunniteltua tuulivoimapuistoa. Taulukko 6. Lähellä sijaitsevat suunnitellut tuulivoimapuistot. Nimi Hankekehittäjä Voimalamää rä Teho (MW) Etäisyys lähimpään voimalaan Granskog UPM km Korsnäs Poikel VindIn Ab Oy, Edsvik 9 ~30 5,5 km Vindkraft Ab Sidlandet EPV Tuulivoima Oy ,5 km Ribäcken Långmossa Harrström Hedet Österbottens Miljöenergi Ab Långmossa Wind Park Ab Smålands Miljöenergi Ab Prokon Wind Energy Finland Oy km 9 ~30 9 km km km

31 21 (68) Kuva 9. Toiminnassa olevat ja suunnitellut tuulivoimapuistot Molpe-Petolahden lähellä. 7 Kaavoituksen tavoitteet Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa Molpe-Petolahden tuulivoimapuiston toteuttaminen. Kaavoituksen tavoitteena on huomioida alueen luonnonolot, kulttuurimaisema sekä Granskogin tuulivoimapuiston kanssa syntyvät yhteisvaikutukset. Tuulivoimapuiston tavoitteena on puolestaan edistää ilmastotavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut. Suomen tavoitteena on lisätä tuulivoimalla tuotetun energian määrää MW:iin vuoteen 2020 mennessä. (VTT 2014) Lisäksi kaavan tavoitteena on huomioida mahdolliset muut alueidenkäytön tavoitteet sekä ne tavoitteet, jotka muodostuvat kaavoitusprosessin aikana.

32 22 (68) 8 Tuulivoimapuiston suunnitelma 8.1 Tuulivoimapuiston rakenteet Tuulivoimala koostuu tornista, joka ankkuroidaan perustuksiin, roottorista ja konehuoneesta. Tuulivoimalaitoksen napakorkeus on noin 140 metriä ja roottorin halkaisija noin 130 metriä. Roottorinlapojen pituus olisi täten 65 metriä ja tuulivoimalaitoksen lakikorkeus 205 metriä. Kaavoituksen yhteydessä laadituissa mallinnuksissa on käytetty todennäköistä voimalatyyppiä Vestas V126, jonka yksikköteho on 3,3 MW. Torni pultataan kiinni perustuksiin. Rakentamisvaiheessa tuulivoimaloiden pystytyksessä käytetään nostureita. Kunkin tuulivoimalan ympäriltä on rakennus- ja asennustöitä varten raivattava puustoa, ja tämän alueen sisältä raivataan pienempi alue kokonaan puhtaaksi kasvillisuudesta ja tasataan raskaan liikenteen kestäväksi. Tarvittavien alueiden laajuuteen vaikuttaa voimalatyyppi. Eri valmistajilla on erilaiset voimalakohtaiset nostoaluevaatimukset. Kaava-alueella voidaan osittain hyödyntää alueella jo sijaitsevia metsäautoteitä, mutta hanke edellyttää myös uusien huoltoteiden rakentamista. Alueen nykyisten teiden kantavuutta on osin parannettava, ja ajorataa levennettävä rakennusajan raskaille erikoiskuljetuksille soveltuviksi. Tuulivoimaloiden komponenttien ja asennuskaluston kuljetuksessa tarvittavien huoltoteiden ajoradan minimileveysvaatimus on noin 5 6 metriä, jolloin tiealueen kokonaisleveys on noin metriä. Jyrkimmissä mutkissa puustoa joudutaan raivaamaan tätä leveämmältä alueelta voimalaitoksen lapojen kuljetusten vuoksi (yhdistelmän pituus n. 70m). Jokaisen tuulivoimalan perustuksen viereen rakennetaan pystytyskenttä. Tälle alueelle asetetaan nosturi sekä varastoidaan tuulivoimalan komponentit pystyttämistä varten. Valittu tuulivoimalatyyppi huomioon ottaen tulee tasaisen kovapintaisen nosturialueen olla noin 40 x 60 metriä. Sen lisäksi tulee nosturin pystytyskentän ulottua noin 20 x 150 metriä tulosuuntaan. Rakentamisvaiheessa raivataan puusto noin hehtaarin kokoiselta alueelta, jotta perustus voidaan rakentaa ja tuulivoimala pystyttää. Raivatun pystytyskentän pinta-ala riippuu tuulivoimalan toimittajasta. Rakentamisvaiheessa vaaditaan lisäksi yksi noin 30 x 60 metriä suuri tasainen soralla päällystetty toimistoalue työmaaparakkeja ja työvälineiden säilytystä varten. Tuulivoimalaitosten osat säilytetään satamassa ennen kuin ne kuljetetaan tuulivoimaalueelle, tai nostoalueilla ennen nostoa. Hanke ei edellytä maamassojen kaatopaikkoja, sillä tuulivoimapuiston massalaskelmat suunnitellaan niin, ettei maamassoja tarvitse kuljettaa pois, eikä myöskään kasata erikseen tuulivoimapuiston alueella. Maamassoja käytetään tuulivoimapuiston rakentamisessa täytemaana nostoalueiden alla sekä rakennettavien ja parannettavien teiden varsilla. Tuulivoimapuiston rakennusaikana tarvitaan henkilökunnalle ja rakennuskalustolle toimistoalue. Alueen tulee olla noin 1 ha, tasainen ja sorapäällysteinen, ja se sijoitetaan huoltotien viereen, tuulivoimapuiston sisäänkäynnin läheisyyteen. Alueella sijaitsee ainoastaan tilapäisiä rakennuksia (kontteja ja telttoja). Tuulivoimapuiston sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein, jotka sijoitetaan ensisijaisesti tuulivoimapuistoon rakennettavien tai parannettavien teiden yhteyteen. Puiston sähköasemasta sähkö siirretään 110 kv maakaapelilla tuulivoimapuiston ulkopuolelle.

33 23 (68) Kuva 10. Esimerkki mahdollisen tuulivoimalan pystytyskentästä. 8.2 Tuulivoimapuiston suunnitelma luonnosvaiheessa Luonnosvaiheen suunnitelman mukaan koko kaava-alueelle voidaan sijoittaa 15 voimalaa. Näistä 3 voimalaa sijoittuvat Maalahden kunnan alueelle. Tuulivoimapuisto tulee tuulivoimalaitosten lisäksi käsittämään rakentamis- ja huoltoteitä sekä kaikkia voimalaitoksia yhdistäviä maakaapeleita. Maakaapelit seuraavat tielinjauksia mahdollisuuksien mukaan. Tuulivoimaloiden sijoittelu kaava-alueelle perustuu tuulimittaustietoihin, luonnonolosuhteisiin, maastonmuotoihin sekä tietoihin rakennetusta ympäristöstä ja muinaisjäännöksistä. Suunnittelussa on hyödynnetty kaavoituksen tueksi tehtyjä tutkimuksia sekä myös muuta olemassa olevaa aineistoa. Kaava-alueen arvokkaat kohteet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Tuulivoimalaitosten sijoittelussa on kiinnitetty huomiota melu- ja varjostusvaikutusten minimointiin. Kuva 11. Tuulivoimapuiston tekninen suunnitelma kaava-luonnosvaiheessa.

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Maakuntavaltuuston hyväksymä 12.5.2014 Kansikuva: Pirjo Niemi POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 UUSIUTUVAT ENERGIAMUODOT JA NIIDEN SIJOITTUMINEN POHJANMAALLA (TUULIVOIMAKAAVA)

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014

PAIMION KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava 21.5.2014 PAIMION KAUPUNKI Pöyry Finland Oy Paimion kaupunki 1 2 Sisältö 1 TIIVISTELMÄ 5 2 JOHDANTO 6 2.1 Osayleiskaavatyön tausta, tarkoitus ja oikeusvaikutus 7 2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Lisätiedot

Annankankaan tuulivoimapuiston

Annankankaan tuulivoimapuiston SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAAHEN ITÄISET TUULIVOIMAPUISTOT Annankankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Annankankaan kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P13714P006 Annankankaan kaavaselostus,

Lisätiedot

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa

Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaavaa Osayleiskaavan selostuss Kurikan kaupunki 4 2 (63) Kurikan Lehtivuorten tuulivoimaosayleiskaava SISÄLLYS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013

Kurikan Rasakankaan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTA TISUUNNITELMA Kurikan kaupunki 29.5.2013 OAS 2 (13) 29.5.2013 SISÄLLYS 1 OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS... 3 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 3 HANKE JA SIJOITUSPAIKKA...

Lisätiedot

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 18.12.2014 ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS ALAJÄRVEN KAUPUNKI MÖKSYN TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiselostus mustasaaren TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus Esipuhe Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu Mustasaaren kuntaan Raippaluodon länsiosaan rannikkovyöhykkeelle

Lisätiedot

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS

PERHO OSAYLEISKAAVA PERHON KUNTA ALAJOEN TUULIPUISTO SELOSTUS PERHO ALAJOEN TUULIPUISTO OSAYLEISKAAVA SELOSTUS Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi PERHON KUNTA Vireilletulosta on ilmoitettu xx.xx.2013 Hyväksytty

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kannuksen Kaukasennevan tuulivoimahankkeen osayleiskaava 26.5.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Suunnittelualue... 4 3. Tiedot hankkeesta... 5 3.1. Hankkeen tekninen kuvaus... 5 3.2. Hankkeen aikataulu...

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava

Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava S U U N N IT T E LU JA T E K N IIK K A IIN KUNTA Suurhiekan merituulipuiston osayleiskaava 17.6.2013, tark. 1.10.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.6.2013 6341-P21490 17.6.2013, tark. 1.10.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS

Tahkoluodon merituulipuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.11.2013, 11.3.2014, 6.10.2014 OAS Sisältö 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4 1.1 Suunnittelualue 4 1.2 Nykyinen maankäyttö, maisema, suojelu ja ympäristöhäiriöt 5 2 OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tässä liitteessä esitetään selostus ja yleisarvio siitä, mitkä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulevat huomioitaviksi Tolpanvaara-Jylhävaaran

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KALAJOEN KAUPUNKI 9.3.2015 MÄKIKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulon yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen osallistumisja

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNII IKKA SIMON SEIPIM MÄEN JA TIKKA ALAN TUULIVOIMAHANKKKEET Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 16.12.2013 Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankkeet FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet

Vaikutusten arviointi 25..11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet 1 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Vaikutusten arviointi 25..11.2013 KAAVASELOSTUKSEN ERILLISLIITE A SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN

Lisätiedot

LESTI L I 11.5.20155 E 3)

LESTI L I 11.5.20155 E 3) LESTI IJÄRVEN KUNTA L I LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 3) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 18 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON

Lisätiedot

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys

Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ja merkitys Liite 4. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Tässä liitteessä esitetään selostus ja yleisarvio siitä, miten Myllykankaan tuulivoimapuistohanke soveltuu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin.

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Vastaanottaja Kannuksen kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus, ehdotus Päivämäärä 22.1.2015, tarkistus 10.4.2015 KANNUKSEN KAUPUNKI KUURONKALLION TUULI- PUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KANNUKSEN KAUPUNKI

Lisätiedot

LESTI E 1) 11.5.20155

LESTI E 1) 11.5.20155 LESTI IJÄRVEN KUNTA L LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 1) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 17 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA 11.5.2015, VASTAA KV 28.5.20155

Lisätiedot